Neznám rukopis jihoãeské vánoãní hry z 18. století (Ke genezi folklorní divadelní tradice)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Neznám rukopis jihoãeské vánoãní hry z 18. století (Ke genezi folklorní divadelní tradice)"

Transkript

1 _Sochorova :05 Stránka 42 Ludmila Sochorová Neznám rukopis jihoãeské vánoãní hry z 18. století (Ke genezi folklorní divadelní tradice) Andûl jde ke králom: Mudrci oznamuji vám, by li svou cestou jinam, krom Jeruzaléma hnouli, Herodesa minouli, neboè zlobiv Herodes v echno zlé smej lí o vás dnes, proãeï vy jej pominete, jinou cestou se pryã dejte. JiÏní âechy, jejichï pfiírodní krásy, historické památky i kulturní tradice patfií k nejobdivovanûj ím u nás, byly po staletí rovnûï prostfiedím kvetoucí lidové kultury jak mj. také v okruhu folklorní tvorby ukázaly napfiíklad známé práce âeàka Zíbrta a jeho spolupracovníkû ãi následovníkû; Ïe v ak nová cenná fakta mûïe pfiiná et i souãasn v zkum v jistû vzácn ch a dosud neprobádan ch soukrom ch fondech, naznaãil pozoruhodn nález z nejnovûj í doby: rukopis s názvem Vejpis Komedije o narození Syna BoÏího, pocházející z mûsteãka Borovany u âesk ch Budûjovic. 1 Podle charakteru tohoto dramatického textu i údajû na poru eném titulním listû nalezeného rukopisu jde o v znamnou památku z okruhu lidové divadelní kultury jiïních âech, která zároveà dokládá pfiíznaãné promûny regionální tradice v pomûrnû dlouhém ãasovém období pfiibliïnû od poloviny 18. do konce 19. století. Vánoãní hra z Borovan byla totiï podle zmínûného pfiípisu pûvodnû v pamûti zachovaná od Matûje Arnolda v roce 1775, teprve v roce 1808 od Václava Malíka pfiepsaná a v tom roku taky dûlaná byla, a posléze vznikl tento vejpis od Josefa Malíka, kter se nepochybnû pokusil o uchování tradice vánoãních her v Borovanech. Chronologie uveden ch údajû na titulním listû rukopisu tedy signalizuje charakteristické promûny ãeského lidového divadelnictví 18. století odpovídá v ak nepochybnû také reáln m podmínkám a pfiedpokladûm lokální kultury, v níï podobné adaptace ãi redukce star ího dramatického textu vyznaãovaly zpravidla aï závûreãnou fázi v voje. Podle pfiípisu na titulním listû rukopisu z Borovan probíhal tento v voj zfiejmû ve tfiech základních etapách: ústní tradice vánoãní hry v podání Matûje Arnolda, vycházející z neznámého textu ãi z inscenace, která vznikla pfied rokem 1775; písemná fixace tohoto pamûèovû uchovávaného dramatického textu Václavem Malíkem roku 1808, která mohla zahrnovat i nûkteré úpravy; Vejpis z tohoto dramatického textu, pofiízen Josefem Malíkem nûkdy po roce 1808 a pfiedpokládající zmûny funkcí vánoãní hry, ale také zmûny tradiãní lokální spoleãnosti v mûsteãku Borovany. Hypotetické v vojové schéma Komedije o narození Syna BoÏího z jiïních âech tedy nevyluãuje, Ïe na poãátku lokální tradice v Borovanech a okolí se mohla stát inspirací zdej ích tvûrcû nûkterá ze kolsk ch inscenací vánoãních her 18. století. Tento pfiedpoklad vychází ze skuteãnosti, Ïe rukopis borovanské hry nese zfietelné stopy vlivu barokní divadelní produkce, nasvûdãující okruhu prestiïního kolského divadelnictví. PÛvodní text ãeské vánoãní hry, vztahující se údajnû k roku 1775, lze totiï na základû novû objeveného Vejpisu z Borovan zãásti také rekonstruovat. Roku 1926 uvefiejnil Ferdinand Sládek v ãasopise âesk lid studii s názvem Tfiíkrálová komedie v Ledenicích, která obsahuje kromû podrobn ch údajû o poslední zdej í inscenaci z roku 1895 rovnûï text této vánoãní hry. A právû tento znám dramatick text z nedaleké vesnice Ledenice je v podstatû verzí novû nalezeného rukopisu z mûsteãka Borovan; jak autor zmínûné materiálové studie konstatoval, prastará lidová tato hra byla hrána od nepamûti v Ledenicích a tak se zdá, Ïe sousedé z Borovan buì oblíbenou inscenaci odtud pfievzali, anebo naopak: iniciovali vznik 42

