Úvodník. Odborné články

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodník. Odborné články"

Transkript

1

2 Ortho - Aktiv

3 Úvodník Vážení kolegové, skoro nemožné se stalo skutkem a máte ve svých rukách další výtisk časopisu Ortopedická protetika. Vy toho máte v rukách daleko více a nevím jestli si to uvědomujete. Zcela určitě je to osud naší organizace, která přežívá díky práci několika nadšenců. Skoro se mi zdá, že už svou organizaci přestáváte potřebovat. Výsledkem je zavedení jednoho jednacího dne vzhledem k nedostatku příspěvků a nenaplnění programu. Zdá se, že pokud budeme v tomto trendu pokračovat, tak bude stačit sejít se na hodinku, někde v kavárně pozdravit se, vypít kafe a pokračovat dál. Přesto, že členské schůze a konference stagnují, stále přibývá společných aktivit. Jsou to již tradiční Zbyškovi exotické zájezdy, tenisový turnaj, fl orbalové utkání, lyžařské zájezdy se zdravotně postiženými a letní kurzy jachtingu. Zdá se, že funkce FOPTO dostává trochu jinou dimenzi a na místo přednášek jsou zajímavější přímé prožitky. Nehodláme však se změnit ani v cestovní kancelář a nebo sportovní klub a doufám, že zajímavé přednášky dosáhnou své renesance. Konec konců, některé z těchto aktivit začali právě touto přednáškou. Federace se samozřejmě podílí trvale na odborném životě ve zdravotnictví. Jsme stálým členem akreditační komise MZ ČR prostřednictvím mé maličkosti. Podílíme se na tvorbě úhradové vyhlášky prostřednictvím Ing. Aleše Hrbka a jsme součástí přípravného výboru komory nelékařských povolání, kde nás zastupuje Dr. Václav Vlček. Probíhá jednání o otevření studijního oboru ortotik protetik na Západočeské univerzitě, tady je v kontaktu Tomáš Sýkora. O všech těchto aktivitách vás samozřejmě budeme průběžně informovat a pokud navštívíte naše internetové stránky o které se stará Ing. Pavel Černý. Ten je jedním z nejaktivnějších kantorů a člen státnicové komise na FTVS UK. Zde se celkem úspěšně rozběhlo dálkové studium. Zbytek výboru se aktivně podílí na přípravě našich zasedání, na kterých má lví podíl Jarka Svrčková. Ing. Václav Svrček má pod palcem členskou základnu a přijímání nových členů. No a zbývá již jenom otázka co dělá těch zbylých třista členů. Zdá se, že pokud proti nám nevytáhnou pojišťovny a nebo něco jiného nenaruší jejich klid budou mlčící a nebo lépe spící většinou. Co však závěrem, snad jen, že členství není jen povinnost a že to jestli vás bude bavit máte výhradně ve svých rukou. Jestli se něco zásadního v tomto duchu stane nedokážu odhadnout jisté však je, že se opravdu definitivně blíží teplé jarní a letní dny. Prostor pro zahrádky, sportovní aktivity a nebo jen pro povalování u vody. A tak si ze seznamu svého života odškrtneme letošní zimu a doufám, že v záplavě sluneční energie najdete i malou trošku pro společnou práci v naší organizaci. Mgr. Rudolf Půlpán předseda výboru FOPTO

4 Odborné lánky Obsah ORTOPEDICKÁ PROTETIKA č. 18 časopis Časopis ortopedická protetika je ofi ciální odborný časopis federace ortopedických protetiků (FOPTO). Časopis se vydává jednou za rok, příspěvky se uzavírají vždy v určený datum a jeho distribuce je vždy na termín členské schůze FOPTO. ISSN VYDAVATEL Federace ortopedických protetiků (FOPTO) REDAKČNÍ RADA Šéfredaktor: Tomáš Sýkora Členové redakční rady: Ing. Pavel Černý, Zbyšek Malík, MUDr. Jiří Hrabák, Ing. Miroslav Bokyš ODBORNÁ POMOC Doc. MUDr. Ivan Hadraba, CSc ADRESA REDAKCE Protetika Plzeň Časopis Ortopedická Protetika Bolevecká Plzeň (do předmětu uvést časopis) PRO AUTORY A INZERENTY Příspěvky do časopisu posílejte na adresu redakce. Uzávěrka příspěvků do časopisu Ortopedická protetika č. 18 byla Příspěvky zasílejte v elektronické podobě na adresu redakce s poznámkou časopis. Za původnost a obsahovou správnost ručí autor. Redakce si vyhrazuje právo upravit příspěvky pro zajištění jednotného grafického vzhledu. Distribuce časopisu podléhá rozhodnutí a schválení redakční rady. Šíření a používání příspěvků, jakož i jejich součástí, je možné pouze se souhlasem redakce. 3 Úvodník Rudolf Pulpán Odborné články 5 Biomechanika mikroprocesorem řízeného kolenního kloubu Genium Vladan Princ 15 Využití měření tlaku na plosku nohy uvnitř obuvi v ortopedii Milan Borský 19 Silové působení končetinových a trupových ortéz Pavel Černý Informace 21 FOPTO Cup Florbal Cup Nové výrobky 20 Novinky Příprava vzniku České komory zdravotnických pracovníků. Václav Vlček SAZBA Mgr. Petr Vrobel TISK Grafi cké závody Kusák Vyškov 4

5 O biomechanice mikroprocesorem řízeného kolenního kloubu Genium S. Blumentritt, M. Bellmann, E. Ludwigs, T. Schmalz Odborné články Pro protetické vybavování TF amputovaných je nyní k dispozici kolenní kloub nové generace řízený mikroprocesorem. V tomto článku se budeme zabývat jeho biomechanickými vlastnostmi při běžném každodenním užívání a podrobněji se zaměříme na biomechaniku chůze do schodů. Nejprve se podíváme na historii technického vývoje a biomechanickou koncepci kloubu a dále ukážeme výsledky porovnávací studie, které se účastnilo 11 jednostranně amputovaných vybavených tímto novým kloubem a C-Legem. TF amputovaní mají k dispozici speciální funkci pro stoj, která poprvé umožňuje bezpečný a zároveň uvolněný stoj i na nerovné podložce. Velkou výhodou je pro uživatele také preflexe kolene při dopadu paty. Genium je první kolenní kloub, u něhož průběh pohybu ve švihové fázi skutečně odpovídá přirozené chůzi. Amputovaným se zvláštními fyzickými schopnostmi umožňuje střídavou chůzi do schodů. Bezpečnost při používání Genia je v porovnání se C-Legem ještě vyšší. Vývoj mikroprocesorem ízených kolenních kloub První myšlenka v Japonsku Vzor v n kolika laborato ích v r zných zemích sv ta Stojná a švihová fáze 1997 C-Leg Otto Bock HealthCare GmbH Švihová fáze 1991 Inteligentní protéza Blatchford & Sons Ltd, UK Nabco, J Obr. č. 1 Vývojové etapy exoprotetických kolenních kloubů řízených mikroprocesorem. Úvod Mikroprocesorem řízené kolenní klouby značně obohatily možnosti vybavení pacientů po amputaci dolních končetin pomocí exoprotéz. Mnoho amputovaných uvádí, že pro ně tyto klouby v porovnání s čistě mechanickými znamenají významné zlepšení kvality života. Vývoj mikroprocesorem řízených kolenních kloubů začal v 70. letech minulého století (obr. 1). Na základě nejnovějších poznatků v oblasti elektroniky a mikropočítačů tehdy představil Dr. Sagucchi z univerzity v Osace v roce 1978 koncepci řízení švihové fáze kolenních kloubů pomocí mikroprocesorů. V 80. letech byly v rehabilitačním středisku Hyogo v Kobe prováděny na základě této koncepce intenzivní zkoušky a vyvinuty vzorky kloubů. Japonská vláda vyčlenila prostředky na příslušné vývojové práce s cílem převést tuto inovaci z výzkumu do sériové výroby a pokračováním ve vývoji pověřila fi rmu Kobe Steel. Licenci na technologii vyvinutou firmou Kobe Steel nakonec získala okolo roku 1990 japonská firma Nabco a anglická Blatchford & Sons. Inteligentní protéza, která byla vyrobena podle této technologie, byla zavedena do sériové výroby v r [18]. Podobně jako japonské výzkumné týmy, i další výzkumné skupiny pracovaly od počátku 80. let na celém světě na koncepcích využití moderní elektroniky pro oblast exoprotetiky. Kromě lepšího přizpůsobení odporu ve švihové fázi pomocí elektroniky se zaměřily také na možnosti regulace odporu kloubu zejména pro stojnou fázi. Otto Bock HealthCare získal licenci na takovouto koncepci v r od kanadské pracovní skupiny okolo Kelvina Jamese na univerzitě v Edmontonu v Albertě. Po pěti letech dalšího vývoje byl v roce 1997 představen C-Leg jako průmyslově vyráběný sériový produkt, jenž byl založen na výsledcích Jamesovy práce. Tímto vznikly z původního návrhu využití pokroků mechatroniky v protetice dvě zřetelně se odlišující koncepce kolenních kloubů podporované mikroprocesorovou technikou: řízení švihové fáze a regulace stojné a švihové fáze. Vzhledem k tomu, že při užití druhé koncepce se dosahuje vyšší úrovně rehabilitace, není divu, že v současné době počet kolenních kloubů tohoto typu stále narůstá, zatímco klouby výhradně s řízenou švihovou fází ztrácejí na významu (viz obr. 1). V tomto článku představujeme nový mikroprocesorem řízený kolenní kloub Genium fi rmy Otto Bock HealthCare a jeho biomechanické aspekty. Mimořádně podrobně pak pojednáváme o biomechanice nové schodové funkce. Biomechanické funkce mikroprocesorem řízených kolenních kloubů Při vývoji nových kolenních kloubů je pochopitelně cílem co nejvíce pomoci amputovaným v jejich společenské integraci 5

