1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU. koagulační a flokulační přípravek pro průmyslové použití

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU. koagulační a flokulační přípravek pro průmyslové použití"

Transkript

1 STRANA 1 z 5 BEZPEČNOSTNÍ LIST DATUM REVIZE 07/01/2013 TISK 05/06/2014 (zpracováno v souladu s Nařízením komise (EU) č. 453/2010 (REACH). 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Název produktu : SOKOPAC 18 Použití: koagulační a flokulační přípravek pro průmyslové použití Výrobce : Prodejce : SNF SAS, Francie SOKOFLOK s.r.o. Tovární 1362, P. O. BOX 36, SOKOLOV Spojení : tel : fax : Telefonní číslo pro mimořádné situace: Ing. Jiří Harastej, ředitel společnosti: ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI PŘÍPRAVKU Při zasažení očí hrozí riziko jejich vážného poškození. Dráždí pokožku a sliznice. Další rizika: Při rozlití produktu vzniká extrémně kluzký povrch. 3. SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH Identifikace produktu : Anorganický koagulant / flokulant Regulované složky Chemický název EC No. Klasifikace hm % aluminium chlorid X i, R POKYNY PRO PRVNÍ POMOC Inhalace : Zasažení pokožky : Přejít na čerstvý vzduch. Okamžitě zavolat lékaře. Urychleně umýt mýdlem a větším množstvím vody. Okamžitě vyhledat lékaře.

2 STRANA 2 z 5 Zasažení očí : Požití : Vypláchnout velkým množstvím vody i pod víčky. Okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Nevyvolávat zvracení. Okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. 5. OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH Produkt není hořlavý Vhodná hasící media : pěna, oxid uhličitý (CO 2 ), suchý prášek Speciální opatření : Při rozlití vytváří produkt extrémně kluzký povrch. Speciální ochranné vybavení pro hasiče : Chladit zásobníky/kontejnery kropením vodou. Při teplotě nad 200 o C může dojít k vývinu dýmu s obsahem chlóru. 6. OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD NÁHODNÉHO ÚNIKU Ochrana osob : Použití osobních ochranných pomůcek (viz kap. 8). Ochrana životního prostředí: Ochrana vod před kontaminací. Zamezit vniknutí do kanalizace. Ve vodě produkt hydrolyzuje Metody likvidace : Nesplachovat vodou. Přehradit dalšímu roztékání, posypat inertním sorpčním materiálem. Uložit ve vhodné uzavíratelné nádobě. Po odstranění lze zbytková množství spláchnout vodou. 7. MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ Bezpečnostní opatření při manipulaci : Zabránit kontaktu s pokožkou, očima. Používat osobní pracovní pomůcky (viz kap. 8). Při přípravě pracovního roztoku se přesvědčte o dostatečném větrání. Nevdechovat páry nebo aerosol. Nekouřit. Při opakovaném používání pracovních oděvů a osobních ochranných pomůcek je nutné dbát na to, aby byly znovu používány pouze ty, které byly řádně vyprané a umyté. Skladování : Uchovávat produkt k těsně uzavřených nekovových obalech (kanystry, kontejnery), v chladném, dobře větraném prostoru. Neskladujte společně se zásadami a hořlavými látkami. Mráz může ovlivnit fyzikální vlastnosti produktu a může jej znehodnotit.

3 STRANA 3 z 5 8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE A OCHRANA OSOB Pracovní ochranné pomůcky - dýchání : Za normálních podmínek není vyžadováno použití osobních respirátorů. - ruce : Gumové nebo plastové rukavice. - oči : Ochranné brýle s bočním krytím nebo ochranný štít. Nepoužívat kontaktní čočky. - pokožka a tělo : Vhodný ochranný oděv Osobní hygiena : Mýt si ruce a obličej před pracovní přestávkou a po skončení práce. Dodržovat pravidla bezpečnosti práce a pracovní hygieny. 9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI Forma : kapalina Barva : čirá - světle žlutá Zápach: nevykazuje ph : 0,5-2,0 Bod tuhnutí ( o C): Bod vzplanutí ( o C): ca - 15 o C neuvádí se Bod samovznícení ( o C): neuvádí se Tlak par (mm Hg) : neuvádí se Měrná hmotnost (kg/m 3 ) 1,3 1,4 Rozpustnost ve vodě : neomezená 10. STABILITA A REAKTIVITA Stabilita : Produkt je stabilní. Nehrozí spontánní polymerizace Nebezpečné reakce/podmínky : Kovy a alkálie mohou způsobit exotermní reakce. Při teplotě nad 200 o C a při působení silných oxidačních činidel může dojít ke vzniku dýmů s obsahem chlóru

4 STRANA 4 z TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE Akutní toxicita - orální : Žádné údaje nejsou k dispozici - dermální : Žádné údaje nejsou k dispozici - inhalace : Žádné údaje nejsou k dispozici Podráždění - pokožka : Působí dráždivě na kůži a sliznice a vyvolává zanícení - oči : Hrozí vážné poškození očí Zvýšení citlivosti : Chronická toxicita: Žádné údaje nejsou k dispozici Žádné údaje nejsou k dispozici 12. EKOLOGICKÉ INFORMACE Eko toxicita: - ryby: Žádné údaje nejsou k dispozici - Dafnie: Žádné údaje nejsou k dispozici - Řasy: Žádné údaje nejsou k dispozici Další ekologické informace: Žádné údaje nejsou k dispozici 13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ PŘÍPRAVKU Zbytky produktů/nepoužité produkty : Zředit vodou, neutralizovat vápnem a dále postupovat v souladu se zákonem o odpadech. 13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ PŘÍPRAVKU Použité obaly : Se znečištěnými obaly je nutné nakládat jako se samotným produktem. Po vyprázdnění a vypláchnutí vodou je možné obal opakovaně, není-li poškozen, použít. 14. PŘEPRAVNÍ INFORMACE Přeprava: (ADR / RID) (IMDG/IMO) (ICAP/IATA) Vhodný popis pro dopravu:korozivní, žíravá kyselá anorganická kapalina (chlorid hlinitý, zasaditý) Třída rizika: 8 Číslo/písmeno: 5c Balící skupina: III. Un-ID No.: 3264 Nálepka(y): korozivní

5 STRANA 5 z INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH Klasifikace a značení: Produkt je klasifikován a značen v souladu s Nařízením EK a národní legislativou x i dráždivý R- věty: R41- Riziko vážného poškození očí S- věty: S 39 Nosit ochranu obličeje / očí S 26 V případě vniknutí produktu do oka urychleně vypláchnout velkým množstvím vody a přivolat lékaře Všechny složky tohoto produktu byly zaregistrovány nebo před-registrovány U Evropské chemické agentury nebo byly z povinné registrace vyjmuty. 16. DALŠÍ INFORMACE Tento Bezpečnostní list byl zpracován v souladu s : - Nařízením EP a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) - Nařízením EP a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP) - Směrnicí 67/548/EEC - Směrnicí 1999/45/EC a jejich dodatků Kontaktní osoba : Ing. Petr Schejbal. PhD., technik Ing. Jiří Harastej, ředitel Informace použité v tomto Bezpečnostně datovém listě odpovídají našim znalostem a našemu přesvědčení v době publikace. Informace jsou poskytovány pouze pro bezpečnou manipulaci, používání, skladování, transport a nakládání se vzniklým odpadem a nemohou být považovány za záruku nebo specifikaci kvality. Informace se vztahují pouze ke specifikovanému produktu a nejsou platné pro tento produkt použitý v kombinaci s jiným materiálem.