00/05 Finanční prostředkyposkytované z Fondu národního majetku ČR k odstranění starých ekologických zátěží

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "00/05 Finanční prostředkyposkytované z Fondu národního majetku ČR k odstranění starých ekologických zátěží"

Transkript

1 Yhtnik :'IiejvyUlho kontrolnlbo úhdu Strana /05 Finanční prostředkyposkytované z Fondu národního majetku ČR k odstranění starých ekologických zátěží Kontroln í akce byla zařaze na do plánu kontrolní či n nost i Ncjvy ššfho kon trolního ú řa du (dále jen,.nkú" ) na rok 2000 pod č ís le m 00/05. Kontrolní akci řidi l a kontrolní z á věr vypracoval člen NKÚ Ing. Zdeněk Sm č li k. Cílem kontrol y bylo prověřit zp ůsob a kritéria výbéru p ř íj emců náhrad za ods t ranění ekologických zátěží v soulad u s ekologick ými závazky stá tu přijatým i v rámci privatizace a posoudit ú če l n o s t a hospodárnost prostředků vynaložených na přípravu a rea lizaci vybra ných projektů. Kontrolu provedly v období od března 2000 do zář í 2000 skupi ny kontrolujíc ích NKÚ z odboru životního prostředí a zemědě ls tví Y Praze a z územních odborů střední Cechy, seve rozápadní Cechy, západní Čechy, severovýchod ní Čec h y, j iž ní Morava a severní Mo rava. Kontrolova né osoby : Fond národní ho majet ku České republiky (dále jen..fond"). Ministerstvo financi (dálejen,.mf ' ), Ministerstvo životniho prostředí (dá le jen..mzp-"), Česká inspekce životního prost řed í (dá le jen..č IŽP- ). Dalši kont rolova n éosoby - p ř íj e m c i fi na nč ních ná hrad z Fo ndu za odst ranění starých ekologických zá těž í: GCE Autogen. s. r. o., C ho t čboř : ESAB CZ, a. s., Vambe rk: KAROSA: a. s., Vy soké Mýto: Severočeská p lyná renská, a. s., Ustí nad Labe m: UNIPETROL, a. s., Kra lupy nad Vltavou; Že lezárny Cho mutov, a. s., Chomutov ; Ing. Zdenčk Majer, Mariánské Láz ně ; Sokolovská uhelná, a. s., Sokolov; KEMAT, s. r. o., Skalná : OKD, a. s., Os trava: Dl AMO, státní podnik. Stráž pod Ralske m: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., Třinec : KORAMO, a. s., Kolí n; Severo čes k ý asa nač ní podnik M imoň, s. r. o., Mim o ň-bore č e k : Lučební závody a. s. Kolín: Lučebn í závody Draslovka a. s. Kolín ; COLORLAK, a. s., Staré Město; Jihomoravská armaturka, s. r. o.. Hodonín; ČSAD Brno holding, a. s., Brno; mčsto Hluk; Kovohutě Piibram, a. s., Př tb ram : Barvy Tebas. s, r. o., Praha: Pražská plyn áre n ská, a. s., Prah a; ŠKODA, a. s., Plzeň. N ámit ky proti kontrol ním protokolům, které podaly kon trolova né osoby v 7 p ř í padech. byly vy pořád ány vedoucími skup in kontrolujících rozhodn utími o námitkách. Odvolání proti rozhodnutím o ná mitkách, které podaly ESAB CZ, a. s., a ŠKODA. a. s., byla vypoř ád án a usnesení mi senátu NKÚ. Senát N K Ú (ve složení : In g. Zdeně k Smčlik - předseda. JUDr. Jiř í Drábek, Ing. Jana Krejčová, Ing. Josef Po hl, Ing. Petr Skála - č le n ové) na zasedání konaném dne s c h v á I í I usnesením Č. 00/0 5/62 kont ro lní z á vě r v tomto z nění: A. Charakteristika kontrolovan ě problematiky Při realizaci p r iva t i za č nlch p roj ektů přechá zej í podle zá kona Č. 171/ Sb., o působnost i orgánů České republiky ve věcec h převodů maj etku stá tu na j iné osoby a o Fond u národního majet ku České republiky, veškeré ekologické z ávazky na nabyv atele pnvatizovan ého majetku. Možnost úh rady náklad ů spojených s od straňováním škod na živo tnim p ro s t ředí způsobenýc h č i nnosti podniku p řed pr iva uzac í z pro středků Fo ndu vychází z ustanove ní 18 odst. 2 téhož zákona. Rovněž ustanovení IDa zákona Č. 92/ 1991 Sb., o pod mínkách převodu majetku státu na jiné oso b)", ve z n ě n í zákona Č. 2 10/1993 Sb., obsahuje