ODBORNÉ KURZY a ZÁJMOVÉ KURZY pro veřejnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODBORNÉ KURZY a ZÁJMOVÉ KURZY pro veřejnost"

Transkript

1 KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ Školicí středisko JMA Jihlava, Pávovská 15b Centrum odborného vzdělávání ve státní správě a samosprávě PRŮBĚŽNÉ VZDĚLÁVÁNÍ, vzdělávání starostů, členů zastupitelstev, vedoucích příspěvkových organizací, vedoucích škol Obnovy a rozvoje venkova a Svazků obcí, úředníků a státní správy VZDĚLÁVÁNÍ podnikatelů a jejich zaměstnanců, občanských sdružení, příspěvkových organizací ODBORNÉ KURZY a ZÁJMOVÉ KURZY pro veřejnost

2 VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDSTAVITELŮ OBCÍ Pro vstupní vzdělávání starostů, místostarostů a členů zastupitelstev obcí a měst je počítáno s rozsahem 60 vyučovacích hodin a vzdělávací program je rozdělen do devíti závazných modulů. Program je rozšířen o vzdělávací moduly, které jsou koncipovány stejně jako pro nové úředníky. Zákon č. 312/2002 Sb., o vzdělávání úředníků veřejné správy a územně samosprávných celků sice neřeší vstupní vzdělávání starostů, místostarostů a členů zastupitelstev, přesto se domníváme, že je toto vzdělávání i pro ně velmi důležité, neboť vstupují volbou do veřejné správy, která je již v dnešní době velmi složitá a je třeba podat pomocnou ruku. Součástí vzdělávacího programu jsou i praktická cvičení a workshopy. znalost zákona o obcích a jeho uplatnění v praxi znalost vedení agendy obce a úřadu znalost řízení jednání Rady, zastupitelstva metodiku přípravy obecně závazných vyhlášek a záměrů obcí význam jednacího řádu zastupitelstev organizační směrnici OÚ psychologické minimum vystupování starosty a místostarosty při jednáních úprava písemností základní znalost anglického jazyka a domluvení se anglicky Odesláním přihlášky prostřednictvím u nebo České pošty s.p. jste automaticky zařazeni do příslušného vzdělávacího programu a přijetí přihlášky potvrzujeme na základě Vašeho požadavku. Závazná přihláška má charakter kupní smlouvy a zavazuje zájemce k úhradě účastnického poplatku předem na účet COV. Poplatek se nevrací, je možné vyslat náhradníka. Pokud se vzdělávací program neuskuteční, bude poukázaná platba vrácena plátci nebo bude dohodnut náhradní termín, popřípadě nabídnuta jiná vzdělávací akce. Účastník obdrží zpravidla (dle typu semináře nebo kurzu) vytištěnou prezentaci nebo CD s prezentací, texty metodických pokynů, popř. vzorů. O absolvování vstupního vzdělávání obdrží účastník na závěr osvědčení. V případě účasti na neakreditovaném školení, bude na osvědčení uvedeno neakreditovaná akce. 2

3 KURZ *AKTUÁLNÍ MINIMUM PRO PŘEDSTAVITELE OBCÍ A MĚST 10 seminářů - celkem 72 hodin začínajícím starostům obcí, místostarostům obcí, členům rad a členům zastupitelstev obcí. Marcela Nekvapilová, Marie Schillerová, Ing. Marie Fižová a další - seznámení se zákonem o obcích a jeho záludnostmi - obecně závazné vyhlášky obcí, odpovědnost za vydávání, vady a rušení záměry, nařízení, etický kodex - úřední deska, webové stránky, datové schránky - psychologie osobnosti a image představitele obce - vedení jednání zastupitelstva obce, rady, neveřejné zasedání, jednací řád - veřejné zakázky podle u. 137/2006Sb., a po novele zákona - občanské a společenské události, obřady, vedení kronik, pamětní knihy, vítání, svatby,obecní periodika, projevy, vhodnost oblečení, vystupování, spol.etiketa - správní řád v činnosti obecního úřadu - zákon o střetu zájmů, ochrana osobních údajů - hospodaření obce v kostce dlouhodobé plány, rozpočet, rozpočtová pravidla ÚSC, účetní reforma ÚSC, - platební předpisy pro zaměstnance obcí, pracovně právní otázky podle Zákoníku práce, zákon o úřednících - vnitřní směrnice ÚSC a příspěv. Organizací, jejich tvorba, význam - stres a zvládání zátěžových situací - vymáhání pohledávek z místních daní podle daňového zákona, - náplň činnosti výborů obcí kontrolní a finanční - úprava písemností, vzory psaní úřadních dokumentů, užívání razítek Součástí každého semináře je poskytnutí metodického materiálu a diskuse na dané téma. Po absolvování celého kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu. na jednotlivé semináře je možné po dohodě s lektorem vyslat i úředníky úřadů Cena celého kurzu: Kč /účastník VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDSTAVITELŮ OBCÍ A MĚST V KOSTCE kurz obsahuje 4 semináře představitelům obcí a měst Marcela Nekvapilová, Marie Schillerová, kurz je určen pro stávající představitele obcí s praxí, formou workshopů budou seznámení s aktuálními novelami zákonů, co je image a jak se tvoří, profesní prezentace, komunikace s médii v krizových situacích na úřadě, etiketa a základy společenské obratnosti Kč/účastník 3

