Neznám rukopis jihoãeské vánoãní hry z 18. století (Ke genezi folklorní divadelní tradice)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Neznám rukopis jihoãeské vánoãní hry z 18. století (Ke genezi folklorní divadelní tradice)"

Transkript

1 _Sochorova :05 Stránka 42 Ludmila Sochorová Neznám rukopis jihoãeské vánoãní hry z 18. století (Ke genezi folklorní divadelní tradice) Andûl jde ke králom: Mudrci oznamuji vám, by li svou cestou jinam, krom Jeruzaléma hnouli, Herodesa minouli, neboè zlobiv Herodes v echno zlé smej lí o vás dnes, proãeï vy jej pominete, jinou cestou se pryã dejte. JiÏní âechy, jejichï pfiírodní krásy, historické památky i kulturní tradice patfií k nejobdivovanûj ím u nás, byly po staletí rovnûï prostfiedím kvetoucí lidové kultury jak mj. také v okruhu folklorní tvorby ukázaly napfiíklad známé práce âeàka Zíbrta a jeho spolupracovníkû ãi následovníkû; Ïe v ak nová cenná fakta mûïe pfiiná et i souãasn v zkum v jistû vzácn ch a dosud neprobádan ch soukrom ch fondech, naznaãil pozoruhodn nález z nejnovûj í doby: rukopis s názvem Vejpis Komedije o narození Syna BoÏího, pocházející z mûsteãka Borovany u âesk ch Budûjovic. 1 Podle charakteru tohoto dramatického textu i údajû na poru eném titulním listû nalezeného rukopisu jde o v znamnou památku z okruhu lidové divadelní kultury jiïních âech, která zároveà dokládá pfiíznaãné promûny regionální tradice v pomûrnû dlouhém ãasovém období pfiibliïnû od poloviny 18. do konce 19. století. Vánoãní hra z Borovan byla totiï podle zmínûného pfiípisu pûvodnû v pamûti zachovaná od Matûje Arnolda v roce 1775, teprve v roce 1808 od Václava Malíka pfiepsaná a v tom roku taky dûlaná byla, a posléze vznikl tento vejpis od Josefa Malíka, kter se nepochybnû pokusil o uchování tradice vánoãních her v Borovanech. Chronologie uveden ch údajû na titulním listû rukopisu tedy signalizuje charakteristické promûny ãeského lidového divadelnictví 18. století odpovídá v ak nepochybnû také reáln m podmínkám a pfiedpokladûm lokální kultury, v níï podobné adaptace ãi redukce star ího dramatického textu vyznaãovaly zpravidla aï závûreãnou fázi v voje. Podle pfiípisu na titulním listû rukopisu z Borovan probíhal tento v voj zfiejmû ve tfiech základních etapách: ústní tradice vánoãní hry v podání Matûje Arnolda, vycházející z neznámého textu ãi z inscenace, která vznikla pfied rokem 1775; písemná fixace tohoto pamûèovû uchovávaného dramatického textu Václavem Malíkem roku 1808, která mohla zahrnovat i nûkteré úpravy; Vejpis z tohoto dramatického textu, pofiízen Josefem Malíkem nûkdy po roce 1808 a pfiedpokládající zmûny funkcí vánoãní hry, ale také zmûny tradiãní lokální spoleãnosti v mûsteãku Borovany. Hypotetické v vojové schéma Komedije o narození Syna BoÏího z jiïních âech tedy nevyluãuje, Ïe na poãátku lokální tradice v Borovanech a okolí se mohla stát inspirací zdej ích tvûrcû nûkterá ze kolsk ch inscenací vánoãních her 18. století. Tento pfiedpoklad vychází ze skuteãnosti, Ïe rukopis borovanské hry nese zfietelné stopy vlivu barokní divadelní produkce, nasvûdãující okruhu prestiïního kolského divadelnictví. PÛvodní text ãeské vánoãní hry, vztahující se údajnû k roku 1775, lze totiï na základû novû objeveného Vejpisu z Borovan zãásti také rekonstruovat. Roku 1926 uvefiejnil Ferdinand Sládek v ãasopise âesk lid studii s názvem Tfiíkrálová komedie v Ledenicích, která obsahuje kromû podrobn ch údajû o poslední zdej í inscenaci z roku 1895 rovnûï text této vánoãní hry. A právû tento znám dramatick text z nedaleké vesnice Ledenice je v podstatû verzí novû nalezeného rukopisu z mûsteãka Borovan; jak autor zmínûné materiálové studie konstatoval, prastará lidová tato hra byla hrána od nepamûti v Ledenicích a tak se zdá, Ïe sousedé z Borovan buì oblíbenou inscenaci odtud pfievzali, anebo naopak: iniciovali vznik 42

2 _Sochorova :05 Stránka 43 tradice vánoãních her v okolí svého mûsteãka snad uï pfied rokem Ze srovnání obou verzí pfiedpokládané spoleãné pfiedlohy star í jihoãeské vánoãní hry z 18. století pfiedev ím vypl vá, Ïe pûvodní Komedije o narození Syna BoÏího z Borovan náleïela podobnû jako známá hra z Ledenic k roz ífienému typu ãesk ch vánoãních her, které vznikly spojením tfií pûvodnû samostatn ch dramat hry past fiské, hry tfiíkrálové a hry o vraïdûní neviàátek. V podobû tfiídílné dramatické kompozice, zkrácené v novû nalezeném Vejpisu v dvoudílnou, byla Tfiíkrálová komedie v Ledenicích inscenována je tû roku Vejpis z Borovan tak dokládá variabilitu lokální divadelní tradice, umoïàující zaãátkem 19. století provozovat oblíbenou vánoãní hru také ve zkráceném znûní. Struktura obou verzí jihoãeské vánoãní hry vykazuje v ak i nûkteré, oproti tradici ménû obvyklé rysy: v rámci narativní struktury dramatického dûje jde pfiedev ím o charakter kompoziãní v stavby a o typickou posloupnost epizody past fiské a epizody královské, která byla v textech z Borovan i Ledenic pozmûnûna. Dûj vánoãní hry zde totiï zahajovala epizoda královská, rozdûlená navíc na dvû ãásti: v první ãásti docházelo k rozhodnutí sv. Tfií králû putovat do Jeruzaléma, jeï bylo zavr- eno setkáním biblick ch mudrcû s králem Herodesem; v této fázi dûje navazovala na první ãást epizody královské epizoda past fiská, která vrcholila klanûním tfií past fiû u jesliãek. Teprve po této, z hlediska dûjové i motivické struktury jihoãesk ch her velmi jednoduché epizodû, zahrnující pouze v stupy andûlského zvûstování a past fiského klanûní která obvykle dûj ãesk ch vánoãních her uvádûla, docházelo k pokraãování epizody královské, jeï obsahovala v stup klanûní sv. Tfií králû a v stup andûla, varujícího biblické mudrce pfied návratem k Herodesovi. Závûr vánoãní hry byl pak ve Vejpise zastoupen struãn m, zãásti improvizovan m v stupem ãertû, zatímco v Ledenicích je tû následoval v stup andûla a útûk sv. Rodiny do Egypta; nicménû redukcí epizody vraïdûní nemluvàátek pfiedev ím absencí v stupu potrestání krále Herodesa se vánoãní hry z Borovan i Ledenic odli ují od vût iny znám ch dramat folklorní provenience. Ve zãásti poru eném rukopise borovanské hry se ov em mohl dochovat pouze zlomek závûreãného v stupu, kter v lidovém divadle mnohdy vrcholil právû odná- ením biblického tyrana do pekla. 3 Narativní struktura, vedoucí k typickému frázování dûje v tradiãním lidovém divadle a k vytváfiení uzavfien ch sekvencí scénick ch obrazû, odpovídala potfiebám deklamované epiky. Z epického cítûní dramatického dûje vypl valo i pfiifiazování fakt ãi didaktick ch sentencí, pfiiãemï parataktick charakter textû vyústil zpravidla v podobu obecné pravdy ãi mravního pfiíkladu. Av ak na rozdíl od vût iny vánoãních her, vyznaãujících se pojetím epizody past fiské jako pfiedobrazu epizody královské, byl tento paralelismus dûje v jihoãesk ch hrách oslaben: epizoda past fiská byla redukována na základní epická fakta, pfiiãemï ke stylovému odli ení obou ãástí dramatu pfiispûl i uãeneck ráz epizody královské s jejími literárními motivy a parafrázemi. V této souvislosti lze pfiipomenout, Ïe tradiãní lidové divadlo pfiedstavovalo z hlediska sv ch sociokulturních funkcí nepochybnû prestiïní souãást systému kontaktní sociální komunikace v prostfiedí lokální spoleãnosti. Ke specifick m znakûm vánoãní hry z Borovan i hry ze sousedních Ledenic patfiil rovnûï charakter ideovû tematické v stavby jihoãesk ch verzí, zejména nûkteré prvky a motivy, vypl vající z pfiedpokládané spoleãné pfiedlohy star í ãeské vánoãní hry ze sedmdesát ch let 18. století. V rámci rozdûlené, a tedy v kompozici dramatu zv raznûné epizody královské lo napfiíklad o motiv pûvodu sv. Tfií králû a o symbolické dary, které bibliãtí mudrci Jezulátku vûnovali. V borovanské i ledenické vánoãní hfie se totiï první z biblick ch mudrcû král Ka par pfiedstavoval kupodivu jako vládce mûsta Persepolis coï je motiv v kontextu tradice ãesk ch vánoãních dramat zcela ojedinûl. ProtoÏe následující text borovanského Vejpisu byl poru en, charakteristika krále Melichara jako vládce bohuïel chybí v ledenické verzi byl název jeho mûsta zfiejmû zkomolen; tfietí král Bartazal se pak v mluvnû pfiedstavoval jako vládce mûsta Sáby. Pokud se t ká pfiíznaãného motivu královsk ch darû, kter spoluvytváfiel slavnostní atmosféru v jevu klanûní sv. Tfií králû, pak podle Vejpisu nedaroval král Ka par narozenému Jezulátku zlato, ale kadidlo zlato se stalo darem krále Melichara, pfiiãemï teprve tfietí z mudrcû, král Baltazar vûnoval Jezulátku tradiãní myrrhu. V pozdní verzi z Ledenic v ak daroval král Ka par tradiãní zlato, král Melichar kadidlo a král Baltazar myrrhu. Zmûny pûvodu mudrcû od V chodu stejnû jako zámûny královsk ch darû pfiedstavovaly nepochybnû zajímav prvek ideovû tematické v stavby a signalizovaly zfiejmû urãit sémantick posun v charakteristice biblick ch králû i v hierarchii tfií vûhlasn ch teologick ch symbolû. Dochované ãeské vánoãní hry se totiï vût inou o pûvodu biblick ch mudrcû nezmiàovaly 43

