TISK č. 18/7 (Komise B, D) REKREAČNÍ STŘEDISKA POVŠECHNÉHO SBORU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TISK č. 18/7 (Komise B, D) REKREAČNÍ STŘEDISKA POVŠECHNÉHO SBORU"

Transkript

1 TISK č. 18/7 (Komise B, D) REKREAČNÍ STŘEDISKA POVŠECHNÉHO SBORU 4. zasedání 33. synodu ČCE ( ) TISK 18/7 A) Úvod 33. synod na svém 3. zasedání přijal následující usnesení č. 53: 1. Synod bere na vědomí zprávu o naplňování koncepce rekreačních středisek povšechného sboru předloženou v tisku č. 18/7. 2. Synod ukládá synodní radě, aby příštímu zasedání synodu předložila stručný přehled hospodaření rekreačních středisek za posledních 10 let, zvláště přehled zisků, ztrát a investic. 3. Synod odkládá hlasování o návrhu č. 20 z tisku č. 16 na 4. zasedání 33. synodu. Synodní rada v rámci tohoto tisku předkládá synodu jednak průběžnou informaci o naplňování koncepce rekreačních středisek schválené 2. zasedáním 33. synodu v roce 2012 (usnesení č. 61, tisk č. 18/13), jednak přehled výsledků hospodaření rekreačních středisek za léta dle loňského usnesení synodu č. 53/2. B) Zpráva o naplňování koncepce rekreačních středisek Postup SR: Synodní rada uložila kuratoriím a správcům středisek provést rozbor příčin ztrátového hospodaření v roce 2010 a předložit soubor návrhů opatření k dosažení vyrovnaného rozpočtu v horizontu r Tento bod byl naplněn zprávou pro 3. zasedání 33. synodu v roce 2013 (tisk č. 18/7). Základní teze (koncepce rekreačních středisek) Střediska jsou rozdělena do dvou skupin: a) Střediska provozovaná za účelem dosažení zisku: Churchpension Praha, Doubravka Luhačovice, Sola fide Janské Lázně. b) Střediska provozovaná za účelem naplnění stanovených priorit (střediska neprovozovaná primárně za účelem dosažení zisku): TJAK Běleč n/o., Horský domov Herlíkovice, RS Chotěboř. - Toto základní rozdělení středisek je respektováno a dodržováno. Cesta k naplnění základní teze: Cestou k naplnění základní teze bylo vytvoření pracovního místa pro programovou pracovnici pro rekreační střediska ČCE. - Programová pracovnice nastoupila na své místo v lednu 2013; pracovní smlouva byla uzavřena na dobu určitou na 2 roky, tj. do prosince K dubnu 2014 nastoupila programová pracovnice Klára Černa na mateřskou dovolenou. Priority jednotlivých středisek: TJAK Běleč - Podpora pobytů lidí s postižením děje se především prostřednictvím oddělení výchovy a vzdělávání ÚCK (dále jen OVV). - Místa setkávání členů církve v diaspoře (rodinné rekreace, dětské tábory, příležitostné setkávání členů církve, brigádnická činnost) děje se prostřednictvím OVV. - Vzdělávání členů církve děje se prostřednictvím činnosti kuratoria a OVV. - Pobyty s prezentací křesťanství lidem mimo církev děje se prostřednictvím kuratoria a OVV. - Doplněk vhodnou komerční činností děje se prostřednictvím kuratoria a programové pracovnice. Chotěboř - Místa setkávání členů církve v diaspoře (rodinné rekreace, tematické setkávání členů církve) děje se prostřednictví kuratoria a programové pracovnice. - Akce pro nečleny církve s církevní tematikou, pobyty s prezentací křesťanství lidem mimo církev programová pracovnice připravila v roce 2013 jednu akci pro necírkevní prostředí, která byla pro malý počet zájemců zrušena. 1

