ELEKTROCENTR ÁLY. Záruční list NÁVOD K OBSLUZE ELEKTROCENRÁLA ECP obj. číslo / product No.: Záručný list.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ELEKTROCENTR ÁLY. Záruční list NÁVOD K OBSLUZE ELEKTROCENRÁLA ECP 2500. obj. číslo / product No.: 8360. Záručný list."

Transkript

1 Záruční list NÁVOD K OBSLUZE Výrobek / Výrobok Typ Razítko / Pečiatka a podpis Datum / Dátum Číslo zakázky / Číslo objednávky Razítko / Pečiatka Číslo zakázky / Číslo objednávky Razítko / Pečiatka Záručný list Výrobní číslo / Výrobné číslo Číslo výrobku / Číslo výrobku Číslo zakázky / Číslo objednávky Razítko / Pečiatka ELEKTROCENTR ÁLY Návod na obsluhu ELEKTROCENRÁLA ECP 2500 obj. číslo / product No.: 8360 Odpad z elektrických výrobků nemůže být vyhazován spolu s domovním odpadem. Prosíme, kde je možnost recyklace, využijte ji. Poraďte se s místním úřadem nebo v prodejně. Odpad z elektrických výrobkov nemôže byť vyhadzovaný spolu s domovým odpadom. Kde je možnosť recyklácie, využite ju, prosíme. Poraďte sa s miestnym úradom alebo v predajni. Výhradní dovozce pro EU / General importer for EU: UNICORE nářadí s.r.o. Office: Počernická 120, Karlovy Vary - CZ tel.: ; fax: ;

2 Prohlášení o shodě ES EC Declaration of Conformity vydané dle 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění Tímto prohlašujeme my, UNICORE nářadí s.r.o., Počernická 120, We hereby declare, Karlovy Vary, Česká republika, že koncepce a konstrukce níže uvedených přístrojů v provedeních, která uvádíme do oběhu, odpovídá příslušným základním požadavkům směrnic ES na bezpečnost a hygienu. That the design, type and construction of the following machine, as brought into circulation by us, comply with the basic safety and health requirements of pertinent EC directives. V případě změny přístroje, která s námi nebyla konzultována, ztrácí toto prohlášení svou platnost. In the event that this machine be altered or modified in a way not agreed by us this declaration shall lose its validity. Označení přístrojů: - Elektrocentrála ECP 2500 Machine description: Číslo výrobku.: Article no.: Příslušná nařízení vlády: - Nařízení vlády č. 24/2003 Sb. o strojních zařízeních Applicable EC directives: (98/37/ES) - Nařízení vlády č. 17/2003 Sb. o elektrických zařízeních nízkého napětí (73/23/EHS) - Nařízení vlády č. 18/2003 Sb. o elektromagnetické kompatibilitě (89/336/EHS) - Nařízení vlády č. 9/2002 Sb. o emisích hluku (2000/14/ES) ve znění pozdějších předpisů - Nařízení vlády č. 325/2005 Sb. o omezení používání určitých nebezpečných látek v EEE (RoHS)(2002/95/ES) Použité harmonizované normy: - ČSN EN , ČSN EN 55012, ČSN EN 12601, ČSN ISO 3744 Applicable harmonised standards: Vystaveno na základě certifikátu č.: - CE-C A, CE-C B, 968/90/06/BT/NO/H Made out on the basis of certificate no.: Naměřená hladina akustického výkonu zařízení LWA = 92,5 db Garantovaná hladina akustického výkonu LWA = 95 db Vydaného společností: - CCQS UK Ltd, Foundation house, 56 Maybury Road, issued by: Woking Surrey, UK - TÜV CZ s.r.o., Brno Datum/Podpis : Date/authorised signature: Údaje o podepsaném: Ing. Petr Haak, jednatel společnosti Title of signatory: Místo/Place: Karlovy Vary

3 SLOVENSKY Vyhlásenie o zhode ES EC Declaration of Conformity vydané dle 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění Týmto vyhlasujeme my, UNICORE nářadí s.r.o., Počernická 120, We hereby declare, Karlovy Vary, Česká republika, že koncepcia a konštrukcia nižšie uvedených prístrojov vo vyhotoveniach, ktoré uvádzame do obehu, zodpovedá príslušným základným požiadavkám smerníc ES na bezpečnosť a hygienu. That the design, type and construction of the following machine, as brought into circulation by us, comply with the basic safety and health requirements of pertinent EC directives. V prípade zmeny prístroja, ktorá s nami nebola konzultovaná, stráca toto vyhlásenie svoju platnosť. In the event that this machine be altered or modified in a way not agreed by us this declaration shall lose its validity. Označenie prístrojov: - Elektrocentrála ECP 2500 Machine description: Číslo výrobku.: Article no.: Príslušné nariadenia vlády: - Nařízení vlády č. 24/2003 Sb. o strojních zařízeních Applicable EC directives: (98/37/ES) - Nařízení vlády č. 17/2003 Sb. o elektrických zařízeních nízkého napětí (73/23/EHS) - Nařízení vlády č. 18/2003 Sb. o elektromagnetické kompatibilitě (89/336/EHS) - Nařízení vlády č. 9/2002 Sb. o emisích hluku (2000/14/ES) ve znění pozdějších předpisů - Nařízení vlády č. 325/2005 Sb. o omezení používání určitých nebezpečných látek v EEE (RoHS)(2002/95/ES) Použité harmonizované normy: - ČSN EN , ČSN EN 55012, ČSN EN 12601, ČSN ISO 3744 Applicable harmonised standards: Vystavené na základe certifikátu č.: - CE-C A, CE-C B, 968/90/06/BT/NO/H Made out on the basis of certificate no.: Naměřená hladina akustického výkonu zařízení LWA = 92,5 db Garantovaná hladina akustického výkonu LWA = 95 db Vydaného spoločnosťou: - CCQS UK Ltd, Foundation house, 56 Maybury Road, issued by: Woking Surrey, UK - TÜV CZ s.r.o., Brno Dátum/Podpis : Date/authorised signature: Údaje o podpísanom: Title of signatory: Místo/Place: Ing. Petr Haak, konateľ spoločnosti Karlovy Vary

4 3. Kontrola před zahájením práce Záručný list patrí k predávanému výrobku s príslušným číslom ako jeho neoddeliteľná súčasť. Strata originálu záručného listu bude dôvodom k neuznaniu záručnej opravy. Kontrolní úkony před zahájením práce se musí provést před každým použitím generátoru. 1) ZKONTROLUJTE PALIVO MOTORU - Zkontrolujte hladinu paliva na měrce hladiny paliva. - Pokud je hladina paliva nízká, doplňte palivo bezolovnatým automobilovým benzínem. - Přesvědčte se, že používáte filtrační sítko na palivo v hrdle palivového filtru. - Doporučené palivo: Bezolovnatý benzín. - Kapacita palivové nádrže - 12 litrů VÝSTRAHA: - Nádrž nedoplňujte, když motor běží nebo je horký. - Před doplňováním paliva uzavřete kohout paliva. - Dbejte na to, abyste neumožnili vniknutí prachu, nečistot, vody nebo jiných cizích objektů do paliva. Nepoužívejte nekvalitní benzin y s olejovitými přísadami, mohou poškodit motor. - Před spuštěním motoru důkladně vytřete rozlité palivo. - Nepřibližujte se s otevřeným plamenem. - Značka F plná nádrž, značka E prázdná nádrž 2) ZKONTROLUJTE MOTOROVÝ OLEJ Před kontrolou nebo doplňováním oleje se přesvědčte, že generátor je umístěn na stabilní a rovné podložce a motor je zastaven. - Sejměte plastová zátka otvoru pro plnění oleje s měrkou a zkontrolujte hladinu oleje. - Pokud je hladina oleje pod čárkou spodní úrovně, doplňte ho vhodným olejem po čárku horní úrovně. Při kontrole hladiny oleje nezašroubovávejte víčko plniče oleje. - Pokud je olej znečištěný, vyměňte ho. - Množství oleje 0,6l - Výrobcem doporučený motorový olej : API Service SE nebo SF - Z nabídky našeho trhu jsou nejvhodnější oleje typu GARDEN 4T SAE 30W 3) UZEMNĚNÍ Ujistěte se, že je generátor uzemněn. Plastová zátka otvoru pro plnění oleje s měrkou min max Na výrobky sa zákazníkovi poskytuje záručná doba 24 mesiacov odo dňa nákupu. V priebehu tejto doby odstráni autorizovaný servis značky Primex bezplatne všetky nedostatky výrobku, ktoré boli spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom. Výrobca garantuje zachovanie odpovedajúcich funkčných vlastností náradia a jeho bezpečnú prevádzku jedine v prípade realizácie všetkých servisných zásahov na náradí v autorizovanom servise. Záruka zaniká v týchto prípadoch: nebol predložený originál záručného listu v prípade, že sa jedná o prirodzené opotrebovanie funkčných častí výrobku v dôsledku používania stroja výrobok bol používaný v rozpore s návodom na obsluhu závada vznikla neprípustným zásahom do výrobku (vrátane zásahu a úprav neautorizovaným servisom) poškodenie bolo spôsobené vonkajšími vplyvmi, napríklad znečistením, vystavením stroja nevhodným poveternostným podmienkam... výrobok je mechanicky poškodený vinou užívateľa v prípade, že sa jedná o bežnú údržbu výrobku (napríklad premazanie, vyčistenie stroja ) Servisné strediská Primex pre Čechy a Moravu: PRIMEX SERVIS CENTRUM UNICORE nářadí s.r.o. Počernická Karlovy Vary Stará Role Vedúci servisu: Informácie zákazníkom: p. Martin Čáslava tel.: p. Martin Čáslava, p. Jan Wollenheit, p. Kamil Mihál tel.: fax: Reklamáciu uplatňujte u svojho obchodníka, prípadne odovzdajte výrobok priamo do servisu (len v originálnom balení!). Po obdržaní kompletného výrobku v nerozobranom stave posúdi servis oprávnenosť reklamácie. Prípadné záručné opravy potvrdí servis do záručného listu. Záručná lehota sa predlžuje o dobu od prevzatia reklamácie servisom (obchodníkom) do odovzdania opraveného výrobku späť zákazníkovi. Dovozca si vyhradzuje 30 dní pre posúdenie reklamácie z hľadiska nároku na bezplatnú opravu (náhradu) v rámci záruky. Predávajúci je povinný zoznámiť pri predaji kupujúceho s obsluhou výrobku, výrobok predviesť a riadne vyplniť záručný list. 4. Provoz Generátor je expedován bez motorového oleje. Naplňte jej olejem, jinak nenastartujete. 1) SPUŠTĚNÍ MOTORU - Před spuštěním motoru nepřipojujte elektrické přístroje. - Otočte proudový jistič do polohy OFF (vypnuto). Špecifikácie pro generátory: Odstredivý regulátor otáčok je od výroby nastavený. Ak však po čase napätie generátora kolíše, je nevyhnutná kontrola, prípadne nové nastavenie v značkovom servise. Zlá funkcia regulátora môže viesť k poškodeniu generátora, alebo pripájaných spotrebičov. Stroj je nevyhnutné zasielať do servisu prázdny, bez oleja a bez benzínu. Naplnený stroj môže byť pri preprave nebezpečný. Zasielaný stroj má byť užívateľom riadne očistený, inak čistenie vykoná za úhradu servis. Nevyčistený stroj nie je možné skúšať ani opravovať. 1. Otočte páčku kohoutu paliva do polohy ON (otevřený) 2. Zapněte spínač motoru do polohy ON (zapnuto) V lehote záruky sú zdarma opravované výrobné a iné záručné poruchy. Čistenie, nastavovanie a podobné práce charakteru údržby vykonáva v záručnej lehote síce tiež značkový servis, avšak hradí si ich užívateľ sám. Opravy porúch, ktoré majú charakter opotrebovania alebo vonkajšieho mechanického poškodenia, si rovnako v plnej výške hradí užívateľ. Akékoľvek zásahy do stroja v záručnej lehote mimo značkového servisu ruší záruku

