ESF - Operační program Rozvoj lidských zdrojů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ESF - Operační program Rozvoj lidských zdrojů"

Transkript

1 ESF - Operační program Rozvoj lidských zdrojů Kultura a strukturální fondy PhDr. Blažena Křížová Ministerstvo práce a sociálních věcí

2 Česká republika disponuje obrovským bohatstvím kulturního dědictví a rozvinutou kulturní a uměleckou tradicí a má řadu předpokladů pro to, aby zde kultura hrála významnou ekonomickou roli, aby se stala jedním z katalyzátorů ekonomického a sociálního rozvoje a stabilizace demokratického prostředí.

3 Východiska : Ekonomické a sociální přínosy kultury: Kultura onapomáhá posilovat sociální soudržnost ozlepšuje image místa osnižuje kriminální činnost a projevy násilného chování opodporuje zájem místních iniciativ opodporuje integritu a sebedůvěru komunity opodporuje partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem

4 opřináší přímé příjmy vynaložené spotřebiteli na kulturní zboží a služby ozajišťuje nepřímé příjmy ze souvisejících služeb multiplikační efekty ovytváří pracovní místa s dopadem na zaměstnanost o přináší nepřímé ekonomické dopady v daném místě zabraňuje vysidlování ovytváří atraktivní prostředí pro investory ( a to o především pro investice do průmyslových a obchodních zón zájem investorů je mít i pro svůj osobní zájem v zázemí kulturní prostředí

5 opomáhá budovat lidský kapitál Lidské zdroje opřispívá ke vzdělávání a produktivitě pracovní síly ovytváří atraktivní prostředí pro investory ( a to o především pro investice do průmyslových a obchodních zón zájem investorů je mít i pro svůj osobní zájem v zázemí kulturní prostředí omá pozitivní vliv na budování percepční a vizuální inteligence, která je předpokladem pro stabilizaci kvalifikované a kreativní pracovní síly (všech i průmyslových oborů)

6 o Produktivita práce v kreativních oborech živé kultury je nesmírně vysoká a je tahounem produktivity ekonomiky jako celku, kulturní průmysl je jedním z primárních zdrojů inovací i pro jiné oblasti o Má schopnost budování sociálního kapitálu - vytváří sebevědomí a pocit vlastní identity, pocitu sdíleného závazku jako zdroje regenerace a revitalizace obcí a komunit

7 Evropský sociální fond (ESF) ESF je jedním ze čtyř strukturálních fondů EU, jejichž prostřednictvím podporuje Politiku hospodářské a sociální soudržnosti zaměřenou na odstraňování ekonomických a sociálních rozdílů mezi jednotlivými regiony v rámci EU. ESF je klíčovým finančním nástrojem při realizování Evropské strategie zaměstnanosti. Objem finančních prostředků z ESF pro ČR na zkrácené programovací období činí 456,9 mil. EUR (tj. cca 14 mld. Kč).

8 Možnosti čerpání z ESF Příspěvky z ESF jsou v ČR čerpány na základě: Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) 318,8 mil. EUR Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS II hlavní město Praha (JPD 3) - 58,8 mil. EUR Programu Iniciativy Společenství EQUAL (CIP EQUAL) - 32,1 mil. EUR Společného regionálního operačního programu (SROP) - 47,2 mil. EUR.

9 Operační program rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) Globální cíl OP RLZ: dosažení vysoké a stabilní úrovně zaměstnanosti, založené na kvalifikované a flexibilní pracovní síle, integraci sociálně vyloučených skupin obyvatelstva a konkurenceschopnosti podniků, při respektování principů udržitelného rozvoje. Podíl spolufinancování: v rámci OP RLZ podíl ESF činí 75% (80%) a podíl národního spolufinancování je 25% (20%).

