ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ OBCE JANOVICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ OBCE JANOVICE"

Transkript

1 OBEC JANOVICE ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ OBCE JANOVICE SCHVÁLENÝ USNESENÍM RADY OBCE JANOVICE DNE S ÚČINNOSTI OD V JANOVICÍCH,

2 ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ OBCE JANOVICE Rada obce Janovice svým usnesením ze dne vydává ve smyslu zákona č. 256/2001 Sb., Řád veřejného pohřebiště. Článek I Úvodní ustanovení 1. Řád veřejného pohřebiště (dále jen řád) se vydává na základě zákona č. 256/2001 Sb., po předchozím souhlasu Okresního úřadu ve Frýdku-Místku ze dne , čj. RRR/ Řád veřejného pohřebiště, upravuje správu veřejného pohřebiště (dále jen pohřebiště) obce Janovice, práva a povinnosti osob, kterým svědčí právo nájmu místa na pohřebišti, dále osob, které zde vykovají objednané činnosti a návštěvníků pohřebišť, to vše v souladu se zákonem č. 256/2001 Sb. 3. Ustanovení tohoto řádu se vztahuje jen na pohřebiště zřízené obcí Janovice na parc. č. 2529/2. 4. Provozovatelem pohřebiště je Obec Janovice zastoupená starostou obce, IČO se sídlem Janovice 83, Frýdlant n. Ostr. Článek II Působnost řádu pohřebiště 1. Ustanovení tohoto řádu se vztahují na areál pohřebiště v Janovicích, jehož součástí jsou: - místa na ukládání lidských pozůstatků do hrobů, - místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobek, - místa pro ukládání zpopelněných lidských ostatků v urnách, - smuteční obřadní síň. 2. Řád je závazný pro provozovatele pohřebiště a dále pro subjekty, zajišťující pohřební služby, pro obstaravatele pohřebních a jiných úkonů, nájemce hrobových a urnových míst, objednatele a zhotovitele služeb, návštěvníky pohřebiště včetně osob, které zde s prokazatelným souhlasem správce pohřebiště nebo nájemce provádějí práce a pro ostatní veřejnost. Článek III Rozsah poskytovaných služeb 1. Na pohřebišti v Janovicích jsou poskytovány tyto služby: - nájem místa pro hroby a hrobky, - pro uložení lidských ostatků v urnách, - nájem obřadní smuteční síně, - správa a údržba pohřebiště, včetně komunikací a zeleně, - vedení předepsané evidence související s provozováním pohřebiště, 2

3 - zajišťování likvidace hřbitovních odpadů, - spravování a udržování objektů na pohřebišti (obřadní síně, komunikací, inženýrských sítí, oplocení apod.), - vykonávání dozoru na dodržování tohoto řádu. 2. V souladu se stanoviskem okresního hygienika je na základě zákona tímto řádem pro uložení lidských ostatků do hrobu stanovená tlecí doba v délce 15-ti let. Článek IV. Povinnosti návštěvníků pohřebiště, způsob a pravidla užívání zařízení a doba zpřístupnění pohřebiště 1. Pohřebiště je veřejně přístupné v době: - od 1. října do konce března denně od hod. do hod. - od 1. dubna do konce září denně od hod. do hod. V den Památky zesnulých, včetně předcházející soboty a neděle od hod. do hod. Provozovatel je oprávněn povolit odůvodněnou výjimku individuálním povolením. Návštěvníci jsou povinni opustit pohřebiště do konce uzavírací doby bez upozornění. 2. Provozovatel pohřebiště může z oprávněných důvodů přístup veřejnosti na pohřebiště nebo jeho část dočasně omezit nebo zakázat, např. v době provádění terénních úprav, exhumací apod. pokud nelze zajistit bezpečnost návštěvníků. Provozovatel zabezpečí v zimním období nezbytnou údržbu hlavní komunikace k zajištění bezpečnosti. 3. Dětem do 10-ti let věku je povolen vstup na pohřebiště jen v doprovodu dospělých osob. 4. Osobám pod vlivem návykových a psychotropních látek je vstup na pohřebiště zakázán. Rovněž je zakázáno požívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek na pohřebišti. 5. Motorová vozidla mohou na pohřebiště vjet a zdržovat se jen s prokazatelným souhlasem provozovatele, po předchozí úhradě poplatku a za podmínek stanovených provozovatelem. Na pohřebišti není dovolená jízda jinými vozidly s výjimkou vozíků invalidních občanů, kteří jsou zproštění poplatku. Chodci mají vždy přednost před vozidly. 6. Rovněž je na pohřebišti zakázáno pohybovat se na kolech, kolečkových bruslích, koloběžkách, skateboardech. 7. Návštěvníci jsou povinní chovat se na pohřebišti důstojně a pietně s ohledem na toto místo, řídit se řádem pohřebiště. Zejména není dovoleno chovat se hlučně, používat audio a video přijímače, kouřit, odhazovat odpadky mimo odpadové nádoby, vodit na pohřebiště psy, kočky a jiná zvířata a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům než k jakým jsou určeny. 8. Z hygienických důvodů není dovoleno pít vodu ze studny nebo jí odnášet mimo pohřebiště. 3

4 9. Rozsvěcovat svítidla na pohřebišti je dovoleno jen když jsou vhodným způsobem zabezpečena proti vzniku požáru. Provozovatel může v odůvodněných případech používání svítidel omezit nebo i zakázat. 10. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů, včetně dílů hrobového zařízení na zelené pásy a kolem hrobových míst není dovoleno. Nádoby na odpady a kontejner slouží jen pro odpady z pohřebiště - mimo stavební odpad. 11. Na pohřebišti je povoleno provádět práce pouze v takovém rozsahu a způsobem, který stanoví tento řád a provozovatel. 12. Smuteční obřadní síň slouží k obřadům pro rozloučení se zemřelými, uloženými v konečné rakvi před uložením do hrobu, hrobky, nebo odvozem ke zpopelnění, nebo k rozloučení se zpopelněnými pozůstatky a to všem občanům, i členům jakékoli registrované církve, za rovných podmínek. Jiný způsob užití obřadní síně ke smutečnímu obřadu může povolit provozovatel jen po vlastním uvážení a v souladu se zákonem. Provozní doba se upravuje podle potřeby objednatelů a kapacity obřadů. 13. Obřadní síň lze používat na základě uzavřeného smluvního vztahu mezi provozovatelem a objednatelem a za úplatu dle platného ceníku. 14. Všechny osoby, vykonávající činnosti, související se zajištěním řádného provozu pohřebiště, jsou povinný tak činit v souladu se zák. č. 256/2001 Sb., a ostatními právními normami,upravujícími takovou činnost, dodržovat tento řád, a to vždy s vědomím provozovatele pohřebiště, nebo jeho předchozím souhlasem, je-li ho dle tohoto řádu potřeba. Provozovatel pohřebiště je povinen: Článek V. Provozovatel pohřebiště a jeho povinnosti 1. Provozovat pohřebiště v souladu se zákonem, tímto zveřejněným řádem a zvláštními právními předpisy, ( zákony o odpadech, o ochraně osobních údajů a shromažďování apod.). 2. Stanovit stejné podmínky pro sjednání nájmu hrobového místa pro každého nájemce. 3. Zdržet se ve styku s pozůstalými chování nešetrného k jejich citům a umožnit při smutečních obřadech účast registrovaných církví, náboženských společností a jiných osob v souladu s projevenou vůli osob, které sjednaly pohřbení. 4. Vést evidenci související s provozováním pohřebiště v rozsahu dle ustan. 21, odst. 1 zákona ( o zemřelých, o nájemci, o hrobovém zařízení, o způsobu uložení lidských pozůstatků a ostatků a jiné předepsané zákonem). Současně je povinen udržovat aktuální plán pohřebiště s vedením evidence volných hrobových míst. Zájemcům o uzavření nájemní smlouvy je povinen na jejich žádost nechat nahlédnout do plánu pohřebiště a evidence volných míst. 4