6 zvýšením jejich mobility. Toho je možné dosáhnout tím, když se protézový kloub dokáže co nejvíce přiblížit přirozené funkci kolene odpovídající třídě aktivity uživatele. Na obr. 2 jsou uvedeny hlavní etapy vývoje kolenních kloubů z hlediska biomechanických funkcí, které umožňují kontrolovanou nelimitovanou flexi kolene při zatížení, tzv. yielding. U mechanických kloubů se vývoj převážně ubíral směrem ke zlepšování funkčních vlastností. Pahýl plní i nadále dva úkoly: působí jako motor a zároveň musí přispívat k zajištění bezpečnosti [4]. Mechanické C-Leg Genium klouby Funkce kolene Švihová fáze, yielding Bezpe nost ízení prost ednictvím pahýlu Funkce kolene Optimalizovaná ch ze, další aktivity, intuitivní p echody, Funkce kolene ízení švihové fáze, ízení stojné fáze, Bezpe nost Tém zcela protézou P evážn protézou podporuje ch zi do schod, Bezpe nost Obr. č. 2 Hlavní vývojové znaky u mechanických kolenních kloubů, u kloubu C-Leg a Genium. Regulace odporu založená na senzorice a odpovídající fázím pohybu vedla u C-Legu k dosažení značné nezávislosti hodnot odporu kolene na akcích pahýlu. Protéza tudíž uživateli zajišťuje bezpečnost automaticky. Tím se významně snižuje riziko pádu [5, 6]. Pahýl může téměř výlučně sloužit pro pohyb vpřed a uživatel má větší jistotu při pohybu bez opory. V porovnání s mechanickými klouby je nesporné také zlepšení funkčnosti. Přesto je bezpečnost, kterou nabízí C-Leg v porovnání s jinými alternativami [1, 7, 8, 10, 11, 15, 16, 17], považována autory odborných publikací za hlavní důvod, proč uživatelé tuto protézu přijímají. S novým mikroprocesorem řízeným kolenním kloubem Genium má být amputovaným poskytnuta ještě podstatně přirozenější funkce kolene. Tento požadavek se podařilo splnit díky optimalizaci biomechanické funkčnosti (obr. 3), přičemž měla být vysoká úroveň bezpečnosti, jakou poskytuje C-Leg, přinejmenším zachována. Při chůzi je k dispozici jemnější reakce přizpůsobování odporu kloubu v závislosti na fázích chůze, resp. provádění pohybů v celém cyklu chůze [9]. Již na začátku stojné fáze při kontaktu s podložkou je Genium ve flexi. Rovněž poprvé omezuje úhel flexe ve stojné fázi kolenní kloub yieldingové povahy. Zahájení švihové fáze probíhá nezávisle na zatížení kloubu. Pohyb kolene ve švihové fázi má být v širokém rozsahu rychlostí chůze nezávislý a co nejvíce se přiblížit fyziologickému průběhu. Poprvé tak má kolenní kloub patentovanou funkci, která podporuje chůzi do schodů, aniž by byl vybaven aktuátorem (zdvihovou jednotkou) [13, 14]. Za tím účelem si amputovaný osvojí provádění specifického průběhu pohybů [3, 9]. Při každém dalším schodu se nejprve kyčelní kloub napne do extenze o několik stupňů v okamžiku, kdy již není protézové chodidlo v kontaktu s podložkou. Následně se kyčelní kloub amputované nohy ohne tak, aby se protézové chodidlo mohlo postavit na další schod, když je rovněž ohnutý kolenní kloub. Pak se kyčelní kloub amputované nohy natáhne. Pohyb nadále pokračuje za současné podpory kontralaterální strany a v případě potřeby také zábradlí tak, aby nakonec chodidlo na kontralaterální straně dosedlo na nejbližší vyšší schod. Kloub dále obsahuje funkce sedu a stoje. Od začátku vývoje bylo důležité, aby všechny přechody mezi sedem, stojem a chůzí byly realizovány nezávisle na pořadí pohybů co nejintuitivněji, tedy bez toho, aby amputovaný musel provádět nějaké zvláštní akce (viz obr. 3). Optimalizovaná ch ze s protézou Koleno v preflexi p i dopadu paty Kontrolovaná flexe ve stojné fázi Adaptivní regulace odpor kloubu Zahájení švihové fáze nezávislé na zatížení P irozený pohyb ve švihové fázi Intuitivní p echody mezi aktivitami Ch ze, stoj a sed Podporuje ch zi do schod Speciální technika provád ní pohyb Obr. č. 3 Biomechanicky-funkcionální cíle vývoje kolenního kloubu Genium. Technická koncepce kloubu Genium Genium je navržen jako jednoosý kolenní kloub. V kompozitním karbonovém rámu jsou uloženy lineární hydraulika, hlavní elektronika, snímače, elektrické napájení a speciální bezpečnostní mechanizmus. Pro realizaci uvedených funkčních vlastností bylo zapotřebí vyvinout zcela novou technickou koncepci (obr. 4). Musel být zvýšen počet snímačů a přibyly i jejich druhy, aby bylo možné přesněji rozlišovat fáze pohybu a navíc také přechody mezi situacemi klidu a pohybu [9]. Za tím účelem má kloub sedm snímačů: gyroskop, goniometr, dva snímače zrychlení, snímače momentu v koleni a v distálním trubkovém adaptéru a také snímač axiální zátěže. Dvoukanálová lineární hydraulika vytváří odpory kloubu 6

7 Kompaktní konstrukce Chladicí žebra pro odvod tepla Dva zcela odd lené kanály proud ní (pro flexi resp. extenzi) Integrovaná elektronika nabíjení a ochrany Integrovaný vibra ní motor Delší doba provozu (4 5 dní) Gyroskop Goniometer Sníma zrychlení 2 osy Sníma momentu kolene Moment hlezna/ Sníma axiální zát že Obr. č. 4 Technologie Genium: a) senzorika, b) hydraulika a c) akumulátor. pro pohyby v extenzi a flexi. Pro každý kanál jsou k dispozici nezávisle na sobě nastavitelné ventily. Potřebná výška zdvihu ventilů je zajišťována pomocí servomotorů. Hydraulika je na proximální straně spojená s hlavou kloubu přes páku a na distální straně je připojená k rámu kloubu. Kloub je navržený s využitím energeticky efektivních komponentů, které umožňují společně se specifickým systémem řízení energie používat protézu čtyři až pět dní na jedno nabití akumulátoru. Na obr. 5 je vyobrazeno uspořádání regulačních obvodů obou generací mikroprocesorem řízených kolenních kloubů C-Leg a Genium. Pracovní frekvence regulačního obvodu u kloubu Genium byla v porovnání s kloubem C-Leg a b c zdvojnásobena na 100 Hz. Tak velké množství senzorických informací je možné zpracovávat pouze pomocí zcela nového regulačního systému, jenž umožňuje nastavovat různý odpor kloubu při fl ekčním pohybu a extenčním pohybu. První výsledky biomechanických zkoušek a praktické poznatky Velké množství testovacího a zkušebního zařízení, které doprovázelo vývoj kloubu po celou řadu let, umožnilo získat teoretické i praktické zkušenosti a poznatky o kloubu Genium. V tomto článku představujeme nejdůležitější výsledky naší vědecké studie zaměřené na biomechaniku funkcí. Hlavním cílem studie bylo ověření biomechanické výkonnosti tohoto nového kloubu a zejména jeho porovnávání s vlastnostmi C-Legu. Další podrobnosti jsou uvedeny v publikaci od Bellmanna a kol. [2, 3]. Návrh studie V rámci studie bylo jedenáct TF amputovaných (všichni mužského pohlaví, věk: 36,7 +/-10,2 let, váha: 82,0 +/- Úhel kolene moment adaptéru 50 H Odpor kloubu (odd lená flexe a extenze) Úhel kolene 2 lineární zrychlení Moment kolene Sklon bérce Moment adaptéru Axiální zát ž 50 H Odpor kloubu (odd lená flexe a extenze) Obr. č. 5 Regulační obvod: a) C-Legu a b) Genia. Regula ní sí a Regula ní sí b Odborné články 11,6 kg, výška: 181 +/-4 cm, třída aktivity: 3-4) podrobeno rozsáhlým biomechanickým měřením. Všichni amputovaní již několik let používají C-Leg (průměrná doba vybavení 5,4 let, minimálně 3 roky, maximálně 8 let). Mají vysoký motorický potenciál a téměř plně využívají funkce, které kloub nabízí. Pahýlová lůžka jsou správně vyrobená a pacienti netrpí ortopedickým, neurologickým nebo kardiopulmonárním onemocněním, které by mělo vliv na pohyblivost. Před zahájením studie neměli pacienti s kolenním kloubem Genium žádné zkušenosti. A 1 ) í C-Leg (A M ení Genium (B 1 ) M ení erven ervenec srpen zá í íjen t t 2 Obr. č. 6 Průběh studie a návrh studie (A1, B1, B2) u studie prováděné v roce 2010 od června do října. Na obr. 6 je znázorněna časová osa studie. Zkoušky probíhaly ve dvou různých časových úsecích t1 (dva dny) a t2 (jeden den). Na začátku první den dopoledne byla nejprve provedena kontrola stavby protézy pro defi nitivní vybavení a také seřízení kloubu C-Leg. Potom následovala měření v laboratoři chůze. Následně bylo provedeno vybavení s kloubem Genium (byla převzata kopie pahýlového lůžka, bylo použito stejné protézové chodidlo). Odpoledne následoval trénink chůze a pohybů, který pokračoval také druhý den dopoledne. Druhý den odpoledne byly v čase t1 provedeny zkoušky stejným í Genium (B 2 ) M ení 7

