SMĚRNICE RADY 95/18/ES Z 19. ČERVNA 1995 O POSKYTOVÁNÍ LICENCÍ ŽELEZNIČNÍM PODNIKŮM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMĚRNICE RADY 95/18/ES Z 19. ČERVNA 1995 O POSKYTOVÁNÍ LICENCÍ ŽELEZNIČNÍM PODNIKŮM"

Transkript

1 Rada EU se zřetelem na SMĚRNICE RADY 95/18/ES Z 19. ČERVNA 1995 O POSKYTOVÁNÍ LICENCÍ ŽELEZNIČNÍM PODNIKŮM - Smlouvu o ustavení ES, zejména čl. 75 1), - návrh Komise, - názor Hospodářského a sociálního výboru, - v souladu s postupem stanoveným v čl ) c/ Smlouvy o ustavení ES protože - vnitřní trh představuje oblast bez vnitřních hranic s volným pohybem zboží, osob, služeb a kapitálu, - uplatnění principu svobody poskytování služeb vyžaduje vzít v úvahu specifické charakteristiky sektoru, - Směrnice Rady 91/440/EHS z 29. července 1991 o rozvoji železnic Společnosti poskytuje určitá práva přístupu k mezinárodní železniční dopravě pro železniční podniky a mezinárodní seskupení železničních podniků; - aby se zajistila práva přístupu k železniční infrastruktuře v rámci Společenství na jednotném a nediskriminačním základě, je vhodné zavést licence pro železniční podniky, poskytující služby zmíněné v čl. 10 směrnice Rady 91/440/EHS; - je vhodné zachovat rozsah směrnice 91/440/EHS včetně výjimek pro regionální, městskou a předměstskou dopravu a mělo by se upřesnit, aby dopravní činnosti ve formě kyvadlové dopravy Eurotunelem byly také vyloučeny z uplatnění této směrnice; 1) Čl.75 Římské smlouvy: Stanoví se podmínky a postupy pro mezinárodní dopravu a usazování podniků z jiných členských států, při respektování životní úrovně, zaměstnanosti a využití kapacit v regionech 2) Čl.189 Maastrichtské smlouvy Kde je ve smlouvě o ustavení odkaz na přijetí nějakého zákona, uplatní se následující postup: a/ Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou rozhodne a přijme po získání názoru Evropského parlamentu společné stanovisko. b/ Společné stanovisko Rady se sdělí Evropskému parlamentu. Rada a Komise plně informují Evropský parlament o důvodech, které vedly Radu k přijetí společného stanoviska a také o postoji Komise. Když Evropský parlament do tří měsíců po tomto sdělení přijme společné stanovisko nebo by nepřijal v tomto období rozhodnutí, Rada definitivně přijme příslušný akt v souladu se společným stanoviskem.

