Stimulační techniky u seniorů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stimulační techniky u seniorů"

Transkript

1 - 1 - Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Katedra speciální pedagogiky Stimulační techniky u seniorů Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph.D. Zpracovala: Bc. Martina Stehlíková Brno

2 Poděkování: Velmi děkuji PhDr. Dagmar Opatřilové, Ph.D. za trpělivé a odborné vedení diplomové práce, za cenné rady při jejím zpracování a za poskytnutí času. Mé poděkování patří i ochotným seniorům a fyzioterapeutům, kteří se spolupodíleli na výzkumném šetření. 2

3 - 3 - Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a použila jsem pouze literaturu a prameny uvedené v seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena v knihovně na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně... podpis 3

4 Úvod 5 1 Teoretická východiska 1.1 Stáří, stárnutí, geriatrie, gerontologie Péče o seniory Ústavní péče Vzdělávání seniorů 13 2 Vybrané chorobné procesy 2.1 Nemoci ovlivňující stáří Cévní mozková příhoda Roztroušená skleróza Demence 23 3 Stimulační techniky 3.1 Proprioreceptivní neuromusculární facilitace Bobath koncept Metoda bazální stimulace Ergoterapie, muzikoterapie, arteterapie 37 4 Srovnání stimulačních technik u pacientů s roztroušenou sklerózou a po cévní mozkové příhodě 4.1 Cíl diplomové práce, metody, hypotézy Stručná charakteristika sledovaného souboru Prezentace výzkumu a jeho analýza Komparace výsledků výzkumného projektu 69 Závěr 71 Resumé 72 Summary 73 Literatura 74 Úvod 4

5 - 5 - Práci na dané téma jsem si zvolila proto, že mě nejenom velmi zajímá, ale také s touto populační skupinou pracuji více než 10 let jako fyzioterapeutka. Neurologická postižení v tomto věku jsou velmi častá a zanechávají větší či menší hybná postižení, která již nejsou i přes veškerou péči možná plně kompenzovat. Mezi nejčastější neurologické onemocnění seniorského věku se řadí cévní mozková příhoda, Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, roztroušená skleróza mozkomíšní a další. Takto postižení lidé trpí kromě poruch hybnosti i různými formami fatických, gnostických a praktických poruch. Často jsou nejen invalidizováni, ale ocitají se v úplné sociální izolaci. Těžce postižení tráví svůj čas často jen vleže na lůžku, kde je prostor pro stimulaci velmi malý (péče o ně se soustřeďuje většinou je na příjem potravy a vyměšování). S rozvojem lékařské vědy se lidé dožívají stále vyššího věku a tato skupina obyvatel ( nad 60let věku) je i vlivem dalších faktorů čím dál více početnější. Svou roli hraje i klesající porodnost, sociální péče, výživa obyvatelstva apod. Senioři jsou z hlediska pedagogiky zatím pořád bráni jako okrajová část populace, i když v posledních letech začíná péče o ně vystupovat do popředí např. U3V. Cílem mé diplomové práce je srovnání vybraných stimulačních technik ( propirioreceptivní neuromusculární facilitace a Bobath konceptu) a posouzení samostatnosti a soběstačnosti seniorů za pomoci těchto vybraných stimulačních technik u pacientů s roztroušenou sklerózou a po cévní mozkové příhodě. Zároveň chci zanalyzovat vliv vybraných podpůrných a stimulačních technik na pacienty po prodělané cévní mozkové příhodě a s roztroušenou sklerózou mozkomíšní. Diplomová práce je členěna do čtyř kapitol. V první kapitole jsou vymezeny pojmy stáří, geriatrie, dále jsou uvedeny možnosti péče o seniory. Ve druhé kapitole se věnuji chorobným procesům typickým pro seniorský věk. Třetí kapitola je věnována vybraným stimulačním technikám, které je možné aplikovat u neurologických pacientů. Ve čtvrté, výzkumné, části je zpracováno srovnání stimulačních technik. V mé absolventské práci jsou použity tyto techniky a metody: analýza odborné literatury a dokumentů, metoda komparativní, metoda individuálních případů, kvantitativní šetření dotazníkovou technikou. 5

6 Podstatou této práce je představit stimulační techniky u seniorů, které lze účinně používat u všech věkových kategorií a u jakéhokoli postižení. 1 Teoretická východiska 6

7 Stáří, stárnutí, geriatrie, gerontologie Začátky gerontologie vědy o stárnutí a stáří a geriatrie nauky o chorobách ve stáří sahají až do starověku. Již staří Řekové měli své představy o stárnutí a stáří. Pokládali stáří nejprve za nevyléčitelnou chorobu, později dle pozorování začali tvrdit, že stárnutí je přirozený, fyziologický proces, který je třeba odlišit od patologických procesů. V průběhu dalších staletí nalézáme z různých zdrojů snahy či pokusy zjistit a pozitivně ovlivnit proces stárnutí a stáří zachovat si věčné mládí. Teorie stárnutí Stárnutí je multifaktoriální děj, sestávající z genetického základu, faktorů zevního prostředí a dalších procesů. (Jedlička 1991, s. 6) Teorie genetická vychází z poznatků ověřených statistickými údaji, že dožívají-li se rodiče vysokého věku, je pravděpodobné, že se dožijí vysokého věku i děti. Tato teorie předpokládá, že primárním základem určení věku je molekulární genetický materiál. Stárnutí se tedy jeví jako určitý naprogramovaný děj. Teorie mutační považuje stárnutí za výsledek somatických mutací, a to spontánních a způsobených ionizujícím zářením. Teorie omylů předpokládá nahromadění metabolických odchylek od normálu, které vedou k metabolická dysharmonii a k zániku buňky. Teorie autoimunní k zániku buňky a tím k projevům stáří dochází na podkladě autoimunních procesů tvorbě protilátek proti vlastním bílkovinám. Teorie volných radikálů volné radikály představují vysoce aktivní látky vznikající jako produkt metabolismu, které reagují s biologicky významnými látkami a mění jejich složení. Důsledkem těchto reakcí je potom stárnutí celého organismu. Stárnutí je souborem celé řady pochodů, jejichž začátky se datují mnohem dříve, než postřehneme první zjevné známky stárnutí. S nastupujícím věkem se snižuje látková výměna, snižuje se spotřeba kyslíku, zpomaluje se syntéza bílkovin. Charakteristický je úbytek tkání. Dochází k involuci specifických orgánových struktur ve prospěch tukové a vazivové tkáně. (Jedlička 1991, s. 7) 7

8 Změny vedou k funkčním poruchám, snížení výkonnosti, poruše adaptace na zátěž, zvyšuje se unavitelnost, snižuje se odolnost vůči infekcím, prodlužuje se doba případné rekonvalescence. Tyto funkční a morfologické změny vedou ke změně vzhledu a chování stárnoucího člověka. V procesu stárnutí existují značné individuální rozdíly, často funkční věk neodpovídá věku kalendářnímu. Při posuzování stáří vychází z konvence expertů WHO, která se dohodla na následujícím věkovém členění : let - střední věk, interevium let rané stáří, senescence let vlastní stáří, pokročilý stařecký věk, senium 90 let a více dlouhověkost, patriarchium (srov.jedlička 1991, Mühlpachr 2004) Tělesná involuce Vzhled kůže se stává vrásčitou, ztrácí elasticitu, je suchá, objevují se pigmentové skvrny Vlasy šedivění, řídnutí vlasů až tvorba pleši Svalstvo zmenšuje svůj objem, ztrácí pružnost a sílu, snižuje se schopnost rychlé reakce Kosti a klouby kosti se stávají řidšími, křehčími, jsou snadno zranitelné, kloubní vazy ztrácejí svou délku a pružnost, kloubní chrupavky se snižují Výška v důsledku změn pohybového aparátu, úbytkem svalové hmota a snížením svalového napětí se snižuje Hmotnost v důsledku snížení svalové hmoty a úbytku podkožního tuku fyziologicky ubývá Nervový systém dochází k úbytku mozkových buněk, ztrátě pružnosti mozkových cév což vede k postupnému poklesu kapacity paměti především krátkodobé a k prodloužení doby reakce Smyslové orgány velmi rozšířené jsou problémy se zrakem a sluchem. Presbyopie čili starozrakost je často spojena s kataraktou, je snížena ostrost vidění a adaptace na tmu. Častá je nedoslýchavost. Poruchy rovnováhy jsou způsobeny v degenerativních procesech vnitřního ucha a poruchami prokrvení mozku. 8

9 - 9 - O dalších neduzích se zmiňuji v další samostatné kapitole. Geriatrie Medicínský obor zabývající se diagnostikou a léčbou chorob ve stáří. Název je odvozen z řeckých slov gerón (stařec) a iatró (léčím). V rámci České republiky je samostatným specializačním lékařským oborem, který vychází z vnitřního lékařství. (Mühlpachr 2004,s. 11) Řeší komplexní, multidisciplinární problematiku prolínající i ostatní lékařské a příbuzné obory ( rehabilitaci, neurologii, psychiatrii, ošetřovatelskou péči, sociální služby). Cílem oboru není dlouhodobá ošetřovatelská léčba, ale zachování a obnova samostatnosti a soběstačnosti seniorů. Hlavním úkolem geriatrie jako vědy o nemocech ve vyšším věku je vysvětlit a ovlivnit zvláštnosti nemocí a profylaxi chorob předčasného stáří. Ve stáří stoupá nemocnost a mortalita. Příčina spočívá v kombinaci primárního fyziologického involučního pochodu s patologickými procesy. (Jedlička 1991,s. 34) Gerontologie Nauka o lidském stáří, stárnutí organismů a chorobách stáří. Není to samostatná vědecká disciplína, ale multidisciplinární souhrn poznatků o stárnutí a stáří. Gerontologie je členěna na tři hlavní skupiny: experimentální gerontologie zkoumá proč a jak živé organismy stárnou sociální gerontologie studuje vzájemné vztahy seniorů a společnosti, jak stárnutí populace ovlivňuje společnost klinická gerontologie zabývá se zvláštnostmi zdravotního stavu a nemocí ve stáří, klinickými obrazy, průběhem, vyšetřováním, léčbou a sociálními souvislostmi (Mühlpachr 2004, s. 10) 1.2 Péče o seniory 9

