ŘÁD č. Ř - 06/2014 PROTIKORUPČNÍ PROGRAM ŘEDITELSTVÍ VODNÍCH CEST ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘÁD č. Ř - 06/2014 PROTIKORUPČNÍ PROGRAM ŘEDITELSTVÍ VODNÍCH CEST ČR"

Transkript

1 V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í P Ř E D P I S Ř E D I T E L S T V Í V O D N Í C H C E S T Č R ŘÁD č. Ř - 06/2014 PROTIKORUPČNÍ PROGRAM ŘEDITELSTVÍ VODNÍCH CEST ČR Verze: 01 Zpracoval: Ing. Irena Honzáková, vedoucí odd. vnitřní správy Kontroloval: Strana/Celkem 1/18 Schválil: Pověřený Zaměstnanec: Schválil dne: Platnost od: Ing. Jan Bukovský, Ph.D., zástupce ředitele Ing. Lubomír Fojtů, ředitel Ing. Irena Honzáková, vedoucí oddělení vnitřní správy

2 OBSAH ČÁST I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 ODDÍL I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 3 Článek 1 Úvod... 3 Článek 2 Cíl... 4 ČÁST II. PROTIKORUPČNÍ PROGRAM... 4 ODDÍL I. VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO KLIMATU... 4 Článek 3 Cíl protikorupčního klimatu... 4 Článek 4 Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky... 4 Článek 5 Etický kodex... 4 Článek 6 Vzdělávání zaměstnanců... 5 Článek 7 Systém pro oznámení podezření na korupci... 6 Článek 8 Ochrana oznamovatelů... 6 ODDÍL II. TRANSPARENTNOST... 7 Článek 9 Cíl... 7 Článek 10 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích... 7 Článek 11 Zveřejňování informací o systému rozhodování... 7 Článek 12 Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol... 7 Článek 13 Monitoring kontrolních mechanizmů odhalujících korupci... 8 Článek 14 Prošetřování rizikových oblastí... 8 ODDÍL III. POSTUP PŘI PODEZŘENÍ NA KORUPCI... 9 Článek 15 Cíl... 9 Článek 16 Postupy při prošetřování podezření na korupci... 9 Článek 17 Následná opatření... 9 ODDÍL IV. VYHODNOCOVÁNÍ INTERNÍHO PROTIKORUPČNÍHO PROGRAMU Článek 18 Cíl Článek 19 Vyhodnocování interního protikorupčního programu Článek 20 Zpráva o interním protikorupčním programu ŘVC Článek 21 Aktualizace interního protikorupčního programu ČÁST III. ZÁVĚR Článek 22 Odpovědnost a kontrola Článek 23 Závěrečná ustanovení Článek 24 Účinnost Řádu Článek 25 Přehled revizí, dodatků a změn PŘÍLOHA ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ/PRACOVNÍKŮ IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURY (VZOR) / 18 Verze 1.0

3 ČÁST I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Oddíl I. Obecná ustanovení Článek 1 Úvod Korupce je v prostředí veřejné správy České republiky zpravidla vnímána jako úplatkářství resp. jev, který otevírá dveře úřednických kanceláří a zajišťuje nebo urychluje vyřizování záležitostí. Ve skutečnosti se však jedná o mnohem širší negativní společenský jev, který postihuje řadu oblastí výkonu veřejné správy a způsobuje společnosti nemalé ekonomické ztráty. Korupce v širším smyslu zahrnuje veškeré chování veřejných osob, které se odchyluje od formálně stanovených a zákonem daných povinností za účelem dosažení soukromého finančního zisku nebo neoprávněné výhody. Korupcí (lat. corrumpe = kazit, oslabit, znetvořit, podplatit) se rozumí takové jednání, kterým osoba v určitém kvalifikovaném postavení zneužívá svého postavení k osobnímu obohacení nebo obohacení třetích osob, přičemž z tohoto jednání mohou mít přímý užitek osoby, které korupční jednání vyvolají, a vždy vzniká škoda do různé míry určitelné skupině fyzických i právnických osob. Příčiny korupce je možné definovat jako chyby systému nebo jednotlivce, které vedou ke vzniku rizik, tedy možnosti výskytu korupčního jednání. Důvod vzniku korupce na (dále ŘVC) potažmo ve státní správě je v podstatě jeden, a to dávání přednosti dílčímu zájmu před zájmem celku. Korupční jednání upravuje zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v ustanoveních 331 Přijetí úplatku, Podplacení a 333 Nepřímé úplatkářství. Dále Společné ustanovení pak vymezuje pojmy úplatek, úřední osoba a obstarávání věci obecného zájmu. Kromě úplatkářství je v právním řádu zakotveno několik dalších skutkových podstat trestných činů, které definují korupční chování. Jde především o vybrané trestné činy úředních osob podle ustanovení Zneužití pravomoci úřední osoby a Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti. K trestným činům, které mají znaky korupčního chování, lze řadit také trestné činy podle ustanovení Neoprávněné nakládání s osobními údaji, Zneužití informace a postavení v obchodním styku, Sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, Pletichy při veřejné dražbě. Při zpracování interního protikorupčního programu (dále IPP ) ŘVC byl využit Resortní interní protikorupční program Ministerstva dopravy. Ten vycházel z poznatků Odboru auditu, kontroly a dozoru MD, byl vypracován v souladu s usnesením vlády ČR č. 752, který schválila vlády České republiky dne 2. října 2013, a vyplývá z úkolu Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a / 18 Verze 1.0

4 Článek 2 Cíl Cílem uvedeného úkolu je unifikace stávajících protikorupčních programů ústředních správních úřadů a ostatních úřadů podřízených jednotlivým rezortům, která zajistí standardizovanou podobu boje s korupcí. IPP určuje pět základních částí: 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu 2. Transparentnost 3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol 4. Postupy při podezření na korupci 5. Vyhodnocení protikorupčního program IPP má za cíl stanovit riziková místa, funkce a činnosti v resortu Ministerstva dopravy a vymezit oblasti činností, při kterých by mohlo docházet k výskytu korupce. V souvislosti se zjištěnými korupčními riziky pak definovat zásadní systémové postupy a opatření k jejich minimalizaci. ČÁST II. PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Oddíl I. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu Článek 3 Cíl protikorupčního klimatu Cílem je snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení. Hlavními nástroji pro budování prostředí, v němž je odmítáno korupční jednání, jsou osvěta, posilování morální integrity zaměstnanců, aktivní propagace etických zásad a nastavení důvěryhodného mechanizmu pro oznámení podezření na korupční jednání. Článek 4 Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky 1. Protikorupční postoje vedoucích pracovníků jsou v současnosti deklarovány již v rámci vstupních školení nově přijatých zaměstnanců. 2. Zaměstnanci ŘVC jsou povinni se pravidelně seznamovat s vnitřními předpisy ŘVC, jejichž součástí je i etický kodex zaměstnanců Ministerstva dopravy, který ŘVC v rámci IPP přijalo. 3. Všichni vedoucí zaměstnanci ŘVC musí aktivně vystupovat v boji s korupcí. Článek 5 Etický kodex 1. Etický kodex zaměstnanců resortu Ministerstva dopravy, ke kterému se ŘVC hlásí, byl schválen ministrem dopravy dne s účinností od (dále jen EK-ŘVC). 4 / 18 Verze 1.0

