ZNALB CKY POSUD EK i.3o18io35iii

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALB CKY POSUD EK i.3o18io35iii"

Transkript

1 ZNALB CKY POSUD EK i.3o18io35iii Posudekwiddal SdruZend konkursni V.O.S. Kmochova Usti nad Labem I Zddost - opatieni dj. Ze dne LICEI POSUdKU Reg. znaikavozidla risfni poiadavek Stanovenf obvykl6 ceny ojet6ho ndkladniho aufomobilu Mercedes Sprinter 208D, pro pofieby zadavatele zaf 9987 \ T'ermtn vypracovdn[ posudku Doba, ke herd je cena moloroviha vozidla stonovena Posudek vypracoval Ing. Jaromir Novf Znaleckf kanceldi IBN Revolulni Usti nad Labem Poiet listft posudku vietnd obdlky l0 Poiet listti pliloh 7 Poiet piedanl,ch vyhotoven[ 2 ZnaleclE posudekje vypracovdnpodle Znaleckdho standardu i. Li2005 doporuieniho (Jstuyem soudnflio inienyrstvi - LIIT Brno.

2 Uvod Posudek je uyprocavrin nu zdkladd iddosti zudavatele. 0.1 Znaleckf fkol Stsnovenf technickd hodnoty, dasovd a obr.ykld ceny pouiitdho motorovdho vozidla. 0.2 Spisov6 podklady Znaleck! posudek nebyl vypracovdn pro stdtni usnesenlm ii jinlm opatienlm. znalci nebyly poloieny otdzky 0.3 DalSi pouzit6 podklady ry Osvddieni o registraci vazidlu S h utei n osti s ddlen d ia dutel em. S hutetn o sti zj iiten d Jy zick ou pro h lfdh ou. 0.4 Seznam plfloh Piiloha i. 1 - kopie TP UC Pfiloha i. 2 - fotodohumentace vozidla pii prohlfdce 0.5 Metody pouiit6 pii stanovenf obecn6/obvykl6 ceny Obrykld cena je cenu, kterd by byla dosaiena pii prodej{ch stejndho, popiipudd obdobndho mujetku neho pii poshytovdni stejnd neho obdobnd sluiby v obuyktdm obchodnim styhu v tuzemshu he dni ocendnt Piitom se zvaiuji viechny okolnosti, kterd maji nil cenu vliv, aviah rjo jeji vjie se nepromitajl vliuy mimoiddnj,ch okolnost{ trhu, osobnich pomdrfi proddvajictho nebo kupui{ciho ani vliv zvlditni obtiby. Pro stanovenf tdto ceny je v posudku pouiita kombinuce dvou metod : A) Metoda vdcnd hodnaty, Hodnota hmotndho movitdho majethu je zde vyjddiena cenou Easovou, kterd piedstavuje reprodukini cenu sniienou o opotiebenl Tato cena je technickd hodnota 4iddienri v korundch a reprezentuje potencidl dandho majaka uspokojit potfeby. B) Metoda porovndvaci, kterd uychdzf z porovndni piedmdtu ocendnf se stejni,m, nebo obrlobnitm pfedmdtem a cenou sjednonou pii jeho prodeji; je jim tdi ocendni vdci odvozenim z ceny iind funkind souvisej{cl vdci.touto metodou je stanoven koeficient prodejnosti. Pii jeho stanoven[ byl respektovdn zadan! iliel ocendni a cena obecnd se v tomto pilpadd rovnd cend obvykld.

3 1.1 Identifikace vozidla T'echnicky priikaz i tyddn kym dne Osvddienf o reg. i. ryriano lem dne STK platnd do uc Magisfrit m6sta Ustf nad Labem nepiedlozeno 21.n Znaika a typ vozidla Provedeni karoserie Druh vozidla Vyrobce Rok,'yroby WN 6'i,r. i[slo vtz!dla) Vyr. iislo karoserie Lyr. iislo moloru Barva vozidla Obiem,tdnth moloru tr"ykon [kwj,'typ motoru podle TP Mercedes Benz Sprinter 208 D skifiovd 4 dv. nikladni automobil Nl Mercedes. SRN 1998 wd p?68582 wd p neeviduje se bit vznltovi zjiitdno na vozidle Mercedes Benz Sprinter 208 D skiiilovr{ 4 dv. n6kladni automobil Nl Mercedes. SRN 1998 wd890236r1p wd p neeviduje se bii vzn6tovy s8 / Reg. znadka i datum piiddleni I)atum pntn[ho ut,edeni vozidla do provozu zaf tt t998 - Wastnikvozidla LOTOPA s.r.o., Kondvova2660/1, Praha 3 Provozovatelvozidla dtto Pniot rlvlilolh J $1ct1, poiitadla ujetych krn 24s 421 (/jetd fun podle prohlfdky a zdznamu driitele J.-. Udaje na vozidle souhlasf s ridaji v dokumentaci. 1 t.z UCa;e o opravdch a po3kozenich vozidla, oprav{ch hlavnfch skupin, jejich I eventuilnf vfmdnd s uvedenim drivodu opravy ai podle zdznamu v TP TP bez zfiznamu bt podle doklad* driitele Bez zhznamu c p<ttlle sdilen{ driitele BEinf servis dle provozni dokumentace vozidla 1.3 Posouzenirzda vybava vozidla odpovfdri fdajrim vfrobce pro uvedeny typ Odpovidti

4 1.4 Technicky stav vozidla zji5t6n Prohlidkou -za rtiasti Zkuiebni jlzdou Datum a misto prohlfdky Datum a m[sto zkui. jizdy Vozidlo i[dil.q/nr: rrnznrr/nr atmosferi c kd p odmin lry Teplota Stabilita vozidla v piimd jtzdd odpovfdri - pli brzddn{ provozn[ brzdou stabilni 1.5 Technickf stav skupin vozidla zikladni JUDr. Jelinek - zadavatel ne 30.1f.2011 Usti nad Labem. Pledlice neprov{ddna poutze vfpov6d' zadavatele ry a) Motor Start motont Vykon Volnobdh Bdh v otdikach Hluinost Kouiivost Akcelerace vozidla El. piislus. motoru a zapalovdni C'.hladici systdm a cltladii Palit,ovy systdm I/i'fukov potrubi a tlumii Wfrk" T'dsnosi spojfi, ilnik ole.je Jind poikozeni nezjiitdna, neuvedeno Pozndmka hl 't -r"j"-.tnnihn L'ile peddlu Rozjezd vozidla Jind poikozeni Pozndmka c) Pievodovka Hluinost Tdsnost - ilnik oleje Razenf Volnobdh Jind poskozenf odpovidi odpovidd rovnom6rnf, pravidelny odpovfdi odpovidri platn6 emise odpovidi odpovidajfci odpovidajicf fnik nezjistdn dastd studend starty, dle podkludtt vyii[ spotieba oleje a paliva mals Hodnocenf technickiho stavu motoru a spojky }mdrny dobd provozu a poitu ujerych km Lepii A"A HariI 0"/" nezjiftdno, neuvedeno Pozndmka Hodnocen{ tech nickdho stavu pievodovhy Umdrny dobt provozu a poitu ujetych km Lepii t.a Horii A.h ano odpovfdajici odpovidajfci ano

5 3t d) Rozvodovka, piidavnd pfevody Hluinost Tisnrsst - *nik oleje Jini poikozenf nezji{tdno, neuvedeno Pozndmka e) Kloubovd hiidele Hluinost L'f;le v kloubech Jind poikozen{ Pozndmkn H odn oceni tech nichdh o stavu piidavn! ch pievodii LTmdrny dobd provozu a poitu uietych hn Lepii t'k ITcrSi 0',/" fl Piedni ndprava Loiiska kol Rejdovi iepy IIloienf n oslu, ndpravnice, zdt,dsnych ramen Pers-, tlurniie Vozovd kola Jind poikozenf nezjiitdno, neuvedeno ['ozndmka g) Mechanismus fizenl Kluuby, rejd, ifzenf Piettodovka itzeni Vile iizen[ na volanlu Posilovai i[zeni Jind poikozen{ nezji\tdno, neuvedeno Pazndmka odpovfdajfci neposuzovina neposuzovino ano vrile odpovidaji odpovidaji odpovidf Hodnoceni technickdho stavu piedn[ ndprary a mechanismu i[zen{ Llmdrny dobd provozu a poitu uietych km Lepi{ A"h Hori{ A"A h) Zadn{ ndprava LoiisAn kol U! oien i mostu, ndpravnice, zdvdsnych rawen Pera, tlumiie Vozoyd kola Jind poskozen[ Pozndmka Hodnoceni technickdho stavu ztdni ndprauy Llmdrny dobd provozu a poitu uietych km Lepii 0"A HctrS[ 0"h i) Brzdouj systdm f]rovozn{ brzda Nouzotd hrzda Ville peddlu brzdy Viile parkotacf brzdy ano odpovfdaji odpovidaji ano odpovidri nedodivf se odpovidd

