ZNALB CKY POSUD EK i.3o18io35iii

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALB CKY POSUD EK i.3o18io35iii"

Transkript

1 ZNALB CKY POSUD EK i.3o18io35iii Posudekwiddal SdruZend konkursni V.O.S. Kmochova Usti nad Labem I Zddost - opatieni dj. Ze dne LICEI POSUdKU Reg. znaikavozidla risfni poiadavek Stanovenf obvykl6 ceny ojet6ho ndkladniho aufomobilu Mercedes Sprinter 208D, pro pofieby zadavatele zaf 9987 \ T'ermtn vypracovdn[ posudku Doba, ke herd je cena moloroviha vozidla stonovena Posudek vypracoval Ing. Jaromir Novf Znaleckf kanceldi IBN Revolulni Usti nad Labem Poiet listft posudku vietnd obdlky l0 Poiet listti pliloh 7 Poiet piedanl,ch vyhotoven[ 2 ZnaleclE posudekje vypracovdnpodle Znaleckdho standardu i. Li2005 doporuieniho (Jstuyem soudnflio inienyrstvi - LIIT Brno.

2 Uvod Posudek je uyprocavrin nu zdkladd iddosti zudavatele. 0.1 Znaleckf fkol Stsnovenf technickd hodnoty, dasovd a obr.ykld ceny pouiitdho motorovdho vozidla. 0.2 Spisov6 podklady Znaleck! posudek nebyl vypracovdn pro stdtni usnesenlm ii jinlm opatienlm. znalci nebyly poloieny otdzky 0.3 DalSi pouzit6 podklady ry Osvddieni o registraci vazidlu S h utei n osti s ddlen d ia dutel em. S hutetn o sti zj iiten d Jy zick ou pro h lfdh ou. 0.4 Seznam plfloh Piiloha i. 1 - kopie TP UC Pfiloha i. 2 - fotodohumentace vozidla pii prohlfdce 0.5 Metody pouiit6 pii stanovenf obecn6/obvykl6 ceny Obrykld cena je cenu, kterd by byla dosaiena pii prodej{ch stejndho, popiipudd obdobndho mujetku neho pii poshytovdni stejnd neho obdobnd sluiby v obuyktdm obchodnim styhu v tuzemshu he dni ocendnt Piitom se zvaiuji viechny okolnosti, kterd maji nil cenu vliv, aviah rjo jeji vjie se nepromitajl vliuy mimoiddnj,ch okolnost{ trhu, osobnich pomdrfi proddvajictho nebo kupui{ciho ani vliv zvlditni obtiby. Pro stanovenf tdto ceny je v posudku pouiita kombinuce dvou metod : A) Metoda vdcnd hodnaty, Hodnota hmotndho movitdho majethu je zde vyjddiena cenou Easovou, kterd piedstavuje reprodukini cenu sniienou o opotiebenl Tato cena je technickd hodnota 4iddienri v korundch a reprezentuje potencidl dandho majaka uspokojit potfeby. B) Metoda porovndvaci, kterd uychdzf z porovndni piedmdtu ocendnf se stejni,m, nebo obrlobnitm pfedmdtem a cenou sjednonou pii jeho prodeji; je jim tdi ocendni vdci odvozenim z ceny iind funkind souvisej{cl vdci.touto metodou je stanoven koeficient prodejnosti. Pii jeho stanoven[ byl respektovdn zadan! iliel ocendni a cena obecnd se v tomto pilpadd rovnd cend obvykld.

