00/05 Finanční prostředkyposkytované z Fondu národního majetku ČR k odstranění starých ekologických zátěží

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "00/05 Finanční prostředkyposkytované z Fondu národního majetku ČR k odstranění starých ekologických zátěží"

Transkript

1 Yhtnik :'IiejvyUlho kontrolnlbo úhdu Strana /05 Finanční prostředkyposkytované z Fondu národního majetku ČR k odstranění starých ekologických zátěží Kontroln í akce byla zařaze na do plánu kontrolní či n nost i Ncjvy ššfho kon trolního ú řa du (dále jen,.nkú" ) na rok 2000 pod č ís le m 00/05. Kontrolní akci řidi l a kontrolní z á věr vypracoval člen NKÚ Ing. Zdeněk Sm č li k. Cílem kontrol y bylo prověřit zp ůsob a kritéria výbéru p ř íj emců náhrad za ods t ranění ekologických zátěží v soulad u s ekologick ými závazky stá tu přijatým i v rámci privatizace a posoudit ú če l n o s t a hospodárnost prostředků vynaložených na přípravu a rea lizaci vybra ných projektů. Kontrolu provedly v období od března 2000 do zář í 2000 skupi ny kontrolujíc ích NKÚ z odboru životního prostředí a zemědě ls tví Y Praze a z územních odborů střední Cechy, seve rozápadní Cechy, západní Čechy, severovýchod ní Čec h y, j iž ní Morava a severní Mo rava. Kontrolova né osoby : Fond národní ho majet ku České republiky (dále jen..fond"). Ministerstvo financi (dálejen,.mf ' ), Ministerstvo životniho prostředí (dá le jen..mzp-"), Česká inspekce životního prost řed í (dá le jen..č IŽP- ). Dalši kont rolova n éosoby - p ř íj e m c i fi na nč ních ná hrad z Fo ndu za odst ranění starých ekologických zá těž í: GCE Autogen. s. r. o., C ho t čboř : ESAB CZ, a. s., Vambe rk: KAROSA: a. s., Vy soké Mýto: Severočeská p lyná renská, a. s., Ustí nad Labe m: UNIPETROL, a. s., Kra lupy nad Vltavou; Že lezárny Cho mutov, a. s., Chomutov ; Ing. Zdenčk Majer, Mariánské Láz ně ; Sokolovská uhelná, a. s., Sokolov; KEMAT, s. r. o., Skalná : OKD, a. s., Os trava: Dl AMO, státní podnik. Stráž pod Ralske m: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., Třinec : KORAMO, a. s., Kolí n; Severo čes k ý asa nač ní podnik M imoň, s. r. o., Mim o ň-bore č e k : Lučební závody a. s. Kolín: Lučebn í závody Draslovka a. s. Kolín ; COLORLAK, a. s., Staré Město; Jihomoravská armaturka, s. r. o.. Hodonín; ČSAD Brno holding, a. s., Brno; mčsto Hluk; Kovohutě Piibram, a. s., Př tb ram : Barvy Tebas. s, r. o., Praha: Pražská plyn áre n ská, a. s., Prah a; ŠKODA, a. s., Plzeň. N ámit ky proti kontrol ním protokolům, které podaly kon trolova né osoby v 7 p ř í padech. byly vy pořád ány vedoucími skup in kontrolujících rozhodn utími o námitkách. Odvolání proti rozhodnutím o ná mitkách, které podaly ESAB CZ, a. s., a ŠKODA. a. s., byla vypoř ád án a usnesení mi senátu NKÚ. Senát N K Ú (ve složení : In g. Zdeně k Smčlik - předseda. JUDr. Jiř í Drábek, Ing. Jana Krejčová, Ing. Josef Po hl, Ing. Petr Skála - č le n ové) na zasedání konaném dne s c h v á I í I usnesením Č. 00/0 5/62 kont ro lní z á vě r v tomto z nění: A. Charakteristika kontrolovan ě problematiky Při realizaci p r iva t i za č nlch p roj ektů přechá zej í podle zá kona Č. 171/ Sb., o působnost i orgánů České republiky ve věcec h převodů maj etku stá tu na j iné osoby a o Fond u národního majet ku České republiky, veškeré ekologické z ávazky na nabyv atele pnvatizovan ého majetku. Možnost úh rady náklad ů spojených s od straňováním škod na živo tnim p ro s t ředí způsobenýc h č i nnosti podniku p řed pr iva uzac í z pro středků Fo ndu vychází z ustanove ní 18 odst. 2 téhož zákona. Rovněž ustanovení IDa zákona Č. 92/ 1991 Sb., o pod mínkách převodu majetku státu na jiné oso b)", ve z n ě n í zákona Č. 2 10/1993 Sb., obsahuje možnost úhrady nákla dů vyna ložen ých na vypořád á ní ekologických závazk ů z fi na nčn ích pros tředků Fondu Postup úhrady nák la dů byl ř eš e n zej mé na usneseními vlády s odvol áním na poz dější z ně ní zákona Č. 17l/ / Sb., podle kterých lze finanč ní pros tředky použít pouze " v souladu s rozhodnutím vlády". Us nesení vlád )" ze dne Č, 123 obsa huje..zásady řešení ekologických záva zků pti prívatízaci". Usnesením vlád): ze dne Č. 810 byly tyto Zásady upraveny. Od ú či nnosti usnesení vlády ze dne 17.3, 1993 Č. 123 Fo nd uzavírá tzv. ekologické sm louvy s nabyvateli. Do tét o doby byla p ří pa d ná skuteč nost, i.e Fo nd uhradí odstraněnístarých ekologickýc h škod, obsa žena v kupních smlo uvách. Každé ekol ogické s m louvě předcház í usnese ní vlády, které navrhuj e Mf (resp. dř íve Ministe rstvo pro správu ná rodního majetku ajeho pnvatizaci). Návrh MF vyc hází z žádosti nabyvatele a j e dop ln ě n stanoviskem MŽ P. So učástí ekologické smlouvy j e i eko logický audit, jehož zpracovaní bylo podmínkou projedná ní o prívatiza č ntm proj ekt u. Ke dni bylo evidováno 234 ekologických smluv (včet ně 19 u pl a t n ěných závazků Fondu z kup ních smluv), z toho je 26 smluv uza vře nýc h s účast í Pozemkové ho fondu Č eské republiky - jedná se o privat izaci zem ě dělsk ého majet ku. Smlouvami je do sud gara ntována částka více než 136,3 mld. Kč. Ke dni Fond vyplatil za ú če l e m likvidace škod na životní m p ros třed í cca 8,2 mld. Kč. Podle výše garan ce a uhrazených nákla dů na odstraně ni e kologick ých škod v t ěc h t o real izovanýc h ptipadech lze před po klád at, že bude čerpáno okolo 25 % z garantované čás t ky. Kontrola NKÚ Č. 00/05 navázala na kontrolu Č. 97/21, v níž byly kontrolovány uvolněn é finanční p rostředky z Fondu do ko nce roku Kontrolováno proto bylo čerpán í finanč ních p rost ředků zej ména od začát ku roku 1998 (od tohoto data do poloviny roku 2000 bylo vyč e r páno cca 5,3 mld. Kč) s tím, že pokud byla akce zahájena dříve, byl kont rolován celý její průběh.

