k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz"

Transkript

1 Bezpečnostní pokyny I Frekvenční měnič (pro třífázové asynchronní elektromotory) Zkrácený návod k obsluze VF FPS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw Obsah Základní informace Zapojení Provoz Vyhledání a nastavení parametrů Ovládání pomocí externích signálů Zobrazování provozních stavů Opatření pro splnění norem Projekční podklady Technické údaje Než zavoláte servis Kontrola a údržba Záruka Likvidace měniče POZNÁMKA 1. Tento návod k použití je určen pro koncové uživatele frekvenčního měniče. 2. Před instalací měniče a uvedením do provozu si pečlivě tento návod přečtěte a umístěte jej tak, aby byl v případě potřeby k dispozici. Verze 654 /

2

3 I. Bezpečnostní pokyny Položky popsané v těchto pokynech a na samotném měniči jsou velmi důležité, abyste mohli měnič bezpečně používat, zabránit zranění sebe i ostatních osob kolem vás a také zabránit poškození majetku v okolí. Seznamte se důkladně s níže uvedenými symboly a vyobrazeními a pak pokračujte ve čtení návodu. Neopomeňte dodržovat všechna uvedená varování. I Vysvětlení označení Označení Význam označení Nebezpečí Indikuje, že chyby při použití mohou způsobit smrt nebo vážné zranění. Indikuje, že chyby při použití mohou způsobit zranění (*1) lidí nebo poškození Varování fyzického majetku. (*2) (*1) Poranění, popálení nebo úraz elektrickým proudem, které nebude vyžadovat hospitalizaci nebo dlouhodobou ambulantní péči. (*2) Poškození fyzického majetku znamená rozsáhlé poškození majetku a materiálů. Význam symbolů Označení Význam označení Indikuje zákaz (nedělejte to). Co je zakázáno, bude popsáno u symbolu v textové nebo obrázkové formě. Indikuje něco povinného (co musí být uděláno). Co je povinné, bude popsáno u symbolu v textové nebo obrázkové formě. Indikuje nebezpečí. Co je nebezpečné, bude popsáno u symbolu v textové nebo obrázkové formě. Indikuje varování. Na co se varování vztahuje, bude popsáno u symbolu v textové nebo obrázkové formě. Vymezení použití Tento měnič se používá pro řízení otáček třífázových asynchronních motorů v běžném průmyslovém provozu. Bezpečnostní pokyny Měnič nemůže být použit v žádném zařízení, které by představovalo nebezpečí pro lidské tělo nebo jehož závada nebo chyba by představovala přímé ohrožení lidského života (ovládací zařízení v jaderné elektrárně, letectví, kosmonautice a dopravě, systém podpory životních funkcí, zabezpečovací zařízení atd.). Pokud má být měnič použit pro nějaký speciální účel, kontaktujte nejprve dodavatele. Tentoo produkt byl vyroben pod nejpřísnějšími kontrolami kvality, ale pokud má být použit ve velmi důležitém zařízení, například zařízení, jehož chybná funkce by mohla způsobit velkou nehodu, musí být na zařízení nainstalovány bezpečnostní obvody. Nepoužívejte měnič pro jiné účely, než pro regulaci vhodně zvolených třífázových asynchronních motorů v běžném průmyslovém provozu. (Použití pro jiné účely než pro vhodně zvolené třífázové asynchronní motory může způsobit nehodu.) Pokud má být měnič použit pro napájení motorů s permanentními magnety na rotoru, je třeba provést nejprve funkční testy. Pro podrobnosti kontaktujte svého dodavatele. 1

4 I Provoz obecně Nebezpečí Viz položka Nikdy nerozebírejte, neupravujte ani neopravujte. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým 2. proudem, požáru nebo zranění. O opravy požádejte prodejce. Demontáž zakázána Zakázáno Povinné Nikdy nesundávejte čelníí kryt, pokud je zařízení pod napětím, ani neotevírejte dveře rozvaděče (při vestavbě do rozvaděče). Měnič obsahuje mnoho částí s nebezpečným napětím a dotyk s nimi způsobí úraz elektrickým proudem. Nestrkejte prsty do otvorů, například otvorů pro kabely nebo chladicí ventilátory. Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo jinému zranění. Nezasunujte do měniče žádné předměty (elektrické vodiče, tyče atd.). Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Nedovolte, aby se do styku s měničem dostala voda nebo jiné kapaliny. Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Zapněte napájení, jen když je nasazen přední kryt nebo když jsou zavřeny dveře rozvaděče. Při nedodržení tohoto pokynu může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo jinému zranění. Pokud z měniče začne vycházet kouř, neobvyklý zápach nebo zvuk, okamžitě odpojte napájení. Pokud by zařízení pokračovalo v takovém stavu v provozu, mohlo by dojít k požáru. Požádejte prodejce o opravu. Vypněte vždy napájení, pokud není měnič dlouho používán, protože existuje možnost závady vlivem vlhkosti, prachu apod. Zůstaneli nepoužívaný měnič pod napětím, zvyšuje se riziko vzniku požáru Zákaz dotyku Varování Nedotýkejte se žeber chladiče ani vybíjecích rezistorů. Tyto části jsou horké a mohli byste se o ně spálit. Viz položka 3. 2