8 způsobem jako předchozího dne se C-Legem, avšak pouze s kloubem Genium. Po třech měsících používání protézy s kolenním kloubem Genium při každodenních aktivitách (zkouška v čase t2) absolvoval každý pacient kompletní sérii zkoušek s tímto kloubem ještě jednou. Série zkoušek Série zkoušek byla prováděna během všech tří dnů měření ve stejném pořadí a zahrnovala následující měření: 1. Měření statické stavby 2. Chůze normální, pomalou a rychlou rychlostí, kterou si zvolil každý uživatel sám 3. Chůze krátkými kroky 4. Chůze pozpátku 5. Chůze po rampě se sklonem 10 nahoru a dolů 6. Chůze po zkušebním schodišti nahoru a dolů 7. Překračování překážky 8. Stoj na horizontální podložce a pak na podložce se sklonem dolů 10 po dobu tří minut 9. Měření kolísání ve stoji na horizontální podložce a na podložce se sklonem nahoru 10 po dobu 30 sek. Měřící metody Měření statické stavby protézy bylo provedeno pomocí stavěcího přístroje LASAR Posture (Otto Bock Health- Care, Duderstadt). Měření chůze při zkouškách č. 2 7 bylo prováděno v laboratoři chůze pomocí systému 6 kamer VICON 460 (Vicon Motion Systems, Oxford, UK). Reakční síly od podložky se měřily pomocí dvou siloměrných desek (Kistler Instrumente, Winterthur, CH). Pro měření byla probandům na vybraná místa aplikována sada 17 pasivních markerů, z toho 14 markerů 8 pro snímání konkrétních bodů (střed ramene, epicondylus lateralis, epicondylus ulnaris, trochanter major, kompromisní střed otáčení kolene dle Nieterta, malleolus lateralis a os metatarsale V resp. na odpovídajících místech na protéze) a 3 markery pro automatickou rekonstrukci modelu (na levé lopatce, na pravém stehně vpředu uprostřed a také na levém bérci vpředu uprostřed). Z naměřených kinematických a kinetických hodnot byly vypočítány pohyby kloubů a externí momenty. Měření stoje během tříminutového testu stoje bylo prováděno pomocí zařízení LASAR Posture. Pro měření kolísání byl odečítán pohyb bodu působení síly ze zařízení LASAR Posture. Výsledky zkoušek stavby protézy Statická stavba protézy se C-Legem se od statické stavby s kloubem Genium neliší. Tento závěr podporují výsledky měření středních hodnot a standardních odchylek mezi zátěžovou linií a odpovídajícími místy na protézách s kloubem C-Leg (osa kolene 36 +/- 15 mm) a Genium (osa kolene 39 +/- 17 mm). To znamená, že případné rozdíly nebo i stejné hodnoty zjištěné v následujících postupech nelze přisuzovat rozdílům staveb. Tento výsledek dále znamená, že postup stavby s podporou počítače u kloubu Genium [9] vede ke stejně dobré stavbě protézy jako při použití LASAR Posture s jeho směrnicemi pro stavbu [12]. Výsledky zkoušek stoje Ve stoji na rovné horizontální podložce nebyl zjištěn mezi oběma klouby žádný rozdíl, jak ohledně regulace postury vyplývající z měření kolísání, tak i ohledně statických parametrů. Oproti tomu byly výsledky měření stoje na šikmé ploše směrem dolů u obou kloubů značně odlišné. Naměřená střední opěrná síla na straně protézy odpovídá 42 procenty tělesné hmotnosti přesně velikosti zjištěné opěrné síly, když je u TF amputovaných tělesná hmotnost rovnoměrně rozložená na obě dolní končetiny (obr. 7). Posturu s kolenem na kontralaterální straně ve fl exi, která je pro vybavení s kloubem Genium typická, vnímá amputovaný jako citelné uvolnění. C-Leg C-Leg F d H d K F M ky el = 3,3 Nm kontralateráln natažené COP- dráha za 30 s kontralateráln 700 mm Protéza 450 mm 3 minuty zkouška stoje, naklon ná rovina Statické m ení p ed a po 3minutách 1. sagitální polohy kloubu d K, d H 2. zatížení protézy F M ení kolísání (dráha COP) 30 sekund 11 amputovaných Stá í let Hmotnost 82 +/- 12kg 10 stup Výška 181 +/- 4 cm Doba amputace 3-34 let Komponenty C-Leg, Genium 1C40, 1D35, 1E56 Genium Genium F M ky el = 0,8 Nm M koleno = 71N 7,1 Nm M koleno = 14,6 Nm 23% t lesné hmotnosti 42% t lesné hmotnosti b kontralateráln ohnuté COP- dráha za 30 s kontralateráln t 710 mm Protéza 245 mm Obr. č. 7 Zkouška stoje na podložce se sklonem 10 s kolenními klouby C-Leg a Genium. a) Metodika, b) střední hodnota podpůrné síly na straně protézy a ohybové momenty kloubů, c) střední dráha bodu působení síly při stoji po dobu 30 sekund. a c

9 C-Leg neumožňuje amputovanému, aby na šikmé ploše 10 mohl alespoň přibližně rozložit zatížení rovnoměrně na obě nohy (obr. 7). Také aktivity amputovaného pro zachování vzpřímené postury při delším stoji jsou jasně zredukované. Výhody použití kloubu Genium v této situaci představují přibližně poloviční velikost dráhy bodu působení síly, kterou bod urazil ve stoji za 30 sekund, a také menší momenty ohybu kyčle. Výsledky zkoušek chůze Při chůzi po rovině byly mezi oběma klouby naměřeny reprodukovatelné rozdíly. Na obr. 8 a 9 je patrné, že nová technologie má průběh, jehož podstatné znaky kopírují průběh přirozeného způsobu chůze. Je to poprvé, co exoprotetický kolenní kloub ovlivňuje maximální úhel flexe kolene ve švihové fázi od pomalé až po rychlou chůzi. Zůstává konstantní a podle této studie nezávisle na rychlosti chůze amputovaného v rozmezí 3 6 km/h. Tím je při stejné délce obou dolních končetin zajištěna potřebná světlost (vzdálenost končetiny od země), která je zapotřebí k prokmitu protézové končetiny, ve velkém rozsahu rychlostí. U všech amputovaných bez výjimky bylo při nošení Genia možno naměřit při dopadu paty ohyb kolene 4. Tato prefl exe, kterou zajišťuje technika kloubu, pomáhá k symetričtější délce kroků a k menším reakčním silám od podložky na začátku stojné fáze. Dále byl u tří z jedenácti pacientů zjištěn příznivý vliv na flexi kolene ve stojné fázi. Přesto nejsou rozdíly při flexi ve stojné fázi prováděna v porovnání se C-Legem rozhodující měrou patrné, což je z biomechanického hlediska pochopitelné, a Úhel kolene W [ ] pomalu 200 normáln 4 stupn rychle b BW Úhel flexe kolene ,9 1,4 8 stup 0 stup t [%GZ] 100 Obr. č. 8 Střední úhel kolene v cyklu chůze: a) u C-Legu b) u kloubu Genium. C-Leg Genium v [m/s] Obr. č. 9 Maximální úhel ohybu kolene BW během švihové fáze v závislosti na zvolených rychlostech chůze (pomalu, normálně, rychle). a což bylo také možno očekávat. Spolehlivost přesného přepínání mezi odporem ve stojné fázi a odporem ve švihové fázi klesá, jak je známo, se zkracováním délky kroku. Ve zkušební situaci č. 3, při chůzi krátkými kroky, chodili amputovaní pomalu (průměrnou rychlostí 0,6 m/s) a krátkými kroky o délce cca. 40 cm. Za těchto podmínek byla u C-Legu švihová fáze aktivována při 75% kroků. S Geniem byl při chůzi krátkými kroky aktivován odpor ve švihové fázi v 95% kroků. Při chůzi pozpátku je u mnoha protézových kolenních kloubů nutné, aby se amputovaný pro zajištění bezpečnosti protézy Odborné články soustředil na chůzi a vědomě prováděl kontrolu bezpečnosti. V případě použití Genia nedošlo při tomto testu nikdy k přepnutí na odpor švihové fáze. Při chůzi pozpátku jej lze stále bezpečně zatížit nezávisle na aktivitách pahýlu. Výsledky zkoušky chůze na šikmé ploše Při chůzi na šikmé ploše dosahuje Genium významně většího úhlu ohybu kolene než C-Leg (sklon nahoru: Genium 56,7 ± 7,3, C-Leg 49,9 ± 5,2 ; sklon dolů: Genium 72,4 ± 7,6, C-Leg 63,5 ± 8,9 ). Tímto způsobem získaná světlá výška (vzdálenost od země) chrání amputovaného lépe před klopýtnutím a současně je v menší míře zapotřebí provádět kompenzační pohyby při následném švihu protézy dopředu. Stejně jako při chůzi na rovné podložce bylo i zde při kontaktu s podložkou vždy naměřena 4 flexe kloubu (obr. 10). Úhel kolene [ ] 200 Geniu m stup t[%GZ] 100 a Úhel kolene [ ] Genium C-Leg 8 stup 100 b t [%GZ] 100 Obr. č. 10 Střední úhel kolene při chůzi na šikmé ploše se a) stoupáním 10 a b) spádem 10. Výsledky zkoušky chůze po schodech Chůze po schodech představuje pro většinu amputovaných každodenní činnost. 9