5 Je zveřejněn na internetových stránkách MD: 2. Zaměstnanec ŘVC, který je součástí implementační struktury DoP/NSRR je povinen dodržovat také etický kodex, který je přílohou č. 1 tohoto řádu (dále jen EK-NSRR). 3. Seznámení se s EK-NSRR dle předchozího odstavce je povinen zaměstnance potvrdit podpisem na samostatný výtisk EK-NSRR, jako doklad pro následné kontroly. 4. Etický kodex EK-ŘVC a EK-NSRR (dále jen Etický kodex) identifikuje hodnoty, k nimž by se zaměstnanci ŘVC měli hlásit. Porušení Etického kodexu je posuzováno jako porušení zákoníku práce, resp. pracovního řádu se všemi z toho vyplývajícími důsledky. 5. Etický kodex v boji s korupcí stanoví především, že : 5.1. Zaměstnanec rezortu Ministerstva dopravy nesmí při svém rozhodování a v souvislosti s rozhodováním přijímat ani vyžadovat dary či jiná zvýhodnění pro sebe nebo někoho jiného, popřípadě jakýmkoli jiným způsobem připustit ovlivnění plnění jemu svěřených úkolů v oblasti veřejné správy, objektivního hodnocení věci a nestranného rozhodování. Dary nebo výhody poskytované zaměstnanci rezortu Ministerstva dopravy zaměstnavatelem tímto nejsou dotčeny Zaměstnanec rezortu Ministerstva dopravy jedná tak, aby se při plnění jemu svěřených úkolů v oblasti veřejné správy nedostal do postavení, ve kterém by byl zavázán nebo se cítil být zavázán oplatit službu či laskavost, která mu byla prokázána Zaměstnanec rezortu Ministerstva dopravy se vyvaruje vztahů vzájemné závislosti a nepatřičného vlivu jiných osob (klientelismus, nepotismus), jež by mohly ohrozit jeho nestrannost Jakékoli korupční jednání nebo podezření na takové jednání, o kterém se Zaměstnanec rezortu Ministerstva dopravy dozvěděl hodnověrným způsobem, je Zaměstnanec rezortu Ministerstva dopravy povinen oznámit svému nadřízenému nebo orgánu činnému v trestním řízení. Dále je Zaměstnanec rezortu Ministerstva dopravy povinen bezodkladně oznámit nabídnutí či získání neoprávněné výhody Ve všech případech, kdy by mohla vzniknout pochybnost, zda Zaměstnanec rezortu Ministerstva dopravy postupuje v souladu s tímto článkem, informuje Zaměstnanec rezortu Ministerstva dopravy svého nadřízeného a postupuje dle jeho pokynů. Článek 6 Vzdělávání zaměstnanců 1. Vzdělávání zaměstnanců v oblasti boje s korupcí je kromě vstupního školení nutné rozšířit na formou školení nebo kurzů pořádaných pro všechny úrovně zaměstnanců ŘVC tak, aby tyto kurzy byly pravidelně realizovány alespoň 1x ročně přímo v budově Ministerstva dopravy nebo účastí v e-learningovém kurzu. Při realizaci školení zaměstnanců by měla být zároveň zohledňována mapa korupčních rizik, tak aby byla soustředěna hlavní pozornost na útvary a na oblasti činností, kde je vyšší rizikový faktor. 2. Vedoucí zaměstnanci a zaměstnanci z útvarů více ohrožených korupcí by se měli účastnit dvoudenního prezenčního kurzu Institutu pro veřejnou správu Vzdělávání zaměstnanců v oblasti etiky a protikorupčních opatření. 5 / 18 Verze 1.0

6 Článek 7 Systém pro oznámení podezření na korupci 1. Na internetové stránce ŘVC, je uveden postup při vyřizování stížností občanů, ale je zde i zveřejněn odkaz na Protikorupční program resortu Ministerstva dopravy, který je zpracován na základě rizik možného korupčního jednání na jednotlivých odborných útvarech Ministerstva dopravy. Dále je zde uveden i odkaz na všechny organizace v rezortu dopravy ( 2. Pro případ podezření na zneužití prostředků z rozpočtu Evropských společenství, je zde uveden i odkaz na bezplatnou telefonní linku v Bruselu, která slouží všem občanům České republiky pro hlášení podezření. 3. Oznámení pro podezření na korupci aktuálně vychází z pravidel pro vyřizování stížností a petic občanů. Na Ministerstvu dopravy se řídí dle 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ) a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 85/1990, o právu petičním a metodickou pomůckou Ministerstva vnitra k vyřizování stížností podle správního řádu. 4. Dotčené osoby mají právo obracet se na ŘVC se stížnostmi proti nevhodnému chování zaměstnance ŘVC. 5. Má-li stěžovatel za to, že stížnost, nebyla řádně vyřízena, může požádat nadřízený správní orgán, jímž je Ministerstvo dopravy, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti. 6. Podání s výše uvedenými náležitostmi se zasílá na adresu: případně na 7. Na uvedené stránce Ministerstva dopravy je možné nahlédnout do přehledu řešených podání zaslaných Ministerstvu dopravy a aktuálně řešených podání. Jsou zde zveřejněny i Souhrnné zprávy Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za uplynulé kalendářní roky. Článek 8 Ochrana oznamovatelů 1. Osoba, která podala stížnost nebo petici, nesmí být přímo nebo nepřímo postihována nebo znevýhodňována, protože podala stížnost nebo petici. Etický kodex obsahuje, jak je uvedeno výše, povinnosti zaměstnanců oznamovat podezření na korupční jednání a jeho postupy. 2. Systém pro oznamování podezření na korupci je nastaven tak, aby bylo možné rozlišit vykonstruované oznámení podané s cílem poškodit jiného zaměstnance apod. 3. Obsahové a procesní zpravování ochrany oznamovatelů je vázáno i na plnění dalších protikorupčních opatření vlády ČR, zejména na řešení úkolu č Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 (ochrana oznamovatelů) a úkolu č (zákon o úřednících), dle něhož má zákon obsahovat zabezpečení speciální ochrany oznamovatelů protiprávního jednání zaměstnavatele. 6 / 18 Verze 1.0

7 Oddíl II. Transparentnost Článek 9 Cíl 1. Konkrétním cílem transparentnosti je odrazovat od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti odhalení. 2. Transparentnost umožňuje veřejnou kontrolu hospodaření státu jak zaměstnanci, tak veřejností. Zároveň zvyšuje pravděpodobnost odhalení korupce a tím odrazuje od korupčního jednání. Článek 10 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích 1. V souladu s platnou legislativou a vnitřními přepisy ŘVC jsou zveřejňovány informace o hospodaření s veřejnými prostředky na webu ŘVC: 2. Informace o rozpočtu ŘVC: 3. Informace z oblasti nakládání s majetkem: 4. Informace o veřejných zakázkách: 5. Informace o poradcích a poradních orgánech: 6. Informace o organizační struktuře: Článek 11 Zveřejňování informací o systému rozhodování Informace pro veřejnost jsou součástí povinně zveřejňovaných informací podle zákona č.106/1999 Sb. a jsou zveřejňovány na: v sekci o nás. Článek 12 Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol 1. Cílem je nastavit účinné kontrolní mechanizmy a zajistit efektivní odhalování korupčního jednání. Aktivní řízení korupčních rizik spolu s manažerskou správou kontrolních mechanizmů v rizikových oblastech jsou základními nástroji v boji s korupcí v ústředních správních úřadech. Řízením korupčních rizik se korupci sice nepodaří vymýtit, ale minimalizují se škody na majetku států. 2. Řízení korupčních rizik vychází z: 7 / 18 Verze 1.0

