STEJNOPIS. Notářský zápis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STEJNOPIS. Notářský zápis"

Transkript

1 JUDr. Zdeňka Honikovai notářka v Hodoníně Hodonín, Dobrovolského 3971/i:: STEJNOPIS Notářský zápis N 270/2014 NZ 246/2014 strana první sepsaný jménem JUDr. Zdeňky Horákové, notářky se sídlem v Hodoníně, dne (desátého června roku dva tisíce čtrnáct), na adrese: Praha, Třebohostická 3069/14, jejím zástupcem ustanoveným podle 24 notářského řádu, Mgr. Jiřím Horákem, notářským kandidátem Na místo samé se dostavil: jediný akcionář níže uvedené společnosti - společnost s obchodní firmou SAFICHEM GROUP AG, se sídlem 8002 Curych, Todistrasse 16, Švýcarská konfederace, Registrační číslo: CHE dříve CH (dále též SAFICHEM GROUP AG"), zastoupená na základě plné moci ze dne , která tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu, zmocněncem Mgr. Radkem Muroněm, nar , bydliště Praha 10, Vršovice, Madridská 757/8, jehož totožnost jsem ověřil z jeho platného úředního průkazu, který prohlásil, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis sepsán Existence společnosti s obchodní firmou VUB Pharma, a.s., se sídlem Roztoky, Vltavská 53, PSČ , IČ: , (dále též společnost" nebo VUB Pharma, a.s."). byla ověřena z výpisu z vložky 14146, oddílu B, obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze ze dne , a existence společnosti s obchodní firmou SAFICHEM GROUP AG, byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku Švýcarské konfederace, Registrační číslo: CHE dříve CH ze dne O těchto výpisech, výše uvedený Mgr. Radek Muroň prohlásil, že obsahují aktuální stav údajů o společnostech zapisovaných do obchodního rejstříku. Skutečnost, že společnost s obchodní firmou SAFICHEM GROUP AG je jediným akcionářem společnosti s obchodní firmou VUB Pharma, a.s. byla prokázána předložením všech listinných akcií společnosti zmocněncem Společnost s obchodní firmou SAFICHEM GROUP AG, jako jediný akcionář společnosti s obchodní firmou VUB Pharma, a.s., činí přede mnou právní jednání, a to:

2 . rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady strana druhá I. Společnost s obchodní firmou SAFICHEM GROUP AG, jako jediný akcionář společnosti s obchodní firmou VUB Pharma, a.s., rozhodla ve smyslu ustanovení 12 zákona č. 90/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákon o obchodních korporacích", při výkonu působnosti valné hromady výše uvedené společnosti v souladu se stanovami a v souladu s ustanovením 421 zákona o obchodních korporacích o: a) ~~-~-~----~--~-~--~-~~--~---~-~~-~-~--~-----~~--~----~ ~---~~----~--- změně podoby akcií, a to z akcií listinných na akcie zaknihované, b)-~--~~-~---~-~~~~-~-----~-~ ~-~---~~-----~-~-~~---~~~~~ ~----~podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb o obchodních korporacích, jako celku, c) ~-~--~~-~--~~---~~~~~--~-----~-----~~-~--~~~~---~-~~~--~~~~---~~----~--- změně původních stanov na stanovy nové, které nově zní: STANOVY SPOLEČNOSTI VUB Pharma, a.s. (dále jen Společnost") I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a internetové stránky Společnosti I. Obchodní firma Společnosti zní: VUB Pharma, a.s Sídlem Společnosti jsou: Roztoky Internetové stránky Společnosti jsou umístěny na adrese

3 strana třetí Čl. 2 Předmět podnikání Společnosti 1. Předmětem podnikání Společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Činnost technických poradců v oblasti biotechnologií Čl. 3 Základní kapitál 1. Základní kapitál Společnosti činí ,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) Základní kapitál Společnosti byl zcela splacen Čl. 4 Akcie 1. Základní kapitál Společnosti uvedený v článku 3 těchto stanov je rozdělen na 80 ks (slovy: osmdesát kusů) zaknihovaných kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie ,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) Všechny akcie Společnosti jsou vydány jako zaknihované cenné papíry Kromě kmenových akcií nejsou vydány žádné zvláštní druhy akcií a převoditelnost akcií není omezena II. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI Čl. 5 Systém vnitřní struktury a orgány Společnosti ' 1. Systémem vnitřní struktury Společnosti je systém monistický Společnost zřizuje tyto orgány: A. valnou hromad u správní radu C. statutárního ředitele A. VALNÁ HROMADA Čl. 6 Postavení a působnost valné hromady 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti Do působnosti valné hromady náleží:

4 strana čtvrtá rozhodování o změně těchto stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základrubo kapitálu pověřenou správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; rozhodování o změně výše základrubo kapitálu a pověření správní rady ke zvýšení základrubo kapitálu; ~ rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisrubo kurzu; rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů dle 286 odst. I zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon o obchodních korporacích"); volba a odvolání členů správní rady; schvalování smluv o výkonu funkce uzavíraných Společností se členy správní rady; schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v zákonem stan, h vr d h tímní' rv, zá ě ky ovenyc pnpa ec 1 mezi ucetní v r ; rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty; rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů Společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o jejich vyřazení z obchodování na evropském regulovaném trhu; rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku; schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu Společnosti nebo jeho části; rozhodnutí o přeměně Společnosti dle zvláštního právrubo předpisu, nestanoví-li právní předpis, že o těchto skutečnostech rozhoduje v určitém případě správní rada Společnosti; schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení; schválení poskytnutí finanční asistence ze strany Společnosti; rozhodování o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady Pokud má Společnost jediného akcionáře, vykonává pl.isobnost valné hromady tento jediný akcionář a ustanovení čl. 7 až 11 těchto stanov se neaplikují

5 strana pátá Čl. 7 Účast na valné hromadě 1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách Valné hromady se účastni statutární ředitel a členové správní rady. Jednání valj?.é hromady se mohou účastnit i další osoby pozvané statutárním ředitelem Společnosti. -- Čl. 8 Svolávání valné hromady 1. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, nejpozději do šesti měsíců od posledmno dne předcházejícího účetního období Valnou hromadu svolává statutární ředitel Společnosti, pokud zákon nestanoví jinak. Valnou hromadu svolává statutární ředitel tak, že pozvánku na valnou hromadu uveřejní na internetových stránkách Společnosti dle článku 1 odst. 3 těchto stanov a současně ji zašle všem akcionářům Společnosti na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 dní před konáním valné hromady, nestanoví-li zákon jinak Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat náležitosti požadované platnými právními předpisy Valná hromada se může konat i bez řádného svolání (tedy bez splnění požadavků zákona a těchto stanov na svolání valné hromady), pokud s tím nejpozději na valné hromadě vysloví souhlas všichni akcionáři Společnosti Čl. 9 Rozhodování valné hromady a způsob hlasování 1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu Společnosti Není-li valná hromada schopna se usnášet ani po uplynutí jedné hodiny od doby, na kterou byla svolána, pak osoba pověřená řízením valné hromady tuto skutečnost oznámí přítomným akcionářům. V takovém případě svolá statutární ředitel Společnosti, je-li to stále potřebné, náhradní valnou hromadu se shodným pořadem, a to tak, aby se konala do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána píivodní valná hromada. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána pň.vodní valná hromada, a lhůta uvedená v článku 8 odst. 2 těchto stanov se zkracuje na 15 dnů. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení článku 9 odst. 1 těchto stanov

