Assessment of the Sensitivity of the Regulatory Requirement for Credit Risk. Posouzení citlivosti regulatorního kapitálu na kreditní riziko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Assessment of the Sensitivity of the Regulatory Requirement for Credit Risk. Posouzení citlivosti regulatorního kapitálu na kreditní riziko"

Transkript

1 Assessment of the Senstvty of the Regulatory Requrement for Credt Rsk Posouzení ctlvost regulatorního kaptálu na kredtní rzko Josef Novotný 1 Abstract The paper s devodet to concept of Captal adequacy and Basel I (Basel Captal Accord), Basel II (New Basel Captal Accord) and Basel III, that determnate the captal requrement for coverng credt rsk. In the paper are compared and evaluated methods for settng a regulatory captal requrement for coverng unexpected losses from credt rsk from the pont of vew of the requrement and senstvty for selected development scenaros. Selected credt rsk methodologes are aplled and compared to portfolo oblgatons. Key words Captal requrement, unexpected loss, Basel 1 (The Basel Captal Accord), Basel II (The New Basel Captal Accord), Basel III, Standardsed Approach, Foundaton IRB, Credt Metrcs metodology. JEL Classfcaton: G21, G24, G Úvod Fnanční nsttuce podnkají v prostředí, pro které je charakterstcká vysoká míra podstupovaného úvěrového rzka. Ochota a schopnost bank podstupovat úvěrové rzko spojené se zapůjčováním fnančních prostředků přspěla v mnulost k ekonomckému růstu v mnoha zemích. Na druhou stranu nezvládnutí úvěrového rzka vede často k bankrotu banky, který může ohrozt stabltu celého fnančního systému nejen v dané zem, ale celosvětově. Proto přístupy k měření a řízení úvěrového rzka jsou dnes jedním z nejdůležtějších témat v bankovnctví a fnancí obecně. Obrovský rozmach nových metod měření a řízení kredtního rzka byl zaznamenán především v druhé polovně devadesátých let mnulého století. Důležtým mpulzem k rozvoj nových metod byla koncepce kaptálové přměřenost, která vyplývala z Baslejské dohody vydané Bankou pro meznárodní platby. Dalším důležtým mpulzem pro rozvoj metod a přístupů k měření a řízení kredtního rzka byla fnanční krze, která odstartovala v roce 2007 v USA. Ukázalo se, že dosud používané modely nedostatečně zohledňují podstupované rzko. Na tyto nedostatky byly nuceny reagovat jak samotné banky, tak národní regulátoř. Banka pro meznárodní platby byla nucena modfkovat koncept kaptálové přměřenost a navrhla modfkovanou verz kaptálové přměřenost Basel III. 1 Ing. Josef Novotný, VŠB TU Ostrava, Ekonomcká fakulta, Katedra fnancí, Sokolská 33, Ostrava, e-mal: 458

2 Cílem příspěvku je posouzení ctlvost jednotlvých regulatorních přístupů na změnu kredtního rzka portfola dluhových aktv. 2. Charakterstka kredtního rzka Kredtní (úvěrové) rzko je považováno za nejstarší typ rzka v bankovnctví, představuje rzko ekonomcké ztráty př neschopnost dlužníka dostát zcela nebo zčást svým závazkům. Českou národní bankou je defnováno úvěrové rzko jako rzko ztráty vyplývající ze selhání smluvní strany tím, že nedostojí svým závazkům podle podmínek smlouvy 2. U bank je kredtní rzko domnantní, nejrzkovější je pro ně poskytování úvěrů a garancí. Domnantní postavení kredtního rzka v České republce je zjevné z regulatorního kaptálového požadavku, kdy banky drží většnu kaptálu na krytí kredtních rzk a jen malou část na krytí tržních, operačních a ostatních rzk. Domnantní postavení kredtního rzka je demonstrováno v následující Tab. 2.1, ze které vyplývá, že podíl regulatorních kaptálových požadavků na krytí kredtního rzka se v České republce v letech pohyboval v rozmezí 85 % až 88 %. Tab. 2.1: Podíl kaptálových požadavků na krytí vybraných fnančních rzk v České republce v letech Rok Kredtní rzko 87,93 87,10 86,24 85,50 Tržní rzko 2,23 1,90 3,10 3,19 Operační 9,82 10,99 10,65 11,30 Ostatní rzka 0,02 0,01 0,01 0,01 Zdroj: ČNB 3. Metodologe kaptálová přměřenost Podstatou kaptálové přměřenost je stanovení mnmální výše regulatorního kaptálu ve vztahu k rzkově váženým aktvům. V rámc přístupu Basel I a Basel II musí být kaptál ve vztahu k rzkově váženým aktvům mnmálně ve výš 8 %, v případě přístupu Basel III pak mnmálně 10,5 %. Výpočet kaptálové přměřenost (CAR 4 ) můžeme obecně zapsat pomocí následujícího vztahu, C CAR = 0,08;(0,105), (3.1) RVA kde C představuje kaptál banky a RVA jsou rzkově vážená aktva na podstupované úvěrové rzko. 3.1 Basel I V první verz byla kaptálová přměřenost počítána pouze na úvěrové rzko. Kaptálový požadavek je možné v Basel 1 dopočítat z rzkově vážených aktv pomocí následujícího vztahu: RVA KP =. (3.2) 12,5 2 Opatření České Národní Banky č. 3 ze dne 30. července 2002 o řízení úvěrového rzka v bankách. 3 Ke konc prvního čtvrtletí roku 2012, tj. k Captal adequacy rato - CAR 459

