Př ručka k obsluze. Válec RD RD cz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Př ručka k obsluze. Válec RD 27-100 RD 27-120. 0171754cz 003 1209"

Transkript

1 Př ručka k obsluze Válec RD RD cz C Z

2 Oznámení o autorských právech Copyright 2009, Wacker Neuson Corporation. Všechna práva, obzvláště pak práva kopírování a distribuce, jsou vyhrazena. Tuto publikaci může původní kupující přístroje reprodukovat na fotokopírce. Jakýkoli jiný typ reprodukce bez výslovného písemného povolení od společnosti Wacker Neuson Corporation je zakázán. Jakýkoli druh reprodukce nebo distribuce, který by nebyl schválen společností Wacker Neuson Corporation, představuje porušení platných autorských práv a bude trestně stíhán. Ti, kdo poruší tato práva, budou právně stíháni. Obchodní známky Všechny obchodní známky, na které se odkazuje v této příručce, jsou majetkem jejich příslušných vlastníků. Výrobce Wacker Neuson Corporation N92W15000 Anthony Avenue Menomonee Falls, WI USA Tel: (262) Fax: (262) Tel: (800) Přeložené pokyny Tato příručka pro obsluhu poskytuje překlad původních pokynů. Originálním jazykem této příručky pro obsluhu je americká angličtina.

3 RD 27 Předmluva Předmluva Stroje popsané v této př ručce Strojová dokumentace Stroj Č slo výrobku RD RD Mějte výtisk Př ručky k obsluze neustále uložený u zař zen. K objednávkám náhradn ch součástek použ vejte samostatné Knihy součástek dodávané se zař zen m. Viz samostatná Př ručka pro opravy, kde jsou podrobné pokyny týkaj c se prováděn servisu a oprav na př stroji. Pokud vám kterýkoli z těchto dokumentů chyb, kontaktujte pros m společnost Wacker Neuson Corporation, abyste si objednali náhradn nebo navštivte stránku Při objednáván součást nebo požadován servisn ch informac mějte připraveno č slo modelu př stroje, č slo položky, č slo revize a sériové č slo. Očekávané informace v této př ručce Tato př ručka obsahuje informace a pokyny pro bezpečný provoz a údržbu tohoto modelu či těchto modelů Wacker Neuson. K zajištěn vaš bezpečnosti a sn žen rizika poraněn si pečlivě přečtěte všechny pokyny uvedené v této př ručce tak, abyste jim porozuměli, a dodržujte je. Společnost Wacker Neuson Corporation si výslovně vyhrazuje právo provádět technické úpravy, a to i bez vyrozuměn, které zlepš výkonnost nebo technické standardy jej ch strojů. Informace obsažené v této př ručce jsou založené na stroj ch vyráběných do doby publikace tohoto dokumentu. Společnost Wacker Neuson Corporation si vyhrazuje právo na změnu jakékoli části těchto informac bez předchoz ho upozorněn. Oznámen o autorských právech Všechna práva, obzvláště pak práva kop rován a distribuce, jsou vyhrazena. Copyright 2009, Wacker Neuson Corporation. Tuto publikaci může původn kupce př stroje reprodukovat na fotokop rce. Jakýkoli jiný typ reprodukce je zakázán bez výslovného p semného povolen od Wacker Neuson Corporation. Jakýkoli druh reprodukce nebo distribuce, který by nebyl schválen společnost Wacker Neuson Corporation, představuje porušen platných autorských práv a bude st hán. wc_tx000836cz.fm 3

4 Předmluva RD 27 Nař zen reguluj c použ ván lapačů jisker SDÌLENÍ: Zákony některých států vyžaduj, aby u spalovac ch motorů využ vaj c ch uhlovod ková paliva byly v určitých jejich m stech instalovány lapače jisker. Lapač jisker je zař zen, které má zabránit náhodnému vylétáván jisker nebo šlehán plamenů z výfuku motoru. Za t mto účelem jsou lapače jisker povolovány a hodnoceny americkou federáln lesn službou (United States Forest Service). Podrobnosti týkaj c se m stn ch zákonů upravuj c ch použ ván lapačů jisker z skáte u distributora motoru nebo u př slušných m stn ch zdravotnických a bezpečnostn ch orgánů. Obchodn známky Všechny obchodn známky, na které se odkazuje v této př ručce, jsou majetkem jejich př slušných vlastn ků. wc_tx000836cz.fm 4

5 RD 27 Předmluva 3 Obsah 1 Bezpečnostn informace Popisky nacházej c se v této př ručce Popis stroje a zamýšlené použit Bezpečnostn pokyny pro provozován stroje Bezpečnost obsluhy při použ ván spalovac ho motoru Pokyny pro bezpečnostn provoz Etikety Um stěn št tků Bezpečnostn a výstražné št tky Informačn št tky Zvedán a prepravován Zdvihán stroje Upevňován a převoz stroje Provoz Při provozu tohoto stroje mus obsluha: M sta provozu a údržby Zajišt ován /odjišt ován kloubového spoje Použ ván struktury pro ochranu proti převrhnut (ROPS) Instalace otáčivého majáčku Použit bezpečnostn ho pásu Přizpůsoben sedadla Úprava sloupku ř zen Um st ován hrabel Použ ván ochranných zař zen proti vandalismu Při použ ván vodn ho rozstřikovac ho systému Použ ván řadic páky Výstražný alarm pro couván Použit rozdělovače průtoku (je-li ve vybaven ) Použit vibračn ho systému Použit parkovac ch brzd wc_bo cz_003toc.fm 5

6 Obsah RD Výstražné kontrolky Použit světel a zvukových signálů Stabilita stroje Provoz na svaz ch Počátečn kontrola Montáž a demontáž stroje Spouštěn motor Vyp nán motoru Porozuměn současnému systému operátora Postup nouzového zastaven Údržba Harmonogram pravidelné údržby Um stěn hlavn ch část Hlavn části Kontrola indikátoru vzduchového filtru Čištěn čističe vzduchu a primárn ho článku vzduchového filtru Výměna prvků vzduchového filtru Testován záložn ho alarmu Kontrola hladiny chladic kapaliny motoru Kontrola oleje motoru Kontrola hladiny hydraulického oleje Kontrola sp nače neutrálu Úprava hřebel Kontrola bezpečnostn ho pásu Čištěn hubic rozprašovac ho systému Čištěn filtru vodn ho rozprašovac ho systému Čištěn a výměna vodn ho filtu/vodn ho separátoru Plněn palivového systému Vyplachován vody a sedimentu z palivové nádrže Čištěn s tka vodn nádrže Úprava napět řemene alternátoru Mazán kloubového spoje ř zen Mazán válce ř zen Testován brzdového systému Výměna motorového oleje a filtru Čištěn uzávěru palivové nádrže a palivového s tka Čištěn filtru hydraulického oleje Čištěn chladiče hydraulického oleje Odpojen /připojen baterie wc_bo cz_003toc.fm

7 RD Úprava páky dopředného/zpětného pohybu Výměna hydraulického oleje Kontrola a čištěn průduchu nádrže hydraulického oleje Čištěn s tka nádrže hydraulického oleje Čištěn uzávěru chladiče Kontrola vodn ho čerpadla motoru Výměna chladic kapaliny chladic ho systému Výměna regulátoru teploty vody Vypouštěn vody ze systému rozprašován vody Tažen stroje Ručn uvolňován parkovac ch brzd Odstraňován poruch Obsah 6 Schémata Elektrického schema Hydraulické schematickém Technické údaje Motor Válec Měřen zvuku Měřen vibrac, kterým je vystaven operátor Rozměry wc_bo cz_003toc.fm 7

8 Bezpečnostní informace RD 27 1 Bezpečnostní informace 1.1 Popisky nacházející se v této příručce Toto je symbol bezpečnostní výstrahy. Pouzívá se k upozornění na potenciální nebezpečí poranění. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny, které následují po tomto symbolu. NEBEZPEČÍ NEBEZPEČÍ upozorňuje na nebezpečnou situaci, která by mohla vést k smrti nebo vážnému zranění, pokud se jí nevyhnete. Vyhněte se nebezpečí smrti či vážného zranění tím, že uposlechnete všech bezpečnostních výzev, které následují za tímto signálním slovem. VAROVÁNÍ VAROVÁNÍ upozorňuje na nebezpečnou situaci, která by mohla vést k smrti nebo vážnému zranění, pokud se jí nevyhnete. Vyhněte se možnému nebezpečí smrti či vážného zranění tím, že uposlechnete všech bezpečnostních výzev, které následují za tímto signálním slovem. UPOZORNĚNÍ UPOZORNĚNÍ upozorňuje na nebezpečnou situaci, která by mohla způsobit menší nebo středně závažné poranění, pokud se jí nevyhnete. Vyhněte se možnému nebezpečí menšího či středně závažného zranění tím, že uposlechnete všech bezpečnostních výzev, které následují za tímto signálním slovem. OZNÁMENÍ: Pouzito bez symbolu bezpecnostní výstrahy, OZNÁMENÍ upozornuje na nebezpecnou situaci, která by mohla vést k poškození majetku, pokud se jí nevyhnete. Poznámka: Obsahuje důlezité doplňující informace k pracovnímu postupu. 8 wc_si000247cz.fm

9 RD Popis stroje a zamýšlené použití Bezpečnostní informace Tento stroj je válec s dvěma bubny a vezenou obsluhou. Válec Wacker Neuson s vezenou obsluhou sestává z kloubového rámu, na němž je namontován benzínový nebo dieselový motor, nádrž na palivo, hydraulickou kapalinu a na vodu, hydrostatický pohonný systém, dva ocelové bubny obsahující vnitřní váhové výstředníkové závaží a plošina pro obsluhu s ochrannou konstrukcí proti převržení stroje (ROPS). Motor pohání hydraulický systém válce, který pak umožňuje pohyb stroje a vibraci bubnů. Při pohybu stroje vibrující bubny zhutňují a uhlazují pracovní plochu. Rychlost, směr a vibrace stroje ovládá obsluha ze svého sedadla na plošině. Tento stroj je zkonstruován jako lehký válec pro zhutňování dílčích vrstev a asfaltových povrchů silnic, parkoviš a dalších typů ploch s asfaltovým povrchem. Tento stroj byl zkonstruován a vyroben výlučně pro výše popsaný zamýšlený účel. Použití stroje k jinému účelu může trvale poškodit stroj nebo vážně poranit obsluhu či jiné osoby na pracovišti. Na poškození stroje způsobené jeho zneužitím se záruka nevztahuje. Za zneužití se považují následující postupy: Používání stroje jako žebříku, podpory nebo pracovní plochy Používání stroje k nošení či přepravě osob nebo vybavení Používání stroje k tažení jiných strojů Používání stroje k rozstřikování jiných kapalin než vody (např. motorové nafty na asfalt) Provozování stroje mimo tovární specifikace Provozování stroje způsobem, který není v souladu se všemi varováními uvedenými na stroji nebo v Příručku k obsluze. Tento stroj byl zkonstruován a vyroben v souladu s nejnovějšími světovými bezpečnostními normami. Stroj byl pečlivě sestrojen tak, aby vyloučil nebezpečí v prakticky možném rozsahu a zvýšil bezpečí obsluhy ochrannými kryty a ochranným značením. Některá rizika však přesto mohou zůstat i po přijetí ochranných opatření. Nazývají se reziduální rizika. V případě tohoto stroje mohou představovat vystavení: horku, hluku, výfukovým plynům a oxidu uhelnatému z motoru Popáleniny způsobené horkou hydraulickou kapalinou nebezpečí ohně v důsledku nesprávného postupu při doplňování kapalin palivu a jeho výparům Zranění osob v důsledku nesprávného postupu při zdvihání Nebezpečí rozdrcení z důvodu nesprávného provozu (chodidla, nohy nebo paže přesahují mimo pracovní stanici obsluhy stroje), které platí i pro jiné osoby na daném pracovišti Volný výhled je blokován ochrannou konstrukcí proti převržení stroje (ROPS) Abyste ochránili sebe a ostatní, rozhodně si pozorně přečtěte bezpečnostní informace v tomto návodu dříve, než začnete stroj provozovat. wc_si000247cz.fm 9