5 3. Otočte páčku sytiče do levé polohy. Není nutné, pokud je motor teplý. 4. Pomalu vytahujte šňůru startéru, dokud neucítíte odpor. To je bod komprese. Šňůru vraťte do původní polohy. Rychle a dlouze za ni zatáhněte. Nevytahujte ji až na doraz. Po spuštění nechte šňůru startéru, aby se vrátila do své původní polohy, a přitom ji pořád držte. 5. Počkejte, až se motor mírně zahřeje. 6. Otočte páčku sytiče zpět do provozní polohy vpravo 7. Motor zahřívejte po dobu několika minut bez zatížení generátoru. 2) POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE a) Zkontrolujte, zda voltmetr či kontrolka ukazuje správné napětí. b) Před připojením generátoru vypněte spínač(e) elektrického spotřebiče (elektrických spotřebičů). c) Zasuňte zástrčku (zástrčky) elektrického spotřebiče (elektrických spotřebičů) do zásuvky. d) Zapněte proudový jistič do polohy ON (zapnuto) a zapněte elektrický přístroj. UPOZORNĚNÍ: - Před zapojením elektrického přístroje se přesvědčte, že je vypnutý. - Přesvědčte se, že celkové zatížení nepřekračuje jmenovitý výkon generátoru. - Přesvědčte se, že proud zatížení zásuvky je nižší než jmenovitý proud zásuvky. 3) ZASTAVENÍ MOTORU 1. Vypněte spínač napájení elektrického přístroje nebo odpojte šňůru ze zásuvky generátoru. Vypněte proudový jistič do polohy OFF (vypnuto). 2. Otočte spínač motoru do polohy OFF (vypnuto). 3. Otočte páčku kohoutu paliva do polohy OFF (zavřeno). Nejvyšší životnosti svého generátoru dosáhnete, pokud budete udržovat zatížení mezi jednou až dvěma třetinami jmenovitého výkonu. Generátor je určen zejména pro napájení přenosných spotřebičů s komutátorovým motorem a spotřebičů odporového charakteru. Použití spotřebičů se synchronními a asynchronními motory, spotřebičů frekvenčně či napěťově náročnějších vždy předem konzultujte s kvalifikovanými odborníky

6 o o o o o o o Naměřená / Garantovaná hladina ak. výkonu LWA 92,5 / 95 db(a)

7 1) Motor neštartuje 1. Palivové systémy Do spaľovacej komory nie je dodávané palivo. - Nie je palivo v nádrži Dodajte palivo. - Upchané palivové vedenie Vyčistite palivové vedenie. - Cudzia hmota v palivovom kohútiku Vyčistite palivový kohútik. - Upchaný karburátor Vyčistite karburátor. 2. Systémy motorového oleja Nedostatok oleja - Hladina oleja je nízka Doplňte motorový olej. 3. Elektrické systémy Zlá iskra - Špinavá zapaľovacia sviečka s uhlíkom Odstráňte uhlík - Vlhká zapaľovacia sviečka Dosucha vysušte - Chybný zapaľovací systém Obráťte sa na predajcu. 4. Nedostatočná kompresia - Opotrebovaný piest a valec Obráťte sa na predajcu. - Uvoľnené matice hlavy valca Matice riadne dotiahnite. - Poškodené ploché tesnenie Ploché tesnenie vymeňte. 7. Uskladnenie Dlhodobé uskladnenie stroja vyžaduje v záujme ochrany pred jeho poškodením určité preventívne úkony. 1) VYPUSTENIE PALIVA 1. Vypustite palivovú nádrž, palivový kohútik, a plavákovú komoru karburátora. 2. Nalejte trochu motorového oleja SAE 10W30 alebo 20W Nádržou zatraste. 4. Vypustite nadbytočný olej. 2) VÝMĚNA MOTOROVÉHO OLEJE - Umístěte stroj na rovnou podložku a motor po několik minut zahřívejte. Pak motor zastavte. - Sejměte víčko plniče oleje - Pod motor umístěte misku na olej. Vyjměte vypouštěcí zátku oleje, aby mohl být olej zcela vypuštěn. - Zkontrolujte vypouštěcí zátku oleje, ploché těsnění, plastová zátka otvoru pro plnění oleje s měrkou a O-kroužek. Vyměňte je, pokud jsou poškozené. - Znovu instalujte vypouštěcí zátku oleje. - Nalijte doporučený motorový olej po horní rysku. UPOZORNĚNÍ: Zajistěte, aby do se do klikové skříně nedostaly žádné cizí předměty. 3)VZDUCHOVÝ FILTR Udržování vzduchového filtru v dobrém stavu je velmi důležité. Nečistota způsobená nesprávně instalovaným, nesprávně ošetřovaným nebo nevhodným filtrem poškozuje a opotřebovává motor. Tuto součást vždy udržujte v čistotě. - Vyjměte molitanovou vložku čističe vzduchu, dobře ji vyčistěte v petroleji a vysušte. - Navlhčete lehce součást čistým motorovým olejem a jemně ji vymačkejte. - Nakonec umístěte vložku zpět do schránky tlumiče sání. UPOZORNĚNÍ: Motor nikdy nesmí být nechán v chodu bez této součásti; protože by to mohlo způsobit nadměrné opotřebení pístů 4) ČIŠTĚNÍ A SEŘÍZENÍ ZAPALOVACÍ SVÍČKY - Standardní barva elektrody: žlutohnědá barva - Standardní zapalovací svíčka: BPR4ES (NGK) - Mezera zapalovací svíčky: 0,7-0,8 mm 5) KOHOUT PALIVA - Zastavte motor. - Otočte páčkou kohoutu paliva do polohy OFF. - Demontujte a vyčistěte díly pomocí rozpouštědla. - Utřete. - Zkontrolujte gumové těsnění. Pokud je poškozené, vyměňte. - Smontujte zpět 4) Plastová zátka otvoru pro plnění oleje s měrkou max min 2) 3) 5) 6) VÝSTRAHA Přesvědčte se, že víčko kohoutu paliva je bezpečně dotaženo. 6) FILTR PALIVOVÉ NÁDRŽE - Vyčistěte pomocí rozpouštědla. - Utřete. - Nasaďte filtr do palivové nádrže. 2) MOTOR 5. Nalejte doň asi jednu polievkovú lyžicu motorového oleja SAE 10W30 alebo 20W Pomocou ručného štartéra niekoľkokrát pretočte motorom (s vypnutým zapaľovaním). 7. Povytiahnite ručný štartér kým nezacítite kompresiu. 8. Prestaňte ťahať. 9. Vyčistite vonkajšok generátora a naneste protikorózny prostriedok. 10. Generátor uskladnite na suchom, dobre vetranom mieste a dajte naň kryt. 11. Generátor musí zostať vo vodorovnej polohe. VÝSTRAHA Přesvědčte se, že víčko nádrže je bezpečně dotaženo. 7) SÍTKO TLUMIČE VÝSTRAHA Motor a tlumič budou poté, co byl motor v chodu, velmi horké. Během kontroly nebo opravy se nedotýkejte motoru ani tlumiče, pokud jsou pořád ještě horké, žádnou částí těla ani oděvu. - Vyjměte ochranu tlumiče, objímku a sítko tlumiče. - Očistěte drátěným kartáčkem sítko tlumiče od uhlíkových usazenin - Zkontrolujte sítko tlumiče. Pokud je poškozené, vyměňte ho. - Instalujte sítko tlumiče, objímku a ochranu tlumiče. (1) Ochrana tlumiče (2) Sítko tlumiče (3) Objímka 7)

8 6. Identifikace a náprava běžných závad motoru 6. Identifikácia a náprava bežných porúch generátora Níže uvedená řešení jsou orientačním vodítkem pro uživatele k nalezení zejména vnějších příčin poruch. Jakékoli zásahy na samotném stroji může uživatel provádět až po záruční době. V záruční době veškeré zásahy do stroje může provádět výhradně autorizovaný značkový servis. Odstraňte uhlík nebo utřete zapalovací svíčku Vyměňte zapalovací svíčku Obraťte se na prodejce Lano táhněte ostře Zkontrolujte palivo Níže uvedená řešení jsou orientačním vodítkem pro uživatele k nalezení zejména vnějších příčin poruch. Jakékoli zásahy na samotném stroji může uživatel provádět až po záruční době. V záruční době veškeré zásahy do stroje může provádět výhradně autorizovaný značkový servis. vypnutý istič odpojit zo zásuvek všechny spotřebiče i propojovací kabely zapnout istič Svíčku řádně utáhněte Motor nenastartuje Nízký výkon motoru Motor běží nepravidelně Nedostatečná komprese Uvolněná zapalovací svíčka Uvolněná matice hlavy válce Poškozené ploché těsnění Problémy palivových systémů Do spalovací komory není dodáváno palivo Do spalovací komory je dodáváno palivo Nevhodná kvalita použitého paliva Dostatečná komprese Matici řádně utáhněte Vyměňte ploché těsnění Lano táhněte ostře Vyčistěte nádrž Podle rady prodejce vyčistěte palivové vedení Dodejte palivo Otevřete ventil Zapalovací svíčka znečištěná uhlíkem nebo vlhká od paliva Poškozená zapalovací svíčka Vadné magneto Nesprávné nastavení karburátoru Nedostatečná rychlost tažení za startovací lano Zkontrolujte pracovní podmínky indikačné svetlo svieti, stried. výstup nie je zlé pripojenie alebo chybný prívod rozbitá zásuvka pred připojením všechny spotřebiče a kabely zkontrolovat skontrolujte a opravte Nedostatečná rychlost tažení za startovací lano Cizí látka v palivové nádrži Ucpané palivové vedení Není palivo v nádrži Uzavření paliva není otevřené Problémy elektrických systémů Nesprávná jiskra Správná jiskra Přetížení Přehřátí indikačné svetlo nesvieti, stried. výstup nie je Je k dispozícii elektrický výstup, dochádza k abnormalitám chybný istič problém s generátorom otáčky motora sú nastavené príliš vysoké alebo nízke skontrolujte a opravte bez zaťaženia pre 60Hz nastavte 3780 ot/min bez zaťaženia pre 50Hz nastavte 3150 ot/min uvoľnená súčasť interný problém s generátorom nájdite ju a dotiahnite obráťte sa na predajcu

