Dodanie tovaru do členského štátu EÚ. Ing. Vladimír Ozimý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodanie tovaru do členského štátu EÚ. Ing. Vladimír Ozimý"

Transkript

1 Dodanie tovaru do členského štátu EÚ Ing. Vladimír Ozimý

2 Predmet dane ( 2) Dodanie tovaru za protihodnotu zdaniteľnou osobou, ktorá koná ako zdaniteľná osoba (výnimku tvoria dodávky uvedené v 10 zákona) ESD C-291/92 vyjadrenie k nezdaniteľnej osobe (predaj časti nehnuteľnosti nemeckým občanom) Dovoz tovaru ( 12) Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z EÚ za protihodnotu (väzba na 17)

3 Základné pojmy Zdaniteľná osoba osoba, ktorá vykonáva nezávislé akúkoľvek ekonomickú činnosť (zákon definuje aj osoby, ktoré zdaniteľnou osobou nie sú ESD C288-07,C 102/08 orgány verejnej moci a zdaniteľná osoba a C268/83 Rompelman prípravné investičné práce). Výnimku tvorí osoba, ktorá dodá nový dopravný prostriedok do iného členského štátu. Ekonomická činnosť - sa rozumie každá činnosť, z ktorej sa dosahuje príjem a ktorá zahŕňa činnosť výrobcov, obchodníkov a dodávateľov služieb vrátane ťažobnej, stavebnej a poľnohospodárskej činnosti, činnosť vykonávanú ako slobodné povolanie podľa osobitných predpisov, duševnú tvorivú činnosť a športovú činnosť. Za podnikanie sa považuje aj využívanie hmotného majetku a nehmotného majetku na účel dosahovania príjmu z tohto majetku

4 Nezávislé Zdaniteľná osoba nemôže byť tá, ktorá vykonáva činnosť na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného vzťahu, ale vzťah vytvára stav nadriadenosti a podriadenosti Dodanie za protihodnotu predmetom dane je len dodanie, ktoré je za protihodnotu. Výnimkou je definícia dodania tovaru (pozri k 8), kde sa za dodanie za protihodnotu považuje aj bezodplatné dodanie - Sžf 103/2009 (NSSR) Tuzemsko územie SR Územie Európskej únie štáty EÚ + Monaco a ostrov Man Tretie krajiny krajiny mimo EÚ

5 Dodanie tovaru ( 8) Prevod práva nakladať s hmotným majetkom ako vlastník (dôležité je ekonomické vlastníctvo a nie právne) Dodanie stavby alebo jej časti (zmluva o dielo alebo obdobná zmluva) Prevod vlastníctva na základe nájomnej zmluvy (vlastníctvo prejde na nájomcu najneskôr zaplatením poslednej splátky UPOZORNENIE nejde o leasing, ktorý sa považuje v tuzemsku za dodanie služby) Prevod vlastníctva za protihodnotu na základe rozhodnutia štátneho orgánu alebo zákona Bezodplatné dodanie sa rovnako považuje za dodanie tovaru za protihodnotu, ak bola daň pri obstaraní tovaru úplne alebo čiastočne zaplatená (výnimka je obchodný tovar do eur a obchodné vzorky rozhodnutie ESD 581/08) Premiestnenie tovaru do iného členského štátu (okrem výnimiek uvedených v 8 ods. 4)

6 Ak ide o krádež tovaru ( 53 ods. 5) vykoná sa oprava v tom zdaňovacom období, kedy sa predmetné skutočnosti zistili (pozor, nie kedy bola krádež potvrdená políciou!) problém v praxi s majetkom, ktorý sa neodpisuje a účtuje sa o ňom ako o zásobe priamo do spotreby postupuje sa podľa prvej vety 53 ods. 5 Rozhodnutie ESD č. C-435/03 krádež nie je dodanie tovaru Opravu základu dane nie je potrebné vykonať v prípade písomnej dohody medzi platiteľmi, ak sa znížila cena. Dohoda nie je aplikovateľná pri prenose daňovej povinnosti zo zahraničia a pri ťarchopisoch (zvýšení ceny) Používa sa pôvodná sadzba dane ( 25 ods. 7)

7 Dodanie tovaru v EÚ Pri dodaní tovaru si treba uvedomiť: a) Kde je miesto dodania tovaru (skúmať či ide o dodanie s montážou, či dochádza k fyzickej preprave, či ide o nepohyblivú dodávku) b) Kto je príjemcom tovaru (skúmať či osoba je registrovaná pre daň...)

8 Určenie miesta dodania pri tovare Miesto dodania podľa 13: a) Ak ide o dodanie tovaru spojené s prepravou je miesto dodania tovaru tam, kde sa preprava začína uskutočňovať (pohyblivá dodávka) b) Ak ide o dodanie tovaru bez prepravy, miesto dodania tovaru je tam, kde sa dodávka uskutočňuje (nepohyblivá dodávka) c) Ak ide od dodanie tovaru s montážou a inštaláciou, miesto dodania tovaru je tam, kde sa inštalácia alebo montáž uskutočňuje d) Špecifikum tvoria tovary dodávané na palubách lietadiel, lodí a vlakov počas časti osobnej prepravy na území EÚ začiatok prepravy e) Dodanie plynu, elektriky, tepla, chladu pre obchodníka (kde je sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň), poprípade pre osobu, ktorá nie je obchodníkom (skutočná spotreba)

9 Dodanie tovaru do iného členského štátu ( 43) Dodanie tovaru do iného členského štátu je oslobodený od dane z pridanej hodnoty (rozhodnutie ESD 409/04 Teleos) Tovar musí byť prepravený do iného členského štátu buď predávajúcim alebo kupujúcim. Predávajúci je osobou identifikovanou pre daň v tuzemsku Kupujúci je osobou identifikovanou pre daň v inom členskom štáte Tovar sa fyzicky prepraví do iného členského štátu Dodanie nového dopravného prostriedku Tovar podliehajúci spotrebnej dane, pri ktorej je kupujúci povinný platiť spotrebnú daň v krajine nadobudnutia (týka sa to zdaniteľných osôb, ktoré nie sú platiteľom, a nezdaniteľných právnických osôb) Premiestnenie tovaru (musia byť splnené všetky podmienky ako pri klasickej dodávke tovaru do iného členského štátu

10 Preukázateľnosť oslobodenia sa deklaruje kópiou faktúry a: a) Prepravným dokladom od poštového podniku, alebo ak prepravu uskutočňuje tretia osoba iná ako poštový podnik tak prepravným dokladom, ktorý obsahuje potvrdenie odberateľa alebo ním poverenej osoby o prevzatí tovaru v inom členskom štáte b) Ak prepravu uskutočňuje sám odberateľ alebo dodávateľ, tak musí byť vystavený doklad, ktorým je potvrdenie o prijatí tovaru odberateľom alebo ním poverenou osobou, pričom 43 ods. 5 písm. c) zákona o DPH definuje presné náležitosti tohto potvrdenia: údaje o odberateľovi (názov a adresa), množstvo a druh tovaru, adresu miesta a dátum prevzatia tovaru v inom členskom štáte, ak prepravu tovaru vykoná dodávateľ, alebo adresu miesta a dátum skončenia prepravy, ak prepravu tovaru vykoná odberateľ, meno a priezvisko vodiča pozemného motorového vozidla paličkovým písmom a jeho podpis, evidenčné číslo motorového vozidla, ktorým sa uskutočnila preprava c) Iným dokladom ako dodacím listom, zmluvou, dokladom o prijatí platby - (Rozhodnutie NSSR 8Sžf/5/2010 rieši problém oslobodenia od DPH 43)

11 Preukázateľnosť v prípade prepravy tovaru, ktorú uskutoční odberateľ sám alebo treťou osobou, musí deklarovať do 6 mesiacov od konca mesiaca, kedy sa uskutočnilo dodanie tovaru (musí mať prepravný doklad alebo prehlásenie odberateľa) vyplýva to z 43 ods. 8 zákona o DPH. Nesplnenie hore uvedenej podmienky má vplyv na zdanenie dodávky v tuzemsku v tom zdaňovacom období, kedy uplynie 6 mesačná lehota