3 _Sochorova :05 Stránka 44 pfiíkladem mûïe b t znám Actus poboïn o narození Syna BoÏího z pera Václava Kocmánka, pocházející pfiibliïnû ze ãtyfiicát ch let 17. století, ale také pozdûj í dramatické texty napfiíklad známé lidové vánoãní hry z Netolic, Volynû, Vlachova Bfiezí, Vamberka, Hlinska, Îìáru na Moravû, KromûfiíÏe atd. V okruhu tradiãního lidového divadelnictví lze v této souvislosti jihoãeské vánoãní hry z 18. století srovnat pouze s jedin m dramatick m textem, a to s Tfiíkrálovou hrou z jihomoravsk ch Rosic, která pfiedstavovala biblického mudrce Ka para jako vládce mûsta Kasy, Melichara jako vládce mûsta Ezury a Baltazara jako krále mûsta Syba. 4 Nicménû spoleãn m zdrojem této netypické konkretizace pûvodu sv. Tfií králû byl u obou vánoãních her z jiïních âech i u hry z jihomoravsk ch Rosic proslul spis doby baroka, kter se rovnûï v ãesk ch zemích stal souãástí lidové ãetby a v chodiskem nûkter ch znám ch dramatick ch textû: lo o Velik Ïivot a utrpení Pána a Spasitele na eho Krista JeÏí e nûmeckého kapucína Martina z Kochemu, jehoï ãesk pfieklad z roku 1698 byl vydáván je tû v první polovinû 18. století. Právû tento populární spis z okruhu apokryfní barokní literatury, jehoï rétorické kvality, dialogické a meditativní pasáïe, ale i emocionální pojetí biblick ch událostí ãi realistické detaily konvenovaly mentalitû a senzibilitû dobov ch ãtenáfiû, posluchaãû i divákû se stal inspirací a zãásti také motivick m v chodiskem zmínûn ch tfií dramatick ch textû. Pokud se t ká pûvodu biblick ch mudrcû, pak Tfiíkrálová hra z Rosic pfievzaté názvy královsk ch mûst zachovala, zatímco obû jihoãeské hry uï sebevûdomû zamûnily indické mûsto Ka at, podle Martina z Kochemu místo vlády krále Ka para, za antickou Persepolis. Zemûpis zjevnû nepatfiil k siln m stránkám doby baroka a kol tí vzdûlanci 18. století nedisponovali zfiejmû ani vût ími zemûpisn mi znalostmi antiky, av ak i pro toto exkluzivní odch lení od tradice v Borovanech a v Ledenicích je tfieba pfiedpokládat nûjak dûvod. Souvisel snad se skuteãností, Ïe od sedmdesát ch let 18. století se Arábie a Persie s popisy impozantních zfiícenin antické Persepole dostávaly do povûdomí evropsk ch vzdûlancû nejen díky uãebnímu plánu latinsk ch gymnázií, ale i díky cestopisûm dánského geografa Karstena Niebuhra, podle jehoï mapy plul roku 1772 jako první kapitán Holfort z Indie do Suezu? 5 V jimkou byla rovnûï zmínûná hierarchie symbolick ch královsk ch darû, tedy dal í emblematick motiv, jenï v ãeské kultufie 18. století, vyznaãující se tradicí oblíben ch vánoãních natalitií, past fisk ch m í a hudebních pastorel, ale i obfiadních koledních obchûzek s hvûzdou, patfiil k tradiãním prvkûm ideovû tematické v stavby vánoãních her. Napfiíklad kantor Václav Kocmánek, kterého je tû v Actu poboïném o narození Syna BoÏího pûvod biblick ch mudrcû vûbec nezajímal, uvádûl, Ïe král Ka par vûnoval Jezulátku zlato, král Melichar podle nûj daroval myrrhu a teprve král Baltazar pfiicházel s kadidlem, které bylo ve Vejpisu z Borovan uï na prvním místû. Nicménû v tradiãním emblematickém jazyce prestiïní náboïenské a církevní symboliky známé z dobové kazatelské praxe, z tradice barokní hymnologie a ikonografie, z náboïenské literatury i z fiady v tvarn ch dûl 18. století bylo kadidlo synonymem boïství a vûãného knûïství Kristova, zlato znakem vlády a královské dûstojnosti Syna boïího, zatímco tradiãní myrrha symbolem utrpení, muãednické smrti, ale i milosrdenství Spasitele. V podání Martina z Kochemu byl ov em tento v klad pozmûnûn: autor totiï vycházel z pfiesvûdãení, Ïe kaïd ze sv. Tfií králû daroval zlato, kadidlo a myrru, a tak na prvním místû uvedl kadidlo, symbolizující Jezulátko jako opravdového, vûãného a v emohoucího Boha; zlato jako symbol tohoto opravdového a nejmocnûj ího krále svûta a posléze myrru jako symbol opravdového smrtedlného ãlovûka. Z této tradiãnû závazné symboliky, nikoli ze zfiejmû promûnlivé hierarchie královsk ch darû vycházel i autor Vejpisu z jihoãeského mûsteãka Borovan, náleïejícího starobylému probo tství fiádu augustiniánû-kanovníkû, jeï bylo centrem panství i sídlem této fieholní komunity. Snad právû ohled na zdej í klá terní vrchnost ovlivnil kolem roku 1775 také charakter inscenace vánoãní hry Komedije o narození Syna BoÏího v Borovanech ãi její pfiípadné zmûny. Preferencí kadidla jako daru prvního z biblick ch mudrcû krále Ka para byla totiï v sémantickém kontextu vánoãních inscenací zmûnûna posloupnost symbolû ve prospûch jistû pfiíznaãného symbolu boïství a knûïství, coï by mohlo konvenovat i obecnû známému v roku sv. Jana Chrysostoma (+403), jednoho z v chodních církevních OtcÛ, o pfiednosti knûïského stavu pfied králi a kníïaty, jenï byl ãasto pfiekládán v 18. století a citován také v literatufie ãeského obrození. 6 Pokud se t ká dal í oblíbené epizody past fiské, která v lidovém prostfiedí rezonovala s tradicí obfiadních koledních obchûzek, znám ch jako vánoãní komedie s hvûzdou, její geneze postrádala jakoukoli oporu v biblick ch textech. Zatímco 44

4 _Sochorova :05 Stránka 45 o darech tfií biblick ch mudrcû Jezulátku v Betlémû se zmínilo uï evangelium sv. Matou e, o darech past fiû se evangelia nezmiàují a ãeská tradice je zfiejmû dlouho nezná napfiíklad KocmánkÛv Actus poboïn o darech ani o poãtu a jménech past fiû je tû nic neví. Tfii past fii se v tradici ãesk ch vánoãních her objevili aï na sklonku 17. století, kdy patrnû analogií z oblíben ch her tfiíkrálov ch vznikl i motiv past fisk ch darû, jenï do kontextu barokní kultury v ãesk ch zemích pronikl v souvislosti s módním idylismem. Barokní anakreontika a hudební tradice pastorál, rozvoj homiletiky, hymnologie i obliba náboïenské literatury, pfietrvávající v období rokoka a nastupujícího osvícenství, pfiispûly k roz ífiení tohoto motivu, jehoï zdrojem se stal zejména slavn fiímsk básník Vergilius; právû jeho ver e patfiily k povinné kolní ãetbû na latinsk ch gymnáziích, pfiiãemï jeho eklogy uvedly do literárního povûdomí kolsk ch vzdûlancû model idyly i známou postavu past fie Pindara s jeho prost mi dary syreãkem, homolkou, vejci. Pfiebírání prestiïní antické tematiky prostfiednictvím anakreontské poezie, oblíben ch pastorál, náboïenské literatury, ale i vefiejn ch kolsk ch inscenací procházelo ov em v lidovém prostfiedí procesem adaptace, kter mj. ovlivnil pronikání realistick ch prvkû do ideovû tematického pojetí vánoãních natalitií a konceptualizaci epizody past fiské jak vypl vá napfiíklad z Tfiíkrálové hry z Rosic. Zmûny pûvodu tfií biblick ch mudrcû ãi zmûny v hierarchii symbolick ch královsk ch darû mohly v emblematice v stavby inscenací signalizovat nejen atmosféru doby vzniku star í jihoãeské vánoãní hry Komedije o narození Syna BoÏího z 18. století, pfiípadnû urãité uvolnûní této tradice v okruhu lokální kultury, ale také dal- í okolnosti, t kající se geneze ãi procesu tradování pûvodního dramatického textu, dochovaného aï v podobû Vejpisu z Borovan ãi Tfiíkrálové komedie z Ledenic; neznám vzdûlan autor, kter jej vytvofiil nûkdy po polovinû 18. století, patfiil totiï ke znalcûm tradice kolského divadelnictví. 7 Právû v duchu této ambiciózní tradice byl v obou verzích vánoãní hry z jiïních âech ale také v Tfiíkrálové hfie z jihomoravsk ch Rosic uplatnûn tradiãní chór, napodobující nûkdej í chorus antického divadla. V Tfiíkrálové hfie se pfiitom objevil sborov pfiednes známé kancionálové písnû s incipitem Tfii králi jsou znamenali, po nûmï následoval prolog opovûdníka (praecursor kolského divadla), naz vaného zde Prorokem. Naproti tomu v obou jihoãesk ch hrách pfievzala funkci chóru úvodní kancionálová píseà s incipitem Toto malé dûèátko, po níï následoval prolog opovûdníka, naz vaného Uronem ãi Uranem. Jihoãesk opovûdník Uran, kter v dûji vystupoval zároveà jako dvofian krále Herodesa pfiiná el napfiíklad zprávu o odchodu sv. Tfií králû z Betléma, sv m epilogem také pfiedstavení v Ledenicích uzavíral, zatímco ve verzi z Borovan místo závûreãného proslovu dokonce slavnostnû troubil. Barokní transpozice antické tradice v evropském divadle patfiila k typick m znakûm reprezentativní dvorské produkce ãi nákladn ch kolsk ch a fiádov ch pfiedstavení, v nichï pohan- tí bohové v duchu ideovû estetick ch konvencí dobové dramaturgie pfiedstavovali emblematické symboly kfiesèansk ch idejí a sv m vystupováním dokreslovali ãi evokovali symbolick a alegorick podtext jednotliv ch inscenací. RovnûÏ fieck bûh Úranos, m tick vládce svûta po prvopoãáteãním Chaosu pfiedstavitel takzvané první generace fieck ch bohû, náleïel mezi charakteristické postavy v pravn ch dvorsk ch ãi pfiíleïitostn ch kolsk ch pfiedstavení. Formální pfievzetí symbolick ch funkcí postavy archaického antického boha barokní princip v stavby dramatu na základû paralelismu alegorického a reálného dûje ãeská folklorní tradice nevyuïívala mûïe tak b t dal ím argumentem pro hypotézu o vzniku jihoãeské Komedije o narození Syna BoÏího z 18. století pod vlivem star ího kolského dramatu. 8 Neménû v mluvná pak mûïe b t skuteãnost, Ïe ve Vejpisu z Borovan i v Tfiíkrálové komedii z Ledenic byla zdûraznûna vzdûlanost sv. Tfií králû, ktefií se sami pfiedstavovali jako znalci hvûzdáfisk ch spisû. V ledenické verzi se nadto objevila také neobvyklá zmínka biblického mudrce Baltazara o perském hvûzdáfii Apolomovi Egyptském ve verzi z Borovan byl rukopis na tomto místû poru en. Av ak slavn fieck bûh Apollon bûh svûtla, zároveà bûh slunce, ochránce Ïivota a proslul vûdce Múz byl podle antick ch m tû nejen uctívan m patronem hvûzdáfiû, ale i vykonavatelem spravedlnosti, trestajícím zlo ve svûtû sv mi morov mi ípy. Kosmické motivy a astronomické obrazy patfiily k frekventovan m prvkûm barokní homiletiky, náboïenské i svûtské poezie a populární literatury a rovnûï v kontextu ãeské kultury plnily funkci symbolick ch atributû fiady literárních, hudebních ãi v tvarn ch dûl; proto napfiíklad roku 1686 vydal P. Vít Scheffel T.J. spis Coelum poeticum, seu Sphera astronomica, zab vající se atraktivní symbolikou hvûzdného nebe. V souvislosti se jménem Apoloma Egyptského jako uãeného hvûzdáfie 45

