V roční zpráva 2014 ýroční zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V roční zpráva 2014 ýroční zpráva 2014 www.klementas.cz"

Transkript

1 Výroční zpráva

2

3 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014 Pøedstavenstvo spoleènosti pøedkládá valné hromadì tuto Zprávu o podnikatelské èinnosti a o stavu jejího majetku za rok

4 Obsah Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva Základní identifikaèní údaje Identifikace Pøedmìt èinnosti Ukazatele spoleènosti Orgány spoleènosti Pøedstavenstvo Dozorèí rada Management Akcie Akcionáøi Obchodní politika Významné stavby Stavební projekty Projekty strojírenské divize Integrovaný systém managementu kvality Certifikáty IMS Požadavky na Integrovaný systém managementu Lidské zdroje Organizaèní struktura Firemní kultura Struktura zamìstnancù Bezpeènost a ochrana zdraví pøi práci Technologie a investice Finanèní investice Provozní investice a budovy Spoleènosti s majetkovou úèastí KLEMENT a.s Finanèní èást Pøílohy Výrok auditora k výroèní zprávì Výrok auditora o ovìøení úèetní závìrky Závìreèný výrok auditora Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Pøíloha k úèetní závìrce za rok Pøehled o penìžních tocích Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok

5 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáøi, obchodní partneøi, kolegové, dámy a pánové, jako každý rok si i letos pokládám za velkou èest napsat úvodní slovo k výroèní zprávì uplynulého roku. Pøi pohledu na ekonomické ukazatele mì tento úkol obzvlášť tìší, protože i letos mohu s radostí konstatovat, že rok 2014 se ve spoleènosti KLEMENT a.s. odehrál ve znamení rùstu. Vykázali jsme rùst nejenom tržeb, ale i hospodáøského výsledku a poètu zamìstnancù, a pøedèili jsme tak úroveò i z let pøedcházejících. Touha po rùstu je naší hybnou silou v podnikání, byť jsme si vìdomi toho, že úspìch a vítìzství jsou úzce spojeny se zodpovìdností jít dál, vyvíjet se a expandovat, a že usnutí na vavøínech by se nemuselo vyplatit. Vývoj na stavebním a strojírenském trhu v posledních letech jasnì dokazuje, že musíme být stále pøipraveni èelit dalším zmìnám a novým výzvám. Opìt jsme projevili odvahu výzvy zdolávat a vykroèili jsme do nových oblastí, jakými jsou dopravní stavby a infrastruktura. Pronikli jsme také do elektrotechnického oboru, kde jsme se spolu s maïarskou spoleèností MVM OVIT Zrt. úspìšnì podíleli na realizaci rozsáhlé rekonstrukce pøenosové soustavy pro ÈEPS, a.s. O kvalitì našich nabídek a technické a výrobní fundovanosti svìdèí také naše spolupráce s maïarskou spoleèností A-HÍD, se kterou vystupujeme v nabídkovém øízení v oboru výstavby železnic. Základ pro budoucí rùst jsme v minulém roce budovali rovnìž v technologické sekci strojírenské divize, kterou jsme posílili o nové odborníky a know-how. Akciová spoleènost KLEMENT se stala výluèným vlastníkem ochranné známky podniku TRANSPORTA, držitelem jeho prùmyslových práv v Èeské republice i v zahranièí a je poskytovatelem dokumentace tohoto bývalého státního podniku. Zkušenosti a fundovanost moderní spoleènosti KLEMENT a.s. se tak snoubí s tradicí a historií znaèky TRANSPORTA. Kroky, ke kterým jsme pøistoupili v roce 2014, nejsou pouhou jednorázovou akcí. Naše jméno neustále nabírá na síle a vytváøí si nezbytné výchozí podmínky pro zaruèení trvalých úspìchù. Naše úspìchy nejsou dílem náhody, ale výsledkem týmové práce, která stojí za naší prací v pøedchozích letech. Díky nasazení našich lidí, dobøe nastaveným firemním procesùm, projektovému øízení a slušným lidským vztahùm v naší spoleènosti se nám v loòském roce podaøilo výraznì pokroèit ve všech oblastech naší èinnosti. Vzhledem k našim výsledkùm za rok 2014 mohu konstatovat, že pro nás v tomto ohledu byl uplynulý rok úspìšný. Dovolte mi podìkovat všem kolegùm a zamìstnancùm akciové spoleènosti KLEMENT za jejich pracovní nasazení a obìtavost, ale také za vùli neustále pøekonávat vlastní limity. Bez silného týmu bychom nikdy nemohli v roce 2014 dosáhnout takto vysokých cílù. Dìkuji našim obchodním partnerùm za profesionální pøístup, jenž nám umožòuje neustále zkvalitòovat naše služby, dìkuji našim zákazníkùm za jejich pøízeò a v neposlední øadì dìkuji akcionáøùm za dùvìru, kterou v naší práci vkládají. Srdeènì Tomáš Vohryzka Pøedseda pøedstavenstva 3

6 Základní identifikační údaje Identifikace Obchodní firma: KLEMENT a.s. IÈ: Sídlo: Øehlovice - Hliòany 18, PSÈ Právnická forma: akciová spoleènost Datum vzniku: Zápis v OR: vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 974 Pøedmìt èinnosti projektová èinnost ve výstavbì výkon zemìmìøièských èinností oprávnìní k èinnosti provádìné hornickým zpùsobem oprávnìní k hornické èinnosti výroba, obchod a služby neuvedené v pøílohách 1 až 3 živnostenského zákona provádìní staveb, jejich zmìn a odstraòování èinnost úèetních poradcù, vedení úèetnictví, vedení daòové evidence montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zaøízení kováøství, podkováøství obrábìèství montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zaøízení a plnìní nádob plyny opravy ostatních dopravních prostøedkù a pracovních strojù zámeènictví, nástrojáøství silnièní motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o nejvìtší povolené hmotnosti do 3,5 tuny vèetnì, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o nejvìtší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o nejvìtší povolené hmotnosti do 3,5 tuny vèetnì, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o nejvìtší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny opravy silnièních vozidel Ukazatele společnosti Hodnoty Celkový obrat v tis Zisk pøed zdanìním v tis Vlastní kapitál v tis Poèet pracovníkù Pøidaná hodnota v tis Pøidaná hodnota na pracovníka v tis Aktiva celkem

