Návod k obsluze. Srovnávací a tloušťkovací frézka A3-26 / A3-31 / A3-41. Srovnávací frézka A3-41-A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze. Srovnávací a tloušťkovací frézka A3-26 / A3-31 / A3-41. Srovnávací frézka A3-41-A"

Transkript

1 Návod k obsluze Překlad Srovnávací a tloušťkovací frézka Srovnávací frézka A3-41-A Návod k obsluze dobře uschovejte k pozdějšímu použití Dok.ID: _13 Tschechisch

2 Upozornění: Rok výroby stroje Na titulní straně tohoto návodu je vytištěno výrobní číslo stroje. Poslední dvojčíslí udává rok výroby stroje. např. XXX.XX.XXX.12 -> rok výroby 2012 Pozor Při dodání je třeba stroj ihned zkontrolovat V případě škod způsobených přepravou popř. chybějících dílů je třeba přepravci ihned doručit písemné hlášení o škodě a musí být sepsán protokol o škodě. O této skutečnosti rovněž ihned uvědomte dodavatele Pro Vaši bezpečnost i bezpečnost. Vašich pracovníků je nezbytné, abyste si před uvedením stroje do provozu nejprve důkladně prostudovali návod k obsluze. Tento návod k obsluze pečlivě uschovejte, protože tvoří součást stroje Uložte jej v dosahu uživatele, který se strojem pracuje nebo na něm provádí údržbu či opravy Důležitá upozornění Upozorňujeme, že u některých provedení stroje buď nejsou k dispozici všechny popsané funkce nebo je stroj naopak vybaven některými dalšími funkcemi a tlačítky (např. stroje se speciální funkce). HAMMER Výrobek společnosti skupiny FELDER Felder KG KR-FELDER-STR.1 A-6060 Hall in Tirol Tel.: +43 (0) 5223 / Fax.: +43 (0) 5223 / Internet: 2

3 Obsah Obsah 1 Všeobecné informace Vysvětlení symbolů Informace o návodu k obsluze Odpovědnost výrobce a poskytované záruky Ochrana autorských práv Prohlášení o záruce Náhradní díly Likvidace Bezpečnost Použití v souladu s určením Obsah návodu k obsluze Změny a přestavby stroje Odpovědnost provozovatele Požadavky na personál Bezpečnost práce Osobní ochranné prostředky Nebezpečí související s provozem stroje Zbytková rizika Prohlášení o shodě Technické údaje Rozměry a hmotnost Elektrické připojení Hnací motor odsávací příruba Provozní a skladovací podmínky Emise prachu Emise hluku Srovnávání Hoblování na tloušťku Hoblovací hřídel Srovnávací jednotka Tloušťkovací jednotka Vrtacího zařízení Konstrukce Přehled Příslušenství Typový štítek Ochranná zařízení Bezpečnostní koncový spínač Odklopný kryt hoblovacího hřídele Zadní kryt hoblovacího hřídele Zarážky proti zpětnému rázu Kryt vrtací hlavy Ovládací a indikační prvky

4 Obsah 6 Nastavení a příprava Bezpečnostní pokyny Přeprava Přejímka dodávky Obal Skladování Obsluha Bezpečnostní pokyny Instalace odsávací příruba Elektrické připojení Jednofázový motor Třífázový motor Nastavení a příprava Bezpečnostní pokyny Nastavte úběr třísek Nastavení spáry Pryžované podávací a odebírací válce Nastavení úhlu Posunutí paralelního dorazu Nastavení výšky tloušťkování Nastavení vrtacího suportu Přetavení ze srovnávání na protahování Přestavba z tloušťkovací na srovnávací frézu Přestavba vrtací jednotky Montáž vrtacího suportu Upněte vrtací nástroj Přestavba z vrtání na srovnávací nebo tloušťkovací hoblování Obsluha Bezpečnostní pokyny Zapnutí Vypnutí / Zastavení v nouzovém případě Srovnávání Pracovní pozice Rozměry obrobku Povolené a zakázané pracovní postupy Srovnávání - Obrobky do tloušťky 75 mm Srovnávání - Obrobky s tloušťkou nad 75 mm Spárování Zkosení hran/srážení hran Zešikmení/zkosení hrany menších obrobků Hoblování na tloušťku Rozměry obrobku Povolené a zakázané pracovní postupy Pracoviště/pracovní pozice

5 Obsah 9.6 Vrtání Pracoviště/pracovní pozice Rozměry obrobku Povolené a zakázané pracovní postupy Vrtání s hloubkovým dorazem/bez hloubkového dorazu Vrtání podélných otvorů Údržba Bezpečnostní pokyny Plán údržby Údržbářské práce Kontrola/čištění pojistek proti zpětnému rázu Čištění podávacích válců Mazání vřetena k nastavení výšky (tloušťkovací stůl) Napnutí Výměna hnacího řemene Kontrola/mazání řetězu (převodovka) Kontrola/výměna třecího kola (převodovka) Mazání vřetene k nastavení výšky a výškového vedení Čištění vodicích prvků (vrtací suport) Poruchy Bezpečnostní pokyny Postup v případě poruchy Postup po odstranění poruchy Poruchy, příčiny a náprava Hoblovací nůž nabrušte nebo vyměňte Obrácení/výměna systémových hoblovacích nožů Klasické nože broušení/výměna Nastavení úhlu hoblovacího dorazu Abecední rejstřík

6 Všeobecné informace 1 Všeobecné informace 1.1 Vysvětlení symbolů Důležité bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze jsou označeny symboly. Tyto pokyny týkající se bezpečnosti práce je třeba bezpodmínečně dodržovat. V těchto případech postupujte obzvlášť opatrně, abyste předešli nehodám, zraněním osob a hmotným škodám. Výstraha Nebezpečí poranění nebo ohrožení života Tento symbol označuje pokyny, jejichž nedodržení může vést k poškození zdraví, poranění, trvalému zdravotnímu postižení nebo smrti. Pozor Nebezpečí úrazu/škody na majetku Tento symbol označuje pokyny, jejichž nedodržení může vést k poškození, selhání nebo výpadku stroje. Výstraha Nebezpečí zasažení elektrickým proudem Tento symbol upozorňuje na nebezpečné situace způsobené elektrickým proudem. Při nedodržení těchto bezpečnostních pokynů hrozí nebezpečí těžkého úrazu nebo smrti. Tyto práce smí provádět pouze zaškolený kvalifikovaný elektrikář. Upozornění: Tento symbol označuje doporučení a informace, jejichž dodržování je nezbytné pro efektivní a bezporuchovou manipulaci se strojem. 1.2 Informace o návodu k obsluze Tento návod k obsluze popisuje bezpečné a správné zacházení se strojem. Je bezpodmínečně nutné dodržovat bezpečnostní upozornění a pokyny, které jsou v něm uvedeny, a dále místní bezpečnostní předpisy platné pro danou oblast použití a všeobecné bezpečnostní předpisy. Před zahájením veškerých prací se strojem si prostudujte celý návod k obsluze, zejména kapitolu Bezpečnost a veškeré další bezpečnostní pokyny. Přečtenému textu je nutno porozumět. Tento návod k obsluze tvoří nedílnou součást stroje. Je třeba jej uchovávat v bezprostřední blízkosti stroje tak, aby byl kdykoli k dispozici. Při předávání stroje je třeba vždy předat i návod k obsluze. 6

7 Všeobecné informace 1.3 Odpovědnost výrobce a poskytované záruky Veškeré údaje a pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze byly sepsány s ohledem na platné předpisy, nejlepší dostupnou techniku a naše dlouholeté poznatky a zkušenosti. Před zahájením jakýchkoli prací se strojem a na stroji si tento návod k obsluze pečlivě přečtěte Za škody a poruchy způsobené nedodržením pokynů uvedených v tomto návodu k obsluze nepřebírá výrobce žádnou odpovědnost. Textové a grafické údaje nemusí nutně odpovídat rozsahu dodávky. Obrázky a grafická vyobrazení nejsou v měřítku 1:1. V případě zvláštního provedení, využití možnosti objednání volitelné výbavy nebo z důvodu nejnovějších technických změn se skutečný rozsah dodávky může lišit od zde uvedených informací, pokynů a grafických vyobrazení. V případě dotazů kontaktujte prosím výrobce. Vyhrazujeme si právo na technické změny výrobku v rámci zlepšování jeho užitných vlastností a dalšího vývoje. 1.4 Ochrana autorských práv S tímto návodem k obsluze je nutno zacházet jako s důvěrným materiálem. Návod je určen výhradně pro osoby, které pracují se strojem. Všechny zde uvedené údaje, texty, výkresy, obrázky a jiná vyobrazení jsou chráněny ve smyslu zákona o autorských právech a podléhají dalším průmyslovým ochranným právům. Jakékoli jejich neoprávněné využití je trestné. Informace obsažené v tomto návodu k obsluze není bez písemného svolení výrobce dovoleno předávat (ani částečně) třetím osobám ani je jakýmkoli způsobem a v jakékoli formě rozmnožovat, komerčně využívat nebo sdělovat. Jednání v rozporu s tímto ustanovením zavazuje k náhradě škody. Další nároky jsou vyhrazeny. Vyhrazujeme si veškerá práva na uplatnění průmyslových ochranných práv. 1.5 Prohlášení o záruce Záruční doba se řídí národními ustanoveními a lze se o ní informovat na stránkách Náhradní díly Pozor Nebezpečí úrazu/škody na majetku Použití nesprávných nebo vadných náhradních dílů může vést k poškození stroje, chybným funkcím, nebo dokonce k celkovému výpadku stroje. V případě používání neschválených náhradních dílů zanikají veškeré nároky zákazníka vůči výrobci, výrobcem pověřeným osobám, obchodníkům a zástupcům na záruku, servis a náhradu škody včetně nároků vyplývajících ze zákonné odpovědnosti. Používejte pouze originální náhradní díly od výrobce. Upozornění: Originální náhradní díly, které byly schváleny k používání, jsou uvedeny v samostatném katalogu náhradních dílů, který je přiložen ke stroji. 7