10 Priority OP RLZ 1. Priorita OP RLZ: Aktivní politika zaměstnanosti - zajištění rychlého začlenění nezaměstnaných osob na trh práce a předcházení nezaměstnanosti - 2. Priorita OP RLZ: Sociální integrace a rovnost příležitostí - pomoc skupinách ohroženým sociálním vyloučením a prosazovaní rovných příležitostí na trhu práce

11 Priority OP RLZ - dokončení 3. Priorita OP RLZ: Rozvoj celoživotního učení - rozvoj kapacity vzdělávacích institucí, zlepšení obsahu a kvality vzdělávání - 4. Priorita OP RLZ: Adaptabilita a podnikání - podpora jak všeobecného, tak specifického odborného vzdělávání s cílem podpořit rozvoj odvětví perspektivních oborů a posílit konkurenceschopnost

12 OP RLZ 1. PRIORITA AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 2. PRIORITA SOCIÁLNÍ INTEGRACE A ROVNOST PŘÍLEŽITOSTÍ 3. PRIORITA ROZVOJ CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 4. PRIORITA ADAPTABILITA A PODNIKÁNÍ Opatření 1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání Opatření 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí Opatření 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání Opatření 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti Opatření 1.2 Modernizace veřejných služeb zaměstnanosti Opatření 2.2 Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Opatření 4.2 Specifické vzdělávání Opatření 2.3 Globální grant Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání zaměstnavatelé, podniky vzdělávací instituce instituce výzkumu a vývoje

13 systémový projekt národní projekt grantový projekt Základní typy projektů

14 Systémový projekt (SP) Národní projekt (NP) projekt založený na přímém přidělení finančních prostředků na modernizaci, rozšíření kapacity a kvality nabídky veřejných služeb nebo na doplnění národních politik Realizace projektu: přímo Konečný příjemce (KP) Konečný příjemce ve spolupráci s partnery prostřednictvím externího dodavatele kombinací výše uvedených způsobů Výběr dodavatele do 2 mil. Kč podle nastavených postupů OP RLZ, nad 2 mil. Kč podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách

15 Grantové schéma (GS) rámcový plán pro implementaci konkrétního Opatření nebo jeho části, může se členit na Programy podpory (nejvíc čtyři), které blíže odpovídají jednotlivým tématům, jsou zaměřeny na konkrétní druh činnosti nebo cílovou skupinu Typy GS: nadregionální - vyhlašují a administrují: odbory ministerstev ( MPSV, MŠMT, MPO, MŽP, MMR) regionální - vyhlašují a administrují: úřady práce pověřené krajskou koordinací (PÚP) kraje

16 Grantový projekt (GP) projekt, na který v rámci příslušného GS žádá žadatel Konečný uživatel o finanční podporu Typ a lokalizace GP: nadregionální - pro cílové skupiny z alespoň dvou a více krajů sídlo žadatele: kdekoliv na území ČR činnosti projektu: na libovolném odůvodněném místě regionální pro cílovou skupinu z jednoho kraje sídlo žadatele: kdekoliv na území ČR činnosti projektu: uskutečněny v rozhodující míře v regionu, pro který je žádost podávaná a který má z realizace projektu prospěch

17 Cílová skupina skupina osob (organizací), která je přímo příjemcem pomoci nebo nepřímo dotčena realizovaným projektem nebo má z jeho realizovaných činností užitek (např. nezaměstnaní, zaměstnanci, skupiny obyvatelstva ohrožené sociálním nebo jiným vyloučením, žáci, studenti apod.) liší se podle Opatření V rámci OP RLZ nelze navrhovat projekty pro cílové skupiny z území hl. m. Prahy!!!!!!!

18 Obsahové zaměření projektů ESF Vzdělávání a odborné školení Odborné vzdělávání, zaškolení, osvojení základních dovedností, pracovní rehabilitace, odborné vedení a dozor, poradenství, další vzdělávání, podpora vzdělávání pracovníků ve výzkumu a vývoji Zaměstnanost Podpora při získávání zaměstnání, při zahájení samostatně výdělečné činnosti, rozvoj nových pracovních příležitostí Struktury a systémy Rozvoj systémů vzdělávání a získávání kvalifikace, vč. rozvoje vzdělavatelů, zlepšování přístupu zaměstnanců ke vzdělávání Modernizace a zlepšení účinnosti služeb zaměstnanosti Rozvoj vazeb mezi trhem práce a vzdělávacími institucemi Předpovídání změn ve struktuře kvalifikačních potřeb trhu práce Doprovodná opatření Poskytování služeb, vč. pečovatelských a provoz zařízení pro závislé osoby rozvoje osobnosti - usnadnění přístupu na trh práce