2 \ 'h tník ~ejv}'n í h o kontrolního ú řa du 2QOO Strana 2JJ B. Při kontrole bylo zjištěno I. Plněn í stanove ných cílů Podmínkou pro vypláceni náhrad je mj. rozhodnutí orgánu stá tní správy životní ho prostředí. Odstraňován í škod na život ním p rost ředí způsobe nýc h či n no st í podniku před pnvatizaci ncní upraveno žádným obecn ě zave z n ým předp i sem. Č IZP proto vydává rozhodnutí na sanaci starých ekologických škod na zák la dě.j zákona Č, 130/1 97.J Sb. o stát ní sp rávě ve vod ním hospodář stv í, a 27 zákona č. 138/ 1973 Sb" o vodách (vodní zákon), proto že se vě tši n o u jedná o zneč i š tě ni nebo ohrožení jakosti vod. Do doby no velizace vodního zákona ú konem Č, 1-*/ 1998 Sb, bylo možno ukládat opatř e ní pou ze tom u, kdo povinnosti porušil. Ukládání povinností k ods t r a ně n í starý ch ekologic kých škod tak nebylo do 5. 3, 1998 vůbec l egi slati vn ě upr aveno. Nebyla přijata opatření. aby rozhodnutí k odstraněn i starých ekologických škod, vydávaná v t é době pod le zákona Č, 138/ 1973 Sb" byla podložena pla tnou leg isla tivou. Sprá vní rozhodnutí na sanaci starých ekologických škod vydávala Č IŽP pouze t ěm subjektům. které o to požádaly. Nebyly mezi nimi čas to subjekty. u nichž byly podle kriterií ochra ny žívotniho pros ttedí ekologické škody n ej závažněj ší, Subjekty. které o vydání správn ího rozhod nutí žád al)', m ěly na sanaci zaj iš těny finanční pros tředky' na zá k la dě smlouvy s Fond em, byla ukončena, Kont rolou bylo zj iš tě n o. že v řad ě p řípa dů, kdy akce nebyly dos ažen y cílové hodnot)' pa ra sa nace dané správním rozhodnut ím, ale byly vy metrů čerpá ny fi na n č ní prostředky ur čené na reali zací opatřen i pod le projektu. l ak nabíd kovc, tak í reali za ční projekty byly ptitom zpracová ny se základním zám ěrem a požadavkem. aby bylo dosaženo cílů uveden ých ve spr ávn ím rozhodnutí. které bývá obvykle j edn im z podkladů výb ě rového ř í z e n i. Přesto ČI ŽP i v t čc hto pti padech souhlasíla s ukončením sanace, st ej ně jako dal ší zú čas t ně né strany - nabyv atel, Fond, MŽP. supervizor, Ukončení prací bylo zd ůvod ňováno tí m, že dosaženi sta novenýc h c íl ů sanace nebylo reálné nebo ú čelné. Taková situace byla zji štěna např, u mě s ta Hluk a v některých lokalitách kontrolovaných subjekt ů COLORLAK. a. s. Barvy Teb as, s. r. o" Chcmo pcrro l. a. s. (nabyvatel UNIPETROL. a. s.). 2. Realizace p rocesu sa nace sta rých ekologických škod 2,1. Porušení před p isů a stanoven ých podmínek u Fondu. MF a n abyvate lů Ustanoven! 18 odst. 2 písm. b) bodu zá kona Č Sb., ve zněn í zákona č. 210/1993 Sb., mj, stanoví:..majetek Fondu.,. lze... pou!.it pouze k těmto účelům:, b) v souladu s rozhodnutím vlády..../, k úhradě nákladů spojenich s odstraňováním škod n a životním prostředí zp ů sobených dosavadn í činností podniku,... Fond " n ěkt erých př ípadech nerespektoval nebo důs ledně neprosazoval rozhodnutí vlády. Např. v roce 1996 uzavře l některé ekologické smlouvy v ro zporu s rozhodnutím vlády tím. že ')'čet ekolo gických závad oprot i usnesení vlád): ze dne Č, 123 (m ea štení p odzemních vod, zne či štěn i p ůdy a existence skl á dek sko dttvyc h o dpadů} rozšířil o da lší okruhy úh rad y. které oz nač il jako " znečiští!né stave bní substance a konstrukce". Dále Fond uzav íral s ně kterým i nabyvate li (nap ř ŠKODA, a. s.) dodatky ke smlouvám uzavřen ým před da tem , kterými byly nad rámec původního okruhu vyme zeny eko logické závady podle usn esení vlády ze dne č tj. vče t ně "ziidiš tě"i staveb či f ejtch část í ". Toto ustanovení však nelze pou žít. protože citované usneseni vlády ve druhém bodě 1. č ás t i mj. stanoví:... usnesení vlády ze dne Č bl/de nadál e použív áno 1/ privo tiza čních projektů, II ktervch bv ív smlouvv o úhradě n ákladů..,uzavrenv do ;..... F~nd uhradil ŠKODĚ. a. s.. za iikvida ci nadze mníc h čá s t i staveb celkem Kč v rozporu s rozhodnutí m vlády Fond nezajistilvšechny povi nností spojenése správou finančníc h prost ředků a z árove ň nevytvá řel předpokl ady pro účelné a hospodárné nakládání s fi n anč n ím i p rost ředky, Fond nezaj ist il důsl edn ě a be zp ro s t ředně nápravu v případě neopr ávn ěn ě vyplace n ých finančních prostředků. které byly pří přcdch á zcjici kontrole NKÚ č. 97/21 označeny jako použité jednoznačně v rozporu S p ře dpi sy. Fond neoprávněnost proplacení finanční ch pro středků uznal, avšak žádné finanční prostředky nebyly do srpna 2000 vraceny. Fond d ůsledně nekontroloval o p ráv něno s t vykazovaných nák ladů, a vyplácel tak náhrady v rozporu se smlouvami (víz čá st *.). Takto vyplacen é finančn í p rostředky byly použit), na j iný úče l, Fond nezaj istit, aby se na výb ěru doda vatelů a ří z e ní sanačn ích prací nepodtlelí ti jeho za měst n anci, kte ř í byli personálně propojeni s dodavatelsk ými sanačn ím i firmami MF dostatečně metodicky n e řídilo II ne usměrňovale v r ám ci své řídící č i n no s t i Fond, který v někter-ých případech nerespektoval nebo dů sledně neprosazovaí rozhodnutí vlád)'. N ě kt e ré ekologické smlouvy' tak byl)" uzav řeny l ' rozporu s usnes e ním vlády, přič emž v)'běr dodavatel ů ne byl provád ěn podle sp o l eč né směrn i c e Fondu a MŽP. MF spolu s Fo ndem nezaj ist ily zaveden í j ed nozna č ných metedíckýc b materiálů pro pro\'ádění,')'hěrovj-ch řízení a supervízni č innosti.