12 Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z Európskej únie ( 11, 11a) Musia byť splnené podmienky: a) Dodávateľ musí mať pridelené IČDPH v členskom štáte b) Odberateľ musí mať pridelené IČDPH v tuzemsku c) Tovar musí byť fyzicky prepravený do iného členského štátu d) Dodanie musí byť za odplatu (bezodplatne nadobudnutý tovar ako napr. vzorky sa nebudú posudzovať ako nadobudnutie tovaru z EÚ) e) Dodanie uskutočnené v tuzemsku (väzba na 17)-

13 Miesto dodania pri nadobudnutí tovaru z EÚ ( 17) Vo všeobecnosti platí, že je miesto dodania tam, kde sa končí preprava k nadobúdateľovi Ak je miesto skončenia prepravy iné ako miesto pridelenia IČDPH platí, že miesto dodania je v štáte, ktoré pridelilo IČDPH ESD C 536/08 (oprava základu dane sa vykoná v prípade, že sa preukáže, že bola dodávka predmetom dane v štáte dodania uplatňuje sa primerane postup podľa 25) Ak sú splnené podmienky trojstranného obchodu, platí všeobecné pravidlo, t.j. dodávka je zdanená v krajine nadobudnutia a osobou povinnou platiť daň je druhý odberateľ

14 Nadobudnutie nového dopravného prostriedku každou osobou (nový dopravný prostriedok 11 ods. 12) vo väzbe na nariadenie EÚ č. 282/2011 Nadobudnutím tovaru v tuzemsku osobou registrovanou pre daň podľa 7 (je potrebné skúmať hodnotu nadobudnutého tovaru hranica ,45 eur bez dane v kalendárnom roku, pričom sa tam nezahŕňa tovar podliehajúci spotrebnej dane a nové dopravné prostriedky. Neskúma sa v prípade, že spotrebnú daň je povinný platiť nadobúdateľ tovaru, t.j. kupujúci, ktorý nie je platiteľom DPH ani osobou registrovanou pre daň - 11 ods. 5 zákona o DPH) Nadobúdateľ tovaru, ktorý nie je platiteľom, sa môže rozhodnúť zdaňovať dodávky z EÚ aj pred dosiahnutím daného limitu, pričom takto musí postupovať minimálne po dobu dvoch kalendárnych rokov Nadobudnutie tovaru v tuzemsku osobou registrovanou pre daň podľa 7a ak sa rozhodne pri predmetnej dodávke sa identifikovať, bude sa to považovať za intrakomunitárnu dodávku v súlade s 11 zákona o DPH vyplýva to z nariadenia EÚ č. 282/2011

15 Leasing sa považuje za nadobudnutie tovaru z iného členského štátu v prípade, že sa finančný prenájom považuje za dodanie tovaru v krajine prenajímateľa. Za nadobudnutie tovaru sa považuje aj premiestnenie tovaru z iného členského štátu pri splnení podmienok uvedených v 8 ods. 4 zákona o DPH Za nadobudnutie tovaru z iného členského štátu sa nepovažuje tovar, ktorý ide v režime použitého tovaru ( 66) alebo je predmetná dodávka oslobodená od dane podľa vnútorného predpisu členského štátu (obdobne ako 42 zákona o DPH) Systém call of stock ( 11a) tovar dodáva zahraničná osoba, ktorá nie je v tuzemsku registrovaná, vyberá ho zo skladu jediný zákazník, ktorý je platiteľom, ktorý je vopred známy, pričom táto skutočnosť musí byť oznámená správcovi dane vopred.

16 Reťazový obchod Na obchode sa zúčastňuje viac ako 2 osoby (t.j. minimálne 3) Najbežnejšou formou reťazového obchodu je trojstranný obchod definovaný v 45 zákona (články 42,141 a 197 smernice č. 2006/112/ES) musia byť splnené všetky podmienky, ktorými sú: a) na obchode sa zúčastňujú tri osoby a predmetom obchodu je dodanie toho istého tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený priamo od prvého dodávateľa k druhému odberateľovi z jedného členského štátu do iného členského štátu, b) osoby zúčastnené na obchode sú identifikované pre daň v troch rôznych členských štátoch, c) prvý odberateľ nie je identifikovaný pre daň v členskom štáte druhého odberateľa a voči prvému dodávateľovi a druhému odberateľovi použije rovnaké identifikačné číslo pre daň, d) tovar odoslal alebo prepravil prvý dodávateľ alebo prvý odberateľ, alebo iná osoba na ich účet, e) druhý odberateľ použije identifikačné číslo pre daň pridelené členským štátom, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru skončí, a f) druhý odberateľ je osobou povinnou platiť daň.

17 Prvý odberateľ vystavuje faktúru voči druhému odberateľovi s tým, že je povinný uviesť na faktúru, že ide o trojstranný obchod. Dodávka u prvého odberateľa je zdanená, ktorá sa uvádza do DP a súhrnného výkazu

18 Základné zásady pri reťazovom obchode Vychádza sa z rozhodnutia ESD č. C - 254/04 (EMAG) - Dvom po sebe nasledujúcim dodávkam, ktoré zakladajú iba jediný pohyb tovaru, musia byť považované za časovo po sebe nasledujúce (preto je dôležité prisúdiť dodávke, či ide o pohyblivú alebo nepohyblivú dodávku) - Druhý dodávateľ môže previesť na druhého odberateľa právo disponovať s tovarom ako vlastník, iba ak ho predtým dostane od prvého dodávateľa, a preto k druhej dodávke môže dôjsť až po vykonaní prvej dodávky - Oslobodenie od dane podľa 43 zákona o DPH môže byť prisúdené len jednej z dvoch dodávok

19 čl. štát 1 čl. štát 2 čl. štát 3 Prvý odberateľ objednávka B objednávka faktúra faktúra A C Dodávka tovaru Prvý dodávateľ Druhý odberateľ

20 Reťazový obchod

21 Ak sa na obchode zúčastňujú viac ako tri osoby, nie je možné uplatniť zjednodušený postup trojstranného obchodu. Preto je potrebné skúmať následne kde je nadobudnutie tovaru, resp. kde je právo nakladať s tovarom ako vlastník. Na základe tejto skutočnosti následne musí nadobúdateľ si splniť podmienky akými sú registrácia, vystavenie faktúry, podanie DP v krajine, kde nadobudol tovar. Ak by sme vychádzali z príkladu na grafe, potom pohyblivá dodávka je uskutočnená medzi AT a CZ firmami. CZ, SK firmy nadobúdajú tovar v Poľsku, kde by sa mali registrovať. AT firma prenesie daňovú povinnosť na CZ firmu, pretože je naplnený inštitút intrakomunitárnej dodávky a následne CZ a SK firma fakturujú dodávku s poľskou DPH (nepohyblivá dodávka)

22 Oprava základu dane ( 25, 53,) - Do daňového priznania sa uvádza v čase vystavenia (u toho kto doklad vyhotovuje - 25 ods. 3) a u príjemcu je to v čase obdržania dokladu ( 53 ods. 1, ak ide o zníženie nároku - povinnosť alebo podľa 53 ods. 2 ak ide o zvýšenie základu dane právo) - V prípade 53 sa postupuje len ak ide o opravu v súlade s 25 zákona o DPH Ak nejde o opravu základu dane podľa 25 postupuje sa buď podaním DDP alebo sa daň douplatňuje v čase obdržania dokladu V prípade zmeny sadzby dane, zákon umožňuje vykonať opravu aj v nasledujúcom zdaňovacom období ( 53 ods. 6)

23 Kedy nejde o opravu základu dane podľa 25 Fakturácia nedodaného množstva Neuvedená DPH a mala byť Vyfakturovanie nesprávneho množstva Spočítacie chyby Oprava plnení, kedy nebol dodávateľ nebol platiteľom podľa zákona Oprava dodanej služby (nebola uskutočnená) Upozornenie: Pri službách nie je možné zrušiť dodanie, ak bola poskytnutá. V takom prípade nejde nikdy o opravu základu dane podľa 25

24 Súhrnný výkaz ( 80) Slúži na evidenciu cezhraničných pohybov tovarov a vybraných služieb. Súhrnný výkaz podáva len osoba registrovaná pre daň, to znamená, že nemôže ho podať osoba, ktorá nemá pridelené IČDPH u správcu dane.