10 Pro amputované ve stehně představuje plynulá chůze po schodech náročný úkol, který ne každý dokáže splnit. Střídavá chůze ze schodů je u TF amputovaných technicky umožněna díky odpovídajícím kolenním kloubům již řadu let. Zvláštní podnět k tomu dala konstrukce kolenního kloubu s hydraulikou Mauch SNS, která se začala častěji používat od poloviny 80. let. Ukázalo se ovšem, že je s tím spojeno trvalé nebezpečí pádu. Toto riziko, které by nemělo být podceňováno, je způsobeno také přepínáním odporu hydrauliky reagujícím na aktivity pahýlu. Další mechanické kolenní klouby, které se mezitím na trhu objevily, a které rovněž připouštějí nelimitovanou flexi kolenního kloubu při zatížení, představují zlepšení, ale nejsou zcela přesvědčivé. Riziko pádu bylo výrazně sníženo až s příchodem C-Legu. P [W] P [W] koncentricky koncentricky hlezno koleno ky el t [% as] 100 excentricky hlezno koleno ky el t [% as] excentricky -240 Obr. č. 11 Mechanická práce P (ve wattech) kloubů dolní končetiny při chůzi neamputovaného po schodech: a) dolů, b) nahoru, během cyklu kroku. Střídavou chůzi do schodů zvládlo s dosavadními kolenními klouby jen několik málo amputovaných. Světlo do této problematiky vnesla až důkladná analýza práce kloubu b a Obr. č. 12 Fáze cyklu pohybu při chůzi do schodů s kolenním kloubem Genium. při chůzi do schodů u neamputovaných (obr. 11). Při chůzi ze schodů je zapotřebí prakticky jen mechanická práce kloubu, která je realizovaná pomocí excentrické kontrakce svalů. Takovéto pohyby lze u protéz dobře realizovat pomocí pružin a tlumičů [4]. Kolenní kloub přebírá hlavní funkci. Chůze do schodů vyžaduje práci všech tří velkých kloubů dolních končetin, které budou vykonávány koncentrickou kontrakcí svalů. Nápadná je značná práce kolenních kloubů v první části a hlezenního kloubu na konci opěrné fáze (viz obr. 11). Při vybavení pasivními komponenty je proto nutné počítat s tím, že tato práce bude muset být v podstatě vykonána kyčelním kloubem na straně protézy, zachovalou dolní končetinou a přitažením paže např. za zábradlí. Bude ale nezbytné provádět specifickou motoriku. Všech jedenáct účastníků studie absolvovalo střídavou chůzi ze schodů s protézou vybavenou C-Legem a Geniem. Průběh pohybů a zatížení kontralaterální strany bylo u obou protézových kloubů přibližně stejné. V každodenním životě chodí normálně všech jedenáct probandů s defi nitivním vybavením systémem C-Leg do schodů technikou chůze po dvou schodech. Tato chůze byla také měřena v čase t1. Při použití Genia bylo osm z jedenácti amputovaných schopných chodit střídavou chůzí do schodů po určité době navyknutí si na protézu, která trvala u každého různě dlouho. U těchto osmi amputovaných bylo provedeno měření chůze do schodů. Na obr. 12 je znázorněn typický průběh chůze do schodů s kolenem Genium. Charakteristickými znaky této specifické techniky pohybu je zesílený sklon trupu a pohyb protézy na začátku švihové fáze. Při nášlapu na schod se liší úhly kolene na straně protézy a na kontralaterální straně (viz obr. 12, fáze 1 a 5). Dále je nápadný velký rozsah pohybu zachovalého hlezenního kloubu (viz 10

11 Obr. č. 13 Střední posunutí trupu dopředu při střídavé chůzi do schodů u neamputovaných a u amputovaných ve stehně s kolenním kloubem Genium v časech t1 a t2. obr. 12, fáze 2, 5, 10). Na obr. 13 a 14 jsou tato pozorování doložena naměřenými hodnotami. Na obr. 13 je znázorněn průběh střední velikosti úhlu posunutí trupu dopředu při střídavé chůzi do schodů s použitím kolenního kloubu Genium a u neamputovaných. S kolenním kloubem Genium je u amputovaných při chůzi zaznamenán větší sklon trupu než u neamputovaných, během cyklu chůze intenzivnější náklon dopředu prováděný dvakrát, a sice na začátku přenesení zátěže na protézu a při návratu protézy zpět pro zahájení švihové fáze. Tyto typické znaky sagitálního pohybu trupu jsou patrné i po třech měsících používání protézy, jako byly naměřené již po několika hodinách cvičení. Ovšem střední posunutí trupu dopředu, které bylo druhý den po vybavení naměřeno průměrně 27, se po 3 měsících nošení protézy snížilo na 22. Neamputovaní sklánějí trup poloviční frekvencí a průměrně se signifikantně menším posouváním trupu dopředu pouze 9. Rozsah pohybu hlezenního kloubu u neamputovaných byl zjištěn průměrně cca 36. Při chůzi do schodů s kloubem Genium byl patrný na kontralaterální straně významně větší rozsah pohybu o střední hodnotě 55. Když používali W Úhel kolene W [ ] Genium kontralater kontralateral ální normal Normální 2stufig 2-stup ové t [%GZ] 100 Obr. č. 14 Střední úhel kolene při chůzi do schodů neamputovaných a TF amputovaných (s kolenním kloubem Genium včetně kontralaterální strany, a kontralaterální strana při chůzi do schodů technikou chůze po dvou schodech). tito amputovaní při chůzi do schodů techniku chůze po dvou schodech, tak bylo u hlezenního kloubu na kontralaterální straně naměřeno 31. Jak bychom se mohli dle obr. 12 domnívat, je tato podstatná diference zdůvodněna o 16 zvětšenou plantární fl exí při odrazu od schodu. Vlivem zesílené plantární flexe hlezenního kloubu na kontralaterální straně (viz obr. 12, fáze 8 a 9) může končetina s protézou našlapovat při menší fl exi kolene - průměrně 42, což představuje výhodnou výchozí polohu pro následnou extenzi kloubu Genium. Flexe kontralaterálního kolene při chůzi po dvou schodech je při nášlapu na schod cca. 80, a tím je značně větší než je úhel kolene na kontralaterální straně při nášlapu s kloubem Genium, který je stejně jako u neamputovaného průměrně 61. Tím se při střídavé chůzi do schodů s kloubem Genium přibližují úhly kolene na začátku opěrné fáze k průběhu u zdravé končetiny. Dále byla naměřena velmi rychlá extenze kolene a potom dlouhé zatížení kolene na kontralaterální straně v poloze extenze při chůzi s kloubem Genium (obr. 14). Odborné články Kyčelní kloub se při nášlapu na schod nejvíce ohýbá při chůzi po dvou schodech. Úhel stehna na kontralaterální straně je přitom cca. 71, přičemž je úhel na kontralaterální straně při chůzi s Geniem a při chůzi neamputovaného průměrně 48. Nejnižší hodnota na straně protézy 39 byla zjištěna při chůzi s kloubem Genium. Délka cyklu kroku se při různých stylech chůze významně liší. U neamputovaných trvá cyklus průměrně cca. 1,25 sekund, při technice stoupání po dvou schodech 1,6 sekund a nejdelší doba 2,1 sekund byla zapotřebí pro střídavou chůzi do schodů s kloubem Genium. Vertikální složka reakční síly od podložky způsobuje posouvání těžiště těla nahoru resp. dolů. Rázová síla vypočítaná časovou integrací této síly ukazuje podíl protézy a kontralaterální končetiny na pohybu těžiště do výšky. U neamputovaného přispívá každá dolní končetina k posouvání těžiště do výšky 50%. Při technice stoupání do schodů technikou chůze po dvou schodech nese kontralaterální strana 59% a strana protézy 41% zátěže. Při střídavé chůzi do schodů s kloubem Genium se sníží silový ráz na straně protézy na 36%, podíl na kontralaterální straně se příslušně zvýší na 64% (obr. 15). Externí momenty kloubu jsou veličiny, které charakterizují zatížení kloubu. Na obr. 16 jsou vyobrazeny naměřené střední externí momenty hlezenního kloubu, kolenního kloubu a kyčle. Na grafech je patrné, že zatížení všech tří kloubů při vybavení jak s protézou s kloubem Genium tak i při chůzi do schodů s použitím 11

PROTETIKA DOLNÍ KONČETINY. Materiály pro prezentaci poskytli: Mgr. G. Birgusová, Ing. J. Rosický, CSc.

PROTETIKA DOLNÍ KONČETINY. Materiály pro prezentaci poskytli: Mgr. G. Birgusová, Ing. J. Rosický, CSc. PROTETIKA DOLNÍ KONČETINY Materiály pro prezentaci poskytli: Mgr. G. Birgusová, Ing. J. Rosický, CSc. TRANSTIBÁLNÍ AMPUTACE Amputace dolní končetiny provedená mezi hlezenním kloubem a kolenním kloubem.

Více

Sofistikovaná biomechanická diagnostika lidského pohybu

Sofistikovaná biomechanická diagnostika lidského pohybu Projekt: Sofistikovaná biomechanická diagnostika lidského pohybu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/09.0209 Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

PROTETIKA DOLNÍ KONČETINY. Materiály pro prezentaci poskytli: Mgr. G. Birgusová, Ing. J. Rosický, CSc.

