Úvodník. Odborné články

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodník. Odborné články"

Transkript

1

2 Ortho - Aktiv

3 Úvodník Vážení kolegové, skoro nemožné se stalo skutkem a máte ve svých rukách další výtisk časopisu Ortopedická protetika. Vy toho máte v rukách daleko více a nevím jestli si to uvědomujete. Zcela určitě je to osud naší organizace, která přežívá díky práci několika nadšenců. Skoro se mi zdá, že už svou organizaci přestáváte potřebovat. Výsledkem je zavedení jednoho jednacího dne vzhledem k nedostatku příspěvků a nenaplnění programu. Zdá se, že pokud budeme v tomto trendu pokračovat, tak bude stačit sejít se na hodinku, někde v kavárně pozdravit se, vypít kafe a pokračovat dál. Přesto, že členské schůze a konference stagnují, stále přibývá společných aktivit. Jsou to již tradiční Zbyškovi exotické zájezdy, tenisový turnaj, fl orbalové utkání, lyžařské zájezdy se zdravotně postiženými a letní kurzy jachtingu. Zdá se, že funkce FOPTO dostává trochu jinou dimenzi a na místo přednášek jsou zajímavější přímé prožitky. Nehodláme však se změnit ani v cestovní kancelář a nebo sportovní klub a doufám, že zajímavé přednášky dosáhnou své renesance. Konec konců, některé z těchto aktivit začali právě touto přednáškou. Federace se samozřejmě podílí trvale na odborném životě ve zdravotnictví. Jsme stálým členem akreditační komise MZ ČR prostřednictvím mé maličkosti. Podílíme se na tvorbě úhradové vyhlášky prostřednictvím Ing. Aleše Hrbka a jsme součástí přípravného výboru komory nelékařských povolání, kde nás zastupuje Dr. Václav Vlček. Probíhá jednání o otevření studijního oboru ortotik protetik na Západočeské univerzitě, tady je v kontaktu Tomáš Sýkora. O všech těchto aktivitách vás samozřejmě budeme průběžně informovat a pokud navštívíte naše internetové stránky o které se stará Ing. Pavel Černý. Ten je jedním z nejaktivnějších kantorů a člen státnicové komise na FTVS UK. Zde se celkem úspěšně rozběhlo dálkové studium. Zbytek výboru se aktivně podílí na přípravě našich zasedání, na kterých má lví podíl Jarka Svrčková. Ing. Václav Svrček má pod palcem členskou základnu a přijímání nových členů. No a zbývá již jenom otázka co dělá těch zbylých třista členů. Zdá se, že pokud proti nám nevytáhnou pojišťovny a nebo něco jiného nenaruší jejich klid budou mlčící a nebo lépe spící většinou. Co však závěrem, snad jen, že členství není jen povinnost a že to jestli vás bude bavit máte výhradně ve svých rukou. Jestli se něco zásadního v tomto duchu stane nedokážu odhadnout jisté však je, že se opravdu definitivně blíží teplé jarní a letní dny. Prostor pro zahrádky, sportovní aktivity a nebo jen pro povalování u vody. A tak si ze seznamu svého života odškrtneme letošní zimu a doufám, že v záplavě sluneční energie najdete i malou trošku pro společnou práci v naší organizaci. Mgr. Rudolf Půlpán předseda výboru FOPTO

4 Odborné lánky Obsah ORTOPEDICKÁ PROTETIKA č. 18 časopis Časopis ortopedická protetika je ofi ciální odborný časopis federace ortopedických protetiků (FOPTO). Časopis se vydává jednou za rok, příspěvky se uzavírají vždy v určený datum a jeho distribuce je vždy na termín členské schůze FOPTO. ISSN VYDAVATEL Federace ortopedických protetiků (FOPTO) REDAKČNÍ RADA Šéfredaktor: Tomáš Sýkora Členové redakční rady: Ing. Pavel Černý, Zbyšek Malík, MUDr. Jiří Hrabák, Ing. Miroslav Bokyš ODBORNÁ POMOC Doc. MUDr. Ivan Hadraba, CSc ADRESA REDAKCE Protetika Plzeň Časopis Ortopedická Protetika Bolevecká Plzeň (do předmětu uvést časopis) PRO AUTORY A INZERENTY Příspěvky do časopisu posílejte na adresu redakce. Uzávěrka příspěvků do časopisu Ortopedická protetika č. 18 byla Příspěvky zasílejte v elektronické podobě na adresu redakce s poznámkou časopis. Za původnost a obsahovou správnost ručí autor. Redakce si vyhrazuje právo upravit příspěvky pro zajištění jednotného grafického vzhledu. Distribuce časopisu podléhá rozhodnutí a schválení redakční rady. Šíření a používání příspěvků, jakož i jejich součástí, je možné pouze se souhlasem redakce. 3 Úvodník Rudolf Pulpán Odborné články 5 Biomechanika mikroprocesorem řízeného kolenního kloubu Genium Vladan Princ 15 Využití měření tlaku na plosku nohy uvnitř obuvi v ortopedii Milan Borský 19 Silové působení končetinových a trupových ortéz Pavel Černý Informace 21 FOPTO Cup Florbal Cup Nové výrobky 20 Novinky Příprava vzniku České komory zdravotnických pracovníků. Václav Vlček SAZBA Mgr. Petr Vrobel TISK Grafi cké závody Kusák Vyškov 4

5 O biomechanice mikroprocesorem řízeného kolenního kloubu Genium S. Blumentritt, M. Bellmann, E. Ludwigs, T. Schmalz Odborné články Pro protetické vybavování TF amputovaných je nyní k dispozici kolenní kloub nové generace řízený mikroprocesorem. V tomto článku se budeme zabývat jeho biomechanickými vlastnostmi při běžném každodenním užívání a podrobněji se zaměříme na biomechaniku chůze do schodů. Nejprve se podíváme na historii technického vývoje a biomechanickou koncepci kloubu a dále ukážeme výsledky porovnávací studie, které se účastnilo 11 jednostranně amputovaných vybavených tímto novým kloubem a C-Legem. TF amputovaní mají k dispozici speciální funkci pro stoj, která poprvé umožňuje bezpečný a zároveň uvolněný stoj i na nerovné podložce. Velkou výhodou je pro uživatele také preflexe kolene při dopadu paty. Genium je první kolenní kloub, u něhož průběh pohybu ve švihové fázi skutečně odpovídá přirozené chůzi. Amputovaným se zvláštními fyzickými schopnostmi umožňuje střídavou chůzi do schodů. Bezpečnost při používání Genia je v porovnání se C-Legem ještě vyšší. Vývoj mikroprocesorem ízených kolenních kloub První myšlenka v Japonsku Vzor v n kolika laborato ích v r zných zemích sv ta Stojná a švihová fáze 1997 C-Leg Otto Bock HealthCare GmbH Švihová fáze 1991 Inteligentní protéza Blatchford & Sons Ltd, UK Nabco, J Obr. č. 1 Vývojové etapy exoprotetických kolenních kloubů řízených mikroprocesorem. Úvod Mikroprocesorem řízené kolenní klouby značně obohatily možnosti vybavení pacientů po amputaci dolních končetin pomocí exoprotéz. Mnoho amputovaných uvádí, že pro ně tyto klouby v porovnání s čistě mechanickými znamenají významné zlepšení kvality života. Vývoj mikroprocesorem řízených kolenních kloubů začal v 70. letech minulého století (obr. 1). Na základě nejnovějších poznatků v oblasti elektroniky a mikropočítačů tehdy představil Dr. Sagucchi z univerzity v Osace v roce 1978 koncepci řízení švihové fáze kolenních kloubů pomocí mikroprocesorů. V 80. letech byly v rehabilitačním středisku Hyogo v Kobe prováděny na základě této koncepce intenzivní zkoušky a vyvinuty vzorky kloubů. Japonská vláda vyčlenila prostředky na příslušné vývojové práce s cílem převést tuto inovaci z výzkumu do sériové výroby a pokračováním ve vývoji pověřila fi rmu Kobe Steel. Licenci na technologii vyvinutou firmou Kobe Steel nakonec získala okolo roku 1990 japonská firma Nabco a anglická Blatchford & Sons. Inteligentní protéza, která byla vyrobena podle této technologie, byla zavedena do sériové výroby v r [18]. Podobně jako japonské výzkumné týmy, i další výzkumné skupiny pracovaly od počátku 80. let na celém světě na koncepcích využití moderní elektroniky pro oblast exoprotetiky. Kromě lepšího přizpůsobení odporu ve švihové fázi pomocí elektroniky se zaměřily také na možnosti regulace odporu kloubu zejména pro stojnou fázi. Otto Bock HealthCare získal licenci na takovouto koncepci v r od kanadské pracovní skupiny okolo Kelvina Jamese na univerzitě v Edmontonu v Albertě. Po pěti letech dalšího vývoje byl v roce 1997 představen C-Leg jako průmyslově vyráběný sériový produkt, jenž byl založen na výsledcích Jamesovy práce. Tímto vznikly z původního návrhu využití pokroků mechatroniky v protetice dvě zřetelně se odlišující koncepce kolenních kloubů podporované mikroprocesorovou technikou: řízení švihové fáze a regulace stojné a švihové fáze. Vzhledem k tomu, že při užití druhé koncepce se dosahuje vyšší úrovně rehabilitace, není divu, že v současné době počet kolenních kloubů tohoto typu stále narůstá, zatímco klouby výhradně s řízenou švihovou fází ztrácejí na významu (viz obr. 1). V tomto článku představujeme nový mikroprocesorem řízený kolenní kloub Genium fi rmy Otto Bock HealthCare a jeho biomechanické aspekty. Mimořádně podrobně pak pojednáváme o biomechanice nové schodové funkce. Biomechanické funkce mikroprocesorem řízených kolenních kloubů Při vývoji nových kolenních kloubů je pochopitelně cílem co nejvíce pomoci amputovaným v jejich společenské integraci 5

