Návod na obsluhu a údržbu pro. šroubový kompresor AM 18 B1 / AM 22 B1 / AM 30 B1. AM 18-8 B1 Obj. číslo H AM B1 Obj.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod na obsluhu a údržbu pro. šroubový kompresor AM 18 B1 / AM 22 B1 / AM 30 B1. AM 18-8 B1 Obj. číslo H 417 508. AM 18-10 B1 Obj."

Transkript

1 AM 18-8 B1 Obj. číslo H AM B1 Obj. číslo H AM B1 Obj. číslo H AM 22-8 B1 Obj. číslo H AM B1 Obj. číslo H AM B1 Obj. číslo H AM 30-8 B1 Obj. číslo H AM B1 Obj. číslo H AM B1 Obj. číslo H Návod na obsluhu a údržbu pro šroubový kompresor AM 18 B1 / AM 22 B1 / AM 30 B1 Říjen 2007

2 Děkujeme za Vaši důvěru, kterou věnujete našim výrobkům. Přečtěte si nejdříve pečlivě návod na obsluhu a údržbu, než začnete zařízení používat. Tento návod na obsluhu a údržbu obsahuje důležité rady a informace, které jsou nutné pro bezpečný a bezporuchový provoz Vašeho šroubového kompresoru stavební řady AM B1. Mějte proto vždy tento návod v blízkosti kompresoru. Všeobecná doporučení Používání návodu Význam symbolů Doporučujeme: kontroly, nastavení a údržbu by měly provádět vždy stejné osoby nebo jejich zástupci a o tomto vést záznamy v deníku údržby. Při dotazech vždy uvádějte: výrobní číslo, objednací číslo a typové označení kompresoru. Aby se s návodem mohlo pracovat rychle a racionálně, použili jsme pro důležité a praktické rady symboly. Tyto symboly jsou umístěny buď vedle textu (vztahují se tedy pouze na daný text), vedle obrázků (vztahují se k danému obrázku) nebo na začátku stránky (vztahují se na celou stránku). Pozor: Věnujte těmto symbolům zvláštní pozornost! Přečtěte si návod na obsluhu a údržbu! Provozovatel je povinnen dodržovat všechny pokyny uvedené v návodu na obsluhu a údržbu. Pozor! Tento symbol označuje důležité popisy, nebezpečné podmínky, možnost nebezpečí úrazu atp. popř. bezpečnostní předpisy. Odborný personál! Každá činnost, která je označena tímto symbolem, smí být prováděna pouze odborným technikem. Zařízení vypnout: Každá činnost, která je označena tímto symbolem, smí být prováděna pouze pokud je šroubový kompresor vypnutý. Odpojit přívod el. proudu: Před každým zásahem je bezpodmínečně nutné, odpojit šroubový kompresor od zdroje elektrické energie. POZOR! Dbejte následujících pokynů: Elektrické jištění viz Technické údaje. Vzdálenost od zdí a stropu celého zařízení min. 50 cm. Je třeba zajistit dostatečný přívod vzduchu a odvětrání kompresoru. Při prvním uvedení do provozu bezpodmínečně zkontrolujte směr otáček ventilátoru. Během provozu nikdy nevytahujte el. zástrčku ze zásuvky. Před každým uvedením do provozu překontrolujte stav oleje. Šroubový kompresor nikdy neprovozujte bez vhodného vzdušníku. Dodržujte bezpečnostní předpisy. 2

3 Obsah 1. Rozsah dodávky Technické údaje Obrázek šroubového kompresoru stav. řada AM B Správné používání Bezpečnostní předpisy Popis funkcí Příklad kompresorové stanice Příprava na první uvedení do provozu Vybalení, zdvihnutí a transport Plánování odvětrávacího kanálu Připojení ke vzdušníku Kontrola stavu oleje Napnutí klínového řemene Elektrické připojení Popis ovládacího panelu Zapnutí a vypnutí kompresoru Údržba Příprava údržby Intervaly údržby Výměna oleje a olejového filtru Sací filtr Šroubované spoje Napnutí klínového řemenu Čištění chladiče Patrona odlučovače Ohebné hadice Ventil minimálního tlaku Řídící magnetický ventil Pojistný ventil Údržbový balíček Odstavení na delší dobu a konzervace Vyhledávání závad od A I Záruční podmínky Příslušenství

4 14. Likvidace Elektrické schéma Zápisy údržby Prohlášení o shodě Adresa dovozce

