BMF 50 a BMF 80. Z vïsnè z sobnìky TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24FF / 3.24FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BMF 50 a BMF 80. Z vïsnè z sobnìky TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24FF / 3.24FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY"

Transkript

1 »ESKY Z vïsnè z sobnìky TUV BMF 50 a BMF 80 pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24FF / 3.24FF BS BMF CITY N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï 02/ C

2 OBSAH 1. DŸLEéIT DOPORU»ENÕ POPIS RozmÏry a p ipojenì Technick data Zp sob dod vky MONT é UmÌstÏnÌ Mont û sestavy kotel/z sobnìk P ipojenì prim rnìho okruhu z sobnìku P ipojenì sekund rnìho okruhu z sobnìku ElektrickÈ zapojenì Mont û opl ötïnì UVEDENÕ DO PROVOZU DRéBA A PERIODICK KONTROLY KONTROLNÕ LIST DRéBY STANDARDNÕ Z RU»NÕ PODMÕNKY N HRADNÕ DÕLY l shoda s normami / znaëka UvedenÈ z vïsnè z sobnìky TUV odpovìdajì n sledujìcìm evropsk m smïrnicìm: - 73/23 EHS SmÏrnice pro nìzkè napïtì SouvisejÌcÌ norma:»sn EN /336 EHS SmÏrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu SouvisejÌcÌ normy:»sn EN /»SN EN /»SN EN

3 Z vïsnè z sobnìky TUV BMF 50 a BMF 80 popsanè v tomto n vodu jsou urëeny pro p Ìpravu TUV se z vïsn mi kotli CITY 1.24 BS, 1.24 FF BS, 3.24 BS a 3.24 FF BS. 1. DŸLEéIT DOPORU»ENÕ l Sestava z sobnìk/kotel musì b t instalov na v mìstï chr nïnèm proti mrazu. Z sobnìk TUV je t eba instalovat v mìstï s co nejmenöì tepelnou ztr tou. V kaûdèm p ÌpadÏ se doporuëuje v stupnì potrubì TUV tepelnï izolovat. l Tento n vod musì b t k dispozici v blìzkosti instalace tohoto z sobnìku. UpozornÏnÌ: - Mont û, uvedenì do provozu a drûba musì b t prov dïny v souladu s platn mi normami (zejmèna»sn ), s mìstnìmi p edpisy a s tìmto n vodem. - DodrûenÌ tïchto p edpis je nezbytnï nutnè pro zaruëenì spr vnè a spolehlivè funkce tohoto v robku. - Pro uzn nì z ruky nesmì b t na z sobnìku TUV prov dïny û dnè pravy. - Prim rnì a sekund rnì okruh z sobnìku nesmì b t hydraulicky propojen. - Cirkulace TUV nesmì b t prov dïna p es v mïnìk TUV. 2. POPIS N drû z sobnìku je vyrobena z kvalitnì oceli, z vnit nì strany smaltovanè p i teplotï 850 C speci lnìm em s vysok m obsahem sklenïn ch vl ken, chr nìcì n drû proti korozi. N drû je rovnïû chr nïna proti korozi pomocì magnèziovè diody, kterou je t eba pravidelnï kontrolovat a v p ÌpadÏ jejìho opot ebenì vymïnit. (viz kapitola 5 " drûba"). P ed nì tepla do sekund rnìho okruhu je zajiötïno pomocì spir lovèho tepelnèho v mïnìku s velk m vnïjöìm povrchem, kter je rovnïû smaltov n. Z sobnìky TUV BMF 50 a BMF 80 jsou ËinnÏ izolov ny polyuretanovou pïnou bez polychlorovan ch bifenyl, coû umoûúuje minimalizovat tepelnè ztr ty. - Z sobnìk TUV je dod v n s teplotnìm Ëidlem NTC s konektorem a p ipojovacìm kabelem. - Opl ötïnì je provedeno z lakovanèho ocelovèho plechu a je rozebìratelnè. - Po skonëenì ûivotnosti z sobnìku TUV m ûe b t jeho izolace snadno oddïlena od n drûe. PolyetylÈnov film na tèto izolaci zabr nì jejìmu p ilnutì k n drûi. Tato koncepce p ispìv k ochranï ûivotnìho prost edì, kdyû umoûúuje recyklovat zvl öù r znè Ë sti tohoto z sobnìku. 3

