Domolight 3-18 LP. Plynový kondenzační kotel. Návod k instalaci a údržbě /07.02

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domolight 3-18 LP. Plynový kondenzační kotel. Návod k instalaci a údržbě 0301673-03/07.02"

Transkript

1 Domolight 3-18 LP Plynový kondenzační kotel Návod k instalaci a údržbě /07.0

2 Obsah Popis kotle... 3 Použití... 3 Charakteristické znaky kotle... 3 Popis kotle Domolight... 4 Bezpečnostní pokyny... 5 Pokyny pro instalaci... 5 Směrnice a normy... 5 Obecné pokyny... 6 Požadavky na topnou vodu... 6 Místnost pro instalaci kotle... 7 Návod na instalaci... 7 Varianty instalace... 8 Přípustné délky kouřovodu... 9 Příklad hydraulického zapojení Instalace Montáž na stěnu...11 Odstranění čelního krytu kotle...11 Přípojka plynu... 1 Připojení kouřovodu... 1 Hydraulické připojení Příprava TUV Elektrická přípojka Odvod kondenzované vody Uvedení do provozu Naplnění otopné soustavy vodou Zkontrolovat připojovací tlak plynu Nastavení hořáku Přizpůsobení výkonu Programování řízení kotle Nastavení teploty TUV Instruovat uživatele soustavy o obsluze Vyplnit protokol o uvedení soustavy do provozu Vypnutí soustavy Protokol o uvedení do provozu... 0 Údržba... 1 Odstavení z provozu... 1 Odstranění čelního krytu kotle... 1 Demontáž hořáku... Zkontrolovat tepelný výměník... Demontáž tepelného výměníku... 3 Demontáž vany pro kondenzát... 3 Vyčistit tepelný výměník... 3 Sestavit tepelný výměník... 3 Namontovat tepelný výměník... 3 Zkontrolovat zapalovací elektrodu... 4 Montáž hořáku... 4 Kontrola zařízení... 4 Kontrola funkce... 5 Teplotní čidla... 5 Pojistky přístroje... 5 Odstavení z provozu v ročních obdobích s nebezpečím ohrožení mrazem... 5 Odpor venkovních čidel... 6 Schéma elektrického zapojení...7 Odstraňování poruch...8 Technická data...9 Rozměry...30

3 Popis kotle Použití Plynový kondenzační kotel Domolight 3-18 LP je určen pro uzavřené teplovodní otopné soustavy s maximální teplotou výstupní vody do 100 C, nastavitelnou na maximální hodnotu 80 C, přednostně pro kondenzační režim Charakteristické znaky kotle Rozsah tepelného výkonu 5 až 18 kw Kategorie II H3B/P pro provoz se zemním plynem Kotel je od výrobce nastaven na zemní plyn H, Wobbeův index W s = 15,0 kwh/m³,,0 kpa Automatické přizpůsobení výkonu Vhodný pro provoz závislý nebo nezávislý na teplotě místnosti Mikroprocesorový regulátor: automaticky regulovaná kotlová teplota při připojení čidla(el) venkovní a / nebo prostorové teploty pro jeden samostatný topný okruh a přípravu teplé užitkové vody (TUV) s ukazateli funkce a teploty a všemi potřebnými bezpečnostními funkcemi. Tepelný výměník ze speciální slitiny hliníku s křemíkem s uzavřenou spalovací komorou Válcovitý hořák s řízeným přívodem vzduchu z ušlechtilé oceli Nehlučné radiální dmychadlo s tlumičem hluku na sání Plynová kompaktní zabezpečovací řada s regulátorem nulového tlaku, dvěma ventily a plynovým fi ltrem Třístupňové oběhové čerpadlo topení Nabíjecí čerpadlo zásobníku TUV Čidlo TUV Sifón pro kondenzovanou vodu s odtokovou hadicí Automatický odvzdušňovač Analogový manometr pro indikaci tlaku soustavy Pojistný ventil 3 bar Tlaková expanzní nádoba 10 litrů Čidlo teploty spalin s bezpečnostní funkcí Hlukově izolovaná skříň kotle Barva bílá podobná RAL 9016 Konzola pro montáž na stěnu, upevňovací materiál a technické informace jsou součástí dodávky Kotel se dodává zabalený v ochranné fólií ve stabilním kartónu na paletě Přednostně pouze v kombinaci se zásobníkem TUV SR 130 pro instalaci pod kotlem Domolight 3