6 {P Ovlddacf ilstrqii Posilovai brzd.iin6 po\kozenf Pozndmka Hodn ocen i tech nichdh o stavu brzdovdh o systdma tmdrny dobd provozu a poitu ujetych krn LepS{ A"A Horii 0"A odpovidi ano j) Skfiil karoserie {budky) Lak odpovfd6 st6ff a dob6 provozu Celkoty stav Stav d{lit Blatnilry LP odpovidri PP po5kozenf LZ odpovid6 Podbdhlt kol PZ odpovidf LP odpovidr{ LZ odpovidi Dt eie Lp odpovidaji LZ odpovidaji Rok knroserie L odpodd6 Dreinf prahy L odpovidaji Pieclnf stdna Zadn{ stdna Stiecha Sloupky stiec'hy L'fko zav. prostaru Ir'iko mot. prostoru Podlaha shora Pod/aha zespodu I'odlaha prosl. pro zavazadla Pl o.i i na ra I n [kn d ka rose ri e Jind po\kozenl nezjiitdno, neuvedeno Pozndmka PP PZ PP PZ H odnocen i tech nick Ah o stu,sa knraserie {bu tlky) {Tmdrni dobd provozu a poitu uietych km Lepif 0"A Horii 0y" k) Piisluienstvi a.\,,,, L elnr sklo Pi[str. deska vi. pitstrojit Clony proti slunci Stdraie Ostiikovaie Zpdt. zrcdtka vndjif Zpdt. zrcdtka vnitlnl Akumuldtor Zkou.ien S','dtlomery* hlavni S'dtlomety pomocnd Zadn[ skup. sv[tilny odpovfdd odpovid6 odpovidaji odpovidaji odpovidd odpovidaji odpovidi odpovid{ odpovfd6 odpovidaji odpovidf odpovidd odpovidd odpovfdi odien6 plochy ano ujbuva huroserie (vietn d elektric kd) odpovidd odpovidajfci odpovidajf odpovfdaji odpovidajf odpovfdaji odpovfdi odpovidi startem motoru odpovidajf nejsou na vozidle odpovfdajf

7 Osvdtlenf SPZ Svltilny uknz. smdru ^ta-^-^!t^, ^i^,1-: rlqt uartany yi uqttt Ndraznilry zadn{ Olcrasnd prvky Topeni, venlildtor Rezervnf vozid.kolo Caloundnf karoserie hnl,,,,-1,pln dvelt strop sedadla Jind poikozenl nezjiitdno, neuvedeno D^-n;wLn odpovfdf odpovfdaji odpovid6 odpovid6 odpovidaji plni funkinf plnohodnotn6 odpovfdajici odpovfdi u iidile zvf5en6 opotiebeni 9 H odn ocen i tech n ich dh o stavu pi[s lu.( en stv{ ttmdrnj, dobd provozu a poitu ujetj,ch hn Lepii V" Horii O"A ano 1.6 Pneumatiky Typ a rozmdr prvomontrize Cena Typ a rozmdr na vozidle Cena THP Poz. Barum 195/10 R l5 C 103/101R 2400 Barum 195/70 R 15 C 103/101R LP Barum i95/?0 R. 15 C 103/101R 2400 Barum 195/70 R. 15 C 103/101R 2400 PP Barum l95ll0 R 15 C 103/101R 2400 Barum 195/lO R 15 C 103/l0lR LZ Barum 195/70 R 15 C 103/101R 2400 Barum 195/70 R l5 C 103/101R PZ Rezerva Barum 195/70 R 15 C 103/101R 2400 Barum 195/7A R 15 C 103/101R R1 I/riahn-i nomn /-ltldd Celko,*d cena pneu na vozidle CCPV Ke Ki 1.7 Mimoifdnf qibava Druh, typ Ks Vfch.cena roky zii(t,. stav TH,A das.cena bez mimoi6dnd vybavy, v5e v cend vozidla \-at,,xnt f -f\izd,t L)UULVa \ ylvl Souiet VCVM OKE 0Ki

8 II. Posudek 2.1 Vfpoiet technick6 hodnoty vozidla Vfpoief zikladni amorfizace I I t0 ZAI) - skupina vozidla - datum uvedeni do protozu (datum generdlni apra,-3;) - doba provozu skupiny - ROKY - doba provozu skupiny - MESICE - procenta srdiky za rolqt provozu - procenta srdilry za mdstce provozu - zdkladnf amortizace za dobu (%') 3 6 e 9 10 ZAD arf Motor + spojka t998 t4 0 90,00 0,00 90,00 Pievodovka ,00 0,00 90,00 7 na^i n ^r^,,^ L4Urrr rrcurgvq t4 U oa nn 0.00 on nn Piedni naprava * mech. rizeni r9e8 t , Skiii karoserie l t4 U 90,00 0,00 90,00 Vibava karoserie U , t1 PKM 12 I ZAP - skupina vozidla - poiet ujetych lcrn skupiny t,czu - pn,n{ idst kilometrf) - procenta sniilcy za prvnf idst kilometru - dal,(f idst kilometru - procenta srdile za dalif idst kilometrii - zdkladni amorlizace za poiel kilometru ('/o) ll PKM l2 l3 l4 15 ZAP \{otor + spsjks , ni? 71,16 Pievodovka 24s o6? Zadni niryrava r , U,JJ 71,16 Piedni n6prava * mech. iizeni , Skiii karoserie o 1? Vfpoiet redukovand technick6 hodnoty vozidla THSN ZA c THS PDS PTHS - vychozf technickd hodnola skupiny+ - :dkladni amortizace - techniclry stav skupiny die hodnoceni pii prohiidce - zbvtek technickiho iivota skupinlt ke dni ocenin{ - pondrny dil skupiny z vozidla bez pneu jako celku - pomdrnd technickd hodnota skupiny

9 Skupina vozidla THSN /ll ZA "A C "A THS 6 PDS oa PTHS V. Motor * spojka ,42 L.) 4,47 Pievodovka , I,36 Zadni ndprava , ,42 ll z,l4 Piedni ndprava + mech. iizeni i00 xl \x U l 9 [ / 9 (Liii lcernqeric 100 RO 5R 0 1q 4) 30 {R? Vybava karoserie , , ,87 Souiet THVR luv PTHS THSN. (100 - zu). (t00 + c). PDS I Redukovan6 technick6 hodnota vozidla THVR: Stanovenf vychozi ceny - CN Ilyie vychozf ceny vozidla CN Stanovend znalcem Zdttt, odn dni (pramen) ceny 585 4s2Kd Cenik Tax Expert 1ll20ll, Eurotax 1ll20ll,. konzultace s prodejcem Fa SW Automobily Usti n/ Labem doporudeny postup dle VUT USI Brno 2.3 Casovf cena pneu na vozidle a'/- DLl 2 2AA0 2.4 easovr{ cena mimoiridn6 vfbaw (-(-wtt Vfpoiet iasov6 ceny vozidla L'-ychozf cena CN Irychozt cenq pneu pn,omontdie CNPP (odeiet) ileciukovand cena vozidla bez pneu C.R : Cft'- CiiPP THVRvozidla bez pneu ttfiddlend t, Ki (THW. CR) ('.'a.sovd ('ena pneu CaPL' ('usovd cena mimorddnd vihavv C(:YM (\asot,ti cena vozu ccrr -"rhir. (L'N-CNpp) CCpv+C(:r 4 s Ki Ki 5734s2 KI Ki Kd 0Ki tl7 364Ki

