Příloha k zápisu z 33. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 19. března 2014 U S N E S E N Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha k zápisu z 33. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 19. března 2014 U S N E S E N Í"

Transkript

1 U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ MmÚL NOZ z 33. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem město Úřad městského obvodu Ústí nad Labem město Rada městského obvodu Ústí nad Labem - město Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem město Nájemní smlouva Výběrové řízení Magistrát města Ústí nad Labem Nový občanský zákoník (z. č. 89/2012 Sb.) Usnesení č. 1243/33 (návrh programu) Schválení programu jednání 33. schůze RMO ÚL město s c h v a l u j e program jednání 33. schůze RMO ÚL město, včetně doplnění a změn, tj. zařazení bodů č. 5/7 a 5/8 do programu. Usnesení č. 1244/33 (materiál č. 1/1) Kontrola plnění usnesení, která byla přijata na 31. schůzi RMO Ústí nad Labem město a kontrola plnění rozpracovaných usnesení ze starších schůzí RMO Ústí nad Labem město informaci o plnění usnesení přijatých na 31. schůzi RMO Ústí nad Labem město a informaci o plnění rozpracovaných usnesení ze starších schůzí RMO Ústí nad Labem město, Mgr. Kaliničové, tajemnici ÚMO Ústí nad Labem město, informovat Radu MO Ústí nad Labem město na její nejbližší schůzi o vývoji v plnění rozpracovaných usnesení. Usnesení č. 1245/33 (EO-materiál č. 2/1) Závěrečný účet hospodaření MO Ústí n. L. město za rok

2 důvodovou zprávu, závěrečný účet hospodaření MO Ústí n. L. město za rok 2013, včetně zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2013, která je jeho součástí, (b) z j i š ť u j e 1) výsledek hospodaření v hlavní činnosti: celkové příjmy ,48 tis. Kč, celkové výdaje ,15 tis. Kč, saldo příjmů a výdajů ,67 tis. Kč, 2) výsledek hospodaření ve vedlejší hospodářské činnosti: celkové výnosy ,94 tis. Kč, celkové náklady ,13 tis. Kč, hospodářský výsledek ,81 tis. Kč, 3) splnění celkového závazného ukazatele rozpočtu: mzdový limit (platy zaměstnanců včetně VPP z hrazené z vlastních prostředků ve výši ,00 tis. Kč, skutečnost ,54 tis. Kč, (c) k o n s t a t u j e, že MO Ústí n. L. město hospodařil v roce 2013 se schodkem rozpočtu v hlavní činnosti ve výši 795,67 tis. Kč, (d) s o u h l a s í 1) po projednání závěrečného účtu s celoročním hospodařením MO Ústí n. L. město, s výsledky hospodaření za rok 2013, a to jak v hlavní činnosti, tak i ve vedlejší hospodářské činnosti bez výhrad, 2) s rozdělením výsledku hospodaření VHČ dle návrhu v závěrečném účtu za rok 2013, (e) u k l á d á Ing. Turkovi, Ph. D., místostarostovi MO Ústí nad Labem město, předložit tento materiál na XIX. zasedání ZMO ÚL - město, které se uskuteční dne Usnesení č. 1246/33 (EO-materiál č. 2/2) Informace o stavu pohledávek MO Ústí nad Labem město k předložený materiál dle důvodové zprávy o stavu pohledávek MO Ústí nad Labem město k , - 2 -

3 Ing. Liboru Turkovi, Ph. D., místostarostovi MO Ústí nad Labem - město, předložit tento materiál, doplněný o stav pohledávek k , na XIX. ZMO ÚL - město dne 15. dubna Usnesení č. 1247/33 (EO-materiál č. 2/3) Odměny neuvolněným členům ZMO ÚL - město za výkon funkcí, dále předsedům a členům komisí a členům výborů, kteří nejsou členy ZMO b e r e n a v ě d o m í předložený materiál dle důvodové zprávy. předložený materiál, Usnesení č. 1248/33 (EO-materiál č. 2/4) Žádosti o finanční příspěvky - dle důvodové zprávy (10 žádostí) (b) s c h v a l u j e 1) poskytnutí finančního příspěvku pro Svaz tělesně postižených v ČR, MO č. 1, ve výši 8000,- Kč, 2) poskytnutí finančního příspěvku pro Svaz důchodců ČR, MO Ústí nad Labem, ve výši 4000,- Kč, 3) poskytnutí finančního příspěvku pro Sbor dobrovolných hasičů Božtěšice, ve výši 10000,-Kč, 4) poskytnutí finančního příspěvku pro Sbor dobrovolných hasičů Božtěšice, ve výši 5000,- Kč, 5) poskytnutí finančního příspěvku pro ZO Českého zahrádkářského svazu Vaňov, ve výši 2500,- Kč, 6) poskytnutí finančního příspěvku pro Junák Svaz skautů a skautek ČR, okres Ústí nad Labem, ve výši 20000,- Kč, 7) poskytnutí finančního příspěvku pro EC Lokomotiva Mumie, ve výši 4000,- Kč, 8) poskytnutí finančního příspěvku pro Klub Sportu Zdraví a Naděje, ve výši 3000,- Kč, 9) poskytnutí finančního příspěvku pro CESPO, o. p. s., ve výši 5000,- Kč, 10) poskytnutí finančního příspěvku pro Bc. Martin Říhovský, Musica Semper Viva, ve výši 3000,- Kč, (c) n e s c h v a l u j e poskytnutí finančního příspěvku pro Ciba plus, s. r. o., - 3 -

4 (d) u k l á d á Ing. Evě Zelenkové, vedoucí ekonomického odboru ÚMO ÚL město zajistit realizaci poskytnutí finančních příspěvků dle bodu b) a informovat žadatele. Usnesení č. 1249/33 (OSOM-materiál č. 3/B1/1) Záměr prodeje části p. p. č. 4280/13 v k. ú. Ústí n. L. se záměrem prodeje části pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. min. k. ú. nabídková p. p. č. cena Kč/ 4280/13 Ústí n.l. 777 cca ,-- zřízení parkovacích a manipulačních ploch druh pozemku ostatní plocha za níže uvedených smluvních podmínek: - využití pozemku musí být v souladu s platným Územním plánem města Ústí n. L., - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, upozornění: - p. p. č. 4280/13 v k. ú. Ústí n. L. se nachází ve vnější zóně havarijního plánu Spolchemie, pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město zajistit zveřejnění záměru prodeje části pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1250/33 (OSOM-materiál č. 3/B1/2) Záměr prodeje p. p. č. 783/2 v k. ú. Ústí n. L. se záměrem prodeje pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. min. k. ú. nabídková p. p. č. cena Kč/ druh pozemku 783/2 Ústí n.l ,-- zahrada zahrada za níže uvedených smluvních podmínek: - 4 -