5 1. Rozsah dodávky 1 hadice na vypouštění oleje 1 návod na obsluhu a údržbu 1 záruční karta 2. Technické údaje typ AM 18 typ AM 22 jedn. Typ -8 B1-10 B1-13 B1-8 B1-10 B1-13 B1 Počet otáček hl. šroub ot./min Maximální přetlak bar Provozní tlak bar Objemový proud (při max. tlaku) l/min Objemový proud (při provoz. tlaku) l/min Pojist. ventil nastaven na bar Šroubový blok Enduro 6 Enduro 6 Množství oleje první náplň 10 Schneider Druckluft obj. číslo B Schneider Druckluft obj. čílslo B Tepelná energie odch.vzd. 14,5 14,5 11,0 17,4 17,4 14,5 kw Tepelná diference T C Zbytkový obsah oleje 1,8 2,7 1,8 2,7 mg/m³ Max. teplota kompresoru C Instalovaný výkon 18,5 22,0 kw E-Motor 2-pólový MEC 160 MEC 160 Typ Napětí 400 3/ /50 V Odběr proudu při rozběhu A Odběr proudu při plném zatížení A Nastavení tepel. relé A Max. startů za hodinu Izolační třída F F Ochranná třída IP Hladina hlučnosti ve vzdálenosti 1 m (podle DIN , díl 13) db(a) Teplota v místnosti + 5 až až + 35 C Rozměry: délka / šířka / výška 850 / 850 / / 850 / 1300 mm Hmotnost kg Připojení stl. vzduchu 1 1 " vnitřní l 5

6 2. Technické údaje typ AM 30 jedn. Typ -8 B1-10 B1-13 B1 Počet otáček hl. šroub ot./min Maximální přetlak bar Provozní tlak bar Objemový proud (při max. tlaku) l/min Objemový proud (při provoz. tlaku) l/min Pojist. ventil nastaven na bar Šroubový blok Enduro 12 Množství oleje první náplň 10 Schneider Druckluft obj. číslo B Tepelná energie odch.vzd. 23,3 23,3 17,4 kw Tepelná diference T C Zbytkový obsah oleje 1,8 2,7 mg/m³ Max. teplota kompresoru 110 C Instalovaný výkon 30,0 kw E-Motor 2-pólový MEC 180 Typ Napětí 400 3/50 V Odběr proudu při rozběhu 130 A Odběr proudu při plném zatížení 58 A Nastavení tepel. relé 34 A Max. startů za hodinu 10 Izolační třída Ochranná třída 55 IP Hladina hlučnosti ve vzdálenosti 1 m (podle DIN , díl 13) 76 db(a) Teplota v místnosti + 5 až + 35 C Rozměry: délka / šířka / výška 850 / 850 / 1300 mm Hmotnost 440 kg Připojení stl. vzduchu 1 1/4 " vnitřní F l 6

7 3. Obrázek šroubového kompresoru stav. řada AM B1 Poz. Označení A Hlavní spínač 01 Přívod vzduchu 02 Odvod vzduchu (popř. olejový a vzduchový chladič) 03 Vývod stlačeného vzduchu 04 Šroubový blok 05 Klínový řemen 06 Elektromotor 07 Ochranný kryt řemene 08 Olejový filtr 09 Nádoba separátoru 10 Ukazatel stavu oleje 11 Manometr pro systémový tlak 12 Plnící šroub oleje 13 Vypouštěcí šroub oleje 14 Sací regulátor 15 Sací filtr 16 Patrona odlučovače 17 Tlakový spínač Obr. 1 Šroubový kompresor typ AM B1, obrázky jsou pouze ilustrativní 7

8 4. Správné používání Šroubové kompresory stavební řady AM B1 se hodí k výrobě stlačeného vzduchu. Maximální přetlak je 8 bar / 10 bar popř. 13 bar (viz kapitola 2 Technické údaje ). Tyto šroubové kompresory jsou určeny pro trvalý provoz. Díky tomu pracují při vysoké, relativně konstantní spotřebě vzduchu zvlášť hospodárně. 5. Bezpečnostní předpisy Chraňte sebe a své okolí dodržováním bezpečnostních předpisů před nebezpečím úrazu a ve vlastním zájmu dbejte na následující doporučení. - Kompresory smějí obsluhovat a udržovat pouze k tomu určené a proškolené osoby. - Provozovatel musí zajistit správný provoz kompresoru. - Pracovní místo chraňte před dětmi a domácími zvířaty. - Z výroby nastavený odpouštěcí tlak na pojistném ventilu je zajištěný plombou. Tato nesmí být ostraněna. - Během provozu zařízení musí být všechny krycí plechy nasazené a přišroubované. - Při všech údržbových pracech a při opravách platí: Před začátkem práce vždy přerušte dodávku el. proudu a kompresor celý odvzdušněte! (všechny manometry ukazují "NULU"). - Při odkrytování dejte pozor: vnitřní díly šroubového kompresoru mohou být horké. - Při výměně oleje dejte pozor: Pozor, nebezpečí popálení horkým olejem! - Používejte pouze originální náhradní díly. - Elektrické připojení nebo opravy může provádět pouze odborný elektropersonál. - Opravy smí provádět pouze vyškolený odborník. - Pozor, během provozu může docházet v bezprostřední blízkosti kompresoru ke komunikačním potížím (hluk). 8