8 - identifikace rizika, - hodnocení rizika, - vytvoření strategie, - nastavení kontrolních mechanizmů pro zabránění korupci. 3. Při identifikaci korupčních rizik musí být zapojeni všichni vedoucí zaměstnanci ŘVC. 4. Katalog korupčních rizik se zpracovává na základě pravděpodobnosti vzniku korupčních rizik na jednotlivých odborných útvarech ministerstva, kdy jsou zohledněny rizikové oblasti a možné riziko, dále je uvedeno opatření k minimalizaci tohoto rizika. Následně je vypočteno celkové riziko jako násobek pravděpodobnosti výskytu daného rizika a jeho důležitosti (významu vlivu rizika). 5. Výsledný katalog korupčních rizik bude zveřejněn jako příloha k IPP. Článek 13 Monitoring kontrolních mechanizmů odhalujících korupci 1. Pravidelné testování kontrolních mechanizmů v oblastech korupčního rizika z hlediska toho, jak jsou účinné pro zabránění či odhalení korupčního jednání; přijímání opatření poskytují tyto mechanizmy. 2. Prostředky, které slouží k hledání podezření na korupci: - absence kontrolních mechanizmů, - interní oznámení, - stížnosti, - interní audity, - analýza dat, - střet zájmů, - nákup nepotřebného zboží, - dodavatel bez webových stránek, - nákupy těsně před koncem projektu, - ručně psané faktury, - dodavatel, který vystaví za rok minimálně faktur. 3. Vedoucí zaměstnanci jednotlivých organizačních útvarů ŘVC odpovídají za rozpoznání a vyhledávání rizik v prováděných činnostech. Článek 14 Prošetřování rizikových oblastí 1. Jedná se o pravidelnou realizaci analýzy rizik v oblastech činnosti, v nichž je riziko korupce hodnoceno jako významné. 2. Vedoucí zaměstnanci útvarů, v nichž je riziko korupce hodnoceno v intervalu 4 až 5, zabezpečí průběžnou kontrolu příslušných oblastí. Účinnost uvedené kontrolní činnosti bude prověřována minimálně 1x ročně. 8 / 18 Verze 1.0

9 Oddíl III. Postup při podezření na korupci Článek 15 Cíl Cílem je minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit opakování obdobného korupčního scénáře. Bezodkladná reakce na podezření na korupční jednání zvyšuje pravděpodobnost jeho úspěšného prověření. Důkladná analýza příčin vzniku korupčního jednání je pak zásadní pro posílení preventivních mechanizmů, které sníží riziko korupce. Článek 16 Postupy při prošetřování podezření na korupci 1. Oblast postupů při podezření na korupci úzce váže na dílčí oblasti systému pro oznámení podezření na korupci a ochrany oznamovatelů. V současné době je korupce odhalena z celostátního měřítka z 45 % na základě oznámení. V případě podezření je nutné ze strany ŘVC, resp. Ministerstva dopravy bezodkladně prošetřit relevanci oznámení podezření na korupci. Součástí postupu je důkladná analýza příčin vzniku korupce a ověření korupčního jednání. 2. Postupy při prošetřování podezření na korupci, které je možné členit na: - sběr podnětů a podezření, - posouzení podezření, - plán postupu prošetření, - prošetřování podezření. 3. Plán podezření na korupci: - zabránit dalším škodám, - ochránit důkazy, - minimalizovat vnitřní konflikty, - vymáhání škody, - poučení z korupčních kauz. 4. Interní šetření: - v průběhu šetření nezveřejňovat žádné informace, - zdokladování všech informací (podkladů, které je možné použít), - disciplinární opatření, - zveřejnění výsledků šetření, - informování policie, v případě podezření na spáchání trestného činu, - stanovení koordinátora pro jednání s policií. Článek 17 Následná opatření 1. Realizace opatření, která omezí opakování korupčního jednání či zajistí jeho včasné odhalení v budoucnu. 9 / 18 Verze 1.0

10 2. Následná opatření se uskutečňují v podstatě ve třech rovinách: - úprava vnitřních procesů, - disciplinární opatření, - řešení vzniklých škod. 3. Součástí opatření je i nastavení postupu a odpovědnosti za rozhodování o disciplinárních opatřeních týkajících se účastníků korupčního jednání. Disciplinární opatření musí mít za cíl zajistit ochranu majetku státu Oddíl IV. Vyhodnocování interního protikorupčního programu Článek 18 Cíl Cílem je zdokonalovat interní protikorupční program a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit napříč rezorty Článek 19 Vyhodnocování interního protikorupčního programu Vyhodnocení účinnosti interního protikorupčního programu je zaměřeno na plnění všech jeho částí (jak kvalitativně, tak i kvantitativně), na účinnost tohoto plnění a na implementaci nápravných opatření. Postupy musí být nastaveny časově tak, aby korespondovaly s termínem 30. září. Článek 20 Zpráva o interním protikorupčním programu ŘVC 1. Cílem je každoroční zpracování zprávy o plnění IPP a přijetí nápravných opatření. Obsahem zprávy je stav implementace protikorupčních nástrojů a plán nápravných opatření, systém a rozsah školení, katalog korupčních rizik, počet identifikovaných podezření na korupci a výsledky jejich prověření, výsledek hodnocení účinnosti celého protikorupčního programu. Článek 21 Aktualizace interního protikorupčního programu 1. Na základě roční zprávy o plnění bude aktualizován IPP a jeho aktuální znění bude zveřejněno na internetových stránkách ŘVC. 10 / 18 Verze 1.0

11 ČÁST III. ZÁVĚR Článek 22 Odpovědnost a kontrola 1. Vedoucí zaměstnanci zodpovídají za plnění článků: 3-7, 12-14, 16-17, Vedoucí oddělení vnitřní správy odpovídá za plnění článků: 10,11, Zaměstnanci ŘVC zodpovídají za trvalé plnění článku: 8. Článek 23 Závěrečná ustanovení 4. Zpracováním interního protikorupčního programu ŘVC je zabezpečeno plnění úkolů stanovených usnesením vlády ČR č. 752/2013 (ve znění usnesení vlády č. 851/2013). 5. ŘVC se ve svém interním protikorupčním programu hlásí k Rezortnímu protikorupčnímu programu Ministerstva dopravy. 6. Všichni zaměstnanci ŘVC jsou povinni dodržovat Etický kodex. Článek 24 Účinnost Řádu 1. Tento Řád nabývá platnosti dnem schválení ředitele a účinnosti dnem 1. října Následně bude IPP zveřejněn na internetových stránkách ŘVC. 1. Přehled revizí Článek 25 Přehled revizí, dodatků a změn Datum revize Provedl (jméno, podpis) Návrh na změnu dokumentu NE ANO NE ANO NE ANO NE ANO NE ANO NE ANO 11 / 18 Verze 1.0

12 2. Přehled dodatků a změn Číslo dodatku, změny Datum účinnosti dodatku, změny Dodatek, změnu schválil (jméno, podpis) V Praze dne Ing. Lubomír Fojtů ředitel 12 / 18 Verze 1.0

