U S N E S E N Í. 73. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í. 73. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 01.09.2014 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:"

Transkript

1 U S N E S E N Í 73. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne od 14:00 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 01. Žádost pana Xxxx o prominutí smluvní pokuty a poplatku z prodlení. 02. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním: Splněno: 68/VII/ 01,02,3,04,16,17,20-24,17,22-33,35,37-39;70/V/ 1-5;19;20,25,27-29;33-35 Trvá: 17/VI/07; 37/VII/26; 52/VII/01; 53/IV/07; 56/II/04; 57/VIII/11; 60/IV/12,21; 61/V/03,08, 62/VI/,08,11,26,.30,63/V/1,11;67/III/ 1; 03. Žádost o příspěvek organizátorů soutěže Miss Aerobik + Dance ( regionální kolo v hale TJ Slavoj Plzeň ). 04. Žádost o pronájem nebytového prostoru v majetku města Stříbra, předloženou p. Xxxx, bytem Stříbro, Xxxx, PSČ II. SCHVALUJE: 01. Program svého jednání dle předloženého návrhu s jeho doplněním. 02. Prominutí smluvní pokuty panu Xxxx. 03. Vyřazení majetku města Stříbra, Masarykovo náměstí 1, Stříbro prodejem majetku zájemcům z řad zastupitelů, zvolených pro volební období v souladu s přiloženými pravidly prodeje. Dále schvaluje znění kupní smlouvy mezi městem Stříbrem a kupujícím. 04. Odúčtování a vyřazení z investic majetku města Stříbra, Masarykovo náměstí 1, Stříbro, vedeného na účtu z důvodu zmařené investice v celkové výši Kč. 05. Znění a uzavření Dohody o instalaci a umístění sběrné nádoby na vyřazené textilie a obuv mezi Městem Stříbrem a firmou H.B.Textile s.r.o.uveřejněnou v příloze č. 01 tohoto usnesení. 06. Vyřazení zničeného majetku města Stříbra, Masarykovo náměstí 1, Stříbro v důsledku škody, dle návrhu na vyřazení majetku v celkové výši Kč a jeho likvidaci v rozsahu a způsobem uvedeným v příloze č. 02 tohoto usnesení. 07. Vyřazení již zlikvidovaného nefunkčního, zastaralého movitého majetku města Stříbra, Masarykovo náměstí 1, Stříbro, svěřeného do správy a hospodaření MKS PO Stříbro, Benešova 587, Stříbro, dle návrhu na vyřazení majetku v celkové výši Kč a jeho likvidaci v rozsahu a způsobem uvedeným v příloze č. 03 tohoto usnesení. 08. Vyřazení nepoužitelného, nefunkčního movitého majetku (ztráty a nálezy) města Stříbra, Masarykovo náměstí 1, Stříbro, dle protokolu o vyřazení majetku v celkové výši 0 Kč a jeho likvidaci v rozsahu a způsobem uvedeným v příloze č. 04 tohoto usnesení. 09. Majetkoprávní úkony uvedené v příloze č. 05 tohoto usnesení. 10. Odpisový plán od pro PO MŠ Stříbro v souladu s předloženým návrhem, který je přílohou č. 06 tohoto usnesení. Tento odpisový plán nahrazuje odpisový plán schválený na 40. Rmě Stříbra. 11. Zapůjčení osobního automobilu VW Transporter, jehož vlastníkem je Město Stříbro ve dnech května Hornicko-historickému spolku Stříbro. Plánovaná trasa : Rakousko, Německo ( oblast Insbruku ; Bertesgadenu ). Varianta náhrady nákladů na provoz vozidla : A). 12. Zapůjčení osobního automobilu VW Transporter, jehož vlastníkem je Město Stříbro ve dnech Hokejovému klubu HC Buldoci Stříbro o.s..plánovaná trasa : Praha ( turnaj Usnesení 73.RM ze dne