5 - využití pozemku musí být v souladu s platným Územním plánem města Ústí n. L., - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, upozornění: - pozemek není určen pro bydlení v rodinných domech a pro rodinnou rekreaci formou chat, rekreačních domků a chalup, - na pozemek zasahuje ochranné pásmo základny letecké záchranné služby jako stavby zajišťující letecký provoz, pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1251/33 (OSOM-materiál č. 3/B1/3) Záměr prodeje části p. p. č. 634/60 v k. ú. Klíše, žádost o slevu se záměrem prodeje části pozemkové parcely z majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. k. ú. 634/60 min. nabídková druh cena Kč/ pozemku Klíše 341 cca ,- přístupová a příjezdová cesta ke garážím za níže uvedených smluvních podmínek: - využití pozemku musí být v souladu s platným Územním plánem Ústí n. L., - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, upozornění: - na pozemku se nachází výstup z chodby a pod pozemkem chodba vedoucí k bývalému krytu CO, ostatní plocha pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje části pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1252/33 (OSOM-materiál č. 3/B1/4) Záměr prodeje p. p. č. 128 v k. ú. Habrovice se záměrem prodeje pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L

6 p. p. č. k. ú. min. nabídková cena Kč/ druh pozemku 128 Habrovice ,-- údržba pozemku a příjezdová cesta ostatní plocha za níže uvedených smluvních podmínek: - využití pozemku musí být v souladu s platným Územním plánem města Ústí n. L., - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, upozornění: - na pozemku se nacházejí stávající sítě technické infrastruktury, - pozemek se nachází v I. zóně archeologického naleziště, pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1253/33 (OSOM-materiál č. 3/B1/5) Záměr prodeje p. p. č. 366/13 v k. ú. Skorotice u Ústí n. L. se záměrem prodeje částí pozemkové parcely z majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. k. ú. 366/13 Skorotice u Ústí n. L. 124 cca ,-- min. nabídková druh cena Kč/ pozemku údržba a scelení pozemků orná půda cca 48 za níže uvedených smluvních podmínek: - využití pozemků musí být v souladu s platným Územním plánem města Ústí n. L., - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, upozornění: - na pozemku se nachází stávající stoka kanalizace, - na pozemku je zřízeno věcné břemeno chůze a jízdy pro vlastníka p. p. č. 375 v k. ú. Skorotice u Ústí n. L. pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje částí pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce

7 Usnesení č. 1254/33 (OSOM-materiál č. 3/B2/1) Konkrétní prodej p. p. č v k. ú. Ústí n. L., Josef Drobný s prodejem pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli: p. p. č. k. ú. kupující Cena Kč/ cena Kč druh pozemku 3578 Ústí n. L. Josef Drobný, Trmice , ,-- údržba, příležitostná výstavba dobového stanového tábora v rámci otevíracích dnů muzea a expozice při dnech Evropského dědictví za níže uvedených smluvních podmínek: - využití pozemku musí být v souladu s platným Územním plánem města Ústí n. L., - zřízení předkupního práva ve prospěch města Ústí n. L. po dobu 10 let, - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, Ing. Liboru Turkovi, Ph. D., místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání XIX. zasedání ZMO ÚL - město dne 15. dubna Usnesení č. 1255/33 (OSOM-materiál č. 3/B2/2) Konkrétní prodej části p. p. č. 1132/1 dle GP č. 1132/5 a p. p. č. 1132/4 v k. ú. Klíše, Společenství vlastníků jednotek Resslova 857/18 v Ústí nad Labem s prodejem části pozemkové parcely a pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli: trvalý travní porost - 7 -

8 p. p. č. k. ú. kupující Cena Kč/ cena Kč druh pozemku 1132/1 dle GP 1132/5 1132/4 Klíše Společenství vlastníků jednotek Resslova 857/18 v Ústí nad Labem, Resslova 857/18, Ústí n. L. IČ ,-- 100,-- celkem 15100, , ,-- údržba zeleně, manipulační plocha k nemovito sti č. p. 857 ostatní plocha ostatní plocha za níže uvedených smluvních podmínek: - využití pozemku musí být v souladu s platným Územním plánem města Ústí n. L., - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, Ing. Liboru Turkovi, Ph. D., místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání XIX. zasedání ZMO ÚL - město dne 15. dubna Usnesení č. 1256/33 (OSOM-materiál č. 3/B2/3) Konkrétní prodej p. p. č. 935/4, části p. p. č. 935/2 a části p. p. č. 935/3 dle GP č. 935/13 v k. ú. Ústí n. L., Martin a Helena Srpovi s prodejem pozemkové parcely a částí pozemkových parcel z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli: p. p. č. k. ú. kupující Cena Kč/ cena Kč druh pozemku 935/4 935/2 a 935/3 dle GP 935/13 Ústí n. L. Martin a Helena Srpovi, Ústí n. L ,-- 300,-- celkem 30900, , ,-- zahrada zahrada ostatní plocha ostatní plocha za níže uvedených smluvních podmínek: - využití pozemku musí být v souladu s platným Územním plánem města Ústí n. L., - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, upozornění: - 8 -

9 - na předmětných pozemcích se nachází vedení dálkového telekomunikačního kabelu a místní rozvod tepla, Ing. Liboru Turkovi, Ph. D., místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání XIX. zasedání ZMO ÚL - město dne 15. dubna Usnesení č. 1257/33 (OSOM-materiál č. 3/B2/4) Konkrétní prodej části p. p. č. 171/2 dle GP č. 171/16 v k. ú. Všebořice, TJ SVAH Všebořice, o. s s prodejem části pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli: p. p. č. k. ú. kupující Cena Kč/ cena Kč druh pozemku 171/2 dle GP 171/16 Všebořice TJ SVAH Všebořice, o. s. IČ: , ,-- sportoviště rozšíření stávajících kurtů ostatní plocha za níže uvedených smluvních podmínek: - na části p. p. č. 171/2 dle GP č. 171/16 se nachází zařízení veřejného osvětlení, při prodeji bude zřízena služebnost inženýrské sítě, - využití pozemku musí být v souladu s platným Územním plánem města Ústí n. L., - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, Ing. Liboru Turkovi, Ph. D., místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání XIX. zasedání ZMO ÚL - město dne 15. dubna Usnesení č. 1258/33 (OSOM-materiál č. 3/B3/1) Změna NS č. 226 o pronájmu části p. p. č. 771/2 v k. ú. Ústí n. L. (a) s c h v a l u j e záměr změny ní smlouvy č. 226 o pronájmu části pozemkové parcely v majetku města Ústí nad Labem: - 9 -