6 zvýšením jejich mobility. Toho je možné dosáhnout tím, když se protézový kloub dokáže co nejvíce přiblížit přirozené funkci kolene odpovídající třídě aktivity uživatele. Na obr. 2 jsou uvedeny hlavní etapy vývoje kolenních kloubů z hlediska biomechanických funkcí, které umožňují kontrolovanou nelimitovanou flexi kolene při zatížení, tzv. yielding. U mechanických kloubů se vývoj převážně ubíral směrem ke zlepšování funkčních vlastností. Pahýl plní i nadále dva úkoly: působí jako motor a zároveň musí přispívat k zajištění bezpečnosti [4]. Mechanické C-Leg Genium klouby Funkce kolene Švihová fáze, yielding Bezpe nost ízení prost ednictvím pahýlu Funkce kolene Optimalizovaná ch ze, další aktivity, intuitivní p echody, Funkce kolene ízení švihové fáze, ízení stojné fáze, Bezpe nost Tém zcela protézou P evážn protézou podporuje ch zi do schod, Bezpe nost Obr. č. 2 Hlavní vývojové znaky u mechanických kolenních kloubů, u kloubu C-Leg a Genium. Regulace odporu založená na senzorice a odpovídající fázím pohybu vedla u C-Legu k dosažení značné nezávislosti hodnot odporu kolene na akcích pahýlu. Protéza tudíž uživateli zajišťuje bezpečnost automaticky. Tím se významně snižuje riziko pádu [5, 6]. Pahýl může téměř výlučně sloužit pro pohyb vpřed a uživatel má větší jistotu při pohybu bez opory. V porovnání s mechanickými klouby je nesporné také zlepšení funkčnosti. Přesto je bezpečnost, kterou nabízí C-Leg v porovnání s jinými alternativami [1, 7, 8, 10, 11, 15, 16, 17], považována autory odborných publikací za hlavní důvod, proč uživatelé tuto protézu přijímají. S novým mikroprocesorem řízeným kolenním kloubem Genium má být amputovaným poskytnuta ještě podstatně přirozenější funkce kolene. Tento požadavek se podařilo splnit díky optimalizaci biomechanické funkčnosti (obr. 3), přičemž měla být vysoká úroveň bezpečnosti, jakou poskytuje C-Leg, přinejmenším zachována. Při chůzi je k dispozici jemnější reakce přizpůsobování odporu kloubu v závislosti na fázích chůze, resp. provádění pohybů v celém cyklu chůze [9]. Již na začátku stojné fáze při kontaktu s podložkou je Genium ve flexi. Rovněž poprvé omezuje úhel flexe ve stojné fázi kolenní kloub yieldingové povahy. Zahájení švihové fáze probíhá nezávisle na zatížení kloubu. Pohyb kolene ve švihové fázi má být v širokém rozsahu rychlostí chůze nezávislý a co nejvíce se přiblížit fyziologickému průběhu. Poprvé tak má kolenní kloub patentovanou funkci, která podporuje chůzi do schodů, aniž by byl vybaven aktuátorem (zdvihovou jednotkou) [13, 14]. Za tím účelem si amputovaný osvojí provádění specifického průběhu pohybů [3, 9]. Při každém dalším schodu se nejprve kyčelní kloub napne do extenze o několik stupňů v okamžiku, kdy již není protézové chodidlo v kontaktu s podložkou. Následně se kyčelní kloub amputované nohy ohne tak, aby se protézové chodidlo mohlo postavit na další schod, když je rovněž ohnutý kolenní kloub. Pak se kyčelní kloub amputované nohy natáhne. Pohyb nadále pokračuje za současné podpory kontralaterální strany a v případě potřeby také zábradlí tak, aby nakonec chodidlo na kontralaterální straně dosedlo na nejbližší vyšší schod. Kloub dále obsahuje funkce sedu a stoje. Od začátku vývoje bylo důležité, aby všechny přechody mezi sedem, stojem a chůzí byly realizovány nezávisle na pořadí pohybů co nejintuitivněji, tedy bez toho, aby amputovaný musel provádět nějaké zvláštní akce (viz obr. 3). Optimalizovaná ch ze s protézou Koleno v preflexi p i dopadu paty Kontrolovaná flexe ve stojné fázi Adaptivní regulace odpor kloubu Zahájení švihové fáze nezávislé na zatížení P irozený pohyb ve švihové fázi Intuitivní p echody mezi aktivitami Ch ze, stoj a sed Podporuje ch zi do schod Speciální technika provád ní pohyb Obr. č. 3 Biomechanicky-funkcionální cíle vývoje kolenního kloubu Genium. Technická koncepce kloubu Genium Genium je navržen jako jednoosý kolenní kloub. V kompozitním karbonovém rámu jsou uloženy lineární hydraulika, hlavní elektronika, snímače, elektrické napájení a speciální bezpečnostní mechanizmus. Pro realizaci uvedených funkčních vlastností bylo zapotřebí vyvinout zcela novou technickou koncepci (obr. 4). Musel být zvýšen počet snímačů a přibyly i jejich druhy, aby bylo možné přesněji rozlišovat fáze pohybu a navíc také přechody mezi situacemi klidu a pohybu [9]. Za tím účelem má kloub sedm snímačů: gyroskop, goniometr, dva snímače zrychlení, snímače momentu v koleni a v distálním trubkovém adaptéru a také snímač axiální zátěže. Dvoukanálová lineární hydraulika vytváří odpory kloubu 6

