ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE vymezující předmět veřejné zakázky Dodávka městských nízkopodlažních autobusů, odeslané ke zveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek dne , a zveřejněné pod ev.č. VZ , a další dokumenty, údaje, požadavky a technické podmínky zadavatele vymezující předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky 1. Zadavatel 1.1. obchodní společnost Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o., se sídlem Podvesná XVII/3833, Zlín, IČ , DIČ CZ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka adresa zadavatele: Podvesná XVII/3833, Zlín, Česká republika 1.3. právní statut zadavatele: sektorový zadavatel ve smyslu ust. 2 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění změn a doplnění (dále jen ZVZ ) při výkonu relevantní činnosti podle ust. 4 odst. 1 písm. f) ZVZ 1.4. zmocněnec zadavatele: obchodní společnost ŠLOMO HAMA s.r.o., se sídlem Bubeníčkova 502/42, Židenice, Brno, IČ , DIČ CZ , zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 91769, zastoupená Mgr. Miroslavem Šianským, jednatelem 1.5. adresa zmocněnce zadavatele: Bubeníčkova 502/42, Židenice, Brno, 2. Druh zadávacího řízení 2.1. otevřené řízení podle ust. 27 ZVZ 2.2. den odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění Charakter veřejné zakázky podle výše předpokládané hodnoty 3.1. nadlimitní veřejná zakázka 3.2. předpokládaná hodnota veřejné zakázky: ,- Kč bez DPH

2 4. Předmět veřejné zakázky 4.1. veřejná zakázka na dodávky 4.2. označení předmětu veřejné zakázky podle CPV dodávka městských nízkopodlažních autobusů v rozsahu a specifikaci dle čl. 4 Smlouvy a Přílohy č. 1 této ZD (Technická specifikace), a v souladu s časovým harmonogramem dle čl Smlouvy, a s tím související plnění ve Smlouvě uvedené (školení v rozsahu a specifikaci dle čl a čl Smlouvy a Přílohy č. 2 Smlouvy). Smlouva včetně jejích Příloh č. 1-9 je jako Příloha č. 2 nedílnou součástí této zadávací dokumentace (dále též ZD ) 4.4. uchazeči uvedou všechny nabízené způsoby (verze) uspořádání prostoru cestujících každého typu městských nízkopodlažních autobusů pod jejich typovým označením v tabulce nabídkových cen autobusů, která je obsahem Přílohy č. 3 jako nedílné součásti této ZD 4.5. všechny kusy uchazeči nabízených městských nízkopodlažních autobusů typu solo musí být stejné 4.6. vybraný uchazeč bude povinen dodat zadavateli autobusy s těmi způsoby (verzemi) uspořádání prostoru cestujících těch typů městských nízkopodlažních autobusů (typ solo a typ kloub), které uvedl ve své nabídce, a které zvolil zadavatel 4.7. vybraný uchazeč bude povinen vybavit servisní místo dle čl. 15 Smlouvy tím diagnostickým zařízením, servisním zařízením a speciálním nářadím (přípravky), potřebnými pro opravy a servis Zboží v rámci servisního místa podle čl. 15 Smlouvy, které uvede v 17. listu své nabídky dle čl této ZD 4.8. vybraný uchazeč bude povinen dodat zadavateli autobusy se stejnými základními prvky (součástkami), jako byly vzorky, které uvedl ve své nabídce (19. list nabídky) 4.9. vybraný uchazeč bude povinen uzavřít a plnit Servisní smlouvu, která je jako Příloha č. 8 nedílnou součástí Smlouvy 5. Doba plnění veřejné zakázky 5.1. dodávky jako plnění Smlouvy budou ukončeny a předmět plnění smlouvy na veřejnou zakázku bude předán zadavateli do 8 měsíců od uzavření Smlouvy, harmonogram plnění veřejné zakázky je obsahem čl Smlouvy

3 5.2. podmínky a způsoby ukončení nesplněné Smlouvy jsou obsahem Smlouvy (čl. 11 Smlouvy) 6. Místo plnění veřejné zakázky Podvesná XVII/3833, Zlín, Česká republika 7. Kvalifikace Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který vyhovuje požadavkům ust. 53 odst. 1 ZVZ Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle odstavce ZD předložením listin dle ust. 53 odst. 3 ZVZ Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle ust. 54 písm. a), b) ZVZ prokáže dodavatel, který předloží listiny podle cit. ust K prokázání své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku předloží dodavatel čestné prohlášení dle ust. 50 odst. 1 písm. c) ZVZ K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na dodávky zadavatel požaduje seznam všech významných dodávek s cenou přesahující 12 mil. Kč realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich věcného rozsahu (druh a počet dodaných kusů) a doby plnění, když přílohou seznamu musí být listiny dle ust. 56 odst. 1 písm. a) bod 1, 2, 3 ZVZ; tato osvědčení nebo smlouvy musí zahrnovat cenu, dobu a místo dodávek, a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto dodávky splněny řádně a odborně; a vzorek každého nabízeného typu autobusu Technické kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který prokáže, že řádně a odborně splnil zakázky shodné s předmětem veřejné zakázky nebo obdobné (tj. městské nízkopodlažní autobusy) s cenou alespoň 20 mil. Kč alespoň třem zákazníkům v posledních 3 letech; a předloží vzorek každého typu poptávaného autobusu