2 _Sochorova :05 Stránka 43 tradice vánoãních her v okolí svého mûsteãka snad uï pfied rokem Ze srovnání obou verzí pfiedpokládané spoleãné pfiedlohy star í jihoãeské vánoãní hry z 18. století pfiedev ím vypl vá, Ïe pûvodní Komedije o narození Syna BoÏího z Borovan náleïela podobnû jako známá hra z Ledenic k roz ífienému typu ãesk ch vánoãních her, které vznikly spojením tfií pûvodnû samostatn ch dramat hry past fiské, hry tfiíkrálové a hry o vraïdûní neviàátek. V podobû tfiídílné dramatické kompozice, zkrácené v novû nalezeném Vejpisu v dvoudílnou, byla Tfiíkrálová komedie v Ledenicích inscenována je tû roku Vejpis z Borovan tak dokládá variabilitu lokální divadelní tradice, umoïàující zaãátkem 19. století provozovat oblíbenou vánoãní hru také ve zkráceném znûní. Struktura obou verzí jihoãeské vánoãní hry vykazuje v ak i nûkteré, oproti tradici ménû obvyklé rysy: v rámci narativní struktury dramatického dûje jde pfiedev ím o charakter kompoziãní v stavby a o typickou posloupnost epizody past fiské a epizody královské, která byla v textech z Borovan i Ledenic pozmûnûna. Dûj vánoãní hry zde totiï zahajovala epizoda královská, rozdûlená navíc na dvû ãásti: v první ãásti docházelo k rozhodnutí sv. Tfií králû putovat do Jeruzaléma, jeï bylo zavr- eno setkáním biblick ch mudrcû s králem Herodesem; v této fázi dûje navazovala na první ãást epizody královské epizoda past fiská, která vrcholila klanûním tfií past fiû u jesliãek. Teprve po této, z hlediska dûjové i motivické struktury jihoãesk ch her velmi jednoduché epizodû, zahrnující pouze v stupy andûlského zvûstování a past fiského klanûní která obvykle dûj ãesk ch vánoãních her uvádûla, docházelo k pokraãování epizody královské, jeï obsahovala v stup klanûní sv. Tfií králû a v stup andûla, varujícího biblické mudrce pfied návratem k Herodesovi. Závûr vánoãní hry byl pak ve Vejpise zastoupen struãn m, zãásti improvizovan m v stupem ãertû, zatímco v Ledenicích je tû následoval v stup andûla a útûk sv. Rodiny do Egypta; nicménû redukcí epizody vraïdûní nemluvàátek pfiedev ím absencí v stupu potrestání krále Herodesa se vánoãní hry z Borovan i Ledenic odli ují od vût iny znám ch dramat folklorní provenience. Ve zãásti poru eném rukopise borovanské hry se ov em mohl dochovat pouze zlomek závûreãného v stupu, kter v lidovém divadle mnohdy vrcholil právû odná- ením biblického tyrana do pekla. 3 Narativní struktura, vedoucí k typickému frázování dûje v tradiãním lidovém divadle a k vytváfiení uzavfien ch sekvencí scénick ch obrazû, odpovídala potfiebám deklamované epiky. Z epického cítûní dramatického dûje vypl valo i pfiifiazování fakt ãi didaktick ch sentencí, pfiiãemï parataktick charakter textû vyústil zpravidla v podobu obecné pravdy ãi mravního pfiíkladu. Av ak na rozdíl od vût iny vánoãních her, vyznaãujících se pojetím epizody past fiské jako pfiedobrazu epizody královské, byl tento paralelismus dûje v jihoãesk ch hrách oslaben: epizoda past fiská byla redukována na základní epická fakta, pfiiãemï ke stylovému odli ení obou ãástí dramatu pfiispûl i uãeneck ráz epizody královské s jejími literárními motivy a parafrázemi. V této souvislosti lze pfiipomenout, Ïe tradiãní lidové divadlo pfiedstavovalo z hlediska sv ch sociokulturních funkcí nepochybnû prestiïní souãást systému kontaktní sociální komunikace v prostfiedí lokální spoleãnosti. Ke specifick m znakûm vánoãní hry z Borovan i hry ze sousedních Ledenic patfiil rovnûï charakter ideovû tematické v stavby jihoãesk ch verzí, zejména nûkteré prvky a motivy, vypl vající z pfiedpokládané spoleãné pfiedlohy star í ãeské vánoãní hry ze sedmdesát ch let 18. století. V rámci rozdûlené, a tedy v kompozici dramatu zv raznûné epizody královské lo napfiíklad o motiv pûvodu sv. Tfií králû a o symbolické dary, které bibliãtí mudrci Jezulátku vûnovali. V borovanské i ledenické vánoãní hfie se totiï první z biblick ch mudrcû