5 5. V případě zákazu pohřbívání bezodkladně písemně informovat nájemce hrobových míst, pokud je mu známa jejich adresa a současně informovat veřejnost o tomto zákazu v místě na daném pohřebišti obvyklém. 6. V případě rušení pohřebiště provozovatel postupuje dle ustanovení 24 zákona a je bezodkladně povinen ve směru k zúčastněným osobám a veřejnosti splnit veškerou informační povinnost. 7. Připravit k pronájmu místa pro hroby, hrobky a urnová místa. Pronajímat tato místa a provádět obnovu nájmu zájemcům za podmínek stanovených zákonem a řádem tak, aby vznikly ucelené řady či skupiny hrobových míst stejného charakteru a rozměru. Žádný zájemce o pronájem místa ne pohřebišti nemá nárok na individuální umístění hrobového místa mimo vymezený prostor stejného charakteru a rozměru. 8. Zabezpečovat výkopy hrobů a služby, souvisejících s pohřbíváním, exhumacemi a ukládáním zpopelněných ostatků. Tuto povinnost může provozovatel zajisti i u jiného subjektu. 9. Zajišťovat údržbu veřejné zeleně na pohřebišti, včetně údržby veřejných travnatých ploch, opuštěných hrobových míst, vyhrazených ploch a okolí hřbitova. 10. Zajišťovat pořádek a čistotou na pohřebišti, odklízení a likvidaci odpadu v souladu s obecně závaznou vyhlášku č. 1/ Umožnit oprávněným osobám provedení exhumace za podmínek stanovených zákonem o pohřebnictví a tímto řádem. 12. Písemně upozornit nájemce na skončení sjednané doby nájmu nejméně 90 dnů před jejím skončením. Není-li znám trvalý pobyt, nebo sídlo nájemce znám, uveřejní tuto informaci na místě pohřebiště obvyklým, nejméně 60. dnů před skončením sjednané doby. 13. Během doby trvání nájmu zajistit k hrobovému místu přístup a zdržet se jakýchkoli zásahu do hrobového místa, s výjimkou případu, kdy je nezbytné bezodkladně zajisti bezpečný provoz pohřebiště. Článek VI Užívání hrobového místa 1. Nájem hrobového místa (dále jen nájem) vzniklá na základě smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště a nájemcem ( dále jen smlouva o nájmu). Smlouva o nájmu musí mít písemnou formu a musí obsahovat výši nájemného a výši úhrady za služby spojené s nájmem. Výše nájemného a ceny služeb jsou stanoveny cenovým výměrem, který vydává obec. 2. K uzavření smlouvy o nájmu je nájemce povinen poskytnout pronajímateli veškeré údaje jejíchž vedení je předepsáno ustanovením 21, odst. 1 zákona, kterými jsou: - jméno a příjmení osoby, jejíž lidské pozůstatky jsou na pohřebišti ukládány, místo a datum narození a úmrtí a její rodné číslo, - záznam o nebezpečné nemoci, pokud osoba, jejíž lidské pozůstatky mají být uloženy do hrobu nebo hrobky, byla touto nemoci nakažena, 5

6 - jméno a příjmení adresu místa trvalého pobytu a rodné číslo nájemce hrobového místa, - údaje o hrobovém zařízení daného hrobového místa, - údaje o vlastníku, není-li vlastníkem nájemce a to nejméně v rozsahu jméno, příjmení, trvalý pobyt, datum narození, - změny výše uvedených údajů a skutečnosti je nájemce povinen bez zbytečného odkladu oznámit provozovateli pohřebiště. 3. V případě, že se jedná o nájem hrobového místa v podobě hrobu, musí být doba, na níž se nájem uzavírá, stanovena tak, aby odpovídala tlecí době stanovené pro pohřebiště. 4. Nájem hrobového místa lze sjednat i na dobu předcházející pohřbení nebo uložení urny. Rada obce může omezit maximální délku pronájmu místa na pohřebišti ne však více než je stanovaná tlecí doba. Podnájem hrobového místa je zakázán. 5. Uzavřením nájemní smlouvy k hrobovému místu na pohřebišti vzniká nájemci právo zřídit na pronajatém místě hrob, hrobku, urnové místo, včetně vybudování zařízení (rám, krycí desky apod.), to vše v souladu s nájemní smlouvou, tímto řádem a pokyny provozovatele pohřebiště, s následnou možností uložit v tomto místě lidské pozůstatky a ostatky. 6. Nájemce má právo smluvně převést nájemní právo k hrobovému místu na třetí osobu jen prostřednictvím provozovatele pohřebiště, na základě předložené smlouvy o převodu uvedených věcí do vlastnictví jiné osoby, nezůstávají-li nadále jeho vlastnictvím. 7. Je-li nájemcem fyzická osoba, přechází právo nájem na dědice. Je-li nájemce právnická osoba, přechází právo nájmu na jeho právního zástupce. Ti jsou povinní doložit provozovateli titul k přechodu nájmu a sdělit údaje, potřebné k vedení evidence, předepsané zákonem. 8. Nájemce je povinen vlastním nákladem zajišťovat údržbu pronajatého hrobového místa v rozsahu stanoveném smlouvou o nájmu. 9. Provozovatel může odstoupit od smlouvy o nájmu, jestliže nájemce neuhradí dlužné nájemné nebo úhradu za služby do 3 měsíců ode dne, kdy ho k tomu provozovatel písemně vyzval. 10. Jestliže nájemce podá před uplynutím sjednané doby nájmu návrh na prodloužení smlouvy o nájmu, může provozovatel pohřebiště jeho návrh odmítnout jen v případě, že nájemce. - neplní své povinnosti podle odst. ř. této části řádu, - neuhradil dlužné nájemné nebo úhradu za služby do 3 měsíců ode dne, kdy byl k tomu provozovatelem písemně vyzván, - v případě, má-li být pohřebiště zrušeno podle 24 odst. 1 zákona. 11. Pokud si nájemce po skončení nájmu neodeberte hrobové zařízení včetně urny, postupuje provozovatel pohřebiště podle 20, písm. g) bod 4 a 5, zák. č. 256/2001 Sb Uložení konstrukce pro ukládání vykopané zeminy při výkopu vedlejšího hrobu, nutných kamenických pracích na přilehlém hrobovém místě, to vše v odůvodněných případech a na nezbytně nutnou dobu, není omezením místa, nebo zařízení a vznikne-li tímto škoda, je povinen hrobové místo uvést do původního stavu, nebo škodu nahradit ten, kdo škodu způsobil. To platí i v případě, že škůdce ke své činnosti přibral třetí osobu. Je zakázáno 6