7 Kompaktní konstrukce Chladicí žebra pro odvod tepla Dva zcela odd lené kanály proud ní (pro flexi resp. extenzi) Integrovaná elektronika nabíjení a ochrany Integrovaný vibra ní motor Delší doba provozu (4 5 dní) Gyroskop Goniometer Sníma zrychlení 2 osy Sníma momentu kolene Moment hlezna/ Sníma axiální zát že Obr. č. 4 Technologie Genium: a) senzorika, b) hydraulika a c) akumulátor. pro pohyby v extenzi a flexi. Pro každý kanál jsou k dispozici nezávisle na sobě nastavitelné ventily. Potřebná výška zdvihu ventilů je zajišťována pomocí servomotorů. Hydraulika je na proximální straně spojená s hlavou kloubu přes páku a na distální straně je připojená k rámu kloubu. Kloub je navržený s využitím energeticky efektivních komponentů, které umožňují společně se specifickým systémem řízení energie používat protézu čtyři až pět dní na jedno nabití akumulátoru. Na obr. 5 je vyobrazeno uspořádání regulačních obvodů obou generací mikroprocesorem řízených kolenních kloubů C-Leg a Genium. Pracovní frekvence regulačního obvodu u kloubu Genium byla v porovnání s kloubem C-Leg a b c zdvojnásobena na 100 Hz. Tak velké množství senzorických informací je možné zpracovávat pouze pomocí zcela nového regulačního systému, jenž umožňuje nastavovat různý odpor kloubu při fl ekčním pohybu a extenčním pohybu. První výsledky biomechanických zkoušek a praktické poznatky Velké množství testovacího a zkušebního zařízení, které doprovázelo vývoj kloubu po celou řadu let, umožnilo získat teoretické i praktické zkušenosti a poznatky o kloubu Genium. V tomto článku představujeme nejdůležitější výsledky naší vědecké studie zaměřené na biomechaniku funkcí. Hlavním cílem studie bylo ověření biomechanické výkonnosti tohoto nového kloubu a zejména jeho porovnávání s vlastnostmi C-Legu. Další podrobnosti jsou uvedeny v publikaci od Bellmanna a kol. [2, 3]. Návrh studie V rámci studie bylo jedenáct TF amputovaných (všichni mužského pohlaví, věk: 36,7 +/-10,2 let, váha: 82,0 +/- Úhel kolene moment adaptéru 50 H Odpor kloubu (odd lená flexe a extenze) Úhel kolene 2 lineární zrychlení Moment kolene Sklon bérce Moment adaptéru Axiální zát ž 50 H Odpor kloubu (odd lená flexe a extenze) Obr. č. 5 Regulační obvod: a) C-Legu a b) Genia. Regula ní sí a Regula ní sí b Odborné články 11,6 kg, výška: 181 +/-4 cm, třída aktivity: 3-4) podrobeno rozsáhlým biomechanickým měřením. Všichni amputovaní již několik let používají C-Leg (průměrná doba vybavení 5,4 let, minimálně 3 roky, maximálně 8 let). Mají vysoký motorický potenciál a téměř plně využívají funkce, které kloub nabízí. Pahýlová lůžka jsou správně vyrobená a pacienti netrpí ortopedickým, neurologickým nebo kardiopulmonárním onemocněním, které by mělo vliv na pohyblivost. Před zahájením studie neměli pacienti s kolenním kloubem Genium žádné zkušenosti. A 1 ) í C-Leg (A M ení Genium (B 1 ) M ení erven ervenec srpen zá í íjen t t 2 Obr. č. 6 Průběh studie a návrh studie (A1, B1, B2) u studie prováděné v roce 2010 od června do října. Na obr. 6 je znázorněna časová osa studie. Zkoušky probíhaly ve dvou různých časových úsecích t1 (dva dny) a t2 (jeden den). Na začátku první den dopoledne byla nejprve provedena kontrola stavby protézy pro defi nitivní vybavení a také seřízení kloubu C-Leg. Potom následovala měření v laboratoři chůze. Následně bylo provedeno vybavení s kloubem Genium (byla převzata kopie pahýlového lůžka, bylo použito stejné protézové chodidlo). Odpoledne následoval trénink chůze a pohybů, který pokračoval také druhý den dopoledne. Druhý den odpoledne byly v čase t1 provedeny zkoušky stejným í Genium (B 2 ) M ení 7

8 způsobem jako předchozího dne se C-Legem, avšak pouze s kloubem Genium. Po třech měsících používání protézy s kolenním kloubem Genium při každodenních aktivitách (zkouška v čase t2) absolvoval každý pacient kompletní sérii zkoušek s tímto kloubem ještě jednou. Série zkoušek Série zkoušek byla prováděna během všech tří dnů měření ve stejném pořadí a zahrnovala následující měření: 1. Měření statické stavby 2. Chůze normální, pomalou a rychlou rychlostí, kterou si zvolil každý uživatel sám 3. Chůze krátkými kroky 4. Chůze pozpátku 5. Chůze po rampě se sklonem 10 nahoru a dolů 6. Chůze po zkušebním schodišti nahoru a dolů 7. Překračování překážky 8. Stoj na horizontální podložce a pak na podložce se sklonem dolů 10 po dobu tří minut 9. Měření kolísání ve stoji na horizontální podložce a na podložce se sklonem nahoru 10 po dobu 30 sek. Měřící metody Měření statické stavby protézy bylo provedeno pomocí stavěcího přístroje LASAR Posture (Otto Bock Health- Care, Duderstadt). Měření chůze při zkouškách č. 2 7 bylo prováděno v laboratoři chůze pomocí systému 6 kamer VICON 460 (Vicon Motion Systems, Oxford, UK). Reakční síly od podložky se měřily pomocí dvou siloměrných desek (Kistler Instrumente, Winterthur, CH). Pro měření byla probandům na vybraná místa aplikována sada 17 pasivních markerů, z toho 14 markerů 8 pro snímání konkrétních bodů (střed ramene, epicondylus lateralis, epicondylus ulnaris, trochanter major, kompromisní střed otáčení kolene dle Nieterta, malleolus lateralis a os metatarsale V resp. na odpovídajících místech na protéze) a 3 markery pro automatickou rekonstrukci modelu (na levé lopatce, na pravém stehně vpředu uprostřed a také na levém bérci vpředu uprostřed). Z naměřených kinematických a kinetických hodnot byly vypočítány pohyby kloubů a externí momenty. Měření stoje během tříminutového testu stoje bylo prováděno pomocí zařízení LASAR Posture. Pro měření kolísání byl odečítán pohyb bodu působení síly ze zařízení LASAR Posture. Výsledky zkoušek stavby protézy Statická stavba protézy se C-Legem se od statické stavby s kloubem Genium neliší. Tento závěr podporují výsledky měření středních hodnot a standardních odchylek mezi zátěžovou linií a odpovídajícími místy na protézách s kloubem C-Leg (osa kolene 36 +/- 15 mm) a Genium (osa kolene 39 +/- 17 mm). To znamená, že případné rozdíly nebo i stejné hodnoty zjištěné v následujících postupech nelze přisuzovat rozdílům staveb. Tento výsledek dále znamená, že postup stavby s podporou počítače u kloubu Genium [9] vede ke stejně dobré stavbě protézy jako při použití LASAR Posture s jeho směrnicemi pro stavbu [12]. Výsledky zkoušek stoje Ve stoji na rovné horizontální podložce nebyl zjištěn mezi oběma klouby žádný rozdíl, jak ohledně regulace postury vyplývající z měření kolísání, tak i ohledně statických parametrů. Oproti tomu byly výsledky měření stoje na šikmé ploše směrem dolů u obou kloubů značně odlišné. Naměřená střední opěrná síla na straně protézy odpovídá 42 procenty tělesné hmotnosti přesně velikosti zjištěné opěrné síly, když je u TF amputovaných tělesná hmotnost rovnoměrně rozložená na obě dolní končetiny (obr. 7). Posturu s kolenem na kontralaterální straně ve fl exi, která je pro vybavení s kloubem Genium typická, vnímá amputovaný jako citelné uvolnění. C-Leg C-Leg F d H d K F M ky el = 3,3 Nm kontralateráln natažené COP- dráha za 30 s kontralateráln 700 mm Protéza 450 mm 3 minuty zkouška stoje, naklon ná rovina Statické m ení p ed a po 3minutách 1. sagitální polohy kloubu d K, d H 2. zatížení protézy F M ení kolísání (dráha COP) 30 sekund 11 amputovaných Stá í let Hmotnost 82 +/- 12kg 10 stup Výška 181 +/- 4 cm Doba amputace 3-34 let Komponenty C-Leg, Genium 1C40, 1D35, 1E56 Genium Genium F M ky el = 0,8 Nm M koleno = 71N 7,1 Nm M koleno = 14,6 Nm 23% t lesné hmotnosti 42% t lesné hmotnosti b kontralateráln ohnuté COP- dráha za 30 s kontralateráln t 710 mm Protéza 245 mm Obr. č. 7 Zkouška stoje na podložce se sklonem 10 s kolenními klouby C-Leg a Genium. a) Metodika, b) střední hodnota podpůrné síly na straně protézy a ohybové momenty kloubů, c) střední dráha bodu působení síly při stoji po dobu 30 sekund. a c