možnost úhrady nákla dů vyna ložen ých na vypořád á ní ekologických závazk ů z fi na nčn ích pros tředků Fondu Postup úhrady nák la dů byl ř eš e n zej mé na usneseními vlády s odvol áním na poz dější z ně ní zákona Č. 17l/ / Sb., podle kterých lze finanč ní pros tředky použít pouze " v souladu s rozhodnutím vlády". Us nesení vlád )" ze dne Č, 123 obsa huje..zásady řešení ekologických záva zků pti prívatízaci". Usnesením vlád): ze dne Č. 810 byly tyto Zásady upraveny. Od ú či nnosti usnesení vlády ze dne 17.3, 1993 Č. 123 Fo nd uzavírá tzv. ekologické sm louvy s nabyvateli. Do tét o doby byla p ří pa d ná skuteč nost, i.e Fo nd uhradí odstraněnístarých ekologickýc h škod, obsa žena v kupních smlo uvách. Každé ekol ogické s m louvě předcház í usnese ní vlády, které navrhuj e Mf (resp. dř íve Ministe rstvo pro správu ná rodního majetku ajeho pnvatizaci). Návrh MF vyc hází z žádosti nabyvatele a j e dop ln ě n stanoviskem MŽ P. So učástí ekologické smlouvy j e i eko logický audit, jehož zpracovaní bylo podmínkou projedná ní o prívatiza č ntm proj ekt u. Ke dni bylo evidováno 234 ekologických smluv (včet ně 19 u pl a t n ěných závazků Fondu z kup ních smluv), z toho je 26 smluv uza vře nýc h s účast í Pozemkové ho fondu Č eské republiky - jedná se o privat izaci zem ě dělsk ého majet ku. Smlouvami je do sud gara ntována částka více než 136,3 mld. Kč. Ke dni Fond vyplatil za ú če l e m likvidace škod na životní m p ros třed í cca 8,2 mld. Kč. Podle výše garan ce a uhrazených nákla dů na odstraně ni e kologick ých škod v t ěc h t o real izovanýc h ptipadech lze před po klád at, že bude čerpáno okolo 25 % z garantované čás t ky. Kontrola NKÚ Č. 00/05 navázala na kontrolu Č. 97/21, v níž byly kontrolovány uvolněn é finanční p rostředky z Fondu do ko nce roku Kontrolováno proto bylo čerpán í finanč ních p rost ředků zej ména od začát ku roku 1998 (od tohoto data do poloviny roku 2000 bylo vyč e r páno cca 5,3 mld. Kč) s tím, že pokud byla akce zahájena dříve, byl kont rolován celý její průběh.

2 \ 'h tník ~ejv}'n í h o kontrolního ú řa du 2QOO Strana 2JJ B. Při kontrole bylo zjištěno I. Plněn í stanove ných cílů Podmínkou pro vypláceni náhrad je mj. rozhodnutí orgánu stá tní správy životní ho prostředí. Odstraňován í škod na život ním p rost ředí způsobe nýc h či n no st í podniku před pnvatizaci ncní upraveno žádným obecn ě zave z n ým předp i sem. Č IZP proto vydává rozhodnutí na sanaci starých ekologických škod na zák la dě.j zákona Č, 130/1 97.J Sb. o stát ní sp rávě ve vod ním hospodář stv í, a 27 zákona č. 138/ 1973 Sb" o vodách (vodní zákon), proto že se vě tši n o u jedná o zneč i š tě ni nebo ohrožení jakosti vod. Do doby no velizace vodního zákona ú konem Č, 1-*/ 1998 Sb, bylo možno ukládat opatř e ní pou ze tom u, kdo povinnosti porušil. Ukládání povinností k ods t r a ně n í starý ch ekologic kých škod tak nebylo do 5. 3, 1998 vůbec l egi slati vn ě upr aveno. Nebyla přijata opatření. aby rozhodnutí k odstraněn i starých ekologických škod, vydávaná v t é době pod le zákona Č, 138/ 1973 Sb" byla podložena pla tnou leg isla tivou. Sprá vní rozhodnutí na sanaci starých ekologických škod vydávala Č IŽP pouze t ěm subjektům. které o to požádaly. Nebyly mezi nimi čas to subjekty. u nichž byly podle kriterií ochra ny žívotniho pros ttedí ekologické škody n ej závažněj ší, Subjekty. které o vydání správn ího rozhod nutí žád al)', m ěly na sanaci zaj iš těny finanční pros tředky' na zá k la dě smlouvy s Fond em, byla ukončena, Kont rolou bylo zj iš tě n o. že v řad ě p řípa dů, kdy akce nebyly dos ažen y cílové hodnot)' pa ra sa nace dané správním rozhodnut ím, ale byly vy metrů čerpá ny fi na n č ní prostředky