4 Popis kotle automatick odvzduöúovaë hrdlo kou ovodu Ëidlo teploty spalin tlakov expanznì n doba 10 litr smïöovacì kan l plynu se vzduchem se zpïtnou klapkou mont ûnì z vïs tepeln v mïnìk tlumië hluku na s nì dmychadlo (ventil tor) p ipojovacì potrubì plynu vana pro kondenzovanou vodu nabìjecì Ëerpadlo z sobnìku TUV pojistn ventil 3 bar vypouötïnì kotlovèho bloku / plnïnì sifûnu sifûn pro kondenzovanou vodu 3-stupÚovÈ obïhovè Ëerpadlo transform tor distanënì rozpïrka p ipojenì manometru potrubì v stupnì vody do topenì v stupnì voda z sobnìku TUV hrdlo pro p ipojenì plynu potrubì vratnè vody z topenì vratn voda z sobnìku TUV odtok pojistnèho ventilu mï ÌcÌ otvor pro spalovacì vzduch mï ÌcÌ otvor pro spaliny pr hledìtko se zrc tkem ËelnÌ kryt kotle plynov magnetick ventil automatika ho ku kryt ovl dacìho panelu odtok kondenzovanè vody pr chodky kabel regul tor kotle Konstrukce kotle Domolight 3-18 LP 4

5 Bezpečnostní pokyny! Před začátkem instalace kotle si laskavě pozorně pročtěte tento návod k instalaci. Vzniknou-li případně nedodržením tohoto návodu škody, odpadají veškeré nároky na ručení a záruky! Neodborně provedené práce mohou vést k poranění nebo k věcným škodám! Práce na otopné soustavě, instalační práce, uvádění do provozu, práce při údržbě a opravách kotle a otopné soustavy musí provádět autorizovaný topenářský odborný podnik. Před instalací vypnout hlavní vypínač vytápění. Před uvedením do provozu zkontrolovat těsnost plynových přípojek a přípojek pro vedení vody. Pokyny pro instalaci Směrnice a normy Dodržujte laskavě následující směrnice a normy pro vytvoření a provoz otopných soustav: 90/396/EWG EU - Směrnice pro plynové přístroje 9/4/EWG EU - Směrnice pro stupeň účinnosti ČSN EN97: 1996 Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění do výkonu 70 kw ČSN EN437: 1996 Zkušební plyny a zkušěbní přetlaky, kategorie spotřebičů ČSN : 1998 Ústřední vytápění. Projektování a montáž ČSN : 1998 Ohřev TUV, projektování ČSN : 1996 Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění ČSN : 1997 Požární bezpečnost tepelných zařízení ČSN : 1985 Plynové kotelny ČSN : 1990 Hořáky na plynná paliva ČSN : 199 Voda pro energetická zařízení ČSN : 1995 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: stanovení základních charakteristik ČSN : 1996 Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory ČSN : 1980 Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů ČSN : 1990 Plynovody a přípojky ČSN EN 1775: 1999 Zásobování plynem. Plynovody v budovách. Nejvyšší provozní tlak s 5 bar - Provozní požadavky ČSN : 1976 Předpisy pro instalaci a rozvod PB obytných budov ČSN EN : 1994 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely ( A55) ČSN : 1991 Navrhování komínů a kouřovodů ČSN : 1991 Provádění komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů paliva Vyhl. 91/93 Sb. Plynové kotelny Vyhl. 140/77 Sb. Dodávka topných plynů obyvatelstvu Vyhl. /1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky Vyhl. 177/1997 Sb. Nařízení vlády ke stanovení technických požadavků na plynové spotřebiče TPG : 1999 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách TPG : 1996 Vyústění odtahů spalin od spotřebičů na plynná paliva na venkovní zdi (fasádě) TD G 800 0: 1996 Umístování a provoz spotřebičů spaluj(cích zkapalněné uhlovodíkové plyny v prostorách pod úrovní terénu Hyg. předpisy sv. 37/1977 Ochrana zdraví před riepříznivými účinky hluku a vibrací (z vyhl Sb.) 5