9 C-Leg neumožňuje amputovanému, aby na šikmé ploše 10 mohl alespoň přibližně rozložit zatížení rovnoměrně na obě nohy (obr. 7). Také aktivity amputovaného pro zachování vzpřímené postury při delším stoji jsou jasně zredukované. Výhody použití kloubu Genium v této situaci představují přibližně poloviční velikost dráhy bodu působení síly, kterou bod urazil ve stoji za 30 sekund, a také menší momenty ohybu kyčle. Výsledky zkoušek chůze Při chůzi po rovině byly mezi oběma klouby naměřeny reprodukovatelné rozdíly. Na obr. 8 a 9 je patrné, že nová technologie má průběh, jehož podstatné znaky kopírují průběh přirozeného způsobu chůze. Je to poprvé, co exoprotetický kolenní kloub ovlivňuje maximální úhel flexe kolene ve švihové fázi od pomalé až po rychlou chůzi. Zůstává konstantní a podle této studie nezávisle na rychlosti chůze amputovaného v rozmezí 3 6 km/h. Tím je při stejné délce obou dolních končetin zajištěna potřebná světlost (vzdálenost končetiny od země), která je zapotřebí k prokmitu protézové končetiny, ve velkém rozsahu rychlostí. U všech amputovaných bez výjimky bylo při nošení Genia možno naměřit při dopadu paty ohyb kolene 4. Tato prefl exe, kterou zajišťuje technika kloubu, pomáhá k symetričtější délce kroků a k menším reakčním silám od podložky na začátku stojné fáze. Dále byl u tří z jedenácti pacientů zjištěn příznivý vliv na flexi kolene ve stojné fázi. Přesto nejsou rozdíly při flexi ve stojné fázi prováděna v porovnání se C-Legem rozhodující měrou patrné, což je z biomechanického hlediska pochopitelné, a Úhel kolene W [ ] pomalu 200 normáln 4 stupn rychle b BW Úhel flexe kolene ,9 1,4 8 stup 0 stup t [%GZ] 100 Obr. č. 8 Střední úhel kolene v cyklu chůze: a) u C-Legu b) u kloubu Genium. C-Leg Genium v [m/s] Obr. č. 9 Maximální úhel ohybu kolene BW během švihové fáze v závislosti na zvolených rychlostech chůze (pomalu, normálně, rychle). a což bylo také možno očekávat. Spolehlivost přesného přepínání mezi odporem ve stojné fázi a odporem ve švihové fázi klesá, jak je známo, se zkracováním délky kroku. Ve zkušební situaci č. 3, při chůzi krátkými kroky, chodili amputovaní pomalu (průměrnou rychlostí 0,6 m/s) a krátkými kroky o délce cca. 40 cm. Za těchto podmínek byla u C-Legu švihová fáze aktivována při 75% kroků. S Geniem byl při chůzi krátkými kroky aktivován odpor ve švihové fázi v 95% kroků. Při chůzi pozpátku je u mnoha protézových kolenních kloubů nutné, aby se amputovaný pro zajištění bezpečnosti protézy Odborné články soustředil na chůzi a vědomě prováděl kontrolu bezpečnosti. V případě použití Genia nedošlo při tomto testu nikdy k přepnutí na odpor švihové fáze. Při chůzi pozpátku jej lze stále bezpečně zatížit nezávisle na aktivitách pahýlu. Výsledky zkoušky chůze na šikmé ploše Při chůzi na šikmé ploše dosahuje Genium významně většího úhlu ohybu kolene než C-Leg (sklon nahoru: Genium 56,7 ± 7,3, C-Leg 49,9 ± 5,2 ; sklon dolů: Genium 72,4 ± 7,6, C-Leg 63,5 ± 8,9 ). Tímto způsobem získaná světlá výška (vzdálenost od země) chrání amputovaného lépe před klopýtnutím a současně je v menší míře zapotřebí provádět kompenzační pohyby při následném švihu protézy dopředu. Stejně jako při chůzi na rovné podložce bylo i zde při kontaktu s podložkou vždy naměřena 4 flexe kloubu (obr. 10). Úhel kolene [ ] 200 Geniu m stup t[%GZ] 100 a Úhel kolene [ ] Genium C-Leg 8 stup 100 b t [%GZ] 100 Obr. č. 10 Střední úhel kolene při chůzi na šikmé ploše se a) stoupáním 10 a b) spádem 10. Výsledky zkoušky chůze po schodech Chůze po schodech představuje pro většinu amputovaných každodenní činnost. 9

10 Pro amputované ve stehně představuje plynulá chůze po schodech náročný úkol, který ne každý dokáže splnit. Střídavá chůze ze schodů je u TF amputovaných technicky umožněna díky odpovídajícím kolenním kloubům již řadu let. Zvláštní podnět k tomu dala konstrukce kolenního kloubu s hydraulikou Mauch SNS, která se začala častěji používat od poloviny 80. let. Ukázalo se ovšem, že je s tím spojeno trvalé nebezpečí pádu. Toto riziko, které by nemělo být podceňováno, je způsobeno také přepínáním odporu hydrauliky reagujícím na aktivity pahýlu. Další mechanické kolenní klouby, které se mezitím na trhu objevily, a které rovněž připouštějí nelimitovanou flexi kolenního kloubu při zatížení, představují zlepšení, ale nejsou zcela přesvědčivé. Riziko pádu bylo výrazně sníženo až s příchodem C-Legu. P [W] P [W] koncentricky koncentricky hlezno koleno ky el t [% as] 100 excentricky hlezno koleno ky el t [% as] excentricky -240 Obr. č. 11 Mechanická práce P (ve wattech) kloubů dolní končetiny při chůzi neamputovaného po schodech: a) dolů, b) nahoru, během cyklu kroku. Střídavou chůzi do schodů zvládlo s dosavadními kolenními klouby jen několik málo amputovaných. Světlo do této problematiky vnesla až důkladná analýza práce kloubu b a Obr. č. 12 Fáze cyklu pohybu při chůzi do schodů s kolenním kloubem Genium. při chůzi do schodů u neamputovaných (obr. 11). Při chůzi ze schodů je zapotřebí prakticky jen mechanická práce kloubu, která je realizovaná pomocí excentrické kontrakce svalů. Takovéto pohyby lze u protéz dobře realizovat pomocí pružin a tlumičů [4]. Kolenní kloub přebírá hlavní funkci. Chůze do schodů vyžaduje práci všech tří velkých kloubů dolních končetin, které budou vykonávány koncentrickou kontrakcí svalů. Nápadná je značná práce kolenních kloubů v první části a hlezenního kloubu na konci opěrné fáze (viz obr. 11). Při vybavení pasivními komponenty je proto nutné počítat s tím, že tato práce bude muset být v podstatě vykonána kyčelním kloubem na straně protézy, zachovalou dolní končetinou a přitažením paže např. za zábradlí. Bude ale nezbytné provádět specifickou motoriku. Všech jedenáct účastníků studie absolvovalo střídavou chůzi ze schodů s protézou vybavenou C-Legem a Geniem. Průběh pohybů a zatížení kontralaterální strany bylo u obou protézových kloubů přibližně stejné. V každodenním životě chodí normálně všech jedenáct probandů s defi nitivním vybavením systémem C-Leg do schodů technikou chůze po dvou schodech. Tato chůze byla také měřena v čase t1. Při použití Genia bylo osm z jedenácti amputovaných schopných chodit střídavou chůzí do schodů po určité době navyknutí si na protézu, která trvala u každého různě dlouho. U těchto osmi amputovaných bylo provedeno měření chůze do schodů. Na obr. 12 je znázorněn typický průběh chůze do schodů s kolenem Genium. Charakteristickými znaky této specifické techniky pohybu je zesílený sklon trupu a pohyb protézy na začátku švihové fáze. Při nášlapu na schod se liší úhly kolene na straně protézy a na kontralaterální straně (viz obr. 12, fáze 1 a 5). Dále je nápadný velký rozsah pohybu zachovalého hlezenního kloubu (viz 10