ur čené na reali zací opatřen i pod le projektu. l ak nabíd kovc, tak í reali za ční projekty byly ptitom zpracová ny se základním zám ěrem a požadavkem. aby bylo dosaženo cílů uveden ých ve spr ávn ím rozhodnutí. které bývá obvykle j edn im z podkladů výb ě rového ř í z e n i. Přesto ČI ŽP i v t čc hto pti padech souhlasíla s ukončením sanace, st ej ně jako dal ší zú čas t ně né strany - nabyv atel, Fond, MŽP. supervizor, Ukončení prací bylo zd ůvod ňováno tí m, že dosaženi sta novenýc h c íl ů sanace nebylo reálné nebo ú čelné. Taková situace byla zji štěna např, u mě s ta Hluk a v některých lokalitách kontrolovaných subjekt ů COLORLAK. a. s. Barvy Teb as, s. r. o" Chcmo pcrro l. a. s. (nabyvatel UNIPETROL. a. s.). 2. Realizace p rocesu sa nace sta rých ekologických škod 2,1. Porušení před p isů a stanoven ých podmínek u Fondu. MF a n abyvate lů Ustanoven! 18 odst. 2 písm. b) bodu zá kona Č Sb., ve zněn í zákona č. 210/1993 Sb., mj, stanoví:..majetek Fondu.,. lze... pou!.it pouze k těmto účelům:, b) v souladu s rozhodnutím vlády..../, k úhradě nákladů spojenich s odstraňováním škod n a životním prostředí zp ů sobených dosavadn í činností podniku,... Fond " n ěkt erých př ípadech nerespektoval nebo důs ledně neprosazoval rozhodnutí vlády. Např. v roce 1996 uzavře l některé ekologické smlouvy v ro zporu s rozhodnutím vlády tím. že ')'čet ekolo gických závad oprot i usnesení vlád): ze dne Č, 123 (m ea štení p odzemních vod, zne či štěn i p ůdy a existence skl á dek sko dttvyc h o dpadů} rozšířil o da lší okruhy úh rad y. které oz nač il jako " znečiští!né stave bní substance a konstrukce". Dále Fond uzav íral s ně kterým i nabyvate li (nap ř ŠKODA, a. s.) dodatky ke smlouvám uzavřen ým před da tem , kterými byly nad rámec původního okruhu vyme zeny eko logické závady podle usn esení vlády ze dne č tj. vče t ně "ziidiš tě"i staveb či f ejtch část í ". Toto ustanovení však nelze pou žít. protože citované usneseni vlády ve druhém bodě 1. č ás t i mj. stanoví:... usnesení vlády ze dne Č bl/de nadál e použív áno 1/ privo tiza čních projektů, II ktervch bv ív smlouvv o úhradě n ákladů..,uzavrenv do ;..... F~nd uhradil ŠKODĚ. a. s.. za iikvida ci nadze mníc h čá s t i staveb celkem Kč v rozporu s rozhodnutí m vlády Fond nezajistilvšechny povi nností spojenése správou finančníc h prost ředků a z árove ň nevytvá řel předpokl ady pro účelné a hospodárné nakládání s fi n anč n ím i p rost ředky, Fond nezaj ist il důsl edn ě a be zp ro s t ředně nápravu v případě neopr ávn ěn ě vyplace n ých finančních prostředků. které byly pří přcdch á zcjici kontrole NKÚ č. 97/21 označeny jako použité jednoznačně v rozporu S p ře dpi sy. Fond neoprávněnost proplacení finanční ch pro středků uznal, avšak žádné finanční prostředky nebyly do srpna 2000 vraceny. Fond d ůsledně nekontroloval o p ráv něno s t vykazovaných nák ladů, a vyplácel tak náhrady v rozporu se smlouvami (víz čá st *.). Takto vyplacen é finančn í p rostředky byly použit), na j iný úče l, Fond nezaj istit, aby se na výb ěru doda vatelů a ří z e ní sanačn ích prací nepodtlelí ti jeho za měst n anci, kte ř í byli personálně propojeni s dodavatelsk ými sanačn ím i firmami MF dostatečně metodicky n e řídilo II ne usměrňovale v r ám ci své řídící č i n no s t i Fond, který v někter-ých případech nerespektoval nebo dů sledně neprosazovaí rozhodnutí vlád)'. N ě kt e ré ekologické smlouvy' tak byl)" uzav řeny l ' rozporu s usnes e ním vlády, přič emž v)'běr dodavatel ů ne byl provád ěn podle sp o l eč né směrn i c e Fondu a MŽP. MF spolu s Fo ndem nezaj ist ily zaveden í j ed nozna č ných metedíckýc b materiálů pro pro\'ádění,')'hěrovj-ch řízení a supervízni č innosti.