král Ka par pfiedstavoval kupodivu jako vládce mûsta Persepolis coï je motiv v kontextu tradice ãesk ch vánoãních dramat zcela ojedinûl. ProtoÏe následující text borovanského Vejpisu byl poru en, charakteristika krále Melichara jako vládce bohuïel chybí v ledenické verzi byl název jeho mûsta zfiejmû zkomolen; tfietí král Bartazal se pak v mluvnû pfiedstavoval jako vládce mûsta Sáby. Pokud se t ká pfiíznaãného motivu královsk ch darû, kter spoluvytváfiel slavnostní atmosféru v jevu klanûní sv. Tfií králû, pak podle Vejpisu nedaroval král Ka par narozenému Jezulátku zlato, ale kadidlo zlato se stalo darem krále Melichara, pfiiãemï teprve tfietí z mudrcû, král Baltazar vûnoval Jezulátku tradiãní myrrhu. V pozdní verzi z Ledenic v ak daroval král Ka par tradiãní zlato, král Melichar kadidlo a král Baltazar myrrhu. Zmûny pûvodu mudrcû od V chodu stejnû jako zámûny královsk ch darû pfiedstavovaly nepochybnû zajímav prvek ideovû tematické v stavby a signalizovaly zfiejmû urãit sémantick posun v charakteristice biblick ch králû i v hierarchii tfií vûhlasn ch teologick ch symbolû. Dochované ãeské vánoãní hry se totiï vût inou o pûvodu biblick ch mudrcû nezmiàovaly 43

3 _Sochorova :05 Stránka 44 pfiíkladem mûïe b t znám Actus poboïn o narození Syna BoÏího z pera Václava Kocmánka, pocházející pfiibliïnû ze ãtyfiicát ch let 17. století, ale také pozdûj í dramatické texty napfiíklad známé lidové vánoãní hry z Netolic, Volynû, Vlachova Bfiezí, Vamberka, Hlinska, Îìáru na Moravû, KromûfiíÏe atd. V okruhu tradiãního lidového divadelnictví lze v této souvislosti jihoãeské vánoãní hry z 18. století srovnat pouze s jedin m dramatick m textem, a to s Tfiíkrálovou hrou z jihomoravsk ch Rosic, která pfiedstavovala biblického mudrce Ka para jako vládce mûsta Kasy, Melichara jako vládce mûsta Ezury a Baltazara jako krále mûsta Syba. 4 Nicménû spoleãn m zdrojem této netypické konkretizace pûvodu sv. Tfií králû byl u obou vánoãních her z jiïních âech i u hry z jihomoravsk ch Rosic proslul spis doby baroka, kter se rovnûï v ãesk ch zemích stal souãástí lidové ãetby a v chodiskem nûkter ch znám ch dramatick ch textû: lo o Velik Ïivot a utrpení Pána a Spasitele na eho Krista JeÏí e nûmeckého kapucína Martina z Kochemu, jehoï ãesk pfieklad z roku 1698 byl vydáván je tû v první polovinû 18. století. Právû tento populární spis z okruhu apokryfní barokní literatury, jehoï rétorické kvality, dialogické a meditativní pasáïe, ale i emocionální pojetí biblick ch událostí ãi realistické detaily konvenovaly mentalitû a senzibilitû dobov ch ãtenáfiû, posluchaãû i divákû se stal inspirací a zãásti také motivick m v chodiskem zmínûn ch tfií dramatick ch textû. Pokud se t ká pûvodu biblick ch mudrcû, pak Tfiíkrálová hra z Rosic pfievzaté názvy královsk ch mûst zachovala, zatímco obû jihoãeské hry uï sebevûdomû zamûnily indické mûsto Ka at, podle Martina z Kochemu místo vlády krále Ka para, za antickou Persepolis. Zemûpis zjevnû nepatfiil k siln m stránkám doby baroka a kol tí vzdûlanci 18. století nedisponovali zfiejmû ani vût ími zemûpisn mi znalostmi antiky, av ak i pro toto exkluzivní odch lení od tradice v Borovanech a v Ledenicích je tfieba pfiedpokládat nûjak dûvod. Souvisel snad se skuteãností, Ïe od sedmdesát ch let 18. století se Arábie a Persie s popisy impozantních zfiícenin antické Persepole dostávaly do povûdomí evropsk ch vzdûlancû nejen díky uãebnímu plánu latinsk ch gymnázií, ale i díky cestopisûm dánského geografa Karstena Niebuhra, podle jehoï mapy plul roku 1772 jako první kapitán Holfort z Indie do Suezu? 