zastavitelná plocha pro: / žadatel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zastavitelná plocha pro: / žadatel"

Transkript

1 Příloha č. 4 Vyhodnocení požadavků občanů, viz příloha grafická část Požadavek č., viz. výkres Záměrů (UAP) a souhrnný výkres. Požadavky občanů parcela č. Zákresy parcel jsou pouze orientační pro budoucí rozsah řešení zastavitelná plocha pro: / žadatel nebo změna funkčního využití pro: / vyhodnocení veřejného projednání Návrhu zadání, doporučení P01 A 2_177/3 rekreační objekt / Ing. Kateřina Pánková, pokud je je v ZU - plochy zahrádek, k.ú Seč, lze doporučit k řešení; v ZU lze akceptovat P01 B 2_1368/3 rodinný domek / Ing. Kateřina Pánková s P01A až E navazuje na zastavitelné území a je v ZU dle ÚP, lze doporučit k řešení; akceptovat P01 C 2_1401 lyžařský vlek, objekt s technickým zázemím plocha louky, navazuje k ZU, lze doporučit k řešení; P01 D 2_1431/97 rodinný domek navazuje na ZU, zemědělská orná půda, nedoporučeno; P01 E 2_1431/99 rodinný domek navazuje na ZU, zemědělská orná půda, nedoporučeno; v ZU lze P02 2_489/1 rekreační objekt / Martin Pánek nesouhlas plocha zahrádek v ZU dle ÚP, navazuje na plochu P03, nedoporučeno, odlehlost od zástavby P03 2_488/1 bytová výstavba / Martin Pánek a Ing. K. Pánková plocha luk dle ÚP, navazuje na zahrádky v ZU a zastavitelnou pl. pro bydlení Z1-3 dle ÚP, nedoporučeno k řešení, odlehlost; P04 2_11/2 rodinné domy / Rudolf Lindovský a R. Lindovská P04 2_11/1 stávající ÚP na části ploch navrhuje ochrannou zeleň kolem závodu (OP Prostějov) zbývající část ploch je stávající obytné území, ochrannou zeleň nutno zachovat, další zahuštění zástavby není vhodné, nedoporučeno; P05 2_960/1 plochu zahrádek, rekreační a zahrádkářské chatky / Zdeněk Oškera, Roman Peša P05 2_976/1 P05 2_976/3 odlehlá lokalita v krajině, nenavazuje na ZU, není v souladu s Plánem péče o zřizování nových zahrádkářských ploch, nedoporučeno P06 2_1916/4 rodinný dům / Milan Večerka a Wlad. Večerková P06 2_1916/5 P06 2_1921/11 P06 2_1916/6

2 požadavek sousedí se záměrem města Z05-plochy bydlení v lokalitě Lipovský kopec, samostatně nenavazuje na ZU, lze doporučit jen jako součást lokality Z05, v následné etapě rozhodne orgán ZPF kraje o celé lokalitě; P07 2_941/1 sportovní a rekreační využití / Mgr. Emil Vodák, ochranné pásmo přeložky 1/44-tunel P07 2_941/2 P07 2_936/4 P07 2_952/2 lze plochu vymezit jen po OP přeložky 1/44 tunel, navazuje na stávající sportovní aktivity, bude posuzováno v následné etapě-konceptu; P08 2_2106/1 bytová výstavba / LIFAS CZ s.r.o., Libor Sedláček nesouhlas (jednatel) s rozsahem plochy zábor orné půdy, akceptovat biokoridor, v následné etapě rozhodne orgán ZPF kraje, lze doporučit k dalšímu řešení za podmínky redukce velikosti a tvaru plochy v návaznosti na okolní zástavbu, lze navrhnout pro bytové domy, stanovit podlaží; P09 2_1340/25 rodinné domy / Martin Smital P09 2_1340/26 P09 2_1340/27 P09 2_1340/28 P09 2_1340/29 lokalita nad bukovickým hřbitovem, je limitována OP hřbitova a OP přeložky 1/44 tunel, nedoporučeno; P10 2_79 bytová výstavba / Ing. Pavel Hořejš P10 2_62 P10 2_24 navazuje na ZU mezi lokalitou Pasička a plochami zahrádek; lze doporučit k řešení, 2 RD; P11 2_1431/100 výstavba zemědělského objektu/ MUDr. Milan Semerád P11 2_1431/104 výstavba stájí pro koně a objektu pro ubytování obslužného personálu vytváření odlehlých lokalit od zástavby je z hlediska hospodárnosti využití ZPF problematické, ale lze pro tento účel doporučit k dalšímu prověření v redukované podobě; P12 2_396 bytová výstavba / Iveta Hrubá, P12 2_398 P12 2_395 na ploše je vymezen ÚSES - lokální biocentrum, nedoporučeno; P13 viz.text a zákres P26 P14 2_1436/13 rodinné domy / Ing. Petr Báša, Bažant Pavel, Mgr.J. Káninská - P14 2_1436/11 P14 2_1436/25 P14 2_1436/15 navazuje na ZU, lze doporučit k řešení; P15 2_2091/17 rodinný domek / Roman Chlapek