6 Pokyny pro instalaci Obecné pokyny Při vytváření a provozu soustavy se musejí dodržovat předpisy týkající se stavebního dozoru a zákonná ustanovení. Instalaci kondenzačních kotlů a kouřovodů, první uvedení do chodu a údržbu smí provádět výhradně odborná oprávněná fi rma. Pro opravy se smějí používat pouze originální náhradní díly výrobce. Práce na součástech pro vedení plynu smí provádět pouze koncesovaná odborná fi rma. Firma musí potvrdit uživateli, že byla přezkoušena těsnost soustavy proti úniku plynu. Zřízení plynového vytápění musí být oznámeno příslušnému podniku pro zásobování plynem a tento podnik musí instalaci povolit. Kotel Domolight se smí používat pouze s druhem plynu, uvedeným na typovém štítku. Před uvedením do provozu je nutno nastavení kotle, provedené výrobcem, porovnat s místními podmínkami zásobování plynem. Případně potřebnou úpravu musí provést odborný topenář. Kondenzační kotle vyžadují speciální systém kouřovodu, resp. systém přiváděného vzduchu s kouřovodem, přizpůsobený provoznímu režimu kotle. Provedení je závislé na místu instalace a na stavebních podmínkách. Při instalaci kotle je třeba dodržet příslušná platná ustanovení stavebního řadu. Provedení kouřovodu vyžaduje schválení. Je proto vhodné včas se informovat u kompetentního kominického podniku. Při připojení na kouřovod odolný vůči vlhkosti se musí zkontrolovat jeho použitelnost pro kondenzační provoz - je třeba respektovat minimálně přípustnou teplotu spalin. Při instalaci není nutno brát zřetel na odstupy soustředného systému kouřovodu a kotle k hořlavým stavebním prvkům. Při jmenovitém tepelném výkonu kotle se nedosahuje vyšších teplot konstrukčních prvků než 85 C! Zřízení kondenzačního kotle je nutno ohlásit příslušným úřadům pro správu odpadních vod. Rozhodující pro vypouštění kondenzační vody do veřejné kanalizace jsou komunální ustanovení pro odpadní vody. Kondenzační voda z kotle Domolight nedosahuje požadovaných mezních hodnot pro Koncentraci obsahu látek odpadní vody ve spalinových kondenzátech, uvedených v instrukčním listu M 51, platném v Německu. Práce na elektrickém vybavení smí provádět výhradně odborný elektrikář podle platných předpisů a norem. Při provádění elektrické přípojky se musejí dodržet platné předpisy a údaje příslušného podniku pro zásobování elektrickou energií. Požadavky na topnou vodu - hodnota ph 4,5 až 8,5 - obsah chloridu < 0 mg/litr - specifi cká vodivost < 500 µs/cm při 5 C Inhibitory nebo přísady na ochranu před zamrznutím se smějí použít pouze po dohodě s výrobcem. Difundování kyslíku např. podlahovým vytápěním netěsným vůči difusi nebo vlivem příliš malé expanzní nádoby je nutno vyloučit. Je třeba zařadit případně tepelný výměník pro oddělení systému nebo druhou expanzní nádobu. Před uvedením do provozu se musí otopná soustava jak u nové, tak i u staré instalace důkladně propláchnout. Pro následující doplňování soustavy se smí použít výhradně neupravená, čerstvá pitná voda. 6

7 Pokyny pro instalaci Místnost pro instalaci kotle Plynový kondenzační kotel se musí instalovat v místnosti, neohrožené mrazem a dobře větratelné. Není přípustné instalovat kotel v místnostech se silným výskytem prachu, v prádelnách nebo sušárnách. Obzvláště při provozu závislém na vzduchu v místnosti se nesmí kotel instalovat v prostorech, v nichž se skladují rozpouštědla, čisticí prostředky obsahující chlór, barvy, lepidla atd.. Vypařování těchto látek může vést ke korozi kotle. Na poškození kotle, způsobené těmito příčinami, se nevztahuje záruka. Pokud se kotel instaluje v místnosti, v níž se stále zdržují osoby, pak je nutno použít soustřednou soustavu pro přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin. Při instalaci kotle respektovat stupeň elektrického krytí IP 4 (PXD). Návod na instalaci Umístěte tento návod laskavě do přihrádky na zadní straně čelního krytu kotle 1. Instruujte provozovatele soustavy o manipulaci a způsobu práce kotle a o jeho bezpečnostních zařízeních. Dodržujte další technické informace k otopné soustavě Přihrádka pro návod k instalaci na zadní straně čelního krytu kotle 7

8 Pokyny pro instalaci Varianty instalace 8

9 Pokyny pro instalaci P ÌpustnÈ dèlky kou ovodu podle normy DIN 4705 Domolight 3-18 pro trubky kou ovodu z hlinìku, resp. PPS/PP Kou ovod P ipojenì kotle mm vodorovn mm svisl mm max. svisl dèlka m z visl na vzduchu v mìstnosti v öachtï B nez visl na vzduchu v mìstnosti v öachtï C 63X 60/100 60/ , 5 60/100 60/ , 5 nez visl na vzduchu v mìstnosti, soust edn v öachtï C 63X ze 60/100 na 80/15 80/15 80/15 6 max. svisl dèlka vedenì nez visl na vzduchu v mìstnosti, venkovnì stïna C 63X ze 60/100 80/15 80/15 10 na 80/15 nez visl na vzduchu v mìstnosti, pr chod st echou C 33X 60/100 60/100 60/100 1, 5 nez visl na vzduchu v mìstnosti, s oddïlen m p Ìvodem vzduchu C 83 ze 60/100 na 80/ Okrajové podmínky Spojovací trubky: vodorovné: LW = 1 m / kotel Tvarovky podle základních montážních souprav: 1 připojovací kus ke kotli, 1 revizní T-kus 1 opěrné koleno 90 Odchylné podmínky Při odchylkách od uvedených podmínek (přídavné spojovací trubky a / nebo ohyby) se snižuje maximální svislá délka kouřovodu v šachtě, resp. na venkovní stěně. Přibližně je možno počítat s následujícím snížením délky: Přídavné ohyby Na jeden ohyb se snižuje maximální přípustná svislá délka kouřovodu v závislosti na stupni ohybu: Oblouk Redukce 87 0,8 m 45 0,5 m 30 0,3 m 15 0, m Přídavné spojovací trubky Na 1 m spojovací trubky se snižuje maximální přípustná svislá délka kouřovodu o 1 m. 9