3 1.1 Identifikace vozidla T'echnicky priikaz i tyddn kym dne Osvddienf o reg. i. ryriano lem dne STK platnd do uc Magisfrit m6sta Ustf nad Labem nepiedlozeno 21.n Znaika a typ vozidla Provedeni karoserie Druh vozidla Vyrobce Rok,'yroby WN 6'i,r. i[slo vtz!dla) Vyr. iislo karoserie Lyr. iislo moloru Barva vozidla Obiem,tdnth moloru tr"ykon [kwj,'typ motoru podle TP Mercedes Benz Sprinter 208 D skifiovd 4 dv. nikladni automobil Nl Mercedes. SRN 1998 wd p?68582 wd p neeviduje se bit vznltovi zjiitdno na vozidle Mercedes Benz Sprinter 208 D skiiilovr{ 4 dv. n6kladni automobil Nl Mercedes. SRN 1998 wd890236r1p wd p neeviduje se bii vzn6tovy s8 / Reg. znadka i datum piiddleni I)atum pntn[ho ut,edeni vozidla do provozu zaf tt t998 - Wastnikvozidla LOTOPA s.r.o., Kondvova2660/1, Praha 3 Provozovatelvozidla dtto Pniot rlvlilolh J $1ct1, poiitadla ujetych krn 24s 421 (/jetd fun podle prohlfdky a zdznamu driitele J.-. Udaje na vozidle souhlasf s ridaji v dokumentaci. 1 t.z UCa;e o opravdch a po3kozenich vozidla, oprav{ch hlavnfch skupin, jejich I eventuilnf vfmdnd s uvedenim drivodu opravy ai podle zdznamu v TP TP bez zfiznamu bt podle doklad* driitele Bez zhznamu c p<ttlle sdilen{ driitele BEinf servis dle provozni dokumentace vozidla 1.3 Posouzenirzda vybava vozidla odpovfdri fdajrim vfrobce pro uvedeny typ Odpovidti

4 1.4 Technicky stav vozidla zji5t6n Prohlidkou -za rtiasti Zkuiebni jlzdou Datum a misto prohlfdky Datum a m[sto zkui. jizdy Vozidlo i[dil.q/nr: rrnznrr/nr atmosferi c kd p odmin lry Teplota Stabilita vozidla v piimd jtzdd odpovfdri - pli brzddn{ provozn[ brzdou stabilni 1.5 Technickf stav skupin vozidla zikladni JUDr. Jelinek - zadavatel ne 30.1f.2011 Usti nad Labem. Pledlice neprov{ddna poutze vfpov6d' zadavatele ry a) Motor Start motont Vykon Volnobdh Bdh v otdikach Hluinost Kouiivost Akcelerace vozidla El. piislus. motoru a zapalovdni C'.hladici systdm a cltladii Palit,ovy systdm I/i'fukov potrubi a tlumii Wfrk" T'dsnosi spojfi, ilnik ole.je Jind poikozeni nezjiitdna, neuvedeno Pozndmka hl 't -r"j"-.tnnihn L'ile peddlu Rozjezd vozidla Jind poikozeni Pozndmka c) Pievodovka Hluinost Tdsnost - ilnik oleje Razenf Volnobdh Jind poskozenf odpovidi odpovidd rovnom6rnf, pravidelny odpovfdi odpovidri platn6 emise odpovidi odpovidajfci odpovidajicf fnik nezjistdn dastd studend starty, dle podkludtt vyii[ spotieba oleje a paliva mals Hodnocenf technickiho stavu motoru a spojky }mdrny dobd provozu a poitu ujerych km Lepii A"A HariI 0"/" nezjiftdno, neuvedeno Pozndmka Hodnocen{ tech nickdho stavu pievodovhy Umdrny dobt provozu a poitu ujetych km Lepii t.a Horii A.h ano odpovfdajici odpovidajfci ano