5 Přeprava a instalace Zakázáno Povinné Nebezpečí Neinstalujte a nepoužívejte měnič, pokud je poškozený nebo chybí některá součást. Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Požádejte prodejce o opravu. Nedávejte blízko měniče žádné hořlavé předměty. Při závadě by mohlo dojít k požáru. Neinstalujte měnič na žádné místo, kde by se mohl dostat do styku s vodou nebo jinou kapalinou. Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Měnič musí být používán jen v prostředí, které je specifikováno v návodu. Použití v jiných podmínkách může způsobit závadu. Instalujte měnič na kovový podklad. Zadní panel se silně zahřívá. Neinstalujte měnič na hořlavé předměty, mohlo by dojít k požáru. Nepoužívejte měnič s odmontovaným čelním krytem. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, usmrcení nebo jinému vážnému zranění. V případě, že systém vyžaduje speciální podmínky provozu, musí být v ovládacích obvodech měniče instalován ovladač nouzového zastavení (například pro aktivaci mechanické brzdy při přerušení napájení). Provoz nelze zastavit okamžitě samotným měničem a existuje tedy riziko nehody nebo zranění. Všechny použité doplňky musí vyhovovat specifikacím firmy Toshiba. Použití jakýchkoli jiných doplňků může způsobit nehodu. Viz položka I Zakázáno Varování Při přepravě nebo přemisťování nedržte měnič za čelní kryt. Kryty se mohou uvolnit a měnič může spadnout a způsobit zranění. Neinstalujte měnič na žádné místo, kde by mohl být vystaven působení silných vibrací. Mohlo by dojít k pádu měniče a následnému zranění. Modely (20 kg a těžší, tzn. 22 kw a výše pro 400V síť) by měly být přenášeny dvěma osobami, jinak by mohlo dojít k pádu a ke zranění. Pro manipulaci s většími výkony použijte jeřáb. Zvedání těžkých měničů může způsobit zranění osob. Dodržujte zásady bezpečnosti, zacházejte s měničem opatrně, tak aby nedošlo k jeho poškození. Opatrně jej zvedejte pomocí zvedacích lan s háky uchycenými za manipulační otvory v horní nebo dolní části měniče. Viz položka Povinné Poznámka 1: Vždy zajistěte závěs do středu zdvíhacího lana, aby byl měnič v rovnováze a zajistěte, aby na měnič nemohly náhle zapůsobit jiné síly. Poznámka 2: Vždy přepravujte měnič se všemi kryty. Poznámka 3: Při přemisťování měniče nikdy nedávejte ruce do přepravních otvorů nebo na zdvíhací lana. Měnič musí být nainstalován na podkladu, který udrží jeho váhu, jinak může spadnout a způsobit zranění. Jeli třeba blokování hřídelee motoru, nainstalujte mechanickou brzdu. Brzdění měničem nefungujee jako mechanická zarážka a při použití pro tento účel může dojít ke zranění