7 odkládat díly hrobového zařízení na sousední hrobové místo, nebo je opírat o sousední hrobové zařízení. 13. Nájemce je povinen provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení následovně: - nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu plochy hrobového místa, - zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem, který by narušoval svým vzhledem okolí, aby travní porost nedosáhl květenství, - průběžně a na vlastní náklady zajišťovat údržbu hrobového zařízení tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemníků a dalších osob, - odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště a uložit je do určených nádob a kontejneru, - neprodleně zajistit opravu hrobového zařízení s narušenou stabilitou, ohrožující zdraví a životy, nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je provozovatel pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnosti na náklady a riziko nájemce hrobového místa. 14. Při užívání hrobového místa je nájemci zakázáno manipulovat s lidskými ostatky. Se zpopelněnými lidskými ostatky může nájemce manipulovat a ukládat je na pohřebišti pouze s vědomím provozovatele, přitom je povinen provozovateli sdělit veškeré údaje, jejichž vedení je předepsáno v článku VI odst. 2 tohoto řádu. 15. Nájemce je povinen strpět číselné označení hrobových míst, provedené provozovatelem pohřebiště, tato čísla nepřemísťovat, nepoškozovat a nepoužívat k jiným účelům. 16. Po zániku nájmu se lidské ostatky, pokud se nájemce o ně nepostaral, ponechají na dosavadním místě. Při nájmu hrobového místa novému nájemci budou tyto ostatky uloženy pod úroveň dna hrobu, nejníže však 0,5 metrů nad úroveň spodní vody. Článek VII Podmínky zřízení hrobky, náhrobku, hrobového zařízení 1. Ke zhotovení hrobky, náhrobků, hrobového zařízení na pohřebišti, nebo úpravě již existujících je oprávněn pouze vlastník, nebo jím zmocněná osoba po předchozím prokazatelném souhlasu provozovatele pohřebiště za jím stanovených podmínek. 2. Při provádění prací směřujících ke zhotovení, údržbě, opravám, nebo odstranění věcí na pronajatém hrobovém místě je vždy třeba předchozího prokazatelného souhlasu nájemce, neprovádí-li tyto práce sám, přičemž je ten, kdo tyto práce provádí povinen činit tak dle pokynu provozovatele u pohřebiště, nájemní smlouvy, tohoto řádu a zákona. 3. Podmínky ke zřízení hrobového zařízení mimo hrobky určuje provozovatel v rozsahu: - určí rozměry, tvar hrobového zařízení, případně druh použitého materiálu, minimální hloubku základu, šířku uliček mezi hrobovým zařízením, způsob uložení zeminy a odpadu. Jednotlivé díly hrobového zařízení musí být mezi sebou pevně spojeny, - nápisy na náhrobcích nesmí být v rozporu s obecně závaznými normami. 4. V případě, že je místo na pohřebišti pronajato ke zřízení hrobky, je nájemce oprávněn zřídit hrobku způsobem, v rozsahu a za podmínek stanovených souhlasem provozovatele ke zřízení hrobky, který je jako příloha nedílnou součástí nájemní smlouvy. 7

8 5. V průběhu zhotovování, údržby, oprav, nebo odstraňování hrobového zařízení na pohřebišti odpovídá nájemce za udržování pořádku, za skladování potřebného materiálu na místech určených provozovatelem pohřebiště. Odstraňovaný stavební materiál, náhrobky, či jejich části, stejně tak i vykopanou zeminu je nájemce povinen nejpozději před přerušením práce téhož dne odvézt na určené místo skládky a případně uložit do kontejneru. Při těchto prácích nesmí být průchodnost cest a uliček nijak omezována. 6. Po skončení uvedených prací je nájemce povinen na svůj náklad uvést okolí hrobového místa a místa, která znečistil do původního stavu nejpozději však do 48 hodin. Ukončení prací je nájemce povinen ohlásit provozovateli pohřebiště a je povinen uhradit náklady spojené s odvozem a likvidaci odpadu, vzniklého při pracích na hrobovém místě, pokud tak neučinil na vlastní náklady. 7. Na pronajatém místě lze vysadit strom nebo keř pouze s předchozím písemným souhlasem provozovatele pohřebiště. Provozovatel může nájemci přikázat odstranění vysazené dřeviny bez jeho souhlasu, případně odstranit takovou to výsadbu na náklad nájemce. 8. Vlastník hrobového zařízení je oprávněn s tímto nakládat bez omezení vlastnických práv, včetně odstranění hrobového zařízení z pohřebiště po předchozím projednání s provozovatelem. Článek VIII Ukládání lidským pozůstatků a exhumace lidských ostatků 1. Hroby pro ukládání lidských pozůstatků musí splňovat následující požadavky: - jejich hloubka musí být u dospělých osob a dění od 10 let nejméně 1,5 m, u dětí do 10 let nejméně 1,2 m, - dno hrobu musí ležet nejméně 0,5 m nad hladinou podzemní vody, - boční vzdálenost mezi jednotlivými hroby musí činit nejméně 0,3 m, - rakev s lidskými pozůstatky musí být po uložení do hrobu zasypána zkypřelou zeminou ve výši minimálně 1,2 m. 2. Před uplynutím tlecí doby mohou být do téhož hrobu loženy další lidské pozůstatky, pokud je možné je umístit nad úroveň naposledy pohřbených lidských ostatků a vrstva ulehlé zeminy nad rakví bude činit nejméně 1 m. 3. Před uplynutím tlecí doby mohu být ostatky exhumovány na žádost nájemce hrobového místa jen se souhlasem okresního hygienika, nařídí-li exhumace v trestním řízení soud, nebo státní zástupce. Náklady na exhumace hradí ten, kdo o ní požádal. Provozovatel pohřebiště zajistí při exhumaci provoz na pohřebišti tak, aby nebyl narušen veřejný pořádek a aby byl vyloučen přenos možné nákazy. 4. Pokud jsou lidské ostatky uloženy v hrobce, není třeba k jejich přemístění, nemá-li být rakev otevřena, souhlasu okresního hygienika. 5. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem provozovatele a způsobem, který odpovídá podmínkám ukládání na daném pohřebišti (u hrobu zpravidla k nohám). 8