10 Pokyny pro instalaci Příklad hydraulického zapojení s kotlem Domolight 3-18 LP Soustava s jedním přímým topným okruhem a zásobníkem TUV SR 130 s vestavěným oběhovým čerpadlem topení a nabíjecím čerpadlem TUV a vestavěnými zpětnými ventily = venkovní čidlo = prostorové čidlo / dálkové ovládání 3 = termostatický ventil 4 = membránová expanzní nádoba 5 = čidlo TUV 5 10

11 Instalace Montáž na stěnu! Při provozu soustav, závislých na vzduchu z místnosti, jsou kladeny zvláštní požadavky na větrací a odvětrávací zařízení. Instalace se musí provést podle platných místních předpisů Odstranit obal - ponechat kotel na přepravní paletě - nestavět jej na přípojky. Určit místo instalace kotle a označit body upevnění. Dbát na polohu přípojky plynu, přípojek topného okruhu a kouřovodu. Upevňovací materiál pro montáž na stěnu je součástí dodávky kotle. Připevnit vodorovně nástěnnou konzolu 1. Zavěsit kondenzační kotel do nástěnné konzoly a vyrovnat jej do svislé polohy pomocí obou rozpěrných prvků. Při provozním režimu kotle závislém na vzduchu z místnosti vytvořit podle předpisů otvory pro větrání a odvětrání místnosti, v níž je kotel instalován. Jako odvětrání může případně sloužit zadní větrání kouřovodu. Při připojení na kouřovod v šachtě instalovat kondenzační kotel v blízkosti šachty - vyvarovat se velkých vodorovných délek kouřovodů. 686 zadní strana kotle Domolight Montáž na stěnu Odstranit čelní kryt kotle Trochu povolit pojistné šrouby 3. Trochu povytáhnout dole čelní kryt kotle 4 a zvednout jej nahoru Odstranění čelního krytu kotle 11

12 Instalace Přípojka plynu 1! Práce na součástech soustavy, vedoucích plyn, smí provádět pouze oprávněné odborné firmy Určit podle platných předpisů jmenovitou světlost plynového přívodního potrubí. Namontovat plynový uzavírací kohout - možnost dodávky kohoutu s protipožární pojistkou*, s použitím hasáku spojit šroubení na straně kotle s plynovou přípojkou. * Příslušenství: objed.číslo , číslo obalové jednotky HC7 Připojit bez pnutí plynové potrubí - doporučujeme instalovat plynový fi ltr Kontrola plynového potrubí 9! Maximální zkušební tlak plynové armatury: 150 mbar Při vyšších zkušebních tlacích oddělit kondenzační kotel na šroubení plynového uzavíracího kohoutu od plynového potrubí. Uzavření plynového kohoutu nepostačuje Zkontrolovat těsnost plynového potrubí včetně plynové armatury. Otevřít uzavírací kohouty plynového potrubí. Plynové potrubí odborně odvzdušnit. Přípojky Připojení kouřovodu Dodržujte k tomu laskavě pokyny k instalaci s údaji přípustných délek potrubí kouřovodu. Namontovat potrubí kouřovodu, resp. systém přívodu vzduchu / kouřovod podle návodu k montáží. Zkontrolovat těsnost kouřovodu - použít vhodný přístroj pro měření těsnosti. Statický zkušební přetlak: 1000 Pa Maximální hodnota propustnosti: 50 l/hm vztaženo na vnitřní povrch potrubí kouřovodu: A Ø60 = 0,18 m /m, A Ø80 = 0,5 m /m, A Ø100 = 0,31m /m, A Ø130 = 0,40 m /m. U soustředných systémů kouřovodů je možno zkontrolovat také obsah CO v prstencové drážce na měřícím hrdle 3. Kouřovod platí za těsný, když se pohybuje změřený obsah CO pod hodnotou 0, %. 3 1