10 Bezpečnostní informace RD Bezpečnostní pokyny pro provozování stroje Školení obsluhy Před provozováním tohoto stroje: Přečtěte si a pochopte provozní pokyny uvedené ve všech příručkách dodaných s tímto strojem. Seznamte se s umístěním a správným používání všech ovládačů a bezpečnostních zařízení. Pokud to bude třeba, obrat te se na společnost Wacker Neuson Corporation ohledně dalšího školení. Při provozování tohoto stroje: Nedovolte, aby nedostatečně vyškolené osoby obsluhovaly tento stroj. Osoby provozující toto zařízení musí být seznámeny se souvisejícími potenciálními riziky. Bezpečnostní zařízení stroje Před spuštěním stroje vždy uvolněte a uložte zajišt ovací tyč kloubového spoje řízení. Stroj založený zajišt ovací tyčí nelze řídit. Po nastartování stroje vždy okamžitě zkontrolujte, zda všechny ovládací prvky správně fungují! Pro zaručení bezpečného provozu stroje: Nespouš tějte stroj, pokud některé bezpečnostní prvky či chrániče chybí nebo jsou nefunkční. Pokud ovládací prvky nefungují správně, stroj neprovozujte. Neměňte a nevyřazujte bezpečnostní prvky. Nepoužívejte příslušenství nebo přídatná zařízení, která nedoporučuje společnost Wacker Neuson. Jejich použití může mít za následek poškození zařízení nebo zranění uživatele. Bezpečné provozní postupy Při provozování stroje: Při provozování stroje vždy zůstaňte v sedě a neustále používejte bezpečnostní pás. Dávejte pozor na změnu polohy stroje a sledujte pohyb dalšího zařízení či osob na pracovišti. Dbejte na to, aby se všechny ostatní osoby nalézaly v bezpečné vzdálenosti od stroje. Pokud by se některá osoba dostala do pracovní zóny stroje, ihned stroj zastavte. Buďte si vědomi proměnlivých stavů povrchu, například nerovného terénu, kopců, okrajů výkopů, měkkého nebo hrubého materiálu. Zkontrolujte, zdali je podklad dostatečně stabilní, aby unesl váhu stroje, a že v daném místě není nebezpečí, že by mohl stroj sklouznout, spadnout nebo se převrátit. Dávejte se pozor na pohyblivé součásti stroje. Udržujte ruce, nohy a volný oděv v bezpečné vzdálenosti od pohyblivých součástí stroje. Při provozování stroje mějte ochranný oděv vhodný pro příslušné pracoviště. Při provozování stroje používejte ochranné brýle. 10 wc_si000247cz.fm

11 RD 27 Bezpečnostní informace Stroj řádně uložte, když není používán. Stroj by měl být uložen na čistém, suchém místě mimo dosah dětí. Při provozování stroje: Nesjíždějte z okrajů chodníku nebo po jiném nerovném terénu, to by vedlo k nárazům škodlivým pro stroj i obsluhu. Nedotýkejte se motoru nebo tlumiče výfuku, když je motor v chodu, nebo krátce po jeho vypnutí. Tato místa bývají velmi horká a mohou způsobit popáleniny. Nikomu nedovolte, aby seděl na kterékoli části stroje. Osoby sedící na stroji mohou utrpět vážné zranění nebo být usmrceny při pádu, naklonění nebo převrhnutí stroje. Neponechávejte stroj v chodu bez dozoru. Nespouštějte stroj, který vyžaduje opravu. Nepokoušejte se stroj nastartovat, pokud stojíte vedle něj. Motor startujte pouze tehdy, sedíte-li na sedadle obsluhy, a je-li řadicí páka pro pohyb dopředu/dozadu v neutrální poloze. Neprovozujte stroj, pokud má uvolněný nebo chybějící uzávěr palivové nádrže. Nepoužívejte stroj s neschváleným příslušenstvím nebo přídatnými zařízeními. Pokud je stroj v chodu, nepřepravujte jej. wc_si000247cz.fm 11

12 Bezpečnostní informace RD Bezpečnost obsluhy při používání spalovacího motoru VAROVÁNÍ Spalovací motory představují během provozu a doplňování paliva zvláštní nebezpečí. Nedodržení výstražných a bezpečnostních pokynů by mohlo vést k vážnému zranění nebo smrti. Prostudujte si a dodržujte výstražné pokyny v příručce majitele motoru a níže uvedené bezpečnostní pokyny. NEBEZPEČÍ Výfukové plyny z motoru obsahují kysličník uhelnatý, což je jedovatý plyn. vystavení kysličníku uhelnatému vás může usmrtit do několika minut. NIKDY stroj neprovozujte v omezeném prostoru, jako například v tunelu, pokud není zavedeno dostatečné větrání pomocí výfukových ventilátorů nebo hadic. Provozní bezpečnost Bezpečnost při doplňování paliva Je-li motor v chodu: Udržujte oblast kolem výfuku prostou všech hořlavých materiálů. Před nastartováním motoru zkontrolujte, zda ve vedení paliva a v nádrži nedochází k úniku či zda nejsou prasklé. Stroj nespouštějte, pokud dochází k úniku paliva nebo pokud je vedení paliva uvolněné. Je-li motor v chodu: Při provozu stroje nekuřte. Neprovozujte motor v blízkosti otevřeného plamene. Nedotýkejte se motoru nebo tlumiče výfuku za běhu motoru nebo okamžitě po jeho vypnutí. Neprovozujte stroj, pokud má uvolněný nebo chybějící uzávěr palivové nádrže. Pokud se rozlilo palivo nebo cítíte zápach paliva, nespouštějte stroj. Dříve, než stroj spustíte, převezte ho dál od rozlitého paliva a do sucha jej otřete. Doplňujete-li do motoru palivo: Otřete okamžitě všechno vyteklé palivo. Naplňte palivovou nádrž v dobře větraných prostorách. Po doplnění paliva nasaďte zpět víčko palivové nádrže. Nekuřte. Nedoplňujte palivo do horkého nebo běžícího motoru. Neprovozujte motor v blízkosti jisker nebo otevřeného plamene. Nedoplňujte palivo do stroje, pokud je uložen na nákladním autě s plastickou výstelkou podlahy. Statická elektřina by mohla palivo nebo jeho páry vznítit. 12 wc_si000247cz.fm

13 RD Pokyny pro bezpečnostn provoz Bezpečnostní informace VAROVÁNÍ Stroj se špatně prováděnou údržbou může představovat ohrožení bezpečnostní! K tomu, aby stroj fungoval bezpečně a řádně po delší období, je zapotřebí pravidelná údržba a příležitostné opravy. VŽDY provádějte pravidelnou údržbu podle doporučení uvedených v příručce operátora. Osobní ochranné prostředky Bezpečnostní opatření Příslušenství, bezpečnostní zařízení a úpravy Výměna součástí a štítků Při provozu stroje používejte následující osobní ochranné prostředky: Dobře padnoucí pracovní oděv, který nebrání pohybu Ochranné brýle s postranními štíty Ochranná sluchátka Obuv s pevnou špičkou Kromě toho před servisem nebo údržbou stroje: Svažte si dlouhé vlasy. Sundejte si šperky (včetně prstenů). Abyste snížili riziko zranění, přečtěte si laskavě pokyny k opravám předtím, než zahájíte jakékoli opravy na stroji. Některé druhy oprav vyžadují odpojení baterie stroje. Všechna nastavení a opravy MUSÍ být dokončeny před stroje do chodu. NIKDY stroj neprovozujte, pokud jste si vědomi, že má nějaký problém nebo závadu! Všechny opravy a nastavení musí provést kvalifikovaný technik. Před servisem zařízení vypněte motor. Má-li motor elektrický startér, odpojte zápornou svorku na baterii. Před zvedáním, nadzdvihováním a servisem vždy zajistěte kloubový spoj řízení zajišt ovací tyčí. Obě části zařízení by se mohly neočekávaně stočit k sobě a způsobit tak vážné zranění. Neupravujte, nesvařujte ani nevrtejte do bezpečnostního rámu (ROPS) instalovaného jako originální výbava. Neuvolňujte ani neodstraňujte šrouby. Nesvařujte, nevrtejte ani jinak neupravujte prasklý bezpečnostní rám. Neprovádějte úpravy stroje bez výslovného písemného povolení od výrobce. Vyměňte opotřebované nebo poškozené součásti. Pokud tento stroj vyžaduje náhradní díly, používejte pouze originální náhradní díly společnosti Wacker Neuson nebo náhradní díly, které jsou po všech stránkách ekvivalentní originálu, např. co do fyzických rozměrů, typu, pevnosti a materiálu. Nikdy nepoužívejte ani se nepokoušejte opravit poškozené bezpečnostní pásy nebo rámy ROPS. Tyto součásti vyměňte dříve, než uvedete stroj do chodu. Veškeré chybějící a nečitelné štítky ihned vyměňte. Štítky obsahují důležité provozní pokyny a varování před nebezpečím a riziky. wc_si000247cz.fm 13

14 Bezpečnostní informace RD 27 V pravidelných intervalech kontrolujte všechny vnější upevňovací prvky. Zdvihání a přeprava Při zdvihání zařízení: Ujistěte se, že popruhy, řetězy, háky, rampy, zvedáky a další typy zdvihacích zařízení jsou bezpečně upevněny a že mají dostatečnou nosnost, aby mohly bezpečně zdvihnout či udržet celý stroj. Při zdvihání zařízení vždy dávejte pozor na to, kde stojí ostatní lidé. Pro snížení možnosti zranění: Při zdvihání nebo přesouvání nestůjte pod strojem. Při zdvihání nebo přesouvání nelezte na stroj. Čištění a provádění servisu stroje Při čištění a provádění servisu stroje: Dbejte na to, aby se v oblasti tlumiče výfuku nehromadily žádné odpadky, jako například papíry, listí, krabice apod., které by se mohly od horkého tlumiče výfuku vznítit a následně způsobit požár. Udržujte stroj čistý a štítky čitelné. Udržujte ruce, nohy a volný oděv v bezpečné vzdálenosti od pohyblivých částí. Při čištění a provádění servisu stroje: Neodstraňujte kryt čističe vzduchu, papírovou vložku ani předběžný filtr za chodu motoru. Nepokoušejte se otevřít víčko chladiče, dokud stroj běží, ani předtím, než motor vychladne. Mohlo by dojít k těžkým popáleninám! Nepokoušejte se stroj čistit nebo provádět jeho údržbu za chodu. Rotující součásti mohou způsobit vážné zranění. Nepoužívejte benzín ani jiné typy hořlavin k čištění součástí, obzvláště ne v uzavřených prostorách. Mohlo by dojít k nahromadění a následné explozi par paliva a rozpouštědel. Nenaklánějte stroj při čištění ani z jiných důvodů. VAROVÁNÍ Možnost poranění. Hydraulická kapalina pod tlakem může způsobit popáleniny pokožky, oslepnutí nebo představovat další potenciální nebezpečí. Než začnete uvolňovat hydraulické spoje nebo připojovat zkušební měřicí přístroje, nastavte všechny ovládací prvky do neutrální polohy a vypněte motor a nechte kapaliny vychladnout. Nikdy neotvírejte hydraulická potrubí ani neuvolňujte hydraulické spoje, pokud je motor v chodu. Před demontáží hydraulických spojek nebo hadic se ujistěte, že okruh není pod tlakem. Kapaliny unikající z malých otvorů jsou často prakticky neviditelné. NEPOKOUŠEJTE se kontrolovat netěsnosti holýma rukama. Pro kontrolu unikajících kapalin vždy používejte kus kartonu nebo dřeva. Vždy zkontrolujte, zda přípoje hadic byly správně připojeny na správné koncovky. Nedodržení může vést k poškození stroje a/nebo poranění osoby na stroji či v blízkosti stroje. 14 wc_si000247cz.fm

15 RD 27 Bezpečnostní informace Po dokončení opravy či údržby vždy nasaďte zpět ochranné prvky a bezpečnostní zařízení. Než nastartujete stroj, zkontrolujte, zda z něj byly odstraněny veškeré nástroje a zda jsou vyměněné díly a seřizovací prvky pevně utaženy. wc_si000247cz.fm 15

16 Etikety RD 27 Etikety Um stěn št tků v n x v q n s p g w d a o k i g k f d u b g c g h r m f l j d t g f wc_gr wc_si000393cz.fm

17 RD Bezpečnostn a výstražné št tky Etikety Ref. Št tek Definice b NEBEZPEČÍ! Před zahájen m provozu tohoto stroje si nejprve přečtěte dodávanou Př ručku k obsluze. Pokud tak neučin te, zvyšujete t m riziko zraněn sebe i ostatn ch osob. Motory produkuj oxid uhelnatý; provozujte stroj v dobře větraném prostřed. Abyste sn žili riziko ztráty sluchu, použ vejte při provozu stroje ochranu sluchu. Při provozu stroje vždy mějte nasazen bezpečnostn pás. Nikdy stroj neprovozujte v poloze bokem ke svahu. c NEBEZPEČÍ! Nebezpečen udušen. Pokyny naleznete v Př ručce k obsluze. Nepřibližujte se ke stroji s otevřeným plamenem, jiskrami ani hoř c mi předměty. Před doléván m paliva vypněte motor. Použ vejte pouze motorovou naftu. STOP d UPOZORNĚNÍ! Bod pro zdvihán. f VAROVÁNÍ! Vyhýbejte se m stům, kde může doj t krozdrcen. wc_si000393cz.fm 17

18 Etikety RD 27 Ref. Št tek Definice h VAROVÁNÍ! Před opravou stroje odpojte akumulátor. Přečtěte si Návod k opravám. Nebezpeč výbuchu. Akumulátory mohou vylučovat výbušný vod k. Udržujte akumulátor v bezpečné vzdálenosti od jisker a otevřeného ohně. l VAROVÁNÍ! Nebezpeč uskř pnut. Otáčej c se zař zen. m VAROVÁNÍ! Obsah je pod tlakem. Neotev rejte, pokud je horký! 18 wc_si000393cz.fm