2 - Doplněk vhodnou komerční činností děje se prostřednictvím kuratoria a programové pracovnice. Herlíkovice - Vzdělávání členů církve (kurzy, vzdělávací pobyty) děje se prostřednictvím programové pracovnice, OVV a kuratoria. - Akce pro nečleny církve s církevní tematikou programová pracovnice připravila v roce 2013 akci s touto tematikou, akce byla pro nezájem zrušena. - Místo setkávání členů církve v diaspoře (letní a zimní rekreační pobyty s programem, pobyty rodičů s dětmi s programem, individuální rekreace, tematické pobyty, rodinné slavnosti) děje se prostřednictvím programové pracovnice, kuratoria a OVV. - Doplněk vhodnou komerční činností správce střediska není dostatečně zainteresovaný na vyhledávání vhodné doplňkové komerční činnosti. Stanovení ekonomických cílů středisek: SR stanovuje perspektivní cíle pro dobu cca 5 let. TJAK Běleč - Cílem je dosažení vyrovnaného hospodaření po započtení 50% odpisů. - Za rok 2012 je výsledek hospodaření ,- Kč (po započtení 50% odpisů, tj ,- Kč). - Za rok 2013 je výsledek hospodaření ,- Kč (po započtení 50% odpisů, tj ,- Kč). V roce 2013 bylo ve středisku provedeno mnoho oprav, které zvýšily náklady o ,- Kč. Běleč Zpráva k hospodářskému výsledku střediska Běleč za rok 2013 Hospodářský výsledek střediska Běleč k vykazuje ztrátu ve výši ,08 Kč. Tato ztráta je tvořena: 1. Odpisy ve výši: ,0 2. Náklady na výměnu technologie kuchyně ve výši: ,9 3. Náklady na rekonstrukci hygienických zařízení v malém táboře ve výši: ,0 Rekonstrukce hygienického zařízení byla plánovaná s tím, že středisko bude v daném období ve ztrátě. Výměna technologií kuchyně byla rovněž plánována a na krytí nákladů byl přislíben zahraniční dar. Vzhledem ke skutečnosti, že tento dar jsme obdrželi až v roce 2014, nebylo možno k datu provést na straně výnosů zúčtování fondu zahraničních darů. Předmětná částka je tedy v roce 2013 v nákladech a její krytí chybí na straně výnosů. Při zohlednění výše uvedených položek do hospodářského výsledku střediska lze konstatovat, že provozní hospodářský výsledek činí ,18 Kč. V rámci hodnocení výsledku hospodaření střediska za rok 2013 je nutné upozornit na mimořádné náklady spojené s likvidací havárie kanalizace uvnitř areálu střediska. Tyto náklady v souhrnu představují částku ,-Kč. V případě, že tento mimořádný náklad rovněž zohledníme 2

3 do hospodářského výsledku střediska Běleč nad Orlicí, je provozní hospodářský výsledek bez započtení odpisů ,18 Kč. Ztráta v roce 2013 je způsobena jednorázovými náklady, které jsou vynaloženy za účelem zlepšení technického stavu střediska Běleč nad Orlicí. Na základě výše uvedených skutečností lze tedy hospodaření střediska v roce 2013 hodnotit kladně s konstatováním, že stanovený cíl, tj. dosažení vyrovnaného hospodaření po započtení 50% odpisů, lze splnit. Chotěboř - Cílem je dosažení zisku ve výši ,- Kč/rok po započtení odpisů. - Za rok 2012 je výsledek hospodaření ,- Kč (po započtení odpisů v plné výši, tj ,- Kč). - Za rok 2013 je výsledek hospodaření ,- Kč (po započtení odpisů v plné výši, tj ,- Kč) Chotěboř Herlíkovice - Cílem je dosažení vyrovnaného hospodaření po započtení 50% odpisů. - Za rok 2012 je výsledek hospodaření ,- Kč (po započtení 50% odpisů, tj ,- Kč). - Za rok 2013 je výsledek hospodaření ,- Kč (po započtení 50% odpisů, tj ,- Kč) Herlíkovice

4 Luhačovice V roce 2013 bylo středisko dočasně spravováno programovou pracovnicí. Od 03/2013 je středisko v ekonomickém nájmu Luhačovice Churchpension Praha Provoz v režimu ekonomického pronájmu správcovské funkce Praha Janské Lázně Ekonomický pronájem do r. 2015, dál nové rozhodnutí Janské Lázně