13 Instalace Hydraulické připojení Kotel Domolight se smí používat pouze v uzavřených topných soustavách. U okruhů podlahového vytápění musí uživatel zajistit pojistku proti přehřátí. V okruhu podlahového vytápění bez oddělení systému je třeba používat pouze trubky topení nepropustné vůči kyslíku. Pokud bude požadovat výrobce plastových trubek použití chemické přísady, pak je nutno si vyžádat prohlášení o nezávadnosti pro příslušnou otopnou soustavu, zvláště pro vhodnost součástí soustavy z hliníku nebo hliníkových slitin. U podlahových systémů, v nichž není použito trubek nepropustných vůči kyslíku, se musí provést oddělení systému (tepelný výměník). V tomto případě je třeba okruh podlahového vytápění zvláště zajistit (tlaková expanzní nádoba, pojistný ventil). Zajištění proti nedostatku vody není zapotřebí, zajištění přebírá tlakový snímač. Hořák se uvede do provozu teprve po zvýšení tlaku soustavy nad 0,5 bar. Topný okruh nevyžaduje minimální oběžné množství vody. Pojistný ventil (3 bar) je již v kotli zabudován. Na přípojce vratné vody do kotle se nainstaluje fi ltr. Příprava TUV Kondenzační kotel Domolight 3-18 LP je vybaven nabíjecím čerpadlem zásobníku TUV. Nabíjecí čerpadlo zásobníku TUV a regulátor teploty TUV uvádí v činnost čidlo TUV, které musí být instalováno v zásobníku TUV. Nedosáhne-li teplota zásobníku TUV požadované hodnoty o 6 K, zapne se nabíjecí čerpadlo TUV a vypne se oběhové čerpadlo vytápění. Diagram čerpadla ukazuje zbývající dopravní výšku v závislosti na objemovém průtoku pro vytápění zásobníku TUV, která je ještě k dispozici. Výstupní voda ze zásobníku TUV a vratná voda do zásobníku TUV se připojuje na přípojkách 1 a kondenzačního kotle. Čidlo TUV zasunout do jímky zásobníku TUV až k dorazu. potrubí výstupní vody z kotle Přípojky Zb vajìcì dopravnì v öka obïhovèho Ëerpadla topenì s Domopac 3-18 LP 4, , dopravnì v öka v m 3,5 50 Zbývající dopravní výška pøi 1,03 m 3 /hod. = 305 mbar - 55 mbar = 55 mbar 00 potrubí vratné vody do kotle 1,5 1,03 m 3 /hod. odpovídá zatížení 18 kw a t 15K , , 0,4 0,6 0,8 1 1, 1,4 1,6 1,8,,4,6 objemov pr tok v m 3 /hod. odpor na stranï vody v mbar 55 max. dopravnì tlak UPS Domopac 3-18 LP Diagram čerpadla 13

14 Instalace sìùov p Ìpojka 30 V st Ìd./50 Hz venkovnì Ëidlo prostorovè Ëidlo (s p Ìdavnou deskou) Pozor! P ed mont ûnìmi pracemi odpojit za ÌzenÌ od p Ìvodu el. proudu! (09717/09.01/de) Schéma připojení Elektrická přípojka! Elektrické připojení smí provést výhradně odborný elektrikář. Je nutno dodržet platné směrnice a místní předpisy a normy. Při práci na elektrických zařízeních se musejí vypnout přívody proudu na všech pólech Přívod elektrického proudu ze sítě je nutno vést přes nouzový spínač na všech pólech - rozevření kontaktů minimálně 3 mm pro každý pól. Jištění síťové přípojky s hodnotou 6 A provede uživatel. Připojovací kabel do sítě připojí uživatel Pro připojení venkovního čidla, resp. instalaci přídavné desky pro prostorové čidlo. Vyšroubovat upevňovací šrouby 1 a čelo ovládacího panelu kotle sklopit dolů. Vodič venkovního čidla vést kabelovou průchodkou 3 a připojit na svorkovnici 5. Nasadit přídavnou desku pro prostorové čidlo 6 na desku relé a přišroubovat. Připojovací vodič prostorového čidla vést kabelovou průchodkou 3 a připojit na svorkovnici na desce 6. Připojovací vodiče do sítě vést kabelovými příchytkami 7 a upevnit. Zkontrolovat pevné uložení všech elektrických přípojek a konektorových spojů. Čelo ovládacího panelu opět přiklopit a přišroubovat. Vodiče pro čidla uložit s minimálním odstupem 10 cm od síťových vodičů

