VOŠ sociální práce kombinované studium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOŠ sociální práce kombinované studium"

Transkript

1 Umění pomáhat VOŠ sociální práce kombinované studium Studijní obor: Christo Bjalkovski Počet hodin přednášek za týden/celkem: -/10 letní klasifikovaný zápočet Požadavky na docházku v % Nejsou (semináře přednášky): Testy v průběhu semestru Ne počet, kritéria splnění (body, %, známka ) Semestrální práce téma, Ano, buď a) vlastní úvaha nad vybraným tématem probrané požadavky na rozsah, termín látky v rozsahu 2 4 stran A4, nebo b) vlastní přednáška (komentovaný text) včetně prezentace v rozsahu min. 10 snímků prezentace v Powerpointu a doprovodného textu s výkladem prezentace Další požadavky pro udělení Odevzdání semestrální práce Požadavky ke zkoušce (klasifikovanému zápočtu): Klasifikovaný zápočtem bude udělen na základě odevzdané semestrální práce, splňující všechny předem stanovené podmínky. Cíl a formy výuky: Osvojit si profesionální způsoby práce s klienty a seznámit se podrobněji s fázemi vedení rozhovoru v praxi sociálního pracovníka. Východiskem předmětu je zvládnutí teorie a praxe systemického přístupu formou přednášek a cvičení. Důraz je kladen na zvládnutí principů sociální práce v kontextu nabízení pomoci ( pomoc kontrola ). Popis předmětu obecně: Seznámení se s teoretickými koncepty systemického přístupu (porozumění pojmům kontrola, pomoc, objednávka, nabídka, zakázka, zplnomocnění) a s praktickými profesionálními způsoby práce a fázemi vedení rozhovoru s klientem, včetně stanovení individuálního plánu spolupráce a vedení dokumentace. Témata přednášek počet témat podle učebního plánu 1. Smysl a poslání sociální práce, odbornost sociálního pracovníka, Etika profesionální práce, předpoklady profesionální práce (vzdělávání, supervize, hranice profesionální pomoci); Systemický přístup historie a vývoj, základní pojmy, definice, základní otázky, systemické pojetí problémů 2. Koncept přebírání kontroly a nabízení pomoci, zakázka, zplnomocnění, princip držitele problému a profesionální způsoby pomáhání 3. Poradenský rozhovor jako základní nástroj pracovníka jednotlivé fáze poradenského rozhovoru otevření (navázání kontaktu, ocenění)

2 4. Jednotlivé fáze rozhovoru dojednávání a zakázka (zajištění bezpečí, otevírající otázky, cirkulární dotazování, konstruktivní otázky, určení problému) 5. Jednotlivé fáze rozhovoru dojednávání a zakázka (stanovení cílů spolupráce s klientem individuální plán), průběh (základní pracovní témata, zplnomocňování, udržení kontaktu), ukončení (změna, krizová intervence a specifické problémy) Etický kodex sociálního pracovníka ČR. Praha: MPSV. GABURA, J., PRUŽINSKÁ, J. Poradenský proces. Praha: Slon, HAVRDOVÁ, Z. Kompetence v praxi sociální práce. ČKCH, JONESOVÁ, E. Terapie rodinných systémů. Hradec Králové: Konfrontace, 1996 KŘIVOHLAVÝ, J. Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha: Svoboda 1988 LUDEWIG, K. Systemická terapie. Základy klinické teorie a praxe. Praha: Palata, MATOUŠEK, O. a kol. Základy sociální práce. Praha: Portál, MATOUŠEK, O. a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, MATOUŠEK, O. Slovník sociální práce. Praha: Portál, MATOUŠEK, O. Sociální práce v praxi. Praha: Portál, MUSIL, L. Ráda bych Vám pomohla, ale Dilemata práce s klienty v organizacích. Brno: Marek Zeman, PECHÁČKOVÁ, S. Zpráva o systemické terapii. Praha: Institut pro systemickou zkušenost, 1993 PRŮCHA, J. Interkulturní psychologie. Praha: Portál, SCHLIPPE, A. Systemická terapie a poradenství, Brno: CESTA, ÚLEHLA, I. Umění pomáhat. Písek: Renesance, WATZLAWICK, P. a kol. Pragmatika lidské komunikace. Hradec Králové: Konfrontace, Studijní literatura doporučená: RUSH, M. D. Syndrom vyhoření. Praha: Návrat domů, 2003 WATZLAWICK, P. Jak skutečná je skutečnost. Hradec Králové: Konfrontace, ČASOPIS: Sociální práce/sociálna práca Datum a podpis:

3 Název předmětu Vzdělávací program: Trestní právo VOŠ sociální práce - kombinované JUDr. Z. Gailová Počet hodin přednášek celkem: 14 letní 2D klasifikovaný zápočet Požadavky na docházku v % Testy v průběhu semestru 1 test v průběhu semestru s možností opravy počet, kritéria splnění (body, %, známka ) Semestrální práce téma, požadavky na rozsah, termín Další požadavky pro udělení podle potřeby v jednotlivých tématech zpracují vybraní studenti Požadavky ke zkoušce (klasifikovanému zápočtu): zvládnutí přednášené problematiky, interpretace zákona, vysvětlit na příkladech. Souvislý ústní projev + písemný podklad Cíl výuky: Cílem předmětu je naučit studenty pracovat s výkladem trestní odpovědnoasti. Posuzovat nebezpečnost trestných činů vzhledem k okolnostem. Analyzovat trestní proces. Rozlišit odpovědnost mládeže za protiprávní činy. Popis předmětu obecně: Předmět poskytuje studentům přehled o právním systému a prohlubuje jejich právní vědomí. Studenti se naučí pracovat s právními normami a jejich autentickým textem. Osvojí si základní pojmy v jednotlivých právních odvětvích. Témata přednášek: 1. Trestní zákon, členění. Základy trestní odpovědnosti 2. Obecná část trestního zákona, pojem trestného činu 3. Druhy trestů, ukládání 4. Alternativní tresty praktické příklady 5. Ochranná opatření, zkušenosti z praxe 6. Zvláštní část trestního zákona jednotlivé druhy trestných činů 7. Vybraná nejdůležitější ustanovení 8. Zákon č. 218/2003 Sb. (Zákon o soudnictví ve věcech mládeže) 9. Trestní právo procesní zásady trestního procesu 10. Trestní řád, účastníci trestního procesu 11. Trestní řád, stádia trestního procesu, ukázky 12. Zákon č. 169/1999 Sb. O výkonu trestu odnětí svobody, Zákon č. 269/1994 Sb. O rejstříku trestů 13. Zákon č. 257/2000 Sb. O Probační a mediační službě 14. Zákon č. 137/2001 Sb. O zvláštní ochraně svědka

4 Listina základních práv a svobod ŠÍMA, A., SUK, M. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. Praha: C.H.Beck, ISBN Trestní zákon, Z. č. 40/2009 Sb. Trestní řád, Z. č. 141/1961 Sb. ve znění pozdějších novelizací Zákon o probační a mediační službě, Z. č. 257/2000 Sb. Zákon o výkonu trestu odnětí svobody, Z. č. 169/1999 Sb. Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže, Z. č. 218/2003 Sb. Zákon o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením, Z. č. 137/2001 Sb. Zákon o rejstříku trestů, Z. č. 269/1994 Sb. Vyhláška 456/2009 o kontrole a výkonu trestu domácího vězení Studijní literatura doporučená: ČERNÝ, P. a kol. Ekologický právní servis. Brno ISBN CHMELÍK, J. a kol. Zločin bez hranic. Praha: Linde, ISBN MIŇHOVÁ, J. Psychopatologie pro právníky. Pelhřimov: Čeněk. ISBN