6 strana šestá 4. S každou akcií Společnosti o jmenovité hodnotě ,- Kč je na valné hromadě Společnosti spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti tedy činí 80 11lasů Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyt v d vtv o stanovy nevyza UJl ve smu Jmou Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky Na valné hromadě se nejprve hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady. V případě nepřijetí návrhu svolavatele valné hromady se přistoupí k hlasování o případných návrzích a protinávrzích akcionářů, a to v pořadí jejich p.odání Pokud ze zákona nevyplývá něco jiného, může valná hromada pokračovat v jednání, jestliže bylo v průběhu sčítání hlasů dosaženo většiny :potřebné k rozhodnutí nebo jestliže je zřejmé, že této většiny nemůže být dosaženo. Uplný výsledek hlasování se uvede v zápise z jednání valné hromady ČL IO Řízení valné hromady 1. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů; může tak zvolit i osoby, které nejsou akcionáři Společnosti Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen, nebo nemůže-li z vážných důvodů pokračovat v jejím řízení. Nebude-li zvolen zapisovatel nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že (i) předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba, a/nebo (ii) že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady Předseda valné hromady nebo osoba pověřená řízením valné hromady jsou povinni na valné hromadě zabezpečit seznámení akcionářů se všemi návrhy a protinávrhy podanými akcionáři. Dále jsou povinni zabezpečit na valné hromadě podání všech vysvětlení, na která mají akcionáři právo Předseda valné hromady je na valné hromadě oprávněn přijímat opatření organizačního charakteru, a to za účelem zajištění řádného průběhu valné hromady v souladu s právními předpisy Čl. 11 Rozhodování per rollam 1. Akcionáři Společnosti mohou přijímat rozhodnutí o záležitostech spadajících do působnosti valné hromady také formou rozhodování per rollam (mimo valnou hromadu), a to za podmínek stanovených v 418 a násl. Zákona o obchodních korporacích

7 strana sedmá B. SPRÁVNÍ RADA Čl. 12 Postavení a působnost správní rady 1. Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení Společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon statutárním ředitelem. Do působnosti správní rady náleží jakákoliv věc týkající se Společnosti, ledaže ji Zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy svěřuje do působnosti valné hromady či statutárního ředitele. V rámci své působnosti správní rada zejména: vykonává usnesení valné hromady, jsou-li v souladu s právními předpisy a těmito stanovami '. přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku či úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě; předkládá valné hromadě a statutárnímu řediteli svá vyjádření, doporučení a návrhy v případě, že tak stanoví zákon nebo tyto stanovy; vyžaduje předložení zpráv týkajících se činnosti Společnosti v případě, že tak stanoví zákon nebo tyto stanovy; vyjadřuje se ke zprávě o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku a přezkoumávat výroční zprávu za uplynulé účetní období, kterou předkládá statutární ředitel valné hromadě; vad. -"" d ' 'h v di 1 vyz UJe huormace o statutární o re te e; seznamuje valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti; jmenuje statutárního ředitele; schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavíranou Společností s jejím statutárním ředitelem; J. menuj. e a o d vo l' ava ' pro kuri stu; rozhoduje v dalších věcech, pokud tak stanoví zákon nebo tyto stanovy Správní rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem nebo těmito stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám. Nikdo není oprávněn udělovat správní radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti statutárního ředitele

8 strana osmá. 3. Správní radaje oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost Společnosti děje v souladu s právními předpisy a těmito stanovami Jestliže s tím souhlasí všichni členové správní rady, může správní rada učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové správní rady písemně a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně písemnou formou Čl. 13 Složení a funkční období správní rady 1. Správní rada Společnosti má tři členy. Členy správní rady volí a odvolává valná hromada Společnosti. Správní rada volí a odvolává ze svých členů svého předsedu. Funkční období předsedy nesmí přesáhnout délku jeho funkčního období jako člena sprá~.rní rady. Správní rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do konání příští valné hromady Funkční období člena správní rady činí 1 O let, nestanoví-li smlouva o výkonu funkce u konkrétního člena správní rady jinak. Opětovná volba člena správní rady je možná Člen správní rady může ze své funkce odstoupit, nikoli však v době, která je pro Společnost nevhodná. Člen správní rady je povinen oznámit odstoupení správní radě. Výkon funkce člena správní rady končí v takovém případě uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení správní radě, neschválí-li správní rada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce Čl. 14 Zasedání správní rady 1. Řádná zasedání správní rady svolává předseda správní rady s uvedením pořadu jednání, a to dle potřeby, zpravidla jednou za dva měsíce. Mimořádná zasedání správní rady lze konat kdykoli na žádost předsedy nebo kteréhokoli člena správní rady Zasedání správní rady svolává její předseda písemnou nebo elektronickou pozvánkou (zaslanou em), v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jednání správní rady. Zasedání správní rady se koná zpravidla v sídle Společnosti. Pozvánka spolu s podklady pro konání zasedání správní rady musí být doručena všem členům správní rady nejpozději 7 dnů před konáním zasedání. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto dobu zkrátit v nezbytném rozsahu Členové správní rady se mohou v každém jednotlivém případě vzdát práva na řádné svolání zasedání správní rady. Pozvánka na zasedání správní rady není nutná, pokud se všichni členové správní rady práva na pozvání vzdají nejpozději v den příslušného zasedání správní rady Zasedání správní rady řídí její předseda, v případě jeho nepřítomnosti předem pověřený člen

9 strana devátá 5. O průběhu zasedání správní rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a jehož přílohou je seznam přítomných Čl. 15 Odměňování člena správní rady 1. Členu správní rady náleží za výkon funkce odměna. Určení výše odměny člena správní rady, vymezení všech složek odměny a pravidel pro její výplatu, jakož i jakékoli další výhody přiznané členu správní rady, stanoví smlouva o výkonu funkce, kterou schvaluje valná hromada Smlouva o výkonu funkce může členu správní rady přiznat také podíl na zisku Společnosti. V takovém případě stanoví jeho výši a podmínky pro jeho výplatu c. STATUTÁRNÍ ŘEDITEL Čl. 16 Postavení a působnost statutárního ředitele l. Statutární ředitel je statutárním orgánem Společnosti Statutárnímu řediteli náleží obchodní vedení Společnosti (v mezích základního zaměření stanoveného správní radou). V rámci své působnosti statutární ředitel zejména: vykonává usnesení valné hromady, jsou-li v souladu s právními předpisy a těmito stanovami; zajišťuje řádné vedení účetnictví, zpracovává a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu s těmito stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty; ---- svolává valnou hromadu a předkládá jí zprávy a jiné dokumenty v souladu 0 s p 1 atnym1 '"á'"vd pr :vnnm pre p1sy a t ě' rmto stanovarm; v souladu s platnými právními předpisy zpracovává a předkládá valné hromadě Společnosti zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku; předkládá valné hromadě k posouzení a rozhodnutí návrhy v záležitostech náležejících do působnosti valné hromady; předkládá správní radě k přezkoumání zprávy a jiné dokumenty v souladu s platnými,, v d. ě.. pravrurm pre p1sy a t rmto stanovarm Statutární ředitel stanoví předmět obchodního tajemství ve smyslu 504 občanského zákoníku a rozsah informací, které mohou být v zájmu zjištění správnosti údajů, ochrany dobrého jména Společnosti a zabránění zneužití či využití konkurencí poskytovány třetím osobám, členům správní rady, prokuristům případně dalším ZIIlocněncům