3 Výpočet rzkového proflu banky na krytí úvěrového rzka byl v rámc Basel I možný pouze jednou metodou, a to rzkově vážených aktv. Výpočet rzkově vážených aktv můžeme zapsat pomocí následující rovnce, RVA = RV EAD, (3.3) kde RV je rzková váha -tého aktva a EAD představuje velkost expozce í-tého aktva (velkost půjček, dluhopsů, atd.). V Basel I byla všechna aktva, a to jak rozvahová, tak podrozvahová rozdělena do 5 skupn, přčemž každé skupně byly přřazeny rzkové váhy. 3.2 Basel II V rámc přístupu Basel II vstupují do výpočtu kaptálové přměřenost jak úvěrové, tak tržní a operační rzko. Výpočet kaptálového přměřenost je možné zapsat pomocí následujícího vztahu, C CAR = 0,08, RVA + ( KP TR + KP OR ) 12,5 (3.4) kde RVA vyjadřují rzkově vážená aktva úvěrového rzka, KP TR je kaptálový požadavek na tržní rzko, KP OR je kaptálový požadavek na operační rzko a C je započtený regulatorní kaptál.. Rzkově vážená aktva v rámc úvěrového rzka v Basel II lze stanovt podle rozhodnutí regulované nsttuce dvěma způsoby: standardzovanou metodou (standardsed approach) a metodou vntřních ratngů (nternal ratng based approach - IRB), která se dělí na základní IRB přístup (foundaton IRB approach) a pokročlý IRB přístup (advanced IRB approach). Ve standardní metodě jsou defnovány rzkové váhy pro jednotlvé kategore podnků (ale také států, veřejných organzací, bank), pomocí kterých lze podle následující vzorce stanovt rzkově vážená aktva, = RVA RV EAD, (3.5) kde RV je rzková váha -tého aktva a EAD představuje velkost expozce í-tého aktva (velkost půjček, dluhopsů, atd.). Kaptálový požadavek je možné v Basel II dopočítat stejně jako Basel I, tj. dle (3.2). Výpočet kaptálového požadavku (na krytí neočekávané ztráty) na úvěrové rzko pomocí metody vntřních ratngů vychází z Mertonova modelu (1974) a Vašíčkovy modfkace (tzv. Asymptotc Sngle Rsk Factors), díky které je možné stanovt kaptálový požadavek pro jedno aktvum bez ohledu na rzko ostatních aktv v portfolu. Výpočet je možné zapsat podle následujícího vztahu, 0,5 0,5 R 1 KP = LGD N (1 R) G( PD) + G( 0,999) PD LGD ( 1 1,5 b) 1 R (3.6) ( 1 + ( M 2,5) b), kde PD je pravděpodobnost selhání, LGD je ztráta z úvěru př selhání partnera (nastavená pro základní přístup na 0,45), N je dstrbuční funkce normovaného normálního rozdělení (N(0;1)) 5 a G je nverzní funkce k dstrbuční funkc normovaného normálního rozdělení (kvantl N(0;1)), R je korelace, M je splatnost pohledávky (obecně nastavená na 2,5 roku) a b představuje koefcent zohledňující M. Inverzní funkce je počítána na vysoké hladně spolehlvost 99,9 %. Vysoká hladna spolehlvost 99,9 % byla stanovena záměrně, aby 5 Mertonův model předpokládá normální rozdělení. 460

4 kompenzovala případné chyby banky př stanovení pravděpodobnost defaultu (PD) a ztráty dané selháním (LGD). Koefcent zohledňující maturtu je založen na regresním modelu a upravuje výš kaptálového požadavku s ohledem na rozdílnou platnost aktv. Koefcent je dán následujícím vztahem, b = ( 0, ,05478 ln( PD) ) 2. (3.7) Výše koefcentu s rostoucí pravděpodobností selhání klesá, vychází se z předpokladu, že u aktv s nžší pravděpodobností selhání je větší možnost zvýšení pravděpodobnost selhání než u aktv s vyšší pravděpodobností selhání. Korelac mez jednotlvým aktvy úvěry (v retalovém bankovnctví) je určena následujícím vztahem, 0,12 EXP( 50 PD) ) 1 EXP( 50 PD) ) R = + 0,24 ( 50) ) ( ). (3.8) EXP 1 EXP 50 Korelac mez jednotlvým aktvy úvěry (v korporátním bankovnctví) je možné zapsat pomocí následující rovnce, EXP( 50 PD) ) EXP( 50) ) EXP( 50 PD) ) 5 ( ) 0, EXP ,12 1 S R = + 0,24, (3.9) přčemž PD je pravděpodobnost selhání a S jsou tržby frmy v mlonech Eur (pokud jsou tržby frmy nžší než 5 mlonů Eur, potom budou v rovnc použty tržby ve výš 5 ml.). Rzkově vážená aktva je možné dopočítat z kaptálového požadavku pomocí následujícího vztahu, RVA = KP 12, 5 EAD, (3.10) kde KP představuje KP na krytí neočekávané ztráty a EAD je velkost úvěrové expozce. Důležtou součástí metody vntřních ratngů je zajštění úvěrové expozce, což se projeví změnou výše ztráty dané selháním. Upravenou ztrátu danou selháním můžeme vypočítat pomocí následujícího vztahu, E * LGD* = MAX 0, LGD, E (3.11) kde E vyjadřuje současnou hodnotu úvěrové expozce a E* je hodnota expozce zajštěné expozce. 3.3 Basel III Výpočet kaptálové přměřenost a kaptálového požadavku na krytí neočekávané ztráty z kredtního rzka se provádí pomocí stejných přístupů jako v Basel II. V rámc Basel III je však nově zaveden konzervační kaptálový polštář a protcyklcký kaptálový polštář. Konzervatvní kaptálový polštář bude výš 2,5 % a povede ke zvýšení kaptálové přměřenost na 10,5 % od roku Protcyklcký polštář bude ve výš 0 % až 2,5 % a jeho uplatnění bude plně v kompetenc národních regulátorů. Pokud dojde uplatnění protcyklckého polštáře národním regulátorem v plné výš, bude od roku 2019 čnt kaptálová přměřenost13 %. Cílem zvýšení kaptálové přměřenost bylo přmět banky k omezení výplaty dvdend ve prospěch tvorby kaptálu banky pro krytí budoucích možných ztrát. Kvaltatvní změna v Basel III je v podobě upřednostňování kvaltního kmenového kaptálu 6 Ter 1 před podřízeným dluhy Ter 2 a Ter 3. V současnost platném Basel II mohl 6 Common equty 461

5 Ter 2 a Ter 3 tvořt polovnu regulatorního kaptálu. V Basel III bude Ter 2 moc tvořt jen 2 % z 10,5 % a Ter 3 jž nebude možné uplatnt vůbec. Změna ve výš a složení regulatorního kaptálu jsou zachyceny v následujícím Obr Obr. 3.1 Změny regulatorního kaptálu v Basel III v % Zdroj: ČNB 4. Stanovení kaptálového požadavku dle Basel V této aplkační část je provedeno srovnání a zhodnocení metod pro stanovení kaptálového požadavku na krytí neočekávané ztráty z kredtního rzka z hledska výše požadavku a ctlvost pro vybrané scénáře vývoje. Srovnány jsou metody plynoucí z Baslejských dohod o kaptálové přměřenost (určují regulatorní kaptál pro krytí neočekávané ztráty). Srovnání je provedeno na předem určených scénářích ekonomckého vývoje a stanoveném portfolu dluhových aktv, které je zachyceno v následující Tab Tab. 4.1: Struktura portfola Dluhops Kupon Ratng Maturty ks NH Tržní cena 1 ČEZ VAR/14 6,50% A ,00% 2 ČS KOMB/17 0,00% A ,00% 3 ČSOB VAR/18 2,06% A ,00% 4 HL.M.PRAHA 4,25% A ,60% 4,25/21 5 EIB 6,50/15 6,50% AAA ,00% 6 HZL HVB 4,50/15 7 ING BANK 4,50/19 8 HZL EBANKA 6,00/17 9 SMVAK OVA 5,00/15 10 ST.DLUHOP. 3,75/20 4,50% A ,00% 4,50% A ,00% 6,00% A ,09% 5,00% A ,66% 3,75% AA ,00% 462