7 Orgány společnosti Pøedstavenstvo k Ing. Tomáš Vohryzka (*1974) pøedseda pøedstavenstva Ing. Jaroslav Novotný (*1964) místopøedseda pøedstavenstva Hariclia Mona Sandescu (*1976) èlen pøedstavenstva Dozorèí rada k Ing. Jaroslav Veverka, MBA (*1960) pøedseda dozorèí rady Hana Mikešová (*1959) èlen dozorèí rady Ing. Pavlína Moudrá (*1973) èlen dozorèí rady k RNDr. Libor Sadílek (*1966) èlendozorèí rady Management Generální øeditel: Výrobní øeditel: Obchodní øeditel: Finanèní øeditelka: Personální øeditelka: Ing. Tomáš Vohryzka Ing. Jaroslav Novotný Ing. Jiøí Chroustovský Ing. Eva Horáèková Ing. Pavlína Moudrá Akcie Všechny akcie jsou listinné. Základní kapitál spoleènosti: ,- Kè je rozdìlen do následujících akcií: 110 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotì ,- Kè 20 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotì ,- Kè 54 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotì ,- Kè 2 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotì ,- Kè Akcionáøi Struktura akcionáøù k : RnDr. Libor Sadílek 89,84 % Ing. Jaroslav Veverka 10,16 % 5

8 Obchodní politika V roce 2014 spoleènost KLEMENT a.s., v rámci získávání nových obchodních pøíležitostí, rozvíjela stávající a navazovala nové obchodní kontakty s významnými zahranièními partnery, èímž rozšíøila své možnosti realizovat a ucházet se o významné zakázky v rámci èeského trhu, a to zejména v oblasti výstavby energetických pøenosových soustav a obnovy, rekonstrukce a výstavby dopravních staveb a infrastruktury. Novì byly v roce 2014 zahájeny významné akce v oblasti energetického prùmyslu a v oblasti rekonstrukce významných objektù, jakými byly realizace zakázky TR Vyškov TR Èechy støed týkající se rekonstrukce dálkové pøenosové soustavy a Obnova souèástí národní kulturní památky Høebèín v Kladrubech nad Labem, realizovaná v rámci projektu financovaného z fondu pro regionální rozvoj Evropské unie. Nelze také opomenout stavební zakázky realizované v oblasti obèanské výstavby a obèanské vybavenosti, jakými byly Zateplení fasády obecního úøadu Øehlovice, Stavební úpravy objektù Univerzity Jana Evangelisty Purkynì v Ústí nad Labem pro osoby se specifickými vzdìlávacími potøebami, Stavební úpravy staré budovy FAVEA Lubina, Výstavba nových prostor v areálu Støedního odborného uèilištì potravináøského v Jílovém u Prahy èi Regenerace vnitrobloku Zvonaøova v Lovosicích. Spoleènost KLEMENT a.s. v uplynulém roce pokraèovala v realizaci významných zakázek zahájených v roce 2013, mezi nìž se øadí zejména rozsáhlá rekonstrukce dálkové pøenosové soustavy pro spoleènost ÈEPS a.s. na akci V413 modernizace køižovatek na +80 C realizace a rekonstrukce památkovì chránìného objektu Národního domu v Karlových Varech, která by mìla být kompletnì dokonèena a slavnostnì otevøena pøi pøíležitosti zahájení Mezinárodního filmového festivalu na zaèátku èervence V roce 2014 pokraèovaly také práce na tøech státních zakázkách v oblasti CHOPAV Kvartér øeky Moravy, pøi nichž dochází k odstraòování starých ekologických zátìží po tìžbì ropy na tomto rozsáhlém území. Postupnì dokonèovány a pøedávány objednatelùm byly projekty z oblasti energetiky provádìné v rámci programu Obnovy uhelných zdrojù spoleènosti ÈEZ a.s. na elektrárnách Ledvice a Prunéøov II. V rámci posílení technologické sekce strojírenské divize, spoleènost KLEMENT a.s. v roce 2014 rozšíøila poèty technických odborníkù a rozhodla se pro oživení znaèky TRANSPORTA, jejíž ochrannou známku a pùvodní projektovou dokumentaci vlastní. Významnou zakázkou realizovanou v rámci strojírenské divize byla dodávka strojní èásti pro zakázku Generální oprava pasového vozu PVZ 2500/303, kterou zamìstnanci spoleènosti KLEMENT a.s. zrealizovali v nadstandardnì krátkém èasovém úseku pro objednatele Elektroprim Koutník, a.s. a investora Vršanskou uhelnou a.s. Firma KLEMENT a.s. pokraèuje v dodávkách náhradních dílù pro dùlní spoleènosti (NOEN, a.s., PRODECO, a.s., Severoèeské doly a.s.), disponuje halami se speciálními obrábìcími stroji a halami specializovanými na výrobu ocelových konstrukcí. Díky prohloubení spolupráce se zahranièními obchodními partnery a rozšíøení technologické sekce strojírenské divize spoleènosti, rozšíøila firma KLEMENT a.s. své možnosti zúèastnit se výbìrových øízení a realizovat významné zakázky velkého rozsahu, posílila a upevnila své postavení na èeském trhu a zaøadila se mezi velké stavební a strojírenské spoleènosti v Èeské republice. 6

9 Realizované stavby Rekonstrukce Národního domu v Karlových Varech V413 - modernizace køižovatek na +80 C - realizace (P.0297) Výstavba nové budovy školy - SOUp Jílové u Prahy 7

10 Významné projekty Stavební projekty Název projektu Místo Stav Komplexní obnova elektrárny Prunéøov II. OB11-Stavební èást Objednatel Metrostav a.s. Sanace starých ekologických zátìží CHOPAV V Kvartér øeky Moravy Objednatel Ministerstvo financí ÈR Sanace starých ekologických zátìží CHOPAV VI Kvartér øeky Moravy Objednatel Viamont DSP a.s. Rekonstrukce ND Karlovy Vary Objednatel ELTODO, a.s. Sanace starých ekologických zátìží CHOPAV VII Kvartér øeky Moravy Objednatel Palivový kombinát Ústí, státní podnik V413-modernizace køižovatek na +80 C - realizace Objednatel ÈEPS, a.s. Výstavba nové budovy SOUp Jílové u Prahy Objednatel Støední odborné uèilištì potravináøské, Jílové u Prahy Zimní stadion Podìbrady Objednatel Mìsto Podìbrady Obnova souèástí NKP Høebèín v Kladrubech n.l. Objednatel Národní høebèín Kladruby nad Labem, státní pøíspìvková organizace V410 Zdvojení vedení - realizace Objednatel ELTODO a.s. Modernizace technologického zaøízení Objednatel SILNICE GROUP a.s. Stavební úpravy objektù UJEP Objednatel Univerzita Jana Evangelisty Purkynì v Ústí nad Labem Prunéøov Bøeclav Hodonín Karlovy Vary Hodonín Øeporyje Prosenice Jílové u Prahy Podìbrady Kladruby nad Labem Vyškov Mìcholupy u Žatce Ústí nad Labem pokraèuje pokraèuje pokraèuje pokraèuje pokraèuje pokraèuje pokraèuje dokonèeno pokraèuje dokonèeno pokraèuje pokraèuje 8