4 8. Zkušební jízdy 8.1. zadavatel požaduje úspěšné provedení zkušební jízdy se vzorky obou typů autobusu 8.2. zkušební jízda se vzorkem každého typu autobusu bude provedena kvalifikovaným pracovníkem příslušného uchazeče, který disponuje patřičnými oprávněními k řízení autobusu 8.3. zkušební jízda bude realizována po předem dané trase, která tvoří stěžejní místa průjezdů veřejné dopravy na teritoriu měst Zlín, Otrokovice a obce Želechovice, na kterých zadavatel zajišťuje provozování veřejné dopravy. Trasa zkušební jízdy včetně vyznačení stěžejních míst průjezdů je vyznačena na orientačním plánku, který je jako Příloha č. 6 nedílnou součástí této ZD 8.4. bude provedena jedna zkušební jízda vzorku každého typu autobusu. Uchazeč bude oprávněn opakovat zkušební jízdu vzorku každého typu autobusu v případě neúspěšného průjezdu 8.5. za neúspěšné dokončení zkušební jízdy je považována situace, kdy autobus kteréhokoliv typu vůbec nezvládne průjezd trasou zkušební jízdy, s důrazem na vyznačená stěžejní místa průjezdů, případně průjezd zvládne, nicméně dojde k poškození autobusu, okolních staveb a/nebo terénních úprav 8.6. za neúspěšné provedení zkušebních jízd je považován případ, kdy obě zkušební jízdy kteréhokoliv typu autobusu nebudou úspěšně dokončeny 8.7. uchazeč předloží zadavateli platné pojištění odpovědnosti každého vzorku každého typu autobusu za škodu včetně pojištění havarijního. Doklady o platném pojištění je uchazeč povinen předložit před zahájením zkušební jízdy. Bez tohoto předložení nebude zkušební jízda vykonána. Nevykonání zkušební jízdy bude považováno za neúspěšné provedení zkušebních jízd 8.8. nevykonání zkušební jízdy z důvodu technické poruchy na autobusu bude považováno za neúspěšný průjezd 8.9. neúspěšné provedení zkušebních jízd kteréhokoliv byť jednoho typu autobusu bude posouzeno jako nesplnění požadavků zadavatele na poptávané autobusy

5 9. Obchodní podmínky 9.1. veškeré obchodní podmínky smluvního vztahu na veřejnou zakázku Dodávka městských nízkopodlažních autobusů, včetně podmínek, za nichž je možno překročit nabídkovou cenu, jsou uvedeny v obsahu Smlouvy, která je včetně všech příloh jako Příloha č. 2 nedílnou součástí této ZD 9.2. nesplnění kteréhokoliv požadavku zadavatele na obchodní podmínky bude hodnoceno jako rozpor s požadavky zadavatele, a taková nabídka bude ze zadávacího řízení vyloučena 10. Vzorky v nabídce je možno uplatnit neomezené množství způsobů (verzí) uspořádání prostoru cestujících každého nabízeného typu autobusu, a to za podmínky dodržení jedné a téže nabídkové ceny pro všechny varianty každého nabízeného typu autobusu. Způsoby (verze) uspořádání prostoru cestujících každého nabízeného typu autobusu, odlišné od poskytnutého vzorku, předloží uchazeči ve výkresové dokumentaci (20. list nabídky). Tím není dotčena povinnost uchazečů dle čl této ZD všechny způsoby (verze) uspořádání prostoru cestujících každého nabízeného typu autobusu musí splňovat požadavek shodného typového označení (pro který vydalo Ministerstvo dopravy osvědčení o schválení typu silničního vozidla podle ust. 21 zákona č. 56/2001 Sb., nebo pro který byl vydán rovnocenný doklad podle ust. 28b zákona č. 56/2001 Sb.) všechny způsoby (verze) uspořádání prostoru cestujících každého nabízeného typu autobusu musí splňovat požadavky zadavatele dle Přílohy č. 1 této ZD (Technická specifikace) uchazeči jsou povinni předložit zadavateli jeden vzorek každého typu jimi nabízených autobusů (typu solo i typu kloub) místem pro předložení vzorků jsou prostory objektu zadavatele, tj. objektu Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice, Podvesná XVII/3833, Zlín uchazečům bude umožněno přistavění vzorků v době od do konce lhůty pro podání nabídek v zájmu plynulosti přistavování autobusů a ekonomie času a úsilí zadavatel vyzývá uchazeče, aby mu oznámili minimálně tři dny předem plánované přistavování autobusů

6 10.8. každý vzorek musí splňovat požadavky zadavatele dle ZD a Technické specifikace, která je Přílohou č. 1 této ZD, vyjma zabudovaného informačního a komunikačního systému (čl. 6 Přílohy č. 1 této ZD), barevného provedení vnějšího lakování karoserie (čl Přílohy č. 1 této ZD) předložené vzorky budou uchazečům o veřejnou zakázku vráceny ihned po posouzení a hodnocení nabídek a výběru nejvhodnější nabídky zkušební jízdy dle čl. 8 této ZD budou provedeny výlučně s předloženými vzorky u každého typu autobusu bude v nabídce (19. list nabídky) uvedeno, kdo je výrobcem základních prvků, tj. motoru, převodovky, elektrické výzbroje, přední a zadní nápravy, rámu a karoserie 11. Prohlídka místa plnění zadavatel umožní prohlídku budoucího místa plnění dne v hodin. Sraz zájemců ve vrátnici Dopravní společnosti Zlín- Otrokovice, s.r.o, Podvesná XVII/3833, Zlín, místem plnění se rozumí jak objekt Dopravní společnosti Zlín- Otrokovice, Podvesná XVII/3833, Zlín, jako místo pro předložení vzorků a místo dodání plnění veřejné zakázky, tak trasa zkušební jízdy včetně vyznačení stěžejních míst průjezdů, jak je vyznačena na orientačním plánku, který tvoří Přílohu č. 6 této ZD s prohlídkou místa plnění bude spojena konference uchazečů, na které budou zodpovězeny dotazy (žádosti o dodatečné informace) uchazečů, které zadavatel obdržel před konáním konference, a dále za podmínek dle ust. 49 ZVZ také otázky (žádosti o dodatečné informace), které zadavatel obdrží na konferenci. Uchazeči nejsou povinni se konference zúčastnit. Odpovědi na dotazy (žádosti o dodatečné informace) uchazečů na konferenci uchazečů budou publikovány v souladu s ust. 49 odst. 3 věta poslední ZVZ 12. Varianty nabídek zadavatel nepřipouští varianty nabídek, způsoby (verze) uspořádání prostoru cestujících každého nabízeného typu autobusu nejsou variantami ve smyslu ZVZ