6 Všechna ostatní potřebná vstupní data pro výpočet kaptálového požadavku na krytí neočekávané ztráty pro kredtní rzko jsou zachyceny v prác: Novotný, J. Posouzení vybraných přístupů stanovení kaptálového požadavku na kredtní rzko komeční banky. Pro srovnání jednotlvých přístupů bylo nadefnováno 7 scénářů: základní scénář - Baselne, scénáře představující zhoršení ekonomcké stuace R -1 a R -3, scénáře představující změnu míry návratnost pohledávek LGD 1 a LGD 2 a scénáře, které představují kombnac zhoršení ekonomcké stuace a míry návratnost pohledávek KRIZE 1 a KRIZE 2. Základním výchozím scénářem pro srovnání modelů je Baselne. U tohoto scénáře odpovídá pravděpodobnost selhání jednotlvých aktv současnému přdělenému ratngu a ztráta daná selháním je stanovena na základě stude Cartyho a Lebermana, tj. zajštěné dluhopsy 7 ve výš 46,2 % a nezajštěné 8 48,87 %. Na základě současné stuace v Evropě, nacházející se s velkou pravděpodobností na počátku recese, která povede ke zhoršení fnanční stuace jak frem, tak bank a států. byly stanoveny scénáře R -1 a R -3. U scénáře R -1 se předpokládá, že zhoršení ekonomcké stuace v Evropě povede ke snížení ratngového hodnocení držených aktv v portfolu o jeden ratngový stupeň (tj. v případě ratngu A na ratng A-) př zachování ztráty dané defaultem na úrovn Baselne. U scénáře R -3 se předpokládá, že zhoršení ekonomcké stuace v Evropě bude výrazně vyšší a povede ke snížení ratngového hodnocení držených aktv v portfolu o tř ratngové stupně (tj. v případě ratngu A na ratng BBB) opět př zachování ztráty dané defaultem na úrovn Baselne. U dalších dvou scénářů LGD 1 a LGD 2 se předpokládájí změny míry návratnost ve srovnání se základním scénářem Baselne. V případě scénáře LGD 1 se předpokládá, že fnanční nsttuce nebude využívat vlastní data pro stanovení ztráty dané selháním, ale bude využívat regulatorně stanoveného LGD pro fremní úvěry ve výš 45 %. Pravděpodobnost selhání zůstane na úrovn Baselne. U scénáře LGD 2 se předpokládá, že například z důvodu zhoršení právního prostředí (legslatvní změny) dojte ke zhoršení vymahatelnost pohledávek a tím ke zvýšení ztráty dané selháním na úroveň 50 % př zachování pravděpodobnost selhání na úrovn Baselne. Další dva scénáře KRIZE 1 a KRIZE 2 představují kombnac výše uvedených scénářů. V případě scénáře KRIZE 1 se předpokládá, že zhoršení ekonomcké stuace v Evropě povede jak ke snížení ratngového hodnocení držených aktv v portfolu o jeden ratngový stupeň, tak ke snížení ztráty dané selháním na 50 %. Posledním nadefnovaným scénářem je KRIZE 2, u kterého se předpokládá, že zhoršení ekonomcké stuace v Evropě bude výrazné a povede jak ke snížení ratngového hodnocení držených aktv v portfolu o tř ratngové stupně, tak ke snížení ztráty dané selháním na 50 %. 4.1 Shrnutí dosažených výsledků Dosažené výsledky jsou zachyceny v následujícím Tab. 4.1 a Obr Senor secured jedná se o dluhopsy, které jsou uhrazeny v případě defaulty jako první. 8 Senor unsecured jedná se o dluhopsy, které jsou hrazeny až po zajštěných dluhopsech, ale před všem ostatním typy dluhopsu (subordnated a junor subordnated). 463

7 Tab : Vypočtené výše kaptálu pro krytí neočekávané ztráty pro vybrané scénáře a metody v Kč Basel I Basel II Basel II Basel 3mn Basel 3mn Basel 3max Basel 3max B1 B2-SA B2-FIRB B3mn-SA B3mn-FIRB B3max-SA B3max- FIRB Baselne R R LGD LGD Krze Krze v Kč Obr. 3.1 Obr. 4.11: Vypočtené výše kaptálu pro krytí neočekávané ztráty pro vybrané scénáře a metody Z dosažených výsledků vyplynulo, že na modelovém portfolu metoda vntřních ratngů vede k výrazné úspoře regulatorního kaptálového požadavku na krytí neočekávané ztráty ve srovnání se standardní metodou. Na modelovém portfolu v Basel II došlo př použtí základní metody vntřních ratngů k poklesu požadovaného regulatorního kaptálu o 57 % ve srovnání se standardní metodou a úspora kaptálu byla Kč, v případě Basel III byla úspora jž Kč, pokud by byl regulátorem zaveden protcyklcký polštář, pak by úspora byla dokonce Kč. Tento dosažený závěr je v souladu s cílem Baslejské komse pro bankovní dohled př navrhování Basel II, respektve přístupů stanovení regulatorního kaptálového požadavku na krytí neočekávané ztráty. Kaptálová úspora měla být hlavní motvací pro banky přecházet př výpočtu kaptálového požadavku na krytí neočekávané ztráty ze standardního přístupu na sotsfkovanější metody vntřních ratngů. Z dosažených výsledků také vyplývá, že v případě užtí standardní metody měla na výš regulatorního kaptálu na krytí neočekávané ztráty vlv pouze změna pravděpodobnost selhání, zatímco vlv ztráty dané selháním byl nulový. V případě stanovení regulatorního kaptálu na krytí neočekávané ztráty pomocí základní metody vntřních ratngů měla změna ztráty dané selháním vlv na výš kaptálu, ale ve srovnání se změnou pravděpodobnost selhání byl podstatně nžší. U základní metody vntřních ratngů př zvýšení pravděpodobnost selhání z 0,1 % na 0,2 % vzroste relatvní (na 1 nvestovanou korunu) regulatorní kaptálový požadavek z 0,025 Kč na 0,035 Kč př ztrátě dané selháním ve výš 45 %, ale pokud se 464