10 p. p. č. k. ú. 771/2 Příloha k zápisu z 33. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město Ústí n. L. v tom smyslu, že bude do ní smlouvy připsán další spoluce Bc. Jan Kalamen, s tím že ostatní podmínky NS zůstávají stejné. pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku, Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město zajistit zveřejnění oznámení o připsání spoluce do ní smlouvy dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1259/33 (OSOM-materiál č. 3/B3/2) Změna NS č. 996 o pronájmu části p. p. č. 461/11 v k. ú. Předlice (a) s c h v a l u j e záměr změny ní smlouvy č. 996 o pronájmu části pozemkové parcely v majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. k. ú. Kč/ /rok roční Kč v tom smyslu, že bude do ní smlouvy připsán další spoluce pí Barbora Melenová s tím že ostatní podmínky NS zůstávají stejné, pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku, Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město zajistit zveřejnění oznámení o připsání spoluce do ní smlouvy dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce , ,-- zahrada Kč/ /rok roční Kč 461/11 Předlice , ,-- zahrada Usnesení č. 1260/33 (OSOM-materiál č. 3/B3/3) Záměr pronájmu části p. p. č. 1170/13 v k. ú. Bukov (box č. 63) (a) s c h v a l u j e záměr pronájmu části pozemkové parcely v majetku města Ústí nad Labem: doba pronájmu a výpověd. lhůta neurčitá s 12měsíční výpovědní lhůtou doba pronájmu a výpověd. lhůta neurčitá s 12měsíční výpovědní lhůtou

11 p. p. č. k. ú. Kč/ / rok roční Kč 1170/13 Bukov , ,-- pozemek na parkování (box č. 63) doba pronájmu a výpověd. lhůta neurčitá s 3měsíční výpovědní lhůtou pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku, Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru pronájmu části pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1261/33 (OSOM-materiál č. 3/B3/4) Záměr pronájmu části p. p. č. 281 v k. ú. Bukov (a) s c h v a l u j e záměr pronájmu části pozemkové parcely v majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. k. ú. Kč/ / rok roční Kč 281 Bukov , ,-- zahrada doba pronájmu a výpověd. lhůta neurčitá s 12měsíční výpovědní lhůtou pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku, Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru pronájmu části pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1262/33 (OSOM-materiál č. 3/B4/1) Návrh smlouvy o nájmu pozemku s úpravami dle NOZ důvodovou zprávu k tomuto bodu jednání, (b) s c h v a l u j e znění smlouvy o nájmu pozemku s úpravami dle NOZ, která je přílohou tohoto materiálu

12 Usnesení č. 1263/33 (OSOM-materiál č. 3/B4/3) Konkrétní pro části p. p. č. 751/1 v k. ú. Bukov, Gulnara Šajachmetova (a) s c h v a l u j e pro části pozemkové parcely v majetku města Ústí nad Labem uvedenému žadateli: p. p. č. 751/1 Bukov k. ú. žadatel Gulnara Šajachmetova, Ústí nad Labem Kč/ / rok roční Kč , ,-- zahrada doba pronájmu a výp. lhůta neurčitá s 12měsíční výpovědní lhůtou pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, vypracovat NS ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení. Usnesení č. 1264/33 (OSOM-materiál č. 3/B4/4) Konkrétní pro části p. p. č. 1170/13 v k. ú. Bukov, (box č. 70), Martin Klein (a) s c h v a l u j e pro části pozemkové parcely v majetku města Ústí nad Labem uvedenému žadateli: p. p. č. k. ú. žadatel 1170/13 Bukov Martin Klein, Ústí nad Labem Kč/ / rok roční Kč , ,-- pozemek na parkování (box č. 70) doba pronájmu a výp. lhůta neurčitá s 3měsíční výpovědní lhůtou pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, vypracovat NS ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení. Usnesení č. 1265/33 (OSOM-materiál č. 3/B4/5) Konkrétní pro části p. p. č. 1170/13 v k. ú. Bukov (box č. 24), Zbyšek Posel

13 (a) s c h v a l u j e pro části pozemkové parcely v majetku města Ústí nad Labem uvedenému žadateli: p. p. č. k. ú. žadatel 1170/13 Bukov Zbyšek Posel, Ústí nad Labem Kč/ / rok roční Kč , ,-- pozemek na parkování (box č. 24) doba pronájmu a výp. lhůta neurčitá s 3měsíční výpovědní lhůtou pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, vypracovat NS ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení. Usnesení č. 1266/33 (OSOM-materiál č. 3/B4/6) Konkrétní pro p. p. č. 123/1, 125/36 a části p. p. č. 121/2 v k. ú. Všebořice (a) s c h v a l u j e pro části pozemkové parcely a pozemkových parcel v majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli: p. p. č. k. ú. žadatel Kč/ / rok roční Kč doba pronájmu a výp. lhůta 121/2 123/1 125/36 Všebořice Ludmila Machová, Ústí nad Labem ,-- 5,-- 5,-- 350,-- 355,-- 35,-- zahrada zahrada zahrada neurčitá s 12 měsíční výpovědní lhůtou pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, vypracovat ní smlouvu ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení

14 Usnesení č. 1267/33 (OSOM-materiál č. 3/B6/1) Zařazení p. p. č. 44/5 v k.ú. Strážky u Habrovic do majetku Statutárního města Ústí n. L. (a) s c h v a l u j e zařazení pozemkové parcely do vybraného majetku Statutárního města Ústí nad Labem p. p. č. Katastrální území Celková Druh pozemku Způsob využití 44/5 Strážky u Habrovic 274 ostatní plocha neplodná půda pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru SOM ÚMO Ústí nad Labem město informovat o přijatém usnesení Magistrát města Ústí nad Labem, odbor dopravy a majetku. Usnesení č. 1268/33 (OSOM-materiál č. 3/B6/2) Nabytí budovy č. p (jiná st., užív. jako zděná kotelna) na stav. p. č. 570/5 a budovy bez č. p./če (užív. jako zděný autoservis) na části pozem. p. č. 570/4, k. ú. Klíše do majetku Statutárního města Ústí nad Labem s úplatným nabytím budovy čp (jiná stavba), naposledy užívané jako zděná kotelna, na stav. parcele č. 570/3 v k. ú. Klíše (parcela je ve vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem, svěřená do správy MO ÚL - město), a vedlejší budovy bez čp./č. e., nezapsané v katastru nemovitostí, naposledy užívané jako zděný motoservis, na stav. parcele č. 570/5 v k. ú. Klíše, oddělené geometrickým plánem č /2013, vypracov. Geodézie Alfa, s. r. o. (oddělení zatím není provedeno v katastru nemovitostí) z pozemkové parcely č. 570/4 v k. ú. Klíše (parcela je ve vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem, svěřená do správy MO ÚL - město), včetně součástí a příslušenství, do majetku Statutárního města Ústí nad Labem, se svěřením do správy MO ÚL - město, od sl. Petry Adamcové, Ústí nad Labem, za kupní cenu ve výši Kč, která bude v plné výši započtena na pohledávky Statutárního města Ústí nad Labem vůči sl. Adamcové, včetně úhrady daně z nabytí nemovitého majetku za převádějící, s tím, že případné další pohledávky Statutárního města Ústí nad Labem vůči převádějící, související s užíváním pozemků Města zastavěním uvedenými stavbami a souv. pozemky, budou převádějící prominuty, p. Ing. Liboru Turkovi Ph. D., místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání IXX. zasedání ZMO ÚL - město dne 15. dubna