5 Celkové hospodaření středisek Střediska hospodaří v rámci rozpočtu, který je součástí rozpočtu povšechného sboru. Záměrem SR je finanční prostředky vygenerované středisky investovat zpět do středisek. V současné době nedochází ve střediscích ke generování dostatečných finančních prostředků na krytí investic. Investiční situace středisek TJAK Běleč Investiční činnost, budou-li k dispozici prostředky ze zisku nebo získány granty, bude prováděna v následujícím pořadí: rekonstrukce sociálních zařízení v malém táboře, zateplení objektů za účelem snížení energetické náročnosti a následně dle možností případné prodloužení sezóny některých objektů. Další investice by moly směřovat do vybavení učební místnosti, případně změny způsobu vytápění. Za rok 2013 činí investice do střediska ,- Kč (sociální zařízení v malém táboře, ústřední topení). Chotěboř V nejbližší době nejsou uvažovány žádné větší investice do střediska. Za rok 2013 činí investice do střediska ,- Kč (kolárna). Horský domov Herlíkovice Primární investice, pokud budou k dispozici prostředky, bude nutné směrovat do postupné modernizace a údržby Hlavní budovy a Vilky. V případě nedostatku vlastních prostředků je možné uvažovat o prodeji objektu Vokurka a využití získaných prostředků pro rozšíření kapacity v Hlavní budově, která je zákazníky nejvíce požadovaná. Prodejem by bylo možné získat prostředky k vestavbě přibližně stejného množství lůžek, jako má Vokurka. Středisko by pak bylo tvořeno dvěma objekty Hlavní budovou a Vilkou. Za rok 2013 činí investice do střediska ,- Kč (studie k půdní vestavbě v hlavní budově). Luhačovice V nejbližších pěti letech se o investici neuvažuje. Bude prováděna pouze údržba. Drobné opravy provádí a bude provádět nájemce. V roce 2013 se do střediska neinvestovalo. Churchpension Praha V příštích pěti letech budou investovány prostředky ve výši min ,- Kč/rok do postupného zvyšování kvality ubytovacích kapacit, doplnění nebo rekonstrukce sociálních zařízení dvou pokojů, vybudování jednoho bezbariérového pokoje, klimatizace 6. NP, postupné obnovy koberců, vybavení a obnovy mobiliáře, zastřešení terasy. Za rok 2013 činí investice do střediska ,- Kč (klimatizace). Sola fide Janské Lázně V rámci nájemní smlouvy bylo dohodnuto, že nájemce bude do obnovy objektu a jeho zařízení prokazatelně investovat ,- Kč/rok. Pronajímatel ČCE bude v nejbližších přibližně 3 letech investovat ,- Kč. V plánu jsou následující investice: dokončení výměny oken objektu a dokončení rekonstrukce výměníkové stanice. V roce 2013 se do střediska neinvestovalo. 5

6 C) Přehled hospodaření rekreačních středisek v letech Luhačovice náklady výnosy hosp. výsledek Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Praha náklady výnosy hosp. výsledek Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Chotěboř náklady výnosy hosp. výsledek Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Herlíkovice náklady výnosy hosp. výsledek Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 6

7 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Jánské Lázně náklady výnosy hosp. výsledek Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Běleč náklady výnosy hosp. výsledek Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Z uvedených dat vyplývá, že pokud bychom u středisek odečetli odpisy, většina středisek by dosahovala vyrovnaného hospodářského výsledku. S mírným optimismem se dá předpokládat, že většina středisek je na dobré cestě k naplnění koncepce rekreačních středisek. I přes zvýšené úsilí programové pracovnice se ekonomická situace v Horském domově Herlíkovice během roku 2013 nezlepšila viz následující graf obsazenosti celého střediska za rok Nicméně zpětná vazba od hostů střediska v Herlíkovicích je velmi pozitivní; ve středisku je příjemná atmosféra, správce i jeho žena se velmi snaží, k hostům jsou vstřícní a daří se jim vytvářet přátelskou atmosféru. Ve středisku byly svépomocně vylepšeny společenské prostory; byla zde instalována krbová vložka, herna i jídelna je vyzdobena dekorací, prostředí je oproti předchozímu stavu příjemné. Kromě rodinných pobytů se ve středisku uskutečňují pobyty středisek Diakonie ČCE a dalších neziskových organizací, které se věnují problematice zdravotně postižených spoluobčanů například Remedium o.s. (vzdělávání, podpora a pomoc v psychosociální oblasti). Do střediska se jezdí také rekreovat členové jiných církví, např. Církve adventistů sedmého dne. 7