11 Obr. č. 13 Střední posunutí trupu dopředu při střídavé chůzi do schodů u neamputovaných a u amputovaných ve stehně s kolenním kloubem Genium v časech t1 a t2. obr. 12, fáze 2, 5, 10). Na obr. 13 a 14 jsou tato pozorování doložena naměřenými hodnotami. Na obr. 13 je znázorněn průběh střední velikosti úhlu posunutí trupu dopředu při střídavé chůzi do schodů s použitím kolenního kloubu Genium a u neamputovaných. S kolenním kloubem Genium je u amputovaných při chůzi zaznamenán větší sklon trupu než u neamputovaných, během cyklu chůze intenzivnější náklon dopředu prováděný dvakrát, a sice na začátku přenesení zátěže na protézu a při návratu protézy zpět pro zahájení švihové fáze. Tyto typické znaky sagitálního pohybu trupu jsou patrné i po třech měsících používání protézy, jako byly naměřené již po několika hodinách cvičení. Ovšem střední posunutí trupu dopředu, které bylo druhý den po vybavení naměřeno průměrně 27, se po 3 měsících nošení protézy snížilo na 22. Neamputovaní sklánějí trup poloviční frekvencí a průměrně se signifikantně menším posouváním trupu dopředu pouze 9. Rozsah pohybu hlezenního kloubu u neamputovaných byl zjištěn průměrně cca 36. Při chůzi do schodů s kloubem Genium byl patrný na kontralaterální straně významně větší rozsah pohybu o střední hodnotě 55. Když používali W Úhel kolene W [ ] Genium kontralater kontralateral ální normal Normální 2stufig 2-stup ové t [%GZ] 100 Obr. č. 14 Střední úhel kolene při chůzi do schodů neamputovaných a TF amputovaných (s kolenním kloubem Genium včetně kontralaterální strany, a kontralaterální strana při chůzi do schodů technikou chůze po dvou schodech). tito amputovaní při chůzi do schodů techniku chůze po dvou schodech, tak bylo u hlezenního kloubu na kontralaterální straně naměřeno 31. Jak bychom se mohli dle obr. 12 domnívat, je tato podstatná diference zdůvodněna o 16 zvětšenou plantární fl exí při odrazu od schodu. Vlivem zesílené plantární flexe hlezenního kloubu na kontralaterální straně (viz obr. 12, fáze 8 a 9) může končetina s protézou našlapovat při menší fl exi kolene - průměrně 42, což představuje výhodnou výchozí polohu pro následnou extenzi kloubu Genium. Flexe kontralaterálního kolene při chůzi po dvou schodech je při nášlapu na schod cca. 80, a tím je značně větší než je úhel kolene na kontralaterální straně při nášlapu s kloubem Genium, který je stejně jako u neamputovaného průměrně 61. Tím se při střídavé chůzi do schodů s kloubem Genium přibližují úhly kolene na začátku opěrné fáze k průběhu u zdravé končetiny. Dále byla naměřena velmi rychlá extenze kolene a potom dlouhé zatížení kolene na kontralaterální straně v poloze extenze při chůzi s kloubem Genium (obr. 14). Odborné články Kyčelní kloub se při nášlapu na schod nejvíce ohýbá při chůzi po dvou schodech. Úhel stehna na kontralaterální straně je přitom cca. 71, přičemž je úhel na kontralaterální straně při chůzi s Geniem a při chůzi neamputovaného průměrně 48. Nejnižší hodnota na straně protézy 39 byla zjištěna při chůzi s kloubem Genium. Délka cyklu kroku se při různých stylech chůze významně liší. U neamputovaných trvá cyklus průměrně cca. 1,25 sekund, při technice stoupání po dvou schodech 1,6 sekund a nejdelší doba 2,1 sekund byla zapotřebí pro střídavou chůzi do schodů s kloubem Genium. Vertikální složka reakční síly od podložky způsobuje posouvání těžiště těla nahoru resp. dolů. Rázová síla vypočítaná časovou integrací této síly ukazuje podíl protézy a kontralaterální končetiny na pohybu těžiště do výšky. U neamputovaného přispívá každá dolní končetina k posouvání těžiště do výšky 50%. Při technice stoupání do schodů technikou chůze po dvou schodech nese kontralaterální strana 59% a strana protézy 41% zátěže. Při střídavé chůzi do schodů s kloubem Genium se sníží silový ráz na straně protézy na 36%, podíl na kontralaterální straně se příslušně zvýší na 64% (obr. 15). Externí momenty kloubu jsou veličiny, které charakterizují zatížení kloubu. Na obr. 16 jsou vyobrazeny naměřené střední externí momenty hlezenního kloubu, kolenního kloubu a kyčle. Na grafech je patrné, že zatížení všech tří kloubů při vybavení jak s protézou s kloubem Genium tak i při chůzi do schodů s použitím 11

www.rehabilitacenj.wz.cz

www.rehabilitacenj.wz.cz Co mohou mít společné bolesti hlavy, šíje, bederní páteře, bolesti kolen nebo kyčlí, křeče lýtek a chodidel, otoky nohou, deformity chodidel jako vbočený palec či kladívkové prsty? Špatně zvolená obuv,

Více

Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum jako učební text pro FTVS UK Sazba DTP Nakladatelství Karolinum První vydání, první dotisk

Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum jako učební text pro FTVS UK Sazba DTP Nakladatelství Karolinum První vydání, první dotisk Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 2. část Mgr. Jiřina Holubářová doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. Recenzenti: doc. MUDr. František Véle, CSc. MUDr. Jan Vacek, Ph.D. Vydala Univerzita Karlova v

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 1. 2. týden 1. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 2 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

Katalog výrobků Ortopedické protetiky

Katalog výrobků Ortopedické protetiky Katalog výrobků Ortopedické protetiky Trupové ortézy Končetinové ortézy Vertikalizační stojan Ortopedické vložky Protézy horních a dolních končetin Úpravy a opravy ortéz a protéz Protetické úpravy a opravy

Více

NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI. Klíčová slova - periprostetická zlomenina, osteosyntéza, svorková dlaha.

NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI. Klíčová slova - periprostetická zlomenina, osteosyntéza, svorková dlaha. NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI L. Pleva, R. Madeja, M. Šír Traumatologické centrum FNsP Ostrava Souhrn Autoři ve svém sdělení uvádějí možnosti léčby periprostetických

Více

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA Definice rehabilitace Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje

Více

Co by rodiče měli vědět o ploché noze, vtáčení špiček, ohnutých nohách a botách pro děti

Co by rodiče měli vědět o ploché noze, vtáčení špiček, ohnutých nohách a botách pro děti Co by rodiče měli vědět o ploché noze, vtáčení špiček, ohnutých nohách a botách pro děti Lynn T. Staheli, MD Ploché nohy Rodiče se znepokojují kvůli plochým nohám, ale...ploché nohy jsou normální u kojenců,

Více

Funkční hýžďové svaly

Funkční hýžďové svaly Funkční hýžďové svaly uleví od bolesti a zvýší výkon TEXT: DAGMAR MOSTECKÁ, WWW.BEBALANCED.CZ CHCETE ZVÝŠIT VÝKONNOST, PŘI BĚHU LÉPE VYPADAT A JEŠTĚ ULEVIT KYČLÍM A ZÁDŮM? PAK SE NAUČTE SPRÁVNĚ ZAPOJOVAT

Více

41-54-H/002 Kovář a podkovář

41-54-H/002 Kovář a podkovář JEDNOTNÉ ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PRO ŠK. R. 2011/2012 41-54-H/002 Kovář a podkovář PŘÍLOHY Příloha 1 - Samostatná odborná práce - PODKOVÁŘSTVÍ A. ZADÁNÍ SAMOSTATNÉ ODBORNÉ PRÁCE (SOP) Samostatná odborná

Více

Obsah. Předmluva...13

Obsah. Předmluva...13 Obsah Předmluva...13 1 Pohyb jako základní projev života...17 1.1 Pohyb obecně...17 1.2 Pohybové chování...17 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 1.5 Psychomotorické

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU Cílem 1. části je pochopení teoretických východisek pro úspěšnou aplikaci principů metody v praxi. Znát všechny facilitační prvky (procedury) a jejich praktické

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - protahovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se.