5 3t d) Rozvodovka, piidavnd pfevody Hluinost Tisnrsst - *nik oleje Jini poikozenf nezji{tdno, neuvedeno Pozndmka e) Kloubovd hiidele Hluinost L'f;le v kloubech Jind poikozen{ Pozndmkn H odn oceni tech nichdh o stavu piidavn! ch pievodii LTmdrny dobd provozu a poitu uietych hn Lepii t'k ITcrSi 0',/" fl Piedni ndprava Loiiska kol Rejdovi iepy IIloienf n oslu, ndpravnice, zdt,dsnych ramen Pers-, tlurniie Vozovd kola Jind poikozenf nezjiitdno, neuvedeno ['ozndmka g) Mechanismus fizenl Kluuby, rejd, ifzenf Piettodovka itzeni Vile iizen[ na volanlu Posilovai i[zeni Jind poikozen{ nezji\tdno, neuvedeno Pazndmka odpovfdajfci neposuzovina neposuzovino ano vrile odpovidaji odpovidaji odpovidf Hodnoceni technickdho stavu piedn[ ndprary a mechanismu i[zen{ Llmdrny dobd provozu a poitu uietych km Lepi{ A"h Hori{ A"A h) Zadn{ ndprava LoiisAn kol U! oien i mostu, ndpravnice, zdvdsnych rawen Pera, tlumiie Vozoyd kola Jind poskozen[ Pozndmka Hodnoceni technickdho stavu ztdni ndprauy Llmdrny dobd provozu a poitu uietych km Lepii 0"A HctrS[ 0"h i) Brzdouj systdm f]rovozn{ brzda Nouzotd hrzda Ville peddlu brzdy Viile parkotacf brzdy ano odpovfdaji odpovidaji ano odpovidri nedodivf se odpovidd

6 {P Ovlddacf ilstrqii Posilovai brzd.iin6 po\kozenf Pozndmka Hodn ocen i tech nichdh o stavu brzdovdh o systdma tmdrny dobd provozu a poitu ujetych krn LepS{ A"A Horii 0"A odpovidi ano j) Skfiil karoserie {budky) Lak odpovfd6 st6ff a dob6 provozu Celkoty stav Stav d{lit Blatnilry LP odpovidri PP po5kozenf LZ odpovid6 Podbdhlt kol PZ odpovidf LP odpovidr{ LZ odpovidi Dt eie Lp odpovidaji LZ odpovidaji Rok knroserie L odpodd6 Dreinf prahy L odpovidaji Pieclnf stdna Zadn{ stdna Stiecha Sloupky stiec'hy L'fko zav. prostaru Ir'iko mot. prostoru Podlaha shora Pod/aha zespodu I'odlaha prosl. pro zavazadla Pl o.i i na ra I n [kn d ka rose ri e Jind po\kozenl nezjiitdno, neuvedeno Pozndmka PP PZ PP PZ H odnocen i tech nick Ah o stu,sa knraserie {bu tlky) {Tmdrni dobd provozu a poitu uietych km Lepif 0"A Horii 0y" k) Piisluienstvi a.\,,,, L elnr sklo Pi[str. deska vi. pitstrojit Clony proti slunci Stdraie Ostiikovaie Zpdt. zrcdtka vndjif Zpdt. zrcdtka vnitlnl Akumuldtor Zkou.ien S','dtlomery* hlavni S'dtlomety pomocnd Zadn[ skup. sv[tilny odpovfdd odpovid6 odpovidaji odpovidaji odpovidd odpovidaji odpovidi odpovid{ odpovfd6 odpovidaji odpovidf odpovidd odpovidd odpovfdi odien6 plochy ano ujbuva huroserie (vietn d elektric kd) odpovidd odpovidajfci odpovidajf odpovfdaji odpovidajf odpovfdaji odpovfdi odpovidi startem motoru odpovidajf nejsou na vozidle odpovfdajf