15 Usnesení č. 1269/33 (OSOM-materiál č. 3/B6/3) Změna Územního plánu Ústí nad Labem p. p. č. 2284/3, k. ú. Ústí n. L. se změnou Územního plánu Ústí nad Labem na část pozemkové parcely č. 2284/3 (cca 450 ) v katastrálním území Ústí nad Labem, a to ze způsobu využití ZV-LP plochy zeleně na veřejných prostranstvích - lesopark na způsob využití BI plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské, Mgr. Janu Tvrdíkovi, starostovi Městského obvodu Ústí nad Labem - město předložit na jednání IXX. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město dne 15. dubna 2014 materiál dle bodu a) tohoto usnesení. Usnesení č. 1270/33 (OSOM-materiál č. 3/B6/4) Změna Územního plánu Ústí nad Labem p. p. č. 219/2, k. ú. Všebořice se změnou Územního plánu Ústí nad Labem na část pozemkové parcely č. 219/2 (cca 130 ) v katastrálním území Všebořice, a to ze způsobu využití TI plochy technické infrastruktury na způsob využití BI plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské, Mgr. Janu Tvrdíkovi, starostovi Městského obvodu Ústí nad Labem město, předložit na jednání IXX. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město dne 15. dubna 2014 materiál dle bodu a) tohoto usnesení. Usnesení č. 1271/33 (OSOM-materiál č. 3/C/1) Revokace usnesení RMO č. 1022/26 ze dne 13. června 2013 ve věci prodeje p. p. č. 3500/1 a 3501/1 v k. ú. Ústí n. L., Simona Rytířová (a) r e v o k u j e usnesení č. 1022/26 z 26. schůze RMO ÚL - město konané dne 13. června ve věci prodeje p. p. č. 3500/1 a 3501/1 v k. ú. Ústí n. L. Simoně Rytířové, Ústí nad Labem, Ing. Liboru Turkovi, Ph. D., místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání XIX. zasedání ZMO ÚL - město dne 15. dubna 2014 ve věci revokace usnesení č. 15 z XV. zasedání ZMO ÚL - město konaného dne 25. června

16 Usnesení č. 1272/33 (OSOM-materiál č. 3/D1/1) Návrh smluv o nájmu bytu s úpravami dle NOZ doplnění důvodovou zprávu k tomuto bodu jednání, (b) s c h v a l u j e znění smlouvy o nájmu obecního bytu s úpravami dle NOZ a znění smlouvy o nájmu bytu s věcně usměrňovaným ným s úpravami dle NOZ, které jsou přílohou tohoto materiálu. Usnesení č. 1273/33 (OSOM-materiál č. 3/D1/2) Žádosti o prodloužení ní smlouvy žádost o prodloužení ní smlouvy od: 1. paní Hany Stejskalové ze dne , 2. pana Miroslava Gonsiora ze dne , 3. paní Sarah Kolmanové ze dne , 4. paní Štěpánky Kadlecové ze dne , 5. Severočeského divadla s. r. o. ze dne , 6. paní Gabriely Pařízkové ze dne , 7. paní Mgr. Jany Havlíkové ze dne , 8. paní Jany Mazzoliniové ze dne , 9. pana Lumpungu Francois Bamanayi ze dne , 10. paní Gabriely Hauswirthové ze dne , (b) s c h v a l u j e prodloužení ní smlouvy: A) 1. č. 9/Vy/11 na byt č. 11, Ústí n. L. paní Haně Stejskalové, a to o 1 rok, 2. č. 3/Vy/11 na byt č. 10, Ústí n. L. panu Miroslavu Gonsiorovi, a to o 1 rok, 3. č. 5/Vy/12 na byt č. 9, Ústí n. L. paní Sarah Kolmanové, a to o 1 rok, 4. č. 9/Vy/12 na byt č. 2, Ústí n. L. Severočeskému divadlu, s. r. o., a to o 1 rok, 5. č. 7/Vy/11 na byt č. 10, Ústí n. L. paní Gabriele Pařízkové, a to o 1 rok, 6. č. 6/Vy/11 na byt č. 1, Ústí n. L. paní Mgr. Janě Havlíkové, a to o 1 rok za podmínky zvýšení nájmu na 60,- Kč/ /měsíc, 7. č. 8/Vy/11 na byt č. 2, Ústí n. L. paní Janě Mazzoliniové, a to o 1 rok,

17 8. 3/Vy/09 na byt č. 19, Ústí n. L. paní Gabriele Hauswirthové, a to o 1 rok, B) 1. č. 7/Vy/09 na byt č. 3, Ústí n. L. paní Štěpánce Kadlecové a panu Zdenku Kadlecovi, a to o ½ roku, 2. č. 25/Kr/99 na byt č. 16, Ústí n. L. panu Lumpungu Francois Bamanayi, a to o ½ roku, - s upozorněním, že v případě porušení podmínek ní smlouvy (např. pozdní, či nepravidelné placení ného, rušení nočního klidu a občanského soužití aj.) nebude již ní smlouva prodloužena, (c) u k l á d á pí Jitce Ulrychové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL město, informovat žadatele dle přijatého usnesení a vypracovat dodatky ních smluv dle bodu b) ve formě úplného znění smlouvy se zapracováním změn vyplývajících ze zákona č. 89/2012 Sb. Usnesení č. 1274/33 (OSOM-materiál č. 3/D2/1) Změna ce NP V Kutišti 7, Ústí n. L. změnu ce nebytového prostoru v přízemí nemovitosti V Kutišti 299/7, Ústí n. L. (v evidenci ÚMO Ústí n. L. město č. NP 901), a to na základě smlouvy o bezúplatném převodu podniku mezi původním cem, paní Věnceslavou Dohnalovou a novým cem, panem Vítězslavem Dohnalem. Předmětem této smlouvy je mimo jiné uzavřená ní smlouva ze dne na předmětný nebytový prostor, pí Jitce Ulrychové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL město, informovat ce dle přijatého usnesení a vypracovat nový výpočtový list ného s uvedením nového ce. Usnesení č. 1275/33 (OSOM-materiál č. 3/D2/2) Žádost o snížení nájmu NP Lidické náměstí 6 a 7, Ústí n. L. žádost paní Jitky Myšičkové ze dne o snížení ného za nebytový prostor restaurace Ve Střední Evropě, Lidické nám. 6 a 7, Ústí n. L., (b) n e s c h v a l u j e snížení ného za nebytový prostor č. 901, Lidické nám. 2222/6 a 2223/7, Ústí n. L., ci Jitce Myšičkové,