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se. CVIČENÍ PRO MUŽE Tréninkový plán vychází z potřeby zpevnit svalový korzet v průběhu úvodních 3 měsíců. Ve 4. A 5. měsíci se změní trénink ze zpevňovacího na kruhový, který zvyšuje vytrvalost. Zvýšený podíl

Více

1. 4. týden. Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí)

1. 4. týden. Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí) 1. 4. týden Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí) - nožičky skrčené pod bříškem - úhel rozkročení je 90 (stehna svírají úhel 90 ) - skrčené nožičky a kolena směřují do stran

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

Ergonomické požadavky na pracovní stoly určen zobrazovacími jednotkami

Ergonomické požadavky na pracovní stoly určen zobrazovacími jednotkami Ergonomické požadavky na pracovní stoly určen ené pro práci se zobrazovacími jednotkami Petr Skřehot Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Základní legislativa Směrnice Rady 90/270/EHS ze dne 29. května

Více

Procvičování kloubů CX - 01

Procvičování kloubů CX - 01 Procvičování kloubů CX - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Posilování, rozvoj a zlepšování svalů ramen. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití: Přidržte

Více

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza DEFORMITY PÁTERE Obsah prednášky Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza Detská kyfóza (školní kulatá záda) Prícina:

Více

Postup řešení a průběžné výsledky úkolu: Posuzování pracovní zátěže u onemocnění bederní páteře

Postup řešení a průběžné výsledky úkolu: Posuzování pracovní zátěže u onemocnění bederní páteře Konzultační den odd. Pracovního lékařství 4/2015 Postup řešení a průběžné výsledky úkolu: Posuzování pracovní zátěže u onemocnění bederní páteře MUDr. Jana Hlávková Ing. Petr Gaďourek Ing. Tomáš Lebeda

Více

KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK KLIK S ROZPAŽENÍM. Lze provádět od 2. týdne. Lze provádět od 7. týdne

KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK KLIK S ROZPAŽENÍM. Lze provádět od 2. týdne. Lze provádět od 7. týdne KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK POČET OPAKOVÁNÍ 0 INTENZITA střední Lze provádět od. týdne Začněte na všech čtyřech, pak přeneste váhu vpřed, tak, aby byla téměř celá na pažích. Pokrčte a překřižte nohy.

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

Akupuntura(akupresura) na cesty

Akupuntura(akupresura) na cesty Akupuntura(akupresura) na cesty 1. Základní body TS 4 v 1. meziprstním prostoru ve výši středu 1. záprstní kosti Ž 36 tři proporcionální cuny (palce) pod čéškou, jeden prst vně od hrany holenní kosti Bod

Více

a znovuobjevte správné drženi těla při sezeni

a znovuobjevte správné drženi těla při sezeni Rovnovážné sezení - aktivní sezení a držení těla Způsob sezení, na který jsme si zvykli, nás nutí sedět staticky a pasivně. Krk, záda a krční páteř tímto způsobem velmi trpí. a znovuobjevte správné drženi

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5 PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, KONCENTRACE VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB(Y) PODÁNÍ, DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH Page 1 of 5 Členský stát Žadatel

Více

Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP)

Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP) Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP) 1. Obezitologie a. Vstupní konzultace 800,0 korun b. Kontrolní návštěva 400,0 korun Cena zahrnuje kompletní vyšetření, stanovení obsahu

Více

Udržovat správnou formu a cviky vykonávejte pomalu a kontrolovaně. Lokty, kolena a ramena by měly být vždy uvolněné.

Udržovat správnou formu a cviky vykonávejte pomalu a kontrolovaně. Lokty, kolena a ramena by měly být vždy uvolněné. Seznámení s Pilates Pilates formuje a posiluje střední svaly v těle. Zaměřuje se na základní posturální svaly, které udržují tělo v rovnováze poskytují podporu pro páteř. Zejména se při cvičení pilates

Více

Využití virtuální reality v rehabilitační péči. A. Bohunčák, M. Janatová, M. Tichá FBMI ČVUT v Praze, 1. LF UK

Využití virtuální reality v rehabilitační péči. A. Bohunčák, M. Janatová, M. Tichá FBMI ČVUT v Praze, 1. LF UK Využití virtuální reality v rehabilitační péči A. Bohunčák, M. Janatová, M. Tichá FBMI ČVUT v Praze, 1. LF UK Pracoviště Společné biomedicínské pracoviště FBMI a 1. LF Spolupráce FBMI a Kliniky rehabilitačního

Více

AC SPARTA PRAHA STREČINK

AC SPARTA PRAHA STREČINK AC SPARTA PRAHA STREČINK Význam strečinku: Zvyšování výkonnosti (projevuje se ve zvyšování efektivnosti prováděných pohybů) Udržování pružnosti svalů a šlach Předcházení svalové nerovnováze (protažení

Více

Ultrazvuková kontrola obvodových svarů potrubí

Ultrazvuková kontrola obvodových svarů potrubí Ultrazvuková kontrola obvodových svarů potrubí Úlohou automatického ultrazvukového zkoušení je zejména nahradit rentgenové zkoušení, protože je rychlejší, bezpečnější a podává lepší informace o velikosti

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller. Informace pro pacienty

Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller. Informace pro pacienty Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller Informace pro pacienty Vážený paciente, trpíte bolestmi kolenního, hlezenního nebo ramenního kloubu máte diagnostikovaný defekt kloubní

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků 1. Ohybače paže 1. Ohybače paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybače kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory

Více

Zvedací příslušenství

Zvedací příslušenství Zvedací příslušenství Pacientské závěsy pro dospělé Začalo to jedním závěsným vakem vyrobeným výhradně z textilu, v tom čase revoluční řešení. Dnes má Liko největší výběr závěsných vaků a ostatního příslušenství

Více

001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku

001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku 001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku Překlad z nové norské knížky Vytrvalost, vydanou norským olympijským výborem pro vrcholové sportovce a trenéry. Správné naplánování a realizace tréninku

Více

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní TV Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní tělesná výchova forma tělesné výchovy určená pro zdravotně oslabené jedince (z hlediska zdravotnické klasifikace se jedná o III. zdravotní

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD539 Mgr. Lucie

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků Obsah Úvod 1. Ohybač paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybač kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory kyčle

Více

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči.

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči. cvik 1 Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči. Správný sed (nejen) na míči: kyčelní klouby jsou o trochu výše než klouby kolenní

Více

Příloha. Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front. a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu. Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou

Příloha. Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front. a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu. Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou Příloha Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou Obecné požadavky pro správné provedení High Leg Kicků Front:

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu zástavby jednotlivých prvků technického zařízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

A:Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce B:Cejchování deformačního manometru závažovou pumpou C:Diferenciální manometry KET/MNV (5.

A:Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce B:Cejchování deformačního manometru závažovou pumpou C:Diferenciální manometry KET/MNV (5. A:Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce B:Cejchování deformačního manometru závažovou pumpou C:Diferenciální manometry KET/MNV (5. cvičení) Vypracoval : Martin Dlouhý Osobní číslo : A08B0268P A:Měření

Více

Zdravotní tělesná výchova Obsah

Zdravotní tělesná výchova Obsah Zdravotní tělesná výchova Obsah Odborné učiliště Chelčického 2, Praha 3 zpracoval: Mgr. Milan Kubic 1 Zdravotní tělesná výchova ZTV vychází ze tří na sebe navazujících fází: - Fáze dechová - Fáze pohybová

Více

Stabilografie x Statokinezimetrie

Stabilografie x Statokinezimetrie Stabilografie x Statokinezimetrie Využití -fyziologie, pat.fyziologie, farmakologie, neurologie, ORL, sportovní medicína, preventivní lékařství, toxikologie. Nejčastější použití při Dg. poruch rovnováhy