4 VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTEV OBCÍ, ČLENŮ RAD A VÝBORŮ OBCÍ Připravujeme dle požadavků jednotlivých úřadů semináře pro zaměstnance, úředníky a volené představitele obcí a měst. VSTUPNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADŮ Vstupní vzdělávání je určeno novým začínajícím úředníkům územně samosprávných celků, kteří prvně vstupují do veřejné správy. Je definováno v 19 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územněsamosprávných celků. Jedná se tedy o vzdělávání, jehož cílem je získání informací a znalostí formou úvodu do problematiky veřejné správy. Dle výše citovaného zákona vstupní vzdělávání zahrnuje: a) znalost základů veřejné správy, zvláště obecných zásad organizace a činnosti veřejné správy a územně samosprávných celků, základy veřejného práva, veřejných financí, evropského správního práva, práv a povinnosti a pravidel etiky úředníka. b) základní dovednosti a návyky potřebné pro výkon správních činností c) znalosti základů užívání informačních technologií d) základní komunikační, organizační a další dovednosti vztahující se k jeho pracovnímu zařazení Pro vstupní vzdělávání úředníků je stanoveno dle 35 zákona č. 312/2002 Sb., optimální rozsah 40 vyučovacích hodin a vzdělávací program je rozdělen na devět závazných modulů. Program je rozšířen o vzdělávací moduly, které jsou koncipovány tak, aby úředník získal komplexní informaci o veřejné správě včetně jejího začlenění do evropských struktur Cena jednotlivých vzdělávacích modulů je Kč/účastník Cena celého vzdělávacího kurzu je Kč/ účastník V případě přihlášení z jednoho OÚ více úředníků - cena celého kurzu je Kč za účastníka. Vstupní vzdělávání po dohodě pořádáme ve školicím středisku JMA Jihlava. termíny jednotlivých vzdělávacích modulů kurzu budou upřesněny. I. termín: listopad 2014 únor 2015 II. termín: březen 2015 květen 2015 *AKTUÁLNÍ I. vzdělávací modul PRÁVO 8 hodin specialista na danou problematiku 4

5 Úvod do studia práva, tvorba právních předpisů a norem, základy ústavního práva a státovědy, základy správního práva, základy hospodářského a finančního práva, civilněprávní a trestněprávní odpovědnost ve veřejné správě, kontrola ve veřejné správě II. vzdělávací modul VEŘEJNÁ SPRÁVA V ČR 6 hodin Marcela Nekvapilová, Marie Schillerová veřejná správa v ČR, veřejná politika, reformní procesy ve veřejné správě v ČR, občan a veřejná správa, etický kodex veřejné správy III. vzdělávací modul ORGANIZACE A ŘÍZENÍ SPRÁVNÍHO ÚŘADU 8 hodin Marcela Nekvapilová legislativní vymezení správního úřadu (zákon o obcích, krajích a hl.m. Praze; organizační řád, status správního úřadu a další konkrétní předpisy; spisový řád, vedení protokolu, elektronické zpracování dokumentů, spisová služba a archivace; praktické znalosti a dovednosti (vyplňování různých tiskopisů); zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně zákonů IV. vzdělávací modul VEŘEJNÁ EKONOMIKA A FINANCE 8 hodin Ing. Alena Kučerová, specialisté na danou problematiku základní pojmy ekonomie veřejného sektoru; základní pojmy veřejných financí; veřejné rozpočty- tvorba, schvalovací procesy, finanční řízení, analýza a kontrola; problematika korupce ve veřejné správě a jejímu předcházení V. vzdělávací modul INFORMATIKA 6 hodin specialista na danou problematiku základy počítačové gramotnosti MS WORD,EXCEL; Internet MS Explorer, elektronická pošta, práce s informacemi; informační systémy ve veřejné správě; ochrana dat v elektronické podobě 5