9 6. V době po úmrtí nájemce, má-li být tento uložen do hrobu, jehož by byl nájemcem, zajistí provozovatel úhradu nájemného a služeb spojených s nájmem na dobu tlecí od osoby, která obstarává pohřbení zemřelého nájemce. Nepožádá-li nikdo o uzavření nájemní smlouvy k předmětnému místu, zůstává toto místo po tlecí dobu bez nájemce s povinností provozovatele o toto místo pečovat. 7. Rakve, použité pro pohřbívání do země, musí být vyrobeny z takových materiálů, aby ve stanovené tlecí době zetlely spolu s lidskými ostatky. Pro výrobu rakví, ukládaných do hrobů na pohřebišti, nesmějí být použity díly z nerozložitelných materiálů. Kovový díl lze použít jen omezeně. Výplň rakví může být pouze z lehce rozložitelných materiálů jako dřevěné piliny., papír a látky. K výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity barvy, lepidla a tvrdidla, obsahující složky škodlivých látek. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno se spodní části rakve. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve: - vyrobené z dřevního materiálu s dlouho trvanlivostí, do které bude umístěna poloviční zinková vložka, - kovové, - maximální rozměry rakví v hrobkách 2,15 m x 0,85 m, Všechny rakve v nichž jsou uloženy lidské pozůstatky před pohřbením, musí být označeny štítkem nejméně se jménem zemřelého, datem narození a úmrtí, dnem pohřbu a názvem provádění pohřební služby. 8. Lidské pozůstatky může do hrobu a hrobek ukládat pouze provozovatel pohřebiště. Jiná osoba jen s jeho souhlasem po předání opisu listu o prohlídce mrtvého provozovateli. 9. Pokud jsou lidské ostatky uloženy v hrobce a je třeba jejich přemístění, vyžádá si provozovatel souhlas hygienika v případě, že je zjevné, že ostatky nejsou zetleté. Článek IX. Dřeviny, lavičky a ostatní 1. Dřeviny, které by v budoucnu vykazovaly znaky vzrostlých stromů a mohly by způsobovat škody na majetku a ohrožovat bezpečnost návštěvníků, lze vysazovat jen se souhlasem provozovatele. 2. Dřeviny nesmí být vysazovány do pohřbívacích ploch s vyjímkou toho, kdy se nájemce písemně zaváže k tomu, že bude místo užívat pouze k uložení zpopelněných ostatků. 3. Likvidovat vzrostou zeleň lze jen při dodření zvláštního předpisu (zák. č. 114/1992 Sb. O ochraně krajiny). 4. Všechna trvalá zeleň, vysazená na pohřebišti, se stává majetkem provozovatele pohřebiště. Nájemce ani návštěvník pohřebiště není oprávněn provádět jakékoli zásahy do vzrostlé zeleně bez předběžného souhlasu provozovatele. 5. Pokud je růstem vzrostlých stromů způsobená nájemci škoda na majetku, rozhoduje o způsobu náhrady příslušný orgán. 9

10 6. Pevné i přenosné lavičky instaluje na pohřebišti provozovatel a mohou je užívat všichni návštěvníci pohřebiště. 7. Přestupky: Přestupku se dopustí ten kdo: - je nájemce místa na pohřebišti a nezajišťuje údržbu pronajatého hrobového místa a zařízení i přes upozornění správce pohřebiště, - zachází s lidskými ostatky nebo ostatky způsobem dotýkající se důstojnosti zemřelého nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, Za přestupky uvedené výše lze uložit pokutu až do výše 5.000,--Kč. Za přestupek se nepovažuje jednání uvedené výše, které je správním deliktem, postižitelným podle zvláštního právního předpisu. Článek X. Ostatní ustanovení 1. Právní vztahy neupravené tímto řádem, vztahující se k provozování pohřebiště, se řídí zákonem č. 256/2001/ Sb., o pohřebnictví, v platném znění. 2. Kontrolu dodržování tohoto řádu provádí rada obce Janovice a kontrolní výbor. 3. Výjimky z rádu pohřebiště dle individuální žádosti posuzuje a může povolit rada obce. Článek XI. Zrušující ustanovení Dnem účinnosti schválení tohoto rozhodnutí rady obce Janovice se zrušuje v celém rozsahu Vyhláška č. 2/1991 ze dne 6.června 1991, kterou se vydal hřbitovní řád. Článek XII. Závěrečné ustanovení Tento Řád veřejného pohřebiště byl schválen radou obce Janovice dne a nabývá účinnosti V Janovicích

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠŤE OBCE ČESKÁ BŘÍZA

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠŤE OBCE ČESKÁ BŘÍZA ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠŤE OBCE ČESKÁ BŘÍZA Obecní zastupitelstvo svým usnesením č. č. 256/2001 Sb., Řád veřejného pohřebiště. ze dne 6.9. 2010 vydává ve smyslu zákona Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Řád veřejného

Více

1/ Opatření rady obce Určice - Řád veřejného pohřebiště

1/ Opatření rady obce Určice - Řád veřejného pohřebiště 1/2002 - Opatření rady obce Určice - Řád veřejného pohřebiště Rada obce Určice vydává dne 17. 7. 2002 podle ustanovení 16 odst. 1 a 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů,

Více

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ OBCE BĚLÁ POD PRADĚDEM Rada obce svým usnesením č. 70 ze dne 22. 4. 2002 vydává ve smyslu zákona č. 256/2001 Sb., řád veřejného pohřebiště. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Řád veřejného

Více

ŘÁD VEŘEJNÝCH POHŘEBIŠT MĚSTA NALŽOVSKÉ HORY

ŘÁD VEŘEJNÝCH POHŘEBIŠT MĚSTA NALŽOVSKÉ HORY ŘÁD VEŘEJNÝCH POHŘEBIŠT MĚSTA NALŽOVSKÉ HORY Město Nalžovské Hory jako provozovatel veřejného pohřebiště podle 16 odst.1, zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona

Více

OBEC JIŘETÍN POD JEDLOVOU ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ

OBEC JIŘETÍN POD JEDLOVOU ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ OBEC JIŘETÍN POD JEDLOVOU ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ Zastupitelstvo obce svým usnesením č. 85/2002 ze dne 04.09.2002 vydává ve smyslu zákona č. 256/2001 Sb., řád veřejného pohřebiště. Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

Řád veřejného pohřebiště obce Vlasatice

Řád veřejného pohřebiště obce Vlasatice Obec Vlasatice jako provozovatel veřejného pohřebiště podle 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pohřebnictví) vydává

Více

Řád veřejného pohřebiště města Hořice

Řád veřejného pohřebiště města Hořice Řád veřejného pohřebiště města Hořice Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Řád veřejného pohřebiště (dále jen řád) upravuje provoz starého a nového hřbitova v Hořicích na Gothardě. 2. Provozovatelem pohřebiště

Více

7/2002 OBEC LUDGEŘOVICE OPATŘENÍ

7/2002 OBEC LUDGEŘOVICE OPATŘENÍ 7/2002 OBEC LUDGEŘOVICE OPATŘENÍ Rada obce Ludgeřovice na svém zasedání dne 20. 5. 2002 schválila a vydává podle 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, v souladu

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N E J D E K

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N E J D E K M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N E J D E K S M Ě R N I C E Č. 3 / 2 0 0 2 ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ MĚSTA NEJDEK Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Řád veřejného pohřebiště města Nejdek upravuje práva a povinnosti provozovatele

