Zápis ze 18. schůze SK RVŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze 18. schůze SK RVŠ"

Transkript

1 Zápis ze 18. schůze SK RVŠ 13. října 2013, Telč (MU) Přítomni: 16 Delegáti a delegátky: /14/ Tereza Arnoldová (VŠO), Petr Baierl (ZČU), Marek Hodulík (UPOL), Miroslav Jašurek (UK), Aneta Kozáková (OU), Jan Kozubík (MU), Lukáš Miklas (PA), František Moulis (VŠCHT), Martin Petrus (UHK), Michal Rudecký (UTB), Radim Řihák (SLU), Daniel Suchánek (ŠAVŠ), Daniel Thibaud (UO), Jan Vácha (TUL) Náhradníci a náhradnice s právem hlasovacím: /2/ Petr Dvořák (VUT), Vlasta Hledíková (VŠPJ) Náhradníci a náhradnice s hlasem poradním: Jana Kudrnová (UHK), Miroslav Makajev (UK), Helena Morozová (ZČU), Pavlína Novotná (VŠCHT), Filip Příhoda (MU) Omluveni: Delegáti a delegátky: Michal Melichárek (AAVŠ), Kateřina Polínková (VŠB TUO), Nikoleta Sýkorová (VŠKV), Markéta Šestáková (VŠTE), Ondřej Šín (VŠFS), Marie Štěrbová (VFU), Jan Vácha (TUL), Michael Vávra (UPCE), Zdeněk Vondra (VŠE) Náhradníci a náhradnice: Vít Blanař (UPCE), Jan Brixi (UO), Marek Bukovan (VŠB TUO), Lukáš Kaplan (ČZU), Josef Kaštil (UPOL), Petr Mareček (ČVUT), Apolena Rychlíková (AMU), Alexandr Strach (PA), Jiří Tomek (VŠTE), Kamila Veselá (VŠH) Hosté: Hana Bendžíková (KSEZ SK RVŠ), Slaven Elčić (LK SK RVŠ), Štěpán Esterle (KVS SK RVŠ), Dominik Gurín (LK SK RVŠ), Markéta Havelková (KSEZ SK RVŠ), Ondřej Lébl (KVS SK RVŠ)

2 Zahájení Předseda SK RVŠ Miroslav Jašurek přivítal přítomné a představil návrh pořadu jednání. Navrhl zároveň dvě změny oproti původnímu programu. Vzhledem k nepřítomnosti místopředsedy pro zahraniční záležitosti Michala Melichárka, který se z jednání omluvil pro nemoc, bylo navrženo odložení bodu 7 (Spolupráce se ŠRVŠ). Bylo též navrženo předřazení bodu 5 (Volba předsedy Komise pro vysokoškolskou samosprávu) na první místo. Žádný další návrh na změnu nebo doplnění programu nepadl. Program schůze schválila komora tichým souhlasem jako usnesení č. 13/18/ Volba předsedy Komise pro vysokoškolskou samosprávu Předseda SK RVŠ připomněl, že se jedná o třetí kolo volby a jedinou kandidátkou v této volbě je Aneta Kozáková. Požádal přítomné o návrhy členů a členek volební komise pro tuto volbu. Do volební komise byli navrženi: Tereza Arnoldová, Petr Dvořák, Marek Hodulík. Komora následně přijala usnesení č. 13/18/02 ve znění: SK RVŠ ustavuje pro účely volby předsedy KVS komisi ve složení Tereza Arnoldová, Petr Dvořák, Marek Hodulík Předsedou volební komise se stal Marek Hodulík. Na kandidátku nebyly v tomto kole vzneseny žádné dotazy. Předseda volební komise následně zahájil volbu, vysvětlil její pravidla a dohlédl na řádnou distribuci hlasovacích lístků. Přítomno bylo 15 osob s hlasovacím právem, vydáno bylo 15 hlasovacích lístků, odevzdáno 15, z toho všechny platné. Z platných hlasů se 14 vyslovilo pro kandidátku, žádný proti, jeden se zdržel. Aneta Kozáková byla ve třetím kole volby zvolena předsedkyní Komise pro vysokoškolskou samosprávu.