2 c/ Evropský parlament může do tří měsíců zmíněných v pododstavci b/ absolutní většinou členů navrhnout doplněk k stanovisku Rady. Evropský parlament také může stejnou většinou odmítnout společné stanovisko Rady. Výsledky předloží Radě a Komisi Jestliže Evropský parlament odmítne společné stanovisko Rady, Rada musí v druhém čtení rozhodnout o aktu jednomyslně. d/ Komise do jednoho měsíce přezkoumá návrh, na jehož základě přijala Rada společné stanovisko, vzetím v úvahu doplňků navržených Evropským parlamentem. Komise předloží současně Radě svůj přezkoumaný návrh, doplňky Evropského parlamentu, které nepřijala a vyjádří k nim svůj názor. Rada může přijmout tyto doplňky jednomyslně. e/ Rada přijme návrh přehodnocený Komisí.kvalifikovanou většinou. K doplnění návrhu Komise Radou se vyžaduje jednomyslné přijetí. f/ V případech podle pododstavců c/, d/ a e/ se žádá Rada rozhodnout do tří měsíců. Nepřijme-li rozhodnutí v tomto období, návrh Komise se pokládá za nepřijatý.. g/ Lhůty zmíněné v pododstavci b/ a f/ se mohou prodloužit nejvýše o jeden měsíc společnou dohodou mezi Radou a Evropským parlamentem. - licence vydaná členským státem by měla být v souladu s tím uznána za platnou v celém Společenství; - podmínky Společenství pro přístup k železniční infrastruktuře nebo tranzitu po ní budou upraveny jinými ustanoveními práva Společenství, - se zřetelem na zásadu subsidiarity a k zajištění potřebné jednotnosti a průhlednosti je vhodné, aby Společenství položilo hrubé obrysy takového licenčního systému, ponechávaje na členských státech odpovědnost za poskytování a spravování licencí; - aby se zajistily spolehlivé a přiměřené služby, je nutné, aby železniční podniky kdykoliv plnily určité požadavky na dobrou pověst, finanční způsobilost a profesionální způsobilost; - k ochraně zákazníků a třetích stran je důležité zajistit, aby byly železniční podniky dostatečně pojištěny nebo měly ekvivalentní systém zajištění závazků z rizik; - v této souvislosti je také zapotřebí zabývat se zrušením nebo odebráním licencí a poskytnutím dočasných licencí; - podmínky Společenství pro přístup nebo tranzit cestou železniční infrastruktury se budou řídit jinými ustanoveními práva Společenství; - v této souvislosti by se mělo také projednat odebrání a zrušení licencí a poskytnutí dočasných licencí; - po železničním podniku se také bude požadovat, aby byl v souladu s pravidly států a Společenství pro poskytování železničních služeb, uplatněných nediskriminačním způsobem, zaměřených k zabezpečení toho, že může provádět svoji činnost v plné bezpečnosti na jednotlivých traťových úsecích; - aby se zajistil efektivní provoz mezinárodní železniční dopravy, je nutné, aby železniční podniky respektovaly dohody platné na tomto poli; - posléze postupy pro udělování provozních licencí železničním podnikům by měly vyjádřit obecný požadavek na průhlednost a nediskriminaci, přijala tuto směrnici: 1

3 SEKCE I Cíle a rozsah Článek 1 1. Tato směrnice se týká kritérií uplatněných členským státem na vydávání, obnovu nebo doplnění licencí, zamýšlených pro železniční podniky, které jsou nebo budou ustaveny ve Společenství, aby poskytovaly služby zmíněné v čl. 10 směrnice 91/440/EHS za podmínek stanovených v tomto článku. 2. Železniční podniky, jejichž činnosti jsou omezeny na provozování městské, předměstské nebo regionální dopravy, se z platnosti této směrnice vyloučí. Železniční podniky a mezinárodní seskupení, jejichž činnost je omezena na poskytování kyvadlové dopravy při přepravě vozidel Eurotunelem, budou z působnosti této směrnice také vyloučeny. 3. Licence bude platit na území Společenství. Pro účely této směrnice: Článek 2 a/ "železniční podnik" znamená jakýkoliv soukromý nebo veřejný podnik, jehož hlavní činností (podnikáním) je poskytování služeb železniční nákladní nebo osobní dopravy s podmínkou, že si takový podnik musí zajistit trakci; b/ "licence" znamená povolení udělené členským státem podniku, který je svojí kapacitou uznán za železniční podnik. Tato kapacita může být omezena na poskytování specifických typů služeb; c/ "licenční orgán" znamená orgán pověřený členským státem k udělování licencí; d/ "městské a příměstské služby" znamená dopravní služby provozované k uspokojování dopravních potřeb městského centra nebo aglomerace a okolních oblastí;. "regionální služby" znamená dopravní služby provozované k uspokojování dopravních potřeb regionu. Článek 3 Každý členský stát jmenuje orgán odpovědný za udělování licencí a plnění závazků podle této směrnice. SEKCE II Licence Článek 4 1. Železniční podnik má právo požádat o provozní licenci ve státě, kde je ustaven. 2. Členské státy neudělí licence nebo neprodlouží jejich platnost, nejsou-li plněny požadavky této směrnice. 3. Železniční podnik, který splňuje požadavky podle této směrnice, je oprávněn obdržet licenci. 4. Žádnému železničnímu podniku se nepovolí poskytovat služby železniční dopravy podle této směrnice, pokud nedostal příslušnou licenci pro služby, které se mají poskytovat. 2