10 strana desátá 4. Nikdo není oprávněn udělovat statutárnímu řediteli pokyny týkající se obchodního vedení. Tím není dotčeno (i) oprávnění správní rady určovat základní zaměření obchodního vedení Společnosti ani (ii) oprávnění statutárního ředitele požádat valnou hromadu či správní radu z vlastní iniciativy o udělení pokynu týkajícího se obchodrubo vedení v souladu se zákonem S. Statutární ředitel poskytuje správní radě veškeré informace, které si správní rada v souladu se zákonem vyžádá Čl. 17 Jmenování statutárního ředitele, funkční období statutárního ředitele 1. Statutárního ředitele jmenuje správní rada. Statutárním ředitelem může být jmenován též předseda správní rady. Statutární ředitel, který je v době svého jmenování předsedou správní rady, musí být jmenován jednomyslným rozhodnutím všech členů správní rady Funkční období statutárního ředitele činí 1 O let, nestanoví-li smlouva o výkonu funkce jinak. Je-li statutárním ředitelem předseda správní rady, odpovídá jeho funkční období délce jeho funkčního období jako člena správní rady. Opětovné jmenování statutárního ředitele je možné Statutární ředitel může ze své funkce odstoupit, nikoli však v době, která je pro Společnost nevhodná. Statutární ředitel je povinen oznámit odstoupení správní radě. Výkon funkce statutárního ředitele končí v takovém případě uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení správní radě, neschválí-li správní rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Okamžikem zániku funkce statutárního ředitele zeiká bez dalšího též funkce předsedy správní rady Čl. 18 Odměňování statutárního ředitele 1. Statutárnímu řediteli náleží za výkon funkce odměna. Určení vyse odměny statutárrubo ředitele, vymezení všech složek odměny a pravidel pro její výplatu, jakož i jakékoli další výhody přiznané statutárnímu řediteli, stanoví smlouva o výkonu funkce, kterou schvaluje správní rada Smlouva o výkonu funkce může statutárnímu řediteli přiznat také podíl na zisku Společnosti. V takovém případě stanoví jeho výši a podmínky pro jeho výplatu III. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST Čl. 19 Jednání za Společnost 1. Za Společnost jedná ve všech věcech navenek statutární ředitel

11 strana jedenáctá IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI Čl. 20 Rozdělování zisku Společnosti 1. O rozdělení zisku Společnosti rozhoduje valná hromada na návrh statutárního ředitele po přezkoumání tohoto návrhu správní radou Podíl na zisku lze vedle akcionářů rozdělit také mezi členy správní rady &polečnosti a jejího statutárního ředitele, kterým právo na podíl na zisku přiznává smlouva o výkonu funkce. Valná hromada může také rozhodnout, že se celý čistý zisk nebo jeho nerozdělená část převádí na účet nerozděleného zisku minulých let Rozdělení zisku a výplatu podílů na zisku lze realizovat pouze při respektování podmínek a omezení stanovených platnými právními předpisy, zejména Zákonem o obchodních korporacích Podíl na zisku je splatný v penězích, a to do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení Čl. 21 Úhrada ztráty Společnosti 1. O způsobu úhrady ztráty Společnosti vzniklé v uplynulém účetním období rozhoduje valná hromada v souladu s platnými právními předpisy Valná hromada může rozhodnout i tak, že ztráta nebude uhrazena a bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let V. FONDY, ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU, FINANČNÍ ASISTENCE Čl. 22 Rezervní a účelové fondy 1. Společnost vytváří zvláštní rezervní fondy pouze v případech a za podmínek stanovených platnými právními předpisy, zejména Zákonem o obchodních korporacích Společnost může zřídit také účelové fondy, o jejichž použití rozhoduje statutární ředitel, ledaže v konkrétním případě zákon svěřuje tuto kompetenci valné hromadě. --- Čl. 23 Změny yýše základního kapitálu 1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu Společnosti rozhoduje valná hromada, popřípadě správní rada na základě pověření valné hromady, a to za podmínek, které stanoví platné právní předpisy, zejména Hlava V, Díl 6 Zákona o obchodních korporacích. Zvýšení či snížení základního kapitálu Společnosti lze uskutečnit všemi způsoby, které platné právní předpisy dovolují

12 strana dvanáctá Čl. 24 Finanční asistence 1. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci ve smyslu 41 Zákona o obchodních korporacích, a to za podmínek uvedených v 311 a násl. Zákona o obchodních korporacích VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Čl. 25 Právní poměry Společnosti 1. Společnost je plně podřízena právní úpravě Zákona o obchodních korporacích (zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů), a to v souladu s 777 odst. 5 Zákona o obchodních korporacích Záležitosti výslovně neupravené těmito stanovami se řídí platnými právními předpisy, zejména Zákonem o obchodních korporacích Čl. 26 Postup při změnách stanov 1. O Zltlěnách těchto stanov rozhoduje valná hromada, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností Společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédnul zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo Společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu V případě, že valná hromada rozhoduje o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné, o změně formy nebo druhu akcií anebo o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodrubo rejstříku. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem jejího rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo ze zákona plyne, že nabývají účinnosti později V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví statutární ředitel bez zbytečného odkladu poté, co se o změně dozví, úplné znění stanov a založí jej do sbírky_.listin obchodrubo rejsth1ru *** d) odvolání předsedy představenstva Ing. Tomáše Plachého, MBA, dat. nar. 27. listopadu 1975, bydliště Na Křtině 271, Újezd, Praha 4, e) odvolání místopředsedy představenstva Ing. Tomáše Plachého, CSc., dat. nar. 10. března 1952, bydliště Štítová 243, Újezd, Praha 4,

13 strana třináctá f) odvolání člena představenstva RNDr. Vladimíra Kysilky, dat. nar. 24. května 1951, bydliště Heinemannova 2698/11, Dejvice, Praha 6, g) odvolání předsedy dozorčí rady Ing. Jana Menglera, CSc., dat. nar. 28. února 1950, bydliště Zlatnická 1129/8, Nové Město, Praha 1, h) odvolání člena dozorčí rady Jana Švarce, dat. nar. 15. září 1962, bydliště Pod Saharou 723, Libčice nad Vltavou, i) odvolání člena dozorčí rady Doc. Ing. Petra Kačera, dat. nar. 9. října 1969, bydliště Husinecká 1849/15, Žižkov, Praha 3, j) jmenování statutárního ředitele Ing. Jana Menglera, CSc., dat. nar. 28. února 1950, bydliště Zlatnická 1129/8, Nové Město, 11 O 00 Praha 1, k) volbě člena správní rady Ing. Jana Menglera, CSc., dat. nar. 28. února 1950, bydliště Zlatnická 1129/8, Nové Město, 11 O 00 Praha 1, ) volbě člena správní rady Ing. Tomáše Plachého, MBA, dat. nar. 27. listopadu 1975, bydliště Na Křtině 271, Újezd, Praha 4, m) volbě člena správní rady RNDr. Vladimíra Kysilky, dat. nar. 24. května 1951, bydliště Hek~mannova 2698/11, Dejvice, Praha 6, Prohlašuji, že právní jednání účastníka tohoto notářského zápisu je v souladu s!}rávními předpisy a s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis a splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného seznamu nebo rejstříku Přílohy: plná moc ze dne , tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu, výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č , ze dne tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu, výpis z obchodního rejstříku Švýcarské konfederace, Registrační číslo: CHE ze dne , tvoří přílohu č. 3 tohoto notářského zápisu

