k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz"

Transkript

1 Bezpečnostní pokyny I Frekvenční měnič (pro třífázové asynchronní elektromotory) Zkrácený návod k obsluze VF FPS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw Obsah Základní informace Zapojení Provoz Vyhledání a nastavení parametrů Ovládání pomocí externích signálů Zobrazování provozních stavů Opatření pro splnění norem Projekční podklady Technické údaje Než zavoláte servis Kontrola a údržba Záruka Likvidace měniče POZNÁMKA 1. Tento návod k použití je určen pro koncové uživatele frekvenčního měniče. 2. Před instalací měniče a uvedením do provozu si pečlivě tento návod přečtěte a umístěte jej tak, aby byl v případě potřeby k dispozici. Verze 654 /

2

3 I. Bezpečnostní pokyny Položky popsané v těchto pokynech a na samotném měniči jsou velmi důležité, abyste mohli měnič bezpečně používat, zabránit zranění sebe i ostatních osob kolem vás a také zabránit poškození majetku v okolí. Seznamte se důkladně s níže uvedenými symboly a vyobrazeními a pak pokračujte ve čtení návodu. Neopomeňte dodržovat všechna uvedená varování. I Vysvětlení označení Označení Význam označení Nebezpečí Indikuje, že chyby při použití mohou způsobit smrt nebo vážné zranění. Indikuje, že chyby při použití mohou způsobit zranění (*1) lidí nebo poškození Varování fyzického majetku. (*2) (*1) Poranění, popálení nebo úraz elektrickým proudem, které nebude vyžadovat hospitalizaci nebo dlouhodobou ambulantní péči. (*2) Poškození fyzického majetku znamená rozsáhlé poškození majetku a materiálů. Význam symbolů Označení Význam označení Indikuje zákaz (nedělejte to). Co je zakázáno, bude popsáno u symbolu v textové nebo obrázkové formě. Indikuje něco povinného (co musí být uděláno). Co je povinné, bude popsáno u symbolu v textové nebo obrázkové formě. Indikuje nebezpečí. Co je nebezpečné, bude popsáno u symbolu v textové nebo obrázkové formě. Indikuje varování. Na co se varování vztahuje, bude popsáno u symbolu v textové nebo obrázkové formě. Vymezení použití Tento měnič se používá pro řízení otáček třífázových asynchronních motorů v běžném průmyslovém provozu. Bezpečnostní pokyny Měnič nemůže být použit v žádném zařízení, které by představovalo nebezpečí pro lidské tělo nebo jehož závada nebo chyba by představovala přímé ohrožení lidského života (ovládací zařízení v jaderné elektrárně, letectví, kosmonautice a dopravě, systém podpory životních funkcí, zabezpečovací zařízení atd.). Pokud má být měnič použit pro nějaký speciální účel, kontaktujte nejprve dodavatele. Tentoo produkt byl vyroben pod nejpřísnějšími kontrolami kvality, ale pokud má být použit ve velmi důležitém zařízení, například zařízení, jehož chybná funkce by mohla způsobit velkou nehodu, musí být na zařízení nainstalovány bezpečnostní obvody. Nepoužívejte měnič pro jiné účely, než pro regulaci vhodně zvolených třífázových asynchronních motorů v běžném průmyslovém provozu. (Použití pro jiné účely než pro vhodně zvolené třífázové asynchronní motory může způsobit nehodu.) Pokud má být měnič použit pro napájení motorů s permanentními magnety na rotoru, je třeba provést nejprve funkční testy. Pro podrobnosti kontaktujte svého dodavatele. 1

4 I Provoz obecně Nebezpečí Viz položka Nikdy nerozebírejte, neupravujte ani neopravujte. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým 2. proudem, požáru nebo zranění. O opravy požádejte prodejce. Demontáž zakázána Zakázáno Povinné Nikdy nesundávejte čelníí kryt, pokud je zařízení pod napětím, ani neotevírejte dveře rozvaděče (při vestavbě do rozvaděče). Měnič obsahuje mnoho částí s nebezpečným napětím a dotyk s nimi způsobí úraz elektrickým proudem. Nestrkejte prsty do otvorů, například otvorů pro kabely nebo chladicí ventilátory. Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo jinému zranění. Nezasunujte do měniče žádné předměty (elektrické vodiče, tyče atd.). Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Nedovolte, aby se do styku s měničem dostala voda nebo jiné kapaliny. Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Zapněte napájení, jen když je nasazen přední kryt nebo když jsou zavřeny dveře rozvaděče. Při nedodržení tohoto pokynu může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo jinému zranění. Pokud z měniče začne vycházet kouř, neobvyklý zápach nebo zvuk, okamžitě odpojte napájení. Pokud by zařízení pokračovalo v takovém stavu v provozu, mohlo by dojít k požáru. Požádejte prodejce o opravu. Vypněte vždy napájení, pokud není měnič dlouho používán, protože existuje možnost závady vlivem vlhkosti, prachu apod. Zůstaneli nepoužívaný měnič pod napětím, zvyšuje se riziko vzniku požáru Zákaz dotyku Varování Nedotýkejte se žeber chladiče ani vybíjecích rezistorů. Tyto části jsou horké a mohli byste se o ně spálit. Viz položka 3. 2

5 Přeprava a instalace Zakázáno Povinné Nebezpečí Neinstalujte a nepoužívejte měnič, pokud je poškozený nebo chybí některá součást. Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Požádejte prodejce o opravu. Nedávejte blízko měniče žádné hořlavé předměty. Při závadě by mohlo dojít k požáru. Neinstalujte měnič na žádné místo, kde by se mohl dostat do styku s vodou nebo jinou kapalinou. Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Měnič musí být používán jen v prostředí, které je specifikováno v návodu. Použití v jiných podmínkách může způsobit závadu. Instalujte měnič na kovový podklad. Zadní panel se silně zahřívá. Neinstalujte měnič na hořlavé předměty, mohlo by dojít k požáru. Nepoužívejte měnič s odmontovaným čelním krytem. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, usmrcení nebo jinému vážnému zranění. V případě, že systém vyžaduje speciální podmínky provozu, musí být v ovládacích obvodech měniče instalován ovladač nouzového zastavení (například pro aktivaci mechanické brzdy při přerušení napájení). Provoz nelze zastavit okamžitě samotným měničem a existuje tedy riziko nehody nebo zranění. Všechny použité doplňky musí vyhovovat specifikacím firmy Toshiba. Použití jakýchkoli jiných doplňků může způsobit nehodu. Viz položka I Zakázáno Varování Při přepravě nebo přemisťování nedržte měnič za čelní kryt. Kryty se mohou uvolnit a měnič může spadnout a způsobit zranění. Neinstalujte měnič na žádné místo, kde by mohl být vystaven působení silných vibrací. Mohlo by dojít k pádu měniče a následnému zranění. Modely (20 kg a těžší, tzn. 22 kw a výše pro 400V síť) by měly být přenášeny dvěma osobami, jinak by mohlo dojít k pádu a ke zranění. Pro manipulaci s většími výkony použijte jeřáb. Zvedání těžkých měničů může způsobit zranění osob. Dodržujte zásady bezpečnosti, zacházejte s měničem opatrně, tak aby nedošlo k jeho poškození. Opatrně jej zvedejte pomocí zvedacích lan s háky uchycenými za manipulační otvory v horní nebo dolní části měniče. Viz položka Povinné Poznámka 1: Vždy zajistěte závěs do středu zdvíhacího lana, aby byl měnič v rovnováze a zajistěte, aby na měnič nemohly náhle zapůsobit jiné síly. Poznámka 2: Vždy přepravujte měnič se všemi kryty. Poznámka 3: Při přemisťování měniče nikdy nedávejte ruce do přepravních otvorů nebo na zdvíhací lana. Měnič musí být nainstalován na podkladu, který udrží jeho váhu, jinak může spadnout a způsobit zranění. Jeli třeba blokování hřídelee motoru, nainstalujte mechanickou brzdu. Brzdění měničem nefungujee jako mechanická zarážka a při použití pro tento účel může dojít ke zranění