8 naopak zvýší ztráta daná selháním ze 45 % na 50 %, tj. o 5 p.b., pak se relatvní kaptálový požadavek zvýší z 0,025 Kč jen na 0,027 Kč př pravděpodobnost selhání na úrovn 0,1 %. Vyšší ctlvost PD než LGD na výš kaptálu se projevuje hlavně př nízké pravděpodobnost selhání, naopak s rostoucí pravděpodobností selhání roste ctlvost LGD. Přpravované zavedení Basel III povede ke zvýšení kaptálové přměřenost o 2,5 %, které ale ve skutečnost bude znamenat zvýšení regulatorního kaptálového požadavku o 32,25 %, a v případě uplatnění protcyklckého polštáře dokonce o 64,5 %. Na modelovém portfolu by zavedení Basel III znamenalo pro banku v případě použtí standardní metody zvýšení regulatorního kaptálu o Kč, př zavedení protcyklckého polštáře by zvýšení bylo dokonce dvojnásobné, a to ve výš Kč. Př použtí základní metody vntřních ratngů bude zavedení Basel III znamenat pro banku zvýšení regulatorního kaptálového požadavku o Kč a se zavedeným protcyklckým polštářem o Kč. Přestože Basel III vstoupí v platnost až v roce 2015 a kaptálová přměřenost se bude postupně zvyšovat z 8 % na požadovaných 10,5 % v roce 2019, může zavedení Basel III pro mnohé banky znamenat velký problém, obzvlášť pro ty, které v dnešní době dosahují nízké kaptálové přměřenost a nejsou schopné zvyšovat svůj regulatorní kaptál z vytvořeného zsku. Vzhledem k současné nejstotě na fnančních trzích bude pro tyto banky velce obtížné najít fnanční nvestory, kteří by doplnl chybějící kaptál. Lteratura [1] AMMANN, M.: Credt Rsk Valuaton: Methods, Models and Applcatons. 2 nd ed. Berln: Sprnger, p. ISBN [2] BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION: Basel III framework for lqudty Frequently asked questons, Basel, July p ISBN [3] BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION: Basel III: A global regulatory framework for more reslent banks and bankng, Basel, June p. ISBN: [4] BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION: Core Prncples for Effectve Bankng Supervson, Basel, March p. ISBN: [5] BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION: Internatonal Convergence of Captal Measurement and Captal Standards,, Basel, June p. ISBN: [6] BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION: Internatonal Convergence of Captal Measurements and Captal Standards, A revsed framework, Basel, June [7] BESSIS, J.: Rsk Management n Bankng, Chchester: John Wley & Sons Ltd, p. ISBN [8] BHATIA, M.: Credt Rsk: Management and Basel II. London: Rsk Books, p. ISBN [9] ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA: Zpráva o fnanční stabltě [onlne]. ČNB [ ]. Dostupné z: [10] DUFFIE, D., SINGLETON, K. J.: Credt Rsk: Prcng, Measurement and Management. New Jersey: Prnceton Unversty Press, p. ISBN

9 [11] EMEA BANKING: Basel III and European bankng:its mpact, how banks mght respond,and the challenges of mplementaton, McKnsey & Company, November [12] KALYVAS, L., AKKIZIDIS, I., ZOURKA, I., BOUCHEREAU, V.: Integratng Market, Credt and Operatonal Rsk. London: Rsk Books, p. ISBN [13] LANDO, D.: Credt Rsk Modelng: Theory and Applcatons, New Jersey: Prnceton Unversty Press, p. ISBN [14] MEJSTŘÍK, M.; PEČENÁ, M.; TEPLÝ, P.: Basc prncples of bankng. 1. vyd. Praha: Karolnum, s. ISBN [15] STANDART & POORS. Average One-Year Transton Rates For European Corporates By RatngModfer ( ) [onlne]. Dostupný z: [16] SIRONI, A., RESTI, A.: Rsk Management and Shareholders Value n Bankng, Chchester: John Wley & Sons Ltd, p. ISBN ISBN

Stanovení spravedlivé ceny u vybraných úvěrů

Stanovení spravedlivé ceny u vybraných úvěrů Stanovení spravedlivé ceny u vybraných úvěrů Josef Novotný 1 Abstrakt Příspěvek je věnován popisu stanovení spravedlivé ceny úvěrů. Nejdříve jsou ve stručnosti popsány jednotlivé faktory, které vstupují

Více

Impact of Basel III for interest rates. Dopady zavedení Basel III na úrokové sazby

Impact of Basel III for interest rates. Dopady zavedení Basel III na úrokové sazby Impact of Basel III for interest rates Dopady zavedení Basel III na úrokové sazby Josef Novotný 1 Abstract The paper is focus on description of estimation corporate and household credit interest rate for

Více

Kolaterál v modelech kreditního rizika

Kolaterál v modelech kreditního rizika Kolaterál v modelech kreditního rizika Josef Novotný 1 Abstrakt Příspěvek je věnován popisu osobního a majetkového zajištění a aplikací dvou základních metod, které určují kapitálový požadavek na kreditní

Více

Měření solventnosti pojistitelů neživotního pojištění metodou míry solventnosti a metodou rizikově váženého kapitálu

Měření solventnosti pojistitelů neživotního pojištění metodou míry solventnosti a metodou rizikově váženého kapitálu Měření solventnost pojsttelů nežvotního pojštění metodou míry solventnost a metodou rzkově váženého kaptálu Martna Borovcová 1 Abstrakt Příspěvek je zaměřen na metodku vykazování solventnost. Solventnost

Více

Basel II. Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 2. 3. ročník letní semestr Přednáška 3-2007

Basel II. Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 2. 3. ročník letní semestr Přednáška 3-2007 Basel II Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 2 3. ročník letní semestr Přednáška 3-2007 Předmětem podnikání bank je riziko, její produkty a služby jsou založeny na přejímání rizik od

Více

Metody volby financování investičních projektů

Metody volby financování investičních projektů 7. meznárodní konference Fnanční řízení podnků a fnančních nsttucí Ostrava VŠB-T Ostrava konomcká fakulta katedra Fnancí 8. 9. září 00 Metody volby fnancování nvestčních projektů Dana Dluhošová Dagmar

Více

CADCalc Credit: efektivní výpočet kapitálového požadavku ke kreditnímu riziku

CADCalc Credit: efektivní výpočet kapitálového požadavku ke kreditnímu riziku CADCalc Credit: efektivní výpočet kapitálového požadavku ke kreditnímu riziku Mgr. Ing. Václav Novotný Advanced Risk Management, s.r.o. Konference "Moderní nástroje pro finanční analýzu a modelování Praha,