3 Vhtník ~ej"yníbo kontrolního úhdu 2000 Slrana Kontrolou u nabyntelů bylo zjištěno. že y někte rých případech nebyla dodržena ustancvenřekologických smluv a obecně závaznýcb prá,'ních p ředpisů. např. : Nabyvatel š'koda, a, s.. nedodržoval zása dy přij a té usnesen ím vlády ze dne 17. 3, 1993 č. 123, p řestože se k tomu smluvně zavázal. Práce, které nebyly schváleny, nabyvatel vyřakturo va l a Fond p roplatil v celkové výši Kč. V p řípadě Pražské plynárenské. a. s., byly bez p řís l ušnýc h schvá lení provedeny a Fondem prop laceny práce za celkem Kč. Nabyvarel DlAMO, státní podnik, před ložil fakturu k proplacení ve v ýši Kč za doplňující průzkumn é práce, které byly provedeny už před vydán ím klad ného stanoviska Fondu k rozštrenl prací. Fond tuto fakturu uhradil. Nabyvateli ESAB CZ, a, s" Fond odsouhlasil navýšení ceny, které nabyvatel zdůvodnil vě tš ím objemem vym ístěného materiálu. přestože ve skuteč nost i byl objem nižš í. Naby-..atel p řed ložil k odsou hlasení také realizač ní proj ekt. který obsahoval jiné, zpravidla vyšší ceny než nabtdkov é. což Fond akceptoval. Nabyva tel í COLORLAK, a, s" Fond prop latil částku nejméně o l H8 209 Kč vyšší oproti p rovád ě cí m u projektu, Nabyvatcl město Hluk fakturoval i náklady, které nesouvisí s řešením starých ekologick ých škod - údržba komuni kací a náhrada škod)' za ušlý zisk. Tento nabyva tel rovněž uplatnil za některé č i nnost i ceny vy šší než v prová děc ím projektu, Celkem tak bylo ne sp r á vn ě použito nejméně Kč bez DPH. Částku Kčbez DPH prop latil Fond dvakrát. Nabyvatelí š'kodě, a. s. Fond uhradil i nák lady dodavatele sanačníc h prací na poj ištěn i podnikatelskéh o rizika, kter é nejsou zahrn uty v prováděcí m projektu, Fond proplatil na žádost nabyvatele za poji ště ní celkem I Kč včetn ě DPH za léta , přičemž dodavate l sanačních prací m ěl zap latit podle smlouvy pojišťovně pouze Kč (tato částka navíc za hmovala poj ištěn í i na jiné akce). Nabyvatcl Kovohutě P ř ibram, a, s" fakturoval i náklady ve výši K č, které byly vynaloženy p ř ed uzavřením eko logické smlouvy, přestože to smlouva ne p ři pouš tě la, Fond tuto částku proplat il. Rovněž nabyvat eli KORAMO. a, s., proplatil Fond celkem I Kč za analýzu rizik, která byla zpracována p řed podpisem ekologické smlouvy a nabyvatel ji p ůvod ně uhrad il z vlast ních prostředků, Nabyvateli KEMAT, s, r. o" Fond na jeho žádost prop latil náklady ve v ýši Kč za práce, které však v té době ještě nebyly prove deny. Přitom supervizor na faktu rách deklarované práce potvrdil jako provedené, Nabyvateli ČSAD Brno holdi ng, a. s., Fond uhrazoval na je ho žádost i náklady spojené s demol icí objektu. přestože ekolog ick á smlouva tento typ eko logické závady ncobsahovala. takže hrazeni těch to nák ladů neumož ňovala, Rovněž nabyvateli ESAB CZ, a, s" Fond hradil i náklady spojené s likvidaci kon taminovan ých staveb nebo jejich čás tí. ačkoliv smlouva tuto náhradu neumožňovala. Nabyvatel Severo český asanační podn ik Mimo ň. s. r. o., uzavře l smlouvu s dodavate lem sanačních prací firmou KAP, s. r. o., aniž proved l v ý bě rové řízení, ač koli k tomu byl ekologickou smlouvou zavá zá n (trojstranná smlouva za účas ti Pozemkového fondu ČR ze dne ). Fond práce prováděnéa propláce né od roku 1995 do I, ID, 1998 nekontroloval, teprve poté ustavil supervizora, Se stejným dodavatelem, doporučeným v tomto přípa dě Fondem. uzavře l COLORLAK. a, s., bez výběrevého řízeni smlouvu o dí lo. Cena v této smlouvě o dílo j e stanovena na Kč bez DPH, což je o Kč více, než byl ro zpočet k p rováděcímu projektu, Nabyvatcl Sokolovsk á uhelná. a, s" pří výběru dodavatele analýzy rizik nedodržel s měrn ici Fondu. která Je nedíl nou součást í smlouvy - protokol z výb ěrov ého řízení neo bsa hoval zd ůvodn ěn í nej v hod n ěj š í nabídky ani důvody, p roč byly někte ré nabídky odmítnuty, Stav popsaný i v dalších p ř í kl a d e c h uvedených v kontrolních protokolech vypl ývá mj. z toho, že nabyvatelé nejso u zain teresováni na hospodárném vynakládání finančních prostředků Fondu, Přeh led o finančních prostředcích poskytnut ých nabyva t elů m, které byly zahrnuty do kontrolní akce 00/0 5 uvádí tabulka Č, I: Tabulka Č. I Celkem vyplaceno Celkem kontrolováno Vynaloženo v rozporu s rozhodnutím vlády Vynalože no v rozporu se smlouvou 2.2. Kontrolní činnost Pro kontrolu realizace sanačních prací vybíral od roku 1994 Fond pro své zastupováni soukromopravní subjekty, tzv. supervizory, Pří kont role byly zj iš tě ny nedostatky, spočívajíc! v tom, že - výběrové řízení na zajištění externích firem pro supervizni č i n no st Fond prováděl neprůhledn ě bez pevně stanove ných pra videl ; - nebyl dodržován požadavek, aby supervizní fir my' byly pracích nezávislé. Objektivita kontroly na sanačn íc h byla zpochybněna rvtis Kč) "" tím, že supervízní firmy byly v některých případech i dodavateli sanačních prací. Vyskytly se p řípady', kdy tytéž dvě firmy so u běž ně vystu povaly ve nájemně vym ěn ěných rolích (supervizor, dodavatel); - Fond nezajistil \' některých pří p a dec h účelné a hospodárné vynakl ádáni pro st ředků na fin ancování kontrolní či n n osti ani neprovedl finanční postih v pří padec h, kdy zj istil nedostatky' v kontrolní č innost i. Od roku do konce května 2000 bylo Fondem za supcrviznt č i n no s t vydáno témě ř 260 mil. Kč, což je 3, 25 % z finančních prostředků poskytnutých na odst ranění ekologick ých závad,