4 2.1 RozmÏry a p ipojenì BMF C B G A H D F 15 (1) I E N097B BMF C B G A H D F (1) (1) Minim lnì rozmïr pro dodanou öablonu k vrt nì I E N096B A OdvzduönÏnÌ v mïnìku B JÌmka dèlky 300 mm pro Ëidlo NTC C V stup TUV R 3/4"* (ËervenÏ oznaëeno) D Vstup do v mïnìku G 3/4"* E V stup z v mïnìku G 3/4"* F Vstup studenè vody R 3/4"* (mod e oznaëeno) G MagnÈziov ochrann anoda H UzemnÏnÌ anody I V mïnìk Pozn mka: Z sobnìky BMF 50 a BMF 80 mohou b t montov ny vpravo nebo vlevo od kotle. * R = kûnick z vit G = v lcov z vit (tïsnïno ploch m tïsnïnìm) 4

5 2.2 Technick data Parametr Jednotka BMF 50 BMF 80 Prim rnì okruh (topn voda) Maxim lnì provoznì teplota C Maxim lnì provoznì tlak bar Objem v mïnìku l3 3 Povrch v mïnìku m 2 0,75 0,75 Sekund rnì okruh (TUV) Maxim lnì provoznì teplota C Maxim lnì provoznì tlak bar Objem z sobnìku l50 80 V kon Prim rnì okruh 85 C V kon v mïnìku (1) kw Trval v kon (1) l/hod äpiëkov v kon p i T 30 K (za 10 min) l/10 min MnoûstvÌ TUV p i DT 30 K 1. hodinu (2) l Doba oh evu TUV z 10 na 60 C min PohotovostnÌ ztr ta p i TUV = 65 C kwh/24 hod 1,1 1,1 OchlazovacÌ konstanta Wh/24 hod.l. C 0,53 0,41 Hmotnost P epravnì hmotnost n drûe kg P epravnì hmotnost opl ötïnì kg Celkov p epravnì hmotnost kg (1) Studen voda: 10 C - TUV: 45 C (2) Nastaven teplota TUV: 60 C 2.3 Zp sob dod vky Typ BMF 50 BMF 80 Obalov jednotka z sobnìku EE 24 EE 25 Obalov jednotka opl ötïnì s: - flexibilnìm hydraulick m propojenìm EE 08 EE 08 - n vodem, Ëidlem TUV, mont ûnì öablonou a örouby 5

6 3. MONT é Z sobnìky BMF 50 a BMF 80 jsou urëeny pro p ipojenì tïsnï vedle z vïsn ch kotl CITY. Komplet kotle a z sobnìku tak tvo Ì esteticky harmonick celek. Pro hydraulickè p ipojenì z sobnìku ke kotli zleva nebo zprava je urëena propojovacì sada, kter je dod v na spoleënï s obalovou jednotkou opl ötïnì z sobnìku. 3.1 UmÌstÏnÌ Z sobnìky BMF 50 a BMF 80 jsou navrûeny pro p ipojenì k z vïsn m kotl m CITY zleva nebo zprava. Z sobnìk vlevo HydraulickÈ propojenì mezi z sobnìkem a kotlem je dod v no spoleënï s opl ötïnìm z sobnìku. StÏna, na kterè je z sobnìk a kotel namontov n, musì mìt nosnost odpovìdajìcì hmotnosti tèto sestavy vëetnï naplnïnè vody ( 140 aû 190 kg). min. 25 mm doporu- Ëeno 50 min doporuëeno 1015 min. 25 mm doporu- Ëeno 50 Z sobnìk vpravo 8953N Mont û sestavy kotel/z sobnìk Na zaë tku instalace sestavy kotel/z sobnìk namontovat mont ûnì r m. K tomu pouûijte n vod dod van s tìmto r mem. 8,4 cm Aby se dos hlo spr vnèho uspo d nì p ednìch stïn kotle a z sobnìku, musì b t v z vislosti na pouûitèm z sobnìku zvolen spr vn mont ûnì r m. 30 cm mini Z sobnìk Mont ûnì r m pro CITY 1.24 nebo 3.24 BMF 50 StandardnÌ r m HA 9 BMF 80 ZesÌlen r m HA N099 6