5 _Sochorova :05 Stránka 46 je tedy tfieba uvaïovat i o slavném fieckém geometru a spisovateli Apolloniovi, Ïáku alexandrijské koly, jehoï spis byl roku 1710 vydán v anglickém Oxfordu; Apollonius totiï objevil a do astronomie zavedl nov kinematick prostfiedek epicykl, vyu- Ïívan poté evropsk mi astronomy od Ptolemaia aï do doby Koperníkovy. 9 JestliÏe se v ak spoleãnou pfiedlohou, a tedy v chodiskem obou jihoãesk ch verzí stala star í nedochovaná vánoãní hra kolské provenience, vzniklá nûkdy pfied rokem 1775, pak lze pfiedpokládat, Ïe v duchu barokního antitetického vidûní svûta právû postava archaického antického boha Úrana jako m tického stvofiitele svûta vystupovala v hypotetickém alegorickém plánu pûvodní kolské inscenace jako emblematick prototyp postavy kfiesèanského Stvofiitele. Tedy jako jeden z typick ch pfiedobrazû majestátního Boha Otce, vyuïívan kolskou a fiádovou dramaturgií uï v období barokního klasicismu 17. století, kdy zmínûn paralelismus pohansk ch a kfiesèansk ch postav tedy kontrapozice stvofiitelû antiky a kfiesèanského svûta vytváfiel symbolick kontrast a nepochybnû pûsobivé sémantické paradigma biblickému v jevu narození Syna BoÏího budoucího Spasitele lidstva. Vyzníval v tomto duchu i emblematick koncept nedochované jihoãeské vánoãní hry z 18. století, která ovlivnila vznik obou verzí z Borovan a Ledenic? Vzhledem k dûrazu na uãenecké pojetí postav sv. Tfií králû jako znalcû hvûzd a hvûzdáfiství nelze ov em opominout ani dal- í v mluvn náznak, vztahující se ke jménûm antického boha Úrana a Múzy hvûzdáfiství Úranie. Obdobné slovní naráïky ãi hfiíãky náleïely k typick m prvkûm kolské divadelní produkce doby baroka, jejímiï autory byli zejména profesofii vy ích latinsk ch tfiíd, poetiky ãi rétoriky na fiádov ch gymnáziích. V jiïních âechách ve druhé polovinû 18. století k tûmto kolám patfiilo známé jezuitské gymnázium pfii koleji Tovary stva JeÏí ova v Krumlovû, ale i nové piaristické gymnázium pfii koleji tohoto neménû respektovaného kolského fiádu, zaloïené roku 1761 v blízkém královském krajském mûstû âesk ch Budûjovicích. Av ak malé probo tství fiádu augustiniánû-kanovníkû v nedalek ch Borovanech od roku 1662 osazované konventuály z klá - tera sv. Jiljí v Tfieboni udrïovalo pravidelné kontakty s matefisk m tfieboàsk m klá terem, kter v rámci domácí teoretické pfiípravy klerikû pofiádal od tfiicát ch let 18. století kolská divadelní pfiedstavení pro vefiejnost na stálém jevi ti, vybudovaném v Opatovickém ml nû. 10 Pro zhodnocení obou jihoãesk ch dramat v hypotetickém v vojovém kontextu vánoãních her doby baroka bylo tedy pfiedev ím nutno porovnat novû objeven Vejpis a Tfiíkrálovou komedii s dochovan mi dramatick mi texty 17. a 18. století, jmenovitû s Kocmánkovou hrou Actus poboïn o narození Syna BoÏího, s takzvanou rakovnickou vánoãní hrou, kterou analyzoval Stanislav Souãek, dále s publikovan mi dramatick mi texty z Vlachova Bfiezí, Netolic, Volynû, Hlinska, Vamberka, s obûma vánoãními hrami z Podkrkono í, které vydal Ferdinand Menãík, a na neposledním místû s texty vánoãních her z Moravy, které byly publikovány pfiedev ím ve sbírkách Julia Feifalika a Franti ka Barto e. V sledek této komparace ãesk ch dramatick ch textû 17. a 18. století které byly vût inou zapsány aï v pozdní fázi v voje je pfiekvapiv. Obû jihoãeské verze star í nedochované Komedije o narození Syna BoÏího z 18. století vykazují totiï v znamné textové filiace, doslovné shody ãi parafráze pouze s jedin m znám m dramatem, a to s Tfiíkrálovou hrou z jihomoravsk ch Rosic, jeï pfiedstavuje v jimeãn doklad pozdní kolské tradice vánoãních dramat barokní provenience v lidovém prostfiedí a zároveà jeden z nejcennûj ích textû Feifalikovy sbírky z roku Zji tûné textové shody ãi parafráze borovanské a ledenické vánoãní hry s rosickou Tfiíkrálovou hrou jsou pozoruhodné nejen tím, Ïe jde o shody pomûrnû rozsáhlé, ale také tím, Ïe se t kají pfiedev ím epizody královské, která byla rovnûï v kompozici jihoãesk ch her byè odli n m zpûsobem rozdûlena. Nalezen Vejpis z Borovan pfiitom stejnû jako Tfiíkrálová komedie z Ledenic ãi Tfiíkrálová hra z Rosic obsahoval úvodní deklamaci chóru s vystoupením opovûdníka, ale i dal í netradiãní motiv v prvním v stupu biblick ch mudrcû, ústícím v rozhodnutí nav tívit krále Herodesa, totiï v hrady moufienínského krále Baltazara k náv tûvû tyrana. Právû v stupy sv. Tfií králû a tyrana Herodesa, postavené na kontrapozici postav biblick ch mudrcû a krutého vládce, se staly pfiesvûdãiv m dokladem zmínûn ch textov ch shod ãi parafrází; sotva lze totiï pfiedpokládat, Ïe lo o náhodné filiace, jestliïe novû nalezená hra z jihoãesk ch Borovan pfiedstavovala navíc jen v tah ze star ího dramatického textu. Pfiíkladem mûïe b t uï úvodní v stup sv. Tfií králû pfied spoleãn m putováním za betlémskou hvûzdou, kter se ve Vejpisu z jihoãesk ch Borovan a v Tfiíkrálové hfie z jihomoravsk ch Rosic odehrával následujícím zpûsobem: 46

6 _Sochorova :05 Stránka 47 Borovanská hra Rosická hra Ka par: Opût nová, milí páni, Zase nová, milí páni: ta hvûzda nám jinam straní, ta hvûzda nám jaksi strání! prve nám za vûdce byla, Prve nám za vûdce byla jiï se do voblakû skryla, a nyní se do oblakû skryla.... Bartazal: Baltazar: Co jest nám po Herodesovi, Co je nám po Herodesovi, snad sám o tom nic neví, snad on o tom sám nic neví! já jsem sly el o nûm mnoho, Já jsem o nûm sl chal mnoho, Ïe jest srdce nesmírného, Ïe je on srdce nesmírného! takov b val ukrutník, v eho tyranstva milovník, chtûl by nás v nûãem stíhati, aneb z nás své Ïerty míti, neï bych se mu iditi dal, radãi bych jej meãem rubal, aneb neï mu v ãom po vûli byl, spí bych z nûho hlavu skolil. Melichar: Pane Bartazal, prosím vás, odloïte svûj hnûv na ten ãas, bude-li nám v ãem koditi, Herodes z nás Ïerty míti, budem mít pfiíãinu k nûmu, odplatíme tuplem jemu. Melichar: Ne tak, pane králi Baltazar, prosím vás, odloïte hnûv svûj v tento ãas, neb bude-li nám Herodes chtût koditi, aneb by z nás chtûl posmûch míti, majíce pfiíãinu k nûmu, odplatíme tuplem jemu. Baltazar: Já bych jeho sekujoval, neï bych se mu o idit dal, neï bych jemu po vûli byl, rad bych jemu hlavu shodil. 12 Po tomto úvodním v stupu následovala ve Vejpisu i ve hfie z Ledenic rozmluva tfií králû s Herodesem, zatímco v Tfiíkrálové hfie z Rosic zahajovala uï dal í dûj navenek idylická, motivicky i Ïánrovû v ak pozoruhodnû zpracovaná epizoda past fiská. Také scéna obfiadného pfiijetí sv. Tfií králû u Herodesa se pfies odli né zaãlenûní ve struktufie vánoãního dramatu vyznaãovala nápadn mi shodami, a to vãetnû netradiãní charakteristiky hrdého a temperamentního moufienínského krále Baltazara, kter se tak zãásti odli oval od dvou rozváïn ch biblick ch mudrcû od V chodu: 47

7 _Sochorova :05 Stránka 48 Borovanská hra Bartazal: Sly, Herodiá i králi, ne proto jsme se sem najíti dali, bychom tebe zrazovali, aneb tebe pehovali. Jsi-li ty Herodes v slávû, smím to mluviti právû, Ïe jsme tak slávou odûní, tfii praví králové uãení, jako ty ve v í mocnosti a vzne enûj í moudrosti, Ïe se nás smí tak vyptávati a v eteãnû se nás dokládati. Rosická hra Baltazar: Sly, Herodiá i králi, ne proto jsme se najít dali, bychom tebe pehovali, aneb v nûãem zrazovali. Ó, jsi-li ty, Herodiá i králi, v slávû, to i já fiíci mohu právû, Ïe jsme my také králové, z v chodních krajin pánové. Herodes: Herodes: Hrdé nám fieãi podává, HrdéÈ nám fieãi podává, snad o nás známosti nemá, snad o tom Ïádné známosti nemá, Ïe jsme v svûtû vyv en Ïe jsme v svûtû vyv en a císafiem utvrzen, a císafiem potvrzen? jeïto my kdybychom chtûli, Jistû kdybychom my chtûli vás bychme pobíti smûli, vás pomordovat bychom mohli. ale to dobrotou na í Ale to v e dobrotou na í sná íme tu vzpouru va í, sná íme tu vzpouru va i, neïádáme nic jiného, v ak neïádajíc od vás nic jiného, neï pak z vás jména kaïdého. neï znáti jméno jednoho kaïdého. 13 Borovanská hra Herodes: Ej ty Betléme, zemû judská, z tebeè má vyjít vejvoda, nepude jim jistotnû tak, pudet jim pfiísahám jinak, aï tûch mudrcû doãekáme, meãem v echny zmordujeme, zemû Ïiv ch vyvrátíme, my zde králem zûstaneme, vûãnû kralovat budeme. Obdobné rozsáhlé filiace, textové shody ãi motivické parafráze vykazoval také závûr této pasáïe ãást tradiãního divadelního lamenta krále Herodesa, jeï v dûji vánoãní hry následovalo po odchodu biblick ch mudrcû: Rosická hra Herodes: Aj, ty betlémská judská zemi, nejsi nejmen í mezi v emi kníïaty z pokolení Juda, Ïe z tebe má vyjít vejvoda, kter bude spravovati lid mûj izraelsk fiíditi. Ne tak, ne tak, nebude to vûru tak, bude to pfiísahám jinak! AÏ tûch mudrcû doãekáme, 48

8 _Sochorova :05 Stránka 49 a o tom králi pfiezvíme, mudrce s dítûtem zmordujeme, z zemû Ïiv ch vyvrátíme; tak vïdy králem zûstaneme a vûãnû kralovat budeme. 14 Borovanská hra Právû tento v stup s pfiíznaãn m divadelním monologem krále Herodesa jehoï úvodní apostrofa Ej ty Betléme Efrato byla uï v jihoãesk ch textech zkomolena byl ve vánoãní hfie z jihomoravsk ch Rosic rozvíjen a dramaticky gradován promluvami uãen ch Ïidovsk ch zákoníkû na královû dvofie; lo o pasáï, vycházející z motivû apokryfního spisu Martina z Kochemu, byè tragikomické pojetí postav rádcû, zároveà zesmû Àujících biblického tyrana, rezonovalo s tradicí folklorních inscenací. Nicménû v obou jihoãesk ch hrách uï postavy Ïidovsk ch rádcû chybûly: sv. Tfii králové byli sami uãen mi hvûzdáfii a radu od jin ch mudrcû zjevnû nepotfiebovali. Nápadné textové shody a parafráze obsahovala i dal í pasáï vánoãní hry z 18. století monolog krále Baltazara, kter po pfiedcházejícím varování andûla, aby se bibliãtí mudrci vyhnuli novému setkání s Herodesem, znûl následovnû: Rosická hra Bartazal: Baltazar: Vûdûl jsem já o tom prve, Vûdûl jsem já o tom právû, Ïe Herodes myslí lstivû, Ïe myslivec myslel lstivû, proãeï toho nebyl hoden, protoï nechajíc tyrana, Ïe jsme zvûstovali nad nûm, shûry nám obrana daná; a tak nechajíc tyrana, jeìmeï kaïd do mûsta svého, shûry jest nám obrana dána, ãert vzal Herodesa zlého. 15 vjeìme do království svého, ãert vzal Herodesa zlého. Nûkteré shodné motivy ãi parafráze obsahoval v borovanské i rosické hfie také monolog krále Herodesa, následující po zji tûní, Ïe pfii návratu z Betléma se sv. Tfii králové vyhnuli oãekávanému setkání; atd. Textové filiace ov em pûvodnû mohly b t rozsáhlej í a mohly zahrnovat pozoruhodné látkové i dûjové motivy. V této souvislosti je tfieba pfiipomenout, Ïe stabilní souãástí tradiãních inscenací byly oblíbené improvizace, které ve vánoãních hrách zaji Èovaly napfiíklad tragikomické postavy ãertû. Tak v obou jihoãesk ch hrách vystupovali dva ãerti s pfiíznaãn mi jmény LeÏák a Skoták, av ak v závûreãné epizodû Tfiíkrálové hry z Rosic, pojednávající o útûku sv. Rodiny do Egypta a o potrestání Herodesa, se ãerti, navádûjící Herodesa k vraïdûní neviàátek, je tû pfiedstavovali v tradiãní podobû ìábelsk ch svûdcû. Oproti Vejpisu i obsáhlej í Tfiíkrálové komedii z Ledenic byla rosická Tfiíkrálová hra ve druhé ãásti epizody královské roz ífiena o epizodické v stupy Herodesa se sluïebníkem, o v stup sv. Josefa s trabantem sv. Tfií králû a o v stup samostatného klanûní trabanta u jesliãek jako tomu bylo uï v Kocmánkovû Actu poboïném. Tradiãní Ïánrové v stupy s realistick mi a komick mi prvky ãi motivy, které zãásti vycházely z apokryfního spisu Martina z Kochemu, pfiispívaly mj. v narativní kompozici dramatického dûje i k takzvanému psychologickému ãasu dramatu: pfiipravovaly napfiíklad scénu obfiadného pfiijetí sv. Tfií králû u Herodesa ãi scénu slavnostního klanûní mudrcû u jesliãek. 16 Jihoãeské vánoãní hry z mûsteãka Borovan a z nedaleké vesnice Ledenic, v nichï s netradiãním podcenûním epizody past fiské a s opomenutím dal ích motivû ãi pasáïí biblického pfiíbûhu závûreãné epizody vraïdûní neviàátek a potrestání krále Herodesa se do popfiedí dûje dostávaly postavy biblick ch mudrcû, zároveà vzdûlan ch a laskav ch panovníkû, tak 49