10 Podle statistických dat o věkové struktuře obyvatelstva se počet osob starších 60 let na území ČR neustále zvyšuje. V městě Brně je to např. 22,3% obyvatelstva.proto je nezbytné zabývat se péčí o seniory. Péči o seniory lze obecně rozdělit do 3 úrovní: péče o starého občana v rodině sociální péče o starého občana v ambulantních podmínkách ústavní a poloústavní péče o starého člověka (Mühlpachr 2004, s. 104) Zaměřila jsem se na město Brno, které je srovnatelné s většinou velkých měst v ČR. V městě Brně je relativně široká síť sociálních služeb. Je zde 6 domovů důchodců s celkovou kapacitou 1246 lůžek, dále 6 domovů penzionů pro důchodce s kapacitou 547 lůžek. Dále je v Brně také 19 domů s pečovatelskou službou s kapacitou 526 míst (srov. ). Tato péče je zajišťována sociálním odborem Magistrátu města Brna. V městě Brně funguje 31 klubů důchodců, jejichž činnost je dotována z rozpočtu příslušných městských částí. Nabídku sociálních služeb pro seniory doplňují nestátní organizace, které provozují zařízení pro trvalý, přechodný i denní pobyt seniorů. Sociální péče o starého člověka v ambulantních podmínkách se přednostně zaměřuje na pomoc osamělým starým lidem bez rodinného zázemí. Jde jednak o dávky sociální péče, jednak o sociální služby. (Mühlpachr 2004, s. 104) Veškerá péče se poskytuje pomocí sociálních pracovnic a geriatrických sester. Poptávka po umístění v domovech důchodců a penzionech pro seniory převyšuje současnou nabídku. V současné době se uvažuje o pilotním projektu chráněného bydlení pro seniory. Sám občan senior může požádat odbor sociálních věcí příslušného obecního úřadu o zavedení pečovatelské služby ( Pečovatelská služba není nárokovatelná a může být odmítnuta. Pečovatelka dochází ke klientovi obvykle jen v pracovní dny. Pečovatelskou službu provozují obecní úřady, ústavy sociálních služeb, veřejně prospěšné organizace a nestátní neziskové organizace.pečovatelky mohou být profesionální či dobrovolné. K základním úkolům této služby patří: nákupy včetně vyzvedávání léků a zdravotnických pomůcek rozvoz jídla včetně možnosti základních diet doprovod klienta na zdravotní výkony či na úřední jednání 10

11 praní prádla v prádelně provozování středisek osobní hygieny provozování jídelen, případně klubu důchodců provozování zařízení pro denní pobyt (tzv.domovinky) Domovinky jsou zařízení pro denní pobyt, někdy jsou označovány jako denní stacionáře. Klient je obvykle ráno přivezen a odjíždí kolem 16. hodiny. Dopravu zajišťuje buď rodina nebo dopravní prostředek daného zařízení. Náplní pobytu je zajištění dohledu, poskytnutí ošetřovatelské a rehabilitační péče, stravování a obvykle animační ergoterapeutický program. V rámci programu Prevence kriminality seniorů jsou v městě Brně realizovány projekty se specifickým zaměřením na seniory ( Jedná se o tyto projekty: Centrum tísňového signálu (CTS) zabezpečuje rychlou pomoc seniorům a zdravotně postiženým občanům při náhlém zhoršení zdravotního stavu, a to prostřednictvím komunikátoru s dálkovým ovladačem s výstupem na pult centralizované ochrany městské policie. Senior linka jejíž cílem je zvýšení pocitu bezpečí formou informačního servisu o tzv. neobjednaných službách jako jsou odpočty plynoměrů, vodoměrů apod. Projekt být viděn zaměřený na zvýšení bezpečnosti seniorů v silničním provozu. Besedy se seniory pro zlepšení informovanosti starších spoluobčanů, zlepšení komunikace s nimi a zvýšení jejich pocitu bezpečí. Průvodce pro seniory informační brožura, zaměřená na předávání informací z oblasti bezpečného chování seniorů. 1.3 Ústavní péče Ústavní a poloústavní péče o starého člověka je poskytována starým lidem jednak v domovech důchodců (s plnou sociální a zdravotní péčí), jednak v domovech penzionech, kde je tato péče poskytována částečně. Variantou domovu důchodců jsou ústavy sociální péče se zvýšenou psychiatrickou péčí. (Mühlpachr 2004, s. 104) Pro seniory, kteří vyžadují dlouhodobou, obvykle trvalou ústavní péči, respektive kteří si nepřejí z nějakého důvodu vést vlastní domácnost (např.po ovdovění), jsou určeny 11

12 především domovy důchodců a domovy penziony pro důchodce, za určitých podmínek i ústavy sociální péče pro dospělé pro občany s syndromem demence, chronickým alkoholismem apod. Odlišovat je třeba domy s pečovatelskou službou. Domy s pečovatelskou službou provozují ústavy sociálních služeb nebo městské úřady. Občan v nich není v pozici chovance, nýbrž jako běžný nájemce bytu. Byty jsou malometrážní se samostatným příslušenstvím a kuchyňským koutem. Občan může vést zcela samostatný život, není nijak režimově omezen, není narušeno jeho soukromí. Rozsah poskytovaných služeb je v rámci běžné pečovatelské služby, které občan může, ale nemusí využívat. Obvykle jsou přijímání žadatelé starší 70 let, event.i mladší, jejichž eventuální postižení nebrání samostatnému životu. Domovy důchodců (DD) tvoří asi 75% kapacity dlouhodobé ústavní péče o seniory. Přinášení svým klientům jistá režimová opatření. Je zde větší objem péče za cenu průniku do jejich soukromí, což je dáno horším zdravotním i funkčním stavem obyvatel domovů důchodců. V DD bývá téměř 25% zcela nepohyblivých klientů jde především o tzv. ošetřovatelská oddělení a asi 40% částečně nepohyblivých ( Naproti tomu se v domovech penzionech imobilní lidé prakticky nevyskytují. Prostor a zázemí uvnitř budov je postupně zkvalitňováno, zařízení jsou postupně vybavována moderními pomůckami pro poskytování péče, ale i pro společenské vyžití klientů. Ve většině domovů je snaha posilovat kapacitu jedno a dvoulůžkových pokojů. V případě nestátních domovů jsou tendence o vytváření domácího prostředí. V těchto zařízeních je nejsilněji zastoupen zdravotnický personál. Bohužel, pokud je zároveň i managerem, často se projevují tendence k medializaci zařízení není kladen dostatečný důraz na jeho sociální charakter. Stále ještě chybí dostatek personálu, který by se věnoval nabídce programů pro klienty k využití jejich volného času. V některých zařízeních suplují tuto činnost zdravotničtí pracovníci, často rehabilitační sestry. Obecně je i poměrně málo rozšířena aktivizace klientů domovy jsou často nedostatečně vybaveny nejen personálně, ale i materiálně. Mezi významné prvky aktivizace je zapojení studentů dobrovolníků, kteří většinou své studium orientují pedagogicko sociálním směrem ( Zcela nepostradatelná je i spolupráce s rodinami jako jedna z forem propojení ústavního zařízení s vnějším světem. Kvalitní spolupráce s rodinou je nezbytně nutné zahrnout do života zařízení. Jedním z výrazných ukazatelů otevřenosti v přístupu k rodině je také 12

13 organizace návštěvních hodin ve většině domovů je toto řešeno individuálně dle potřeb klientů i rodinných příslušníků. Součástí ústavní péče pro seniory je i tzv.hospicová péče poskytující péči na samotném konci života. Péče je zde multidisciplinární, zohledňuje potřeby pacienta v preterminálním nebo terminálním stavu. Hospic má podobu nestátního lůžkového zdravotnického zařízení.při samotné péči o klienta hospic počítá také s účastí blízkých osob a poskytuje péči pozůstalým. (Mühlpachr 2004, s ) 1.4 Vzdělávání seniorů Gerontopedagogika je nová disciplína, která se terminologicky i obsahově vyvíjí. Je součástí andragogiky jako vědy o výchově a vzdělávání dospělých. Jeví se jako nutnost v současné postmoderní době, v době celoživotního vzdělávání a celoživotního učení. (Mühlpachr 2004, s. 130) Funkce vzdělávání: preventivní různá opatření, která pozitivně ovlivňují průběh stáří a stárnutí anticipační přispívá k pozitivní připravenosti na změny ve stylu života, ke kterým dochází při odchodu do důchodu rehabilitační potřebná ke znovuobnovování a udržování fyzických a duševních sil posilovací přispívá k rozvoji zájmů, k podpoře aktivity, k získávání zájmů a potřeb (srov. Mühlpachr 2004, Livečka 1982) K udržení duševní kondice je nezbytné permanentní mentální cvičení, podobně jako je tomu u stavu fyzického. Významná je touha řady seniorů doplnit si vědomosti, které dříve nezískali. Velkou roli hraje i pocit seberealizace. Koncepci celoživotního vzdělávání formulovala nejprve organizace UNESCO v roce Jedná se o nadstavbu výuky ve školách bez věkového omezení zájemců o studium. Spadá sem veškeré učení a poznávací aktivity člověka v průběhu života. Nejrozšířenějším typem vzdělávání seniorů jsou univerzity třetího věku U3V ( První U3V vznikla v r ve Francii na Univerzitě společenských věd v Toulouse.Založil ji profesor práva a ekonomických věd P.Vellase. (Mühlpachr 2004, s. 139) Historie českých vzdělávacích programů pro seniory začala v roce 1986 na Palackého univerzitě v Olomouci. 13