18 (c) u k l á d á pí Jitce Ulrychové, vedoucí OSOM ÚMO Ústí n. L. - město, informovat ce dle přijatého usnesení. Usnesení č. 1276/33 (OSOM-materiál č. 3/D3/1) Návrh na odpis pohledávky Milan Vaněk, Ústí n. L. důvodovou zprávu k tomuto bodu jednání, (b) s c h v a l u j e odpis pohledávky na ném za byt č. 5, Ústí n. L. v částce 7 375,03 Kč, po zemřelém ci Milanu Vaňkovi, (c) u k l á d á pí Jitce Ulrychové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL město, zajistit odpis dluhu v účetní evidenci. Usnesení č. 1277/33 (OSOM-materiál č. 3/E/1) Dodatky k Rámcovým smlouvám o poskytování komunálních služeb správa a údržba zeleně, pro všechny lokality b e r e n a v ě d o m í uzavření Dodatků k Rámcovým smlouvám o poskytování komunálních služeb správa a údržba zeleně - pro všechny lokality. Usnesení č. 1278/33 (OSOM-materiál č. 3/H/1) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pro inženýrské sítě na stavbu Ústí n. L., Všebořice - přeložka vodovodu z důvodu likvidace HS, č. st (a) s c h v a l u j e uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Statutárním městem Ústí nad Labem, zast. MO ÚL město a Severočeskou vodárenskou společností, a. s. se sídlem Přítkovská 1689, Teplice zast. Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a. s. se sídlem Přítkovská 1689, Teplice na část p. p. č. 143/1 v k. ú. Všebořice za em umístění vodovodního řádu pro stavbu Ústí n. L., Všebořice, přeložka vodovodu z důvodu likvidace HS, č. st Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude uzavřena po geometrickém zaměření umístění vodovodního řadu na předmětné parcele, čímž bude přesně vyznačen rozsah služebnosti v bm. Služebnost inženýrské sítě bude zřízena za jednorázovou úhradu 600,-- Kč/bm + DPH

19 s tím, že veškeré náklady uhradí žadatel, pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem - město, informovat žadatele a zajistit vyhotovení smlouvy dle bodu (a) tohoto usnesení. Usnesení č. 1279/33 (OSOM-materiál č. 3/H/3) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti práva cesty na části p. p. č. 443/1 v k. ú. Ústí n. L pro firmu AUTOTIP, s. r. o. (a) s c h v a l u j e uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti cesty na části p. p. č. 443/1 v k. ú. Ústí nad Labem pro fa. AUTOTIP s. r. o. se sídlem Gočárova 572/39, Ústí n. Labem , zast. JUDr. Jaroslavem Černým, Jana Zajíce 2871/18, Ústí n. Labem , za em umístění vjezdu a výjezdu z p. p. č. 443/7 v k. ú. Ústí nad Labem. Smlouva o služebnosti cesty bude uzavřena dle geometrického zaměření rozsahu služebnosti za jednorázovou úhradu určenou znaleckým posudkem + DPH s tím, že náklady hradí žadatel, pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem - město, informovat žadatele a zajistit vyhotovení smlouvy dle bodu (a) tohoto usnesení. Usnesení č. 1280/33 (OSOM-materiál č. 3/I/1) Likvidace DDHM určeného k vyřazení stanovisko likvidační komise Zápis z jednání likvidační komise č. 2/2014 ze dne , soupis majetku, (b) s c h v a l u j e likvidaci a vyjmutí předloženého majetku (viz příloha č. 2 soupis majetku) z evidence majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem - město v pořizovacích cenách celkem za ,20 Kč, (c) u k l á d á pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku ÚMO ÚL - město, zajistit likvidaci a vyjmutí předloženého majetku (viz příloha č. 2 soupis majetku) z evidence majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město

20 Usnesení č. 1281/33 (Starosta, tajemnice, další a různé-materiál č. 5/1) Informace o vyřizování agendy stížností občanů v roce 2013 informaci o vyřizování agendy stížností občanů, vyřizovaných Úřadem městského obvodu Ústí nad Labem město v roce 2013, Mgr. Janu Tvrdíkovi, starostovi MO Ústí nad Labem město, předložit tento materiál na XIX. zasedání ZMO Ústí nad Labem město, které se bude konat dne 15. dubna Usnesení č. 1282/33 (Starosta, tajemnice, další a různé-materiál č. 5/2) Vyřazení DDHM z evidence majetku ÚMO Ústí nad Labem město a jeho fyzická likvidace stanovisko likvidační komise - Zápis z jednání likvidační komise č. 1/2014 ze dne: , (b) s c h v a l u j e likvidaci a vyjmutí předloženého majetku (viz příloha soupis majetku) z evidence majetku ÚMO Ústí nad Labem město: DDHM v OTE (majetek od Kč) v celkové hodnotě ,98 Kč DDHM - (majetek od Kč) - v celkové hodnotě ,24 Kč, (c) u k l á d á Mgr. Darině Kaliničové, tajemnici ÚMO Ústí nad Labem - město zajistit vyřazení předloženého majetku (viz příloha Soupis majetku ) z evidence majetku ÚMO Ústí nad Labem město a jeho fyzickou likvidaci. informace dle důvodové zprávy, Usnesení č. 1283/33 (Starosta, tajemnice, další a různé-materiál č. 5/3) Ztráty a nálezy (b) s c h v a l u j e 1. předložený postup s nakládáním nalezených věcí, které v zákonem stanovené lhůtě nebyly vyzvednuty vlastníky a staly se tak majetkem obce, 2. předložený návrh vyjmout z evidence ztrát a nálezů věci, které lze označit za odpad a zákonným způsobem je zlikvidovat

21 (c) u k l á d á Mgr. Darině Kaliničové, tajemnici ÚMO ÚL město, zabezpečit dodržování schváleného postupu. Usnesení č. 1284/33 (Starosta, tajemnice, další a různé-materiál č. 5/4) Den vědy a umění PF UJEP informaci o konání akce Den vědy a umění PF UJEP dne v Ústí nad Labem, (b) s c h v a l u j e uzavření smlouvy o zprostředkování a zajištění prostoru k provozování kulturní akce s UJEP, PF, zast. doc. PaedDr. P. Doulíkem, Ph.D., děkanem PF UJEP, (c) p o v ě ř u j e Mgr. J. Tvrdíka, starostu MO ÚL město, k jednání ve věci zajištění záboru prostor Atria před budovou ÚMO ÚL město a ostatních závazků dle výše uvedené smlouvy. Usnesení č. 1285/33 (Starosta, tajemnice, další a různé-materiál č. 5/5-na stůl) Pořízení požární stříkačky pro SDH Božtěšice informaci o závadách na požární stříkačce SDH Božtěšice, (b) s c h v a l u j e nákup nové požární stříkačky pro SDH Božtěšice dle nabídky firmy Nevřela Servis hasičské techniky za cenu ,- Kč vč. DPH, (c) u k l á d á 1) Mgr. D. Kaliničové, tajemnici ÚMO ÚL město, zajistit nákup požární stříkačky pro SDH Božtěšice dle bodu b) tohoto usnesení, 2) Ing. E. Zelenkové, vedoucí EO ÚMO ÚL město, připravit rozpočtové opatření na příští schůzi RMO ÚL město. Usnesení č. 1286/33 (Starosta, tajemnice, další a různé-č. 5/6-bez materiálu) Nabídka pojištění majetku MO ÚL město b e r e n a v ě d o m í nabídku pojištění majetku MO ÚL město zpracovanou HELIA & PARTNERS