19 Priorita 1 Aktivní politika zaměstnanosti Rozvoj pružného trhu práce, který přispívá ke snížení a prevenci nezaměstnanosti a zvýšení zaměstnatelnosti osob, jimž hrozí vyloučení z trhu práce Opatření 1.1- Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání Cílové skupiny: : uchazeči o zaměstnání, osoby dlouhodobě nezaměstnané, zájemci o zaměstnání, zaměstnanci ohrožení nezaměstnaností Podporované aktivity: : rekvalifikace, motivační aktivity, poradenství, pracovní diagnostika, zprostředkování, podpora při vytváření pracovních míst, podpora ohrožených míst a podpora pro sebezaměstnávání

20 Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí Snížení počtu a podílu osob ohrožených sociální exkluzí prostřednictvím integrovaného přístupu a odstraňování bariér znesnadňujících účast na trhu práce, včetně diskriminace podle pohlaví Opatření 2.1. Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí Cílové skupiny: : etnické menšiny, osoby bez přístřeší, osoby po výkonu trestu, oběti násilné trestné činnosti, v oblasti sociálních služeb pracovníci soc. služeb, obce, kraje, svazky obcí, poskytovatelé soc. služeb Podporované aktivity: vzdělávání, vytváření pracovních míst, speciální poradenské služby, sociální služby pro specifické skupiny, systémová podpora odborného vzdělávání poskytovatelů soc. služeb

21 Priorita 3 Rozvoj celoživotního učení Opatření 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání Cíl: zkvalitnění vzdělávání na ZŠ, SŠ, VOŠ a ve školských zařízeních a ustavení systémů podporujících rozvoj vzdělávání a jeho vazby na trh práce Grantové schéma 3.1. Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních Vyhlašovatel: MŠMT výše mil.kč

22 Cílové skupiny: ZŠ, SŠ, VŠ, školská zařízení, organizace MŠMT, nestátní neziskové organizace, žáci ZŠ, SŠ, VOŠ, učitelé, odborní pracovníci ve školství, zdravotně znevýhodnění, etnické minority, azylanti Podporované aktivity: tvorba a realizace programů na zkvalitňování vzdělávání cílových skupin, poradenství, systém monitorování vzdělávání, vytvoření systému certifikace kvalifikací aj. Oprávnění žadatelé : školy a školská zařízení, organizace MŠMT, kraje, obce, svazky obcí, sociální partneři, NNO, vzdělávací instituce

23 Opatření 3.2 Podpora terciálního vzdělávání, výzkumu a vývoje Cíl: zvýšení uplatnitelnosti absolventů všech typů studijních programů a programů celoživotního vzdělávání na trhu práce Grantové schéma Podpora terciální vzdělávání, výzkumu a vývoje Vyhlašovatel: MŠMT - výše 754 mil. Kč

24 Cílové skupiny: VŠ, asociace zaměstnavatelů a odborná pracoviště, instituce pro vědu výzkum Podporované aktivity: programy na prohloubení a vnitřní diferenciaci studijních programů VŠ, spolupráce škol s organizacemi zaměstnavatelů a odbornými pracovišti, programy pro vzdělávání pracovníků v oblasti výzkumu a vývoje Oprávnění žadatelé: VŠ, odborná a výzkumná pracoviště spolupracující s VŠ, asociace zaměstnavatelů

25 Opatření 3.3. Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Cíl: je vytvoření systému dalšího profesního vzdělávání a odpovídající regionální infrastruktuře poskytující další specializované kvalifikace dospělým občanům ve vazbě na trh práce Grantová schémata (regionální) Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání Vyhlašovatel: kraje - ve výši cca 998 mil Kč

26 Cílové skupiny: MPSV, orgány státní správy, kraje, obce, vzdělávací instituce, profesní sdružení, nestátní neziskové organizace Podporované aktivity: vytvoření systémů dalšího profesního vzdělávání, vybudování infrastruktury pro další profesní vzdělávání v regionech, rozvoj podpůrných systémů, vzdělávání lektorů, konzultantů aj. Oprávnění žadatelé: : vzdělávací instituce, poradenské instituce, profesní sdružení, zaměstnavatelé, sociální partneři nestátní neziskové organizace Termín: 4.Q. 2005