25 Platiteľ, ktorý dodáva tovar, uvádza do súhrnného výkazu: Tovar, ktorý dodá v súlade s 43 ods. 1 a ods. 4 (premiestnenie tovaru) Prvý odberateľ, ktorý dodá tovar pri trojstrannom obchode Súhrnný výkaz sa podáva: a) Mesačne b) Kvartálne ak hodnota tovarov za kvartál a 4 predchádzajúce po sebe nasledujúce kvartály nepresiahne hodnotu eur (hodnota sa posudzuje na kvartál). c) Elektronicky (zaručený elektronicky podpis alebo dohoda so správcom dane) d) Do 20. dňa po uplynutí obdobia (mesačné, kvartálne)

26 Do súhrnné výkazu sa uvádza aj oprava základu dane, ktorá sa viaže na dodávku, ktorú platiteľ uviedol do súhrnného výkazu Do súhrnné výkazu sa neuvádza dodanie tovaru s montážou! V prípade zistení, že SV je neúplný alebo nesprávne vyplnený sa podáva: a) Opravný súhrnný výkaz (do lehoty na podanie SV uvedú sa správne údaje a na pôvodne SV sa neprihliada, vyznačí sa to na prvej strane) b) Dodatočný súhrnný výkaz (po lehote na podanie SV do dodatočného sa uvádzajú už len rozdiely!). Ak je rozdiel z dôvodu sumy, tak sa uvedie správny údaj ktorý tam mal byť, v prípade že bol nesprávne uvedený kód alebo IČDPH, tak sa uvedie storno pôvodného riadku a uvedie sa správny údaj do druhého riadku. V prípade nedostatkov vyzve správca dane na odstránenie týchto nedostatkov, ktoré treba odstrániť do 5 dní od doručenia výzvy! Ak si nesplní túto povinnosť bude mu uložená sankcia podľa 155 ods. 1 písm. e) daňového poriadku, t.j. od 60 do 3000 eur. Rovnako sa táto sankcia uloží aj v prípade, ak oneskorene sa podá súhrnný výkaz

27 Daňové priznanie vo väzbe na dodávky tovaru do EÚ V daňovom priznaní sa uvádzajú aj dodávky, ktoré sú spojené s dodaním tovaru do EÚ, pričom sú naplnené podmienky na oslobodenie podľa 43 zákona o DPH. Uvádzajú sa na r. DP 15 a 16. V prípade trojstranného obchodu uvádza prvý odberateľ údaje do r. 35 a 36. dodávka sa uvádza do daňového priznania v čase fyzickej dodávky tovaru k druhému odberateľovi, t.j. neaplikuje sa princíp 19 ods. 8 alebo 20 zákona o DPH. Druhý odberateľ uvádza nadobudnutie tovaru do r. 13 a 14 daňového priznania. U druhého odberateľa nemôžeme hovoriť o vzniku daňovej povinnosti z titulu nadobudnutia tovaru podľa 20 zákona o DPH, ale druhý odberateľ platí daň, pričom daňová povinnosť vzniká podľa 19 ods. 1 zákona o DPH, t.j. do DP ju uvádza v čase nadobudnutia tovaru, kedy má právo nakladať s tovarom ako vlastník. Nárok na odpočítanie dane si druhý odberateľ pri zdanený dodávky uplatňuje v súlade so všeobecnými podmienkami nároku na odpočítanie dane podľa 49 až 51 zákona o DPH. Od intrakomunitárnej dodávky tovaru treba rozlišovať dodanie tovaru s montážou do iného členského štátu. Táto dodávka sa do daňového priznania neuvádza, ak som dodávateľ predmetného plnenia.

28 Dodatočné daňové priznanie: - 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní - DDP je povinný podať daňový subjekt, ak daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty neobsahuje správne údaje týkajúce sa uskutočnených a prijatých zdaniteľných obchodov za príslušné zdaňovacie obdobie, to znamená, že ak sa neuvedie do DP dodávka za príslušné zdaňovacie obdobie, ktorá síce nemá vplyv na vlastnú daňovú povinnosť, napriek tomu je zdaniteľná osoba podať dodatočné daňové priznanie a upraviť tak údaje o zdaniteľných obchodoch.

29 Vznik daňovej povinnosti pri dodaní tovaru v rámci EÚ Pri dodaní tovaru do EÚ podľa 43 vzniká daňová povinnosť podľa 19 ods. 8 zákona a) 15. dňom v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, kedy bol tovar dodaný b) Dňom vyhotovenia faktúry, ak bola vyhotovená pred 15. dňom podľa písm. a) c) Pri opakovanom dodaní tovaru počas obdobia dlhšieho ako kalendárny mesiac, je to posledný deň každého kalendárneho mesiaca, až kým sa dodanie tovaru neskončí ( ). Pri nadobudnutí tovaru z EÚ vzniká daňová povinnosť podľa 20 zákona a) 15. dňom v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, kedy bol tovar dodaný b) Dňom vyhotovenia faktúry, ak bola vyhotovená pred 15. dňom podľa písm. a) Pri dodaní tovaru do EÚ alebo pri nadobudnutí tovaru z EÚ v rámci intrakomunitárnej dodávky sa na zálohy pre účely vznik daňovej povinnosti neprihliada!

30 Základnou podmienkou, aby došlo k vzniku daňovej povinnosti je fyzická preprava tovaru medzi dvoma členskými štátmi. To znamená, že toto je základný inštitút pri ktorom sa musí zdaniteľná osoba odraziť pri určení vzniku daňovej povinnosti. Ak je táto podmienka splnená, potom skúma či je naplnený inštitút vyhotovenia faktúry pred 15 dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca alebo nie je. Ak je faktúra vystavená na prijatie platby, na takúto faktúru sa neprihliada. Ak však je faktúra vyhotovená k dodaniu tovaru, fakt, že je vyhotovená skôr ako je samotná fyzická preprava tovaru do iného členského štátu nemusí zakladať automatický dôvod, že daňová povinnosť vzniká 15 dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Ak má platiteľ informáciu, že bol tovar fyzicky prepravený do iného členského štátu, prípadne bol tovar nadobudnutý do lehoty na podanie priznania alebo dňa, kedy došlo k spracovaniu podkladov k dani z pridanej hodnoty, potom ak je faktúra vyhotovená pred 15 dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca, daňová povinnosť by mala byť viazaná k tomuto dňu. Jednotlivé prípady je však potrebné skúmať individuálne a identifikovať jednotlivé skutočnosti predmetnej dodávky, t.j. deň uskutočnenia fyzickej prepravy, dátum vyhotovenia faktúry, či ide o faktúru k dodávke alebo k prijatiu platby, či tieto informácie má platiteľ v čase podania DP.

31 Kto je osobou povinnou platiť daň pri intrakomunitárnej dodávke? - Pri splnení podmienok intrakomunitárnej dodávky v rámci EÚ je osobou povinnou platiť daň príjemca tovaru - V zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH to rieši 69 ods. 6 - Ak ide o druhého odberateľa pri trojstrannom obchode, je osobou povinnou platiť daň druhý odberateľ podľa 69 ods. 7 Dodanie tovaru s montážou nie je to isté ako intrakomunitárna dodávka tovaru v rámci EÚ - Ak je príjemcom dodávky zdaniteľná osoba, osobou povinnou platiť daň je príjemca tovaru s montážou - Ak je príjemcom nezdaniteľná osoba, osobou povinnou platiť daň je dodávateľ tovaru s montážou ( 69 ods. 1) - Dodanie tovaru s montážou uvádza do daňového priznanie len príjemca (samozdanenie) nie dodávateľ!