9 6. Popis funkcí Šroubový kompresor je významový název. Srdcem kompresoru je šroubový blok s pohonnou hlavní šroubovicí (vlevo) a poháněnou vedlejší šroubovicí. Díky speciálnímu geometrickému tvaru šroubovic se při rotaci zmenšují meziprostory zde je vzduch stlačován. Olej, který je vstřikován do šroubového bloku (poz. 04; obr. 1), má za úkol kompresor ochladit a utěsnit šroubovice při rotaci. Stlačený vzduch proudí ze šroubového bloku do nádoby separátoru (poz. 09; obr. 1). Zde dochází k prvnímu odloučení oleje jeho vlastní tíhou. Následně se stl. vzduch vyčistí v odlučovacím filtru (poz. 16; obr. 1) až na 2 3 ppm. V olejovém a vzduchovém chladiči (poz. 02; obr. 1) se stl. vzduch, před tím, než je přes vývod stl. vzduchu (poz. 03; obr. 1) odveden do rozvodu stl. vzduchu, ochladí. Řízení: Pokud se dosáhne vypínacího tlaku 8, 10 popř. 13 bar, tlakový spínač (poz. 17; obr. 1) dá impuls. Kompresor se přepne do fáze volnoběhu, časový spínač nastartuje fázi doběhu. Nastavení tlakového spínače (poz. 17; obr.1): Na tlakovém spínači mohou být nastaveny tlakové hodnoty pro spínací a vypínací tlak (nastavení z výroby: viz kapitola 2 Technické údaje ). Nastavení spínacího popř. diferenčního tlaku je jednou z možností ovlivnit provozní teplotu kompresoru. Změna nastavení: Vyšroubujte šroub c a sejměte pojistný plech. Nyní můžete šroub a otočit k nastavení vypínacího tlaku. Nastavená hodnota se ukáže na levé stupnici. Šroubem b je možno nastavit diferenční tlak mezi vypínacím a spínacím tlakem. Příklad: Vypínací tlak 10 bar Diferenční tlak 1,5 bar Spínací tlak 8,5 bar. Obr. 3 Tlakový spínač Důležité! Maximální vypínací tlak pro všechny kompresory v provedení na 8 bar nesmí překročit 8 bar! Maximální vypínací tlak pro všechny kompresory v provedení na 10 bar nesmí překročit 10 bar! Maximální vypínací tlak pro všechny kompresory v provedení na 13 bar nesmí překročit 13 bar! 9

10 7. Příklad kompresorové stanice Poz. Označení 1 Šroubový kompresor AM B1 2 Vzdušník / dílenský kompresor na vzdušníku 3 Elektrický kulový kohout typ KHE 4 Předfiltr typ DV 5 Kondenzační sušička typ DK... 6 Mikrofiltr typ DF 7 Filtr s aktivním uhlím typ DA 8 Kulový kohout (přechod do rozvodu stl. vzduchu) 9 Odvaděč kondenzátu typ Ecomat 10 Sběrací vedení kondenzátu 11 Separátor olej-voda typ Öwatec 8. Příprava na první uvedení do provozu Obr. 4 Příklad kompresorové stanice Pozor: Uvedení do provozu a překontrolování smí provádět pouze specializovaný technik. Upozornění: Hadice na vypouštění oleje je ve skříni kompresoru. 8.1 Vybalení, zdvihnutí a transport Obr. 5 Transport šroubového kompresoru Kompresor se může zdvihat pouze pomocí paletového vozíku nebo podobného zařízení. Dodržujte následující body: Zkontrolujte obsah balení. Kompresor vybalte (dbejte pokynů na obalu). Zkontrolujte stav kompresoru (vně). Otevřete boční plechy a překontrolujte všechny vnitřní díly (pohledem). Ručně pohněte řemenicí elektromotoru (poz. 06; obr. 1), abyste se ujistili, že se kompresor volně otáčí Obal zlikvidujte podle platných předpisů. 10