19 RD 27 Etikety Ref. Št tek Definice n VAROVÁNÍ! Vyhýbejte se m stům, kde může doj t krozdrcen. s VAROVÁNÍ! Nenavrtávejte ani nesvařujte ochranné konstrukce proti převrácen (ROPS). Přečtěte si Př ručku k obsluze. t VAROVÁNÍ! Vyhýbejte se m stům, kde může doj t krozdrcen. M sto pro zajištěn kloubového spoje ř zen. Před opravou či údržbou stroje vždy zajistěte kloubový spoj ř zen. Přečtěte si Návod k opravám. wc_si000393cz.fm 19

20 Etikety RD Informačn št tky Ref. Št tek Definice a 2-4 ) ) 7 ) * , ) ) ) ) 7 ) + ) * - 4, - 4 -, / 0 ; ) 9 ) + - 4, * 7 6 4, 1- * * ), - 4 ) ) 7. * - 9 ) , * / ) 6 * , * ) ) , ) 7 ), ) + 1, - * , - ) ) ) + 6 ) ) 5 7, * 7 1, 4 9 ) ) ) 2 ) 4 ) 2 -, ) 4 ), 1+ 1 ) ) , - 2 1, ) ) ) , * ) ), : - 2 ) ) 14 - # ' $ Př ručka k obsluze mus být uložena při zař zen. Př ručku k obsluze lze objednat prostřednictv m m stn ho distributora společnosti Wacker Neuson. e Ke každé jednotce je připevněn typový št tek s č slem modelu, typu, verze a výrobn m č slem. Informace uvedené na tomto št tku si poznamenejte, abyste je v př padě jeho ztráty nebo poškozen stále měli k dispozici. Č slo modelu, typu, verze a výrobn č slo je nutno vždy uvést při objednáván náhradn ch d lů či vyžadován informac souvisej c ch se servisem. g Úvazný bod. i HYDRAULIC OIL HYDRAULIKÖL ACEITE HIDRÁULICO HUILE HYDRAULIQUE Vypouštěn hydraulického oleje. j Plněn nádrže hydraulického oleje. 20 wc_si000393cz.fm

21 RD 27 Etikety Ref. Št tek Definice k Plněn vodn nádrže. o Vypouštěc zátka motorového oleje. ENGINE OIL MOTOROEL ACEITE DE MOTOR HUILE À MOTEURS p STOP Polohy kl čového sp nače. Napájen sv ček. Motor vypnutý (VYPNUTO). Motor zapnutý (ZAPNUTO). Napájen motoru startéru. q Polohy plynové páky. Vysoká rychlost. N zká rychlost. wc_si000393cz.fm 21

22 Etikety RD 27 Ref. Št tek Definice r Sp nač pro aktivaci a deaktivaci vibrac. Polohy řadic páky (vpřed/vzad). u Identifikace pojistek. v 1 Utáhněte šroub, aby se sn žily vibrace. Přečtěte si př ručku k obsluze. 2 wc_gr w Zaručená hladina intenzity zvuku v db(a). 22 wc_si000393cz.fm

23 RD 27 Etikety Ref. Št tek Definice x ROPS certifikacn št tek y Biologicky odbouratelný hydraulický olej nádr_ (pokud je vybaven) wc_si000393cz.fm 23

24 Zvedání a prepravování RD 27 3 Zvedání a prepravování 3.1 Zdvihání stroje Nezbytné podmínky Zvedací zařízení (jeřáb nebo kladkostroj) schopný zvednout 2722 kg. Čtyři zvedací háky a řetězy schopné zvednout 2722 kg. VAROVÁNÍ Nebezpeč rozdrcen. Pokud zvedac zař zen selžou, můžete být rozdrcen. Při zdvihán nebo přesouván stroje nestůjte pod strojem ani na něj nelezte. Pro zvedán stroje použijte pouze určené zvedac body. Postup Při dodržujte postup uvedený níže. 1. Vypněte motor. 2. Aktivujte parkovací brzdu. 3. Zajistěte kloubový spoj řízení (a). 4. Připojte jeden zvedací řetěz ke všem čtyřem zvedacím okům (b) na stroji (po dvou na každé straně) s použitím háků nebo třmenů. 5. Připojte druhý konec řetězů ke zvedacímu zařízení. 6. Zvedněte stroj podle potřeby. UPOZORNĚNÍ Nebezpečí rozdrcení či poškození stroje. Účelem struktury proti převrácení (ROPS) (c) je ochrana obsluhy v případě převržení či úplného přetočení. Struktury ROPS se nesmí používat ke zdvíhání stroje. Pro zvedán stroje použijte pouze určené zvedac body. Viz odd l Zvedán stroje. 24 wc_tx001351cz.fm

25 RD Upevňování a převoz stroje Zvedání a prepravování Nezbytné podmínky Postup Vypnutí stroje Parkovací brzda ZAP Při upevňování stroje dodržujte postup uvedený níže. 1. Zkontrolujte, zda je přepravné vozidlo schopno převážet stroj dané váhy avelikosti. Viz Technické údaje, kde jsou uvedeny rozměry a provozní váha. 2. Zajistěte kloubový spoj řízení (a). c c wc_gr Připevněte ocelová lana nebo řetězy ke každému za čtyř uvazovacích ok (b) na stroji (dvě na každé straně) a ke dvěma uvazovacím tyčím (c) na čelní a zadní straně stroje. 4. Připojte druhý konec řetězů k odpovídajícímu vozidlu schopného převážet stroj dané váhy a velikosti. Poznámka: Je-li motor vypnutý nebo nefunguje-li hydraulický systém, je převodovka brzděná, pokud se však nevyskytla závada nebo pokud nebyly ručně deaktivovány parkovací brzdy. OZNÁMENÍ: Při upevňování stroje nepokládejte lana ani řetězy přes rám stroje či přes kloubový stroj. Může dojít k poškození stroje. OZNÁMENÍ: Při upevňování stroje nestlačujte kompletně odpružené tlumiče. Může dojít k poškození tlumičů. OZNÁMENÍ: Nenechávejte stroj upevněný po delší časové období (kromě situací, když jej převážíte). Může dojít k poškození tlumičů. wc_tx001351cz.fm 25

26 Provoz RD 27 4 Provoz 4.1 Pøi provozu tohoto stroje musí obsluha: Bezpečné a účinné používání tohoto stroje je odpovědností obsluhy. Pokud obsluha stroje nezachová trvale správnou pracovní polohu, není možné správně ovládat stroj. Při provozu tohoto stroje musí obsluha: sedět na sedadle pro obsluhu směrem dopředu mít zapnutý správně upravený bezpečnostní pás mít obě nohy na řídicí plošině mít na volantu trvale jednu ruku mít druhou ruku volnou, aby jí podle potřeby obsluhoval ovládací prvky 4.2 Místa provozu a údržby Ref. Popis Ref. Popis a Páka př věry l Volič budiče b Sp nac skř ňka zapalován m Sp nač budiče ZAPNUTO/VYPNUTO c Výstražná kontrolka alternátoru n Sp nač vodn ho čerpadla d Výstražná kontrolka tlaku o Výstražná kontrolka teploty motoru motorového oleje e Výstražná kontrolka teploty p Poč tadlo motohodin hydraulického oleje f Řadic páka q Sp nač směrových světel g Houkačka r Výstražná kontrolka ZAPNUTÍ světelné houkačky h Výstražná kontrolka a ovládán s Aktivačn sp nač světelné houkačky parkovac brzdy i Výstražná kontrolka zapnut vibrátoru t Vyp nač rozdělovače průtoku (je-li ve vybaven ) j Sp nač světel u Indikátor změny směru k Pojistková skř ň V Indikátor ZAP světěl W Sp nač světel Ref. Popis Ref. Popis 1 Dieselový motor 7 Hydraulický motor předn ho budiče 2 Čerpadlo hydraulické převodovky 8 Motor zadn hydraulické převodovky 3 Motor předn 9 Servo ř zen hydraulické převodovky 4 Hydraulický motor zadn ho 10 Brzda budiče 5 Hydraulické čerpadlo budiče 11 Olejový chladič 6 Hydraulické čerpadlo ř zen 12 Elektrické vodn čerpadlo 26 wc_tx000814cz.fm

27 RD 27 Provoz v w r q u i s e d o c h p n l g j b a k t m f wc_gr wc_tx000814cz.fm 27

28 Provoz RD Zajišt ování/odjišt ování kloubového spoje Zajišt ován Než začnete stroj zdvihat, přepravovat či provádět údržbu, upevněte kolík kloubového spoje v blízkosti středu stroje do polohy ZAJIŠTĚNO (a). Odjišt ován Nezbytné podm nky Postup Než začnete stroj provozovat, uveďte kolík kloubového spoje do polohy ODJIŠTĚNO (b). OZNÁMENÍ: Pokus te-li se stroj provozovat v okamžiku, kdy je kol k kloubového spoje zajištěn, může doj t ke zničen ř dic ho hydraulického válce a zajišt ovac ho mechanismu. Vypnut stroje Parkovac brzda ZAP Při upevňování stroje dodržujte postup uvedený níže. 1. Zkontrolujte, zda je přepravné vozidlo schopno převážet stroj dané váhy avelikosti. Viz Technické údaje, kde jsou uvedeny rozměry a provozn váha. 2. Zajistěte kloubový spoj ř zen (a). 28 wc_tx000814cz.fm

29 RD Používání struktury pro ochranu proti převrhnutí (ROPS) Provoz Pozadí Stroj je vybaven ochrannou konstrukcí proti převrácení (Roll Over Protection Structure - ROPS). Systém ROPS je určený k ochraně obsluhy v případě převrácení stroje. VAROVÁNÍ Nebezpečí rozdrcení. Pokud se stroj převrátí, můžete být rozdrcen. Nepoužívejte stroj bez nainstalovaného systému ROPS. Umíst ování Dodržujte postup uvedený níže při umíst ování systému ROPS ve vzpřímené poloze stroje. 1. Jeřábem a lany o minimální nosnosti 70 kg podepřete ROPS (a). 2. Odstraňte bezpečnostní závlačku (b) a vytáhněte pojistnou závlačku (c). 3. Zvedněte ROPS do vzpřímené polohy. 4. Vložte pojistný kolík na místo a zajistěte jej bezpečnostním kolíkem. 5. Podle potřeby dotáhněte stavěcí šroub (d), abyste snížili vibrace. Při používání válce udržujte systém ROPS v rozvinuté (vzpřímené) poloze. VAROVÁNÍ Nebezpečí rozdrcení či poškození stroje. Zařízení ROPS je určeno výhradně k ochraně obsluhy v případě převržení nebo velkého náklonu a nesmí se používat ke zvedání stroje. Pro zvedání stroje použijte pouze určené zvedací body. Viz oddíl Zvedání stroje. VAROVÁNÍ Nebezpečí zranění osob. ROPS neslouží jako držadlo pro sedící osoby. Osoby sedící na stroji mohou utrpět vážné zranění nebo být usmrceny při pádu, naklonění nebo převrhnutí stroje. Nedovolte, aby kdokoli seděl na kterékoli části stroje. Kontroly Každý měsíc zkontrolujte: wc_tx000814cz.fm 29

30 Provoz RD 27 točivý moment u všech šroubů, které udržují systém ROPS na svém místě rám systému ROPS, zda není zrezivělý nebo popraskaný nebo jakkoli jinak poškozený Pravidla pro opakovanou instalaci Při opakované instalaci systému ROPS: Používejte původní šrouby a matice. Používejte olej pro mazání šroubů před jejich namontováním na systém ROPS. Utáhněte šrouby stanovenou silou. OZNÁMENĺ: Do ochranného systému ROPS nevrtejte ani jej nesvařujte. Vrtání nebo svařování systému ROPS ruší platnost certifikátu ROPS. 4.5 Instalace otáčivého majáčku Pozad Postup Po nastavení klíčového spínače do polohy ZAPNUTO se majáček rozsvítí a začne se otáčet. Při instalaci majáčku dodržujte postup uvedený níže. 1. Protáhněte silový kabel (c) skrz podpěru světla a upevněte jej k horn mu konektoru. a d b c wc_gr Vložte konektor do podpěry světla. 3. Zasuňte sestavu podpěry světla (a) do levé strany systému ROPS stroje a utáhněte šroub (b). 4. Nasuňte otočný majáček (d) do podpěry. 30 wc_tx000814cz.fm

31 RD Použití bezpečnostního pásu Provoz Bezpečnostn opatřen Použit pásu Při provozování stroje vždy používejte bezpečnostní pás. Pás se používá následovně: 1. Vytáhněte plynule bezpečnostn pás (c) z nav jec ho zař zen. c d a b 2. Zapněte západku bezpečnostn ho pásu (b) do přezky (a). 3. Přetáhněte bezpečnostn pás přes kl n operátora. Nav jec zař zen reguluje délku pásu a v nastavené pozici se zaaretuje. 4. Pro uvolněn bezpečnostn ho pásu stiskněte tlač tko (d) na přezce. Bezpečnostn pás se automaticky stáhne zpět do nav jec ho zař zen. wc_gr wc_tx000814cz.fm 31