10 2.6 Vfpo[et obvykl6 ceny vozidla Vnn{it';nnt npnrln;nnct; VD O 1<,\u9ttLttrtt ut vvvrrtu,rla t\t kiuv odndn{ ko efi c i entu prodej no s t i KoeJicient prodejnosti jsem stanovil na zdhladd porlhludii odbornd a inzertni literatury, vtand honzaltace s autohazary v regionu. Vozidlo bylo uyui[vand jaho referendni a zdsobovacf vozidlo za viech povdtrnostnich i klimaticki,ch podminek. Karcserie md mnohadetnd po{kozemi. Obvyktd cena vozidla COB = CCV. KP Ki slovy ityiicetjedentisicjednostokorunleskfch Vlchoz( cena vofidla, ceny pneumatik a mimofddnd ulbavy jsou znddny bez DPH af 7,AVER UoAnom ocenovaneno vo Znaleckh dolozka Znateck! posudek jsem podal jako znalec jmenovun! piedsedou Krajskeho soutlu v tlst{ nad Labem, ze dne , Ej. 5083/91 pro aikladnf obor : 1) Doprava, odvd*f tloprava mdstskd a silniini 2) Ekonomiha, odvdtvi ceny u odhady motorouitch vozidel 3) Stroj{renstvi, odvdtvi strojlrenstvi vieobecnd, zvl specializace autoopruvdrenstvi a posuzovdnl technickdho stavu motoroujch vozidel Znalech! rtkon je zapsdn pod poiadoujm iislem 301 8/035i1 I znuleckdlro deniku. Znaleind a ndhradu ndklodfr rt&uji dle piiloiend lihvidace na zdkladd dokladu ifslo FV 201 1/005. Llsti nad Labem dne Ing. Jaromir Nou.i Mar5ovsk6 l5l2l Teplice

11 l ;',"i '-.'i : f "."i.":: l-i-i.t,",t,j...,, #1''f Ii.:ii:fi"Fj{ {""}{tf,iq.j*i::;t, ite-ilt Vq;}f Ag}LA" {:.".:;3' i j,: 1 e;l& rut *t"u6;" ; fr. +i {i 'r 4:; 1 1,4i '',". h ""tt' $ffi ilil ir.'+.i;i i + : :.. :i.,.,e L: f'l j i-i i),rt j i:: :.: j:i i r'.,., ;1r.,:i:,r.r rr r :,,i,trci.u: - iti' i1:-, :t' rly' stj46 a I 3 ' '.:...; - :1..,,. ' d ', i i t l \. :. SRrSSS? t, /!-,-a d.d. \iq$+i qif;t ';;:r:: "-XY ','-i:'a-- 1-:ri1!i'- r::1' si r:"."i,..q..! -, *{t^td ^fin1r?- n 4 v\j!.8jn\jdruljjlllill! t ;I.nr lii r, - ** " /.t}.1: \,' J):t ;.,i i,ii i l.l.; ; lr'l::1t :, r1t$i,n..eir l+.,,i;tl:if,rt: iti:jt'rfi t,jlii?l]1;dfr";i:v&?siii:.:i+;, rf,qii.i, ; r_:1:,rl i: lrri,:ia:y:.fnrit:t t\t...;ii1.,.:,{'.t.r1rr,r',:i/inri,iil ry r:, r.r1r; :r':r\i.,;r.,/,-, r.11 i,;r.:,i,, ' 1 r. a! i t S.. F " i1..d".'!i.l ii.i,'1, r' :l'r6l'!.'i!l : I :.1 i:.! 'i Pr.t.:"-r', i:l ll., -i 1l,i'ii ::v.ir::ii.jirl:. r-,;. ;:.$l!t i:1 1.,:r ur"::lirri., l.)ili.i lr: " ;iaiil,l,'it'3"i:" ', : -'; r:::;:'lij..!1,?l1i I'lf,.r,. - i'r'.111, 1.,a..I :t.,'ftll l:{a,ffiil :. I I ffti:i-:tfiirlrvaiq i "'*i;:v-iiirl.?*,*'j*r

12 . ii,,ri ;'' r"i ":: ll1 i,,.tr\,) :i;* t'?..].. I t li.l'l U -r ;;;.il i'i.,.. 'i. i i,. i; i,., {t,};. ':!;. r. i -t'ii.,1 rrli;i'i - -: :AllFi:i i..i"1.1:lii:-, it'a:,' if"!i.i l!:ji-'iil i,'.iill..fi i i1, ilir, i:lii:' F"tt, *f:r, '; i::( i. IJIi; iihli i,.l i. l.r ;:'j r ili:i /'. {.'".,_.rr. rlt i.?. ll,;: ra -t'-f':* -: l,:!c,r,ca.:e: '.. 11 jerli::. f r-.,. F+.i-.11 Ii,T'i,i.. j'l,,1..r-r::::;-r:i. i:,j'vi'i:. :;:*r,.:i.,!.rii:i 'j-ie,'i'i, I L',.i:i,1-11,.1.**$ -. _.: ::j... "::,:ieilf.,xi.i.:, -', ::;,1;:,;i:r" ilj,:i-1":1i"i:1 '". rr i:i, -.'l.ii":..i lr::f-r I.l-',;..1-,fil, r.,"i..,/1 /'

13 t ".l,r:iii: liili-, i*li,: t"i5i F-;inI.,,{,.::irr i : l* r:il; -1., L. ir i :),,t r l.: :i i i.,1,-,.:i.' ;ri.jt_ri; /1-{ tul,.1'

14 I rr:,.,r: iir\i r:r ri"t'"flll fx.r.l 1Vlt-t l.lt*;*. itj -,1r, rr L. ",:, i. 1, I tlsirirrritr.r, <'.tr _h,r r:r- /:il!-: -r\,. :1.,1j:,::-,r{.!. 5..i i,ft F}r.i!::ti.lia: a: i :. *:: :!i. :.i.,nia!l:t s l:ii' iif...i:il-1,.r.,, jr.r: :,i:r i j:;:lr11a.lr : irli.r,"r,,,'i., f..,1 r.a i:,i\...! : j, :."1t'!i:r :iiair,:;i1*..-:r ::::j:aa!ti: g i ilii itr,4: i I r,,,.1 ;"i j ;1 i*, i,ru ii :' 1"1. ; -r. ",:lil:i"^l i:'r'i.r.;: VyJ:.:lr:il' i.)fi"r" l';.,'jiil i -illi.:!t) "..l:'! ;:'r1::'.-;ii"i"ii;i: 1:i.l::r.:. it'ii :'iiir ''i'il-ri"i-rii:i:::,liifii.i 1:: -ic 1 i r,frf?*iiiilja?sf, *F'r'-$aI?e,&*$; i:r i 'J ltljtai$:\l'i r.., , i i.j;, i-: i j" r.. '-"'il.. " s, i ' r " 1 i, f.ii ti {: IIi:ril'l:;111 '': ") a " :"Jr;,,i, ' I

15

16

17

18 I- ^//t'41t'':1 t { ".s -/i t I ti \f t I II \

Citroen C4 Picasso 1.6 HDI

Citroen C4 Picasso 1.6 HDI Znalecký posudek č. 6945-244-16 Ev. č. 6322 Citroen C4 Picasso 1.6 HDI Posudek vyžádal CarAukce s.r.o Hlavní 238 250 01 Lázně Toušeň IČ: 26972697 Účel posudku Stanovení ceny obvyklé osobního automobilu

Více

Znalecký posudek č.0542/141/2014 o ceně motorového vozidla 2SF 6913

Znalecký posudek č.0542/141/2014 o ceně motorového vozidla 2SF 6913 Znalec: Kacafírek Petr,Na Hledíku 273,Staré Hradiště 533 52 tel: 602 503 142 e-mail: pkacafirek@seznam.cz Adresát: Mgr.Monika Cihelková Lazarská 1719/5 Praha 1, 110 00 Znalecký posudek č.0542/141/2014

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 1614/16

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 1614/16 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 1614/16 Posudek vyžádal Mgr.Radim Janoušek insolvenční správce dlužníka Josef Novák se sídlem Šantova 719/2, 77900 Olomouc ič: 66247641 Žádost - usnesení čj. el.objednávka