15 Instalace Odvod kondenzované vody Je nutno dodržet ustanovení místních podniků pro správu kanalizace. Ke kotli Domolight je možno v případě potřeby dodat neutralizační zařízení**. ** Příslušenství: - Neutralizační box, objed. čís , obalová jednotka čís. HC33 - Nástěnný držák, objed. čís , obalová jednotka čís. HC34 Zvláštní odvod kondenzované vody kouřovodu může odpadnout, voda bude odváděna společně s kondenzovanou vodou z kotle přes sifón v kotli Domoplus. Kondenzační kotle ochlazují spaliny vhodným způsobem až pod rosný bod vodní páry. Přitom vznikající kondenzovaná voda má obvykle hodnotu ph v rozmezí od 3,5 do 4,5. Pokud je vzhledem ke komunálním předpisům předepsána neutralizace, pak je možno zvýšit pomocí neutralizačního zařízení hodnotu ph nad minimální hodnotu ph 6,5. Vypotřebovaný granulát není žádným zvláštním odpadem. Může se v suchém stavu přidat k normálnímu odpadu z domácnosti, případně je třeba jej nechat předtím vyschnout. Neutralizační zařízení

16 Uvedení do provozu Naplnit otopnou soustavu vodou! Kotel smí uvést do provozu výhradně odborná oprávněná servisní fi rma, zaškolená autorizovaným dovozcem Před uvedením do provozu musí být otopná soustava zcela vyprázdněna a propláchnuta. Následně se smí soustava naplnit pouze neupravenou, čerstvou, pitnou vodou. Provoz bez naplněného sifónu pro kondenzovanou vodu může vést k poškození kondenzačního kotle! Pro použití inhibitorů je buď nutno zajistit od výrobce potvrzení o nezávadnosti nebo provést oddělení systému. Naplnění sifónu kondenzované vody Soustavu naplnit a odvzdušnit - oběhové čerpadlo ponechat mimo provoz. Otevřít ventil 1 a naplnit sifón kondenzované vody. Ventil opět zavřít. Zkontrolovat tlak soustavy na manometru - minimální provozní přetlak kotle: 0,5 bar. Přezkoušet těsnost na straně vody. 16

17 Uvedení do provozu Zkontrolovat připojovací tlak plynu Zavřít plynový uzavírací kohout. Povolit šroub na odběru pro měření 1 o dvě otáčky. Připojit přístroj pro měření tlaku. Otevřít plynový uzavírací kohout. Zkontrolovat připojovací tlak plynu na odběru pro měření Pokud se změřený tlak odchyluje! od přípustného tlakového rozsahu zemní plyn H: 1,7 -,5 kpa, uvádění do provozu přerušit. Informovat podnik pro zásobování plynem. 1 Zavřít plynový uzavírací kohout. Odstranit měřicí přístroj. Zašroubovat odběr pro měření 1. Otevřít plynový uzavírací kohout. Zkontrolovat těsnost odběru pro měření postřikem přípravku pro hledání netěsností. Nastavení hořáku Plynový kondenzační kotel je nastaven od výrobce na zemní plyn H, W s = 15,0 kwh/m 3, připojovací tlak,0 kpa. Od výrobce nastavený výkon hořáku při topném provozu: 18,5 kw při přípravě TUV: 18,5 kw Nastavení hořáku se provádí výhradně kontrolou obsahu CO spalin při maximálním výkonu. Porovnat údaje na typovém štítku přístroje s druhem plynu, který je k dispozici v místě instalace. Je-li k dispozici zemní plyn H, W S = 1,0-15,7 kwh/m 3, je možno kotel bez dalšího přednastavení uvést do provozu. Nastavit provozní spínač 3 do polohy I, hořák se uvede do provozu. Uvést kotel na maximální výkon - současně stisknout po dobu cca sekund tlačítka a. - nastavit výkon hořáku pomocí tlačítek + a - : P = max. výkon. Kontrola připojovacího tlaku plynu Nastavení hořáku A B 3 17

18 Uvedení do provozu Odstranit plastovou uzavírací zátku 1 z měřícího hrdla. Měřicím přístrojem zkontrolovat obsah CO ve spalinách. Zemní plyn H Obsah CO : 9,0 %, přebytek vzduchu cca 1,5 Od odchylky ± 0,5 % nastavení hořáku opravit. S použitím šroubu nastavit průtočné množství plynu, dokud není dosaženo potřebného obsahu CO. Otáčení doleva = zvyšování CO Otáčení doprava = snižování CO Zkontrolovat obsah CO ve spalinách. Po provedeném nastavení stisknout tlačítko. Nastavit provozní spínač 3 do polohy 0. Odstranit měřicí přístroj a plastovou uzavírací zátku 1 znovu nasadit na hrdlo Nastavení hořáku A B 3 18