6 I Zapojení Zakázáno Povinné Uzemnit Zakázáno Nebezpečí Nepřipojujte vstupní napájení k výstupním svorkám (na straně motoru (U/T1,V/T2,W/T3)). Měnič se tím poškodí a může dojít k požáru. Nepřipojujte rezistory k DC svorkám (mezi PA/+ a PC/ / nebo mezi PO a PC/). Mohlo by dojít k požáru. Připojte rezistory podle pokynů pro Instalace samostatných brzdných rezistorů. Po odpojení vstupního napájení se po dobu 15ti minut nedotýkejte napájecích vodičů připojených na vstupní straně měniče. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. Elektrická instalace musí být provedena kvalifikovaným odborníkem. Připojení vstupního napětí osobou, která nemá odborné znalosti, může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Zapojte správně výstupní svorky (stranu motoru). Při nesprávném pořadí fází se bude motor točit opačně a to může způsobit zranění. Připojení kabelů se musí provádět až po instalaci měniče. Jsouli kabely připojeny dříve, může dojít ke zranění nebo úrazu elektrickým proudem. Před připojením kabelů musí být provedeny následující kroky. (1) Vypněte všechny zdroje napájení. (2) Počkejte nejméně 15 minut a zkontrolujte, zda kontrolka nabíjení nesvítí. (3) Použijte měřicí přístroj, který dokáže změřit stejnosměrné napětí (800 V nebo vyšší) a zkontrolujte, zda napětí DC meziobvodu (mezi PA/+ a PC/) nepřesahuje 45 V. Nejsouli tyto kroky správně provedeny, hrozí při zapojování úraz elektrickým proudem. Utáhněte šrouby na svorkovnici předepsaným momentem. Nejsouli šrouby utaženy předepsaným momentem, může dojít k požáru. Zkontrolujte, zda je vstupní napájecí napětí v rozmezí +10%, 15% jmenovitého napájecího napětí uvedeného na typovém štítku (±10% při 100% zatížení v trvalém provozu). Neníli vstupní napájecí napětí v rozmezí +10%, 15% jmenovitého napájecího napětí (±10% při 100% zatížení v trvalém provozu), může dojít k požáru. Uzemnění musí být správně připojeno. Neníli uzemnění řádně a bezpečně připojeno, mohlo by při závadě nebo probíjeníí proudu dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Varování Nepřipojujte zařízení (například odrušovací filtry nebo du/dt filtry), která obsahují kondenzátory na výstupní svorky (stranu motoru). Mohlo by dojít k požáru. Viz položka Viz položka 2.1 Varování Varování Nabité kondenzátory mohou způsobit zranění i při odpojeném napájecím napětí Pohony s EMC filtry udrží náboj na vstupních svorkách až 15 min. po odpojení napájecí sítě. Aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem, nedotýkejte se po uvedenouu dobu vstupních svorek a neizolovaných částí přívodních kabelů, dokud se náboj v měniči nevybije. 4

7 Provoz Zakázáno Povinné Nebezpečí Nedotýkejte se svorek měniče, když je měnič pod napětím, ani když motor stojí. Jeli měnič pod napětím, může při dotyku se svorkami dojít k úrazu elektrickým proudem. Nedotýkejte se přepínačů na řídicí desce, když máte mokré ruce a nečistěte měnič mokrou utěrkou. Takové postupy mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Nepřibližujte se k motoru ve stavu nouzového zastavení, jeli nastavena funkce automatického restartu. Motor se může náhle znovu rozběhnout a to může způsobit zranění. Proveďte dostupná bezpečnostní opatření např. nasazení krytu na motor, abyste zabránili nehodám při nečekaném rozběhnutí motoru. Při prvním startu měniče je možné provést autotunig ( =, ). V průběhu autotuningu, který trvá několik sekund, je motor pod napětím, i když se neotáčí. Při autotuningu může zařízení vydávat hluk, to však neznamená, že je s měničem nebo motorem něco v nepořádku. Nenastavujte úroveň blokování přetížení příliš nízkou (), např. pod 30% běžné hodnoty. Pokud nastavíte úroveň blokování přetížení () příliš nízko, např. pod hodnotu magnetizačního proudu motoru nebo stejnou, bude ochrana vždy aktivní a při požadavku na zvýšení výstupní frekvence, dojde vlivem ochrany k jejímu snížení a motor se nemusí vůbec dostat na požadovanou hodnotu otáček. Zapněte vstupní napájení až po nasazení čelního krytu. Při instalaci měniče s odmontovaným předním krytem ve skříni zavřete vždy nejprve dveře rozvaděče a pak zapněte napájení, jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem. Před resetováním měniče po poruše zajistěte, že jsou ovládací povely vypnuty. Jeli měnič resetován před vypnutím ovládacího povelu, může dojít k náhlému rozběhnutí motoru a zranění. Při instalaci měničů na jeřáby a zdvíhací zařízení zajistěte odpovídající ochranné obvody, např. mechanické brzdy. Bez tohoto ochranného zařízení by mohlo při autotuningu dojít vlivem nedostatečného momentu motoru k nebezpečí propadu břemene. Viz položka I Povinné Varování Dodržujte všechny provozní rozsahy motorů a mechanického zařízení. (Viz návod k motoru.) Nedodržení těchto rozsahů může způsobit zranění. Viz položka 3. Když je nastavena funkce restartu po krátkodobém výpadku Povinné Nepřibližujte se k motoru a mechanickému zařízení. Pokud se motor zastaví kvůli krátkodobému výpadku napájení, zařízení se po obnovení napájení náhle rozběhne. To může způsobit nenadálé zranění. Připevněte varování před náhlým restartem po krátkodobém výpadku napájení na měniče, motory a zařízení, abyste předešli nehodám. Když je nastavena funkce automatického resetu Povinné Varování Varování Nepřibližujte se k motoru a mechanickému zařízení. Pokud dojde k poruše a motor a zařízení se zastaví, aktivace funkce automatického resetu umožní jejich náhlý rozběh po uplynutí určeného času. To může způsobit nenadálé zranění. Připevněte varování před náhlým restartem vlivem automatického resetu na měniče, motory a zařízení, abyste předešli nehodám. Viz položka Viz položka