11 8.1 Vybalení, zdvihnutí a transport 8.2 Plánování odvětrávacího kanálu Před prvním uvedením do provozu zkontrolujte následující body: Místo ustavení Místnost pro montáž kompresoru musí odpovídat platným bezpečnostním předpisům a splňovat následující podmínky: bezprašná, suchá místnost; dostatečné větrání; rovná, pevná podlaha; žádné teplo vyzařující přístroje nebo potrubí; vzdálenost od zdi min. 50 cm; teplota v místnosti mezi +5 C a +35 C; nesmí být nasávány žádné hořlavé plyny. V horní části kompresoru se odvádí teplý vzduchu. Pokud je větrání místnosti příliš malé, je nezbytná montáž větracího kanálu (nucené větrání a odvětrání). Vycházející vzduch z kompresoru je o ca. 25 až 30 C teplejší než okolní teplota. Přesvědčte se, zda by tato cenná tepelná energie nemohla být využita k temperování okolních prostorů. Rádi Vám poradíme. 8.3 Připojení ke vzdušníku Abyste mohli šroubový kompresor při údržbě odpojit od vzdušníku, doporučujeme do redukce našroubovat kulový kohout (není součástí dodávky). Šroubový kompresor musí být připojen k rozvodu stl. vzduchu popř. ke vhodnému vzdušníku pomocí elastické propojovací hadice (viz. kapitola 13. Příslušenství ). 8.4 Kontrola stavu oleje 8.5 Napnutí klínového řemene 8.6 Elektrické připojení Před prvním uvedením do provozu překontrolujte stav oleje, jak je to popsáno v kapitole 9.4. Před prvním uvedením do provozu překontrolujte napnutí klínového řemene, jak je to popsáno v kapitole 9.6. Porovnejte napětí v síti s údaji na typovém štítku. Pokud údaje nesouhlasí, spojte se s námi. Pozor! Práce na elektrickém zařízení smějí provádět pouze vyškolení elektroodborníci! Typ Min. průměr připoj. kabelu Elektrické jištění AM 18-B1 5 x 6 mm² 40 A AM 22-B1 5 x 6 mm² 50 A AM 30-B1 5 x 10 mm² 63 A 11

12 8.6 Elektrické připojení Šroubové kompresory typ AM B1 jsou vybaveny elektronickou kontrolou směru otáček. Ta znemožňuje rozběh kompresoru při špatném směru otáček. Kontrola směru otáček: Hlavní spínač (poz. A; obr. 6) do pozice ON (světelná dioda poz. J svítí). Zmačknout tlačítko ON (poz. B; obr. 6). Pokud je špatný směr otáček, rozsvítí se světelná dioda pro směr otáček (poz. I; obr. 6) červeně. Pojistka směru otáček zajistí to, že se kompresor nerozběhne (hlášení poruchy A04). Kompresor poté opět tlačítkem OFF (poz. C; obr. 6) vypněte. Nyní kompresor vypněte hlavním spínačem (poz. A; obr. 6). Změna směru otáček (přepólování): Zmačkněte tlačítko OFF (poz. C; obr. 6); Otočte hlavní spínač (poz. A; obr. 6) do pozice OFF ; Přerušte přívod el. proudu; Otevřete krycí plech spínací skříně; Přepojte svorky L1 a L2 (na přívodu ve spínací skříni; ne na elektromotoru); Spínací skříň opět zavřete; Obnovte přívod proudu (nastavte hlavní spínač na ON ); Zmačkněte tlačítko RESET (poz. D; obr. 6). U těchto zařízení je do spínacího panelu zabudován spínač ochrany motoru. Tento spínač je nastaven na jmenovitý proud každého kompresoru. 12