5 V jimkou byla rovnûï zmínûná hierarchie symbolick ch královsk ch darû, tedy dal í emblematick motiv, jenï v ãeské kultufie 18. století, vyznaãující se tradicí oblíben ch vánoãních natalitií, past fisk ch m í a hudebních pastorel, ale i obfiadních koledních obchûzek s hvûzdou, patfiil k tradiãním prvkûm ideovû tematické v stavby vánoãních her. Napfiíklad kantor Václav Kocmánek, kterého je tû v Actu poboïném o narození Syna BoÏího pûvod biblick ch mudrcû vûbec nezajímal, uvádûl, Ïe král Ka par vûnoval Jezulátku zlato, král Melichar podle nûj daroval myrrhu a teprve král Baltazar pfiicházel s kadidlem, které bylo ve Vejpisu z Borovan uï na prvním místû. Nicménû v tradiãním emblematickém jazyce prestiïní náboïenské a církevní symboliky známé z dobové kazatelské praxe, z tradice barokní hymnologie a ikonografie, z náboïenské literatury i z fiady v tvarn ch dûl 18. století bylo kadidlo synonymem boïství a vûãného knûïství Kristova, zlato znakem vlády a královské dûstojnosti Syna boïího, zatímco tradiãní myrrha symbolem utrpení, muãednické smrti, ale i milosrdenství Spasitele. V podání Martina z Kochemu byl ov em tento v klad pozmûnûn: autor totiï vycházel z pfiesvûdãení, Ïe kaïd ze sv. Tfií králû daroval zlato, kadidlo a myrru, a tak na prvním místû uvedl kadidlo, symbolizující Jezulátko jako opravdového, vûãného a v emohoucího Boha; zlato jako symbol tohoto opravdového a nejmocnûj ího krále svûta a posléze myrru jako symbol opravdového smrtedlného ãlovûka. Z této tradiãnû závazné symboliky, nikoli ze zfiejmû promûnlivé hierarchie královsk ch darû vycházel i autor Vejpisu z jihoãeského mûsteãka Borovan, náleïejícího starobylému probo tství fiádu augustiniánû-kanovníkû, jeï bylo centrem panství i sídlem této fieholní komunity. Snad právû ohled na zdej í klá terní vrchnost ovlivnil kolem roku 1775 také charakter inscenace vánoãní hry Komedije o narození Syna BoÏího v Borovanech ãi její pfiípadné zmûny. Preferencí kadidla jako daru prvního z biblick ch mudrcû krále Ka para byla totiï v sémantickém kontextu vánoãních inscenací zmûnûna posloupnost symbolû ve prospûch jistû pfiíznaãného symbolu boïství a knûïství, coï by mohlo konvenovat i obecnû známému v roku sv. Jana Chrysostoma (+403), jednoho z v chodních církevních OtcÛ, o pfiednosti knûïského stavu pfied králi a kníïaty, jenï byl ãasto pfiekládán v 18. století a citován také v literatufie ãeského obrození. 6 Pokud se t ká dal í oblíbené epizody past fiské, která v lidovém prostfiedí rezonovala s tradicí obfiadních koledních obchûzek, znám ch jako vánoãní komedie s hvûzdou, její geneze postrádala jakoukoli oporu v biblick ch textech. Zatímco 44

4 _Sochorova :05 Stránka 45 o darech tfií biblick ch mudrcû Jezulátku v Betlémû se zmínilo uï evangelium sv. Matou e, o darech past fiû se evangelia nezmiàují a ãeská tradice je zfiejmû dlouho nezná napfiíklad KocmánkÛv Actus poboïn o darech ani o poãtu a jménech past fiû je tû nic neví. Tfii past fii se v tradici ãesk ch vánoãních her objevili aï na sklonku 17. století, kdy patrnû analogií z oblíben ch her tfiíkrálov ch vznikl i motiv past fisk ch darû, jenï do kontextu barokní kultury v ãesk ch zemích pronikl v souvislosti s módním idylismem. Barokní anakreontika a hudební tradice pastorál, rozvoj homiletiky, hymnologie i obliba náboïenské literatury, pfietrvávající v období rokoka a nastupujícího osvícenství, pfiispûly k roz ífiení tohoto motivu, jehoï zdrojem se stal zejména slavn fiímsk básník Vergilius; právû jeho ver e patfiily k povinné kolní ãetbû na latinsk ch gymnáziích, pfiiãemï jeho eklogy uvedly do literárního povûdomí kolsk ch vzdûlancû model idyly i známou postavu past fie Pindara s jeho prost mi dary syreãkem, homolkou, vejci. Pfiebírání prestiïní antické tematiky prostfiednictvím anakreontské poezie, oblíben ch pastorál, náboïenské literatury, ale i vefiejn ch kolsk ch inscenací procházelo ov em v lidovém prostfiedí procesem adaptace, kter mj. ovlivnil pronikání realistick ch prvkû do ideovû tematického pojetí vánoãních natalitií a konceptualizaci epizody past fiské jak vypl vá napfiíklad z Tfiíkrálové hry z Rosic. Zmûny pûvodu tfií biblick ch mudrcû ãi zmûny v hierarchii symbolick ch královsk ch darû mohly v emblematice v stavby inscenací signalizovat nejen atmosféru doby vzniku star í jihoãeské vánoãní hry Komedije o narození Syna BoÏího z 18. století, pfiípadnû urãité uvolnûní této tradice v okruhu lokální kultury, ale také dal- í okolnosti, t kající se geneze ãi procesu tradování pûvodního dramatického textu, dochovaného aï v podobû Vejpisu z Borovan ãi Tfiíkrálové komedie z Ledenic; neznám vzdûlan autor, kter jej vytvofiil nûkdy po polovinû 18. století, patfiil totiï ke znalcûm tradice kolského divadelnictví. 