3 2. Informace o činnosti předsednictva Předseda SK RVŠ konstatoval, že hlavní náplní činnosti předsednictva byla v uplynulém období příprava právě ukončené Studentské konference akademických senátorek a senátorů. Ve čtvrtek 19. září se konalo 13. zasedání Předsednictva RVŠ. Jeden z hlavních bodů jednání představoval návrh rozpočtu veřejných vysokých škol na následující rok a další podkladové materiály Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol (dále Reprekomise). MŠMT předložilo návrh, podle kterého má dojít k mírnému snížení prostředků určených na vzdělávací činnost, významné zásahy navrhuje ale i ve struktuře prostředků určených na vědu a výzkum. Předsednictvo RVŠ se také zabývalo situací v přípravě dalšího programovacího období pro Strukturální fondy EU, zejména projektem KREDO, který je v přípravné fázi realizace. Deklarovaným smyslem tohoto projektu je zpracování strategických cílů vysokých škol do roku Rada vysokých škol se shodla na tom, že chce být do tohoto projektu jako instituce zapojována prostřednictvím účasti v grémiích, výborech apod. V pondělí 30. září proběhlo na Univerzitě Pardubice slavnostní zahájení akademického roku. Akce se s krátkým projevem zúčastnil i předseda SK RVŠ (všechny projevy jsou k dispozici zde: Předseda SK RVŠ se rovněž vyjádřil k elektronickému podnětu Hany Bendžíkové, týkající se aktuální události na VŠE (příslušný článek je k dispozici zde: Uvedl, že na základě dostupných informací je patrné, že se celým případem zabývá vedení VŠE i Národohospodářské fakulty, stejně jako akademické senáty. Vyjádřil přesvědčení, že pro případné další věcné projednávání tohoto tématu by bylo vhodné mít k dispozici více informací, stejně jako stanoviska zástupců VŠE. 3. Informace o zahraničních cestách Předseda SK RVŠ informoval, že se ve dnech 20. až 22. září v litevském Kaunasu uskutečnila 26. Evropská studentská konvence. Za SK RVŠ se jí zúčastnil místopředseda pro zahraniční záležitosti Michal Melichárek. 4. Informace o činnosti komisí, sekce a pracovních skupin Předseda Komise pro sociální a ekonomické záležitosti (KSEZ) Michal Rudecký informoval, že agendu komise tvoří zejména nezákonné poplatky spojené se studiem během následujícího měsíce by komise měla vypracovat podkladový materiál pro předsednictvo. Bude vhodná součinnost s Legislativní komisí, která by měla posoudit, jak vysoká škola naloží s prostředky, jejichž výše překročí maximální limit stanovený zákonem.

4 Předseda Legislativní komise (LK) Marek Hodulík informoval, že se komise na půdě RVŠ zapojovala do diskuse o připravované změně zákonné úpravy univerzitních nemocnic. Předseda Komise pro vzdělávací a tvůrčí činnost (KVTČ) Petr Baierl uvedl, že se komise věnuje zpracování dotazníku, jehož cílem je získat informace o kvalitě výuky a jejím hodnocení. Komise také projedná návrh autorů portálu Primát.cz na vzájemnou spolupráci. Předsedkyně Komise pro vysokoškolskou samosprávu (KVS) Aneta Kozáková konstatovala, že dominantní náplní činnosti komise byla příprava KAS Komise se dále věnuje přípravě novelizace Statutu Ceny Jana Opletala a příručce pro nové členy a členky SK RVŠ. 5. Informace z akademických obcí Přítomní se vzájemně stručně informovali o aktuálním dění ve svých akademických obcích. 6. Vyhodnocení Studentské konference akademických senátorek a senátorů (KAS 2013) Předsedkyně KVS Aneta Kozáková konstatovala, že KASu se zúčastnilo 47 osob celkem z 18 škol, obecný ohlas na akci byl pozitivní, účastníci vesměs dobře hodnotili program i organizaci. Námětem pro zlepšování je zajištění vyšší účasti zástupců ze soukromých vysokých škol. Program by měl být k dispozici veřejně a ve větším časovém předstihu, věcně by se mohl více soustředit na předem zvolené téma. Předsedkyně KVS dále uvedla, že bezprostředně po akci bude účastníkům zaslán seznam kontaktů a odkaz na fotografie z akce; komise dále zpracuje konferenční sborník. Na KAS 2013 by měl v příštím semestru navázat jednodenní tematický workshop. Jeho realizace je předběžně dohodnuta na Univerzitě Hradec Králové, předběžný termín konání je 11. nebo 18. dubna Předseda SK RVŠ veřejně poděkoval Masarykově univerzitě za spolupráci a podporu akce. 7. Různé Předseda SK RVŠ informoval o chystané akci k oslavám 17. listopadu Mezinárodního dne studentstva. Jako každý rok pořádá SK RVŠ pietní shromáždění u pamětní desky Jana Opletala a Václava Sedláčka v Žitné ulici (Žitná 24, Praha 1). Akce navazuje na slavnostní setkání před Hlávkovou kolejí (Jenštejnská 1, Praha 2), které organizuje Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. Členové a členky SK RVŠ dostanou na obě akce pozvánku prostřednictvím elektronické konference.

5 Zakončení Předseda SK RVŠ poděkoval přítomným za účast a zakončil schůzi. Následující schůze proběhne 14. listopadu 2013 na půdě Univerzity Karlovy v Praze. Zapsala: Za správnost: Heda Čepelová, tajemnice Miroslav Jašurek, předseda Martin Petrus, místopředseda pro organizaci a řízení