2 O pohár starosty Prahy 13). Varianta náhrady nákladů na provoz vozidla : A). 13. Navýšení počtu žáků v 9. třídě ZŠ Mánesova; příspěvkové organizace města Stříbra 14. Přesun peněžních prostředků z investičního příspěvku PO MŠ Stříbro ve výši ,50 Kč na neinvestiční příspěvek této organizace a to v souladu se schválenými pravidly pro rozpočtová opatření na rok Přesun peněžních prostředků z investičního příspěvku PO ZŠ Mánesova ve výši Kč na neinvestiční příspěvek této organizace a to v souladu se schválenými pravidly pro rozpočtová opatření na rok Znění a uzavření smlouvy č. 3/2014 o poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu "Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2014" mezi městem Stříbrem a Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, IČ uvedené v příloze č. 07 tohoto usnesení Znění a uzavření smlouvy o užití digitálních ortofot (leteckých snímků) č /14 (naše č. 3/IT/2014) mezi městem Stříbrem a Českou republikou - Zeměměřickým úřadem, se sídlem Pod sídlištěm 9, P.O.Box 21, Praha 8, IČ uvedené v příloze č. 08 tohoto usnesení Rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu města Stříbra na rok 2014 uvedená v příloze č. 09 tohoto usnesení. 19. Znění a uzavření Smlouvy kupní mezi mezi městem Stříbro, se sídlem Masarykovo nám.1, Stříbro, IČ: , DIČ: CZ , zastoupené Dr.Bohuslavem Červeným, starostou města s panem Xxxx, Xxxx, Stříbro na odprodej nepotřebného materiálu 50 ks použitých betonových obrubníků z bývalých kasáren, třída 5. května Stříbro, uvedené v příloze č. 10 tohoto usnesení. 20. Znění a uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne mezi městem Stříbro, se sídlem Masarykovo nám.1, Stříbro, IČ: , DIČ: CZ , zastoupené Dr.Bohuslavem Červeným, starostou města a společností Mavilla s.r.o., se sídlem Evropská 674/156, Praha 6 Vokovice, IČ: zastoupené Václavem Malým, jednatelem společnosti, uvedeného v příloze č. 11 tohoto usnesení. 21. Znění a uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. B15769X mezi městem Stříbro, se sídlem Masarykovo nám.1, Stříbro, IČ: , DIČ: CZ , zastoupené Dr.Bohuslavem Červeným, starostou města a společností Window Holding a.s. se sídlem Hlavní 456, Plzeň, IČ: , uvedeného v příloze č. 12 tohoto usnesení. 22. a) Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu, dle směrnice č.11, která stanoví způsob zadávání veřejných zakázek na akci Stříbro rekonstrukce vozidla CAS 32 T 815 PR 2. b) Znění a uzavření Smlouvy o dílo s firmou Požární technika KOMET s.r.o., Petra Bezruče 1031, Pečky, uveden v příloze č. 13 tohoto usnesení. 23. Znění a uzavření Dodatku č.1 k Mandátní smlouvě č.204/2013 o zajištění výběru a správy parkovného na Masarykově náměstí ve Stříbře, mezi městem Stříbro, se sídlem Masarykovo nám.1, Stříbro, IČ: , DIČ:CZ zastoupené Dr.B.Červeným, starostou města Stříbro a Správou majetku města Stříbra, s.r.o., Nerudova 1009, Stříbro, zastoupenou jednatelem Ing. Daliborem Fričem, IČ: , DIČ: CZ , uvedeného v příloze č. 14 tohoto usnesení. 24. Znění a uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. 2/IT/2010 ve věci snížení počtu používaných analogových portů v telefonní ústředně o 5 kusů mezi městem Stříbrem a firmou HITEL s.r.o., se sídlem ul. 5. května 831, Klatovy, IČ , uvedeného v příloze č. 15 tohoto usnesení. 25. Program jednání 40. zastupitelstva města Stříbra konaného dne od 17,00 hod., uvedený v příloze č. 16 tohoto usnesení. 26. Standardy kvality Pečovatelské služby města Stříbra. 27. a) Postup při výměně bytů, přidělování bytů, prodloužení a neprodloužení nájemních smluv navržený Bytovou komisí, uvedený v příloze č. 17 tohoto usnesení. b) Ukončení nájemního vztahu v souladu s NOZ vypovězení nájemní smlouvy ze strany pronajímatele dle přílohy č. 17 tohoto usnesení. 28. Přílohu č. 34 Organizačního řádu MěÚ Směrnice k přecenění reálnou hodnotou III. NESCHVALUJE: Usnesení 73.RM ze dne