32 Provoz RD Přizpůsobení sedadla Pozad Úprava nastaven Polohu a předpětí sedadla nastavte podle pracovních podmínek a hmotnosti obsluhujícího pracovníka. Sedadlo lze upravit trojím způsobem: Předpět sedadla Zezadu dopředu Ze strany na stranu (volitelné) Pro nastaven předpět sedadla použijte knofl k (a) (otočen m zvolte rozpět od min. 60 kg do max. 120 kg). Páku (b) použijte k nastaven vzdálenosti od ovládac ch prvků ř zen. Pro nastaven jedné ze tř bočn ch poloh zasuňte kol k (c) do př slušného otvoru (je-li ve výbavě). 32 wc_tx000814cz.fm

33 RD Úprava sloupku řízení Provoz Pozad Úprava nastaven Upravte úhel sloupku řízení podle pracovních podmínek, výšky operátora a osobní volby. Úhel sloupku řízení lze upravit následovně: 1. Uvolněte čtyři montážn šrouby (a) na základně sloupku ř zen. 2. Nakloňte sloupek ř zen dopředu nebo dozadu podle přán. 3. Jakmile dosáhnete požadovaného úhlu, utáhněte znovu montážn šrouby. 4.9 Umíst ování hrabel Nezbytné podm nky Polohy Stroj vypnut Parkovac brzda aktivovaná Každý buben má dvě hrabla (a, b). Lze je nastavit do polohy pro jízdu (1) nebo seškrabávání (2). wc_tx000814cz.fm 33

34 Provoz RD Používání ochranných zařízení proti vandalismu Pozad Části stroje mohou ukradeny nebo zvandalizovány, když je stroj ponechán bez dohledu. Tyto části lze zajistit, aby se zabránilo nepovolenému přístupu ke stroji nebo jeho použití. Zajistitelné části zahrnují: kryt motoru kryt ovládac konzoly pouzdro na Návod k obsluze Postup Při zajišt ování stroje dodržujte postup uvedený níže. 1. Zavřete kryt motoru a nasa te zámek na upevňovac prvek (a). wc_gr Nasuňte kryt ovládac konzoly na konzolu a vložte zámek do upevňovac ho prvku (b). 3. Zavřete v ko pouzdra na Návod k obsluze a vložte zámek do upevňovac ho prvku (c). Poznámka: Visac zámky jsou standardně dodávány se strojem. 34 wc_tx000814cz.fm

35 RD Při používání vodního rozstřikovacího systému Provoz Přepněte polohu Voda z nádrže je přiváděna na rozstřikovací hubice prostřednictvím elektrického čerpadla. Motor vodního čerpadla je ovládán pomocí spínačů. Tento spínač má tři polohy: Poloha 1: aktivuje přerušované rozstřikování vody Poloha 0: vypne vodní sprej systému Poloha 2: aktivuje nepřerušované rozstřikování vody 0 Pokyny pro použ ván systému Při používání vodního rozstřikovacího systému: Zkontrolujte, zda je nádrž na vodu naplněná. Použ vejte pouze čistou vodu. Nečistá voda, i po přefiltrován, může zablokovat systém. Udržujte vodn rozstřikovac systém čistý a v dobrém stavu. Viz odd l Údržba. Pokud po zapnut systému okamžitě nedojde k rozstřikován vody, může být nutné vytlačit vzduch z vodovodn ho potrub. Otevřen m membránového ventilu (a) při spuštěném systému se vypud vzduch z potrub. Když začne voda stř kat z hubic, uzavřete membránový ventil. Úprava Pro úpravu úhlu rozstřikování: Do trysky (b) zasuňte šroubovák a nastavte požadovaný úhel. Poznámka: Ujistěte se, že proud vody pokrývá celou délku bubnu. Vypuštěn vody V zimě nebo když teplota poklesne pod 0 C vypust e vodu z rozstřikovacího systému. Viz oddíl Vypouštění vody z rozstřikovacího systému. wc_tx000814cz.fm 35

36 Provoz RD Používání řadicí páky Pozad Směr j zdy Oba válce stroje jsou poháněny. Pohon motorů upevněných na každém jednotlivém válci je zajišt ován prostřednictvím čerpadla s plynule proměnlivým výtlakem a hydrostatické převodovky. Stroj sepohybuje dopředu nebo dozadu pomodí řadicí páky nacházející se po straně sedadla řidiče. Přeřaďte řadicí páku pro pohyb dopředu/dozadu do polohy DOPŘEDU (f) nebo DOZADU (r) podle požadovaného směru pohybu. Pro změnu jízdy z DOPŘEDNÉ na ZPĚTNOU nebo naopak: 1. Posuňte řadic páku do polohy NEUTRÁL (n). 2. Nechte stroj kompletně zastavit. 3. Nastavte řadic páku do požadovaného směru. Poznámka: Pro zajištěn bezpečnosti je stroj vybaven zař zen m umožňuj c m nastartován dieselového motoru pouze tehdy, je-li řadic páka v neutráln poloze. Rychlost pohybu Rychlost válce se pohybuje v rozmez NULA až 10 km/h, což odpov dá povolenému maximu. Č m v ce dopředu či dozadu páku posunete, t m rychleji se bude válec pohybovat. Pojezdová rychlost je shodná pro oba směry, tj. DOPŘEDU i DOZADU. Poznámka: Při j zdě na svahu udržujte řadic páku na minimáln j zdn rychlosti. Bržděn Systém kontroly př tomnosti obsluhy Řadicí páku lze použít pro brždění motorem. Převedením řadicí páky do neutrální polohy se stroj zastaví. Stroj je vybaven systémem kontroly přítomnosti obsluhy. Tento systém zabraňuje samovolnému pohybu stroje v případě, že obsluha nesedí v sedačce. Operátor by měl na sedačce sedět vždy po celou dobu provozu stroje. 36 wc_tx000814cz.fm

37 RD Výstražný alarm pro couvání Provoz Um stěn Provoz Výstražný alarm pro couvání (e) je umístěný v zadní části stroje. Nastartujte motor a posuňte řadicí páku do polohy zpátečka. Okamžitě by se měl spustit výstražný alarm. Výstražný alarm při zní do doby, dokud nebude řadicí páka přesunuta do neutrální polohy nebo do polohy pro jízdu vpřed. Pokud se výstražný alarm při couvání nerozezní, válec před použitím opravte. e wc_gr wc_tx000814cz.fm 37

38 Provoz RD Použití rozdělovače průtoku (je-li ve vybavení) Pozad Sp nač rozdělovače průtoku Tento stroj může být vybaven volitelným rozdělovačem průtoku. Při variabilních půdních podmínkách, jako v případě kombinace nepevného pískovitého materiálu a velkých částic, se bubny mohou točit nestejnou rychlostí. To může znesnadnit pohyb stroje. Při spuštění rozdělovače průtoku dochází k vyrovnávání průtoku hydraulického oleje ke každému pohonnému motoru, takže se pohyb stroje může znovu obnovit. Spínač rozdělovače průtoku je ovládán chodidlem. Při aktivaci rozdělovače průtoku dodržujte postup uvedený níže. 1. Najděte sp nač (a) na základně operátora na pravé straně sloupku ř zen. a wc_gr Stiskněte aktivačn sp nač, aby se rozdělovač průtoku zapnul. 3. Stiskněte aktivačn sp nač znovu, aby se rozdělovač průtoku vypnul. OZNÁMENÍ: Rozdělovač průtoku je určen pouze pro přerušované použit. Nepřetržité použit rozdělovače průtoku způsobuje přehřát hydraulického oleje a t m možné poškozen hydraulického systému. Rozdělovač průtoku použ vejte pouze pro obnoven pohybu stroje. 38 wc_tx000814cz.fm

39 RD Použití vibračního systému Provoz Pozad Přep nač vibračn ho režimu Stroj má na každém bubnu budič. Tyto budiče jsou poháněny hydraulickými motory s převodovkou. Motory budičů jsou napájeny hydraulickým zubovým čerpadlem s pevným výtlakem. Poloha 1: pouze vibrace předního bubnu. Poloha 2: vibrace obou bubnů. Když se přepínač uvede do polohy 1 nebo polohy 2, rozsvítí se kontrolka (i) na ovládacím panelu. Vyp nač ZAP-VYP vibrac Pro zapnutí vibrací stiskněte tlačítko (m). Pro vypnutí vibrací stiskněte opět tlačítko (m). OZNÁMENÍ: Pokud zůstává vozidlo po nějakou dobu stát, nenechávejte vibrace zapnuté. Pokud byste u stoj c ho stroje nechali budič zapnutý po delš dobu, může doj t k jeho poškozen. OZNÁMENÍ: pokud je přep nač směru vpřed a vzad v poloze NEUTRÁLU, vibrace nefunguj. Frekvence Poloha 1: použijte v případě, že startujete nebo vypínáte motor. Poloha 2: použijte pro přibližně 55 Hz vibrace. Poloha 3: použijte pro přibližně 66 Hz vibrace. Poznámka: Při provozován stroje použijte vždy polohu 2 nebo polohu 3. wc_tx000814cz.fm 39

40 Provoz RD Použití parkovacích brzd Pozad Každý z motorů pohonu válce je osazen mechanickou parkovací brzdou, která napomáhá udržovat stroj zastavený (parkovací poloha). Mechanické parkovací brzdy se aktivují pomocí pružin a uvolňují se hydraulicky (SAHR). Parkovací brzdy se používají, když: Se stiskne tlač tko parkovac brzdy (h). Se vypne motor. Operátor opust sedadlo. Dojde k poruše hydraulického systému. h wc_gr Aktivace a uvolňován Stisknutím tlačítka se parkovací brzdy aktivují. Je-li tlačítko stisknuto, rozsvítí se výstražná kontrolka Zapnuté brzdy. Je-li tlačítko vytaženo vzhůru, umožní to uvolnění parkovacích brzd. Poznámka: Pro uvolněn parkovac ch brzd mus být splněny následuj c podm nky: Motor mus běžet. Ř dic páka mus být v neutráln poloze. Operátor mus sedět na sedadle. Nouzové použit OZNÁMENÍ: Parkovac brzdy nepouž vejte pro zastaven stroje během normáln ch provozn ch podm nek. Použit parkovac brzdy u pohybuj c ho se stroje může způsobit poškozen pohonných motorů. Parkovací brzdy používejte pro zastavení stroje pouze v nouzových podmínkách, například: Během poruchy hlavn ho hydraulického brzdového systému (žádné bržděn, když se řadic páka nastav do neutráln polohy) Během nekontrolovaného pohybu dolů po svahu. 40 wc_tx000814cz.fm

41 RD Výstražné kontrolky Provoz Výstražná kontrolka Popis Požadovaná reakce Tlak motorového oleje Tato výstražná kontrolka (d) se rozsv t, je-li kl čový sp nač v poloze ZAPNUTO; po nastartován motoru zhasne. Když se tato kontrolka rozsv t při běhu motoru, okamžitě motor vypněte. Zkontrolujte: hladinu motorového oleje viskozitu motorového oleje Vysokou teplotu motoru Rozsv cen této výstražné kontrolky (o) signalizuje, že se motor přehř vá. Pokud se rozsv t tato kontrolka, okamžitě vypněte motor. Alternátor Teplotu hydraulického oleje Tato výstražná kontrolka (c) se rozsv t, je-li kl čový sp nač v poloze ZAPNUTO; po nastartován motoru zhasne. Rozsv cen této výstražné kontrolky (e) signalizuje, že se hydraulický olej přehř vá. Zkontrolujte: hladinu chladic kapaliny motoru Když se tato kontrolka rozsv t při běhu motoru, okamžitě motor vypněte. Zkontrolujte: řemen alternátoru Když se tato kontrolka rozsv t okamžitě motor vypněte. Zkontrolujte: hladinu hydraulického oleje viskozitu hydraulického oleje d o e c wc_gr wc_tx000814cz.fm 41

42 Provoz 4.18 RD 27 Použití světel a zvukových signálů Pozad Otočný ovladač na ovládacím panelu slouží k ovládání světel stroje. Identifikace světel Potkávac světla (a). Pracovn osvětlen (b). Předn směrová světla/pozičn světla (c). Zadn směrová světla/pozičn světla (d). c a c d b d wc_gr Zap nán světel a klaksonu Poloha 0 všechna světla vypnutá Poloha 1 ZAPNUTÁ potkávac a pozičn světla Poloha 2 ZAPNUTÁ potkávac, pozičn a pracovn světla Stiskněte střed ovladače, abyzazněl klakson wc_gr VAROVÁNÍ Nebezpeč srážky. Nepoužit všech dostupných světel při práci v temnotě nebo při špatné viditelnosti může zvýšit možnost srážky s lidmi, vozidly nebo nepohyblivými předměty v bl zkosti. f při práci v temnotě nebo při špatné viditelnosti použijte všechna dostupná světla. f Rozbité lampy okamžitě vyměňte. 42 wc_tx000814cz.fm