32 Oprava základu dane pri intrakomunitárnych dodávkach tovaru v EÚ ( 25 a 53) Oprava základu dane sa vykonáva v tom zdaňovacom období, kedy nadobúdateľ tovaru obdrží doklad o oprave základu dane ( 25 ods. 3, 53 ods. 1 a 2) výnimka je pri zmene sadzby ( 53 ods. 6) Nie je možné aplikovať 25 ods. 6 písomnú dohodu medzi platiteľmi v prípade, že ide o opravu základu dane pri prenose daňovej povinnosti na odberateľa tovaru V daňovom priznaní sa uvádza do daňového priznania na r. 26,27 ( + sa označuje ak sa zvýšila daň a ak sa znížila daň) a 28 (+ sa označujú opravy, ktoré znižujú odpočítanú daň a sa označujú opravy, ktoré zvyšujú odpočítanú daň) Ak sa opravuje základ dane podľa 25 zákona o DPH pri dodaní tovaru do iného členského štátu, ktorý je oslobodený od dane podľa 43 zákona o DPH, táto oprava sa uvádza v riadku 15 a 16 daňového priznania, aby sa zachovala väzba na údaje vykazované v súhrnnom výkaze.

33 Fakturačné povinnosti Faktúra môže byť vyhotovovaná buď v listinnej alebo elektronickej podobe. Pri elektronickej podobe musí byť súhlas odberateľa, nie je však zákonom stanovené že písomný súhlas, t.j. aj tichý súhlas môže byť akceptovaný na účely zákona Faktúra musí byť vierohodná (potvrdenie totožnosti dodávateľa), musí mať neporušený obsah (konvertovanie na elektronický formát sa nepovažuje za porušenie obsahu) a čitateľnosť, t.j. musí byť voľným okom čitateľná. Tieto skutočnosti musí faktúra spĺňať od jej vyhotovenia až do dňa skončenia lehoty na uchovávanie faktúry podľa 76 zákona o DPH. Vierohodnosť, neporušenosť a čitateľnosť môže zdaniteľná osoba zabezpečiť napr. kontrolnými mechanizmami podnikových procesov (napr. účtovníctvom, rôznymi zmluvami, objednávkami, systémom obehu dokladov...), zaručeným elektronickým podpisom, elektronická výmena údajov (EDI) alebo inými ďalšími spôsobmi. Smernica jednoznačne definuje len určité možnosti, avšak nemalo by sa brániť zdaniteľnej osobe, aby na zabezpečenie vierohodnosti, čitateľnosti a neporušenosti použil aj iný spôsob a to vo väzbe na rôzne technológie v praxi.

34 Vyhotovenie faktúry Platiteľ ( 4): - Je povinný vyhotoviť faktúru v súlade s 72 zákona o DPH, ak dodá tovar do iného členského štátu, pri ktorom je osobou povinnou platiť daň príjemca tovaru ( 43). V tomto prípade nevzniká povinnosť vyhotoviť faktúru v prípade prijatej platby vopred. To znamená, že faktúra pri intrakomunitárnej dodávke sa bude vyhotovovať v súlade so zákonom, ak dôjde k fyzickej preprave tovaru do iného členského štátu., - Faktúru môže v mene a na účet dodávateľ vystaviť aj odberateľ (písomná dohoda) alebo tretia osoba. - Lehota na vyhotovenie faktúry ( 73): - V prípade intrakomunitárnej dodávky platí, že lehota na vyhotovenie faktúry je do 15 dní od konca kalendárneho mesiaca, kedy bol tovar dodaný. - V prípade dodania tovaru s montážou do iného členského štátu platí všeobecná lehota na vyhotovenie faktúry a to do 15 dní odo dňa kedy bol tovar s montážou dodaný.

35 Náležitosti faktúry Faktúra by mala byť vyhotovená s náležitosťami, ktoré platia v krajine, kde je služba dodaná. Avšak v prípade prenosu daňovej povinnosti platí, že sa uplatní pravidlo fakturácie platné v krajine usadenia. Platiteľ teda je povinný postupovať podľa 74 zákona o DPH a uviesť na faktúru všetky povinné náležitosti, pričom 74 ods. 2 vylučuje z povinností uvádzať na faktúre písm. g) až i) (sadzbu dane, daň a základ dane pre každú sadzbu dane) ods. 1. Dôležitou a nutnou podmienkou uvádzania na faktúre je textová informácie, že dochádza k prenosu daňovej povinnosti a to text: Prenesenie daňovej povinnosti. Nič nebráni platiteľovi aby to uvádzal aj v cudzom jazyku po dohode s obchodným partnerom. V prípade intrakomunitárnej dodávky nie je možné vyhotoviť zjednodušenú faktúru podľa 74 ods. 3 písm. a) a b) t.j. doklad z ERP a doklad na dodanie tovaru do 100 eur. V súlade s 75 zákona o DPH je možné vyhotoviť na viaceré dodávky tzv. súhrnnú faktúru, ktorá môže pokrývať maximálne jeden kalendárny mesiac a faktúra musí byť vyhotovená najneskôr do 15 dní od konca kalendárneho mesiaca.

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1 Dodanie u a reťazové obchody Miesto dodania u - 13/1 ak je dodanie u spojené s odoslaním alebo prepravou u - kde sa nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava u osobe, ktorej má byť dodaný, začína

Více

Ministerstvo financií Slovenskej republiky Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ

Ministerstvo financií Slovenskej republiky  Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ www.finance.gov.sk Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ upravuje 20

Více

Dodanie tovaru do iného členského štátu EÚ, reťazové obchody, osobitná úprava pre trojstranný obchod

Dodanie tovaru do iného členského štátu EÚ, reťazové obchody, osobitná úprava pre trojstranný obchod www.finance.gov.sk Dodanie tovaru do iného členského štátu EÚ, reťazové obchody, osobitná úprava pre trojstranný obchod Miesto dodania tovaru Miesto dodania tovaru - 13 ods. 1 písm. a) až c) zákona o DPH

Více

návod aktualizovaný 16. februára 2014 KONTROLNÝ VÝKAZ DPH PRÍKLADY PRE JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

návod aktualizovaný 16. februára 2014 KONTROLNÝ VÝKAZ DPH PRÍKLADY PRE JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO návod aktualizovaný 16. februára 2014 KONTROLNÝ VÝKAZ DPH PRÍKLADY PRE JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO Modul PROLJU príklady zaradenia dokladov do KV DPH.... 2 A.1. (fakt. odberateľské, daň. doklady odberateľské

Více

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/19967/ o vydaní poučenia na vyplnenie súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/19967/ o vydaní poučenia na vyplnenie súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty 548 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 78 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/19967/2009-731 o vydaní poučenia na vyplnenie súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty Ministerstvo financií Slovenskej

Více

Kontrolný výkaz DPH v roku Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Kontrolný výkaz DPH v roku Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Kontrolný výkaz DPH v roku 2015 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Kontrolný výkaz Kontrolný výkaz je povinný podať platiteľ dane elektronickými prostriedkami za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré je povinný

Více

ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY

ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY REGDP_1 ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky

Více

Dodanie stavebných prác s miestom dodania v tuzemsku

Dodanie stavebných prác s miestom dodania v tuzemsku Dodanie stavebných prác s miestom dodania v tuzemsku Príklad Zadanie a východiská stavba sa nachádza v tuzemsku subdodávateľ stavebných prác CZ1 je zahraničná firma, ktorá nemá v tuzemsku prevádzkareň,

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k odpočtu daňovej straty v tabuľke D tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby Daňovník - právnická osoba so zdaňovacím obdobím

Více

Ing. Minarský Ján, daňový poradca Rustaveliho č. 15, Bratislava,

Ing. Minarský Ján, daňový poradca Rustaveliho č. 15, Bratislava, 1 Ing. Minarský Ján, daňový poradca Rustaveliho č. 15, 831 06 Bratislava, IČ DPH SK 1025335498 Zapísaný v zozname daňových poradcov SKDP pod číslom 142/93 Vybrané problémové časti zákona o dani z pridanej

Více

Vrátenie dane zahraničným osobám. Vrátenie dane zahraničným osobám nadväzne na Smernicu Rady 2008/9/ES upravuje zákona o DPH.