8 Všeobecné informace 1.7 Likvidace Jestliže má být stroj po uplynutí doby životnosti sešrotován, je třeba všechny součásti roztřídit podle tříd materiálu, aby byla možná jejich následná recyklace nebo oddělené sešrotování. Konstrukce stroje je celoocelová, což usnadňuje třídění. Tento konstrukční materiál lze kromě toho snadno likvidovat, nezatěžuje životní prostředí a neohrožuje bezpečnost personálu. Při likvidaci je nutno dodržovat mezinárodní předpisy, normy platné v zemi určení a také všechna příslušná ustanovení týkající se ochrany životního prostředí. Pozor Elektroodpad, elektronické součástky, maziva a jiné pomocné materiály podléhají předpisům o nakládání s nebezpečnými odpady a jejich likvidaci mohou provádět pouze oprávněné odborné firmy 8

9 Bezpečnost 2 Bezpečnost Stroj byl v době svého vývoje a výroby zkonstruován a vyroben podle platných a uznávaných pravidel techniky a je považován za provozně bezpečný. Mohou s ním však být spojena jistá rizika a nebezpečí v případě, že s ním budou pracovat osoby bez předepsané kvalifikace, nebo že bude používán neodborným způsobem, nebo v rozporu se svým určením. Kapitola Bezpečnost podává přehled o všech důležitých bezpečnostních aspektech optimální ochrany osob a také bezpečného a bezporuchového provozu stroje. Kromě toho jsou v dalších kapitolách tohoto návodu k obsluze uvedeny konkrétní bezpečnostní pokyny pro předcházení nebezpečným situacím. Tyto pokyny jsou vždy označeny příslušnými symboly. Navíc je třeba věnovat pozornost piktogramům, štítkům, značkám a nápisům nacházejícím se na stroji. Ty se v žádném případě nesmí odstraňovat a je třeba je udržovat v čitelném stavu. 2.1 Použití v souladu s určením Stroj v tomto návodu popsán je určen výhradně k opracování dřeva a dřevu podobně dělitelných materiálů. Obrábění jiných materiálu než dřeva je přípustné pouze s písemným souhlasem výrobce. Obrábění jiných materiálů než dřeva je povoleno pouze s písemným souhlasem výrobce. Bezpečnost provozu je zaručena pouze v případě používání stroje v souladu s určením. Pozor Jakékoli používání stroje nad rámec jeho určení, popř. zcela jiný způsob používání stroje, jsou zakázány a jsou považovány za použití v rozporu s určením. Nároky jakéhokoli druhu uplatňované vůči výrobci, popř. vůči jím zplnomocněným osobám, z důvodu škod vzniklých používáním stroje v rozporu s určením jsou vyloučeny. Za všechny škody vzniklé v důsledku používání stroje v rozporu s určením ručí pouze provozovatel. K používání v souladu s určením patří rovněž přesné dodržování provozních podmínek, jakož i údajů a pokynů uvedených v tomto návodu k obsluze. Stroj smí být provozován pouze s díly a originálním příslušenstvím od výrobce. 2.2 Obsah návodu k obsluze Každá osoba, která je pověřena prováděním prací na stroji nebo se strojem, si před začátkem práce musí přečíst tento návod k obsluze a musí mu porozumět. To platí i v případě, že tato osoba již dříve s takovým či podobným strojem pracovala nebo byla pro práci na stroji vyškolena výrobcem. Znalost obsahu návodu k obsluze je jedním z předpokladů pro ochranu osob před případnými riziky a pro předcházení chybám, a je tedy nezbytná pro bezpečný a bezporuchový provoz stroje. Provozovateli se doporučuje nechat si od pracovníků pověřených prováděním prací na stroji nebo se strojem prokazatelně potvrdit, že se s obsahem návodu k obsluze seznámili. 2.3 Změny a přestavby stroje V zájmu prevence rizik a zajištění optimálního výkonu se na stroji nesmějí provádět žádné změny ani nástavby a přestavby, které nebyly výslovně povoleny výrobcem. Všechny piktogramy, štítky, značky a nápisy nacházející se na stroji je třeba udržovat v dobře čitelném stavu a jejich odstraňování je zakázáno. Poškozené nebo nečitelné piktogramy, štítky, značky a nápisy je třeba neprodleně nahradit. 9

10 Bezpečnost 2.4 Odpovědnost provozovatele Tento návod k obsluze je třeba uchovávat v bezprostřední blízkosti stroje a osoby, které se strojem pracují, k němu musí mít trvale přístup. Stroj smí být provozován pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu. Před každým zapnutím stroje je třeba zkontrolovat, zda stroj nevykazuje zjevné vady a je v pořádku. Pokyny uvedené v návodu k obsluze je třeba dodržovat v plném rozsahu a bez omezení Kromě bezpečnostních upozornění a pokynů uvedených v tomto návodu k obsluze je třeba respektovat a dodržovat i místní předpisy v oblasti prevence úrazů a všeobecné bezpečnostní předpisy platné pro oblast použití stroje a také platná ustanovení na ochranu životního prostředí. Provozovatel a jím pověřený personál zodpovídají za bezporuchový provoz stroje a za jednoznačné stanovení pravomocí a kompetencí při instalaci, obsluze, údržbě a čištění stroje. Stroj, nástroje a příslušenství je třeba udržovat mimo dosah dětí. 2.5 Požadavky na personál Se strojem smí pracovat pouze pověřený a vyškolený odborný personál. Tento personál musí být poučen o funkcích stroje a potenciálních rizicích. Za odborný personál jsou považovány takové osoby, které na základě svého odborného vzdělání, znalostí a zkušeností, jakož i znalosti příslušných ustanovení dokážou posoudit práce, které jsou jim svěřeny, a rozpoznat možná nebezpečí. Pokud personál potřebné znalosti nemá, je nutno jej vyškolit. Kompetence pro práci se strojem (instalace, obsluha, údržba, opravy) musí být jasně stanoveny a důsledně dodržovány. Se strojem smí pracovat pouze osoby, od nichž lze očekávat, že budou svoji práci vykonávat spolehlivě. Je třeba vyvarovat se jakýchkoli pracovních postupů, které by mohly ohrozit bezpečnost osob, životního prostředí nebo stroje. Se strojem zásadně nesmějí pracovat osoby nacházející se pod vlivem drog, alkoholu nebo léků snižujících pozornost. Při výběru personálu je třeba respektovat specifické předpisy pro věk a profesi platné v místě použití stroje. Obsluha musí zajistit, aby se nepovolané osoby zdržovaly v dostatečně velké, bezpečné vzdálenosti od stroje. Pokud personál zjistí, že na stroji došlo ke změnám, které by mohly ohrozit bezpečnost, je o tom okamžitě povinen vyrozumět provozovatele. 2.6 Bezpečnost práce Dodržováním bezpečnostních upozornění a pokynů uvedených v tomto návodu k obsluze lze během práce se strojem a na stroji předcházet případným újmám na zdraví a hmotným škodám. Nedodržování těchto pokynů může mít za následek ohrožení osob a poškození nebo zničení stroje. V případě nedodržení bezpečnostních upozornění a pokynů uvedených v tomto návodu k obsluze, předpisů v oblasti prevence úrazů a všeobecných bezpečnostních ustanovení platných pro oblast použití stroje jsou vyloučeny jakékoli nároky na náhradu škody, včetně nároků vyplývajících ze zákonné odpovědnosti, vůči výrobci nebo jeho zaměstnancům. 10

11 Bezpečnost 2.7 Osobní ochranné prostředky Při práci se strojem a na stroji je třeba respektovat následující zákazy: Osoby s dlouhými vlasy musí používat síťku na vlasy Je zakázáno používat rukavice Při práci na stroji a se strojem je zásadně třeba nosit: Ochranný pracovní oděv Přiléhavý pracovní oděv (s nízkou odolností proti roztržení, bez širokých rukávů). Obsluha musí odložit prsteny i jiné šperky apod. Bezpečnostní obuv Na ochranu před padajícími těžkými díly a uklouznutím na podlaze, která není protiskluzová. Ochrana sluchu Jako ochranu proti poškození sluchu. 2.8 Nebezpečí související s provozem stroje Stroj byl podroben analýze rizik. Konstrukce a provedení stroje, zakládající se na této analýze, odpovídají současným technickým požadavkům. Pokud se stroj používá v souladu s určením, je provozně bezpečný. Přesto však i nadále existují jistá zbytková rizika Stroj pracuje pod vysokým elektrickým napětím. Výstraha Nebezpečí zasažení elektrickým proudem Elektrická energie může způsobit velmi vážná zranění. V případě poškození izolace nebo jednotlivých součástí stroje hrozí smrtelné nebezpečí následkem zasažení elektrickým proudem. Před údržbou, čištěním nebo opravou stroj vypněte a zajistěte proti opětovnému zapnutí. Při jakýchkoli pracích na elektrickém zařízení odpojte stroj od elektrického napětí. Neodstraňujte žádná bezpečnostní zařízení ani je případnými změnami nevyřazujte z provozu. 11