22 Usnesení č. 1287/33 (Starosta, tajemnice, další a různé-č. 5/7-bez materiálu) Návrh změny nařízení města Ústí nad Labem č. /2014, kterým se mění a doplňuje nařízení Statutárního města Ústí nad Labem č. 3/2207 (tržní řád) ve znění 1/2011 a 2/2013 s návrhem změny nařízení města Ústí nad Labem č. /2014 spočívajícím v rozšíření využití tržního místa stanoveném na Mírovém náměstí o farmářské výrobky tuzemské produkce, Mgr. J. Tvrdíkovi, starostovi MO ÚL město, informovat MmÚL, ODaM. Usnesení č. 1288/33 (Starosta, tajemnice, další a různé-č. 5/8-bez materiálu) Rekonstrukce a opravy chodníků v rámci obvodu ÚL město v roce 2014 informace o průběhu otevírání obálek a následném hodnocení nabídek na akci Rekonstrukce a opravy chodníků v rámci obvodu ÚL město v roce 2014 (b) s c h v a l u j e zhotovitelem zakázky Rekonstrukce a opravy chodníků v rámci obvodu ÚL město v roce 2014 firmu ISTAR, spol. s r. o., Ústí nad Labem, (c) u k l á d á pí J. Ulrychové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL město, zajistit s vybraným zhotovitelem uzavření smlouvy o dílo. V Ústí nad Labem. Mgr. Jan TVRDÍK starosta městského obvodu Ústí nad Labem - město. Ing. Libor TUREK, Ph. D. místostarosta městského obvodu Ústí nad Labem město

Příloha k zápisu z 32. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 15. ledna 2014 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 32. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 15. ledna 2014 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ MmÚL NOZ z 32. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

Příloha k zápisu z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 27. února 2013 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 27. února 2013 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

Příloha k zápisu z 35. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 5. června 2014 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 35. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 5. června 2014 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ MmÚL NOZ z 35. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

Příloha k zápisu z 16. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 30. května 2012 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 16. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 30. května 2012 U S N E S E N Í U S N E S E N Í z 16. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

Ústí nad Labem město, konané dne 9. března 2011

Ústí nad Labem město, konané dne 9. března 2011 U S N E S E N Í z 3. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem

Více

Příloha k zápisu z 29. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 16. října 2013 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 29. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 16. října 2013 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ MmÚL z 29. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

Příloha k zápisu z 19. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 10. října 2012 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 19. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 10. října 2012 U S N E S E N Í U S N E S E N Í z 19. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

Příloha k zápisu z 25. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 15. května 2013 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 25. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 15. května 2013 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ z 25. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

Příloha k zápisu ze 6. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 1. června 2011 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu ze 6. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 1. června 2011 U S N E S E N Í U S N E S E N Í ze 6. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Pouţité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem

Více

U S N E S E N Í. z 36. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 31. března 2010

U S N E S E N Í. z 36. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 31. března 2010 U S N E S E N Í Použité zkratky: MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL NS NP z 36. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Městský obvod Ústí nad Labem město

Více

Příloha k zápisu z 11. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 23. listopadu 2011 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 11. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 23. listopadu 2011 U S N E S E N Í U S N E S E N Í z 11. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad

Více

Příloha k zápisu ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 30. března 2011 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 30. března 2011 U S N E S E N Í U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Pouţité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem

Více

U S N E S E N Í. z X. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 17. června 2008

U S N E S E N Í. z X. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 17. června 2008 Použité zkratky: U S N E S E N Í z X. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město OSOM ÚMO ÚL město EO OSOM Ústí nad

Více

U S N E S E N Í. z IV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 19. dubna 2011

U S N E S E N Í. z IV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 19. dubna 2011 Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í z IV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 19. dubna 2011 (Usnesení č. 1) (návrh programu) Schválení pořadu

Více

Příloha k zápisu z XIII. zasedání ZMO ÚL město dne 5. února Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z XIII. zasedání ZMO ÚL město dne 5. února Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í z XIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 5. února 2013 (Usnesení č. 1) (návrh programu) Schválení pořadu

Více

Příloha k zápisu z XIV. zasedání ZMO ÚL město dne 16. dubna Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z XIV. zasedání ZMO ÚL město dne 16. dubna Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í ze XIV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 16. dubna 2013 (Usnesení 1) (návrh programu) Schválení pořadu jednání

Více

z XXI. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 21. září 2010 Ekonomický odbor Odbor správy obecního majetku

z XXI. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 21. září 2010 Ekonomický odbor Odbor správy obecního majetku U S N E S E N Í z XXI. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM Ústí nad Labem město Městský

Více

Příloha k zápisu ze 17. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 19. července 2012 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu ze 17. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 19. července 2012 U S N E S E N Í U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

Příloha k zápisu z VI. zasedání ZMO ÚL město dne 20. září Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z VI. zasedání ZMO ÚL město dne 20. září Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í ze VI. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 20. září 2011 (bod programu č. 1) Složení slibu člena Zastupitelsva

Více

Příloha k zápisu z XVIII. zasedání ZMO ÚL město dne 18. února 2014 Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z XVIII. zasedání ZMO ÚL město dne 18. února 2014 Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í z XVIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 18. 2. 2014 (Usnesení č. 1) (návrh programu) Schválení pořadu

Více

U S N E S E N Í. ze 17. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 9. dubna 2008

U S N E S E N Í. ze 17. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 9. dubna 2008 Použité zkratky: U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

U S N E S E N Í. z 15. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 6. února 2008

U S N E S E N Í. z 15. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 6. února 2008 Použité zkratky: U S N E S E N Í z 15. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 7. února 2007

ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 7. února 2007 U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM OČZ MmÚL Ústí nad Labem město Městský

Více

Příloha k zápisu z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 12. října 2011 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 12. října 2011 U S N E S E N Í U S N E S E N Í z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Pouţité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 9. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 9. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 9. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 5.5.2015 Projednané návrhy: 1. Rozbor hospodaření MO Střekov za 1. čtvrtletí roku

Více

U S N E S E N Í. z XVIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 9. února 2010

U S N E S E N Í. z XVIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 9. února 2010 U S N E S E N Í z XVIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM Ústí nad Labem město