7 13. Požadavky zadavatele na způsob zpracování nabídkové ceny uchazeči vyplní tabulku nabídkových cen autobusů, která je obsahem Přílohy č. 3 jako nedílné součásti této ZD. Uchazeči uvedou v této tabulce všechny nabízené způsoby (verze) uspořádání prostoru cestujících každého typu městských nízkopodlažních autobusů, a to pod jejich typovým označením uchazeči vyplní tabulku nabídkových cen školení a přípravků (pod přípravky se rozumí diagnostická zařízení, servisní zařízení a speciální nářadí (přípravky), potřebné pro opravy a servis Zboží v rámci Servisního místa podle čl. 15 Smlouvy) včetně dopravy do místa školení, která je obsahem Přílohy č. 4 jako nedílné součásti této ZD. Zde uchazeči také uvedou místo, kde budou školení provádět uchazeči vyplní sumarizující tabulku nabídkových cen plnění Smlouvy, která je obsahem Přílohy č. 5 jako nedílné součásti této ZD, vždy bez DPH, a v případě plátce DPH také cenami s DPH. Nabídková cena uvedená v Příloze č. 5 této ZD bude rovna součtu nabídkových cen jednotlivých položek plnění Smlouvy, uvedených v Příloze č. 3 a č. 4 této ZD nabídková cena bude vyjádřena výhradně v Kč nesplnění kteréhokoliv požadavku zadavatele na zpracování nabídkové ceny bude hodnoceno jako rozpor s požadavky zadavatele, a taková nabídka bude ze zadávacího řízení vyloučena 14. Podmínky a požadavky zadavatele na zpracování nabídky Forma uplatnění nabídky písemná nabídka ve dvou identických vyhotoveních (jedno vyhotovení jako originál a druhé jako identická kopie) v jediné obálce musí být doručena osobně, kurýrní službou nebo prostřednictvím držitele poštovní licence nebo jiným ZVZ aprobovaným způsobem na adresu sídla zadavatele, tj. Podvesná XVII/3833, Zlín, a to podatelny, a to ve lhůtě pro podání nabídek dle čl této ZD obálka s nabídkou musí být řádně zalepena a v případě zásilky doručované prostřednictvím držitele poštovní licence také ofrankována

8 na obálce musí být v levém horním rohu napsáno VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Dodávka městských nízkopodlažních autobusů NEOTEVÍRAT na obálce s nabídkou musí být uvedena obchodní firma/jméno a příjmení a korespondenční adresa uchazeče, na kterou je možné zaslat uchazeči oznámení o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek součástí každé nabídky jsou i vzorky nabízených autobusů dle čl. 10 této ZD nesplnění kteréhokoliv požadavku zadavatele na formu uplatnění nabídky bude hodnoceno jako rozpor s požadavky zadavatele, a taková nabídka bude ze zadávacího řízení vyloučena Obsah písemné části nabídky (tj. kromě vzorků) každá nabídka musí obsahovat 1. list krycí list nabídky, na kterém musí být uvedeno: název veřejné zakázky Dodávka městských nízkopodlažních autobusů, datum, podpis oprávněné osoby, základní údaje o uchazeči (firma, právní forma, nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, adresa sídla nebo místa podnikání, IČ, DIČ, bankovní spojení, statutární orgán, telefonické a faxové spojení) 2. list obsah nabídky s odvoláním na příslušné číslo listu nabídky dále bude nabídka obsahovat tyto číslované listy (1 list může mít i několik stran), které musí být svázány, a to tak, aby do nabídky nebylo možno vkládat ani z ní vyjímat listy. Pouze v případě poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, musí být záruční listina umístěna v nabídce tak, aby byla vyjímatelná 3. list údaj, zda je uchazeč plátcem DPH či nikoliv. V případě, že uchazeč je plátcem DPH, musí to prokázat osvědčením o registraci, vydaným příslušným finančním úřadem (správcem daně) 4. list doklady k požadavku zadavatele na prokázání kvalifikace dle čl. 7. této ZD 5. list nabídková cena zpracovaná dle čl. 13 této ZD (tj. vyplněná tabulka nabídkových cen autobusů, která je Přílohou č. 3 této ZD, vyplněná tabulka nabídkových cen školení a přípravků, která je Přílohou č. 4 této ZD, a vyplněná sumarizující tabulka