13 8.7 Popis ovládacího panelu Obr.6 Ovládací panel Poz. Popis 1 Na první řádku displeje se zobrazuje, v případě, že je kompresor v provozu, tlak a teplota. 2 Na druhém řádku displeje se zobrazují celkový počet provozních hodin a způsob provozu. Druhý řádek se take využívá pro zobrazení informací o vypnutí kompresoru díky závadě. 3 Na třetím řádku displeje se zobrazuje jeho stav. Na tomto řádku se mohou také zobrazovat dodatečné informace o vypnutí kompresoru díky závadě. 4 Na čtvrtém řádku displeje se zobrazují servisní varovná hlášení či hlášení o závadě bez zastavení stroje a provozní menu. 5 Tlačítkem RUN se kompresor zapne. 6 Tlačítko ENTER se používá k potvrzení servisních hlášení a k ukládání veškerých nastavení (může provádět pouze servisní technik). 7 Tlačítko STOP/RESET se používá k zastavení a odvzdušnění kompresoru. 8 Červená LED-dioda signalizuje závadu, díky které došlo k zastavení kompresoru. Druh závady se zobrazí na displeji. Pokud LEDka bliká, je závada aktivní. Pokud LEDka trvale svítí, není závada již aktivní, ale závada ještě nebyla potvrzena. Aby se závada potvrdila a kompresor se opět mohl uvést do provozu, zmačkněte tlačítko STOP/RESET na řídícím panelu. Tlačítko ale závadu nezruší, pokud je tato stále aktivní. Aby se kompresor opět rozběhl, musí být závada odstraněna. 9 Žlutá LED-dioda signalizuje nutnost servisní údržby na kompresoru. Druh servisní údržby se zobrazí na displeji. Pokud LEDka trvale svítí, nění již hlášení o údržbě aktivní, ale hlášení ještě nebylo potvrzeno. Pro potvrzení stiskněte tlačítko ENTER na řídícím panelu. Pokud se hlášení o údržbě Vaším potvrzením nesmazalo, objeví se za čas opět. 10 LED-dioda AUTOMATIC signalizuje, že se kompresor nachází v automatickém modu. 11 LED-dioda POWER signalizuje, že je kompresor zásobován elektrickým proudem. 13

14 8.8 Zapnutí a vypnutí kompresoru Uveďte kompresor do provozu teprve po přečtení návodu na obsluhu a zvláště bezpečnostních předpisů. Zapnutí kompresoru: 1. Přepněte hlavní spínač do postavení ON. 2. Zmačkněte tlačítko RUN (poz. 5, obr. 6). Zkontrolujte fukci kompresoru sledováním displeje řídícího panelu. Vypnutí kompresoru: 1. Zmačkněte tlačítko STOP/RESET (poz. 7, obr. 6). 2. Hlavní spínač přepněte do postavení OFF. Kontrola teploty v místnosti: Teplota v místnosti nesmí po 1-2 hodinách provozu překročit 35 C. Pokud je teplota vyšší, musí se místnost vybavit dodatečným větráním. 9. Údržba Dodržováním všech doporučení údržby, která jsou uvedená v tomto návodu zajistíte tomuto kvalitnímu výrobku dlouhou životnost a bezporuchový provoz. Pozor! Před každou údržbou popř. opravou bezpodmínečně vypněte na hlavním spínači přívod el. proudu a kompresor odvzdušněte! Dbejte následujících pokynů pro přípravu údržby. 9.1 Příprava údržby Šroubový kompresor vypněte tlačítkem OFF. Přerušte přívod el. proudu na hlavním spínači (zhasne světelná dioda poz. J, obr. 6). Zavřete kulový kohout na přívodu vzduchu do vzdušníku. Práce na elektrických zařízeních smějí provádět pouze vyškolení elektroodborníci! Pozor na nebezpečí popálení: i po vypnutín mohou být některé díly kompresoru horké (zvláště kompresorový olej)! Kompresor odvzdušněte (manometr poz. K, obr. 6 /ovládací panel/ a manometr poz. 11, obr. 1 /nádoba separátoru/ musí ukazovat nulu). Po skončení údržby namontujte zpět všechna ochranná zařízení (ochrannou mříž řemene, krycí plechy kompresoru atd.). Nejdříve otevřete kulový kohout na vzdušníku, pak teprve zapněte hlavní spínač a kompresor spusťte zmačknutím tlačítka ON. 14

15 9.2 Intervaly údržby Údržba Výměnné intervaly Provozní hodiny viz kapitola Kontrola stavu oleje (vždy zapsat doplňované množství) kontrola všech šroubových spojů výměna olejového filtru Kontrola / vyčištění vložky sacího filtru (popř. výměna) Další kontrola všech šroub. spojů Další výměna oleje a olejového filtru Výměna vložky sacího filtru Kontrola napnutí klínového řemenu Vyčištění chladiče Výměna vložky odlučovacího filtru Výměna tlakových hadic Výměna klínového řemenu Výměna ventilu minimálního tlaku Výměna řídícího magnetického ventilu Výměna pojistného ventilu Intervaly údržby jsou stanoveny pro "normální" provozní podmínky (okolní teplota, vlhkost vzduchu a zatížení), jakož i jednosměnný provoz. Při vytížení kompresoru nižším než 1500 prov. hodin ročně doporučujeme intervaly údržby zkrátit na polovinu. 9.3 Výměna oleje a olejového filtru Kontrola stavu oleje: Pro kontrolu stavu oleje odstraňte zadní plech. Stav oleje můžete přečíst na ukazateli hladiny oleje (poz. 10, obr. 1) na nádobě separátoru. Hladina oleje se musí pohybovat mezi značkou MIN a MAX. Zabraňte přeplnění. První náplň a množství náplně viz kapitola 2 Technické údaje. Výměna oleje: V zásadě by se měla výměna oleje provádět v provozem zahřátém a odvzdušněném stavu kompresoru. Postupujte následujícím způsobem: Proveďte přípravu k údržbě jak je popsáno v kapitole 9.1. Pozor: nebezpečí popálení horkým kompresorovým olejem. Odstraňte zátku na minikulovém kohoutu na spodku separátoru. Připojte na minikulový kohout ohebnou hadici na vypouštění oleje a vsuňte ji do vhodné nádoby. Otevřete pomalu minikulový kohout a počkejte, až olej zcela vyteče. Minikulový kohout poté opět zavřete, odstraňte hadici na vypouštění oleje a umístěte zpět zátku. Při každé výměně oleje musí být vždy vyměněn i olejový filtr. Tip: Plochu těsnění lehce naolejujte. 15