Vrátenie dane zahraničným osobám. Vrátenie dane zahraničným osobám nadväzne na Smernicu Rady 2008/9/ES upravuje zákona o DPH. Metodický pokyn k uplatňovaniu odpočítania dane zahraničnou osobou registrovanou podľa 5 zákona o DPH cez daňové priznanie podané po 1. 10. 2012 v zmysle 49 ods. 9 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej

Více

Dodanie investičného zlata a služby sprostredkovania dodania investičného zlata podľa 67 ods. 3 zákona o DPH

Dodanie investičného zlata a služby sprostredkovania dodania investičného zlata podľa 67 ods. 3 zákona o DPH Usmernenie DRSR k uplatňovaniu osobitnej úpravy pri dodaní investičného zlata podľa 67 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov Daňové riaditeľstvo SR vydáva usmernenie

Více

Nadobudnutie IM od platiteľa s osobitnou úpravou 54c

Nadobudnutie IM od platiteľa s osobitnou úpravou 54c Nadobudnutie IM od platiteľa s osobitnou úpravou 54c Situácia: Platiteľ (štandardný režim) obstará IM, má FA, nezaplatí odpočet až keď dôjde k úhrade. Pri odpočítaní dane zohľadní ako IM využíval (podnikanie,

Více

10. V kolónke Druh priznania vyznačí každá osoba, ktorá podáva daňové priznanie, aký druh priznania podáva.

10. V kolónke Druh priznania vyznačí každá osoba, ktorá podáva daňové priznanie, aký druh priznania podáva. Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty ustanoveného Opatrením MF SR č. MF/10880/2004-73 v znení Oznámenia MF SR č. MF/27999/2006-73 Všeobecne 1. Daňové priznanie k dani z pridanej

Více

DPH a kombinácie daňových skupín od

DPH a kombinácie daňových skupín od DPH a kombinácie daňových skupín od 01.01.2017 Platnosť od 01.01.2017 Popis aktualizovaný:19. januára 2017 Príklady používania kombinácií DS k evidencii DPH v systéme WIN PROLUC. Legenda: DS daňová skupina,

Více

1. oddiel Údaje z opravnej faktúry uvádzané v kontrolnom výkaze

1. oddiel Údaje z opravnej faktúry uvádzané v kontrolnom výkaze Metodický pokyn k vykazovaniu údajov z opravných faktúr v kontrolnom výkaze podľa 78a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a k postupu pri prijatí platby na budúce

Více

Omega podvojné účtovníctvo

Omega podvojné účtovníctvo Súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty Je to výkaz, ktorý musia podávať platitelia dane z pridanej hodnoty (registrovaní podľa 4, 4b alebo 5) a zdaniteľné osoby registrované pre daň (podľa 7 alebo 7a

Více

Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu

Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu (1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území predávať v daňovom voľnom obehu

Více

Obec Sklené Sklené 97, IČO: , DIČ:

Obec Sklené Sklené 97, IČO: , DIČ: Obec Sklené 038 47 Sklené 97, IČO: 00316890, DIČ: 2020594972 Interný predpis 2/2012 Smernica Obce Sklené o zverejňovaní zmlúv a o zverejňovaní faktúr a objednávok Vydáva: Ján Gutten, starosta obce Sklené,

Více

3/2011 FINANČNÝ SPRAVODAJCA

3/2011 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 109 11 Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/9147/2011-73 pre právnické osoby, ktoré nie sú zdaniteľnými osobami a sú registrované pre daň z pridanej hodnoty podľa 7 zákona

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k výpočtu na daň z príjmov fyzických osôb Výška na daň v om období od 1.4.2016 do 31.3.2017 sa vyčísli z poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej

Více

Metodický pokyn DRSR k uplatňovaniu dane z pridanej hodnoty pri dodaní tovaru v tuzemsku prepusteného do rôznych colných režimov

Metodický pokyn DRSR k uplatňovaniu dane z pridanej hodnoty pri dodaní tovaru v tuzemsku prepusteného do rôznych colných režimov Metodický pokyn DRSR k uplatňovaniu dane z pridanej hodnoty pri dodaní tovaru v tuzemsku prepusteného do rôznych colných režimov Za účinnosti zákona č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších

Více

Ministerstvo financií Slovenskej republiky Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky  Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov www.finance.gov.sk Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov Predmet dane predmetom dane podľa 2 zákona o DPH sú zdaniteľné obchody, ktoré možno rozdeliť na 4 kategórie

Více

Vybrané otázky pre oblasť kontrolného výkazu

Vybrané otázky pre oblasť kontrolného výkazu Tax & Fiscal Alert Máj, 2014 Vybrané otázky pre oblasť kontrolného výkazu Opravné faktúry a kontrolný výkaz Podľa 78a ods. 2 ZDPH musí kontrolný výkaz obsahovať údaje o daňovej povinnosti a odpočítaní

Více

Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty ustanoveného Opatrením MF SR č. MF/23282/

Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty ustanoveného Opatrením MF SR č. MF/23282/ Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty ustanoveného Opatrením MF SR č. MF/23282/2009-731 Všeobecne 1. Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (ďalej len daň ) je podľa 78

Více

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti časť 5. diel 3. kapitola 3 str. 1 5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti Výška preddavku na daň závisí od toho, či má zamestnanec u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie na zdanenie príjmov

Více

č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje

č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje Mesto Žilina, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa 6 ods.

Více

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od A. Právny rámec Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 18. 4. 2016 Podľa 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Metodický pokyn DR SR k zákonu č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o

Metodický pokyn DR SR k zákonu č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o Metodický pokyn DR SR k zákonu č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dňa 30.6.2009 bol

Více

Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ

Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ Finančné limity platné a účinné po 1. marci 2015 Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU 1 000 eur < 134 000 eur b) bod 3. alebo c)] Stavebné práce 1 000 eur < 5 186 000 eur b) bod.

Více

1. Miesto dodania plynu, elektriny, tepla a chladu

1. Miesto dodania plynu, elektriny, tepla a chladu Metodický pokyn Daňového riaditeľstva SR k uplatňovaniu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov pri dodaní plynu, elektriny, tepla a chladu S účinnosťou od 1.1.2011

Více

2. Reverse charge režim prenesenia daňovej povinnosti u prijatých faktúr

2. Reverse charge režim prenesenia daňovej povinnosti u prijatých faktúr 1. Nastavenie programu Tuzemský Reverse Charge tuzemský prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia dle 69 odst. 12 písm. a) až i) zákona o DPH V menu Správca, Súbory, Nastavenie programu zatrhnite parameter

Více

Informácia k používaniu elektronickej registračnej pokladnice a virtuálnej registračnej pokladnice cestovnými kanceláriami a cestovnými agentúrami

Informácia k používaniu elektronickej registračnej pokladnice a virtuálnej registračnej pokladnice cestovnými kanceláriami a cestovnými agentúrami Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k používaniu elektronickej registračnej pokladnice a virtuálnej registračnej pokladnice cestovnými kanceláriami a cestovnými agentúrami Doplnený text

Více

Daňové povinnosti v SR

Daňové povinnosti v SR Daňové povinnosti v SR Daň z príjmov v SR Eva Balažovičová semináre Mobility doktorandov a výskumných pracovníkov Košice, Prešov, Banská Bystrica, Bratislava, Nitra, Žilina Daň z príjmov fyzických osôb

Více

Vysporiadanie zahraničných poskytnutých preddavkov v cudzej mene

Vysporiadanie zahraničných poskytnutých preddavkov v cudzej mene Vysporiadanie zahraničných poskytnutých preddavkov v cudzej mene POSTUPNOSŤ KROKOV PRI PREDDAVKOCH ZA TOVAR : zahraničná došlá preddavková faktúra (zdpf) poskytnutá platba úhradou z bankového účtu (BV)

Více

Metodický pokyn k fakturácii podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Metodický pokyn k fakturácii podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov Metodický pokyn k fakturácii podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov S účinnosťou od 1. januára 2013 Slovenská republika preberá do zákona č. 222/2004 Z. z.