9 nabídkových cen plnění Smlouvy, která je Přílohou č. 5 této ZD). Nabídková cena uvedená v Příloze č. 5 této ZD bude rovna součtu nabídkových cen jednotlivých položek plnění Smlouvy, uvedených v Příloze č. 3 a č. 4 této ZD 6. list doklad o poskytnutí jistoty dle čl. 18 této ZD 7. list text Smlouvy doplněný o požadované údaje a podepsaný oprávněnou osobou 8. list úplný výčet základních prvků, tj. motoru, převodovky, elektrické výzbroje, přední a zadní nápravy, rámu a karoserie, které má uchazeč v úmyslu zadat subdodavatelům. Ke každému základnímu prvku uchazeč uvede jednoho subdodavatele a jeho identifikační údaje dle čl této ZD (jako příloha č. 7 Smlouvy) 9. list seznamy dle ust. 68 odst. 3 písm. a, b) ZVZ a prohlášení dle ust. 68 odst. 3 písm. c) ZVZ 10. list délka garantované doby životnosti každého typu nabízeného autobusu dle čl Přílohy č. 1 této ZD (Technická specifikace) 11. list výkresová dokumentace každého typu nabízeného autobusu 12. list obvodové a blokové schéma elektrické výzbroje, včetně seznamu funkčních jednotek každého typu nabízeného autobusu 13. list kompletní technická dokumentace, seznam SW použitých v řídících jednotkách, servisní plán pravidelné údržby a kontrol, Veškerá dokumentace a seznam SW bude vyhotovena kompletně v českém jazyce 14. list text Servisní smlouvy doplněný o požadované údaje a podepsaný oprávněnou osobou, který je Přílohou č. 6 Smlouvy 15. list osvědčení o schválení všech nabízených typů autobusů jako silničních vozidel, vydaný Ministerstvem dopravy (ust. 21 zákona č. 56/2001 Sb.) nebo rovnocenný doklad (ust. 28b zákona č. 56/2001 Sb.) 16. list obsaditelnost všech nabízených způsobů (verzí) uspořádání prostoru cestujících každého typu nabízených autobusů dle čl Přílohy č. 1 této ZD (technická specifikace), tj. uvedení počtu míst pro sedící cestující, celkové kapacity, počtu kočárků a/nebo invalidních vozíků, pro které je volná plocha, a to pro všechny nabízené varianty autobusů

10 17. list - úplný soupis servisního zařízení a speciálního nářadí (přípravků), potřebného pro opravy a servis nabízených autobusů, jehož cenu uchazeči uvedou v tabulce nabídkových cen školení a přípravků, která je Přílohou č. 4 této ZD 18. list - úplný soupis veškeré dokumentace, nutné pro provádění kompletního servisu nabízených autobusů 19. list výčet výrobců a označení základních prvků (součástek) obou typů nabízených autobusů, tj. motoru, převodovky, elektrické výzbroje, přední a zadní nápravy, rámu a karoserie 20. list výkresová dokumentace způsobů (verzí) uspořádání prostoru cestujících každého nabízeného typu autobusu, odlišných od poskytnutého vzorku s uvedením typového označení každého způsobu (verze) uchazeči nejsou oprávněni vkládat do nabídek jiné listiny, než ty, které jsou uvedeny v čl této ZD (např. prezentační materiály) Obsah Smlouvy uchazeči nejsou oprávněni měnit, doplňovat nebo upravovat obsah Smlouvy jinak, než zadavatelem určeným způsobem uchazeči jsou oprávněni, resp. povinni, ve Smlouvě a) uvést své nabídkové ceny, a to ve stejné výši, jako je uvedou v tabulkách nabídkových cen jednotlivých položek plnění Smlouvy, které jsou Přílohou č. 3 a č. 4 této ZD b) uvést své identifikační údaje v označení smluvních stran c) uvést v čl Smlouvy typové označení obou typů autobusů (solo a kloub) a v čl Smlouvy označení základních prvků (součástek), shodné s typovým označením obou typů autobusů a základních prvků, uvedeným v jejich nabídce, a všechna typová označení všech nabízených způsobů (verzí) uspořádání prostoru cestujících každého typu autobusů d) uvést v čl Smlouvy místo provádění školení podle čl a čl Smlouvy, shodné s místem uvedeným v jejich nabídce e) uvést datum a vystavit podpis osoby, zastupující uchazeče f) škrtnout nesprávný údaj, zda jsou či nejsou plátci DPH

11 g) uvést identifikaci příslušného oprávnění k podnikání v čl Smlouvy h) uvést v čl Smlouvy mailovou adresu prodávajícího i) uvést v čl Smlouvy jméno osoby, která bude činit jménem prodávajícího právní jednání v souvislosti se Smlouvou, jejím plněním a porušením, a právní jednání spojené s uplatněním nároků ze Smlouvy, jejího plnění a porušení j) uvést v čl Smlouvy délku životnosti autobusů uchazeči jsou oprávněni, resp. povinni, v Servisní smlouvě a) uvést své identifikační údaje v označení smluvních stran b) uvést datum a vystavit podpis osoby, zastupující uchazeče c) uvést v čl a čl Servisní smlouvy jméno kontaktních osob a chybějících údajů pro spojení s nimi d) uvést v čl Servisní smlouvy jméno osoby, která bude činit jménem prodávajícího právní jednání v souvislosti se Servisní smlouvou, jejím plněním a porušením, a právní jednání spojené s uplatněním nároků ze Servisní smlouvy, jejího plnění a porušení nesplnění nebo porušení kteréhokoliv požadavku zadavatele na uchazeče ve vztahu k obsahu Smlouvy, která je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí této ZD, a Servisní smlouvy, která je jako Příloha č. 8 nedílnou součástí Smlouvy, bude hodnoceno jako rozpor s požadavky zadavatele, a taková nabídka bude ze zadávacího řízení vyloučena 15. Subdodavatelé uchazeči v nabídce uvedou ty základní prvky autobusů jako části zakázky, které mají v úmyslu zadat subdodavatelům za podmínek dle čl. 19 Smlouvy. Ke každému konkrétnímu základnímu prvku uchazeči uvedou jednoho subdodavatele a jeho identifikační údaje podmínky, za kterých zadavatel připouští změnu subdodavatelů, jsou uvedeny v čl. 19 Smlouvy nesplnění nebo porušení kteréhokoliv požadavku zadavatele na podmínky, za nichž zadavatel připouští plnění Smlouvy subdodavateli, bude hodnoceno jako rozpor s požadavky zadavatele, a taková nabídka bude ze zadávacího řízení vyloučena