Více

Znalecký posudek č.0540/139/2014

Znalecký posudek č.0540/139/2014 Znalecký posudek č.0540/139/2014 o ceně motorového vozidla 3S2 9725 ev.číslo: 5000081 Počet stran: 10 Počet předaných vyhotovení: O Úvod v Žadatel o znalecký posudek Znalecký posudek je vypracován s využitím

Více

Znalecký posudek č.0534/133/2014 o ceně motorového vozidla 5S3 3743

Znalecký posudek č.0534/133/2014 o ceně motorového vozidla 5S3 3743 Znalec: Kacafírek Petr,Na Hledíku 273,Staré Hradiště 533 52 tel: 602 503 142 e-mail: pkacafirek@seznam.cz Adresát: Mgr.Monika Cihelková Lazarská 1719/5 Praha 1, 110 00 Znalecký posudek č.0534/133/2014

Více

Znalecký posudek č.0543/142/2014 o ceně kolového nakladače UN 053

Znalecký posudek č.0543/142/2014 o ceně kolového nakladače UN 053 Znalec: Kacafírek Petr,Na Hledíku 273,Staré Hradiště 533 52 tel: 602 503 142 e-mail: pkacafirek@seznam.cz Adresát: Mgr.Monika Cihelková Lazarská 1719/5 Praha 1, 110 00 Znalecký posudek č.0543/142/2014

Více

JUDr.Jiří Bulvas, soudní exekutor

JUDr.Jiří Bulvas, soudní exekutor Ing.Richard Čepek - 1 - posudek č.1499-18/2016 ZNALECKÝ P O S U D E K č.1499-18/2016 o stanovení ceny obvyklé motorového vozidla Ford Galaxy 2.0 TDCi, rz 8A3 3461 Č.j. 146 EX 1039/13 Posudek vyžádán kým:

Více

1.ÚVOD. 1.2 Účel vyžádání znaleckého posudku Posudek je zpracován pro účely stanovení obvyklé ceny

1.ÚVOD. 1.2 Účel vyžádání znaleckého posudku Posudek je zpracován pro účely stanovení obvyklé ceny Milan Koloničný, Ing.Pavel Honěk, Znalci v oboru ekonomika Ceny a odhady motorových vozidel, strojů a zařízení, zemědělské a manipulační techniky spotřební elektroniky a kancelářské techniky, nábytku,

Více

vozidla Škoda Octavia combi 2,0i FSi Scout

vozidla Škoda Octavia combi 2,0i FSi Scout na stanovení obvyklé ceny vozidla Škoda Octavia combi 2,0i FSi Scout rz : 7B8 5813 Počet předaných vyhotovení : 1 Počet listů : 8 Termín vypracování posudku : 26.11.2016 Posudek vypracoval : Ing. Forman

Více

ZNALECKÝ POSUDEK o ceně motorového vozidla

ZNALECKÝ POSUDEK o ceně motorového vozidla Znalec: Adresát : Bohuslav Vokáč, Barákova 77, 326 Plzeň ČR, Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 36 12 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK o ceně motorového vozidla 5162/56/16 Číslo objednávky: VO/PM-122/216

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 452-28/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 452-28/2014 Marek Metz Znalec v oboru ekonomika Nerudova 50 odvětví: ceny a odhady 74601 Opava motorových vozidel ZNALECKÝ POSUDEK č. 452-28/2014 Zadavatel posudku: KLASSA PLUS s.r.o. K Rybníčkům 332 74781 Otice IČ:

Více

vozidla Škoda Fábia 1,4i 16V

vozidla Škoda Fábia 1,4i 16V na stanovení obvyklé ceny vozidla Škoda Fábia 1,4i 16V rz : 4B7 37 76 Počet předaných vyhotovení : 1 Počet listů : 8 Termín vypracování posudku : 26.11.2016 Posudek vypracoval : Ing. Forman Jiří Koželužská

Více

vozidla Škoda Fábia combi 1,2 12V HTP

vozidla Škoda Fábia combi 1,2 12V HTP na stanovení obvyklé ceny vozidla Škoda Fábia combi 1,2 12V HTP SPZ : 5B5 02 14 Počet předaných vyhotovení : 1 Počet listů : 8 Termín vypracování posudku : 26.11.2016 Posudek vypracoval : Ing. Forman Jiří

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4127/20/2015. o ceně motorového vozidla Opel Astra J 1.4i 16V Enjoy

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4127/20/2015. o ceně motorového vozidla Opel Astra J 1.4i 16V Enjoy Dodavatel: Zpracoval: Adresát: Znalecký institut s.r.o. Burzovní palác Rybná 682/14 110 00 Praha 1 Tel: +420 272 047 381 Email: info@znaleckyinstitut.cz Web: www.znaleckyinstitut.cz Michal Kulič soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK o stanovení ceny motorového vozidla

ZNALECKÝ POSUDEK o stanovení ceny motorového vozidla Znalec: Petr Rosol 603439309 Kukelská 1 198 00 Praha 9 IČO - 49252879 DIČ - CZ441115018 Adresát: Objednávka.: Ing. Jiří Hanák Insolvenční správce Erbenova 29 703 00 Ostrava - Vítkovice Ústní ZNALECKÝ POSUDEK

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 0257/029/14

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 0257/029/14 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 0257/029/14 Posudek vyžádal Okresní soud v Berouně - pověřená soudní komisařka Mgr. Magdalena Holečková, notářka v Berouně trvale zastoupena Mgr. Kateřinou Lukavskou Beroun

Více

ZNALECKÝ POSUDEK o stanovení ceny motorového vozidla

ZNALECKÝ POSUDEK o stanovení ceny motorového vozidla Znalec: Petr Rosol tel. 603439309 Kukelská 1 198 00 Praha 9 IČO - 49252879 DIČ - CZ441115018 Adresát: Ing. Jiří Hanák Insolvenční správce Erbenova 29 703 00 Ostrava Vítkovice IČ:27074307 Objednávka.: Ústní

Více

Znalecký posudek /2016

Znalecký posudek /2016 Znalec: Ing. Lumír Pospíšil, Vrobelova 2741, 767 01 Kroměříž Tel: 603 253 930, E-mail: pospisil.znalec@seznam.cz, www.pospisil-znalec.cz Zadavatel posudku: PROKONZULTA a.s. Křenová 299/26 Brno IČ: 25332953

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 450-26/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 450-26/2014 Marek Metz Znalec v oboru ekonomika Nerudova 50 odvětví: ceny a odhady 74601 Opava motorových vozidel ZNALECKÝ POSUDEK č. 450-26/2014 Zadavatel posudku: KLASSA PLUS s.r.o. K Rybníčkům 332 74781 Otice IČ:

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 1660/16

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 1660/16 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 1660/16 Posudek vyžádal Mgr. Marek Konečný, insolvenční správce dlužníka EcoHouse Czech a.s KSOS 25 INS 5995/2016 se sídlem: Šrámkova 481 763 02 ZLÍN Žádost - usnesení

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Znalec: Adresát: JUDr. Truschinger Tomáš, insolvenční správce LARIA TREND s.r.o., Vrbátky 317/1, Svatobořice Bašty 413/2 B r n o Z N A L E C K Ý P O S U D E K č.1605-8/13 o stanovení obvyklé ceny motorového

Více

ZNALECKÝ POSUDEK o stanovení ceny motorového vozidla

ZNALECKÝ POSUDEK o stanovení ceny motorového vozidla Znalec: Petr Rosol tel. 603439309 Kukelská 1 198 00 Praha 9 IČO - 49252879 DIČ - CZ441115018 Adresát: Ing. Jiří Hanák Insolvenční správce Erbenova 29 703 00 Ostrava Vítkovice IČ:27074307 Objednávka.: Ústní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4226/119/2015. o ceně motorového vozidla Volkswagen Caddy 1.9 TDi. Dlužník: KAMABU s.r.o.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4226/119/2015. o ceně motorového vozidla Volkswagen Caddy 1.9 TDi. Dlužník: KAMABU s.r.o. Dodavatel: Zpracoval: Adresát: Znalecký institut s.r.o. Burzovní palác Rybná 682/14 110 00 Praha 1 Tel: +420 272 047 381 Email: info@znaleckyinstitut.cz Web: www.znaleckyinstitut.cz Michal Kulič soudní