13 Etický kodex zaměstnanců/pracovníků implementační struktury (vzor) Příloha 1 Preambule Každý zaměstnanec/pracovník implementační struktury DoP/NSRR je povinen při rozhodování dodržovat a ctít zákonnost všech postupů a rovný přístup ke všem fyzickým i právnickým osobám. Smyslem tohoto kodexu je vytvářet, udržovat a prohlubovat důvěru veřejnosti v implementaci fondů a ve veřejnou správu obecně. Účelem Etického kodexu (dále jen kodex) je vymezit a podporovat žádoucí standardy chování zaměstnance/pracovníka implementační struktury DoP/NSRR ve vztahu k veřejnosti a spolupracovníkům. Kodex je základní etickou normou práce uveďte název subjektu implementace (dále jen subjekt implementace ) a jeho ustanovení se vztahují na: (v bodech pracovníci subjektu, externí spolupracovníci, členové monitorovacích výborů atd.) Zaměstnanec/pracovník implementační struktury (dále jen zaměstnanec/pracovník ) chápe svou činnost v rámci přípravy a implementace (dále jen činnost ) jako veřejnou službu směřující k naplňování cílů fondů EU, za niž nese odpovědnost. Pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti dobrovolně přijímá jako závazná následující ustanovení. Článek 1 Obecné zásady 1. Zaměstnanec/pracovník pracuje ve shodě s Ústavou ČR, zákony, dalšími právními předpisy České republiky a Evropské unie, mezinárodními smlouvami a předpisy, směrnicemi a nařízeními subjektu implementace a zároveň činí vše nezbytné pro to, aby jednal v souladu s ustanoveními tohoto etického kodexu. 2. Při plnění svých povinností slouží zaměstnanec/pracovník vždy veřejnému prospěchu a zdrží se jednání, které by ohrozilo důvěryhodnost a fungování procesu implementace. 3. Zaměstnanec/pracovník činí rozhodnutí a řeší záležitosti objektivně. Nejedná svévolně k újmě či prospěchu jakékoli fyzické či právnické osoby nebo skupiny osob. 4. Zaměstnanec/pracovník ve všech svých aktivitách a svém jednání dodržuje zásadu rovného přístupu a jedná bez ohledu na pohlaví, etnický nebo sociální původ, sexuální orientaci, národnost, majetkové poměry, zdravotní stav, věk, státní příslušnost, rodinný stav či víru a náboženství. Článek 2 Zásada profesionality a efektivity 5. Zaměstnanec/pracovník pracuje v zájmu subjektu implementace na vysoké odborné úrovni, kterou je povinen si studiem průběžně zvyšovat a doplňovat. Získáváním znalostí 13 / 18 Verze 1.0

14 a dovedností, vedoucích ke kvalitnímu a efektivnímu výkonu v procesu implementace, zaměstnanec/pracovník přispívá k naplňování cílů implementace fondů EU. 6. Zaměstnanec/pracovník je povinen dbát na efektivní a ekonomické spravování či využívání lidského potenciálu, finančních zdrojů a zařízení mu svěřených a používat je výhradně k činnostem spojeným s realizací fondů EU. Se svěřenými prostředky nakládá efektivně, účelně a hospodárně. 7. Pracovní záležitosti vyřizuje zodpovědně, bez zbytečných průtahů, nejpozději v zákonem (nebo interními předpisy apod.) stanovených lhůtách. 8. Vůči veřejnosti, zejména vůči žadatelům či příjemcům podpory a také vůči pracovníkům jiných článků implementační struktury jedná zaměstnanec/pracovník vstřícně, zdvořile, s nejvyšší mírou porozumění a bez jakýchkoliv předsudků. Článek 3 Zásada objektivity 9. Zaměstnanec/pracovník dbá na to, aby jeho rozhodování bylo objektivní, nestranné a přijaté řešení bylo vždy v souladu s veřejným zájmem. Při rozhodování nesmí zaměstnanec/pracovník preferovat osobní či skupinové zájmy ani se nechat ovlivnit pozitivními či negativními vztahy ke konkrétním osobám. 10. Zaměstnanec/pracovník se zdrží také všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost jeho rozhodování. Ve shodných nebo podobných případech jedná tak, aby mezi jednotlivými postupy nevznikaly rozdíly, jež není možno odůvodnit objektivními skutečnostmi, zejména konkrétními okolnostmi daného případu. 11. Vůči všem účastníkům vystupuje objektivně tak, aby je neuváděl v omyl o jejich právech a povinnostech, informuje je srozumitelně; veškerá hodnocení provádí profesionálně, objektivně a bez sledování osobního prospěchu a v souladu s právem a spravedlností. Článek 4 Poskytování informací a mlčenlivost 12. Zaměstnanec/pracovník poskytuje všechny relevantní, pravdivé a úplné informace související s jeho činností bez zbytečného prodlení a v souladu s právními předpisy, svým mandátem a pracovním zařazením. 13. Informace o činnosti subjektu implementace, plnění jeho funkcí, jakož i další informace určené veřejnosti sděluje za subjekt zaměstnanec/pracovník, který je k tomu určen. 14. Zaměstnanec/pracovník neuvádí vědomě v omyl veřejnost, ani ostatní zaměstnance, sdělováním mylných nebo neověřených informací a jedná tak, aby nebyli uvedeni v omyl ani jen jeho nedbalostí. 15. Zaměstnanec/pracovník nakládá s informacemi, které získal ve svém postavení, s nezbytnou diskrétností. 16. Zaměstnanec/pracovník je povinen zdržet se předání informací, které se dozví při výkonu svých pracovních povinností, pokud by tím mohl být negativně ovlivněn proces transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace vůči žadatelům či příjemcům 14 / 18 Verze 1.0

15 podpory. Je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se obchodních, ekonomických či osobních údajů jiných fyzických či právnických osob, které se podílejí na procesu implementace nebo o to usilují. 17. Zároveň zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s plněním pracovních úkolů, jež by mohly poškodit nebo ohrozit činnost subjektu implementace. 18. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na skutečnosti, které zakládají podezření z korupčního jednání. Článek 5 Střet zájmů a ohlášení zájmů 19. Zaměstnanec/pracovník se svým jednáním předchází situacím, ve kterých by byl vystaven možnému střetu veřejného zájmu s jeho zájmem soukromým. Soukromý zájem zahrnuje jakoukoliv výhodu pro něj, jeho rodinu, blízké a příbuzné osoby a právnické nebo fyzické osoby, se kterými měl nebo má obchodní nebo politické vztahy. 20. Zaměstnanec/pracovník nevyužívá informace související s jeho činností v rámci implementace pro svůj soukromý zájem. 21. V případě, že má zaměstnanec/pracovník soukromý zájem na činnosti (např. projektu), kterým se má zabývat, oznámí tuto skutečnost svému nadřízenému nebo jiné kompetentní osobě, a to před projednáváním této věci. 22. V případech, kdy je zaměstnanec/pracovník předkladatelem či zpracovatelem projektu nebo se na zpracování podílel nebo ho s předkladatelem či zpracovatelem pojí blízký vztah rodinný, citový, ekonomický či politický, se tento zaměstnanec/pracovník nezúčastní celého procesu od podání žádosti o dotaci až po ukončení doby udržitelnosti. 23. Pokud si zaměstnanec/pracovník není jist, zda jde o činnost slučitelnou s jeho podílem na implementaci, projedná tuto věc se svým vedením nebo jinou kompetentní osobou. Článek 6 Korupce 24. Zaměstnanec/pracovník nenabízí ani neposkytuje žádnou výhodu jakýmkoli způsobem spojenou s jeho činností. 25. Zaměstnanec/pracovník nesmí při svém rozhodování a v souvislosti s rozhodováním přijímat ani vyžadovat dary, úsluhy, laskavosti, ani žádná jiná zvýhodnění pro sebe nebo někoho jiného, která by mohla ovlivnit objektivní rozhodování či narušit nestranný přístup. 26. Zaměstnanec/pracovník nedovolí, aby se v souvislosti se svou činností dostal do postavení, ve kterém je zavázán nebo se cítí zavázán oplatit prokázanou službu či laskavost, která mu byla prokázána. 27. Vyvaruje se vztahů vzájemné závislosti a nepatřičného vlivu jiných osob (klientelismus, nepotismus), jež by mohly ohrozit jeho nestrannost. 15 / 18 Verze 1.0