Více

Tabulky velikostí vojenské výstroje

Tabulky velikostí vojenské výstroje Tabulky velikostí vojenské výstroje Příloha k publikaci Výstroj českých vojáků (dle předpisu Int-51-4) Vojenské zařízení 8521 Brno 2006 MĚŘENÍ TĚLESNÝCH ROZMĚRŮ TĚLESNÉ ROZMĚRY MUŽI 1 výška 2 obvod hlavy

Více

Technika plaveckých způsobů

Technika plaveckých způsobů Technika plaveckých způsobů Kraul Díky cyklickému pohybu je to nejrychlejší a nejpřirozenější plavecký způsob. Poloha těla: tělo leží na břiše, poloha je mírně šikmá tzn. ramena jsou výše než boky. Poloha

Více

ING corporation, spol. s r.o. 2004 PRODUCT CATALOGUE KATALOG VÝROBKŮ PRO PROTETIKU A ORTOTIKU

ING corporation, spol. s r.o. 2004 PRODUCT CATALOGUE KATALOG VÝROBKŮ PRO PROTETIKU A ORTOTIKU ING corporation, spol. s r.o. 2004 PRODUCT CATALOGUE KATALOG VÝROBKŮ PRO PROTETIKU A ORTOTIKU 2012 KONTAKTNÍ ADRESA Adresa : ING corporation, spol. s r.o. Dr. Jánského 3238 738 01 Frýdek-Místek Telefon

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 3. 4. týden 3. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 3 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby A otočení jedné nohy nártem (vč. hřebetu prstů) směrem dolů a lehké zatížení => protažení prstů a nártu

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENI

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENI ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A ( 19 > POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENI (6i) (23) Výstavní priorita (22) Přihlášeno 20 11 80 (21) PV 7893-80 216 026 (П) (Bl) (51) Int Cl. 1 G 21 С 7/20

Více

Velký prsní sval je vějířovitý sval, který

Velký prsní sval je vějířovitý sval, který HRUDNÍK 2 KAPITOLA Velký prsní sval je vějířovitý sval, který má dvě anatomické části neboli hlavy. Horní klavikulární hlava vychází z klíční kosti a dolní sternální hlava z kosti hrudní. Tyto dvě hlavy

Více

BIOMECHANIKA CH Ů ZE

BIOMECHANIKA CH Ů ZE BIOMECHANIKA CHŮZE Lokomoce Lokomoce je pohyb z místa na místo. Vedle chůze je možné použít vozík, jízdní kolo, autobus Patří sem také lezení, plazení, Podmínky pro možnost konání lokomoce: 1. Nepřetržitá

Více

Cvičení s expanderem

Cvičení s expanderem 38 MÍČ A EXPANDER Cvičení s expanderem Výchozí pozice 1Posaďte se na podlahu s míčem za zády. Ujistěte se, že upínací očka pro expander jsou po stranách vašeho těla. 2Uchopte expander mezi palce a dlaně

Více

přesné jako tabulky, ale rychle a lépe mohou poskytnou názornou představu o důležitých tendencích a souvislostech.

přesné jako tabulky, ale rychle a lépe mohou poskytnou názornou představu o důležitých tendencích a souvislostech. 3 Grafické zpracování dat Grafické znázorňování je velmi účinný způsob, jak prezentovat statistické údaje. Grafy nejsou tak přesné jako tabulky, ale rychle a lépe mohou poskytnou názornou představu o důležitých

Více

kód ZP 04/0011647 - plně hrazeno Anatomicky tvarovaný krční límec vyrobený z dostatečně tuhé pěnové hmoty, potažený bavlněným úpletem.

kód ZP 04/0011647 - plně hrazeno Anatomicky tvarovaný krční límec vyrobený z dostatečně tuhé pěnové hmoty, potažený bavlněným úpletem. PAN 1.01 - límec krční kód ZP 04/0011647 - plně hrazeno Anatomicky tvarovaný krční límec vyrobený z dostatečně tuhé pěnové hmoty, potažený bavlněným úpletem. Výška límce 8 a 10 cm lehké případy tortikolis

Více

tradice a kvalita AKU zet čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové

tradice a kvalita AKU zet čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové tradice a kvalita čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové AKU zet Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít

Více

Optický měřicí přístroj. Česká verze

Optický měřicí přístroj. Česká verze Optický měřicí přístroj Česká verze MT1 Velký rozsah měření v kompaktním a praktickém optickém měřicím přístroji pro soustružené a broušené díly. Jeho jedinečné provedení poskytuje přímý přístup k dílu,

Více

ErP nařízení žádá vysokou účinnost, EU se zaměřila na zelené ventilátory

ErP nařízení žádá vysokou účinnost, EU se zaměřila na zelené ventilátory ErP nařízení žádá vysokou účinnost, EU se zaměřila na zelené ventilátory V plnění Kyotského protokolu se Evropská Unie zavázala redukovat CO2 emise nejméně o 20 % do roku 2020. Jeden způsob k dosažení

Více

Výkonový poměr. Obsah. Faktor kvality FV systému

Výkonový poměr. Obsah. Faktor kvality FV systému Výkonový poměr Faktor kvality FV systému Obsah Výkonový poměr (Performance Ratio) je jedna z nejdůležitějších veličin pro hodnocení účinnosti FV systému. Konkrétně výkonový poměr představuje poměr skutečného

Více

Abychom obdrželi všechna data za téměř konstantních podmínek, schopných opakování:

Abychom obdrželi všechna data za téměř konstantních podmínek, schopných opakování: 1.0 Vědecké přístupy a získávání dat Měření probíhalo v reálném čase ve snaze získat nejrelevantnější a pravdivá data impulzivní dynamické síly. Bylo rozhodnuto, že tato data budou zachycována přímo z

Více

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Současná civilizace je charakteristická nedostatečnou pohybovou aktivitou. ICHS obesita DM hemoroidy ICHDK bolesti zad stoupá počet profesí se sedavým charakterem

Více

NOVÝ Zpětný ventil. Typ 561 a 562. www.titan-plastimex.cz

NOVÝ Zpětný ventil. Typ 561 a 562. www.titan-plastimex.cz NOVÝ Zpětný ventil Typ 561 a 562 www.titan-plastimex.cz VÝHODY Nové zpětné ventily jsou maximálně spolehlivé a výkonné díky optimalizované geometrii proudění vede k vašemu prospěchu a vyššímu zisku. Zpětné

Více

Krční páteř vsedě. Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky. Před cvičením...

Krční páteř vsedě. Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky. Před cvičením... Stránka 1 z 11 Stránka 2 z 11 Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky Pochází z letáku firmy Boehringer-Ingelheim k preparátu Movalis. Před cvičením... Krční páteř vsedě Cviky provádějte vsedě na židli s

Více

Soubor kompenzačních cvičení

Soubor kompenzačních cvičení Soubor kompenzačních cvičení součást přípravy každého sportovce - silné a protažené svaly - rovnováha - pohyb, jako dárek pro každý den - způsob, jak mohu předcházet zranění soustředění plynulost kontrola

Více

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY)

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) POZVÁNKA na XV. VÁNOČNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM které se koná 13. 14. PROSINCE 2012 V LÁZEŇSKÉM DOMĚ BEETHOVEN V TEPLICÍCH TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) Sympozium

Více

Prvotřídní vlastnosti. Snadné použití jednoduchá údržba RANGER

Prvotřídní vlastnosti. Snadné použití jednoduchá údržba RANGER Prvotřídní vlastnosti Snadné použití jednoduchá údržba RANGER RANGER 2500 Nádrž: Rám: Membránové čerpadlo: Řídící jednotka: 2500 l, vyvinuta pro optimální stabilitu a nižší rezidua. Vysoká průjezdní světlost.