Více

Účtovný doklad. Druh 5) Číslo 6) 7) Identifikáci a prílohy 8)

Účtovný doklad. Druh 5) Číslo 6) 7) Identifikáci a prílohy 8) Názov prijímateľa: Názov projektu: Vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu časť A.1 - vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu Výzva: Kód

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k vydávaniu súhlasu správcu dane so zápisom do obchodného registra V nadväznosti na legislatívnu zmenu Obchodného zákonníka bolo s účinnosťou od 1.10.2012

Více

Faktúra za vybranú službu pre nezdaniteľnú osobu - občana do iných členských štátov EÚ

Faktúra za vybranú službu pre nezdaniteľnú osobu - občana do iných členských štátov EÚ Faktúra za vybranú službu pre nezdaniteľnú osobu - občana do iných členských štátov EÚ Príklad: Dňa 20.01.2015 ste ako platiteľ DPH v SR, vystavili nezdaniteľnej osobe (občanovi) s bydliskom v Českej republike,

Více

FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY

FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY INTERNÝ RIADIACI AKT č. 1/2014/MP Vec: Metodický pokyn k fakturácii podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov Vypracoval:

Více

Ing. Minársky Ján, daňový poradca Gercenová č. 7, Bratislava, IČ DPH SK Zapísaný v zozname daňových poradcov SKDP pod číslom 142/93

Ing. Minársky Ján, daňový poradca Gercenová č. 7, Bratislava, IČ DPH SK Zapísaný v zozname daňových poradcov SKDP pod číslom 142/93 Ing. Minársky Ján, daňový poradca Gercenová č. 7, 851 01 Bratislava, IČ DPH SK 1025335498 Zapísaný v zozname daňových poradcov SKDP pod číslom 142/93 Zákon o dani z pridanej hodnoty v znení k 1. januáru

Více

Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky INFORMAČNÝ MATERIÁL K POVINNOSTI REGISTRÁCIE OSÔB PRE DPH A K POVINNOSTI PODÁVAŤ DAŇOVÉ PRIZNANIE K DPH

Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky INFORMAČNÝ MATERIÁL K POVINNOSTI REGISTRÁCIE OSÔB PRE DPH A K POVINNOSTI PODÁVAŤ DAŇOVÉ PRIZNANIE K DPH Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky INFORMAČNÝ MATERIÁL K POVINNOSTI REGISTRÁCIE OSÔB PRE DPH A K POVINNOSTI PODÁVAŤ DAŇOVÉ PRIZNANIE K DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2011 Vyhlásené: 03.12.2011 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 439 O Z N Á M E N I E Ministerstva

Více

INFORMÁCIA O ODHALENÍ MOŽNÝCH CHÝB V ZASLANOM KONTROLNOM VÝKAZE A O SPÔSOBE ICH OPRAVY

INFORMÁCIA O ODHALENÍ MOŽNÝCH CHÝB V ZASLANOM KONTROLNOM VÝKAZE A O SPÔSOBE ICH OPRAVY Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky INFORMÁCIA O ODHALENÍ MOŽNÝCH CHÝB V ZASLANOM KONTROLNOM VÝKAZE A O SPÔSOBE ICH OPRAVY Doplnený text červenou farbou dňa 27.10.2014 Finančné riaditeľstvo SR od

Více

o dani z pridanej hodnoty

o dani z pridanej hodnoty ZÁKON č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 651/2004 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 523/2005 Z. z., zákona č. 656/2006 Z. z., zákona č. 215/2007

Více

Zálohy (príjem, odpočítanie) bez modulu Sklad - Prijaté zálohy

Zálohy (príjem, odpočítanie) bez modulu Sklad - Prijaté zálohy Zálohy (príjem, odpočítanie) bez modulu Sklad - Prijaté zálohy Program pri tvorbe daňových dokladov (hotovostný doklad, faktúra) umožňuje odpočítať prijatú zálohu. Pre prácu so zálohami je v programe určený

Více

222/2004 Z.z. ZÁKON. zo 6. apríla o dani z pridanej hodnoty. Základné ustanovenia 1 Predmet úpravy. 2 Predmet dane

222/2004 Z.z. ZÁKON. zo 6. apríla o dani z pridanej hodnoty. Základné ustanovenia 1 Predmet úpravy. 2 Predmet dane 222/2004 Z.z. ZÁKON zo 6. apríla 2004 o dani z pridanej hodnoty Zmena:350/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.júla 2004 Zmena:651/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2005 Zmena:340/2005 Z. z. s účinnosťou od

Více

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV. Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura na Cypre

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV. Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura na Cypre KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV Brusel, 16.5.2007 KOM(2007) 257 v konečnom znení 2007/0091 (CNB) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k zdaňovaniu príjmu zamestnanca pri poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na používanie na služobné aj súkromné účely upravený text zelenou farbou

Více

Poučenie na vyplnenie daňového priznania a dodatočného daňového priznania zo spotrebnej dane z alkoholického nápoja, ktorým

Poučenie na vyplnenie daňového priznania a dodatočného daňového priznania zo spotrebnej dane z alkoholického nápoja, ktorým Poučenie na vyplnenie daňového priznania a dodatočného daňového priznania zo spotrebnej dane z alkoholického nápoja, ktorým Všeobecne je lieh podľa zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických

Více

FORMULÁR pre právnickú osobu

FORMULÁR pre právnickú osobu OKRESNÝ ÚRAD... odbor živnostenského podnikania Vyplní úrad FORMULÁR pre právnickú osobu ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti / žiadosť o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení 1,

Více

Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov po prijatí opatrení na základe výsledku kontroly NKÚ v roku 2015

Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov po prijatí opatrení na základe výsledku kontroly NKÚ v roku 2015 NKÚ v roku 2015 Strana 1 z 5 MESTO TORNAĽA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tornali dňa 22.09.2016 K bodu rokovania číslo: 11 Názov materiálu: Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov

Více

V y d á v a. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senica č. 3A o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2017

V y d á v a. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senica č. 3A o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2017 Mesto Senica v súlade s ustanovením 6 ods.1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 369/1990 Zb. ) a ustanoveniami 77-83 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych

Více

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch V zmysle ustanovení zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva primátor mesta túto

Více

Otázky z prednášky k DPH - Nitra,Bratislava 3/2017 Lektor Ing. Helena Kováčiková

Otázky z prednášky k DPH - Nitra,Bratislava 3/2017 Lektor Ing. Helena Kováčiková Otázky z prednášky k DPH - Nitra,Bratislava 3/2017 Lektor Ing. Helena Kováčiková FO - podnikateľ sa stal platiteľom DPH od 1. 2. 2017. V mesiaci marec 2017 zaplatil faktúru za nájom za rok 2016. Bude si

Více

249/2008 Z. z. Zo dňa: Platný od: Účinný od: 249 VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

249/2008 Z. z. Zo dňa: Platný od: Účinný od: 249 VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky 249/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia evidencie pozemkov (v znení 333/2009 Z. z.) Zo dňa: 18. 6. 2008 Platný od:

Více

číslo : 3/2010 O PODMIENKACH URČOVANIA a VYBERANIA MIESTNYCH DANÍ V zmysle zákona č.582/1992 Z.z.