7 Z sobnìk BMF 50 - K vrt nì pouûìt ocelovou öablonu, dod vanou s opl ötïnìm z sobnìku. - P iloûit k r mu kotle vlevo nebo vpravo. - Vyvrtat 2 otvory 8 mm. (1) * Pozn mka: V p ÌpadÏ pochybnosti o kvalitï tïchto upevúovacìch otvor lze vyvrtat dalöì otvory soubïûnï vedle v hornì Ë sti r mu. - Sejmout öablonu. 8 Otvory pro opravu StandardnÌ r m HA 9 Z sobnìk vpravo Z sobnìk vlevo 8953N024 C 8953N098 C (1) äablona umìstïn pro mont û z sobnìku vpravo od kotle. Z sobnìk BMF 80 - K vrt nì pouûìt ocelovou öablonu se z ezy smïrem dol. - P iloûit k r mu kotle vlevo nebo vpravo. - PokraËovat stejn m zp sobem jako u BMF 50. (1) ZesÌlen r m kotle HA11 Z sobnìk vpravo Z sobnìk vlevo (1) äablona umìstïn pro mont û z sobnìku vpravo od kotle. 8953N025 C 7

8 - Vloûit 2 hmoûdinky 8 mm. - Lehce naöroubovat 2 örouby 6 x 60 mm. - Mezi hlavou öroubu a p ÌËkou nechat volnou mezeru nïkolik mm. StandardnÌ nebo zesìlen r m kotle KlÌË Ë N026 l ZavÏsit kotel do r mu. K tomu pouûìt n vod dod van s kotlem. l Na p ipravenè 2 örouby zavïsit z sobnìk. - Ve spodnì Ë sti vyvrtat 2 otvory 8 mm. - Vloûit 2 hmoûdinky 8 mm. - Naöroubovat 2 örouby 6 x 60 mm. - Vöechny 4 upevúovacì örouby z sobnìku pevnï dot hnout. Otvory pro opravu KlÌË Ë. 10 Z sobnìk vpravo 8953N027 B 8