5 Studijní obor: Počet hodin přednášek za týden/celkem: Sociální politika IV. VOŠ sociální práce - kombinované PhDr. Pavla Šafránková 14/semestr letní zkouška Požadavky na docházku v % 50% V případě nesplnění nebude student připuštěn k závěrečnému testu. Testy v průběhu semestru počet, 1x test, 50% úspěšnost, možnost jedné opravy. kritéria splnění (body, %, známka ) Semestrální práce téma, --- požadavky na rozsah, termín Další požadavky pro udělení --- Požadavky ke zkoušce: Studenti budou k ústní zkoušce připuštěni po úspěšném zvládnutí písemného testu (50%). Ke zkoušce obdrží okruhy otázek. Cíl výuky a popis předmětu obecně: Získání základních znalostí, vědomostí a dovedností z oblasti politiky zaměstnanosti a sociálního zabezpečení, osvojení si základní odborné terminologie a orientace v systému. Témata přednášek: 1. Úvod, organizační pokyny, očekávání Politika zaměstnanosti: základní pojmy, instituce a služby, legislativa, trh práce ČR a EU 2. Psychosociální důsledky nezaměstnanosti Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 3. Profesní poradenství Celoživotní vzdělávání jako nástroj ke zvýšení zaměstnanosti 4. Dávky sociálního pojištění; základní pojmy, instituce, legislativa, aplikace systému sociálních dávek v konkrétních případech 5. Dávky státní sociální podpory; základní pojmy, instituce, legislativa, aplikace systému sociálních dávek v konkrétních případech 6. Dávky sociální péče; základní pojmy, instituce, legislativa, aplikace systému sociálních dávek v konkrétních případech 7. Test

6 Studijní literatura základní a doporučená: Studenti obdrží materiály k výuce s odkazy na informační zdroje. Buchtová, B. a kol. Nezaměstnanost, psychologický, ekonomický a sociální problém. Praha : Grada, ISBN Havlová, J. Profesní dráha ve 20. století. Praha : Karolinum, ISBN Mareš, P. Nezaměstnanost jako sociální problém. Praha : SLON, ISBN Tomeš, I. Obory sociální politiky. Praha : Portál, ISBN Tomeš, I. Sociální správa. Praha : Portál, ISBN Tomeš, I. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Praha : Portál, ISBN Základní poučení uchazeče o zaměstnání, Praha : MPSV, 2012 (2013). Legislativa: Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Dokumenty dostupné na: /Česká správa sociálního zabezpečení/ /Integrovaný portál MPSV/ /Ministerstvo práce a sociálních věcí/ /Ministerstvo pro místní rozvoj/ /Ministerstvo spravedlnosti/ /Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy/ /Ministerstvo vnitra/ /Ministerstvo zdravotnictví/ /Občanské poradny/ /Portál EU/ /Portál veřejné správy ČR/ /Státní správa/ Periodika: Národní pojištění /ČSSZ/ Práce a sociální politika /MPSV/ Veřejná správa /MVČR/ Konzultace: dle individuální domluvy Kontakt: Tel.: Skype: pavla.safrankova Datum a podpis:

7 Sociologie II. VOŠ sociální práce - kombinované Studijní obor: PhDr. Alice Bosáková Ročník: 2. Počet hodin přednášek za týden/celkem: 10 hodin letní zkouška Požadavky na docházku v % 75 % docházky Testy v průběhu semestru počet, kritéria splnění (body, %, známka ) Semestrální práce téma, Semestrální práce téma dle vlastní volby v souladu požadavky na rozsah, termín s tematickými okruhy předmětu. Rozsah práce 5 10 normostran. Termín do Další požadavky pro udělení aktivní přístup studentů v hodinách Požadavky ke zkoušce (klasifikovanému zápočtu): Studenti mají prokázat nejen encyklopedickou, učebnicovou znalost daných tématických problematik, ale i porozumění vztahům a souvislostem sociálních jevů a jejich explikaci. Cíl a formy výuky: Seznámit studenty s hlavními sociologickými pojmy, sociálními jevy a procesy tak, aby porozuměli nejen vyspělé moderní společnosti, ale i lépe sami sobě i ostatním. Studenty naučit rozumět souvislostem mezi oborem sociologie a oborem sociální práce, naučit využívat sociologické poznatky pro sociální práci. Popis předmětu obecně: Sociologie, jako jedna za základních humanitních disciplín, vede studenty k porozumění společnosti: společenských jevů a procesů, společenských vztahů, sociálních skupin, sociálních norem, sociálních hodnot, sociální interakce, sociální komunikace atd. Jednotlivá témata mají přispět k lepší orientaci studentů ve složité problematice společnosti, umožnit jim získat náhled a nástroje pro řešení konkrétních situací. Témata přednášek počet témat podle učebního plánu a počtu týdnů v semestru (viz přehled týdnů v jednotlivých obdobích in schválený Návrh vzdělávacího programu s.16 a 19 - Denní st.: ZS 1.ročník = 15, 2.ročník = 14, 3.ročník = 14; LS: 1.a 2.ročník = 13, 3.ročník = 14; Dálkaři ZS: 1.ročník = 16, 2.ročník = 14, 4.ročník= 15, LS: všichni 14 ) 1. Proces socializace, jeho etapy a mechanismy. Resocializace. 2. Životní cyklus, fáze vývoje jedince z pohledu sociologie. Životní dráha. 3. Sociální interakce a komunikace, bariéry komunikace, masová komunikace. 4. Sociální role, rolové konflikty. 5. Sociální pozice, sociální status, prestiž. 6. Sociální skupiny - znaky, klasifikace. 7. Sociální kategorie, sociální agregát, dav, davové chování.

8 8. Partnerství, manželství. Rodina jako specifická sociální skupina. Znaky rodiny. Typy rodin. Problémy současné rodiny. 9. Sociální struktura. Sociální stratifikace. Moc ve společnosti a v sociálních skupinách. Demokracie a totalitarismus. Sociální mobilita. Sociální inkluze, sociální exkluze. 10. Sociální změna. Typy a faktory sociálních změn. Aktéři sociálních změn. Důsledky sociálních změn. Ekosociologie a socioekologie. 11. Práce a ekonomický život, moderní organizace, vzdělání a kulturní reprodukce. 12. Společenské hodnoty. Hodnotový žebříček jednotlivců a sociálních skupin, hodnotová orientace společnosti. 13. Společenské normy, systém sociální kontroly, sankce. 14. Sociální deviace, duševní choroba, zločin, organizovaný zločin. Rizikové chování (sociálně patologické jevy). HAVLÍK, R. Úvod do sociologie. Praha: Karolinum, ISBN HAVLÍK, R.; KOŤA, J. Sociologie výchovy a školy. Praha: Portál, ISBN NOVOTNÁ, E. Základy sociologie. Praha: Grada, ISBN PETRUSEK, M. Základy sociologie. Praha: Akademie veřejné správy, ISBN Studijní literatura doporučená: BAUMAN, Z. Myslet sociologicky. Praha: SLON, ISBN BURIÁNEK, J.: Sociologie. Praha: Fortuna, ISBN DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, ISBN GIDDENS, A. Sociologie. Praha: Argo, ISBN JANDOUREK, J. Sociologický slovník. Praha: Portál, ISBN HRČKA, M. Sociální deviace. Praha: SLON, ISBN JANDOUREK, J.: Průvodce sociologií. Praha: Grada, ISBN KELLER, J. Úvod do sociologie. Praha: SLON, ISBN KELLER, J. Sociologie středních vrstev. Praha: SLON, ISBN MUNKOVÁ, G. Sociální deviace : přehled sociologických teorií. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, ISBN PETRUSEK, M. Společnost a kultura. Sociologické úvahy a eseje. Praha (i.e. Břeclav): Malovaný kraj, ISBN SEKOT, A.: Sociologie v kostce. Brno: Paido, ISBN X. URBAN, L.; DUBSKÝ, J.; MURDZA, K. Masová komunikace a veřejné mínění. Praha: Grada, ISBN URBAN, L. Sociologie trochu jinak.: Praha: Grada, ISBN Velký sociologický slovník. Praha: Karolinum, ISBN V Praze, dne