3 01. Poskytnutí finančního příspěvku organizátorům soutěže Miss Aerobik + Dance ( regionální kolo v hale TJ Slavoj Plzeň ). IV. ODROČUJE: 01. Pronájem nebytového prostoru v majetku města Stříbra čp. 511, Benešova ul. Stříbro. V. ZRUŠUJE: 01. Výběrové řízení Lávka pro pěší u Mlékárenského rybníka, obec Stříbro. VI. JMENUJE : 01. Členem Komise pro národnostní menšiny, od , pana Mgr. Xxxx, bytem Xxxx, Stříbro. VII. ODVOLÁVÁ : 01. Z Komise pro národnostní menšiny, k , členy paní Xxxx bytem Xxxx, Stříbro a pana Xxxx bytem Xxxx, Stříbro. VIII. UKLÁDÁ : 01. Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s prominutím smluvní pokuty panu Xxxx, bytem Stříbro. T: Provedení administrativních a dalších opatření souvisejících s vyřazením movitého majeteku města Stříbra formou prodeje a podepsání kupních smluv mezi městem Stříbrem a kupujícím. Z: informatik, starosta, FO a HIO T: Provedení administrativních a dalších opatření souvisejících s odúčtováním a vyřazením z investic majetku města Stříbra, Masarykovo náměstí 1, Stříbro, vedeného na účtu z důvodu zmařené investice v celkové výši Kč. Z: vedoucí HIO+FO T: Provedení administrativních a dalších opatření souvisejících s vyřazením zničeného majetku města Stříbra v důsledku škody, dle návrhu na vyřazení v celkové výši Kč a jeho likvidaci v rozsahu a způsobem uvedeným v příloze č. 02 tohoto usnesení. Z: vedoucí HIO 05. Provedení administrativních a dalších opatření souvisejících s vyřazením již zlikvidovaného nefunkčního, zastaralého movitého majetku města Stříbra, svěřeného do správy MKS PO Stříbro, Benešova 587, Stříbro dle návrhu na vyřazení v celkové výši Kč a jeho likvidaci v rozsahu a způsobem uvedeným v příloze č. 03 tohoto usnesení. Z: ředitel MKS Stříbro T: Provedení administrativních a dalších opatření souvisejících s vyřazením nepoužitelného, nefunkčního movitého majetku (ztráty a nálezy) města Stříbra, dle protokolu o vyřazení v celkové výši 0 Kč a jeho likvidaci v rozsahu a způsobem uvedeným v příloze č. 04 tohoto usnesení. Usnesení 73.RM ze dne