8 I Údržba a kontrola Zakázáno Povinné VFPS1 Nebezpečí Nevyměňuje žádné díly. Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem, požáru nebo zranění. O výměnu dílůů požádejte prodejce. Zařízení musí být kontrolováno každý den. Neníli zařízení kontrolováno a udržováno, nemusí být chyby a závady včas odhaleny a to by mohlo způsobit nehody. Před kontrolou proveďte následující kroky. (1) Vypněte všechny zdroje napájení. (2) Počkejte nejméně 15 minut a zkontrolujte, zda kontrolka nabíjení nesvítí. (3) Použijte měřicí přístroj, který dokáže změřit stejnosměrné napětí (800 V nebo vyšší) a zkontrolujte, zda napětí DC meziobvodu (mezi PA/ /+ a PC/) nepřesahuje 45 V. Nejsouli tyto kroky správně provedeny, hrozí při zapojování úraz elektrickým proudem. Viz položka Likvidace měniče Varování Pokud již nechcete měničč dále používat, nechejte jej zlikvidovat ve specializované sběrně průmyslového odpadu (*). Pokud se pokusíte zlikvidovat měnič sami, může dojít k explozi kondenzátorů nebo úniku škodlivých plynů, což může způsobit zranění. Povinné (*) Viz místní předpisy pro nakládání s odpadem. Viz položka 16. Připevnění varovných štítků Zde jsou uvedeny příklady varovných štítků, které mají pomáhat zabránit nehodám spojeným s měniči, motory a dalším zařízením. Připevněte varovné štítky tak, aby byly dobře viditelné, když použijete funkci automatického restartu nebo funkci automatického resetu. Připevněte varovné štítky tak, aby byly dobře viditelné, když použijete funkci automatického restartu nebo funkci automatického resetu. (Příklad varovného štítku) Varování (Nastaven automatický restart) Nepřibližujte se k motorům a zařízení. Motory a zařízení, které se dočasně zastavily po krátkodobém výpadku napájení, se po obnově napájení náhle rozběhnou. Pokud byl měnič naprogramován na restart při krátkodobém výpadku napájení, umístěte varovné štítky na místo, kde budou dobře viditelné a čitelné. (Příklad varovného štítku) Varování (Nastaven autoreset) Nepřibližujte se k motorůmm a zařízení. Motory a zařízení, které se dočasně zastavily při poruše, se po uplynutí zadaného času náhle rozběhnou. 6

9 Obsah I. Bezpečnostní pokyny 1 1. Základní informace A1 1.1 Kontrola dodaného zařízení A1 1.2 Označení měniče A1 1.3 Popis zařízení A Názvy a funkce A Demontáž krytu A Odpojení zemnícího kondenzátoru A Instalace DC tlumivky A Poznámky k použití A Motory A Měniče A Co dělat se svodovým proudem A Instalace A21 2. Zapojení B1 2.1 Pokynyy pro zapojení B1 2.2 Standardní zapojení B3 2.3 Popis svorek B Silové svorky B Ovládací svorky B Konektor pro RS485 B16 3. Provoz C1 3.1 Režimy nastavení/zobrazení C2 3.2 Zjednodušené ovládání VFPS1 C Ovládání přes svorkovnici C Ovládání z panelu C7 4. Vyhledání a nastavení parametrů D1 4.1 Jak nastavit parametry D Nastavení parametrů v režimu EASY D Nastavení parametrů ve standardním režimu D3 4.2 Funkce užitečné při hledání parametru nebo změně nastavení parametru D4 5. Základní parametry kapitola není součástí tohoto návodu 6. Rozšířené parametry kapitola není součástí tohoto návodu 7. Ovládání pomocí externím signálů G1 7.1 External ovládání G1 7.2 Ovládání pomocí svorkovnice G Funkce digitálních vstupů při logice source (společná P24) G Funkce digitálních výstupů při logice source (společná P24) G Filtr signálu analogového vstupu G9 7.3 Nastavení žádané hodnoty pomocí analogového signálu G Analogový vstup svorka RR/S4 G Analogový vstup svorka VI/II G Analogový vstup svorka RX G13 8. Režim zobrazení provozních stavů H1 8.1 Schéma zobrazování dat v režimu zobrazení provozních stavů H1 8.2 Režim zobrazení hodnot H Zobrazení normálních provozních hodnot H Zobrazení detailních informací o poruchách H5 i