Více

O B E C Z A H R Á D K Y

O B E C Z A H R Á D K Y O B E C Z A H R Á D K Y Obec Zahrádky jako provozovatel veřejného vydává na základě ustanovení 19 zákona č. 256/2001 Sb.,o pohřebnictví a o změně některých zákonů (dále jen zákon o pohřebnictví ) tento

Více

Řád veřejného pohřebiště Města Jeseníku,

Řád veřejného pohřebiště Města Jeseníku, Řád veřejného pohřebiště Města Jeseníku, Město Jeseník jako provozovatel veřejného pohřebiště (dále jen pohřebiště ) podle 16 odst. 1 zák. č.256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, v platném

Více

Řád veřejného pohřebiště města Kamenický Šenov

Řád veřejného pohřebiště města Kamenický Šenov Město Kamenický Šenov vydává ve smyslu zák.č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví v úplném znění Řád veřejného pohřebiště města Kamenický Šenov Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Řád veřejného pohřebiště se vydává

Více

v,, NARIZENI města Rudná č. 2/2003 Provozní řád veřejného pohřebiště města Rudná - Hořelice

v,, NARIZENI města Rudná č. 2/2003 Provozní řád veřejného pohřebiště města Rudná - Hořelice v,, NARIZENI města Rudná č. 2/2003 Provozní řád veřejného pohřebiště města Rudná - Hořelice MĚSTO RUDNÁ 1 Nařízení města Rudná r!,. ( opatření města v samostatné působnosti na základě 102, odst. 2, písmeno

Více

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ MĚSTA LITOMĚŘIC

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ MĚSTA LITOMĚŘIC Město Litoměřice Opatření Rady obce č.1/2007 Rada obce v souladu s ustanovením zákona č.256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů vydává opatření na základě usnesení Rady města pod bodem

Více

Řád veřejného pohřebiště obce Kojetice

Řád veřejného pohřebiště obce Kojetice Obec Kojetice jako provozovatel veřejného pohřebiště podle 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pohřebnictví) vydává

Více

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Rada města svým usnesením č. 94/418/202 ze dne 24.06.2002 vydává ve smyslu zákona č. 256/2001 Sb., řád veřejného pohřebiště. Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

Řád veřejného pohřebiště v Sopotnici

Řád veřejného pohřebiště v Sopotnici OBEC SOPOTNICE Obec Sopotnice jako provozovatel veřejného pohřebiště podle 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pohřebnictví

Více

Řád veřejného pohřebiště Města Žandov

Řád veřejného pohřebiště Města Žandov Město Žandov jako provozovatel veřejného pohřebiště podle 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zák. č. 479/2001 Sb. vydává v souladu s ustanovením 19 citovaného

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU č. 9/2001 ŘÁD MĚSTSKÉHO HŘBITOVA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU č. 9/2001 ŘÁD MĚSTSKÉHO HŘBITOVA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU č. 9/2001 ŘÁD MĚSTSKÉHO HŘBITOVA Zastupitelstvo města Týn nad Vltavou vydává dne 20.12.2001 podle ustanovení 19 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví

Více

HŘBITOVNÍ ŘÁD. I. Úvodní ustanovení

HŘBITOVNÍ ŘÁD. I. Úvodní ustanovení HŘBITOVNÍ ŘÁD V souladu se zákonem č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů v platném znění vydává obec Těškov hřbitovní řád místního hřbitova v Těškově obecně závazná vyhláška číslo 6/2012

Více

Řád veřejného pohřebiště města Zlatých Hor místní část Dolní Údolí

Řád veřejného pohřebiště města Zlatých Hor místní část Dolní Údolí Město Zlaté Hory jako provozovatel veřejného pohřebiště podle 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pohřebnictví) vydává

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 Provozní řád veřejného pohřebiště Nedakonice Obec Nedakonice Vydán dne 10. 6. 2010 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Provozní doba... 3 3. Pořádek na pohřebišti... 3 4. Rozsah

Více

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ V OBCI TLUMAČOV

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ V OBCI TLUMAČOV O B E C TLUMAČOV Nádražní 440 763 62 TLUMAČOV, okres Zlín ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ V OBCI TLUMAČOV Rada obce Tlumačov v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

OBEC KOZMICE O P A T Ř E N Í

OBEC KOZMICE O P A T Ř E N Í OBEC KOZMICE O P A T Ř E N Í Zastupitelstvo obce Kozmice na svém zasedání dne 15. 5. 2012 schválilo a vydává podle 102 odst. 3, v souvislosti s 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ Obec Březolupy rozhodnutím zastupitelstva č 1/2002 ze dne 4.9.2002 vydává ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ podle 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č.

Více

Řád veřejného pohřebiště města Choceň

Řád veřejného pohřebiště města Choceň Město Choceň, jako provozovatel veřejného pohřebiště podle 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pohřebnictví) vydává

Více

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ. obce Nezbavětice

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ. obce Nezbavětice ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ obce Nezbavětice Obec Nezbavětice jako provozovatel veřejného pohřebiště ( dále jen pohřebiště ) podle 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých dalších

Více

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ MĚSTA STRAKONICE platné pro hřbitov Strakonice a hřbitov Podsrp. Článek 1

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ MĚSTA STRAKONICE platné pro hřbitov Strakonice a hřbitov Podsrp. Článek 1 ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ MĚSTA STRAKONICE platné pro hřbitov Strakonice a hřbitov Podsrp Rada města svým usnesením č. 967/2007, ze dne 8.8.2007 vydává ve smyslu zákona č. 256/2001 Sb., řád veřejného pohřebiště.

Více

MĚSTO SADSKÁ. Řád veřejného pohřebiště

MĚSTO SADSKÁ. Řád veřejného pohřebiště MĚSTO SADSKÁ Město Sadská jako provozovatel veřejného pohřebiště podle 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pohřebnictví),

Více

Město Trhové Sviny. Řád veřejného pohřebiště Města Trhové Sviny

Město Trhové Sviny. Řád veřejného pohřebiště Města Trhové Sviny Město Trhové Sviny jako provozovatel veřejného pohřebiště podle 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zák. č. 479/2001 Sb. vydává v souladu s ustanovením

Více

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2002 kterou se vydává ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ Zastupitelstvo obce Těšetice vydalo dne 5.6.2002 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění

Více

Městys Kněževes. Řád veřejného pohřebiště Městyse Kněževes

Městys Kněževes. Řád veřejného pohřebiště Městyse Kněževes Městys Kněževes jako provozovatel veřejného pohřebiště podle 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů vydává v souladu s ustanovením 19 citovaného

Více

Řád veřejného pohřebiště

Řád veřejného pohřebiště Městská část Praha Slivenec jako provozovatel veřejného pohřebiště podle 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb., v souladu s ustanovením