4 Avšak licence sama o sobě neopravňuje držitele k přístupu k železniční infrastruktuře. Článek 5 1. Železniční podnik musí být s to prokázat orgánům příslušného členského státu, udělujícím licence, před počátkem své činností, že bude kdykoliv schopen uspokojit požadavky dobré pověsti, finanční způsobilosti, profesionální kompetentnosti a pokrýt civilní závazky uvedené v článcích 6 až Pro účely podle odstavce 1 poskytne každý žadatel všechny relevantní informace. Článek 6 Členské státy stanoví podmínky, za nichž se plní požadavek na dobrou pověst, aby se zajistilo, že žádající železniční podnik nebo osoby pověřené jeho řízením: - nebyly odsouzeny za vážné kriminální delikty, včetně deliktů obchodní povahy, - nevyhlásily bankrot, - nebyly odsouzeny za vážná narušení legislativy uplatněné v dopravě, - nebyly odsouzeny za vážné nebo opakované nedostatky v plnění sociálních nebo pracovně právních závazků, včetně závazků z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví. Článek 7 1. Požadavky vztahující se k finanční způsobilosti se splní, když může žádající železniční podnik prokázat, že bude schopen dostát svým současným a potenciálním závazkům, vzniklým za realistických předpokladů, v období 12 měsíců. 2. Pro účely odstavce 1 poskytne každý žadatel nejméně podrobnosti přílohy uvedené v sekci I přílohy. Článek 8 1. Požadavky vztahující se k profesionální způsobilosti se splní, když: a/ žádající železniční podnik má nebo bude mít organizaci řízení, která má znalosti a(nebo) nezbytné zkušenosti k provádění bezpečného a spolehlivého provozního řízení a dozoru na operace typu upřesněného v licenci; b/ jeho personál, zodpovědný za bezpečnost, zejména strojvedoucí, jsou plně kvalifikováni v oblasti své aktivity a c/ jeho personál, vozidlový park a organizace mohou zajistit vysokou úroveň bezpečnosti poskytovaných služeb. 2. Pro účely podle odstavce 1 uvede každý žadatel nejméně podrobnosti uvedené v sekci II přílohy. 3. Provede se vhodná písemná zkouška o splnění kvalifikačních požadavků. Článek 9 Železniční podnik bude přiměřeně pojištěn nebo bude mít obdobné uspořádání pro krytí svých závazků v případě nehod, zejména pokud jde o cestující, zavazadla, zboží, poštu a třetí strany. SEKCE III Platnost licence 3

5 Článek Licence bude platit tak dlouho, dokud bude drážní podnik plnit závazky stanovené v této směrnici. Orgán udělující licence může však rozhodnout o pravidelném přehodnocování každých pět let. 2. Do samotné licence lze začlenit specifická ustanovení, týkající se odejmutí nebo odvolání licence. Článek Jsou-li vážné pochybnosti o souladu požadavků této směrnice a zejména čl. 5 v železničním podniku s licencí, mohou licenční orgány kdykoli přezkoušet, zda je železniční podnik v souladu s těmito požadavky. Kde se licenční orgán ujistí, že železniční podnik nadále neplní požadavky této směrnice, zejména článku 5, odebere nebo pozastaví licenci. 2. Kde je licenční orgán členského státu přesvědčen, že tu jsou vážné pochyby, týkající se plnění požadavků stanovených touto směrnicí ze strany železničního podniku s licencí vydanou licenčním orgánem jiného členského státu, bude jej o tom bezodkladně informovat. 3. Nehledě na ustanovení odstavce 1, kde je licence odňata nebo zrušena z důvodů nesouladu s požadavkem na finanční postavení, může licenční orgán udělit dočasnou licenci s podmínkou reorganizace železničního podniku, pokud se neriskuje bezpečnost. Dočasná licence bude platit nejvýše 6 měsíců od data vydání. 4. Kde železniční podnik přerušil provoz na šest měsíců nebo nezahájil provoz do 6 měsíců po udělení licence, licenční orgán může rozhodnout, že se licence znovu předloží k schválení nebo se zruší. Pokud jde o počátek činnosti, může železniční podnik požadovat s ohledem na specifickou povahu služeb o delší lhůtu. 5. V případě změny týkající se právní situace podniku a zejména v případě fúze nebo převzetí může licenční orgán rozhodnout o znovupředložení licence ke schválení. Příslušný železniční podnik může pokračovat v provozu, pokud licenční orgán nezjistí, že je narušena bezpečnost; v tomto případě jsou důvody pro takové rozhodnutí dány. 6. Kde železniční podnik zamýšlí významně změnit nebo rozšiřovat své činnosti, provozní licence se v souladu s tím upraví. 7. Železničnímu podniku, proti němuž se vede konkurzní nebo obdobné řízení, nezachová licenční orgán licenci, pokud není přesvědčen, že tu není realistická vyhlídka na uspokojivou finanční restrukturalizaci v přijatelném časovém období. 8. Kde licenční orgán odňal, revokoval nebo doplnil licenci, bude o tom příslušný členský stát neprodleně informovat Komisi. Komise informuje bezodkladně ostatní členské státy. Článek 12 Navíc k požadavkům této směrnice bude železniční podnik také respektovat ta ustanovení zákonů států, která jsou slučitelná s právem Společenství a jsou uplatněna nediskriminačním způsobem, zejména: - specifické technické a provozní požadavky železničních služeb, - bezpečnostní požadavky na personál, vozidla a vnitřní organizaci podniku, - ustanovení o zdraví, bezpečnosti, sociálních podmínkách a právech pracujících a zákazníků. 4