27 Priorita 4 Adaptabilita a podnikání Opatření 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti Grantové schéma Adaptabilita a podpora konkurenceschopnosti podniků a organizací Nadregionální: vyhlašovatel odbor Trhu práce MPSV (41) - ve výši cca 235 mil. Kč Regionální: vyhlašovatel - úřady práce pověřené krajskou působností (PÚP) - ve výši cca 941 mil. Kč

28 Podporované aktivity: vzdělávání zabezpečované zaměstnavateli,odborné vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů zaměřené na doplňování, rozšiřování a zvyšování kvalifikace, zavedení koncepčních moderních způsobů řízení organizací včetně řízení lidských zdrojů, aplikování moderních forem a metod vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů, vytváření nových pracovních míst, uplatňování pružných forem organizace práce, sebezaměstnávání, zvyšování znalostí a jejich uplatnění v oblasti podpory ochrany zdraví a bezpečnosti práce, zvyšování konkurenceschopnosti zaváděním systémů řízení jakosti a standardů kvality (ISO normy)

29 Cílové skupiny: zaměstnanci, zaměstnavatelé, zájemci o zahájení podnikání

30 Opatření 4.2 Specifické vzdělávání Cíl: rozvoj adaptability a kvalifikace pracovní síly v sektorech podnikání a služeb Cílové skupiny: : podniky zejména malé a střední, veřejná správa, veřejné instituce včetně škol, nestátní neziskové organizace Podporované aktivity: : specializované vzdělávání průmyslových podniků a pracovníků služeb, tvorba a realizace programů celoživotního vzdělávání pro cestovní ruch, programy pro environmentální vzdělávání Oprávnění žadatelé : dle výzev vyhlašovatelů (MŽP, MPO, MMR)

31 MMR celkem 260 mil. Kč Systémové projekty: Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu (CR) Odborná školení a vzdělávání pracovníků veřejné správy pro oblast CR Informace v CR Destinační management a vytváření produktů v CR Event marketing pro CR Rekvalifikační programy pro služby v CR Grantové schéma (návrh, 45 mil. Kč): Školení a poradenství pro podnikatele v CR včetně agroturistiky a podnikání na územích chráněných přírodních hodnot nebo chráněných hodnot kulturního dědictví

32 Předkládání žádosti o finanční podporu na základě uveřejněné výzvy: na webových stránkách na webových stránkách vyhlašovatelů GS v tisku: nadregionální GS v celostátní regionální GS v regionálním

33 Výzva identifikace výzvy včetně finanční alokace v Kč popis grantového schématu resp. programů podpory podporované aktivity, cílové skupiny, vymezení žadatelů, resp. partnerů omezení výše podpory na 1 projekt, míra veřejné podpory) termíny výzvy způsob výběru projektu předložení žádosti adresa vyhlašovatele kontaktní osoba

34 Oprávněnost žadatele typy subjektů, který může žádat o finanční podporu jsou přesně vymezeny ve výzvě žadatelé musí mít sídlo na území ČR žadatelé musí být přímo zodpovědní za přípravu a řízení projektu Oprávněnost partnerů partneři se podílejí na přípravě a realizaci projektu náklady, které jim při tom vzniknou jsou uznatelné náklady projektu splňují stejná kritéria oprávněnosti jako žadatel ve výzvě můžou být vymezeni i další partneři

35 Návrh projektu projekt musí být zaměřen na cílové skupiny a typy činností pro tyto skupiny, které jsou uvedeny pro jednotlivá Opatření v Dodatku k programu projekt musí přispět k naplnění globálního a specifických cílů příslušného Opatření podporované aktivity a cílové skupiny projektu jsou vymezeny v uveřejněné výzvě projekt nesmí trvat déle než 24 měsíců

36 Rozpočet projektu je to odhad celkových nákladů projektu při sestavování rozpočtu je třeba vycházet z minimální a maximální částky finanční podpory na jeden projekt určené ve výzvě z prostředků OP RLZ můžou být financovány pouze uznatelné náklady v případě vzniku přímých výnosů projektu (příjmy projektu z prodeje, pronájmu, služeb, zápisného) se tyto příjmy musí odečíst z uznatelných nákladů