4 Čá stka.4 Vhtník :'Ii l'jy)'hího kontroln ího ú ř ad Strana 2 J~ Pro výkon superv ize ne byly stanoveny ne zbytné požadavky na odbornou způ sobilos t. vče t ně jej ího proka zován i. postup transparentn ího výbě ru a cdpovědnos ti za nesprávná rozhodnutí supervize. Na nedostatky v supervizn í činnos ti poukázala i předchá zející kontrola NKÚ Č. 97/21. Z vý še uve deného textu vyplýv á. že k zásadn ím změnám v ú činno sti kontroly i hospodárnosti vynakládáni fi nančních prostředků po uvedené kontrole nedošlo. Bylo zj iš těn o, že MZP kont rol}' specializova né na odst raňován í starý ch ekologic kých zá těž i ne provád ě lo. Pod le 5 zákona Č. 130/197" Sb, p řís luš í MZP výk on vrchn ího vodohospodářs kého dozoru. Pod le 23 zákona Č. 125/1997 Sb., o odpadech, vykonává MŽP vrchní státní dozor rovněž v oblasti nakládání s odpady. Dále bylo zjiš t ě no, že i t lžp provádí takto zaměřenékontroly pou ze výjime čn é, přestože j í Mžp " roce 1994 uložilo provádět v průběhu realizace kontrolu. zda finanční pros t řed ky Fondu jsou vynakládány v souladu se schváleným "projektem n ápravn ých opat řen í", 2.3. Vý běr doda vatehl Na vý b ěrov á říze n í na dodavatele veškerýc h č i n nos tí při od straňováni ekolog ic kých zátěží, která vyhlašují nabyvatelé (zejména průzkumy. analýzy rizik a vlastní sanace). se nevztah uje zákon Č. 199/ 1994 Sb., o zadá váni ve řejných zakázek. výbě r byl proto prováděn pod le internich metodi ckých materi álů Fondu. které byli nabyvat el é povinní respektovat. Tyto metodické ma teriály " průběhu doby podléhaly změ ná m, Nezmě n ě na zů stáv á zásada, že p ři výbě rovém ří ze ni rozhoduj í tři č le nové. a to zástupci Fondu, MZP a nabyvatele, přičem ž Fond má prá vo výsledek v ýb ěrového řízení přezkoumal. Vý bě re vá ř í zen í jsou vyhlašována jak na dodavatele vlastních sanač níc h prací. tak i př ípravn ý ch etap. což jsou zej ména průzkumy a anal ýzy rizik. Pře sto že Fondu byly znám}' nedostatky ve výb ě revých říze níc h na dodavatele. nabyvatelům požadované finan ční p ros t ředky proplácel. Tak tomu bylo např. u nabyvatele S everoče s ký asa n ač n í podnik Mi mo ň. s. r. o.. a COLORLAK, a. s. S platností od se na čínností zad ávan éfondem vztahuje zákon Č. 199/ 1994 Sb.. v platném zně ní. Fond zatí m v režimu tohoto zákona neprovedl žádn évýbě rov é řízen í ve věci starých eko logických škod. V průb ěhu kontroly bylo zj i š tě no. že Fond připravuje zásadní změnu ve výběru dodava telů, hodlá přev z í t roli inv estora a zakáz ky zadávat dodavat elům sám v režimu zákona Č, 199/1994 Sb., v pla tném zně ní. Od teto z m ě ny očekává zvýšení účinností kontroly nad výb ě rem dodavat elů a dosa žení ho spodárněj šího nakládání s finan čn ími prost ředky ZVJJo\"ání nákladů Kontrolou bylo zj i š tě no. že u více než polovin y akcí zahrnutých do kontroly došlo v průběhu jej ich reali zace k výz namné mu zv ýšen í nákla d ů op roti schváleným projektům, přest o že pro rozhodování o metod č sanace, schvalováni projektu i sta novování nák ladů, j ehož se ú častní i orgány ži votního p rostředí. jsou vyžadovány geologické průzkumy a analýzy rizik. Na průzkumn é práce a analýzy rizikjsou vynakládány z majetku Fondu značné finanční prost ředky a přitom neb yl doložen případ, kdy by byla zpochybněna j akost práce dodavatelů těc h to činností. Vc většině případů je zvyš ov án! nákladů odsouhlaseno nabyvatelem, Fondem i Mžp, tj. stranamí, které se zúča s t nily všec h předchá zejících schvalová ní. Nap ř. p ři sanaci GCE Autogen. s. r. o., byla původní cena ve smlouvě o dílo navýšena z původn í čá stky K č na čá stku Kč. V COLORLAKU, a. S., došlo u lokality "areál závodu" k nav ýše n í ceny o Kč oprotí rozpočtu k prováděcímu projektu. což je o % více. V Lučební ch závodech a. s. Kolín bylo ke dni 10, fakturováno za sanační pr áce 7 1 " Kč, což je o 85, 7 % více, ne ž bylo uvedeno v původním projektu. Pro PRECHEZU, a. s., byla zpracována analýz a rizik (resp, její d oplněk z roku 1995), kde byly vyč ís le ny pře dpokládané náklady na sanací v cenové úrovní celkem 175,5 mil. Kč z prostře dk ů Fondu. Slav če rp á n i teto akc e k je Kč a sanace nejsou dosud ukončeny. U Seve roč e s ké ho asana čního podniku M imoň, s. r. o., byla us nese ním vlá dy zvýšena gara nce z 69 -l K č na Kč vzhledem k upřes n ě n ému rozsahu kontaminace. V průběhu sanace lokality Karolina (OKD. a, s.) došlo k navý šení ceny Kč bez DPH, cožje o 13.4 % více. Fond odsouhlasil (spo leč ně s Mžp a supervizí) zvýš ení pot řeby fi na n č n íc h p ro st ředk ů II nabyvate le města Hluk o Kč s DPH z původní ch Kč bez DPH, navíc cena ve s ml ouvě s doda vatclem byla pět krát vy šš í než nabldková cena ve v ýb ěre vém řízení Realizace akcí,. roce 1999 při cmezen ýcb finanč ních prostředcích Fondu V roce 1999 byl Fond nucen ome zit čerpá n í fina nčních prostředků z důvodu jej ich okam žitého nedo statku - p ůvod n ě plánovaná čá s t ka 3 mld. Kč byla zkrácena na 2 mld. Situa ce však nebyla řešena j edn otně, ale Fond vyu žil některých metod k omezení čerpá n í finančních pros t ředků v určitých konkr étních případech, např. neuzavíra l již vyh lášen á výbě rová ří zen í, nesch valova l změ n}' projek tů a neproplácel provedené práce. Mžp upo zornilo na rizika a dů s ledky tohot o postupu Fondu. zp ůsobujícího zvyšování nákladů. ani ž došlo ke z mě ně sítuacc. U nabyvatele DIAMO, státní podnik, provedl Fond p řezkum výsledk ů až po témě ř deseti měsících po ukončení výběrov ého řízení na doprůzkum lokality (v ýsledky výběrové ho ř í zení j sou platné až po jeho p ř ezkumu Fondem ). Podobně výb ěrov é ř í z e ní bez udání důvodu Fond pozastavil v roce 1999 např. u Sev e roč e s k é plynárenské, a. s. Omezení čerpání finančních prostředků se týkalo i rozpracovaných akcí. Práce na sanaci lagu n v Chcmopetro 111. a. 5" byly zastaveny zása hem Fondu, když nabyvatel

5 Č,htkll 4 "btnlk :'i ej"yuího kontrolnlho úfadu 2000 Slrana 236 požádalo změnu projektu. V důsledku toho bylo zařízeni na výrobu spali telných p roduktů od 1. I do dob y kontroly odstaveno. Fond za sanaci tří lagun zaplatil do zastavení prací U J5 Kč. Část provedených prací byla znehodnocena tím, že jedna z lagun, kte rá již byla z větší části vyčerpána, se znovu zaplnila srážkovou \ '0 dou. Obdobně bylo pozastaveno financováni provedených prací na lokalitě Karolina (nabyvatel OKD, a. s.) v hodnotě Kč, a to se zdůvodněním nevyjasněn ých cen za likvidaci odpadů. Nabyvateli způsobilo pozastavení prop lácení a následné omezeni prací v ýznamné komplikace, spočí vající mj. ve zdrženi sanace o cca 2,5 měsíce i v provozních víccn ékladech. Zádnj' dokument (např. usne sení vlády ) nezptnornocňov al Fond samostatně rozhodovat o za staven í nebo pozd ržení u rčitých č i n nos t í v celém procesu sanace starých ekologických škod. Především však přerušení prací bez dostate čného věcného opodstatnění způsobi lo zvýšeni nákladů a vedlo k prodloužení doby trvání ekologi cké zátěže Odpcv ěd ncst Fondu a nab yvatele za skutečnou likvtdací V řadě případů j sou zejména rozsáhlejší akce realizovány prostřednictvím víc e ú rov ňové ho systém u subdodávek. Např. dodavatel u akce ŠKODA, a. s., (který v dobč, kdy zv í tězi l ve v ý bě rov ém ří zen i, neměl technické ani personální možnosti k realizaci tak náročnéakc e) pouze koordinuje subdodavatele, z nich žjcdenje hlavní a provádí rozhodujicí objem prací. Fond nem á zajištěn způ sob kontrol)" subdodavatelů, protože ncmá možnost vstupovat do obchodních vz t a hů mezi soukromopr ávnimi subjekty. Podle ekologické smlouvy je kontrolovaným subjektem odpovědným za účelné používání finančních pros t ředků pouze nabyvatel. Byl)' zj ištěny p ř ípady, kdy likvidace nebezpečn ých odpadu byla Fondem proplacena, ale dodavatelem nebyla pro vedena ncbo byla provedena v rozporu s předpis)'. Kontrolou bylo např, zj iště n o. že Fond proplatil v roce 1997 nabyvateli STRABAG Bohemia. a. s., 23 3.J9 606 Kč za lik vidaci zeminy, aniž bylo dilo podle projektu provedeno. Zemina kontaminovaná PCB a roprrými látkami byla dodavatelem pouze přemíst ěna z ar eálu obalovny Milevsko. Fond, supervizor. Mžp i nabyvatel byli informováni o tom, že kontaminovaná zemina je ště ncní zpracována. ačkoli byla fakturována a Fondem proplacena i jej í likvidace. Tento stav trval do doby kontroly. Odpovědnost zúč ast n ě nýc h subjektů za s kut e č nou likvidaci není,. současné době j a s ně vyžadována a kontro lována. 3. Další poznatkv Smlouvy o převzetí ekologick ých záv azků st átem vz nikly z iniciati vy nov ých nabyv at e lů prívatizovan ého majetku. Způsob up la tňovaný do dnešní doby vychází z jednotlivých prívatízač ních případů. Nelze proto bovořit o syst ému, který by byl koncepč n ě vy tvá ře n stát ními orgány k vyu žiti prostředků získaných privatizaci pro řešeni nejzáva žnčj šich ekologických závazku a dokon ce nebyly zdokumentová ny jako priority. tyto případy V současnosti pouze velmi malý zlomek prívatízovaných podniků odstraňuje staré ekologické škody v režimu ekologických smluv s Fondem, tj. z finančních prost ředků Fondu. Realizováno bylo k celkem 6 34.J privat iza čnlch projektů. v odvěrvi průmyslu Fond registroval k pouze 208 ekologických smluv, při tom k tomuto datu bylo v odvětví průmyslu pnvatizováno celkem j ednotek. vý h led ov ě se po č ítá, že vláda schvátí je št ě uzavření smluv mj. pro 16 podniků. zejména strategických. Celková garance vl ády by mohla dosáhnout 299,5 mld. Kč. Přitom podle zpracova nýc h ekologick ých a ud i t ů t é měř vše chny podniky průmyslového cha rakteru vyká zal y ekologické škody. Z toho vyplývá, že převážn á vět š ina nabyvatelů ekologické závazky nc řc ší. Aktnální uvo l ňování finančn ích pro středků nez o hledňuje stav ekologické zátěže ani naléhavost jejího odstran ě ní. Bylo zj iš těno, že j sou lokality, u kterých se odstra ňují staré ekologické škody pouze na po zemcích jedné společnosti, která vzn ikla rozpadem původní ho v ět šíh o celku pnvatizovan ého po čás t ec h. Zpravidla neni dolo ženo, že právě tato jednotka znamená největ š í nebezpečí z původního podniku. Neodst ra ň uj í se záv až né škody. kt er é vz nikl)' působením něko li ka subjekt ů. z nichž některé neuzavřely ve stanove né době ekologickou smlouvu. Relativní dostatek finančních prostředků (daný zejména vysokou garancí) pro úzký okruh investorů umo ž ňuje provádění i jiných než ncjnaléhavěj šich akci a zároveň n edo stat ečná fi na n č n í zainteresovanost i nves t o rů neved e k nejhospodárn čjšímu vynakl ádání prostředků. C. V~'hodnocení Staré ekologické škod~' nejsou odstraňov ány s ohledem na jejích závažnost a riziko\'ost prn žil-ntdíprostředí. Rozhodnutí o sanaci starých ekologickj'ch škod "')0' dávají orgány státní sprá,,) ' (obv~'kle Č IŽP ) v p řevážné v ět š ině případů pouze subjekt ům, které o to požádají, protože mají na sanaci zajištěny finanční prostředky na základě smlouvy s Fondem. V řadě ukončených akcí neb)"i~' dosaženy st anoven é par amet ry sanace, í kd)"ž finanční p ro s tř e d ky určené na realizací op atření podle p rojektu b~'ly vyčerpány. U více než poloviny hodnocen ých akcí doš lo '" p rů běhu jejich realiza ce k výz namné mu zvj'šení nákladu, přestože by l)" vyn aloženy řá d ově st amil ionové č á s t k )" z fi n a nč níc h p rostředk ů Fon du na pnlzkumné a další přfpravn é práce.