10 . 8.3 Změna standardně zobrazované veličiny H6 8.4 Informace o poruchách H Kódy poruch Zobrazení informací při poruše Zobrazení varování, předběžných varování atd. H9 H11 H13 9. Opatření pro splnění norem I1 9.1 Norma CE I O směrnici EMC Opatření pro splnění směrnice CE Směrnice pro nízké napětí Opatření pro splnění směrnice pro nízké napětí I1 I2 I4 I4 10. Projekční podklady J Doporučené průřezy a jištění J Použití stykače J Použití tepelné ochrany J Přehled externích doplňků J Přehled doplňků vestavitelných do měniče J Napájení měniče stejnosměrnýmm napětím J9 11. Tabulka parametrů kapitola není součástí tohoto návodu 12. Technické údaje L Modely a jejich standardní parametry L Vnější rozměry a hmotnost L5 13. Než zavoláte servis poruchy a jejich odstranění M Příčiny poruch/ varování a jejich odstranění M Obnovení provozu po poruše M Pokud motor neběží a nezobrazuje se žádné hlášení o poruše. M Jak určit příčinu jiných problémů M8 14. Kontrola a údržba N Běžná kontrola N Pravidelná kontrola N Vyžádání servisního zásahu N Skladování měniče N4 15. Záruka O1 16. Likvidace měniče P1 ii

11 Risk of injury, electric shock or fire. Read the Instruction Manual. Do not open the cover while power is applied or for 15 minutes after power has been removed. Ensure proper earth connection. VFPS1 1. Základní informace 1.1 Kontrola dodaného zařízení Před použitím zakoupeného produktu zkontrolujte, zda odpovídá přesně vaší objednávce. Varování Použijte měnič, který vyhovuje specifikacím použitého napájení a třífázového asynchronního motoru. Pokud použitý měničč těmto specifikacím nevyhovuje, nebude se motor otáčet správně a může také Povinné dojít k vážným nehodám způsobeným přehřátím a požárem. 1 Označení typu Frekvenční měnič Výrobní štítek VFPS1 3PH200/240V 3.7kW/5HP Označení série Napájecí napětí Výkon motoru Označení typu Kartónová krabice Varovný štítek Štítek s označením Typový štítek Varovný štítek Návod k použití 1.2 Označení měniče V Vysvětlení označení na výrobním štítku. Typ F Tento návod P S 1 4 Varianta P DANGER L Y W P Typ měniče Použitelný motor Jmenovitý výstupní výkon měniče Napájecí napětí Jmenovitý vstupní proud Jmenovitý výstupní proud Sériové číslo Spec iá lní kód A 2 2 Název modelu TOSVERT VFPS1 série Napěťová třída 2 : 2 00V ~2 40V 4 : 3 80V ~4 80V Výkon použitelného motoru 004:0,4kW 007:0,75kW 015:1,5kW 022:2,2kW 037:3,7kW 055:5,5kW 075:7,5kW 11 0:11kW 150:15kW 185:18,5kW 220:22kW 300:30kW 370:37kW 450 :45kW 550 :55kW 750 :75kW 900 :90kW 110K :11 0kW 132 K:13 2kW 160 K:16 0kW 220 K:22 0kW 250 K:25 0kW 280 K:28 0kW 315 K:31 5kW 400 K:40 0kW 500 K:50 0kW 630 K:63 0kW Ovládací panel P: v estavěn Přídavné funkce I L: Vestavěn EMC fil tr + základní filtr M: Vestavěn zákl. filtr C: Vestavěn EMC filtr P říd avné funkce II Y: Ostatní (nestandardní) Vých ozí lo gi ka rozhraní (*1) WN: Negativní WP: Pozitivní Spe ciá lní kód specifikace A: Speci áln í kód specifikace ( je číslo) *1): Tento kód představuje výchozí tovární nastavení logiky. Můžete přepínat z jedné vstupní/ /výstupní logiky na druhou, pomocí přepínače SW1. Viz část A1