7 Osvdtlenf SPZ Svltilny uknz. smdru ^ta-^-^!t^, ^i^,1-: rlqt uartany yi uqttt Ndraznilry zadn{ Olcrasnd prvky Topeni, venlildtor Rezervnf vozid.kolo Caloundnf karoserie hnl,,,,-1,pln dvelt strop sedadla Jind poikozenl nezjiitdno, neuvedeno D^-n;wLn odpovfdf odpovfdaji odpovid6 odpovid6 odpovidaji plni funkinf plnohodnotn6 odpovfdajici odpovfdi u iidile zvf5en6 opotiebeni 9 H odn ocen i tech n ich dh o stavu pi[s lu.( en stv{ ttmdrnj, dobd provozu a poitu ujetj,ch hn Lepii V" Horii O"A ano 1.6 Pneumatiky Typ a rozmdr prvomontrize Cena Typ a rozmdr na vozidle Cena THP Poz. Barum 195/10 R l5 C 103/101R 2400 Barum 195/70 R 15 C 103/101R LP Barum i95/?0 R. 15 C 103/101R 2400 Barum 195/70 R. 15 C 103/101R 2400 PP Barum l95ll0 R 15 C 103/101R 2400 Barum 195/lO R 15 C 103/l0lR LZ Barum 195/70 R 15 C 103/101R 2400 Barum 195/70 R l5 C 103/101R PZ Rezerva Barum 195/70 R 15 C 103/101R 2400 Barum 195/7A R 15 C 103/101R R1 I/riahn-i nomn /-ltldd Celko,*d cena pneu na vozidle CCPV Ke Ki 1.7 Mimoifdnf qibava Druh, typ Ks Vfch.cena roky zii(t,. stav TH,A das.cena bez mimoi6dnd vybavy, v5e v cend vozidla \-at,,xnt f -f\izd,t L)UULVa \ ylvl Souiet VCVM OKE 0Ki

8 II. Posudek 2.1 Vfpoiet technick6 hodnoty vozidla Vfpoief zikladni amorfizace I I t0 ZAI) - skupina vozidla - datum uvedeni do protozu (datum generdlni apra,-3;) - doba provozu skupiny - ROKY - doba provozu skupiny - MESICE - procenta srdiky za rolqt provozu - procenta srdilry za mdstce provozu - zdkladnf amortizace za dobu (%') 3 6 e 9 10 ZAD arf Motor + spojka t998 t4 0 90,00 0,00 90,00 Pievodovka ,00 0,00 90,00 7 na^i n ^r^,,^ L4Urrr rrcurgvq t4 U oa nn 0.00 on nn Piedni naprava * mech. rizeni r9e8 t , Skiii karoserie l t4 U 90,00 0,00 90,00 Vibava karoserie U , t1 PKM 12 I ZAP - skupina vozidla - poiet ujetych lcrn skupiny t,czu - pn,n{ idst kilometrf) - procenta sniilcy za prvnf idst kilometru - dal,(f idst kilometru - procenta srdile za dalif idst kilometrii - zdkladni amorlizace za poiel kilometru ('/o) ll PKM l2 l3 l4 15 ZAP \{otor + spsjks , ni? 71,16 Pievodovka 24s o6? Zadni niryrava r , U,JJ 71,16 Piedni n6prava * mech. iizeni , Skiii karoserie o 1? Vfpoiet redukovand technick6 hodnoty vozidla THSN ZA c THS PDS PTHS - vychozf technickd hodnola skupiny+ - :dkladni amortizace - techniclry stav skupiny die hodnoceni pii prohiidce - zbvtek technickiho iivota skupinlt ke dni ocenin{ - pondrny dil skupiny z vozidla bez pneu jako celku - pomdrnd technickd hodnota skupiny

9 Skupina vozidla THSN /ll ZA "A C "A THS 6 PDS oa PTHS V. Motor * spojka ,42 L.) 4,47 Pievodovka , I,36 Zadni ndprava , ,42 ll z,l4 Piedni ndprava + mech. iizeni i00 xl \x U l 9 [ / 9 (Liii lcernqeric 100 RO 5R 0 1q 4) 30 {R? Vybava karoserie , , ,87 Souiet THVR luv PTHS THSN. (100 - zu). (t00 + c). PDS I Redukovan6 technick6 hodnota vozidla THVR: Stanovenf vychozi ceny - CN Ilyie vychozf ceny vozidla CN Stanovend znalcem Zdttt, odn dni (pramen) ceny 585 4s2Kd Cenik Tax Expert 1ll20ll, Eurotax 1ll20ll,. konzultace s prodejcem Fa SW Automobily Usti n/ Labem doporudeny postup dle VUT USI Brno 2.3 Casovf cena pneu na vozidle a'/- DLl 2 2AA0 2.4 easovr{ cena mimoiridn6 vfbaw (-(-wtt Vfpoiet iasov6 ceny vozidla L'-ychozf cena CN Irychozt cenq pneu pn,omontdie CNPP (odeiet) ileciukovand cena vozidla bez pneu C.R : Cft'- CiiPP THVRvozidla bez pneu ttfiddlend t, Ki (THW. CR) ('.'a.sovd ('ena pneu CaPL' ('usovd cena mimorddnd vihavv C(:YM (\asot,ti cena vozu ccrr -"rhir. (L'N-CNpp) CCpv+C(:r 4 s Ki Ki 5734s2 KI Ki Kd 0Ki tl7 364Ki