9 6. Identifikácia a náprava bežných porúch motora 6. Identifikace a náprava běžných závad generátoru Níže uvedená řešení jsou orientačním vodítkem pro uživatele k nalezení zejména vnějších příčin poruch. Jakékoli zásahy na samotném stroji může uživatel provádět až po záruční době. V záruční době veškeré zásahy do stroje může provádět výhradně autorizovaný značkový servis. Odstráňte uhlík alebo utrite zapaľovaciu sviečku Vymeňte zapaľovaciu sviečku Obráťte sa na predajcu Lano ťahajte ostro Skontrolujte palivo Níže uvedená řešení jsou orientačním vodítkem pro uživatele k nalezení zejména vnějších příčin poruch. Jakékoli zásahy na samotném stroji může uživatel provádět až po záruční době. V záruční době veškeré zásahy do stroje může provádět výhradně autorizovaný značkový servis. vypnutý jistič odpojit ze zásuvek všechny spotřebiče i propojovací kabely zapnout jistič Sviečku riadne utiahnite Maticu riadne utiahnite Vymeňte ploché tesnenie Lano ťahajte ostro Vyčistite nádrž Podľa rady predajcu vyčistite palivové vedenie Dodajte palivo indikační světlo svítí, stříd. výstup není špatné připojení nebo vadný přívod rozbitá zásuvka vadný jistič zkontrolujte a opravte zkontrolujte a opravte indikační světlo nesvítí, stříd. výstup není Je k dispozici elektrický výstup, dochází k abnormalitám problém s generátorem otáčky motoru jsou nastaveny příliš vysoké nebo nízké bez zatížení pro 60Hz nastavte 3780 ot/min bez zatížení pro 50Hz nastavte 3150 ot/min uvolněná součást interní problém generátoru najděte ji a dotáhněte obraťte se na prodejce Motor nenaštartuje Nízky výkon motora Motor beží nepravidelne Nedostatočná kompresia Uvoľnená zapaľovacia sviečka Uvoľnená matica hlavy valca Poškodené ploché tesnenie Problémy palivových systémov Do spaľovacej komory nie je dodávané palivo Do spaľovacej komory je dodávané palivo Nevhodná kvalita použitého paliva Dostatočná kompresia Otvorte ventil Zapaľovacia sviečka znečistená uhlíkom alebo vlhká od paliva Poškodená zapaľovacia sviečka Chybné magneto Nesprávne nastavenie karburátora Nedostatočná rýchlosť ťahania za štartovacie lano Skontrolujte pracovné podmienky před připojením všechny spotřebiče a kabely zkontrolovat Nedostatočná rýchlosť ťahania za štartovacie lano Cudzia látka v palivovej nádrži Upchaté palivové vedenie Nie je palivo v nádrži Uzavretie paliva nie je otvorené Problémy elektrických systémov Nesprávna iskra Správna iskra Preťaženie Prehriatie

10 1) Motor nestartuje 1. Palivové systémy Do spalovací komory není dodáváno palivo. - Není palivo v nádrži. Dodejte palivo. - Ucpané palivové vedení. Vyčistěte palivové vedení. - Cizí hmota v palivovém kohoutu. Vyčistěte palivový kohout. - Ucpaný karburátor. Vyčistěte karburátor. 2. Systémy motorového oleje Nedostatek oleje - Hladina oleje je nízká. Doplňte motorový olej. 2) VÝMENA MOTOROVÉHO OLEJA - Umiestnite stroj na rovnú podložku a motor niekoľko minút zahrievajte. Potom motor zastavte. - Zložte viečko plniča oleja. - Pod motor umiestnite misku na olej. Vyberte vypúšťaciu zátku oleja, aby mohol byť olej celkom vypustený. - Skontrolujte vypúšťaciu zátku oleja, ploché tesnenie, viečko plnenia oleja a O - krúžok. Vymeňte ich, ak sú poškodené. - Znovu inštalujte vypúšťaciu zátku oleja. - Nalejte odporúčaný motorový olej po hornú rysku. UPOZORNENIE: Zaistite, aby do sa do kľukovej skrine nedostali žiadne cudzie predmety. Plastová zátka otvoru pro plnění oleje s měrkou max 3. Elektrické systémy Špatná jiskra - Špinavá zapalovací svíčka s uhlíkem. Odstraňte uhlík - Vlhká zapalovací svíčka. Dosucha vysušte - Vadný zapalovací systém. Obraťte se na prodejce. 4. Nedostatečná komprese - Opotřebený píst a válec. Obraťte se na prodejce. - Uvolněné matice hlavy válce. Matice řádně dotáhněte. - Poškozené ploché těsnění. Ploché těsnění vyměňte. 7. Uskladnění Dlouhodobé uskladnění stroje vyžaduje v zájmu ochrany před jeho poškozením určité preventivní úkony. 1) VYPUŠTĚNÍ PALIVA 1. Vypusťte palivovou nádrž, palivový kohout, a plovákovou komoru karburátoru. 2. Nalijte kalíšek motorového oleje SAE 10W30 nebo 20W Nádrží zatřeste. 4. Vypusťte nadbytečný olej. 3) VZDUCHOVÝ FILTER Udržiavanie vzduchového filtra v dobrom stave je veľmi dôležité. Nečistota spôsobená nesprávne inštalovaným, nesprávne ošetrovaným alebo nevhodným filtrom poškodzuje a opotrebováva motor. Túto súčasť vždy udržujte v čistote. - Vyberte molitanovú vložku čističa vzduchu, dobre ju vyčistite v petroleji a vysušte. - Navlhčite jemne súčasť čistým motorovým olejom a jemne ju vyžmýkajte. - Nakoniec umiestnite vložku späť do schránky tlmiča nasávania. UPOZORNENIE: Motor nikdy nesmie byť nechaný v chode bez tejto súčasti; pretože by to mohlo spôsobiť nadmerné opotrebovanie piestov a / alebo valcov. 4) ČISTENIE A NASTAVENIE ZAPAĽOVACEJ SVIEČKY - Štandardná farba elektródy: žltohnedá farba - Štandardná zapaľovacia sviečka: BPR4ES (NGK) - Medzera zapaľovacej sviečky: 0,7-0,8 mm 5) KOHÚTIK PALIVA - Zastavte motor. - Otočte páčku kohútika paliva do polohy OFF. - Demontujte a vyčistite diely pomocou rozpúšťadla. - Utrite ich. - Skontrolujte gumové tesnenie. Ak je poškodené, vymeňte ho. - Zmontujte späť 4) 2) min 6) 3) 5) VÝSTRAHA Presvedčte sa, že je viečko kohútika paliva bezpečne dotiahnuté. 2) MOTOR 5. Nalijte do něj asi jednu polévkovou lžíci motorového oleje SAE 10W30 nebo 20W Pomocí ručního startéru několikrát protočte motorem (s vypnutým zapalováním). 7. Povytáhněte ruční startér dokud neucítíte kompresi. 8. Přestaňte tahat. 9. Vyčistěte vnějšek generátoru a naneste protikorozní prostředek. 10. Generátor uskladněte na suchém, dobře větraném místě, s krycím místem na něm. 11. Generátor musí zůstat ve vodorovné poloze. 6) FILTER PALIVOVEJ NÁDRŽE - Vyčistite pomocou rozpúšťadla. - Utrite. - Nasaďte filter do palivovej nádrže. VÝSTRAHA Presvedčte sa, že je viečko nádrže bezpečne dotiahnuté. 7) SITKO TLMIČA VÝSTRAHA Motor a tlmič budú potom, ako bol motor v chode, veľmi horúce. Počas kontroly alebo opravy sa nedotýkajte motora ani tlmiča, ak sú stále ešte horúce, žiadnou časťou tela ani odevu. - Vyberte ochranu tlmiča, objímku a sitko tlmiča. - Očistite drôtenou kefkou sitko tlmiča od uhlíkových usadenín. - Skontrolujte sitko tlmiča. Ak je poškodené, vymeňte ho. - Inštalujte sitko tlmiča, objímku a ochranu tlmiča. (1) Ochrana tlmiča (2) Sitko tlmiča (3) Objímka 7)

11 o o o o o o o Naměřená / Garantovaná hladina ak. výkonu LWA 92,5 / 95 db(a)

12 3. Otočte páčku sýtiča do levej polohy. Nie je to nutné, ak je motor teplý. 4. Pomaly vyťahujte šnúru štartéra, kým nezacítite odpor. To je bod kompresie. Šnúru vráťte do pôvodnej polohy. Rýchle a dlho za ňu zatiahnite. Nevyťahujte ju až na doraz. Po spustení nechajte šnúru štartéra, aby sa vrátila do svojej pôvodnej polohy, a pritom ju stále držte. 5. Počkajte, až sa motor mierne zahreje. 6. Otočte páčku sýtiča späť do prevádzkovej polohy vpravo 7. Motor zahrievajte počas niekoľkých minút bez zaťaženia generátora. 2) POUŽÍVANIE ELEKTRICKEJ ENERGIE a) Skontrolujte, či voltmeter alebo kontrolka ukazuje správne napätie. b) Pred pripojením generátora vypnite spínač(e) elektrického spotrebiča (elektrických spotrebičov). c) Zasuňte zástrčku (zástrčky) elektrického spotrebiča (elektrických spotrebičov) do zásuvky. d) Zapnite spínač striedavého prúdu do polohy ON (zapnuté) a zapnite elektrický prístroj. UPOZORNENIE: - Pred zapojením elektrického prístroja sa presvedčte, že je vypnutý. - Presvedčte sa, že celkové zaťaženie neprekračuje menovitý výkon generátora. - Presvedčte sa, že prúd zaťaženia zásuvky je nižší než menovitý prúd zásuvky. 3) ZASTAVENIE MOTORA 1. Vypnite spínač napájania elektrického prístroja alebo odpojte šnúru zo zásuvky generátora. Vypnite spínač striedavého prúdu do polohy OFF (vypnuté). 2. Otočte spínač motora do polohy OFF (vypnuté). 3. Otočte páčku kohútika paliva do polohy OFF (zatvorené). Najvyššiu životnosť svojho generátora dosiahnete, ak budete udržiavať zaťaženie medzi jednou až dvoma tretinami menovitého výkonu. Generátor je určený najmä pre napájanie prenosných spotrebičov s komutátorovým motorom a spotrebičov odporového charakteru. Použitie spotrebičov so synchrónnymi a asynchrónnymi motormi, spotrebičov frekvenčne alebo napäťovo náročnejších, vždy vopred konzultujte s kvalifikovanými odborníkmi