Více

Posuzování výkonnosti projektů a projektového řízení

Posuzování výkonnosti projektů a projektového řízení Posuzování výkonnost projektů a projektového řízení Ing. Jarmla Ircngová Západočeská unverzta v Plzn, Fakulta ekonomcká, Katedra managementu, novací a projektů jrcngo@kp.zcu.cz Abstrakt V současnost je

Více

Základy finanční matematiky

Základy finanční matematiky Hodna 38 Strana 1/10 Gymnázum Budějovcká Voltelný předmět Ekonome - jednoletý BLOK ČÍSLO 6 Základy fnanční matematky ředpokládaný počet : 5 hodn oužtá lteratura : Frantšek Freberg Fnanční teore a fnancování

Více

ČVUT FEL. X16FIM Finanční Management. Semestrální projekt. Téma: Optimalizace zásobování teplem. Vypracoval: Marek Handl

ČVUT FEL. X16FIM Finanční Management. Semestrální projekt. Téma: Optimalizace zásobování teplem. Vypracoval: Marek Handl ČVUT FEL X16FIM Fnanční Management Semestrální projekt Téma: Optmalzace zásobování teplem Vypracoval: Marek Handl Datum: květen 2008 Formulace úlohy Pro novou výstavbu 100 bytových jednotek je třeba zvolt

Více

Teorie efektivních trhů (E.Fama (1965))

Teorie efektivních trhů (E.Fama (1965)) Teore efektvních trhů (E.Fama (965)) Efektvní efektvní zpracování nových nformací Efektvní trh trh, který rychle a přesně absorbuje nové nf. Ceny II (akcí) náhodná procházka Předpoklady: na trhu partcpuje

Více

Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku. 1.1. Význam faktoru času a základní metody jeho vyjádření

Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku. 1.1. Význam faktoru času a základní metody jeho vyjádření Časová hodnota peněz ve fnančním rozhodování podnku 1.1. Význam faktoru času a základní metody jeho vyjádření Fnanční rozhodování podnku je ovlvněno časem. Peněžní prostředky získané dnes mají větší hodnotu

Více

Vykazování solventnosti pojišťoven

Vykazování solventnosti pojišťoven Vykazování solventnost pojšťoven Ing. Markéta Paulasová, Techncká unverzta v Lberc, Hospodářská fakulta marketa.paulasova@centrum.cz Abstrakt Pojšťovnctví je fnanční službou zabývající se přenosem rzk

Více

Znamená vyšší korupce dražší dálnice? Evidence z dat Eurostatu. Michal Dvořák *

Znamená vyšší korupce dražší dálnice? Evidence z dat Eurostatu. Michal Dvořák * Znamená vyšší korupce dražší dálnce? Evdence z dat Eurostatu Mchal Dvořák * Článek je pozměněnou verzí práce Analýza vztahu mez mírou korupce a cenovou úrovní nfrastrukturních staveb, kterou autor zakončl

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Název tematického celku: TRENDY V OBLASTI ÚČETNÍHO ZOBRAZENÍ BANKOVNÍCH OBCHODŮ Cíl: Vysvětlit současný přístup

Více

Korelační energie. Celkovou elektronovou energii molekuly lze experimentálně určit ze vztahu. E vib. = E at. = 39,856, E d

Korelační energie. Celkovou elektronovou energii molekuly lze experimentálně určit ze vztahu. E vib. = E at. = 39,856, E d Korelační energe Referenční stavy Energ molekul a atomů lze vyjádřt vzhledem k různým referenčním stavům. V kvantové mechance za referenční stav s nulovou energí bereme stav odpovídající nenteragujícím

Více

1. Informace o obchodníku s cennými papíry

1. Informace o obchodníku s cennými papíry 1. Informace o obchodníku s cenným papíry a) Obchodní frma: CITCO - Fnanční trhy a.s. Právní forma: Akcová společnost Sídlo: Radlcká 751/113e Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 250 79 069 b) Datum zápsu do obchodního

Více

BEZRIZIKOVÁ VÝNOSOVÁ MÍRA OTEVŘENÝ PROBLÉM VÝNOSOVÉHO OCEŇOVÁNÍ

BEZRIZIKOVÁ VÝNOSOVÁ MÍRA OTEVŘENÝ PROBLÉM VÝNOSOVÉHO OCEŇOVÁNÍ Prof. Ing. Mloš Mařík, CSc. BEZRIZIKOVÁ VÝNOSOVÁ MÍRA OEVŘENÝ PROBLÉM VÝNOSOVÉHO OCEŇOVÁNÍ RESUMÉ: Jedním z důležtých a přtom nepřílš uspokojvě řešených problémů výnosového oceňování podnku je kalkulace

Více

Retailový a korporátní credit scoring

Retailový a korporátní credit scoring Masarykova unverzta Přírodovědecká fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Eva Krečová Retalový a korporátní credt scorng Vedoucí práce: Mgr. Martn Řezáč, Ph.D. Studní program Aplkovaná matematka Studní obor Fnanční

Více

Hodnocení účinnosti údržby

Hodnocení účinnosti údržby Hodnocení účnnost ekonomka, pojmy, základní nástroje a hodnocení Náklady na údržbu jsou nutné k obnovení funkce výrobního zařízení Je potřeba se zabývat ekonomckou efektvností a hodnocením Je třeba řešt

Více

Je beta spolehlivým měřítkem rizika v obdobích hospodářských poklesů? 1

Je beta spolehlivým měřítkem rizika v obdobích hospodářských poklesů? 1 Je beta spolehlvý ěřítke rzka v obdobích hospodářských poklesů? 1 Toáš Brabenec * Úvod Vyhláška Mnsterstva spravedlvost Slovenskej republky o stanovení všeobecnej hodnoty ajetku (dále také Vyhláška ) o

Více

Optimalizační přístup při plánování rekonstrukcí vodovodních řadů

Optimalizační přístup při plánování rekonstrukcí vodovodních řadů Optmalzační přístup př plánování rekonstrukcí vodovodních řadů Ladslav Tuhovčák*, Pavel Dvořák**, Jaroslav Raclavský*, Pavel Vščor*, Pavel Valkovč* * Ústav vodního hospodářství obcí, Fakulta stavební VUT

Více

Skóringový model. Stanovení pravděpodobnosti úpadku subjektu v následujících 12 měsících

Skóringový model. Stanovení pravděpodobnosti úpadku subjektu v následujících 12 měsících BISNODE SKÓRING Skóringový model Stanovení pravděpodobnosti úpadku subjektu v následujících 12 měsících Hodnocení na základě: sofistikovaných matematicko-statistických modelů desítek vstupních parametrů