11 Projekty strojírenské divize Název projektu Místo Stav Nový zdroj 660 MWe v Elektrárnì Ledvice, OB Vnitøní hospodáøství VEP Objednatel ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. Nový zdroj 660 MWe v Elektrárnì Ledvice, OB Vnìjší hospodáøství VEP Objednatel ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. KO EPRU II, OB91 Vápencové hospodáøství Objednatel ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. KO EPRU II, DPS a 10.1 Odstruskování Odpopílkování Objednatel VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. KO EPRU II, OB 92 - Hospodáøství VEP Objednatel VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. Výroba a dodávka zaøízení pro EPRU Objednatel NOEN a.s. Snížení fugitivních emisí èástic modernizací nakládky tøídìného uhlí Objednatel SILNICE GROUP a.s. Ledvice Ledvice Prunéøov Prunéøov Prunéøov Prunéøov Ledvice pokraèuje pokraèuje pokraèuje pokraèuje pokraèuje pokraèuje pokraèuje 9

12 Integrovaný systém managementu kvality Ve spoleènosti KLEMENT a.s. je zaveden, udržován a certifikován systém managementu kvality (QMS) podle mezinárodní normy ÈSN EN ISO 9001:2009, systém environmentálního managementu (EMS) podle mezinárodní normy ÈSN EN ISO 14001:2005 a systém managementu bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci (SM BOZP) podle normy ÈSN OHSAS 18001:2008. Rozhodnutím vedení spoleènosti jsou tyto tøi systémy managementu slouèeny do INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMTU IMS. Certifikaèní spoleènost je spoleènost STAVCERT. Recertifikace všech systémù managementu je provádìna certifikaèním orgánem v pravidelných intervalech cca 1x za 3 roky, dozorové audity jsou provádìny každý rok. Certifikáty IMS: Spoleènost Klement a.s. má zavedený a udržovaný systém pro následující oblasti: Výstavbu staveb pozemních, inženýrských, vodohospodáøských, dopravních, vè. rekultivace Zateplování budov Tìžbu nerostù Provádìní železobetonových monolitických konstrukcí Výstavbu vodních dìl Výrobu a montáž ocelových konstrukcí Výrobu a renovaci pásových dopravníkù a zaøízení pro hornickou èinnost a èinnost provádìnou hornickým zpùsobem Požadavky na Integrovaný systém managementu Zavedení Integrovaného systému øízení je strategickým rozhodnutím vedení spoleènosti KLEMENT a.s., v jehož pojetí se jedná o systém zahrnující všechny prvky a procesy, které pøispívají ke zlepšení výkonnosti organizace a které jsou propojeny funkènì, procesnì i datovì. Tento systém je souèástí aktivit firmy smìøujících k udržení významného postavení spoleènosti KLEMENT a.s. na trhu. Pro dosažení dobré úrovnì integrovaného systému managementu (dále jen IMS), jeho udržování a neustálého zlepšování je nezbytné nejen proto, aby byly dodržovány požadavky platných legislativních pøedpisù, které se vztahují k èinnosti spoleènosti, ale aby byly zpracovány dokumentované postupy (tj. interní smìrnice KLEMENT a.s.) pro øízení jednotlivých procesù QMS a prvkù EMS a BOZP ve smyslu výše uvedených norem. Hlavním krédem spoleènosti KLEMENT a.s. je spokojený zákazník. Hlavním cílem IMS je, aby byly uspokojovány oprávnìné požadavky všech zákazníkù spoleènosti a zároveò plnìny požadavky legislativy. Musí být proto zajištìna výroba kvalitních produktù, pøièemž je spoleèností deklarována snaha, aby pøi jejich zhotovení nedocházelo k poškozování životního prostøedí a byly dodržovány zákonné požadavky na bezpeènost a ochranu zdraví pøi práci a požární ochranu. 10

13 Lidské zdroje Lidé jsou tou nejcennìjší hodnotou, kterou spoleènost KLEMENT a.s disponuje. Dovednosti, zkušenosti a znalosti zamìstnancù ovlivòují postavení spoleènosti na trhu a souèasnì spoluvytváøejí znaèku firmy KLEMENT a.s. Vzájemná spolupráce všech jednotlivcù je jedním z hlavních pilíøù firemní kultury. KLEMENT a.s. si stanovil cíl podnìcovat vùli každého zamìstnance pøispìt k celkovému výsledku spoleènosti a identifikovat se s jejími cíli. KLEMENT a.s. respektuje pracovnì-právní jistotu zamìstnancù a proto vytváøí zamìstnancùm podmínky odpovídající ekonomickému postavení spoleènosti. Souèástí motivaèního programu spoleènosti jsou tak nejenom základní nástroje, jako napø. dùraz na dùstojné pracovní podmínky, péèi o bezpeènost a ochranu zdraví pøi práci, vyhovující zázemí na pracovišti, potøebné pracovní pomùcky atd., ale zejména nadstandardní firemní výhody a benefity jako jsou: 5 týdnù dovolené zdravotní péèe o zamìstnance pøíspìvky na životní pojištìní a penzijní pøipojištìní pro THP zamìstnance pøíspìvek na stravování a na dopravu jazykové vzdìlávání nápoje na pracovišti celofiremní akce a spoleèenská setkání systém odmìòování ve firmì, podíl pevné a pohyblivé složky a pravidla pro její urèení péèe firmy o vlastní talenty a obsazování volných pozic pøednostnì z vnitøních zdrojù Organizaèní struktura GENERÁLNÍ ØEDITEL SPOLEÈNOSTI VÝROBNÍ ÚSEK SPRÁVNÍ ÚSEK STØEDISKO SLUŽEB STROJÍRENSKO TECHNOLOGICKÁ DIVIZE STAVEBNÍ DIVIZE ÚSEK OBCHODNÍHO ØEDITELE ÚSEK FINANÈNÍHO ØEDITELE ÚSEK PERSONÁLNÍHO ØEDITELE STØEDISKO MTZ STØEDISKO DOPRAVY A MECHANIZACE STØEDISKO OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ STØEDISKO OBRÁBÌNÍ STØEDISKO INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ODDÌLENÍ TECHNICKÉ PØÍPRAVY OBCHODNÍ ODDÌLENÍ FINANCOVÁNÍ PLÁNOVÁNÍ KONTROLING HLAVNÍ MZDOVÁ ÚÈTÁRNA LIDSKÉ ZDROJE ICT BOZP ODDÌLENÍ PROJEKCE A TECHNICKÉ PØÍPRAVY STØEDISKO MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍ MANAGEMENT KVALITY ODDÌLENÍ REALIZACE ODDÌLENÍ REALIZACE 11