8 Obsazenost Horského domova v roce % 8% 74% 18% Snídaně Polopenze Plná penze Nevyužitá kapacita Řada pozitivních počinů a dílčích úspěchů ze strany zaměstnanců Horského domova Herlíkovice však nepřinesla zlepšení hospodářského výsledku střediska a proto, s ohledem na dlouhodobé výsledky finančního hospodaření, je třeba zvážit jeho další provozování ve vlastní správě, když je zde reálný předpoklad dalšího zhoršování hospodářského výsledku i z důvodu nezbytného zvýšení počtu jeho zaměstnanců (nález Oblastního inspektorátu práce Hradec Králové). Daný region navíc trpí úbytkem klientely a perspektiva je zde negativní. Navržené varianty dalšího provozování, resp. nakládání se střediskem: Pokud by byl zachován současný charakter provozu střediska, při nezbytném navýšení počtu jeho zaměstnanců minimálně o dva (na základě nálezu a uložené sankce Oblastním inspektorátem práce v důsledku neposkytování zákonného volna zaměstnancům mezi směnami), pak při srovnatelné obložnosti s rokem 2013 se finanční ztráta střediska prohloubí ještě o dalších 600 až 700 tis. Kč. V měsíci červenci 2013 byly nemovitosti, tvořící areál Horského domova Herlíkovice, oceněny specializovanou firmou a celková jejich cena stanovena ve výši 20 mil. Kč dále viz oddíl c) prodej níže. Varianta A Vlastní správa střediska za předpokladu, že středisko bude provozováno formou sezónního provozu, tedy tři měsíce v zimním období a tři měsíce v letním období. Takový provoz by dle dosavadních zkušeností umožňoval minimalizovat finanční ztrátu a zároveň by přispěl k naplňování právních předpisů. Personál střediska by předmětné činnosti vykonával v rámci dohod o pracovní činnosti. Předpokládaná úspora nákladů střediska Herlíkovice varianta A Při zavedení sezónního provozu lze kalkulovat zejména úsporu mzdových nákladů, nákladů na spotřebu el. energie a odhadovat úsporu ostatních nákladů. Mzdové náklady stávající stav navržená změna úspora hrubé mzdy Kč Kč dohody sociál. a zdravot. pojištění Kč Kč celkem Kč Kč odhadovaná úspora ostat. nákladů (el. energie, poplatky z ubytovací kapacity, servis zařízení...) úspora celkem Kč 8