19 Uvedení do provozu Přizpůsobení výkonu Nastavením procentuálního výkonu kotle je možno provést přizpůsobení maximálního výkonu pro topný provoz, viz tabulka a návod k regulátoru kotle. Pro přípravu TUV je hořák přednastaven od výrobce na maximální výkon. Programování regulátoru kotle Nastavit vestavěný regulátor s použitím jeho návodu k obsluze. Nastavení teploty TUV Stisknout tlačítko a pomocí tlačítek + a - zadat požadovanou teplotu (10-80 C) a uložit tlačítkem AUTO. Zkontrolovat teplotu TUV a průtočné množství, resp. znovu nastavit. Nastaviteln v kon ho ku Domopac 3-18 LP ZatÌûenÌ kw Ot Ëky dmychadla ot/min. Hodnota nastavenì % 18, , , , , , , Instruovat uživatele soustavy o obsluze Vyplnit protokol o uvedení soustavy do provozu Vypnutí soustavy Znovu nasadit čelní kryt kotle 1 a utáhnout zajišťovací šrouby. Nastavit provozní spínač 3 do polohy 0. Uzavřít plynový uzavírací kohout. Odstranění čelního krytu kotle A B 3 19

20 Protokol o uvedení do provozu Zaökrtnout uvedenè pr ce XXX, resp. vepsat namï enè hodnoty Datum InstalaËnÌ firma Soustava Kontrola tïsnosti plynovèho potrubì Kontrola vedenì spalovacìho vzduchu a spalin Kontrola tïsnosti vedenì kou ovodu Kontrola neutralizaënìho za ÌzenÌ, pokud je k dispozici Porovn nì daj na ötìtku kotle se st vajìcìm druhem plynu Wobbeovo ËÌslo W 0 (mezin rodnì oznaëenì W S ) st vajìcìho druhu plynu kwh/m 3 ProvoznÌ v h evnost H UB (mezin rodnì oznaëenì H IB ) st vajìcìho druhu plynu kwh/m 3 Kontrola p ipojovacìho tlaku plynu (provoznìho tlaku) Kotlov teplota Teplota spalin/ teplota mìstnosti ZmÏ enì obsahu oxidu uhliëitèho (CO ) ve spalin ch ZmÏ enì obsahu oxidu uhelnatèho (CO) ve spalin ch UrËenÌ komìnov ch ztr t mbar C C / C % ppm % ProvedenÌ funkënì kontroly NastavenÌ regul toru Uûivatel soustavy byl instruov n o obsluze a byl mu p ed n n vod k obsluze Podpis / razìtko firmy 0

21 Údržba Odstavení z provozu Nastavit provozní spínač 1 do polohy 0. Nouzový spínač nastavit do polohy AUS (vypnuto). Uzavřít plynový uzavírací kohout. Uzavřít kohout výstupní vody do topení a vratné vody z topení. 1 A B Odstranit čelní kryt kotle Trochu povolit zajišťovací šrouby. Trochu povytáhnout dole čelní kryt kotle 3 a zvednout jej nahoru Odstranění čelního krytu kotle 1

22 Údržba Demontáž hořáku! Hořák a tepelný výměník mohou být horké - hrozí nebezpečí popálení! Vytáhnout zapalovací kabel 1. Odpojit připojovací konektor dmychadla. Stáhnout tlumič hluku 3. Vyšroubovat pojistný šroub automatiky hořáku 4 a odstranit automatiku hořáku. Odšroubovat převlečnou matici 5 plynové přípojky. Odšroubovat dlouhé matice 6. Zvednout ventilátor s plynovým-vzduchovým kanálem 7 a vyjmout Po vychladnutí hořáku: Vyjmout válcovitý hořák 8 kompletně s těsněním a zkontrolovat jeho znečištění. Válcovitý hořák případně vyčistit s použitím stlačeného vzduchu. Zkontrolovat tepelný výměník Pomocí kapesní svítilny a zrcátka 9 zkontrolovat znečištění tepelného výměníku

23 Údržba Je-li tepelný výměník značně znečištěn, je třeba ho vymontovat Odpojit připojovací kabely 1 +. Otevřít vypouštěcí kohout 3. Po úplném vyprázdnění tepelného výměníku: Vytáhnout odtokovou hadici kondenzované vody 4. Odšroubovat převlečnou matici potrubí výstupní vody 5. Vyjmout těsnění. Odšroubovat převlečnou matici potrubí vratné vody 6. Vyjmout těsnění. Ohnout aretaci 7 nahoru a vysunout kouřovod 8 nahoru. Tepelný výměník 9 trochu nadzvednout a vyjmout. Vyjmout horní zpomalovací těleso 10. Demontáž vany pro kondenzát Odšroubovat dlouhé matice 11. Odebrat vanu na kondenzát 1 s těsněním. Odstranit svorku 13. Vyjmout spodní zpomalovací těleso Vyčistit tepelný výměník Vyčistit vnitřní část tepelného výměníku pomocí tvrdého kartáče. Odstranit zbytky spalování vysavačem prachu nebo vodním paprskem Sestavit tepelný výměník Nasadit spodní zpomalovací těleso* 14 a upevnit svorkou 13. * Případně vyměnit, viz katalog náhradních dílů Nasadit vanu na kondenzát 1 kompletně s těsněním. Znovu našroubovat dlouhé matice 11. Nasadit horní zpomalovací těleso** 10. ** Případně vyměnit, viz katalog náhradních dílů Namontovat tepelný výměník Nasadit tepelný výměník 9 do držáků ve skříni kotle. Nasunout trubku kouřovodu 8 do připojovacího kusu, aretace trubky 7 musí zaskočit. Našroubovat převlečnou matici výstupního potrubí 5 s novým těsněním. Našroubovat převlečnou matici vratného potrubí 6 s novým těsněním. Nasadit odtokovou hadici kondenzované vody 4. Uzavřít vypouštěcí kohout 3. Nasadit připojovací kabely