6 I Zapojení Zakázáno Povinné Uzemnit Zakázáno Nebezpečí Nepřipojujte vstupní napájení k výstupním svorkám (na straně motoru (U/T1,V/T2,W/T3)). Měnič se tím poškodí a může dojít k požáru. Nepřipojujte rezistory k DC svorkám (mezi PA/+ a PC/ / nebo mezi PO a PC/). Mohlo by dojít k požáru. Připojte rezistory podle pokynů pro Instalace samostatných brzdných rezistorů. Po odpojení vstupního napájení se po dobu 15ti minut nedotýkejte napájecích vodičů připojených na vstupní straně měniče. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. Elektrická instalace musí být provedena kvalifikovaným odborníkem. Připojení vstupního napětí osobou, která nemá odborné znalosti, může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Zapojte správně výstupní svorky (stranu motoru). Při nesprávném pořadí fází se bude motor točit opačně a to může způsobit zranění. Připojení kabelů se musí provádět až po instalaci měniče. Jsouli kabely připojeny dříve, může dojít ke zranění nebo úrazu elektrickým proudem. Před připojením kabelů musí být provedeny následující kroky. (1) Vypněte všechny zdroje napájení. (2) Počkejte nejméně 15 minut a zkontrolujte, zda kontrolka nabíjení nesvítí. (3) Použijte měřicí přístroj, který dokáže změřit stejnosměrné napětí (800 V nebo vyšší) a zkontrolujte, zda napětí DC meziobvodu (mezi PA/+ a PC/) nepřesahuje 45 V. Nejsouli tyto kroky správně provedeny, hrozí při zapojování úraz elektrickým proudem. Utáhněte šrouby na svorkovnici předepsaným momentem. Nejsouli šrouby utaženy předepsaným momentem, může dojít k požáru. Zkontrolujte, zda je vstupní napájecí napětí v rozmezí +10%, 15% jmenovitého napájecího napětí uvedeného na typovém štítku (±10% při 100% zatížení v trvalém provozu). Neníli vstupní napájecí napětí v rozmezí +10%, 15% jmenovitého napájecího napětí (±10% při 100% zatížení v trvalém provozu), může dojít k požáru. Uzemnění musí být správně připojeno. Neníli uzemnění řádně a bezpečně připojeno, mohlo by při závadě nebo probíjeníí proudu dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Varování Nepřipojujte zařízení (například odrušovací filtry nebo du/dt filtry), která obsahují kondenzátory na výstupní svorky (stranu motoru). Mohlo by dojít k požáru. Viz položka Viz položka 2.1 Varování Varování Nabité kondenzátory mohou způsobit zranění i při odpojeném napájecím napětí Pohony s EMC filtry udrží náboj na vstupních svorkách až 15 min. po odpojení napájecí sítě. Aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem, nedotýkejte se po uvedenouu dobu vstupních svorek a neizolovaných částí přívodních kabelů, dokud se náboj v měniči nevybije. 4

7 Provoz Zakázáno Povinné Nebezpečí Nedotýkejte se svorek měniče, když je měnič pod napětím, ani když motor stojí. Jeli měnič pod napětím, může při dotyku se svorkami dojít k úrazu elektrickým proudem. Nedotýkejte se přepínačů na řídicí desce, když máte mokré ruce a nečistěte měnič mokrou utěrkou. Takové postupy mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Nepřibližujte se k motoru ve stavu nouzového zastavení, jeli nastavena funkce automatického restartu. Motor se může náhle znovu rozběhnout a to může způsobit zranění. Proveďte dostupná bezpečnostní opatření např. nasazení krytu na motor, abyste zabránili nehodám při nečekaném rozběhnutí motoru. Při prvním startu měniče je možné provést autotunig ( =, ). V průběhu autotuningu, který trvá několik sekund, je motor pod napětím, i když se neotáčí. Při autotuningu může zařízení vydávat hluk, to však neznamená, že je s měničem nebo motorem něco v nepořádku. Nenastavujte úroveň blokování přetížení příliš nízkou (), např. pod 30% běžné hodnoty. Pokud nastavíte úroveň blokování přetížení () příliš nízko, např. pod hodnotu magnetizačního proudu motoru nebo stejnou, bude ochrana vždy aktivní a při požadavku na zvýšení výstupní frekvence, dojde vlivem ochrany k jejímu snížení a motor se nemusí vůbec dostat na požadovanou hodnotu otáček. Zapněte vstupní napájení až po nasazení čelního krytu. Při instalaci měniče s odmontovaným předním krytem ve skříni zavřete vždy nejprve dveře rozvaděče a pak zapněte napájení, jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem. Před resetováním měniče po poruše zajistěte, že jsou ovládací povely vypnuty. Jeli měnič resetován před vypnutím ovládacího povelu, může dojít k náhlému rozběhnutí motoru a zranění. Při instalaci měničů na jeřáby a zdvíhací zařízení zajistěte odpovídající ochranné obvody, např. mechanické brzdy. Bez tohoto ochranného zařízení by mohlo při autotuningu dojít vlivem nedostatečného momentu motoru k nebezpečí propadu břemene. Viz položka I Povinné Varování Dodržujte všechny provozní rozsahy motorů a mechanického zařízení. (Viz návod k motoru.) Nedodržení těchto rozsahů může způsobit zranění. Viz položka 3. Když je nastavena funkce restartu po krátkodobém výpadku Povinné Nepřibližujte se k motoru a mechanickému zařízení. Pokud se motor zastaví kvůli krátkodobému výpadku napájení, zařízení se po obnovení napájení náhle rozběhne. To může způsobit nenadálé zranění. Připevněte varování před náhlým restartem po krátkodobém výpadku napájení na měniče, motory a zařízení, abyste předešli nehodám. Když je nastavena funkce automatického resetu Povinné Varování Varování Nepřibližujte se k motoru a mechanickému zařízení. Pokud dojde k poruše a motor a zařízení se zastaví, aktivace funkce automatického resetu umožní jejich náhlý rozběh po uplynutí určeného času. To může způsobit nenadálé zranění. Připevněte varování před náhlým restartem vlivem automatického resetu na měniče, motory a zařízení, abyste předešli nehodám. Viz položka Viz položka

8 I Údržba a kontrola Zakázáno Povinné VFPS1 Nebezpečí Nevyměňuje žádné díly. Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem, požáru nebo zranění. O výměnu dílůů požádejte prodejce. Zařízení musí být kontrolováno každý den. Neníli zařízení kontrolováno a udržováno, nemusí být chyby a závady včas odhaleny a to by mohlo způsobit nehody. Před kontrolou proveďte následující kroky. (1) Vypněte všechny zdroje napájení. (2) Počkejte nejméně 15 minut a zkontrolujte, zda kontrolka nabíjení nesvítí. (3) Použijte měřicí přístroj, který dokáže změřit stejnosměrné napětí (800 V nebo vyšší) a zkontrolujte, zda napětí DC meziobvodu (mezi PA/ /+ a PC/) nepřesahuje 45 V. Nejsouli tyto kroky správně provedeny, hrozí při zapojování úraz elektrickým proudem. Viz položka Likvidace měniče Varování Pokud již nechcete měničč dále používat, nechejte jej zlikvidovat ve specializované sběrně průmyslového odpadu (*). Pokud se pokusíte zlikvidovat měnič sami, může dojít k explozi kondenzátorů nebo úniku škodlivých plynů, což může způsobit zranění. Povinné (*) Viz místní předpisy pro nakládání s odpadem. Viz položka 16. Připevnění varovných štítků Zde jsou uvedeny příklady varovných štítků, které mají pomáhat zabránit nehodám spojeným s měniči, motory a dalším zařízením. Připevněte varovné štítky tak, aby byly dobře viditelné, když použijete funkci automatického restartu nebo funkci automatického resetu. Připevněte varovné štítky tak, aby byly dobře viditelné, když použijete funkci automatického restartu nebo funkci automatického resetu. (Příklad varovného štítku) Varování (Nastaven automatický restart) Nepřibližujte se k motorům a zařízení. Motory a zařízení, které se dočasně zastavily po krátkodobém výpadku napájení, se po obnově napájení náhle rozběhnou. Pokud byl měnič naprogramován na restart při krátkodobém výpadku napájení, umístěte varovné štítky na místo, kde budou dobře viditelné a čitelné. (Příklad varovného štítku) Varování (Nastaven autoreset) Nepřibližujte se k motorůmm a zařízení. Motory a zařízení, které se dočasně zastavily při poruše, se po uplynutí zadaného času náhle rozběhnou. 6