43 RD Stabilita stroje Provoz VAROVÁNÍ Nebezpečí rozdrcení. Určité podmínky na pracovišti nebo způsob provozu mohou negativně ovlivnit stabilitu stroje. Řiďte se níže uvedenými pokyny, čímž omezíte nebezpečí nahnutí stroje nebo jeho převrácení. Stav povrchu Úhel řízení Při provozu věnujte pozornost měnícímu se stavu povrchu. Pro bezpečný provoz včas přizpůsobte rychlost a směr jízdy. Stabilitu a záběr stroje může závažně snížit provoz na nerovném nebo velmi drsném terénu, kamenité půdě nebo na mokrém či jen lehce stlačeném povrchovém materiálu. Stroj se může náhle vychýlit, poklesnout nebo převrhnout, pokud se dostane do oblasti nedávno naplněné zemí. Kloubový válec má větší náchylnost k převrácení, pokud se pohybuje přes hranu dolů ze zvýšeného terénu. Jak ukazuje obrázek napravo, vždy otáčejte stroj směrem k okraji, když opouští vyvýšený terén. Rychlost pohybu Přesah válce Provoz s vibracemi na zhutněném povrchu wc_gr Rychle se pohybující stroj se pravděpodobněji nahne či převrhne při náhlém vychýlení z přímého směru. Dříve, než se strojem odbočíte, snižte jeho rychlost. Stroj se může náhle nahnout, pokud více než polovina šířky válce přesahuje okraj zvýšeného povrchu. Pokud pracujete podél okraje vyvýšeného povrchu, snižte rychlost a dávejte zvýšený pozor na polohu válce. Udržujte co možná největší část válce na vyvýšeném povrchu. Zapnutí vibračního systému na zcela zhutněném povrchu může způsobit odskoky válců a jejich momentální ztrátu kontaktu se zemí. Pokud k tomu dojde, když se stroj nalézá na svahu, může stroj sklouznout. Pokud válce odskočí na zhutněném povrchu, snižte rychlost vibrací nebo je úplně vypněte. wc_tx000814cz.fm 43

44 Provoz RD Provoz na svazích Pozadí Pokud provozujete stroj na svazích, musíte dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo ke zranění osob nebo poškození zařízení. Postup Vždy pojíždějte strojem raději směrem proti svahu než po svahu. Bezpečný provoz a ochranu motoru lze zajistit na svazích s úhlem 19 (35%) a méně. VAROVÁNÍ Nebezpečí rozdrcení. Nikdy stroj neprovozujte v poloze bokem ke svahu. Stroj se může převrátit, a to i na stabilním podloží. Se strojem jezděte po svahu přímo nahoru a dolů. Stav povrchu Při provozu věnujte pozornost měnícímu se stavu povrchu. Pro bezpečný provoz včas přizpůsobte rychlost a směr jízdy. Stabilitu a záběr stroje může závažně snížit provoz na nerovném nebo velmi drsném terénu, kamenité půdě nebo na mokrém či jen lehce stlačeném povrchovém materiálu. Stroj se může náhle vychýlit, poklesnout nebo převrhnout, pokud se dostane do oblasti nedávno naplněné zemí. 44 wc_tx000814cz.fm

45 RD Počáteční kontrola Provoz Nezbytné podm nky Před nastartován m Stroj na plochém, rovném povrchu Než stroj spustíte, zkontrolujte následující: Hladinu chladic kapaliny motoru Hladinu motorového oleje Kontrolku vzduchového filtru motoru Hladinu hydraulického oleje Hladinu motorové nafty Stav olejového chladiče a jeho žeber Hladina vody v nádrži. OZNÁMENÍ: Doplňte hladiny mazac ho a hydraulic kého oleje s použ t m produktů těcdh typů a vlastnost, které jsou uvedeny v tabulce maziv nacházej c se v kapitole technických údajů této Př ručky pro operátory. Abyste zabránili kontaminaci, použ vejte pouze čisté nádoby, nálevky apod. Před spuštěn m Před spuštěním stroje: Odjistěte kloubový spoj. Upravte polohu hrabla bobnu. Zkontrolujte stroj, zda těsn. Opravte netěsnosti před jeho spuštěn m. Zkontrolujte, zda v m stě práce nejsou překážky. Odstraňte všechny překážky. Zkontrolujte, zda jsou všechna madla, schůdky a plošiny prosté bláta, sněhu, mastnoty, paliva a veškerých dalš ch nečistot, které by mohly ohrozit bezpečnost obsluhy. Nechte motor zahřát podle následuj c ho rozvrhu: Teplota okol Čas (min.) Nad 0 C 15 Pod 0 C 30* * Pokud je ovládán hydraulického systému zpomalené, může být potřebný delš čas Montáž a demontáž stroje Při nalézání a vylézání ze stroje dodržujte vždy tříbodový kontakt se schůdky a madly. Tříbodový kontakt může být: dvěma chodidly a jednou rukou jedn m chodidlem a dvěma rukama wc_tx000814cz.fm 45

46 Provoz RD Spouštění motor NEBEZPEČÍ Nebezpečí udušení. Výfukové plyny z motoru obsahuj kysličn k uhelnatý, který VÁS MŮ_E ZABÍT ZA NĚKOLIK MINUT. Tento jedovatý plyn nen vidět ani c tit. Nestartujte motor v uzavřených prostorách. Postup Při startování motoru dodržte postup uvedený níže. 1. Posa te se na sedačku operátora a připoutejte se bezpečnostn m pásem. 2. Posuňte řadic páku (f) do NEUTRÁLNÍ polohy. 3. Stlačen m knofl ku parkovac brzdy (h) aktivujte parkovac brzdu. 4. Posuňte plynovou páku do polohy (1). 5. Otočte kl čkem zapalován do POLOHY 1. Na ovládac m panelu zkontrolujte př vod proudu. Kontrolky tlaku oleje a alternátoru by měly sv tit. 6. Otočte kl čkem zapalován do POLOHY 2 a přidr_te jej po dobu cca 15 sekund, dokud se nezačnou napájet _havic sv čky. V teplejš m počas lze tuto dobu zkrátit. 7. Ihned po inicializaci _havic ch sv ček otočte kl čkem do POLOHY 3 a nastartujte motor. Jakmile dojde k zá_ehu motoru, ihned uvolněte kl ček, aby nedošlo k přetě_ován motorku startéru. OZNÁMENÍ: Nestartujte motor po delš dobu než 30 sekund. Otočte kl č do polohy VYP a počkejte 15 sekund, než zkus te motor nastartovat znovu. 46 wc_tx000814cz.fm

47 RD Vypínání motoru Provoz Nezbytné podm nky Postup Plochý povrch s odpovídající nosností váhy Při zastavování stroje dodržujte postup uvedený níže. 1. Zastavte stroj na rovném povrchu s dostatečnou únosnost. 2. Posuňte řadic páku (f) do polohy NEUTRÁL. 3. Posuňte plynovou páku do polohy (1). OZNÁMENÍ: Nikdy nevyp nejte motor náhle po delš době provozu pod velkou zátě_. Před vypnut m nechte motor bě_et několik minut na volnobě_né otáčky. T m zabrán te náhlému poklesu teploty motoru při jeho vypnut. 4. Aktivujte parkovac brzdu (h). 5. Otočte kl ček zapalován do POLOHY 0 (VYP). 6. Dř ve, ne_ opust te sedadlo obsluhy, vyjměte kl č ze zapalován. 7. Pokud mus te stroj zaparkovat na svahu, podložte bubny. UPOZORNĚNÍ Nebezpeč zablokován. Označte stroj nápisy, světly a jinými identifikačn mi prvky, pokud stroj představuje při zaparkován překážku dopravy. wc_tx000814cz.fm 47

48 Provoz RD Porozumění současnému systému operátora Pozad Provoz Stroj je vybaven systémem kontroly přítomnosti obsluhy. Tento systém brání pohybu stroje, pokud operátor nesedí na sedadle řidiče. Tento systém se skládá ze spínače sedadla a neutrálu. Pokud se stroj zastaví během provozu, vykonejte následující kroky, abyste obnovili jeho provoz: 1. Posa te se do sedadla řidiče. 2. Posuňte řadic páku do polohy NEUTRÁL. 3. Provozujte stroj normáln m způsobem. Poznámka: Sp nač sedadla se aktivuje vahou operátora po jeho posazen. Upravte napět sedadla tak, aby váha operátora aktivovala sp nač sedadla. Viz odd l Úprava sedadla Postup nouzového zastavení Dojde-li při provozu stroje k poruše nebo jiné nehodě, řiďte se níže uvedenými pokyny. 1. Vypněte motor. 2. Nechte motor a výfuk vychladnout. 3. Pomocí vhodného zařízení vrat te stroj do kolmé polohy, pokud se stroj překlopil. 4. Obrat te se na pronajímatele nebo majitele stroje. 48 wc_tx000814cz.fm

49 RD 27 Údržba 5 Údržba 5.1 Harmonogram pravidelné údržby Úkoly označené zaškrtnutím může provádět obsluha. Úkoly označené předsazenými čtverečky vyžadují zvláštní výcvik a vybavení. Interval* (hodin provozu) (10) (100) (250) (500) (1 000) (3 000) (12 000) Položka Úkon Denně 2 týdny 3 měsíce Ročně Ročně 3 roky 6 roky Vzduchový filtr Čištění Výstražný alarm pro Testujte Hladina chladiva Kontrola Hladina motorového Kontrola Hladina paliva Kontrola Hladina Kontrola Spínač neutrálu Testujte Škrabky Kontrola Bezpečnostní pás Zkontrol Rozstřikovací hubice Čištění Filtr ostřikovacího Čištění Externí vybavení Kontrola Odlučovač vody z palivového systému Palivovou nádrž Čistění/v ypláchnutí Vyplách nutí vody/se dimentu Ovladač plynu Mazání Sítko vodní nádrže Čištění Řemen alternátoru Kontrola Kloub řízení Mazání Řídicí hydraulický Mazání Brzdová soustava Testujte wc_tx000815cz.fm 49

50 Údržba RD 27 Interval* (hodin provozu) (10) (100) (250) (500) (1 000) (3 000) (12 000) Položka Úkon Denně 2 týdny 3 měsíce Výměna oleje a filtru Výměna Ročně Ročně 3 roky 6 roky Ložiska hřídele Výměna Odlučovač vody palivového systému Výměna Víčko a sítko palivové Čištění Filtr hydraulického Výměna Chladič/chladič hydraulického oleje Čištění Uložení tlumičů Kontrola Akumulátor Kontrola Napětí ovládací páky Nastave Kontrola motoru: montážní šrouby, vůle ventilů, šrouby hlavy válců, výfukový systém. Zkontrol ujte Hydraulický olej Výměna Průduch hydraulické Výměna Sítko nádrže na Čištění Uzávěr chladiče Čištění Systém ROPS a montážní prvky Kontrola /utažení Vodní čerpadlo Kontrola Vstřikovač paliva Testujte Kapalina chladicího Výměna Teplotní regulátor Výměna * Podle toho, co nastane dřív, zda čas podle kalendáře, nebo počet hodin provozu. 50 wc_tx000815cz.fm

51 RD Umístění hlavních částí Údržba wc_gr wc_tx000815cz.fm 51

52 Údržba RD Hlavní části Ref. Popis Ref. Popis 1 Páka dopředného/zpětného 10 Elektromagnet vypínače sedadla pohybu 2 Nádrž hydraulické kapaliny 11 Filtr hydraulického oleje 3 Olejový chladič 12 Sítko sání 4 Přední vibrační motor 13 Sítko sání 5 Řídicí hydraulický válec 14 Čerpadlo pohonu 6 Řídicí čerpadlo 15 Rozdělovač průtoku 7 Vibrační čerpadlo 16 Elektromagnet rozdělovače průtoku 8 Hydraulický motor 17 Vibrační rozdělovač 9 Ventil řízení Kontrola indikátoru vzduchového filtru Nezbytné podmínky Kdy Motor běží Parkovací brzda zapnutá Každých 10 hodin provozu nebo denně l Postup Při kontrole indikátoru vzduchového filtru dodržte postup uvedený níže. 1. Otevřete motorový prostor. 2. Nastartujte motor. 3. Nastavte páku sytiče do polohy VYSOKÉHO volnoběhu. 4. Najděte indikátor (a) vzduchového filtru. Pokud žlutý píst indikátoru vzduchového filtru vstoupí do červené zóny, vyčistěte čistič vzduchu/vzduchové filtry. 5. Vypněte motor. 52 wc_tx000815cz.fm