Více

cena Kč/m 2 200,- 400,- - kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem,

cena Kč/m 2 200,- 400,- - kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem, U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 11. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 26.5.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 11. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 26.5.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 11. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 26.5.2015 Projednané návrhy: 1. Zpráva o výsledcích inventarizace majetku, účtů,

Více

Usnesení č. 1903/34 (EO-materiál č. 2/3-na stůl) Návrh JUDr. Františka Gahlera o narovnání finančních vztahů s Městem Ústí nad Labem

Usnesení č. 1903/34 (EO-materiál č. 2/3-na stůl) Návrh JUDr. Františka Gahlera o narovnání finančních vztahů s Městem Ústí nad Labem U S N E S E N Í Použité zkratky: MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL z 34. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Městský obvod Ústí nad Labem město Úřad městského

Více

U S N E S E N Í. z 30. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 2. září 2009

U S N E S E N Í. z 30. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 2. září 2009 U S N E S E N Í Použité zkratky: MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL AK z 30. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Městský obvod Ústí nad Labem město Úřad

Více

ze 5. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 21. března 2007

ze 5. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 21. března 2007 U S N E S E N Í ze 5. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM OČZ MmÚL Ústí nad Labem město Městský

Více

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006 U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

Městský obvod Ústí nad Labem Střekov Rada MO Střekov

Městský obvod Ústí nad Labem Střekov Rada MO Střekov Městský obvod Ústí nad Labem Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í z 18. mimořádného jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 7. 9. 2018 od 7.00 hodin v zasedací místnosti (II. patro) ÚMO Střekov

Více

z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 18. července 2007

z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 18. července 2007 U S N E S E N Í z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM OČZ MmÚL Ústí nad Labem město Městský

Více

z 3. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 17. ledna 2007

z 3. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 17. ledna 2007 U S N E S E N Í z 3. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM OČZ MmÚL Ústí nad Labem město Městský

Více

Usnesení, výsledky projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 21 ze dne

Usnesení, výsledky projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 21 ze dne Usnesení, výsledky projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 21 ze dne 22.08.2018 Jedná se o upravenou (tj. částečně anonymizovanou) verzi z důvodu omezení rozsahu zveřejňovaných informací

Více

U S N E S E N Í. z XV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 23. června 2009

U S N E S E N Í. z XV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 23. června 2009 Použité zkratky: U S N E S E N Í z XV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM Ústí nad Labem město Městský

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne 27. 09. 2016 II. Záležitosti k rozhodnutí

Více

Příloha k zápisu z IX. zasedání ZMO ÚL město dne 17.dubna 2012. Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z IX. zasedání ZMO ÚL město dne 17.dubna 2012. Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í z IX. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 17. dubna 2012 (Usnesení č. 1) (návrh programu) Schválení pořadu

Více

U S N E S E N Í. z 27. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. z 27. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í z 27. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 8. 6. 2016 od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák od 17:30 hod, Marie Dvořanová,

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov Usnesení mim. 11. ZMO Střekov U S N E S E N Í mim. 11. jednání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne 24. 5. 2016 Projednané návrhy:

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 15. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 21.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 15. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 21.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 15. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 21.7.2015 1. Stanovisko RMO Střekov k OZV, kterou se stanoví školské

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í ze 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne a

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í ze 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne a Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í ze 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 18. 4. 2017 a 19. 4. 2017 Projednané návrhy: 1. 2. Návrh na jmenování předsedy

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

Příloha k zápisu z VIII. zasedání ZMO ÚL město dne 7. února 2012. Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z VIII. zasedání ZMO ÚL město dne 7. února 2012. Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í z VIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 7. února 2012 (Usnesení 1) (návrh programu) Schválení pořadu jednání

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 1. 10. 2018 Poskytnutí finančního daru pí Benáková (mat. č. 306/2018) Usnesení č. 314/2018 poskytnutí finančního daru ve výši 1.500 Kč za spolupráci

Více

z 2. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 22. listopadu 2006

z 2. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 22. listopadu 2006 U S N E S E N Í z 2. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město OSOM OČZ MmÚL Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 17. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 17. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 17. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 8.9.2015 Projednané návrhy: 1. Rozbor hospodaření MO Střekov za 1. pololetí roku

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

U s n e s e n í č. 129/R10/ /R10/2019 z 10. schůze rady města konané dne v budově MěÚ Meziboří od hodin

U s n e s e n í č. 129/R10/ /R10/2019 z 10. schůze rady města konané dne v budově MěÚ Meziboří od hodin U s n e s e n í č. 129/R10/2019-143/R10/2019 z 10. schůze rady města konané dne 29.04.2019 v budově MěÚ Meziboří od 14.00 hodin U s n e s e n í č. 129/R10/2019 bere na vědomí zprávu o hospodaření s bytovým

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 24. 3. 2015 1. Zrušení VTS ohlašovna požáru v objektu Budov 4 (telefonní

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í. 9. jednání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne 29.3.

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í. 9. jednání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne 29.3. Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í 9. jednání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne 29.3.2016 Projednané návrhy: 4.1. Navýšení měsíční odměny za výkon

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312) U S N E S E N Í z 35. schůze Rady města Kojetína, konané dne 29. března 2016, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Zpráva o hospodaření Města

Více

31. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

31. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 31. schůze Rady města Rychvald, dne 29. 07. 2019 Kontrola usnesení 31/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z komisí RM 31/2. Rada města b e r e n a

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 21. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 10.11.

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 21. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 10.11. Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 21. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 10.11.2015 Projednané návrhy: 1. Souhlas s použitím soukromého vozidla starosty a

Více

Usnesení 52. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 30. listopadu 2016 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:

Usnesení 52. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 30. listopadu 2016 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Usnesení 52. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 30. listopadu 2016 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 986/52/16 schvaluje program 52. schůze rady

Více

Usnesení 69. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 9. srpna 2017

Usnesení 69. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 9. srpna 2017 Usnesení 69. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 9. srpna 2017 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1334/69/17 1) schvaluje program 69. schůze rady

Více

U S N E S E N Í 1/18 Kontrola usnesení Rady městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice A) z j i š ť u j e, ž e splněno trvá

U S N E S E N Í 1/18 Kontrola usnesení Rady městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice A) z j i š ť u j e, ž e splněno trvá U S N E S E N Í č.1/18 24/18 z 1. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice, která se konala dne 15. ledna 2018 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice

Více

Usnesení. přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 28.4.2016 v 15:00 hodin v jesenické kapli 514. Zastupitelstvo města pověřuje člena zastupitelstva Ing. Libora Halase

Více

Příloha k usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 17. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 17. hodin v zasedací síni obecního úřadu 15/06/2017- ZO -U Příloha k usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 19.6.2017 v 17. hodin v zasedací síni obecního úřadu Program : 1. Zpráva kontrolního výboru 2. Zpráva finančního výboru

Více

Městský obvod Ústí nad Labem Střekov Rada MO Střekov

Městský obvod Ústí nad Labem Střekov Rada MO Střekov Městský obvod Ústí nad Labem Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í z 21. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16. 10. 2018 od 13.00 hodin v zasedací místnosti (II. patro) ÚMO Střekov Projednané

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 z 7 24.8.2018 11:33 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 23. 8. 2018 13:00 (usn. č. 0722/20 - usn. č.