12 Bezpečnost 2.9 Zbytková rizika Výstraha Nebezpečí poranění Nebezpečí poranění I při dodržení všech bezpečnostních opatření existují při práci na stroji následující zbytková rizika. Nebezpečí poranění při výměně hoblovacích nožů. Nebezpečí poranění při kontaktu s otáčejícím se hoblovacím hřídelem. Nebezpečí poranění odmrštěnými obrobky. Nebezpečí poranění v důsledku zpětného rázu obrobku (při srovnávání). Poškození sluchu v důsledku hlukové zátěže. Ohrožení zdraví v důsledku prachové zátěže, zejména při obrábění bukového a dubového dřeva. 12

13 Prohlášení o shodě 3 Prohlášení o shodě EG-Prohlášení o shodě podle směrnice o strojních zařízeních 2006/42/EG Tímto prohlašujeme, že níže uvedený stroj splňuje z hlediska své koncepce a konstrukce a v provedení, ve kterém ho uvádíme do oběhu, základní bezpečnostní a zdravotní požadavky směrnice ES o strojních zařízeních. Výrobce: Označení výrobku: Typové označení: Felder KG KR-FELDER-STR.1 A-6060 Hall in Tirol Srovnávací a tloušťkovací frézka: Abricht-Dickten-Hobelmaschine Srovnávací frézka: A3-41-A Tovární značka: Byly uplatněny následující směrnice ES: HAMMER 2006/42/EG 2006/95/EG 2004/108/EG Byly použity tyto harmonizované normy: EN 861 : EN 859 : A3-41-A Zkoušku konstrukčního vzorku provedl: Doklad o shodě se směrnicí ES o strojních zařízeních: Fachausschuss Holz Prüf- und Zertifizierungsstelle im BG-Prüfzert Vollmoellerstraße 11 D Stuttgart NB 0392 EG-Osvědčení ES o typové zkoušce č.: HO : HO : A3-41-A Toto prohlášení o shodě je platné pouze v případě, že je na stroji umístěna evropská značka shody CE. V případě, že bude stroj bez našeho souhlasu přestavěn nebo na něm budou provedeny změny, pozbývá toto prohlášení okamžitě platnosti. Osoba podepsaná pod tímto osvědčením je zplnomocněna k sestavení technických podkladů. Hall in Tirol, Johann Felder, jednatel FELDER KG KR-FELDER-STR.1 A-6060 Hall in Tirol 13

14 Technické údaje 4 Technické údaje 4.1 Rozměry a hmotnost A D B E C Obr. 4-1: Rozměry Stroj A3-26 A3-31 A3-41 Celková délka (A) 1255 mm 1535 mm 1933 mm Celková šířka (B) 740 mm 790 mm 890 mm Pracovní výška - Srovnávací stoly (C) 850 mm 850 mm 850 mm celková délka srovnávacích stolů (D) 1120 mm 1400 mm 1800 mm Srovnávací šířka v mm (E) 260 mm 310 mm 410 mm Hmotnost 195 kg 240 kg 295 kg Stroj včetně obalu A3-26 A3-31 A3-41 délka 1160 mm 1410 mm 1810 mm Šířka * ) 540 mm 580 mm 770 mm Výška 1090 mm 1090 mm 1090 mm Hmotnost 255 kg 300 kg 355 kg *) Přepravní šířka je menší než 800 mm. Díky tomu je možná přeprava dveřními otvory. 4.2 Elektrické připojení Síťové napětí Jištění - 1x230V Jištění - 3x400V Spouštěcí charakteristika 230/400 ±10 % V 25 A 16 A C 14

15 Technické údaje 4.3 Hnací motor Skutečné hodnoty jsou uvedeny na typovém štítku. Jednofázový motor Třífázový motor Napětí motoru 1x 230 V 3x 400 V Otáčky motoru 50/60 Hz 50/60 Hz Hnací motor A3-26 S6-40 % * ) 1,9 kw Hnací motor A3-31 S6-40 % * ) 3,0 kw 3,0 kw Hnací motor A3-41 S6-40 % * ) 3,0 kw 4,0 kw Druh ochrany IP 55 IP 55 *) S6 = 10minutový provozní cyklus s přerušovaným zatížením; 40% = relativní doba zapnutí,, tj. motor smí být po 4 minuty provozován s uvedeným jmenovitým výkonem a následně musí po dalších 6 minut běžet na volnoběh. 4.4 odsávací příruba A3-26 A3-31 / A3-41 Vrtací jednotka Průměr příruby odsávání 100 mm 120 mm 120 mm Rychlost proudění vzduchu 20 m/s 20 m/s 20 m/s Podtlak, min. 740 Pa 740 Pa 855 Pa Objemový průtok, min. (při 20 m/s) 565 m³/h 814 m³/h 814 m³/h 4.5 Provozní a skladovací podmínky Provozní teplota/teplota okolí +10 až +40 C Skladovací teplota 10 až +50 C Pozor Nebezpečí úrazu/škody na majetku Se strojem pracujte pouze při provozní teplotě/teplotě okolí od +10 do +40 C. V opačném případě může dojít k poškození ložisek 4.6 Emise prachu Stroj je z hlediska emisí prachu zkontrolován podle normy DIN Hodnoty emisí prachu (tj. koncentrace prachu na daném pracovišti) zjištěné podle zásad pro kontrolu emisí prachu u dřevoobráběcích strojů vydaných odborným výborem pro dřevo, jsou výrazně nižší než aktuálně platná mezní hodnota pro ovzduší činící 2,0 mg/m³. Splnění požadavků dokládá modrá značka BG-Holzstaubgeprüft (testováno německým profesním sdružením pro dřevo). 15

16 Technické údaje 4.7 Emise hluku U uvedených hodnot se jedná o emisní hodnoty, tj. hodnoty, které nemusí nutně platit na daném pracovišti. Přestože existuje souvislost mezi hladinou emisí a hladinou imisí, nelze z ní zcela spolehlivě vyvodit, zda je třeba přijmout dodatečná preventivní bezpečnostní opatření. Faktory, které mohou významným způsobem ovlivnit okamžitou hladinu imisí na pracovišti, zahrnují délku působení, charakter pracovního prostoru a další vlivy okolního prostředí. Přípustné hodnoty na pracovišti se také mohou lišit stát od státu. Tato informace má uživateli pomoci lépe odhadnout možná nebezpečí a rizika. V závislosti na místě montáže a jiných specifických podmínkách se ovšem hodnoty hlukových emisí na konkrétním pracovišti mohou od uvedených hodnot značně lišit. Upozornění: Za účelem udržení co nejnižších hlukových emisí vždy používejte dobře nabroušené nástroje. Zásadně je třeba používat ochranu sluchu. Tato ochrana však v žádném případě nesmí nahrazovat dobře nabroušené nástroje. K výše uvedeným emisním hodnotám se přičítá hodnota nejistoty měření K= 4 db (A) Srovnávání Hladina akustického výkonu podle EN ISO 3746 Chod naprázdno Obrábění Hodnoty emisí na pracovišti podle EN ISO Chod naprázdno Obrábění 89,3 db (A) 100,0 db (A) 84,7 db (A) 90,3 db (A) Hoblování na tloušťku Hladina akustického výkonu podle EN ISO 3746 Pracovní pozice 1 (na straně vstupu) Chod naprázdno Obrábění 89,3 db (A) 98,5 db (A) Hodnoty emisí na pracovišti podle EN ISO Pracovní pozice 1 (na straně vstupu) Chod naprázdno Obrábění Pracovní pozice 2 (na straně výstupu) Chod naprázdno Obrábění 75,2 db (A) 89,8 db (A) 71,5 db (A) 89,0 db (A) 16

17 Technické údaje 4.8 Hoblovací hřídel Průměr nožové kružnice-ø 72 mm Počet nožů 3 Počet otáček 50/60 Hz 5000/6000 min Srovnávací jednotka A3-26 A3-31 A3-41 Max. úběr třísek 4 mm 4 mm 4 mm Srovnávací šířka v mm 260 mm 310 mm 410 mm Délka srovnávacího stolu 540 mm 628/730 mm 880 mm celková délka srovnávacích stolů 1120 mm 1400 mm 1800 mm Srovnávací pravítka v mm 150 x 750 mm 150 x 1100 mm 150 x 1100 mm Srovnávací pravítko, sklopný 90 až Tloušťkovací jednotka A3-26 A3-31 A3-41 Tloušťkovací šířka 254 mm 304 mm 404 mm Délka tloušťkovacího stolu 540 mm 540 mm 600 mm Tloušťkovací výška, min./max. 4/225 mm 4/225 mm 4/225 mm Možnost podavače 6,5 m/min 6,5 m/min 6,5 m/min Upozornění: Maximální úběr třísek je v přímé závislosti na následujících faktorech: Šířka obrobku Druh dřeva (tvrdé nebo měkké dřevo) vlhkost dřeva Rychlost posuvu Hoblovacího nože (SS, HS, HW) výkon motoru stroje 4.11 Vrtacího zařízení Imbusovým klíčem 8 mm utáhněte dvoučelisťové sklíčidlo (minimální utahovací moment: 20 Nm). vrtací suportu Výškové přestavení *) Podélné nastavení * ) Hloubkové nastavení * ) 1 16 mm 135 mm 200 mm 130 mm *) Měřeno od středu hoblovacího hřídele/vrtacího nástroje a od přední hrany krytu vrtací hlavy. 17