9 Obsah I. Bezpečnostní pokyny 1 1. Základní informace A1 1.1 Kontrola dodaného zařízení A1 1.2 Označení měniče A1 1.3 Popis zařízení A Názvy a funkce A Demontáž krytu A Odpojení zemnícího kondenzátoru A Instalace DC tlumivky A Poznámky k použití A Motory A Měniče A Co dělat se svodovým proudem A Instalace A21 2. Zapojení B1 2.1 Pokynyy pro zapojení B1 2.2 Standardní zapojení B3 2.3 Popis svorek B Silové svorky B Ovládací svorky B Konektor pro RS485 B16 3. Provoz C1 3.1 Režimy nastavení/zobrazení C2 3.2 Zjednodušené ovládání VFPS1 C Ovládání přes svorkovnici C Ovládání z panelu C7 4. Vyhledání a nastavení parametrů D1 4.1 Jak nastavit parametry D Nastavení parametrů v režimu EASY D Nastavení parametrů ve standardním režimu D3 4.2 Funkce užitečné při hledání parametru nebo změně nastavení parametru D4 5. Základní parametry kapitola není součástí tohoto návodu 6. Rozšířené parametry kapitola není součástí tohoto návodu 7. Ovládání pomocí externím signálů G1 7.1 External ovládání G1 7.2 Ovládání pomocí svorkovnice G Funkce digitálních vstupů při logice source (společná P24) G Funkce digitálních výstupů při logice source (společná P24) G Filtr signálu analogového vstupu G9 7.3 Nastavení žádané hodnoty pomocí analogového signálu G Analogový vstup svorka RR/S4 G Analogový vstup svorka VI/II G Analogový vstup svorka RX G13 8. Režim zobrazení provozních stavů H1 8.1 Schéma zobrazování dat v režimu zobrazení provozních stavů H1 8.2 Režim zobrazení hodnot H Zobrazení normálních provozních hodnot H Zobrazení detailních informací o poruchách H5 i

10 . 8.3 Změna standardně zobrazované veličiny H6 8.4 Informace o poruchách H Kódy poruch Zobrazení informací při poruše Zobrazení varování, předběžných varování atd. H9 H11 H13 9. Opatření pro splnění norem I1 9.1 Norma CE I O směrnici EMC Opatření pro splnění směrnice CE Směrnice pro nízké napětí Opatření pro splnění směrnice pro nízké napětí I1 I2 I4 I4 10. Projekční podklady J Doporučené průřezy a jištění J Použití stykače J Použití tepelné ochrany J Přehled externích doplňků J Přehled doplňků vestavitelných do měniče J Napájení měniče stejnosměrnýmm napětím J9 11. Tabulka parametrů kapitola není součástí tohoto návodu 12. Technické údaje L Modely a jejich standardní parametry L Vnější rozměry a hmotnost L5 13. Než zavoláte servis poruchy a jejich odstranění M Příčiny poruch/ varování a jejich odstranění M Obnovení provozu po poruše M Pokud motor neběží a nezobrazuje se žádné hlášení o poruše. M Jak určit příčinu jiných problémů M8 14. Kontrola a údržba N Běžná kontrola N Pravidelná kontrola N Vyžádání servisního zásahu N Skladování měniče N4 15. Záruka O1 16. Likvidace měniče P1 ii

11 Risk of injury, electric shock or fire. Read the Instruction Manual. Do not open the cover while power is applied or for 15 minutes after power has been removed. Ensure proper earth connection. VFPS1 1. Základní informace 1.1 Kontrola dodaného zařízení Před použitím zakoupeného produktu zkontrolujte, zda odpovídá přesně vaší objednávce. Varování Použijte měnič, který vyhovuje specifikacím použitého napájení a třífázového asynchronního motoru. Pokud použitý měničč těmto specifikacím nevyhovuje, nebude se motor otáčet správně a může také Povinné dojít k vážným nehodám způsobeným přehřátím a požárem. 1 Označení typu Frekvenční měnič Výrobní štítek VFPS1 3PH200/240V 3.7kW/5HP Označení série Napájecí napětí Výkon motoru Označení typu Kartónová krabice Varovný štítek Štítek s označením Typový štítek Varovný štítek Návod k použití 1.2 Označení měniče V Vysvětlení označení na výrobním štítku. Typ F Tento návod P S 1 4 Varianta P DANGER L Y W P Typ měniče Použitelný motor Jmenovitý výstupní výkon měniče Napájecí napětí Jmenovitý vstupní proud Jmenovitý výstupní proud Sériové číslo Spec iá lní kód A 2 2 Název modelu TOSVERT VFPS1 série Napěťová třída 2 : 2 00V ~2 40V 4 : 3 80V ~4 80V Výkon použitelného motoru 004:0,4kW 007:0,75kW 015:1,5kW 022:2,2kW 037:3,7kW 055:5,5kW 075:7,5kW 11 0:11kW 150:15kW 185:18,5kW 220:22kW 300:30kW 370:37kW 450 :45kW 550 :55kW 750 :75kW 900 :90kW 110K :11 0kW 132 K:13 2kW 160 K:16 0kW 220 K:22 0kW 250 K:25 0kW 280 K:28 0kW 315 K:31 5kW 400 K:40 0kW 500 K:50 0kW 630 K:63 0kW Ovládací panel P: v estavěn Přídavné funkce I L: Vestavěn EMC fil tr + základní filtr M: Vestavěn zákl. filtr C: Vestavěn EMC filtr P říd avné funkce II Y: Ostatní (nestandardní) Vých ozí lo gi ka rozhraní (*1) WN: Negativní WP: Pozitivní Spe ciá lní kód specifikace A: Speci áln í kód specifikace ( je číslo) *1): Tento kód představuje výchozí tovární nastavení logiky. Můžete přepínat z jedné vstupní/ /výstupní logiky na druhou, pomocí přepínače SW1. Viz část A1

12 1.3 Popis zařízení Názvy a funkce 1) Vnější vzhled 1 Kryt ovládací svorkovnice Před uvedením do provozu kryt vždy zavřete, abyste zabránili náhodnému dotyku se svorkovnicí. Ovládací panel Kryt silové svorkovnice Před uvedením do provozu kryt vždy zavřete, abyste zabránili náhodnému dotyku se svorkovnicí. Na zadní straně krytu ovládací svorkovnice je typ měniče a výrobní číslo.. [Přední panel] Horní krycí štítek [Poznámka] Prostup pro kabely Větrací otvory Výrobní štítek Ventilátor [Pohled zdola] [Pohled z boku] Poznámka: Pokud instalujete více měničůů vedle sebe, nebo okolní teplota překračuje 40 C, sejměte tento kryt a nastavte provozní proud menší než jmenovitý. Viz část A2