14 strana čtrnáctá II. O tomto právním jednání byl tento notářský zápis sepsán, přečten, účastníkem v celém rozsahu schválen a přede mnou Mgr. Jiřím Horákem, notářským kandidátem, účastníkem podepsán {/ 4r- 'I"- I.s 2 Z1

15 r ~~ ~ - ""~ \.".f.\. ~~\;~ ~ ~.\~l.aj- ~ b"r ~~ ('&~f~ #. flj & "'Jr.-\ -., o~'~ OP~S POWER OF ATTORNEY PLNÁ MOC S M GROUP AG, ldent. No. CHE , with its registered seat at TODISTRASSE 16, 8002 ZOR.ICH, Switzerland, represented by Dr. Christoph von Graffenried, single statutory (hereinafter the "Sole Shareholder"), as the sole shareholder of the following companies: (a) (b) SAFINA, a.s., ldentification No , with its registered seat at Vídeňská 104, Post Code Vestec, Czech Republic, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague in Section B, File 1482; SPL a.s., ldentification No , With its registered seat at Praha 1 J, Třebohostická 3069/14, Post Code , Czech Republic, registered in the Commercial Regisi.er maintained by the Municipal Court in Prague in Section B, File 15608; (c) TECHNOEXPORT, a.s., ldentification No , with its registered seat at Praha 10, Třebohostická 3069/14, Post code , Czech Republic, registered in the Commercial Register maintained by the City Court in Prague in Section BXXXVI, File 62; (d) VUAB Pharma a.s., Identification No , with its registered seat at Roztoky, Vltavská 53, Post code , Czech Republic, registered in the Commercial Register maintained by the City Court in Prague in Section B, File 3036; ( e) VUB Pharma a.s., Identification No , with its registered seat at Roztoky, Vltavská 53, Post Code: , Czech Republic, registered in the Commercial Register ~tained by the City Court in Prague in Section B, File (f) Konwa Palace Assets a.s, Identification No , with its registerecl seat at Praha l, Václavské náměstí 84611, Czech Republic Post Code , registered in tli,.. Commercial Register maintained by the City Court in Prague in Section B, File (g) SAFINA ASSETS, a.s., Identification No , with its registered seat at Vídeňská 104, Vestec, Post Code Czech Republic, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague in Section B, File (h) SAFINA Service a.s. Identification No , with its registered seat at Vídeňská 104, Vestec, Post Code , Czech republic registered in the Commercial Register maintained by the City Court in Prague in Section B, File (the above companies hereinafter together the "Companies" and each individually a Company"), Společnost SAFICHEM GROUP AG, IČ: CHE , si sídlem TÓDISTRASSE 16, 8002 ZÚRJCH, ŠVýcarsko, jednající panem Dr. Christophem von Grajfenriedem, samc JJtatný statutární zástupce (dále jen Jediný akcionář"),.

16 I "alw jediný akcionář následujících společností: (a) SAFINA, a.s., IČ: 45J , se sídlem Vídeňská J04, Vestec, Česká Republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce J 482; (b) SPL a.s., IČ: , se sídlem Praha JO, Třebohostická 30691J4, PSČ JOO 00, Česká Republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce J 5608; (c) TECHNOEXPORT, a.s., IČ J, se sídlem Praha JO, Třebohostická 30691J4, PSČ JOO 3J, Česká Republika,zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 62 (d) VUAB Phanna a.s., IČ 63078J 80, se sídlem Roztoky, Vltavská 53, PSČ , Česká Republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3036; (e) VUB Phanna a.s., IČ: se sídlem Vltavská 53, Roztoky, PSČ: , Česká republika,, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka J4J46 (/) Koruna Palace Assets a.s, IČ: , se sídlem Praha J, Václavské náměstí 8461J, PSČ J J 334, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka J6399 (g) (h) SAFINA ASSETS, a.s., IČ: 242 4J 26J, se sídlem Vídeňská J04, Vestec, PSČ Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka J8349 SAFINA Service a.s., IČ: se sídlem Vídeňská J04, Vestec,Česká republika zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka J 6282 (vý.~'! uvedené společnosti dále jen Společnosti" a každá z nich jednotlivě dále jen Společnost'~, hereby grants tímto uděluje POWEROF ATTORNEY PLNOU MOC to Radek Muroň, Date ofbirth: , resicling at: Madridská 757/8, Praha IO-Vršovice (hereinafter the "Attomey") Mgr. Radek Muroň, nar. J 2.2. J 97 6, bytem: Madridská , Praha JO-Vršovice (dále jen "Zmocněnec") to represent the Sole Shareholder in respect of each of the Companies in adopting resolutions of the Sole.Skareholder in its capacity of the General Meeting of each Company (within the meaning of S~etion 12 of Act No. 90/2012 Coll., on Business Corporations) on:

17 - amending the Articles of Association of the relevant Company to a new consolidated wording, such amendments including (a) changing the shares of the relevant Company from documentary shares to book-entry shares, (b) other changes refl.ecting th.e new civil and commercial legislation of the Czech Republic; - recalling and/ or electing meu,.bers of the Board of Directors and/or the Supervisory Board of the relevant Company; - approving any agreements on the performance of o:ffice of any member of the Board of Directors and/or the Supervisory Board ofthe relevant Company. k zastupování Jediného akcionáře ve vztahu ke každé ze Společnosti při přijetí rozhodnuti Jediného akcionáře v působnosti valné hromady každé Společnosti (ve smyslu 12 zákona č Sb., o obchodních korporacích) o: - změně stanov příslušné Společnosti na nové úplné znění, přičemž součástí přijatých změn stanov budou (a) změna akcií příslušné Společnosti z listinných akcií na zaknihované akcie, (b) další změny reflektující nové občanskoprávní a obchodněprávní předpisy České Republiky; - odvolání a/nebo volbě c1enů představenstva a/nebo dozorčí rady příslušné Společnosti; - schválení jakýchkoli smluv o výkonu funkce členů představenstva a/nebo dozorčí rady příslušné Společnosti. Within the scope ofthis Power of Attomey, the Attomey is authorized, in particular, to: a) adopt any above specified resolutions of the Sole Shareholder of each Company in the form of a notarial deed, at any time until 31 August 2014; ~ b) adopt on behalf of the Sole Shareholder any further decisions or perf orm any other acts related to the above mentioned resolutions, sign any deeds, applications and/or any other documents required or connected with the above mentioned resolutións, including but not limited to the declarations in front of a notary public and notarial protocols, petitions to public (governmental) authorities, atc. V rámci této plné moci je Zmocněnec zejména oprávněn: a) přijmout jakákoli výše uvedené rozhodnutí Jediného akcionáře každé Společnosti ve formě notářského zápisu, a to kdykoli v době do 31. srpna 2014; b) přijmout v zastoupení Jediného akcionáře jakákoli další rozhodnutí či učinit jakékoli další úkony vztahující se k výše uvede71ými rozhodnutími, podepisovat jakékoli listiny, žádosti a/nebo jakékoli další dokumenty požadované nebo související s výše uvede71ými rozhodnutími, včetně (ale nikoli výlučně) notářských zápisů a prohlášení před notářem, návrhů vůči orgánům veřejné moci, atd