14 Univerzity třetího věku jsou součástí vysokých škol a jsou otevřeny širší veřejnosti. Zájemcům vyššího věku nabízejí všeobecné, zájmové a neprofesní vzdělávání na vysokoškolské úrovni. Je přitom zohledněn zdravotní stav posluchačů, jejich úroveň myšlení i životní situace. Vzdělávací programy a obory v rámci U3V na tuzemských vysokých školách jsou rozmanité a velmi diferencované. Najdeme zde tradiční cykly populárně naučných přednášek a doprovodných akcí pro volný čas, ale i ucelené vzdělávací programy (nejčastěji dvou až tříleté), kursy využívající moderní výpočetní techniku, možnost zapojování se do mezinárodních grantových programů, jazykové vzdělávání, kursy na podporu fyzické i mentální kondice a další. Závažným problémem rozšiřování a zkvalitňování programů pro seniory je skutečnost, že na seniorské vzdělávání stát nijak finančně nepřispívá. Vysoké školy tedy poskytují seniorům vzdělávání ze svých rozpočtů ( Univerzity třetího věku jsou jednou ze součástí programu celoživotního vzdělávání. Jsou spjaty s vysokými školami a poskytují neprofesní vzdělávání na vysokoškolské úrovni lidem vyššího věku. Dlouhou tradici mají v menších, neuniversitních městech tzv. Akademie třetího věku. Jsou obdobou U3V. Je chápána jako zájmové semestrální studium, určené seniorům, kteří chtějí věnovat svůj volný čas vzdělávání. Jsou realizovány nejrůznější výukové programy, které umožní dozvědět se něco nového, porovnat své dosavadní vědomosti a zkušenosti s novými poznatky. Nabízí se možnost splnit si svou touhu zabývat se obory, na které nebyl dosud čas. Jsou většinou organizovány pod záštitou organizací jako jsou domy kultury, centra volného času, Červeného kříže. Při kulturních střediscích jsou zřizovány Kluby aktivního stáří, v jeho rámci jsou pořádány přednášky, koncerty, filmová představení, taneční kursy. 2 Vybrané chorobné procesy 14

15 Nemoci ovlivňující stáří Výskyt nemocí, které se vyskytují ve stáří, lze rozdělit do několika skupin. Často je ale těžké určit přesnou hranici mezi změnami podmíněnými stářím a patologickým procesem: choroby, se kterými se setkáváme výhradně ve vysokém věku a tvoří tak určitý protipól dětských chorob: poruchy sluchu a zraku, hypertrofie prostaty u mužů, senilní demence choroby vyskytující se i ve středním věku, ale jejich doménou je právě seniorský věk: aterioskleróza, kardiovaskulární onemocnění, nemoci dýchacího a pohybového aparátu, endokrinní poruchy, tumory největší skupinu tvoří nemoci, které jsou časté i v mladším a středním věku, ale svým průběhem vykazují celou řadu odchylek zvláštní skupinu chorob tvoří geneticky zakódované poruchy syndromy předčasného stáří (Jedlička 1991, s ). Nemoci ve stáří mají celou řadu zvláštností: charakteristickým znakem je multimorbidita, tedy výskyt celé řady chorob současně zvyšuje se výskyt chronických onemocnění změny klinických obrazů např. akutní onemocnění mají obvykle velmi bouřlivý průběh průběh nemocí bývá odlišný od známého typického obrazu, často nereagují dostatečně na příslušnou léčbu zvyšuje se počet komplikací, vznik jedné choroby dává impuls k jakési řetězové reakci a vzniku dalších chorob, komplikující dosavadní průběh nemoci první Dále uvádím stručný přehled vybraných nemocí: interní choroby ischemická choroba srdeční, angina pectoris, infarkt myokardu, chlopenní vady, poruchy srdečního rytmu, ateroskleróza, žilní onemocnění, nemoci dýchacího ústrojí astma bronchiale, rozedma plic, nádory plic, plicní embolie, TBC nemoci zažívacího traktu karcinomy jícnu, žaludku, tlustého střeva, vředové onemocnění, obstipace, onemocnění jater 15

16 nemoci z poruch výživy podvýživa, obezita nemoci z poruch metabolismu diabetes mellitus, diabetické koma, dna, hyperlipoproteinémie nemoci pohybového aparátu osteoporóza, artróza, revmatická onemocnění úrazové poranění zlomenina krčku stehenní kosti, popáleniny neurologické choroby arterioskleróza, cévní mozková příhoda, Parkinsonova choroba, epilepsie, expanzivní onemocnění mozku duševní choroby deprese, poruchy intelektu, paranoidní stavy, apatie, poruchy afektivity 2.2 Cévní mozková příhoda Je rychle se rozvíjející klinická symptomatologie ložiskového nebo celkového poškození mozkových funkcí. Tyto symptomy trvají 24 hodin nebo končí smrtí. Poškození mozkových struktur vzniká následkem poruchy krevní cirkulace, a to na podkladě ischémie nebo hemoragie. (Kadaňka 1994, s. 31) Akutní cévní mozková příhoda vzniká na patologicky změněné cévě, může vzniknout u všech cévních onemocnění mozku, a to nejčastěji u mozkové arteriosklerózy, u hypertenzní nemoci mozku a při ruptuře mozkových aneuryzmat. Cévní mozkové příhody jsou třetí nejčastější příčinou úmrtnosti u nás. Ročně je tímto onemocněním postiženo 5% obyvatelstva nad 65 let. (Kadaňka 1994, s. 36) V posledních letech se frekvence všech typů cévních mozkových příhod dokonce zvyšuje (jedním z důvodů je snížení úmrtnosti na ischemickou chorobu srdeční, která vyvolává v důsledku zvýšené riziko vzniku cévní mozkové příhody). Při vzniku tohoto onemocnění hrají velkou roli tzv.rizikové faktory: arteriální hypertenze, kardiovaskulární poruchy, alkohol, kouření, diabetes melitus, hypercholesterolémie, používání orálních kontraceptiv u žen, stenózy karotid. Klinický obraz nelze jednoduše popsat, každý pacient má individuální postižení, u každého hrají roli i jiné příčiny vzniku. Záleží na lokalizaci procesu, tj. na tom, která céva je porušena. Záleží i na podkladě vzniku a na celkovém zdravotním stavu pacienta před vznikem postižení. Obraz cévní mozkové příhody může být od krátkodobého brnění končetin až po kompletní hemiplegii a bezvědomí. Jednotný klinický obraz neexistuje. 16

17 Mezi nejčastější příznaky patří: hemiparéza ( hemiplegie) pravostranných či levostranných končetin paretické (plegické) postižení dolní větve faciálního nervu při postižení dominantní hemisféry afázie motorická, senzitivní nebo smíšená poruchy čití poruchy zraky ( nejčastěji výpadky zorného pole) poruchy vnímání ( neglect syndrom, perseverační porucha) bulbární paralýza poruchy ve smyslu agrafie, acalkulie, alexie, apraxie, abúlie (Nevšímalová 2002, s ) Syndrom hemiplegie U těžších postižení v prvních hodinách a dnech vzniká tzv.pseudochabé stadium. Pasivní hybnost pacienta je zachována v plném rozsahu, aktivní hybnost je snížená až vymizelá, svalový tonus je snížený. Chybí iritační pyramidové jevy. Čím je tato doba kratší, tím lépe z hlediska hybnosti a další prognózy pacienta. Stadium spasticity vzniká asi za 1-3 týdny. Tato doba není vždy stejná. Zvyšuje se svalové napětí, snižuje se pasivní hybnost a objevuje se hybnost aktivní. Přítomny jsou patologické reflexy. Příznačné bývá tzv.wernicke-mannovo držení těla ( horní končetina zaujímá flekční postavení, dolní extenční). Obecná léčba: Většina akutních případů vyžaduje hospitalizaci na jednotkách intenzivní nebo iktové péče. Nutná je úprava vnitřního prostředí, zajištění dostatečné plicní ventilace, snížení mozkového edému, kompenzaci diabetu, zajištění přívodu živin a vitamínů, korekce metabolických odchylek, řešení kardiální problematiky, regulace krevního tlaku. (Kadaňka 2003, s. 56 ) Nezbytná je rehabilitační péče. Ischemické mozkové příhody Základní diferenciace: trombotické 17

18 embolické Dělení dle časového průběhu: tranzitorní ischemické ataky reverzibilní ischemický neurologický deficit progredující ischemické příhody dokončené ischemické příhody s trvalými následky Podkladem většiny ischemických mozkových příhod je arterioskleróza a tepenná hypertenze. Tranzitorní ischemická ataka TIA Může být způsobena trombózou nebo drobnou embolií. Většina těchto atak je krátkého trvání (od 10 minut do 1 hodiny).trvají-li příznaky déle než 24 hodin, jedná se již o jiný typ ischemie. Důležitá je včasná diagnostika TIA, neboť příčinou může být stenóza velké tepny vhodná k chirurgickému výkonu. Tato přechodná symptomatika také varuje před hrozícím infarktem. Mezi příznaky TIA patří monookulární slepota trvající do 10 minut a hemisferální symptomatika hemiparéza, parestézie, dysartrie, dysfagie, ataxie. (Mumenthhaler 2001, s ) Prognóza je nejistá. Přibližně 1/3 se objeví jen jednou a již se nevrací, 1/3 se opakuje, ale bez následků a u jedné třetiny dochází v budoucnosti k vážnému mozkovému infarktu. Reverzibilní ischemický neurologický deficit Jedná se o ischemickou mozkovou příhody, která se úplně upraví do tří týdnů. Pokud to stav pacienta dovolí, je třeba zvažovat indikaci angiochirurgického zákroku. Progredující ischemické příhody (stroke in evolution) Příznaky se rozvíjejí a progredují během několika hodin či dní. Mohou být způsobeny narůstajícím trombem, mozkovým nádorem, arteriovenózní malformací, aneurysmem, memingoencefalitidou. Ischemické příhody s trvalými následky K poruchám hybnosti se přidávají i poruchy intelektu ( př. multiinfarktová demence, Binswangerova demence viz níže). 18