Více

Koncepce fitness programu FAKTORY

Koncepce fitness programu FAKTORY Koncepce fitness programu FAKTORY Představujeme Vám ojedinělý koncept funkčního cvičení venku v přírodě, který je určený pro širokou veřejnost různého věku s různou kondicí. Byl vytvořen ve spolupráci

Více

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly Obsah ÚVOD Definice fitness Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi Historie kulturistiky Definice síly Druhy síly Rozložení svalstva na těle Velikost zatížení Počet opakování cviků a počet sérií

Více

O projektu. Příklady soutěží

O projektu. Příklady soutěží O projektu AMOS TOUR je sportovně dovedostní soutěž ZŠ. V školním roce 2010/2011 probíhá jako II. ročník v MČ Prahy 1,2 a 3. Soutěž se liší proti ostatním sportovním soutěžím v tom, že zapojuje do dění

Více

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Podpora zdraví pohybového ústrojí v Evropě Zpráva o doporučeních Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Ve spolupráci

Více

GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra. Spolehlivost s nízkou spotřebou energie. 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers

GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra. Spolehlivost s nízkou spotřebou energie. 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra Spolehlivost s nízkou spotřebou energie 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers vysoké nízké Numerická simulace proudění Tlakové pole Tlakové pole na tepelném

Více

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU 8. lekce Tématický plán: Teorie - Svalová síla, zásady rozvoje a tvorba posilovacích programů. Praxe - Cvičení na stanovištích s náčiním - činky, plné míče. Doporučená literatura 1. SVALOVÁ SÍLA Úroveň

Více

pracovní list BIOMECHANIKA 1 Běhy do schodů Potřebné vybavení: stopky (na mobilu), kalkulačka

pracovní list BIOMECHANIKA 1 Běhy do schodů Potřebné vybavení: stopky (na mobilu), kalkulačka BIOMECHANIKA 1 Běhy do schodů pracovní list Potřebné vybavení: stopky (na mobilu), kalkulačka 1. Vyberte ze skupiny nejtěžšího a nejlehčího žáka a zapište si jejich hmotnost. 2. Stopněte oběma čas, za

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce KOMPENZAČNÍ PROGRAM Seminární práce Trenérská škola II.ročník Vypracoval: Zbyněk Mařák Specializace : Lední hokej Datum: 16.5.2011 1 OBSAH 1. Lední hokej 2. Kompenzační cvičení 2.1. Kompenzační cvičení:

Více

Cvičení na vytrvalost

Cvičení na vytrvalost Cvičení na vytrvalost Vytrvalost přesahuje oddělené výbuchy síly, každodenní vytrvalé a výkonné využití kardiovaskulárního systému nám umožňuje cítit se silnějšími a lépe fungovat. Následující cvičení

Více

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Projekt: Téma: TÉMA 4 Montáž základních druhů rozebíratelných spojení, montáž šroubovitých a kolíkových spojů, montáž mechanismů a potrubí Obor: Zámečník Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední

Více

Omezení nadměrných průhybů komorových mostů optimalizací vedení předpínacích kabelů

Omezení nadměrných průhybů komorových mostů optimalizací vedení předpínacích kabelů Omezení nadměrných průhybů komorových mostů optimalizací vedení předpínacích kabelů Lukáš Vráblík, Vladimír Křístek 1. Úvod Jedním z nejzávažnějších faktorů ovlivňujících hlediska udržitelné výstavby mostů

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o.

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénik Kompenzační cvičení Integrace fyzioterapie do hokejového tréninku Doporučení pro

Více

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Obr. 3 Svalstvo horní končetiny ze zadní strany Obr. 4 Svalstvo horní končetiny ze zevní strany Obr. 5

Více

Geniální přepravní řešení

Geniální přepravní řešení Geniální přepravní řešení IN MADE GERMANY s jedinečným pohonným systémem Jednoduše uchopte a jede se! touchmove Chytrý Přepravní přístroje, které jsou již v provozu nebo které jsou koncipovány ve spolupráci

Více

SPECIFIKACE. Další upřesňující údaje (umístění, rázy či jiné negativní a nestandardní vlivy, požadavky na dokumentaci apod.):

SPECIFIKACE. Další upřesňující údaje (umístění, rázy či jiné negativní a nestandardní vlivy, požadavky na dokumentaci apod.): Česká republika Česká republika POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ pro kompenzátory kovové Jmenovitá světlost (DN): Max. provozní tlak (bar): Zkušební tlak (bar): Protékající medium: Maximální stavební délka (pokud je

Více

POSILOVACÍ STROJE HUR

POSILOVACÍ STROJE HUR POSILOVACÍ STROJE HUR Line Tato řada zařízení zahrnuje mnoho funkcí, které zvyšují bezpečnost a usnadňují rehabilitaci, například omezovače rozsahu a další podpory. Odpor lze nastavit na nulu a upravovat

Více

Kineziologie-ontogeneze a klíčová stádia. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz

Kineziologie-ontogeneze a klíčová stádia. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Kineziologie-ontogeneze a klíčová stádia Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Klíčová stadia Embryonální vývoj ovlivnění pohybem matky (přetěžování x úrazy), stresové situace Novorozenec pohybové automatismy

Více

Procvičování kloubů LK - 01

Procvičování kloubů LK - 01 Procvičování kloubů LK - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Procvičování, posilování a rozvoj svalů ramen a rukou. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití:

Více

2. Cviky s činkami. Cviky na šíji a ramena. K 10: Tlak s jednoručními činkami v sedu

2. Cviky s činkami. Cviky na šíji a ramena. K 10: Tlak s jednoručními činkami v sedu Cviky na šíji a ramena 39 K 10: Tlak s jednoručními činkami v sedu ramenní svaly, především jejich boční část šíjové svaly a svaly zadní části paže Posaďte se vzpřímeně na židli. Paže zvedněte a ohněte

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 CEROS, Centrum komplexní neurorehabilitační péče pro nemocné s roztroušenou sklerózou, obecně prospěšná společnost Společnost zabývající se rozpracováváním a rozšiřováním koncepce

Více

TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů

TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů Velká většina těhotných žen trpí bolestmi nejčastěji v oblasti hrudní a bederní páteře. V důsledku stále rostoucí dělohy dochází k nepřirozenému prohýbání

Více

B I O M E C H A N I C K É H O D N O C E N Í S P R I N T U 25. - 26.2.2012

B I O M E C H A N I C K É H O D N O C E N Í S P R I N T U 25. - 26.2.2012 B I O M E C H A N I C K É H O D N O C E N Í S P R I N T U ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HALOVÉHO M I S TROVSTVÍ ČR V ATLETICE MUŽŮ A ŽE N 25. - 26.2.2012 Praha Hala Otakara Jandery ve Stromovce Analyzované disciplíny:

Více

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová Jak podpořit naši stabilitu, rovnováhu PaedDr. Mgr. Hana Čechová OSNOVA 1. Rovnováha, stabilita 2. Poruchy rovnováhy 3. Rovnovážný systém 4. Projevy poruchy rovnováhy 5. Co může způsobit poruchu rovnováhy

Více

Směrové řízení vozidla. Ing. Pavel Brabec, Ph.D. Ing. Robert Voženílek, Ph.D.

Směrové řízení vozidla. Ing. Pavel Brabec, Ph.D. Ing. Robert Voženílek, Ph.D. Ing. Pavel Brabec, Ph.D. Ing. Robert Voženílek, Ph.D. Možnosti směrového řízení u vozidel - zatáčející kola přední nápravy (klasická koncepce u rychle jedoucích vozidel) Možnosti směrového řízení u vozidel

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE Wakemaster je přenosný dvousloupový system pro celoroční zábavu. Wakeboarding, snowboarding, mountainboarding a další. Jako jediný dvousloupový systém na trhu nabízí inteligentní

Více

TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE

TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE Autoři: Ing. David LÁVIČKA, Ph.D., Katedra eneegetických strojů a zařízení, Západočeská univerzita v Plzni, e-mail:

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 5. 6. týden 5. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 3 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

Elipsovité zařízení SF - 05

Elipsovité zařízení SF - 05 Elipsovité zařízení SF - 05 Cvičební a rozvoj koordinace těla Zvyšuje pohyblivost horních i dolních končetin a zlepšuje ohebnost kloubů. Pevně uchopte rukojeti oběma rukama a postavte se na pedály. Pohybujte

Více

Výuka plaveckého způsobu motýlek na FTVS UK Praha

Výuka plaveckého způsobu motýlek na FTVS UK Praha Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Výuka plaveckého způsobu motýlek na FTVS UK Praha Petr Smolík Uveřejněno: SMOLÍK, P. Výuka plaveckého způsobu motýlek na FTVS UK Praha. In ČECHOVSKÁ,

Více