12 16. Způsob hodnocení nabídek základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena uplatněná uchazeči v sumarizující tabulce nabídkových cen plnění Smlouvy, která je Přílohou č. 5 této ZD při hodnocení nabídek rozhoduje cena bez DPH (zadavatel je plátce DPH) při rovnosti nabídkových cen v sumarizující tabulce nabídkových cen plnění Smlouvy, která je Přílohou č. 5 této ZD, rozhodne nižší nabídková cena autobusů, uvedená v Příloze č. 3 této ZD, při jejich rovnosti rozhodne nižší nabídková cena autobusu typu solo, uvedená v Příloze č. 3 této ZD, při jejich rovnosti rozhodne větší délka garantované doby životnosti každého typu nabízeného autobusu, uvedená v 10. listu obsahu nabídky, viz čl této ZD, při jejich rovnosti rozhodne los zadavatel poté, co na základě hodnocení nabídek komisí provede výběr nejvhodnější nabídky, provede výběr toho způsobu (verze) uspořádání prostoru cestujících každého typu autobusu, který mu nejlépe vyhovuje (způsoby uspořádání prostoru cestujících tedy nebudou předmětem hodnocení komisí zadavatele ani samotného zadavatele), to však pouze v případě, že nejvhodnější nabídka takové verze obsahovala 17. Lhůty lhůta pro podání nabídek , hod zadávací lhůta dvanáct měsíců ode dne, následujícím po posledním dni lhůty pro podání nabídek 18. Požadavek na poskytnutí jistoty včetně její výše uchazeči jsou povinni poskytnout zadavateli k zajištění plnění svých povinností, vyplývajících z účasti v zadávacím řízení, jistotu ve výši ,- Kč zákonem stanovenou formou

13 19. Otevírání obálek otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne od hodin komisí zadavatele pro otevírání obálek, na adrese sídla zadavatele, tj. Podvesná XVII/3833, Zlín otevírání obálek s nabídkami se smí zúčastnit zástupci zadavatele a uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě, nebo jimi písemně pověřené osoby (maximálně 2 osoby za uchazeče) 20. Části veřejné zakázky zadavatel zdůrazňuje, že jednotlivé typy poptávaných městských nízkopodlažních autobusů (typ solo a typ kloub) nejsou částmi veřejné zakázky, a že tedy není přípustné uplatnit nabídku pouze na některý typ autobusu (typ solo nebo typ kloub). Nabídka, která bude obsahovat pouze některý typ poptávaného autobusu (typ solo nebo typ kloub), bude vyloučena z účasti v zadávacím řízení pro nesplnění požadavku zadavatele na úplnost nabídky 21. Jazyk nabídky nabídku je možno uplatnit pouze v jazyce českém, to nevylučuje aplikaci ust. 51 odst. 7 ZVZ 22. Dokumenty uchazeč, se kterým bude uzavřena smlouva, předloží před uzavřením smlouvy originály nebo ověřené kopie dokladů, jimiž prokázal v zadávacím řízení splnění kvalifikace 23. Náklady spojené s účastí v zadávacím řízení v souladu s ust. 153 ZVZ nemá uchazeč právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Veškeré náklady spojené s vypracováním nabídky a účastí v zadávacím řízení jdou k tíži uchazeče 24. Podmínky touto zadávací dokumentací neupravené se řídí přísl. ust. zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení

14 25. Přílohy Příloha č. 1 Technická specifikace Příloha č. 2 Smlouva včetně Příloh č. 1 až č. 9 Příloha č. 3 tabulka nabídkových cen autobusů dle čl této ZD Příloha č. 4 tabulka nabídkových cen školení a přípravků dle čl této ZD Příloha č. 5 sumarizující tabulka nabídkových cen plnění Smlouvy dle čl této ZD Příloha č. 6 orientační plánek trasy zkušební jízdy včetně vyznačení stěžejních míst průjezdů..... za zadavatele Mgr. Miroslav Šianský, jednatel ŠLOMO HAMA s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE vymezující předmět veřejné zakázky Dešťová kanalizace v ul. Hlavní a Modřická a související přeložky, oznámené v Informačním systému o veřejných zakázkách dne 3.4.2013 pod č.7302010049879,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: VR 46:

Více

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE DODÁVKA OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH POMŮCEK PRO ROKY 2016-2018 I. VEŘEJNÝ ZADAVATEL Název Sídlo Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY 1. Zadavatel: MASO WEST s.r.o. Se sídlem Za Mototechnou 1619, 155 00 Praha IČ: 25237349 Tel.: 602 167 086 E-mail: kopacek@masowest.cz Adresa pro doručování:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

Identifikační údaje zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: 00020729 Adresa sídla: Korespondenční adresa:

Identifikační údaje zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: 00020729 Adresa sídla: Korespondenční adresa: Kontaktní osoba: Jan Sůva Telefon: 267 994 333 Fax: 272 936 597 E-mail: jan.suva@sfzp.cz č.j. SFZP 072269/2012 Datum: 30. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: EXPOZICE

Více

Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbách SÚS JMK 2013 a 2014

Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbách SÚS JMK 2013 a 2014 ZA D Á V A C Í D O K U M E N T A C E K VEŘEJ N É Z A K Á Z C E Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbách SÚS JMK 2013 a 2014 I. VEŘEJNÝ ZADAVATEL Sídlo: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