9 HV stávající stav bez odpisů navržená změna náklady výnosy Kč HV Kč Varianta B Vlastní správa střediska s tím, že vedoucí střediska a marketingová pracovnice budou dále celoročně zaměstnanci ČCE s tím, že náklady půjdou k tíži střediska (tato varianta je předkládána v souvislosti s rozsáhlou diskuzí k řešení problému). Provoz střediska by byl zajišťován sezónně viz varianta a) a v mezidobí by vedoucí a marketingová pracovnice zajišťovali marketing pro středisko (popř. i ostatní střediska). Ostatní pracovníci střediska by předmětné činnosti vykonávali v rámci dohod o pracovní činnosti. Předpokládaná úspora nákladů střediska Herlíkovice varianta B Při zavedení sezónního provozu lze kalkulovat zejména úsporu mzdových nákladů, nákladů na spotřebu el. energie a odhadovat úsporu ostatních nákladů. Mzdové náklady stávající stav navržená změna úspora hrubé mzdy Kč Kč dohody sociál. a zdravot. pojištění Kč Kč celkem Kč Kč odhadovaná úspora ostat. nákladů (el. energie, poplatky z ubytovací kapacity, servis zařízení...) úspora celkem Kč HV stávající stav bez odpisů navržená změna náklady výnosy Kč HV Kč Varianta C Prodej Nemovitosti tvoří ucelené území rozdělené pouze asfaltovou veřejnou komunikací a tvoří i celek vzhledem k využitelnosti jednotlivých objektů, neboť objekt hlavní budovy je využíván nejen pro ubytování, ale i jako zázemí pro ostatní objekty, které slouží jen pro ubytování. Současně mají všechny objekty společnou čistírnu odpadních vod. Zejména z těchto důvodů by byl vhodný prodej celku. Dalším důvodem pro prodej celku je i ekonomika provozu hlavní budovy, neboť tato má rozsáhlé technické a sociální zázemí náročné jak na údržbu, tak na provoz a zároveň velmi nízkou ubytovací kapacitu. Tato varianta, vzhledem k současnému výrazně sníženému zájmu o nemovitosti v dané lokalitě, je však velmi problematická, neboť se jedná o areál pro komerční využití s vyšší cenovou hladinou. Lze bohužel konstatovat, že dle sdělení realitní kanceláře by případný prodej areálu byl v současné době realizovatelný pouze za cenu výrazně nižší než by byla cena obvyklá. Další možností je odprodat jeden nebo dva menší objekty areálu a za získané finanční prostředky provést rozšíření obytné části hlavní budovy vestavbou do podkroví. Tímto by se zlepšila ekonomika tohoto objektu, zvýšila by se jeho hodnota a současně i jeho prodejnost. Pro analýzu prodejnosti nemovitostí byla použita metoda srovnávací, kde se jedná o vyhodnocení cen nedávno uskutečněných prodejů nemovitostí srovnatelných svým charakterem, velikostí a lokalitou. 9

10 Prodej střediska však bude mít svoje náklady spočívající v okamžitém poklesu zájmu o středisko, pokud vejde ve známost rozhodnutí o prodeji, nutnost zajištění provizorní péče o středisko do doby prodeje a náhrada mezd související s výpověďmi. Prodej střediska neřeší situaci kostela, jehož existence mimo středisko zcela postrádá smysl a jehož udržování bude problematické. Není řešena také situace dárců, kteří v minulosti středisko sponzorovali. Varianta D Ekonomický pronájem Ekonomický pronájem střediska Herlíkovice s sebou nese s ohledem na současnou situaci na trhu obdobné komplikace, jaké vykazují možnosti prodeje. Provoz celého areálu a zejména hlavní budovy je ekonomicky náročný a s ohledem na poměrně významný pokles návštěvnosti je hledání zájemce o ekonomický pronájem spíše dlouhodobou záležitostí s nejasným výsledkem. Závěr Synodní rada konstatuje, že rozhodování o budoucnosti provozu střediska v Herlíkovicích je velmi obtížné a těžko nalézá v dané věci výrazně většinový názor. Na jednu stranu velmi pozitivně hodnotí změnu spočívající v atmosféře nabízené střediskem i snahu vedoucího střediska a jeho manželky o stálé zlepšování podmínek v tomto zařízení. Na druhou stranu si je vědoma nutnosti řešit stávající situaci. Pokud synod nerozhodne jinak: 1. Synodní rada bude hledat nájemce Horského domova Herlíkovice. Z tohoto důvodu žádá synodní rada v souladu s čl. 20 odst. 2 písm. c Řádu o hospodaření církve synod o souhlas s pronájmem tohoto střediska. 2. Do doby nalezení vhodného nájemce nebo v případě neúspěchu bude synodní rada jednat o sezónním provozu střediska. 3. Synodní rada považuje prodej střediska za krajní možnost z důvodů uvedených výše. D) Návrh usnesení Synodní rada předkládá synodu následující návrhy usnesení: 1. Synod bere na vědomí zprávu synodní rady o rekreačních střediscích povšechného sboru předloženou v tisku č. 18/7. 2. Synod souhlasí s pronájmem Horského domova Herlíkovice. 10