14 Firemní kultura Firemní kultura spoleènosti KLEMENT a.s. je postavená na dùvìøe k zamìstnancùm, jejich loajalitì, iniciativì, motivaci a chuti k seberealizaci. KLEMENT a.s. umožòuje sladit osobní a profesní život, nabízí proto zamìstnancùm na pozicích, jejichž charakter práce to umožòuje alternativní pracovní režim. Základem øízení firmy jsou nastavené firemní procesy a dobøe definovaný rozdíl mezi standardním a projektovým øízením pracovních týmù. Struktura zamìstnancù Pro spoleènost KLEMENT a.s je pøíznaèná nízká míra fluktuace pracovníkù. Spoleènost KLEMENT a.s. v roce 2014 zamìstnávala 254 pracovníkù, jejichž vìkový prùmìr èinil 45 let. Nejpoèetnìjší vìkovou skupinu tvoøí zamìstnanci od 40 do 50 let Øeditelé a vedení 200 Administrativní pracovníci Techniètí pracovníci 150 Stavbyvedoucí Mistøi 100 Øemeslníci Obsluha strojù 50 Øidièi Dìlníci a nekvalifikovaný personál Stav zamìstnancù Øeditelé a vedení Administrativní pracovníci Techniètí pracovníci Stavbyvedoucí Mistøi Dìlníci Øemeslníci Obsluha strojù Øidièi Ostatní kvalifikovaný personál Dìlníci a nekvalifikovaný personál Celkem

15 Vysoce kvalifikovaní zamìstnanci jsou základem úspìchù každé spoleènosti. KLEMENT a.s. v roce 2014 zamìstnával 254 specializovaných pracovníkù, z nichž 20 % má vysokoškolské, 40% støedoškolské vzdìlání a 40% pracovníkù je vyuèeno v oboru. Zamìstnanci si prùbìžnì si doplòují a prohlubují svoje odborné znalosti, a tak zvyšují svoji kvalifikaci. 20% Vysokoškolské vzdìlání 45% Støedoškolské vzdìlání 35% Vyuèeni v oboru Prùbìžné vzdìlávání V KLEMENT a.s. je systematicky vedené a probíhá v následujících rovinách: obecné vzdìlávání jazykové vzdìlávání profesní vzdìlávání Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Pøi realizaci stavebních zakázek klade KLEMENT a.s. dùraz na soustavnou pozornost bezpeènosti a ochranì zdraví pøi práci, a to pøedevším na prevenci nebezpeèí a snižování rizika pøi provádìní prací. Základem systému bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci je metodika ÈSN OHSAS 18001:2008. Certifikát systému managementu bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci pro provádìní a rekonstrukci pozemních inženýrských staveb, výrobu a montáž ocelových konstrukcí, výrobu a renovaci pásových dopravníkù a zaøízení pro hornickou èinnost a èinnost provádìnou hornickým zpùsobem dle zmínìné normy ÈSN OHSAS 18001:2008 má platnost do roku

16 Technologie a investice Finanèní investice Spoleènost v kvìtnu prodala obchodní podíl spoleènosti BK Vent s.r.o. Následnì v záøí prodala akcie spoleènosti NJSSK a.s. V ostatních spoleènostech s majetkovou úèastí KLEMENT a.s. drží stejné podíly na základním kapitálu jako v pøedchozích letech. Provozní investice a budovy Spoleènost v roce 2014 investovala do standardní obnovy dopravních prostøedkù 8,9 mil. Kè. Významné investice spoleènost uskuteènila v oblasti informaèních technologií, do kterých bylo investováno 5,1 mil. Kè. Společnosti s majetkovou účastí KLEMENT a.s. Identifikace spoleènosti IÈ Podíl SKAML, spol. s r.o. Statutární orgán Ing. Vladimír Mlnaøík NAVA-K Teplice a.s. Statutární orgán Ing. Petr Vojtíšek, pøedseda pøedstavenstva Ing. František Šulc, místopøedseda pøedstavenstva Ing. Zdenìk Urban, èlen pøedstavenstva FVE Triangle a.s. Statutární orgán Ing. Tomáš Vohryzka, pøedseda pøedstavenstva Ing. Michal Šnobl, místopøedseda pøedstavenstva Hana Mikešová, èlen pøedstavenstva Jiøí Železný, èlen pøedstavenstva % % % 14

17 Realizované stavby KO EPRU II, DPS a Odstruskování - Odpopílkování Snížení fugitivníích emisí èástic modernizací nakládky tøídìného uhlí vèetnì jejího úplného vymístìní Strojní èást pro zakázku Generální oprava pasového vozu PVZ 2500_303 15

18 Finanční část Výrok auditora k výroční zprávě ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o ovìøení výroèní zprávy a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami k úèetní jednotky KLEMENT a.s. urèeno akcionáøùm úèetní jednotky Provìøili jsme vìcnou správnost údajù uvedených ve zprávì o vztazích mezi propojenými osobami spoleènosti KLEMENT a.s. k Za sestavení této zprávy o vztazích je odpovìdný statutární orgán spoleènosti KLEMENT a.s. Naším úkolem je vydat na základì provedené provìrky stanovisko k této zprávì o vztazích. Provìrku jsme provedli v souladu s Mezinárodním standardem pro provìrky a souvisejícími aplikaèními doložkami Komory auditorù Èeské republiky. Tento standard vyžaduje, abychom plánovali a provedli provìrku s cílem získat støední míru jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zprávy o vztazích jsme neprovádìli, proto nevyjadøujeme výrok auditora. Na základì naší provìrky jsme nezjistili žádné významné vìcné nesprávnosti údajù uvedených ve zprávì o vztazích mezi propojenými osobami spoleènost KLEMENT a.s. k

19 Ovìøili jsme též soulad výroèní zprávy spoleènosti KLEMENT a.s. k s úèetní závìrkou. Za správnost výroèní zprávy je zodpovìdný statutární orgán spoleènosti KLEMENT a.s. Naším úkolem je vydat na základì provedeného ovìøení výrok o souladu výroèní zprávy s úèetní závìrkou. Ovìøení jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikaèními doložkami Komory auditorù Èeské republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ovìøení tak, aby získal pøimìøenou jistotu, že informace obsažené ve výroèní zprávì, které popisují skuteènosti, jež jsou též pøedmìtem zobrazení v úèetní závìrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s pøíslušnou úèetní závìrkou. Jsme pøesvìdèeni, že provedené ovìøení poskytuje pøimìøený podklad pro vyjádøení výroku auditora. Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroèní zprávì spoleènosti KLEMENT a.s. k v souladu s výše uvedenou úèetní závìrkou. V Ústí nad Labem ADaKa s. r. o. Veleslavínova 10, Ústí n. L. èíslo osv. KAÈR: 409 Ing. Aleš Fousek auditor èíslo osv. KAÈR:

20 Finanční část Výrok auditora o ověření účetní závěrky ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o ovìøení úèetní závìrky k úèetní jednotky KLEMENT a.s. urèeno akcionáøùm úèetní jednotky Na základì smlouvy mezi úèetní jednotkou KLEMENT a.s. a auditorskou spoleèností ADaKa s. r. o. jsme provedli audit pøiložené úèetní závìrky spoleènosti KLEMENT a.s., IÈ , se sídlem Hliòany 18, Øehlovice. Tato úèetní závìrka se skládá z rozvahy k , výkazu zisku a ztráty za rok konèící a pøílohy této úèetní závìrky, která obsahuje popis použitých podstatných úèetních metod a další vysvìtlující informace. Údaje o spoleènosti KLEMENT a.s. jsou uvedeny v bodì 1 pøílohy této úèetní závìrky. 18