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE U S N E S E N Í Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 20. 08. 2018 Usnesení č. 278/08/2018 Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. prosince 2018

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. prosince 2018 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. prosince 2018 u p r a v e n á v e r z e č. RM 304/2018 převod peněžitých prostředků ve výši XXX z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 40. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 15. srpna 2016 čís. 481/40 495/40 1/5 481/40 Rada městského obvodu Martinov 15. srpna 2016

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů USNESENÍ

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů USNESENÍ Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město Děčín USNESENÍ z 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo

Více

Město Vyškov. Vyškov, Masarykovo nám.1, PSČ č. j. MV 27567/2013/OM-K Vyškov, dne OZNÁMENÍ

Město Vyškov. Vyškov, Masarykovo nám.1, PSČ č. j. MV 27567/2013/OM-K Vyškov, dne OZNÁMENÍ Město Vyškov Vyškov, Masarykovo nám.1, PSČ 682 11 č. j. MV 27567/2013/OM-K Vyškov, dne 26. 2. 2018 OZNÁMENÍ Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění 39 odst. 1) oznamuje město Vyškov: Zastupitelstvo

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XIII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 14. 4. 2016 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/XIII/16: ZM schvaluje program

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 3. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 3. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 3. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.2.2016 Projednané návrhy: 1. Pravidla pro přiznání peněžitého daru (stipendia) studentům

Více

Č. j.: MUCH 76336/2015

Č. j.: MUCH 76336/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 76336/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 13. schůze Rady města Chebu

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 z 8 6.11.2017 11:31 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 2. 11. 2017 13:00 (usn. č. 0569/16 - usn. č.

Více

U S N E S E N Í. z 26. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného dne 6. června 2018 v 16:30 hod. v hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově

U S N E S E N Í. z 26. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného dne 6. června 2018 v 16:30 hod. v hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově KRNOMK--42871/2018 koni ZM města KRNOVA SS 26/2018/Ko U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného dne 6. června 2018 v 16:30 hod. v hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více

Městský úřad Chabařovice, Husovo náměstí 183, PSČ , Chabařovice U S N E S E N Í

Městský úřad Chabařovice, Husovo náměstí 183, PSČ , Chabařovice U S N E S E N Í Městský úřad Chabařovice, Husovo náměstí 183, PSČ 403 17, Chabařovice U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Chabařovice v roce 2018, konané dne 22.8. 2018 (volební období 2014 2018) (Usnesení č. 52/18

Více

Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 22.06.2016 239 / 12 č. 2 240 / 12 č. 3 241 / 12 č. 4 242 / 12 č. 5 243 / 12 č. 6 244 / 12 č. 7 program zasedání dne 22. 6. 2016 přehled usnesení

Více

P R O G R A M J E D N Á N Í

P R O G R A M J E D N Á N Í U S N E S E N Í z 2. schůze Rady městského obvodu ÚL - Střekov, která se konala dne 5. 12. 2018 od 14.15 hodin v zasedací místnosti ÚMO Střekov, 2. patro. Usnesení č.: 21/2R/18 Rada Městského obvodu Ústí

Více

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 24.11.2014 Přítomno: 15 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18,00 hodin. Usnesení č. ZM/2/14/2014/XI

Více

Městský obvod ÚL Střekov. Usnesení č.: 127/8R/19 Rada Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov po projednání dne

Městský obvod ÚL Střekov. Usnesení č.: 127/8R/19 Rada Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov po projednání dne U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu ÚL - Střekov, která se konala dne 20. 3. 2019 od 14.20 hodin v zasedací místnosti ÚMO Střekov, 2. patro. Usnesení č.: 127/8R/19 PROGRAM: 1. Zahájení úvodní

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 5. dubna 2005 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 79 / 6 č. 2 Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 17.06.2015 program zasedání dne 17.06.2015 80 / 6 č. 3 přehled usnesení Rady města Šternberka za uplynulé období a informace občanům

Více

Usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných zakázkách, dle důvodové zprávy.

Usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných zakázkách, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 16. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 20.4.2017 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy K. Čapka 1147 (IPOS), Jeseník 766. Zastupitelstvo města bere

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.3.2016 Projednané návrhy: 1. Změna usnesení Rady MO Střekov č. 279/2015/A. 2. Rozpočtové

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko 15. zasedání ZM U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 7. září 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 9. zasedání zastupitelstva města,

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 7. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 7. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 7. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 14. 4. 2015 1. Rozdělení finančních darů z rozpočtu MO Střekov

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 11. 3. 2019 Zápis Komise na ochranu životního prostředí RM Sezimovo Ústí ze dne 20. 2. 2019 (mat. č. 71/2019) Usnesení č. 72/2019 předložený zápis

Více

z 16. schůze Rady města Rumburka, konané dne 3. března 2011

z 16. schůze Rady města Rumburka, konané dne 3. března 2011 z 16. schůze Rady města Rumburka, konané dne 3. března 2011 1. Schválení programu Usnesení č. 181/2011 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 16. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 6. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 6. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 6. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 14.06.2007 129/2007 6. ZM V u z a v í r á v souladu s 17, odst. 5 a odst. 7, písm.

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 09/15/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 09/15/Ko ZM města KRNOVA SS 09/15/Ko U S N E S E N Í z 9. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 4. listopadu 2015 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č. usn. 201/9 226/9

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/034/15 ze dne

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/034/15 ze dne číslo 1/034/15 k návrhu na schválení programu 34. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 34. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu 34. jednání RMČ Praha - Běchovice 1.zástupce

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 R 792/16 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek schvaluje vnitřní směrnici č. 7/2016 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek v předloženém znění.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 49. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 29. dubna 2013 čís. 698/49 714/49 1/5 698/49 Rada městského obvodu Martinov 29. dubna 2013

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 13. 6. 2013 09:00 (usn. č. 0470/17 - usn. č. 0489/17) Mgr. Karel

Více

Usnesení. přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 15.9.2016 v 15:00 hodin v jesenické kapli 599. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Peruc konaného dne

Usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Peruc konaného dne Usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Peruc konaného dne 6. 6. 2019 59/2019 Schválení programu jednání. 60/2019 Schválení ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele. 61/2019 Kontrola

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 2. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 17.2.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 2. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 17.2.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 2. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 17.2.2015 Projednané návrhy: 01S1 Pacht nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 25. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 23. ledna 2012 čís. 347/25 367/25 1/7 347/25 Rada městského obvodu Martinov 23. ledna 2012

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více