19 Hemorrhagické mozkové příhody Základní dělení: intracerebrální krvácení subarachnoidální krvácení Intracerebrální krvácení (ICH) Nejčastější příčinou vzniku tohoto hematomu je arteriální hypertenze. Mechanismus vzniku je nejčastěji ruptura tepny postižené chronickou hypertenzí. Může jít ale také o rupturu cévní malformace nebo krvácení mozkového nádoru. Rozvoj příznaků je plynulý, je spojen s bolestmi hlavy, zvracením, poruchami vědomí a hemiplegií. Mohou se vyskytnout i epileptické příznaky. Prognóza: mortalita dosahuje 40%. Nepříznivým znamením je oboustranná hemiparéza a bezvědomí delší než 48 hodin. Pokud nedojde ke zlepšení hybnosti do 3 měsíců, je malá naděje na další výraznější zlepšení. Léčba: Při konzervativní léčbě je nutný klid na lůžku po dobu 2 až 3 týdnů. Od počátku je nutné fyziologické polohování a po několika dnech pasivní cvičení. Postupná vertikalizace začíná nejdříve po deseti dnech. V některých případech je indikace k operativnímu řešení. Subarachnoidální krvácení (SAK) Nejčastější příčinou vzniku je krvácení z arteriálního aneurysmatu nebo arteriovenózní malformace. Rozvoj nemoci začíná naprosto nečekaně u zdravých jedinců. Postihuje lidi v nejproduktivnější části věku. Více než 50% postižených je mladší než 45 let. Mortalita je při tomto onemocnění až 80%, mnoho pacientů přežívá s těžkými následky. Klinické příznaky: náhlá krutá bolest hlavy ( alarmující je údaj pacienty, že takovou bolest dosud nikdy neměl), meningeální příznaky, porucha vědomí, subfebrilie. Vlastní ruptura výdutě následuje asi v polovině případů po tělesné námaze ( tlak na stolici, koitus, zvednutí břemene), druhá polovina se manifestuje ve spánku. Polovina nemocných má dny či týdny před rupturou tzv. varovné příznaky, což jsou ataky cefalgií, nauzea, napětí šíjového svalstva a poruchu vizu. 19

20 Léčba: Časté je operační řešení a to buď okamžité ( do 24 hodin), nebo po 14 dnech jako odložená operace. Při konzervativní léčbě je opět nutný absolutní klid na lůžku po dobu až 3 týdnů. 2.3 Roztroušená skleróza sclerosis cerebrospinalis multiplex Roztroušená skleróza patří mezi demyelinizační onemocnění, tzn., že je destruovaná bílá hmota mozku a míchy myelin. Myelin je jakási izolační pochva obalující výběžky ( axony) nervových buněk, na kterých dochází k přenosu jednotlivých vzruchů. Demyelinizací dochází ke znesnadnění až k znemožnění přenosu impulsů, které jsou potřebné k pohybu. (Lenský 2002, s. 11) Rozpad myelinu přechází v jizvu, v tzv. tkáňovou sklerózu. Ložiska demyelinizace se označují jako plaky. Jejich velikost je od necelého milimetru až po několik centimetrů. Dnešní moderní medicína hovoří i o pojmu remyelinizace obnově myelinu. Vznik a příčiny: I když nejčastější začátek onemocnění je nejčastěji mezi rokem života, setkáváme se s pacienty postiženými touto chorobou i v seniorském věku. Tato nemoc je dlouhodobá, není sice zatím vyléčitelná, ale je léčitelná. Proto se tito pacienti dožívají relativně vysokého věku a většinou umírají na nějakou jinou nemoc. Obecně postihuje více ženy, zajímavostí je rasový faktor, největší vnímavost je u bílé rasy. Záleží i na geografickém stupni, výskyt nemoci je nejvyšší ve středním pásmu, ve kterém se nachází i Česká republika. Prevalence této choroby je u nás 1 :1000. Přesné příčiny vzniku tohoto onemocnění není dosud znám, propuknutí je spojeno s tzv. startující událostí horečnaté příhody, úraz, operace, enormní fyzická či psychická námaha, stres, u žen těhotenství a porod. (Lenský 2002, s ) Na vznik roztroušené sklerózy jsou různé teorie teorie cévní, vadného metabolismu, infekční, neuroalergie, multifaktoriální.. Projevy : Projevy jsou velice rozmanité a u každého pacienta jiné. 20

21 Počáteční subjektivní příznaky mohou být nevýrazné až přehlédnutelné zakopávání, mlhavé a dvojité vidění, parestézie, potíže při močení, oslabení dolních končetin, bolest trojklanného nervu, obrna lícního nervu,sexuální poruchy. Objektivní, klinická symptomatologie je charakterizovaná řadou centrálních příznaků mimo jiné poruchou hybnosti, snížení svalové síly, hyperreflexie, zvýšeným svalovým tonem, výbavností iritačních patologických i zánikových jevů. Retrobulbární neuritis jednostranná porucha vizu, která se většinou rychle a úplně upraví. Senzitivní projevy hypestézie, hyperestézie nebo dysestézie. Objevuje se brnění, mravenčení. Tyto projevy jsou migrační. Spastické motorické projevy zpočátku onemocnění spíše zvýšená únavnost, nejistota při chůzi, slabost a neobratnost ruky. Poruchy mozkových nervů - zrakový nerv úbytek zrakové ostrosti, rozmazané, mlhavé vidění, skvrny a výpadky v zorném poli ( skotomy), odlišné vnímání barev; při oslabení okohybných svalů dochází ke strabismu a diplopií, typický je nystagmus - trojklanný nerv neuralgemická bolest - lícní nerv často jednostranná obrna Poruchy sfingterů častá mikce, imperativní močení, pocit neúplného vyprázdnění, inkontinence. Sexuální poruchy oslabení až vymizení libida, frigidita, nedostatečná erekce, impotence. Psychické poruchy změny efektivity, deprese, později spíše euforie, intelekt neporušen. Bolest nejčastěji bolesti kloubní, páteřní, spastického a senzitivního typu, často spojena s nadměrnou únavou. Poruchy mozečkového charakteru při paleocereberálním syndromu je v popředí porucha rovnováhy, trupová ataxie, ataxie stoje a chůze, přítomny jsou titubace. Při neocerebelárním syndromu dochází k ataxii končetin, která je homolaterální s postižením mozečkové hemisféry. Hypermetrie přestřelování, chybné cílení pohybu ( typická je zkouška prst - nos). Porucha koordinace je i při písmu, které je roztřesené a makrografické. 21

22 Sakadovaná řeč - méně zřetelná. Intenční tremor projevující se při pohybu třes stupňující se před dosažením cíle. Adiadochokinéza neschopnost koordinace při provádění střídavých pohybů. Většinou dochází k postupnému zhoršování hybnosti, kdy dominují některé syndromy: syndrom spastický spasticko paretický mozečkový kombinovaný spasticko ataktický Důsledkem sclerosis multiplex jsou typické klinické obrazy pacientů: paréza částečná neschopnost aktivního pohybu plegie úplná neschopnost aktivního pohybu hemiparéza, hemiplegie ochrnutí poloviny těla (částečné či úplné), kontralaterálně k postižené mozkové hemisféře paraparéza, paraplegie ochrnutí dolních končetin kvadruparéza, kvadruplegií postižení všech čtyř končetin monoparéza, monoplegie postižení jedné končetiny triparéza, triplegie postižení tří končetin Průběh roztroušené sklerózy: Průběh nemoci je velmi pestrý, nedá se zcela přesně unifikovat. Rozděluje se na dva základní typy: Atakovitá forma různě dlouhé ataky choroby se střídají s různě dlouhými remisemi. V počátečním stádiu bývají remise s úplným či téměř úplným vymizením obtíží. Po dalších atakách remise nejsou tak hluboké a určitá symptomatologie zůstává trvalou. Průběhem doby narůstá množství přetrvávajících poruch a obvykle se zkracuje i doba remisí. Chronicko- progresivní forma méně častá. Projevuje se stálým, postupným narůstáním poruch. Průběh je rychlejší. V některých případech původně atakovitý průběh přechází v tuto formu. Dělení podle rychlosti průběhu: 22

23 Benigní forma pacienti mají jen lehká postižení po dlouho dobu ( 20 let a více), jsou mobilní, samostatní a soběstační. Maligní forma pacienti jsou v průběhu několika let upoutáni na lůžko, jsou závislý na ostatních osobách. Může dojít i k úmrtí. 2.4 Demence Demencí rozumíme získanou, generalizovanou, progresivní globální poruchu kognitivních funkcí bez kvantitativní či kvalitativní poruchy vědomí. Incidence demence vzrůstá s věkem ( postihuje 5-20% osob ve věku nad 65 let), nepatří do obrazu fyziologického stárnutí, ale odráží patologii mozkové kůry a podkoří. Klinická diagnóza demence: ( dle,,diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ) porucha paměti jeden z příznaků - afázie - apraxie - agnózie - porucha exekutivních funkcí snížení úrovně výkonnosti deteriorace v oblasti pracovních a sociálních aktivit Klasifikace demencí: Primárně degenerativní (troficko degenerativní) demence převaha frontotemporálního postižení:- Pickova choroba, amyotrofická laterální skleróza, non-alzheimerova degenerace frontálního laloku, atypická Alzheimerova choroba, kortikobazální degenerace převaha parietotemporálního postižení: - Alzheimerova choroba převaha subkortikálního postižení: - Parkinsonova choroba s demencí, Huntingova nemoc, progresivní subkortikální glióza Ischemické vaskulární demence 23