3 Vhtník ~ej"yníbo kontrolního úhdu 2000 Slrana Kontrolou u nabyntelů bylo zjištěno. že y někte rých případech nebyla dodržena ustancvenřekologických smluv a obecně závaznýcb prá,'ních p ředpisů. např. : Nabyvatel š'koda, a, s.. nedodržoval zása dy přij a té usnesen ím vlády ze dne 17. 3, 1993 č. 123, p řestože se k tomu smluvně zavázal. Práce, které nebyly schváleny, nabyvatel vyřakturo va l a Fond p roplatil v celkové výši Kč. V p řípadě Pražské plynárenské. a. s., byly bez p řís l ušnýc h schvá lení provedeny a Fondem prop laceny práce za celkem Kč. Nabyvarel DlAMO, státní podnik, před ložil fakturu k proplacení ve v ýši Kč za doplňující průzkumn é práce, které byly provedeny už před vydán ím klad ného stanoviska Fondu k rozštrenl prací. Fond tuto fakturu uhradil. Nabyvateli ESAB CZ, a, s" Fond odsouhlasil navýšení ceny, které nabyvatel zdůvodnil vě tš ím objemem vym ístěného materiálu. přestože ve skuteč nost i byl objem nižš í. Naby-..atel p řed ložil k odsou hlasení také realizač ní proj ekt. který obsahoval jiné, zpravidla vyšší ceny než nabtdkov é. což Fond akceptoval. Nabyva tel í COLORLAK, a, s" Fond prop latil částku nejméně o l H8 209 Kč vyšší oproti p rovád ě cí m u projektu, Nabyvatcl město Hluk fakturoval i náklady, které nesouvisí s řešením starých ekologick ých škod - údržba komuni kací a náhrada škod)' za ušlý zisk. Tento nabyva tel rovněž uplatnil za některé č i nnost i ceny vy šší než v prová děc ím projektu, Celkem tak bylo ne sp r á vn ě použito nejméně Kč bez DPH. Částku Kčbez DPH prop latil Fond dvakrát. Nabyvatelí š'kodě, a. s. Fond uhradil i nák lady dodavatele sanačníc h prací na poj ištěn i podnikatelskéh o rizika, kter é nejsou zahrn uty v prováděcí m projektu, Fond proplatil na žádost nabyvatele za poji ště ní celkem I Kč včetn ě DPH za léta , přičemž dodavate l sanačních prací m ěl zap latit podle smlouvy pojišťovně pouze Kč (tato částka navíc za hmovala poj ištěn í i na jiné akce). Nabyvatcl Kovohutě P ř ibram, a, s" fakturoval i náklady ve výši K č, které byly vynaloženy p ř ed uzavřením eko logické smlouvy, přestože to smlouva ne p ři pouš tě la, Fond tuto částku proplat il. Rovněž nabyvat eli KORAMO. a, s., proplatil Fond celkem I Kč za analýzu rizik, která byla zpracována p řed podpisem ekologické smlouvy a nabyvatel ji p ůvod ně uhrad il z vlast ních prostředků, Nabyvateli KEMAT, s, r. o" Fond na jeho žádost prop latil náklady ve v ýši Kč za práce, které však v té době ještě nebyly prove deny. Přitom supervizor na faktu rách deklarované práce potvrdil jako provedené, Nabyvateli ČSAD Brno holdi ng, a. s., Fond uhrazoval na je ho žádost i náklady spojené s demol icí objektu. přestože ekolog ick á smlouva tento typ eko logické závady ncobsahovala. takže hrazeni těch to nák ladů neumož ňovala, Rovněž nabyvateli ESAB CZ, a, s" Fond hradil i náklady spojené s likvidaci kon taminovan ých staveb nebo jejich čás tí. ačkoliv smlouva tuto náhradu neumožňovala. Nabyvatel Severo český asanační podn ik Mimo ň. s. r. o., uzavře l smlouvu s dodavate lem sanačních prací firmou KAP, s. r. o., aniž proved l v ý bě rové řízení, ač koli k tomu byl ekologickou smlouvou zavá zá n (trojstranná smlouva za účas ti Pozemkového fondu ČR ze dne ). Fond práce prováděnéa propláce né od roku 1995 do I, ID, 1998 nekontroloval, teprve poté ustavil supervizora, Se stejným dodavatelem, doporučeným v tomto přípa dě Fondem. uzavře l COLORLAK. a, s., bez výběrevého řízeni smlouvu o dí lo. Cena v této smlouvě o dílo j e stanovena na Kč bez DPH, což je o Kč více, než byl ro zpočet k p rováděcímu projektu, Nabyvatcl Sokolovsk á uhelná. a, s" pří výběru dodavatele analýzy rizik nedodržel s měrn ici Fondu. která Je nedíl nou součást í smlouvy - protokol z výb ěrov ého řízení neo bsa hoval zd ůvodn ěn í nej v hod n ěj š í nabídky ani důvody, p roč byly někte ré nabídky odmítnuty, Stav popsaný i v dalších p ř í kl a d e c h uvedených v kontrolních protokolech vypl ývá mj. z toho, že nabyvatelé nejso u zain teresováni na hospodárném vynakládání finančních prostředků Fondu, Přeh led o finančních prostředcích poskytnut ých nabyva t elů m, které byly zahrnuty do kontrolní akce 00/0 5 uvádí tabulka Č, I: Tabulka Č. I Celkem vyplaceno Celkem kontrolováno Vynaloženo v rozporu s rozhodnutím vlády Vynalože no v rozporu se smlouvou 2.2. Kontrolní činnost Pro kontrolu realizace sanačních prací vybíral od roku 1994 Fond pro své zastupováni soukromopravní subjekty, tzv. supervizory, Pří kont role byly zj iš tě ny nedostatky, spočívajíc! v tom, že - výběrové řízení na zajištění externích firem pro supervizni č i n no st Fond prováděl neprůhledn ě bez pevně stanove ných pra videl ; - nebyl dodržován požadavek, aby supervizní fir my' byly pracích nezávislé. Objektivita kontroly na sanačn íc h byla zpochybněna rvtis Kč) "" tím, že supervízní firmy byly v některých případech i dodavateli sanačních prací. Vyskytly se p řípady', kdy tytéž dvě firmy so u běž ně vystu povaly ve nájemně vym ěn ěných rolích (supervizor, dodavatel); - Fond nezajistil \' některých pří p a dec h účelné a hospodárné vynakl ádáni pro st ředků na fin ancování kontrolní či n n osti ani neprovedl finanční postih v pří padec h, kdy zj istil nedostatky' v kontrolní č innost i. Od roku do konce května 2000 bylo Fondem za supcrviznt č i n no s t vydáno témě ř 260 mil. Kč, což je 3, 25 % z finančních prostředků poskytnutých na odst ranění ekologick ých závad,

4 Čá stka.4 Vhtník :'Ii l'jy)'hího kontroln ího ú ř ad Strana 2 J~ Pro výkon superv ize ne byly stanoveny ne zbytné požadavky na odbornou způ sobilos t. vče t ně jej ího proka zován i. postup transparentn ího výbě ru a cdpovědnos ti za nesprávná rozhodnutí supervize. Na nedostatky v supervizn í činnos ti poukázala i předchá zející kontrola NKÚ Č. 97/21. Z vý še uve deného textu vyplýv á. že k zásadn ím změnám v ú činno sti kontroly i hospodárnosti vynakládáni fi nančních prostředků po uvedené kontrole nedošlo. Bylo zj iš těn o, že MZP kont rol}' specializova né na odst raňován í starý ch ekologic kých zá těž i ne provád ě lo. Pod le 5 zákona Č. 130/197" Sb, p řís luš í MZP výk on vrchn ího vodohospodářs kého dozoru. Pod le 23 zákona Č. 125/1997 Sb., o odpadech, vykonává MŽP vrchní státní dozor rovněž v oblasti nakládání s odpady. Dále bylo zjiš t ě no, že i t lžp provádí takto zaměřenékontroly pou ze výjime čn é, přestože j í Mžp " roce 1994 uložilo provádět v průběhu realizace kontrolu. zda finanční pros t řed ky Fondu jsou vynakládány v souladu se schváleným "projektem n ápravn ých opat řen í", 2.3. Vý běr doda vatehl Na vý b ěrov á říze n í na dodavatele veškerýc h č i n nos tí při od straňováni ekolog ic kých zátěží, která vyhlašují nabyvatelé (zejména průzkumy. analýzy rizik a vlastní sanace). se nevztah uje zákon Č. 199/ 1994 Sb., o zadá váni ve řejných zakázek. výbě r byl proto prováděn pod le internich metodi ckých materi álů Fondu. které byli nabyvat el é povinní respektovat. Tyto metodické ma teriály " průběhu doby podléhaly změ ná m, Nezmě n ě na zů stáv á zásada, že p ři výbě rovém ří ze ni rozhoduj í tři č le nové. a to zástupci Fondu, MZP a nabyvatele, přičem ž Fond má prá vo výsledek v ýb ěrového řízení přezkoumal. Vý bě re vá ř í zen í jsou vyhlašována jak na dodavatele vlastních sanač níc h prací. tak i př ípravn ý ch etap. což jsou zej ména průzkumy a anal ýzy rizik. Pře sto že Fondu byly znám}' nedostatky ve výb ě revých říze níc h na dodavatele. nabyvatelům požadované finan ční p ros t ředky proplácel. Tak tomu bylo např. u nabyvatele S everoče s ký asa n ač n í podnik Mi mo ň. s. r. o.. a COLORLAK, a. s. S platností od se na čínností zad ávan éfondem vztahuje zákon Č. 199/ 1994 Sb.. v platném zně ní. Fond zatí m v režimu tohoto zákona neprovedl žádn évýbě rov é řízen í ve věci starých eko logických škod. V průb ěhu kontroly bylo zj i š tě no. že Fond připravuje zásadní změnu ve výběru dodava telů, hodlá přev z í t roli inv estora a zakáz ky zadávat dodavat elům sám v režimu zákona Č, 199/1994 Sb., v pla tném zně ní. Od teto z m ě ny očekává zvýšení účinností kontroly nad výb ě rem dodavat elů a dosa žení ho spodárněj šího nakládání s finan čn ími prost ředky ZVJJo\"ání nákladů Kontrolou bylo zj i š tě no. že u více než polovin y akcí zahrnutých do kontroly došlo v průběhu jej ich reali zace k výz namné mu zv ýšen í nákla d ů op roti schváleným projektům, přest o že