13 3. Kontrola pred začatím práce Záruční list patří k prodávanému výrobku odpovídajícího čísla jako jeho nedílná součást. Ztráta originálu záručního listu bude důvodem k neuznání záruční opravy. Kontrolné úkony pred začatím práce sa musia vykonať pred každým použitím generátora. 1) SKONTROLUJTE PALIVO MOTORA - Skontrolujte hladinu paliva na mierke hladiny paliva. - Ak je hladina paliva nízka, doplňte palivo bezolovnatým automobilovým benzínom. - Presvedčte sa, že používate filtračné sitko na palivo v hrdle palivového filtra. - Odporúčané palivo: Bezolovnatý benzín. - Kapacita palivovej nádrže - 12 litrov VÝSTRAHA: - Nádrž nedopĺňajte, keď motor beží alebo je horúci. - Pred dopĺňaním paliva uzavrite kohútik paliva. - Dbajte na to, aby ste neumožnili vniknutie prachu, nečistôt, vody alebo iných cudzích objektov do paliva. Nepoužívajte nekvalitný benzín s olejovitými prísadami, môžu poškodiť motor. - Pred spustením motora dôkladne vytrite rozliate palivo. - Nepribližujte sa s otvoreným plameňom. - Značka F plná nádrž, značka E prázdna nádrž 2) SKONTROLUJTE MOTOROVÝ OLEJ Pred kontrolou alebo dopĺňaním oleja sa presvedčte, že je generátor umiestnený na stabilnej a rovnej podložke a motor je zastavený. - Zložte viečko plnenia oleja a skontrolujte hladinu oleja. - Ak je hladina oleja pod čiarkou spodnej úrovne, doplňte ho vhodným olejom po čiarku hornej úrovne. Pri kontrole hladiny oleja nezaskrutkovávajte viečko plniča oleja. - Ak je olej znečistený, vymeňte ho. - Množstvo oleja 0,6l - Výrobcom odporúčaný motorový olej : API Service SE alebo SF - Z ponuky nášho trhu sú najvhodnejšie oleje typu GARDEN 4T SAE 30W 3) UZEMNENIE Uistite sa, že je generátor uzemnený. Plastová zátka otvoru pro plnění oleje s měrkou min max Na výrobky je zákazníkovi poskytována záruční doba 24 měsíců ode dne nákupu. Během této doby odstraní autorizovaný servis značky Primex bezplatně veškeré vady výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem. Výrobce garantuje zachování odpovídajících funkčních vlastností nářadí a jeho bezpečný provoz pouze v případě realizace všech servisních zásahů na nářadí v autorizovaném servisu. Záruka zaniká v těchto případech : nebyl předložen originál záručního listu jedná-li se o přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku používání stroje výrobek byl používán v rozporu s návodem k obsluze závada vznikla nepřípustným zásahem do výrobku (včetně zásahu a úprav neautorizovaným servisem) poškození bylo způsobeno vnějšími vlivy, například znečištěním, vystavením stroje nevhodným povětrnostním podmínkám,.. výrobek je mechanicky poškozen vinou uživatele jedná-li se o běžnou údržbu výrobku ( například promazání, vyčištění stroje,..) Servisní středisko Primex pro Čechy a Moravu : PRIMEX SERVIS CENTRUM UNICORE nářadí s.r.o. Počernická Karlovy Vary - CZ Vedoucí servisu : Informace zákazníkům : p. Martin Čáslava tel.: p. Martin Čáslava, p. Jan Wollenheit, p. Kamil Mihál tel.: fax: Reklamaci uplatňujte u svého obchodníka, případně předejte výrobek přímo do servisu ( pouze v originálním balení! ). Po obdržení kompletního výrobku v nerozloženém stavu posoudí servis oprávněnost reklamace. Případné záruční opravy potvrdí servis do záručního listu. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu od převzetí reklamace servisem ( obchodníkem ) po odevzdání opraveného výrobku zpět zákazníkovi. Dovozce si vyhrazuje 30 dnů k posouzení reklamace z hlediska nároku na bezplatnou opravu ( náhradu ) v rámci záruky. Prodávající je povinen při prodeji seznámit kupujícího s obsluhou výrobku, výrobek předvést a řádně vyplnit záruční list. Specifikace pro generátory: 4. Prevádzka Generátor je expedovaný bez motorového oleja. Naplňte ho olejom, inak nenaštartujete. 1) SPUSTENIE MOTORA - Pred spustením motora nepripájajte elektrické prístroje. - Otočte spínač striedavého prúdu (N.F.B.) do polohy OFF (vypnuté). Odstředivý regulátor otáček je z výroby nastaven. Pokud však po čase napětí generátoru kolísá je nezbytná kontrola, případně nové seřízení ve značkovém servisu. Špatná funkce regulátoru může vést k poškození generátoru, nebo připojovaných spotřebičů. Stroj je nezbytné zasílat na servis prázdný, bez oleje a bez benzinu. Naplněný stroj může být při přepravě nebezpečný. Zasílaný stroj má být uživatelem řádně očištěn, jinak čištění provede za úhradu servis. Nevyčištěný stroj nelze zkoušet ani opravovat. V době záruky jsou zdarma opravovány výrobní a jiné záruční závady. Čistění, seřizování a podobné práce charakteru údržby provádí v záruční době sice také značkový servis, avšak hradí si je uživatel sám. Opravy závad, které mají charakter opotřebení nebo vnějšího mechanického poškození, si rovněž v plné výši hradí uživatel. 1. Otočte páčku kohútika paliva do polohy ON (otvorený) Jakékoli zásahy do stroje v záruční době mimo značkový servis ruší záruku. 2. Zapnite spínač motora do polohy ON (zapnuté)

14 Obsah 1. Bezpečnostné informácie 2. Riadiace funkcie 3. Kontrola pred začatím práce 4. Prevádzka 5. Pravidelná údržba 6. Odstraňovanie porúch 7. Uskladnenie 8. Špecifikácie 9. Schéma zapojenia 2. Riadiace funkcie 1) VÝSTRAŽNÝ OLEJOVÝ SYSTÉM Keď hladina oleja klesne pod spodnú úroveň, motor sa automaticky zastaví. Kým olej nedoplníte, motor znovu nenaštartujete. 1. Bezpečnostné informácie 1) VÝFUKOVÉ PLYNY SÚ JEDOVATÉ - Nikdy stroj nenechajte pracovať v uzavretej miestnosti, inak môže spôsobiť počas krátkeho času bezvedomie a smrť. Motor smie pracovať len v dobre vetraných otvorených priestoroch. 2) PALIVO JE VYSOKO HORĽAVÉ A JEDOVATÉ - Pri dopĺňaní paliva vždy vypnite motor. - Nikdy nedopĺňajte palivo v blízkosti otvoreného ohňa, alebo keď fajčíte. - Dbajte na to, aby ste pri dopĺňaní paliva žiadne palivo nerozliali na motor alebo tlmič. - Ak došlo k tomu, že ste palivo prehltli, nadýchali sa výparov paliva alebo sa vám palivo dostalo do očí, ihneď vyhľadajte lekárske ošetrenie. Ak došlo k postriekaniu kože alebo odevu palivom, okamžite umyte vodou a mydlom a odev vymeňte. - Pri práci so strojom alebo pri jeho preprave zaistite, aby bol stále vo vodorovnej polohe. Ak sa nakloní, mohlo by z karburátora alebo z palivovej nádrže unikať palivo, alebo olej z motora. 3) MOTOR A TLMIČ MÔŽU BYŤ HORÚCE - Stroj umiestnite na také miesto, kde sa ho nemôžu dotknúť chodci alebo deti. - Počas prevádzky zabráňte umiestňovaniu akýchkoľvek horľavých materiálov blízko výfuku. - Stroj musí byť najmenej 1 m vzdialený od súčastí budov alebo iných zariadení, inak môže dôjsť k jeho prehriatiu. Nepredlžujte vyústenie výfuku žiadnymi rúrami. - Motor nenechajte pracovať s krytom proti prachu. 4) OCHRANA PRED ÚRAZMI ELEKTRICKÝM PRÚDOM - Nikdy nenechajte stroj pracovať v daždi alebo počas sneženia. - Nikdy sa stroja nedotýkajte vlhkými rukami, inak môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom. - Vždy zaistite, aby bol generátor uzemnený. Použite uzemňovací vodič s dostatočným prierezom. Uzemňovací vodič Priemer: 0,12 mm / 1 ampér Pr. : 10 Ampérov > 1,2 mm 5) POZNÁMKY O PRIPOJENÍ - Generátor nesmie byť zapojený do výstupu komerčnej silovej siete. - Generátor nesmie byť pripojený paralelne so žiadnym iným generátorom. 2 ) SPÍNAČ MOTORA Spínač motora ovláda systém zapaľovania. (1) ON (ZAPNUTÉ) Okruh zapaľovania je zapnutý. Motor môže byť spustený. (2) OFF (VYPNUTÉ) Okruh zapaľovania je vypnutý. Motor nepobeží. 3) ISTIČ STRIEDAVÉHO PRÚDU (N.F.B.) Istič striedavého prúdu sa automaticky vypne, keď zaťaženie presiahne menovitý výkon generátora. UPOZORNENIE: Ak sa istič striedavého prúdu (N.F.B.) vypol, znížte zaťaženie generátora tak, aby bolo v rozsahu menovitého výkonu generátora. Istič nechráni generátor pred prudkými napäťovými a prúdovými nárazmi spôsobenými niektorými nevhodnými spotrebičmi. POPIS (1) Palivová nádrž (2) Viečko palivovej nádrže (3) Kohútik paliva (4) Kryt vzduchového filtru (5) Zapaľovacia sviečka (6) Tlmič výfuku (7) Páčka sýtiča (8) Zásuvka stried. prúdu (9) Spínač motora (10) Uzemňovacia svorka (11) Viečko plnenia oleja (12) Zátka vypúšťania oleja (13) Ručný štartér (14) Mierka hladiny paliva (15) Istič (N.F.B.)