12 1.3 Popis zařízení Názvy a funkce 1) Vnější vzhled 1 Kryt ovládací svorkovnice Před uvedením do provozu kryt vždy zavřete, abyste zabránili náhodnému dotyku se svorkovnicí. Ovládací panel Kryt silové svorkovnice Před uvedením do provozu kryt vždy zavřete, abyste zabránili náhodnému dotyku se svorkovnicí. Na zadní straně krytu ovládací svorkovnice je typ měniče a výrobní číslo.. [Přední panel] Horní krycí štítek [Poznámka] Prostup pro kabely Větrací otvory Výrobní štítek Ventilátor [Pohled zdola] [Pohled z boku] Poznámka: Pokud instalujete více měničůů vedle sebe, nebo okolní teplota překračuje 40 C, sejměte tento kryt a nastavte provozní proud menší než jmenovitý. Viz část A2

13 Ovládací panel Kontrolka RUN Tlač. EASY [Pozn. 1] Kontrolka EASY Tlačítko Nahoru Kontrolka % Svítí, když je vydán povel ON (zapnout), ale není zadána žádaná hodnota kmitoč čtu. Bliká, když je měnič v chodu. Kontrolka PRG Svítí, když je měnič v režimu nasta avování parametrů. Stiskněte pro ovládání funkce přiřazené parametrem. Svítí, když je povoleno tlačítko EASY. Svítí, když je zobrazovaná hodnota udávána v %. Kontrolka Hz Svítí, když je zobrazovaná hodnota udávána v Hz. Tlačítko MODE 1 Kontrolka MON Svítí, když je měnič v režimu monitorování. Bliká, když je měnič v režimu zobraz zení záznamu poruc ch. Slouží pro zobrazení provozního kmitočtu, parametrů, příčiny poruchy apod. Tlačítko ENTER Kontrolka RUN Svítí, když je povoleno ovládání tlač. RUN. Tlačítko RUN Stisknutí tohoto tlačítka (když svítí kontrolka RUN), uveden měniče do chodu. Tlačítko STOP Stisknutí tohotoo tlačítka (když svítí kontrolka RUN), způsobí řízený doběh motoru. Stiskněte tlačítko dvakrát pro resetování měniče po poruše. Kryt/konektor rozhraní RS485 2vodičový konektor RS485. Používá se pro připojení doplňkového zařízení, například externího ovládacího panelu. Kontrolka Nahoru/Dolů Když tato kontrolka svítí, lze pomocí tlačítek Nahoru/Dolů nastavit ŽH kmitočtu. [Pozn. 2] Tlačítko Dolů Poznámka 1: Podrobnosti o funkcích tlačítka EASY viz část Poznámka 2: Když je parametr nastaven na, nelze nastavit provozní kmitočet, i když tato kontrolka svítí. [Zobrazení na displeji] LED displej na ovládacím panelu používá pro indikaci parametrů a operací následující symboly. LED displej (číslice) LED displej (písmena) Aa Bb Cc c Dd Ee Ff Gg H h I i Jj Kk Ll Mm Nn O o Pp Qq Rr r Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz A3

14 2) Silová svorkovnice VFPS14007PL~4022PL 1 Propojka Vypínač pro odpojení zemnicího kondenzátoru šroub M4 Zemnící svorka (šroub M5) Otvor pro šroub EMC desky VFPS14037 PL Propojka Vypínač pro odpojení zemnicího kondenzátoru šroub M4 Zemnící svorka (šroub M5) Otvor pro šroub EMC desky VFPS14055PL, 4075PL Vypínač pro odpojení zemnicího kondenzátoru Propojka šroub M5 Zemnící svorka (šroub M5) Otvor pro šroub EMC desky A4

15 VFPS14110PL Propojka šroub M5 Vypínač pro odpojení zemnicího kondenzátoru 1 Zemnící svorka (šroub M5) Otvor pro šroub EMC desky VFPS14150PL, 4185PL Vypínač pro odpojení zemnicího kondenzátoru Propojka šroub M6 Zemnící svorka (šroub M5) Otvor pro šroub EMC desky VFPS14220PL Vypínač pro odpojení zemnicího kond. Vypínač pro odpojení zemnicího kond. (400V model) šroub M8 Propojka Na vstupních a výstupních kabelech použijte nalisovaná kabelová oka příslušné velikosti. Připojujte jen k horní straně svorkovnice. Nedávejte vodiče do otvoru ve svorkovnici. Zemnící svorka (šroub M8) Otvor pro šroub EMC desky Zemnící svorka (šroub M5) A5