číslo : 3/2010 O PODMIENKACH URČOVANIA a VYBERANIA MIESTNYCH DANÍ V zmysle zákona č.582/1992 Z.z. číslo : 3/2010 O PODMIENKACH URČOVANIA a VYBERANIA MIESTNYCH DANÍ V zmysle zákona č.582/1992 Z.z. Schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Dolná Trnávka číslo : 18.12.2010 zo dňa : 23.12.2010 Účinnosť

Více

INFORMÁCIA O ODHALENÍ. službu. Príklad: istý deň a v tento. bude KV. bude KV

INFORMÁCIA O ODHALENÍ. službu. Príklad: istý deň a v tento. bude KV. bude KV Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky INFORMÁCIA O ODHALENÍ MOŽNÝCH CHÝB V ZASLANOM KONTROLNOM VÝKAZE A O SPÔSOBE ICH OPRAVYY Finančné riaditeľstvo SR od októbra 2014 začne poskytovať novú, neplatenú

Více

Pracovnoprávny vzťah závislá práca

Pracovnoprávny vzťah závislá práca časť 9. diel 4. kapitola 1.1 str. 1 9.4.1.1 Pracovnoprávny vzťah závislá práca Definovanie pojmu závislá práca, tak ako vyplýva z ustanovenia 1 ods. 2 a 3 ZP, ako aj všeobecne upravený pojem zamestnanca,

Více

Cenné papiere - akcie a obchodné podiely (vývoj zdaňovania od )

Cenné papiere - akcie a obchodné podiely (vývoj zdaňovania od ) Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky Cenné papiere - akcie a obchodné podiely (vývoj zdaňovania od 1.1.1993) I. Cenné papiere - akcie 1. Zdaňovanie príjmov z vlastníctva a z predaja akcií od 1. januára

Více

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE Verejné obstarávanie od 1.7.2013 Nadlimitná zákazka Podlimitná zákazka Jednoduchá zákazka (predtým zákazka s nízkou hodnotou) Verejné obstarávanie od 1.7.2013 Novelizácia zákona č.

Více

Intrastat SK NASTAVENIE PROGRAMU PRE POTREBY INTRASTAT-SK

Intrastat SK NASTAVENIE PROGRAMU PRE POTREBY INTRASTAT-SK Intrastat SK INTRASTAT-SK predstavuje štatistické zisťovanie, ktoré umožňuje zbierať, spracúvať a poskytovať údaje o obchodovaní s tovarom Slovenskej republiky s jednotlivými členskými štátmi EÚ. Povinnosť

Více

Vážení používatelia programu WISP.

Vážení používatelia programu WISP. Vážení používatelia programu WISP. V súvislosti s Kontrolným výkazom DPH (ďalej iba KV) sme doplnili od verzie IS WISP 165.3633 a DB 165.1414 údaje potrebné pre ďalšie spracovanie a vyhotovenie súboru

Více

M R2454 SK

M R2454 SK M32 1993R2454 SK 01.01.2013 017.001 959 M32 1993R2454 SK 01.01.2013 017.001 960 M32 1993R2454 SK 01.01.2013 017.001 961 1993R2454 SK 01.01.2013 017.001 965 M32 VYSVETLIVKY K TLAČIVÁM ŽIADOSTÍ O ZJEDNODUŠENÉ

Více

Prijaté a očakávané zmeny v daňovej oblasti

Prijaté a očakávané zmeny v daňovej oblasti Prijaté a očakávané zmeny v daňovej oblasti Peter Ďanovský, TPA Horwath Tax Zuzana Blažejová, KPMG Slovensko Advisory Radoslav Krátky, PricewaterhouseCoopers Tax Dokumentácia k transferovému oceňovaniu

Více

Informácia o výberovom konaní

Informácia o výberovom konaní Zbor väzenskej a justičnej stráže Informácia o výberovom konaní na voľné miesto vedúci odborný referent referátu centrálnej evidencie oddelenia logistiky Začiatok výberového konania : 03.04.2013 Termín

Více

Automobil poskytnutý zamestnancovi. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Automobil poskytnutý zamestnancovi. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Automobil poskytnutý zamestnancovi Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Automobil poskytnutý zamestnancovi DHM používaný na podnikateľské účely a súkromné potreby zamestnanca Možnosť uplatnenia pomerného odpočítania

Více

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení účinnom k 1. januáru 2013

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení účinnom k 1. januáru 2013 www.finance.gov.sk Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení účinnom k 1. januáru 2013 2 Predmet dane dodanie tovaru za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou poskytnutie

Více

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 7 Poplatky a ceny

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 7 Poplatky a ceny Príloha 7 Poplatky a ceny Príloha 7: Poplatky a ceny strana 1 z 5 Obsah 1. CENY V RÁMCI DOHODY NDA A RÁMCOVEJ ZMLUVY... 3 2. CENY V RÁMCI ZMLUVY O DUCT SHARING... 3 2.1 CENA ZA POSKYTOVANIE ZÁKLADNEJ SLUŽBY

Více

REZIM UPLATNOVANIA DPH NA ZAKLADE PLATIEB 68d., PRENOS DAŇOVEJ POVINNOSTI PRI DODANÍ STAVEBNÝCH PRÁC PODĽA 69 ODS. 12 PÍSM. J)

REZIM UPLATNOVANIA DPH NA ZAKLADE PLATIEB 68d., PRENOS DAŇOVEJ POVINNOSTI PRI DODANÍ STAVEBNÝCH PRÁC PODĽA 69 ODS. 12 PÍSM. J) 1 REZIM UPLATNOVANIA DPH NA ZAKLADE PLATIEB 68d., PRENOS DAŇOVEJ POVINNOSTI PRI DODANÍ STAVEBNÝCH PRÁC PODĽA 69 ODS. 12 PÍSM. J) Platiteľ DPH ktorý uplatňuje osobitnú úpravu (nárokuje odpočet a platí DPH

Více

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY DPFOAv07_1 FO typ: A DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníkov, ktorí majú príjmy len zo závislej činnosti podľa 5 zákona č. 5952003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Více

V období, za ktoré podáva žiadosť o vrátenie dane, nedodala tovar ani službu v tuzemsku s výnimkou dodania:

V období, za ktoré podáva žiadosť o vrátenie dane, nedodala tovar ani službu v tuzemsku s výnimkou dodania: Metodický pokyn Daňového riaditeľstva SR k vráteniu dane zahraničnej osobe z tretieho štátu podľa 56 až 58 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov Zákonom č. 471/2009

Více

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIA takto: 1 Základné ustanovenie

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIA takto: 1 Základné ustanovenie VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE č. 2 /2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Vyvesené na úradnej tabuli: 24.11.2014 Zvesené: 9.12.2014 Platnosť od 01.01.2015 Obec Sady

Více

Metodický pokyn k osobitnej úprave uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby podľa 68d zákona o DPH

Metodický pokyn k osobitnej úprave uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby podľa 68d zákona o DPH Metodický pokyn k osobitnej úprave uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby podľa 68d zákona o DPH Daň z pridanej hodnoty je harmonizovaná daň, ktorej právnym základom

Více

Registrácie pre DPH v roku Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Registrácie pre DPH v roku Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Registrácie pre DPH v roku 2015 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Registrácia pre DPH Registrácia pre DPH Povinná (zákonná) registrácia Dosiahnutím obratu 49 790 za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich

Více

Daňovo odvodové zmeny a ich vplyv na výsledok hospodárenia lesných podnikov

Daňovo odvodové zmeny a ich vplyv na výsledok hospodárenia lesných podnikov Daňovo odvodové zmeny a ich vplyv na výsledok hospodárenia lesných podnikov Blanka Giertliová Zuzana Dobšinská Aktuálne otázky ekonomiky a politiky lesného hospodárstva SR Národné lesnícke centrum Lesnícky

Více

číslo : 2/2010 O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY NA ÚZEMÍ OBCE DOLNÁ TRNÁVKA V zmysle zákona č.582/1992 Z.z.