Více

Rekonstrukce kotelny ZŠ Mysločovice

Rekonstrukce kotelny ZŠ Mysločovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem Rekonstrukce kotelny ZŠ Mysločovice zadávanou jako zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Textová část pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Čistší silnice ve městě Sedlec-Prčice Veřejný zadavatel: Město Sedlec-Prčice se sídlem: nám. 7. května

Více

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli 1. Název veřejné zakázky Dodávka výpočetní techniky 2. Druh zadávacího řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. 3. Údaje o zadavateli Zadavatel: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

V Ý Z V A ZADAVATELE

V Ý Z V A ZADAVATELE V Ý Z V A ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 167/2012 Sb.)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: VR 101 -

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem Bezbariérové chodníky Mysločovice úsek č.1, úsek č.2 a úsek č.5, etapa č.5 zadávanou jako zakázka

Více

Statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová

Statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová Statutární město Ostrava Městský obvod Hrabová Název VZ: Vyřizuje: Revitalizace ploch Šídlovec-Šrobárova-V. Huga, Ostrava Hrabová -komunikace a zpevněné plochy Králová Svatava Datum: 11. 8. 2016 Věc: zjednodušené

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Projektová dokumentace Oprava zařízení na ohřev teplé vody vč. řídícího systému na kotelně polikliniky Bučovice Identifikace

Více

Výzva k podání nabídky (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská správa domů s.r.o. IČ: 251 73 570 Sídlo: Náměstí Svobody 8, 385

Více

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele 258 16 977 CZ 258 16 977. Článek 2 Vymezení předmětu veřejné zakázky

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele 258 16 977 CZ 258 16 977. Článek 2 Vymezení předmětu veřejné zakázky Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o. 700 30 Ostrava-Zábřeh, A. Brože 2/3124 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

Obec Pohoří. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce (upravená verze) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce - 1 / 9 -

Obec Pohoří. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce (upravená verze) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce - 1 / 9 - Obec Pohoří Zadávací dokumentace k veřejné zakázce (upravená verze) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce - 1 / 9 - Název veřejné zakázky: Druh zadávacího řízení: ÚZEMNÍ PLÁN POHOŘÍ veřejná zakázka malého

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing. Jiřím Šulcem, předsedou Regionální rady bankovní spojení: Česká spořitelna,

Více

ZA D Á V A C Í D O K U M E N T A C E K VEŘEJ N É Z A K Á Z C E Výkon činnosti technického dozoru na stavbách SÚS JMK 2013 a 2014

ZA D Á V A C Í D O K U M E N T A C E K VEŘEJ N É Z A K Á Z C E Výkon činnosti technického dozoru na stavbách SÚS JMK 2013 a 2014 ZA D Á V A C Í D O K U M E N T A C E K VEŘEJ N É Z A K Á Z C E Výkon činnosti technického dozoru na stavbách SÚS JMK 2013 a 2014 I. VEŘEJNÝ ZADAVATEL Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Dodávka

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na dodávky obuvi je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Dodávky

Více

Příloha: XX. Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu Dodávka osobních automobilů

Příloha: XX. Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu Dodávka osobních automobilů Příloha: XX Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu Dodávka osobních automobilů Datum zveřejnění: 4.8.2014 ~ 1 ~ Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Dodávka osobních

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Dle zákona č. 134/2016 sb., o veřejných zakázkách (dále jen "ZVZ") dále jen "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE" k zakázce malého rozsahu Název zakázky: "Dodávka osiva kukuřice" Identifikační údaje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Dodávka vozidel v

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Dodání serverů pro IS Celní správy v roce 2011 Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na dodávky je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst.1) písm. a)

Více

Úspora energie objektu 113. budova v Baťově areálu Zlín

Úspora energie objektu 113. budova v Baťově areálu Zlín VIZIA a.s. Úspora energie objektu 113. budova v Baťově areálu Zlín zateplení obvodového pláště, zateplení střechy, výměna oken a dveří. 1 / 5 Oddíl I: Veřejný zadavatel Název, adresa a kontaktní místo/místa

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Název a sídlo zadavatele: Obec Kamenný Přívoz Kamenný Přívoz 285, 252 82 Kamenný Přívoz IČ: 00241351,

Více

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE DODÁVKA ASFALTOVÉ EMULZE PRO SILNIČNÍ NÁTĚRY V ROCE Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE DODÁVKA ASFALTOVÉ EMULZE PRO SILNIČNÍ NÁTĚRY V ROCE Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE DODÁVKA ASFALTOVÉ EMULZE PRO SILNIČNÍ NÁTĚRY V ROCE 2016 I. VEŘEJNÝ ZADAVATEL Název Sídlo Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Více

Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268

Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky, zadávanou podle 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) s názvem Natěračské a malířské

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Spotřební materiál pro kancelářskou techniku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Obnova a doplnění dopravního značení.