16 VFPS14300PL, 4370PL Vypínač pro odpojení zemnicího kondenzátoru šroub M8 Propojka 1 Na vstupních a výstupních kabelech použijte nalisovaná kabelová oka příslušné velikosti. Připojujte jen k horní straně svorkovnice. Nedávejte vodiče do otvoru ve svorkovnici. Zemnící svorka (šroub M8) Otvor pro šroub EMC desky Zemnící svorka (šroub M5) VFPS14450PL~4750PL Vypínač pro odpojení zemnicího kondenzátoru šroub M12 Propojka Na vstupních a výstupních kabelech použijte nalisovaná kabelová oka příslušné velikosti. Připojujte jen k horní straně svorkovnice. Nedávejte vodiče do otvoru ve svorkovnici. Zemnícíí svorka (šroub M12) Otvor pro šroub EMC desky Zemnící svorka (šroub M8) VFPS14900PC, 4110KPC šroub M12 šroub M10 Propojka pro odpojení zemnicího kondenzátoru šroub M8 Zemnící svorka (šroub M10) A6

17 VFPS14132KPC šroub M12 šroub M10 Propojka pro odpojení zemnicího kondenzátoru svorkovnice ventilátoru šroub M4 1 šroub M8 VFPS14160KPC Zemnící svorka (šroub M10) šroub M12 svorkovnice ventilátoru šroub M10 Šroub pro odpojení zemnícího kondenzátoru šroub M10 šroub M4 Zemnící svorka (šroub M10) VFPS14220KPC šroub M12 šroub M12 Šroub pro odpojení zemnícího kondenzátoru svorkovnice ventilátoru šroub M10 šroub M4 Zemnící svorka (šroub M12) A7

18 VFPS14250KPC~4315KPCC 1 šroub M12 Svorkovnice ventilátoru Šroub pro odpojení zemnícího kond. šroub M12 šroub M4 Zemnící svorka (šroub M12) VFPS14400KPC Svorkovnice ventilátoru Šroub pro odpojení zemnícího kond. šroub M12 šroub M4 šroub M12 Zemnící svorka (šroub M12) VFPS14500KPC Svorkovnice ventilátoru Šroub pro odpojení zemnícího kondenzátoru šroub M12 šroub M4 šroub M12 Zemnící svorka (šroub M12) A8

19 VFPS14630KPC Šroub pro odpojení zemnícího kond. šroub M12 1 šroub M4 šroub M12 Svorkovnice ventilátor ru Zemnící svorka (šroub M12) 3) Svorkovnice ovládacích obvodů Ovládací svorkovnice je společná pro všechny výkonové řady zařízení. Propojka PWRP24/ /PLC Seriový 4vodičový konektor RS485 Velikost šroubů ovládací svorkovnice: M3 Podrobnosti o všech funkcích svorek viz část A9

20 1.3.2 Demontáž krytu 1 Kryt silové svorkovnice Pro připojení silové svorkovnice u modelů 200V15kW nebo menší a 400V18,5kW nebo menší sejměte kryt silové svorkovnice podle níže uvedených kroků. (A) (B) 90 (1) (2) Silová svorkovnice Otevřete kryt silové svorkovnice. * Abyste kryt otevřeli, nadzvedněte jej prstem na značce na pravé straně krytu. Sejměte kryt silové svorkovnice. * Otočte šroub, který zajišťuje kryt, o 90 proti směru hodinových ručiček, aby se kryt odjistil (neotáčejtee šroub o více než 90, aby se nepoškodil). Pak uchopte kryt po obou stranách a vytáhněte jej nahoru, přičemž jej lehce prohněte dovnitř. Pro výkony 0,75kW až 18,5kW odstraňte výstupky (část A i na obrázku níže) na krytu silové svorkovnice, pokud je to zapotřebí pro připojení napájecích kabelů. 200V0,4kW~ 3,7kW 400V0,75k W~3,7kWW 200V5,5k W~15kW 400V5,5k W~18,5kWW A Čelní kryt Pro připojení silové svorkovnice u modelů od 22kW, sejměte čelní kryt. A Vyjměte šro ub Silová svorkovnice A10

21 Kryt ovládací svorkovnice Pro připojení ovládací svorkovnice otevřete kryt ovládací svorkovnice podle níže uvedených pokynů. (A) (B) (2) (1) 1 (3) Kontrolka nabíjení Ovládací svorkovnice Tato kontrolka svítí, pokud je v měniči stejnosměrné napětí v meziobvodu. Pokud sundáváte kryt silové svorkovnice nebo otevíráte čelní kryt, nezapomeňte zkontrolovat, zda je tato kontrolka zhasnutá, a postupujte podle pokynů pro zapojení na straněě B1. Pozice kontrolky nabíjení se liší podle modelu. VFPS14007PL~4185PL Otevřete kryt silové svorkovnice. * Abyste kryt otevřeli, nadzvedněte jej prstem na značce na pravé straně krytu. Vyjměte svorkovnici, pokud je to zapotřebí. * Postupujte tak, že otevřete kryt silové svorkovnice, uvolníte šrouby, které upevňují svorkovnici pomocí () šroubováku nebo torx (T20H) šroubováku, uchopíte svorkovnici v místě vytáhnete ji ven. a Kontrolka je umístěna pod krytem silové svorkovnice. Kontrolka nabíjení VFPS14220PL~4750PL VFPS14900PC~4630KPC Kontrolka nabíjení Kontrolka nabíjení A11