18 I f The Attomey is authorized to appoint a substitute to act within the scope of this Power of Attomey, i and ifhe appoints several ofthem, each ofthem shall be authorized to act independently.... I _.;i~. ' / Zmocněnec je oprávněn ustanovit za sebe dalšího zástupce k jednání v rozsahu této plné moci, a f pokud jich ustanoví více, bude každý oprávněn jednat samostatně.. I ~.,, ~I I I In/ v Ztirich on/ dne:l.. I rla y 2014 I SAFICHEM GROUP AG: [.~-~~-~.!..... Dr. Christoph von Graffenried Single statutory Samostatný statutární zástupce I accept this Power of Attomey: Přijímám tuto plnou moc: a_r;l- t.. Mgr. Radek Muroň Official Certification Seen for authentication of the foregoing signatura, acknowledged in our pre~ence by Mr. Dr. Christoph Michael VON GRAFFENRIED, Swiss citizen of Bern BE, in Kilchberg ZH, personally known to us, who is entered in the Register of Commerce of the Kanton of ZOrich as mem~er of the board of directors with the right to sign individually for the. SAFICHEM GROUP AG, corporation with registered head office iri ZOrich. The inspection of the commercial register has taken place directly before the official certification by internet inquiry. ZOrich., 21st May 2014 BK no. 6251/2 / cor Fee CHF 30.00

19 APOSTILLE (Convention de la Haye du 5 octobre 1961) 1. L..and: Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton ZOrich Country: Swlss Confederation, Canton of Zurich Diese offentliche Urkunde I This public document 2. ist unterschrieben von has been signed by \ / - ~ \ H \.\. vo~c... " ~~,e., 3. in seiner Eigenschaft als acting in the capacity of. ~.~...?... :::.~~~ 4. Sie ist versehen mít dem Stempel/Siegel des/der I bears the stamp/seal of uoo oo b~.~\.....,:= noouooooo... :..3~.:~.~ s~.:<.::"?b.... Bestatigt I Certified s. in I to 8090 ZOric1 I 8090 Zurich 6. am I the. ~. ~:...Mai..ZD durch die Stae.~skanzlel des Kantons ZOrich by Chance: y c~ State of the Canton of Zu~~h 8. unter I under Nr. ~.. /~-, 1~ 1 O. Unterschrift I Signatura ' S. Hansel::.~ Ověření - vidimace O ě v že tento opis složený z...:j...llsto v ru)1,. níž byl doslovně souhlasí s listinoul z. I u z 1 hstu. pořízen, s ozeno v v l'ni< dne... :!..~.f.:... 7:!::!..~.. ;A"k''"""" Mgr. JIH Ho tál notá1'5ký kandidét - z.éstupce no e JUDr. Zdeňky HorakOVB notáfl<y v Hodonlně..., I

20 Tento výpis z obchodnlho rejstflku elektronicky podepsal "M~STSKÝ SOUD V PRAZE (li:: )" dne v 13:08:42. EPVid:yLCHGI03311Ux3+uU!llxVw Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka Datum zápisu: 26. března ~---~---~~~~~ Spi s o v á značka: B vedená u Městského soudu v Praze Obchodní firma: VUB Pharma, a.s. --~--~~---~-~~-----~----~ Sídlo: Roztoky, Vltavská 53, PSČ Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Akciová společnost -----~-~--~--~~--~~~~-~ Výroba chemických látek a chemických přípravků Výzkum a vývoj v oblasti chemických látek a chemických přípravků Zprostředkování obchodu a služeb Reklamní činnost a marketing Ubytovací služby Praní, žehlení, opravy a údržba oděvll, bytového textilu a osobního zboží Pronájem a půjčování věcí movitých Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím Činnost technických poradců v oblasti biotechnologií Předmět činnosti: Statutární orgán - představenstvo: Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný chod nemovitostí, bytů a nebytových prostor předseda představenstva: Ing. TOMÁŠ PLACHÝ, MBA, dat. nar. 27. listopadu 1!:>75 Na Křtině 271, Újezd, Praha 4 den vzniku funkce: 27. května 2013 den vzniku členství: 22. května 2013 místopředseda představenstva: Ing. TOMÁŠ PLACHÝ, CSc., dat. nar. 10. března 1952 Štítová 243, Újezd, Praha 4 den vzniku funkce: 27. května 2013 den vzniku členství: 22. května 2014 Zpúsob jednání: Dozorčf rada: člen představenstva: RNDr. VLADIMÍR KYSILKA, dat. nar. 24. května 1951 Heinemannova 2698/11, Dejvice, 160 oo Praha 6 den vzniku členství: 22. května 2013 Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně. předseda dozorčí rady: Ing. JAN MENGLER, CSc., dat. nar. 28. února 1950 Zlatnická 1129/8, Nové Město, Praha 1 Udalo plntnó ke dni: :00 1/2

21 oddíl B, vložka Jediný akcionář: Akcie: Základní kapitál: den vzniku funkce: 31. května 2013 den vzniku členství: 22. května 2013 člen dozorčí rady: JAN ŠVARC, dat. nar. 15. září 1962 Pod Saharou 723, Libčice nad Vltavou den vzniku členství: 22. května 2013 člen dozorčí rady: Doc. Ing. PETR KAČER, dat. nar. 9. říjn;:t 1969 Husinecká 1849/15, Žižkov, Praha 3 den vzniku členství: 22. května 2013 SAFICHEM GROUP AG 8002 Curych, Todistrasse 16 Švýcarská konfederace Registrační číslo: CH ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě ,- Kč 2 ooo 000,- Kč Splaceno: 100 % Správnost tohoto výpisu se potvrzuje Městský soud v Praze Ověřuji pod pořadovým číslem V 437/2014, že tato listina. která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listu(ů), odpovídá výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě. V Praze... dne Podpis.. /.J... 1Í.!... il.j.m11rn.... li 11: ce ňka lt o Mgr. Jlřf Horák ~..,. Ei,,..~~ notál'ský kand dát zástupce ootář.::; ~.& (97 O \ JUDr. Zder'\ky Horakovc \~~JJ'" ~ notflřky v Hodonlnt,.t~.!( f Q; ) ~."';~I" '. ijr.: /fj 1~ ~/ I o i'q;. 3- (;-"'/ :t'.f~ \I Hoó0~' '/ \ :b ' Údaje platné ke dni: :00 2/2