9 3.3 P ipojenì prim rnìho okruhu z sobnìku (v mïnìk) P ipojenì musì b t provedeno dle platn ch p edpis a norem, zejmèna»sn P ipojit flexibilnì hadice C s vloûen m tïsnïnìm B a dodrûet pokyny na ötìtku D. Mezi kotlem a pojistn m ventilem kotlovèho okruhu nesmì b t p ipojen û dn uzavìracì prvek. Otopn soustava musì b t hydraulicky zcela oddïlena od vodovodnìho du, se kter m je propojena napouötïcìm ventilem. P ed provedenìm p ipojenì hydraulickèho okruhu kotle a/nebo prim rnìho okruhu z sobnìku TUV (topnè vloûky) je nezbytnè hydraulick okruh dnï propl chnout, aby se zamezilo poökozenì funkënìch Ë stì tohoto okruhu (pojistn ventil, Ëerpadlo, zpïtnè klapky Ö) p Ìpadn mi neëistotami. B B C B C D 8953N N039 C 3.4 P ipojenì sekund rnìho okruhu z sobnìku TUV (pitn voda) l P ed hydraulick m p ipojenìm tohoto okruhu je nezbytnè uëinit opat enì, aby do tohoto okruhu nevnikly Ë stice, kterè by mohly zabr nit spr vnè funkci pojistnèho za ÌzenÌ tohoto okruhu. P ipojenì musì b t provedeno dle platn ch hygienick ch a bezpeënostnìch p edpis a norem, zejmèna»sn Pokud je hydraulickè p ipojenì tohoto okruhu provedeno mïdïn m potrubìm kombinovan m s ocelov mi nebo litinov mi komponenty, musì b t v mìstï p ipojenì tohoto potrubì k z sobnìku na v stupu TUV vloûen izolaënì mezikus, aby se zabr nilo korozi, vzniklè galvanick m Ël nkem. l P ipojenì pojistnèho ventilu nebo pojistnè skupiny tohoto okruhu nesmì obsahovat û dnè oddïlovacì prvky. Odvod z odfukovèho potrubì tïchto pojistn ch prvk musì b t voln. 9 V p ÌpadÏ moûnosti p ekroëenì provoznìho p etlaku 5,5 bar musì b t p ed pojistnou skupinu, ale za vodomïr, instalov n pro zajiötïnì st lèho provoznìho p etlaku redukënì ventil. l V tok z odfukovèho potrubì pojistnèho prvku musì b t sveden p es sifon do odpadovèho potrubì. l HydraulickÈ p ipojenì z sobnìku TUV v souladu s platn mi hygienick mi a bezpeënostnìmi p edpisy je uvedeno na obr zku na n sledujìcì stranï. Maxim lnì provoznì p etlak sekund rnìho okruhu z sobnìku TUV je 10 bar. DoporuËen pojistn ventil musì mìt otevìracì p etlak max. 7 bar.

10 9. UzavÌracÌ ventil 24. Vstup do v mïnìku 25. V stup z v mïnìku 28. Vstup studenè vody (mod e oznaëeno) 29. RedukËnÌ ventil 30. Pojistn skupina s otevìracìm p etlakem 7 bar a. VestavÏn zpïtn klapka na p Ìvodu studenè vody b. P ipojenì studenè vody k z sobnìku TUV c. UzavÌracÌ ventil d. Pojistn ventil s otevìracìm p etlakem 7 bar a ruënìm vypouötïnìm e. VypouötÏcÌ otvor 54. P eruöenì v toku z odfukovèho potrubì pojistnè skupiny 56. OdvzduönÏnÌ v mïnìku b a c d e cm (54) K hydraulickèmu oddïlovaëi kotle V stup TUV (ËervenÏ oznaëeno) 82. T-kus pro napouötïnì otopnè soustavy p es hydraulick oddïlovaë ñ viz pokyny v n sledujìcìm Ël nku 8953N029A NapouötÏcÌ T-kus (poz. 82 na hornìm obr zku) je dod v n s mïdïn m potrubìm v obalovè jednotce mont ûnìho r mu ke kotli ady CITY a to HA 9 pro z sobnìk BMF 50 nebo HA 11 pro z sobnìk BMF 80. UmoûÚuje provèst napouötïnì topnèho systèmu p es hydraulick oddïlovaë instalovan na mont ûnìm r mu kotle. MÏdÏnÈ potrubì obsahuje koleno 90 s p evleënou maticì a tïsnïnìm pro p ipojenì hydraulickèho oddïlovaëe. DÈlka mïdïnèho potrubì se p izp sobì v z vislosti na jeho trase (z sobnìk instalovan vpravo nebo vlevo od kotle - viz vedlejöì obr zek). Trubka musì b t u Ìznuta na spr vnou dèlku a kolmo, aby mohla b t pomocì vsuvky p ipojena k napouötïcìmu T-kusu. 8953N030 Pozn mky: - Pojistn skupina a jejì p ipojenì k z sobnìku musì mìt stejn pr mïr jako p ipojovacì potrubì studenè vody sekund rnìho okruhu z sobnìku (R 3/4"). - V öka pojistnè skupiny musì b t niûöì neû vstup studenè vody (viz obr. naho e). - VypouötÏcÌ potrubì musì mìt st l a dostateën sp d a jeho Ë sti musì b t nejmènï ve stejnè v öce jako v stupnì otvor pojistnè skupiny (aby byl umoûnïn voln v tok z pojistnè skupiny v p ÌpadÏ p etlaku). 10