24 multiinfarktová demence subkortikální arteriosklerotická encefalopatie Binswangerova choroba vaskulární demence s náhlým vznikem ischemicko-hypoxická demence a smíšená demence Tyto demence vznikají na podkladě nedostatečného prokrvení a okysličení mozku a při snížené látkové výměně. Jedná se především o cévní poškození, jako jsou uzávěry mozkových tepen trombózami a ischemií. V následující tabulce je uvedeno rozlišení demence od deliria: Delirium Náhlý, přesně vymezitelný nástup Demence Postupný nástup, začátek nelze přesně určit Akutní onemocnění Chronická nemoc Trvání dny, týdny, zřídka déle než 1 měsíc Progrese během let Časná dezorientace Dezorientace v pozdním stádiu nemoci Proměny každým okamžikem Narušení cyklu spánku a bdění v řádu hodin Kolísající poruchy vědomí Výrazné psychomotorické projevy Větší stabilita v řádu dní Převrácení dne a noci, není v řádu hodin Bez poruch vědomí, kromě terminálního stádia Psychomotorické projevy až v pozdním stadiu Sekundární (symptomatické) demence normotenzní hydrocefalus (triáda demence, inkontinence, porucha stoje a chůze) metabolické poruchy (např. hypertyreóza, Wilsnova choroba, demence při dialýze) poruchy výživy (nedostatek vitamínu B12, B1, B6, vitamínu E) intoxikace (alkohol, CO, těžké kovy, organofosfáty, průmyslové jedy a kovy) 24

25 záněty CNS (neurosyfilis, neuroborelioza, sclerosis multiplex, AIDS, priónové infekce Creutzfeldtova-Jakobova nemoc, nemoc šílených krav ) nádory mozku úrazy (chronický subdurální hematom, po opakovaných traumatech hlavy) Diagnostika a etiologie: Vyšetření příčiny demence je velmi důležité, protože některé příčiny lze odstranit či léčit a zabránit tak dalšímu rozvoji kognitivních poruch. Deset procent demencí je reverzibilních (např. při subdurálním hematomu, normotenzním hydrocefalu, neurosyfilis). Správná diagnostika je důležitá i z hlediska genetického poradenství (např. Huntingonova choroba) nebo z hlediska rizika přenosu infekčních nemocí (HIV, Creufelzfeldtova Jakobova nemoc). Anamnesticky pátráme po výskytu demence v rodině, intravenózní abusus drog, krevní transfúze, hemofilii, bolesti a úrazy hlavy. Pacient by měl být vyšetřen neurologem a psychologem. K orientačnímu zhodnocení demence v praxi se používá test MMSE (Minimental State Examination), hodnotící orientaci, rozsah pozornosti, pozornost a počítání, paměť a řeč. Alzheimerova nemoc primárně degenerativní demence Alzheimerova nemoc je nejčastější příčinou demence v populaci (tvoří 2/3 všech případů demence. Jedná se o heterogenní, pomalu progredující, degenerativní onemocnění mozku, jehož prevalence a incidence vzrůstá s věkem. Ve věku nad 65 let je postiženo Alzheimerovou chorobou 10% populace, ve věku nad 85 let trpí touto chorobou cca polovina populace. Rizikové faktory vzniku této nemoci: věk familiární výskyt genové mutace 25

26 kraniocerebrální poranění nízký stupeň vzdělání systolická arteriální hypertenze Rozlišujeme časnou (do 60 let věku) a pozdní formu (od 60 let věku), které se částečně liší. Etilogicky je Alzheimerova nemoc nejasná. Klinicky je rozvoj příznaků nemoci plíživý a zpočátku je těžké její příznaky odlišit od normálního stárnutí.. Mezi časné příznaky patří poruchy krátkodobé paměti a jejího vybavování. Je výrazně postižena orientace, nemocní často bloudí. Dochází k poruše exekutivních funkcí je porušeno abstraktní myšlení, snížena pozornost, schopnost plánování a organizace, schopnost provádět ve správném pořadí i velmi jednoduché činnosti. Postupně dochází k deteriorace všech symbolických funkcí ( fatických, praktických, gnostických). Řeč přestává být plynulou, je obsahově prázdná, pacienti často hledají slova. Častá je anozognózie pacient si neuvědomuje svoji nemoc a odmítá léčbu. Asi u poloviny nemocných se rozvíjí patopsychologické příznaky deprese, agresivita, paranoidní bludy a halucinace. V pokročilém stádiu choroby se objevují parkinsonské příznaky ( rigidita, akinéza, klidový třes), myoklonismus, poruchy chůze a epileptické záchvaty. V pozdním stadiu onemocnění pacienti přestávají být schopni komunikovat s okolím, bývají apatičtí, nepoznávají své blízké, ztrácejí s nimi i oční kontakt, jsou inkontinentní, mutističtí a kinetičtí. Pacienti většinou umírají do 10 let na interkurentní onemocnění. Léčba z hlediska medicínského zahrnuje farmakoterapii základního onemocnění, ale i přidružených nemocí, poruch spánku, chování, depresí, pocitů úzkosti, halucinací a paranoidních syndromů, psychosocioterapie, fyzioterapie. K celkové rehabilitaci je nutné přičíst i dobrou spolupráci s rodinou. Demence u Parkinsonova choroby primárně degenerativní Vyskytuje se v pozdních stadiích nemoci asi v 15% případů. Objevuje se tzv. selektivně kognitivní deficit bradyfrenie, porucha paměti, koncentrace, zpracování informací a porucha chování. 26

27 Multiinfarktová demence ischemicko vaskulární demence Při tomto typu demence mají postižení v anamnéze opakované cévní mozkové příhody a hypertenzní nemoc. Nástup demence je náhlý, příznačné jsou fokální příznaky pseudobulbární paralýza, pseudobulbární afektivní porucha, ataxie, apraxie, pyramidová symptomatika. Binswangerova nemoc ischemicko vaskulární demence Typický je plíživý rozvoj demence, apatie, deprese, která je střídána s epizodami nepřiměřené euforie, inkontinence. Je přítomna porucha chůze, která připomíná parkinsonskou. Alkoholická demence sekundární demence Podkladem demence u chronických alkoholiků je globální atrofie mozkových struktur. Příčiny jsou heterogenní hlavní je deficit thiaminu a kyseliny nikotinové, opakovaná kraniocerebrální traumata, poškození mozku s poškozením jaterních funkcí a toxický účinek alkoholu. K projevům demence se přidávají poruchy chůze, dysartrie až mutismus, hypertonus, křeče, koma. 3 Stimulační techniky 3.1 Proprioreceptivní neuromusculární facilitace tzv. Kabatova technika 27

28 Základy této dnes široce aplikované fyzioterapeutické metody vypracoval americký lékař a neurofyziolog Dr.Herman Kabat v polovině 20.století. Zkoumal u pacientů s roztroušenou sklerózou a paraplegií různé polohové a pohybové kombinace, které by mohly příznivě ovlivňovat nervosvalové funkce a ověřoval možnosti jejich terapeutického využití. Podstatou této facilitační techniky je cílené ovlivňování aktivity motorických neuronů ze svalových, šlachových a kloubních proprioreceptorů. Potřebné stimulace proprioreceptorů se dosahuje pomocí různých hmatů a pasivních či aktivních pohybů. (Pavlů 2002, s. 27) Významnými prvky Kabatovy techniky jsou pohybové vzorce spolu s diagonálním a spirálovitým průběhem pohybu. Tyto vzorce jsou účelně kombinované sledy svalových kontrakcí a relaxací, facilitované pomocí proprioreceptivní stimulace a odpovídající základním pohybům v běžném denním životě. Na těchto pohybových vzorcích se vždy podílí tři složky: flexe či extenze abdukce či addukce zevní či vnitřní rotace Úkolem fyzioterapeut je manuální vedení pohybu, který neustále přizpůsobuje momentální situaci a reakcím pacienta. Podle dané situace se potom uplatňují tyto kombinace: pasivní pohyby, které provádí terapeut ve smyslu vhodných pohybových vzorců bez aktivního přispění pacienta pohyby s částečnou dopomocí, při kterých terapeut dopomáhá aktivnímu pohybu buď v celém průběhu nebo jen v některé části pohybové dráhy či v některé složce pohybu aktivní pohyby, které terapeut pouze manuálně usměrňuje Dalším důležitým prvkem je přizpůsobený odpor, kladený manuálně terapeutem. Odpor může být v celé dráze pohybu nebo v některé jeho složce. Svoji roli hraje i technika úchopu a pracovní pozice terapeuta. Zdůrazňuje se význam tzv. lubrikálního úchopu kontralaterální ruky, který velmi dobře umožňuje cílené kladení odporu a je současně i významným taktilním stimulem. (Pavlů 2002, s. 29) Aby podmínky pro vedení pohybu a kladení odporu byly optimální, musí terapeut zaujímá polohu v prodloužení jedné z pohybových diagonál a být v kročné pozici, která mu umožní snazší přenášení váhy. 28

29 V konceptu proprioreceptivní neuromusculární facilitace se uplatňují následující zásady: mobilizace nevyužitých rezerv centrálního nervového systému pohybová reedukace vycházející z jednoduchých pohybů, které odpovídají aktuálním motorickým schopnostem pacienta a jsou součástí přirozené pohybové aktivity výcvik má být funkční, tj.přizpůsobený běžným denním činnostem cvičení jednotlivých částí těla musí být podřízeno tréninku celého pacienta cvičební program musí vykazovat optimální intenzitu terapeut má mít jednoznačně kladný přístup k pacientovi a musí být schopen ho motivovat k potřebné spolupráci. Při terapii danou technikou jsou využívány čtyři základní pohybové diagonály, a to na horní i dolní končetině, trupu, krku a pánvi: I.flekční diagonála II.flekční diagonála I.extenční diagonála II.extenční diagonála Základní principy této facilitační techniky: stimulace pomocí svalového protažení ( stretch), která vyvolává nebo posiluje svalové kontrakce pomocí napínacích reflexů stimulace kloubních receptorů a to buď pomocí trakce (oddálení kloubních ploch) anebo pomocí komprese (přiblížení kloubních ploch), jež hlavně podporuje kloubní stabilitu adekvátní mechanický odpor, který terapeut klade pacientovi při provádění daného pohybu a neustále jej přizpůsobuje vzhledem k aktuální síle pacienta a k potřebnému účinku taktilní stimulace- dotykem a tlakem terapeuta zraková stimulace kdy pacient pozoruje své pohyby sluchová stimulace formou slovních pokynů a věcných informací Indikace: 29