Více

Znalecký posudek č.0530/129/2014 o ceně kolového nakladače VOLVO L 45 B TP

Znalecký posudek č.0530/129/2014 o ceně kolového nakladače VOLVO L 45 B TP Znalec: Kacafírek Petr,Na Hledíku 273,Staré Hradiště 533 52 tel: 602 503 142 e-mail: pkacafirek@seznam.cz Adresát: Mgr.Monika Cihelková Lazarská 1719/5 Praha 1, 110 00 Znalecký posudek č.0530/129/2014

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 435-11/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 435-11/2014 Marek Metz Znalec v oboru ekonomika Nerudova 50 odvětví: ceny a odhady 74601 Opava motorových vozidel ZNALECKÝ POSUDEK č. 435-11/2014 Zadavatel posudku: Gips trade s.r.o. U Hřiště 1285/2 74706 Opava IČ:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 439-15/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 439-15/2014 Marek Metz Znalec v oboru ekonomika Nerudova 50 odvětví: ceny a odhady 74601 Opava motorových vozidel ZNALECKÝ POSUDEK č. 439-15/2014 Zadavatel posudku: Gips trade s.r.o. U Hřiště 1285/2 74706 Opava IČ:

Více

vozidla Nissan Double-cab 2,5 Tdi

vozidla Nissan Double-cab 2,5 Tdi na stanovení obvyklé ceny vozidla Nissan Double-cab 2,5 Tdi SPZ : 2B9 33 25 Počet předaných vyhotovení : 1 Počet listů : 8 Termín vypracování posudku : 26.11.2016 Posudek vypracoval : Ing. Forman Jiří

Více

ZNALECKÝ POSUDEK o ceně motorového vozidla

ZNALECKÝ POSUDEK o ceně motorového vozidla Znalec: Adresát : Roubíček Jaroslav Pila 125 36 1 Karlovy Vary,tel. 62444 Mercedes Benz Financial Services ČR s.r.o.daimlerova 2 Praha ZNALECKÝ POSUDEK o ceně motorového vozidla 641-13 Tovární značka /

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Znalec: Adresát: JUDr. Truschinger Tomáš, insolvenční správce LARIA TREND s.r.o., Vrbátky 317/1, Svatobořice Bašty 413/2 B r n o Z N A L E C K Ý P O S U D E K č.1603-6/13 o stanovení obvyklé ceny motorového

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 5019/010/16. Posudek vyžádal. Žádost - usnesení čj. Ze dne. Reg. značka vozidla JAi Termín vypracování posudku 8.9.

ZNALECKÝ POSUDEK 5019/010/16. Posudek vyžádal. Žádost - usnesení čj. Ze dne. Reg. značka vozidla JAi Termín vypracování posudku 8.9. I ZNALECKÝ POSUDEK c. " 5019/010/16 I Posudek vyžádal Obvodní soud pro Prahu 5 Legerova 1877 /7 120 00 Praha 2 Žádost - usnesení čj. Ze dne Účel posudku 55 E 37/2015-38 22.6.2016 stanovení ceny osobního

Více

Znalecký posudek č. 188-03/14

Znalecký posudek č. 188-03/14 Znalecký posudek č. 188-03/14 Posudek pro: Východočeská tiskárna, spol. s r. o., Husovo náměstí 54, 533 04 Sezemice IČ: 60933496 Posudek vyžádal: Ing. David Jánošík, insolvenční správce Žádost, usnesení

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č /2014 Marek Metz Znalec v oboru ekonomika Nerudova 50 odvětví: ceny a odhady 74601 Opava motorových vozidel ZNALECKÝ POSUDEK č. 434-10/2014 Zadavatel posudku: Gips trade s.r.o. U Hřiště 1285/2 74706 Opava IČ:

Více

Znalecký posudek č. 3 755-14/2014

Znalecký posudek č. 3 755-14/2014 Znalecký posudek č. 3 755-14/2014 o ocenění vozidla : Osobní automobil Peugeot 407 2.0 16V /100kW/BA /M1/ rz: 1SY 3809/ VIN: VF36DRFNB21145245 r.v. 2004 Jiří Petříček /820309/2535 Kouřim, Pražská 87 Objednatel

Více

JUDr.Jiří Bulvas, soudní exekutor

JUDr.Jiří Bulvas, soudní exekutor Ing.Richard Čepek - 1 - posudek č.1457-42/2015 ZNALECKÝ P O S U D E K č.1457-42/2015 o stanovení ceny obvyklé motorového vozidla Škoda Superb 1.9 TDI, rz 9S5 5069 Č.j. 146 EX 1271/14 Posudek vyžádán kým:

Více

JUDr.Jiří Bulvas, soudní exekutor

JUDr.Jiří Bulvas, soudní exekutor Ing.Richard Čepek - 1 - posudek č.1467-52/2015 ZNALECKÝ P O S U D E K č.1467-52/2015 o stanovení ceny obvyklé motorového vozidla Volvo XC 90 D5 AWD, rz 7A9 4465 Posudek vyžádán kým: JUDr.Jiří Bulvas, soudní

Více

ŠKODA SUPERB 2,0TDi combi

ŠKODA SUPERB 2,0TDi combi 1 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 0372/007/16 Posudek vyžádal Ing. Karel Kuna insolvenční správce Velké Hamry 393 562 01 Ústí nad Orlicí tel 777 305 505 dlužník JESVA s.r.o Žižkova 102 Hořice Žádost -

Více

JUDr.Jiří Bulvas, soudní exekutor

JUDr.Jiří Bulvas, soudní exekutor Ing.Richard Čepek - 1 - posudek č.1536-55/2016 ZNALECKÝ P O S U D E K č.1536-55/2016 o stanovení ceny obvyklé motorového vozidla Kia Cee d SW 1.6 CRDi, rz 2AE 0273 Posudek vyžádán kým: JUDr.Jiří Bulvas,

Více

o stanovení ceny nákladního motorového vozidla Multicar M 26 L

o stanovení ceny nákladního motorového vozidla Multicar M 26 L ZNALECKÝ POSUDEK č. 24113 o stanovení ceny nákladního motorového vozidla Multicar M 26 L Posudek vyžádán kým : Ing. Jiří Hanák, insolvenční správce dlužníka C.S.Interier s.r.o., 17. listopadu 646/10 708

Více

ZNALECKÝ POSUDEK ( o stanovení ceny )

ZNALECKÝ POSUDEK ( o stanovení ceny ) Znalec : Číslo posudku : 5149 / 2009 ZNALECKÝ POSUDEK ( o stanovení ceny ) Odborné vyjádření osobního automobilu, tov. zn. FIAT, typ Panda 1,1 ( 40 kw ) 5ti dveřový hatchback RZV 4T1 3726 Posouzení vyžádáno

Více

Znalecký posudek /2016

Znalecký posudek /2016 Znalec: Ing. Lumír Pospíšil, Vrobelova 2741, 767 01 Kroměříž Tel: 603 253 930, E-mail: pospisil.znalec@seznam.cz, www.pospisil-znalec.cz Zadavatel posudku: PROKONZULTA a.s. Křenová 299/26 Brno IČ: 25332953

Více

ZNALECKÝ POSUDEK o ceně motorového vozidla

ZNALECKÝ POSUDEK o ceně motorového vozidla Znalec: Adresát : Roubíček Jaroslav Pila 125 36 1 Karlovy Vary,tel. 62444 Mercedes Benz Financial Services ČR s.r.o. Daimlerova 2 Praha ZNALECKÝ POSUDEK o ceně motorového vozidla 648-13 Tovární značka

Více

Znalecký posudek č.0556/155/2014 o ceně přívěsného vozidla 8S6 7732

Znalecký posudek č.0556/155/2014 o ceně přívěsného vozidla 8S6 7732 Znalec: Kacafírek Petr,Na Hledíku 273,Staré Hradiště 533 52 tel: 62 53 142 e-mail: pkacafirek@seznam.cz Adresát: Mgr.Monika Cihelková Lazarská 1719/5 Praha 1,11 Znalecký posudek č.556/155/214 o ceně přívěsného

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K poř.č.7842/ 2014 o stanovení technického stavu a ceny tahače návěsů typ MAN 18.413 FLS SPZ LBN 77-83.