13 Ovládací panel Kontrolka RUN Tlač. EASY [Pozn. 1] Kontrolka EASY Tlačítko Nahoru Kontrolka % Svítí, když je vydán povel ON (zapnout), ale není zadána žádaná hodnota kmitoč čtu. Bliká, když je měnič v chodu. Kontrolka PRG Svítí, když je měnič v režimu nasta avování parametrů. Stiskněte pro ovládání funkce přiřazené parametrem. Svítí, když je povoleno tlačítko EASY. Svítí, když je zobrazovaná hodnota udávána v %. Kontrolka Hz Svítí, když je zobrazovaná hodnota udávána v Hz. Tlačítko MODE 1 Kontrolka MON Svítí, když je měnič v režimu monitorování. Bliká, když je měnič v režimu zobraz zení záznamu poruc ch. Slouží pro zobrazení provozního kmitočtu, parametrů, příčiny poruchy apod. Tlačítko ENTER Kontrolka RUN Svítí, když je povoleno ovládání tlač. RUN. Tlačítko RUN Stisknutí tohoto tlačítka (když svítí kontrolka RUN), uveden měniče do chodu. Tlačítko STOP Stisknutí tohotoo tlačítka (když svítí kontrolka RUN), způsobí řízený doběh motoru. Stiskněte tlačítko dvakrát pro resetování měniče po poruše. Kryt/konektor rozhraní RS485 2vodičový konektor RS485. Používá se pro připojení doplňkového zařízení, například externího ovládacího panelu. Kontrolka Nahoru/Dolů Když tato kontrolka svítí, lze pomocí tlačítek Nahoru/Dolů nastavit ŽH kmitočtu. [Pozn. 2] Tlačítko Dolů Poznámka 1: Podrobnosti o funkcích tlačítka EASY viz část Poznámka 2: Když je parametr nastaven na, nelze nastavit provozní kmitočet, i když tato kontrolka svítí. [Zobrazení na displeji] LED displej na ovládacím panelu používá pro indikaci parametrů a operací následující symboly. LED displej (číslice) LED displej (písmena) Aa Bb Cc c Dd Ee Ff Gg H h I i Jj Kk Ll Mm Nn O o Pp Qq Rr r Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz A3

14 2) Silová svorkovnice VFPS14007PL~4022PL 1 Propojka Vypínač pro odpojení zemnicího kondenzátoru šroub M4 Zemnící svorka (šroub M5) Otvor pro šroub EMC desky VFPS14037 PL Propojka Vypínač pro odpojení zemnicího kondenzátoru šroub M4 Zemnící svorka (šroub M5) Otvor pro šroub EMC desky VFPS14055PL, 4075PL Vypínač pro odpojení zemnicího kondenzátoru Propojka šroub M5 Zemnící svorka (šroub M5) Otvor pro šroub EMC desky A4

15 VFPS14110PL Propojka šroub M5 Vypínač pro odpojení zemnicího kondenzátoru 1 Zemnící svorka (šroub M5) Otvor pro šroub EMC desky VFPS14150PL, 4185PL Vypínač pro odpojení zemnicího kondenzátoru Propojka šroub M6 Zemnící svorka (šroub M5) Otvor pro šroub EMC desky VFPS14220PL Vypínač pro odpojení zemnicího kond. Vypínač pro odpojení zemnicího kond. (400V model) šroub M8 Propojka Na vstupních a výstupních kabelech použijte nalisovaná kabelová oka příslušné velikosti. Připojujte jen k horní straně svorkovnice. Nedávejte vodiče do otvoru ve svorkovnici. Zemnící svorka (šroub M8) Otvor pro šroub EMC desky Zemnící svorka (šroub M5) A5

16 VFPS14300PL, 4370PL Vypínač pro odpojení zemnicího kondenzátoru šroub M8 Propojka 1 Na vstupních a výstupních kabelech použijte nalisovaná kabelová oka příslušné velikosti. Připojujte jen k horní straně svorkovnice. Nedávejte vodiče do otvoru ve svorkovnici. Zemnící svorka (šroub M8) Otvor pro šroub EMC desky Zemnící svorka (šroub M5) VFPS14450PL~4750PL Vypínač pro odpojení zemnicího kondenzátoru šroub M12 Propojka Na vstupních a výstupních kabelech použijte nalisovaná kabelová oka příslušné velikosti. Připojujte jen k horní straně svorkovnice. Nedávejte vodiče do otvoru ve svorkovnici. Zemnícíí svorka (šroub M12) Otvor pro šroub EMC desky Zemnící svorka (šroub M8) VFPS14900PC, 4110KPC šroub M12 šroub M10 Propojka pro odpojení zemnicího kondenzátoru šroub M8 Zemnící svorka (šroub M10) A6

17 VFPS14132KPC šroub M12 šroub M10 Propojka pro odpojení zemnicího kondenzátoru svorkovnice ventilátoru šroub M4 1 šroub M8 VFPS14160KPC Zemnící svorka (šroub M10) šroub M12 svorkovnice ventilátoru šroub M10 Šroub pro odpojení zemnícího kondenzátoru šroub M10 šroub M4 Zemnící svorka (šroub M10) VFPS14220KPC šroub M12 šroub M12 Šroub pro odpojení zemnícího kondenzátoru svorkovnice ventilátoru šroub M10 šroub M4 Zemnící svorka (šroub M12) A7

18 VFPS14250KPC~4315KPCC 1 šroub M12 Svorkovnice ventilátoru Šroub pro odpojení zemnícího kond. šroub M12 šroub M4 Zemnící svorka (šroub M12) VFPS14400KPC Svorkovnice ventilátoru Šroub pro odpojení zemnícího kond. šroub M12 šroub M4 šroub M12 Zemnící svorka (šroub M12) VFPS14500KPC Svorkovnice ventilátoru Šroub pro odpojení zemnícího kondenzátoru šroub M12 šroub M4 šroub M12 Zemnící svorka (šroub M12) A8

19 VFPS14630KPC Šroub pro odpojení zemnícího kond. šroub M12 1 šroub M4 šroub M12 Svorkovnice ventilátor ru Zemnící svorka (šroub M12) 3) Svorkovnice ovládacích obvodů Ovládací svorkovnice je společná pro všechny výkonové řady zařízení. Propojka PWRP24/ /PLC Seriový 4vodičový konektor RS485 Velikost šroubů ovládací svorkovnice: M3 Podrobnosti o všech funkcích svorek viz část A9

20 1.3.2 Demontáž krytu 1 Kryt silové svorkovnice Pro připojení silové svorkovnice u modelů 200V15kW nebo menší a 400V18,5kW nebo menší sejměte kryt silové svorkovnice podle níže uvedených kroků. (A) (B) 90 (1) (2) Silová svorkovnice Otevřete kryt silové svorkovnice. * Abyste kryt otevřeli, nadzvedněte jej prstem na značce na pravé straně krytu. Sejměte kryt silové svorkovnice. * Otočte šroub, který zajišťuje kryt, o 90 proti směru hodinových ručiček, aby se kryt odjistil (neotáčejtee šroub o více než 90, aby se nepoškodil). Pak uchopte kryt po obou stranách a vytáhněte jej nahoru, přičemž jej lehce prohněte dovnitř. Pro výkony 0,75kW až 18,5kW odstraňte výstupky (část A i na obrázku níže) na krytu silové svorkovnice, pokud je to zapotřebí pro připojení napájecích kabelů. 200V0,4kW~ 3,7kW 400V0,75k W~3,7kWW 200V5,5k W~15kW 400V5,5k W~18,5kWW A Čelní kryt Pro připojení silové svorkovnice u modelů od 22kW, sejměte čelní kryt. A Vyjměte šro ub Silová svorkovnice A10

21 Kryt ovládací svorkovnice Pro připojení ovládací svorkovnice otevřete kryt ovládací svorkovnice podle níže uvedených pokynů. (A) (B) (2) (1) 1 (3) Kontrolka nabíjení Ovládací svorkovnice Tato kontrolka svítí, pokud je v měniči stejnosměrné napětí v meziobvodu. Pokud sundáváte kryt silové svorkovnice nebo otevíráte čelní kryt, nezapomeňte zkontrolovat, zda je tato kontrolka zhasnutá, a postupujte podle pokynů pro zapojení na straněě B1. Pozice kontrolky nabíjení se liší podle modelu. VFPS14007PL~4185PL Otevřete kryt silové svorkovnice. * Abyste kryt otevřeli, nadzvedněte jej prstem na značce na pravé straně krytu. Vyjměte svorkovnici, pokud je to zapotřebí. * Postupujte tak, že otevřete kryt silové svorkovnice, uvolníte šrouby, které upevňují svorkovnici pomocí () šroubováku nebo torx (T20H) šroubováku, uchopíte svorkovnici v místě vytáhnete ji ven. a Kontrolka je umístěna pod krytem silové svorkovnice. Kontrolka nabíjení VFPS14220PL~4750PL VFPS14900PC~4630KPC Kontrolka nabíjení Kontrolka nabíjení A11