4 Z: vedoucí HIO T: Zajistit zveřejnění na úřední desce záměr propachtování části pozemku č.3497 o výměře 350m 2 trvalý travní porost kat.území Stříbro, za účelem užívání zahrádky, která byla převedena Státním pozemkovým úřadem ČR pobočka Tachov do vlastnictví města Stříbra pro stávajícího nájemce pana Xxxx. Návrh ročního nájemného 3,00 Kč/m 2 /rok bez DPH, na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, s účinností od Zajistit zveřejnění na úřední desce záměr propachtování části poz.p.č. 1233/2 o výměře 280m 2 orná půda kat.území Stříbro, za účelem převodu zahrádky. Návrh ročního nájemného 3,00 Kč/m 2 /rok bez DPH, na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, s účinností od Zajistit zveřejnění na úřední desce záměr pronájmu poz.p.č.1402/582 o výměře 52m 2 orná půda kat.území Stříbro, za účelem rozšíření stávající zahrady u rod. domku čp.1236 ve vlastnictví žadatelů. Návrh ročního pronájmu 3,00 Kč/m 2 /rok bez DPH, na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, s účinností od Zajistit sepsání pachtovní smlouvy na propachtování části poz.p.č.3316 o výměře 300m 2 ostatní plocha kat.území Stříbro, za účelem zřízení zahrádky s panem Xxxx bytem Stříbro, Xxxx, za roční pachtovné 900,00Kč. tj. 3,00Kč/m2/rok bez DPH, na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou s účinností od , s podmínkami Správy železniční dopravní cest Plzeň a ST PLZ: 11. Zajistit sepsání nájemní smlouvy na pronájem části poz.p.č.245/1 o výměře 60m 2 ostatní plocha kat.území Stříbro, za účelem užívání zahrádky manželům Xxxx bytem Stříbro, Západní předm. 884, za roční nájemné 180,00 Kč, tj.3,00 Kč/m 2 /rok bez DPH. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinností od a to do doby případného zájmu nového vlastníka bytové jednotky 883/4 po p. Xxxx. 12. Zajistit sepsání pachtovní smlouvy na pronájem části poz.p.č.1247/4 o výměře 95m 2 ostatní plocha kat.území Stříbro, za účelem užívání zahrádky s panem Xxxx bytem Stříbro, Xxxx, za roční pachtovné 3,00Kč/m 2 /rok bez DPH, tj 285,00 Kč. Pachtovní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou s účinností od Zajistit sepsání pachtovní smlouvy na pronájem části poz.p.č.1234/3 a st.p.č.1057 o výměře 400m 2 ostatní plocha kat.území Stříbro, za účelem zřízení zahrádky s nájemci bytové jednotky čp.685 panem Xxxx a Xxxx bytem Stříbro, Xxxx, za roční pachtovné 3,00Kč/m 2 /rok bez DPH, t.j ,00Kč. Pachtovní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou s účinností od Zajistit sepsání nájemní smlouvy na pronájem části poz.p.č.1849/1 o výměře 67m 2 ostatní plocha kat.území Stříbro, za účelem užívání zahrádky s vlastníky byt.jednotky 843/4 paní Usnesení 73.RM ze dne

5 Xxxx a panem Xxxx bytem Stříbro, Xxxx, za roční nájemné 3,00Kč/m 2 /rok bez DPH, t.j. 201,00Kč. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou s účinností od Zajistit sepsání pachtovní smlouvy na pronájem části poz.p.č.232/2 o výměře 180m 2 tr.travní porost kat.území Stříbro, za účelem zřízení zahrádky s vlastníky bytové jednotky v obytném domě 848 manželi Xxxx bytem Stříbro, Xxxx, za roční pachtovné 3,00 Kč/m 2 /rok bez DPH, t.j.540,00kč. Pachtovní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou s účinností od Zajistit sepsání ukončení nájemní smlouvy č /2008 na pronájem části poz.p.č.1233/2 o výměře 280m 2 orná půda kat.území Stříbro s paní Xxxx bytem Stříbro, Gagarinova 1190 dohodou, ke dni Zajistit sepsání ukončení nájemní smlouvy č /2005 na pronájem poz.p.č.74/1 o výměře 2464m 2 tr.travní porost kat.území Otročín u Stříbra s panem Xxxx bytem Xxxx dohodou, ke dni Zajistit sepsání nájemní smlouvy na pronájem poz.p.č.226/57 o výměře 55m 2 lesní pozemek kat.území Butov, který je zastavěn rekreační chatou s EČ 16 ve vlastnictví paní Xxxx bytem Sokolov, Xxxx. Roční nájemné činí 825,00 Kč bez DPH, tj. 15,00Kč/m 2 /rok, s účinností od , na dobu určitou 10let. 19. Administrativně zajistit sepsání ukončení nájemní smlouvy č /2013 ze dne na pronájem poz.p. č.1673 o výměře 4907m 2, poz.p.č.1671 o výměře 4767m 2 a poz.p.č o výměře 775m 2 kat.území Těchlovice u Stříbra kat.území Těchlovice u Stříbra nájemci panu Xxxx bytem Xxxx, za účelem zemědělské činnosti, ke dni (konec hospodářského roku) a ukončení dodatku č.1 k nájemní smlouvě č /2012 ze dne na pronájem poz.p.č.1636 o výměře m2 kat.území Těchlovice u Stříbra nájemci panu Xxxx bytem Xxxx, za účelem zemědělské činnosti, ke dni (konec hospodářského roku) 20. Administrativně zajistit vyhlášení záměru o propachtování poz.p. č.1673 o výměře 4907m 2, poz.p.č.1671 o výměře 4767m 2,poz.p.č o výměře 775m 2 kat.území Těchlovice u Stříbra a poz.p.č.1636 o výměře m2 kat.území Těchlovice u Stříbra za účelem zemědělské činnosti s účinností od na dobu min. 5let, nejvyšší nabídce pachtovného. Současný pacht činí 1500,00Kč/ha/ročně. 21. Zajistit provedení organizačních opatření a administrativních úkonů souvisejících s realizací odpisového plánu pro PO MŠ Stříbro v souladu s předloženým návrhem, který je přílohou č. 06, tohoto usnesení. Z: řed. PO MŠ Stříbro 22. Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s informováním žadatele ( pořadatel soutěže Miss Aerobik) o rozhodnutí Rady města Stříbra. T: Administrativně a technicky zajistit zapůjčení osobního automobilu města Stříbra ( VW Transporter) v termínu pro Hornicko-historický spolek Stříbro. Spolek tento Usnesení 73.RM ze dne