16 9.3 Výměna oleje a olejového filtru Naplňte nejdříve ca. 0,2 litru oleje přes sací filtr, poté zbytek oleje (viz kapitola 2 Technické údaje ) naplňte nalévacím hrdlem. Šroubový kompresor nechte cca. pět minut běžet, pak ho vypněte a vypusťte vzduch; počkejte tři minuty a zkontrolujte stav oleje, popř. ho doplňte. Při likvidaci oleje, jakož i olejového filtru dodržujte platné předpisy. 9.4 Sací filtr Kontrola sacího filtru: Vložku sacího filtru opatrně vyčistěte zevnitř ven pomocí stl. vzduchu. Proti světlu zkontrolujte, zda na něm nejsou trhliny. Pokud ano, filtrační vložku vyměňte. Vložku sacího filtru a celý kryt musíte demontovat opatrně, aby se do šroubového bloku nedostal prach. Vložku sacího filtru vyměňte vždy po třetím čištění. Obr. 10 Sací filtr 9.5 Šroubované spoje Kontrola šroubovaných spojů (zkontrolujte zvláště elektrické kontakty). Optická kontrola všech těsnění a připojení. 9.6 Napnutí klínového řemenu Klínový řemen (poz. 1) se časem prodlužuje. Toto prodloužení se musí kontrolovat (automatické napínání), popř. donapnout. Napnutí: Vzdálenost osy [elektromotoru a šroub. bloku] se zvětší pomocí obou nastavovacích šroubů (poz. 2 a 3). Napnutí je optimálně nastavené, když výkyv z (při normálním pohybu tam a zpět) je cca. 1,5 cm. Obr. 11 Napnutí klínového řemene Výměna klínového řemene: Klínový řemen vyměňte po každých provozních hodinách. Před montáží řemene si vyznačte propiskou na řemeni vzdálenost 200 mm. Řemen namontujte a začněte ho napínat. Když vyznačená vzdálenost dosáhne hodnoty x = 202 mm, je klínový řemen optimálně napnut. 16

17 Napínání klínových řemenů u kompresorů 11, 15, 18, 22 a 30 kw Napínání klínových řemenů je zajištěno horizontálním posouváním šroubovice po uvolnění upevňovacích šroubů na šroubovici. Správného napnutí klínových řemenů dosáhneme působením síly F (obr. 4) tak, aby bylo dosaženo správné hodnoty f (f 1 ). Po 0,5 Hhod. provozu je nutno napnutí řemenů překontrolovat. Správného napnutí je možno dosáhnout také následujícím způsobem: a) na řemenech si označíme dvě rysky ve vzdálenosti 200 mm ( obr. 6 ) b) řemeny nasadíme na řemenice motoru a šroubovice c) řemeny napínáme tak, aby se vzdálenost mezi dvěma ryskami rovnala hodnotě x 1 = 200 mm + Y ( obr. 6 + tabulka ) d) po napnutí zajistěte (utáhněte) napínací šrouby POZOR!!! Zkontrolujte správné vyrovnání řemenic a je-li to nutné, zajistěte jejich správné srovnání ( obr. 7 ) 17

18 Kontrola napnutí řemenů pomocí testovacího přístroje OPTIBELT Obr.10 Tento způsob kontroly se používá od začátku ledna 2001 na všech kompresorech vyráběných s originálními řemeny Optibelt. V tabulkách jsou uvedeny podle firmy Optibelt povolené hodnoty správného napnutí řemenů. Testovací přístroj dodávaný firmou Optibelt měří frekvenci vibrování řemene (obr. 10) Hodnota počátečního napínání nových řemenů je určena podle vyšší hodnoty porovnávané s konečnou hodnotou po 0,5 4 Mhod. provozu. Jestliže naměřené hodnoty nesouhlasí s hodnotami zadanými v tabulce, je nutné změnit napnutí řemenů. 18