9 _Sochorova :05 Stránka 50 signalizují pfiíznaãné promûny lidov ch mentalit, ale i zfietelné zmûny v hierarchii funkcí jihoãesk ch natalitií a Tfiíkrálové hry z jihomoravsk ch Rosic. Patrnû nejnápadnûj ím znakem, kter odli oval obû verze jihoãeské vánoãní hry z 18. století od rosické Tfiíkrálové hry, dochované na pûdoryse spojen ch her past fiské, tfiíkrálové a hry o králi Herodesovi, je ideovû tematická koncepce moravské hry, projevující se zejména v rozvinuté epizodû past fiské. Právû tradiãní pojetí této epizody, v níï se typické barokní prvky motiv past fisk ch snû, idylické vánoãní písnû ãi pfiíznaãná árie o dobrém past fii mísily s realistick mi motivy i aktuálními sociálnûkritick mi prvky, s koledou, dary past fiû ãi s prosbou o úrodu a o ochranu stád, totiï v jihoãesk ch hrách chybí. PasáÏ, která v rustikálním lidovém prostfiedí prvoplánovû vystupovala jako strukturotvorn faktor ideovû tematické v stavby, byla tak v jihoãesk ch textech zbavena i estetick ch atributû idylick ch Ïánrov ch v jevû, v nichï se pûsobivû prolínaly deklamace s typick mi zpûvními i hudebními vloïkami, pfiípadnû s lidov mi tanci. Zázrak a realita kaïdodennosti existovaly v ak v tradiãních vánoãních hrách vedle sebe, a tedy pospolu realistick detail, aktuální naráïka ãi názorné gesto tvofiily v znamnou souãást úsilí o iluzi Ïivota v lidovém divadle, jehoï hrdinové pfiedstavovali vïdy konkrétní sociální typy. Epizoda past fiská prezentující na paradigmatu známého biblického dûje idylické antické motivy i realistické zmínky ze Ïivota lokální spoleãnosti pfiibliïovala tak v Tfiíkrálové hfie z Rosic zároveà pfiíznaãnou konceptualizaci postavy proslulého Vergiliova past fie: nejen idealizovaného venkovana ve stylu módní anakreontiky, známé z období barokního klasicismu, pozdûj ího rokoka ãi vznikajícího osvícenství 18. století, ale také realistického pfiedstavitele selského stavu s jeho aktuálními sociálními problémy. Tradiãní sociálnûkritické naráïky, vyskytující se ojedinûle v jihoãesk ch vánoãních hrách, nepocházely ani od tfií chud ch betlémsk ch past fiû ktefií zde darovali Jezulátku such chléb, suchou Ïemliãku a suchou hru tiãku, ale kupodivu od sv. Tfií králû ãi od samotného Pûstouna Pánû. DÛraz byl tedy poloïen na kontrapozici postav rozumn ch panovníkû a biblického tyrana, jíï slouïil ve Vejpisu z Borovan lapidární v rok krále Baltazara na adresu Herodesa Takov b vá ukrutník, v eho tyranstva milovník ; ve verzi z Ledenic to byla zmínka krále Melichara, kterou zdûraznil je tû roku 1895 pfiednes herce K ãemu nás páni nutí, mûïe tomu rozumûti. RovnûÏ oblíben zemsk patron sv. Josef si v jihoãesk ch verzích povzdechl, Ïe zrádci mstiví mnoho svedou, ãlovûka aï na smrt pfiivedou, aniï by bylo zfiejmé, koho mûl dobr svûtec na mysli, zda osud budoucího Spasitele, anebo nûkoho ze znám ch souãasníkû, pfiípadnû snad pfiítomn ch divákû. Obdobné sociálnûkritické zmínky a motivy v tradiãním lidovém divadle byly srozumitelné pouze v konkrétním situaãním kontextu kaïdého pfiedstavení; byly stabilní souãástí náboïensk ch i svûtsk ch dramat, pfiispívaly k aktualizaci pfiíbûhû a byly atraktivní, protoïe variabilní sloïkou lokálních inscenací, do níï mohli sv mi replikami vstupovat samotní diváci. Do jaké míry mohl b t sémantick prostor jednotliv ch pfiedstavení ovlivnûn tûmito improvizovan mi vstupy, naznaãil napfiíklad v stup ãertû jako na eptávaãû Herodesa v Tfiíkrálové hfie z Rosic. V jihoãesk ch hrách se v ak tento v stup neobjevil; teprve v pozdní inscenaci Tfiíkrálové komedie v Ledenicích zaznamenal pamûtník zfiejmû obvyklé improvizace ãerta, parodujícího zde napfiíklad Herodesovo typické lamento. 17 Komick ãi tragikomick Ïivel ve vánoãních hrách zastupovaly kromû tradiãních postav ãertû i nûkteré z realistick ch lidov ch postav; napfiíklad v Tfiíkrálové hfie z Rosic vystupovali tfii past fii, ktefií holdovali Jezulátku v Betlémû, ale jen ãtvrt z past fiû Kuba se údajnû blíïil typu komick ch postav svûtsk ch interludií. Av ak tragikomick rozmûr této postavy past fi pro chatrn odûv nemohl ani putovat do Betléma, a tak alespoà zapûl na poãest Jezulátka árii o dobrém past fii byl dán právû symbolickou konfrontací motivu past fiovy chudoby s proslul m pfiímûrem JeÏí e jako Dobrého past fie, jenï pfiece také patfiil k chud m; zdá se tedy, Ïe zejména tragikomické postavy ãertû v obou vánoãních hrách z jiïních âech tûïily z osvûdãen ch prostfiedkû charakterové, situaãní a jazykové komiky. V obou verzích jihoãeské vánoãní hry z 18. století byla respektována tradiãní náznaková sociální hierarchie dramatick ch postav, odvozená zãásti i ze spisu Martina z Kochemu. Projevovala se napfiíklad ve scénách klanûní králû a past fiû u jesliãek, které v Borovanech vítal sv. Josef, ale za dary jim struãnû dûkovala Panna Maria aï na odchodu se Tfii králové zdravili se sv. Josefem; rovnûï v ledenické hfie vítal past fie sv. Josef, av ak za dary past fiûm a kaïdému z králû podûkovala Panna Maria, a aï poté se s mudrci rozlouãil i Pûstoun Pánû. 50

10 _Sochorova :05 Stránka 51 DÛstojnost v chování, promluvách ãi gestech tûchto dramatick ch postav zfiejmû odpovídala tradiãním konvencím systému sociální a kulturní distinkce. Past fiská epizoda byla v Tfiíkrálové komedii z Ledenic zajímavá i tím, Ïe kaïdému ze tfií past fiû (dva star í v jihoãesk ch verzích nemûli jméno a nejmlad í se naz val Trampota), ktefií Jezulátku zazpívali kantum jak byla oznaãena jinak obvyklá píseà, koleda ãi aria past fiû, Panna Maria je tû pfied podûkováním za jejich skromné dary podala Jezulátko k políbení. lo o v jimeãné sémantické gesto, inspirované motivy znám ch vánoãních písní doby baroka, ale také emocionálním líãením Martina z Kochemu o klanûní sv. Tfií králû u jesliãek; v Ledenicích jej v ak neznám dramatik v mluvnû pfiemístil do v stupu klanûní past fiû. 18 Emocionalita v jevu, reflektujícího intimní vztah Jezulátka a past fiû, se zdá nasvûdãovat, Ïe dramatick text byl urãen pro potfieby kolské inscenace ãi místní obchûzkové hry mohla by v ak signalizovat rovnûï dobu vzniku dramatu. V letech , kdy po neúrodû a hladu propukaly v âechách a na Moravû morové epidemie a císafi Josef II. osobnû zaji Èoval pomoc trpícím, se lidská vzájemnost a sdílení obdobn ch zku eností ãi zá- ÏitkÛ staly v znamn m faktorem sociální solidarity; právû na pfiíkaz osvíceného panovníka otevíraly vrchnosti a klá tery své s pky a poskytovaly obilí hladovûjícím. V duchu tradiãních konvencí dobového ceremoniálu byla biblick m králûm v jihoãesk ch hrách pfiifiãena rovnûï titulatura osvícen ch a slavn ch panovníkû, obvyklá je tû v ãeském lidovém divadle první poloviny 19. století. O zmûnách, které i v tomto ohledu pfiiná ela pozdûj í doba, svûdãilo v borovanské verzi dal í oslovení krále Herodesa: dvofian Uran jej tituloval Va nost ; lo o ironické oslovení, související s budoucím potrestáním tyrana? Oblíbené písnû ãi zpûvní vloïky, pfiispívající ke kompoziãnímu ãlenûní i k pointování dûje, k typologické charakteristice postav ãi situací, roz ifiovaly také sémantick prostor vánoãních inscenací. V intencích této tradice se uplatàovaly zejména v Tfiíkrálové hfie z jihomoravsk ch Rosic, zatímco v obou verzích z jiïních âech byly vyuïívány zfiejmû jen v nezbytné mífie. Tak se v záhlaví rukopisu borovanské hry objevila poznámka Napfied v ichni zpívají Toto malé dûèátko ; lo o známou píseà Vánoãní roztomilost ze sbírky Adama Michny z Otradovic âeská mariánská muzika z roku 1647, jeï se vyskytovala i v kantorsk ch pastorelách 18. století. Dal í píseà s incipitem Zvûstujem Vám radost pfievelmi velikou, která se ve v stupu past fiském objevila v podání andûla, byla v âechách ífiena zejména literátsk mi bratrstvy; motivy známé písnû inspirovaly napfiíklad kantora Václava Haana ( ) z Mní ku pod Brdy ve skladbû Offertorium duplex de Nativitate Domini. Ve scénách klanûní past fiû a králû u jesliãek byly tradiãnû uvádûny sborové písnû: tak napfiíklad v borovanské hfie zazpívali tfii past fii kancionálovou píseà s incipitem Na BoÏí narození, jeï byla od 17. století známa také v lidovém prostfiedí; v ledenické hfie zazpívali past fii jinou kancionálovou píseà s incipitem Den BoÏího narození. Nicménû v znamnûj í písàov ãi hudební doprovod v jihoãesk ch natalitiích kupodivu nena la ani dûstojná epizoda královská pouze v závûru scény klanûní u jesliãek zazpívali sv. Tfii králové Michnovu slavnou ukolébavku Chtíc aby spal. Motiv královské náv tûvy tfií mudrcû od V chodu, podnûcující k uplatnûní písní jako tradiãních atributû královského majestátu, tak v Borovanech metaforicky vyzvedala jediná hudební vloïka jak prozradila neãekaná poznámka v závûru rukopisu: Potom Uran troubí, králi jdou na plac. Bylo v ak toto troubení, provázející slavnostní mar sv. Tfií králû, jedinou hudební vloïkou Komedije o narození Syna BoÏího? Anebo jásavá fanfárová znûlka, nahrazující finále vánoãní hry, pfiedcházela uï úvodnímu vystoupení biblick ch mudrcû ãi jejich pfiijetí u krále Herodesa? VÏdyÈ podobné fanfáry k nimï mohla b t pouïita i ona nebe Èanka, zmiàovaná v partitufie vánoãní past fiské m e známého skladatele Josefa Schreiera z Bílovic u Uherského Hradi tû se objevovaly také v tfiíkrálov ch pastorelách 18. století, kde mnohdy nebyly ani vypisovány, ale improvizovány; pfiiãemï domácí trompetisté si v rámci lokální interpretaãní praxe jejich party ponechávali. Ve hfie z Ledenic se v ak ve funkci závûreãného sborového chvalozpûvu uplatnila dal í známá kancionálová píseà s incipitem Veselme se v ichni nyní av ak tato píseà, následující aï po v stupu útûku sv. Rodiny, ve Vejpisu z Borovan chybí. 19 Motivy oblíben ch kancionálov ch písní doby baroka pfiipomínaly i nûkteré textové parafráze, pouïívané ve funkci sémantického paradigmatu dramatického dûje; v úvodu borovanské hry lo napfiíklad o zjevení dûèátka se zlat m kfiíïem, které spatfiil král Melichar pfii pozorování vánoãní hvûzdy. Tradiãní symbol kfiíïe jako atribut svûtce se uplatàoval i v ãeské legendistice a hymnologii doby baroka, kdy k popularitû motivu pfiispíval zejména svatováclavsk kult, ale i poboïnosti kfiíïové 51