22 OP~ S OPIS na tur HANDELSREGISTER DES KANTONS. ZORICH Eintragung LOschung Obertrag CH von: CH /a aut. 1 SAFICHEM GROUP AG (SAFICHEM GROUP SA) (SAFICHEM GROUP Ltd.) ef Sitz O bisher: Ettingen 1 ZOrich Lo Aktienkapital (CHF} Liberierun CHF} Aktien-Stúckelung Ei LO Adresse der Firma 1'000' '000' '000 lnhaberaktien zu CHF 1' T Odistrasse 16, 8002 ZOrich t-' LO Zweck ' i:: Lo Die Gesellschaft bezweckt das Halten und Verwalten von Beteiligungen aller Art Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im ln- und Ausl'and enichten und sich an anderen Untemehmen im ln- und Ausland beteiligen sowie alle Geschafte tatigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck ln Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veraussem und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen for eigene oder fremde Rechnung vomehmen sowie Garantien und BOrgschaften for Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Bemerkungen Bei der Kapitalherabsetzung vom werden 700 lnhaberaktien zu CHF 1'000.-vemichtet und zuruckbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art 734 OR wird mit Offentlicher Urkunde vom festgestellt Bei der orclentlichen KapitalerhOhung vom wircl eine Forclerung in der HOhe von CHF 900' verrechnet, wofor 900 lnhaberaktien zu CHF 1' ausgegeben werden. Mitteilungen an die Aktionare erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemass Erklarung vom wurcle auf die eingeschrankte Revision verzichtet Ei LO Postadresse Ref Statutendatum I '! ~o f... ~o r Besondere Tatbestande Zweigniederlassung (en) Ei LO Zweigniederlassung {en} Ref Publikationsorgan O SHAB ief TR-Nr TR-Datum SHAB SHAB-Dal Seite/ld Zei Ref TR-Nr TR-Datum SHAB SHAB-Oat: Seiťe /Id 1ro ~ itzverlegu~ : 1itzverlegu~ I / :., li Lo Personalangaben von Graffenried, Dr. Christoph, von Bem, in Kilchberg ZH Funktion Mitglied des Verwaltungsrates Zeichnungsart Einzelunterschrift I I Beglaubigter A:..:szug Dieser Auszug aus dem kantonalen Handelsregister hat ohne die nebenstehende Originalbeglaubigung keine GOltigkeil Er enthalt alle gegenwartig for diese Firma aktuellen Eintragungen. Auf besonderes Verlangen kann auch ein Auszug erstellt werclen, der alle Eintragungen, die aktuellen und die gestrichenen, enthalt

23 APOSTILLE (Ccnver.tion de la Haye du 5 octobre 1961) i. Lal"ld: Scnwe.zenscr.s E:cgencssenschaft, Kanton Zurich Ce.:~~.; c_:., s ; (..c:;1.;,;::erc.t:o01, C?nton of Zurich Otl!!:t.:.rfo 1.!,~r.e Ur'-1;r,:;i.: I Trn~ public document 2.. st u:" ~=.-s :;,,.e:: sn vnn '1ss c:t!:-. s g;-:e.:: by ~~ '\. c: _ - d; ~.... ~.~...'l'>i ~ I 3. 1"\ s-e...-: :. e "";sc ~ ~:"! a. s ~~.., 1.,.. 1 ik1 - ' ~~ ~ "'-. ~' 1 --._ c::- -., _ ~.... :~~~ ~,e i~t v=:se:-~n ti.~ c~:-:. S~,;::-~.... si~~ J. t..:~!,)/d ;:- I ~a.:.:s tre sta:n;j/s:eal of \\. '-'---~, '---\ \.... ~.1;...::::::C:~~- ~ '... \.,~::::~::::f:~... :z.... ~... :-:c;.. b Ees:~~ gt I CettifieR.,. \ ~ _ ~ l\.li~ 5. in I~-:, scs:j ZC:-:::1 I a.j'z'j Z1.rich 5. am I the lt.~.. ~~:~... :. 7. c~ -:.: c: '3 S:.;..'.l~~ -:":!.n:'.ei czs i<c:.:itons Zurich t ' " -.:...; c ~,,,' ~ ~ a L. -I """._ -. c.' ť-a c-:i.-n -f 7urich 8. u..! t. :ť.: ~!.~ /?c:,\"-\. í J. 1 Jn~ersch:'i'~t I Signature ' ' \ :-\ c::~ ":-?..- - S. R~:.: Ověřeni vidimace Ov "e -rur1 že tento opis složený z~ list6 doslovně ~ sou~lasf s 1 stii- I n '. z niž byl potizen, složenou z.. hstu. 18 -n~-10 VPrl& cin I... IO 111

24 Pieklad z jazyka německého OBCHODNÍ REJSTŘÍK KANTONU CURYCH ločnosti Právní fonna Zápis Výmaz Akciová s lečnost AG Prevod CH z: CH /a do: 1 ktuálni zápisy I fl?.l, Firma... ' SAFICHEM GROUP AG Ref. o (SAFICHEM GROUP SA) (SAFICHEM GROUP Ud.) 1 Akciový kapitál (CHF) Liberalizace (CHF) Rozděleni akcii Záp , , akcií na majitele po 1.000,00 CHF 1 ~ U čel Záo. Učelem společnosti je drženi a spravováni účasti všeho druhu. Společnost mo!e zřizovat pobočky a dceřiné společnosti v tuzemsku a v zahraničí a podílet se na jiných podnicích v tuzemsku a v zahraničí, jakož i provádět Wechny operace, které pl'lmo nebo nepřímo souvisejí s jejím účelem. Společnost může v tuzemsku i v zahraničl nabývat, zatětovat, zcizovat a spravovat pozemky. Může také provádět financování na vlastni nebo na cizí účet, jakož i poskytovat garance a záruky za dceřiné společnosti nebo ti'eti osoby. '- Sídlo dosud: Ettingen Curych Vým Adresa společnosti TOdistrasse Curych VYm Poštovní adresa - Jin Poznámkv Ref. Při snížení kapitálu ze dne bylo zničeno a splaceno 700 akcii na majitele 1 po 1.000,- CHF; dodrženi zákonných předpisů čl. 734 obchodního zákonlku bylo 2 dokumentováno veřejnou listinou ze dne Při řádném zvýšeni základního kapitálu ze dne byla započtena pohledávka ve výši ,00 CHF, za kterou bylo vydáno 900 akcii na majitele po 1.000,00 CHF. Sdělení akcionářům se uskutečňuji zveřejněním v obchodním věstnlku (SHAB). Podle prohlášeni ze dne O se společnost vzdala práva na omezený audit. - lřti. I Zvláštní skutečnosti Ref. Datum wdáni stanov li ~ I I Záp. I Wm. I Poboeka Cpoboeky) o Publikačnf orgán SHAB (švýc. obch. věstnlk) j,( C.den Dat-den. SHAB Dat. SHAB Strana/Id. Zn. Ref C.den Dat.den. SHAB Dat.SHAB Strana/Id. 'Změna sídla změna sídla / n, VÍlm. Osobnl údaie Funkce -- ZDůsob oodeoisovánf von Graffenried, Dr. Christoph, z Bernu, v Kilchbergu ZH člen správní rady samostatný podpis pzítko: ~Curych Wkový úřad Ověřený výpis Vedoucí rejstl'fku v zast. Podpis v.r. - nečitelný Tento výpis z kantonálního obchodnlho rejstl'fku nenf platný bez vedlejělho originálu ověřeni. c;>bsahuje všechny zápisy, Které jsou v současné době pro tuto společnost aktuální. Na základě zvláštní žádosti může být vyhotoven výpis, který obsahuje všechny zápisy, aktuální i vymazané. Kulatá pečet'

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV PRO VALNOU HROMADU DNE 26.6.2014 Stanovy akciové společnosti Oddíl I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1) Obchodní firma společnosti zní:

Více

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni,oddíl B., vložka

Více

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady.

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady. Oznámení Představenstvo společnosti Kromexim a. s. Kroměříž se sídlem Kroměříž, Hulínská 3445, IČ: 499 693 31 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1209 svolává

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. AQUATIS a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. AQUATIS a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI AQUATIS a.s. 1 O B S A H I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Založení a právní základ společnosti 2. Obchodní firma a sídlo společnosti 3. Předmět podnikání (činnosti) společnosti 4.

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s., která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9,

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

STEJNOPIS. Notářský zápis

STEJNOPIS. Notářský zápis JUDr. Zdeňka Horákov6 notái'l

Více

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s.

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti je Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlem společnosti je Praha. Předmětem

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s.