10 2.6 Vfpo[et obvykl6 ceny vozidla Vnn{it';nnt npnrln;nnct; VD O 1<,\u9ttLttrtt ut vvvrrtu,rla t\t kiuv odndn{ ko efi c i entu prodej no s t i KoeJicient prodejnosti jsem stanovil na zdhladd porlhludii odbornd a inzertni literatury, vtand honzaltace s autohazary v regionu. Vozidlo bylo uyui[vand jaho referendni a zdsobovacf vozidlo za viech povdtrnostnich i klimaticki,ch podminek. Karcserie md mnohadetnd po{kozemi. Obvyktd cena vozidla COB = CCV. KP Ki slovy ityiicetjedentisicjednostokorunleskfch Vlchoz( cena vofidla, ceny pneumatik a mimofddnd ulbavy jsou znddny bez DPH af 7,AVER UoAnom ocenovaneno vo Znaleckh dolozka Znateck! posudek jsem podal jako znalec jmenovun! piedsedou Krajskeho soutlu v tlst{ nad Labem, ze dne , Ej. 5083/91 pro aikladnf obor : 1) Doprava, odvd*f tloprava mdstskd a silniini 2) Ekonomiha, odvdtvi ceny u odhady motorouitch vozidel 3) Stroj{renstvi, odvdtvi strojlrenstvi vieobecnd, zvl specializace autoopruvdrenstvi a posuzovdnl technickdho stavu motoroujch vozidel Znalech! rtkon je zapsdn pod poiadoujm iislem 301 8/035i1 I znuleckdlro deniku. Znaleind a ndhradu ndklodfr rt&uji dle piiloiend lihvidace na zdkladd dokladu ifslo FV 201 1/005. Llsti nad Labem dne Ing. Jaromir Nou.i Mar5ovsk6 l5l2l Teplice

11 l ;',"i '-.'i : f "."i.":: l-i-i.t,",t,j...,, #1''f Ii.:ii:fi"Fj{ {""}{tf,iq.j*i::;t, ite-ilt Vq;}f Ag}LA" {:.".:;3' i j,: 1 e;l& rut *t"u6;" ; fr. +i {i 'r 4:; 1 1,4i '',". h ""tt' $ffi ilil ir.'+.i;i i + : :.. :i.,.,e L: f'l j i-i i),rt j i:: :.: j:i i r'.,., ;1r.,:i:,r.r rr r :,,i,trci.u: - iti' i1:-, :t' rly' stj46 a I 3 ' '.:...; - :1..,,. ' d ', i i t l \. :. SRrSSS? t, /!-,-a d.d. \iq$+i qif;t ';;:r:: "-XY ','-i:'a-- 1-:ri1!i'- r::1' si r:"."i,..q..! -, *{t^td ^fin1r?- n 4 v\j!.8jn\jdruljjlllill! t ;I.nr lii r, - ** " /.t}.1: \,' J):t ;.,i i,ii i l.l.; ; lr'l::1t :, r1t$i,n..eir l+.,,i;tl:if,rt: iti:jt'rfi t,jlii?l]1;dfr";i:v&?siii:.:i+;, rf,qii.i, ; r_:1:,rl i: lrri,:ia:y:.fnrit:t t\t...;ii1.,.:,{'.t.r1rr,r',:i/inri,iil ry r:, r.r1r; :r':r\i.,;r.,/,-, r.11 i,;r.:,i,, ' 1 r. a! i t S.. F " i1..d".'!i.l ii.i,'1, r' :l'r6l'!.'i!l : I :.1 i:.! 'i Pr.t.:"-r', i:l ll., -i 1l,i'ii ::v.ir::ii.jirl:. r-,;. ;:.$l!t i:1 1.,:r ur"::lirri., l.)ili.i lr: " ;iaiil,l,'it'3"i:" ', : -'; r:::;:'lij..!1,?l1i I'lf,.r,. - i'r'.111, 1.,a..I :t.,'ftll l:{a,ffiil :. I I ffti:i-:tfiirlrvaiq i "'*i;:v-iiirl.?*,*'j*r