21 Odpovìdnost vedení úèetní jednotky za úèetní závìrku Statutární orgán spoleènosti KLEMENT a.s. je odpovìdný za sestavení úèetní závìrky, která podává vìrný a poctivý obraz v souladu s èeskými úèetními pøedpisy, a za takový vnitøní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení úèetní závìrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti zpùsobené podvodem nebo chybou. Odpovìdnost auditora Naší odpovìdností je vyjádøit na základì provedeného auditu výrok k této úèetní závìrce. Audit jsme provedli v souladu se Zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikaèními doložkami Komory auditorù Èeské republiky. V souladu s tìmito pøedpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali pøimìøenou jistotu, že úèetní závìrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupù, jejichž cílem je získat dùkazní informace o èástkách a skuteènostech uvedených v úèetní závìrce. Výbìr auditorských postupù závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné nesprávnosti údajù uvedených v úèetní závìrce zpùsobené podvodem nebo chybou. Pøi vyhodnocování tìchto rizik auditor posoudí vnitøní kontrolní systém relevantní pro sestavení úèetní závìrky podávající vìrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzeni je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádøit se k úèinnostem vnitøního kontrolního systému úèetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých úèetních metod, pøimìøenosti úèetních odhadù provedených vedením a dále posouzení celkové prezentace úèetní závìrky. Domníváme se, že dùkazní informace, které jsme získali, poskytují dostateèný a vhodný základ pro vyjádøení výroku auditora. 19

22 Finanční část Závěrečný výrok auditora ZÁVĚREČNÝ VÝROK AUDITORA Podle našeho názoru úèetní závìrka podává vìrný a poctivý obraz aktiv a pasiv spoleènosti KLEMENT a.s. k a nákladù a výnosù a výsledku jejího hospodaøení za rok konèící v souladu s èeskými úèetními pøedpisy. V Ústí nad Labem Auditorská spoleènost: ADaKa s. r. o. Veleslavínova 10, Ústí n. L. èíslo osv. KAÈR: 409 Odpovìdný auditor: Ing. Aleš Fousek èíslo osv. KAÈR: 1218 Pøíloha: Rozvaha, Výkaz ziskù a ztrát k Pøíloha k úèetní závìrce k

23 Finanční část Rozvaha Zpracováno v souladu s vyhláškou è. 500/2002 Sb. ve znìní pozdìjších pøedpisù ROZVAHA (BILANCE) ke dni Obchodní firma nebo jiný název úèetní jednotky KLEMENT a.s. ( v celých tisících Kè ) Sídlo, bydlištì nebo místo podnikání úèetní jednotky IÈ Hliòany Øehlovice oznaè AKTIVA øád Bìžné úèetní období Min.úè. období Brutto Korekce Netto Netto a b c AKTIVA CELKEM (ø ) A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek (ø ) B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ø.05 až 12) B. I. 1 Zøizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ø.14 až 22) B. II. 1 Pozemky Stavby Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí Pìstitelské celky trvalých porostù Dospìlá zvíøata a jejich skupiny Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceòovací rozdíl k nabytému majetku B. III. Dlouhodobý finanèní majetek (ø. 24 až 30) B. III. 1 Podíly - ovládaná osoba Podíly v úèetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Pùjèky a úvìry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanèní majetek Poøizovaný dlouhodobý finanèní majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanèní majetek Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, business.center.cz 1 21

24 oznaè AKTIVA øád Bìžné úèetní období Min.úè. období Brutto Korekce Netto Netto a b c C. Obìžná aktiva (ø ) C. I. Zásoby (ø.33 až 38) C. I. 1 Materiál Nedokonèená výroba a polotovary Výrobky Mladá a ostatní zvíøata a jejich skupiny Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky (ø. 40 až 47) C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahù Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za spoleèníky, èleny družstva a za úèastníky sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné úèty aktivní Jiné pohledávky Odložená daòová pohledávka C. III. Krátkodobé pohledávky (ø. 49 až 57) C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahù Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za spoleèníky, èleny družstva a za úèastníky sdružení Sociální zabezpeèení a zdravotní pojištìní Stát - daòové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné úèty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanèní majetek (ø. 59 až 62) C. IV. 1 Peníze Úèty v bankách Krátkodobý cenné papíry a podíly Poøizovaný krátkodobý finanèní majetek D. I. Èasové rozlišení (ø. 64 až 66) D. I. 1 Náklady pøíštích období Komplexní náklady pøíštích období Pøíjmy pøíštích období

25 oznaè PASIVA øád Bìžné úè. období Min.úè. období a b c 5 6 PASIVA CELKEM (ø ) A. Vlastní kapitál (ø ) A. I. Základní kapitál (ø. 70 až 72) Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) Zmìny základního kapitálu A. II. Kapitálové fondy (ø. 74 až 79) A. II. 1 Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceòovací rozdíly z pøecenìní majetku a závazkù Oceòovací rozdíly z pøecenìní pøi pøemìnách Rozdíly z pøemìn spoleèností Rozdíly z ocenìní pøi pøemìnách spoleèností A. III. Rezervní fondy, nedìlitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ø ) A. III. 1 Zákonný rezervní fond / Nedìlitelný fond Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodáøení minulých let (ø. 84 až 86) A. IV. 1 Nerozdìlený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Jiný výsledek hospodaøení minulých let A. V. Výsledek hospodaøení bìžného úèetního období (+/-) 087 /ø.01 - ( )/ B. Cizí zdroje (ø ) B. I. Rezervy (ø. 90 až 93) B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních pøedpisù Rezerva na dùchody a podobné závazky Rezerva na daò z pøíjmù Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky (ø. 95 až 104) B. II. 1 Závazky z obchodních vztahù Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke spoleèníkùm, èlenùm družstva a k úèastníkùm sdružení Dlouhodobé pøijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé smìnky k úhradì Dohadné úèty pasívní Jiné závazky Odložený daòový závazek

26 oznaè PASIVA øád Bìžné úè. období Min.úè. období a b c 5 6 B. III. Krátkodobé závazky (ø. 106 až 116) B. III. 1 Závazky z obchodních vztahù Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke spoleèníkùm, èlenùm družstva a k úèastníkùm sdružení Závazky k zamìstnancùm Závazky ze sociálního zabezpeèení a zdravotního pojištìní Stát - daòové závazky a dotace Kratkodobé pøijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné úèty pasivní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvìry a výpomoci (ø. 118 až 120) B. IV. 1 Bankovní úvìry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvìry Krátkodobé finanèní výpomoci C. I. Èasové rozlišení (ø ) C. I. 1 Výdaje pøíštích období Výnosy pøíštích období Právní forma úèetní jednotky : a.s. DIÈ : CZ Pøedmìt podnikání nebo jiné èinnosti : stavebnictví, strojírenská èinnost Okamžik sestavení Podpisový záznam osoby odpovìdné za sestavení úèetní závìrky Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je úèetní jednotkou 08/06/15 Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, business.center.cz 4 24