30 onemocnění CNS: sclerosis multiplex, cévní mozkové příhody, ataxie, centrální parézy, poranění míchy včetně paraplegií a kvadruplegií způsobené úrazy, nádory, zánětlivými a degenerativními procesy poškození periferních nervů ortopedické poruchy: degenerativní onemocnění páteře a končetinových kloubů, morbus Bechtěrev, stavy po operacích páteře, kyčelních a kolenních kloubů, funkční poruchy hybného systému a svalové dysbalance traumatická poškození pohybového aparátu Kontraindikace: závažná onemocnění srdce metastazující zhoubné nádory horečnaté stavy V České republice pořádá NCO NZO (Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských oborů) v Brně specializační kursy této techniky. Kursy jsou vedeny akreditovanými školiteli, trvají 4 týdny a mají platnost v ČR. 3.2 Bobath koncept Původně techniku pro děti s motorickými poruchami po dětské mozkové obrně vypracovala Berta Bobath. Vhodné terapeutické prvky svého přístupu aplikovala při pohybové terapii dospělých pacientů s hemiplegií. V roce 1943 pozorovala paní Bobath ( ), původně učitelka gymnastiky, působící jako fyzioterapeutka v Londýně, při své práci s hemiplegickým pacientem, že se jeho elasticita v některých polohách snižuje, zatímco při jiných se zvyšuje. To vyvolalo u ní i jejího manžela, neuropsychiatra Dr.Karla Bobatha velký zájem o terapeutické využití tohoto objevu. Samotný koncept není uzavřenou technikou, ale během více než padesátileté praxe je neustále rozvíjen a obohacován o nové poznatky především z neurofyziologického hlediska. 30

31 Manželé Bobathovi vycházeli z pozorování, že centrálně podmíněné poruchy motoriky se projevují těmito patologickými známkami: abnormálním svalovým napětím, který může být zvýšený ( ve smyslu hypertonu, spasticity ), snížený ( hypotonus ), nebo může kolísat. přítomností vývojově nižších tonických reflexů a s tím spojených patologických pohybových vzorců poruchami reciproční inervace, vedoucím ke kokontrakcím a k současnému útlumu atomistů a antagonistů výskytem asociovaných reakcí při volních pohybech ve smyslu nežádoucích synchronních pohybů ve vzdálenějších oblastech těla (Pavlů 2002, s. 54) Tyto patologické projevy, které pacientům znesnadňují život se podařilo Bobathovým na základě empiricky vypracovaných postupů příznivě ovlivnit, a to pomocí: inhibice patologických pohybových i posturálních vzorců a spasticity facilitace normálních pohybových a posturálních vzorců stimulace ke zlepšení vnímání polohy a žádoucího zvýšení svalového tonu. Indikace: DMO cévní mozkové příhody roztroušená skleróza mozkomíšní kraniocerebrální traumata ostatní centrálně podmíněné poruchy hybnosti Mezi základní charakteristiky Bobath konceptu patří : požadavek celodenní péče prostřednictvím multidisciplinárního týmu důraz na přístup zaměřený na definovaný úkol (cíl) tzv. task oriented approach hledání řešení jak tohoto úkolu dosáhnout tzv. problem solving approach cílem terapie je návrat do běžného života nejen pro existenci terapie je vlastně učení ztracených schopností důležité je zaujetí a motivace pacienta 31

32 facilitace a inhibice je důležitá pro funkci bez asociovaných reakcí Terapie je zaměřená symptomatologicky na poruchu funkce, se snahou dosáhnout její maximální kvality a nejvyšší možné úrovně. Pohyb je považován za prostředek k dosažení funkce. Od počátku je kladen důraz na aktivní přístup pacienta k terapii a respektování jeho individuality. Základní zásady zacházení s pacientem by měli znát všichni v jeho nejbližším okolí. Podle definice organizace IBITA je funkce nazírána jako cílené, proměnlivé a efektivní chování člověka vzhledem k okolí a přizpůsobení se okolí. V Bobath konceptu je dosažení konkrétní funkce hlavním cílem terapie, kterému se podřizují veškeré terapeutické aktivity. (Kafková 2002, s. 32) Při výběru funkce se řídíme přáním pacienta. Pokud je v daném okamžiku reálné, je rozhodujícím faktorem a motivuje pacienta k lepší spolupráci, zvláště pokud jsou viditelné výsledky. Výběr funkce by měl být na co nejvyšší pohybové úrovni pacienta. Vyšetření funkce se musí provádět v reálné situaci a s reálnými předměty, které s danou funkcí souvisejí. Terapeut musí znát normální průběh funkce a provést analýzu důvodů, proč pacient při provedení funkce selhává. Důvodů je většinou více a je nutné je seřadit podle závažnosti do terapeutického plánu. Během terapie se terapeut neustále musí přesvědčovat o účinnosti postupu, který zvolil a pokud není účinný, musí zvolit způsob jiný. Výcvik dané funkce se rovněž odehrává na nejvyšší pohybové úrovni pacienta, s použitím různých facilitačních technik, které mají pacientovi usnadnit provedení funkce a umožnit mu procítění pohybu čili určitou zkušenost z daného pohybu. Tento způsob terapie je náročný na znalosti, zkušenosti a kreativitu terapeuta. Pro optimální funkci, která je charakteristická takovým chováním, které je dostatečně efektivní k provedení zamýšlené aktivity v daném prostředí (Schumway-Cook 2001, s. 25) je nezbytná: adaptabilita přizpůsobení se danému prostředí a pohybu variabilita různé provedení funkce při téměř stejných činnostech Školení a vzdělávání fyzioretapeutů a ergoterapeutů je zajišťováno mezinárodní organizací sdružující školitele Bobath konceptu IBITA International Bobath Instructors Training 32

Nemoci nervové soustavy. Doc. MUDr. Otakar Keller, CSc.

Nemoci nervové soustavy. Doc. MUDr. Otakar Keller, CSc. Nemoci nervové soustavy Doc. MUDr. Otakar Keller, CSc. MKN 10 - VI.kap.l G00-99 G00-G09 Zánětlivé nemoci centrální nervové soustavy G10-G13 Systémové atrofie postihující primárně nervovou soustavu G20-G26

Více

FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie. Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ERGOTERAPIE 2016

FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie. Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ERGOTERAPIE 2016 FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ERGOTERAPIE 2016 1. Poranění kostí a kloubů ruky anatomie ruky a zápěstí (popis kostí, vazivového aparátu, svalů

Více

Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob

Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob zasedání projektu EU Zdraví bez hranic Základní pojmy I stáří označení pro pozdní fáze ontogeneze kalendářní stáří jednoznačné, ale nepostihuje

Více

Organické duševní poruchy

Organické duševní poruchy PZTV021,022 Psychiatrie Učební text 1 Organické (organicky podmíněné) duševní poruchy Projev: přímého postižení CNS chorobným procesem Primární atroficko-degenerativní postižení, nádor, trauma, zánět celkového

Více

Proč rehabilitace osob vyššího věku?

Proč rehabilitace osob vyššího věku? Proč rehabilitace osob vyššího věku? Opavský J., Urban J., Ošťádal O. Katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury UP, Olomouc Co je to stárnutí a stáří Stárnutí - postupné změny ve struktuře organizmu,

Více

Gerontologie. Hana Matějovská Kubešová Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství

Gerontologie. Hana Matějovská Kubešová Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství Gerontologie Hana Matějovská Kubešová Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství Definice gerontologie gerontologie soubor vědomostí o stárnutí a stáří, o problematice starnoucích lidí a života

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie. Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ERGOTERAPIE 2017

FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie. Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ERGOTERAPIE 2017 FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ERGOTERAPIE 2017 1. Ergoterapie v oblasti pletence ramenního a proximálního konce humeru anatomie (popis kostí

Více

I. GERONTOLOGIE. 1. Fyziologie stárnutí a stáří. Charakteristické znaky chorob ve stáří. Farmakoterapie ve stáří.

I. GERONTOLOGIE. 1. Fyziologie stárnutí a stáří. Charakteristické znaky chorob ve stáří. Farmakoterapie ve stáří. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty v gerontologii I. GERONTOLOGIE

Více

Demence. PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Demence. PaedDr. Mgr. Hana Čechová Demence Alzheimerova choroba PaedDr. Mgr. Hana Čechová Alzheimerovy choroby a stařecké demence se obáváme víc, než srdečního infarktu. Není divu, neboť ztráta rozum znamená ztrátu vlastního JÁ. Jak se

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

praktická ukázka změny polohy klienta posazení, postavení, otáčení a posouvání v lůžku, oblékání

praktická ukázka změny polohy klienta posazení, postavení, otáčení a posouvání v lůžku, oblékání Církevní ZŠ a SŠ Plzeň Táborská 28, 326 00 Plzeň Obor vzdělání (kód a název): 74-41-M/01 Sociální činnost Forma vzdělávání: dálková SOUBOR MATURITNÍCH OKRUHŮ PEČOVATELSTVÍ pro školní rok 2018/2019 1. Péče

Více

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák)

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) Obsah 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) 3. Změny psychiky ve stáří (Tamara Tošnerová) Ztráta nezávislosti

Více

FZS UJEP Katedra ergoterapie. Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ERGOTERAPIE 2018

FZS UJEP Katedra ergoterapie. Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ERGOTERAPIE 2018 FZS UJEP Katedra ergoterapie Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ERGOTERAPIE 2018 1. Ergoterapie v oblasti pletence ramenního a proximálního konce humeru anatomie (popis kostí a svalů v oblasti

Více

Jak na mozek, aby fungoval aneb. PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Jak na mozek, aby fungoval aneb. PaedDr. Mgr. Hana Čechová Jak na mozek, aby fungoval aneb pohyb a myšlení PaedDr. Mgr. Hana Čechová Mozek nám jasně říká: Hýbej se, běhej, cvič. neboť Vhodně strukturovaná pohybová aktivita jednoznačně zpomaluje proces stárnutí