16 28. Při výkonu své činnosti zaměstnanec/pracovník neučiní anebo nenavrhne učinit úkony, které by ho zvýhodnily v budoucím osobním nebo profesním životě. 29. Jakékoli korupční jednání nebo podezření na takové jednání, o kterém se zaměstnanec/pracovník dozvěděl hodnověrným způsobem, je povinen oznámit svému vedení, jiné kompetentní osobě nebo orgánu činnému v trestním řízení. Dále je povinen bezodkladně oznámit nabídnutí či získání neoprávněné výhody. 30. Ve všech případech, kdy by mohla vzniknout pochybnost, zda zaměstnanec/pracovník postupuje v souladu s tímto článkem, informuje zaměstnanec/pracovník svého nadřízeného (nebo jinou kompetentní osobu) a postupuje dle jeho pokynů. Článek 7 Veřejná činnost a reprezentace 31. Zaměstnanec/pracovník jedná při výkonu činnosti politicky nestranným způsobem a nevykonává veřejnou činnost, která by mohla narušit důvěru veřejnosti v jeho nestrannost. 32. Zaměstnanec/pracovník se v soukromém životě vyhýbá takovým činnostem, chování a jednání, která by mohla snížit důvěru v implementaci fondů EU a ve veřejnou správu v očích veřejnosti nebo dokonce zavdat příčinu k jeho ovlivňování. Jedná tak, aby jeho chování přispívalo k dobré pověsti systému implementace fondů EU. 33. Zaměstnanec/pracovník svým jednáním, vystupováním i oděvem, který je adekvátní jeho práci, podporuje důvěryhodnost a vážnost úřadu. Článek 8 Oznámení nepřípustné činnosti a kontrola 34. Kodex navazuje na základní práva a povinnosti zaměstnanců uvedené v zákoníku práce a pracovním řádu. Zásadní porušování bude posuzováno jako porušení zákoníku práce, resp. pracovního řádu se všemi z toho vyplývajícími důsledky. 35. Zaměstnanec/pracovník dodržuje stanovené etické zásady, aktivně podporuje etické jednání a podílí se na vytváření protikorupčního prostředí. 36. V případě, že zaměstnanec/pracovník zjistí újmu způsobenou nedbalým, podvodným či korupčním jednáním jiného zaměstnance nebo jiné osoby mimo implementační strukturu, kterým by mohla být narušena transparentnost, rovný přístup nebo princip nediskriminace, bezprostředně oznámí tuto skutečnost svému vedení (nebo jiné kompetentní osobě), případně orgánu činnému v trestním řízení. 37. Poukáže-li pracovník oprávněně na neetické chování, nebude mít jeho jednání negativní důsledky v pracovněprávních vztazích. 38. Případné podezření z porušení ustanovení tohoto etického kodexu prověří nadřízení daného zaměstnance nebo jiné kompetentní osoby. V případě pozitivního zjištění je dále postupováno dle platné legislativy, zároveň je zabezpečena náprava a plynulost implementačního procesu. 16 / 18 Verze 1.0

17 39. Zaměstnanec/pracovník si je vědom, že v případě porušení tohoto etického kodexu je vždy hrubě porušena pověst všech subjektů implementace EU fondů. Účinnost Kodex byl projednán a schválen uveďte název útvaru subjektu implementace dne doplňte datum. Tímto dnem vstupuje v platnost. Seznámení zaměstnance/pracovníka s kodexem Seznámil/a jsem se s etickým kodexem a svým podpisem stvrzuji svůj souhlas s jeho obsahem a zavazuji se jej dodržovat. Jméno a příjmení: Datum Podpis: 17 / 18 Verze 1.0

18 ZÁZNAM O SEZNÁMENÍ SE S DOKUMENTEM Ř 06/2014 PROTIKORUPČNÍ PROGRAM ŘEDITELSTVÍ VODNÍCH CEST ČR datum jméno podpis datum jméno podpis 18 / 18 Verze 1.0

Program INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM. CENTRA SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Program INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM. CENTRA SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014 Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Program Datum účinnosti: 1. 10. 2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM CENTRA SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý úředník a zaměstnanec veřejné správy je povinen při rozhodování dodržovat a ctít zákonnost všech postupů a rovný přístup ke všem fyzickým

Více

Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc

Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc VOJENSKÁ NEMOCNICE OLOMOUC Příloha č. 1 k čj. 122/2014-1470 Výtisk jediný Počet listů: 5 Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc Preambule Každý zaměstnanec VN je povinen při

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce

Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce Přílohou usnesení vlády č. 331 ze dne 9. května 2012 byl vydán Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy, z jehož textu vyplývá následující znění Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce

Více

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

Pracovní sešit. Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání

Pracovní sešit. Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání Pracovní sešit Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání 2015 1 Etický kodex zaměstnanců rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí Preambule Každý zaměstnanec České

Více

Etický kodex úředníků a zaměstnanců MMR

Etický kodex úředníků a zaměstnanců MMR Etický kodex úředníků a zaměstnanců MMR Příloha k RM č. 154 ze dne 12. září 2014 Preambule Na základě usnesením vlády č. 444/2014 ze dne 16. 6. 2014 byl schválen Metodický pokyn k rozvoji lidských zdrojů

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA SMĚRNICE č. 12/2012 ETICKÝ KODEX ÚŘEDNÍKŮ A ZAMĚSTNANCŮ MAGISTRÁTU MĚSTA PARDUBIC Tajemník magistrátu, v souladu s ustanovením 110 odst. 4 písm. e) obecního zřízení,

Více

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o.

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Etický kodex Datum účinnosti: 1. 10. 2014 Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne 28. června 2012 Č.j. ČÚZK-15198/2012-12 OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více

E T I C K Ý K O D E X

E T I C K Ý K O D E X STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MAGISTRÁT MĚSTA BRNA DOMINIKÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 1, 601 67 BRNO E T I C K Ý K O D E X úředníka a zaměstnance statutárního města Brna zařazeného do Magistrátu města Brna listopad 2015 OBSAH

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Preambule

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Preambule ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ Preambule Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) byl zřízen zákonem č. 211/2000 Sb., v platném znění, s hlavním posláním naplňovat veřejný

Více

Etický kodex zaměstnanců Jihomoravského kraje

Etický kodex zaměstnanců Jihomoravského kraje V souladu s ustanovením 69 odst. 2 písm. e) a f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s usnesením vlády ČR č. 331/2012 ze dne 9.5.2012, dalšími

Více

KARLOVARSKÝ KRAJ Ř Á D

KARLOVARSKÝ KRAJ Ř Á D KARLOVARSKÝ KRAJ ŘEDITEL KRAJSKÉHO ÚŘADU Ř Á D ŘEDITELE KRAJSKÉHO ÚŘADU č. R 02/2012 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE KARLOVARSKÉHO KRAJE Zpracovatel: Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu

Více

Směrnice č. 2/2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DRÁŽNÍHO ÚŘADU. *crdux007p1zx* Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady

Směrnice č. 2/2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DRÁŽNÍHO ÚŘADU. *crdux007p1zx* Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady *crdux007p1zx* CRDUX007P1ZX Č. j.: DUCR-55931/14/Mj Směrnice č. 2/2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DRÁŽNÍHO ÚŘADU Rozdělovník: Ř, 1M, 1N, 1L, 1VKŘ,

Více

Etický kodex zaměstnanců Jihomoravského kraje

Etický kodex zaměstnanců Jihomoravského kraje V souladu s ustanovením 69 odst. 2 písm. e) a f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s usnesením vlády ČR č. 331/2012 ze dne 9.5.2012, dalšími

Více

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku Preambule Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku (dále jen Správy") vymezuje a podporuje žádoucí zásady chování zaměstnanců

Více

Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33

Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE Diagnostického ústavu pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec státní příspěvkové

Více

SPRÁVA JESKYNÍ ČESKÉ REPUBLIKY

SPRÁVA JESKYNÍ ČESKÉ REPUBLIKY SPRÁVA JESKYNÍ ČESKÉ REPUBLIKY státní příspěvková organizace V Průhonicích dne 7. října 2016 Č.j.: 659/SJP/2016 PŘÍKAZ ŘEDITELE č. 9/2016 kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců Správy jeskyní České

Více

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE a ETICKÝ KODEX zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule Každý zaměstnanec Hygienické stanice hl. m. Prahy (dále jen HS HMP ) je povinen při rozhodování dodržovat a

Více

1. Účel. 2. Etický kodex

1. Účel. 2. Etický kodex E T I C K Ý KO D E X T E C H N O LOG I C K É AG E N T U RY Č E S K É R E P U B L I K Y Obsah 1. Účel... 3 2. Etický kodex... 3 2.1. Zákonnost... 3 2.2. Profesionalita... 3 2.3. Efektivnost... 4 2.4. Nestrannost...