18 Konstrukce 5 Konstrukce 5.1 Přehled $ & % # ( / " ) Obr. 5-1: Přehled Stojan s hnacím motorem a převodovkou " Tloušťkovací jednotka # Odsávací hubice s odsávacím hrdlem $ Odklopný kryt hoblovacího hřídele % Srovnávací stůl, na straně výstupu & Srovnávací pravítko (se zadním krytem hoblovacího hřídele) / Srovnávací stůl, na straně vstupu ( Hoblovací hřídel s uchycením pro dvoučelisťové sklíčidlo ) Spínací místo 18

19 Konstrukce 5.2 Příslušenství " Obr. 5-2: digitální odečet protahovací výšky Systémové ruční kolo Obj. č digitální odečet protahovací výšky Obj. č (indikace v mm) Obj. č (indikace v palcích) Digitální hodiny se montují do systémového ručního kolečka pro nastavení výšky tloušťkování, resp. do systémového ručního kolečka pro nastavení výšky vrtání (příslušenství - součást suportu vrtací dlabačky). Pomocí digitálního indikátoru lze provádět nastavení s přesností na desetiny milimetru. (viz Viz návod k montáži digitální odečet protahovací výšky ) digitální odečet protahovací výšky " Systémové ruční kolo " Imbusovým klíčem 8 mm utáhněte dvoučelisťové sklíčidlo (minimální utahovací moment: 20 Nm). Obj. č Dvoučelisťové sklíčidlo se montuje na hoblovací hřídel. Dvoučelisťové sklíčidlo slouží k upínání vrtacích nástrojů (viz návod k montáži sklíčidla a spojovacího zařízení). (viz Viz návod k montáži Sklíčidlo a spojovací zařízení ) Obr. 5-3: Imbusovým klíčem 8 mm utáhněte dvoučelisťové sklíčidlo (minimální utahovací moment: 20 Nm). Imbusovým klíčem 8 mm utáhněte dvoučelisťové sklíčidlo (minimální utahovací moment: 20 Nm). " Hoblovací hřídel vrtací suportu/spojovací zařízení Obj. č Spojovací zařízení se montuje na vnější stranu stojanu. Suport pro dlabání podélných otvorů se zavěšuje a upevňuje do spojovacího zařízení. (viz k montáži Sklíčidlo a spojovací zařízení a vrtací suportu ) vrtací suportu Obr. 5-4: Sklíčidlo a spojovací zařízení 19

20 Konstrukce Pojezdové zařízení Obj. č Pojezdové zařízení se montuje na stojan stroje. Díky pojezdovému zařízení je možné stroj bez problémů a komplikací umístit na požadované místo. (Viz návod k montáži Pojezdové zařízení ) Obr. 5-5: Pojezdové zařízení Oj Obj. č Zvedací oj se zahákne pod západkový plech oje na pojezdovém zařízení (příslušenství). Díky zvedací oji a pojezdovému zařízení lze se strojem snadno manipulovat i na velmi malém prostoru (viz návod k montáži zvedací oje). (Viz návod k montáži Oj ) Obr. 5-6: Oj Montážní sada HAMMER k prodloužení stolu Obj. č (260 mm) Obj. č (310 mm) Obj. č (410 mm) Prodloužení stolu (400x150 mm) (800x150 mm) " Prodloužení stolu se montuje na srovnávací stoly. Slouží k bezpečnému pokládání dlouhých obrobků. Umožňuje prodloužení stolu o 400, popř. 800 mm. (Viz návod k montáži Prodloužení stolu ) Obr. 5-7: Prodloužení stolu Prodloužení stolu " Upevňovací sada pro prodloužení 20

21 Konstrukce 5.3 Typový štítek Typový štítek je umístěn na zadní straně stroje. Typový štítek Obr. 5-8: Uspořádání typového štítku KR-FELDER-STR.1 A HALL in Tirol AUSTRIA Tel.: 0043 (0)5223 / Tax.: 0043 (0)5223 / TYPE : NR. : V: KW: Baujahr / year of constr. / annee de constr. : Motordaten: PH: / A: HZ: Na typovém štítku jsou uvedeny tyto údaje: Typové označení Číslo stroje Napětí Fáze Frekvence Výkon Proud Rok výroby Informace o výrobci Obr. 5-9: Typový štítek 21

22 Konstrukce 5.4 Ochranná zařízení Bezpečnostní koncový spínač Hoblovací hřídel se otáčí pouze pokud je koncový vypínač aktivován v příslušné poloze srovnávacích stolů a odsávací hubice. Koncový spínač pro srovnávací stoly Obr. 5-10: Bezpečnostní koncový spínač Odklopný kryt hoblovacího hřídele " # $ Můstkovou ochranou se při srovnávání zakrývá hoblovací hřídel. Stavěcí šroub (Výškové přestavení) " Rameno můstkové ochrany # Ochranná lišta $ Aretační šroub (Nastavení šířky) Obr. 5-11: Odklopný kryt hoblovacího hřídele Upozornění: Nastavení ochranného krytu pracovní části hřídele je popsáno pod příslušnými pracovními postupy. 22

23 Konstrukce Zadní kryt hoblovacího hřídele " # Zadní kryt hoblovací hřídele zakrývá při srovnávání nepracovní část hoblovací hřídele za dorazem. Zadní kryt hoblovací hřídele je upevněn na zadní straně srovnavacího prvítka. Zadní kryt hoblovacího hřídele je z důvodu lepší stabilizace pravítka vybaven dodatečným upínáním. Obr Zadní kryt hoblovacího hřídele Hoblovací pravítko " Kryt # Aretační šroub Zarážky proti zpětnému rázu Pojistky proti zpětnému úderu zabraňují při tloušťkování tomu, aby byl obrobek odmrštěn zpět. Zarážky proti zpětnému rázu Obr. 5-13: Zarážky proti zpětnému rázu Upozornění: Tuto funkci zajistí pouze dokonale funkční pojistky proti zpětnému rázu (tj. ostré, s lehkým chodem) Viz kapitola > Kontrola/čištění pojistek proti zpětnému rázu< Kryt vrtací hlavy Kryt vrtací hlavy zakrývá dvoučelisťové sklíčidlo na hoblovacím hřídeli. Kryt vrtací hlavy Obr. 5-14: Kryt vrtací hlavy 23

24 Konstrukce 5.5 Ovládací a indikační prvky # " / ( Obr. 5-15: Ovládací a indikační prvky ) BL Obr. 5-16: Ovládací a indikační prvky $ % & BM BN Řadicí páka Poloha O: (Vytáhněte) Srovnávání, Spárování, Zkosení hran/srážení hran, vrtání a delší prodleva Poloha I: Hoblování na tloušťku " Systémové ruční kolo výškové přestavení na tloušťkovací jednotce (průchodná výška při tloušťkování) # Excentr (Srovnávání) Výškové přestavení na výstupním srovnávacím stole (strana odběru) $ Upínací páka upínací páka výstupního srovnávacího stolu % Zelené tlačítko zapnutí stroje & Červené tlačítko zastavení stroje v nouzovém případě a vypnutí stroje / stupnice (Hoblování na tloušťku) údaj protahovací výšky ( Upínací páka upevnění tloušťkovacího stolu ) stupnice (Srovnávání) údaj o úběru třísek u vstupního srovnávacího stolu BL Upínací páka upínací páka vkládacího srovnávacího stolu BM Otočný regulátor (Srovnávání) nastavení výšky vstupního srovnávacího stolu BN Hlavní vypínač (je-li k dispozici) Poloha 0: síťové napětí vypnuto Poloha I: Síťové napětí zapnuto 24

25 Nastavení a příprava 6 Nastavení a příprava 6.1 Bezpečnostní pokyny Výstraha Nebezpečí zasažení elektrickým proudem Během přepravy a také při nakládce a vykládce hrozí nebezpečí poranění padajícími díly. Pozor Nebezpečí úrazu/škody na majetku Nesprávnou a neodbornou přepravou se stroj může poškodit nebo zničit. Proto je zásadně třeba dodržovat následující bezpečnostní pokyny: Pod zvednutými břemeny se nikdy nesmějí nacházet osoby. Stroj přemísťujte vždy s největší péčí a opatrností. Používejte pouze vhodné vázací prostředky a zvedací zařízení s dostatečnou nosností. Stroj nesmí být za účelem přepravy nikdy zvedán za vyčnívající součásti (např. za srovnávací stoly). Při přepravě vždy zohledněte těžiště stroje (nebezpečí překlopení). Zajistěte stroj proti sklouznutí do strany. Lana, popruhy a jiná zvedací zařízení musí být vybavena bezpečnostními háky. Nepoužívejte natržená nebo odřená lana. Lana ani popruhy nesmějí být zauzlované. Lana ani popruhy nesmějí přijít do styku s ostrými hranami. Stroj přepravujte co nejšetrněji, abyste předešli možným škodám. Zamezte mechanickým otřesům. Při zámořské přepravě musí být stroj neprodyšně zabalen a chráněn proti korozi (pomocí sušicího prostředku). 6.2 Přeprava Pozor Nebezpečí úrazu/škody na majetku Při přepravě stroje vždy postupujte podle pokynů v přiloženém návodu k přepravě popř. Montážním návodu Stroj nesmí být zvedán za srovnávací stoly. Lana, popruhy a řetězy připevňujte pouze ke stojanu stroje. Není-li smluvně dohodnuto jinak, dodává se stroj na paletě, rozložený na jednotlivé díly. Přeprava stroje se uskutečňuje se zavřenými a zajištěnými srovnávacími stoly. Obr. 6-1: Zvedání za srovnávací stoly je zakázáno 25