ÚKLIDOVÁ TECHNIKA. Záruční list NÁVOD K OBSLUZE. Elektrická sněhová fréza ST 350. obj. číslo / product No.: 8159. Výrobek. Typ.

ÚKLIDOVÁ TECHNIKA. Záruční list NÁVOD K OBSLUZE. Elektrická sněhová fréza ST 350. obj. číslo / product No.: 8159. Výrobek. Typ. Záruční list NÁVOD K OBSLUZE Výrobek Typ Datum Výrobní číslo Číslo výrobku ÚKLIDOVÁ TECHNIKA Elektrická sněhová fréza ST 350 obj. číslo / product No.: 8159 Odpad z elektrických výrobků nemůže být vyhazován

Více

Návod k obsluze. Domácí vodárna SH 750W Obj. číslo SHK205

Návod k obsluze. Domácí vodárna SH 750W Obj. číslo SHK205 Návod k obsluze Domácí vodárna SH 750W Obj. číslo SHK205 Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU

Více

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386 Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec PLASTOVÝ

Více

Instrukční manuál SET zahradního nábytku ROUND 4+1 obj.číslo SA002

Instrukční manuál SET zahradního nábytku ROUND 4+1 obj.číslo SA002 Instrukční manuál SET zahradního nábytku ROUND 4+1 obj.číslo SA002 Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE

Více

Instrukční manuál Elektrické nůžky na živý plot Sharks SH 610 Obj.číslo SHK293

Instrukční manuál Elektrické nůžky na živý plot Sharks SH 610 Obj.číslo SHK293 Instrukční manuál Elektrické nůžky na živý plot Sharks SH 610 Obj.číslo SHK293 Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ

Více

Záruční list NÁVOD K OBSLUZE. Domácí vodárna PHW 800 P. Domáca vodárnička PHW 800 P. obj. číslo / product No.: 8311. Záručný list.

Záruční list NÁVOD K OBSLUZE. Domácí vodárna PHW 800 P. Domáca vodárnička PHW 800 P. obj. číslo / product No.: 8311. Záručný list. Záruční list NÁVOD K OBSLUZE Výrobek / Výrobok Typ / Serie Razítko / Pečiatka a podpis Datum / Dátum Číslo zakázky / Číslo objednávky Razítko / Pečiatka Číslo zakázky / Číslo objednávky Razítko / Pečiatka

Více

Návod na obsluhu a údržbu Tester baterií Sharks SH 102 Obj. číslo SHK387

Návod na obsluhu a údržbu Tester baterií Sharks SH 102 Obj. číslo SHK387 Návod na obsluhu a údržbu Tester baterií Sharks SH 102 Obj. číslo SHK387 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec PLASTOVÝ

Více

Generátor GSE 2700 ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE. nářadí s.r.o. VÝROBEK: TYP: Výrobní číslo nebo kódové číslo výroby: Razítko a podpis prodejny:

Generátor GSE 2700 ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE. nářadí s.r.o. VÝROBEK: TYP: Výrobní číslo nebo kódové číslo výroby: Razítko a podpis prodejny: nářadí s.r.o. ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE VÝROBEK: TYP: Razítko a podpis prodejny: Výrobní číslo nebo kódové číslo výroby: Generátor GSE 2700 Obj. číslo 40628 Datum prodeje: Číslo výrobku Číslo zakázky

Více

INSTRUKČNÍ MANUÁL Míchač lepidel Sharks SH 1220

INSTRUKČNÍ MANUÁL Míchač lepidel Sharks SH 1220 INSTRUKČNÍ MANUÁL Míchač lepidel Sharks SH 1220 Obj.č. SHK285 Distributor:Steen QOS s.r.o., Bor č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE

Více

VYBAVENÍ DÍLEN. Záruční list NÁVOD K OBSLUZE. Dílenský jeřáb 2T Dielenský žeriav 2T ČESKY SLOVENSKY. Záručný list. obj. číslo / product No.

VYBAVENÍ DÍLEN. Záruční list NÁVOD K OBSLUZE. Dílenský jeřáb 2T Dielenský žeriav 2T ČESKY SLOVENSKY. Záručný list. obj. číslo / product No. Záruční list Záručný list Výrobek / Výrobok Typ Razítko / Pečiatka a podpis Výrobní číslo / Výrobné číslo Datum / Dátum Číslo výrobku Číslo zakázky / Číslo objednávky Razítko / Pečiatka Číslo zakázky /

Více

Záruční list NÁVOD K OBSLUZE. Vrchní frézka PMF 1020 Vrchná frézka PMF 1020. obj. číslo / product No.: 8355. Záručný list.

Záruční list NÁVOD K OBSLUZE. Vrchní frézka PMF 1020 Vrchná frézka PMF 1020. obj. číslo / product No.: 8355. Záručný list. Záruční list NÁVOD K OBSLUZE Výrobek / Výrobok Typ Razítko / Pečiatka a podpis Datum / Dátum Číslo zakázky / Číslo objednávky Razítko / Pečiatka Číslo zakázky / Číslo objednávky Razítko / Pečiatka Záručný

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

ELEKTROCENTR ÁLY. Záruční list NÁVOD K OBSLUZE ELEKTROCENRÁLA ECP obj. číslo / product No.: Záručný list.

ELEKTROCENTR ÁLY. Záruční list NÁVOD K OBSLUZE ELEKTROCENRÁLA ECP obj. číslo / product No.: Záručný list. Záruční list NÁVOD K OBSLUZE Výrobek / Výrobok Typ Razítko / Pečiatka a podpis Datum / Dátum Číslo zakázky / Číslo objednávky Razítko / Pečiatka Číslo zakázky / Číslo objednávky Razítko / Pečiatka Záručný

Více

NÁVOD K SESTAVENÍ Skleník s polykarbonátem SH 3350 Obj. č. SA021

NÁVOD K SESTAVENÍ Skleník s polykarbonátem SH 3350 Obj. č. SA021 NÁVOD K SESTAVENÍ Skleník s polykarbonátem SH 3350 Obj. č. SA021 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL

Více

N A B Í J E Č K Y. Záruční list NÁVOD K OBSLUZE ČESKY. Nabíjecí vozík ENERGY 420 Nabíjací vozík ENERGY 420 SLOVENSKY. Záručný list

N A B Í J E Č K Y. Záruční list NÁVOD K OBSLUZE ČESKY. Nabíjecí vozík ENERGY 420 Nabíjací vozík ENERGY 420 SLOVENSKY. Záručný list Záruční list Záručný list Výrobek / Výrobok Typ Razítko / Pečiatka a podpis Výrobní číslo / Výrobné číslo Datum / Dátum Číslo výrobku Číslo zakázky / Číslo objednávky Razítko / Pečiatka Číslo zakázky /

Více

DVOUKOTOUČOVÉ BRUSKY. Záruční list NÁVOD K OBSLUZE ČESKY. Dvoukotoučová stolní bruska PDS 150 SLOVENSKY. Dvojkotúčová stolná brúska PDS 150

DVOUKOTOUČOVÉ BRUSKY. Záruční list NÁVOD K OBSLUZE ČESKY. Dvoukotoučová stolní bruska PDS 150 SLOVENSKY. Dvojkotúčová stolná brúska PDS 150 Záruční list Záručný list Výrobek / Výrobok Typ Razítko / Pečiatka a podpis Výrobní číslo / Výrobné číslo Datum / Dátum Číslo výrobku Číslo zakázky / Číslo objednávky Razítko / Pečiatka Číslo zakázky /

Více

ELEKTROCENTRÁLY. Záruční list NÁVOD K OBSLUZE. Elektrocentrála ECP 1200 L ČESKY SLOVENSKY. Záručný list. obj. číslo / product No.

ELEKTROCENTRÁLY. Záruční list NÁVOD K OBSLUZE. Elektrocentrála ECP 1200 L ČESKY SLOVENSKY. Záručný list. obj. číslo / product No. Záruční list Záručný list Výrobek / Výrobok Typ Razítko / Pečiatka a podpis Výrobní číslo / Výrobné číslo Datum / Dátum Číslo výrobku Číslo zakázky / Číslo objednávky Razítko / Pečiatka Číslo zakázky /

Více

ZAHRADNÍ TECHNIKA. Záruční list NÁVOD K OBSLUZE. Motorový křovinořez PKR 1100/34 ČESKY. Záruční list. obj. číslo / product No.: 8317. Výrobek.

ZAHRADNÍ TECHNIKA. Záruční list NÁVOD K OBSLUZE. Motorový křovinořez PKR 1100/34 ČESKY. Záruční list. obj. číslo / product No.: 8317. Výrobek. Výrobek Typ Datum Číslo zakázky Záruční list Záruční list Výrobní číslo Číslo výrobku Číslo zakázky Číslo zakázky NÁVOD K OBSLUZE ZAHRADNÍ TECHNIKA Motorový křovinořez PKR 1100/34 obj. číslo / product

Více

Bruska dvoukotoučová Sharks SH 150W INSTRUKČNÍ MANUÁL. Obj.číslo SHK 260

Bruska dvoukotoučová Sharks SH 150W INSTRUKČNÍ MANUÁL. Obj.číslo SHK 260 Bruska dvoukotoučová Sharks SH 150W INSTRUKČNÍ MANUÁL Obj.číslo SHK 260 Distributor:Steen QOS s.r.o.,. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL

Více

Záruční list NÁVOD K OBSLUZE. Vysokotlaká myčka PPW120. obj. číslo / product No.: 8312. Záručný list. Návod na obsluhu. Výrobek / Výrobok.

Záruční list NÁVOD K OBSLUZE. Vysokotlaká myčka PPW120. obj. číslo / product No.: 8312. Záručný list. Návod na obsluhu. Výrobek / Výrobok. Záruční list NÁVOD K OBSLUZE Výrobek / Výrobok Typ / Serie Razítko / Pečiatka a podpis Datum / Dátum Číslo zakázky / Číslo objednávky Razítko / Pečiatka Číslo zakázky / Číslo objednávky Razítko / Pečiatka

Více

Záruční list NÁVOD K OBSLUZE. Hoblík s falcováním PP 850G Hoblík s falcováním PP 850G. obj. číslo / product No.: 8174. Záručný list.

Záruční list NÁVOD K OBSLUZE. Hoblík s falcováním PP 850G Hoblík s falcováním PP 850G. obj. číslo / product No.: 8174. Záručný list. Záruční list NÁVOD K OBSLUZE Výrobek / Výrobok Typ Razítko / Pečiatka a podpis Datum / Dátum Číslo zakázky / Číslo objednávky Razítko / Pečiatka Číslo zakázky / Číslo objednávky Razítko / Pečiatka Záručný

Více

DŮLEŽITÉ Osoby, které budou toto zařízení používat se musejí ještě před začátkem jeho používání důkladně seznámit s pokyny uvedenými v tomto návodu a

DŮLEŽITÉ Osoby, které budou toto zařízení používat se musejí ještě před začátkem jeho používání důkladně seznámit s pokyny uvedenými v tomto návodu a DŮLEŽITÉ Osoby, které budou toto zařízení používat se musejí ještě před začátkem jeho používání důkladně seznámit s pokyny uvedenými v tomto návodu a porozumět jim. OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny...3 2.