6 Článek 13 Železniční podniky budou respektovat dohody, vztahující se na mezinárodní železniční přepravu, platné v členských státech, kde udržují provoz. SEKCE IV Přechodná ustanovení Článek 14 Železničním podnikům provozujícím železniční dopravu se poskytne přechodné období dvanácti měsíců jako mezní lhůta transpozice zmíněné v článku 16(2) k uvedení do souladu s touto směrnicí. Přechodné období se nebude týkat žádných ustanovení, která by se mohla dotknout bezpečnosti drážního provozu. SEKCE V Závěrečná ustanovení Článek Postupy udělování licencí zveřejní příslušný členský stát a bude o nich informovat Komisi. 2. Licenční orgán přijme rozhodnutí o uplatnění co nejdříve, avšak nejpozději tři měsíce po získání všech potřebných informací, zejména podrobností zmíněných v příloze k této směrnici, přičemž vezme v úvahu všechny dostupné informace. Rozhodnutí se sdělí žádajícímu železničnímu podniku. Při odmítnutí je nutno uvést důvod. 3. Členské státy přijmou opatření nutná k zajištění možnosti soudního přezkoumání rozhodnutí licenčního orgánu. Článek Komise předloží dva roky po uplatnění této směrnice Radě zprávu o realizaci, doprovázenou v případě potřeby návrhy na následnou akci Společenství, se zvláštním zřetelem na možnost rozšíření uplatnění této směrnice. 2. Členské státy přijmou zákony, nařízení a správní ustanovení, nezbytná pro uvedení do souladu s touto směrnicí. Budou o tom neprodleně informovat Komisi. 3. Když členské státy přijmou tato ustanovení, budou obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo budou provázena odkazem při jejich oficiálním uveřejnění. Způsoby odkazu stanoví členské státy. Článek 17 Tato směrnice nabývá účinnosti k datu zveřejnění v "Official Journal of the European Communities". Tato směrnice je určena členským státům. Článek 18 5

7 PŘÍLOHA I. Podrobné údaje zmíněné v článku 7(2) 1. Finanční postavení (způsobilost, podmínky) se ověří na základě ročních účtů podniků, nebo v případě podniku - žadatele, který je předložit nemůže, účetní rozvahy (výsledovky). Podrobné informace se musejí týkat zejména těchto aspektů: (a) dostupných prostředků včetně stavu bankovního účtu, provizí za úvěry, úvěrů; (b) prostředků a aktiv dostupných jako záruky (c) provozního kapitálu; (d) příslušných nákladů včetně nákladů z plateb za nákup vozidel, pozemků, budov, zařízení a vozidlového parku; (e) poplatků z aktiv podniku. 2. Žadatel není finančně způsobilý, zejména jestliže dluží významné nedoplatky daní nebo příspěvků na sociální zabezpečení, plynoucí z činnosti podniku. 3. Orgán může zejména požadovat předložení zprávy o auditu a vhodných dokladů od bank, veřejných spořitelen, účetních nebo auditorů. Tyto doklady musejí zahrnovat informace týkající se věcí zmíněných v odstavci 1. II. Podrobné údaje zmíněné v článku 8(2) l. Podrobné údaje o vozidlech a jejich údržbě, zejména pokud jde o normy bezpečnosti. 2. Podrobné údaje o kvalifikaci personálu odpovědného za bezpečnost a podrobnosti o školení pracovníků. Zdroj: MDS 6