27 Finanční část Výkaz zisku a ztráty Zpracováno v souladu s vyhláškou è. 500/2002 Sb. ve znìní pozdìjších pøedpisù VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni ( v celých tisících Kè ) IÈ Obchodní firma nebo jiný název úèetní jednotky KLEMENT a.s. Sídlo, bydlištì nebo místo podnikání úèetní jednotky Hliòany 18 Øehlovice Oznaèení TEXT Èíslo Skuteènost v úèetním období øádku sledovaném minulém a b c 1 2 I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže (ø ) II. Výkony (ø ) II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobkù a služeb Zmìna stavu zásob vlastní èinnosti Aktivace B. Výkonová spotøeba (ø ) B. 1 Spotøeba materiálu a energie B. 2 Služby Pøidaná hodnota (ø ) C. Osobní náklady C. 1 Mzdové náklady C. 2 Odmìny èlenùm orgánù spoleènosti a družstva C. 3 Náklady na sociální zabezpeèení a zdravotní pojištìní C. 4 Sociální náklady D. Danì a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ø ) III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zùstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ø ) F. 1 Zùstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F. 2 Prodaný materiál G. Zmìna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladù pøíštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Pøevod provozních výnosù I. Pøevod provozních nákladù * Provozní výsledek hospodaøení /(ø (-28)-(-29)/ Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, business.center.cz 1 25

28 Oznaèení TEXT Èíslo Skuteènost v úèetním období øádku sledovaném minulém a b c 1 2 VI Tržby z prodeje cenných papírù a podílù J. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finanèního majetku ( ø ) VII. 1 Výnosy z podílù v ovládaných osobách a v úèetních jednotkách pod podstatným vlivem VII. 2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírù a podílù VII. 3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finanèního majetku VIII. Výnosy z krátkodobého finanèního majetku K. Náklady z finanèního majetku IX. Výnosy z pøecenìní cenných papírù a derivátù L. Náklady z pøecenìní cenných papírù a derivátù M. Zmìna stavu rezerv a opravných položek ve finanèní oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanèní výnosy O. Ostatní finanèní náklady XII. Pøevod finanèních výnosù P. Pøevod finanèních nákladù * Finanèní výsledek hospodaøení /(ø (-46)+(-47))/ Q. Daò z pøíjmù za bìžnou èinnost (ø ) Q. 1 -splatná Q. 2 -odložená ** Výsledek hospodaøení za bìžnou èinnost (ø ) XIII. Mimoøádné výnosy R. Mimoøádné náklady S. Daò z pøíjmù z mimoøádné èinnosti (ø ) S. 1 -splatná S. 2 -odložená * Mimoøádný výsledek hospodaøení (ø ) T. Pøevod podílu na výsledku hospodaøení spoleèníkùm (+/-) *** Výsledek hospodaøení za úèetní období (+/-) (ø ) **** Výsledek hospodaøení pøed zdanìním (+/-) (ø ) Okamžik sestavení 08/06/15 Podpisový záznam osoby odpovìdné za sestavení úèetní závìrky Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je úèetní jednotkou Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, business.center.cz 2 26

29 Finanční část Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Pøíloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znìní pozdìjších pøedpisù, kterým se stanoví obsah úèetní závìrky pro podnikatele. Údaje pøílohy vycházejí z úèetních písemností úèetní jednotky (úèetní doklady, úèetní knihy a ostatní úèetní písemnosti) a z dalších podkladù, které má úèetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kè, pokud není uvedeno jinak. Pøíloha je zpracována za úèetní období poèínající dnem 1. ledna 2014 a konèící dnem 31. prosince 2014 (dále jen bìžné úèetní období ). 1. Popis spoleènosti Obchodní firma: KLEMENT a.s. IÈ: Sídlo: Hliòany 18, Øehlovice, PSÈ: Právní forma: akciová spoleènost Rozhodující pøedmìt èinnosti: stavebnictví, strojírenská výroba Datum vzniku: Zápis v OR: OR vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 974 Rozvahový den: Okamžik sestavení úèetní závìrky: Výše základního kapitálu: Kè Osoby podílející se na ZK více než 20% Jméno fyzické osoby Ing. Jaroslav Veverka 10,16% 10,16% RNDr. Libor Sadílek 89,84% 89,84% Zmìny a dodatky provedené v obchodním rejstøíku Jméno fyzické osoby Zmìna sídla spoleènosti Zmìna zpùsobu jednání spoleènosti Hariclia Mona Sandescu, vymazána jako èlen pøedstavenstva Hariclia Mona Sandescu, zapsána jako èlen pøedstavenstva Ing. Tomáš Vohryzka, vymazán jako pøedseda pøedstavenstva Ing. Tomáš Vohryzka, zapsán jako pøedseda pøedstavenstva Ing. Jaroslav Novotný, vymazán jako místopøedseda pøedstavenstva Ing. Jaroslav Novotný, zapsán jako místopøedseda pøedstavenstva Hana Mikešová, vymazána jako èlen dozorèí rady Ing. Jaroslav Veverka, vymazán jako pøedseda pøedstavenstva Ing. Pavlína Moudrá, vymazána jako èlen dozorèí rady RNDr. Libor Sadílek, zapsán jako èlen dozorèí rady 27

30 Organizaèní struktura spoleènosti Struktura spoleènosti Adresa Sídlo spoleènosti KLEMENT a.s. Hliòany 18 Øehlovice, okres Ústí nad Labem PSÈ KLEMENT a.s., odštìpný závod Praha Slezská 949/32 Praha 2 PSÈ Složení pøedstavenstva Pøedstavenstvo k Ing. Tomáš Vohryzka Ing. Jaroslav Novotný Hariclia Mona Sandescu Funkce pøedseda pøedstavenstva místopøedseda pøedstavenstva èlen pøedstavenstva Složení dozorèí rady Dozorèí rada k RNDr. Libor Sadílek Funkce èlen dozorèí rady 2. Podniky, v nichž má úèetní jednotka vìtší než 20 % podíl na základním kapitálu Spoleènost Základní kapitál Podíl na ZK VK k VH rok 2014 FVE Triangle a.s ,00% SKAML, spol. s r.o ,00% (-50) (-19) NAVA-K Teplice a.s ,00% Úèetní jednotka nemá uzavøeny ovládací smlouvy nebo smlouvy o pøevodech zisku s žádnou z výše uvedených spoleèností. 3. Zamìstnanci Zamìstnanci Prùmìrný poèet zamìstnancù z toho øídících pracovníkù 7 7 Osobní náklady (v tis.) z toho osobní náklady na øídící pracovníky z toho odmìny èlenùm stat. orgánù (v tis.) Pùjèky, úvìry èlenùm orgánù Úèetní jednotka èlenùm statutárních orgánù, dozorèích orgánù a øídích orgánù pùjèky, úvìry a ostatní plnìní penìžní i nepenìžní neposkytla. 28