Z N A L E C K Ý P O S U D E K poř.č.7842/ 2014 o stanovení technického stavu a ceny tahače návěsů typ MAN 18.413 FLS SPZ LBN 77-83. 1 Ing.Ladislav Drbohlav soudní znalec ekonomika-ceny a odhady zem. strojů, traktorů, dílenských strojů, motorových vozidel technologických celků, věcí movitých strojírenství všeobecné, autoopravárenství

Více

kancelář-turnov, Jana Zajíce 2068 tel. fax 481/312645 mobil 606/600878 e-mail:l-drbohlav@quick.cz http://web.quick.cz/l-drbohlav

kancelář-turnov, Jana Zajíce 2068 tel. fax 481/312645 mobil 606/600878 e-mail:l-drbohlav@quick.cz http://web.quick.cz/l-drbohlav 1 Ing.Ladislav Drbohlav soudní znalec ekonomika-ceny a odhady zem. strojů, traktorů, dílenských strojů, motorových vozidel technologických celků, věcí movitých strojírenství všeobecné, autoopravárenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. O stanovení ceny motorového vozidla číslo: / 2016

ZNALECKÝ POSUDEK. O stanovení ceny motorového vozidla číslo: / 2016 ZNALECKÝ POSUDEK O stanovení ceny motorového vozidla číslo: 647-11 / 2016 Posudek vyžádán kým: Exekutorský úřad Děčín IČO: 66254949 Soudní exekutor Mgr. Zdeněk Pánek Prokopa Holého 130/15 405 02 Děčín

Více

kancelář-turnov, Jana Zajíce 2068 tel. fax 481/312645 mobil 606/600878 e-mail:l-drbohlav@quick.cz http://web.quick.cz/l-drbohlav

kancelář-turnov, Jana Zajíce 2068 tel. fax 481/312645 mobil 606/600878 e-mail:l-drbohlav@quick.cz http://web.quick.cz/l-drbohlav Ing.Ladislav Drbohlav soudní znalec ekonomika-ceny a odhady zem. strojů, traktorů, dílenských strojů, motorových vozidel technologických celků, věcí movitých strojírenství všeobecné, autoopravárenství

Více

Stanovení obvyklé ceny strojního zařízení. č / 15

Stanovení obvyklé ceny strojního zařízení. č / 15 Ing.Josef Jírovec,soudní znalec oboru doprava silniční a městská,ceny a odhady motorových vozidel, posuzování dopravních nehod, posuzování technického stavu vozidel, autoopravárenství AUTO KONZUL T, Kladská

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 1747/001/15

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 1747/001/15 1747/001/15 1/16 ZM Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 1747/001/15 Posudek vyžádal Exekutorský úřad Havlíčkův Brod Soudní exekutor Mgr. Stanislav Molák Bělohradská 299 580 01 Havlíčkův Brod Žádost - usnesení

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3944/186/2014. o ceně motorového vozidla Ford Mondeo 2.0L Duratorq DI Trend

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3944/186/2014. o ceně motorového vozidla Ford Mondeo 2.0L Duratorq DI Trend Dodavatel: Zpracoval: Adresát: Znalecký institut s.r.o. Burzovní palác Rybná 682/14 110 00 Praha 1 Tel: +420 272 047 381 Email: info@znaleckyinstitut.cz Web: www.znaleckyinstitut.cz Michal Kulič soudní

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 1749/003/15

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 1749/003/15 1749/003/15 1/23 4ZM Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 1749/003/15 Posudek vyžádal Exekutorský úřad Havlíčkův Brod Soudní exekutor Mgr. Stanislav Molák Nádražní 397 580 01 Havlíčkův Brod Žádost - usnesení

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 1745/010/14

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 1745/010/14 1745/010/14 1/21 4ZM Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 1745/010/14 Posudek vyžádal Exekutorský úřad Havlíčkův Brod Soudní exekutor Mgr. Stanislav Molák Nádražní 397 580 01 Havlíčkův Brod Žádost - usnesení

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 1748/002/15

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 1748/002/15 1748/002/15 1/16 4ZM Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 1748/002/15 Posudek vyžádal Exekutorský úřad Havlíčkův Brod Soudní exekutor Mgr. Stanislav Molák Bělohradská 299 580 01 Havlíčkův Brod Žádost - usnesení

Více

Ing.Ladislav Drbohlav. soudní znalec

Ing.Ladislav Drbohlav. soudní znalec Ing.Ladislav Drbohlav soudní znalec ekonomika-ceny a odhady zem. strojů, traktorů, dílenských strojů, motorových vozidel technologických celků, věcí movitých strojírenství všeobecné, autoopravárenství

Více

DEK ZNALECKY. 201s POS 9-906I. o stanoveni ceny motorov6ho vozidla. BFT Management, a.s. V OlSin6ch 16182 Praha 10 10000. Posudek vy26dan kim : SPZ

DEK ZNALECKY. 201s POS 9-906I. o stanoveni ceny motorov6ho vozidla. BFT Management, a.s. V OlSin6ch 16182 Praha 10 10000. Posudek vy26dan kim : SPZ ZNALECKY POS U DEK d. 9-906I 201s o stanoeni ceny motoro6ho ozidla Posudek y26dan kim : SPZ BFT Management, a.s. V OlSin6ch 16182 Praha 10 10000 7848118 Ze dne : Udel yisd6ni posudku : Termin ypracoini

Více

Stanovení obvyklé ceny vozidla OPEL ASTRA s využitím metodiky Znaleckého standardu č. I/2005 k datu 14. března 2012

Stanovení obvyklé ceny vozidla OPEL ASTRA s využitím metodiky Znaleckého standardu č. I/2005 k datu 14. března 2012 Příloha č. 1 Stanovení obvyklé ceny vozidla OPEL ASTRA s využitím metodiky Znaleckého standardu č. I/2005 k datu 14. března 2012 1 Identifikace vozidla Značka a typ vozidla: OPEL ASTRA Druh vozidla: OSOBNÍ

Více

Posudek vyhotovil: Martin Svoboda, IČ: 726 79 841 oceňování nemovitostí, vozidel a movitého majetku Ústecká 66, 405 02 Děčín XII Vilsnice

Posudek vyhotovil: Martin Svoboda, IČ: 726 79 841 oceňování nemovitostí, vozidel a movitého majetku Ústecká 66, 405 02 Děčín XII Vilsnice POSUDEKONLINE.CZ Posudek vyhotovil: Martin Svoboda, IČ: 726 79 841 oceňování nemovitostí, vozidel a movitého majetku Ústecká 66, 405 02 Děčín XII Vilsnice Adresát: Radka Pánková Elišky Krásnohorské 26,

Více

kancelář-turnov, Jana Zajíce 2068 tel. fax 481/312645 mobil 606/600878 e-mail:l-drbohlav@quick.cz http://web.quick.cz/l-drbohlav

kancelář-turnov, Jana Zajíce 2068 tel. fax 481/312645 mobil 606/600878 e-mail:l-drbohlav@quick.cz http://web.quick.cz/l-drbohlav 1 Ing.Ladislav Drbohlav soudní znalec ekonomika-ceny a odhady zem. strojů, traktorů, dílenských strojů, motorových vozidel technologických celků, věcí movitých strojírenství všeobecné, autoopravárenství

Více

Ing.Ladislav Drbohlav. soudní znalec

Ing.Ladislav Drbohlav. soudní znalec Ing.Ladislav Drbohlav soudní znalec ekonomika-ceny a odhady zem. strojů, traktorů, dílenských strojů, motorových vozidel technologických celků, věcí movitých strojírenství všeobecné, autoopravárenství

Více

Znalecký posudek č.0524/123/2014 o ceně přípojného vozidla S

Znalecký posudek č.0524/123/2014 o ceně přípojného vozidla S Znalec: Kacafírek Petr,Na Hledíku 273,Staré Hradiště 533 52 tel: 602 503 142 e-mail: pkacafirek@seznam.cz Adresát: Mgr.Monika Cihelková Lazarská 1719/5 Praha 1, 110 00 Znalecký posudek č.0524/123/2014