37 Uznatelné náklady projektu musí být v souladu s Nařízeními EU musí být vynaloženy na aktivity v souladu s obsahovou stránkou a cíli projektu musí vzniknout v době trvání smluvního vztahu o financování projektu musí skutečně vzniknout, být zaznamenány na účtech příjemce finanční podpory a doložitelné originály účetních dokladů musí být pro realizaci projektu nezbytné a efektivní

38 Uznatelné výdaje projektu pokračování osobní výdaje cestovní náhrady zařízení a vybavení nelze hradit investice!!!! místní kancelář/náklady projektu nákup služeb drobné stavební úpravy přímá podpora (mzdové příspěvky)

39 Základní zdroje informací - webové stránky 1. Dokumenty: Dodatek k Programu Operační program rozvoj lidských zdrojů popis: Priorit a Opatření programu globálního cílu a specifických cílů cílových skupin a podporovaných činností Příručka pro žadatele o finanční podporu grantových projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů 2. Výzvy aktivní, uzavřené 3. Veřejné zakázky hledání dodavatelů pro projekty 4. Semináře k vyhlášeným výzvám pro případné žadatele

40 Možnosti resortu kultury v programech financovaných z ESF

41 Typy projektů pro kulturu - vytváření center celoživotního učení komunitní centra zaměření na všechny vrstvy veřejnosti včetně nezaměstnaných, sociálně vyloučených, mladistvých, seniorů - knihovny, muzea - vytváření partnerství se školami uměleckými středními i vysokými, vysokými školami humanitního zaměření vychovávající pracovníky muzeí, galerií, knihoven, památkové péče učební programy musí být propojeny s potřebami praxe, získání marketingových dovedností, práce s medií, propagace, výstavní činnost vytváření systémů dalšího profesního vzdělávání

42 vhodné pro Asociace sdružující kulturní instituce, nebo jednotlivce vznik vzdělávacích modulů např. pro muzejní pracovníky, pracovníky památkové péče, ale i živé kultury divadelníky, manažery,propagační pracovníky apod. Kulturní zařízení je také zaměstnavatel Každý zaměstnavatel může uplatnit projekt na další vzdělávání svých zaměstnanců, které přispěje k adaptabilitě pracovní síly a konkurenceschopnosti Příležitost pro všechny instituce v resortu kultury, profesní společenstva aj

43 Strategie MPSV Základní referenční dokumenty Strategické obecné zásady Společenství (zásada č. 3 Více a lepších pracovních míst ) Návrh nařízení o Evropském sociálním fondu Směrnice zaměstnanosti pro léta Národní rozvojový plán Evropský sociální fond v České republice

44 Strategické obecné zásady Společenství Zásada č. 3: Více a lepších pracovních míst Přilákat a udržet více zaměstnaných osob a modernizovat systém sociální ochrany Zlepšit adaptabilitu pracovníků a podniků a flexibilitu trhu práce Zvýšit investice do lidského kapitálu prostřednictvím lepšího vzdělávání a dovedností Administrativní kapacita Pomoc pro udržení zdravé pracovní síly Evropský sociální fond v České republice

45 Priority ESF: Konvergence a Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Zvyšování adaptability zaměstnanců a podniků Zlepšení přístupu k zaměstnání Posílení sociální integrace znevýhodněných osob a potírání diskriminace Posilování lidského kapitálu Podpora rozvoje a zlepšování partnerství, paktů a iniciativ za účelem mobilizace pro reformy v oblasti zaměstnanosti a sociálního začleňování Evropský sociální fond v České republice

46 Priority ESF: Konvergence Zlepšování investic do lidského kapitálu Posilování institucionální kapacity veřejné správy a veřejných služeb Evropský sociální fond v České republice

47 Předpokládané zaměření Operačních programů OP pro cíl Konvergence (celá ČR bez Prahy) Rozvoj lidských zdrojů a zaměstnanost OP pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (Praha) zaměřený na rozvoj lidských zdrojů Evropský sociální fond v České republice