26 Nastavení a příprava Stroj lze přepravovat jeřábem, vidlicovým vysokozdvižným vozíkem, zvedacím vozíkem nebo pomocí pojezdového zařízení. M 10 x 55 Při přepravě vidlicovým vysokozdvižným vozíkem nebo zvedacím vozíkem přišroubujte ke stojanu přepravní pomůcku (na přání). ( viz k montáži Přepravní úchyty ). Přepravní úchyty Obr. 6-2: přeprava zvedacím vozíkem Výstraha Nebezpečí poranění Po přepravě přepravní úchyty okamžitě odstraňte. Upozornění: Jednoduchá přeprava stroje je možná pomocí pojezdového zařízení a tažné oje (příslušenství). Pojezdové zařízení se montuje na stojan stroje. (viz k montáži Pojezdové zařízení a Oj ) Pojezdové zařízení " Oj Obr. 6-3: Přeprava pomocí pojezdového zařízení " 26

27 Nastavení a příprava 6.3 Přejímka dodávky Ihned po obdržení stroje je třeba zkontrolovat, zda je dodávka úplná a zda nebyla při přepravě poškozena. V případě zjevného poškození při přepravě dodávku nepřejímejte nebo ji převezměte pouze s výhradou. Rozsah škody vyznačte na přepravních dokladech/ dodacím listu přepravce. Zahajte reklamační řízení. Vady, které nezjistíte okamžitě, reklamujte neprodleně po jejich zjištění, protože nároky na náhradu škody lze uplatnit pouze v reklamační lhůtě. 6.4 Obal Pokud nebyla sjednána dohoda o zpětném převzetí obalu, roztřiďte obalové materiály podle druhu a velikosti a zajistěte jejich další využití nebo recyklaci. Pozor Obalové materiály vždy ekologicky zlikvidujte podle platných místních předpisů pro likvidaci odpadu. Případně se obraťte na některou z recyklačních společností. Upozornění: Chraňte životní prostředí Obalové materiály jsou cenné suroviny a lze je v mnoha případech dále využít nebo účelně upravit a recyklovat. 6.5 Skladování Balíky ponechejte až do montáže/instalace uzavřené a skladujte je v souladu se značkami o způsobu uložení a skladování umístěnými na vnější straně obalu. Při skladování dodržujte následující pravidla: Neskladujte na nechráněném stanovišti. Skladujte v suchém a bezprašném prostředí. Nevystavujte agresivním prostředkům. Chraňte před slunečním zářením. Zamezte mechanickým otřesům. Skladovací teplota: 10 až +50 C Max. vlhkost vzduchu: 60 % Chraňte balení před velkými teplotními výkyvy (tvorba kondenzátu) Všechny nezakryté části stroje naolejujte (ochrana proti korozi) Při delším skladování (> 3 měsíce) naolejujte všechny nezakryté součásti stroje (ochrana proti korozi) Pravidelně kontrolujte celkový stav všech dílů a obalu. V případě potřeby opravte nebo obnovte konzervaci. Při skladování ve vlhkém prostředí musí být stroj neprodyšně zabalen a chráněn proti korozi (pomocí sušicího prostředku) Při delším prostoji nastavte páku převodovky do polohy 0. 27

28 Obsluha 7 Obsluha 7.1 Bezpečnostní pokyny Výstraha Nebezpečí poranění Nesprávná a neodborná montáž a instalace může vést k těžké újmě na zdraví nebo škodám na majetku. Tyto práce proto smí provádět pouze pověření a poučení pracovníci, kteří jsou dobře obeznámeni s pracovními funkcemi stroje a dodržují všechny bezpečnostní předpisy. Zajistěte dostatečný prostor pro volný pohyb. V případě nedostatečné vzdálenosti od sousedních strojů, stěn nebo jiných pevných předmětů představují nuceně vedené obrobky při tloušťkovacím hoblování možný zdroj nebezpečí. Dbejte na udržování pořádku a čistoty na pracovišti Uvolněné nebo volně položené součástky a nástroje mohou způsobit úraz Nainstalujte bezpečnostní zařízení podle předpisů a zkontrolujte, zda jsou funkční. Výstraha Nebezpečí zasažení elektrickým proudem Na elektrických zařízeních může pracovat pouze kvalifikovaný odborný personál, který je přitom povinen dodržovat bezpečnostní předpisy. Před montáží a instalací zkontrolujte, zda je stroj kompletní a v bezvadném technickém stavu. Výstraha Nebezpečí poranění Neúplný, vadný nebo poškozený stroj může způsobit vážnou újmu na zdraví nebo škody na majetku. Montujte a instalujte pouze zcela neporušený stroj (a jeho součásti). Pozor Nebezpečí úrazu/škody na majetku Se strojem pracujte pouze při provozní teplotě/teplotě okolí od +10 do +40 C. V opačném případě může dojít k poškození ložisek 7.2 Instalace Požadavky na místo instalace stroje: Provozní teplota/teplota okolí: +10 až +40 C Dostatečná stabilita a nosnost pracovní plochy Pracoviště musí být dostatečně osvětlené Je třeba zajistit stínění nebo dostatečnou vzdálenost od sousedních pracovišť Pro účely obsluhy a údržby/opravy musí být stroj instalován ve vzdálenosti nejméně 500 mm od stěny rovnoběžné se směrem obrábění (rozměr X ) (rozměr X ) X Obr. 7-1: Potřeba místa 28

29 Obsluha 1. Stroj přepravujte na místo instalace podle údajů uvedených v kapitole Přeprava a v přiloženém návodu k přepravě, resp. v návodu k montáži. 2. Stroj může být k podlaze přišroubován pomocí přepravních úhelníků. Připevňovací kotvy Obr. 7-2: Připevnění k podlaze 3. Veškeré nezakryté části stroje zbavte antikorozních prostředků. $ " Obr. 7-3: Odklopný kryt hoblovacího hřídele # 4. Namontujte přídržnou kolejnici můstkové ochrany: - Rameno můstkové ochrany: připevnění ke srovnávacímu stolu pomocí imbusových šroubů. - Povolte aretační šroub. - Ochranná lišta: navlečte do ramene můstkové ochrany - Utáhněte aretační šroub. Rameno můstkové ochrany " Šrouby s vnitřním šestihranem # Ochranná lišta $ Aretační šroub $ " 17 mm # 5. Namontujte hoblovací doraz Upevňovací lištu připevněte ke srovnávacímu stolu pomocí přiložených šroubů a podložek. Nastavení vzdálenosti: 17 mm (Toto nastavení musí být velmi přesné.) Pevně utáhněte matice. Šrouby " Distanční podložky # Lišta $ Matice Obr. 7-4: Namontujte hoblovací doraz 29

30 Obsluha 7.3 odsávací příruba Pozor Stroj musí být připojen k odsávacímu zařízení. Odsávací hadice musí být vyrobeny z obtížně hořlavého a elektricky vodivého materiálu Používejte proto pouze originální odsávací hadice HAMMER Pro zabránění usazování prachu ve stroji je zapotřebí použít odsávací zařízení s dostatečnou kapacitou Před prvním uvedením do provozu zkontrolujte, zda je odsávací zařízení v bezporuchovém stavu. Požadavky na odsávací zařízení, popř. odsávací hadice: Odsávací výkon musí zajistit požadovaný podtlak a požadovanou rychlost proudění vzduchu (viz technické údaje) Odsávací zařízení připojte ke stroji tak, aby se nuceně zapínalo současně se strojem. Odsávací hadice musí být vodivé a uzemněné proti elektrostatickému výboji. Obr. 7-5: Průměr příruby odsávání 30

31 Obsluha 7.4 Elektrické připojení Výstraha Nebezpečí zasažení elektrickým proudem Na elektrických zařízeních může pracovat pouze kvalifikovaný odborný personál, který je přitom povinen dodržovat bezpečnostní předpisy. Upozornění: Bez výslovného souhlasu servisního oddělení společnosti HAMMER se nesmí spínací skříňka na stroji otevírat. V případě nedodržení tohoto zákazu zanikají veškeré nároky vyplývající ze záruky. Stroj musí být uzemněn ochranným vodičem. Kolísání napětí v elektrické síti nesmí překročit ±10 % Přívod proudu musí být chráněn proti poškození (např. pancéřovou trubkou) Připojovací kabel musí být veden tak, aby se v žádném místě nelámal ani neodíral a nehrozilo nebezpečí, že o něj někdo zakopne. Jištění: Spouštěcí charakteristika C Třífázový motor: 16 A, Jednofázový motor: 25 A, Připojovací kabel minimálně Třífázový motor: 5x 2,5 Jednofázový motor: 3x 2,5 Výstraha Nebezpečí zasažení elektrickým proudem Před připojením stroje k napájení porovnejte data uvedená na typovém štítku s daty elektrické sítě. Stroj připojte pouze v případě, že se údaje shodují. Napájecí zdroj musí mít vhodnou zásuvku (u třífázového motoru CEE) Jednofázový motor Napájecí kabel stroje se dodává s volným koncem, tj. bez zástrčky. Zákazník musí napájecí kabel vybavit zástrčkou odpovídající předpisům v zemi použití stroje a vhodnou pro napájení elektrickým proudem Třífázový motor Připojte zástrčku stroje k napájecímu zdroji. Stroj krátce zapněte. Při doběhu motoru zkontrolujte směr otáčení. V případě, že je třeba směr otáčení změnit, zaměňte dvě fáze přívodního kabelu. Obr. 7-6: Otáčení 31