7 Právû v duchu této ambiciózní tradice byl v obou verzích vánoãní hry z jiïních âech ale také v Tfiíkrálové hfie z jihomoravsk ch Rosic uplatnûn tradiãní chór, napodobující nûkdej í chorus antického divadla. V Tfiíkrálové hfie se pfiitom objevil sborov pfiednes známé kancionálové písnû s incipitem Tfii králi jsou znamenali, po nûmï následoval prolog opovûdníka (praecursor kolského divadla), naz vaného zde Prorokem. Naproti tomu v obou jihoãesk ch hrách pfievzala funkci chóru úvodní kancionálová píseà s incipitem Toto malé dûèátko, po níï následoval prolog opovûdníka, naz vaného Uronem ãi Uranem. Jihoãesk opovûdník Uran, kter v dûji vystupoval zároveà jako dvofian krále Herodesa pfiiná el napfiíklad zprávu o odchodu sv. Tfií králû z Betléma, sv m epilogem také pfiedstavení v Ledenicích uzavíral, zatímco ve verzi z Borovan místo závûreãného proslovu dokonce slavnostnû troubil. Barokní transpozice antické tradice v evropském divadle patfiila k typick m znakûm reprezentativní dvorské produkce ãi nákladn ch kolsk ch a fiádov ch pfiedstavení, v nichï pohan- tí bohové v duchu ideovû estetick ch konvencí dobové dramaturgie pfiedstavovali emblematické symboly kfiesèansk ch idejí a sv m vystupováním dokreslovali ãi evokovali symbolick a alegorick podtext jednotliv ch inscenací. RovnûÏ fieck bûh Úranos, m tick vládce svûta po prvopoãáteãním Chaosu pfiedstavitel takzvané první generace fieck ch bohû, náleïel mezi charakteristické postavy v pravn ch dvorsk ch ãi pfiíleïitostn ch kolsk ch pfiedstavení. Formální pfievzetí symbolick ch funkcí postavy archaického antického boha barokní princip v stavby dramatu na základû paralelismu alegorického a reálného dûje ãeská folklorní tradice nevyuïívala mûïe tak b t dal ím argumentem pro hypotézu o vzniku jihoãeské Komedije o narození Syna BoÏího z 18. století pod vlivem star ího kolského dramatu. 8 Neménû v mluvná pak mûïe b t skuteãnost, Ïe ve Vejpisu z Borovan i v Tfiíkrálové komedii z Ledenic byla zdûraznûna vzdûlanost sv. Tfií králû, ktefií se sami pfiedstavovali jako znalci hvûzdáfisk ch spisû. V ledenické verzi se nadto objevila také neobvyklá zmínka biblického mudrce Baltazara o perském hvûzdáfii Apolomovi Egyptském ve verzi z Borovan byl rukopis na tomto místû poru en. Av ak slavn fieck bûh Apollon bûh svûtla, zároveà bûh slunce, ochránce Ïivota a proslul vûdce Múz byl podle antick ch m tû nejen uctívan m patronem hvûzdáfiû, ale i vykonavatelem spravedlnosti, trestajícím zlo ve svûtû sv mi morov mi ípy. Kosmické motivy a astronomické obrazy patfiily k frekventovan m prvkûm barokní homiletiky, náboïenské i svûtské poezie a populární literatury a rovnûï v kontextu ãeské kultury plnily funkci symbolick ch atributû fiady literárních, hudebních ãi v tvarn ch dûl; proto napfiíklad roku 1686 vydal P. Vít Scheffel T.J. spis Coelum poeticum, seu Sphera astronomica, zab vající se atraktivní symbolikou hvûzdného nebe. V souvislosti se jménem Apoloma Egyptského jako uãeného hvûzdáfie 45