PROTETIKA DOLNÍ KONČETINY. Materiály pro prezentaci poskytli: Mgr. G. Birgusová, Ing. J. Rosický, CSc. PROTETIKA DOLNÍ KONČETINY Materiály pro prezentaci poskytli: Mgr. G. Birgusová, Ing. J. Rosický, CSc. TRANSTIBÁLNÍ AMPUTACE Amputace dolní končetiny provedená mezi hlezenním kloubem a kolenním kloubem.

Více

Dysfunkce kloubu a kinematika pohybu (Miroslav Tichý)

Dysfunkce kloubu a kinematika pohybu (Miroslav Tichý) Dysfunkce kloubu a kinematika pohybu (Miroslav Tichý) Toto sdělení se zamýšlí nad základní otázkou: Co ovlivňuje provedení sportovního výkonu, obecněni řečeno pohybového stereotypu? V zásadě možno odpovědět,

Více

PÁTEŘ. Komponenty nosná hydrodynamická kinetická. Columna vertebralis 24 pohybových segmentů, 40 % délky těla

PÁTEŘ. Komponenty nosná hydrodynamická kinetická. Columna vertebralis 24 pohybových segmentů, 40 % délky těla BIOMECHANIKA PÁTEŘ PÁTEŘ Komponenty nosná hydrodynamická kinetická Columna vertebralis 24 pohybových segmentů, 40 % délky těla PÁTEŘ STRUKTURA Funkce: stabilizace, flexibilita, podpora, absorpce nárazu,

Více

BIOMECHANIKA SPORTU ODRAZ

BIOMECHANIKA SPORTU ODRAZ BIOMECHANIKA SPORTU ODRAZ Co je to odraz? Základní činnost, bez které by nemohly být realizovány běžné lokomoční aktivity (opakované odrazy při chůzi, běhu) Komplex multi kloubních akcí, při kterém spolupůsobí

Více

SZZK magisterská. - speciální a vývojová kineziologie - léčebná rehabilitace

SZZK magisterská. - speciální a vývojová kineziologie - léčebná rehabilitace SZZK magisterská Studijní program: Studijní obor: Teoretická zkouška: Praktická zkouška: Specializace ve zdravotnictví Fyzioterapie - biomechanika člověka - speciální a vývojová kineziologie - léčebná

Více

Zdravotně postižení příspěvek na péči Příspěvek z praxe odborného lékaře. MUDr. Petr Krawczyk Ortopedicko-protetická společnost ČLS JEP

Zdravotně postižení příspěvek na péči Příspěvek z praxe odborného lékaře. MUDr. Petr Krawczyk Ortopedicko-protetická společnost ČLS JEP Zdravotně postižení příspěvek na péči Příspěvek z praxe odborného lékaře MUDr. Petr Krawczyk Ortopedicko-protetická společnost ČLS JEP Představení přednášejícího MUDr. Petr Krawczyk LF UP v Olomouci Atestace

Více

Interdisciplinární charakter ergonomie. Dynamické tělesné rozměry. Konstrukce oděvů. Interdisciplinární charakter ergonomie Dynamické tělesné rozměry

Interdisciplinární charakter ergonomie. Dynamické tělesné rozměry. Konstrukce oděvů. Interdisciplinární charakter ergonomie Dynamické tělesné rozměry Na Interdisciplinární charakter ergonomie. Dynamické tělesné rozměry. Konstrukce oděvů Interdisciplinární charakter ergonomie Dynamické tělesné rozměry Interdisciplinární charakter ergonomie Ergonomie

Více

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Zapracovaná změna provedená NV č. 68/2010 Sb. a změna č. 93/2012 Sb.)

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Zapracovaná změna provedená NV č. 68/2010 Sb. a změna č. 93/2012 Sb.) Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Zapracovaná změna provedená NV č. 68/2010 Sb. a změna č. 93/2012 Sb.) Fyzická zátěž, její hygienické limity a postup jejich stanovení ČÁST A Přípustné a průměrné

Více

Možnosti využití systému Lokomat v terapii chůze u pacientů s RS

Možnosti využití systému Lokomat v terapii chůze u pacientů s RS Možnosti využití systému Lokomat v terapii chůze u pacientů s RS Crhonková, R. 1,2, Coufalová, R. 1, Kubová, M. 2, 1 Oddělení rehabilitace, FN Olomouc 2 Ústav fyzioterapie, FZV UP v Olomouci Úvod poruchy

Více

Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem,

Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem, 1 2 Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem, kterým zdraví jejich pohybového aparátu není lhostejné.

Více

1) Vyšetření flexorů (ohybačů) šíje Základní pozice

1) Vyšetření flexorů (ohybačů) šíje Základní pozice 1) Vyšetření flexorů (ohybačů) šíje Ležíme na podložce, dolní končetiny pokrčíme, chodila máme opřené o zem. Paže jsou volně podél těla. Vyšetřovaná osoba provede pomalu a plynule flexi (předklon) hlavy

Více

Analýza běžecké techniky

Analýza běžecké techniky Analýza běžecké techniky Obsah Základní informace... 2 Video-analýza rychlý souhrn... 3 Zdravotní anamnéza... 4 Obecný postup k odstranění chyb... 5 HLAVNÍ CHYBA Zvýšená hmotnost, nedostatečné posílení

Více

VYUŽITÍ ERGONOMIE PŘI PRÁCI

VYUŽITÍ ERGONOMIE PŘI PRÁCI VYUŽITÍ ERGONOMIE PŘI PRÁCI Michal Kalina ERGONOMIE Optimalizace lidské činnosti Zabývá se ochranou zdraví člověka při práci Zkoumá účinky sil a polohy na pohybový systém VYUŽITÍ POZNATKŮ ERGONOMIE Sníží

Více

Energetický výdej Jednotky Muži Ženy Sm nový pr m rný MJ 6,8 4,5 Sm nový p ípustný MJ 8 5,4 Ro ní MJ Minutový p ípustný kj.min -1.

Energetický výdej Jednotky Muži Ženy Sm nový pr m rný MJ 6,8 4,5 Sm nový p ípustný MJ 8 5,4 Ro ní MJ Minutový p ípustný kj.min -1. PrÏõÂloha cï. 5 k narïõâzenõâ vlaâdy cï. 361/2007 Sb. Fyzická zát ž, její hygienické limity a postup jejich stanovení ÁST A Hygienické limity energetického výdeje p i práci s celkovou fyzickou zát ží Tabulka.

Více

Vliv přístroje SOMAVEDIC Medic na poruchy magnetických polí

Vliv přístroje SOMAVEDIC Medic na poruchy magnetických polí IIREC Dr. Medinger e.u. Mezinárodní institut pro výzkum elektromagnetické kompatibility elektromagnetická kompatibilita na biofyzikálním základě projektová kancelář v oboru ekologické techniky Ringstr.

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství Úloha KA03/č. 6: Určování polohy těžiště stabilometrickou plošinou Metodický pokyn pro vyučující se vzorovým protokolem Ing. Patrik

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 1. 2. týden 1. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 2 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

UČEBNÍ TEXTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE VADEMECUM. Zdravotní tělesná výchova (druhy oslabení) Blanka Hošková a kolektiv KAROLINUM

UČEBNÍ TEXTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE VADEMECUM. Zdravotní tělesná výchova (druhy oslabení) Blanka Hošková a kolektiv KAROLINUM UČEBNÍ TEXTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE VADEMECUM Zdravotní tělesná výchova (druhy oslabení) Blanka Hošková a kolektiv KAROLINUM VADEMECUM Zdravotní tělesná výchova (druhy oslabení) doc. PhDr. Blanka Hošková,

Více

Výpočet zatížení nápravy. Obecné informace o výpočtech zatížení náprav

Výpočet zatížení nápravy. Obecné informace o výpočtech zatížení náprav Obecné informace o výpočtech zatížení náprav Všechny typy provozu využívající nákladní vozidla vyžadují doplnění podvozku nákladního vozidla dodaného z výrobního závodu o určitou formu nástavby. Obecné

Více

> Kotníková ortéza Push ortho AFO NOVÝ! PUSH FOR FREEDOM. > push.eu

> Kotníková ortéza Push ortho AFO NOVÝ! PUSH FOR FREEDOM. > push.eu > Kotníková ortéza Push ortho AFO NOVÝ! PUSH FOR FREEDOM > push.eu > Kotníková ortéza Push ortho AFO PUSH AFO nabízí vynikající podporu při problémech se zdvihem nohy při chůzi. Inovativní konstrukce umožňuje

Více

9. Seznam příloh. Příloha č.1 Vyjádření etické komise

9. Seznam příloh. Příloha č.1 Vyjádření etické komise 9. Seznam příloh Příloha č.1 Vyjádření etické komise Příloha č.2 Informovaný souhlas Informovaný souhlas a poučení probanda Souhlasím s provedením diagnostického vyšetření a měření v laboratoři BEZ (biomechaniky

Více

Zkušenosti zkušební laboratoře ITC v oblasti zkoušení komponentů pro automobilový průmysl

Zkušenosti zkušební laboratoře ITC v oblasti zkoušení komponentů pro automobilový průmysl Zkušenosti zkušební laboratoře ITC v oblasti zkoušení komponentů pro automobilový průmysl 1. Úvod Naše laboratoř ITC divize 4 MESIT QM má dlouholetou tradici ve zkoušení komponentů pro leteckou techniku.

Více

ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ

ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Protetika a fyzioterapie po amputacích na horní končetině Jarmila Kristiníková Hana Sochorová

Více

Využití ergonomických CHECKLISTů v pracovním lékařství.