6 vůz použije k přepravě svých členů a propagačních materiálů na mezinárodní setkání. Varianta náhrady nákladů na provoz vozidla : A). Z: tajemník, technik T: Administrativně a technicky zajistit zapůjčení osobního automobilu města Stříbra ( VW Transporter) v termínu pro Hokejový klub HC Buldoci Stříbro o.s. Klub tento vůz použije k přepravě svých členů na prestižní sportovní turnaj do Prahy. Varianta náhrady nákladů na provoz vozidla : A). Z: tajemník, technik T: Informovat ředitele školy, Mgr. V. Petříka o rozhodnutí Rady města. T: Informovat žadatele, p. P. Trávníček, o rozhodnutí Rady města Stříbra, ve věci pronájmu nebytových prostor v majetku města Stříbra čp. 511, Benešova ul. Stříbro. T: Zajistit provedení administrativních úkonů souvisejících s přesunem peněžních prostředků z investičního příspěvku PO MŠ Stříbro ve výši ,50 Kč na neinvestiční příspěvek této organizace a to v souladu se schválenými pravidly pro rozpočtová opatření na rok 2014 Z: vedoucí FO 28. Zajistit provedení administrativních úkonů souvisejících s přesunem peněžních prostředků z investičního příspěvku PO MŠ Stříbro ve výši Kč na neinvestiční příspěvek této organizace a to v souladu se schválenými pravidly pro rozpočtová opatření na rok 2014 Z: vedoucí FO 29. Zajistit administrativní úkony související s uzavřením smlouvy č. 3/2014 o poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu "Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2014" mezi městem Stříbrem a Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, IČ V pracovním pořádku zajistí Lukáš Novák, informatik MěÚ Stříbro. T: Zajistit administrativní úkony související s uzavřením smlouvy o užití digitálních ortofot (leteckých snímků) č /14 (naše č. 3/IT/2014) mezi městem Stříbrem a Českou republikou - Zeměměřickým úřadem, se sídlem Pod sídlištěm 9, P.O.Box 21, Praha 8, IČ V pracovním pořádku zajistí Lukáš Novák, informatik MěÚ Stříbro. T: Zapracovat schválená rozpočtová opatření do schváleného rozpočtu města Stříbra na rok 2014 uvedená v příloze č. 09 tohoto usnesení. Z: vedoucí FO 32. Organizačně, administrativně a technicky zajistit nutné opravy pochozí lávky u tzv. mlékárenského rybníka, dbát na bezpečnost chodců. Zaměřit se na získání informací k možnému dotačnímu titulu pro opravu hráze, odbahnění rybníka a revitalizaci okolí v této lokalitě města Stříbra. Z: vedoucí HIO Usnesení 73.RM ze dne