číslo : 2/2010 O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY NA ÚZEMÍ OBCE DOLNÁ TRNÁVKA V zmysle zákona č.582/1992 Z.z. číslo : 2/2010 O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY NA ÚZEMÍ OBCE DOLNÁ TRNÁVKA V zmysle zákona č.582/1992 Z.z. Schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Dolná Trnávka

Více

Výberové konanie - zadanie zákazky na dodanie tovaru

Výberové konanie - zadanie zákazky na dodanie tovaru Výzva na predloženie cenovej ponuky formou elektronickej aukcie Výberové konanie - zadanie zákazky na dodanie tovaru 1. Identifikácia obstarávateľa : Názov: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Více

Farby, laky, maliarské potreby

Farby, laky, maliarské potreby MÔJ DOMOV, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Výzva na predloženie ponuky Verejný obstarávateľ MÔJ DOMOV, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany v rámci postupu

Více

Poskytnutie služby zdaniteľnej osobe

Poskytnutie služby zdaniteľnej osobe Metodický pokyn Daňového riaditeľstva SR k určeniu miesta dodania služieb podľa ustanovenia 16 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov účinného od 1.1.2011

Více

NOVELA ZÁKONA O DPH č. 471/2009 Z. z. Najvýznamnejšie zmeny v novele zákona o DPH - účinnosť 1. januára 2010

NOVELA ZÁKONA O DPH č. 471/2009 Z. z. Najvýznamnejšie zmeny v novele zákona o DPH - účinnosť 1. januára 2010 NOVELA ZÁKONA O DPH č. 471/2009 Z. z. Najvýznamnejšie zmeny v novele zákona o DPH - účinnosť 1. januára 2010 1. Registrácia zdaniteľných osôb podľa 7a Dôvod novej registrácie : Nové pravidlá určenia miesta

Více

I. Postup v prípade, ak sa po úmrtí fyzickej osoby, platiteľa dane, pokračuje v živnosti

I. Postup v prípade, ak sa po úmrtí fyzickej osoby, platiteľa dane, pokračuje v živnosti Metodický pokyn k postupu v prípade úmrtia fyzickej osoby, platiteľa dane, v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 246/2012 Z.z.. Finančné riaditeľstvo SR vzhľadom

Více

Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017

Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017 Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017 Všeobecné informácie a základné podmienky prijatia na štúdium

Více

CENNÍK ELEKTRINY PRE MALÉ PODNIKY NA ROK 2015

CENNÍK ELEKTRINY PRE MALÉ PODNIKY NA ROK 2015 CENNÍK ELEKTRINY PRE MALÉ PODNIKY NA ROK 2015 platný od 1. januára 2015 Tento cenník je určený odberateľom elektriny mimo domácností, ktorí spĺňajú podmienku podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike

Více

o aplikácii zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach ZŠ Janigova 2, Košice

o aplikácii zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach ZŠ Janigova 2, Košice Názov Základná,, 040 23 Smernica č. o aplikácii zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám Účinnosť od : 1. februára 2016 Záväznosť pre: Riaditeľka školy, hospodárka školy, vedúca školskej

Více

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu ŽIADOSŤ O GRANT z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2017 schváleného dňa 13.12.2016 na základe výzvy pre oblasť: kultúrno-spoločenské aktivity vzdelávanie telovýchova, šport a mládež

Více

Mesto Sereď Námestie republiky 1176/10, Sereď

Mesto Sereď Námestie republiky 1176/10, Sereď Prieskum trhu (tovar) v Seredi, dňa 13.11.2014 Mesto Sereď ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vykonáva

Více

PRÁVNA ÚPRAVA INTERNETOVÉHO OBCHODU...

PRÁVNA ÚPRAVA INTERNETOVÉHO OBCHODU... I Obsah 3 OBSAH ÚVOD... 9 1. PRÁVNA ÚPRAVA INTERNETOVÉHO OBCHODU... 11 1.1 Zákony upravujúce povinnosti prevádzkovateľa internetového obchodu...11 1.1.1 Zákon o elektronickom obchode... 12 1.1.2 Zákon

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Metodika spracovania prvotných dokladov pre zabezpečenie evidencie a tvorby kontrolného výkazu k DPH

Metodika spracovania prvotných dokladov pre zabezpečenie evidencie a tvorby kontrolného výkazu k DPH Metodika spracovania prvotných dokladov pre zabezpečenie evidencie a tvorby kontrolného výkazu k DPH Na základe Opatrenia MF súvisiaceho so štruktúrou kontrolného výkazu, ako aj k nemu vydaného Poučenia

Více

Vnútorný pokyn primátora Mesta Trstená

Vnútorný pokyn primátora Mesta Trstená ... MESTO TRSTENÁ Vnútorný pokyn primátora Mesta Trstená k aplikácii zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Více

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie. Smernica dekana č. 2/2015. Individuálny študijný plán

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie. Smernica dekana č. 2/2015. Individuálny študijný plán Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie Smernica dekana č. 2/2015 Individuálny študijný plán Bratislava 2015 Článok 1 Úvodné ustanovenia 1) Smernica vychádza zo Študijného a skúšobného poriadku Paneurópskej

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Základné číselné údaje súvisiace s podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2017

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Základné číselné údaje súvisiace s podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2017 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Základné číselné údaje súvisiace s podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2017 Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov

Více

Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka Kúpna zmluva č. Z201638574_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: Číslo účtu: Tel: Mesto Trebišov M. R. Štefánika

Více

v y d á v a Článok 1 Základné ustanovenia

v y d á v a Článok 1 Základné ustanovenia Mestské zastupiteľstvo v Stupave na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl. 68 Ústavy SR a na základe ustanovenia 4 ods. 3 písm. p) a 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Více

, , , ,

, , , , Daňový bonus 2015 Obdobie Výška 1. 1. 2009 30. 6. 2009 19,32 1. 7. 2009 30. 6. 2010 20,00 1. 7. 2010 30. 6. 2011 20,02 1. 7. 2011 30. 6. 2012 20,51 1. 7. 2012 30. 6. 2013 21,03 1. 7. 2013 31. 12. 2016

Více

Daň na úhradu z riadku 50 priznania, z opravného priznania a z riadku 56 dodatočného priznania zaokrúhli daňovník na eurocenty nadol.

Daň na úhradu z riadku 50 priznania, z opravného priznania a z riadku 56 dodatočného priznania zaokrúhli daňovník na eurocenty nadol. Poučenie na vyplnenie daňového priznania (ďalej len priznanie ) k dani z motorových vozidiel (ďalej len daň ) podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

Více

UPLATŇOVANIE DPH PRI PRIJATÍ PLATBY

UPLATŇOVANIE DPH PRI PRIJATÍ PLATBY UPLATŇOVANIE DPH PRI PRIJATÍ PLATBY Od 1. 1. 2016 Zákon o DPH umožňuje využívať osobitnú úpravu uplatňovania dane pri prijatí platby za dodanie tovaru a služieb. Malí a strední podnikatelia sa môžu rozhodnúť,

Více

Pravidelný a nepravidelný príjem štatutára, registrácia, výpočet, odvody. Júlia Pšenková

Pravidelný a nepravidelný príjem štatutára, registrácia, výpočet, odvody. Júlia Pšenková Pravidelný a nepravidelný príjem štatutára, registrácia, výpočet, odvody Júlia Pšenková Verejná obchodná spoločnosť paragraf 76-92 Obchodného zákonníka štatutárny orgán sú všetci spoločníci vznik prvotne

Více

ŽIADOSŤ. o určenie lesného celku. v zmysle 39 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov. s názvom

ŽIADOSŤ. o určenie lesného celku. v zmysle 39 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov. s názvom ŽIADOSŤ o určenie lesného celku v zmysle 39 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov s názvom Lesný celok... s výmerou lesných pozemkov... ha (na 2 desatinné miesta) Por. č.

Více