11 TAM SB ElektrickÈ p ipojenì P ipojit teplotnì Ëidlo NTC z sobnìku TUV do ovl dacìho panelu kotle. Vloûit Ëidlo TUV na dno jìmky dèlky 300 mm v z sobnìku TUV. P ipojenì musì b t provedeno p ed p ipnutìm nap jecìho napïtì. BUS TAM SB BUS N173B 3.6 Mont û opl ötïnì 8953N031 B 8953N033 B l Nejprve opl ötit kotel (dle n vodu dodanèho s kotlem). l Namontovat oba boënì kryty z sobnìku a zasunout jejich zadnì hornì jaz Ëky do otvor v p ednìm r mu z sobnìku. l Zaöroubovat ve spodnì Ë sti 2 örouby do plechu. l Nasunout p ednì kryt do 4 chyt v boënìch krytech. l Naöroubovat v hornì Ë sti 2 örouby do plechu. 11

12 l Namontovat hornì kryt l P ipevnit pomocì 4 öroub do plechu. 8953N034 B PÿED MONT éõ SPODNÕHO KRYTU DOBÿE ODVZDUäNIT PRIM RNÕ OKRUH Z SOBNÕKU l Namontovat spodnì kryt a b Zasunout spodnì kryt do 2 chyt boënìch kryt. SpodnÌ kryt vzadu upevnit pomocì 2 öroub do plechu N080A 12

13 4. UVEDENÕ DO PROVOZU l Napustit z sobnìk vstupnìm potrubìm studenè vody. l Odvzduönit sekund rnì okruh z sobnìku, aby se zabr nilo hluku zp soben m vzduchem obsaûen m ve vodï, kter se p i oh evu a Ëerp nì tèto vody p emisùuje. Proto je t eba nechat bïhem napouötïnì otev en v stup TUV, tento kohout uzav Ìt pouze tehdy, jestliûe je v tok vody z v stupnìho potrubì TUV jiû bez hluku. Potom odvzduönit postupnï cel rozvod TUV p i otev enì p Ìsluön ch kohout. l Odvzduönit okruh v mïnìku TUV pomocì odvzduöúovaëe (poz. A na obr zku na str. 4). l Zkontrolovat pojistnè prvky (pojistn ventil nebo jednotlivè Ë sti pojistnè skupiny) dle n vodu p iloûenèho k tïmto prvk m. BÏhem p Ìpravy TUV m ûe vlivem dilatace objemu vody v z sobnìku doch zet k jejìmu v toku z odfukovèho potrubì pojistnèho prvku. Tento jev je zcela norm lnì a v û dnèm p ÌpadÏ se tomuto v toku nesmì zabraúovat. 5. DRéBA A PERIODICK KONTROLY l MagnÈziov anoda: MagnÈziov anoda musì b t zkontrolov na nejmènï jednou za dva roky. Po prvnì kontrole a po jejìm opot ebenì se interval tèto kontroly upravì. Anoda m ûe b t zkontrolov na dle n sledujìcìch dvou metod: - Vizu lnì kontrola: Anoda musì b t vymïnïna, jestliûe jejì pr mïr je menöì neû 15 mm (p vodnì pr mïr = 33 mm). - Kontrola mï enìm: - Odpojit uzemúovacì vodië anody, - ZmÏ it elektrick proud mezi anodou a pl ötïm z sobnìku; je-li proud menöì neû 0,1 ma, je t eba anodu vymïnit. l Pojistn armatura: Spr vnou funkci pojistnè armatury je nezbytnè zkontrolovat jedenkr t mïsìënï, aby se zamezilo p ÌpadnÈmu p etlaku nad povolenou hodnotu. l Odv pnïnì: DoporuËuje se nechat provèst v p ÌpadÏ v penitè vody jednou roënï odbornìkem odv pnïnì v mïnìku TUV, aby byl zaruëen tepeln v kon z sobnìku - viz n sledujìcì pokyny. l Opl ötïnì: DoporuËuje se Ëistit m dlovou vodou. Jestliûe musì b t anoda vymïnïna, je t eba postupovat dle n sledujìcìch odstavc. 13