3 lokalita křižovatky naproti garáží k HZS, lze doporučit k řešení; P16 2_120/7 rodinné, rekreační domy / Vlasta Orlíková P16 2_120/12 P16 2_122/3 P16 2_122/1 P16 2_120/1 dle funkční analýzy v ÚAP jsou to plochy v lokalitě smíšené rekreační území, navazuje na zastavěné území zahrádky nad Vyhlídkou, v požadavku zakresleny 2 objekty, lze doporučit k prověření v redukované podobě pro 2 objekty; P17 2_1447/1 rodinný domek / Zdeněk Honěk vytváření odlehlých lokalit je nevhodné z hlediska hospodárnosti využívání území, nedoporučeno; P18 není P19 pěší cesta přes pozemek p.šilce / Milada Zmelíková jedná se o propojení ul. Horova Skupova, které v minulosti bylo využíváno do doby než město prodalo pozemek (bez věcného břemene) soukromému majiteli, který zabránil průchodu, ve stávajícím UP vymezeno jako veřejně prospěšná stavba-chodník; nutno řešit; P20 2_1388/4 rodinný domek / Adolf Cvek v požadavku zakreslen 1 RD, lze doporučit k řešení za podmínky redukce velikosti plochy při místní komunikaci lze pouze P21 2_1742 rodinný domek / Jaromír Knotek ve stávajícím ÚP ochranná zeleň-navazuje na ZU, lokalita vnitřní lázeňské území, doporučeno dále prověřit v redukované formě pouze pro 1 RD; P22 2_1475 plochu zahrádek / Ing. Darja Husovská, vedoucí PF ČR, Jeseník, protichůdné požadavky zahrádkářů včetně Pozemkového fondu a Priessnitzových lázní a.s., změnou ÚP č. 2 převedeno na zastavitelné území lázeňství, nedoporučeno; P23 2_1921/12 ekologická rodinná farma, bydlení / Jan Böser řešit v souladu se záměrem města Z05, majitel se snaží prosadit jakoukoliv formu výstavby a bydlení, v minulosti již bylo zamítnuto orgánem ZPF kraje, který osamocenou lokalitu zamítl, následně připustil ekologické hospodaření, lze doporučit k řešení; P24 2_1676/2 na zastavitelné území/ František Švarc lokalita vnitřní lázeňské území, navazuje na ZU stávající odlehlé lokality, nedoporučeno další rozšiřování odlehlé lokality P25 2_222/1 rodinné domy / Vít Svoboda s rozšířením mimo ZU P25 2_222/2 P25 2_222/3 P25 2_212 dle UP plocha stávajících zahrádek v ZU, dle funkční analýzy v ÚAP je to lokalita smíšené rekreační území, nad Mýtinkou, lze doporučit k řešení v redukované podobě, při komunikaci; P26 lokalita (naproti Moravolen 04) na toku Bělá, výstavba malé vodní elektrárny /