53 RD 27 Údržba 5.5 Čištění čističe vzduchu a primárního článku vzduchového filtru Nezbytné podmínky Pozadí Postup Stroj je vypnut Zdroj čistého, suchého a nízkotlakého (méně než 207 kpa) stlačeného vzduchu Systém přívodu vzduchu je vybaven kontrolkou nastavení filtru (a), která indikuje kdy se vyžaduje výměna filtru. Filtrační vložku vzduchového filtru lze použít až šestkrát; poté musí být vyměněna. Dodržte postup pro čištění primárního prvku vzduchového filtru uvedený níže. VAROVÁNÍ Nebezpečí ohně. NIKDY k čistění vzduchového filtru nepoužívejte benzín nebo jiná rozpouštědla s nízkým bodem zážehu. 1. Odstraňte kryt (b) z tělesa vzduchového filtru. 2. Odstraňte prvek primárního vzduchového filtru (c) z tělesa vduchového filtru. 3. Vyčistěte vnitřek tělesa filtru. 4. Vyčistěte prvek primárního vzduchového filtru stlačeným vzduchem nízkého tlaku (207 kpa). Profoukněte prvek primárního vzduchového filtru vzduchem zevnitř ven. 5. Přidržte vložku proti světlu nebo do ní zasuňte lampu a zkontrolujte stav záhybů. OZNÁMENÍ: Nepoužívejte znovu poškozený prvek primárního vzduchového filtru. Vyměňte jej i v případě, že poškození je velmi malé. Při čištění na prvek primárního vzduchového filtru neklepejte ani do něj nenarážejte. Neumývejte prvek primárního vzduchového filtru. 6. Znovu nainstalujte prvek primárního vzduchového filtru (c). 7. Nasaďte zpět kryt (b), přičemž umístěte průduch (d) tak, aby nebyl zablokovaný. 8. Stlačte černé gumové tlačítko (i několikrát, bude-li to třeba) na horní části indikátoru filtru, aby se znovu nastavil. wc_tx000815cz.fm 53

54 Údržba RD Výměna prvků vzduchového filtru Nezbytné podmínky Stroj vypnutý Nový prvek primárního vzduchového filtru Nový prvek sekundárního vzduchového filtru, je-li vyžadován OZNÁMENÍ: Nepoužívejte vzduchové filtry jako pomůcku pro spouštění na výstupu (např. éter). Privek primárního filtru Při výměně prvku primárního vzduchového filtru dodržte postup uvedený níže. 1. Odstraňte kryt (b) z tělesa vzduchového filtru. 2. Odstraňte prvek primárního vzduchového filtru (c). 3. Vyčistěte vnitřek tělesa filtru. 4. Nainstalujte nový prvek primárního vzduchového filtru. 5. Nasaďte kryt zpět. Nasaďte jej tak, aby průduch (d) tak, aby nebyl zablokovaný. 6. Nastavte znovu indikátor filtru (a). Prvek sekundárního filtru Při výměně prvku sekundárního vzduchového filtru dodržte postup uvedený níže. Poznámka: Vyměňte sekundární prvek vzduchového filtru (e) při každé třetí výměně primárního vzduchového filtru. 1. Odstraňte kryt (b) z tělesa vzduchového filtru. 2. Odstraňte prvek primárního vzduchového filtru (c). 3. Vyjměte sekundární filtr. 4. Zakryjte sací otvor a vyčistěte vnitřek tělesa filtru. OZNÁMENÍ: Nedovolte, aby se do vstupního portu motoru dostaly nečistoty. Došlo by k poškození motoru. 5. Odstraňte kryt ze sacího otvoru a namontujte nový sekundární filtr. OZNÁMENÍ: Prvek sekundárního vzduchového filtru má dvě gumová těsnění jedno širší než druhé. Zkontrolujte, že jej vkládáte dovnitř koncem s užším těsněním. Pokud je prvek filtru vkládán nesprávně, může dojít k poškození motoru. 6. Nainstalujte nový prvek primárního vzduchového filtru. 54 wc_tx000815cz.fm

Přiručka k obsluze. Válec RD 16. 0178395cz 005 0610

Přiručka k obsluze. Válec RD 16. 0178395cz 005 0610 Přiručka k obsluze Válec RD 16 0178395cz 005 0610 Oznámení o autorských právech Copyright 2010, Wacker Neuson Corporation. Všechna práva, obzvláště pak práva kopírování a distribuce, jsou vyhrazena. Tuto

Více

BULETIN Č. CX-CZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO RUČNÍ ŘETĚZOVÝ KLADKOSTROJ KITO ŘADY CX

BULETIN Č. CX-CZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO RUČNÍ ŘETĚZOVÝ KLADKOSTROJ KITO ŘADY CX BULETIN Č. CX-CZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO RUČNÍ ŘETĚZOVÝ KLADKOSTROJ KITO ŘADY CX 1 OBSAH 1. DEFINICE... 3 2. PŘEDPOKLÁDANÉ POUŽITÍ... 3 3. MONTÁŽ... 3 4. PŘED POUŽITÍM... 3 4.1 Bezpečnost...

Více

Montážní návod pro dílenský jeřáb

Montážní návod pro dílenský jeřáb Montážní návod pro dílenský jeřáb BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si pečlivě tyto pokyny před použitím! DŮLEŽITÉ Přečtěte si všechny pokyny před použitím a dodržujte všechny instrukce a bezpečnostní pokyny,

Více

Karta obsluhy velkoobjemového přečerpávače CE Rhino VE

Karta obsluhy velkoobjemového přečerpávače CE Rhino VE Karta obsluhy velkoobjemového přečerpávače CE Rhino VE Ustavovací kus součástí Viz obr. 1 a Tabulka 1. P/N 7179410_01 - Czech - ZOBRAZENO V POLOZE OPEN 1 3 8 4 7 6 5 Obr. 1 Položka Ustavovací kus součástí

Více

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže TITAN Centrální motor s převodovkou pro mříže Montážní pokyny a upozornění Pozor: dodržujte uvedené pokyny kvůli bezpečnosti osob. Uchovejte tento návod pro pozdější použití. CE Prohlášení o shodě Centrální

Více

Přiručka k obsluze. Válec RT 56SC-2 RT 82SC-2. 0182601cz 001 0310

Přiručka k obsluze. Válec RT 56SC-2 RT 82SC-2. 0182601cz 001 0310 Přiručka k obsluze Válec RT 56SC-2 RT 82SC-2 0182601cz 001 0310 Oznámení o autorských právech Copyright 2010, Wacker Neuson Corporation. Všechna práva, obzvláště pak práva kopírování a distribuce, jsou

Více

ZAHRADNÍ ŘADA BILLY GOAT VŠEOBECNÁ PRAVIDLA BEZPEČNOSTI A ZÁRUKY

ZAHRADNÍ ŘADA BILLY GOAT VŠEOBECNÁ PRAVIDLA BEZPEČNOSTI A ZÁRUKY ZAHRADNÍ ŘADA BILLY GOAT VŠEOBECNÁ PRAVIDLA BEZPEČNOSTI A ZÁRUKY 1 ZAHRADNÍ ŘADA BILLY GOAT Zahrnuje modely Modely AE AE401 AE401H AE401H5T AE900H AE1300H Modely PLUGR PL1800 PL1800H PL2500 PL2500SPH Modely

Více

HYDRAULICKÝ SLOUPKOVÝ ZVEDÁK

HYDRAULICKÝ SLOUPKOVÝ ZVEDÁK Návod k obsluze HYDRAULICKÝ SLOUPKOVÝ ZVEDÁK VAROVÁNÍ: Před použitím tohoto zařízení si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte všechny bezpečnostní předpisy a provozní pokyny. VAROVÁNÍ 1. Před použitím

Více

00:01-06. Produktové informace pro záchranné složky. Nákladní vozidla. Platí pro řadu P, G a R. Vydání 1. Scania CV AB 2009, Sweden

00:01-06. Produktové informace pro záchranné složky. Nákladní vozidla. Platí pro řadu P, G a R. Vydání 1. Scania CV AB 2009, Sweden 00:01-06 Vydání 1 cs Produktové informace pro záchranné složky Nákladní vozidla Platí pro řadu P, G a R 308 626 Scania CV AB 2009, Sweden Obsah Obsah Před prostudováním informací... 3 Otevření čelní masky...

Více

Hydraulický zvedák sudů PBH-300

Hydraulický zvedák sudů PBH-300 TECHNICKÁ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE Hydraulický zvedák sudů PBH-300 Obsah 1. Úvod 2. Určení 3. Technický popis 4. Technické údaje 5. Příprava zvedáku k použití 6. Pracovní podmínky 7. Provozní a bezpečnostní

Více

VYROBENO V EU TYP RVH200. Návod k obsluze. Vibrační lišta poháněná zážehovým motorem. Čtyřdobý motor Honda GX25 RVH 10/V02

VYROBENO V EU TYP RVH200. Návod k obsluze. Vibrační lišta poháněná zážehovým motorem. Čtyřdobý motor Honda GX25 RVH 10/V02 TYP RVH200 CZ Návod k obsluze VYROBENO V EU Vibrační lišta poháněná zážehovým motorem Čtyřdobý motor Honda GX25 RVH 10/V02 HLAVNÍ SOUČÁSTI VODICÍ TYČ ZÁŽEHOVÝ MOTOR HLINÍKOVÝ PROFIL DRŽÁK MOTORU NÁVOD

Více

Návod k instalaci. Myčka nádobí

Návod k instalaci. Myčka nádobí Návod k instalaci Myčka nádobí 1 1 Poznámky Před instalací si přečtěte pozorně tuto příručku. Přečtení návodu Vám pomůže porozumět, jak zapojit přívody, vypouštěcí hadice a přívodní napájecí kabel a najít

Více

Komponenty pro hydraulickou výbavu. Všeobecně. Činnosti před spuštěním nového hydraulického systému

Komponenty pro hydraulickou výbavu. Všeobecně. Činnosti před spuštěním nového hydraulického systému Všeobecně Všeobecně Pro provoz hydraulické výbavy je možno objednat komponenty z výrobního závodu. K dispozici jsou následující komponenty: Ovládání Nádrž hydraulického oleje s tlakově omezovacím ventilem

Více

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 CZ ČEŠTINA 1 OBECNĚ Tento symbol znamená VÝSTRAHU. Nedodržení

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MARINO. Bezpečnost. Upozornění: Nezapojujte přístroj do zásuvky vlhkýma rukama.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MARINO. Bezpečnost. Upozornění: Nezapojujte přístroj do zásuvky vlhkýma rukama. UŽIVATELSKÝ MANUÁL MARINO Prosím, přečtěte důkladně tyto instrukce před prvním použitím přístroje a uschovejte je pro příští použití. Tento přístroj NEPATŘÍ do směsného odpadu. English Convair je účinné

Více

Dávkovací čerpadla - INVIKTA

Dávkovací čerpadla - INVIKTA Dávkovací čerpadla - INVIKTA SLOŽENÍ SYSTÉMU 1 Šroubení výtlaku 2 Šroubení sání 3 Sací ventil Otočný regulátor otáček Vstup pro napájecí kabel Vstup senzoru hladiny 7 Nástěnná konzole OBSAH BALENÍ INVIKTA

Více

PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE POL. T26801 PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE POKYNY PRO POUŽITÍ Nosnost 1500 lb SKLÁDACÍ STOJAN PRO MOTOR VAROVÁNÍ PROSTUDUJTE, POCHOPTE A DODRŽUJTE VEŠKERÁ VAROVÁNÍ A POKYNY PŘED POUŽITÍM STOJANU. NEPŘEKRAČUJTE

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz CZ Návod k obsluze TYP TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz MADE IN EU TR10/V02 HLAVNÍ SOUČÁSTI VIBRAČNÍ HLAVICE S MOTOREM MĚNIČ FREKVENCE PRYŽOVÁ HADICE VYPÍNACÍ/ZAPÍNACÍ TLAČÍTKO ZÁSTRČKA NAPÁJECÍHO KABELU

Více

Návod k použití benzínových čerpadel CM

Návod k použití benzínových čerpadel CM Návod k použití benzínových čerpadel CM Všeobecné bezpečnostní předpisy POZOR! Následující pokyny nemohou zabránit všem rizikům souvisejících s použitím tohoto zařízení. Je nezbytné je doplnit i o obecné

Více

Kompresor olejový, 200l, GEKO

Kompresor olejový, 200l, GEKO S t r á n k a 1 Návod k použití Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Seznamte se se všemi instrukcemi, které jsou nezbytné pro bezpečnou manipulaci s nářadím. Bezpečnostní prohlášení:

Více

VZDUCHOVÉ ČERPADLO NA OLEJ OP/T3/31B/N

VZDUCHOVÉ ČERPADLO NA OLEJ OP/T3/31B/N Návod k použití VZDUCHOVÉ ČERPADLO NA OLEJ OP/T3/31B/N Světová průmyslová dávkovací čerpadlo se zaručenou výkonností a bezproblémovým ovládáním. Čerpadlo je navrženo pro práci v náročných podmínkách a

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Travní sekačka

NÁVOD K OBSLUZE. Travní sekačka NÁVOD K OBSLUZE Travní sekačka CZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY, KTERÉ JE NUTNÉ DODRŽOVAT A) PŘEDBĚŽNÉ INFORMACE 1) Přečtěte si pozorně tuto instrukční příručku. Seznamte se s ovládacími prvky a správným použitím

Více

Návod na použití. Aku svítilna FL 9,6 FL 12 FL 14,4 FL 18

Návod na použití. Aku svítilna FL 9,6 FL 12 FL 14,4 FL 18 Návod na použití Aku svítilna FL 9,6 FL 12 FL 14,4 FL 18 RYOBI FL-9.6 (9,6V) FL-12 (12V) FL-14.4 (14,4V) FL-18 (18V) Bezdrátová svítilna Návod k použití Používejte pouze s doporučeným akumulátorem a nabíječkou

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ŠTĚPKOVAČ ZAHRADNÍHO ODPADU DORMAK 2013 V1_2013

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ŠTĚPKOVAČ ZAHRADNÍHO ODPADU DORMAK 2013 V1_2013 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ŠTĚPKOVAČ ZAHRADNÍHO ODPADU 12 DORMAK 2013 V1_2013 DORMAK, Lda. Obsah Úvod... 3 Bezpečnostní předpisy... 3 Montáž... 4 Přemístění... 5 Provoz štěpkovače... 5 Provoz... 7 Vypnutí...