9 Výcvik komunikačních dovedností IV VOŠ sociální práce - dálkové Vzdělávací program: Mgr.Helena Wernischová, Mgr.Zuzana Nováková Počet hodin přednášek za týden/celkem: 2/10 letní 2D zápočet Požadavky na docházku v % 75% Testy v průběhu semestru počet, ne kritéria splnění (body, %, známka ) Semestrální práce téma, Ukázka a rozbor modelové situace rozhovoru s klientem požadavky na rozsah, termín Další požadavky pro udělení Aktivní a vstřícný přístup při práci ve skupině Požadavky k zápočtu): Osvojení základní teorie a terminologie, aktivní přístup k dění ve skupině, 75% docházka, sebereflexe vlastní komunikace. Cíl výuky: Cílem je osvojit si a rozvinout komunikační dovednosti verbálního a neverbálního charakteru. Výcvik probíhá sebezkušenostní a zážitkovou formou, aby studenti lépe porozuměli svým silným a slabým stránkám v komunikaci a dokázali tak rozvíjet účinnější a profesionální způsoby mezilidské komunikace a komunikace s klienty. Cílem je osvojit si základní techniky a druhy rozhovoru podle cíle a psychologického přístupu ze kterého vycházejí. Popis předmětu obecně: Smyslem výuky je naučit základní teorii a terminologii z oblasti komunikace a rozhovoru. Pochopit význam neverbální komunikace, porozumět jejím projevům. Osvojit základní techniky vedení rozhovoru a dovednosti potřebné k vedení rozhovoru. Obsahem je nácvik aktivního naslouchání, empatie a kongruence. (Rogersovský přístup). Studenti si osvojí vedení rozhovoru direktivní a nedirektivní formou, empatický rozhovor. Témata přednášek 1. Teorie rozhovoru druhy, přístupy, fáze vedení rozhovoru 2. Potřeby a zakázka klienta 3. Nácvik technik vedení rozhovoru, kladení otázek, techniky aktivního naslouchání 4. Nácvik fází rozhovoru 5. Nácvik podpory, ocenění, poskytování rad, empatie MIKULÁŠTÍK, M. Komunikační dovednosti v praxi, Praha, Grada, 2010 BAŠTECKÁ, B., GOLDMANN, P. Základy klinické psychologie, Praha, Portál, 2001 LEWIS,D. Tajná řeč těla, Praha, 1989 BOBEK,M., PENIŠKA,P. Práce s lidmi, Brno, NC Publishing, 2008 Studijní literatura doporučená: TIMULÁK,L. Základy vedení psychoterapeutického rozhovoru, Praha, Portál Datum a podpis:

10 Etika VOŠ sociální práce kombinované Vzdělávací program: Mgr. Helena Wernischová Počet hodin přednášek 14 Za týden/celkem letní klasifikovaný zápočet Požadavky na docházku v % semináře: Testy v průběhu semestru počet, kritéria splnění (body, %, známka ) Semestrální práce téma, pozadavky na rozsah, termín Další požadavky pro udělení - Požadavky ke zkoušce (klasifikovanému zápočtu): úspěšné splnění testu (50 %). Cíl výuky: Cílem je poskytnout studujícím vědomosti pro vytvoření základu etického nazírání na výkon sociální práce. Popis předmětu obecně: Seminář nabízí posluchačům orientaci v etických otázkách a reflexi hodnot současné společnosti interaktivními metodami s výkladem. Témata přednášek: 1. Etika základní pojmy 2. Morální vývoj osobnosti, předkonvenční, konvenční a postkonvenční morálka 3. Fenomén svědomí z pohledu filosofie a psychologie 4. Fenomén svědomí z pohledu křesť. teologie 5. Regulační a legitimační funkce morálky 6. Etika a psychologie 7. Etika a sociologie, etika a přírodní vědy 8. Biblické pojetí morálky 9. Aristoteles a stoici 10. Teologické ctnosti, scholastika 11. Reformační etiky, I. Kant 12. Utilitarismus 13. Situační etika, nové koncepce etiky Fischer, O., Milfait, R. a kol.: Etika pro sociální práci, Praha, Jabok 2008 Jankovský,J.: Etika pro pomáhající profese, nakl. Triton 2003 Fuchs, E. Co dělá naše jednání dobrým?, nakl. Mlýn 2003 Robinson, D., Garratt, Ch.: Seznamte se Etika. Praha, Portál, 2004 Thompson, M.: Přehled etiky, Praha, Portál 2004 V Praze, dne 26. srpna 2015 Helena Wernischová

11 Anglický jazyk IV. VOŠ sociální práce - kombinované Vzdělávací program: Ing. Lucie Mohrová, Ph.D. Počet hodin přednášek za týden/celkem: -/10 2D letní semestr zkouška Požadavky na docházku v % 60% Testy v průběhu semestru závěrečná ústní zkouška počet, kritéria splnění (body, %, známka ) Semestrální práce téma, požadavky na rozsah, termín Další požadavky pro udělení aktivní účast na hodinách, domácí úkoly Požadavky ke zkoušce (klasifikovanému zápočtu): 1. splnění povinné docházky (60%) 2. aktivní účast na hodinách a splněné domácí úkoly 3. splnění ústní zkoušky Cíl výuky: Cílem kurzu je získat základní komunikační dovednosti v anglickém jazyce, seznámit se se základní odbornou slovní zásobou a umět ji používat v konverzaci a písemném vyjadřování. Popis předmětu obecně: Kurz má za úkol seznámit studenty s oborem sociální práce v angličtině, rozvinout jejich komunikační a konverzační schopnosti. Témata přednášek: 1. Addictions 2. Senior citizens 3. Children and the youth 4. Criminality 5. Family - English for Social Workers - odborné články z internetu ke zvoleným tématům - články z odborných časopisů - vybrané články z učebnic obecného anglického jazyka na úrovni B1 a B1+, které souvisejí s probíranými tématy

12 Studijní literatura doporučená: Opakování z učebnic obecné angličtiny a prohlubování základní slovní zásoby, která je nutná při běžné komunikace s rodilým mluvčím. Doporučená literatura: Ideas and Issues Intermediate, Anglická gramatika stručný přehled pro samouky a jazykové školy (didaktis) Datum a podpis: Lucie Mohrová