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 101-31/99. na dendrochronologický rozbor dřevěných stavebních konstrukcí domu Vračovice č.p.2, okr.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 101-31/99. na dendrochronologický rozbor dřevěných stavebních konstrukcí domu Vračovice č.p.2, okr. ZNALECKÝ POSUDEK č. 101-31/99 na dendrochronologcký rozbor dřevěných stavebních konstrukcí domu Vračovce č.p.2, okr. Ústí nad Orlcí Posudek s vyžádal: SOVAMM, společnost pro obnovu vesnce a malého města

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Měření rizika států pohledem finančních trhů

Měření rizika států pohledem finančních trhů Měření rizika států pohledem finančních trhů PETR BUDINSKÝ Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., Estonská 500, Praha Abstrakt: Financial markets can reflect the risks of default by three following measures:

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

5 ST ADATEL, FONDOVATEL, ZÁSOBITEL, NESTEJNÉ PENùÎNÍ PROUDY, REÁLNÁ ÚROKOVÁ MÍRA

5 ST ADATEL, FONDOVATEL, ZÁSOBITEL, NESTEJNÉ PENùÎNÍ PROUDY, REÁLNÁ ÚROKOVÁ MÍRA 5 ST ADATEL, FONDOVATEL, ZÁSOBITEL, NESTEJNÉ PENùÎNÍ PROUDY, REÁLNÁ ÚROKOVÁ MÍRA Střadatel se používá pro výpočet úroku na konc období, kdy jste pravdelně ukládal stejnou částku, ve stejný okamžk, po určté

Více

INTERNÍ RATINGOVÝ SYSTÉM NEBANKOVNÍ FINANČNÍ INSTITUCE ZHODNOCENÍ PO TŘECH LETECH

INTERNÍ RATINGOVÝ SYSTÉM NEBANKOVNÍ FINANČNÍ INSTITUCE ZHODNOCENÍ PO TŘECH LETECH INTERNÍ RATINGOVÝ SYSTÉM NEBANKOVNÍ FINANČNÍ INSTITUCE ZHODNOCENÍ PO TŘECH LETECH Martin Svítil 1 1 Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Lipová 507/41a, 602 00 Brno Email:martin.svitil@seznam.cz

Více

Komerční bankovnictví A 1-5

Komerční bankovnictví A 1-5 Komerční bankovnictví A 1-5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠFS, externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha a předseda

Více

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011 VŠB-TU Ostrava, faculty of economics,finance department 6 th 7 th September 11 Abstract Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years

Více

VOLBA HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

VOLBA HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH VOLBA HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH THE CHOICE OF EVALUATION CRITERIA IN PUBLIC PROCUREMENT Martn Schmdt Masarykova unverzta, Ekonomcko-správní fakulta m.schmdt@emal.cz Abstrakt: Článek zkoumá

Více

Užití swapových sazeb pro stanovení diskontní míry se zřetelem na Českou republiku

Užití swapových sazeb pro stanovení diskontní míry se zřetelem na Českou republiku M. Dvořák: Užtí swapových sazeb pro stanovení dskontní míry Užtí swapových sazeb pro stanovení dskontní míry se zřetelem na Českou republku Mchal Dvořák * 1 Úvod Korektní určení bezrzkových výnosových

Více

6. Demonstrační simulační projekt generátory vstupních proudů simulačního modelu

6. Demonstrační simulační projekt generátory vstupních proudů simulačního modelu 6. Demonstrační smulační projekt generátory vstupních proudů smulačního modelu Studjní cíl Na příkladu smulačního projektu představeného v mnulém bloku je dále lustrována metodka pro stanovování typů a

Více

INŽ ENÝ RSKÁ MECHANIKA 2002

INŽ ENÝ RSKÁ MECHANIKA 2002 Ná dní konference s mezná dní účastí INŽ ENÝ RSÁ MECHANIA 00 1. 16. 5. 00, Svratka, Č eská republka PODRITICÝ RŮ ST TRHLINY VE SVAROVÉ M SPOJI OMORY PŘ EHŘÍVÁ U Jan ouš, Ondřej Belak 1 Abstrakt: V důsledku

Více

Metody a podmínky pro zohledňování účinků technik snižování úvěrového rizika

Metody a podmínky pro zohledňování účinků technik snižování úvěrového rizika Metody a podmínky pro zohledňování účinků technik snižování úvěrového rizika Příloha č. 16 I. Vymezení pojmů Pro účely této přílohy se rozumí hlavním účastníkem trhu a) centrální vláda nebo centrální banka

Více

Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Kapitálová přiměřenost kapitálové požadavky k úvěrovému riziku Studentská vědecká a odborná činnost Kategorie: magisterské Autor/Autoři: Ing. Tomáš Müller 2013

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY

DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Mateatka úvěrů Vedoucí dploové práce: Mgr Eva Bohanesová, PhD Rok odevzdání: 2010

Více

Bezporuchovost a pohotovost

Bezporuchovost a pohotovost Bezporuchovost a pohotovost Materály z 59. semnáře odborné skupny pro spolehlvost Konaného dne 24. 2. 205 Česká společnost pro jakost, ovotného lávka 5, 6 68 raha, www.csq.cz ČJ 205 Obsah: Ing. Jan Kamencký,

Více

ODHAD OČEKÁVANÉ ÚVĚROVÉ ZTRÁTY PŘI SELHÁNÍ

ODHAD OČEKÁVANÉ ÚVĚROVÉ ZTRÁTY PŘI SELHÁNÍ 100 ODHAD OČEKÁVANÉ ÚVĚROVÉ ZTRÁTY PŘI SELHÁNÍ ODHAD OČEKÁVANÉ ÚVĚROVÉ ZTRÁTY PŘI SELHÁNÍ Petr Jakubík a Jakub Seidler Tento článek se zabývá odhadem jednoho z klíčových parametrů kreditního rizika, ztrátovosti

Více

MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN.

MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN. MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN. Mroslav VARNER, Vktor KANICKÝ, Vlastslav SALAJKA ČKD Blansko Strojírny, a. s. Anotace Uvádí se výsledky teoretckých

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2010 Michal Dvořák

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2010 Michal Dvořák Vysoká škola ekonomcká v Praze Fakulta fnancí a účetnctví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Mchal Dvořák Vysoká škola ekonomcká v Praze Fakulta fnancí a účetnctví Katedra veřejných fnancí Studjní obor: Fnance Analýza

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

MEZNÍ STAVY A SPOLEHLIVOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ LIMIT STATES AND RELIABILITY OF STEEL STRUCTURES

MEZNÍ STAVY A SPOLEHLIVOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ LIMIT STATES AND RELIABILITY OF STEEL STRUCTURES VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební Ústav stavební mechanky Doc. Ing. Zdeněk Kala, Ph.D. MEZNÍ STAVY A SPOLEHLIVOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ LIMIT STATES AND RELIABILITY OF STEEL STRUCTURES TEZE

Více

Měření kreditního rizika model CreditMetrics

Měření kreditního rizika model CreditMetrics Měření kreditního rizika model CreditMetrics Marcela Gronychová 21/11/2008 1 Obsah přednášky Přístupy k měření kreditního rizika Model CreditMetrics Koncept modelu Kreditní VaR pro 1 instrument Portfoliový

Více

IES, Charles University Prague

IES, Charles University Prague Insttute of Economc Studes, aculty of Socal Scences Charles Unversty n Prague Trh práce žen: Gender pay gap a jeho determnanty artna ysíková IES Workng Paper: 13/2007 Insttute of Economc Studes, aculty

Více

Evropské stres testy bankovního sektoru

Evropské stres testy bankovního sektoru Evropské stres testy bankovního sektoru Evropský bankovní sektor, podobně jako americký na přelomu 2008 a 2009, se dostal v 2Q letošního roku do centra pozornosti investorů v souvislosti s narůstajícími

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

DODATEČNÝ KAPITÁLOVÝ POŽADAVEK VÁZANÝ NA STUPEŇ DOMÁCÍ SYSTÉMOVÉ VÝZNAMNOSTI BANKY

DODATEČNÝ KAPITÁLOVÝ POŽADAVEK VÁZANÝ NA STUPEŇ DOMÁCÍ SYSTÉMOVÉ VÝZNAMNOSTI BANKY 96 Michal Skořepa, Jakub Seidler Článek se zabývá regulací bank zohledňující jejich rozdílnou systémovou významnost a navrhuje konkrétní postup výpočtu tzv. stupně systémové významnosti banky v rámci domácího

Více

1.2. Postup výpočtu. , [kwh/(m 3.a)] (6)

1.2. Postup výpočtu. , [kwh/(m 3.a)] (6) 1. Stavebn energetcké vlastnost budov Energetcké chování budov v zním období se v současné době hodnotí buď s pomocí průměrného součntele prostupu tepla nebo s pomocí měrné potřeby tepla na vytápění. 1.1.

Více

- 1 - Zdeněk Havel, Jan Hnízdil. Cvičení z Antropomotoriky. Obsah:

- 1 - Zdeněk Havel, Jan Hnízdil. Cvičení z Antropomotoriky. Obsah: - - Zdeněk Havel, Jan Hnízdl Cvčení z Antropomotorky Obsah: Úvod... S Základní charakterstky statstckých souborů...3 S Charakterstka základních výběrových technk a teoretcká rozložení četností...9 S 3

Více

FINANČNÍ ANALÝZA A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED

FINANČNÍ ANALÝZA A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED FINANČNÍ ANALÝZA A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED VRATISLAV SVOBODA, J&T BANKA A.S. PRAHA 26.11.2013 1 Obsah Bilance (rozvaha) společnosti Akcie a dluhopisy Co se odehrává na finančních trzích v současné

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta BASEL III

Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta BASEL III Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta BASEL III Studentská vědecká a odborná činnost Kategorie: magisterská Autor: Bc. Miroslav Janeček Konzultant: JUDr. Lenka Jurošková, PhD. Rok obhajoby: 2013

Více

Seminář z aktuárských věd. Vybrané poznámky k řízení rizik v bankách

Seminář z aktuárských věd. Vybrané poznámky k řízení rizik v bankách Seminář z aktuárských věd MFF UK 7.11.2008 Vybrané poznámky k řízení rizik v bankách Monika Laušmanová, Petr Myška Česká spořitelna 1 Poznámky k finanční krizi Aneb Není málo matematiků v bankách? Monika

Více

JAK ŘÍDIT ROZPOČTOVÉ VÝDAJE PROSTŘEDNICTVÍM ÚROKOVÉHO ZAJIŠTĚNÍ. Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů. Praha 23. září 2010. Investment Banking

JAK ŘÍDIT ROZPOČTOVÉ VÝDAJE PROSTŘEDNICTVÍM ÚROKOVÉHO ZAJIŠTĚNÍ. Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů. Praha 23. září 2010. Investment Banking JAK ŘÍDIT ROZPOČTOVÉ VÝDAJE PROSTŘEDNICTVÍM ÚROKOVÉHO ZAJIŠTĚNÍ Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha 23. září 2010 Investment Banking Výchozí předpoklady 2 2 Globální hospodářská recese v

Více

VERIFIKACE ZÁTĚŽOVÝCH TESTŮ JAKO SOUČÁST POKROČILÉHO RÁMCE ZÁTĚŽOVÉHO TESTOVÁNÍ

VERIFIKACE ZÁTĚŽOVÝCH TESTŮ JAKO SOUČÁST POKROČILÉHO RÁMCE ZÁTĚŽOVÉHO TESTOVÁNÍ 88 JAKO SOUČÁST POKROČILÉHO RÁMCE ZÁTĚŽOVÉHO TESTOVÁNÍ Adam Geršl, Jakub Seidler Předkládaný článek shrnuje inovovanou metodologii zátěžových testů bankovního sektoru a prezentuje výsledky verifikace této

Více

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů.

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů. Alternativní způsoby financování infrastrukturálních projektů Martin Hanzlík 21.9.2011 Ing. Martin Hanzlík, LL.M. Působí na kapitálovém trhu od roku 1994. V letech 2002 2009 výkonný ředitel Unie investičních

Více

Vybrané poznámky k řízení rizik v bankách

Vybrané poznámky k řízení rizik v bankách Vybrané poznámky k řízení rizik v bankách Seminář z aktuárských věd Petr Myška 7.11.2008 Obsah přednášky Oceňování nestandartních instrumentů finančních trhů Aplikace analytických vzorců Simulační techniky

Více

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku Příloha č. 20 Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku A. Vypořádací riziko Konverzní faktory pro

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Analýza úlohy Basel II na příkladu Evropsko-ruské banky, a.s.