22 Odpojení zemnícího kondenzátoru Měnič je uzemněn přes kondenzátor. Svodový proud z měniče je možné snížit pomocí vypínače, propojky nebo šroubuu (podle modelu) na silové svorkovnici. Toto odpínací zařízení se používá pro odpojení kondenzátoru od zemnícího obvodu nebo pro snížení jeho kapacity. Některé modely mají kondenzátory, které je možné zcela odpojit, zatímco jiné mají kondenzátory, jejichž kapacitu je možné snížit. Poznámka 1: Mějte však na paměti, že bez kondenzátoru nebude měnič splňovat normu pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC). Poznámka 2: Nezapomeňte také měnič vždy před odpojením nebo připojením kondenzátoru vypnout. Modely do 75kW: Vypínač zemnícího kondenzátoru Nebezpečí Pokud používáte měnič s výkonem 400V3.7/4,0kW nebo menším, nebo s výkonem mezi 400V5.5kW a 400V18,5kW a pokud mají kabely propojující měnič s motorem délku 100 m nebo více a pokud je zemnící kondenzátor odpojen od měniče, nastavte taktovací kmitočet Zakázáno () na 4 khz nebo méně. Pokud je nastaven vyšší taktovací kmitočet než 4 khz, interní části měniče se mohou přehřát a poškodit. Pozn.: Kd yž používáte 400V3,7/4,0kW model nebo menší ne bo mo del s výkonem v rozmezí 40 0V5, 5kW až 400V18,5kW připojený k motoru kabely s délkou 1000 m neb o vyšší, měli byste při vytažení odpojovače nahoru nastavit taktovací kmitočet () na 4 khz nebo méně. Přečtěte si pokyny výše. 200V 0,4kW ~7,5kW, 18,5kW, 22kW 400V 0,75kW ~18,5kW *1 *2 Pro připojení kondenzátoru k zemi zatlačte tento odpínač. (Výchozí továrn í poloha) *2 *1 : Na některých modelech jsou dvě místa. Podrobnosti viz část Pro odpo jení kondenzátoru od země vytáhn ěte tento odpínač. *2: U 400V3,7/4,0 kw modelu a menších je odpínač zajištěn štítkem s označení m CF/SFr 4kHz. Pokud je ve vašem měniči takový štítek, měli byste při odpojen í nastavit taktovací kmitočet () na 4 khz nebo méně po dle pokyn ů. 200V 11kW, 15kW, 30kW~45 kw 400V 22kW ~75kW Vysoká Nízká Pro změnu kapacity z ní zké na vysokou zasuňte tlačí tko dolů. (Výchozí továrn í nastavení) Vysoká Nízk á Pro změnu kapacity z ní zké na vysokou vysuňte tlačítko nahoru. A12

23 Modely 90kW~132kW: Propojka pro odpojení zemnícího kondenzátoru Velk á Malá Velk á Malá Pro změny kapacity z malé n a velko u upevněte propojku zemnicí ho kondenzátoru pomocí šrou bu na šasi měniče. Pro změnu kapacity z velké na malou od šroubujte šroub, který upe vňuje horní část prop ojky, a otočte p ropojku tak, jak ukazuje obrázek vlevo. (Výchozí továrn í nastaven í) 1 Zakázáno Nebezpečí V případě jednofázového zemnícího systému (třífázové napájení v zapojení do trojúhelníku (delta)), neměňte připojení zemnícího kondenzátoru před továrním nastavením. Pokud se připojení změní (to znamená, že se kapacita zvýší), může se kondenzátor poškodit. Poznámka: Pokud je použit neutrální zemnící systém, pak změna připojení zemnícího kondenzátoru tak, jak ukazuje obrázek nahoře (změna kapacity z malé na velkou) zajistí, že měnič bude splňovat normu pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC). Modely 160kW~630kW: Šroub pro odpojení zemnícího kondenzátoru «160kW, 220kW» Velká Malá A B Pr o změ ny kapacity z malé na velkou upevně te část A podle obrázku vlevo odpínacím šroube m zemnícího kondenzátoru. Velká Malá A B Pr o změ nu kapacity z velké na ma lou u pevněte část B podle obrázku vlevo odpínacím šroube m zemnícího kondenzátoru. (Výchozí tovární nastaven í) A13