13 Supervize II VOŠ sociální práce kombinované Vzdělávací program: Mgr. Kateřina Schmidová Počet hodin přednášek 6 za týden/celkem: letní zápočet Požadavky na docházku v % 100% Testy v průběhu semestru počet, kritéria splnění (body, %, známka ) Semestrální práce téma, požadavky na rozsah, termín Další požadavky pro udělení účast na semináři Cíl výuky: naučit studenty využívat supervizi při řešení případů klientů na praxi, stanovení zakázky naučit studenty být otevřený vůči zpětné vazbě, umět poskytovat zpětnou vazbu skupině a supervizorovi umět využívat supervizi při obraně vůči stresu a emocionální zátěži naučit studenty identifikovat svá silná a slabá místa - provádět sebereflexi Popis předmětu obecně: Cílem je naučit studenty přijímat supervizi, chápat její smysl a využívat ji pro vlastní profesionální rozvoj. Cíle supervize je nutné plnit postupně a získat zápočty za jednotlivé části, které jsou vypsány v souvislosti se systémem odborné praxe. Cílem Supervize je naučit studenty přijímat supervizi, pracovat se zakázkou a využívat doporučení, zpětnou vazbu a výsledky supervize ke zvýšení vlastní odbornosti, profesionálního růstu a zkvalitnění poskytovaných služeb. Studenti získají praktickou zkušenost se supervizí jako součástí profese sociální práce a jako systematickým prostředkem rozvoje vlastní odborné kompetence. Supervize je vedena vyškoleným supervizorem. Studenti jsou vedeni k reflexi praktické zkušenosti získané na pracovištích. Seznamují se s pracovišti pro výkon odborné praxe, reflektují začátek odborné praxe a zapracování, vyměňují si zkušenosti, provádějí sebereflexe, přijímají a poskytují si vzájemně zpětnou vazbu. Skupinový rozhovor je využíván ke sdílení obtížných situací na odborné praxi, ventilaci negativních pocitů a hledání řešení vzniklých problémů na pracovištích. Důležitá je reflexe vztahu s klientem, hranic tohoto vztahu, etických principů. Vzhledem ke specifice supervizní práce se pracuje v časovém bloku 90 minut. Témata přednášek : Programový rámec supervizní skupiny: I.Úvod: rozehřívací technika, zjištění potřeb účastníků, volba zakázky, práce na zakázce s využitím supervizních metod a technik, zpětná vazba, doporučení supervizora, vyhodnocení supervize a závěrečná reflexe. II.První setkání skupiny: sestavení supervizní dohody se skupinou pravidla, normy, cíle a očekávání, obsah. II.Závěrečné setkání, zhodnocení průběhu odborných praxí, poskytnutí zpětné vazby k superviznímu semináři vyhodnocení supervize. Setkání se řídí zvolenou zakázkou studentů. HAWKINS, P., SHOHET, R. Supervize v pomáhajících profesích. Praha: Portál, ISBN Studijní literatura doporučená: HAVRDOVÁ, Z. Kompetence v praxi sociální práce. Praha: Osmium, ISBN KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál ISBN MATOUŠEK, O. a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, ISBN ROLLOVÁ, J. Supervize. Praha, Rigorózní práce na Pedagogické fakultě UK.

14 Studijní obor: Počet hodin přednášek za týden/celkem: Supervize II. VOŠ sociální práce - kombinované PhDr. Pavla Šafránková 6/semestr letní zápočet Požadavky na docházku v % 100 % Testy v průběhu semestru počet, --- kritéria splnění (body, %, známka ) Semestrální práce téma, --- požadavky na rozsah, termín Další požadavky pro udělení Aktivní účast a cílevědomá práce na vlastním osobním a odborném rozvoji Požadavky ke zkoušce (klasifikovanému zápočtu): --- Cíl a formy výuky: Cílem je naučit studenty přijímat supervizi, chápat její smysl a využívat doporučení, zpětnou vazbu a výsledky supervize ke zvýšení vlastní odbornosti, profesionálnímu růstu a zkvalitnění poskytovaných služeb. Popis předmětu obecně: Supervizní skupina vzniká vždy na začátku období zápisem studentů. Ve skupině je využívána skupinová dynamika a supervizní metody práce se skupinou. Studenti pod vedením supervizora provádějí analýzy případů prostřednictvím balintovské skupiny, strukturovaného skupinového rozhovoru, nebo prostřednictvím metody incidentu, využívají arteterapeutických technik, modelování a hraní rolí a dalších supervizních metod a technik. Studenti jsou vedeni k reflexi praktické zkušenosti získané na pracovištích. Seznamují se s pracovišti pro výkon odborné praxe, reflektují začátek odborné praxe a zapracování, vyměňují si zkušenosti, provádějí sebereflexe, přijímají a poskytují si vzájemně zpětnou vazbu. Témata přednášek programový rámec supervizní skupiny: Úvod, rozehřívací technika, zjištění potřeb účastníků, volba zakázky, práce na zakázce s využitím supervizních metod a technik, zpětná vazba, doporučení supervizora, vyhodnocení supervize a závěrečná reflexe. První setkání skupiny: sestavení supervizní dohody se skupinou pravidla, normy, cíle a očekávání, obsah. Závěrečné setkání: zhodnocení průběhu odborných praxí, poskytnutí zpětné vazby k superviznímu semináři, vyhodnocení supervize. Ostatní setkání se řídí zvolenou zakázkou studentů a jejich potřebami. HAVRDOVÁ, Z. Kompetence v praxi sociální práce. Praha : Osmium, ISBN HAVRDOVÁ, Z. HAJNÝ, M. et al. Praktická supervize. Praha : Galén, ISBN HAWKINS, P., SHOHET, R. Supervize v pomáhajících profesích. Praha : Portál, ISBN KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha : Portál ISBN MATOUŠEK, O. a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha : Portál, ISBN ROLLOVÁ, J. Supervize. Praha, Rigorózní práce na Pedagogické fakultě UK. Konzultace: dle individuální domluvy Kontakt: Tel.: Skype: pavla.safrankova

15 Seminář k odborné praxi III VOŠ sociální práce - kombinované Vzdělávací program: Tutor: Mgr. Jana Biňovcová Počet hodin celkem: 4 letní zápočet Požadavky na docházku v % Doporučeno 100% Testy v průběhu semestru počet, - kritéria splnění Semestrální práce téma, požadavky na rozsah, termín Další požadavky pro udělení Předložení portfolia se všemi doklady podle zadaného obsahu Cíl výuky: Poskytnout studentům organizační a informační servis k praxím, procvičovat znalost systému sítě sociálních služeb. Pomoci studentům stanovit individuální cíle odborných praxí na konkrétních pracovištích. Hlavním cílem semináře je přispět ke ztotožnění se s profesí sociální práce a jejími hodnotami. Popis předmětu obecně: Seminář je součástí praktické výuky na VOŠ a má ji doplňovat. Probíhá seminární formou, důraz je kladen na aktivitu studentů. Připravuje studenty na odbornou praxi a poskytuje zpětnou informaci k praxi na pracovištích, doplňuje a třídí získané poznatky v terénu, přispívá studentům k tvorbě jejich portfolia a splnění požadavků na praktickou část studia sociální práce. Témata semináře: Organizace praxí v letním období, volba pracoviště pro výkon praxe - procvičování znalosti zákona o s.s , Případová práce soc.analýza, posouzení, individuální plánování (v soc.sl. a na OSPOD), požadavky k zápočtu. ČÁMSKÝ, P.; SEMBDNER, J.; KRUTILOVÁ, D.: Sociální služby v ČR v teorii a praxi.praha:portál Etický kodex sociálních pracovníků v platném znění. HAVRDOVÁ,Z. Kompetence v praxi sociální práce. Praha: Osmium MATOUŠEK,O. A KOL. Metody a řízení sociální práce. Praha:Portál ISBN MATOUŠEK,O. Sociální služby. Praha: Portál ISBN (váz.) MATOUŠEK,O., KOLÁČKOVÁ,J., KODYMOVÁ,P.(eds.) Sociální práce v praxi.praha: Portál ISBN X Zákon č.108/ 2006 Sb. O sociálních službách a Vyhl. 505/ 2006 Sb.v platném znění Zákon č.359/1999 Sb. O sociálně-právní ochraně dětí + prováděcí vyhl. v platném znění Datum a podpis:

16 Vzdělávací program: Tutorka: Počet hodin celkem: Souvislá odborná praxe III. VOŠ sociální práce - kombinované Mgr. Jana Biňovcová 2 týdny letní zápočet Požadavky na docházku v % 100% (každou nepřítomnost je nutné nahradit) 1x 30 hodin OSPOD /služba soc.poradenství + 10 hodin na výstupy Semestrální práce téma, požadavky na rozsah, termín Další požadavky pro udělení 1x 30 hodin pobytová sociální služba + 10 hodin na výstupy 1. zpráva o souvislé odborné praxi teoretická část dle zadané osnovy a sebereflexe rozsah 3 A4, praktická část dle písemného zadání (bude předáno studujícím při úvodním setkání) pro danou oblast. Každý praktický úkol min. rozsah 1-2 A4 2. zpráva o souvislé odborné praxi teoretická část dle zadané osnovy a sebereflexe - rozsah 3 A4, Praktická část: Kazuistika Rozsah: 2-3 A4 Termín: do 14 dnů po ukončení odborné praxe na pracovišti Student/ka absolvuje 2x 30 hodin přímo na pracovišti pod vedením mentor-a/ky na základě trojstranné smlouvy o odborné praxi uzavřené vždy před nástupem na praxi, plní zadané a individuální cíle a vypracovává doklady jejich splnění. Uzavřenou smlouvu o týdenní praxi odevzdá student-ka u zápočtu (realizovat lze tuto praxi i v době školních prázdnin). Po ukončení praxe předloží současně se zprávou smlouvu a kopii svého hodnocení v průběhu odborné praxe vypracované mentorem s potvrzeným počtem odpracovaných hodin. Termín: do 14 dnů po ukončení odborné praxe, nejpozději do Cílem souvislé odborné praxe v oblasti sociálních služeb je osvojit si hodnoty sociální práce, aplikovat je při kontaktech s klienty a zdokonalit se v oblasti komunikace s klientem - zejména v dovednosti vést rozhovor a aktivně naslouchat. Studující si osvojí dovednost vypracovat sociální anamnézu, naučí se zaznamenat rozhovor s klientem, naučí se uplatňovat případovou metodu sociální práce v praxi a znát aplikaci zákona č.108/2006sb. o sociálních službách. V církevních zařízeních je cílem (kromě výše uvedeného) navíc reflektovat určující znaky a charakteristiky, kterým se naplňuje jejich deklarované poslání. Cílem souvislé odborné praxe na OSPOD je poznat výkon státní správy a samosprávy v sociálních záležitostech, osvojit si hodnoty sociální práce, aplikovat je při kontaktech s klienty a zdokonalit se ve znalosti legislativy. Studující si osvojí dovednost provést a zaznamenat sociální šetření, provést záznam soudního jednání, naučí se uplatňovat případovou metodu sociální práce v praxi a znát aplikaci zákona č.359/1999sb. o sociálně právní ochraně dětí. 2. Cílem souvislé odborné praxe v oblasti pobytových sociálních služeb je naučit se poskytovat služby v týmu konkrétní organizace, chápat jejich význam pro prevenci prohlubování sociální nouze, v zájmu podpory soběstačnosti a pro prevenci sociálního vyloučení a znát aplikaci zákona o sociálních službách. Popis předmětu obecně: Student/ka samostatně volí pracoviště pro výkon odborné praxe v zadaných oblastech. Minimálně 14 dní před plánovaným začátkem odborné praxe dohodne podmínky a cíle praxe s tutorkou a pak i s mentor-em/kou na zvoleném pracovišti. Minimálně týden před nástupem na odbornou praxi pošle em návrh kontraktu o odborné praxi na předepsaném formuláři školy tutorce, po schválení pak předloží k dalšímu vyjednávání kontrakt mentorovi. Uzavřený kontrakt je podepsán všemi stranami v pořadí 1.student/ka, 2.tutorka, 3.mentor/ka nejpozději v den nástupu na pracoviště. Škola a pracoviště připojí razítko organizace. K hladkému průběhu odborné praxe studující absolvují Seminář k praxi, využívají individuálně odborné vedení tutorky ve škole (v konzultačních hodinách), pracují na svém odborném rozvoji při supervizi a přímo na pracovišti se řídí pokyny mentor-a/ky, kter-ý/á

17 vytvoří konkrétní individuální program průběhu odborné praxe, průběžně jim zadává konkrétní úkoly a poskytuje zpětnou vazbu. Odborná praxe probíhá po dobu 2 týdnů na oddělení sociálně právní ochrany dětí úřadů státní správy a samosprávy, nebo na pracovišti poskytujícím služby sociálního poradenství a na pracovišti poskytujícím pobytové sociální služby (viz zákon č.108/2006 Sb. o soc.službách) pod vedením mentorů a mentorek (pověření sociální pracovníci), kde studující absolvují vždy 30 hodin. Vždy 10 hodin je vyhrazeno pro zpracování písemných výstupů z odborné praxe. ČÁMSKÝ, P.; SEMBDNER, J.; KRUTILOVÁ, D.: Sociální služby v ČR v teorii a praxi.praha:portál Etický kodex sociálních pracovníků v platném znění. HAVRDOVÁ,Z. Kompetence v praxi sociální práce. Praha: Osmium MATOUŠEK,O. A KOL. Metody a řízení sociální práce. Praha:Portál ISBN MATOUŠEK,O. Sociální služby. Praha: Portál ISBN (váz.) MATOUŠEK,O., KOLÁČKOVÁ,J., KODYMOVÁ,P.(eds.) Sociální práce v praxi.praha: Portál Zákon č.108/ 2006 Sb. O sociálních službách a Vyhl. 505/ 2006 Sb.v platném znění Zákon č.359/1999 Sb. O sociálně-právní ochraně dětí + prováděcí vyhl. v platném znění Datum a podpis:

VOŠ sociální práce kombinované studium

VOŠ sociální práce kombinované studium Umění pomáhat VOŠ sociální práce kombinované studium Studijní obor: Vyučující: Christo Bjalkovski Počet hodin přednášek za týden/celkem: -/10 letní klasifikovaný zápočet Požadavky na docházku v % Nejsou

Více

Název předmětu: Křesťanská etika I. VOŠ sociální práce - kombinované. Počet hodin přednášek 14 za týden/celkem:

Název předmětu: Křesťanská etika I. VOŠ sociální práce - kombinované. Počet hodin přednášek 14 za týden/celkem: Křesťanská etika I. Mgr. Helena Wernischová 14 za týden/celkem: klasifikovaný Požadavky na docházku v % Testy v průběhu semestru počet, (body, %, známka) požadavky na rozsah, termín komentovaný referát

Více

Výcvik komunikačních dovedností VIII. VOŠ sociální práce - kombinované. Počet hodin přednášek za týden/celkem:

Výcvik komunikačních dovedností VIII. VOŠ sociální práce - kombinované. Počet hodin přednášek za týden/celkem: Výcvik komunikačních dovedností VIII. VOŠ sociální práce - kombinované Vzdělávací program: Mgr. Kateřina Schmidová Počet hodin přednášek za týden/celkem: 10 hod. letní Požadavky na docházku v % 80 % Testy

Více

Referát vybrané etické téma Rozsah 3-4 strany A4 (na PC)

Referát vybrané etické téma Rozsah 3-4 strany A4 (na PC) Název předmětu: Křesťanská etika II. VOŠ sociální práce - kombinované Vzdělávací program:: Mgr. Helena Wernischová Počet hodin přednášek 14 Za týden/celkem: letní zkouška Pozadavky na docházku v % semináře:

Více

V Praze, dne 26. srpna 2015 Helena Wernischová

V Praze, dne 26. srpna 2015 Helena Wernischová Název předmětu: Křesťanská etika I. VOŠ sociální práce - denní Vzdělávací program: Vyučující: Mgr. Helena Wernischová Počet hodin přednášek 26 za týden/celkem: 2/26 letní klasifikovaný zápočet Požadavky

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY SOCIÁLNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY SOCIÁLNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY Studijní obor: SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ Studijní program: SPECIALIZACE V PEDAGOGICE Kód programu: B 7507 Platnost od akademického roku

Více

Podklady pro hodnocení (klasifikovaný zápočet)

Podklady pro hodnocení (klasifikovaný zápočet) Organizace odborné praxe ve školním roce 2013/2014 Denní studium 1. ročník Souvislá praxe : od 2. 6. do 13. 6. 2014 od 16. 6. do 27. 6. 2014 6 hodin denně Podklady pro hodnocení (klasifikovaný zápočet)

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (KSP/2VYSO)

VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (KSP/2VYSO) F A K U L T A S O C I Á L N Í C H S T U D I Í K A T E D R A S O C I Á L N Í P R Á C E VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (KSP/2VYSO) R O Z Š Í Ř E N Ý S Y L A B U S Garant: Vyučující

Více

INDEX KONZULTACÍ K AP

INDEX KONZULTACÍ K AP Název předmětu: Diplomový seminář VOŠ sociální práce - denní 3V Vzdělávací program: Vyučující: PhDr. Jarmila ROLLOVÁ Počet hodin přednášek za týden/celkem: 1/14 letní zápočet Požadavky na docházku v %

Více

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ úvodní setkání Sociální zabezpečení / LS 2015 1. POLITIKA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 1.1 Systém sociálního zabezpečení v ČR 1.2 Oblasti sociálního zabezpečení 1.3 Financování sociálního

Více

Podklady pro hodnocení (klasifikovaný zápočet)

Podklady pro hodnocení (klasifikovaný zápočet) Organizace odborné praxe ve školním roce 2016/2017 Denní studium 1. ročník Souvislá praxe : od 5. 6. do 16. 6. 2017 od 19. 6. do 30. 6. 2017 6 hodin denně kolokvium k praxi: Odborná praxe včasné informování

Více

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence Terénní pracovník pro práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením Rozsah: 30 hodin (20 hodin teoretické výuky, 80 hodin praxe) Akreditace: MPSV ČR (2008/399 PK) Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vyučovacího předmětu Sociální práce je předmět, který zprostředkovává studentům do hloubky propracovanou představu o metodách a technikách sociální práce a vhodnosti jejich

Více

Studijní literatura základní: MEDLÍKOVÁ, O Manuál úspěšného lektora, Grada publishing, 2010, ISBN:978-80-247-3236-7

Studijní literatura základní: MEDLÍKOVÁ, O Manuál úspěšného lektora, Grada publishing, 2010, ISBN:978-80-247-3236-7 Psychosociální výcvik VIII. VOŠ sociální práce - dálkové Mgr. Kateřina Schmidová 10 hod. Požadavky na docházku v % 80 % Další požadavky pro udělení splnění docházky, vypracování a prezentace připraveného

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.)

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd navazuje na předmět ZSV a je určen zejména žákům, kteří se chtějí v budoucnu věnovat

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Vyučující: PhDr. Jarmila ROLLOVÁ, konzultace Út kancel ZŘ na EA Hrus. Počet hodin přednášek za týden/celkem: 14

Vyučující: PhDr. Jarmila ROLLOVÁ, konzultace Út kancel ZŘ na EA Hrus. Počet hodin přednášek za týden/celkem: 14 Název předmětu: Úvod do sociální práce VOŠ sociální práce kombinované 1D Vzdělávací program: PhDr. Jarmila ROLLOVÁ, rollova@eapraha.cz, 604 376 284 konzultace Út 14-15 kancel ZŘ na EA Hrus. Počet hodin

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Základy pedagogiky a sociální pedagogiky 1. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOSOCIÁLNÍ VÝCVIK

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOSOCIÁLNÍ VÝCVIK VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOSOCIÁLNÍ VÝCVIK Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,

Více

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: SOCIÁLNÍ PRÁCE DÁLKOVÉ STUDIUM Karlovy

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Nový předmět. Garant předmětu. Zkratka katedry/kód předmětu Kredity Semestr Typ ukončení Forma výuky předmětu FPR/INPAS 4 Zimní Zápočet prezenční

Nový předmět. Garant předmětu. Zkratka katedry/kód předmětu Kredity Semestr Typ ukončení Forma výuky předmětu FPR/INPAS 4 Zimní Zápočet prezenční Nový předmět Katedra FPR Garant předmětu Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D. Název předmětu Interpersonální osobní asistence Anglický název předmětu Inter-personal assistance Zkratka katedry/kód předmětu Kredity

Více

Základní informace o vzdělávacím kurzu

Základní informace o vzdělávacím kurzu Základní informace o vzdělávacím kurzu Číslo kurzu 9 Název kurzu SPECIFICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODDĚLENÍ SPO Cílová skupina Pracovníci oddělení SPO Odborný garant Mgr. Miroslav Kappl tel.: 493331317,

Více

Název předmětu: Křesťanská etika I. VOŠ sociální práce - dálkové. Počet hodin přednášek 14 za týden/celkem:

Název předmětu: Křesťanská etika I. VOŠ sociální práce - dálkové. Počet hodin přednášek 14 za týden/celkem: Křesťanská etika I. Studijní obor: Mgr. Helena Wernischová 14 za týden/celkem: Požadavky na docházku v % kritéria splnění (body, %, známka) Semestrální práce téma, požadavky na rozsah, termín Další požadavky

Více

Odborná praxe základní východiska

Odborná praxe základní východiska Odborná praxe základní východiska Součástí kurzu bude odborná praxe v rozsahu 40 hodin (32 hodin práce v organizaci, 8 hodin praxe v tlumočení). Účastníci kurzu budou pracovat tzv. metodou portfolia. Portfolio

Více

Název předmětu: Křesťanská etika I. VOŠ sociální práce - kombinované. Počet hodin přednášek 14 za týden/celkem:

Název předmětu: Křesťanská etika I. VOŠ sociální práce - kombinované. Počet hodin přednášek 14 za týden/celkem: Křesťanská etika I. Studijní obor: Mgr. Helena Wernischová 14 za týden/celkem: klasifikovaný Požadavky na docházku v % Testy v průběhu semestru počet, (body, %, známka) Semestrální práce téma, požadavky

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele 2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele Č. Položka ve formuláři 1 Název žadatele EDLiT s.r.o. 2 IČO 26840791 3 Sídlo Tyršova 275, 739 61 Třinec 4 Adresa instituce

Více

1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN. Období: Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání

1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN. Období: Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání 1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání Sociální pedagogika 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika Názvy vyučovacích modulů 1. ročník

Více

HODNOTÍCÍ STANDARD. Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ

HODNOTÍCÍ STANDARD. Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ HODNOTÍCÍ STANDARD Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE kvalifikační úroveň 6 A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ 1. VEDENÍ INDIVIDUÁLNÍHO KARIÉROVÉHO PORADENSKÉHO ROZHOVORU a) Popsat cíle a strukturu

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám. Sociologie

Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám. Sociologie Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám Sociologie 1. Plurality I Sociální rozměr lidské existence. Podoby sociálních seskupení. Sociální kategorie. Sociální agregáty náhodné, shluky,

Více

Vysoká škola sociálně správní, Havířov

Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vysoká škola sociálněsprávní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 10/2016 Přihlašování k tématům bakalářských prací pro studijní

Více

Křesťanská etika II. VOŠ sociální práce - kombinované. Referát vybrané etické téma Rozsah 3-4 strany A4 (na PC)

Křesťanská etika II. VOŠ sociální práce - kombinované. Referát vybrané etické téma Rozsah 3-4 strany A4 (na PC) Křesťanská etika II. Vzdělávací program:: Mgr. Helena Wernischová 14 Za týden/celkem: zkouška Pozadavky na docházku v % semináře: Testy v průběhu semestru počet, kritéria splnění (body, %, známka ) Semestrální

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. KONANÉ V PRAZE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. KONANÉ V PRAZE VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. KONANÉ V PRAZE ROZVÍJENÍ DOVEDNOSTÍ V KRIZOVÉ INTERVENCI 24 hodin Číslo kurzu: 116 005 Cena kurzu: 2 900,- Kč (plnění je osvobozeno od DPH) Termín konání:

Více

klasifikovaný zápočet

klasifikovaný zápočet Název předmětu: Úvod do sociální práce 1D Vzdělávací program: Mgr. Kateřina Schmidová celkem: 14 hod. klasifikovaný 70% Testy v průběhu semestru počet, klasifikovaný kritéria splnění (body, %, známka )

Více

Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: )

Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: ) Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) PP povinné předměty OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 PP1 Výzkumné praktikum 0p + 3s Z p 5 PhDr. Jiří Vinopal,

Více

SPP717 ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO SPSP

SPP717 ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO SPSP SPP717 ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO SPSP Vyučující: Mgr.Jana Mosesová Obor: Sociální politika a sociální práce Typ studia: bakalářské, kombinované Ukončení: zápočet (4EK) Požadavky k zápočtu: zpracování seminární

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ AKTUÁLNÍ TRENDY V SOCIÁLNÍ PRÁCI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY Číslo kurzu: 115 002 Termín konání: 13. října 2015 Uzávěrka přihlášek: 29. září 2015 Komu je kurz

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE

KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE PŘEHLED INFORMACÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2016 (A) bakalářské studium - organizace a obsah studia - praxe (B) magisterské studium - specializace - praxe (C) studium v zahraničí (D) přijímací řízení BAKALÁŘSKÉ

Více

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Příloha č.1 SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmět veřejné zakázky Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Předpokládaný začátek a konec: 1. 3. 2014 31. 5. 2015 Maximální

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

Specifické metody SP LS 2016 Tématické okruhy a způsob ukončení:

Specifické metody SP LS 2016 Tématické okruhy a způsob ukončení: Specifické metody SP LS 2016 Tématické okruhy a způsob ukončení: Krizová intervence (M. Vorlová, 1.2. 2016) krize, vyjasnění pojmu, příčiny krize chování člověka v krizi a průběh krize krizová intervence,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu ETIKA POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ. studijní opora kombinovaného studia

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu ETIKA POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ. studijní opora kombinovaného studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu ETIKA POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ studijní opora kombinovaného studia Tělesná výchova a sport zdravotně postižených PhDr. Miloš Bednář, Ph.D. Praha

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-1142/IZS 2006 Praha 24. dubna 2006 S c h v a l u j e:... Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra, v.r. V Z

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

Úvod do práva sociálního zabezpečení II

Úvod do práva sociálního zabezpečení II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Úvod do práva sociálního zabezpečení II Social insurance law II PSZ II povinný oborový ECTS kredity

Více

Inovace povinných a povinně volitelných předmětů

Inovace povinných a povinně volitelných předmětů Inovace obsahu a forem výuky v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/18.0020 Zkvalitňování podmínek pro vzdělávání učitelů na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v kombinované formě studia

Více

Popis vzdělávací akce

Popis vzdělávací akce Popis vzdělávací akce 1. Název vzdělávací akce:specializační studium pro metodiky prevence Studium k výkonu specializovaných činností -prevence sociálně patologických jevů(dle vyhl. č. 317/2005 Sb. 9c)

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY JARO 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY JARO 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY JARO 2016 Jednodenní kurzy: DÉČKO LIBEREC Z. S. KOMUNIKACE S UMÍRAJÍCÍMI A JEJICH RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY - ÚVOD DO TÉMATU Číslo kurzu: 116 001 Termín konání: 22. března 2016 Uzávěrka

Více

Znalosti a dovednosti v oblasti sociální práce jako východisko pro tvorbu koncepcí specifických politik ve veřejné správě

Znalosti a dovednosti v oblasti sociální práce jako východisko pro tvorbu koncepcí specifických politik ve veřejné správě Znalosti a dovednosti v oblasti sociální práce jako východisko pro tvorbu koncepcí specifických politik ve veřejné správě Příklady využití metod a dovedností z odbornosti sociální práce, vyjednávání, facilitace,

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Sportovní a kondiční specialista kombinované studium

Sportovní a kondiční specialista kombinované studium Sportovní a kondiční specialista kombinované studium 1 Rozsah praxe je vyjádřen buď v počtu hodin týdně nebo v počtu dní za semestr. Název předmětu Semestr Počet kredit ů Cílové a obsahové zaměření praxe

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Etika ve VS

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Etika ve VS Etika ve veřejné správě (N_EtVS) Magisterské studium Garant předmětu:. PhDr. Marek Matějka Vyučující:.. PhDr. Marek Matějka, Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.: 2/3 Rozsah studijního předmětu:

Více

Studium. Forma denního řádného vyššího odborného studia na VOŠ/ UP v Písku, je rozvržena na období 6 semestrů, tedy 3 let.

Studium. Forma denního řádného vyššího odborného studia na VOŠ/ UP v Písku, je rozvržena na období 6 semestrů, tedy 3 let. Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová v Písku, nabízí studentům jedinečnou možnost vzdělání v akreditovaných oborech Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby a Restaurování kovů.