12 . ii,,ri ;'' r"i ":: ll1 i,,.tr\,) :i;* t'?..].. I t li.l'l U -r ;;;.il i'i.,.. 'i. i i,. i; i,., {t,};. ':!;. r. i -t'ii.,1 rrli;i'i - -: :AllFi:i i..i"1.1:lii:-, it'a:,' if"!i.i l!:ji-'iil i,'.iill..fi i i1, ilir, i:lii:' F"tt, *f:r, '; i::( i. IJIi; iihli i,.l i. l.r ;:'j r ili:i /'. {.'".,_.rr. rlt i.?. ll,;: ra -t'-f':* -: l,:!c,r,ca.:e: '.. 11 jerli::. f r-.,. F+.i-.11 Ii,T'i,i.. j'l,,1..r-r::::;-r:i. i:,j'vi'i:. :;:*r,.:i.,!.rii:i 'j-ie,'i'i, I L',.i:i,1-11,.1.**$ -. _.: ::j... "::,:ieilf.,xi.i.:, -', ::;,1;:,;i:r" ilj,:i-1":1i"i:1 '". rr i:i, -.'l.ii":..i lr::f-r I.l-',;..1-,fil, r.,"i..,/1 /'

13 t ".l,r:iii: liili-, i*li,: t"i5i F-;inI.,,{,.::irr i : l* r:il; -1., L. ir i :),,t r l.: :i i i.,1,-,.:i.' ;ri.jt_ri; /1-{ tul,.1'

14 I rr:,.,r: iir\i r:r ri"t'"flll fx.r.l 1Vlt-t l.lt*;*. itj -,1r, rr L. ",:, i. 1, I tlsirirrritr.r, <'.tr _h,r r:r- /:il!-: -r\,. :1.,1j:,::-,r{.!. 5..i i,ft F}r.i!::ti.lia: a: i :. *:: :!i. :.i.,nia!l:t s l:ii' iif...i:il-1,.r.,, jr.r: :,i:r i j:;:lr11a.lr : irli.r,"r,,,'i., f..,1 r.a i:,i\...! : j, :."1t'!i:r :iiair,:;i1*..-:r ::::j:aa!ti: g i ilii itr,4: i I r,,,.1 ;"i j ;1 i*, i,ru ii :' 1"1. ; -r. ",:lil:i"^l i:'r'i.r.;: VyJ:.:lr:il' i.)fi"r" l';.,'jiil i -illi.:!t) "..l:'! ;:'r1::'.-;ii"i"ii;i: 1:i.l::r.:. it'ii :'iiir ''i'il-ri"i-rii:i:::,liifii.i 1:: -ic 1 i r,frf?*iiiilja?sf, *F'r'-$aI?e,&*$; i:r i 'J ltljtai$:\l'i r.., , i i.j;, i-: i j" r.. '-"'il.. " s, i ' r " 1 i, f.ii ti {: IIi:ril'l:;111 '': ") a " :"Jr;,,i, ' I

15

16

17

18 I- ^//t'41t'':1 t { ".s -/i t I ti \f t I II \