Využití ergonomických CHECKLISTů v pracovním lékařství. Využití ergonomických CHECKLISTů v pracovním lékařství. MUDr. Hana Lehocká, Ph.D. a kol. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Centrum zdravotnických služeb oddělení fyziologie a psychologie práce Prach

Více

Co by rodiče měli vědět o ploché noze, vtáčení špiček, ohnutých nohách a botách pro děti

Co by rodiče měli vědět o ploché noze, vtáčení špiček, ohnutých nohách a botách pro děti Co by rodiče měli vědět o ploché noze, vtáčení špiček, ohnutých nohách a botách pro děti Lynn T. Staheli, MD Ploché nohy Rodiče se znepokojují kvůli plochým nohám, ale...ploché nohy jsou normální u kojenců,

Více

www.rehabilitacenj.wz.cz

www.rehabilitacenj.wz.cz Co mohou mít společné bolesti hlavy, šíje, bederní páteře, bolesti kolen nebo kyčlí, křeče lýtek a chodidel, otoky nohou, deformity chodidel jako vbočený palec či kladívkové prsty? Špatně zvolená obuv,

Více

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST?

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST? TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST? ZDE APLIKUJEME -MD INJEKCE Kompletní řada certifikovaných zdravotnických středků terapii bolesti způsobené onemocněním pohybového a podpůrného aparátu. zmírnění bolesti

Více

Vliv přístroje Somavedic Medic na geopaticky podmíněné poruchy magnetického pole

Vliv přístroje Somavedic Medic na geopaticky podmíněné poruchy magnetického pole IIREC Dr. Medinger e.u. Mezinárodní institut pro výzkum elektromagnetické kompatibility Elektromagnetická kompatibilita na biofyzikálním základě projektová kancelář v oboru ekologické techniky Ringstr.

Více

Měření tíhového zrychlení matematickým a reverzním kyvadlem

Měření tíhového zrychlení matematickým a reverzním kyvadlem Úloha č. 3 Měření tíhového zrychlení matematickým a reverzním kyvadlem Úkoly měření: 1. Určete tíhové zrychlení pomocí reverzního a matematického kyvadla. Pro stanovení tíhového zrychlení, viz bod 1, měřte

Více

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA Definice rehabilitace Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje

Více

Protetika. Optimed I. ortopedická klinika LF MU v Brně. Z. Rozkydal

Protetika. Optimed I. ortopedická klinika LF MU v Brně. Z. Rozkydal Protetika Optimed I. ortopedická klinika LF MU v Brně Z. Rozkydal Výukový specialista: Doc. MUDr. Z. Rozkydal, Ph.D. Garant kurzu : doc. MUDr. Z. Rozkydal, Ph.D. Konkrétní výuka: Ortopedie a rehabilitace

Více

Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum jako učební text pro FTVS UK Sazba DTP Nakladatelství Karolinum První vydání, první dotisk

Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum jako učební text pro FTVS UK Sazba DTP Nakladatelství Karolinum První vydání, první dotisk Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 2. část Mgr. Jiřina Holubářová doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. Recenzenti: doc. MUDr. František Véle, CSc. MUDr. Jan Vacek, Ph.D. Vydala Univerzita Karlova v

Více

Funkční hýžďové svaly

Funkční hýžďové svaly Funkční hýžďové svaly uleví od bolesti a zvýší výkon TEXT: DAGMAR MOSTECKÁ, WWW.BEBALANCED.CZ CHCETE ZVÝŠIT VÝKONNOST, PŘI BĚHU LÉPE VYPADAT A JEŠTĚ ULEVIT KYČLÍM A ZÁDŮM? PAK SE NAUČTE SPRÁVNĚ ZAPOJOVAT

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - protahovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Obsah. Předmluva...13

Obsah. Předmluva...13 Obsah Předmluva...13 1 Pohyb jako základní projev života...17 1.1 Pohyb obecně...17 1.2 Pohybové chování...17 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 1.5 Psychomotorické

Více

KaVo PHYSIO 5007. Židle pro zubní praxi. Posezení pro všechny.

KaVo PHYSIO 5007. Židle pro zubní praxi. Posezení pro všechny. KaVo PHYSIO 5007. Židle pro zubní praxi Posezení pro všechny. Kolik židlí potřebuje zubní lékař? Konečně ta pravá pro moji postavu! Život člověka je se židlí úzce spjat. Sezení prostě patří k životu. Kolik

Více

41-54-H/002 Kovář a podkovář

41-54-H/002 Kovář a podkovář JEDNOTNÉ ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PRO ŠK. R. 2011/2012 41-54-H/002 Kovář a podkovář PŘÍLOHY Příloha 1 - Samostatná odborná práce - PODKOVÁŘSTVÍ A. ZADÁNÍ SAMOSTATNÉ ODBORNÉ PRÁCE (SOP) Samostatná odborná

Více

ABC-one studie 2010 Lokální spalování tuků

ABC-one studie 2010 Lokální spalování tuků ABC-one studie 2010 Lokální spalování tuků 1. Úvod Cílem studie bylo otestování účinků přístrojů "Slim Belly" a "Slim Back&Legs" na lokální spalování tuků a posouzení efektivnosti obou produktů. Studie

Více

Moment síly Statická rovnováha

Moment síly Statická rovnováha Moment síly Statická rovnováha Kopírování a šíření tohoto materiálu lze pouze se souhlasem autorky PhDr. Evy Tlapákové, CSc. Jedná se o zatím pracovní verzi, rok 2009 ZKRÁCENÁ VERZE Síla může mít rozdílný

Více

BERLE vs. CHODÍTKO. Srovnání kompenzačních pomůcek při odlehčení DK. Centrum léčebné rehabilitace Nemocnice Prostějov o. z. SMN a.s.

BERLE vs. CHODÍTKO. Srovnání kompenzačních pomůcek při odlehčení DK. Centrum léčebné rehabilitace Nemocnice Prostějov o. z. SMN a.s. BERLE vs. CHODÍTKO Srovnání kompenzačních pomůcek při odlehčení DK Mgr. David Lisický Mgr. Iveta Poláchová Centrum léčebné rehabilitace Nemocnice Prostějov o. z. SMN a.s. STANDARD POHYBOVÉHO REŽIMU U PACIENTŮ

Více

07.01 vozíky + příslušenství 07.01.01 mechanické vozíky 07.01.01.01 mechanické vozíky - základní

07.01 vozíky + příslušenství 07.01.01 mechanické vozíky 07.01.01.01 mechanické vozíky - základní Kategorizační strom zdravotnických prostředků viz http://szpcr.cz/aktuality/20130919.pdf doplněný o odborná kritéria (indikační omezení) vynechány preskripční omezení, množstevní a finanční limity, vlastnictví

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENI

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENI ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A ( 19 > POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENI (6i) (23) Výstavní priorita (22) Přihlášeno 20 11 80 (21) PV 7893-80 216 026 (П) (Bl) (51) Int Cl. 1 G 21 С 7/20

Více

Cvičte alespoň doma! 1. Spodní část přímého břišního svalu. 1.1. Přítahy kolen k trupu

Cvičte alespoň doma! 1. Spodní část přímého břišního svalu. 1.1. Přítahy kolen k trupu Cvičte alespoň doma! Každý začátek nového roku přináší prostor pro naplňování vytčených plánů a předsevzetí, mezi něž se pravidelně řadí i cvičení pro zlepšení postavy a snížení hmotnosti, jež si častěji

Více

Běhám, běháš, běháme

Běhám, běháš, běháme metodická PŘÍLOha ČaSOPISU ČaSPV POhyB Je život 1/2008 Příloha č. 43 Běhám, běháš, běháme Bc. Antonín Morávek Grafická úprava Olga Pokorná pohyb_2_08_priloha.indd 1 19.5.2008 13:59:42 Pohyb je život www.caspv.cz

Více

Zadání programu z předmětu Dynamika I pro posluchače kombinovaného studia v Ostravě a Uherském Brodu vyučuje Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.

Zadání programu z předmětu Dynamika I pro posluchače kombinovaného studia v Ostravě a Uherském Brodu vyučuje Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. Zadání programu z předmětu Dynamika I pro posluchače kombinovaného studia v Ostravě a Uherském Brodu vyučuje Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. Ze zadaných třinácti příkladů vypracuje každý posluchač samostatně

Více

Jménem celého našeho týmu Vás vítám na naší prezentaci týmového projektu. Petr Kolář, Jan Šír, Kristýna Juchelková, Jakub Vraný

Jménem celého našeho týmu Vás vítám na naší prezentaci týmového projektu. Petr Kolář, Jan Šír, Kristýna Juchelková, Jakub Vraný Jménem celého našeho týmu Vás vítám na naší prezentaci týmového projektu Petr Kolář, Jan Šír, Kristýna Juchelková, Jakub Vraný Měření a analýza polohy části těla v prostoru Petr Kolář, Jan Šír, Kristýna

Více

LABORATORNÍ ZKOUŠKY VZORKY LABORATORNÍ ZKOUŠKY. Postup laboratorních zkoušek

LABORATORNÍ ZKOUŠKY VZORKY LABORATORNÍ ZKOUŠKY. Postup laboratorních zkoušek LABORATORNÍ ZKOUŠKY Jednou z hlavních součástí grantového projektu jsou laboratorní zkoušky elastomerových ložisek. Cílem zkoušek je získání pracovního diagramu elastomerových ložisek v tlaku a porovnání

Více

Problém nefunkčního předstřiku

Problém nefunkčního předstřiku Problém nefunkčního předstřiku Sériová diagnostika nelhala Zákazník přivezl vozidlo s problémem, rozsvícení se kontrolky motoru při zvýšených otáčkách, jinak byl provoz vozidla v pořádku. Jednalo se o

Více

Manuál k obsluze simulátoru KKK ELO 2011 pro studenty, popis laboratorní úlohy

Manuál k obsluze simulátoru KKK ELO 2011 pro studenty, popis laboratorní úlohy Manuál k obsluze simulátoru KKK ELO 2011 pro studenty, popis laboratorní úlohy 1. Koncepce simulátoru a řídicího systému Uspřádání testovacího zařízení je navrženo tak, aby bylo možné nezávisle ovládat

Více

Tabulka závažných poškození

Tabulka závažných poškození Garance nejvyššího plnění z trvalých následků úrazu Tabulka závažných poškození Verze 04/2015 S pojištěním od nemusíte sledovat, kdo nabízí vyšší plnění. Díky garanci nejvyššího plnění pro závažná poškození

Více

Kinetická analýza. jak staticky tak dynamicky a určit situaci, která způsobuje krajní momenty a síly.