11 _Sochorova :05 Stránka 52 cesty, které tvofiily pfiíznaãnou souãást lidové religiozity, jak dokládá také fiada slavn ch barokních poutních míst, napfiíklad jezuitské poutní místo ímov nedaleko Borovan. 20 Jazyk obou vánoãních her vycházel z parataktické vûtné stavby, pfiíznaãné pro ústní projev, a jeho pfiednes se zfiejmû pohyboval na pomezí deklamace a zpûvu, podobnû jako tomu bylo pfii pfiednesu ÏalmÛ. Lexikální a stylistické prostfiedky vánoãních natalitií mûly naznaãovat dvû stylové roviny: rovinu takzvaného vysokého ãi vzne eného stylu v epizodû královské a vystiïení reality v edního Ïivota v epizodû past fiské. V prûbûhu ústního tradování textû ãi v dûsledku pozdûj ího nepochopení nûkter ch pasáïí se v ak i pro vánoãní hry stalo typické spí e spl vání obou stylov ch rovin jak koneckoncû odpovídalo sociokulturním funkcím tûchto inscenací v lidovém prostfiedí. Charakter textu byl po lexikální a stylistické stránce zpravidla vymezen prostfiedky obecné ãe tiny a hovorového jazyka, v nûmï se vyskytovaly nûkteré dialektismy; ver ovan text, zaloïen pfieváïnû na nepravidelném osmislabiãném ver i a sdruïeném r mu, vyuïíval tradiãnû i zvukové asonance. 21 Jednoprostorové jevi tû obou verzí jihoãeské vánoãní hry nevyïadovalo ani scénické promûny a jeho rozsah byl zfiejmû dán hereck m pohybem a divadelní akcí: lo napfiíklad o pfiesuny interpretû ve v stupech putování do Jeruzaléma ãi do Betléma, ve v stupech sv. Tfií králû a Herodesa anebo ve v stupech klanûní. Vánoãní hra z Borovan obsahovala také nûkteré struãné reïijní poznámky typu Hvûzda vyjde, králi pfiijdou zas na sv nebo Králi jdou pryã, aneb na stranu. RovnûÏ poznámky k hereck m akcím interpretû byly ojedinûlé a vesmûs jen struãné: napfiíklad závûreãná rvaãka ãertû LeÏáka a Skotáka byla v rukopise hry z Borovan charakterizována pouze slovy Dovádí spolu hodnû, charakter postavy nezku eného mladého ãerta vystihla zase poznámka Skoták potom ãuchá a prská chvíli atd. Vánoãní hra z mûsteãka Borovany u âesk ch Budûjovic pfiedstavovala tedy tradiãní inscenaci stacionárního typu, v níï funkci hlavních divadelních znakû pfiebíraly dramatické monology a dialogy, prostfiedky herecké akce a kost my i rekvizity hercû. Jejich v bûr byl ovlivnûn aktuálním situaãním kontextem a prestiïní sociokulturní tradicí lokality ãi regionu, zahrnující symbolické kódy sociální a kulturní distinkce: zpûsoby chování a jednání, konstruktem muïství a Ïenství ãi subsystémy komunikace respektu, pozdravu, podfiízenosti, pohrdání, hnûvu atd.; v tomto ohledu mûïe b t podnûtn i záznam inscenace vánoãní hry z roku 1895 v Ledenicích. 22 Zji tûní v znamn ch textov ch filiací mezi vánoãními hrami z jihoãesk ch Borovan a Ledenic a Tfiíkrálovou hrou z jihomoravsk ch Rosic umoïàuje konstatovat, Ïe zmínûné vánoãní hry vycházely ze spoleãného základu star ího nedochovaného ãeského dramatu kolské provenience, jehoï terminus ante quem lze pfiedbûïnû stanovit na pfielom edesát ch a sedmdesát ch let 18. století. NejblíÏe k pûvodnímu textu mûla zfiejmû Tfiíkrálová hra z Rosic pozoruhodnû zpracovaná, kompoziãnû i motivicky vyváïená skladba, odkazující sv m traktováním biblického pfiíbûhu k tradicím kolského barokního divadelnictví a pfiipomínající zároveà v epizodû past fiské vliv oblíbené italské pastorální opery. Mlad í vrstvu pfiedstavují obû jihoãeské hry, vycházející z nedochovaného rukopisu Komedije o narození Syna BoÏího z Borovan. Neznám vzdûlan dramatik, kter zde pfied rokem 1775 pfiistoupil k úpravû kolské vánoãní hry dochované poté v ústním podání Matûje Arnolda, doplnil dramatick text o nûkteré zfiejmû prestiïní motivy. Místo postavy biblického Proroka ve funkci opovûdníka se tak stala souãástí jihoãesk ch inscenací reprezentativní postava antického boha Urana, objevily se zmínky o hvûzdáfii Apolloniovi Egyptském ãi o biblickém králi Ka parovi jako vládci antické Persepole, vznikla i netradiãní hierarchie symbolick ch královsk ch darû a uplatnily se nûkteré paradigmatické motivy z apokryfního spisu Martina z Kochemu. Na zaãátku 19. století pfiistoupil v ak Josef Malík z mûsteãka Borovan k dal í adaptaci tohoto dramatického textu, fixovaného mezitím jeho str cem Václavem Malíkem; zdá se, Ïe tehdy redukoval epizodu past fiskou, opominul v stupy Ïidovsk ch rádcû panovníka, ale také epizodu vraïdûní betlémsk ch neviàátek s útûkem sv. Rodiny a závûreãn m potrestáním krále Herodesa. Pod vlivem folklorní tradice do lo i ke zv raznûní komick ch prvkû u postav ãertû a snad v dûsledku osobních dispozic interpretû rovnûï k uplatnûní kancionálov ch písní místo pûvodních zpûvních ãi hudebních vloïek kolské vánoãní hry z 18. století, jak dokládá i Tfiíkrálová komedie z Ledenic. Ov em v mûsteãku Borovanech, kde jistû pûsobili zku ení zpûváci a vzdûlaní hudebníci, zûstaly slavnostní hudební fanfáry souãástí oblíbené vánoãní inscenace. Novû nalezen Vejpis Komedije o narození Syna BoÏího z jihoãeského mûsteãka Borovan pfiedstavuje tedy spolu s Tfiíkrálovou komedií z nedaleké vesnice Ledenic a s Tfiíkrálovou hrou z jihomoravsk ch Rosic cenn doklad divadelních 52

12 _Sochorova :05 Stránka 53 tradic jiïních âech a jiïní Moravy ale i doklad kontinuity tradice ãesk ch vánoãních her doby baroka v období pozdního osvícenství a napoleonsk ch válek. A to poãínaje edesát mi a sedmdesát mi lety 18. století, kdy na prahu osvícensk ch reforem císafiovny Marie Terezie v ãesk ch zemích docházelo v mûnícím se prostfiedí lokální spoleãnosti zároveà k pfiehodnocování prestiïní tradice barokního kolského divadla. Pod vlivem nov ch kolsk ch reforem i dal ích sociokulturních podnûtû doby osvícenství kdy divadlo pfiedstavovalo jednu z nejv znamnûj ích institucí byla sice v rustikálním lidovém prostfiedí ãást tehdy zakázan ch kolsk ch dramat provozována v intencích pûvodního pûsobivû prokomponovaného tvaru typu Tfiíkrálové hry z Rosic, nicménû dal í ãást se uï zaãínala vyvíjet smûrem ke konvencím folklorního divadelnictví. V prûbûhu procesu folklorní adaptace a asimilace docházelo pak spontánní redukcí nefunkãních prvkû, postupû a prostfiedkû rovnûï ke vzniku dal ích verzí a variant vánoãních her v prostfiedí lokální spoleãnosti, kde divadlo vystupovalo jako prestiïní fenomén kontaktní skupinové komunikace a sociálních interakcí. Pod vlivem ideovû estetick ch konvencí folklorní tvorby i v dûsledku ãetn ch dobov ch zákazû a postojû osvícenské cenzury na sklonku 18. století se v ak tûïi tû nûkter ch lokálních inscenací zaãínalo pfiesouvat spí e do sféry herecké improvizace a situaãních aplikací osvûdãen ch prvkû lokální ãi regionální tradice. Pfiíznaãn m projevem tûchto historicky podmínûn ch trendû, smûfiujících zároveà k nové konceptualizaci normativní folklorní kultury v prostfiedí ãesk ch a moravsk ch mûst ãi vesnic, se tak poãátkem 19. století po euforii období napoleonsk ch válek v Evropû stal i novû nalezen rukopis z jihoãeského mûsteãka Borovany: Vejpis Komedije o narození Syna BoÏího. (Text je souãástí fie ení v zkumného zámûru MSM âeské zemû uprostfied Evropy v minulosti a dnes, jehoï nositelem je Filozofická fakulta UK v Praze.) Doc. PhDr. Ludmila Sochorová (1942) pûsobí jako docentka národopisu na Filozofické fakultû UK, je autorkou monografie o tzv. sousedském divadle ãeského obrození, vydala antologii textû i ãlánky o lidovém divadle 17. aï poãátku 19. století. Literatura a poznámky 1) Originál rukopisu o rozsahu esti vabachem oboustrannû popsan ch listû ruãního papíru formátu 34x22 cm nalezl v roce 2001 v rodinném majetku PhDr. Stanislav Malík, rodák z Borovan a starosta mûsta. Pfiepis pofiídil PhDr. Daniel Kováfi z Okresního archivu v âesk ch Budûjovicích; xerokopii pfiepisu poskytl autorce PhDr. Malík. 2) Sládek, F.: Tfiíkrálová komedie v Ledenicích, âesk lid 25, 1926, s ) Srov. Fiala, J.: Vánoãní hra o králi Herodesovi ve Volyni, âesk lid 27, 1927, s ; Flos, F.: Staroãeské lidové hry vánoãní. Narození Krista Pána a Pfiíjezd sv. Tfií králû do Betléma, âesk lid 4, 1895, s ; Bolech, V.: Hra o tfiech králích, tamtéï, s ) Sládek, F.: c.d., s ; Menãík, F. (ed.): Prostonárodní hry divadelní I. Vánoãní hry, Praha 1894, s. 3-23; Kalista, Z. (ed.): Selské ãili sousedské hry ãeského baroka, Praha 1942, s , komentáfi s ; dále Flos, F.: c.d.; Bolech, V.: c.d., s ; imek, F.: Komedie vánoãní o narození Syna BoÏího, Národopisn vûstník ãeskoslovansk 20, 1927, s ; Souãek, S.: Rakovnická vánoãní hra, Brno 1929; t Ï: Ke Komedii vánoãní o narození Syna boïího, pocházející z Vlachova Bfiezí (ed. J. Kolár), Strahovská knihovna 12-13, 1982, s ; Král, J. F.: Komedie o narození Pána JeÏí e Krista, totiï o pfiijetí sv. Tfiech králû a o smrti krále Herodesa, âesk lid 5, 1896, s ; Feifalik, J.: Volksschauspiele aus Mähren, Olmütz 1864, s Lidové hry z Moravy (ed. J. Kolár), 1986, s (dále odkazujeme k tomuto vydání). 5) Martin z Kochemu: Velik Ïivot Pána a Spasitele na eho Krista JeÏí e a jeho nejsvûtûj í a nejmilej í matky Marie Panny (ed. M. Sládek L. Peisertová T. BfieÀ), Praha 2007, s. 343, 346; Allgemeine deutsche Biographie XXIII, Leipzig 1886, s ) Menãík, F. (ed.): c.d.; Kalista, Z. (ed.): c.d.; Souãek, S.: Rakovnická vánoãní hra..., s. 50, 59; t Ï: Ke Komedii vánoãní o narození..., s. 126, ; Martin z Kochemu: c.d., s ; Zuber, R.: Osudy moravské církve v 18. století I, Praha 1987, s ) Srov. Sirovátka, O.: Past fiské kolední hry na Vala sku (K jejich pûvodu a roz ífiení), Na e Vala sko 14, 1951, s ; Souãek, S.: Rakovnická vánoãní hra..., s. 59; Feifalik, J.: o.c., s Sládek, F.: o. c., s ) Feifalik, J.: c.d., s , 41; Sládek, F.: c.d., s ; Ryba, B.: Dramatická ãinnost Karla Kolãavy, âasopis Matice moravské 1926, s ; Souãek, S.: Rakovnická vánoãní hra..., s ; Port, J.: Divadlo fiádov ch kol a náboïensk ch bratrstev, in Dûjiny ãeského divadla I, Praha 1968, s ) Va ica, J.: âeské literární baroko, Praha 1938, s ; Souãek, S.: c.d., s. 50; Antika a ãeská kultura, Praha 1978, s ; Zamarovsk, V.: Bohové a hrdinové antick ch bájí, Praha 1965, s ; OttÛv slovník nauãn II, Praha 1889, s ) Antika a ãeská kultura, c.d., s ; Port, J.: c.d., s ; Vlãek, P. Sauer, P.- Folt n, D.: Encyklopedie ãesk ch klá terû, Praha 1998, s ; Hadaã, V.: Z historie TfieboÀského divadla. Co nevíte o tfieboàském divadle, TfieboÀ 1962, s ) Srov. pozn. 3 a 4. 12) Feifalik, J.: c.d., s