Více

Řád veřejného pohřebiště

Řád veřejného pohřebiště Řád veřejného pohřebiště Článek 1 Základní ustanovení Statutární město Ostrava městský obvod Stará Bělá (dále jen provozovatel), v souladu s ustanovením 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obecně závazná vyhláška města Český Krumlov č. 12 / 2003 Platnost od: 8. 10. 2003 Počet stran: 6 Účinnost od: 23. 10. 2003 Počet příloh: 0 12 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ze dne 25. září 2003, řád veřejného

Více

Řád veřejného pohřebiště ---------------------------------

Řád veřejného pohřebiště --------------------------------- Město: Česká Skalice -------------------------- Provoz pohřebiště na území České Skalice Řád veřejného pohřebiště --------------------------------- Článek I. Úvodní ustanovení 1. Řád veřejného pohřebiště

Více

Řád veřejného pohřebiště Obce Veřovice

Řád veřejného pohřebiště Obce Veřovice OBEC V E Ř O V I C E jako provozovatel veřejného pohřebiště podle 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zák. č. 479/2001 Sb. vydává v souladu s ustanovením

Více

Obec Lhota u Vsetína ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ

Obec Lhota u Vsetína ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ Obec Lhota u Vsetína jako provozovatel veřejného pohřebiště podle 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů v platném znění (dále jen zákon o pohřebnictví ) vydává v

Více

Řád veřejného pohřebiště v Jindřichově Hradci

Řád veřejného pohřebiště v Jindřichově Hradci Řád veřejného pohřebiště v Jindřichově Hradci Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Město Jindřichův Hradec je na základě zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, v platném znění (dále

Více

OBEC MIKULUVKA. Řád veřejného pohřebiště

OBEC MIKULUVKA. Řád veřejného pohřebiště OBEC MIKULUVKA Řád veřejného pohřebiště Obec jako provozovatel veřejného pohřebiště podle 16 odst. 1 zákona 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb. vydává

Více

NAŘÍZENÍ OBCE ČÍSLO 01/2005

NAŘÍZENÍ OBCE ČÍSLO 01/2005 NAŘÍZENÍ OBCE ČÍSLO 01/2005 Zastupitelstvo obce Jindřichovice pod Smrkem se na svém zasedání dne 8.12.2004 usneslo vydat na základě 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., O pohřebnictví a na základě 102 odst.

Více

Řád veřejného pohřebiště obce Moravičany

Řád veřejného pohřebiště obce Moravičany OBEC MORAVIČANY jako provozovatel veřejného pohřebiště podle 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů vydává v souladu s ustanovením 19 citovaného

Více

Obec Dolní Břežany. Článek 1 Úvodní ustanovení

Obec Dolní Břežany. Článek 1 Úvodní ustanovení Obec Dolní Břežany jako provozovatel veřejného pohřebiště podle 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů vydává v souladu s ustanovením 19

Více

Článek II. Provozní doba pohřebiště. Provozní doba pohřebiště se nestanovuje s ohledem na dlouholeté zvyklosti v našem městysi.

Článek II. Provozní doba pohřebiště. Provozní doba pohřebiště se nestanovuje s ohledem na dlouholeté zvyklosti v našem městysi. 1. aktualizované vydání HŘBITOVNÍ ŘÁD ZDISLAVICE Článek I 1. Tento řád upravuje provoz pohřebiště v Městysi Zdislavice podle 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změnách některých zákonů

Více

Řád veřejného pohřebiště obce Pomezí

Řád veřejného pohřebiště obce Pomezí Obec Pomezí jako provozovatel veřejného pohřebiště podle 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pohřebnictví) vydává

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2002 Obce Rudná pod Pradědem, o provozu urnového háje. Řád pohřebiště

Obecně závazná vyhláška č. 1/2002 Obce Rudná pod Pradědem, o provozu urnového háje. Řád pohřebiště Obecně závazná vyhláška č. 1/2002 Obce Rudná pod Pradědem, o provozu urnového háje Zastupitelstvo Obce Rudná pod Pradědem vydává na svém zasedání dne 20.9.2001 v souladu se zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví

Více

vydává v souladu s ustanovením 19 citovaného zákona Řád veřejného pohřebiště Obce Rusava

vydává v souladu s ustanovením 19 citovaného zákona Řád veřejného pohřebiště Obce Rusava Obec Rusava jako provozovatel veřejného pohřebiště podle 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů vydává v souladu s ustanovením 19 citovaného

Více

OBEC VNOROVY. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE VNOROVY č. 3/2002 kterou se vydává ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ. Článek l Úvodní ustanovení

OBEC VNOROVY. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE VNOROVY č. 3/2002 kterou se vydává ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ. Článek l Úvodní ustanovení OBEC VNOROVY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE VNOROVY č. 3/2002 kterou se vydává ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ Zastupitelstvo Obce Vnorovy se usneslo dne 19. 12. 2002 vydat podle 84 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

Více

Řád veřejného pohřebiště města Kyjova

Řád veřejného pohřebiště města Kyjova Město Kyjov jako provozovatel veřejných pohřebišť podle ustanovení 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pohřebnictví")

Více

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ MĚSTA KOLÍNA

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ MĚSTA KOLÍNA Město Kolín Odbor správy bytových a nebyt. prostor Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911 e-mail: sprava.budov@mukolin.cz pracoviště: Sokolská 545, 280 12 Kolín

Více

Řád veřejného pohřebiště

Řád veřejného pohřebiště Obecně závazná vyhláška č. 12/2002 Řád veřejného pohřebiště Obecní zastupitelstvo Obce Myslív usnesením č. 31-5/2002 ze dne 19.12.2002 vydalo podle ustanovení 19 a 2001 O pohřebnictví a v souladu s ust.

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE Řád veřejného pohřebiště I. Úvodní ustanovení 1. Statutární město Ostrava, městský obvod Proskovice (dále jen provozovatel), v souladu s ustanovením 19,

Více

Hřbitovní řád. čl. 1 Úvodní ustanovení

Hřbitovní řád. čl. 1 Úvodní ustanovení Hřbitovní řád schválen zastupitelstvem Obce Holoubkov dne 16.4.2007 v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a na základě zákona č. 258/2001 Sb., o pohřebnictví. čl.