Více

GFP 3500. Obj. č. 94615 D GB F DK CZ SK NL I. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen

GFP 3500. Obj. č. 94615 D GB F DK CZ SK NL I. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen GFP 3500 D GB F DK CZ SK NL I NOR S Obj. č. 94615 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen www.guede.com Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers www.guede.com UNICORE nářadí

Více

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419 Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec

Více

NÁVOD Pokyny k sestavení Skleník s polykarbonátem SH 3150 Obj. č. SA017

NÁVOD Pokyny k sestavení Skleník s polykarbonátem SH 3150 Obj. č. SA017 NÁVOD Pokyny k sestavení Skleník s polykarbonátem SH 3150 Obj. č. SA017 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec PLASTOVÝ OBAL

Více

Instrukční manuál SHK 309 - PONORNÉ ČERPADLO SHARKS SH 11 INOX SHK308 - PONORNÉ ČERPADLO SHARKS SH 1100W

Instrukční manuál SHK 309 - PONORNÉ ČERPADLO SHARKS SH 11 INOX SHK308 - PONORNÉ ČERPADLO SHARKS SH 1100W Instrukční manuál SHK308 - PONORNÉ ČERPADLO SHARKS SH 1100W SHK 309 - PONORNÉ ČERPADLO SHARKS SH 11 INOX Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o.,

Více

GSE 2700. # 40628 # 40629 (Vers. CH) D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO. GÜDE CZECH, s.r.o. Počernická 120 36017 Karlovy Vary. www.guede.

GSE 2700. # 40628 # 40629 (Vers. CH) D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO. GÜDE CZECH, s.r.o. Počernická 120 36017 Karlovy Vary. www.guede. GSE 2700 GÜDE CZECH, s.r.o. Počernická 120 36017 Karlovy Vary D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO # 40628 # 40629 (Vers. CH) Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen Güde Scandinavia A/S

Více

GSE 6700 # 40635. GÜDE Slovakia s.r.o Podtúreň-Roveň 208 SK-033 01 Liptovský Hrádok. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen

GSE 6700 # 40635. GÜDE Slovakia s.r.o Podtúreň-Roveň 208 SK-033 01 Liptovský Hrádok. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen GSE 6700 # 40635 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen www.guede.com Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers www.guede.com GÜDE CZECH, s.r.o. Počernická 120 36017 Karlovy

Více

G E N E R Á T O R Y. Záruční list NÁVOD K OBSLUZE. Generátor proudu GSE T. obj. číslo: Číslo zakázky. Výrobek. Typ.

G E N E R Á T O R Y. Záruční list NÁVOD K OBSLUZE. Generátor proudu GSE T. obj. číslo: Číslo zakázky. Výrobek. Typ. Záruční list NÁVOD K OBSLUZE Výrobek Generátor proudu GSE 1200 4T Typ Datum Výrobní číslo Číslo výrobku G E N E R Á T O R Y obj. číslo: 40639 Číslo zakázky Číslo zakázky Číslo zakázky Výhradní dovozce

Více

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-HT 8355 Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn.

Více

GSE 1200 4T # 40639 # 40641 (CH) Bedienungsanleitung. Mode d emploi Générateur GSE 1200 4 T. Brugervejledning. Instruzione per L uso.

GSE 1200 4T # 40639 # 40641 (CH) Bedienungsanleitung. Mode d emploi Générateur GSE 1200 4 T. Brugervejledning. Instruzione per L uso. GSE 1200 4T D F DK NL I CZ SK Bedienungsanleitung Stromerzeuger GSE 1200 4 T Mode d emploi Générateur GSE 1200 4 T Brugervejledning Strømanlæg GSE 1200 4 T Brugervejledning Strømanlæg GSE 1200 4 T Instruzione

Více

BENZÍNOVÝ GENERÁTOR. (elektrocentrála) NÁVOD K OBSLUZE. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.

BENZÍNOVÝ GENERÁTOR. (elektrocentrála) NÁVOD K OBSLUZE. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. BENZÍNOVÝ GENERÁTOR (elektrocentrála) NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před uvedením do provozu si pozorně přečtěte tento návod. Návod uschovejte. CZ 2 VÝSTRAHA: Vždy dodržujte

Více

Hydraulický zvedák panenka 12t, 15t, 20t, 32t, 50t PT92007 (T92007), PT91504 (T91504) PT91207 (T91207), PT93204 (T93204) PT95004 (T95004)

Hydraulický zvedák panenka 12t, 15t, 20t, 32t, 50t PT92007 (T92007), PT91504 (T91504) PT91207 (T91207), PT93204 (T93204) PT95004 (T95004) Hydraulický zvedák panenka 12t, 15t, 20t, 32t, 50t PT92007 (T92007), PT91504 (T91504) PT91207 (T91207), PT93204 (T93204) PT95004 (T95004) Prvním použitím tohoto výrobku uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje,

Více

GSE # 40623 D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO RO BG BIH. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers

GSE # 40623 D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO RO BG BIH. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GSE D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO RO BG BIH # 40623 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GÜDE CZECH, s.r.o. Počernická 120

Více

Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ

Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznamte se s tímto zařízením. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor na omezení a možná rizika související

Více

Elektrický generátor BSTE3000. Návod k obsluze. CE Číslo výrobku: 10 498 Označení výrobku: BSTE3000

Elektrický generátor BSTE3000. Návod k obsluze. CE Číslo výrobku: 10 498 Označení výrobku: BSTE3000 Elektrický generátor BSTE3000 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 10 498 Označení výrobku: BSTE3000 Obsah Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Používání dle návodu 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

ELEKTRICKÝ GRIL Obj. číslo 17538

ELEKTRICKÝ GRIL Obj. číslo 17538 ELEKTRICKÝ GRIL Obj. číslo 17538 PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SI DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY! DEMA VERTRIEBS GMBH POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 09.03.2010 Obsah 1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 2

Více

ST-CM Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-CM Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-CM 7083 Kávovar Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

PNO SH 1000 DX Strana 1/11

PNO SH 1000 DX Strana 1/11 POPIS A NÁVOD K OBSLUZE ELEKTROCENTRÁLA SH 1000DX (R, S, L) (GENERÁTOR S POHONEM ZÁŽEHOVÝM MOTOREM) PNO SH 1000 DX Strana 1/11 OBSAH 1. Varování 2. 2. Bezpečnostní informace 2. 3. Kontrola před provozem

Více

Grow 154F 91392160 09/12

Grow 154F 91392160 09/12 Grow 154F Deutsch 3 English 8 Français 13 Italiano 18 Nederlands 23 Español 28 Português 33 Dansk 38 Norsk 43 Svenska 48 Suomi 53 Ελληνικά 58 Türkçe 63 Русский 68 Magyar 73 Čeština 78 Slovenščina 83 Polski

Více

NTS 1600 I IPX4 # 16830 D GB F DK CZ SK NL I. GÜDE Slovakia s.r.o Podtúreň-Roveň 208 SK-033 01 Liptovský Hrádok

NTS 1600 I IPX4 # 16830 D GB F DK CZ SK NL I. GÜDE Slovakia s.r.o Podtúreň-Roveň 208 SK-033 01 Liptovský Hrádok NTS 1600 I D GB F DK CZ SK NL I NOR S IPX4 # 16830 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GÜDE CZECH, s.r.o. Počernická 120 36017

Více

Mitsubishi Meiki Motor

Mitsubishi Meiki Motor Mitsubishi Meiki Motor Návod k obsluze (CZ) GT1000 - GT1300 Tento návod k obsluze obsahuje pokyny nezbytné pro správné a bezpečné použití. Před použitím tohoto motoru se ujistěte, zda jste si řádně přečetli

Více

Návod k obsluze Zahradní gril maxi Korfun s udírnou Obj. číslo SA 016

Návod k obsluze Zahradní gril maxi Korfun s udírnou Obj. číslo SA 016 Návod k obsluze Zahradní gril maxi Korfun s udírnou Obj. číslo SA 016 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor č. p. 3, Karlovy Vary (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ! (SK)

Více

Instrukční manuál Elektrická přímočará pila Sharks SH 80Laser Obj.číslo SHK327

Instrukční manuál Elektrická přímočará pila Sharks SH 80Laser Obj.číslo SHK327 Instrukční manuál Elektrická přímočará pila Sharks SH 80Laser Obj.číslo SHK327 Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ

Více

MITSUBISHI MOTORY NÁVOD K POUŽITÍ. UPOZORNĚNÍ! Před nastartováním motoru si pozorně přečtěte tento návod! TYPOVÁ ŘADA: GM a GB

MITSUBISHI MOTORY NÁVOD K POUŽITÍ. UPOZORNĚNÍ! Před nastartováním motoru si pozorně přečtěte tento návod! TYPOVÁ ŘADA: GM a GB MITSUBISHI MOTORY TYPOVÁ ŘADA: GM a GB NÁVOD K POUŽITÍ UPOZORNĚNÍ! Před nastartováním motoru si pozorně přečtěte tento návod! Pokud nebudete některé části rozumět, obraťte se na odborného prodejce nebo

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Z Á R U Č N Í P O D M Í N K Y ELEKTROCENTRÁLY MGC 1101. UPOZORNĚNÍ! Před nastartováním generátoru si pozorně přečtěte tento návod!

NÁVOD K POUŽITÍ Z Á R U Č N Í P O D M Í N K Y ELEKTROCENTRÁLY MGC 1101. UPOZORNĚNÍ! Před nastartováním generátoru si pozorně přečtěte tento návod! Z Á R U Č N Í P O D M Í N K Y Záruční list je průkazem práva uživatele ve smyslu 620 občanského zákoníku. Ve vlastním zájmu je proto pečlivě uschovejte. V souladu s ustanovením 619 627 a za podmínek dodržení

Více

VG 200 Stolní gril. Návod k použití

VG 200 Stolní gril. Návod k použití VG 200 Stolní gril CZ Návod k použití Všeobecné Tento spotřebič je určený pro soukromé použití, nikoliv na komerční účely. Přečtěte si tento návod pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě.