13 _Sochorova :05 Stránka 54 13) TamtéÏ, s ) TamtéÏ, s ) TamtéÏ, s ) TamtéÏ, s ) TamtéÏ, s. 95 Sládek, F.: c.d., s. 132, ) Zuber, R.: Osudy moravské církve v 18. století II, Olomouc 2003, s. 79; Souãek, S.: c.d., s ; Sládek, F.: c.d., s ; Martin z Kochemu: c.d., s , ) Uvedené vánoãní písnû se objevily ve znám ch ãesk ch kancionálech: píseà Vánoãní roztomilost a Chtíc, aby spal in: Michna z Otradovic, A.: âeská mariánská muzika, Praha 1647, s. 4, 8; Holan-Rovensk, V.: Capella regia musicalis, Praha 1693, s. 123,121; BoÏan, J. J.: Slavíãek Vejpis Komedije o narození Syna BoÏího Napfied v ickni zpívají Toto malé dûèátko. Uron: Slovutní a opatrní, mnû mnoho vzlá tnû váïení páni a paní, vin uji vám tûstí a zdraví, pfiitom také nové léto, Pánbu raã dát chvíle této, za malé pak posly ení Ïádám pánû a paní. Dfiív neï budou páni sly eti, míním pánûm oznámiti kratiãké Sume hry, komedije této, neb je z ní poãátek, svût tento, kterak oni tfii slavní králi z dalekej krajiny se sem brali, jasnou hvûzdu za vûdce mûli, jak jsou do Jeruzalema pfiijeli, hned se jim v tom ztratila. ProtoÏ jen kaïd pozor mûjte. Ka par králi, Èastnû zaãínejte. Nro 1 Ka para krále: Hvûzdu, kterou jsme vidûli, z ní jsme mnoho srozumûli, která mínûní na emu divná se zdá hvûzdáfiskému. Ta hvûzda zajisté není podle bûhu pfiirození, ale jest nová zajisté, zvûstujíc noviny jisté, kterak Pánbu svou moc vysvûtluje, padl ch lidí Spasitele. rajsk, Praha 1719, s. 46, 36; teyer, M. V.: âesk kancionál, Praha 1683, 6. vyd. 1764, s , PíseÀ Zvûstujem vám radost in Holan, s. 126; BoÏan, s. 36; teyer, s. 52. PíseÀ Na BoÏí narození in teyer, s. 52; Den BoÏího narození in teyer, s. 72; Holan, s. 109; BoÏan, s. 58. Dále píseà o vzkfií ení Pánû Veselme se v ichni nyní in: Holan, s. 96; BoÏan, s. 52; teyer, s ) Lomnick z Budãe,.: Kancionál aneb Písnû nové historické, Praha 1595, s ; teyer, M. V.: c.d., s. 772; BoÏan, J. J.: c.d., s. 690; Kamar t, J. V.: âeské národní duchovní písnû II, Praha 1832, s ) Sládek, F.: c.d., s ) TamtéÏ. Nro 1 Melichara krále: ZnámeÈ bûh planet nebesk ch a jin ch hvûzd eransk ch, ta pak mezi nimi nejni, neb o ní zmínku neãiní, já pak ãím víc hledím na ní, tím se vût ím bleskem mûní, krásné dûèátko tam leïí, na hlavû majíc kfiíï zlat, tím svázán bude proklat, ach, k ãemuï nás páni nutí, mûïe tomu rozumûti a po ní se pilnû ptáti. Nro 1 Bartazala krále: Ale nûkdy hvûzdáfii persk, Apolonios egyptsk, byli jsou dosti zku ení a na hvûzdách pfiirození, mnoho po sobû nechali, co o hvûzdách spisovali, o té pak zmínky neãiní, neb není podle pfiirození, jakéhos rodu velkého krále neb pána mocného, a ten Ïe obnoví svût ten, Îidé doufají silnû v nûm. KdyÏ je se mnû to zjevilo, na nebi vidûti dalo, slu í nám, bychom se brali, to dûèátko vítali, jemu vzácné dary dali. Nro 2 Ka para krále: Pánbu je tû tím znamením ãlovûka nám zjevuje jíï, neb to proroctví o nás zní, 54

14 _Sochorova :05 Stránka 55 co jsem já ãet v Davidov m, Per ané i Arabové, moudfií a slavní králové, pfiinesou dary novému dûèátku narozenému. Nro 2 Melichara krále: Vystrojme seï, milí páni, aè nás nepfiedejdou jiní. Nro 2 Bartazala: JiÏ nelze, nelze, neïli se bráti a za tou hvûzdou se ptáti. Nro 3 Ka para krále: Opût nová, milí páni, ta hvûzda nám jinam strání, prve nám za vûdce byla, jiï se do voblakû skryla, ale jest nová zajisté, zvûstuje noviny jisté, padl ch lidí Spasitele, kterak PánbÛh vysvûtluje, proãeï, o mí milí páni, jsme-li my srovnáni s vámi? Nro 3 Melichara: ZásluÏnou vûc uãiníme, k Herodesovi dojdeme, budeme se ptát u nûho, on snad má vûdomost toho. Nro 3 Bartazala: Co jest nám po Herodesovi, snad sám o tom nic neví, já jsem sly el o nûm mnoho, Ïe jest srdce nesmírného, takov b val ukrutník, v eho tyranstva milovník. Chtûl by nás v nûãem stíhati, aneb z nás své Ïerty míti, neï bych se o iditi dal, rad i bych jej meãem rubal, aneb neï v ãem po vûli byl, spí bych z nûho hlavu skolil. Nro 4 Ka para krále: KaÏd pán aneb vladyka, on tu moc má, sám to fiíká, vládne mocnû, rozkazuje, nech mu Ïádnej ne afuje. Tak my se mu protiviti, mohli bychme bejti biti, má moc nad nás hojnûj í, ov em jest také silnûj í. Nro 4 Melichara: Pane Bartazal, prosím vás, odloïte svûj hnûv na ten ãas, bude-li nám v ãem koditi, Herodes z nás Ïerty míti, budem mít pfiíãinu k nûmu, odplatíme tuplem jemu. Nro 4 Bartazala: OnÈ mû vûru nepfiestra í, bych pak s ním mûl jíti za vlasy, proãeï my nav tívíme jeho a rád se podívám na nûho. Nro 5 Ka para: Pojìme jiï ve jménu Pánû, vyjdouce k nûmu k vochranû. Pfiedstoupnou pfied Herodesa. Nro 6 Ka par: Osvícen a slavn králi, Ïádáme za voznámení, kde by byl, jenï se narodil, král Ïidovsk, aby dûdil. Vidûli jsme hvûzdu jeho od v chodu sluneãného, která nás aï sem pfiivedla. Jasnû svítí, v udy vedla. Herodes ke králom: Osvícení a slavní králi, jenï jste se k nám najíti dali, jsmeè z toho obveselení, majíc v srdcích potû ení, proãeï vás rádi vidíme, zdraví dobrého pfiejeme, aby to va e jednání bylo boïsky poïehnan. ProãeÏ vás snaïnû Ïádáme, aè u vás o tom pfiezvíme, dávno-li, jak jste vyjeli a tu hvûzdu jste vidûli. Nro 6 Ka par: Tfiinácte dnûv jsme vyjeli a tu hvûzdu vidûli, protoï jsme vïdy po ní jeli a ji za vûdce mûli, která nás aï sem pfiivedla. Jasnû svítí, v udy vedla. Herodes: Prosím, oznam jméno tvé, odkuds vyjel a kde mûsto tvé. Ka par Nro 8: Králi, jméno mé jest Ka par, mám u sebe tento dar, 55

15 _Sochorova :05 Stránka 56 Ïe se ve hvûzdách dobfie znám v slavném mûstû, v kter m jsem sám, Persepolis se jmenuje, odtad aï sem cesta má je. Herodes: Ty druh, taky oznam nám. Melichar odpovídá Nro 5: Melichar král jméno mé jest, mám hojn ch zboïích, cizích mûst, z mûsta Ezury jsem vyjel, aï do tûchto konãin pfiijel. Herodes: I ty ãern taky oznam nám, aè vás v ech vûdomost mám, by jména va e zapsána, byla nám na vûãnost dána. Nro Bartazal: Sly, Herodiá i králi, ne proto jsme se sem najíti dali, bychom sebe zrazovali aneb tebe pehovali. Jsi-li ty Herodes v slávû, smím to mluviti právû, Ïe jsme tak slávou odûní, tfii praví králové uãení, jako ty ve v í mocnosti a vzne enûj í moudrosti, Ïe se nás smí tak vyptávati a v eteãnû se nás vykládati. Herodes: Hrdé nám fieãi podává, snad o nás známosti nemá, Ïe jsme v svûtû vyv en a císafiem utvrzen, jeïto my kdybychom chtûli, vás bychme pobíti smûli, ale to dobrotou na í sná íme tu vzpouru va í, neïádáme nic jiného, neï pak z vás jména kaïdého. Bartazal: Bartazal sem tak fieãen, moufienick král volen, a Saba jest mé mûsto, o tom králi vûfi zajisto. Herodes: Copak dále uãiníte, o kom tu zmínku ãiníte, zde není, raãte znáti, jemuï chcete dary dáti. Nro 9 Ka par: Do Betléma se poptáme, BÛh dá, se jeho doptáme. Herodes: Králi slavn a vzne en, v í moudrostí obdafien, prosíme vás za to, ptejte se bedlivû na to, a kdyï se jej doptáte, o Àom nám vûdomost dáte, abychom my dary sv mi v na om království vítali, jemu vzácné dary dali. Nro 10 Ka par: JiÏ se, králi, pobereme a vás Bohu poruãíme. Herodes: Provoì vás, páni, PánbÛh vá a pokoj budiï pfii vás. Králi jdou pryã. Herodes chodí. Herodes: NejsmeÈ jistû potû ení o tom novém narození, po kterém se mudrci ptají, jak s hvûzdou znamenají, Ïe by se mûl naroditi král Ïidovsk, u nás b ti, ach nastojte, coï ãiniti. Ej ty Betléme Efrato, nejsi nám nikoliv vzato, z nûho má b t vejvoda, kter lid mûj spravovati maje, nad ním panovati. Ej ty Betléme, zemû judská, z tebeè má vyjít vejvoda, nepude jim jistotnû tak, pudet jim pfiísahám jinak, aï tûch mudrcû doãekáme, my zde králem zûstaneme, meãem v echny zmordujeme, zemû Ïiv ch vyvrátíme, vûãnû kralovat budeme. Andûl zpívá: Zvûstujem vám radost. Jde nenãko k past fiûm: Past fii, sly te novinu o králi nebeském, Synu, 56

16 _Sochorova :05 Stránka 57 kter by se byl narodil, vás z pekla vysvobodil, proãeï jdûte, neme kejte a na nûj se pilnû ptejte, tam ho panna porodila, v sprostém chlévû ho chovala. První past fi: Bratfii, jakáï to novina z voblakû k nám promluvená, Ïe krále na eho panna na svût ãistá porodila, v sprostém chlévû ho schránila, a coïpak vy tomu fiíkáte a jak tu vûc rozjímáte? Druh past fi: Vûru, bratfii, Ïertu není, nechajíc mnoho mluvení, ve snách je nám to mluveno, v fieãích, skutcích naplnûno, jistou vûc oznamujíce, o novinách nám pravíce, slu í tehdy ho hledati a na to se pilnû ptáti. CoÏpak ty, Trampoto, myslí, Ïe toho starej nesly í? Tfietí past fi Trampota: Náhle jsem sly el téï to zpívání a jakési k nám volání, taky jsem se toho udûsil, aï z toho na smrt ustra il. Jedno fieãi, druhé záfie, která se z nebe vyráïe. Nikdá noc tak svûtlá nebyla, aniï od poãátku svûta, snad jiï peklo osvítila, teì v ichni vzhûru k nebi hledíme a na tu jasnost patfiíme. První past fi: Chceme-li se tam dopraviti, mûïeme tam do dne b ti. Druh past fi: Jak by den, tak svûtla dosti, pojìme, bratfii, s ochotností, uzfiíme podle té fieãi, o ãem nám andûlé svûdãí. První past fi: JiÏ já jdu, pojìte, chcete-li, budeme z toho veselí, teì spasení na eho uzfiíme, navûky Ïivi budeme. JiÏ jdou k dûèátku. První past fi: Teì já tam vidím muïe starého, snad zvíme nûco u nûho. ZdafibÛh, ná tatíku mil. Josef: BodejÏ páni zdrávi byli, coï tak pilnû rozmlouváte, snad nûco nového máte, snad Ïe se vám nûco snilo. První past fi: Pfiisám, starej, nesnilo, jak jsou nám andûlé kázali, v oblacích pûknû zpívali, bychom se sem vypravili, to malé dûèátko spatfiili, ukaï ho nám, mil tatíku, na kterém se narodilo zámku. Josef: Tuhle leïí, muïi milí, o kterém jste rozmlouvali, leïí tu na such m senû, jest králem nebe i zemû. První past fi: Ale je-liï pûkn. Druh past fi: SchraÀ je, starãe, schraà. Tfietí past fi: Já jsem ho je tû beãanky nevidûl. První past fi: A coï mu budu darovati a jemu ofûrovati, já nemám vûru nic jiného neïli kousek chleba suchého, ten mu budu darovati a jemu ofûrovati. Druh past fi: TakyÈ já tu mám svoji tobolku, zdá se mi, Ïe v ní mám suchou homolku, toè mu budu darovati a jemu ofûrovati. Tfietí past fi: TakyÈ já tu mám svoji bra niãku, zdá se mi, Ïe v ní mám suchou hru tiãku, toè mu budu darovati a jemu ofûrovati. Pfiijmi, milá Marija, jak jsem já potfiebn slouha. Marija: Pánbu raã vám zaplatiti, odplata v království b ti. 57