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s. P O Z V Á N K A na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti IČ: 292 71 797, se sídlem: Brno, Hlaváčkova 2976/2, Královo Pole, PSČ 612 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

STEJNOPIS. Notářský zápis

STEJNOPIS. Notářský zápis JUDr. Zde~ka Horáf(ad notářka v Hodoníně 695 01 Hodonín, Dobrovolsk6ho 3971$ STEJNOPIS Notářský zápis N 269/2014 NZ 245/2014 strana první sepsaný jménem JUDr. Zdeňky Horákové, notářky se sídlem v Hodoníně,

Více

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení 1 Firma společnosti Firma společnosti zní: BusLine a.s. -----------------------------------------------------------------------

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Představenstvo společnosti Plemenáři Brno, a.s., IČ 46995404, se sídlem Brno, Optátova 708/37, PSČ 637 00, zapsané v obchodním rejstříku Krajského

Více

Jednací a hlasovací řád valné hromady

Jednací a hlasovací řád valné hromady Jednací a hlasovací řád valné hromady Tento jednací a hlasovací řád byl vydán k upřesnění postupu jednání valné hromady podle č. VII. A stanov a. s., byl schválen valnou hromadou dne 15.05.2014 a platí

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti Triangl, a.s. se sídlem: Praha 9 - Letňany, Beranových 65, PSČ 199 02, IČ: 281 61 050, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti -----------------------------------------------------------------

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- Návrh znění stanov společnosti JIRASGAMES, a.s. Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma společnosti zní: JIRASGAMES,

Více

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s.

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Článek I Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost DGF a.s. byla založena na

Více

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s.

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: AKRO investiční společnost, a.s. (dále jen společnost ). ----------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní firma společnosti zní: ice industrial services

Více

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ Představenstvo akciové společnosti DAV, a.s. se sídlem na adrese Ostrava-Vítkovice, Zengrova 19, IČO: 005 75 381, zapsané v oddíle B, č. vl. 81 obchodního rejstříku,

Více

5 Internetové stránky --------------------------------------------------------------------------

5 Internetové stránky -------------------------------------------------------------------------- Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 Legenda: Nově navržený text stanov Návrh na vypuštění textu stanov Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s.

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. 1. Firma, sídlo a trvání společnosti -------------------------------------------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: SPORT PARK a.s. (dále

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. v souladu s ustanovením 250 a násl. zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Akciová společnost Zemědělská kooperace ZEKO a.s. byla založena notářským zápisem osvědčenou zakladatelskou smlouvou zemědělských družstev v Budíkově, Hořicích, Jiřicích, Senožatech, Želivi a Školního

Více

STANOVY. DALTEK GROUP a.s.

STANOVY. DALTEK GROUP a.s. Strana první. STANOVY akciové společnosti DALTEK GROUP a.s. Čl. 1 Základní ustanovení Odd. 1 OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma společnosti zní DALTEK GROUP, a.s. -------------------------------------------------------

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti STANOVY Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s Část první Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti ----- Akciová společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií na základě zakladatelské

Více

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti.

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti. STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Obchodní firma Společnosti zní: TOOL SERVICE, a. s. Článek 2. Sídlo Společnosti. Sídlo Společnosti je umístěno v obci:

Více

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s.

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti : 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VLT Brno, a.s. (dále jen společnost ) 1. 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Brno 2. Internetová

Více

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ).

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1. Firma a sídlo společnosti Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha. 2. Internetová

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více

Stejnopis. Notářský zápis. kandidátem. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Stejnopis. Notářský zápis. kandidátem. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Stejnopis Notářský zápis N 207/2014 NZ 184/2014 strana první sepsaný jménem JUDr. Zdeňky Horákové, notářky se sídlem v Hodoníně, dne 27.5.2014 (dvacátého sedmého května roku dva tisíce čtrnáct), na adrese:

Více

Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171

Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171 Strana první Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171 1Článek I. Základní ustanovení 1.1. Firma společnosti : Vodní zdroje GLS Praha a.s. ---------------------------------------------------------

Více

------------------------------------------------------------ Stanovy-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ Stanovy------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ Stanovy------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- akciové společnosti

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4320 I. Základní ustanovení 1.1 Obchodní

Více

STANOVY. akciové Společnosti VHS Development a.s. 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále jen Společnost )

STANOVY. akciové Společnosti VHS Development a.s. 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále jen Společnost ) Příloha č. 3 pozvánky na valnou hromadu společnosti VHS Development a.s. STANOVY akciové Společnosti VHS Development a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO A TRVÁNÍ 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL HOLDING, a.s. Úplné znění ke dni 1. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL HOLDING, a.s. (dále jen společnost

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 9196

Více

Návrh představenstva pro jednání valné hromady dne 24.11.2014. STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

Návrh představenstva pro jednání valné hromady dne 24.11.2014. STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Článek 1 Akciová společnost 1.1. Tyto stanovy upravují právní poměry společnosti BKP GROUP, a.s. (dále jen Společnost ). 1.2. Společnost

Více

1. Zahájení valné hromady a kontrola schopnosti usnášení; 2. Volba orgánů valné hromady; 3. Schválení změny stanov společnosti; 4.

1. Zahájení valné hromady a kontrola schopnosti usnášení; 2. Volba orgánů valné hromady; 3. Schválení změny stanov společnosti; 4. Představenstvo společnosti BN LEASING, a.s., IČO 61672726, se sídlem Benešov, Tyršova 2070, zapsané u Městského soudu v Praze oddíl B, vložky 3472, svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s.

STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s. STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s. I. Obchodní firma a sídlo společnosti Obchodní firma zní: B.I.R.T. GROUP, a.s. Sídlo společnosti: Praha. Společnost je právnickou osobou způsobilou mít v mezích

Více

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: Praha ------------------------------------------------------------------------------

Více

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov.

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Návrh změn stanov Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Článek III. se mění a nově zní takto : Zemědělství, včetně prodeje

Více

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. Úplné znění stanov společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. účinné ke dni 20.6.2014 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1. OBECNÉ Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Více

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka Dosavadní znění stanov společnosti Strojintex IDP, a.s. se nahrazuje celé tímto novým textem: -------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Více

akciové společnosti Kalora a.s.

akciové společnosti Kalora a.s. STANOVY akciové společnosti Kalora a.s. V aktuálním znění přijatém valnou hromadou konanou dne 14.6.2002. Upravené dle zákona č.90/2012 Sb. a schválené valnou hromadou dne 20.6.2014 Obsah: Díl první: Díl

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14 a.s., IČ: 256 22 684

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14 a.s., IČ: 256 22 684 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14 a.s., IČ: 256 22 684 Příloha č.1 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Správa majetku Praha 14 a.s. -----------------------------

Více

Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s.

Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s. Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a právní základ společnosti 1.1 Společnost (dále jen "společnost") je právnickou osobou, obchodní korporací, která byla založena

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti LBtech a.s., IČ: 150 35 808, se sídlem Litomyšl, Moravská 786, PSČ 570 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684 příloha č. 1 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Správa majetku Praha 14, a.s. -------------------------

Více

Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o.

Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o. Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o. IČ 02271915 se sídlem Brno, Příkop 843/4, Zábrdovice, PSČ 602 00 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložka

Více

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6.

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. 2014) 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: JILANA,

Více

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost STANOVY T.I.S.C. akciová společnost Čl. I 1. T.I.S.C. akciová společnost vznikla 17.6.2002 (dále jen společnost ). 2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma, sídlo a předmět podnikání 1. Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 2. Sídlo

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Panelárna St. Město, a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Panelárna St. Město, a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Panelárna St. Město, a.s. IČ 25612760, se sídlem Tovární 2009, 686 02 Staré Město, zapsané v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 3216 (dále jen Společnost

Více

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s.