7 T: - opravy a zajištění lávky ihned T : ostatní - průběžně 33. Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s uzavřením Smlouvy kupní mezi mezi městem Stříbro, se sídlem Masarykovo nám.1, Stříbro, IČ: , DIČ: CZ , zastoupené Dr.Bohuslavem Červeným, starostou města s panem Xxxx, Xxxx, Stříbro na odprodej nepotřebného materiálu 50 ks použitých betonových obrubníků z bývalých kasáren, třída 5. května Stříbro. Z: HIO 34. Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s uzavřením Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne mezi městem Stříbro, se sídlem Masarykovo nám.1, Stříbro, IČ: , DIČ: CZ , zastoupené Dr.Bohuslavem Červeným, starostou města a společností Mavilla s.r.o. se sídlem Evropská 674/156, Praha 6 Vokovice, IČ: zastoupené Václavem Malým, jednatelem společnosti. Z: HIO T: Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s uzavřením Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. B15769X mezi městem Stříbro, se sídlem Masarykovo nám.1, Stříbro, IČ: , DIČ: CZ , zastoupené Dr.Bohuslavem Červeným, starostou města a společností Window Holding a.s. se sídlem Hlavní 456, Plzeň, IČ: Z: HIO T: Provést potřebné administrativní podmínky k podpisu a následné realizaci předmětu schválené Dohody o instalaci a umístění sběrné nádoby na vyřazené textilie a obuv., uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení. Z: tajemník +starosta T: a) Zajistit administrativní náležitosti spojené s výsledkem veřejné zakázky malého rozsahu, dle směrnice č.11, která stanoví způsob zadávání veřejných zakázek na akci Stříbro rekonstrukce vozidla CAS 32 T 815 PR 2. b) Zajistit administrativní náležitosti spojené uzavřením Smlouvy o dílo s firmou Požární technika KOMET s.r.o., Petra Bezruče 1031, Pečky. c) Informovat účastníky výběrového řízení - Lávka pro pěší u Mlékárenského rybníka, o rozhodnutí Rady města Stříbra. T: Provést administrativní úkony spojené s uzavřením Dodatku č.1 k Mandátní smlouvě č.204/2013 o zajištění výběru a správy parkovného na Masarykově náměstí ve Stříbře, mezi městem Stříbro, se sídlem Masarykovo nám.1, Stříbro, IČ: , DIČ:CZ zastoupené Dr.B.Červeným, starostou města Stříbra a Správou majetku města Stříbra, s.r.o., Nerudova 1009, Stříbro, zastoupenou jednatelem Ing. Daliborem Fričem, IČ: , DIČ: CZ Z: HIO T: Zajistit administrativní úkony související s uzavřením dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. 2/IT/2010 ve věci snížení počtu používaných analogových portů v telefonní ústředně o 20 kusů mezi městem Stříbrem a firmou HITEL s.r.o., se sídlem ul. 5. května 831, Klatovy, IČ V pracovním pořádku zajistí Lukáš Novák, informatik MěÚ Stříbro. T: Zveřejnit program jednání MZ obvyklým způsobem T: Usnesení 73.RM ze dne

8 41. Prokazatelně seznámit pracovnice Pečovatelské služby a stávající uživatele služeb s novými standardy kvality PS. Zveřejnit znění standardů na webových stránkách města Stříbra Z: ved soc. odboru 42. a) Zajistit administrativní náležitosti spojené s výměnou bytů, přidělováním bytů, prodloužením a neprodloužením nájemních smluv dle postupu navrženého Bytovou komisí, uvedeného v příloze č. 17 tohoto usnesení. b) Zajistit administrativní náležitosti spojené s ukončení nájemního vztahu v souladu s NOZ vypovězení nájemní smlouvy ze strany pronajímatele dle přílohy č. 17 tohoto usnesení. Z: ředitel SMMS, s.r.o. 43. Zajistit administrativní náležitosti spojené se schválením Přílohy č. 34 OŘ MěÚ Směrnice k přecenění reálnou hodnotou Z: vedoucí FO 44. Seznámit členy Komise pro národností menšiny s rozhodnutím Rady města a zajistit administrativní náležitosti spojené se jmenováním a odvoláním členů této komise. T: Dr. Bohuslav Červený starosta. Bc. Karel Lukeš místostarosta Usnesení 73.RM ze dne

U S N E S E N Í. 60. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.01.2014 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 60. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.01.2014 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 60. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.01.2014 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

U S N E S E N Í. 59. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 02.12.2013 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 59. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 02.12.2013 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 59. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 02.12.2013 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

U S N E S E N Í. 10. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 01.04.2015 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 10. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 01.04.2015 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 10. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 01.04.2015 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Žádost pí. Xxxx a pí. Xxxx o výměnu bytů v lokalitě Stříbro, Revoluční