17 _Sochorova :05 Stránka 58 První past fi: Zazpívejme mu kantu. Druh past fi: Já je tû neumím. Tfietí past fi: Já se budu beãanky teprva uãiti. Past fii zpívají Na boïí narození. Hvûzda vyjde. Králi pfiijdou zas na sv. Nro Melichar: Raãte, páni, popatfiiti na tu hvûzdu, jak se tfipytí, nad tím domem, jest vûc jistá, Ïe tam najdem Pána Krista. Nro 11 Ka para: JiÏ já napfied pûjdu k nûmu a svûj dar ofûruji jemu. Ofûra. A dûèátko narozené, od vûãnosti zaslíbené, seslané k nám do Ïalosti s trûnu BoÏské velebnosti, teì ti kadidlo daruji a tobû se poruãuji, Ïe mû sluïebníka svého pfiijme do ráje vûãného. Marija dûkuje: Osvícení a slavní králi, za dary, jeï jste darovali synu mému pfiemilému, v chudobû na svût zrozenému, dûkuji z milostivosti va í v tomto pfiíjezdu Èastn m, by va e jména zhlá ena a do konce zemû sne ena, za toto zde dobrodiní Pánbu vám dobr m odãiní. Melichar: Králi nad krále velik, pane nad pány v elik, tobû, pane, v tvé chudobû teì zlato daruji tobû, Ïe mû, sluïebníka svého, pfiijme do ráje vûãného. Marija: Pánbu raã vám zaplatiti, odplata v království b ti. Tfietí král Bartazal: Ó králi z vysokého nebe, kter Ï jsi poníïil sebe, jsa moudrost Otce vûãného, pro ãlovûka mizerného ráãil jsi se poníïiti, jak proroctví mnohá svûdãí, hofiké smrti a trápení, tuto myrrhu na znamení teì ti, pane mûj, daruji a tobû ofûruji, Ïe mû, sluïebníka svého, pfiijme do ráje vûãného. Marija dûkuje: Za tuto páni tûdrotu vezmûte hojnou odplatu, vezmete od syna mého v slávû a království jeho. Druh král k Josefovi: Josefe, lechetn muïi, budiï tu k ochranû boïí, i ty, pfieãistá panenko, krále nebeského matko, budiï od v ech pochválena, od vûãného Boha Pána. Josef: Pánbu raã vás provoditi, na v ech cestách ochrana b ti. Králi zpívají Chtíc aby spal, tak zpívala synáãkovi a tak dále. Andûl jde ke králom: Mudrci oznamuji vám, by li svou cestou jinam, krom Jeruzaléma hnouli, Herodesa minouli, neboè zlobiv Herodes v ecko zlé smej lí o vás dnes, proãeï vy jej pominete, jinou cestou se pryã dejte. Nro Ka para krále smutn m hlasem: Prosím, poslechnûte málo, co se nám sly eti dalo, andûl Pánû z nebe stoupil, ouklady nám zlé oznámil, abychme se odtad brali, Herodesa tak nechali, neboè zlobiv Herodes smej lí zlé v echno o nás dnes, protoï my jej pomineme, jinou cestou pryã se dáme. Nro Bartazala: Vûdûl jsem já o tom prve, Ïe Herodes myslí lstivû, proãeï toho nebyl hoden, 58

18 _Sochorova :05 Stránka 59 Ïe jsme zvûstovali nad nûm, a tak nechajíc tyrana, shûry jest nám ochrana dána, vjeìme do království svého, ãert vzal Herodesa zlého. Králi jdou pryã aneb na stranu. Herodes chodí: JsmeÈ divnou myslí sevfiení, majíc v srdcích zarmoucení, Ïe ti arab tí králové, nehodní a lïiví pánové, tak dlouho se nevracují a nám noviny nepfiiná í. Uran proti Herodesovi, fiíká: Ó, králi, neráãejí se rmoutiti, musíme pravdu oznámiti, kterak ti tfii per an tí králi nad nimi jsou zfal ovali, jinou stranou se pryã dali a nad Va ností zradili. Herodes se obrátí zase: Ach pfiesmutné mé milé srdce, coï ty mû trápí velice pro toho krále nového, v mé zemi narozeného, kter mû zahubit Ïádá, ach nastojte, coï ãiniti nevûda. Ó mudrci lstiví zrádcové, hor í neïli zlodûjové, svou ãest, víru jsou zru ili, Ïe jsou se nenavrátili, ach coï jsme to uãinili, Ïe jsme je pryã propustili, mohli bejt v ickni pobiti. Ach nastojte, coï ãiniti. Sluhové, vám porouãíme a pfiísnû pfiikazujeme, byste v betlémsk ch krajinách, horních, dolních i rovinách v eckny dítky zmordovali, co jich tam najdete kolik, mezi nimi téï nového zabijeme krále toho. My zde králem zûstaneme, vûãnû kralovati budeme. âert Skoták: JiÏ jsem v echen svût zvandroval, mnoho jsem v nûm vy pehoval, v echno se mi dobfie dafií, jak mladí tak stafií, v ichni se tam ke mnû modlí a mou vûli plní, aniï potfieba nutiti, chtûjí tomu sami míti. AniÏ potfieba líãiti, jak nám lezou jako raci, chytají se jako ptáci. Moh bych vás pfieãíst nûkolik, ktefií chodíte po mej vûli, ale darmo jest mnoho mluviti, moh by mû nûkdo vyposlechnouti. LeÏák fiekne: Moh, moh. Skoták potom ãuchá a prská chvíli, fiekne: JiÏ vidím z cechu na eho a tovary stva známého, pûjdu, budu se ho ptáti, kam by mínil vandrovati, klichcum. Bratfie rará ku, snad jsi pfii el na procházku? LeÏák: Pfii el, pfii el. Skoták: Snad ti bylo horko v pekle, Ïe se ty chladí na svûtû. LeÏák jde ven, dovádí spolu hodnû. LeÏák: DaÀku mûj mil, tu pí e nám Luciper, kníïe na e, onè jest mû na pehy poslal, abych v echno vy pehoval, co by to za dítû bylo, jenï se nedávno zrodilo. Skoták: Mnû se zdá, Ïe je to ten Míchal, co nás z nebe vypíchal, zdá se mi, Ïe já ho tam zalou tím, v echny nám potfie tí. Já jsem tam vãera o skálu trk, aï jsem se zadnicí ufrk, zdá se mi, Ïe se narodilo dítû, pojì, bratfie, zabijem ho hbitû. Jdou k dûèátku, andûl LeÏáka lupne proutkem, LeÏák padne. 59

19 _Sochorova :05 Stránka 60 LeÏák: Oh, oh, pfierazil mi andûl Pánû vobû nohy. Jen jsem mu na to dítû nakouk, hned mi andûl vobû nohy pfietlouk. Tu ryãí, Skoták okolo nûho bûhá, tu mu fiekne: BodejÏ do tebe sto flekû, kterak tû do toho pekle dovleku. Tu ho vleãe ven za nohy. Potom Uran troubí, králi jdou na plac. Ediãní poznámka Edice vychází z pfiepisu, kter pofiídil PhDr. D. Kováfi z Okresního archivu âeské Budûjovice; tento pfiepis byl na neãiteln ch ãi po kozen ch místech doplnûn za pomoci dvou verzí vánoãní hry: Tfiíkrálové hry z Rosic, vydané ve sbírce J. Feifalika v Olomouci roku 1864 (poslední edice J. Kolára v Praze roku 1986) a Tfiíkrálové komedie z Ledenic, vydané v ãasopise âesk lid roku 1926 F. Sládkem. Text byl upraven podle stávajících pravopisn ch norem s pfiihlédnutím k pfiedpokládané v slovnosti (vzne enûj í m. zne enûj í, tyranstva m. tyranctva, arab tí m. arap tí); byla doplnûna interpunkce i kvantita samohlásek a doplnûny chybûjící pfiedloïky (v sprostém chlévû, v betlémsk ch krajinách). V textu byly zároveà opraveny zkomoleniny, odporující smyslu vût (ochrana m. schrána, schraà ho m. zhraà ho), ponechány v ak byly tvary ãi v razy, tvofiící souãást folklorního koloritu (komedije m. komedie, hnouli m. hnuli, v Àom m. v nûm, vzlá tû m. zvlá tû, moufienick m. moufienínsk ) vãetnû transkripce vlastních jmen (Bartazal m. Baltazar, Marija m. Maria), nesprávn ch tvarû pfiechodníku pfiítomného (nechajíc m. nechajíce), zájmen vztaïn ch (jenï m. jeï) ãi prohfie kû, dan ch potfiebami ver e. V dobû, kdy spisovn ãesk jazyk byl v zásadû urãen lexikálními a stylistick mi prostfiedky takzvané Bible svatováclavské (poslední vydání roku 1715), vnikaly do textu i lidové vlivy a dialektismy (fiíct, moct, po mej vûli, voblaka, ouklady, beãanky, sekujovat, zalou tit); ãást z nich mûla ov em v dramatickém textu také funkci konvenãních charakterizaãních prvkû. Vysvûtlivky beãanky pláã, ale také patn zpûv eranské hvûzdy éránské, tedy íránské hvûzdy Efrata místo Ráchelina hrobu, k jehoï ztotoïnûní s mûstem Betlémem do- lo omylem komentátora první knihy MojÏí ovy ve Starém Zákonû, odtud apostrofa Betléme Efrato jít za vlasy prát se s nûk m kanta (z lat.) zpûv, píseà nesmírn nesmifiiteln Persepolis hlavní mûsto antické perské fií e slovutní a opatrní tradiãní titulatura mûstsk ch rad stránit vést urãit m smûrem afovat (z nûm.) spravovat, fiídit, zafiídit tuplem (z lat.) dvakrát, dvojmo Vráto (zkom. z názvu Efrato) obec u âesk ch Budûjovic zalou tit od slovesa lou titi ve v znamu vrhati, zabíti 60

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Meditace klidu a vhledu U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Perspektivy institutu opatrovnické rady

Perspektivy institutu opatrovnické rady JURIS_01_13_zlom 29.11.2012 15:35 Stránka 18 Perspektivy institutu opatrovnické rady 18 JUDR. KAREL SVOBODA PH.D., SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU PLZE MùSTO Opatrovnická rada je jedním ze staronov ch institutû,

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav 2007 5. 11. 6. 12. 2007 Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav Nad v stavou pfievzala zá titu Mgr. Renata HÛrková, starostka Mâ Praha-Zbraslav VáÏení pfiátelé v tvarného umûní, mám

Více

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Information Management PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Václav epa Vefiejná správa, e-government a procesní fiízení Bûhem témûfi 20 let existence tohoto pfiístupu a zpûsobu my lení, se tzv. business

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123 OBSAH Z DOBY NEJSTAR Í S ST EDNÍ Jak pfii li na svût Chodové (DomaÏlicko)... 8 Jak to s Jidá em zaãalo ve Kdyni (DomaÏlicko)... 10 KdyÏ Radou na Radyni vládl (PlzeÀsko)... 12 Bolfánek a âernínové z Chudenic

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Zdenûk CHUDÁREK Obr. 1. Îìár nad Sázavou, b val cisterciáck klá ter, kaple sv. Markéty u brány, fiez, stav po dokonãení stavby v roce 1703 (nahofie) a stav

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

1.7. Základní práva a svobody

1.7. Základní práva a svobody Street Law 1.7. Základní práva a svobody ZÁKLADNÍ PRÁVA A SVOBODY (TEORETICKÁ âást LEKCE) Téma: Základní práva a svobody Cíle: poznat historický vývoj formulací základních práv a svobod, umět vysvětlit

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč 001_titulka_1++s 1/19/07 5:49 PM Str. 1 číslo 2 2007 číslo 2 2007 Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč Ford Escort Opel Calibra Škoda Octavia Nissan 350 Z Audi TT BMW 325i Peugeot

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY Letos vyhrajeme play off! Messier zachraàuje Rangers 14 PRO HOCKEY íkají mu kapitán kapitánû. Je pr lídrem, jak se nevidí. Na ledû i mimo nûj. Teì se má znovu dokázat, Ïe je to pravda. Pfied esti lety