24 Údržba ,5 ± 0,5 1 Zkontrolovat zapalovací elektrodu Zkontrolovat zapalovací elektrodu 1, zda není opálená, přezkoušet vzdálenost elektrod, elektrodu případně vyměnit. Potřebná vzdálenost elektrod: 3,5 ± 0,5 mm Montáž hořáku Nasadit válcovitý hořák s otvorem pro zapalovací svíčku dopředu. Usadit ventilátor s kanálem plyn-vzduch 3. Našroubovat dlouhé matice 4. Našroubovat převlečnou matici plynové přípojky 5 kompletně s těsněním (případně vyměnit). Nasadit zapalovací kabel 6. Nasadit automatiku hořáku 7 a přišroubovat pojistný šroub. Nasunout připojovací konektor dmychadla 8. Nasadit tlumič hluku Kontrola zařízení Otevřít potrubí výstupní a vratné vody. Zkontrolovat stav vody - v případě potřeby vodu doplnit a soustavu odvzdušnit - minimální přetlak: 0,5 bar. Zkontrolovat těsnost na straně vody. 4

25 Údržba Kontrola funkce Otevřít uzavírací kohout plynu. Uvést kondenzační kotel do provozu. Zkontrolovat plynové potrubí od uzavíracího plynového kohoutu až včetně plynové armatury - postříkat antikorozním sprejem pro hledání netěsností - sprej nestříkat na elektrické vodiče.! Maximální zkušební tlak plynové armatury 150 mbar. Při zjištění netěsností plynovou armaturu a / nebo plynové potrubí vyměnit a znovu zkontrolovat těsnost. Zkontrolovat nastavení hořáku. Změřit spaliny a výsledky zaprotokolovat. Není-li možno nastavit správnou hodnotu CO, přezkoušet otáčky ventilátoru, zkontrolovat znečištění celého zásobování spalovacím vzduchem a zúžení průřezů. Zkontrolovat elektrické spoje. Přezkoušet správné usazení čidel. Zkontrolovat funkci regulačních a pojistných zařízení. Zkontrolovat funkci kotlového oběhového čerpadla. Přezkoušet funkci automatického odvzdušňovače. Zkontrolovat funkci děliče vody. Nasadit čelní kryt kotle 1 a přišroubovat upevňovacími šrouby. Přezkoušet nastavení a funkci ekvitermního regulátoru podle jeho návodu. Nasazení čelního krytu kotle Uvést kotel na maximální výkon Po dobu přibližně sekund stisknout současně tlačítka a. Nastavit výkon hořáku s použitím tlačítek + a - : P = maximální výkon Zkontrolovat ionizační proud (max.) Vyvolat nabídku #MESSUNGEN (měření). Vyvolat ISTROM. Ionizační proud při maximálních otáčkách: 6-8 µa. Stisknout tlačítko. Uvést kotel na minimální výkon Po dobu přibližně sekund stisknout současně tlačítka a. Nastavit výkon hořáku s použitím tlačítek + a - : P- = minimální výkon Zkontrolovat ionizační proud (min.) Vyvolat nabídku #MESSUNGEN (měření). Vyvolat ISTROM. Ionizační proud při minimálních otáčkách: > 1,5 µa. Stisknout tlačítko. Teplotní čidla Pro teplotní čidla jsou v tabulkách na další stránce uvedeny hodnoty odporu při různých teplotách. Při podezření na defektní čidlo je možno pomocí měřicího přístroje s příslušným rozsahem měření (např. multimetr) zkontrolovat odpor při různých teplotách. Aby se zamezilo chybnému měření, musí být čidlo ze svorkovnice v ovládacím panelu kotle vypojeno. Pojistky přístroje Řídicí modul hořáku kondenzačního kotle je jištěn přes pojistky, které jsou přístupné po odebrání čelního krytu ovládacího panelu: F1 pojistka 4 V: 4 A setrvačná F pojistka sítě: 4 A setrvačná Při odstavení z provozu v ročních obdobích s nebezpečím ohrožení mrazem Soustavu vyprázdnit - vyprázdnit zbytky z kotle pomocí vypouštěcího kohoutu na tepelném výměníku. 5