pro rozhodování o metod č sanace, schvalováni projektu i sta novování nák ladů, j ehož se ú častní i orgány ži votního p rostředí. jsou vyžadovány geologické průzkumy a analýzy rizik. Na průzkumn é práce a analýzy rizikjsou vynakládány z majetku Fondu značné finanční prost ředky a přitom neb yl doložen případ, kdy by byla zpochybněna j akost práce dodavatelů těc h to činností. Vc většině případů je zvyš ov án! nákladů odsouhlaseno nabyvatelem, Fondem i Mžp, tj. stranamí, které se zúča s t nily všec h předchá zejících schvalová ní. Nap ř. p ři sanaci GCE Autogen. s. r. o., byla původní cena ve smlouvě o dílo navýšena z původn í čá stky K č na čá stku Kč. V COLORLAKU, a. S., došlo u lokality "areál závodu" k nav ýše n í ceny o Kč oprotí rozpočtu k prováděcímu projektu. což je o % více. V Lučební ch závodech a. s. Kolín bylo ke dni 10, fakturováno za sanační pr áce 7 1 " Kč, což je o 85, 7 % více, ne ž bylo uvedeno v původním projektu. Pro PRECHEZU, a. s., byla zpracována analýz a rizik (resp, její d oplněk z roku 1995), kde byly vyč ís le ny pře dpokládané náklady na sanací v cenové úrovní celkem 175,5 mil. Kč z prostře dk ů Fondu. Slav če rp á n i teto akc e k je Kč a sanace nejsou dosud ukončeny. U Seve roč e s ké ho asana čního podniku M imoň, s. r. o., byla us nese ním vlá dy zvýšena gara nce z 69 -l K č na Kč vzhledem k upřes n ě n ému rozsahu kontaminace. V průběhu sanace lokality Karolina (OKD. a, s.) došlo k navý šení ceny Kč bez DPH, cožje o 13.4 % více. Fond odsouhlasil (spo leč ně s Mžp a supervizí) zvýš ení pot řeby fi na n č n íc h p ro st ředk ů II nabyvate le města Hluk o Kč s DPH z původní ch Kč bez DPH, navíc cena ve s ml ouvě s doda vatclem byla pět krát vy šš í než nabldková cena ve v ýb ěre vém řízení Realizace akcí,. roce 1999 při cmezen ýcb finanč ních prostředcích Fondu V roce 1999 byl Fond nucen ome zit čerpá n í fina nčních prostředků z důvodu jej ich okam žitého nedo statku - p ůvod n ě plánovaná čá s t ka 3 mld. Kč byla zkrácena na 2 mld. Situa ce však nebyla řešena j edn otně, ale Fond vyu žil některých metod k omezení čerpá n í finančních pros t ředků v určitých konkr étních případech, např. neuzavíra l již vyh lášen á výbě rová ří zen í, nesch valova l změ n}' projek tů a neproplácel provedené práce. Mžp upo zornilo na rizika a dů s ledky tohot o postupu Fondu. zp ůsobujícího zvyšování nákladů. ani ž došlo ke z mě ně sítuacc. U nabyvatele DIAMO, státní podnik, provedl Fond p řezkum výsledk ů až po témě ř deseti měsících po ukončení výběrov ého řízení na doprůzkum lokality (v ýsledky výběrové ho ř í zení j sou platné až po jeho p ř ezkumu Fondem ). Podobně výb ěrov é ř í z e ní bez udání důvodu Fond pozastavil v roce 1999 např. u Sev e roč e s k é plynárenské, a. s. Omezení čerpání finančních prostředků se týkalo i rozpracovaných akcí. Práce na sanaci lagu n v Chcmopetro 111. a. 5" byly zastaveny zása hem Fondu, když nabyvatel

5 Č,htkll 4 "btnlk :'i ej"yuího kontrolnlho úfadu 2000 Slrana 236 požádalo změnu projektu. V důsledku toho bylo zařízeni na výrobu spali telných p roduktů od 1. I do dob y kontroly odstaveno. Fond za sanaci tří lagun zaplatil do zastavení prací U J5 Kč. Část provedených prací byla znehodnocena tím, že jedna z lagun, kte rá již byla z větší části vyčerpána, se znovu zaplnila srážkovou \ '0 dou. Obdobně bylo pozastaveno financováni provedených prací na lokalitě Karolina (nabyvatel OKD, a. s.) v hodnotě Kč, a to se zdůvodněním nevyjasněn ých cen za likvidaci odpadů. Nabyvateli způsobilo pozastavení prop lácení a následné omezeni prací v ýznamné komplikace, spočí vající mj. ve zdrženi sanace o cca 2,5 měsíce i v provozních víccn ékladech. Zádnj' dokument (např. usne sení vlády ) nezptnornocňov al Fond samostatně rozhodovat o za staven í nebo pozd ržení u rčitých č i n nos t í v celém procesu sanace starých ekologických škod. Především však přerušení prací bez dostate čného věcného opodstatnění způsobi lo zvýšeni nákladů a vedlo k prodloužení doby trvání ekologi cké zátěže Odpcv ěd ncst Fondu a nab yvatele za skutečnou likvtdací V řadě případů j sou zejména rozsáhlejší akce realizovány prostřednictvím víc e ú rov ňové ho systém u subdodávek. Např. dodavatel