Více

Interní protikorupční program Drážní inspekce

Interní protikorupční program Drážní inspekce Ústřední inspektorát Těšnov 5 110 00 Praha 1 Interní protikorupční program Drážní inspekce Účinnost od: 1. 10. 2014 Obsah 1 Úvod...3 2 Interní protikorupční program...4 2.1 Vytváření a posilování protikorupčního

Více

Směrnice. Etický kodex

Směrnice. Etický kodex Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Sekce personální politiky Hradčanské nám. 5, 118 00 Praha 1 tel.: +420 224 183 513, fax: +420 224 183 020 www.mzv.cz Č.j: 451026/2015-OSPV V Praze dne 1.

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

Interní protikorupční program Drážní inspekce

Interní protikorupční program Drážní inspekce Ústřední inspektorát Těšnov 1163/5 110 00 Praha 1 Interní protikorupční program Drážní inspekce Účinnost od: 1. 5. 2016 Obsah 1 Úvod...3 2 Interní protikorupční program...4 2.1 Vytváření a posilování protikorupčního

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný Základní hodnoty: ctít a vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti dodržovat zákonnosti,

Více

ŘÁD č. Ř - 06/2014 PROTIKORUPČNÍ PROGRAM ŘEDITELSTVÍ VODNÍCH CEST ČR

ŘÁD č. Ř - 06/2014 PROTIKORUPČNÍ PROGRAM ŘEDITELSTVÍ VODNÍCH CEST ČR V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í P Ř E D P I S Ř E D I T E L S T V Í V O D N Í C H C E S T Č R ŘÁD č. Ř - 06/2014 PROTIKORUPČNÍ PROGRAM ŘEDITELSTVÍ VODNÍCH CEST ČR Verze: 1.2 Zpracoval: Ing. Irena Honzáková,

Více

ETICKÝ KODEX. zaměstanců Povodí Vltavy, státní podnik. Příloha č. 13 Pracovního řádu. Platnost od

ETICKÝ KODEX. zaměstanců Povodí Vltavy, státní podnik. Příloha č. 13 Pracovního řádu. Platnost od Příloha č. 13 Pracovního řádu zaměstanců Platnost od 1. 7. 2016 Schválil: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel, Holečkova 8, Praha 5 2 / 4 Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy

Více

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky Číslo: 4/2012 V Praze 25. června 2012 Čj.: KAV-170/06-ŘKAV/2012 Věc: Kodex etiky zaměstnanců Akademie věd ČR Kanceláře AV ČR Zpracovatel: správní

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00298328 Název vnitřního předpisu: Etický kodex zaměstnanců Městského úřadu Příbor Druh předpisu: VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE TAJEMNÍKA

Více

E T I C K Ý K O D E X

E T I C K Ý K O D E X E T I C K Ý K O D E X Základními hodnotami, které je povinen každý zaměstnanec/zaměstnankyně statutárního města Mostu zařazený/á do MmM (dále jen zaměstnanec MmM ) ctít a vytvářet tak základ pro budování,

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SPRÁVY NP A CHKO ŠUMAVA

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SPRÁVY NP A CHKO ŠUMAVA Evid. číslo: D 25 Č. j.: NPS 07388/2014 Strana: 1 z 10 Evid. číslo: D 25 Č. j.: NPS 07388/2014 Strana: 2 z 10 Obsah Rozdělovník... 2 Změnový list... 4 1. Účel... 5 2. Rozsah platnosti... 5 3. Termíny a

Více

Interní protikorupční program Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP)

Interní protikorupční program Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) Správa Krkonošského národního parku Interní protikorupční program Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) Stránka 1 z 9 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu...

Více

Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14. Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP)

Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14. Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14 Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) červenec 2014 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu...

Více

Interní protikorupční program CENIA, české informační agentury životního prostředí

Interní protikorupční program CENIA, české informační agentury životního prostředí Příloha k ROZ 7-2015, č.j. 2747/CEN/15 Interní protikorupční program CENIA, české informační agentury životního prostředí Obsah: srpen 2015 Úvod... 1 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu...

Více

IPP SFŽP ČR říjen 2014. Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR)

IPP SFŽP ČR říjen 2014. Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR) Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR) Obsah Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími

Více

SLUŽEBNÍ PŘEDPIS Směrnice č. 33 Interní protikorupční program

SLUŽEBNÍ PŘEDPIS Směrnice č. 33 Interní protikorupční program SLUŽEBNÍ PŘEDPIS Směrnice č. 33 Interní protikorupční program verze č. 1 strana č. 1 z 7 Obsah: ČÁST PRVNÍ - Úvod... 2 ČÁST DRUHÁ - INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Článek 1 - Vytváření a posilování protikorupčního

Více

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 září 2014 Obsah: Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 2. Transparentnost...

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Metodické pokyny Evidenční označení: MP.49 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Vydání: 1. Revize: 0. Datum vydání: Účinnost od: 22. 04. 2014 Dokument je majetkem Správy úložišť radioaktivních odpadů. Jakékoli

Více

Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015

Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015 Správa Krkonošského národního parku Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015 říjen 2015 Stránka 1 z 6 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Přátelství 815, Praha Uhříněves. SMĚRNICE č. S-1/2016. Předmět: INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Přátelství 815, Praha Uhříněves. SMĚRNICE č. S-1/2016. Předmět: INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Přátelství 815, 104 00 Praha Uhříněves SMĚRNICE č. S-1/2016 Předmět: INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Účinnost: od 20.6.2016 I. ÚVOD Interní protikorupční program VÚŽV,

Více

Interní protikorupční program Správy NP Šumava

Interní protikorupční program Správy NP Šumava Evid. číslo: D 26 Č. j.: NPS 02725/2016 Strana: 1 z 12 šablona F 01/S01 c) Interní protikorupční program Správy NP Šumava Datum: Zpracoval: Funkce: Podpis: 6. 4. 2016 Ing. Karel Malík, Ph.D. Vedoucí útvaru

Více

Interní protikorupční program Státní Léčebné Lázně Janské Lázně, s.p.

Interní protikorupční program Státní Léčebné Lázně Janské Lázně, s.p. Interní protikorupční program Státní Léčebné Lázně Janské Lázně, s.p. 1. Úvodní ustanovení Dne 2. října 2013 schválila vláda ČR svým usnesením č. 752 Rámcový rezortní interní protikorupční program (dále

Více

K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI

K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI 2012 Č.j.: KHSOC/16585/2012/RED

Více

MĚSTO JIČÍN - MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN Interní audit

MĚSTO JIČÍN - MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN Interní audit MĚSTO JIČÍN - MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN Interní audit NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE JIČÍN MuJc/2015/15566/IA/ChP Ing. Pavlína Chvojková 26. 6. 2015 INF 15/2015 Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více

REZORTNÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA DOPRAVY

REZORTNÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA DOPRAVY Česká republika Ministerstvo dopravy Odbor auditu, kontroly a dozoru Č.j.: 13/2015-040-FINK/2;13 REZORTNÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA DOPRAVY aktualizace 2015 listopad 2015 1 Obsah: I. ÚVOD...