32 Nastavení a příprava 8 Nastavení a příprava 8.1 Bezpečnostní pokyny Výstraha Nebezpečí poranění Nesprávný a neodborný postup při nastavování a přípravě stroje může vést k těžké újmě na zdraví nebo škodám na majetku. Tyto práce proto smí provádět pouze pověření a poučení pracovníci, kteří jsou dobře obeznámeni s pracovními funkcemi stroje a dodržují všechny bezpečnostní předpisy. Před zahájením prací musí být stroj vypnutý a zajištěný proti opětovnému zapnutí. Před začátkem práce zkontrolujte, zda je stroj kompletní a v technicky bezvadném stavu. Zajistěte dostatečný prostor pro volný pohyb. Dbejte na udržování pořádku a čistoty na pracovišti Uvolněné nebo volně položené součástky a nástroje mohou způsobit úraz Nainstalujte bezpečnostní zařízení podle předpisů a zkontrolujte, zda jsou funkční. Výstraha Nebezpečí zasažení elektrickým proudem Na elektrických zařízeních může pracovat pouze kvalifikovaný odborný personál, který je přitom povinen dodržovat bezpečnostní předpisy. 8.2 Nastavte úběr třísek " Nastavení úběru třísek se provádí na vstupním srovnávacím stole. Pohybujte pákou, dokud se na stupnici neukáže požadovaná hodnota stupnice " Stavěcí páky Obr. 8-1: Nastavte úběr třísek Upozornění: Maximální úběr třísek je v přímé závislosti na následujících faktorech: Šířka obrobku Druh dřeva (tvrdé nebo měkké dřevo) vlhkost dřeva Rychlost posuvu Hoblovacího nože (SS, HS, HW) výkon motoru stroje 32

33 Nastavení a příprava 8.3 Nastavení spáry Výstupní srovnávací stůl je ze závodu nastaven tak, že při délce obrobku 2 m získává hoblovaná plocha mírně konkávní zakřivení o hloubce cca 0,2 až 0,5 mm (standardní nastavení). V případě zvláštních požadavků (výrazné konvexní nebo konkávní zakřivení nebo zcela rovná plocha) je třeba upravit polohu výstupního srovnávacího stolu vůči řezné kružnici nože: srovnávací stůl nad řeznou kružnicí nože: výrazná dutá spára srovnávací stůl v jedné rovině s řeznou kružnicí nože: rovná plocha srovnávací stůl pod řeznou kružnicí nože: výrazná ostrá spára Pozor Nebezpečí poranění Hoblovací nože jsou ostré jako břitva. Při manipulaci s hoblovacími noži si počínejte obezřetně,. zejména při ručním otáčení hoblovacího hřídele. Nastavení spáry na hoblované ploše se provádí na výstupním srovnávacím stole. Potřebné nástroje: Plochý klíč 17 mm / 13 mm " Obr. 8-2: Nastavení spáry 1. Stroj vypněte a zajistěte proti opětovnému zapnutí. 2. Povolte aretační šroub. (Plochý klíč 13 mm) 3. Excentr: otáčejte, dokud nedosáhnete požadované výšky srovnávacího stolu (Plochý klíč 17 mm) 4. Utáhněte svěrný šroub. (Plochý klíč 13 mm) 5. Nastavení pomocí šablony. Aretační šroub " Excentr mm Kontrola nastavení spáry na hoblované ploše: 1. Šablonu zhotovte podle vedlejšího obrázku. 2. Šablonu u 0 nasaďte na hranu výstupního srovnávacího stolu. 3. Ručně otáčejte hoblovací hřídelí. 4. Hoblovací nůž by měl šablonu unášet o 2 až 3 mm. (běžné nastavení) Obr. 8-3: Kontrola nastavení spáry na hoblované ploše 33

34 Nastavení a příprava 8.4 Pryžované podávací a odebírací válce Nastavení úhlu 1. Po vypnutí stroje. 2. Povolte upínací páku. 3. Požadovaný úhel nastavte na stupnici mezi 90 a Upněte upínací páku. " stupnice " Upínací páka Obr. 8-4: Pryžované podávací a odebírací válce Posunutí paralelního dorazu Přizpůsobení šířce obrobku: 1. Po vypnutí stroje. 2. Povolte šrouby s rýhovanou hlavou. 3. Posun srovnavacího prvítka do požadované polohy. 4. Utáhněte šrouby s rýhovanou hlavou. Šroub s rýhovanou hlavou Obr. 8-5: Přesunutí hoblovacího dorazu 34

35 Nastavení a příprava 8.5 Nastavení výšky tloušťkování " # Nastavení úběru třísek se provádí na tloušťkovacím stole: 1. Po vypnutí stroje. 2. Změřte tloušťku obrobku. 3. Povolte upínací páku. 4. Systémovým ručním kolečkem nastavte požadovaný rozměr: Tloušťka obrobku bez úběru materiálu. 5. Upněte upínací páku. Systémové ruční kolo " stupnice # Upínací páka Obr. 8-6: Nastavení výšky tloušťkování Upozornění: Za účelem kompenzace vůle v závitu nastavujte tloušťkovací stůl zdola nahoru. K přesnějšímu nastavení výšky tloušťkování použijte digitální hodiny (příslušenství). (viz Viz návod k montáži digitální odečet protahovací výšky ). Upozornění: Maximální velikost třísky v rámci jedné operace činí 4 mm. Při obrábění načisto činí maximální velikost třísky 1 mm. Maximální úběr třísek je v přímé závislosti na následujících faktorech: Šířka obrobku Druh dřeva (tvrdé nebo měkké dřevo) vlhkost dřeva Rychlost posuvu Hoblovacího nože (SS, HS, HW) výkon motoru stroje 35

36 Nastavení a příprava 8.6 Nastavení vrtacího suportu % " $ # Výškové přestavení plynule systémovým ručním kolečkem Podélné nastavení pákou obsluhovanou jednou rukou Hloubkové nastavení pákou obsluhovanou jednou rukou Omezení hloubky vrtání hloubkovým dorazem Omezení délky vrtání oběma podélnými dorazy Upnutí obrobku ke stolul otočným přidržovačem Otočný upínák " Páka ovládaná jednou rukou # Délková pravítka $ Systémové ruční kolo % Hloubkový doraz Obr. 8-7: Nastavení vrtacího suportu Upozornění: K přesnému nastavení výšky vrtání použijte digitální hodiny (příslušenství) (Viz návod k montáži digitální odečet protahovací výšky ). 36

37 Nastavení a příprava 8.7 Přetavení ze srovnávání na protahování # " # 1. Před zahájením prací musí být stroj vypnutý a zajištěný proti opětovnému zapnutí. 2. Posuňte doraz hoblovky zcela dopředu. Viz kapitola >8.4 Pryžované podávací a odebírací válce< 3. Povolte a vytáhněte svěrací páku. 4. Odklopte srovnávací stoly a dbejte na to, aby západka správně zapadla. Hoblovací pravítko " Upínací páka # Srovnávací stoly $ Blokovací západka Obr. 8-8: Odklopení srovnávacích stolů % KLICK 5. Uvolněte odsávací hadici od odsávací hubice 6. Otočení odsávací hubice nahoru Dbejte na to, aby odsávací hubice správně zapadla do příslušné polohy. 7. Připojte odsávací hubici v místě odsávacího hrdla ke vhodnému odsávacímu zařízení. Viz kapitola >7.3 odsávací příruba< % odsávací hubice $ Obr. 8-9: Otočení odsávací hubice nahoru Upozornění: Bezpečnostní koncový spínač přerušil elektrický obvod. Hoblovací hřídel se proto může rozběhnout pouze tehdy, jsou-li srovnávací stoly zavřeny nebo je-li skopen odsávací kryt. 37

38 Nastavení a příprava 8.8 Přestavba z tloušťkovací na srovnávací frézu Obr. 8-10: Silné podložky " # 1. Před zahájením prací musí být stroj vypnutý a zajištěný proti opětovnému zapnutí. 2. Povolte upínací páku. 3. Pomocí systémového ručního kolečka umístěte tloušťkovací stůl nejméně 200 mm pod hoblovací hřídel. 4. Upněte upínací páku. Systémové ruční kolo " stupnice # Upínací páka 5. Uvolněte odsávací hadici od odsávací hubice. 6. Odsávací hubici sklopte dolů. 7. Povolte západku/přiklopte srovnávací stoly k sobě. $ % $ odsávací hubice % Blokovací západka Obr. 8-11: Odsávací hubici sklopte dolů. 8. Upínací páku zatlačte dovnitř a zaaretujte. 7. Připojte odsávací hubici v místě odsávacího hrdla ke vhodnému odsávacímu zařízení. Viz kapitola >7.3 odsávací příruba< & Upínací páka & Obr. 8-12: Srovnávací stoly Upozornění: Bezpečnostní koncový spínač přerušil elektrický obvod. Hoblovací hřídel se proto může rozběhnout pouze tehdy, jsou-li srovnávací stoly zavřeny nebo je-li skopen odsávací kryt. 38