Více

Návod na obsluhu a údržbu Vysokotlaká myčka Sharks Water Gun Obj. číslo SHK367

Návod na obsluhu a údržbu Vysokotlaká myčka Sharks Water Gun Obj. číslo SHK367 Návod na obsluhu a údržbu Vysokotlaká myčka Sharks Water Gun Obj. číslo SHK367 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor č.p. 3, Karlovy Vary PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ! (SK)

Více

vzduchem chlazený zážehový čtyřtaktní motor řada GM NÁVOD K POUŽITÍ

vzduchem chlazený zážehový čtyřtaktní motor řada GM NÁVOD K POUŽITÍ vzduchem chlazený zážehový čtyřtaktní motor řada GM NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím motoru si pečlivě přečtěte tento návod k použití. Bezpečnostní pokyny Dodržujte veškeré bezpečností pokyny uvedené v návodu

Více

Návod k použití benzínových čerpadel CM

Návod k použití benzínových čerpadel CM Návod k použití benzínových čerpadel CM Všeobecné bezpečnostní předpisy POZOR! Následující pokyny nemohou zabránit všem rizikům souvisejících s použitím tohoto zařízení. Je nezbytné je doplnit i o obecné

Více

MOTOR GX100 TYP MOTORU VÝROBNÍ ČÍSLO NÁVOD K OBSLUZE

MOTOR GX100 TYP MOTORU VÝROBNÍ ČÍSLO NÁVOD K OBSLUZE MOTOR GX100 TYP MOTORU VÝROBNÍ ČÍSLO NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám za zakoupení tohoto motoru Honda. Tento návod k obsluze popisuje obsluhu a údržbu vašeho motoru: GX100 Všechny informace obsažené v této

Více

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití KH 2 Termoventilátor s oscilací CZ Návod k použití Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných

Více

Česky. Motor. Návod k obsluze GTE140. Pokyny pro obsluhu a údržbu

Česky. Motor. Návod k obsluze GTE140. Pokyny pro obsluhu a údržbu Motor Návod k obsluze GTE140 Pokyny pro obsluhu a údržbu PŘED OBSLUHOU MOTORU Přečtěte si všechny pokyny pro obsluhu a údržbu tohoto motoru a také pokyny pro obsluhu zařízení poháněného tímto motorem.

Více

Instrukční manuál Hydrocontroler Sharks obj.číslo SHK324

Instrukční manuál Hydrocontroler Sharks obj.číslo SHK324 Instrukční manuál Hydrocontroler Sharks obj.číslo SHK324 Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU

Více

Instrukční manuál Kemping Gril BBQ + chladící taška obj.číslo SA005

Instrukční manuál Kemping Gril BBQ + chladící taška obj.číslo SA005 Instrukční manuál Kemping Gril BBQ + chladící taška obj.číslo SA005 Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE

Více

Pneumatické sponkovačky Pneumatické hřebíkovačky

Pneumatické sponkovačky Pneumatické hřebíkovačky Pneumatické sponkovačky Pneumatické hřebíkovačky CZ Návod k obsluze Pneumatické sponkovačky Pneumatické hřebíkovačky Pneumatická sponkovačka KN 14 # 40088 Pneumatická sponkovačka KN 26 # 40087 Pneumatická

Více

GS 130 E Set # 58052 D GB F DK CZ SK NL I. Güde Hungary Kft. Kossuth L. út 72 H-84020 Zirc

GS 130 E Set # 58052 D GB F DK CZ SK NL I. Güde Hungary Kft. Kossuth L. út 72 H-84020 Zirc GS 130 E Set D GB F DK CZ SK NL I NOR S # 58052 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers Güde Czech, s.r.o. Počernická 120 CZ-36017

Více

Návod na obsluhu a údržbu Domácí vodárna Sharks SH 800W Obj. číslo SHK368

Návod na obsluhu a údržbu Domácí vodárna Sharks SH 800W Obj. číslo SHK368 Návod na obsluhu a údržbu Domácí vodárna Sharks SH 800W Obj. číslo SHK368 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor č.p. 3, Karlovy Vary PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ! (SK) PLASTOVÝ

Více

ST-EK0018. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-EK0018. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-EK0018 Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

KOMBINOVANÉ PŘÍSTROJE

KOMBINOVANÉ PŘÍSTROJE Záruční list NÁVOD K OBSLUZE Výrobek Typ Datum Výrobní číslo Číslo výrobku KOMBINOVANÉ PŘÍSTROJE Svářečka a nabíječka baterií GE 110 KOMBI obj. číslo: 20015 Číslo zakázky Číslo zakázky Číslo zakázky Výhradní

Více

Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60

Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60 Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60 Návod k obsluze Č.artiklu. 10087 Ozn.artiklu: BWP80-60 OBSAH Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Použití podle účelu určení 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

GMK 350 T # 40532. GÜDE Slovakia s.r.o Podtúreň-Roveň 208 SK-033 01 Liptovský Hrádok. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers

GMK 350 T # 40532. GÜDE Slovakia s.r.o Podtúreň-Roveň 208 SK-033 01 Liptovský Hrádok. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GMK 350 T D GB F DK SK NL I NOR S # 40532 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GÜDE ECH, s.r.o. Počernická 120 36017 Karlovy Vary

Více

MANUÁL K ZAHRADNÍMU VENKOVNÍMU GRILU S01794 CZ

MANUÁL K ZAHRADNÍMU VENKOVNÍMU GRILU S01794 CZ MANUÁL K ZAHRADNÍMU VENKOVNÍMU GRILU S01794 CZ Děkujeme, že jste si tento výrobek zakoupili u našeho e-shopu. Prosíme o pečlivé prostudování následujícího manuálu. Seznam dílů: UPOZORNĚNÍ: - Nepoužívejte

Více

GC135 * GC160. Návod k obsluze HONDA EUROPE NV. (EEC)

GC135 * GC160. Návod k obsluze HONDA EUROPE NV. (EEC) GC135 * GC160 Návod k obsluze HONDA EUROPE NV. (EEC) 2 Obsah: 1. Bezpečnostní instrukce.... 5 2. Popis motoru.. 7 3. Kontrola před spuštěním.. 8 4. Startování motoru.. 12 5. Provoz motoru 15 6. Vypnutí

Více

INSTRUKČNÍ MANUÁL. Vysavač popela Sharks SILENT SH1109. Obj. číslo SHK382

INSTRUKČNÍ MANUÁL. Vysavač popela Sharks SILENT SH1109. Obj. číslo SHK382 INSTRUKČNÍ MANUÁL Vysavač popela Sharks SILENT SH1109 Obj. číslo SHK382 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary, Česká republika Distributor do SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec

Více

Držák pro montáž na stěnu Konzola pre montáž na stenu

Držák pro montáž na stěnu Konzola pre montáž na stenu 4-184-724-11(1) Držák pro montáž na stěnu Konzola pre montáž na stenu CZ SK Návod k instalaci Návod na použitie (pre zariadenie) WS-F1000 2010 Sony Corporation 4-184-724-11(1) Držák pro montáž na stěnu

Více

Návod na obsluhu Sněhová fréza s benzínovým motorem

Návod na obsluhu Sněhová fréza s benzínovým motorem Návod na obsluhu Sněhová fréza s benzínovým motorem Obal Přístroj se nachází v obalu, aby se zabránilo poškození při přepravě. Tento obal je surovina, a tedy je znovu použitelný nebo může být dán

Více

Einhell. Návod k montáži vozíku na hadice SWA 60V. obj. č. 41.737.32 Ident. č. 01023

Einhell. Návod k montáži vozíku na hadice SWA 60V. obj. č. 41.737.32 Ident. č. 01023 Einhell Návod k montáži vozíku na hadice SWA 60V obj. č. 41.737.32 Ident. č. 01023 Obr. 1 Poz. 5 č. náhr. dílu 41.737.32.01 Poz. 6 č. náhr. dílu 41.737.32.02 Poz. 7 č. náhr. dílu 41.737.32.04 Poz. 8 č.

Více

STANLEY. Tichý invertorový generátor

STANLEY. Tichý invertorový generátor STANLEY Tichý invertorový generátor CZ CZ Překlad originálního návodu Vyrobeno v licenci společnosti: MATRIX sro - Postauer Straße 26 - D-84109 Wörth / Isar - www.matrix-direct.net Stanley je registrovaná

Více

GL 6, GL 10, GL 15 SL START 170, 230, Digi Matic 250, 320

GL 6, GL 10, GL 15 SL START 170, 230, Digi Matic 250, 320 GL 6, GL 10, GL 15 SL START 170, 230, Digi Matic 250, 320 # 85039 # 85045 # 85053 D GB F DK CZ SK NL I NOR S # 85064 # 85066 # 85067 # 85068 # 85069 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen

Více

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu.

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. Vysavač SC7060 Návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. 1 1. Sestavení součástí vysavače 3 Příslušenství se může

Více

NÁVOD. Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Professor Z70

NÁVOD. Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Professor Z70 NÁVOD Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Professor Z70 Dodržujte základní zásady bezpečnosti : přečtěte si pozorně tento návod i bezpečnostní pokyny. Dodržujte všechny provozní a bezpečnostní pokyny. Návod

Více

Motorový manuál. Version:1.1. Motorový manuál a seznam dílů pro Benzinový motor 340F / 380F

Motorový manuál. Version:1.1. Motorový manuál a seznam dílů pro Benzinový motor 340F / 380F Motorový manuál Version:1.1 Motorový manuál a seznam dílů pro Benzinový motor 340F / 380F OBSAH: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Ovládací prvky na motoru 4 Uvedení do

Více

1 POPIS DÍLŮ (OBR. A)... 3 2 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 3 ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST: IP23... 4 4 ŘÍDICÍ FUNKCE... 4

1 POPIS DÍLŮ (OBR. A)... 3 2 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 3 ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST: IP23... 4 4 ŘÍDICÍ FUNKCE... 4 1 POPIS DÍLŮ (OBR. A)... 3 2 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 3 ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST: IP23... 4 4 ŘÍDICÍ FUNKCE... 4 4.1 Systém kontroly oleje... 4 4.2 Vypínač motoru... 4 4.3 Chránič AC (jistič AC)... 5 5

Více

1 Bezpečnostní upozornění Bezpečnostné upozornenia

1 Bezpečnostní upozornění Bezpečnostné upozornenia Elektronischer Durchlauferhitzer CDX 11-U Gebrauchsanleitung für den Anwender Elektronicky řízený průtokový ohřívač CDX 11-U 03.10 Návod k obsluze pro uživatele D 2 GB 2 CDX 11-U 1 Bezpečnostní upozornění

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MOTOROVÝ KOMPRESOR

NÁVOD K POUŽITÍ MOTOROVÝ KOMPRESOR NÁVOD K POUŽITÍ MOTOROVÝ KOMPRESOR TYPOVÁ ŘADA: EC600 UPOZORNĚNÍ! Před nastartováním motoru si pozorně přečtěte tento návod! Pokud nebudete některé části rozumět, obraťte se na odborného prodejce nebo