19 Tabulka - napínání řemenů Optibelt Údaje vychází z kontroly správného napnutí řemenů např. pomocí testovacího přístroje Optibelt a platí pouze pro řemeny fy Optibelt. Obr. 4 Šroubovice bar 8 Výkon KW 5,5 7, ,5 Řemen N o - tipo 2 XPZ XPZ PJ XPA XPA 1432 Řemenice motoru ø mm Řemenice šroubovice ø mm F A f f 1 mm Obr. 6 Y mm 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Obr. 10 frekvenční pole počátečního napínání frekvenční pole minimálního napínání Hz 97/74 99/76 126/96 102/78 77/63 Hz 83/74 85/76 108/96 87/78 69/62 Obr. 4 Šroubovice bar 10 Výkon KW 5,5 7, ,5 Řemen N o - tipo 2 XPZ XPZ PJ XPA XPA 1382 Řemenice motoru ø mm Řemenice šroubovice ø mm F A f f 1 mm Obr. 6 Y mm 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Obr. 10 frekvenční pole počátečního napínání frekvenční pole minimálního napínání Hz 93/71 98/75 119/91 100/76 72/59 Hz 80/71 85/75 103/91 86/76 65/57 Obr. 4 Šroubovice bar 13 Výkon KW 5,5 7, ,5 Řemen N o - tipo 2 XPZ XPZ PJ XPA XPA 1382 Řemenice motoru ø mm Řemenice šroubovice ø mm F A f f 1 mm Obr. 6 Y mm 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Obr. 10 frekvenční pole počátečního napínání frekvenční pole minimálního napínání Hz 94/71 104/80 106/81 97/74 70/58 Hz 81/71 91/80 91/81 84/74 63/56 19

20 Obr. 4 Šroubovice bar 8 7,5 Výkon KW Řemen N o - tipo 3 XPA XPA SPA SPA XPB 1800 Řemenice motoru ø mm Řemenice šroubovice ø mm F A f f 1 mm Obr. 6 Y mm 1,5 1,5 1,5 1,5 Obr. 10 frekvenční pole počátečního napínání frekvenční pole minimálního napínání Hz 77/63 85/70 67/59 68/60 59/54 Hz 69/62 77/68 61/59 62/60 56/49 Obr. 4 Šroubovice bar 10 Výkon KW Řemen N o - tipo 3 XPA XPA SPA SPA XPB 1700 Řemenice motoru ø mm Řemenice šroubovice ø mm F A f f 1 mm Obr. 6 Y mm 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Obr. 10 frekvenční pole počátečního napínání frekvenční pole minimálního napínání Hz 77/63 83/68 66/58 68/60 62/56 Hz 70/62 75/66 60/58 62/60 59/52 Obr. 4 Šroubovice bar 13 Výkon KW Řemen N o - tipo 3 XPA XPA SPA SPA XPB 1700 Řemenice motoru ø mm Řemenice šroubovice ø mm F A f f 1 mm Obr. 6 Y mm 1,5 1,5 1,5 1,5 Obr. 10 frekvenční pole počátečního napínání frekvenční pole minimálního napínání Hz 76/62 80/65 66/58 69/61 57,4/52 Hz 69/61 72/64 60/58 62/61 54/48 20