14 PracovnÌ postup p i odv pnïnì, kontrole a v mïnï magnèziovè anody l Uzav Ìt p Ìvod studenè vody a z sobnìk vypustit. P i vypouötïnì z sobnìku p es pojistnou armaturu je tuto t eba p estavit do polohy "vypouötïnì" a otev Ìt kohout TUV (nebo vypouötïcì kohout), aby mohl do z sobnìku vnikat vzduch. l Z jìmky vyjmout teplotnì Ëidlo A. l Vyöroubovat dva örouby C p ednìho spodnìho krytu B a tento kryt sejmout. l Odöroubovat kryt D (klìë Ë. 13). l Zkontrolovat ochrannou anodu E a p ÌpadnÏ vymïnit. l Zkontrolovat v mïnìk TUV: - p ÌpadnÏ odv pnit, aby byl zaruëen jeho tepeln v kon. l V pnìk, kter je na dnï z sobnìku vylouëen ve formï kaöe nebo vrstvy kotlovèho kamene, odstranit. V pnìk usazen na vnit nìch stïn ch z sobnìku neodstraúovat, protoûe zaruëuje dodateënou ochranu proti korozi a zlepöuje tepelnï izolaënì vlastnosti z sobnìku. V mïnìk TUV musì b t p ÌpadnÏ takè odv pnïn, aby byla zaruëena dokonal tepeln v mïna. B A C F G l JednotlivÈ Ë sti z sobnìku opït smontovat. TÏsnÏnÌ p Ìruby F vymïnit: vsadit pojistn krouûek G; p itom db t na to, aby se polohovacì jaz Ëek tïsnïnì nach zel na vnïjöì stranï. E D - Do jìmky zasunout teplotnì Ëidlo. ärouby krytu ËistÌcÌho otvoru neutahovat pevnï: 8 Nm ± 1; k tomu pouûìt momentov klìë. Pozn mka: Pokud se pouûije n strëkov klìë s kr tkou p kou, docìlì se toëiv moment asi 6 Nm N035D l Po opïtovnè mont ûi z sobnìku zkontrolovat tïsnost. l P i uvedenì do provozu p ihlèdnout k daj m Ël nku 4 tohoto n vodu. 14