22 Odpojení zemnícího kondenzátoru Měnič je uzemněn přes kondenzátor. Svodový proud z měniče je možné snížit pomocí vypínače, propojky nebo šroubuu (podle modelu) na silové svorkovnici. Toto odpínací zařízení se používá pro odpojení kondenzátoru od zemnícího obvodu nebo pro snížení jeho kapacity. Některé modely mají kondenzátory, které je možné zcela odpojit, zatímco jiné mají kondenzátory, jejichž kapacitu je možné snížit. Poznámka 1: Mějte však na paměti, že bez kondenzátoru nebude měnič splňovat normu pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC). Poznámka 2: Nezapomeňte také měnič vždy před odpojením nebo připojením kondenzátoru vypnout. Modely do 75kW: Vypínač zemnícího kondenzátoru Nebezpečí Pokud používáte měnič s výkonem 400V3.7/4,0kW nebo menším, nebo s výkonem mezi 400V5.5kW a 400V18,5kW a pokud mají kabely propojující měnič s motorem délku 100 m nebo více a pokud je zemnící kondenzátor odpojen od měniče, nastavte taktovací kmitočet Zakázáno () na 4 khz nebo méně. Pokud je nastaven vyšší taktovací kmitočet než 4 khz, interní části měniče se mohou přehřát a poškodit. Pozn.: Kd yž používáte 400V3,7/4,0kW model nebo menší ne bo mo del s výkonem v rozmezí 40 0V5, 5kW až 400V18,5kW připojený k motoru kabely s délkou 1000 m neb o vyšší, měli byste při vytažení odpojovače nahoru nastavit taktovací kmitočet () na 4 khz nebo méně. Přečtěte si pokyny výše. 200V 0,4kW ~7,5kW, 18,5kW, 22kW 400V 0,75kW ~18,5kW *1 *2 Pro připojení kondenzátoru k zemi zatlačte tento odpínač. (Výchozí továrn í poloha) *2 *1 : Na některých modelech jsou dvě místa. Podrobnosti viz část Pro odpo jení kondenzátoru od země vytáhn ěte tento odpínač. *2: U 400V3,7/4,0 kw modelu a menších je odpínač zajištěn štítkem s označení m CF/SFr 4kHz. Pokud je ve vašem měniči takový štítek, měli byste při odpojen í nastavit taktovací kmitočet () na 4 khz nebo méně po dle pokyn ů. 200V 11kW, 15kW, 30kW~45 kw 400V 22kW ~75kW Vysoká Nízká Pro změnu kapacity z ní zké na vysokou zasuňte tlačí tko dolů. (Výchozí továrn í nastavení) Vysoká Nízk á Pro změnu kapacity z ní zké na vysokou vysuňte tlačítko nahoru. A12

23 Modely 90kW~132kW: Propojka pro odpojení zemnícího kondenzátoru Velk á Malá Velk á Malá Pro změny kapacity z malé n a velko u upevněte propojku zemnicí ho kondenzátoru pomocí šrou bu na šasi měniče. Pro změnu kapacity z velké na malou od šroubujte šroub, který upe vňuje horní část prop ojky, a otočte p ropojku tak, jak ukazuje obrázek vlevo. (Výchozí továrn í nastaven í) 1 Zakázáno Nebezpečí V případě jednofázového zemnícího systému (třífázové napájení v zapojení do trojúhelníku (delta)), neměňte připojení zemnícího kondenzátoru před továrním nastavením. Pokud se připojení změní (to znamená, že se kapacita zvýší), může se kondenzátor poškodit. Poznámka: Pokud je použit neutrální zemnící systém, pak změna připojení zemnícího kondenzátoru tak, jak ukazuje obrázek nahoře (změna kapacity z malé na velkou) zajistí, že měnič bude splňovat normu pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC). Modely 160kW~630kW: Šroub pro odpojení zemnícího kondenzátoru «160kW, 220kW» Velká Malá A B Pr o změ ny kapacity z malé na velkou upevně te část A podle obrázku vlevo odpínacím šroube m zemnícího kondenzátoru. Velká Malá A B Pr o změ nu kapacity z velké na ma lou u pevněte část B podle obrázku vlevo odpínacím šroube m zemnícího kondenzátoru. (Výchozí tovární nastaven í) A13

k obsluze F-MB1 1 x 230 V frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz Vyhledání a nastavení parametrů

k obsluze F-MB1 1 x 230 V frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz Vyhledání a nastavení parametrů Bezpečnostní pokyny I Frekvenční měnič (pro třífázové asynchronní elektromotory) Zkrácený návod k obsluze VF F-MB1 1 x 230 V 0,2 až 2,2 kw 3 x 380 500 V 0,4 až 15/18,5 kw Obsah Základní informace Zapojení

Více

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 1. ÚVOD Návod k obsluze Tato řada dvouvýstupových, regulovatelných napájecích zdrojů DC o výkonu 900 W vytváří velký výstupní

Více

Návod k obsluze pro měniče kmitočtu TOSHIBA VF-FS1

Návod k obsluze pro měniče kmitočtu TOSHIBA VF-FS1 Návod k obsluze pro měniče kmitočtu TOSHIBA VF-FS1 Verze V108/109 (2008-1) I. Bezpečnostní pokyny 01-2008 ENETEX-TEP s.r.o. Položky popsané v těchto pokynech a na samotném měniči jsou velmi důležité,

Více

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO UŽIVATELSKÝ NÁVOD Uložte tento uživatelský návod na bezpečném místě aby bylo možno do něj rychle nahlédnout v případě potřeby. Tento uživatelský

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

MATRIX DC Napájecí Zdroj

MATRIX DC Napájecí Zdroj 1. ÚVOD 2. VYRÁBĚNÉ MODELY 3. SPECIFIKACE 3-1 Všeobecná 3.2 Specifikace 4. OVLÁDÁNÍ A INDIKACE NA ČELNÍM PANELU a. Čelní panel b. Zadní panel c. 6005L/3010L/1820L/3020L Čelní Panel d. 6005L/3010L/1820L/3020L

Více

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku Důležité bezpečnostní instrukce Čtěte před instalací produktu Bezpečnost osob UPS má svůj vlastní vnitřní napájecí zdroj (baterii). V důsledku toho mohou být její výkonové výstupy pod napětím, i když je

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Měnič napětí 6 V DC 12 V DC Typ 2238.0 Obj. č.: 51 81 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek

Více

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603.

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603. ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603 Návod k obsluze 1. Důležité bezpečnostní informace a doporučení Obecné bezpečnostní informace

Více

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W Návod k obsluze 1. POPIS 2. ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ Červený kabel veďte z červené svorky (+) baterie do červené zdířky (+) v měniči napětí a černý

Více

FULL DC INVERTER SYSTEMS

FULL DC INVERTER SYSTEMS FULL DC INVERTER SYSTEMS NÁVOD K OBSLUZE KJR-29B K O M E R Č N Í K L I M A T I Z A C E S D V 4 Překlad původního uživatelského návodu Tento návod obsahuje podrobné pokyny, kterým byste měli věnovat pozornost

Více

Návod k obsluze pro konečné uživatele

Návod k obsluze pro konečné uživatele Bezpečnostní pokyny I Frekvenční měnič (pro třífázové asynchronní elektromotory) Obsah Základní informace Provoz Zobrazování provozních stavů Než zavoláte servis Kontrola a údržba 1 2 3 4 5 Návod k obsluze

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC OBSAH ÚVOD...3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 PROVOZNÍ PODMÍNKY...4 ZAPOJENÍ...5 Připojení do sítě...5 Výstupy...5 OVLÁDÁNÍ...5 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...6

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E Karel Skipala Automatizace výrobních procesů, modernizace řízení strojů, výroba průmyslové elektroniky http://www.skipala.cz NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E Verze: 1.3 Leden 2011 OBSAH 1. Technické

Více

Infra Tec Premium návod na montáž a obsluhu

Infra Tec Premium návod na montáž a obsluhu Infra Tec Premium návod na montáž a obsluhu Technické údaje Napájení Jištění Příkon Rozsah teploty Charakter řízení Snímač Rozsah topení Teplota okolí Rozměry vestavby 230V. 50 Hz 1x16A max 3500 W 30 70