21 9.7 Čištění chladiče Vyčistěte chladič minimálně jednou ročně. Pokud by měl kompresor problémy s teplotou (častější vypínání kvůli přehřátí), může být příčinou i znečištění chladiče. V tom případě je nutné zkrátit intervaly mezi čištěním chladiče. odstraňte víko; pod chladič položte kus lepenky či umělohmotné desky; z venku směrem dovnitř chladič vystříkejte stříkací pistolí s čistícím prostředkem; zkontrolujte průchod vzduchu chladičem. 9.8 Patrona odlučovače Patrona odlučovače se mění každé 4000 prov. hodin. Dbejte při tom pokynů pro výměnu oleje. 9.9 Ohebné hadice Každých prov. hodin vyměňte ohebné hadice (vzduch a olej). Doporučujeme tuto činnost provést nejpozději při každé šesté výměně oleje. Dbejte při tom pokynů pro výměnu oleje Ventil minimálního tlaku 9.11 Řídící magnetický ventil Kompresor odpojte od zdroje el. proudu a odvzdušněte (viz kapitola 9.1 "Příprava údržby"). Vyměňte ventil minimálního tlaku. Kompresor odpojte od zdroje el. proudu a odvzdušněte (viz kapitola 9.1 "Příprava údržby"). Vyměňte řídící magnetický ventil na sacím regulátoru Pojistný ventil Kompresor odpojte od zdroje el. proudu a odvzdušněte (viz kapitola 9.1 "Příprava údržby"). Vyměňte pojistný ventil na nádobě separátoru Údržbový balíček Abychom usnadnili údržbu, která se musí provádět každých 3000 prov. hodin, sestavili jsme pro Váš šroubový kompresor údržbový balíček spotřebních dílů. Tento balíček pro šroubové kompresory stavební řady AM B1 se sestává z následujících dílů: vložka sacího filtru olejový filtr patrona odlučovače klínový řemen olej Označení Obj. číslo Obj. číslo šroub. kompresoru údržbového balíčku AM 18-8 B1 H G AM B1 H G AM B1 H G AM 22-8 B1 H G AM B1 H G AM22-13 B1 H G AM 30-8 B1 H G AM B1 H G AM B1 H G

22 9.13 Údržbový balíček Doporučujeme následující olej do šroubových kompresorů: Dodavatel Označení Obj. číslo Obsah Schneider Bohemia Speciální olej pro šroub. kompresory B ,0 l Při likvidaci starého oleje a olejových filtrů dodržujte platné předpisy. 10. Odstavení na delší dobu a konzervace Pokud má být šroubový kompresor na delší dobu (tři měsíce a déle) odstaven, je nutné provést jeho konzervaci. Toto platí také, pokud je kompresor nový a uvedení do provozu se plánuje až za delší dobu. Při konzervaci dodržujte následující body: kompresor nechte zahřát; kompletně vypusťte olej (viz výměna oleje); naplňte ochranný olej proti korozi (viskozita SAE 30) a kompresor nechte cca. 10 minut běžet; kompresor odvzdušněte; kondenzát a ochranný olej proti korozi zcela vypusťte; zavřete kulový kohout. Kompresor skladujte v suché místnosti, která není vystavena velkým teplotním rozdílům. Důležité a nezapomenout! Při znovuuvedení do provozu nezapomeňte opět naplnit kompresorový olej (dbejte také doporučení v kapitole 8 Příprava před prvním uvedením do provozu ). 22

23 11. Vyhledávání závad od A I Pozor: Bezpodmínečně dbejte bezpečnostních předpisů z kapitoly 9.1 Příprava údržby! Pokud se na displeji řídícího panelu objeví hlášení poruchy A 01 A14 či údržby S 01 S 06, viz kapitola 8.7 Popis ovládacího panelu. Vzniklá závada a možné příčiny Postup odstranění A. Kompresor se nerozběhne: - Chybí napájení el. proudem - překontrolujte el. síť, spínač, pojistky, popř. vyměňte nebo nechte opravit. - Vyhořelé nebo vypadlé pojistky - překontrolujte pojistky, popř. vyměňte - Vypnulo řídící jištění - překontrolujte, popř. závadu odstraňte B. Motor je přetížen. Vypnulo tepelné relé: - Pokles napětí - zkontrolujte napětí u kompresoru. Zmačkněte tlačítko ochrany motoru RESET - Znečištěný olejový filtr - vyměňte vložku filtru C. Vypnul hlídač teploty: - Okolní teplota je vyšší než C - zajistěte dostatečné větrání místnosti. - Hladina oleje je nízká - olej doplňte - Byl použit nesprávný olej - olej vyměňte - Zašpiněný olejový filtr - vyměňte olejový filtr - Zašpiněný chladič - chladič vyčistěte - Je vadný termostatický regulační ventil - Nejsou zavřená dvířka u kompresoru - vyměňte termostatický článek - dveře zavřete D. Kompresor se po vypnutí znovu nespustí: - Vadný tlakový spínač - tlakový spínač zkontrolujte, popř. nastavte nebo vyměňte E. Kompresor se po skončení fáze doběhu okamžitě zase zapne: - Je nastavená krátká doba doběhu - dobu doběhu na časovém spínači prodlužte F. Tlak v rozvodu překročil nastavenou hodnotu: - Je špatně nastavený tlakový spínač - tlakový spínač nastavte popř. vyměňte G. Při vypnutí vychází ze sacího ventilu olej: - Sací ventil je netěsný - sací ventil demontujte a zkontrolujte vložku, popř. ho vyměňte - Je příliš vysoká hladina oleje - hladinu oleje snižte mezi MIN a MAX 23