Více

Technické muzeum v Brně Purkyňova Brno. Interní protikorupční program v Technickém muzeu v Brně

Technické muzeum v Brně Purkyňova Brno. Interní protikorupční program v Technickém muzeu v Brně Technické muzeum v Brně Purkyňova 105 612 00 Brno Interní protikorupční program v Technickém muzeu v Brně Brno dne: 27. 5. 2016 Obsah ÚVOD... 3 Ad 1) Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 3

Více

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Strana 1 Tato směrnice stanovuje program (dále

Více

Energetický regulační úřad

Energetický regulační úřad Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5 586 01 Jihlava ETICKÝ KODEX zaměstnanců Energetického regulačního úřadu a státních zaměstnanců zařazených ve služebním poměru u služebního úřadu Energetický

Více

Preambule. Článek 1 - Účel. Článek 2 - Oblast platnosti. Článek 3 - Pojmy, definice, zkratky

Preambule. Článek 1 - Účel. Článek 2 - Oblast platnosti. Článek 3 - Pojmy, definice, zkratky Kodex etiky zaměstnanců Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Článek 1 Účel Článek 2 Oblast platnosti Článek 3 Pojmy, definice, zkratky Článek 4 Pravomoce a odpovědnosti Článek 5 Postup Článek 6 Dokumentace

Více

Směrnice č. 2/2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DRÁŽNÍHO ÚŘADU. Aktualizace květen 2016

Směrnice č. 2/2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DRÁŽNÍHO ÚŘADU. Aktualizace květen 2016 Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady *CRDUX007P1ZX* CRDUX007P1ZX Č. j.: DUCR-55931/14/Mj Směrnice č. 2/2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DRÁŽNÍHO ÚŘADU Aktualizace květen 2016 Úplné

Více

Článek 1. Rozsah platnosti

Článek 1. Rozsah platnosti Městský úřad Slaný ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE číslo 3/2007 Velvarská 136 Účinnost od: 1.05.2007 ETICKÝ KODEX Rozdělovník: tajemník MěÚ, vedoucí odborů MěÚ, vedoucí složek města Vydal: ing. Petr Kolačkovský,

Více

ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR

ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (dále jen ÚZIS ČR nebo Ústav ) je organizační složkou státu, jejímž zřizovatelem

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM STÁTNÍHO FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM STÁTNÍHO FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM STÁTNÍHO FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Datum účinnosti: 1. 5. 2016 Novela č. 0 Strana 1 [celkem 18] Obsah I. Úvod... 3 II. Interní protikorupční program Státního fondu dopravní

Více

Interní protikorupční program

Interní protikorupční program Interní protikorupční program 1 Obsah 1. Shrnutí... 3 2. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 3 3. Transparentnost... 6 4. Postupy při podezření na korupci... 7 5. Vyhodnocování IPP_PT...

Více

Interní protikorupční program České školní inspekce

Interní protikorupční program České školní inspekce České školní inspekce Úvod České školní inspekce (dále ČŠI ) je zpracován a aktualizován na základě usnesení vlády ze dne 16. ledna 2013 č. 39, kterým byl schválen dokument Od korupce k integritě Strategie

Více

Interní protikorupční program. státní organizace Správa železniční dopravní cesty

Interní protikorupční program. státní organizace Správa železniční dopravní cesty ORGANIZAČNĚ ŘÍDICÍ PŘEDPIS Úroveň přístupu: A Čj. S 17470/2016-SŽDC-017 Interní protikorupční program státní organizace Správa železniční dopravní cesty Generálním ředitelem státní organizace Správa železniční

Více

POKYN TAJEMNICE. ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014. ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské části Praha 22

POKYN TAJEMNICE. ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014. ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské části Praha 22 ý Městská část Praha 22 Úřad městské části Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114 POKYN TAJEMNICE ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014 ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské

Více

Příloha k č.j.: 18729/ENV/16. Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP)

Příloha k č.j.: 18729/ENV/16. Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) Příloha k č.j.: 18729/ENV/16 Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) Aktualizace březen 2016 Obsah: Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu...

Více

Česká geologická služba Klárov 3, Praha 1. Praha, 21. března 2017 ČGS 140/17/0424

Česká geologická služba Klárov 3, Praha 1. Praha, 21. března 2017 ČGS 140/17/0424 Česká geologická služba Klárov 3, 118 21 Praha 1 Praha, 21. března 2017 ČGS 140/17/0424 Interní protikorupční program České geologické služby aktualizace 2017 Tento aktualizovaný Interní protikorupční

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Platnost od 1. 7. 2016 Schválil: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel, Holečkova 8, Praha 5 OBSAH ÚVOD... 3 1. VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO KLIMATU... 4 1.1. PROPAGACE PROTIKORUPČNÍHO POSTOJE...

Více

náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 14. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců

náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 14. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců 13 SLUŽEBNÍ PŘEDPIS náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 14. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tento služební předpis upravuje podle

Více

Úřad vlády České republiky Vedoucí Úřadu vlády ČR

Úřad vlády České republiky Vedoucí Úřadu vlády ČR Úřad vlády České republiky Vedoucí Úřadu vlády ČR Rozhodnutí vedoucího Úřadu vlády ČR č. 27/2014, kterým se vydává E T I C K Ý K O D E X Preambule Veřejná správa v České republice, na které se významnou

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní protikorupční program Hradec Králové 29.9.2014 Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl referát finanční kontroly a interního auditu Schválil: prof. MUDr. Roman Prymula,

Více

Co představuje pojem korupce?

Co představuje pojem korupce? Co představuje pojem korupce? Korupcí se obecně rozumí takové jednání, kterým osoba v určitém postavení tohoto postavení zneužívá k neoprávněnému majetkovému obohacení nebo jinému zvýhodnění pro sebe nebo

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE Název projektu: Zavádění principů Smart Administration do řízení a rozvoje lidských zdrojů městského úřadu v Rosicích Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/57.00020 Příjemce

Více

Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 44/2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM STÁTNÍHO FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 44/2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM STÁTNÍHO FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 44/2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM STÁTNÍHO FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 1 Obsah I.Úvod 3 II. Interní protikorupční program Státního fondu dopravní infrastruktury

Více

Produkt 03 SMĚRNICE. ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ MěÚ KOJETÍN

Produkt 03 SMĚRNICE. ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ MěÚ KOJETÍN Projekt: Reg. č.: Zefektivnění systému řízení a rozvoje LZ na MěÚ Kojetín CZ.1.04/4.1.01/57.00017 Produkt 03 SMĚRNICE ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ MěÚ KOJETÍN SCHVALOVACÍ LIST Číslo dokumentu: Číslo Revize:

Více

REZORTNÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA DOPRAVY

REZORTNÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA DOPRAVY Česká republika Ministerstvo dopravy Odbor auditu, kontroly a dozoru Č.j.: 3/016-040-KOR/,7 REZORTNÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA DOPRAVY aktualizace březen 016 Obsah: I. ÚVOD... 3 1.. II.