48 OP pro cíl Konvergence Předpokládané zaměření: 2. Zvyšování adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů 3. Aktivní politiky trhu práce 4. Sociální integrace a rovnost příležitostí 5. Rozvoj dalšího profesního vzdělávání 6. Modernizace institucí na trhu práce 7. Mezinárodní spolupráce 8. Technická pomoc Evropský sociální fond v České republice

49 OP pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Předpokládané zaměření: 2. Zvyšování adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů 3. Aktivní politiky trhu práce 4. Sociální integrace a rovnost příležitostí 5. Rozvoj celoživotního učení 6. Modernizace veřejné správy 7. Mezinárodní spolupráce 8. Technická pomoc Evropský sociální fond v České republice

50 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

51 Děkuji Vám za pozornost a přeji hodně úspěchů při předkládání projektů v rámci OP RLZ

lní fond a jeho ití pro Českou republiku

lní fond a jeho ití pro Českou republiku Evropský sociáln lní fond a jeho využit ití pro Českou republiku Karlovy Vary 7. října 2004 JUDr. Čestmír Sajda,, MBA náměstek ministra Ministerstvo práce a sociáln lních věcív www.esfcr esfcr.cz Evropský

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Ministerstvo pro místnm. programu rozvoje lidských zdrojů v cestovním m ruchu

Ministerstvo pro místnm. programu rozvoje lidských zdrojů v cestovním m ruchu m Seznámen mení s projekty Operačního programu rozvoje lidských zdrojů v cestovním m ruchu Konference Hospitality & Tourism Summit 29. 10. 2007-30. 10.2007 Evropský sociáln lní fond součást finančních

Více

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ (OP RLZ) vyhlašuje VÝZVU pro

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Venkov 2011,

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Politika HSS EU 2007-13 3 nové cíle: Konvergence Regionální konkurenceschopnost

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

ZPŮSOB TVORBY REGIONÁLNÍCH PROJEKTŮ VLASTNÍ ZKUŠENOSTI. Ing. Leopold Podmolík, jednatel a ředitel firmy

ZPŮSOB TVORBY REGIONÁLNÍCH PROJEKTŮ VLASTNÍ ZKUŠENOSTI. Ing. Leopold Podmolík, jednatel a ředitel firmy ZPŮSOB TVORBY REGIONÁLNÍCH PROJEKTŮ VLASTNÍ ZKUŠENOSTI Ing. Leopold Podmolík, jednatel a ředitel firmy PŘEHLED ZÁKLADNÍCH POJMŮ Evropský sociální fond (ESF) Globální grant (GG) Operační program Rozvoj

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Krajský kulatý stůl zaměstnanosti, Olomouc 2. 12. 2013 Obsah prezentace 1. Současný stav přípravy

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ III.1 Financování ze státního rozpočtu Právní rámec financování regionálního školství Základní právní rámec upravující financování regionálního školství (RgŠ)

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999

o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

PODPORA SPOLUPRÁCE VĚDECKÝCH A VÝZKUMNÝCH PRACOVIŠŤ S PODNIKATELSKOU SFÉROU, PODPORA INOVACÍ

PODPORA SPOLUPRÁCE VĚDECKÝCH A VÝZKUMNÝCH PRACOVIŠŤ S PODNIKATELSKOU SFÉROU, PODPORA INOVACÍ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Plán aktivit cestovního ruchu: - dříve Konsolidovaný plán podpory

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 30. 12. 2011 Stránka: 1 z 8 Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 29. června 2015 Mgr. Gabriela Pokorná OBSAH SEMINÁŘE aktuální stav cíle programu, prioritní osy Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část harmonogram výzev

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU 12.11.2013 Praha CO SE DOVÍTE 1. Představení programu IROP 2. Sociální bydlení v IROP 3. Co nás ještě čeká 4. Kde hledat další informace

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 6 4 FINANČNÍ INFORMACE... 7 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 6 4 FINANČNÍ INFORMACE... 7 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 9. září 2014 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

NAŘÍZENÍ EP A RADY (ES) Č. 1081/2006

NAŘÍZENÍ EP A RADY (ES) Č. 1081/2006 NAŘÍZENÍ EP A RADY (ES) Č. 1081/2006 ZE DNE 5. ČERVENCE 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 31. října 2012 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