39 Nastavení a příprava 8.9 Přestavba vrtací jednotky Montáž vrtacího suportu " # Obr. 8-13: Montáž vrtacího suportu 1. Před zahájením prací musí být stroj vypnutý a zajištěný proti opětovnému zapnutí. 2. Je-li třeba, namontujte spojovací zařízení (součást příslušenství). Je-li třeba, namontujte dvoučelisťové sklíčidlo (příslušenství). (viz montážní návod Sklíčidlo a spojovací zařízení ) 3. Oba dva srovnávací stoly museí být odklopeny a zajištěny blokovacími západkami. (Pozice Hoblování na tloušťku ) 4. Zafixujte vrtací stůl: hloubku nastavte do nejzazší polohy a podélné nastavení zafixujte ve střední poloze. 5. suport vrtací dlabačky zavěste do upevňovacího čepu. 6. Upevněte suport pomocí matic. 7. Vrtací suport připojte v místě odsávacího hrdla ke vhodnému odsávacímu zařízení. Viz kapitola >7.3 odsávací příruba< Záchytný čep " Matice # Odsávací hrdlo Upněte vrtací nástroj. " 1. Před zahájením prací musí být stroj vypnutý a zajištěný proti opětovnému zapnutí. 2. K otevření dvoučelisťového sklíčidla použijte imbusový klíč 8 mm. 3. Přípustný vrtací nástroj upněte po celé délce sklíčidla. Viz kapitola >9.6 Vrtání< 4. K utažení dvoučelisťového sklíčidla použijte imbusový klíč 8 mm (minimální utahovací moment činí 20 Nm). Imbusový klíč 8 mm " Vrtací nástroj Obr. 8-14: Upněte vrtací nástroj. 39

40 Nastavení a příprava 8.10 Přestavba z vrtání na srovnávací nebo tloušťkovací hoblování " Obr. 8-15: Uvolnění vrtacího nástroje 1. Před zahájením prací musí být stroj vypnutý a zajištěný proti opětovnému zapnutí. 2. Uvolnění vrtacího nástroje: Imbusovým klíčem 8 mm otevřete dvoučelisťové sklíčidlo. Vyjměte vrtací nástroj ze sklíčidla Vrtací nástroj " Imbusový klíč 3. Demontáž vrtacího suportu: Uvolněte odsávací hadici z odsávacího hrdla Zafixujte vrtací stůl: - hloubku nastavte do nejzazší polohy a - podélné nastavení zafixujte ve střední poloze. Povolte matice. Odeberte vrtací suport. 4. Je-li třeba, proveďte přestavbu na srovnávací nebo tloušťkovací frézu. # # Matice $ Odsávací hrdlo $ Obr. 8-16: Demontáž vrtacího suportu 40

41 Obsluha 9 Obsluha 9.1 Bezpečnostní pokyny Výstraha Nebezpečí poranění Nesprávná a neodborná obsluha může mít za následek těžkou újmu na zdraví nebo škody na majetku. Tyto práce proto smí provádět pouze pověření a poučení pracovníci, kteří jsou dobře obeznámeni s pracovními funkcemi stroje a dodržují všechny bezpečnostní předpisy. Před zahájením prací Před začátkem práce zkontrolujte, zda je stroj kompletní a v technicky bezvadném stavu. Zajistěte dostatečný prostor pro volný pohyb. Dbejte na udržování pořádku a čistoty na pracovišti. Uvolněné nebo volně položené součástky a nástroje mohou způsobit úraz Správně nastavte oba srovnávací stoly. Kombinované pravítko nastavte na šířku obrobku a zablokujte ho. Podle předpisů nainstalujte můstkovou ochranu a zadní kryt hoblovacího hřídele a zkontrolujte jejich funkčnost. Zkontrolujte, zda jsou všechny hoblovací nože ostré (minimalizace nebezpečí zpětného rázu). Zkontrolujte, zda jsou na hoblovacím hřídeli pevně dotaženy všechny svěrací šrouby klínových lišt (minimální utahovací moment činí 15 Nm). Zkontrolujte, zda jsou jednotlivé pojistky proti zpětnému rázu volně pohyblivé a po zvednutí se opět vrátí do výchozí polohy. Nainstalujte předepsané odsávací zařízení a zkontrolujte jeho funkčnost. Obrábějte pouze obrobky, které lze bezpečně upnout a vést. Pečlivě zkontrolujte, zda obrobky neobsahují cizorodé předměty (např. hřebíky, šroubky), které by mohly nepříznivě ovlivnit obrábění. Podepřete obrobky, které mají být obráběny a jsou delší než srovnávací stůl, na vstupní i výstupní straně (např. prodloužením stolu, podvalníky). Zkontrolujte, zda nástroj běží volně. Dbejte na správný směr otáčení hoblovací hřídele. Mějte po ruce pomůcky pro obrábění krátkých a úzkých obrobků (např.: Dřevo pro posouvání obrobku, Posuvný blok; viz HAMMER-katalog příslušenství). Před zapnutím vždy zkontrolujte, zda se v bezprostředním okolí stroje nezdržují další osoby. Při práci na stroji a se strojem je zásadně třeba nosit: Přiléhavý pracovní oděv (s nízkou odolností proti roztržení, bez širokých rukávů). Obsluha musí odložit prsteny i jiné šperky apod. Bezpečnostní obuv Na ochranu před padajícími těžkými díly a uklouznutím na podlaze, která není protiskluzová. Ochrana sluchu Jako ochranu proti poškození sluchu. Během provozu Nikdy nepokládejte ruce na obrobek nad hoblovací hřídel. Při výměně obrobku nebo v případě poruchy stroj vždy nejprve vypněte a zajistěte proti opětovnému zapnutí. Ochranná a bezpečnostní zařízení během provozu nevypínejte, neobcházejte ani nevyřazujte z činnosti. Při práci se strojem a na stroji je třeba respektovat následující zákazy: Osoby s dlouhými vlasy musí používat síťku na vlasy Je zakázáno používat rukavice 41

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._07 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 Příručka pro obsluhu a údržbu TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STROJE Důležité upozornění: Před spuštěním

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Digitální tabule Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Logo 3M a značka 3M jsou obchodní známky 3M Company. Prosinec 2005 78-6970-9435-3 Copyright 2005, 3M Company. Všechna práva vyhrazena.

Více

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D [ E[M]CONOMY ] znamená: Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D Univerzální soustruhy s nástrojářskou přesností pro průmyslové aplikace EMCOMAT 14S/14D [ Digitální displej] - Barevný

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Uživatelská příručka APEX 6x3 Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Před zahájením montáže si pečlivě prostudujte tuto uživatelskou příručku - česky A-1070-2 519115

Více

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod 1 z 8 Upínací pouzdro CLAMPEX je třecí, rozebíratelné spojení hřídel-náboj pro válcové hřídele a díry bez lícovaného pera. Obsah 1 Technické údaje 2 Pokyny 2.1 Všeobecné pokyny 2.2 Značky pro bezpečnost

Více

GF4C. Vretenový koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Možnosti. Vlastnosti. Materiály. Divadelní technika. Prumysl automatizace

GF4C. Vretenový koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Možnosti. Vlastnosti. Materiály. Divadelní technika. Prumysl automatizace GF4C Vretenový koncový spínač Vřetenový koncový spínač GF4C je určen pro použití v pomocných řídících obvodech zdvihacích a dalších průmyslových zařízeních (ovládání stykačů, PLC). Vstupní hřídel spínače

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Smirková Bruska

NÁVOD K OBSLUZE. Smirková Bruska NÁVOD K OBSLUZE SB Smirková Bruska INDEX 1. Použití 2. Technické údaje 3. Bezpečnostní zásady při používání brusky na podlahu 4. Ovládání stroje 5. Výměna nástrojů 6. Popis stroje, soupis náhradních dílů

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 15

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu Bankovní spojení: Komerční banka EMPORO, s.r.o. 43-1814280237/0100 Brandýská 84/10 CZ, 181 00 Praha 8 Firma je zapsaná v OR u MS V Praze tel.: +420 242 428 600 oddíl C, vložka 136881 fax: +420 242 428

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm Příslušenství pro horní frézy a přímé brusky Kleštiny Pro OFE 738, Of E 1229 Signal, FME 737 a přímé brusky Upínací otvor 3 6.31947* 1/8" (3,18 ) 6.31948* 6 6.31945* 8 6.31946* 1/4" (6,35 ) 6.31949* Pro

Více

Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům. Obj. č.: 61 03 68

Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům. Obj. č.: 61 03 68 Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům Obj. č.: 61 03 68 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH: Úvod:... 2 Správné použití... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Uvedení do provozu... 3 Montáž... 3 Připojení...

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

OW 480 VOLT 351/451/551

OW 480 VOLT 351/451/551 Doplňující listy k návodu k obsluze Doplněk z výroby CZ OW 480 VOLT 351/451/551 Vybavení přístroje pro síťovou přípojku 480 V (ne dodatečné vybavení) Dbejte na dodatkové systémové dokumenty! Všeobecné

Více

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ 1. Prosíme, ověřte přiložené rozměry před instalací vrat. Pokud Vaše garáž rozměry nesplňuje, upravte pomocí stavebních úprav svou garáž dle přiložených rozměrů.

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 Díly potrubí kruhového skupiny III (dále jen díly) se rozumí trouby, oblouky, oblouky s troubou a rozbočky.

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK WWW.AUTOMOTIVE.CZ HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK Ekonomický hydraulický pohon. Elektro-magnetické tlačítkové ovládání. Nástavce na ramena 50 mm a 100 mm. - NOSNOST 2500 kg/3000 kg - ASYMETRICKÁ KONSTRUKCE

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI. Tato kampaň popisuje případné problémy sklízecích mlátiček a podává návod na jejích odstranění.

SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI. Tato kampaň popisuje případné problémy sklízecích mlátiček a podává návod na jejích odstranění. VZTAHUJE SE NA MODELY: SKUPINA - PODSKUPINA: 00 000 VĚC: POPIS: SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI SLÍZECÍ MLÁTIČKY 2010-013 Květen Strana 1/10 CX8030 CX8040 CX8050 CX8060 CX8070 CX8080 CX8090CR9080

Více

Blahopřejeme Vám, že jste si vybrali Limited Edition, a tím se stali členy vybrané společnosti s privilegiem používat tuto limitovanou sérii.