Více

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 10 Vydán dne 28. května 2012 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 10 Vydán dne 28. května 2012 Částka 3 OBSAH Věstník vlády proorgánykrajů aorgányobcí Ročník 10 Vydán dne 28. května 2012 Částka 3 OBSAH 2. Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-14219/2012-26 ze dne 17. května 2012, kterou

Více

Příkaz ředitele č. 3/2014

Příkaz ředitele č. 3/2014 Ředitel Institutu pro kriminologii a sociální prevenci V Praze dne 9.6.2014 Příkaz ředitele č. 3/2014 kterým se vydává Interní protikorupční program Institutu pro kriminologii a sociální prevenci Na základě

Více

Podnikový protikorupční program

Podnikový protikorupční program Podnikový protikorupční program Úvod V návaznosti na Rámcový resortní interní protikorupční program (dále jen RRIPP), který schválila vláda ČR svým usnesením č. 752 ze dne 2. října 2013, který byl aktualizován

Více

Interní protikorupční program Správy NP Šumava

Interní protikorupční program Správy NP Šumava Evid. číslo: D 26 Č. j.: NPS 02393/2017 Strana: 1 z 12 šablona F 01/S01 c) Interní protikorupční program Správy NP Šumava Datum: Zpracoval: Funkce: Podpis: 22. 3. 2017 Ing. Karel Malík, Ph.D. Vedoucí útvaru

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. SM-020/2014

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. SM-020/2014 Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM PNMO VNITŘNÍ SMĚRNICE č. SM-020/2014 Zpracoval: Bc. Zbyněk Hanzl, Zdeňka Jurićová, DiS. Odborný

Více

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy P O K Y N Ř E D I T E L E Z E M S K É H O A R C H I V U V O P A V Ě č. 2 / 2011, revize 2015 Interní protikorupční program Zemského archivu v Opavě Tento pokyn se vydává na základě pokynu ministra vnitra

Více

Rámcový rezortní interní protikorupční program

Rámcový rezortní interní protikorupční program III. Rámcový rezortní interní protikorupční program Ministerstvům a dalším ústředním správním úřadům je předkládána osnova představující minimální rámec rezortního interního protikorupčního programu. Její

Více

POKYN č. 1/2017 ŘEDITELE TISKÁRNY MINISTERSTVA VNITRA, s.p.o. V Praze dne 21. února 2017

POKYN č. 1/2017 ŘEDITELE TISKÁRNY MINISTERSTVA VNITRA, s.p.o. V Praze dne 21. února 2017 POKYN č. 1/2017 ŘEDITELE TISKÁRNY MINISTERSTVA VNITRA, s.p.o. V Praze dne 21. února 2017 Pokyn, kterým se vydává Interní protikorupční program Tiskárny Ministerstva vnitra V souladu s usnesením vlády ze

Více

Postup při oznamování korupčního jednání v ČHMÚ

Postup při oznamování korupčního jednání v ČHMÚ OBSAH 1 Účel... 3 2 Rozsah působnosti... 3 3 Zkratky, definice a pojmy... 3 3.1 Použité zkratky... 3 3.2 Definice a pojmy... 3 4 Postup při oznamování korupčního jednání... 3 4.1 Povinnosti související

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Služební předpis státního tajemníka č. 2 / 2016, kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců Ministerstva práce a sociálních věcí (Etický kodex MPSV) Č.

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí. Příkaz ministryně č. 9/2016. Věc: Interní protikorupční program Ministerstva práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí. Příkaz ministryně č. 9/2016. Věc: Interní protikorupční program Ministerstva práce a sociálních věcí Ministerstvo práce a sociálních věcí Příkaz ministryně č. 9/2016 Věc: Interní protikorupční program Ministerstva práce a sociálních věcí Určeno pro: zaměstnance v základním pracovněprávním vztahu a státní

Více

NAŘÍZENÍ ŘEDITELKY Domova mládeže a školní jídelny, Lovosická 42, Praha 9 č. 1/2015. k zásadám chování a jednání zaměstnanců

NAŘÍZENÍ ŘEDITELKY Domova mládeže a školní jídelny, Lovosická 42, Praha 9 č. 1/2015. k zásadám chování a jednání zaměstnanců NAŘÍZENÍ ŘEDITELKY Domova mládeže a školní jídelny, Lovosická 42, Praha 9 č. 1/2015 k zásadám chování a jednání zaměstnanců Domova mládeže a školní jídelny, Lovosická 42, Praha 9 Preambule Ředitelka Domova

Více

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1. V Praze dne 29. dubna 2014 Č. j.: 19086/14/7000-01200

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1. V Praze dne 29. dubna 2014 Č. j.: 19086/14/7000-01200 GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 V Praze dne 29. dubna 2014 Č. j.: 19086/14/7000-01200 I N T E R N Í P R O T I K O R U P Č N Í P R O G R A M Finanční správy České republiky

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS. č. 5/2014

VNITŘNÍ PŘEDPIS. č. 5/2014 VNITŘNÍ PŘEDPIS Krajského úřadu Olomouckého kraje č. 5/2014 Etický kodex zaměstnance Olomouckého kraje Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Etický kodex (dále jen Kodex ) je vydán v působnosti Krajského úřadu

Více

INSTRUKCE ŘEDITELE Č. 3/2014

INSTRUKCE ŘEDITELE Č. 3/2014 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Húskova 2, 618 32 Brno INSTRUKCE ŘEDITELE Č. 3/2014 Interní protikorupční program Psychiatrické nemocnice Brno Rozsah platnosti: všichni zaměstnanci nemocnice Účinnost dnem:

Více

Státní veterinární ústav Olomouc Jakoubka ze Stříbra 1, , Olomouc

Státní veterinární ústav Olomouc Jakoubka ze Stříbra 1, , Olomouc , Název : INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM SVÚ Vnitřní směrnice Počet stran : 10 Číslo současné verze : 1 Číslo předchozí verze : -- Datum platnosti od : 1.4.2016 Rozdělovník : 1. ředitel 2. vedoucí jednotlivých

Více

O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA

O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA číslo jednací: KUJCK 29883/2014/KHEJ spisový znak: KHEJ 29466/2014/kakr/3 datum: 19.5.2014 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 Poskytnutí informací podle

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Veselíčko dne 28.4.2014 1 I. ÚVOD Interní protikorupční program je zpracován na základě úkolu z usnesení

Více

Rámcový rezortní interní protikorupční program

Rámcový rezortní interní protikorupční program III. Rámcový rezortní interní protikorupční program Rezortům je předkládána osnova představující minimální rámec rezortního interního protikorupčního programu. Její aplikace umožní v jednotlivých rezortech

Více

Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 48/2015-S15 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM STÁTNÍHO FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 48/2015-S15 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM STÁTNÍHO FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 48/2015-S15 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM STÁTNÍHO FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 1 Obsah I.Úvod 3 II. Interní protikorupční program Státního fondu dopravní infrastruktury

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

Příkaz ministra č. 18/2012

Příkaz ministra č. 18/2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí Č. j. 2012/41168-311 V Praze dne 14. srpna 2012 3. Příkaz ministra č. 18/2012 Věc: Etický kodex zaměstnanců rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí 1. I. náměstek

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Obecný výklad pojmu korupce Korupce je pojem, se kterým se setkáváme denně ve všech sdělovacích prostředcích. Informace o korupci jsou tak časté, že společnost se postupně

Více

ETICKÝ KODEX. Havlíčkův kraj, o.p.s.

ETICKÝ KODEX. Havlíčkův kraj, o.p.s. ETICKÝ KODEX Havlíčkův kraj, o.p.s. Jak se pozná etické chování? Etika není matematika, neexistuje v ní jediný správný výklad, a tak mohou být značné rozdíly v chápání etiky. Rozeznat odpověď na to, co

Více

Rezortní interní protikorupční program Ministerstva financí

Rezortní interní protikorupční program Ministerstva financí Ministerstvo financí Letenská 15, 118 10 Praha 1 Čj.: MF-11000/2016/6902-1 PID: MFCR6XEAQG Rezortní interní protikorupční program Ministerstva financí Aktualizace k 31. březnu 2016 2016 Obsah Úvod... 3

Více

STATUT VÝBĚROVÉ KOMISE OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST

STATUT VÝBĚROVÉ KOMISE OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST STATUT VÝBĚROVÉ KOMISE OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Výběrovou komisi (dále také jen VK ) pro danou výzvu zřizuje její vyhlašovatel v souladu s Operačním manuálem Operačního

Více

Aktualizace k 30. červnu 2015 -------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizace k 30. červnu 2015 ------------------------------------------------------------------------------------- Ministerstvo financí Letenská 15, 118 10 Praha 1 Čj.: MF-29882/2015/56-8 PID: MFCR5XKGHS R E Z O R T N Í I N T E R N Í P R O T I K O R U P Č N Í P R O G R A M (Zpracován na základě usnesení vlády ČR č.

Více