15 6. KONTROLNÕ LIST DRéBY Ë. Datum P edmït kontroly Pozn mka Technik Podpis 15

16 7. STANDARDNÕ Z RU»NÕ PODMÕNKY Z ruënì doba Na kaûd v robek DE DIETRICH, dovezen firmou Stiebel Eltron spol. s r.o. (d le jen dovozcem) je za p edpokladu splnïnì d le uveden ch podmìnek poskytov na z ruënì doba 24 mïsìc od uvedenì v robku do provozu, nejdèle vöak 36 mïsìc od data vyskladnïnì u dovozce. V jimku tvo Ì opot ebitelnè Ë sti: termoël nky, zapalovacì elektrody a ochrannè anody z sobnìk TUV, u kter ch je z ruënì doba 1 rok. Na litinovè Ë sti kotl je poskytov na z ruënì doba 5 let od uvedenì v robku do provozu. Z kladnì podmìnky z ruky Z kladnì podmìnkou p izn nì z ruky na v öe uvedenè v robky je provedenì mont ûe, uvedenì do provozu a p ÌpadnÈ opravy v hradnï dovozcem povï enou a vyökolenou mont ûnì resp. servisnì firmou. Provozovatel je povinen po celou dobu trv nì z ruky peëlivï uschovat z ruënì list, dnï vyplnïn prodejcem a servisnì firmou uv dïjìcì v robek do provozu a dalöì doklad o koupi, jako je Ëet nebo dodacì list. D le provozovatel je pro p Ìpad pot eby uplatnïnì n roku na z ruënì opravu povinen uschovat "N vod k mont ûi a pouûìv nì", jehoû souë stì je i p ed vacì protokol, vyplnïn servisnì firmou p i uv dïnì v robku do provozu. V jimeën ustanovenì Za ökody, kterè na v robku vzniknou v d sledku chemick ch nebo elektrochemick ch vliv (nap. ökodliviny ve spalovacìm vzduchu, vlastnosti topnè vodyö) nebo instalacì neodpovìdajìcì technick m pravidl m p Ìp. projekënìm podklad m pro tyto v robky nep ebìr dovozce z ruku. äkody zp sobenè p epravou budou dovozcem bezplatnï odstranïny, bude-li neprodlenï vïrohodnï prok z no, ûe p ÌËina vznikla na stranï dovozce. ViditelnÈ ökody na laku a u uhradì dovozce za stejn ch p edpoklad tehdy, budou-li nahl öeny povï enè servisnì firmï bïhem 14 dn po p ed nì v robku. Z sahy nebo zmïny na v robku prost ednictvìm firem nebo osob, kterè k tomuto nemajì opr vnïnì od dovozce a nejsou tedy uvedeny v ofici lnìm seznamu mont ûnìch resp. servisnìch firem tohoto dovozce, majì za n sledek zruöenì z ruënì povinnosti dovozce. Pr ce spojenè se se ÌzenÌm nebo p estavbou v robku na jin druh paliva hradì objednavatel tïchto pracì. Opravy V p ÌpadÏ n rokov nì z ruënì opravy zjistì povï en servisnì firma, je-li o splnïnì z ruënì povinnosti û d no opr vnïnï. Jestliûe ano, rozhodne tato firma o zp sobu odstranïnì z vady. V p ÌpadÏ opravy se postar o jejì odbornè provedenì. PoË tek a doba z ruky stanovenè p i koupi v robku tìm nebudou ovlivnïny ani p i v mïnï za n hradnì v robek. Na vymïnïnè dìly je poskytov na z ruka do konce trv nì potvrzenè z ruënì doby, nejmènï vöak 1 rok. Z ruky se nevztahujì: a) na vady zp sobenè chybn m projektov m eöenìm, kterè dovozce neprov dïl b) na chyby, jejichû p vod je v chybnï pracujìcìm za ÌzenÌ, kterè nenì souë stì dod vky kotle, ale kterè ovlivúuje jeho funkci c) na ökody vzniklè neodborn m z sahem do dod vanèho za ÌzenÌ nepovolanou osobou d) na ökody vzniklè nedodrûenìm p edpis pro skladov nì a zach zenì, vydan ch v robcem e) na ökody vzniklè nespr vn m p ipojenìm f) na ökody vzniklè uvedenìm do provozu pracovnìkem nebo organizacì, kter k tomu nenì opr vnïna g) na ökody vzniklè nedodrûenìm podmìnek uveden ch v n vodu k mont ûi a pouûìv nì h) na ökody vzniklè kolìs nìm nap jecìho napïtì mimo povolenè tolerance nebo ruöenìm v elektrickè sìti i) na ökody vzniklè kolìs nìm pracovnìho p etlaku plynu na p Ìvodu ke kotli mimo povolenou toleranci j) na ökody vzniklè neupravenou obïhovou resp. doplúovacì vodou v tepelnè soustavï, kter nesplúuje poûadavky»sn (tab.1 - hustota tepelnèho toku q 23 kw/m 3 ) k) za ökody vzniklè z sahem vyööì moci nebo jinou neodvratitelnou ud lostì N klady Dovozce p ebìr po dobu z ruky veökerè materi lovè a dodateënï takè pracovnì a jìzdnì n klady, kterè povï enè mont ûnì, resp. servisnì firmï vznikly na z kladï uznanè z ruënì opravy v robku. RuËenÌ Za ztr tu nebo poökozenì v robku v d sledku kr deûe, poû ru, v leënèho p Ìpadu nebo jin ch n siln ch p ÌËin nem ûe dovozce p evzìt ruëenì s v jimkou p Ìpadu, kdy je p edmït proti takov m p Ìpad m pojiötïn. Z ruëenì jsou vyjmuty i p ÌmÈ nebo nep ÌmÈ ökody, zp sobenè v robkem. 8. N HRADNÕ DÕLY (viz n sledujìcì str nky) 16