Více

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLIMATIZACE Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA P/NO : 88A0468P www.lge.com Ventilační jednotka Uživatelská

Více

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě!

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě! Návod k používání Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623 Děkujeme Vám, že jste si vybrali tuto vysoce kvalitní elektrickou konvici. Jedná se o kvalitní výrobek splňující požadavky uznávaných

Více

http://www.workshopdata.com/printmaintenance.do

http://www.workshopdata.com/printmaintenance.do Stránka č. 1 z 5 Údaje o zákazníkovi: Jméno: Poštovní Kód: : : SPZ: Stav najetých kilometrů: Vysvětlující ikony: Kód OE Dodatečná Práce OK Dokončeno Potřebuje výměnu/opravu * Mohou být potřebné náhradní

Více

Samosvorný převodový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI

Samosvorný převodový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI Jet - pohon pro křídlové brány Samosvorný převodový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI 1 - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Výrobce neručí za žádné škody vzniklé v důsledku nedodržení pokynů v tomto návodu nebo

Více

Návod k obsluze Zvedák 2 t, návod k použití

Návod k obsluze Zvedák 2 t, návod k použití Návod k obsluze Zvedák 2 t, návod k použití Císlo výr. / Article No.: 99432 Jazyky / Languages: cs BERNER_79136.pdf 2013-09-12 Návod k obsluze (CZ) 099432 1 Česky ZODPOVĚDNOST VLASTNÍKA Vlastník a/nebo

Více

První stupeň geometrický objem 25,4.10-6 m 3 tlak maximální. Druhý stupeň geometrický objem 1,8.10-6 m 3

První stupeň geometrický objem 25,4.10-6 m 3 tlak maximální. Druhý stupeň geometrický objem 1,8.10-6 m 3 Mobilní hydraulický agregát HA 8110 provozní příručka Provozní příručka obsahuje veškeré informace pro správné a bezpečné používání mobilního hydraulického agregátu. Tuto příručku si pečlivě prostudujte

Více

E-SCOOTER. Návod k použití. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.

E-SCOOTER. Návod k použití. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. E-SCOOTER CZ Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, pečlivě si přečtěte tento návod před prvním použitím. Návod uschovejte pro pozdější použití. CZ 1 Upozornění: Elektrický

Více

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu.

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. Vysavač SC7060 Návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. 1 1. Sestavení součástí vysavače 3 Příslušenství se může

Více

Původní návod k používání. Tažná jízdní souprava CX T. Dodatek k návodu k obsluze tahače řady CX T CS - 02/2012

Původní návod k používání. Tažná jízdní souprava CX T. Dodatek k návodu k obsluze tahače řady CX T CS - 02/2012 Původní návod k používání Tažná jízdní souprava CX T Dodatek k návodu k obsluze tahače řady CX T 1050 51048070037 CS - 02/2012 Obsah g 1 Předmluva Informace o dokumentaci... 2 Základní principy bezpečného

Více

Přiručka k obsluze. Čerpadla PT 2 PT 2A. 0151719cz 009 0810

Přiručka k obsluze. Čerpadla PT 2 PT 2A. 0151719cz 009 0810 Přiručka k obsluze Čerpadla PT 2 PT 2A 0151719cz 009 0810 Oznámení o autorských právech Copyright 2010, Wacker Neuson Corporation. Všechna práva, obzvláště pak práva kopírování a distribuce, jsou vyhrazena.

Více

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz.

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz. Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF Obecné údaje Instalace/ sestavení Uvedení do provozu Provoz Opravy/servis Před uvedením přístroje do provozu je bezpodmínečně nutné

Více

DĚTSKÝ TRAKTOR NÁVOD K OBSLUZE. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.

DĚTSKÝ TRAKTOR NÁVOD K OBSLUZE. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. DĚTSKÝ TRAKTOR NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze a dbejte dodržování všech uvedených instrukcí. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí.

Více

ARTEMIS. Distributor: firma Dalap

ARTEMIS. Distributor: firma Dalap ARTEMIS Distributor: firma Dalap BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1. Tento spotřebič není určen pro užívání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem

Více

Závěsný skimmer INTEX

Závěsný skimmer INTEX Aktualizováno 21.1.2013 Závěsný skimmer INTEX NÁVOD K POUŽITÍ 1 OBSAH Důležitá upozornění Popis součástek Montáž háku na bazény EASY-SET s nafukovacím prstencem Montáž háku na bazény s kovovým rámem Instrukce

Více

Blahopřejeme Vám, že jste si vybrali Limited Edition, a tím se stali členy vybrané společnosti s privilegiem používat tuto limitovanou sérii.

Blahopřejeme Vám, že jste si vybrali Limited Edition, a tím se stali členy vybrané společnosti s privilegiem používat tuto limitovanou sérii. NÁVOD K OBSLUZE Blahopřejeme Vám, že jste si vybrali Limited Edition, a tím se stali členy vybrané společnosti s privilegiem používat tuto limitovanou sérii. Dostává se Vám do ruky paletový vozík výjimečné

Více

Teplovodní tlaková myčka Série W

Teplovodní tlaková myčka Série W Teplovodní tlaková myčka Série W W17/250;W21/200;W25/200; W30/200;W20/300 1 1. Použití Přístroj je určen výhradně k mytí a čištění strojů, automobilů, budov, nářadí a různých omyvatelných ploch, které

Více

AX-3010H. Víceúčelový spínaný napájecí zdroj. Příručka uživatele

AX-3010H. Víceúčelový spínaný napájecí zdroj. Příručka uživatele AX-3010H Víceúčelový spínaný napájecí zdroj Příručka uživatele Tuto příručku přechovávejte na bezpečném místě, abyste do ní mohli kdykoliv nahlédnout. Tato příručka obsahuje důležité bezpečnostní a provozní

Více

Sada světel Sekačky řady Groundsmaster 7200

Sada světel Sekačky řady Groundsmaster 7200 Sada světel Sekačky řady Groundsmaster 7200 Číslo modelu 02841 Výrobní číslo 311000001 a vyšší Form No. 3368-704 Rev A Návod k instalaci Vyjímatelné díly Pro ověření, že byly dodány všechny součásti, použijte

Více

D 5b. 1. Park a. 6b. Park Park a. Park Park Park -1993

D 5b. 1. Park a. 6b. Park Park a. Park Park Park -1993 STIGA PARK 121 M 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar därav, omfattas

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Model č. 45-0315 45-0315- AF 315 ROZMETADLO. VAROVÁNÍ: Pozorně si přečtěte Pokyny a pravidla pro bezpečný provoz

NÁVOD K OBSLUZE. Model č. 45-0315 45-0315- AF 315 ROZMETADLO. VAROVÁNÍ: Pozorně si přečtěte Pokyny a pravidla pro bezpečný provoz NÁVOD K OBSLUZE Model č. 45-0315 VAROVÁNÍ: Pozorně si přečtěte Pokyny a pravidla pro bezpečný provoz 45-0315- AF 315 ROZMETADLO Bezpečnost Provoz Údržba Díly nejrychlejší způsob jak nakoupit díly www.speedepart.com

Více

Pokynů pro instalaci modely s integrovanou v plynových

Pokynů pro instalaci modely s integrovanou v plynových Instalační manuál instalace autorizovaným servisem Doporučujeme pozorně přečíst a postupovat pouze podle pokynů v této příručce. Jakékoli nesrovnalosti na které narazíte během instalace nebo údržby by

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKA PROMIX-150

STAVEBNÍ MÍCHAČKA PROMIX-150 NÁŘADÍ A STROJE PRO STAVEBNICTVÍ NÁVOD K OBSLUZE STAVEBNÍ MÍCHAČKA PROMIX-150 UMACON, S.A. utiles y maquinas para la construccion, S.A. - Polígono Industrial Malpica C/F n 26 Tel. +34 976 571 212 Fax +34

Více

Tlakovačka chladícího systému. Návod na použití

Tlakovačka chladícího systému. Návod na použití Tlakovačka chladícího systému Návod na použití OBSAH Použití... 3 Montáž....3 Připevnění k systému... 4 Tlaková zkouška... 6 Odpojení ze systému...7 Opatření a údržba... 8 Výměna těsnícího balónku... 8

Více

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY IN 201502 M BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY NÁVOD K POUŽITÍ Model č.: KDR-4E-3 PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU 3 INSTALAČNÍ PODMÍNKY 3 ZPŮSOBY INSTALACE VÝROBKU 5 INSTALACE ZAŘÍZENÍ SE SPODNÍM PŘÍVODEM 6 KLÍČOVÉ

Více

Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4813545 Děkujeme, že jste si vybrali VDL800SMT2. Je to speciální mlhovač s časovačem, pomocí kterého můžete vyrobit mlhu a speciální mlhové efekty. Prosím přečtěte si návod před

Více

TY-ST42PX500 TY-ST50PX500. Pokyny pro instalaci Podstavec pod plazmovu televizi. Číslo modelu TQZH633

TY-ST42PX500 TY-ST50PX500. Pokyny pro instalaci Podstavec pod plazmovu televizi. Číslo modelu TQZH633 Pokyny pro instalaci Podstavec pod plazmovu televizi Před zahájením činnosti si důkladně přečtěte tyto pokyny a příručku k plazmové televizi; zajistíte si tím správné provedení montáže. (Tyto pokyny si

Více

2200W elektrická motorová pila

2200W elektrická motorová pila ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO ZAHRÁDKÁŘE 2200W elektrická motorová pila Strana 1 1. POPIS SYMBOLŮ Symboly jsou v tomto návodu použity, aby vás upozornily na možná rizika. Bezpečnostním symbolům a vysvětlivkám,

Více

TRAVNÍ PROVZDUŠŇOVAČ NÁVOD K OBSLUZE. Model č. 45-02941 (40 ) 45-02951 (48 ) Bezpečnost Montáž Obsluha Údržba Díly

TRAVNÍ PROVZDUŠŇOVAČ NÁVOD K OBSLUZE. Model č. 45-02941 (40 ) 45-02951 (48 ) Bezpečnost Montáž Obsluha Údržba Díly NÁVOD K OBSLUZE Model č. 45-02941 (40 ) 45-02951 (48 ) TRAVNÍ PROVZDUŠŇOVAČ VAROVÁNÍ: Pozorně si přečtěte Pravidla a pokyny pro bezpečnou obsluhu Bezpečnost Montáž Obsluha Údržba Díly nejrychlejší způsob

Více

CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A)

CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) Obsah ZAMÝŠLENÉ VYUŽITÍ strana 1 DÍLY strana 2 NÁVOD K POUŽITÍ strana 2-4 Spuštění přístroje Doporučení k úklidu Nabíjení baterie NÁVOD K ÚDRŽBĚ strana 5-6 Demontáž a

Více

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD RCOT2001 230V~50Hz 2000W CZ Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD S21 M05 Y2013 CZ NÁVOD K POUŽITÍ Ujistěte se, že přívod vzduchu a výstupní otvory nejsou blokovány. Aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí

Více

2. Děti smí přístroj obsluhovat pouze pod dozorem dospělé osoby! Pokud je přístroj v provozu, nenechávejte ho nikdy bez dozoru.