Analýza úlohy Basel II na příkladu Evropsko-ruské banky, a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Analýza úlohy Basel II na příkladu Evropsko-ruské banky, a.s. Diplomová práce Autor: Sedova Olesya finance Vedoucí práce: doc. Ing. František

Více

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_113 Úvěrový proces Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 12/2012

Více

Konverze kmitočtu Štěpán Matějka

Konverze kmitočtu Štěpán Matějka 1.Úvod teoretcký pops Konverze kmtočtu Štěpán Matějka Směšovač měnč kmtočtu je obvod, který přeměňuje vstupní sgnál s kmtočtem na výstupní sgnál o kmtočtu IF. Někdy bývá tento proces označován také jako

Více

Basel III: dopad do českého finančního sektoru

Basel III: dopad do českého finančního sektoru Jak Basel III ovlivní podnikatelskou činnost a řízení bank Basel III: dopad do českého finančního sektoru Vladimír Tomšík Česká národní banka 31. květen 2011 Osnova Cíle Basel III Oblasti, které Basel

Více

Analýza vývoje hodnot ukazatelů průměrné osobní sazby daně a progresivity průměrné sazby u vybraných poplatníků v ČR v letech 2001-2010

Analýza vývoje hodnot ukazatelů průměrné osobní sazby daně a progresivity průměrné sazby u vybraných poplatníků v ČR v letech 2001-2010 VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra Financí 8. - 9. září 21 Analýza vývoje hodnot ukazatelů průměrné osobní sazby daně a progresivity průměrné sazby u vybraných poplatníků v ČR v letech 21-21 Iveta

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

kol reorganizací více z pohledu

kol reorganizací více z pohledu Pár r poznámek k dnešní situaci kol reorganizací více z pohledu bankéře, než bývalého poradce a manažera Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Money Club Praha, 15. října 2009 Osnova Dnešní

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

SÍŤOVÁ ANALÝZA. Základní pojmy síťové analýzy. u,. Sjednocením množin { u, u,..., 2. nazýváme grafem G.

SÍŤOVÁ ANALÝZA. Základní pojmy síťové analýzy. u,. Sjednocením množin { u, u,..., 2. nazýváme grafem G. SÍŤOVÁ ANALÝZA Využívá grafcko-analytcké metody pro plánování, řízení a kontrolu složtých návazných procesů. yto procesy se daí rozložt na dílčí a organzačně spolu souvseící čnnost. yto procesy se nazývaí

Více

Pracovní list č. 3: Pracujeme s kategorizovanými daty

Pracovní list č. 3: Pracujeme s kategorizovanými daty Pracovní lt č. 3: Pracujeme kategorzovaným daty Cíl cvčení: Tento pracovní lt je určen pro cvčení ke 3. a. přednášce předmětu Kvanttatvní metody B (.1 Třídění tattckých dat a. Číelné charaktertky tattckých

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni. Finanční trhy Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup

Více

Téma: Investice do akcií společnosti ČEZ

Téma: Investice do akcií společnosti ČEZ Matematika a byznys Téma: Investice do akcií společnosti ČEZ Alena Švédová A07146 Investice do akcií společnosti ČEZ ÚVOD Tímto tématem, které jsem si pro tuto práci zvolila, bych chtěla poukázat na to,

Více

194/2007 Sb. Vyhláška

194/2007 Sb. Vyhláška 194/2007 Sb. Vyhláška ze dne 17. července 2007, kterou se stanoví pravdla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energe pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na

Více

Security Markets I. Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets

Security Markets I. Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets Security Markets I Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets Úvod Finanční trh je souhrn nástrojů, postupů, institucí a vztahů mezi nimi, jejichž prostřednictvím dochází k přelévání volných finančních

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

Credit scoring. Libor Vajbar Analytik řízení rizik. 18. dubna 2013. Brno

Credit scoring. Libor Vajbar Analytik řízení rizik. 18. dubna 2013. Brno Credit scoring Libor Vajbar Analytik řízení rizik 18. dubna 2013 Brno 1 PROFIL SPOLEČNOSTI Home Credit a.s. přední poskytovatel spotřebitelského financování Úvěrové produkty nákup na splátky u obchodních

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2014 ČERVENEC 2014 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Finanční matematikou rozumíme soubor obecných matematických metod uplatněných v oblasti financí. Základní pojmy ve finanční matematice:

Finanční matematikou rozumíme soubor obecných matematických metod uplatněných v oblasti financí. Základní pojmy ve finanční matematice: 1 Úvod Fnanční ateatkou rozuíe soubor obecných ateatckých etod uplatněných v oblast fnancí. Základní pojy ve fnanční ateatce: 1. Úrok je cena půjčky. Věřtel, který půjčku poskytne, s účtuje úrok jako cenu

Více

Obchodní podmínky OTE, a.s. pro výplatu podpory podporovaných zdrojů energie

Obchodní podmínky OTE, a.s. pro výplatu podpory podporovaných zdrojů energie Obchodní podmínky OTE, a.s. pro výplatu podpory podporovaných zdrojů energie - 1 - 1. Předmět úpravy 1.1. OTE, a.s., se sídlem na adrese,, IČ 26463318 (dále jen OTE ) vykonává činnosti operátora trhu podle

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA-BoS-14/174 CS Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Více

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace ÚcFi typové příklady 1. Hotovostní a bezhotovostní operace 1. Přijat vklad na běžný účet klienta 10 000,- 2. Klient vybral z běžného účtu 25 000,- 3. Banka přijala v hot. vklad na termínovaný účet 50 000,-

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr Úvod Každý podnikatelský subjekt čelí nejistotě. Budoucnost je doposud nenapsaná kapitola a můžeme jen s menšími či většími úspěchy odhadovat,

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku.

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Externí financování Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Využití externího kapitálu je možné za předpokladu, že náklady na pořízení externího kapitálu jsou nižší,

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Basel III. Požadavky nové regulace a její dopad na bankovní sektor

Basel III. Požadavky nové regulace a její dopad na bankovní sektor Požadavky nové regulace a její dopad na bankovní sektor Praha 8.12.2010 Monika Laušmanová Centrální řízení rizik IIF Leverage Ratio EK FSB Leverage Ratio CEBS Capital Buffer CEBS FSB Tier 1 CEBS EK Who

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Obecné pokyny o nakládání s přidruženými podniky, včetně účastí

Obecné pokyny o nakládání s přidruženými podniky, včetně účastí EIOPA-BoS-14/170 CS Obecné pokyny o nakládání s přidruženými podniky, včetně účastí EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Více

III) Podle závislosti na celkovém ekonomickém vývoji či na vývoji v jednotlivé firmě a) systematické tržní, b) nesystematické jedinečné.

III) Podle závislosti na celkovém ekonomickém vývoji či na vývoji v jednotlivé firmě a) systematické tržní, b) nesystematické jedinečné. Měření rizika Podnikatelské riziko představuje možnost, že dosažené výsledky podnikání se budou kladně či záporně odchylovat od předpokládaných výsledků. Toto riziko vzniká např. při zavádění nových výrobků

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více