6 Č ástka.. Vistník :""ejvyššího kontrolního ú ř a d Sluna 237 Kontrolou bylo zjištčno, že Fond ' "některj'ch případech nerespektoval nebo neprcsazovat rozbednun,'ládl tím, že poskytoval finanční prostředky nad rámec vymezený vl ádou. Zároveň nezajistil dů sledn ě všechny povmnosti spojené se správou finančníchprostředků. Kontrolou u nabyv atel ů bylo zjištěno. že" některých případechnedodrželi ustanovení ekcíogíckých smluv a docházelo i k úhradě nákladů podstatně převy šuj ících rámec smjuvnícb vztahů. Nabyvatelé nejsou zainteresován í na hospodárném v):nakládání finančních prostředků Fondu. V případech, kdy došlo k rozporu mezi disponibilním i zdroji finančních p rostředku a jejich potřebouna sanace, Fond omezil čerpání finančních prostředků nejednotně. Např. zdržováním v ý b ěrových řízení neplnil své závazky, Zdriol'ánísanací bez věcného opodstatnění zp ůsobovalovícenákladyna zajišťo\'anouakci. Fond zavedl kon trolní syst ém, podle kterého nakládání s finan čními prostředky státu při sanační činnosti kontrolují soukromoprávní sub jekt)" Byla zjištěna řada nedostatků spočtvajicřch především,. tom, že přetrv ává neprůhledn ý v ýběr těchto subjektů, nen í dodržován požadavek nezávislosti kontroln ích subjektů san ačních prací. zůstává nevyřešena otázka prokazov án! odborné způsobilosti a cdpevěunosti za špatná ny.t:hodnutí. Rovněž b)'i)' zjištěny p řípad y, kdy Ii"'"idace ekologickéškod)' b)'la Fondem proplacena, ale nikoli provedena nebo byla provedena,' rozporu s předpis)'. Odpo,idající pozornost nevěnuj!kontrole ani MŽPa ČIŽP. Exístuje řada významných prum)'slo\'j'ch pod n i ků, kt eré svnu dří" ěj ší činností nezpochybníteln ě zatížil)' žil'otni prostředí,což dokládají jejich ekologické audity. přesto mezi příjemci finančních prostředku Fondu nejsou z d ů vodu nesplnění stanovený ch podm ínek. K edstraňcv áni těchto škod nejsou an i vyd ána rozhodnutí státní spr ávy a nabyvatelé ekologické zánzk, neře št, Z kontrol)' \')'I)lý\'á. že pouze velmi malj' zlomek prtvatízovaných prum)'slo,j'ch podniků(lj7.namný podíl tl'oří společnosti se zahraniční ma jetkovou účastí. které z á rove ň s podnikem převzaly i ekologické zátěže) řeší ekologické závazky z finančních prostředků Fondu. Vláda uložila MF a MŽP navrhnout účinnější způsob zahlazován í ekologických škod. Z posouzení a hodnocení zpraccvan ěhc n ávrhu, které bylo provedeno ve vaz b ě na kontrolní zjiš tění, \')'plýl'á, že n ávrh neobsahuje nově přístupy, neře ši zásadní problém)', jako je např. prosazení ekologických priorit a dosažení hospodárnosti při nakládání s finančními pmstředky, Jednonívé bod)' n ávrhu však vedou k dílčím zlepšením, která mohou bj1 p řínosem oproti dosud u p lat ň ovan ý m postupůma př i spět k eřeknvněj š imu čerpáni prostředků.

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

- 2 -

- 2 - VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V B R NĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽ E NÝ RSTV Í Ú STAV STROJÍRE NSKÉ TE C HNOLOG IE M M A FA CULTY OF ECHA NICA L ENGINEERING INSTITUTE OF NUFA CTURING TECHNOLOGY

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II.

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II. S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

Výstavba víceúčelových sportovních zařízení 45212220-4. Stavební práce 45000000-7. Předpokládaná hodnota VZ (v Kč bez DPH):

Výstavba víceúčelových sportovních zařízení 45212220-4. Stavební práce 45000000-7. Předpokládaná hodnota VZ (v Kč bez DPH): Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby

z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby 1 3Strana 6962 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 503 / 2006 C 0 3 a 0 0stka 163 503 VYHLA 0 0 S 0 3 KA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobne 0 3js 0 3 0 1 0 0 u 0 0 prave 0 3 u 0 0 zemn 0 1 0 0ho r 0

Více

Překlady 1/5 14, ,7 1,62

Překlady 1/5 14, ,7 1,62 Překlady 1/5 Po uži tí Ci helné pře kla dy Porotherm KP 7 se po uží va jí ja ko pl ně nos né prv ky nad oken ní mi a dveř ní mi otvo ry ve zdě ných stě no vých kon struk cích. Vý ho dy pl ně sta tic ky

Více

2.2.2 Ú m y sln á u b lížen í n a zd rav í a d alší n á siln é tre stn é čin y N ásiln o sti - les v io le n c e s...