PROVÁDĚCÍ DOKUMENT Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost l e d e n 2 0 0 8

PROVÁDĚCÍ DOKUMENT Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost l e d e n 2 0 0 8 3. PROVÁDĚCÍ DOKUMENT Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost leden 2008 OBSAH 1. ÚVOD...6 2. PRINCIPY INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL NAPLŇOVANÉ V PRŮBĚHU REALIZACE OP LZZ...9 3. PODROBNÝ POPIS

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

OP LZZ Mezinárodní spolupráce. 13. září 2011

OP LZZ Mezinárodní spolupráce. 13. září 2011 OP LZZ Mezinárodní spolupráce 13. září 2011 Název projektu: Centrum vzdělávacích aktivit zahraniční spolupráce Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0270 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko II Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko 32 4. Regionální a programový kontext 4.1 Programové dokumenty v oblasti rozvoje lidských zdrojů Jedním z klíčových

Více

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Zápatí prezentace 1 Řízení lidských zdrojů v JMK Jihomoravský kraj dlouhodobý aktivní přístup

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 NÁSTROJ CLLD POSTUP IMPLEMENTACE Nástroj komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) poprvé

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 Struktura prioritních os OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 ING. JITKA BEDNÁŘOVÁ Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Investiční priority 1.1 Přístup k zaměstnání pro

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 2014-2020. RYCON Consul4ng s.r.o.

Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 2014-2020. RYCON Consul4ng s.r.o. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 2014 2020 RYCON Consul4ng s.r.o. Alokace v období 20142020 V programovacím období 2014 2020 jsou pro Českou republiku vyčleněny téměř 24 mld. EUR, tj.

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice Základní škola a Mateřská

Více

Zkvalitňov prostřednictv. ednictvím m Evropského lního fondu v letech 2007-13. Mgr. Barbora Hoškov. ková

Zkvalitňov prostřednictv. ednictvím m Evropského lního fondu v letech 2007-13. Mgr. Barbora Hoškov. ková Zkvalitňov ování vzdělávání prostřednictv ednictvím m Evropského sociáln lního fondu v letech 2007-13 Mgr. Barbora Hoškov ková Ministerstvo školství,, mláde deže e a tělovýchovy t ČR Obsah prezentace Programové

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8.

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8. Příloha 1 Hlavní město Praha vyhlašuje dne 8. ledna 2008 výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí 1. Identifikace výzvy Operační program Praha Adaptabilita Prioritní

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 31. 12. 2014 Stránka: 1 z 9 Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku

Více

Přetrvávající či prohlubující se problémy trhu práce:

Přetrvávající či prohlubující se problémy trhu práce: ANALÝZA PODPORY CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ, ZAMĚSTNANOSTI A ZAMĚSTNATELNOSTI A JEJICH VZÁJEMNÝCH VAZEB S DŮRAZEM NA ADAPTIBILITU ZAMĚSTNANCŮ A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ 11. 4. 2012 Postup hodnocení Shodný postup

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Strategické plánování v kontextu regionální politiky 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR Mgr. Josef Miškovský,

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013

PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 2013 1 Novinky pro 2007-2013 2013 (terminologie) Priorita Opatřen ení 2004 2006 Grantové schéma Projekt (národn rodní, systémový) Konečný ný

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ A VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ A ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH OLOMOUCKÝM KRAJEM V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU Radek Augustin Krajský úřad Olomouckého kraje Setkání k problematice

Více

Partnerství v oblasti zaměstnanosti v Rakousku a v České republice Alena Zieglerová

Partnerství v oblasti zaměstnanosti v Rakousku a v České republice Alena Zieglerová Partnerství v oblasti zaměstnanosti v Rakousku a v České republice Alena Zieglerová Úřad práce v Mostě 21. setkání krajů, NVF, 25.-26.11.2009 Teritoriální pakty zaměstnanosti v Rakousku Teritoriální pakty

Více

Strukturální EU fondy 2007-2013

Strukturální EU fondy 2007-2013 Strukturální EU fondy 2007-2013 Andrea Kožuchov uchová 31.10.2007 Equica Poradenská společnost Specializace na projektové a procesní řízení EPMS Equilibrium Project Management Solutions Vlastní metodika

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více