5 _Sochorova :05 Stránka 46 je tedy tfieba uvaïovat i o slavném fieckém geometru a spisovateli Apolloniovi, Ïáku alexandrijské koly, jehoï spis byl roku 1710 vydán v anglickém Oxfordu; Apollonius totiï objevil a do astronomie zavedl nov kinematick prostfiedek epicykl, vyu- Ïívan poté evropsk mi astronomy od Ptolemaia aï do doby Koperníkovy. 9 JestliÏe se v ak spoleãnou pfiedlohou, a tedy v chodiskem obou jihoãesk ch verzí stala star í nedochovaná vánoãní hra kolské provenience, vzniklá nûkdy pfied rokem 1775, pak lze pfiedpokládat, Ïe v duchu barokního antitetického vidûní svûta právû postava archaického antického boha Úrana jako m tického stvofiitele svûta vystupovala v hypotetickém alegorickém plánu pûvodní kolské inscenace jako emblematick prototyp postavy kfiesèanského Stvofiitele. Tedy jako jeden z typick ch pfiedobrazû majestátního Boha Otce, vyuïívan kolskou a fiádovou dramaturgií uï v období barokního klasicismu 17. století, kdy zmínûn paralelismus pohansk ch a kfiesèansk ch postav tedy kontrapozice stvofiitelû antiky a kfiesèanského svûta vytváfiel symbolick kontrast a nepochybnû pûsobivé sémantické paradigma biblickému v jevu narození Syna BoÏího budoucího Spasitele lidstva. Vyzníval v tomto duchu i emblematick koncept nedochované jihoãeské vánoãní hry z 18. století, která ovlivnila vznik obou verzí z Borovan a Ledenic? Vzhledem k dûrazu na uãenecké pojetí postav sv. Tfií králû jako znalcû hvûzd a hvûzdáfiství nelze ov em opominout ani dal- í v mluvn náznak, vztahující se ke jménûm antického boha Úrana a Múzy hvûzdáfiství Úranie. Obdobné slovní naráïky ãi hfiíãky náleïely k typick m prvkûm kolské divadelní produkce doby baroka, jejímiï autory byli zejména profesofii vy ích latinsk ch tfiíd, poetiky ãi rétoriky na fiádov ch gymnáziích. V jiïních âechách ve druhé polovinû 18. století k tûmto kolám patfiilo známé jezuitské gymnázium pfii koleji Tovary stva JeÏí ova v Krumlovû, ale i nové piaristické gymnázium pfii koleji tohoto neménû respektovaného kolského fiádu, zaloïené roku 1761 v blízkém královském krajském mûstû âesk ch Budûjovicích. Av ak malé probo tství fiádu augustiniánû-kanovníkû v nedalek ch Borovanech od roku 1662 osazované konventuály z klá - tera sv. Jiljí v Tfieboni udrïovalo pravidelné kontakty s matefisk m tfieboàsk m klá terem, kter v rámci domácí teoretické pfiípravy klerikû pofiádal od tfiicát ch let 18. století kolská divadelní pfiedstavení pro vefiejnost na stálém jevi ti, vybudovaném v Opatovickém ml nû. 10 Pro zhodnocení obou jihoãesk ch dramat v hypotetickém v vojovém kontextu vánoãních her doby baroka bylo tedy pfiedev ím nutno porovnat novû objeven Vejpis a Tfiíkrálovou komedii s dochovan mi dramatick mi texty 17. a 18. století, jmenovitû s Kocmánkovou hrou Actus poboïn o narození Syna BoÏího, s takzvanou rakovnickou vánoãní hrou, kterou analyzoval Stanislav Souãek, dále s publikovan mi dramatick mi texty z Vlachova Bfiezí, Netolic, Volynû, Hlinska, Vamberka, s obûma vánoãními hrami z Podkrkono í, které vydal Ferdinand Menãík, a na neposledním místû s texty vánoãních her z Moravy, které byly publikovány pfiedev ím ve sbírkách Julia Feifalika a Franti ka Barto e. V sledek této komparace ãesk ch dramatick ch textû 17. a 18. století které byly vût inou zapsány aï v pozdní fázi v voje je pfiekvapiv. Obû jihoãeské verze star í nedochované Komedije o narození Syna BoÏího z 18. století vykazují totiï v znamné textové filiace, doslovné shody ãi parafráze pouze s jedin m znám m dramatem, a to s Tfiíkrálovou hrou z jihomoravsk ch Rosic, jeï pfiedstavuje v jimeãn doklad pozdní kolské tradice vánoãních dramat barokní provenience v lidovém prostfiedí a zároveà jeden z nejcennûj ích textû Feifalikovy sbírky z roku Zji tûné textové shody ãi parafráze borovanské a ledenické vánoãní hry s rosickou Tfiíkrálovou hrou jsou pozoruhodné nejen tím, Ïe jde o shody pomûrnû rozsáhlé, ale také tím, Ïe se t kají pfiedev ím epizody královské, která byla rovnûï v kompozici jihoãesk ch her byè odli n m zpûsobem rozdûlena. Nalezen Vejpis z Borovan pfiitom stejnû jako Tfiíkrálová komedie z Ledenic ãi Tfiíkrálová hra z Rosic obsahoval úvodní deklamaci chóru s vystoupením opovûdníka, ale