Obnova a doplnění dopravního značení. Věc: Výzva k veřejné zakázce malého rozsahu na služby, zadávanou mimo působnost zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Vzhledem k potřebě zjištění ceny

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, Třinec-Dolní Líštná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, Třinec-Dolní Líštná SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Dodávka pracích

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Nákup multifunkčního

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 24.3.20009 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Název grantového programu: Informační a komunikační technologie 2015 Název projektu:

Název grantového programu: Informační a komunikační technologie 2015 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní techniky a v serverovně

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní techniky a v serverovně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU Zadavatel: Základní škola Benešov, Sídlo:, PSČ 256 01 IČ: 75033062 Kontakt: na emailové adrese NÁZEV ZAKÁZKY ZŠ Jiráskova, klimatizace

Více

Snížení prašnosti v areálu recyklačního střediska Modřice rozvod vody

Snížení prašnosti v areálu recyklačního střediska Modřice rozvod vody VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem Snížení prašnosti v areálu recyklačního střediska Modřice rozvod vody zadávanou ve zjednodušeném

Více

Snížení prašnosti v areálu recyklačního střediska Modřice - dodávka dopravníků

Snížení prašnosti v areálu recyklačního střediska Modřice - dodávka dopravníků VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE na veřejnou zakázku na dodávky s názvem Snížení prašnosti v areálu recyklačního střediska Modřice - dodávka dopravníků zadávanou ve zjednodušeném

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Pořízení softwaru pro podporu řízení lidských zdrojů a technická podpora po dobu realizace projektu Dodávka

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 386 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství pro program GIS (Zelená úsporám) Zadávací dokumentace dle ustanovení

Více

REVITALIZACE INTERIÉRŮ KOLEJE JAROV II - Nábytek

REVITALIZACE INTERIÉRŮ KOLEJE JAROV II - Nábytek \SE REKTORÁT Vysoká škola ekonomická v Praze nám. Winstona Churchilla 4, 130 67 Praha 3 V Praze dne 8. června 2015 Zn.: 2043-1/2015/9202 Vysoká škola ekonomická v Praze, se sídlem nám. Winstona Churchilla

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: KANTOR

Více

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: michaela.machlakova@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Zadávací dokumentace

Více

Pořízení cisternové automobilové stříkačky

Pořízení cisternové automobilové stříkačky Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (dle ustanovení 38, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku Pořízení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Rozšíření

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu bude zadána podle výsledků řízení o zadání veřejné zakázky ve 2. stupni (tzv. užším řízení).

Veřejná zakázka malého rozsahu bude zadána podle výsledků řízení o zadání veřejné zakázky ve 2. stupni (tzv. užším řízení). V Praze dne 23. 11. 2011 Č. j.: S-46140/STAR/11 Výzva více zájemcům o úmyslu zadat veřejnou zakázku malého rozsahu podle 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a k podání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika, Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 tel. 244 024 570, fax. 244 024 575, IČ: 00212423, DIČ: CZ00212423, bankovní spojení ČNB Praha 1 č.ú. 2901881/0710

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky: POŘÍZENÍ TRAKTOROVÉ SEKAČKY 1 / 7 1. Identifikace zadavatele Zadavatel: Technické služby města Příbora Adresa sídla: Štramberská

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem Výstavba a rekonstrukce chodníků

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více

Obec Klenová Klenová Janovice nad Úhlavou IČ:

Obec Klenová Klenová Janovice nad Úhlavou IČ: Obec Klenová Klenová 65 340 21 Janovice nad Úhlavou IČ:00573515 v souladu s ustanovením 18 odst.5, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách vypisuje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Zvýšení protipovodňové ochrany města - ul. U Hrůbků. Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 8, Ostrava.

Zvýšení protipovodňové ochrany města - ul. U Hrůbků. Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 8, Ostrava. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název programu: Fond rozvoje investičního majetku pro rok 2014 Název zakázky: Mikroskopy pro ústavy LF UK v Plzni Předmět zakázky Dodávka (služba/dodávka/stavební práce) : Datum vyhlášení

Více

základní údaje zadávací dokumentace

základní údaje zadávací dokumentace 2015 Zadávací dokumentace, základní údaje zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: PROVOZOVÁNÍ SLUŽBY SENIOR TAXI Otevřené podlimitní řízení na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.

Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. Veřejný zadavatel: Zadavatel: Obec Podolí Zástupce obce: Sídlo: Podolí č.p. 1, 664 03 IČO: 00282332 DIČ: CZ00282332 Zastoupený: Telefon:

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky UČEBNA VÝTVARNÉ VÝCHOVY

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky UČEBNA VÝTVARNÉ VÝCHOVY Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem UČEBNA VÝTVARNÉ VÝCHOVY zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ). Název veřejné zakázky: Zabezpečení

Více

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: 1. část - CENTRUM

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Různé operační programy Registrační číslo Různá registrační čísla projektu: Název projektu a Různé názvy projektů registrační číslo: Název zakázky:

Více

Výzva k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku

Výzva k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku Výzva k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku Název zakázky: Servisní smlouva na provádění údržby klimatizačních systémů Mendelovy univerzity v Brně v areálu Brno Černá Pole Předmět zakázky: služba

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE DLE UST. 6 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE DLE UST. 6 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE DLE UST. 6 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Návrh stavby

Více

Rámcová smlouva na dodávky multifunkčních tiskových zařízení (kopírovací stroje a multifunkční tiskárny) pro rok 2013

Rámcová smlouva na dodávky multifunkčních tiskových zařízení (kopírovací stroje a multifunkční tiskárny) pro rok 2013 Č.j.: MV-48025-7/VZ-2012 Praha 18.10.2012 Počet listů:8 Přílohy: 2/31 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 IČ: 00007064, DIČ:CZ00007064

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA (na dodávku zjednodušené podlimitní řízení)) PŘÍSTAVBA UBYTOVACÍHO OBJEKTU DD ČERNOŢICE,INTERIÉR-OBJEKT A

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA (na dodávku zjednodušené podlimitní řízení)) PŘÍSTAVBA UBYTOVACÍHO OBJEKTU DD ČERNOŢICE,INTERIÉR-OBJEKT A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA (na dodávku zjednodušené podlimitní řízení)) PŘÍSTAVBA UBYTOVACÍHO OBJEKTU DD ČERNOŢICE,INTERIÉR-OBJEKT A Veřejná zakázka na dodávky dle 8 zákona o veřejných zakázkách