Více

U S N E S E N Í. 45. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 25.03.2013 od 14:07 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 45. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 25.03.2013 od 14:07 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 45. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 25.03.2013 od 14:07 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY RADA MĚSTA STŘÍBRA SCHVALUJE:

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY RADA MĚSTA STŘÍBRA SCHVALUJE: MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY RADA MĚSTA STŘÍBRA SCHVALUJE: I. ZÁMĚR PŘEVODU PACHTOVNÍ SMLOUVY: záměr převodu pachtu poz.p.č.474/5 o výměře 26 m 2 lesní pozemek kat.území Stříbro zastavěn rekreační chatou s EČ 75

Více

U S N E S E N Í. 09. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 09.03.2015 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 09. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 09.03.2015 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 09. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 09.03.2015 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 01. Žádost p. Xxxx o pronájem nebytových prostor v Nádražní ul. č. p.

Více

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

U S N E S E N Í. 08. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 16.02.2015 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 08. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 16.02.2015 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 08. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 16.02.2015 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Informace ředitele Městského muzea ve Stříbře, příspěvkové organizace,

Více

U S N E S E N Í. 21. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 31.10.2011 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 21. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 31.10.2011 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 21. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 31.10.2011 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. května 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. května 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 2 května 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: a) přesné určení nemovitosti: stav.p.č. 163 o výměře

Více

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 1 usnesení z 4 zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ stav.p.č. 153 o výměře 9m 2 kat.území Těchlovice u Stříbra

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 3. a) přesné určení nemovitosti: část poz.p.č.

Více

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ část poz.p.č. 2339/9 ostatní plocha o výměře cca 18m

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

60. VÝPIS Z USNESENÍ

60. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 60. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 09. 11. 2004 1119/2004-60. RM - V a) s c h v a l u j e návrh Smlouvy o dílo č. 15/2004 Povodňový plán Domu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 110. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 110. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 110. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, p. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: 0 Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč Výpis z U s n e s e n í č. 2/2014 ze zasedání Rady města, konaného 20.1.2014 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy 2.1.14 Rada města bere na vědomí kontrolu úkolů z minulé RM. 2.2.14 Rada města bere na vědomí

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 2. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 17.2.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 2. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 17.2.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 2. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 17.2.2015 Projednané návrhy: 01S1 Pacht nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 05.08.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.08.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0363/RM20/2013 Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, dne 30. ledna 2015 U S N E S E N Í ------------------------- z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013)

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014. U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Kojetína, konané dne 11. února 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města (tisk

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček Ing.

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1 taj. 23.02. 14 star., MS 23.02. 2 taj. 31.03. Splněné usnesení č.: 53, 84 Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 31.3.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 31.3.2015 Číslo jednání: JedNR3-10/2015 Datum jednání: 31.03.2015 Schválení programu rady 31-03-2015 (USN-R3-254/2015) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Návrh: Schválení programu rady 31-03-2015 (309/NR3/2015)

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč. Aktualizace 2

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč. Aktualizace 2 MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč Aktualizace 2 Číslo: P/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 14.

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

2. RM pověřuje starostu města podpisem předmětné dohody.

2. RM pověřuje starostu města podpisem předmětné dohody. č.j.mukv13536/2014/kt sp.znak:101.2.2 sk.znak/lhůta:a/15 VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 25. března 2014 (RM č. 8) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb.,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 46/2006 3. RM V schvaluje Nařízení obce č. 2/06 jímž se vydává Nařízení o záměru zadat zpracování

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi dne 3. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis Ze 14. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 25. 6. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 14. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 25. 6. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 14. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 25. 6. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš

Více

88. SCHŮZE. termín: 10. 3. 2014 Zodpovídá: OE 4-0-0. B. Žádost o prominutí poplatku z prodlení. termín: 1. 3. 2014 Zodpovídá: OE 4-0-0

88. SCHŮZE. termín: 10. 3. 2014 Zodpovídá: OE 4-0-0. B. Žádost o prominutí poplatku z prodlení. termín: 1. 3. 2014 Zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 25. ÚNORA 2014 R A D A MĚSTA NEJDKU 88. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Drobný, p. Cingroš Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 Rada města schvaluje předložený program jednání doplněný

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více