Více

Generátor elektrického proudu Záruka a servis

Generátor elektrického proudu Záruka a servis HERON EGM 25 AVR (8896111) Generátor elektrického proudu Záruka a servis Záruční lhůta STANDARDNÍ ZÁRUKA Dne 01. 01. 2003 vstupuje v platnost zákon Č. 136/2002 Sb. ze dne 15. 03. 2002, kterým se mění zákon

Více

HPC 140 plus # 86007 D GB F DK CZ SK NL I. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen

HPC 140 plus # 86007 D GB F DK CZ SK NL I. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen HPC 140 plus D GB F DK CZ SK NL I NOR S # 86007 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen www.guede.com Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers www.guede.com UNICORE nářadí

Více

HYDRAULICKÝ JEŘÁBOVÝ ZVEDÁK 2T PT32002X(T32002) UŢIVATELSKÝ NÁVOD

HYDRAULICKÝ JEŘÁBOVÝ ZVEDÁK 2T PT32002X(T32002) UŢIVATELSKÝ NÁVOD HYDRAULICKÝ JEŘÁBOVÝ ZVEDÁK 2T PT32002X(T32002) UŢIVATELSKÝ NÁVOD ODPOVĚDNOST MAJITELE / OBSLUHY 1. Odpovědností majitele / obsluhy je správná práce se zvedákem a jeho údrţba. 2. Návod k pouţití a upozornění

Více

Vakuová balička potravin VK6

Vakuová balička potravin VK6 Vakuová balička potravin VK6 CZ 1 Návod k použití Vakuové uzavření Pokrmy se rychle kazí vlivem kyslíku, světla a teploty nad 0 C. Uskladnění pokrmu v chladničce prodlužuje jejich životnost. Výhody vakuového

Více

ŠTÍPAČE NA DŘEVO. Záruční list NÁVOD K OBSLUZE ŠTÍPAČ ŠPALKŮ PLS 520/4T ČESKY SLOVENSKY. Záručný list. Štiepačka polien PLS 520/4T

ŠTÍPAČE NA DŘEVO. Záruční list NÁVOD K OBSLUZE ŠTÍPAČ ŠPALKŮ PLS 520/4T ČESKY SLOVENSKY. Záručný list. Štiepačka polien PLS 520/4T Záruční list Záručný list Výrobek / Výrobok Typ Razítko / Pečiatka a podpis Výrobní číslo / Výrobné číslo Datum / Dátum Číslo výrobku Číslo zakázky / Číslo objednávky Razítko / Pečiatka Číslo zakázky /

Více

TEXAS MOTOR POWER LINE INTERNETOVÝ NÁVOD 500 B, TG 510

TEXAS MOTOR POWER LINE INTERNETOVÝ NÁVOD 500 B, TG 510 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S Denmark TEAS MOTOR POWER LINE INTERNETOVÝ NÁVOD 500 B, TG 510 CZ: NÁVOD K POUŽITÍ Dovozce a distributor: Verze návodu 20010/1 Copyright a autorská práva k překladu:

Více

HOŘÁK NA PROPAN-BUTAN (souprava) HORÁK NA PROPAN-BUTAN (súprava) UTPB600 NÁVOD K POUŽITÍ

HOŘÁK NA PROPAN-BUTAN (souprava) HORÁK NA PROPAN-BUTAN (súprava) UTPB600 NÁVOD K POUŽITÍ HOŘÁK NA PROPAN-BUTAN (souprava) HORÁK NA PROPAN-BUTAN (súprava) UTPB600 NÁVOD K POUŽITÍ Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznamte se s tímto zařízením. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor

Více

Obr. 2. Maximální hladina paliva v nádrži. Obr. 3 Vysvětlení anglických nápisů u ovladačů. Obr.4 Technické parametry

Obr. 2. Maximální hladina paliva v nádrži. Obr. 3 Vysvětlení anglických nápisů u ovladačů. Obr.4 Technické parametry br. 2 Maximální hladina paliva v nádrži br. 3 Vysvětlení anglických nápisů u ovladačů N =ZAPNUT, TEVŘEN FF =VYPNUT, ZAVŘEN br.4 Technické parametry Popis motoru jednoválcový, vzduchem chlazený, skloněný

Více

EW 220 TDC NÁVOD K POUŽITÍ ZÁRUČNÍ LIST. UPOZORNĚNÍ! Před nastartováním generátoru si pozorně přečtěte tento návod!

EW 220 TDC NÁVOD K POUŽITÍ ZÁRUČNÍ LIST. UPOZORNĚNÍ! Před nastartováním generátoru si pozorně přečtěte tento návod! EW 220 TDC NÁVOD K POUŽITÍ ZÁRUČNÍ LIST UPOZORNĚNÍ! Před nastartováním generátoru si pozorně přečtěte tento návod! Pokud nebudete některé části rozumět, obraťte se na odborného prodejce nebo servis. Obsah:

Více

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz CZ Návod k obsluze TYP TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz MADE IN EU TR10/V02 HLAVNÍ SOUČÁSTI VIBRAČNÍ HLAVICE S MOTOREM MĚNIČ FREKVENCE PRYŽOVÁ HADICE VYPÍNACÍ/ZAPÍNACÍ TLAČÍTKO ZÁSTRČKA NAPÁJECÍHO KABELU

Více

SS-989. uživatele navedly k podstatným informacím. Jsou definována následovně: UPOZORNĚNÍ: Nedodržení upozornění může mít za následek vážné zranění

SS-989. uživatele navedly k podstatným informacím. Jsou definována následovně: UPOZORNĚNÍ: Nedodržení upozornění může mít za následek vážné zranění BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Ke kritickým bodům v tomto návodu jsou přiloženy upozornění a varování, aby SS-989 Horkovzdušná stanice kombinovaná s pájecí stanicí uživatele navedly k podstatným informacím. Jsou

Více

Kompresor olejový, 200l, GEKO

Kompresor olejový, 200l, GEKO S t r á n k a 1 Návod k použití Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Seznamte se se všemi instrukcemi, které jsou nezbytné pro bezpečnou manipulaci s nářadím. Bezpečnostní prohlášení:

Více

KLARSTEIN XJ3 GRENOBLE, ČISTIČ VZDUCHU, IONIZÁTOR, 4 - V 1, FILTER. Návod na používanie

KLARSTEIN XJ3 GRENOBLE, ČISTIČ VZDUCHU, IONIZÁTOR, 4 - V 1, FILTER. Návod na používanie KLARSTEIN XJ3 GRENOBLE, ČISTIČ VZDUCHU, IONIZÁTOR, 4 - V 1, FILTER Návod na používanie 10021654 Vážený zákazník, V prvom rade sa Vám chceme poďakovať za nákup tohto produktu. Aby sa zabránilo možnému technickému

Více

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EGM 48 LPG-NG-3F (8896312) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU Záruka a servis Záruka a servis Garancia és szervíz CZ Záruční lhůta

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MARINO. Bezpečnost. Upozornění: Nezapojujte přístroj do zásuvky vlhkýma rukama.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MARINO. Bezpečnost. Upozornění: Nezapojujte přístroj do zásuvky vlhkýma rukama. UŽIVATELSKÝ MANUÁL MARINO Prosím, přečtěte důkladně tyto instrukce před prvním použitím přístroje a uschovejte je pro příští použití. Tento přístroj NEPATŘÍ do směsného odpadu. English Convair je účinné

Více

Teplovodní tlaková myčka Série W

Teplovodní tlaková myčka Série W Teplovodní tlaková myčka Série W W17/250;W21/200;W25/200; W30/200;W20/300 1 1. Použití Přístroj je určen výhradně k mytí a čištění strojů, automobilů, budov, nářadí a různých omyvatelných ploch, které

Více

Vysokotlaká myčka Sharks SH 1600W

Vysokotlaká myčka Sharks SH 1600W INSTRUKČNÍ MANUÁL Vysokotlaká myčka Sharks SH 1600W Obj.č. SHK268 Distributor:Steen QOS s.r.o., Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE

Více

Elektrický separátor Sharks SH20L INSTRUKČNÍ MANUÁL. Obj.číslo SHK291

Elektrický separátor Sharks SH20L INSTRUKČNÍ MANUÁL. Obj.číslo SHK291 Elektrický separátor Sharks SH20L INSTRUKČNÍ MANUÁL Obj.číslo SHK29 Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 62, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE

Více

Návod k obsluze a údržbě Pneumatická hřebíkovačka/sponkovačka

Návod k obsluze a údržbě Pneumatická hřebíkovačka/sponkovačka Návod k obsluze a údržbě Pneumatická hřebíkovačka/sponkovačka Návod k použití! Noste ochranné brýle! Noste sluchátka! Vážený zákazníku, Před prvním uvedením hřebíkovačky/sponkovačky do provozu si prosím

Více

165F(D)S 170F(D)S 175F(D)S 180F(D)S 185F(D)S 190F(D)S 200F(D)

165F(D)S 170F(D)S 175F(D)S 180F(D)S 185F(D)S 190F(D)S 200F(D) Benzínový motor Návod k použití 165F(D)S 170F(D)S 175F(D)S 180F(D)S 185F(D)S 190F(D)S 200F(D) Překlad originálního návodu Tento návod mějte vždy při ruce, abyste do něj mohli kdykoli nahlédnout. Tento

Více

Instrukční manuál Lapač hmyzu UV BANG 97 Obj.číslo SA004

Instrukční manuál Lapač hmyzu UV BANG 97 Obj.číslo SA004 Instrukční manuál Lapač hmyzu UV BANG 97 Obj.číslo SA004 Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU

Více

Ultrazvukový. čistič PRO'SKIT SS - 803 F

Ultrazvukový. čistič PRO'SKIT SS - 803 F Ultrazvukový čistič PRO'SKIT SS - 803 F Ultrazvukový čistič Děkujeme, že jste zakoupili tento ultrazvukový čistič. Dříve, než začnete s přístrojem pracovat, prostudujte pečivě návod k použití. Návod uložte

Více

RC 202-KEY. MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montažní manuál

RC 202-KEY. MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montažní manuál RC 202-KEY MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montažní manuál CZ Modul dálkového ovládání s plovoucím kódom Montážní a uživatelský manuál CZ OBSAH Hlavní znaky... 2 1. Funkce dálkového

Více

Zemní vrták EAN : 912003923758 9 / 912003923755 8. Stav: 28. 6. 2010 revize 03 - ČESKY

Zemní vrták EAN : 912003923758 9 / 912003923755 8. Stav: 28. 6. 2010 revize 03 - ČESKY Návod k použití Zemní vrták ZI-EBO100 / Zi-EBO300 EAN : 912003923758 9 / 912003923755 8 Přečtěte si a dodržujte návod k použití a bezpečnostní pokyny! Technické změny jakož i chyby tisku a sazby vyhrazeny!

Více