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VMS-02C05 INFORMACE Všechny informace v NÁVODU K OBSLUZE musí být pečlivě přečteny a prostudovány. Věnujte pozornost provozním normám a VAROVNÝM hlášením. Jejich nerespektování může vést k poškození zařízení

Více

Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3. Návod k obsluze

Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3. Návod k obsluze Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3 Návod k obsluze ObsahKapitola 1 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw NÁVOD K OBSLUZE Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw Základní údaje Bezdrátový podmítkový spínač Provozní napětí: 230 V/AC, 50Hz Parametry spínání: 2000 W (odporová zátěž) 600 W (induktivní zátěž)

Více

FRECON FREG až VA

FRECON FREG až VA Regulátor otáček ventilátorů s jednofázovým asynchronním motorem FRECON FREG až 1 800 VA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 18.6.2008 FRECON, spol. s r.o. Hodkovická 115, 142 00 Praha 4 tel.: 241 713 244-45 fax: 241

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

G3PB. Struktura číselného značení modelů. Informace pro objednávání. Relé SSR (jednofázová) Legenda číselného označení modelu.

G3PB. Struktura číselného značení modelů. Informace pro objednávání. Relé SSR (jednofázová) Legenda číselného označení modelu. Relé SSR (jednofázová) G3PB Kompaktní polovodičové úzkého profilu s chladičem pro řízení topných těles pro jmenovité napětí 48 V AC Kompaktní konstrukce díky optimálnímu tvaru chladiče. Možná montáž na

Více

ELEKTROPOHONY s.r.o.

ELEKTROPOHONY s.r.o. ELEKTROPOHONY s.r.o. Softstarty DFE Elektronické spouštěče motorů pro výkony 11 280 kw Technický manuál 6/08 1/ 12 DFE_man_CZ_09062008.doc Obsah 1. Poznámky pro bezpečný provoz str. 3 2. Technická data

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

RYCHLÝ PRŮVODCE FOX OVLÁDACÍ PANELY 2 ELEKTRICKÁ ČERPADLA QMD20/... A-A-FOX QTD20/... A-A-FOX QTS20/... A-A-FOX

RYCHLÝ PRŮVODCE FOX OVLÁDACÍ PANELY 2 ELEKTRICKÁ ČERPADLA QMD20/... A-A-FOX QTD20/... A-A-FOX QTS20/... A-A-FOX FOX OVLÁDACÍ PANELY 2 ELEKTRICKÁ ČERPADLA QMD20/... A-A-FOX QTD20/... A-A-FOX QTS20/... A-A-FOX RYCHLÝ PRŮVODCE K+H čerpací technika s.r.o. REŽIM VYPRAZDŇOVÁNÍ UPOZORNĚNÍ! Instrukce v tomto návodu jsou

Více

Brzdná jednotka BRD 01 NÁVOD K OBSLUZE

Brzdná jednotka BRD 01 NÁVOD K OBSLUZE Brzdná jednotka BRD 01 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Všeobecně 2. Bezpečnostní pokyny 3. Technická specifikace 4. Montáž 5. Instalace 6. Zapojení 7. Režim Master - Slave 1. Všeobecně Tento technický návod popisuje

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže TITAN Centrální motor s převodovkou pro mříže Montážní pokyny a upozornění Pozor: dodržujte uvedené pokyny kvůli bezpečnosti osob. Uchovejte tento návod pro pozdější použití. CE Prohlášení o shodě Centrální

Více

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz CZ Návod k obsluze TYP TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz MADE IN EU TR10/V02 HLAVNÍ SOUČÁSTI VIBRAČNÍ HLAVICE S MOTOREM MĚNIČ FREKVENCE PRYŽOVÁ HADICE VYPÍNACÍ/ZAPÍNACÍ TLAČÍTKO ZÁSTRČKA NAPÁJECÍHO KABELU

Více

Uživatelská příručka 1

Uživatelská příručka 1 Uživatelská příručka 1 OBSAH OBSAH...2 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ...2 ČELNÍ PANEL...3 ZADNÍ PANEL (V1000plus)...3 ZADNÍ PANEL (V2000plus)...4 ZADNÍ PANEL (V3000plus)...5 ZAPOJENÍ...6 PRACOVNÍ REŽIMY...8 TECHNICKÉ

Více

Laboratorní úloha. MĚŘENÍ NA MECHATRONICKÉM SYSTÉMU S ASYNCHRONNÍM MOTOREM NAPÁJENÝM Z MĚNIČE KMITOČTU Zadání:

Laboratorní úloha. MĚŘENÍ NA MECHATRONICKÉM SYSTÉMU S ASYNCHRONNÍM MOTOREM NAPÁJENÝM Z MĚNIČE KMITOČTU Zadání: Laboratorní úloha MĚŘENÍ NA MECHATRONICKÉM SYSTÉMU S ASYNCHRONNÍM MOTOREM NAPÁJENÝM Z MĚNIČE KMITOČTU Zadání: 1) Proveďte teoretický rozbor frekvenčního řízení asynchronního motoru 2) Nakreslete schéma

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ Tento přístroj využívá měnič stejnosměrného napětí s nízkou spotřebou a vysokým poměrem mezi indukčností a akumulací energie k přeměně napětí 9V na stejnosměrné napětí

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět jeho

Více

Výhradním dovozcem značky Renegade do České Republiky je Ahifi - Ing. Karel Šudák (www.ahifi.cz)

Výhradním dovozcem značky Renegade do České Republiky je Ahifi - Ing. Karel Šudák (www.ahifi.cz) SPECIFIKACE Kapacita: Trvalé napětí: Maximální napětí: 1,2 Faradu 12 ~ 16V DC 18V DC max. Provozní teplota: -20 ~ + 60 C Rozměry (bez montážní konzole): 260 x Ø 74 mm SOUČÁST BALENÍ 1x Výkonový kondenzátor

Více

RYCHLÝ PRŮVODCE SMART OVLÁDACÍ PANELY 1-2 ELEKTRICKÁ ČERPADLA QMD.../... A-A-SMART-... QTD.../... A-A-SMART-...

RYCHLÝ PRŮVODCE SMART OVLÁDACÍ PANELY 1-2 ELEKTRICKÁ ČERPADLA QMD.../... A-A-SMART-... QTD.../... A-A-SMART-... SMART OVLÁDACÍ PANELY 1-2 ELEKTRICKÁ ČERPADLA QMD.../... A-A-SMART-... QTD.../... A-A-SMART-... RYCHLÝ PRŮVODCE K+H čerpací technika s.r.o. REŽIM VYPRAZDŇOVÁNÍ UPOZORNĚNÍ! Instrukce v tomto návodu jsou

Více

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLIMATIZACE Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA P/NO : 88A0468P www.lge.com Ventilační jednotka Uživatelská

Více

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D Návod k obsluze Obsah 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace... 4 Bezpečnostní symboly...

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 01/2014 servotechnika Typy servozesilovačů TGA-24-9/20 TGA-24-9/20-O1 TGA-24-9/20-O3 TGA-24-9/20-O4 TGA-24-9/20-O8 standardní verze s volitelným

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Univerzální stmívač Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2010 Projekt je

Více

1. ÚVOD. 2. OPATŘENÍ UPOZORNĚNÍ! : AC Vstup Má Dvojitou OCHRANU 3. OVLÁDÁNÍ A INDIKÁTORY

1. ÚVOD. 2. OPATŘENÍ UPOZORNĚNÍ! : AC Vstup Má Dvojitou OCHRANU 3. OVLÁDÁNÍ A INDIKÁTORY SIM-9106/9303 Napájecí zdroj s možností spínání Módu vysokých proudů, konstantního proudu (C.C.), konstantního napětí (C.V.), Dálkové ovládání & Uživatelský Návod. 1. ÚVOD Tato skupina výkonných zdrojů

Více

Děkujeme, že jste si vybrali stejnosměrný spínaný napájecí zdroj Axiomet AX-3004H. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím návod k obsluze.