31 5. Informace o použitých úèetních metodách. obecných úèetních zásadách a zpùsobech oceòování Úèetní závìrka je sestavena v souladu s platnou úèetní legislativou Èeské republiky. Podává vìrný a poctivý obraz pøedmìtu úèetnictví a finanèní situace spoleènosti za pøedpokladu jejího trvání. a. Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek nakupovaný se oceòuje poøizovací cenou, kterou se rozumí cena, za kterou byl dlouhodobý hmotný majetek poøízen (nakoupen), a vedlejší poøizovací náklady související s jeho poøízením. Dlouhodobý hmotný majetek vytvoøený vlastní èinností je ocenìn vlastními náklady, kterými se rozumí pøímé materiálové a mzdové náklady a výrobní režie. Náklady povahy technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují poøizovací cenu tohoto majetku. Poèínaje úèetním obdobím 2002 je drobný dlouhodobý hmotný majetek v poøizovací cenì nepøevyšující 40 tis. Kè úètován výsledkovì (do nákladù) a veden v operativní evidenci. Odpisování Úèetní odpisy Novì poøízený dlouhodobý hmotný majetek se odpisuje rovnomìrnì po celou dobu ekonomické životnosti. Odpisová skupina % Poèet let , , , , ,7 59 Odpisování Daòové odpisy Dlouhodobý hmotný majetek je daòovì odpisován rovnomìrnou i zrychlenou metodou. Novì poøízený je odepisován zrychlenì. b. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek je odepisován rovnomìrnì. c. Zásoby Zásoby nakupované jsou ocenìny skuteènými poøizovacími cenami, které zahrnují cenu poøízení a vedlejší poøizovací náklady související s poøízením zásob, nejèastìji clo, náklady na pøepravu, balné. Zásoby vytvoøené vlastní èinností nedokonèená výroba a polotovary jsou ocenìny v pøímých výrobních nákladech. 29

32 d. Pohledávky Pohledávky jsou ocenìny jmenovitou hodnotu, která mùže být pøípadnì snížena o hodnotu opravné položky. Opravné položky tvoøí spoleènost v souladu se zákonem è. 593/92 Sb. zákona o rezervách. e. Pøepoèet cizích mìn Majetek a závazky v cizích mìnách jsou ke dni uskuteènìní úèetního pøípadu pøepoèteny aktuálním denním kurzem vyhlášeným ÈNB. Majetek a závazky v cizích mìnách vykázaných k rozvahovému dni jsou pøepoèteny kursem ÈNB platným k rozvahovému dni. f. Leasing Majetek poøízený formou finanèního leasingu je rovnomìrnì úètován do nákladù po celou dobu trvání leasingu. Tento majetek je vykázán v podrozvahové evidenci. g. Daò z pøíjmu Splatná daò z pøíjmu je stanovena ve výši 19% z úèetního zisku upraveného (zvýšeného nebo sníženého) o trvale nebo doèasnì daòovì neuznatelné náklady a nezdaòované výnosy. Odložená daò z pøíjmu odráží doèasné rozdíly mezi úèetní a daòovou zùstatkovou hodnotou aktiv nebo pasiv. h. Zmìny ve zpùsobu oceòování oproti pøedcházejícímu ÚO Úèetní jednotka neuèinila zmìny v oceòování oproti pøedcházejícím úèetním obdobím. 6. Doplòující informace k rozvaze a výkazu ziskù a ztrát a. Dlouhodobý nehmotný majetek Poøizovací cena v tis. Kè PS 2014 Pøírùstky Úbytky KS 2014 Software Ostatní DNM Nedokonèený DNM Celkem Poøizovací cena v tis. Kè PS 2013 Pøírùstky Úbytky KS 2013 Software Ostatní DNM Nedokonèený DNM Celkem

33 Oprávky v tis. Kè PS 2014 Odpisy Vyøazení KS 2014 Software Ostatní DHM Celkem Oprávky v tis. Kè PS 2013 Odpisy Vyøazení KS 2013 Software Ostatní DHM Celkem b. Dlouhodobý hmotný majetek Poøizovací cena v tis. Kè PS 2014 Pøírùstky Úbytky KS 2014 Pozemky Budovy Dopravní prostøedky Stroje a ostatní zaøízení Haly a buòky Inventáø Nedokonèený DHM Umìlecká díla Poskytnuté zálohy Celkem Poøizovací cena v tis. Kè PS 2013 Pøírùstky Úbytky KS 2013 Pozemky Budovy Dopravní prostøedky Stroje a ostatní zaøízení Haly a buòky Inventáø Nedokonèený DHM Umìlecká díla Poskytnuté zálohy Celkem

34 Oprávky v tis. Kè PS 2014 Odpisy Vyøazení KS 2014 Budovy Dopravní prostøedky Stroje a ostatní zaøízení Haly a buòky Inventáø Celkem Oprávky v tis. Kè PS 2013 Odpisy Vyøazení KS 2013 Budovy Dopravní prostøedky Stroje a ostatní zaøízení Haly a buòky Inventáø Celkem c. Dlouhodobý majetek neuvedený v rozvaze Dlouhodobý drobný majetek v poøizovacích cenách v tis. Kè Zùstatek k Zùstatek k Drobný hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek poøízený formou finanèního pronájmu tis. Kè PC 2014 Uhrazené splátky k Splátky do 1 roku Zbývá celkem Majetek na leasing Dlouhodobý hmotný majetek poøízený formou finanèního pronájmu tis. Kè PC 2013 Uhrazené splátky k Splátky do 1 roku Zbývá k úhradì celkem Majetek na leasing d. Pohledávky Jmenovitá hodnota krátkodobých pohledávek v tis. Kè Krátkodobé pohledávky z obchodního styku z toho splatné z toho po splatnosti Ostatní pohledávky Celkem Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám v tis. Kè Poèáteèní stav Tvorba opravné položky Zrušení opravné položky Celkem

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám.

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky Místo podnikání

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70809721 Název: Mikroregion Podralsko Sestavená

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00292907 Název: Obec Jamolice Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31.