u akce ŠKODA, a. s., (který v dobč, kdy zv í tězi l ve v ý bě rov ém ří zen i, neměl technické ani personální možnosti k realizaci tak náročnéakc e) pouze koordinuje subdodavatele, z nich žjcdenje hlavní a provádí rozhodujicí objem prací. Fond nem á zajištěn způ sob kontrol)" subdodavatelů, protože ncmá možnost vstupovat do obchodních vz t a hů mezi soukromopr ávnimi subjekty. Podle ekologické smlouvy je kontrolovaným subjektem odpovědným za účelné používání finančních pros t ředků pouze nabyvatel. Byl)' zj ištěny p ř ípady, kdy likvidace nebezpečn ých odpadu byla Fondem proplacena, ale dodavatelem nebyla pro vedena ncbo byla provedena v rozporu s předpis)'. Kontrolou bylo např, zj iště n o. že Fond proplatil v roce 1997 nabyvateli STRABAG Bohemia. a. s., 23 3.J9 606 Kč za lik vidaci zeminy, aniž bylo dilo podle projektu provedeno. Zemina kontaminovaná PCB a roprrými látkami byla dodavatelem pouze přemíst ěna z ar eálu obalovny Milevsko. Fond, supervizor. Mžp i nabyvatel byli informováni o tom, že kontaminovaná zemina je ště ncní zpracována. ačkoli byla fakturována a Fondem proplacena i jej í likvidace. Tento stav trval do doby kontroly. Odpovědnost zúč ast n ě nýc h subjektů za s kut e č nou likvidaci není,. současné době j a s ně vyžadována a kontro lována. 3. Další poznatkv Smlouvy o převzetí ekologick ých záv azků st átem vz nikly z iniciati vy nov ých nabyv at e lů prívatizovan ého majetku. Způsob up la tňovaný do dnešní doby vychází z jednotlivých prívatízač ních případů. Nelze proto bovořit o syst ému, který by byl koncepč n ě vy tvá ře n stát ními orgány k vyu žiti prostředků získaných privatizaci pro řešeni nejzáva žnčj šich ekologických závazku a dokon ce nebyly zdokumentová ny jako priority. tyto případy V současnosti pouze velmi malý zlomek prívatízovaných podniků odstraňuje staré ekologické škody v režimu ekologických smluv s Fondem, tj. z finančních prost ředků Fondu. Realizováno bylo k celkem 6 34.J privat iza čnlch projektů. v odvěrvi průmyslu Fond registroval k pouze 208 ekologických smluv, při tom k tomuto datu bylo v odvětví průmyslu pnvatizováno celkem j ednotek. vý h led ov ě se po č ítá, že vláda schvátí je št ě uzavření smluv mj. pro 16 podniků. zejména strategických. Celková garance vl ády by mohla dosáhnout 299,5 mld. Kč. Přitom podle zpracova nýc h ekologick ých a ud i t ů t é měř vše chny podniky průmyslového cha rakteru vyká zal y ekologické škody. Z toho vyplývá, že převážn á vět š ina nabyvatelů ekologické závazky nc řc ší. Aktnální uvo l ňování finančn ích pro středků nez o hledňuje stav ekologické zátěže ani naléhavost jejího odstran ě ní. Bylo zj iš těno, že j sou lokality, u kterých se odstra ňují staré ekologické škody pouze na po zemcích jedné společnosti, která vzn ikla rozpadem původní ho v ět šíh o celku pnvatizovan ého po čás t ec h. Zpravidla neni dolo ženo, že právě tato jednotka znamená největ š í nebezpečí z původního podniku. Neodst ra ň uj í se záv až né škody. kt er é vz nikl)' působením něko li ka subjekt ů. z nichž některé neuzavřely ve stanove né době ekologickou smlouvu. Relativní dostatek finančních prostředků (daný zejména vysokou garancí) pro úzký okruh investorů umo ž ňuje provádění i jiných než ncjnaléhavěj šich akci a zároveň n edo stat ečná fi na n č n í zainteresovanost i nves t o rů neved e k nejhospodárn čjšímu vynakl ádání prostředků. C. V~'hodnocení Staré ekologické škod~' nejsou odstraňov ány s ohledem na jejích závažnost a riziko\'ost prn žil-ntdíprostředí. Rozhodnutí o sanaci starých ekologickj'ch škod "')0' dávají orgány státní sprá,,) ' (obv~'kle Č IŽP ) v p řevážné v ět š ině případů pouze subjekt ům, které o to požádají, protože mají na sanaci zajištěny finanční prostředky na základě smlouvy s Fondem. V řadě ukončených akcí neb)"i~' dosaženy st anoven é par amet ry sanace, í kd)"ž finanční p ro s tř e d ky určené na realizací op atření podle p rojektu b~'ly vyčerpány. U více než poloviny hodnocen ých akcí doš lo '" p rů běhu jejich realiza ce k výz namné mu zvj'šení nákladu, přestože by l)" vyn aloženy řá d ově st amil ionové č á s t k )" z fi n a nč níc h p rostředk ů Fon du na pnlzkumné a další přfpravn é práce.