2. Děti smí přístroj obsluhovat pouze pod dozorem dospělé osoby! Pokud je přístroj v provozu, nenechávejte ho nikdy bez dozoru. reflecta Návod k obsluze CUBUS 400-3 Zpětný projektor Při používání přístroje dodržujte základní bezpečnostní předpisy. K bezpečnostním předpisům patří mimo jiné i tyto: 1. Před použitím si přečtěte všechny

Více

Model: DO CFJS007A Startovací stanice

Model: DO CFJS007A Startovací stanice Model: DO CFJS007A CZ Startovací stanice Návod k obsluze BEZPEČNOSTNÍ POKYNY UPOZORNĚNÍ!!! PO ZAKOUPENÍ STARTOVACÍ STANICE JE NUTNO BEZPRODLENĚ PLNĚ NABÍT AKUMULÁTOR STARTOVACÍ STANICE. AKUMULÁTOR ZNOVU

Více

Koncové spínače B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl

Koncové spínače B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl 7551 7552 Koncové spínače Koncové spínače 7551 a 7552 jsou vhodné pro ovládání celé řady průmyslových strojů a zařízení, zejména mostových jeřábů, kladkostrojů a dalších zdvihacích nebo transportních zařízení.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw NÁVOD K OBSLUZE Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw Základní údaje Bezdrátový podmítkový spínač Provozní napětí: 230 V/AC, 50Hz Parametry spínání: 2000 W (odporová zátěž) 600 W (induktivní zátěž)

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

VYPOUŠTĚCÍ VOZÍK WOD-68

VYPOUŠTĚCÍ VOZÍK WOD-68 Návod k použití VYPOUŠTĚCÍ VOZÍK WOD-68 Vypouštěcí nádrž na kolečkách určená k pojímání všech provozních kapalin na olejové bázi Mísa je výškově nastavitelná a může být umístěna v optimální poloze. Umožňuje

Více

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 1. Před uvedením jednotky do provozu si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro další použití. 2. Nikdy neponořujte

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

Česky. Motor. Návod k obsluze GTE140. Pokyny pro obsluhu a údržbu

Česky. Motor. Návod k obsluze GTE140. Pokyny pro obsluhu a údržbu Motor Návod k obsluze GTE140 Pokyny pro obsluhu a údržbu PŘED OBSLUHOU MOTORU Přečtěte si všechny pokyny pro obsluhu a údržbu tohoto motoru a také pokyny pro obsluhu zařízení poháněného tímto motorem.

Více

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie Průmyslový vysavač VAC 2050 Jmenovitý příkon 1. rychlost 1400 W Jmenovitý příkon 2. rychlost 2000 W kapacita sběrné

Více

Odsavač par HSHD 9102. Návod k obsluze

Odsavač par HSHD 9102. Návod k obsluze Odsavač par HSHD 9102 Návod k obsluze 1 POPIS Odsavač je k dispozici ve filtrační verzi nebo verzi s odtahem. Filtrační verze (Obr. 1A nebo 1B): Odsavač nasává výpary z kuchyně, převede jej přes tukové/

Více

NÁVOD POUŽITÍ SVÁŘEČKY PLASTOVÝCH TRUBEK

NÁVOD POUŽITÍ SVÁŘEČKY PLASTOVÝCH TRUBEK NÁVOD POUŽITÍ SVÁŘEČKY PLASTOVÝCH TRUBEK NÁVOD POUŽITÍ SVÁŘEČKY PLASTOVÝCH TRUBEK 1850W trnová Obsah: 1. Bezpečnostní pokyny a výstrahy 2. Součástí přístroje 3. Použití ke stanovenému účelu 4. Obecné bezpečnostní

Více

Myčky na nádobí. Návod k montáži MI61010E

Myčky na nádobí. Návod k montáži MI61010E Myčky na nádobí Návod k montáži MI61010E Poznámky Před montáží myčky si pečlivě přečtěte tento návod. Pokud tak učiníte, lépe poznáte způsoby připojení přívodní a vypouštěcí hadice, napájecího kabelu a

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC OBSAH ÚVOD...3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 PROVOZNÍ PODMÍNKY...4 ZAPOJENÍ...5 Připojení do sítě...5 Výstupy...5 OVLÁDÁNÍ...5 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...6

Více

TECHNICKÁ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE RUČNÍ HYDRAULICKÝ JEŘÁB ZHR-300/S Obsah. Úvod 2. Určení 3. Technický popis 4. Technické údaje 5. Příprava jeřábu k použití 6. Pracovní podmínky 7. Provozní a bezpečnostní

Více

travních sekaček s benzínovým motorem

travních sekaček s benzínovým motorem travních sekaček s benzínovým motorem GARLAND distributor, spol. s r.o., Hradecká 1136, Jičín Bezpečnostní opatření Sledujte pozorně A) ÚVOD 1) Přečtěte si pozorně návod k použití. Seznamte se s ovládáním

Více

Platnost od 12.1.2012 1TKZ5016 No. 686. Travní válec model. PLR1824 / PLR1836 / PLR1848 pro použití se zahradními traktory

Platnost od 12.1.2012 1TKZ5016 No. 686. Travní válec model. PLR1824 / PLR1836 / PLR1848 pro použití se zahradními traktory Platnost od 12.1.2012 1TKZ5016 No. 686 Travní válec model PLR1824 / PLR1836 / PLR1848 pro použití se zahradními traktory Bezpečnostní pokyny Tento travní válec je navržen, vyroben a testován tak, aby sloužil

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

Vibrátor betonu HHBR35/1,5

Vibrátor betonu HHBR35/1,5 Version 1.2 česky Vibrátor betonu HHBR35/1,5 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 100 05 Art.-Bez.: HHBR35/1,5 Obsah Důležité upozornění 2 Před použitím 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 4 Popis

Více

PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU AIRFUSION QUEST II

PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU AIRFUSION QUEST II PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU AIRFUSION QUEST II 2 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1. Tento spotřebič není určen pro užívání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi,

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Elektrické nůžky na živý plot BEHS500

Elektrické nůžky na živý plot BEHS500 Version 1.2 česky Elektrické nůžky na živý plot BEHS500 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 283 27 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

Česky. Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali

Česky. Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali za zakoupení této tlakové myčky. Dokázali jste, že nepřijímáte kompromisy: chcete to nejlepší. Připravili jsme pro vás tento návod, který vám umožní maximálně

Více

PŘEVODOVÝ SET 1:20 S RUKOJETÍ

PŘEVODOVÝ SET 1:20 S RUKOJETÍ PŘEVODOVÝ SET 1:20 S RUKOJETÍ NÁVOD K POUŽITÍ OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Převodový set 1:20 s rukojetí (dále jen nářadí) je určený výhradně k instalaci zemních vrutů BAYO.S DIY do rostlé zeminy do max. hloubky 1000

Více

Základní funkce: - dálkové ovládání, manuální ovládání - zvukové efekty - bezpečnostní pásy - světla - vstup pro Mp3. Motorka F918

Základní funkce: - dálkové ovládání, manuální ovládání - zvukové efekty - bezpečnostní pásy - světla - vstup pro Mp3. Motorka F918 Základní funkce: - dálkové ovládání, manuální ovládání - zvukové efekty - bezpečnostní pásy - světla - vstup pro Mp3 Motorka F918 Specifikace: Vhodná věková kategorie: 36 83 měsíců. Max. zátěž: 25 kg.

Více

DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx

DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx Uživatelská příručka Vyobrazení v této příručce jsou pouze ilustrační. Schémata a obrázky vztahující se k vašemu zařízení najdete v cizojazyčné příručce

Více

Startovací zdroj 12 V

Startovací zdroj 12 V Startovací zdroj 12 V 35908 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si

Více

FORCE 912G6 Návod pro sadu na vytahování vstřikovačů VW, Audi (TDI & FSI)

FORCE 912G6 Návod pro sadu na vytahování vstřikovačů VW, Audi (TDI & FSI) FORCE 912G6 Návod pro sadu na vytahování vstřikovačů VW, Audi (TDI & FSI) 13 1 2 9 10 12 11 4 5 6 7 8 3 1. Obsah 1. Suvné kladivo 10. Šestihranný adaptér velký 2. Montovací přípravek vstřikovačů 11. Adaptér

Více

7 747 004 223 06/2004 CZ

7 747 004 223 06/2004 CZ 7 747 004 3 06/004 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Výměna dveří u olejových/plynových speciálních kotlů Logano S635 a Logano S735 Před montáží pozorně pročtěte Obsah Všeobecné informace........................................

Více

TLAKOVACÍ ZAŘÍZENÍ HTG 500. samostatný tlakovací modul. Provozní pokyny HTG 500 samostatné tlakovací zařízení

TLAKOVACÍ ZAŘÍZENÍ HTG 500. samostatný tlakovací modul. Provozní pokyny HTG 500 samostatné tlakovací zařízení 1 TLAKOVACÍ ZAŘÍZENÍ HTG 500 samostatný tlakovací modul 2 OBECNÉ INFORMACE S hydraulickým testovacím zařízením HTG 500 mohou být provedeny tlakové zkoušky ocelových tlakových láhví maximálním tlakem 450

Více

PLOŠINA MODEL SPEEDER

PLOŠINA MODEL SPEEDER PLOŠINA MODEL SPEEDER Ing. Štefan Töltési mobil +420 777 820 666 Pod Křížkem 1466 tel + fax 353 821 678 363 01 OSTROV e-mail: info@odtahova-technika.cz OBSAH 1. DATA FIRMY... 1 2. DATA PLOŠINY... 1 3.

Více

Myčky na nádobí Návod k instalaci CDI 45 Poznámky Před instalací si přečtěte pozorně tuto příručku. Přečtení návodu vám pomůže porozumět, jak zapojit přívody, vypouštěcí hadice a přívodní napájecí kabel

Více

HYDRAULICKÝ SLOUPKOVÝ ZVEDÁK PROVOZNÍ NÁVOD

HYDRAULICKÝ SLOUPKOVÝ ZVEDÁK PROVOZNÍ NÁVOD HYDRAULICKÝ SLOUPKOVÝ ZVEDÁK PROVOZNÍ NÁVOD VAROVÁNÍ Tento zvedák je určen pouze pro účely zvedání. Zvedák by měl být umístěn na pevné rovné zemi. Vždy je nutné zablokovat nebo zaklínovat kola a použít

Více

max 40 mm 30-55 mm max 30-55 mm 03ISRABSF01

max 40 mm 30-55 mm max 30-55 mm 03ISRABSF01 A B 30-55 mm max 40 mm 30-55 mm max 40 mm C D 03ISRABSF01 E F M N G H O P I L Q R CZ Než začnete sedačku používat, pozorně si přečtěte návod. Návod si pečlivě uschovejte pro možnost nahlédnutí v budoucnu.

Více

Návod k používání Czevitrum Lighting elements

Návod k používání Czevitrum Lighting elements Návod k používání Czevitrum Lighting elements Czevitrum s.r.o. Československé armády 370/9 160 00 Praha Česká republika Vydáno: prosinec 2014 MODELY TYPOVÉ ŘADY CZEVITRUM LIGHTING ELEMENTS: Orbit Omega

Více

Pásová bruska BBSM900

Pásová bruska BBSM900 Version 1.2 česky Pásová bruska BBSM900 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 263 10 Art.-Bez.: BBSM900 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

Návod k použití Elektrická konvice. Wasserkocher

Návod k použití Elektrická konvice. Wasserkocher CZ Návod k použití Elektrická konvice Wasserkocher CZ Obsah Bezpečnostní pokyny...3 Vybalení...5 Požadavky pro místo instalace...5 Před prvním použitím...5 Vaření vody...5 Filtr vodního kamene...5 Ochrana

Více

Př ručka k obsluze. Pěch DS 70. 0158438cz 009 0410

Př ručka k obsluze. Pěch DS 70. 0158438cz 009 0410 Př ručka k obsluze Pěch DS 70 0158438cz 009 0410 Oznámení o autorských právech Copyright 2010, Wacker Neuson Corporation. Všechna práva, obzvláště pak práva kopírování a distribuce, jsou vyhrazena. Tuto

Více

Řetězová pila NÁVOD K OBSLUZE

Řetězová pila NÁVOD K OBSLUZE FZP 4516 B EN Obsah 27 CZ Řetězová pila Děkujeme vám, že jste si zakoupili tuto řetězovou pilu. Než ji začnete používat, přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a uschovejte jej pro případ dalšího

Více

DYNAPAC Stroje pro práci s betonem

DYNAPAC Stroje pro práci s betonem DYNAPAC Stroje pro práci s betonem Vibrační hladicí lať BV30 Návod k obsluze a katalog náhradních dílů BV30 - IS - 10631 1 - CZE Bezpečnostní pokyny - STROJE: Poháněné: elektrickým proudem, stlačeným vzduchem,

Více

Samosvorný vřetenový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI

Samosvorný vřetenový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI Samosvorný vřetenový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI 1 - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Výrobce neručí za žádné škody vzniklé v důsledku nedodržení pokynů v tomto návodu nebo nesprávné instalace. - Pohon

Více

Prostorová stanice. Návod k obsluze RFV-L. Přeloženo z originálního návodu k obsluze aDE

Prostorová stanice. Návod k obsluze RFV-L. Přeloženo z originálního návodu k obsluze aDE Prostorová stanice Návod k obsluze RFV-L Přeloženo z originálního návodu k obsluze 83009600aDE CS Obsah NEJPRVE SI PŘEČTĚTE...2 SYMBOLY...2 ZAMÝŠLENÉ UŽITÍ...3 VYLOUČENÍ ZÁRUKY...3 UŽIVATELSKÝ SERVIS...3

Více

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka OPEL Zafira Uživatelská pøíruèka Údaje o Vašem vozidle Zapište si zde prosím údaje o Vašem vozidle, abyste je mìli snadno dostupné. Tyto informace naleznete v èásti Technické údaje nebo na identifikaèním

Více