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Leo Matušek Tel.: 267 994 410 Fax: 272 936 597 E-mail: Leo.matusek@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Název

Více

Rozšíření separace bioodpadů v obci Březolupy

Rozšíření separace bioodpadů v obci Březolupy Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky (dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce

Více

Č.j. KRPS /ČJ IT-VZ Praha 12. listopadu V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Č.j. KRPS /ČJ IT-VZ Praha 12. listopadu V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPS-383200-8/ČJ-2014-0100IT-VZ Praha 12. listopadu 2014 Počet listů: 5 Přílohy: 4/10 V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou

Více

Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky CPV veřejné zakázky zejména Pořízení kompostérů pro občany obce Libhošť Dodávky

Více

Horka u Staré Paky dopravní automobil. Výzva k podání nabídky. Horka u Staré Paky dopravní automobil

Horka u Staré Paky dopravní automobil. Výzva k podání nabídky. Horka u Staré Paky dopravní automobil Výzva k podání nabídky Obec Horka u Staré Paky (dále jen zadavatel ) v souladu s ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) tímto vyzývají

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, s dodržením zásad transparentnosti, rovného zacházení a

Více

Informace o zadavateli, kontaktní místa. Ing. Michal Pešek ředitel Správy základních registrů RNDr. Renata Novotná , GSM:

Informace o zadavateli, kontaktní místa. Ing. Michal Pešek ředitel Správy základních registrů RNDr. Renata Novotná , GSM: Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na služby, zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 21 odst. 1 písm. f) a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Atestace

Více

Identifikační údaje zadavatele. Technické služby VM s.r.o. Karlov 1398/54, Velké Meziříčí. společnost s ručením omezeným

Identifikační údaje zadavatele. Technické služby VM s.r.o. Karlov 1398/54, Velké Meziříčí. společnost s ručením omezeným PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA v souladu s 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Název veřejné zakázky: Zametací vůz TS Velké

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ ve smyslu 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, dále jen zákon Městská část Praha 13 Zastoupená: Ing. Davidem Vodrážkou

Více

Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce plynové kotelny Základní školy Chlumec

Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce plynové kotelny Základní školy Chlumec Věc: Výzva k veřejné zakázce malého rozsahu na služby, zadávanou mimo působnost zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Vzhledem k potřebě zjištění ceny

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E MUOS00220119 M ě s t o O s l a v a n y Majetkově správní odbor ------------------------------------------------------------------------------------ náměstí 13. prosince 2, 664 12 Oslavany tel. č.: 546418414

Více

Změna topného média (plyn) MŠ Pohádka, Chlumec

Změna topného média (plyn) MŠ Pohádka, Chlumec Věc: Výzva k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce, zadávanou mimo působnost zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Vzhledem k potřebě zjištění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. 1) Identifikace zadavatele

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. 1) Identifikace zadavatele 1) Identifikace zadavatele Firma: Dura Automotive Systems CZ s.r.o., Sídlo: Průmyslový park 300, Kopřivnice 742 21 IČ: 26031531 / DIČ: CZ26031531 Osoba zastupující zadavatele: Ing. Tomáš Hurta E-mail:

Více

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele a organizátora. Povodí Odry, státní podnik CZ27149862. www.ecentre.cz

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele a organizátora. Povodí Odry, státní podnik CZ27149862. www.ecentre.cz Zadávací dokumentace Povodí Odry, státní podnik ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky I) Identifikační údaje zadavatele: (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I Stát: CZ Zastoupený: Ing. Bohumilem Petráškem, starostou

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu zákona: veřejný zadavatel Právní forma: obec Název a sídlo zadavatele: Městys

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Datum vyhlášení veřejné zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele, právní forma: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

Dodávka kancelářského a laboratorního nábytku Pavilon Bělidla

Dodávka kancelářského a laboratorního nábytku Pavilon Bělidla V Ý Z V A k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění pro veřejnou zakázku s názvem Dodávka kancelářského

Více

Rozšíření sběrného dvora v Novém Kníně - výběrového řízení na svozový vůz a kontejnery

Rozšíření sběrného dvora v Novém Kníně - výběrového řízení na svozový vůz a kontejnery VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE ve výběrovém řízení Rozšíření sběrného dvora v Novém Kníně - výběrového řízení na svozový vůz a kontejnery ZADAVATEL: RELMA s.r.o. Sídlem: Dobříš,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY M ě s t o Z l i v Váš dopis zn./ze dne: Číslo jednací: 1277/14 Spisová značka: Vyřizuje: Ing. Koudelka Jan Tel.: 387 001 193 E-mail: starosta@zliv.cz Datum: 28.07.2014 dle rozdělovníku VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Č. j. KRPU /ČJ VZ Ústí nad Labem 4. listopadu 2016 Počet listů: 5 Přílohy: 2/8. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu

Č. j. KRPU /ČJ VZ Ústí nad Labem 4. listopadu 2016 Počet listů: 5 Přílohy: 2/8. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č. j. KRPU-227474-3/ČJ-2016-0400VZ Ústí nad Labem 4. listopadu 2016 Počet listů: 5 Přílohy: 2/8 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Integrovaný operační program Registrační číslo projektu CZ.1.06/2.1.00/22.09617 Název projektu: Konsolidace IT infrastruktury a rozvoj služeb TC městyse Lysice Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE EBB gear box solo endurance test rig 1 ks Projekt: Rozšíření vývojového centra NEJEDNÁ SE O ZAKÁZKU PODLE ZÁKONA Č. 137/2006SB. O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V Jablonci nad Nisou, dne 8.7.2016..

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Na padesátém 81 100 82 Praha 10 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více