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Neurorehabilitační péče po CMP

Neurorehabilitační péče po CMP Neurorehabilitační péče po CMP As. MUDr. Martina Hoskovcová Rehabilitační oddělení Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze Ucelená rehabilitace výcvik nebo znovuzískání co možná nejvyššího stupně funkčních

Více

Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický rozvoj extré

Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický rozvoj extré KRYOTERAPIE (celková kryoterapie) 11.12.2008, Brno Bc. Dagmar Králová Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Obr.1 Žilní splavy. https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/c3/91/8c/c3918c00db875bb460cf868b26ee1a0c.jpg

Obr.1 Žilní splavy. https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/c3/91/8c/c3918c00db875bb460cf868b26ee1a0c.jpg TROMBÓZA NITROLEBNÍCH ŽIL A SPLAVŮ Autor: Barbora Baštinská Výskyt Mozková žilní trombóza je vzácné onemocnění, jehož příznaky se mohou značně lišit. Vyskytuje se spíše u mladších pacientů a většinou (až

Více

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální péče Pečovatelská činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Oko a celková onemocnění

Oko a celková onemocnění Oko a celková onemocnění Myasthenia gravis Onemocnění postihující nervosvalový přenos (příčně pruhované svalstvo) Vytváří se protilátky proti acetylcholinovým receptorům na nervosvalové ploténce Tvorba

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS ONEMOCNĚNÍ CNS značně různorodé příčiny: vrozené cévní infekční degenerativní poškození CNS má vážné následky

Více

KARDIOVASKULÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ

KARDIOVASKULÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ Autor: Magdaléna Janošíková Školitel: Nakládalová M., doc. MUDr. Ph.D. Výskyt Výskyt kardiovaskulárních onemocnění, tedy onemocnění srdce a cév, je v České republice i v dalších

Více

Maturitní okruhy Ošetřovatelství

Maturitní okruhy Ošetřovatelství Maturitní okruhy Ošetřovatelství OP u klienta s chronickou obstrukční plicní nemocí OP u klienta s akutním infarktem myokardu OP u klienta s onemocněním žilního systému OP u klienta s onemocněním tepenného

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY. kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava

KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY. kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava NERVOVÁ SOUSTAVA základní stavební jednotkou je. neuron Funkce.. řídí a koordinuje

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná

Více

5. MENTÁLNÍ RETARDACE

5. MENTÁLNÍ RETARDACE 5. MENTÁLNÍ RETARDACE Mentální retardace celkové snížení intelektových schopností, které vznikají průběhu vývoje. Podle doby vzniku intelektového defektu rozlišujeme oligofrenii a demenci. Oligofrenie

Více

povodí a její úskalí Jiří Neumann Neurologické oddělení a Iktové centrum KZ, a.s. Nemocnice Chomutov, o.z. Neurosonologický seminář, 1.2.

povodí a její úskalí Jiří Neumann Neurologické oddělení a Iktové centrum KZ, a.s. Nemocnice Chomutov, o.z. Neurosonologický seminář, 1.2. Diagnostika cévních mozkových příhod ve vertebrobasilárním povodí a její úskalí Jiří Neumann Neurologické oddělení a Iktové centrum KZ, a.s. Nemocnice Chomutov, o.z. Neurosonologický seminář, 1.2.2012

Více

NEU/VC hodin praktických cvičení / blok

NEU/VC hodin praktických cvičení / blok Studijní program : Všeobecné lékařství Název předmětu : Neurologie Rozvrhová zkratka : NEU/VC012 Rozvrh výuky : 18 hodin seminářů / blok 72 hodin praktických cvičení / blok Zařazení výuky : 4. ročník,

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

ALZHEIMEROVA CHOROBA. Hana Bibrlová 3.B

ALZHEIMEROVA CHOROBA. Hana Bibrlová 3.B ALZHEIMEROVA CHOROBA Hana Bibrlová 3.B Alzheimerova choroba -neurodegenerativní onemocnění mozku, při kterém dochází k postupné demenci -změny postupně působí rozpad nervových vláken a nervových buněk

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

PNP bez paréz s EMG nálezem těžkého stupně a nutností užívání antiepileptik či opiátů

PNP bez paréz s EMG nálezem těžkého stupně a nutností užívání antiepileptik či opiátů Bonusový indikační seznam - SENIOŘI nad 60 let - 2019 - léčebné čtrnáctidenní lázeňské pobyty Číslo indikace Indikace ZÁKLADNÍ léčebný pobyt Zvláštní podmínky Vyžadovaná vyšetření/ doklady VI VI/1 - Chabé

Více

Obsah. Předmluva...13

Obsah. Předmluva...13 Obsah Předmluva...13 1 Pohyb jako základní projev života...17 1.1 Pohyb obecně...17 1.2 Pohybové chování...17 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 1.5 Psychomotorické

Více

46. Syndrom nitrolební hypotenze 47. Syndrom nitrolební hypertenze 48. Mozkové konusy 49. Meningeální syndrom 50. Likvor a jeho funkce 51.

46. Syndrom nitrolební hypotenze 47. Syndrom nitrolební hypertenze 48. Mozkové konusy 49. Meningeální syndrom 50. Likvor a jeho funkce 51. Obecná neurologie 1. Stavba nervového systému, funkce neuronů a glie 2. Extrapyramidový systém 3. Pyramidový systém 4. Senzorické systémy účastné v řízení motoriky 5. Řízení motoriky: senzomotorická integrace

Více

KLINICKÝ PŘÍNOS RADIOLOGICKÝCH PARAMETRŮ U SPONDYLOGENNÍ CERVIKÁLNÍ MYELOPATIE

KLINICKÝ PŘÍNOS RADIOLOGICKÝCH PARAMETRŮ U SPONDYLOGENNÍ CERVIKÁLNÍ MYELOPATIE KLINICKÝ PŘÍNOS RADIOLOGICKÝCH PARAMETRŮ U SPONDYLOGENNÍ CERVIKÁLNÍ MYELOPATIE Neurologická klinika LF MU a FN Brno Tomáš Horák 7.12.2017 MYELOPATIE = nezánětlivé onemocnění míchy Spondylogenní (kompresivní)

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

ALZHEIMEROVA CHOROBA. Markéta Vojtová

ALZHEIMEROVA CHOROBA. Markéta Vojtová ALZHEIMEROVA CHOROBA Markéta Vojtová Co je to Alzheimerova choroba 1 Chronické progresivní onemocnění mozku degenerativní zánět neuronů naprostá závislost jedince na okolí 1907 Alois Alzheimer německý

Více

Globální problémy Civilizační choroby. Dominika Fábryová Oktáva 17/

Globální problémy Civilizační choroby. Dominika Fábryová Oktáva 17/ Globální problémy Civilizační choroby Dominika Fábryová Oktáva 17/18 18.3.2018 Co jsou civilizační choroby nemoci, které jsou způsobeny špatným životním stylem můžeme označit za nemoci moderní doby hlavní

Více

Péče o pacienty s diagnózami F01, F03 a G30 - demence v lůžkových zařízeních ČR v letech

Péče o pacienty s diagnózami F01, F03 a G30 - demence v lůžkových zařízeních ČR v letech Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 20. 12. 2010 68 Péče o pacienty s diagnózami, a - demence v lůžkových zařízeních ČR v letech 2005 2009 Health care

Více

Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Porucha poznávacích funkcí ztráta jedné nebo více kognitivních funkcí (KF)- neméně hodnotný korelát anatomického poškození

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Psychotické poruchy ve stáří MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Duševní poruchy s psychotickými příznaky Organické Neorganické Psychotické

Více

CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (iktus, CMP) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (iktus, CMP) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (iktus, CMP) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Cévní zásobení mozku 1 http://cs.wikipedia.org/wiki/c%c3%a9vn%c3%ad_z%c3%a1soben%c3%ad_mozku Willisův okruh http://www.wikiskripta.eu/index.php/willis%c5%afv_okruh

Více

Demyelinizační onemocnění CNS. MUDr. Eva Krasulová Neurologická klinika 1.LF UK a VFN, Praha

Demyelinizační onemocnění CNS. MUDr. Eva Krasulová Neurologická klinika 1.LF UK a VFN, Praha Demyelinizační onemocnění CNS MUDr. Eva Krasulová Neurologická klinika 1.LF UK a VFN, Praha Demyelinizace = poškození myelinu Neurodegenerace = poškození nervového vlákna - demyelinizace může nastat v

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Péče o pacienty léčené pro demence v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech

Péče o pacienty léčené pro demence v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 12. 2012 66 Péče o pacienty léčené pro demence v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2007 2011 Health

Více

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PARKINSONOVA CHOROBA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Parkinsonova choroba 1 Degenerativní progresivní onemocnění mozku Spojena s hypertonicko hypokinetickým syndromem Nositele postihuje po stránce

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

REZISTENTNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE

REZISTENTNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE REZISTENTNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE Autor: Jakub Flašík Výskyt Hypertenze je definována jako obtížně léčitelná (rezistentni) tehdy když se nedaří dosáhnou cílových hodnot krevního tlaku (

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM - sociální služba je poskytována dle Zákona č. 108/2006Sb., 50

ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM - sociální služba je poskytována dle Zákona č. 108/2006Sb., 50 Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace Domov 1, 671 32 Plaveč IČ 45671702, tel.: 515 252 250 zřizovatel: Jihomoravský kraj ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM - sociální

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav 4. Zdravotní péče Všechna data pro tuto kapitolu jsou převzata z publikací Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Tyto publikace s daty za rok 2014 mají být zveřejněny až po vydání této analýzy,

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU Cílem 1. části je pochopení teoretických východisek pro úspěšnou aplikaci principů metody v praxi. Znát všechny facilitační prvky (procedury) a jejich praktické

Více

Péče o pacienty léčené pro demence v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech

Péče o pacienty léčené pro demence v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 12. 2013 57 Souhrn Péče o pacienty léčené pro demence v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2008 2012

Více

Fyziologie stárnutí. Hlávková J., Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství

Fyziologie stárnutí. Hlávková J., Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Fyziologie stárnutí Hlávková J., Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Praha, 2014 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén (stoupá podíl osob nad 50let věku)

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná

Více

Řízení svalového tonu Martina Hoskovcová

Řízení svalového tonu Martina Hoskovcová Řízení svalového tonu Martina Hoskovcová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Svalový tonus Reflexně

Více

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY Zákonná úprava Zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách (ZSZS) upravuje poskytování SZS a s tím spojený výkon státní správy, práva a povinnosti

Více

Oftalmologie atestační otázky

Oftalmologie atestační otázky Platnost: od 1.1.2015 Oftalmologie atestační otázky Okruh všeobecná oftalmologie 1. Akomodace, presbyopie a její korekce 2. Refrakce oka, způsoby korekce, komplikace (mimo kontaktní čočky) 3. Kontaktní

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ vytvořila a od září 2014 připravila k realizaci šest odborných a jeden manažerský

Více

As.MUDr. Martina Hoskovcová Mgr. Ota Gál Rehabilitační oddělení Neurologické kliniky 1.LF UK a VFN v Praze

As.MUDr. Martina Hoskovcová Mgr. Ota Gál Rehabilitační oddělení Neurologické kliniky 1.LF UK a VFN v Praze As.MUDr. Martina Hoskovcová Mgr. Ota Gál Rehabilitační oddělení Neurologické kliniky 1.LF UK a VFN v Praze Rehabilitace hodnotí a léčí příznaky syndromu centrálního motoneuronu s ohledem na poruchu funkce

Více

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD.

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k mezinárodní klasifikaci nemocí a s přihlédnutím k Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností

Více

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Krčová V., Vlachová I.*, Slavík L., Hluší A., Novák P., Bártková A.*, Hemato-onkologická onkologická klinika FN Olomouc * Neurologická klinika FN Olomouc

Více

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová Studie EHES - výsledky MUDr. Kristýna Žejglicová Výsledky studie EHES Zdroje dat Výsledky byly převáženy na demografickou strukturu populace ČR dle pohlaví, věku a vzdělání v roce šetření. Výsledky lékařského

Více

SZZK magisterská. - speciální a vývojová kineziologie - léčebná rehabilitace

SZZK magisterská. - speciální a vývojová kineziologie - léčebná rehabilitace SZZK magisterská Studijní program: Studijní obor: Teoretická zkouška: Praktická zkouška: Specializace ve zdravotnictví Fyzioterapie - biomechanika člověka - speciální a vývojová kineziologie - léčebná

Více

ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY - sociální služba je poskytována dle Zákona č. 108/2006Sb., 49

ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY - sociální služba je poskytována dle Zákona č. 108/2006Sb., 49 Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace Domov 1, 671 32 Plaveč IČ 45671702, tel.: 515 252 250 zřizovatel: Jihomoravský kraj ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY - sociální služba

Více

As.MUDr. Martina Hoskovcová Mgr. Ota Gál Rehabilitační oddělení Neurologické kliniky 1.LF UK a VFN v Praze

As.MUDr. Martina Hoskovcová Mgr. Ota Gál Rehabilitační oddělení Neurologické kliniky 1.LF UK a VFN v Praze As.MUDr. Martina Hoskovcová Mgr. Ota Gál Rehabilitační oddělení Neurologické kliniky 1.LF UK a VFN v Praze Poruchy mentální a gnostické (paměť, orientace, intelekt) Poruchy komunikace (afázie, dysartrie)

Více

MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj. Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc

MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj. Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc Neurodegenerativní onemocnění mozku, při kterém dochází k postupné demenci. V patofyziologickém obraze

Více

Péče o pacienty s diagnózami F01, F03 a G30 (demence) v lůžkových zařízeních ČR v letech

Péče o pacienty s diagnózami F01, F03 a G30 (demence) v lůžkových zařízeních ČR v letech Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 12. 2011 61 Péče o pacienty s diagnózami, a (demence) v lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2010 Health care

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti u osob s neurologickým onemocněním

Posuzování zdravotní způsobilosti u osob s neurologickým onemocněním Posuzování zdravotní způsobilosti u osob s neurologickým onemocněním Bartizalová Š. 14.9.2013 Hotel Primavera Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře

Více

PREVENCE ÚRAZŮ A PÁDŮ U SENIORŮ. Eva Nechlebová, Markéta Švamberk Šauerová Katedra biomedicínských předmětů VŠTVS Palestra

PREVENCE ÚRAZŮ A PÁDŮ U SENIORŮ. Eva Nechlebová, Markéta Švamberk Šauerová Katedra biomedicínských předmětů VŠTVS Palestra PREVENCE ÚRAZŮ A PÁDŮ U SENIORŮ Eva Nechlebová, Markéta Švamberk Šauerová Katedra biomedicínských předmětů VŠTVS Palestra CÍL příspěvek shrnuje informace o úrazech a pádech v seniorském věku a o možnostech

Více

po přisátí klíštěte virus prokazován kůže virémie buňky RES (slezina, játra, kostní dřeň) mechanismus invaze do CNS nejasný, HEB při virémii

po přisátí klíštěte virus prokazován kůže virémie buňky RES (slezina, játra, kostní dřeň) mechanismus invaze do CNS nejasný, HEB při virémii Středoevropská klíšťová meningoencefalitida klinický obraz MUDr. Dita Smíšková, PhD Doc.MUDr.Vilma Marešová, CSc. MEK patogeneze po přisátí klíštěte virus prokazován nejprve v Langerhansových h buňkách

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému

Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému 18.11.2010 Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému MUDr.Rostislav Čevela Ředitel Odbor posudkové služby MPSV Cíl přednášky 1. Právní úprava posuzování invalidity 2. Vyhláška č. 359/2009

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA Definice rehabilitace Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje

Více

Parkinsonova nemoc a možnosti fyzioterapie. As.MUDr.Martina Hoskovcová

Parkinsonova nemoc a možnosti fyzioterapie. As.MUDr.Martina Hoskovcová Parkinsonova nemoc a možnosti fyzioterapie As.MUDr.Martina Hoskovcová Základní cíle fyzioterapie Zlepšení kvality života pacienta s PN Strategie k zajištění základních cílů: soběstačnosti nezávislosti

Více

Klíšťová encefalitida

Klíšťová encefalitida Klíšťová encefalitida Autor: Michaela Měkýšová Výskyt Česká republika patří každoročně mezi státy s vysokým výskytem klíšťové encefalitidy. Za posledních 10 let připadá přibližně 7 nakažených osob na 100

Více

KRVÁCENÍ DO CNS U HEMOFILIKŮ

KRVÁCENÍ DO CNS U HEMOFILIKŮ KRVÁCENÍ DO CNS U HEMOFILIKŮ Hluší A. a kol. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Každoroční setkání spolupracujících pracivišť, Prostějov 9.11.2013 úvod velmi těžká krvácivá komplikace s vysokou

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání :.5. 213 Objednavatel: Centrum sociální

Více

Kraniocerebrální poranění. Z. Rozkydal

Kraniocerebrální poranění. Z. Rozkydal Kraniocerebrální poranění Z. Rozkydal Poranění hlavy: Poranění lebky Poranění mozkové tkáně Poranění lebky Zlomeniny kalvy: fisury, impresní zlomeniny Zlomeniny báze lební: v přední, střední nebo zadní

Více

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová Jak podpořit naši stabilitu, rovnováhu PaedDr. Mgr. Hana Čechová OSNOVA 1. Rovnováha, stabilita 2. Poruchy rovnováhy 3. Rovnovážný systém 4. Projevy poruchy rovnováhy 5. Co může způsobit poruchu rovnováhy

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů.

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. I. okruh: Odborné služby v adiktologii (Rozsah předmětů

Více

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia)

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Chirurgie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Petr Pták Cíle předmětu: Seznámit posluchače s problematikou chirurgického

Více

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ akademický rok 2013/14

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ akademický rok 2013/14 FZS UJEP v Ústí nad Labem Katedra fyzioterapie a ergoterapie TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ akademický rok 2013/14 Studijní obor : FYZIOTERAPIE Doc.MUDr.Miroslav TICHÝ, CSc. (4 studenti) 1. Fyzioterapie u bolesti

Více

Možnosti využití systému Lokomat v terapii chůze u pacientů s RS

Možnosti využití systému Lokomat v terapii chůze u pacientů s RS Možnosti využití systému Lokomat v terapii chůze u pacientů s RS Crhonková, R. 1,2, Coufalová, R. 1, Kubová, M. 2, 1 Oddělení rehabilitace, FN Olomouc 2 Ústav fyzioterapie, FZV UP v Olomouci Úvod poruchy

Více

TINNITUS UŠNÍ ŠELESTY. cca u 10-15% lidí, více staršího věku (ve věku let jím trpí každý druhý)

TINNITUS UŠNÍ ŠELESTY. cca u 10-15% lidí, více staršího věku (ve věku let jím trpí každý druhý) z lat. tinnio = cinkat tinnire = znít TINNITUS UŠNÍ ŠELESTY je to: typickými zvukovými projevy jsou: cca u 10-15% lidí, více staršího věku (ve věku 60-65 let jím trpí každý druhý) Lékařské hledisko porucha

Více

Spasticita jako projev maladaptivní plasticity CNS po ischemické cévní mozkové příhodě a její ovlivnění botulotoxinem. MUDr.

Spasticita jako projev maladaptivní plasticity CNS po ischemické cévní mozkové příhodě a její ovlivnění botulotoxinem. MUDr. Spasticita jako projev maladaptivní plasticity CNS po ischemické cévní mozkové příhodě a její ovlivnění botulotoxinem MUDr. Tomáš Veverka Neurologická klinika Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní

Více