Více

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ Město Sázava jako provozovatel veřejného pohřebiště podle 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů vydává v souladu

Více

Řád veřejného pohřebiště Města Stříbra

Řád veřejného pohřebiště Města Stříbra Řád veřejného pohřebiště Města Stříbra Rada města Stříbra ve smyslu 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění schválila tento Řád veřejného pohřebiště Města Stříbra dne 02.12.2013,

Více

Obec Hamr na Jezeře. Řád veřejného pohřebiště. Čl. I

Obec Hamr na Jezeře. Řád veřejného pohřebiště. Čl. I Obec Hamr na Jezeře Obec Hamr na Jezeře jako provozovatel veřejného pohřebiště v Břevništi vydává na základě ustanovení 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů tento: Řád veřejného

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2005. Řád veřejných pohřebišť

Obecně závazná vyhláška č. 2/2005. Řád veřejných pohřebišť Město Nový Knín Obecně závazná vyhláška č. 2/2005. Zastupitelstvo města Nový Knín na svém zasedání dne 15.12.2005 vydalo dle ustanovení 10 písm. a) a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Více

Řád veřejných pohřebišť

Řád veřejných pohřebišť Řád veřejných pohřebišť Rada města Ústí nad Orlicí vydává dne 15.07.2013 v souladu s ustanovením 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Řád veřejného pohřebiště

Řád veřejného pohřebiště Městys Svitávka jako provozovatel veřejného pohřebiště podle 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pohřebnictví) vydává

Více

Smlouva č. o nájmu hrobového místa

Smlouva č. o nájmu hrobového místa Smlouva č. o nájmu hrobového místa uzavřená podle 25 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pohřebnictví ). Čl. I Smluvní strany

Více

Smlouva č. o nájmu hrobového místa uzavřená podle ust a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Smlouva č. o nájmu hrobového místa uzavřená podle ust a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Smlouva č. o nájmu hrobového místa uzavřená podle ust. 2201 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Smluvní strany: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno zastoupené

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2002. Provozní řád veřejného pohřebiště v Doudlebech

Obecně závazná vyhláška č. 2/2002. Provozní řád veřejného pohřebiště v Doudlebech Obec Doudleby, Doudleby 6, 37007 České Budějovice Obecně závazná vyhláška č. 2/2002 Provozní řád veřejného pohřebiště v Doudlebech Vydalo zastupitelstvo obce Doudleby v souladu s ustanovením 16 a 36 zákona

Více

RAD VEREJNEHO POHREBISTE

RAD VEREJNEHO POHREBISTE VT V T V V v RAD VEREJNEHO POHREBISTE Obec Chodovlice jako provozovatel veřejného pohřebiště podle 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona Č. 479/2001

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2006 města Libčice nad Vltavou. Řád veřejných pohřebišť v Libčicích nad Vltavou

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2006 města Libčice nad Vltavou. Řád veřejných pohřebišť v Libčicích nad Vltavou OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2006 města Libčice nad Vltavou Řád veřejných pohřebišť v Libčicích nad Vltavou Zastupitelstvo města Libčice nad Vltavou na svém zasedání dne 8. 3. 2006 vydalo dle ustanovení

Více

PROVOZNÍ ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ

PROVOZNÍ ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ PROVOZNÍ ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ Obec jako provozovatel veřejného pohřebiště (dále jen pohřebiště) podle 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví (dále jen zákon)a o změně některých zákonů, ve

Více

Obec Štěpánov nad Svratkou, 592 62 Štěpánov nad Svratkou. Řád veřejného pohřebiště

Obec Štěpánov nad Svratkou, 592 62 Štěpánov nad Svratkou. Řád veřejného pohřebiště Obec Štěpánov nad Svratkou, 592 62 Štěpánov nad Svratkou Řád veřejného pohřebiště Zastupitelstvo obce Štěpánov nad Svratkou se usneslo na svém zasedání, konaném dne 3.6.2009 v souladu s ustanovením 16

Více

Město Rosice. Řád veřejného pohřebiště města Rosice. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost řádu veřejného pohřebiště

Město Rosice. Řád veřejného pohřebiště města Rosice. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost řádu veřejného pohřebiště Město Rosice Řád veřejného pohřebiště města Rosice Rada města Rosice se usnesla na svém zasedání konaném dne 01.09.2009, v souladu s ustanovením 16 odstavec 1 a 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví

Více

Řád veřejného pohřebiště Chloumek obce Habřina

Řád veřejného pohřebiště Chloumek obce Habřina Strana 1 (celkem 5) Řád veřejného pohřebiště Chloumek zpracoval: Runkasová Petra místostarostka schválil: Mgr. Hana Vránová starostka Dne: 15.9.2014 Zastupitelstvo schválilo dne... podle 16 odst. 1, zák.

Více

Řád veřejného pohřebiště

Řád veřejného pohřebiště Řád veřejného pohřebiště Starosta obce Vyšehořovice vydává dle ustanovení 102 odst. 3 ve spojení s 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a na základě ustanovení 16 odst.

Více

Řád veřejného pohřebiště

Řád veřejného pohřebiště Řád veřejného pohřebiště Zastupitelstvo Obce Smilovice jako provozovatel veřejného pohřebiště (dále jen pohřebiště ) podle 16 odst.1 zák. č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Pardubická 78, Choltice

Pardubická 78, Choltice Pardubická 78, 533 61 Choltice Provozní řád veřejného pohřebiště Choltice Zastupitelstvo obce Choltice vydalo dne 24. 10. 2002 na základě ustanovení 16 zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví tento řád pohřebiště.

Více

O B E C P Ř E P E Ř E

O B E C P Ř E P E Ř E O B E C P Ř E P E Ř E Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, Řád veřejného pohřebiště Zastupitelstvo obce Přepeře se na svém zasedání dne 13.10.2011usnesením č. 7/2011 usneslo vydat na základě 19 zákona č.

Více

Řád veřejného pohřebiště Obce Staré Město

Řád veřejného pohřebiště Obce Staré Město Řád veřejného pohřebiště Obce Staré Město Obec Staré Město, jako provozovatel veřejného pohřebiště v Starém Městě, vydává na základě zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, 19, tento řád veřejného pohřebiště.

Více

OBEC LIBICE NAD CIDLINOU ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ OBCE LIBICE NAD CIDLINOU

OBEC LIBICE NAD CIDLINOU ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ OBCE LIBICE NAD CIDLINOU OBEC LIBICE NAD CIDLINOU ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ OBCE LIBICE NAD CIDLINOU Rada obce Libice nad Cidlinou v souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. d zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších

Více

Řád veřejného pohřebiště Mikulov

Řád veřejného pohřebiště Mikulov Řád veřejného pohřebiště Mikulov Obec Mikulov jako provozovatel (správce) veřejného pohřebiště podle 16 odst.1) zákona č.256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001

Více

Městys Bohdalov Bohdalov 250, Bohdalov. Řád veřejného pohřebiště

Městys Bohdalov Bohdalov 250, Bohdalov. Řád veřejného pohřebiště Městys Bohdalov Bohdalov 250, 592 13 Bohdalov Řád veřejného pohřebiště Zastupitelstvo městyse Bohdalov se usneslo na svém zasedání, konaném dne 28.3. 2011 v souladu s ustanovením 16 odstavec 1 a 19 zákona

Více

Město Valašské Meziříčí. Řád veřejného pohřebiště Města Valašské Meziříčí

Město Valašské Meziříčí. Řád veřejného pohřebiště Města Valašské Meziříčí Město Valašské Meziříčí jako provozovatel veřejného pohřebiště podle 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů vydává v souladu s ustanovením

Více

Ř Á D V E Ř E J N ÝCH P O H Ř E B I Š Ť

Ř Á D V E Ř E J N ÝCH P O H Ř E B I Š Ť V Y H L Á Š K A č. 3/2004 Ř Á D V E Ř E J N ÝCH P O H Ř E B I Š Ť Zastupitelstvo města Kralupy nad Vltavou se v souladu s ust. 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ust. 16 odst.