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Základy pracovního práva II

Základy pracovního práva II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Základy pracovního práva II Labour law II PRP II povinný ECTS kredity 4 Forma studia kombinovaná

Více

Centrum adiktologie. Cíle předmětu:

Centrum adiktologie. Cíle předmětu: Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE KRIMINOLOGIE Název předmětu: Mgr. Jaroslav Vyučující: Zařazení 3. ročník, zimní semestr, ak. rok 2011/2012, středa 9 12,15 hod. Cíle předmětu: Posluchač zná základní

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. KOMUNIKACE S UMÍRAJÍCÍMI A JEJICH RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY - ÚVOD DO TÉMATU Číslo kurzu: 116 001 Termín konání: 6. října 2016 /uzávěrka přihlášek 22. září

Více

Studijní literatura základní: VÁGNEROVÁ, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha, Portál, 1999.

Studijní literatura základní: VÁGNEROVÁ, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha, Portál, 1999. Psychopatologie VOŠ sociální práce - dálkové Mgr.Zuzana Nováková za týden/celkem: 14 4D Požadavky na docházku v % Ústní konzultace dle témat s přesahem do vývojové a sociální psychologie Další požadavky

Více

klasifikovaný zápočet

klasifikovaný zápočet Název předmětu: Vzdělávací program: celkem: Úvod do sociální práce 1D Mgr. Kateřina Schmidová 14 hod. klasifikovaný Požadavky na docházku v % 70% Testy v průběhu semestru počet, klasifikovaný kritéria

Více

CERTIFIKOVANÝ MANŽELSKÝ A RODINNÝ PORADCE AMRP 2. STUPNĚ

CERTIFIKOVANÝ MANŽELSKÝ A RODINNÝ PORADCE AMRP 2. STUPNĚ KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY AMRP ČR PREAMBULE VYMEZENÍ POJMŮ KVALIFIKAČNÍ STUPNĚ: I. MANŽELSKÝ A RODINNÝ PORADCE AMPR - získávání kvalifikace II. CERTIFIKOVANÝ MANŽELSKÝ A RODINNÝ PORADCE AMRP 1. STUPNĚ - zvyšování

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE

Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Název předmětu: Vyučující: KRIMINOLOGIE Hana Jaroslav Zařazení 3. ročník, zimní semestr, šk. rok 2008/2009 Cíle předmětu: Posluchač zná základní pojmy kriminologie

Více

I. Minimální standardy pro výuku a ukončení předmětů

I. Minimální standardy pro výuku a ukončení předmětů I. Minimální standardy pro výuku a ukončení předmětů Minimální standardy jsou stejné pro studenty prezenční i kombinované formy studia. V návrhu standardů zohledňujeme počet kreditů za předmět, požadavky

Více

ETF UK Otázky k bakalářským zkouškám - Sociální práce a sociální

ETF UK Otázky k bakalářským zkouškám - Sociální práce a sociální 1 ETF UK Otázky k bakalářským zkouškám - Sociální práce a sociální politika 1. a)sociální politika Charakteristika, cíle, aktéři, nástroje, ovlivňující faktory, oblasti, současná sociální politika v ČR

Více

Návrhy možných témat závěrečných prací

Návrhy možných témat závěrečných prací Návrhy možných témat závěrečných prací PEDAGOGICKÉ STUDIUM UČITELŮ PV a OV, OV, VV, HV, ZDRAV, VYCH, PVČ Student je povinen si zvolit v rámci svého studia téma své závěrečné práce. K tomu má možnost využít

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Profesionální sociální pracovník PhDr. Melanie Zajacová Tábor, 23. září 2014 Obsah Úvodem Očekávání od sociálních pracovníků Akademická disciplína

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Příloha 5. Specifikace předmětu zakázky - Nabídková cena pro dílčí plnění 3 Měkké a manažerské dovednosti

Příloha 5. Specifikace předmětu zakázky - Nabídková cena pro dílčí plnění 3 Měkké a manažerské dovednosti Příloha 5. Specifikace předmětu zakázky - Nabídková cena pro dílčí plnění 3 Měkké a manažerské dovednosti Název zakázky Zadavatel Druh zakázky Uchazeč: IČO: SÍDLO: Rozvoj profesního vzdělávání zaměstnanců

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Muzikoterapie, arteterapie a biblioterapie v práci s klientem

Muzikoterapie, arteterapie a biblioterapie v práci s klientem Muzikoterapie, arteterapie a biblioterapie v práci s klientem Akreditovaný výcvikový vzdělávací program pod vedením PhDr. Mariny Stejskalové, CSc. Vzdělávací program Výcvikový vzdělávací program je jako

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě termínový kalendář projektových kurzů... 8

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě termínový kalendář projektových kurzů... 8 Obsah Obsah Obsah... 3 Úvod... 5 Jak pracovat s katalogem... 6 Profesním vzděláváním ke kvalitě... 7 Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě termínový kalendář projektových kurzů... 8 Projekt Profesním

Více

Stručná charakteristika

Stručná charakteristika Obsah: 1. Stručná charakteristika 2. Cíl bilanční diagnostiky 3. Klient bilanční diagnostiky 4. Postup a metody bilanční diagnostiky Informativní část Individuální pohovor Vlastní šetření Závěrečná zpráva

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

Stanovení a popis nových specializovaných činností, zpracování standardu vzdělávání v rámci DVPP (obsah, rozsah a způsob ukončení)

Stanovení a popis nových specializovaných činností, zpracování standardu vzdělávání v rámci DVPP (obsah, rozsah a způsob ukončení) Stanovení a popis nových specializovaných činností, zpracování standardu vzdělávání v rámci DVPP (obsah, rozsah a způsob ukončení) Standard udělování akreditací DVPP pro Studium k výkonu specializovaných

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Vyučující: PhDr. Jarmila ROLLOVÁ, konzultace Út kancel ZŘ na EA Hrus. Počet hodin přednášek za týden/celkem: 10

Vyučující: PhDr. Jarmila ROLLOVÁ, konzultace Út kancel ZŘ na EA Hrus. Počet hodin přednášek za týden/celkem: 10 Teorie sociální práce VOŠ sociální práce kombinované 1D PhDr. Jarmila ROLLOVÁ, rollova@eapraha.cz, 604 376 284 konzultace Út 14-15 kancel ZŘ na EA Hrus. 10 klasifikovaný zápočet Požadavky na docházku v

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Výzvy a trendy ve vzdělávání v sociální práci Prešov 2012 Alois Křišťan Martin Bednář Osnova prezentace 1) ASVSP a systém vzdělávání v ČR 2) Legislativní zakotvení

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Supervize a koučování v kontextu sociální práce Adéla Mojžíšová Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Cílem koučování

Více

Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe

Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe Obor: Rehabilitační psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré osoby (navazující magisterské studium) Milé studentky, milí studenti, na následujících

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Sociální pedagogika Smysl, obsah a přesahy

Sociální pedagogika Smysl, obsah a přesahy Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Sociální pedagogika Smysl, obsah a přesahy P. Kuchař, M. Kaplánek, M. Pařízek Proč sociální pedagogika Cílem je pomoc lidem: v socializaci (jako

Více

MANUÁL ODBORNÉHO PRAKTICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

MANUÁL ODBORNÉHO PRAKTICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ MANUÁL ODBORNÉHO PRAKTICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ STUDIJNÍ OBOR Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče Garantka odborného praktického vzdělávání: Mgr. Iva Kuzníková, Ph.D. Kontakt: Katedra

Více