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. V souladu se zákony č. 89 a 90/2012 Sb., navrhne dozorčí rada a představenstvo valné hromadě tuto změnu stanov AGROCHOV STARÁ PAKA: 1. Článek 2. bod 2. vymazat

Více

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s.

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. Čl. 1 STANOVY A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále společnost ), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV STANOVY obchodní společnosti KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Část první Obecná ustanovení Článek 1 Vznik akciové společnosti Tyto

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti TAUER ELEKTRO a.s., IČ: 25921100, se sídlem Svitavy, Milady Horákové 357/4, PSČ 568 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: obec Říčany. ----------------------------------------------------------------------

Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: obec Říčany. ---------------------------------------------------------------------- Stanovy společnosti v platném znění se mění tak, že se celý jejich dosavadní text vypouští a nahrazuje novým textem následujícího znění:---------------------------------------------- Čl. l OBCHODNÍ FIRMA

Více

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 Představenstvo společnosti INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 18. června 2014

Více

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost

Více

S T A N O V Y. SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE

S T A N O V Y. SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE S T A N O V Y SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE (Valná hromada SFINX, a. s. dne 30.6.2015) Článek I. Vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost SFINX, a. s. (dále jen společnost ) byla založena jednorázově

Více

z a k l a d a t e l s k é l i s t i n y

z a k l a d a t e l s k é l i s t i n y Strana první NZ 684/2012 N 715/2012 STEJNOPIS NOTÁŘSKÝ ZÁPIS sepsaný dne 6. 12. 2012 (slovy: šestého prosince roku dva tisíce dvanáct) jménem JUDr. Jitky Krejčíkové, notářky v Lysé nad Labem, na místě

Více

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S T A N O V Y Zemědělská společnost Zhoř a.s. ČÁST PRVNÍ I. POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SIGMIA akciová společnost

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SIGMIA akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SIGMIA akciová společnost ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení společnosti - - - Akciová společnost SIGMIA akciová společnost (dále jen společnost ), je českou právnickou

Více

zákona o obchodních korporacích.

zákona o obchodních korporacích. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI LEIS, a.s. 1. Základní ustanovení 1.1 Vznik společnosti 1.1.1 Akciová společnost LEIS, a.s. (dále jen společnost ) byla založena zakladatelskou listinou ze dne 10. 5. 1999.

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s.

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti E4U, a.s. (dále jen

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Praha 6 Bubeneč, Terronská 947/49, PSČ 160 00, IČO 246 56 062 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16102 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti

Více

Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.

Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. Návrh stanov akciové společnosti - investičního fondu kvalifikovaných investorů Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. se sídlem Praha 4, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00 IČ: 284 70 729 Článek 1

Více

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému---------

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- -------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- Článek 1 - Firma a sídlo společnosti -------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: STAVEBNÍ PODNIK

Více

V Praze dne 13.5.2014. Mgr. Lucie Ticháčková předseda představenstva

V Praze dne 13.5.2014. Mgr. Lucie Ticháčková předseda představenstva Představenstvo společnosti Energold a.s. se sídlem Praha 1, Krakovská 1307/22, PSČ 110 00, IČO:24136646, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. 17328 (dále jako společnost

Více

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U K rukám akcionářů obchodní korporace zároveň zveřejněno na www.podripskarealitni.cz Představenstvo obchodní korporace Podřipská realitní, a.s. IČ: 01389998, se sídlem: Roudnice nad Labem, Hornická 2475,

Více

INC, a.s. Představenstvo společnosti. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930

INC, a.s. Představenstvo společnosti. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 Představenstvo společnosti INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 21. září 2015 od

Více

Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s. I. Založení akciové společnosti Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4 II.

Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s. I. Založení akciové společnosti Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4 II. Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s I. Založení akciové společnosti Článek 1 Obchodní společnost AGRO NAČEŠICE a.s. se sídlem Načešice 3, 538 03 Heřmanův Městec, okres Chrudim (dále jen společnost)

Více

N 144/2005 Z á z n a m sepsaný JUDr. Jaroslavem Hájkem, notářem v Kutné Hoře, v kanceláři v Kutné Hoře, Havířské ulici č.p. 576, dne 29.04.2005 Dostavil se: Ing. František Hýbner, r.č. 500905/262, bytem

Více

*** Část druhá * Orgány společnosti

*** Část druhá * Orgány společnosti Stanovy obchodní společnosti SKALIČAN a.s. Část první Základní ustanovení Článek 1 Vznik společnosti a její právní forma 1. SKALIČAN a.s., (dále jen společnost ) vznikla dne 4.5.1992 zápisem do obchodního

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KALAHA a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KALAHA a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KALAHA a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení a právní základ společnosti 1.1 Akciová společnost KALAHA a.s. (dále jen "společnost") je právnickou osobou, obchodní korporací,

Více

STANOVY. Společnosti Zámecká kolonáda a.s. ( Společnost ) I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI. Článek 1 Obchodní firma a sídlo Společnosti

STANOVY. Společnosti Zámecká kolonáda a.s. ( Společnost ) I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI. Článek 1 Obchodní firma a sídlo Společnosti STANOVY Společnosti Zámecká kolonáda a.s. ( Společnost ) I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Článek 1 Obchodní firma a sídlo Společnosti (1) Obchodní firma Společnosti zní: Zámecká kolonáda a.s. (2) Sídlo

Více

STANOVY. ČÁST I. Založení a vznik

STANOVY. ČÁST I. Založení a vznik STANOVY obchodní společnosti Moravská společnost pro kapitálové investice, a.s. ČÁST I. Založení a vznik Čl.1 ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI 1) Investiční privatizační fond s názvem "Moravský investiční fond, akciová

Více

1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PURUM KRAFT a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Sídlo společnosti je Praha.

1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PURUM KRAFT a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Sídlo společnosti je Praha. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PURUM KRAFT a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Sídlo společnosti je Praha. 2. Internetová stránka 2.1. Na adrese: www.purumkraft.cz jsou

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNÍ 1.1 Obchodní firma společnosti: SAB Finance a.s. 1.2 Sídlo společnosti: Praha 1.3 Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Více

FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Vznik společnosti Společnost FILINGER a.s. je založena zakladatelskou listinou ze dne 7. listopadu 1997 a rozhodnutí zakladatelů o založení společnosti ze dne

Více

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s.

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Kameníček a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost ) je právnickou osobou,

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s., se sídlem Kyjov, Riegrova 384/23, PSČ 697 01, IČ 292 82 047, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Úněšovský statek a.s.

Úněšovský statek a.s. stanovy akciové společnosti Úněšovský statek a.s. I. Založení a vznik akciové společnosti Akciová společnost Úněšovský statek a.s. je obchodní korporací dle zákona o obchodních korporacích Společnost zachází

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Valná hromada společnosti se bude konat dne 16. 12. 2014 v 13 00 hod. v kanceláři JUDr. Machové na adrese Moskevská 946/10 360 01 Karlovy Vary Program:

Více

AGRIE, akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

AGRIE, akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI AGRIE, akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Tyto stanovy byly schváleny řádnou valnou hromadou společnosti konanou dne 23.6.2015 Základní ustanovení 1 Založení akciové společnosti AGRIE, akciová

Více