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31. ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455 Název: Dobrovolný svazek obcí Èistší

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00600598 Název: Obec Holštejn Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: 00576905 Název: Obec Smilovice Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00252671 Název: Obec Pohnání Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008)

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00303101 Název: Obec Oskava A. Stálá aktiva 01 141

Více

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007)

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2007 IÈO: 00302970 Název: Obec Mala Morava A. Stálá aktiva 01

Více

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008)

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2008 IÈO: 70645973 Název: Základní škola a Mateøská škola Smilovice,

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 45671745 Název: Vod.a kan. Znojemsko ZSO AKTIVA

Více

oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor

oznaète X sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Mateøská škola Chomutov, pøíspìvková organizace øádná mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 Identifikaèní

Více

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00190900 Název: Obec Spojil AKTIVA CELKEM 48 538

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 70983071 Název: ZS Podhorni Ujezd AKTIVA CELKEM 520 603,52 193 573,80 327 029,72 463 000,00 A. Stálá

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè) : 13 / 2010 IÈO: 70238880 Název: Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko AKTIVA CELKEM 1 295 821 251,20

Více

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto Licence: DJP XCRGURXA / RYC (0700 / 700) ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - formát CSÚIS) : / 0 IÈO: 777 Název: Domov penzion pro dùchodce v Lázních Knžvart Sestavená k rozvahovému dni prosinci

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev AKTIVA CELKEM 1 978 056,07 1 124 937,31 853 118,76 192

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00578282 Název: Obec Butoves AKTIVA CELKEM 30 606

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves AKTIVA CELKEM 37

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 13 / 2011 IÈO: 00542300 Název: obec Oøechov AKTIVA CELKEM 66

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DD06 XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 00580775 Název: Obec Suchovršice AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - formát CSÚIS) : 13 / 2011 IÈO: 72040971 Název: Svazek obcí Hluboké - Krokoèín - Újezd u Rosic AKTIVA

Více

Licence: D756 XCRGUA6B / A6A (01012009 / 18032009)

Licence: D756 XCRGUA6B / A6A (01012009 / 18032009) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2009 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem øádná mimoøádná

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 213 Úvodní slovo 2 Výkaz ziskù a ztrát 8 Rozvaha 9 Pøíloha k úèetní závìrce 12 Pøehled o penìžních tocích 18 Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 2 Vztahy mezi propojenými osobami 21 Ostatní informace

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁV 1 A 2011 1

VÝROÈNÍ ZPRÁV 1 A 2011 1 11 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2011 2 OBSAH ÈÁST I. PLASTIKA a.s. 1. PROFIL SPOLEÈNOSTI 2. VÝSLEDKY ROKU 2011 3. INVESTICE A TECHNOLOGIE 4. ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJÙ 5. ØÍZENÍ JAKOSTI 6. STRATEGIE PRO ROK 2012 7. ZPRÁVA

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 201 12 2

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 201 12 2 12 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2012 2 OBSAH ÈÁST I. PLASTIKA a.s. 1. PROFIL SPOLEÈNOSTI 2. OBCHOD 3. ØÍZENÍ JAKOSTI 4. VÝROBA A TECHNOLOGIE 5. ØÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJÙ 6. FINANCE 7. STRATEGIE PRO ROK 2013 8. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 212 Úvodní slovo 2 Výkaz ziskù a ztrát 7 Rozvaha 8 Pøíloha k úèetní závìrce 11 Pøehled o penìžních tocích 18 Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 2 Vztahy mezi propojenými osobami 21 Ostatní informace

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S.

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S. ~ 8. SEZNAM PØiLOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PSG, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2003 4. Rozvah a výkaz zisku

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Výroèní zpráva 2002. podle zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví ve znìní pozdìjších pøedpisù

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Výroèní zpráva 2002. podle zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví ve znìní pozdìjších pøedpisù Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Výroèní zpráva 2002 podle zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví ve znìní pozdìjších pøedpisù 2 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. 1. 2. 3. OBSAH Základní

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 201 13 3

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 201 13 3 13 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2013 2 OBSAH 1. PLASTIKA a.s. 1.1 PROFIL SPOLEÈNOSTI 1.1.1 Historie 1.1.2 Základní fakta 1.1.3 Vlastnická struktura 1.1.4 Organizaèní struktura 1.1.5 Pøedstavenstvo a dozorèí rada 1.2

Více

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s.

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. Výroèní zpráva 2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. 03 4-Energetická... Výroèní zpráva... 2010 Obsah Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva 05 Zpráva pøedstavenstva o hospodaøení spoleènosti a stavu jejího

Více

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000 OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2 I. OBECNÉ ÚDAJE SPOLEÈNOSTI 5. Èlenové správních orgánù spoleènosti k 31.12.2 1. 2. Název a sídlo spoleènosti Ostrovská teplárenská,

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Obec Hrušovany u Brna

Obec Hrušovany u Brna A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00281824 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hrušovany u Brna

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

Slovo úvodem. Obecná èást........................

Slovo úvodem. Obecná èást........................ Výroèní zpráva 21 Obsah Slovo úvodem Slovo úvodem Obecná èást Obecná èást Základní informace Organizaèní struktura Personální struktura......... 3 4 5 Zamìøení a èinnost spoleènosti... 5 Hlavní cíle spoleènosti...

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s.

Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s. OBSAH: Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s.... str. 2 Zpráva pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti spoleènosti a o stavu jejího majetku... str. 3 Rozdìlení zisku roku 2002... str. 8 Vrcholové orgány spoleènosti...

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Statutární orgány v prùbìhu 10 let

Statutární orgány v prùbìhu 10 let VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2003 VZOR AKCIE Statutární orgány v prùbìhu 10 let Valné hromady 1997 1995 1996 1998 2000 1999 2002 2003 Pøedstavenstva 1996 1994 1998 2003 1999 Dozorèí rady 1998 1994 1999 1996 2003 VÝROÈNÍ

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti Obec Myslív, Myslív 52 34101 Myslív,, IÈ:00255840 sestaven k : 31.12.2010 za období: 12/2010 v Kè A.1. Informace

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2008 (v Kè) sestavený ke dni 30.03.2009 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70829462 název Svazek obcí mikroregionu

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky (BILANCE) Stavoprojekt Olomouc ke dni 31.12.2014 a.s. ( v celých tisících

Více

Elektrárny Opatovice, a.s. èlen skupiny International Power VÝROÈNÍ ZPRÁVA

Elektrárny Opatovice, a.s. èlen skupiny International Power VÝROÈNÍ ZPRÁVA Elektrárny Opatovice, a.s. èlen skupiny International Power VÝROÈNÍ ZPRÁVA Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s.... 2 Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva... 3 Zpráva pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 obsah Slova øeditelù Zpráva pøedstavenstva o èinnosti Zpráva o vztazích Zpráva auditora Zpráva auditora k výroèní zprávì Úèetní závìrka Pøíloha úèetní závìrky Kontakty

Více

ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4

ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4 OMNIPOL a. s. Z p r á v a 2 0 0 0 ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE................................. 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI...................... 4 STRUKTURA

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA V Ý R O È N Í Z P R Á V A

VÝROÈNÍ ZPRÁVA V Ý R O È N Í Z P R Á V A VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2 0 0 5 Obsah Slova øeditelù - slovo generálního øeditele - slovo obchodního øeditele - slovo finanèního øeditele - slovo projekèního øeditele - slovo technického øeditele - slovo øeditele

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více