2.2.2 Ú m y sln á u b lížen í n a zd rav í a d alší n á siln é tre stn é čin y N ásiln o sti - les v io le n c e s... 1. K rim in o lo g ic k á č á s t... 13 1.1 V y m ezen í n á siln é k rim in a lity a so u v isejících p o jm ů... 13 1.1.1 N ásilí a n á siln á k r im in a lita... 14 1.1.2 A grese, k rim in á ln í a

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015. Odbor správy majetku. Smlouva o vzniku společnosti - Cyklobus Bečva

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015. Odbor správy majetku. Smlouva o vzniku společnosti - Cyklobus Bečva MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015 Bod programu: 13 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Pavel Slovák

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik

Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik Věstník NKÚ, kontrolní závěry 289 10/18 Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ

Více

Seznam z k ra te k...9 P ře d m lu v a... 11

Seznam z k ra te k...9 P ře d m lu v a... 11 O b s a h Seznam z k ra te k...9 P ře d m lu v a... 11 ČÁST 1 - O becná charakteristika, obecná část občanského práva 1. kapitola - VÝCHODISKA POZNÁNÍ OBČANSKÉHO PRÁVA...17 2. kapitola - VÝVOJ SOUKROM

Více

Zápis č. 3/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Zápis č. 3/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Zápis č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Přítomni: Soňa Černá, JUDr. Marek Starý, Petr Bolina, Jan Franc,

Více

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz,

Více

Bilance aktiv a kapitálu podniku

Bilance aktiv a kapitálu podniku KAPITOLA 5 Bilance aktiv a kapitálu podniku Bi lanč ní prin cip, jak jsme již na zna či li v mi nu lé ka pi to le, umož ňu je za chy tit ma je tek (ak ti va) pod ni ku a sou čas ně i zdroj (ka pi tál),

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor region. rozvoje a územ. plánování Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 251, fax: +420 321 748 257 e-mail: regionalni.rozvoj@mukolin.cz Vaše čj. (zn.): Číslo jednací:

Více

Ú V O D 3. 2 D O P R A V N Í S L U Ž B Y S lu žby železničn í d o p ra v y 20

Ú V O D 3. 2 D O P R A V N Í S L U Ž B Y S lu žby železničn í d o p ra v y 20 OBSAH Ú V O D 3 1 S L U Ž B Y C E S T O V N ÍH O R U C H U 5 3.1 P o d s ta ta a z v lá štn o sti slu ž eb cestovního ru c h u 6 1.2 K lasifik ace a c h a ra k te ris tik a slu ž eb cesto v n íh o r u

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZE KÉHO KRAJE ODBOR EKO OMICKÝ, ODD LE Í PŘEZKOUMÁ V Á Í HOSPODAŘENÍ. . y g Výtisk Č, 1 ~~ ~~ Čj: EK/3049/1 1

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZE KÉHO KRAJE ODBOR EKO OMICKÝ, ODD LE Í PŘEZKOUMÁ V Á Í HOSPODAŘENÍ. . y g Výtisk Č, 1 ~~ ~~ Čj: EK/3049/1 1 ~up KRAJSKÝ ÚŘAD PLZE KÉHO KRAJE ODBOR EKO OMCKÝ, ODD LE Í PŘEZKOUMÁ V Á Í HOSPODAŘENÍ r; OBCÍ A KO TROL Y rva 18. 306 13 P7cn

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 As 92/2011-93 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr.

Více

é ž ú ú ú ú ý řěč ř ú úč ú š ďá ě č ó ř á úč ě š á žíš řě ě á ó Žíš ě é č é ě ší ěžší ú ě ě ší áč é ž á ý ř š í čě ší č ú ú á é ě é š á ú á á á í ř í

é ž ú ú ú ú ý řěč ř ú úč ú š ďá ě č ó ř á úč ě š á žíš řě ě á ó Žíš ě é č é ě ší ěžší ú ě ě ší áč é ž á ý ř š í čě ší č ú ú á é ě é š á ú á á á í ř í ář ě ě ý ť Í š ý ýť á í í ň á í č í ý ý ý ý č á č áč í á ť ě ě é á í í ý ř á ší ě ě ší í á ý á ě ší á í č ě é šš č í á í ší ř ě ář Í í ň čá í á ř í é á í ěř š ář í é á á é é ů š á í é ě é ý á ý ú á é á

Více

SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ

SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ Smluvní strany 1. Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková

Více

OBSAH. Seznam z k r a t e k...xi Seznam p řed p isů citovaných v k o m e n t á ř i...xiii

OBSAH. Seznam z k r a t e k...xi Seznam p řed p isů citovaných v k o m e n t á ř i...xiii OBSAH Seznam z k r a t e k...xi Seznam p řed p isů citovaných v k o m e n t á ř i...xiii P ro fil a u to r ů... X VII Ú v o d... Г... XIX Z Á K O N O P O M O C I V H M O T N É N O U Z I Č á st p rv n í

Více

Rozpočtové změny a ú pravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2007 VIII. série

Rozpočtové změny a ú pravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2007 VIII. série Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 36.23.07 Rozpočtové změny a ú pravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2007 VIII. série RZ č. 69 Posílení rozpočtu ORJ 0015 Zdravotnictví o 138.000,-

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Rozhodnutí Stavební povolení

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Rozhodnutí Stavební povolení VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: NAŠE ZN: ČÍSLO JEDNACÍ: MV 33634/2015/OD VYŘIZUJE: TESAŘ ZDENĚK TEL: 517 301 416 E-MAIL: Z.TESAR@MEUVYSKOV.CZ Obec Radslavice IČ 00373567 Radslavice 91 683 21 Pustiměř DATUM: 10.8.2015

Více

VÁŠ DOPIS ZN.: PŘIJATO DNE:

VÁŠ DOPIS ZN.: PŘIJATO DNE: ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH RAŠÍNOVO NÁBŘEŢÍ 390/42, 128 00 PRAHA 2 - NOVÉ MĚSTO ÚSTŘEDÍ A ÚP V HL. M. PRAZE ODBOR REALIZACE MAJETKU 35146/A/2011-REMR VÁŠ DOPIS ZN.: PŘIJATO DNE: NAŠE

Více

řá ó á ú ú š š ř č é ě ě á é č ě š č č á ě í Ž š ě ř č é ž ř č é šč š ž é á č ř á ě á ě á é é ž í ř á é ď ě šč í šč ěšť čš ó ž é é ě ž é ď é ší ě ž é

řá ó á ú ú š š ř č é ě ě á é č ě š č č á ě í Ž š ě ř č é ž ř č é šč š ž é á č ř á ě á ě á é é ž í ř á é ď ě šč í šč ěšť čš ó ž é é ě ž é ď é ší ě ž é é é ě í ří í é č á é ě í Ž é í ě ú ť á ď á ý ž ů é ď á ř é č ě ěšť é ě č č ě ú é í í ě í á é ě š ě í ý ý í ú í ó ď ý í ěž í ě á á í ě ý š ě í í é ď Č Á Č ý á ě ě ě ůž ř ě š ě á ě í á é ž í í á ý á á ž

Více

Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění.

Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění. Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel: Společenství Golfová 884 887 Zapsané

Více

Ing. Jan Pastrnák Z 1 KONCEPCE KOMPLEXNÍHO ZAHLAZENÍ NÁSLEDKŮ HORNICKÉ ČINNOSTI NA KRAJINĚ A ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ NA DIAMO, S.P., O.Z.

Ing. Jan Pastrnák Z 1 KONCEPCE KOMPLEXNÍHO ZAHLAZENÍ NÁSLEDKŮ HORNICKÉ ČINNOSTI NA KRAJINĚ A ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ NA DIAMO, S.P., O.Z. Ing. Jan Pastrnák Z 1 KONCEPCE KOMPLEXNÍHO ZAHLAZENÍ NÁSLEDKŮ HORNICKÉ ČINNOSTI NA KRAJINĚ A ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ NA DIAMO, S.P., O.Z. ODRA DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA zajišťuje od svého vzniku

Více

I. Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám dle 49 zákona VZ

I. Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám dle 49 zákona VZ MINISTERSTVO FINANCÍ Odbor 45 Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci Ing. Radmila Musilová vedoucí odd. 4501 Příprava realizace ekologických závazků Letenská 15 118 10 Praha 1 Telefon:

Více

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů statutární město Děčín Zadávací dokumentace podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů vyhlášená v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Dostavba splaškové kanalizace - Prostřední Bečva a Horní Bečva, zhotovitel, dle vyhlášky č. 232/2012 Sb.