6 Č ástka.. Vistník :""ejvyššího kontrolního ú ř a d Sluna 237 Kontrolou bylo zjištčno, že Fond ' "některj'ch případech nerespektoval nebo neprcsazovat rozbednun,'ládl tím, že poskytoval finanční prostředky nad rámec vymezený vl ádou. Zároveň nezajistil dů sledn ě všechny povmnosti spojené se správou finančníchprostředků. Kontrolou u nabyv atel ů bylo zjištěno. že" některých případechnedodrželi ustanovení ekcíogíckých smluv a docházelo i k úhradě nákladů podstatně převy šuj ících rámec smjuvnícb vztahů. Nabyvatelé nejsou zainteresován í na hospodárném v):nakládání finančních prostředků Fondu. V případech, kdy došlo k rozporu mezi disponibilním i zdroji finančních p rostředku a jejich potřebouna sanace, Fond omezil čerpání finančních prostředků nejednotně. Např. zdržováním v ý b ěrových řízení neplnil své závazky, Zdriol'ánísanací bez věcného opodstatnění zp ůsobovalovícenákladyna zajišťo\'anouakci. Fond zavedl kon trolní syst ém, podle kterého nakládání s finan čními prostředky státu při sanační činnosti kontrolují soukromoprávní sub jekt)" Byla zjištěna řada nedostatků spočtvajicřch především,. tom, že přetrv ává neprůhledn ý v ýběr těchto subjektů, nen í dodržován požadavek nezávislosti kontroln ích subjektů san ačních prací. zůstává nevyřešena otázka prokazov án! odborné způsobilosti a cdpevěunosti za špatná ny.t:hodnutí. Rovněž b)'i)' zjištěny p řípad y, kdy Ii"'"idace ekologickéškod)' b)'la Fondem proplacena, ale nikoli provedena nebo byla provedena,' rozporu s předpis)'. Odpo,idající pozornost nevěnuj!kontrole ani MŽPa ČIŽP. Exístuje řada významných prum)'slo\'j'ch pod n i ků, kt eré svnu dří" ěj ší činností nezpochybníteln ě zatížil)' žil'otni prostředí,což dokládají jejich ekologické audity. přesto mezi příjemci finančních prostředku Fondu nejsou z d ů vodu nesplnění stanovený ch podm ínek. K edstraňcv áni těchto škod nejsou an i vyd ána rozhodnutí státní spr ávy a nabyvatelé ekologické zánzk, neře št, Z kontrol)' \')'I)lý\'á. že pouze velmi malj' zlomek prtvatízovaných prum)'slo,j'ch podniků(lj7.namný podíl tl'oří společnosti se zahraniční ma jetkovou účastí. které z á rove ň s podnikem převzaly i ekologické zátěže) řeší ekologické závazky z finančních prostředků Fondu. Vláda uložila MF a MŽP navrhnout účinnější způsob zahlazován í ekologických škod. Z posouzení a hodnocení zpraccvan ěhc n ávrhu, které bylo provedeno ve vaz b ě na kontrolní zjiš tění, \')'plýl'á, že n ávrh neobsahuje nově přístupy, neře ši zásadní problém)', jako je např. prosazení ekologických priorit a dosažení hospodárnosti při nakládání s finančními pmstředky, Jednonívé bod)' n ávrhu však vedou k dílčím zlepšením, která mohou bj1 p řínosem oproti dosud u p lat ň ovan ý m postupůma př i spět k eřeknvněj š imu čerpáni prostředků.