Více

Ing.Ladislav Drbohlav. soudní znalec

Ing.Ladislav Drbohlav. soudní znalec Ing.Ladislav Drbohlav soudní znalec ekonomika-ceny a odhady zem. strojů, traktorů, dílenských strojů, motorových vozidel technologických celků, věcí movitých strojírenství všeobecné, autoopravárenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10674-144/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10674-144/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: info@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

VIN nebo výrobní číslo karoserie / rok v. TKXHA31754ANB1177 /2005

VIN nebo výrobní číslo karoserie / rok v. TKXHA31754ANB1177 /2005 Značka a typ Agados 3 Druh vozidla nákladní přívěs valníkový Technický průkaz série, číslo BF 894955 Osvědčení o TP platné do 05/2015 Výrobní číslo vozidla / rok výroby TKXHA31754ANB1177/2005 VIN nebo

Více

ODOAKER a.s., Pernerova 441, 530 02 Pardubice, Ii,: 26147645

ODOAKER a.s., Pernerova 441, 530 02 Pardubice, Ii,: 26147645 S o u d n i zn a le c v oboru Ekonomika, ceny a odhady motorovych vozidel aveci movitych 2017 Dr. Stanislav Honeik, Jindfichova 302,28912 Sadske zyf O stanoveni obvykld ceny motorov6ho vozidla KIA RIO,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 1679/16

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 1679/16 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 1679/16 Posudek vyžádal Mgr.Radim Janoušek insolvenční správce dlužníka Jan Kaščák se sídlem Šantova 719/2, 77900 Olomouc ič: 66247641 Žádost - usnesení čj. elektronicky-email

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2**** - ***/09. o ceně motorového vozidla ŠKODA Octavia 4x4 1.9 TDi, RZ *** ****

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2**** - ***/09. o ceně motorového vozidla ŠKODA Octavia 4x4 1.9 TDi, RZ *** **** Ing. Jan KUBELKA soudní znalec Zadavatel: ********, *******, Česká Lípa ZNALECKÝ POSUDEK č. 2**** - ***/09 o ceně motorového vozidla ŠKODA Octavia 4x4 1.9 TDi, RZ *** **** Počet stran: 17 Počet příloh:

Více

Z n a l e c k ý p o s u d e k

Z n a l e c k ý p o s u d e k znalec: ing Bohumil Neužil Kamýk nad Vlt.158.t. 602 103 780 titl EZ Distribuce, a.s. správa energetického majetku Teplická 874/8, 405 02 D í n 4 pracovišt P íbram 247 29 035 Z n a l e c k ý p o s u d e

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3943/185/2014. o ceně motorového vozidla Škoda Fabia 1.2 Classic

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3943/185/2014. o ceně motorového vozidla Škoda Fabia 1.2 Classic Dodavatel: Zpracoval: Adresát: Znalecký institut s.r.o. Burzovní palác Rybná 682/14 110 00 Praha 1 Tel: +420 272 047 381 Email: info@znaleckyinstitut.cz Web: www.znaleckyinstitut.cz Michal Kulič soudní

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 532-15 ----------------------------------------------------------------

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 532-15 ---------------------------------------------------------------- Znalec : Ing.Petr Hajtmar,CSc. Urbánkova 8 624 00 B R N O Adresát : Ha-Konstrukt-CZ, s.r.o., Mgr.Václav Rožec, IS Polanka 10/214 674 01 Třebíč Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 532-15 ----------------------------------------------------------------

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č Znalec : Ing.Petr Hajtmar,CSc. Urbánkova 8 624 00 B R N O Adresát : JUDr. Arnošt Hlaváček, IS Kateřiny Moučkové tř. kpt. Jaroše 19 602 00 B R N O Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 558-16 ----------------------------------------------------------------

Více

1.2. Údaje o opravách a poškození 2x velká havárie opravy přední částí vozidla, včetně P-nápravy, nově v 2014 havárie PP - část vozidla viz FOTO

1.2. Údaje o opravách a poškození 2x velká havárie opravy přední částí vozidla, včetně P-nápravy, nově v 2014 havárie PP - část vozidla viz FOTO Ing. Jaroslav NOVOTNÝ CR - 755 01 Vsetín, Lázky 653 + 420 603 861190 www.znalecnovotny.cz info@znalecnovotny.cz soudní znalec s CERTIFIKÁTEM D/A/CZ EN 45013 0.1. Znalecký úkol ZNALECKÝ POSUDEK - 2452/III.2014

Více

Dodavatel: Znalecký institut s.r.o. Zpracoval: Michal Kulič Burzovní palác Do průhonu 100

Dodavatel: Znalecký institut s.r.o. Zpracoval: Michal Kulič Burzovní palác Do průhonu 100 Dodavatel: Znalecký institut s.r.o. Zpracoval: Michal Kulič Burzovní palác Do průhonu 100 Rybná 682/14 250 84 Květnice 110 00 Praha 1 Znalec z oboru ekonomika, IČ: 24724980 DIČ: CZ24724980 Tel: +420 272

Více

Znalecký posudek č.0529/128/2014 o ceně motorového vozidla KH 62-63

Znalecký posudek č.0529/128/2014 o ceně motorového vozidla KH 62-63 Znalec: Kacafírek Petr,Na Hledíku 273,Staré Hradiště 533 52 tel: 602 503 142 e-mail: pkacafirek@seznam.cz Adresát: Mgr.Monika Cihelková Lazarská 1719/5 Praha 1, 110 00 Znalecký posudek č.0529/128/2014

Více

Ocenění soboru 3 ks zemědělských strojů a 1 ks traktoru pol. 1-4, v majetku společnosti SVM Drahelčice s.r.o.

Ocenění soboru 3 ks zemědělských strojů a 1 ks traktoru pol. 1-4, v majetku společnosti SVM Drahelčice s.r.o. Z N A L E C K Ý č. 2522-160/13 P O S U D E K Ocenění soboru 3 ks zemědělských strojů a 1 ks traktoru pol. 1-4, v majetku společnosti SVM Drahelčice s.r.o. Vlastník: SVM Drahelčice s.r.o. Drahelčice 132

Více

Mercedes-Benz S500 w140

Mercedes-Benz S500 w140 Protokol kontroly technického stavu vozu Mercedes-Benz S500 w140 Datum kontroly Kód technika UZ0001 Základní informace Rok výroby 1995 Hodnocení 68% Dokumenty 83 % Počet km 365 000 km 66 % Sedan, 4 dveře,

Více

SOUPIS MOVITÝCH VĚCÍ

SOUPIS MOVITÝCH VĚCÍ SOUPIS MOVITÝCH VĚCÍ I. NAKLADAČ SCAT LOADER MF 518 1.NÁLEZ 1.1 Identifikace vozidla Značka a typ vozidla: SCAT LOADER MF 518 Druh vozidla: univerzální mininakladač Technický průkaz série, číslo: OBB 0000591

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 532-15 ----------------------------------------------------------------

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 532-15 ---------------------------------------------------------------- Znalec : Ing.Petr Hajtmar,CSc. Urbánkova 8 624 00 B R N O Adresát : Ha-Konstrukt-CZ, s.r.o., Mgr.Václav Rožec, IS Polanka 10/214 674 01 Třebíč Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 532-15 ----------------------------------------------------------------

Více

ZNALECKY POSUDEK. c. 5868-01"8/2012. 74i3td:ni riiedni ceny nemovitosti pro daiovd fdely.