Děkujeme, že jste si vybrali stejnosměrný spínaný napájecí zdroj Axiomet AX-3004H. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím návod k obsluze. 1. Úvod Děkujeme, že jste si vybrali stejnosměrný spínaný napájecí zdroj Axiomet AX-3004H. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím návod k obsluze. 2. Bezpečnost Návod k obsluze obsahuje důležité

Více

Aplikační poznámka. Bezpečnostní funkce

Aplikační poznámka. Bezpečnostní funkce Frekvenční měniče (pro třífázové asynchronní elektromotory) Aplikační poznámka VF-MB1 Bezpečnostní funkce POZNÁMKA 1. Tento návod k použití je určen pro koncové uživatele frekvenčního měniče. 2. Před instalací

Více

Frekvenční měnič (pro třífázové asynchronní elektromotory) Návod k obsluze

Frekvenční měnič (pro třífázové asynchronní elektromotory) Návod k obsluze Frekvenční měnič (pro třífázové asynchronní elektromotory) Návod k obsluze VF-nC3 Bezpečnostní pokyny Základní informace Zapojení Základní uvedení do provozu Rozdělení parametrů měniče Režim zobrazení

Více

ELEKTROPOHONY spol. s r.o. Varispeed E7

ELEKTROPOHONY spol. s r.o. Varispeed E7 ELEKTROPOHONY spol. s r.o. Varispeed E7 Měnič kmitočtu všeobecného použití s U/f řízením TECHNICKÝ MANUÁL A POPIS KONSTANT E7 11/2002 Veškerá vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována,

Více

Uživatelská příručka 30637114.014PS

Uživatelská příručka 30637114.014PS Uživatelská příručka 30637114.014PS Potrubní ohřívač VENTS NK série 2 Potrubní ohřívač Úvod...... 3 Použití...... 3 Obsah...... 3 Základní technický list... 3 Konstrukce ohřívače... 7 Bezpečnostní požadavky...

Více

DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÉ MULTIMETRY TRMS

DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÉ MULTIMETRY TRMS Návod k obsluze DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÉ MULTIMETRY TRMS Čtěte pozorně všechny instrukce Měřicí přístroje řady EV3M jsou digitální elektronické multimetry trms určené k zobrazování základních elektrických

Více

Stereo zesilovač Amplificador

Stereo zesilovač Amplificador 3-215-703-11 (1) Stereo zesilovač Amplificador Návod k obsluze Před připojením a použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze. XM-ZR602 2007 Sony Corporation Vytištěno v České

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Pokyny pro instalaci a zapojení Bezpečnostní a pokyny ikvidace o-carbon Rekuperační jednotka do jedné místnosti Před použitím jednotky, si pečlivě přečtěte tento návod a záruční podmínky. Přečtěte si tyto

Více

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ TIMER POWER SLEEP TEMP HIGH MED LOW COOL MODE DRY NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ model KWF1-09CRN1 ERP KWF1-12CRN1ERP UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ OBSAH BEZPEČNOSTÍ INFORMACE... 1 POPIS ČÁSTÍ...

Více

Smart-UPS Instalační příručka pro věžové jednotky 750/1000/1500/2200/3000 VA 120/230 Vac 500 VA 100 Vac Důležité bezpečnostní pokyny

Smart-UPS Instalační příručka pro věžové jednotky 750/1000/1500/2200/3000 VA 120/230 Vac 500 VA 100 Vac Důležité bezpečnostní pokyny Smart-UPS Instalační příručka pro věžové jednotky 750/1000/1500/2200/3000 VA 120/230 Vac 500 VA 100 Vac Důležité bezpečnostní pokyny TYTO POKYNY UCHOVEJTE - Tyto manuály obsahují důležité pokyny, které

Více

Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady:

Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady: Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady: 6kW 195210 9kW 195211 12kW 195212 15kW 195213 18kW 195214 SAPHO Hydro & Air s.r.o. Mělnická 87 250 65 Líbeznice

Více

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1)

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1) 3-300-263-11(1) Návod k obsluze Tento návod k obsluze popisuje základní funkce bezdrátové stanice WAP-NA1. Přečtěte si laskavě návod před použitím bezdrátové stanice. Podrobnosti o připojení viz přiložený

Více

S10. Návod k obsluze. dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A

S10. Návod k obsluze.  dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A www.auraton.cz S10 Návod k obsluze dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A + 3 AURATON S10 Ovladač trojcestného ventilu AURATON S10 je ovladač určený k ovládání trojcestného ventilu. Zařízení otevírá a

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ovladače elektromotoru LPC vyhovujícího normě EN12845

NÁVOD K POUŽITÍ ovladače elektromotoru LPC vyhovujícího normě EN12845 NÁVOD K POUŽITÍ ovladače elektromotoru LPC vyhovujícího normě EN12845 POZOR V zájmu prevence PORANĚNÍ osob a poškození ovladače ČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU VELMI POZORNĚ. Pokud máte jakékoli pochybnosti, kontaktujte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Nástavec pro nucené odvětrávání B A, B A

NÁVOD K POUŽITÍ Nástavec pro nucené odvětrávání B A, B A NÁVOD K POUŽITÍ Nástavec pro nucené odvětrávání B80-2842-A, B80-2843-A 1. Obecně, výstražné symboly Použité symboly: Tento symbol označuje přímé nebezpečí! Při nedodržení pokynů může dojít ke zraněním

Více

Regulované napájecí zdroje DC. AX-3005DBL-jednokanálový AX-3005DBL-3-tříkanálový. Návod k obsluze

Regulované napájecí zdroje DC. AX-3005DBL-jednokanálový AX-3005DBL-3-tříkanálový. Návod k obsluze Regulované napájecí zdroje DC AX-3005DBL-jednokanálový AX-3005DBL-3-tříkanálový Návod k obsluze Kapitola 1. Instalace a doporoučení týkající se používání Během instalace napájecího zdroje bezpodmínečně

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: Elektronický prostorový termostat 2) Typ: IVAR.TAS02M 3) Instalace: 4) Všeobecné informace: 5) Provoz: 1/5

NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: Elektronický prostorový termostat 2) Typ: IVAR.TAS02M 3) Instalace: 4) Všeobecné informace: 5) Provoz: 1/5 1) Výrobek: Elektronický prostorový termostat 2) Typ: IVAR.TAS02M 3) Instalace: Instalace a uvedení do provozu musí být prováděno výhradně kvalifikovaným personálem a v souladu se všemi národními normami

Více

Návod k montáži pro měniče kmitočtu TOSHIBA VF-FS1 IP54

Návod k montáži pro měniče kmitočtu TOSHIBA VF-FS1 IP54 Návod k montáži pro měniče kmitočtu TOSHIBA VF-FS1 IP54 Obsah 1 Provoz obecně... 3 2 Přeprava... 3 3 Konfigurace přístroje... 4 4 Výkonové svorky měniče... 5 4.1 Přehled typů svorek... 5 4.2 Přehled rozmístění

Více

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Modul pro nízko teplotní chlazení s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Ovládání inverteru s gerulací teploty 99320 UTI-GDX Pro venkovní jednotky FUJITSU GENERAL: AOYG xx L POUŽITÍ

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

4P359542-2G. Adaptér pro připojení bezdrátové sítě LAN Instalační návod

4P359542-2G. Adaptér pro připojení bezdrátové sítě LAN <BRP069A42> Instalační návod 4P359542-2G Adaptér pro připojení bezdrátové sítě LAN Instalační návod Adaptér pro připojení bezdrátové sítě LAN Instalační návod Domovská stránka: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Více

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. v. 00 1. Upozornění Je naší povinností sdělit Vám,

Více

NÁVOD K OBSLUZE ROCKY SERIES ASH-09AIR, ASH-12AIR

NÁVOD K OBSLUZE ROCKY SERIES ASH-09AIR, ASH-12AIR NÁVOD K OBSLUZE ROCKY SERIES ASH-09AIR, ASH-12AIR P eklad p vodního návodu k obsluze Bezpečnostní pokyny VAROVÁNÍ Provoz a údržba Toto zařízení mohou používat také děti starší 8 let a osoby se sníženými

Více

Regulátor nabíjení HP2430-HP A

Regulátor nabíjení HP2430-HP A Regulátor nabíjení HP2430-HP4840 30-60A Úvod : 1. 12V / 24 V systémové napětí je automaticky rozpoznáno 2. nabíjecí program pro hermetické, gelové, zaplavené olověné baterie a lithiové baterie je k dispozici

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESII-2.8 Rozvaděče Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 OBSAH 1. Rozvaděč...