i dal í netradiãní motiv v prvním v stupu biblick ch mudrcû, ústícím v rozhodnutí nav tívit krále Herodesa, totiï v hrady moufienínského krále Baltazara k náv tûvû tyrana. Právû v stupy sv. Tfií králû a tyrana Herodesa, postavené na kontrapozici postav biblick ch mudrcû a krutého vládce, se staly pfiesvûdãiv m dokladem zmínûn ch textov ch shod ãi parafrází; sotva lze totiï pfiedpokládat, Ïe lo o náhodné filiace, jestliïe novû nalezená hra z jihoãesk ch Borovan pfiedstavovala navíc jen v tah ze star ího dramatického textu. Pfiíkladem mûïe b t uï úvodní v stup sv. Tfií králû pfied spoleãn m putováním za betlémskou hvûzdou, kter se ve Vejpisu z jihoãesk ch Borovan a v Tfiíkrálové hfie z jihomoravsk ch Rosic odehrával následujícím zpûsobem: 46

6 _Sochorova :05 Stránka 47 Borovanská hra Rosická hra Ka par: Opût nová, milí páni, Zase nová, milí páni: ta hvûzda nám jinam straní, ta hvûzda nám jaksi strání! prve nám za vûdce byla, Prve nám za vûdce byla jiï se do voblakû skryla, a nyní se do oblakû skryla.... Bartazal: Baltazar: Co jest nám po Herodesovi, Co je nám po Herodesovi, snad sám o tom nic neví, snad on o tom sám nic neví! já jsem sly el o nûm mnoho, Já jsem o nûm sl chal mnoho, Ïe jest srdce nesmírného, Ïe je on srdce nesmírného! takov b val ukrutník, v eho tyranstva milovník, chtûl by nás v nûãem stíhati, aneb z nás své Ïerty míti, neï bych se mu iditi dal, radãi bych jej meãem rubal, aneb neï mu v ãom po vûli byl, spí bych z nûho hlavu skolil. Melichar: Pane Bartazal, prosím vás, odloïte svûj hnûv na ten ãas, bude-li nám v ãem koditi, Herodes z nás Ïerty míti, budem mít pfiíãinu k nûmu, odplatíme tuplem jemu. Melichar: Ne tak, pane králi Baltazar, prosím vás, odloïte hnûv svûj v tento ãas, neb bude-li nám Herodes chtût koditi, aneb by z nás chtûl posmûch míti, majíce pfiíãinu k nûmu, odplatíme tuplem jemu. Baltazar: Já bych jeho sekujoval, neï bych se mu o idit dal, neï bych jemu po vûli byl, rad bych jemu hlavu shodil. 12 Po tomto úvodním v stupu následovala ve Vejpisu i ve hfie z Ledenic rozmluva tfií králû s Herodesem, zatímco v Tfiíkrálové hfie z Rosic zahajovala uï dal í dûj navenek idylická, motivicky i Ïánrovû v ak pozoruhodnû zpracovaná epizoda past fiská. Také scéna obfiadného pfiijetí sv. Tfií králû u Herodesa se pfies odli né zaãlenûní ve struktufie vánoãního dramatu vyznaãovala nápadn mi shodami, a to vãetnû netradiãní charakteristiky hrdého a temperamentního moufienínského krále Baltazara, kter se tak zãásti odli oval od dvou rozváïn ch biblick ch mudrcû od V chodu: 47

7 _Sochorova :05 Stránka 48 Borovanská hra Bartazal: Sly, Herodiá i králi, ne proto jsme se sem najíti dali, bychom tebe zrazovali, aneb tebe pehovali. Jsi-li ty Herodes v slávû, smím to mluviti právû, Ïe jsme tak slávou odûní, tfii praví králové uãení, jako ty ve v í mocnosti a vzne enûj í moudrosti, Ïe se nás smí tak vyptávati a v eteãnû se nás dokládati. Rosická hra Baltazar: Sly, Herodiá i králi, ne proto jsme se najít dali, bychom tebe pehovali, aneb v nûãem zrazovali. Ó, jsi-li ty, Herodiá i králi, v slávû, to i já fiíci mohu právû, Ïe jsme my také králové, z v chodních krajin pánové. Herodes: Herodes: Hrdé nám fieãi podává, HrdéÈ nám fieãi podává, snad o nás známosti nemá, snad o tom Ïádné známosti nemá, Ïe jsme v svûtû vyv en Ïe jsme v svûtû vyv en a císafiem utvrzen, a císafiem potvrzen? jeïto my kdybychom chtûli, Jistû kdybychom my chtûli vás bychme pobíti smûli, vás pomordovat bychom mohli. ale to dobrotou na í Ale to v e dobrotou na í sná íme tu vzpouru va í, sná íme tu vzpouru va i, neïádáme nic jiného, v ak neïádajíc od vás nic jiného, neï pak z vás jména kaïdého. neï znáti jméno jednoho kaïdého. 13 Borovanská hra Herodes: Ej ty Betléme, zemû judská, z tebeè má vyjít vejvoda, nepude jim jistotnû tak, pudet jim pfiísahám jinak, aï tûch mudrcû doãekáme, meãem v echny zmordujeme, zemû Ïiv ch vyvrátíme, my zde králem zûstaneme, vûãnû kralovat budeme. Obdobné rozsáhlé filiace, textové shody ãi motivické parafráze vykazoval také závûr této pasáïe ãást tradiãního divadelního lamenta krále Herodesa, jeï v dûji vánoãní hry následovalo po odchodu biblick ch mudrcû: Rosická hra Herodes: Aj, ty betlémská judská zemi, nejsi nejmen í mezi v emi kníïaty z pokolení Juda, Ïe z tebe má vyjít vejvoda, kter bude spravovati lid mûj izraelsk fiíditi. Ne tak, ne tak, nebude to vûru tak, bude to pfiísahám jinak! AÏ tûch mudrcû doãekáme, 48