ZNALECKY POSUDEK. c. 5868-018/2012. 74i3td:ni riiedni ceny nemovitosti pro daiovd fdely. ZNALECKY POSUDEK c. 5868-01"8/2012 o cend nemovitostf ve mdstd Vy5kovo mfstni i6sti Lhota, pozemkri parc.i. 49 - zastavilnf plocha a'n"6dvoiiripare;i. 50/1 -zastavdnf plochaa nidvoff a parc.i. 53 -zahradla,

Více

ODOAKER a.s., Pernerova 441, 530 02 Pardubice, li: 2614745. Pro potiebu zadavatele 8.6.2012 Ke dni prohlidky tj. k 8.6.2012 7 2 1 (podet listri 2)

ODOAKER a.s., Pernerova 441, 530 02 Pardubice, li: 2614745. Pro potiebu zadavatele 8.6.2012 Ke dni prohlidky tj. k 8.6.2012 7 2 1 (podet listri 2) S o ud n i z n a le c v oboru Ekonomika, ceny a odhady motorovych vozidel av6ci moviti/ch 2012 Dr. Stanislav Honeik, Jindiichova 302,28912 Sadska 201? O stanoveni obvykl6 ceny motorov6ho vozidia BMW 525

Více

1/15 Číslo protokolu: csob cr 984

1/15 Číslo protokolu: csob cr 984 1/15 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum

Více

ODBORNÝ POSUDEK. 745934 7B09312 - Škoda - Fabia II - 1.2 12V HTP Classic (51kW) Pneumatiky. Pneumatiky sezóní. Výbava vozidla. Poznámka k vozidlu

ODBORNÝ POSUDEK. 745934 7B09312 - Škoda - Fabia II - 1.2 12V HTP Classic (51kW) Pneumatiky. Pneumatiky sezóní. Výbava vozidla. Poznámka k vozidlu Eurotax Glass's V závětří 1478 /6, 170 00 Praha 7 IČ: 26448335, DIČ: CZ26448335 Tel.: +420724278208 ODBORNÝ POSUDEK Číslo smlouvy: 745934 RZ: 7B09312 VIN: TMBEH25J0C3025849 V provozu od: 22.7.2011 První

Více

Škoda Octavia Scout. Hodnocení 88% Základní informace. Protokol kontroly technického stavu vozu. Kompletní servis při prodeji a nákupu ojetého vozu.

Škoda Octavia Scout. Hodnocení 88% Základní informace. Protokol kontroly technického stavu vozu. Kompletní servis při prodeji a nákupu ojetého vozu. Protokol kontroly technického stavu vozu Škoda Octavia Scout Datum kontroly 27.09.2016 Kód technika UZ0004 Základní informace Rok výroby 2008 Hodnocení 88% Dokumenty 95 % Počet km 101 535 km Karoserie

Více

Odborný odhad část 6.

Odborný odhad část 6. Znalec: Ing. Jaroslav Sedlák Kellnerova 6 627 00 Brno Adresát: Mgr. Ing. Josef Carda Jakubské náměstí 1 602 00 Brno (IČO: 42301289) Odborný odhad část 6. Stanovení obvyklé ceny motorových vozidel z majetku

Více

1/9 Číslo protokolu: csob cr 2183

1/9 Číslo protokolu: csob cr 2183 1/9 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O VOZIDLE

Více

Dodavatel: Znalecký institut s.r.o. Zpracoval: Michal Kulič Burzovní palác Do průhonu 100

Dodavatel: Znalecký institut s.r.o. Zpracoval: Michal Kulič Burzovní palác Do průhonu 100 Dodavatel: Znalecký institut s.r.o. Zpracoval: Michal Kulič Burzovní palác Do průhonu 100 Rybná 682/14 250 84 Květnice 110 00 Praha 1 Znalec z oboru ekonomika, IČ: 24724980 DIČ: CZ24724980 Tel: +420 272

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo Stanovení obvyklé ceny vozidel 3 vozidla. Zadavatel Okresní soud v Jičíně Šafaříkova Jičín

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo Stanovení obvyklé ceny vozidel 3 vozidla. Zadavatel Okresní soud v Jičíně Šafaříkova Jičín Tomáš Benda, Albrechtická bl. 568/4, Most 434 01. tel: +420 602 494 468, e-mail: aa.benda@seznam.cz Soudní znalec pro obory: Ekonomika, ceny a odhady motorových vozidel. Strojírenství všeobecné, technický

Více

Škoda Octavia. Hodnocení 61% Základní informace. Protokol kontroly technického stavu vozu. Kompletní servis při prodeji a nákupu ojetého vozu.

Škoda Octavia. Hodnocení 61% Základní informace. Protokol kontroly technického stavu vozu. Kompletní servis při prodeji a nákupu ojetého vozu. Protokol kontroly technického stavu vozu Škoda Octavia Datum kontroly 26.04.2016 Kód technika UZ0006 Základní informace Rok výroby 2003 Hodnocení 61% Dokumenty 71 % Počet km 304 360 km 50 % Fastback, 5

Více

ODBORNÝ POSUDEK. 784351 7T86590 - Škoda - Octavia II diesel - 2.0 TDI CR Active (81kW) Pneumatiky sezóní. Pneumatiky.

ODBORNÝ POSUDEK. 784351 7T86590 - Škoda - Octavia II diesel - 2.0 TDI CR Active (81kW) Pneumatiky sezóní. Pneumatiky. Eurotax Glass's V závětří 1478 /6, 170 00 Praha 7 IČ: 26448335, DIČ: CZ26448335 Tel.: +420724278208 ODBORNÝ POSUDEK Číslo smlouvy: 784351 RZ: 7T86590 VIN: TMBDN21Z3D2034701 V provozu od: 25.7.2012 První

Více

1/14 Číslo protokolu: csobl asset 32

1/14 Číslo protokolu: csobl asset 32 1/14 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Ocenění motorového vozidla poškozeného dopravní nehodou za účelem prodeje Závěrečná práce Vedoucí práce: prof. Ing. Jan

Více

ě ý úř Ž ě Ž á ř á á Ž á ž ě á Á Ý Í ě ý ř Žďá ý úř ř ý á ú á řá é ě á é ř Žá ě é ř ž ě ě é ě é éž ž ú ě ý á ě ě á á ř ě á Í ž ě á ž ď é Í ě á á á ú ě é ž ě é é é ž áž ú ě ý ě ě á á ř ě á é ú é ú ě ě á

Více

1/12 Číslo protokolu: csob cr 958

1/12 Číslo protokolu: csob cr 958 1/12 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10206-086 / 14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10206-086 / 14 ZP 10206-086/2014 1 Ing. Ivan K r e j s a, Leštinská 22, 789 01 Z á b ř e h, tel - 602 / 52 72 99 Soudní znalec v oboru doprava, ekonomika, strojírenství, podniky (www.crash.cz) Objednatel posudku : MORAVOLEN

Více

Dodavatel: Znalecký institut s.r.o. Zpracoval: Michal Kulič Burzovní palác Do průhonu 100 ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4614/177/2016

Dodavatel: Znalecký institut s.r.o. Zpracoval: Michal Kulič Burzovní palác Do průhonu 100 ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4614/177/2016 Dodavatel: Znalecký institut s.r.o. Zpracoval: Michal Kulič Burzovní palác Do průhonu 100 Rybná 682/14 250 84 Květnice 110 00 Praha 1 Znalec z oboru ekonomika, odvětví IČ: 24724980 DIČ: CZ24724980 Tel:

Více

1/23 Číslo protokolu: csob cr 3720

1/23 Číslo protokolu: csob cr 3720 1/23 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 ÚDAJE O VOZIDLE RZ: 1AZ6213 Tovární

Více

1/10 Číslo protokolu: csob cr 1329

1/10 Číslo protokolu: csob cr 1329 1/10 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky:

Více

1/20 Číslo protokolu: csobl asset 37

1/20 Číslo protokolu: csobl asset 37 1/20 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum

Více

Ocenění soboru 3 ks zemědělských strojů a 1 ks traktoru pol. 1-4, v majetku společnosti SVM Drahelčice s.r.o.

Ocenění soboru 3 ks zemědělských strojů a 1 ks traktoru pol. 1-4, v majetku společnosti SVM Drahelčice s.r.o. Z N A L E C K Ý č. 2522-160/13 P O S U D E K Ocenění soboru 3 ks zemědělských strojů a 1 ks traktoru pol. 1-4, v majetku společnosti SVM Drahelčice s.r.o. Vlastník: SVM Drahelčice s.r.o. Drahelčice 132

Více

1/9 Číslo protokolu: csob cr 730

1/9 Číslo protokolu: csob cr 730 1/9 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum

Více

ľ č á á í š í ář ář á ľ Ć ľ ář é ľ Ć č á ě á í ĺ ář á č ě ľ ě ľá í ř ů ź ż ý ź đě šížá ě č á á ě ě á ý ľ ľ ý í ář é Č ĺ č ě á í ář á Š š í á Š á í ľ é Š ú í ě á í ľ ář á č ě ľ ě ľ í ř ů ě ľ í ľ ř é í ľ

Více