Více

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení Návod k obsluze Děkujeme, že jste si vybrali toto špičkové klimatizační zařízení. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte tento návod. 24 BEZPEČNOST PŘED POUŽITÍM

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění!Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

NEOSOLAR. Důležité! BlueSolar Regulátor nabíjení 12V 24V 20A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie.

NEOSOLAR. Důležité! BlueSolar Regulátor nabíjení 12V 24V 20A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie. Příloha NEOSOLAR Uživatelská příručka Důležité! Vždy nejprve připojte baterie. Pro 12V baterie používejte pouze 12V (36 článkové) solární panely. Pro 24V baterie používejte pouze 24V (72 článkové) solární

Více

MĚŘIČ TLAKU. typ TLAK2275. www.aterm.cz

MĚŘIČ TLAKU. typ TLAK2275. www.aterm.cz MĚŘIČ TLAKU typ TLAK2275 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena shoda s příslušnými normami.

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

Návodu k montáži a obsluze

Návodu k montáži a obsluze WILO ESK1 / PSK1 CZ Návodu k montáži a obsluze 2 059 363 / 0502 Obr. 1 Obr. 3 Obr. 2 Obr. 4a Obr. 4b Obr. 4c Obr. 4d Obr. 4e Obsah: 1 Všeobecné informace... 5 1.1 Účel použití... 5 1.2 Charakteristika

Více

Frekvenční měnič (pro třífázové asynchronní elektromotory) Projekční podklady VF-S15. 1 x 230 V 0,2 až 2,2 / 3,0 kw 3 x V 0,4 až 15 / 18,5 kw

Frekvenční měnič (pro třífázové asynchronní elektromotory) Projekční podklady VF-S15. 1 x 230 V 0,2 až 2,2 / 3,0 kw 3 x V 0,4 až 15 / 18,5 kw Japonská kvalita ve všech směrech Frekvenční měnič (pro třífázové asynchronní elektromotory) Projekční podklady Technické údaje Rozměry Schéma zapojení Ovládací panel Všeobecné údaje 1 2 3 4 5 VF-S15 1

Více

Bezdrátový multizónový modul

Bezdrátový multizónový modul s 1 428 Bezdrátový multizónový modul pro podlahové vytápění / zónové topné systémy RDE-MZ6 Bezdrátový multizónový modul RDE-MZ6 s napájením AC 230 V Montáž na DIN lištu (součástí dodávky modulu) 2-polohová

Více

TECHNICKÉ PARAMETRY OBSAH BALENÍ

TECHNICKÉ PARAMETRY OBSAH BALENÍ www.btk-group.cz TECHNICKÉ PARAMETRY -Celkový výkon RMS: 12 W -Výstupní výkon RMS subwooferu: 6 W -Výstupní výkon RMS satelitů: 2x3 W -Frekvenční odezva: 60Hz-20kHz -Jednotka subwooferu: 4" -Jednotky satelitů:

Více

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ OBSAH 1 Všeobecné informace 3 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 1.2 Prohlášení o shodě 4 1.3 Technické údaje 4 2 Instalace 5 2.1 Montáž 5 2.1.1 Profil

Více

Manuál k pracovní stanici SR609C

Manuál k pracovní stanici SR609C Manuál k pracovní stanici SR609C Obsah Manuál k pracovní stanici SR609C...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

Instalační návod. Pokojový termostat EKRTW

Instalační návod. Pokojový termostat EKRTW 1 1 2 2 60 87 ±1.5 m >0.2 m 3 34 125 3 Obsah 1. Úvod...1 2. Instalace termostatu...2 3. Nastavení u v instalační nabídce...5 4. Technické parametry...9 1. Úvod Před spuštěním jednotky si tuto příručku

Více

35904, 35909 Automobilový měnič a nabíječka

35904, 35909 Automobilový měnič a nabíječka 35904, 35909 Automobilový měnič a nabíječka Měnič z 1 V DC na AC Automatické 3-fázové nabíjení baterií 1 V Funkce zálohovaného zdroje (UPS) Uživatelská příručka Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. v. 00 NULOVÝ ŽIVÝ NULOVÝ ŽIVÝ Elpro 10 plus 1. Upozornění

Více

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-HT 8355 Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn.

Více

Instalační příručka. Barevný monitor LCD

Instalační příručka. Barevný monitor LCD Instalační příručka Barevný monitor LCD SYMBOLY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

Řada 15 - Stmívač elektronicky

Řada 15 - Stmívač elektronicky Řada 15 - Stmívač elektronicky Řada 15 elektronicky stmívač pro ovládání úrovně osvětlení s paměťovou funkcí vhodný pro zářivky a halogenové žárovky (s transformátorem nebo bez) kompatibilní se stmívacími

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1.Obecné informace Multimetr umožňuje měření střídavého a stejnosměrného napětí a proudu, odporu, kapacity, teploty, kmitočtu, test spojitosti, test diody.

Více

Technická data. Commander SK. Měniče kmitočtu určené k regulaci otáček asynchronních motorů

Technická data. Commander SK. Měniče kmitočtu určené k regulaci otáček asynchronních motorů Technická data Commander SK Měniče kmitočtu určené k regulaci otáček asynchronních motorů Technické. Commander SK, typová velikost A až C Obr. - Příklad typového označení y K ód jmen. výkonu, např.: 00025

Více

Digitální tlakový spínač DPC-10. Návod k montáži a obsluze

Digitální tlakový spínač DPC-10. Návod k montáži a obsluze Digitální tlakový spínač DPC-10 Návod k montáži a obsluze PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropské směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu: 2004/108/EC Výrobce, EVAK PUMP TECHNOLOGY

Více

Uživatelský manuál pro UPS řady Adira

Uživatelský manuál pro UPS řady Adira Uživatelský manuál pro UPS řady Adira 1 Obsah 1 Úvod...3 1.1 Obecná upozornění...3 1.2 Pokyny pro skladování...3 2 Popis přístroje...4 2.1 Obecné charakteristiky...4 2.2 Technické charakteristiky...4 3

Více

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 1. Popis ZD-912 je výkonná multifunkční pájecí a odpájecí stanice. Může být použita v oblastech výzkumu, výuky i výrobě elektroniky. Uplatní se pro pájení a odpájení všech

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16

CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16 CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16 Děkujeme Vám, že jste si koupili tento přístroj. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod. V opačném případě riskujete ohrožení svého zdraví a poškození přístroje.

Více

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží:

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží: 4 937 DESIO Proudový ventil Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw SEA45.1 Použití Proudový ventil se používá pro regulaci topných elementů v zařízeních vytápění, větrání a klimatizace,

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

FULL DC INVERTER SYSTEMS

FULL DC INVERTER SYSTEMS SDV4 FULL DC INVERTER SYSTEMS UŽIVATELSKÝ MANUÁL TÝDENNÍ ČASOVAČ CCM04 K O M E R Č N Í K L I M A T I Z A C E S D V 4 Překlad původního návodu k obsluze DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Před instalací a použitím vašeho

Více

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol použitý ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce znamená, že se máte seznámit s příslušnou částí

Více

Stabilizované zálohované napájecí zdroje POW12-1,2A POW12-1,7A

Stabilizované zálohované napájecí zdroje POW12-1,2A POW12-1,7A Stabilizované zálohované napájecí zdroje POW12-1,2A POW12-1,7A Návod pro instalaci Popis zdroje POW12-1,x_rev1.doc - strana 1 (celkem 5) Rozsah použití Zálohovaný napájecí zdroj je určen pro napájení slaboproudých

Více