4 Stanislav Franke lze doporučit k řešení; P27 2_287/8 zrušit bod d) článku 7 Obecně závazné vyhlášky č. 6/98 (zákaz vlastních kotelen, / Anna Keppertová, dům č.p. 12/1037), bez zákresu v ÚAP Článek č. 7 Obecně závazné vyhlášky, vydané k UP, stanovuje regulaci vyplývající ze zásad ochrany životního prostředí a v odstavci 1. Pro stanovení čistoty ovzduší: bod d) uvádí: nepřipustit decentralizaci kotelen (odpojování od stávajících centrálních zdrojů). Tato závazná regulace se vztahuje k zabezpečení čistoty ovzduší. Územní plán musí respektovat energetickou koncepci města a kraje a zohlednit zákon o ochraně ovzduší, nemůže však stanovovat druh topného média. Také nelze direktivně stanovit napojení na centrální dodavatele. Územní plán to může doporučit, např. proto, že je již lokalita negativně zatížena a jsou překračovány platné limity z hlediska ochrany ovzduší, doporučujeme řešit komplexně v příslušné kapitole ÚP; Pozn.: P00 v ÚAP neočíslováno, případně nezakresleno, číslování doplněno v grafické příloze Požadavky občanů P00 28 vyjmutí návrhu vnitřního obchvatu z ÚP / AUTO - BPK spol. s.r.o.,+ občané V Generelu dopravy Jeseník není tento obchvat navrhován, je v ÚAP, občané a podnik. aktivity jsou blokovány, nutno řešit; P _1032/8 změna využití pozemku na území služeb a nerušící výroby / Jan Prejda, ředitel TSJ a.s. stávající plocha v ÚP:tovární plochy a technická vybavenost, dříve centrální kotelna pro sídliště Pod Chlumem nyní provádění drobných služeb, a uskladnění materiálu k zajišťování údržby města, bude řešeno, P _287/7 zrušit bod d) článku 7 Obecně závazné vyhlášky č. 6/98 (zákaz vlastních kotelen) / Ing. Jiří Heger DTTO jako P27; P _782/1 zastavitelné území -garáž /Ladislav Kovář lokalitu nutno přehodnotit v souladu s nově platným stavebním zákonem a KN a navrhnout zastavěné území (zpracovatel ÚP), lze doporučit k řešení; P _2039 změna využití pozemku na plochy smíšené nebo obytné / Ing. Roman Malý vlastník objektu způsobil nájemníkům potíže tím, že jim umožnil bydlení (bez změny užívání stavby) v nebytovém objektu, navíc na ploše, která nebyla pro bydlení určena pro rušivý vliv na své okolí. Doporučujeme řešit; ale s ohledem na okolní vlivy; P _539 rodinný dům / Helena Neugebauerová dle funkční analýzy v ÚAP je to lokalita smíšené venkovské území s rekreačními možnostmi, lze doporučit k řešení; P , 482, 186 rodinné-rekreační domy / J.Janoviák, A. Píšová, V. Janoviák (bez zákresu v ÚAP) v lokalitě nad Mýtinkou, navazuje na požadavek P25, lze doporučit k řešení v redukované podobě, při komunikaci; P zastavitelné území-hospodářská budova / Kozubal Pavel lokalita Mýtinka, lze doporučit k řešení; P /1 rodinné domy / A..+ I. Přibylovi nebylo součástí veřejného projednání zadání, navazuje na návrhovou plochu pro bydlení Z1-2 (dle ÚP), lze doporučit k řešení,

5 P00 37 urban 21(ÚP) změna funkčního využití na bydlení (rezidenční i hromadné), / ASTUR s.r.o občanská vybavenost, obchod, služby, bývalý Moravolen 04, v ÚP služby a neruš. výroba, v ÚAP vyznačeno jako nevhodně využité území a brownfields, nutno řešit; P00 38 nezakresleno požadavky na dopravní zlepšení / P. Hájek chodník do lázní-ul. Priessnitz., křižovatka u Pradědu, parkování v centru města bude součástí komplexního řešení ÚP P /5 rodinné domy, 3 ks / R.Kalous, P. Brokešová nebylo součástí veřejného projednání zadání, navazuje na ZU smíšeného území, k.ú.seč, lze doporučit k řešení, Vysvětlivky: ZU zastavěné území UAP územně analytické podklady, doplnění pro Jeseník UP územní plán HZS hasičský záchranný sbor OP ochranné pásmo KN katastr nemovitostí ZPF zemědělský půdní fond ÚSES územní systém ekologické stability (biokoridor, biocentrum) ČIL chráněná krajinná oblast Jeseníky Český inspektorát lázní a zřídel, Ministerstvo zdravotnictví Zpracovali: A. Výtisková, grafický podklad Mgr. O. Hanulík