8 _Sochorova :05 Stránka 49 a o tom králi pfiezvíme, mudrce s dítûtem zmordujeme, z zemû Ïiv ch vyvrátíme; tak vïdy králem zûstaneme a vûãnû kralovat budeme. 14 Borovanská hra Právû tento v stup s pfiíznaãn m divadelním monologem krále Herodesa jehoï úvodní apostrofa Ej ty Betléme Efrato byla uï v jihoãesk ch textech zkomolena byl ve vánoãní hfie z jihomoravsk ch Rosic rozvíjen a dramaticky gradován promluvami uãen ch Ïidovsk ch zákoníkû na královû dvofie; lo o pasáï, vycházející z motivû apokryfního spisu Martina z Kochemu, byè tragikomické pojetí postav rádcû, zároveà zesmû Àujících biblického tyrana, rezonovalo s tradicí folklorních inscenací. Nicménû v obou jihoãesk ch hrách uï postavy Ïidovsk ch rádcû chybûly: sv. Tfii králové byli sami uãen mi hvûzdáfii a radu od jin ch mudrcû zjevnû nepotfiebovali. Nápadné textové shody a parafráze obsahovala i dal í pasáï vánoãní hry z 18. století monolog krále Baltazara, kter po pfiedcházejícím varování andûla, aby se bibliãtí mudrci vyhnuli novému setkání s Herodesem, znûl následovnû: Rosická hra Bartazal: Baltazar: Vûdûl jsem já o tom prve, Vûdûl jsem já o tom právû, Ïe Herodes myslí lstivû, Ïe myslivec myslel lstivû, proãeï toho nebyl hoden, protoï nechajíc tyrana, Ïe jsme zvûstovali nad nûm, shûry nám obrana daná; a tak nechajíc tyrana, jeìmeï kaïd do mûsta svého, shûry jest nám obrana dána, ãert vzal Herodesa zlého. 15 vjeìme do království svého, ãert vzal Herodesa zlého. Nûkteré shodné motivy ãi parafráze obsahoval v borovanské i rosické hfie také monolog krále Herodesa, následující po zji tûní, Ïe pfii návratu z Betléma se sv. Tfii králové vyhnuli oãekávanému setkání; atd. Textové filiace ov em pûvodnû mohly b t rozsáhlej í a mohly zahrnovat pozoruhodné látkové i dûjové motivy. V této souvislosti je tfieba pfiipomenout, Ïe stabilní souãástí tradiãních inscenací byly oblíbené improvizace, které ve vánoãních hrách zaji Èovaly napfiíklad tragikomické postavy ãertû. Tak v obou jihoãesk ch hrách vystupovali dva ãerti s pfiíznaãn mi jmény LeÏák a Skoták, av ak v závûreãné epizodû Tfiíkrálové hry z Rosic, pojednávající o útûku sv. Rodiny do Egypta a o potrestání Herodesa, se ãerti, navádûjící Herodesa k vraïdûní neviàátek, je tû pfiedstavovali v tradiãní podobû ìábelsk ch svûdcû. Oproti Vejpisu i obsáhlej í Tfiíkrálové komedii z Ledenic byla rosická Tfiíkrálová hra ve druhé ãásti epizody královské roz ífiena o epizodické v stupy Herodesa se sluïebníkem, o v stup sv. Josefa s trabantem sv. Tfií králû a o v stup samostatného klanûní trabanta u jesliãek jako tomu bylo uï v Kocmánkovû Actu poboïném. Tradiãní Ïánrové v stupy s realistick mi a komick mi prvky ãi motivy, které zãásti vycházely z apokryfního spisu Martina z Kochemu, pfiispívaly mj. v narativní kompozici dramatického dûje i k takzvanému psychologickému ãasu dramatu: pfiipravovaly napfiíklad scénu obfiadného pfiijetí sv. Tfií králû u Herodesa ãi scénu slavnostního klanûní mudrcû u jesliãek. 16 Jihoãeské vánoãní hry z mûsteãka Borovan a z nedaleké vesnice Ledenic, v nichï s netradiãním podcenûním epizody past fiské a s opomenutím dal ích motivû ãi pasáïí biblického pfiíbûhu závûreãné epizody vraïdûní neviàátek a potrestání krále Herodesa se do popfiedí dûje dostávaly postavy biblick ch mudrcû, zároveà vzdûlan ch a laskav ch panovníkû, tak 49