Kinetická analýza. jak staticky tak dynamicky a určit situaci, která způsobuje krajní momenty a síly. Kinetická analýza umožňuje určit velikost sil a momentů působících na kloub, které jsou vyvozeny vahou těla působením svalů kladením odporu měkkých tkání vně aplikovaným zatížením jak staticky tak dynamicky

Více

Polohování pacientů po CMP podle Bobath konceptu

Polohování pacientů po CMP podle Bobath konceptu Polohování pacientů po CMP podle Bobath konceptu Mikula J, Müllerová N. Prevence dekubitů. Praha: Grada Publishing, 2008. Polohování pacienta po cévní mozkové příhodě (CMP) je velmi důležité a mělo by

Více

7. Analýza pohybu a stupňů volnosti robotické paže

7. Analýza pohybu a stupňů volnosti robotické paže 7. Analýza pohybu a stupňů volnosti robotické paže Úkoly měření a výpočtu ) Změřte EMG signál, vytvořte obálku EMG signálu. ) Určete výpočtem nutný počet stupňů volnosti kinematického řetězce myoelektrické

Více

S námi uděláte krok správným směrem

S námi uděláte krok správným směrem CS S námi uděláte krok správným směrem Jak jsou na tom vaše chodidla? Stav nohou se často mění pomalu a riziko problémů se navyšuje s věkem. Mezi obvyklé problémy nohou patří problémy s kůží a nehty, a

Více

Experimentální hodnocení bezpečnosti mobilní fotbalové brány

Experimentální hodnocení bezpečnosti mobilní fotbalové brány ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky Odbor mechaniky a mechatroniky Název zprávy Experimentální hodnocení bezpečnosti mobilní fotbalové brány

Více

ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ

ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ MUDr. Boris Živný ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ Fyziologické předpoklady pro výkonnostní jachting Vývojové aspekty juniorských výkonnostních

Více

Dokonalá vyváženost stability a dynamiky.

Dokonalá vyváženost stability a dynamiky. Dokonalá vyváženost stability a dynamiky. Lidé rádi dělají věci po svém to je přirozené. Nechci být omezen nastavenou rychlostí chůze nebo tím, že musím opravdu pomalu měnit směr. Chci se pohybovat volně,

Více

METODIKA SZP ČR. k Číselníku zdravotnických prostředků SZP ČR

METODIKA SZP ČR. k Číselníku zdravotnických prostředků SZP ČR METODIKA SZP ČR k Číselníku zdravotnických prostředků SZP ČR Tato metodika nahrazuje platnou Metodiku VZP ČR vydanou k Úhradovému katalogu VZP - ZP v části pro skupinu 05 ORTOPEDICKO PROTETICKÉ POMŮCKY

Více

Příloha č. 1 Ukázka cvičení dle Ludmily Mojžíšové

Příloha č. 1 Ukázka cvičení dle Ludmily Mojžíšové Příloha č. 1 Ukázka cvičení dle Ludmily Mojžíšové Výchozí poloha: leh pokrčmo, kolena a chodidla asi 20 cm od sebe, paže volně podél těla Průběh: přitisknout bederní páteř, aktivace přímého břišního svalů

Více

Obr. 3 Postranní vazy (Gross, Fetto, Rosen, 2005) (Gross, Fetto, Rosen, 2005)

Obr. 3 Postranní vazy (Gross, Fetto, Rosen, 2005) (Gross, Fetto, Rosen, 2005) I. Anatomie kolenního kloubu Obr. 1 Pohled na kloubní plochu tibie s menisky (Drugová, Kolář, 1974) Obr. 2 Zkřížené vazy Obr. 3 Postranní vazy (Gross, Fetto, Rosen, 2005) (Gross, Fetto, Rosen, 2005) Obr.

Více

1. 4. týden. Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí)

1. 4. týden. Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí) 1. 4. týden Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí) - nožičky skrčené pod bříškem - úhel rozkročení je 90 (stehna svírají úhel 90 ) - skrčené nožičky a kolena směřují do stran

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

Náhradní ohybová tuhost nosníku

Náhradní ohybová tuhost nosníku Náhradní ohybová tuhost nosníku Autoři: Doc. Ing. Jiří PODEŠVA, Ph.D., Katedra mechaniky, Fakulta strojní, VŠB - Technická univerzita Ostrava, e-mail: jiri.podesva@vsb.cz Anotace: Výpočty ocelových výztuží

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU Cílem 1. části je pochopení teoretických východisek pro úspěšnou aplikaci principů metody v praxi. Znát všechny facilitační prvky (procedury) a jejich praktické

Více

TYPY KLOUBNÍCH SPOJENÍ

TYPY KLOUBNÍCH SPOJENÍ BIOMECHANIKA KLOUBY TYPY KLOUBNÍCH SPOJENÍ SYNARTRÓZA VAZIVO (syndesmóza) sutury ligamenta KOST (synostóza) křížové obratle CHRUPAVKA (synchondróza) symfýza SYNOVIÁLNÍ (diartróza) 1-5 mm hyalinní chrupavka

Více

Katalog výrobků Ortopedické protetiky

Katalog výrobků Ortopedické protetiky Katalog výrobků Ortopedické protetiky Trupové ortézy Končetinové ortézy Vertikalizační stojan Ortopedické vložky Protézy horních a dolních končetin Úpravy a opravy ortéz a protéz Protetické úpravy a opravy

Více

HODNOCENÍ ROZDÍLNÝCH REŽIMŮ PŘI PROCESU SPALOVÁNÍ

HODNOCENÍ ROZDÍLNÝCH REŽIMŮ PŘI PROCESU SPALOVÁNÍ HODNOCENÍ ROZDÍLNÝCH REŽIMŮ PŘI PROCESU SPALOVÁNÍ Radim Paluska, Miroslav Kyjovský V tomto příspěvku jsou uvedeny poznatky vyplývající ze zkoušek provedených za účelem vyhodnocení rozdílných režimů při

Více

Historický přehled měření rušivých vlivů železničních vozidel na zabezpečovací zařízení

Historický přehled měření rušivých vlivů železničních vozidel na zabezpečovací zařízení Ing. Karel Stoll CSc. Praha Historický přehled měření rušivých vlivů železničních vozidel na zabezpečovací zařízení 1 Důvody vzniku měření rušivých vlivů Modernizace hnacích vozidel v sedmdesátých letech

Více

MUDr. Richard Smíšek MUDr. Kateřina Smíšková MUDr. Zuzana Smíšková

MUDr. Richard Smíšek MUDr. Kateřina Smíšková MUDr. Zuzana Smíšková MUDr. Richard Smíšek MUDr. Kateřina Smíšková MUDr. Zuzana Smíšková Páteř vytváří v průběhu chůze dvě S křivky, které se střídají Skolióza má jednu S křivku, která se při chůzi prohlubuje Oslabení řetězce

Více

REKONSTRUKCE REGULOVANÝCH POHONŮ VÁLCOVACÍ LINKY TANDEM NA VŠB-TU FMMI OSTRAVA

REKONSTRUKCE REGULOVANÝCH POHONŮ VÁLCOVACÍ LINKY TANDEM NA VŠB-TU FMMI OSTRAVA REKONSTRUKCE REGULOVANÝCH POHONŮ VÁLCOVACÍ LINKY TANDEM NA VŠB-TU FMMI OSTRAVA Václav Sládeček, Pavel Hlisnikovský, Petr Bernat *, Ivo Schindler **, VŠB TU Ostrava FEI, Katedra výkonové elektroniky a elektrických

Více

Ergonomie a stres Ergonomická optimalizace ve výrobě

Ergonomie a stres Ergonomická optimalizace ve výrobě Praha 14.10.2015 Ergonomie a stres Ergonomická optimalizace ve výrobě Anna Pilcová 1 Zaměstnanci představují největší potenciál firmy. Čím lépe pracují, tím lépe pracuje i firma. 2 Lidé nikoliv stroje

Více

ORTOPEDICKÉ VADY NOHOU

ORTOPEDICKÉ VADY NOHOU ORTOPEDICKÉ VADY NOHOU - dělíme na získané a vrozené Vrozené vady nohou Kososvislá noha (pes equinovarus) : noha vtočená dovnitř měkké tkáně a hlavně vazy jsou zkráceny na vnitřní straně a v plosce chůze

Více

NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI. Klíčová slova - periprostetická zlomenina, osteosyntéza, svorková dlaha.

NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI. Klíčová slova - periprostetická zlomenina, osteosyntéza, svorková dlaha. NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI L. Pleva, R. Madeja, M. Šír Traumatologické centrum FNsP Ostrava Souhrn Autoři ve svém sdělení uvádějí možnosti léčby periprostetických

Více

Tématický plán: Teorie - Tělesná zdatnost. Držení těla Praxe - Rozvoj pohyblivosti a síly paží. Příklad povinné rozcvičky Doporučená literatura

Tématický plán: Teorie - Tělesná zdatnost. Držení těla Praxe - Rozvoj pohyblivosti a síly paží. Příklad povinné rozcvičky Doporučená literatura 3. lekce Tématický plán: Teorie - Tělesná zdatnost. Držení těla Praxe - Rozvoj pohyblivosti a síly paží. Příklad povinné rozcvičky Doporučená literatura 1. TĚLESNÁ ZDATNOST Tělesná zdatnost v moderním

Více

Možnosti fyzioterapie u pacientů s míšním poraněním v subakutní fázi v průběhu hospitalizace na spinální jednotce

Možnosti fyzioterapie u pacientů s míšním poraněním v subakutní fázi v průběhu hospitalizace na spinální jednotce Možnosti fyzioterapie u pacientů s míšním poraněním v subakutní fázi v průběhu hospitalizace na spinální jednotce Klinika úrazové chirurgie a spinální jednotka FN Brno Hana Jakšová Pacienti po poranění

Více

KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK KLIK S ROZPAŽENÍM. Lze provádět od 2. týdne. Lze provádět od 7. týdne

KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK KLIK S ROZPAŽENÍM. Lze provádět od 2. týdne. Lze provádět od 7. týdne KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK POČET OPAKOVÁNÍ 0 INTENZITA střední Lze provádět od. týdne Začněte na všech čtyřech, pak přeneste váhu vpřed, tak, aby byla téměř celá na pažích. Pokrčte a překřižte nohy.

Více

Vítejte. ve společnosti ZEN S.A.

Vítejte. ve společnosti ZEN S.A. Vítejte ve společnosti ZEN S.A. ZEN - volnoběžné řemenice Technická prezentace ZEN - volnoběžné řemenice Technická prezentace PŘEHLED Konstrukční charakteristika Benchmarking Představení produktu Ověřovací

Více

Postup řešení a průběžné výsledky úkolu: Posuzování pracovní zátěže u onemocnění bederní páteře

Postup řešení a průběžné výsledky úkolu: Posuzování pracovní zátěže u onemocnění bederní páteře Konzultační den odd. Pracovního lékařství 4/2015 Postup řešení a průběžné výsledky úkolu: Posuzování pracovní zátěže u onemocnění bederní páteře MUDr. Jana Hlávková Ing. Petr Gaďourek Ing. Tomáš Lebeda

Více

Měření geometrie náprav

Měření geometrie náprav FWA 4630 měření geometrie podvozku, pro všechna osobní a lehká užitková vozidla Unikátní pojetí 3D měření geometrie silničních vozidel. FWA 4630 disponuje všemi výhodami běžnými pro 3D technologii. Měření

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

A:Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce B:Cejchování deformačního manometru závažovou pumpou C:Diferenciální manometry KET/MNV (5.

A:Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce B:Cejchování deformačního manometru závažovou pumpou C:Diferenciální manometry KET/MNV (5. A:Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce B:Cejchování deformačního manometru závažovou pumpou C:Diferenciální manometry KET/MNV (5. cvičení) Vypracoval : Martin Dlouhý Osobní číslo : A08B0268P A:Měření

Více

Jednotlivé části mohou být přidávány či odebírány podle potřeb rostoucího klienta jak co se týče sezení, tak i funkce a/nebo velikosti.

Jednotlivé části mohou být přidávány či odebírány podle potřeb rostoucího klienta jak co se týče sezení, tak i funkce a/nebo velikosti. Sedací systém Jay Fit Sunrise Medical Training and Education Programs Nastavitelný tvarovaný sedací program Jay Fit Nastavitelný tvarovaný sedací program Jay Fit Nastavitelný tvarovaný sedací program Jay

Více

Projekt ŠABLONY NA GVM registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ III-2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Projekt ŠABLONY NA GVM registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ III-2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Projekt ŠABLONY NA GVM registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 III-2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 1. Mechanika 1. 6. Energie 1 Autor: Jazyk: Aleš Trojánek čeština Datum vyhotovení:

Více

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE)

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE) Laboratorní cvičení z předmětu "Kontrolní a zkušební metody" Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE) Zadání: Na základě výsledků tahové zkoušky podle norem ČSN EN ISO 527-1 a ČSN EN ISO 527-3 analyzujte

Více

Baterie posilovací. Regionální akademie Pardubického kraje

Baterie posilovací. Regionální akademie Pardubického kraje Baterie posilovací Regionální akademie Pardubického kraje Vypracoval: Mgr. Tomáš Hák, Radek Baťa Dis. V Pardubicích 18.11.2016 Kontakt: tomashak@seznam.cz, bata.radek@seznam.cz Tento dokument je majetkem

Více

Podmínky ochrany zdraví při práci

Podmínky ochrany zdraví při práci Podmínky ochrany zdraví při práci únosné doby práce aklimatizovaného a neaklimatizovaného zaměstnance při práci na nevenkovním či venkovním pracovišti zátěž teplem či chladem a ztráta tekutin 48 Vážené

Více

OptiCare. Optimální terapeutická péče

OptiCare. Optimální terapeutická péče OptiCare Optimální terapeutická péče Integrovaná matrace pro Nová, chytrá technologie pro prevenci dekubitů 90% dekubitů se lze vyhnout* 2 *EPUAP, Declaration of Rio, říjen 2011 JIP Maximální prevence

Více

Programové možnosti. Ukázka monoski a sledgehokeje

Programové možnosti. Ukázka monoski a sledgehokeje Programové možnosti Ukázka monoski a sledgehokeje - Části skořepina, nosná konstrukce, lyže/nože, stabilizátory/hokejky - Základní ukázka: sed, náklon, podpora stabilizátorů vše s dopomocí Sportovní vozíky

Více

Kalibrace měřiče KAP v klinické praxi. Martin Homola Jaroslav Ptáček

Kalibrace měřiče KAP v klinické praxi. Martin Homola Jaroslav Ptáček Kalibrace měřiče KAP v klinické praxi Martin Homola Jaroslav Ptáček KAP kerma - area product kerma - area produkt, je používán v dozimetrii pacienta jednotky (Gy * m 2 ) kerma - area produkt = plošný integrál

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více

VÝUSTĚ S VÍŘIVOU KOMOROU EMCO TYPU WKD 381

VÝUSTĚ S VÍŘIVOU KOMOROU EMCO TYPU WKD 381 VÝUSTĚ S VÍŘIVOU KOMOROU EMCO TYPU WKD 8 OBLASTI POUŽITÍ FUNKCE ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ Výustě s vířivou komorou WKD 8 Typ WKD 8 je vysoce induktivní vířivá výusť se čtvercovou čelní maskou a s vnitřní vířivou

Více

MOTION. 100 kg. 5 let záruka

MOTION. 100 kg. 5 let záruka MOTION elektricky Výškově stavitelné stoly +5 100 kg certifikace EU 5 let záruka snadná montáž nosnost 100 kg elektricky pohon HOBIS MOTION Stoly, které se vám dokáží přizpůsobit. HOBIS MOTION vám nabízí

Více

Lidská páteř (aneb trocha anatomie)

Lidská páteř (aneb trocha anatomie) Zdravá záda a správné dýchání doma i ve škole Dagmar Dupalová, Kateřina Neumannová, Martina Šlachtová -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ

ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ (1.1, 1.2 a 1.3) Ing. Pavel VYLEGALA 2014 Rozdělení snímačů Snímače se dají rozdělit podle mnoha hledisek. Základním rozdělení: Snímače

Více

pokud nelze použít zhotovené zdravotnické prostředky; mechanická ochrana, stabilizace, fixace, korekce v daném segmentu těla; ne pro lehká postižení

pokud nelze použít zhotovené zdravotnické prostředky; mechanická ochrana, stabilizace, fixace, korekce v daném segmentu těla; ne pro lehká postižení VYSVĚTLIVKY dohoda v rámci PS dohoda v rámci KS ROZHODNUTÍ MZ v důsledku nedohody v rámci PS a následné nedohody u KS Kategorizační strom 04.09.01 ortézy pro hlavu a krk - individuálně 04.09.01.01 ortézy

Více

3 základní kapitoly : Vývojová kineziologie ontogenetický vývoj člověka Diagnostika Terapeutický systém

3 základní kapitoly : Vývojová kineziologie ontogenetický vývoj člověka Diagnostika Terapeutický systém Základy Vojtovy metody 3 základní kapitoly : Vývojová kineziologie ontogenetický vývoj člověka Diagnostika Terapeutický systém Předmět: Metody kinezioterapie, 3Bc, ZS Téma: Základy Vojtovy metody Zounková,

Více

5. VDI4707 2009. Tab. 2: Spektrum zatížení dle VDI4707: Zatížení v % jmen. zatížení Množství jízd v % 0 % 50 % 25 % 30 % 50 % 10 % 75 % 10 % 100 % 0 %

5. VDI4707 2009. Tab. 2: Spektrum zatížení dle VDI4707: Zatížení v % jmen. zatížení Množství jízd v % 0 % 50 % 25 % 30 % 50 % 10 % 75 % 10 % 100 % 0 % 5. VDI4707 2009 VDI4707 určuje velikost potřebného výkonu v klidovém stavu (všech komponentů) a tzv. specifickou spotřebu jízdy (účinnost jízdy). A výsledná známka je vypočítána z těchto dvou hodnot v

Více

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza DEFORMITY PÁTERE Obsah prednášky Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza Detská kyfóza (školní kulatá záda) Prícina:

Více