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Dostavba splaškové kanalizace - Prostřední Bečva a Horní Bečva, zhotovitel, dle vyhlášky č. 232/2012 Sb. ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Dostavba splaškové kanalizace - Prostřední Bečva a Horní Bečva, zhotovitel, dle vyhlášky č. 232/2012 Sb. Zadavatel Dobrovolný svazek obcí Prostřední Bečva a Horní Bečva Sídlo

Více

Z á p i s. ze schůze Rady města Kuřimi č. 10/2014 konané dne 20. 3. 2014

Z á p i s. ze schůze Rady města Kuřimi č. 10/2014 konané dne 20. 3. 2014 Z á p i s ze schůze Rady města Kuřimi č. 10/2014 konané dne 20. 3. 2014 Přítomni: Jiří Filip Koláček, MBA 1. místostarosta PaedDr. David Holman, MBA, Ing. Oldřich Štarha členové rady města. Omluven: Mgr.

Více

Stanovy horolezeckého oddílu "ROT SPORT"

Stanovy horolezeckého oddílu ROT SPORT Stanovy horolezeckého oddílu "ROT SPORT" Horolezecký oddíl "ROT SPORT" je dobrovolným občanským sdružením zájemců o horolezecký sport, navazující na sportovní a duchovní hodnoty českých a saských horolezců

Více

Zásady hospodaření s nemovitostmi

Zásady hospodaření s nemovitostmi Zásady hospodaření s nemovitostmi Zastupitelstvo obce Osek nad Bečvou schválilo dne 10.7.2008 tyto zásady pro nabývání majetku obcí Osek nad Bečvou a převodu a pronájmu nemovitostí z majetku obce Osek

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O:

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O: Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Zastupitelstvo obce

Více

é éž á ó ý ě č ě í ž é é š é í é š ě ě í é í ú úž ú é ž ě ž ď ý ý řě ě ě á š á š ř ý ďá ě ě ě ú Ž ý ť ě ž řěčí ě ž í šě š ž ř ř ěř ďá ó ř š Žá ě í ě ý

é éž á ó ý ě č ě í ž é é š é í é š ě ě í é í ú úž ú é ž ě ž ď ý ý řě ě ě á š á š ř ý ďá ě ě ě ú Ž ý ť ě ž řěčí ě ž í šě š ž ř ř ěř ďá ó ř š Žá ě í ě ý Í Í Ý í í í ě ý á é í á ř č é á ý á ý ň ó š á č ě é ř ř čí é ú č ž é š á é á í á ř č Č á č ě š ě á í ď š á ř é í é ě á í čá ď Í ěč é é ěř é ě ší ě á í é žď á á š ř čí é š ě ž ýš á í é ě á ď ř ě í é á ú

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/817/2011/Če Miroslav Vala č.j. : SÚ/330/1248/2011/Če Jana Valová vyřizuje: Ing. Jiřina Čermáková Krátká 648 e-mail : cermakova@brusperk-mesto.cz

Více

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

Český Aeroholding, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Český Aeroholding, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Český Aeroholding, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy CAH 3,90/2017 v celkové

Více

C o n t e n t...9 S e z n a m z k r a t e k P ř e d m l u v a...15

C o n t e n t...9 S e z n a m z k r a t e k P ř e d m l u v a...15 O b s a h O b s a h C o n t e n t...9 S e z n a m z k r a t e k... 13 P ř e d m l u v a...15 Č á s t 1 - O b e c n á č á s t o z á v a z c íc h 1. k a p ito la - P o je m z á v a z e k a t ř í d ě n í...

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU Zadání po projednání s dotčenými orgány, ostatními účastníky a veřejností bude schváleno Zastupitelstvem obce Boršov nad Vltavou Dne :... Usnesením

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2015 Elektronický podpis - 24.3.2016 KUMSX01MDB62 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01 Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 141 027/99-011142 Signatura: bn1ts101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Bruntál INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola a městské osmileté

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015 Elektronický podpis - 4.3.2016 KUMSX01M3GEL Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 3/2010 konaného dne 18.1. 2010 od 15.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 3/2010 konaného dne 18.1. 2010 od 15.00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

HONEZOVICE KANALIZACE A ČOV

HONEZOVICE KANALIZACE A ČOV DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

é ď ě č á říš ýž í ě š ří á ě á í š í é é ě ě Í ě č á ž Ř ř ěž í ý ř ďů ň č ý íč ý Žíš ý áž ž é é Í áž á ů Žíš ÍČ ĚŘÍŽ ý á ý á č é é í úř Í ář é Ž é š í í ř ě ž ř á í ě í ů ž á í ě ň ů ě ý á á ř í ř ž

Více

ý ů ř š é í ř ň é ř ý ť Í á í ý ý š Í í č ýč ý Í ďí á ý í ý ý é í á ř í č č ýž Ř ŠŤ é í íří ě é é ř é é ří čá é í ř šť ž é í é ří ě ů čí ů í é ří ž ř šé í ř á é é é ř ží ř šť í é š ě á í ě ší ý ří č é

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI Níže uvedené smluvní strany Koordinátor: Partnerství, o. p. s. SMLOUVA O SPOLUPRÁCI MEZI KRAJI A MĚSTY NA MARKETINGU PRODUKTU LABSKÁ STEZKA Údolní 567/33, 602 00 Brno IČ: 26268817 Odpovědný zástupce: Ing.

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Odůvodnění veřejné zakázky Veřejná zakázka Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Zadavatel: Právní forma: Sídlem: IČ / DIČ: zastoupen: EAST

Více

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku Obsah Úvodem... 9 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by... 11 1.1 Obsah a úko ly tech nic ké pří pra vy vý ro by... 11 1.1.1 Kon strukč ní pří pra va vý ro by... 11 1.1.2 Te chno lo gic

Více

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební prace mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) veřejná zakázka na stavební prace s

Více

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota)

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota) PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikační údaje stavby: Název stavby: Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota) Název stavebního objektu: SO102 - km 3,810-6,875 Katastrální území:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném

Více

Podmínky udělování, udržování, rozšiřování, omezování a odnímání certifikace

Podmínky udělování, udržování, rozšiřování, omezování a odnímání certifikace Podmínky udělování, udržování, rozšiřování, omezování a odnímání certifikace 1. Obecně Obecně platí pravidlo, že držitel certifikátu nesmí provozovat systém managementu, který obsahuje neshody s požadavky

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

MINISTERSTVO FINANCÍ. Odbor 45 Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci Ing. Radmila Musilová vedoucí oddělení 4501

MINISTERSTVO FINANCÍ. Odbor 45 Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci Ing. Radmila Musilová vedoucí oddělení 4501 MINISTERSTVO FINANCÍ Odbor 45 Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci Ing. Radmila Musilová vedoucí oddělení 4501 Letenská 15 118 10 Praha 1 Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788 ID datové

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na plnění veřejné zakázky malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, s názvem

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na plnění veřejné zakázky malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, s názvem VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na plnění veřejné zakázky malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, s názvem Opravy komunikací a zpevněných cest v areálu Domova pod hradem Žampach

Více

Z á p i s. z 2. zasedání Rady m stské ásti Brno- abov esky, konaného dne v zasedací místnosti ÚM B, Horova 28, Brno...

Z á p i s. z 2. zasedání Rady m stské ásti Brno- abov esky, konaného dne v zasedací místnosti ÚM B, Horova 28, Brno... Z á p i s z 2. zasedání Rady m stské ásti Brno- abov esky, konaného dne 24.11.2010 v zasedací místnosti ÚM B, Horova 28, Brno... Zahájení: 15,30 hodin P ítomni: Mgr. Marek lapal Bc. Igor Fu ík Ing. Daniela

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 23.04.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 23.04.2015 Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 07.04.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 23.04.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Informace záměru volby strategie společnosti Teplárna Písek, a. s.;

Více

VYDÁVÁ ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

VYDÁVÁ ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem VYDÁVÁ ZADÁVACÍ DOKUMENTACI na veřejnou zakázku malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

KONTROLNÍ ŘÁD. Část první Úvodní ustanovení ČI. 1

KONTROLNÍ ŘÁD. Část první Úvodní ustanovení ČI. 1 m VESELÍ l i l i NAD MORAVOU KONTROLNÍ ŘÁD Část první Úvodní ustanovení ČI. 1 1. Kontrolní řád Města Veselí nad Moravou upravuje zásady a postupy kontrolní činnosti dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bocanovice, IČ 00535931 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bocanovice, IČ 00535931 za rok 2015 Elektronický podpis - 13.5.2016 KUMSX01MW9QT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Martin Hajduk Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 21.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