Blahopřejeme Vám, že jste si vybrali Limited Edition, a tím se stali členy vybrané společnosti s privilegiem používat tuto limitovanou sérii. NÁVOD K OBSLUZE Blahopřejeme Vám, že jste si vybrali Limited Edition, a tím se stali členy vybrané společnosti s privilegiem používat tuto limitovanou sérii. Dostává se Vám do ruky paletový vozík výjimečné

Více

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ Combi Comfort Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Doporučení před prvním použitím Vyndejte opatrně stroj z krabice. Uchopte vazač na stranách. Nezvedejte jej za děrovací

Více

MB LAN 6 720 647 836-00.1O

MB LAN 6 720 647 836-00.1O M LAN 6 70 647 836-00.O Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............. 6. Použité symboly.............................. 6. ezpečnostní pokyny.......................... 6 Údaje o výrobku.....................................

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku.

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku. 1. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Výrobek : Výrobní označení (typ, model) : Rotační podavač - turniket T250 Základní technické parametry Hmotnost (kg) : 42 Nr (výrobní číslo/rok výroby) :

Více

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Návod k obsluze 818630-00 Průhledítko Vaposkop VK 14, VK 16 Obsah Důležité pokyny Strana Rozsah použití...4 Bezpečnostní pokyny...4 Nebezpečí...4 DGRL (Směrnice pro tlaková

Více

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24 Popis rolety / vnější žaluzie FR 23 FR 24 FR 23 vel. 16 FR 23 vel. 18 178 203 rolety V4 1 2 160 ke032023001v1 178 ke032023002v1 rolety V6 6 3 4 5 FR 24 vel. 16 FR 24 vel. 18 185 203 rolety V8 7 obr. 86:

Více

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ Montážní návod NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ OBSAH 1 ZÁKLADNÍ POJMY... 2 2 ULOŽENÍ A PŘIPEVNĚNÍ ROŠTŮ... 3 2.1 ULOŽENÍ... 3 2.2 DOPORUČENÉ ULOŽENÍ ROŠTŮ NA PODPORÁCH MONTÁŽNÍ MEZERY... 3 2.3 PŘIPEVNĚNÍ

Více

Zvukový procesor IMPRINT PXA-H100

Zvukový procesor IMPRINT PXA-H100 JEN PRO POUŽITÍ V AUTOMOBILU Zvukový procesor IMPRINT NÁVOD K OBSLUZE Prosím, přečtěte pečlivě tento návod než začnete přístroj používat, abyste maximalizovali svůj zážitek z mimořádné výkonnosti a rozsáhlých

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu zástavby jednotlivých prvků technického zařízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._08 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

BA295 Potrubní oddělovač

BA295 Potrubní oddělovač srpen 2009 BA295 Potrubní oddělovač NÁVOD K INSTALACI 1. Bezpečnostní instrukce 1. Dodržujte instalační pokyny uvedené v tomto návodu. Výrobní nastavení polohy kulových ventilů nesmí být změněno. Změna

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny Přívodní vzduchotechnická jednotka Montáž a údržba Duben 2003 Fläkt Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1 Změny vyhrazeny Bezpečnostní pokyny Provoz vzduchotechnických jednotek a příslušenství UPOZORNĚNÍ

Více

www.felder-group.sk Zajistěte si naše atraktivní VÁNOČNÍ PRÉMIE! Felder-Group SK Benadická cesta 1 953 01 Zlaté Moravce Tel. 0905 447 659 Morava:

www.felder-group.sk Zajistěte si naše atraktivní VÁNOČNÍ PRÉMIE! Felder-Group SK Benadická cesta 1 953 01 Zlaté Moravce Tel. 0905 447 659 Morava: sale Vše musí ven! www.felder-group.sk Zajistěte si naše atraktivní VÁNOČNÍ PRÉMIE! Felder-Group SK Benadická cesta 1 953 01 Zlaté Moravce Tel. 0905 447 659 Morava: Chválkovická 90/3 779 00 Olomouc - Pavlovičky

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006 Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE Obj. č. D 040 006 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti Vás

Více

P F Návod P 30 k použití 31

P F Návod P 30 k použití 31 Návod k použití PFP 3031 Přečtěte si následující pokyny! Nezapichujte do dečky spínací špendlíky! Nepoužívejte dečku přeloženou nebo zmuchlanou! Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve

Více

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/02 PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ Obj. č.: 13 04 28 OBSAH Strana Obsah... 1 Úvod... 2 Účel použití... 2 Popis produktu... 2 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní a riziková

Více

Návod k instalaci a montáži. Držák TV pro velkou obrazovku. Výr. č.: 970045

Návod k instalaci a montáži. Držák TV pro velkou obrazovku. Výr. č.: 970045 Návod k instalaci a montáži Držák TV pro velkou obrazovku Výr. č.: 970045 Nejprve Vám chceme poděkovat za Váš nákup. Obsah balení Označení Množství Popis 1 1 Nástěnná upínací deska 2 1 Levé upínací rameno

Více

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze Napájecí systém NS-1200-680 Návod k obsluze 1 Obsah 1 Obsah...1 2 Upozornění...2 3 Doprava, přejímka...2 4 Zapojení...3 5 Uvedení do provozu...4 6 Provozní podmínky...5 6.1 Vstupní napětí...5 6.2 Chlazení...5

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

VYVAŽOVACÍ STROJ PNEUMATIK OSOBNÍCH VOZIDEL typ CB-986A

VYVAŽOVACÍ STROJ PNEUMATIK OSOBNÍCH VOZIDEL typ CB-986A FERDUS - MATERIÁLY NA OPRAVY PNEUMATIK J. Fučíka 699, 768 11 Chropyně e-mail: info@ferdus.cz, tel./fax: 577 103 566, 573 356 390 E-OBCHOD : www.ferdus.cz. VYVAŽOVACÍ STROJ PNEUMATIK OSOBNÍCH VOZIDEL typ

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ ,META skladovací technika s.r.o. U Smaltovny 2 (areál Sfinx) CZ-370 01 České Budějovice Czech Republic Tel: ++420-38-7316796 Fax: ++420-38-7316702 Email: meta@meta-online.cz Internet:www.meta-online.cz

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

1 z 14. Návod k použití. Výrobce: Telstra s.r.o

1 z 14. Návod k použití. Výrobce: Telstra s.r.o 1 z 14 Návod k použití Výrobce: Telstra s.r.o Ovladač čerpadla OVL1 2 z 14 I.OBSAH I. OBSAH II. BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE 1. RIZIKA A NEBEZPEČÍ 2. BEZPEČNOST PRÁCE 2.1. MONTÁŽ, DEMONTÁŽ, UVEDENÍ DO PROVOZU

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SANItech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA VR 105 / VR 106 5/2008 1. Provedení RADA VR 105 / VR 106

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400. Obsah: I. Všeobecné informace. II. Možnosti umístění kliky FO 400. Obsah balení a potřebné nářadí

Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400. Obsah: I. Všeobecné informace. II. Možnosti umístění kliky FO 400. Obsah balení a potřebné nářadí Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400 Obsah: I. Všeobecné informace II. Možnosti umístění kliky FO 400 III. IV. Obsah balení a potřebné nářadí Návod k montáži V. Obsluha I. Všeobecné informace

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB)

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Přípustné použití přístroje zahrnuje: Připojení a provoz nízkonapěťových spotřebičů s napájecím napětím ležícím v rozmezí 0-30 V DC k napěťovým zdířkám

Více

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití W12 Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz servis@ekotez.cz

Více

6302 2228 06/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroj Logamatic 4212 TEST STB. Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje

6302 2228 06/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroj Logamatic 4212 TEST STB. Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje 6302 2228 06/2000 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Regulační přístroj Logamatic 4212 80 105 TEST STB Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje Úvodem Důležité všeobecné pokyny k použití Tento technický

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

EN-DVI20-32 / EN-DVI20-82 EN-DVJ30-32 / EN-DVJ30-82

EN-DVI20-32 / EN-DVI20-82 EN-DVJ30-32 / EN-DVJ30-82 VENKOVNÍ IR DOME KAMERA EN-DVI20-32 / EN-DVI20-82 EN-DVJ30-32 / EN-DVJ30-82 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI, PROSÍM, NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU Bezpečnostní upozornění

Více

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ www.irobot.cz verze 1.0 Důležité bezpečnostní informace Důležité bezpečnostní pokyny Toto zařízení není určené k tomu, aby jej obsluhovali děti a osoby

Více

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací www.whirlpool.eu/register ČESKY... str. 2 2 ČESKY ZDRAVÍ A BEZPEČNOST a průvodce INSTALACÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL. Abychom

Více

TC 1500 CNC soustruh. Typ TC-1500 TC-1500M Max. oběžný průměr nad suportem

TC 1500 CNC soustruh. Typ TC-1500 TC-1500M Max. oběžný průměr nad suportem TC 1500 CNC soustruh - Nová řada CNC soustruhů ze zvýšenou tuhostí - Nová nástrojová hlava s rychlou výměnou nástroje - Efektivní a přesné soustružení - Provedení M s osou C a poháněnými nástroji Typ TC-1500

Více

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14 Návod k obsluze SEPREMIUM 10 Separátor kondenzátu 06/14 OBECNÁ FUNKCE Zařízení SEPREMIUM 10 slouží k odlučování oleje z kondenzátu, který je extrahován ze systémů na stlačený vzduch. Polypropylen má na

Více

Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD

Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD EC Prohlášení o shodě Podle Směrnice o strojích 2006/42/EC Pro následující zařízení : Výrobek : Nůžkový paletový vozík Označení typu /Obchodní značka : JF Název výrobce : Ningbo

Více