Více

Řád veřejného pohřebiště obce Mnichov. Čl.1 Úvodní ustanovení. Čl.2 Doba nájmu hrobového místa a provozní doba pohřebiště. Čl.3 Pořádek na pohřebišti

Řád veřejného pohřebiště obce Mnichov. Čl.1 Úvodní ustanovení. Čl.2 Doba nájmu hrobového místa a provozní doba pohřebiště. Čl.3 Pořádek na pohřebišti Obec Mnichov jako provozovatel veřejného pohřebiště( pohřebiště ) podle 16 odst. 1 zákona č.256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb. Vydává v souladu s ustanovením

Více

Řád veřejného pohřebiště Města Valašské Meziříčí

Řád veřejného pohřebiště Města Valašské Meziříčí Město Valašské Meziříčí jako provozovatel veřejného pohřebiště podle 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů vydává v souladu s ustanovením

Více

Ř Á D V E Ř E J N É H O P O H Ř E B I Š T Ě

Ř Á D V E Ř E J N É H O P O H Ř E B I Š T Ě Zastupitelstvo obce České Meziříčí usnesením ze dne 25.09.2002 rozhodlo vydat opatření obce, kterým v souladu s ustanovením 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění

Více

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ Obec Vlachovice vyhlašuje úplné znění závazné vyhlášky-řád VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ ze dne 8. března 2002 podle 6 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví ve znění zákona č. 479/2001

Více

Rád veřejného pohřebiště obce Mankovice

Rád veřejného pohřebiště obce Mankovice Obec Mankovice jako provozovatel veřejného pohřebiště podle 16 odst. 1 zák. Č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pohřebnictví) vydává

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBiŠTĚ Město Slavičín jako provozovatel veřejného pohřebiště dále jen pohřebiště) podle 16 odst.1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví (dále jen zákona) ve znění zákona č. 479/2001

Více

Město Hustopeče, Zastupitelstvo Města Hustopeče. Opatření Města Hustopeče KTERÝM SE VYDÁVÁ ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ

Město Hustopeče, Zastupitelstvo Města Hustopeče. Opatření Města Hustopeče KTERÝM SE VYDÁVÁ ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ Město Hustopeče, Zastupitelstvo Města Hustopeče Opatření Města Hustopeče KTERÝM SE VYDÁVÁ ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ Město Hustopeče jako provozovatel veřejného pohřebiště podle 16 odst. 1 zákona č. 256/2001

Více

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ Obec Horní Bojanovice jako provozovatel veřejného pohřebiště podle 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 479/2001 Sb. v

Více

Provozní řád veřejného pohřebiště v obci Slavošov

Provozní řád veřejného pohřebiště v obci Slavošov Provozní řád veřejného pohřebiště v obci Slavošov Zastupitelstvo obce Slavošov schválilo dne 7.06.2010 dle 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích v platném znění, ve smyslu zákona č. 256/2001Sb. o

Více

Řád veřejného pohřebiště města Přerova

Řád veřejného pohřebiště města Přerova Statutární město Přerov jako provozovatel veřejného pohřebiště podle 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pohřebnictví)

Více

Řád veřejného pohřebiště města Česká Lípa

Řád veřejného pohřebiště města Česká Lípa Město Česká Lípa, jako provozovatel veřejných pohřebišť, podle 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pohřebnictví

Více

Smlouva č. 29 / 2014 o nájmu hrobového místa

Smlouva č. 29 / 2014 o nájmu hrobového místa Smlouva č. 29 / 2014 o nájmu hrobového místa uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku podle ust.. 25 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

PROVOZNÍ ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ OBCE DUBNICE. I. Základní ustanovení

PROVOZNÍ ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ OBCE DUBNICE. I. Základní ustanovení Obec Dubnice jako provozovatel veřejného pohřebiště v Dubnici vydává na základě ustanovení 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů tento: PROVOZNÍ ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ

Více

Článek 1. Úvodní ustanovení. a) stanovit stejné podmínky pro sjednání nájmu hrobového místa pro každého nájemce formou nájemní smlouvy.

Článek 1. Úvodní ustanovení. a) stanovit stejné podmínky pro sjednání nájmu hrobového místa pro každého nájemce formou nájemní smlouvy. ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ MĚSTA ŽLUTICE Město Žlutice jako provozovatel veřejného pohřebiště podle 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001

Více

HŘBITOVNÍ ŘÁD HŘBITOVA RADOŠOV vydaný Obcí Kyselka

HŘBITOVNÍ ŘÁD HŘBITOVA RADOŠOV vydaný Obcí Kyselka HŘBITOVNÍ ŘÁD HŘBITOVA RADOŠOV vydaný Obcí Kyselka V souladu se zákonem č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů v platném znění I. Úvodní ustanovení 1.1. Úcta k památce zemřelých a účast

Více

Řád veřejného pohřebiště

Řád veřejného pohřebiště Řád veřejného pohřebiště Starosta obce Boseň vydává dle ustanovení 102 odst. 3 ve spojení s 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a na základě ustanovení 16 odst. 1 zákona

Více

Obecně závazná vyhláška čís. 3/2002 ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ

Obecně závazná vyhláška čís. 3/2002 ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ Obecně závazná vyhláška čís. 3/2002 ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ Obecní zastupitelstvo v Hradešicích, se na svém zasedání dne 25.října 2002 usneslo vydat podle ustanovení 19 a 29 odst.7 zákona čís. 256/2001

Více

Provozní řád veřejných pohřebišť Dvora Králové nad Labem

Provozní řád veřejných pohřebišť Dvora Králové nad Labem Provozní řád veřejných pohřebišť Dvora Králové nad Labem Město Dvůr Králové nad Labem na základě usnesení rady města č. 17 RM. ze dne 13.05.2003 vydává jako opatření tento Řád veřejných pohřebišť města

Více

Řád veřejného pohřebiště města Nová Včelnice

Řád veřejného pohřebiště města Nová Včelnice Řád veřejného pohřebiště města Nová Včelnice Město Nová Včelnice jako provozovatel veřejného pohřebiště (dále pohřebiště ) podle 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů,

Více

Obec Archlebov Obecně závazná vyhláška

Obec Archlebov Obecně závazná vyhláška Obec Archlebov Obecně závazná vyhláška Řád veřejného pohřebiště Zastupitelstvo obce Archlebov vydává dne 28.7.2002 podle 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých dalších zákonů, ve

Více

Řád veřejného pohřebiště. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Provozní doba veřejného pohřebiště

Řád veřejného pohřebiště. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Provozní doba veřejného pohřebiště Město Pohořelice, jako provozovatel veřejného pohřebiště podle 16 odst. (1) zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb., vydává v souladu s ustanovením

Více

Obec Doubrava. Řád veřejného pohřebiště obce Doubrava

Obec Doubrava. Řád veřejného pohřebiště obce Doubrava Obec Doubrava jako provozovatel veřejného pohřebiště podle 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů vydává v souladu s ustanovením 19 citovaného

Více