Město PETŘVALD Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald

Město PETŘVALD Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Město PETŘVALD Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald NAŠE ZN: NAŠE ČJ: MěÚP /2012/Pol. VYŘIZUJE: Mgr.Lucie Polková TEL.: 596542903 FAX: 596541795 E-MAIL: polkova@petrvald-mesto.cz EP: ep-petrvald@iol.cz www.petrvald.info

Více

Smlouva o dílo - návrh

Smlouva o dílo - návrh Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: Smlouva o dílo - návrh uzavřená podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění Název stavby: Výměna vchodových dveří v domě čp. 1734 a 1737

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D CHÝNOV stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D CHÝNOV stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D CHÝNOV stavební úřad Gabrielovo náměstí 7, 391 55 Chýnov Č.j.: MECH-57/2010-SÚ/Do/18 Chýnov, dne 12.5.2010 Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Ing. Jana Douchová 381 297 166 381 297 880

Více

Obecní úřad, stavební úřad Zámecké náměstí 67, Žleby VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Obecní úřad, stavební úřad Zámecké náměstí 67, Žleby VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Obecní úřad, stavební úřad Zámecké náměstí 67, Žleby Č.J: Výst. 286/283/09/Po Vyřizuje: Miloslava Poštová Ve Žlebech, dne: 30.4.2009 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Žadatel: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8,

Více

Smluvní podmínky. A. Všeobecné smluvní podmínky pro online rezervaci. 1 Rezervace parkovacího místa/uzavření smlouvy

Smluvní podmínky. A. Všeobecné smluvní podmínky pro online rezervaci. 1 Rezervace parkovacího místa/uzavření smlouvy Smluvní podmínky A. Všeobecné smluvní podmínky pro online rezervaci 1 Rezervace parkovacího místa/uzavření smlouvy 1. S poskytnutím systému online rezervací není spojena žádná právně závazná nabídka letiště

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na dodávky s názvem: Eskalátor do podchodu u hlavního nádraží

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na dodávky s názvem: Eskalátor do podchodu u hlavního nádraží ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na dodávky s názvem: Eskalátor do podchodu u hlavního nádraží Zadavatel: Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, Štýřice, IČ: 60733098 Zadávací

Více

Brusel 8. června 2012 (OR. en) RADA EVROPSKÉ UNIE 10274/1/12 REV 1. Interinstitucionální spis: 2011/0195 (COD) LIMITE PECHE 179 CODEC 1405

Brusel 8. června 2012 (OR. en) RADA EVROPSKÉ UNIE 10274/1/12 REV 1. Interinstitucionální spis: 2011/0195 (COD) LIMITE PECHE 179 CODEC 1405 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 8. června 2012 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2011/0195 (COD) 10274/1/12 REV 1 LIMITE PECHE 179 CODEC 1405 REVIDOVANÁ POZNÁMKA Odesílatel: Generální ředitel pro rybolov Příjemce:

Více

ó ó é ý í ří é í ď é ž é é š í š á ý í á ě íš á á é á í é á Ž ě é í é í í č í í á č é á ý č ž í ň í ě í á č ý ě č í í á ý íž ýš é š ě Ž í í ý ý í ů é ě ě íš ř í ě é ý ý ý ů é á í ý ž á í é ř í í ě č ě

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava zastávka Termální lázně IČ : 00262871 Adresa

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE I. Smluvní strany Statutární město Jihlava se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava IČ: 00286010, DIČ: CZ00286010 zastoupené: bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.,

Více

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR)

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) Schválená Radou města Nová Bystřice dne 3. 6. 2015 usnesením RM č. 167/2015. PLATNÁ OD: 3. 6. 2015 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ Článek 1. Základní ustanovení Tento Dražební řád stanoví organizaci a průběh dražby nemovitostí (dále jen dražba) realizované soudním exekutorem při provádění exekucí

Více

R O Z H O D N U T Í. povoluje výjimku

R O Z H O D N U T Í. povoluje výjimku Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň II, tel. 384 342 157 fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis. zn.:

Více

V Ý Z V A k podání nabídky a prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění

V Ý Z V A k podání nabídky a prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění V Ý Z V A k podání nabídky a prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění Název veřejné zakázky: Rekonstrukce a oprava suterénu objektu B 1. etapa

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Regenerace zeleně vybraných lokalit města Dvůr

Více

Edice Právo pro každého. JUDr. Jan Přib. Kdy do důchodu a za kolik 12. aktualizované vydání

Edice Právo pro každého. JUDr. Jan Přib. Kdy do důchodu a za kolik 12. aktualizované vydání Edice Právo pro každého JUDr. Jan Přib Kdy do důchodu a za kolik 12. aktualizované vydání Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7, jako svou 4 228. publikaci Foto na obálce allphoto.cz Odpovědný

Více

Malá Skála Kanalizace a vodovod Vranové

Malá Skála Kanalizace a vodovod Vranové VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov IČO 49295934, DIČ CZ49295934 Malá Skála Kanalizace a vodovod Vranové Základní informace o stavbě a pokyny pro vlastníky nemovitostí Obsah

Více

Závazný vzor rámcové smlouvy

Závazný vzor rámcové smlouvy Závazný vzor rámcové smlouvy uzavřená podle ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen OZ ), v souladu s ust. 11 a 89 a násl. zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách, ve znění

Více

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24)

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) Jedna se pouze o výpis z usnesení, dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

Z Á P I S. z jednání zastupitelstva obce Ko enov konaného dne 10.7.2006 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního ú adu Ko enov.

Z Á P I S. z jednání zastupitelstva obce Ko enov konaného dne 10.7.2006 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního ú adu Ko enov. Z Á P I S z jednání zastupitelstva obce Ko enov konaného dne 10.7.2006 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního ú adu Ko enov. P ítomni : 6 zastupitel, Omluveni : p. ev ík, p.hanzlík, pí.ku erová Ov

Více

CZ.1.07/1.1.00/44.0007

CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Článek II. Základní ustanovení 1. Tento smluvní vztah se posuzuje dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, upravující kupní smlouvu. 2. Smluvní strany prohlašují, že údaje

Více

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích... Obsah Ú vod... 9 ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...13 2. Podnik (závod) d. 1.1. e t d. I. f... 22 2.1 P o

Více

OZNÁMENÍ O ZADÁNÍ ZAKÁZKY ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

OZNÁMENÍ O ZADÁNÍ ZAKÁZKY ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL Pozor, importujete data z formuláře jiného typu EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, LUXEMBOURG Fax: +352 2929-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu

Více

Obec Kelčany. Komentář za vlastní hospodaření obce Kelčany za rok 2013

Obec Kelčany. Komentář za vlastní hospodaření obce Kelčany za rok 2013 Obec Kelčany 69649 Komentář za vlastní hospodaření obce Kelčany za rok 2013 K 31. 12. 2013 měla obec Kelčany celkové příjmy: 2.873.461,85 Kč. Z toho: daňové příjmy 2.394.347,34 Kč nedaňové příjmy 353.927,51

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Petrůvka Petrůvka 90 763 21 Slavičín 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 21. května 2015 Ing. Vít Sušila KUZL 908/2015 KUSP

Více

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad VZOR SMLOUVY Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: 13/SML SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

H. ZÁKLADY ORGANIZACE VÝSTAVBY. Číslo zakázky 13-02-003 III/1699 ČERVENÁ REJŠTEJN, OPRAVA GABIONOVÉ ZDI

H. ZÁKLADY ORGANIZACE VÝSTAVBY. Číslo zakázky 13-02-003 III/1699 ČERVENÁ REJŠTEJN, OPRAVA GABIONOVÉ ZDI H. ZÁKLADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Číslo zakázky 13-02-003 III/1699 ČERVENÁ REJŠTEJN, OPRAVA GABIONOVÉ ZDI BRNO, ČERVEN 2013 Název zakázky: Odpovědný řešitel: III/1699 Červená Rejštejn, Ing. Stanislav Štábl

Více