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

Antonín Ederer Jan Uxa PRAÎSKÉ KA NY AFONTÁNY

Antonín Ederer Jan Uxa PRAÎSKÉ KA NY AFONTÁNY Antonín Ederer Jan Uxa PRAÎSKÉ KA NY AFONTÁNY Nakladatelství Libri Praha 2004 Nakladatelství LIBRI dûkuje za podporu projektu Úfiadu mûstské ãásti Praha 1 a Úfiadu mûstské ãásti Praha 4 a za zadání reklamy

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

PRAŽSKÝ SVĚT. Pavel Scheufler

PRAŽSKÝ SVĚT. Pavel Scheufler PRAŽSKÝ SVĚT Pavel Scheufler PRAŽSKÝ SVĚT Pavel Scheufler Autofii souãasn ch fotografií Lubo Stiburek Martin TÛma PRAŽSKÝ SVĚT VYDAVATELSTVÍ Předmluva Po staletích, kdy byl obraz Prahy zvûãàován tahy lidské

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY TRANSPARENTNOSTI ôeského NEZISKOVÉHO SEKTORU

VYBRANÉ PROBLÉMY TRANSPARENTNOSTI ôeského NEZISKOVÉHO SEKTORU VYBRANÉ PROBLÉMY TRANSPARENTNOSTI ôeského NEZISKOVÉHO SEKTORU Pavel Bachmann âesk neziskov sektor a pfiíãiny jeho nedostateãné transparentnosti Role neziskového sektoru, kter je nezastupitelnou souãástí

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení âlánky JURISPRUDENCE 3/2014 Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení TOMÁ PAVLÍâEK SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU VE ZLÍNù The Necessity of Costs of an Attorney

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Vylouãení osob podezfiel ch z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocen v klad Soudního dvora EU a jeho aplikace ãlensk mi státy1

Vylouãení osob podezfiel ch z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocen v klad Soudního dvora EU a jeho aplikace ãlensk mi státy1 âlánky JURISPRUDENCE 1/2014 Vylouãení osob podezfiel ch z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocen v klad Soudního dvora EU a jeho aplikace ãlensk mi státy1 LINDA JANKÒ, PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY

Více

Ochrana archeologick ch památek v památkové rezervaci

Ochrana archeologick ch památek v památkové rezervaci Ochrana archeologick ch památek v památkové rezervaci PraÏské Jaroslav PODLISKA, Michal TRYML A NOTACE: Autofii se zab vají v vojem ochrany archeologick ch památek na území historického jádra Prahy po

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

Jifií Jan Pensante. Politika a my lení

Jifií Jan Pensante. Politika a my lení Jifií Jan Pensante Politika a my lení Ú V A H Y Z K O N C E 2. T I S Í C I L E T Í Praha 2000 V VOJ PROBÍHÁ NEROVNOMùRNù Jifií Jan Pensante, 2000 Cherm, 2000 ISBN 80-902521-7-6 V voj v rûzn ch ãástech

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 Obsah 1. Úvod do problému 2. Historie panelové v stavby 3. Souãasn technick stav panelov ch domû 4. Energetická nároãnost panelové stavby 5. Specifikace soudob

Více

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC24

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC24 Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC24 Období: Osobnosti: Dílo: Najdi: chybu 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 Kdy se začalo projevovat baroko? Od poloviny 16. století do poloviny

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

3 KTERAK SE DARWINISMUS STAL NORMÁLNÍ VùDOU AVâEM SPOâÍVALA NOVÁ SYNTÉZA

3 KTERAK SE DARWINISMUS STAL NORMÁLNÍ VùDOU AVâEM SPOâÍVALA NOVÁ SYNTÉZA 3 KTERAK SE DARWINISMUS STAL NORMÁLNÍ VùDOU AVâEM SPOâÍVALA NOVÁ SYNTÉZA Konec devatenáctého století znamenal z hlediska darwinismu urãité pfie lapování na místû, a to zejména v porovnání s boufiliv m

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

Vliv diferenciace pfiíjmû na strukturu v dajû domácností

Vliv diferenciace pfiíjmû na strukturu v dajû domácností DT: 330.567.2(437) klíčová slova: diferenciace příjmů výdaje domácností Vliv diferenciace pfiíjmû na strukturu v dajû domácností Jana ČERMÁKOVÁ* V oblasti diferenciace pfiíjmû je pro ekonomii zajímavou

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

MICROFRANCHISING: NOV NÁSTROJ ROZVOJOVÉ POMOCI

MICROFRANCHISING: NOV NÁSTROJ ROZVOJOVÉ POMOCI Ekonomika a management MICROFRANCHISING: NOV NÁSTROJ ROZVOJOVÉ POMOCI Vendula Macháãková Úvod Tento pfiíspûvek pfiiná í shrnutí v zkumu, kter autorka provádûla na podzim roku 2012. Pfiíspûvek je zamûfien

Více

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny malujeme na kameny 29.1.2007 17:33 Stránka 2 CMYK TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220 386 401, fax: +420

Více

Lidová architektura a vesnická sídla Padesát let právní ochrany památek

Lidová architektura a vesnická sídla Padesát let právní ochrany památek Lidová architektura a vesnická sídla Padesát let právní ochrany památek Pavel BURE 1 Nedílnou a poãetnou souãást památkového dûdictví na í zemû pfiedstavuje také vesnická historická lidová stavební tvorba,

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém IV. A pfiece mi to nedá. Posílen snídaní a dlouh m spánkem zkusím se je tû vrátit k vãerej í rozpravû s Bohyní noci a jsem pevnû rozhodnut roztoãit pedály a urazit s doprovodn m vozem va í pozornosti alespoà

Více

Léky a drogy. Konopné drogy

Léky a drogy. Konopné drogy Léky a drogy Konopné drogy Psychoaktivní konopí je nejoblíbenûj í ze v ech ilegálních drog. I kdyï v Asii a na Blízkém v chodû slouïilo jako droga i lék uï pfied tisícovkami let, na Západû se jeho rekreaãní

Více

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Zpráva obsahuje fiadu v rokû respondentû na téma korupãního chování. Jde o citace, které

Více

Velká hospodáfiská krize z poãátku tfiicát ch let je jednou

Velká hospodáfiská krize z poãátku tfiicát ch let je jednou 2 CO ZPÒSOBILO VELKOU HOSPODÁ SKOU KRIZI? Velká hospodáfiská krize z poãátku tfiicát ch let je jednou z nejdûleïitûj ích událostí dvacátého století. Ve Spojen ch státech a Nûmecku byla velice silná, i

Více

Zprávy památkové péãe / roãník 65 / 2005 / ãíslo 1 / METODIKA PAMÁTKOVÉ PÉČE

Zprávy památkové péãe / roãník 65 / 2005 / ãíslo 1 / METODIKA PAMÁTKOVÉ PÉČE METODIKA PAMÁTKOVÉ PÉČE 69 70 METODIKA PAMÁTKOVÉ PÉČE JUBILEUM K Ïivotnímu jubileu prof. Ing. arch. Karla Kibice, DrSc. Dne 11. února 2005 se doïil sedmdesáti pûti let prof. Ing. arch. Karel Kibic, DrSc.,

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem DT: 338.5(437);338.5(430) klíčová slova: komparativní cenová hladina obchodovatelné a neobchodovatelné zboží zákon jedné ceny K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem Michal SKOŘEPA* 1. Úvod

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1 ÚČE str. 1 V obecném hesle Evidence DPH uvádíme základní podmínky, které stanoví pro tzv. záznamní evidenci zákon o dani z přidané hodnoty. Konkrétní účetní operace, příslušné účetní souvztažnosti je však

Více

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s.

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. Verze IV Platnost od 1 / 2006 Úvod VáÏen zákazníku, tento soubor obchodních podmínek obsahuje samostatné obchodní podmínky spoleãnosti GE Money Multiservis,

Více

Monastická architektura v ãesk ch zemích a promûny jejího vyuïití v prûbûhu staletí

Monastická architektura v ãesk ch zemích a promûny jejího vyuïití v prûbûhu staletí Monastická architektura v ãesk ch zemích a promûny jejího vyuïití v prûbûhu staletí Du an FOLT N Poãátky stavebního v voje na ich nejstar ích klá terû zasahují jiï do pfiedrománského období. Druhou stranou

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele.

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. Standardy kvality sociálních sluïeb promítnuté do praxe poskytování osobní asistence v em cílov m skupinám uïivatelû. Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

I JE TO O TOBù JSI TAKÉ ZODPOVùDN

I JE TO O TOBù JSI TAKÉ ZODPOVùDN I JE TO O TOBù JSI TAKÉ ZODPOVùDN Îádná spoleãnost, ve které je vût í ãást ãlenû chud ch a uboh ch, nemûïe vzkvétat a b t Èastná. Adam Smith Mûli bychom v ichni mít pocit trapnosti. Lidstvo nakonec dospûlo

Více

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 âlánek 1 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí

Více

Domluvit se a nezapomenout Sborník pfiíspûvkû ze semináfie Men inová politika v zemích EU 25 ve vztahu k men inû RomÛ a SintÛ

Domluvit se a nezapomenout Sborník pfiíspûvkû ze semináfie Men inová politika v zemích EU 25 ve vztahu k men inû RomÛ a SintÛ Domluvit se a nezapomenout Sborník pfiíspûvkû ze semináfie Men inová politika v zemích EU 25 ve vztahu k men inû RomÛ a SintÛ To Reach Agreement and Never Forget Proceedings from the seminar Minority Policy

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

PafiíÏsk festival 1956 a KrejãÛv nástup do vedení ãinohry ND

PafiíÏsk festival 1956 a KrejãÛv nástup do vedení ãinohry ND 015-036_Patockova 27.5.2009 17:54 Stránka 15 Jana Patoãková PafiíÏsk festival 1956 a KrejãÛv nástup do vedení ãinohry ND I. Mírná liberalizace po Stalinovû smrti, která do historie minulého století vstoupila

Více

ADAM VÁCLAV MICHNA Z OTRADOVIC LOUTNA ČESKÁ TIŠTĚNÝ PART PRVNÍCH HOUSLÍ VE SLÁNSKÉM MUZEUM. Památky Slaného a Slánska ( )

ADAM VÁCLAV MICHNA Z OTRADOVIC LOUTNA ČESKÁ TIŠTĚNÝ PART PRVNÍCH HOUSLÍ VE SLÁNSKÉM MUZEUM. Památky Slaného a Slánska ( ) ADAM VÁCLAV MICHNA Z OTRADOVIC LOUTNA ČESKÁ TIŠTĚNÝ PART PRVNÍCH HOUSLÍ VE SLÁNSKÉM MUZEUM Památky Slaného a Slánska ( ) P Památky Slaného a Slánska (11) ravděpodobně nejznámější sbírkou českého baroka

Více

v letech 1945 1958 Kristina UHLÍKOVÁ

v letech 1945 1958 Kristina UHLÍKOVÁ Ochrana sakrálních památek v v letech 1945 1958 ãesk ch zemích Kristina UHLÍKOVÁ Obr. 1. Prá ily (okres Klatovy), kostel sv. Prokopa, odstfielen v roce 1979. (Foto pfied rokem 1953, fotoarchiv NPÚ) Pfiedkládan

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. GRAFICK MANUÁL

PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. GRAFICK MANUÁL GRAFICK MANUÁL Úvod Vytvofiením firemního grafického manuálu jsou definována pravidla pro pouïití logotypu a doplàkového grafického stylu pro znaãku i v echny produkty a uïité materiály. Cílem je ucelená

Více

Dûlba moci jako nástroj konstitucionalismu

Dûlba moci jako nástroj konstitucionalismu JURIS_07_13_zlom 25.10.2013 10:00 Stránka 11 âlánky JURISPRUDENCE 7/2013 tornû nevyjádfiil k otázkám pfiedloïen m Nejvy ím správním soudem a nevyjasnil problém posuzování podjatosti vedoucích ústfiedních

Více

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G.

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G. Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE Národní konference Pilot G Zku enosti Inspirace 20. 11. 2006 OBSAH ÚVODEM... 2 PILOT G/GP V DATECH... 3 PILOTNÍ KOLY SE P EDSTAVUJÍ... 6 GYMNÁZIUM

Více

V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU

V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU Petra Rydvalová, Radka Pittnerová Úvod Lze pomoci rozvoji skláfiství (tradiãnímu odvûtví âech) pfiípravou inovaãních

Více

EDF: Rekapitalizace státních podnikû ve svûtle práva státních podpor

EDF: Rekapitalizace státních podnikû ve svûtle práva státních podpor âlánky JURISPRUDENCE /0 0 Soud: Evropsk soudní dvûr Oznaãení judikátu: C-/ P, Komise proti Électricité de France (EDF) Datum rozhodnutí:. ãervna 0 Rozsah právní problematiky: státní podpora, ãlánek SFEU,

Více