17 C N hradnì dìly BMF 50 - BMF 80 Pro CITY 1.24 BS a 1.24 FF BS Pozn mka: P i objedn v nì n hradnìch dìl je nezbytnï nutnè uvèst jejich objednacì ËÌslo. 8 4x 4x 12x x 2, N020D 1/2

18 OPL ätãnõ BMF 50 - BMF 80 Pro CITY 1.24 BS a 1.24 FF BS , N139 Poz. Objed. Ë. N ZEV Poz. Objed. Ë. N ZEV Z SOBNÕK 50 L (PÿED 02/01) Z SOBNÕK 80 L (PÿED 02/01) Z SOBNÕK 50 L (PO 02/01) Z SOBNÕK 80 L (PO 02/01) KRYT»ISTÕCÕHO OTVORU KOMPL. (PÿED 02/01) 2, KRYT»ISTÕCÕHO OTVORU KOMPL. (PO 02/01) TÃSNÃNÕ 7 mm + TÃSNÃNÕ H 5 mm MAGN ZIOV ANODA KOMPL TÃSNÃNÕ 25 X 8,5 X NYLONOV MEZIKUS M S»EK SE SPOJOVACÕMI DÕLY OPL ätãnõ KOMPL. (PÿED 02/01) OPL ätãnõ KOMPL. (PO 02/01) »ELNÕ KRYT KOMPL. 11, SPODNÕ KRYT PÿEDNÕ (PO 02/01) LEV BO»NÕ KRYT PRAV BO»NÕ KRYT HORNÕ KRYT ZADNÕ R M 50 L ZADNÕ R M 80 L ODVZDUä OVA» KOLENO KOMPL PLOCH TEPLOMÃR ñ BÕL MEZIKUS TEPLOMÃRU »IDLO TUV 1,5 M KONEKTOR»IDLA TUV SADA TÃSNÃNÕ MONT énõ äablona SPODNÕ KRYT PÿEDNÕ (PÿED 02/01) 02/01 2/2

19 19

20 CENTR LNÕ SERVISNÕ STÿEDISKA PRO V ROBKY DE DIETRICH DE SERVIS s.r.o. Z bïhlick Praha 10 tel.: (7) fax: I-THERM s.r.o. P erovsk Olomouc - Holice tel.: fax: Na v öe uvedenè adrese obdrûì uûivatel podrobnè informace ohlednï celoploönè servisnì sìtï na zemì»eskè republiky. GENER LNÕ ZASTOUPENÕ PRO»R A SR: STIEBEL ELTRON, spol. s r.o., K H j m 946, Praha 5 - Stod lky Tel.: *, Fax: ,