6 VI.vzdělávací modul BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 4 hodiny specialisté na danou problematiku bezpečnost a ochrana zdraví při práci; povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnanců; pracoviště, pracovní prostředí, prevence; organizace práce a pracovní postupy z hlediska bezpečnosti práce; životní prostředí a jeho ochrana VII. vzdělávací modul PSYCHOLOGICKÉ MINIMUM 2 x 8 hodin Marcela Nekvapilová, Marie Schillerová, specialisté na danou problematiku I. komunikační dovednosti a kultura vystupování; stres a zvládání zátěžových situací; trénink řešení konfliktních situací; II. vystupování na veřejnosti VIII. vzdělávací modul ZÁKON O OBCÍCH V PRAXI 8 hodin Marcela Nekvapilová rozbor zákon o obcích. a jeho uplatnění v praxi; znalost vedení agendy obce a obecního úřadu; řízení jednání rady a zastupitelstva; význam jednacího řádu v činnosti zastupitelstev; organizační směrnice OÚ; metodika přípravy obecně závazných vyhlášek obcí a záměrů obcí IX. vzdělávací modul ÚPRAVA PÍSEMNOSTÍ 8 hodin Marie Schillerová, organizace administrativy; zvládnutí normy ČSN , česká gramatika a stylistika, organizace práce sekretariátu, vedení podatelny úřadu, efektivní telefonování, manipulace s písemnostmi, používán í úředních razítek, používání memorand 6

7 Další vzdělávání úředníků Zvýšení kvality veřejných služeb na úřadě Vzdělávání v rámci projektů ESF OP Lidské zdroje a zaměstnanost - pro zaměstnance a úředníky městských a obecních úřadů *AKTUÁLNÍ - tvorba rozpočtu finanční řízení města v období krize úvod do tématu Bencharking učení se od druhých metoda BSC strategie plánování, zlepšení přehlednosti a vyváženosti - nákupní procesy správa majetku optimalizace procesu nákupu a jeho řízení, současný stav řízení, stav interních směrnic, procesní role pracovní náplně, řízení dodavatelsko odběratelských vztahů, hodnocení dodavatelů jako pomocný nástroj nákupu, strategie realizace úspěšného výběrového řízení, tok dokumentů přehlednost nákupu, elektronické schvalování - řízení cash flow a rozpočtování zaměřené na veřejnou správu Majetkoprávní vztahy, nakládání s majetkem, hospodaření, evidence Řízení majetku a cash flow - oběžný majetek, zjišťování CF, peněžní příjmy, výdaje; zvyšování CF Základ řízení a finanční analýza, Tendová analýza, Pyramidová analýza, Controling - schopnost orientace zákazníka úřadu na legislativu K jednotlivým tématům je na závěr diskuse, metodika a CD, certifikát 4 dny, jednotlivé bloky je možné rozložit do 2 4 týdnů Marcela Nekvapilová a další odborníci za celý kurz dohodou ETICKÝ KODEX ÚŘEDNÍKA tel , úředníkům státní správy Marcela Nekvapilová a Marie Schillerová, odborník na danou tématiku vymezení jasných pravidel pro úředníky a zaměstnance veřejné správy, střet soukromého zájmu se zájmem občanů jak se v této situaci zachovat, minimalizace korupčního jednání = protikorupční prevence dodržování etických zásad, uplatnitelnost a vymahatelnost základní práva a povinnosti zaměstnanců podle Zákoníku práce a pracovního řádu Veřejná činnost, mlčenlivost, nakládání se svěřenými prostředky 7

8 Základní pravidla společenského chování v pracovním styku, společenská významnost, etika pracovní korespondence, telefonování, y Kč /účastník DIPLOMATICKÝ PROTOKOL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ *NOVINKA jednodenní seminář představitelům obcí, představitelům úřadů, úředníkům Marie Schillerová obecné zákony společenské etikety, běžné i zvláštní slavnostní příležitosti, základní prvky obecného chování, specifické a atypické situace a společenská etiketa, optimální reagování na situace nenadálé a obtížné. 900 Kč/účastník PŘEHLED ODBORNÝCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ SPRÁVNÍ ŘÁD dvoudenní kurz Marcela Nekvapilová, specialista na danou problematiku získání orientace v novém správním řádu, zásady činnosti správních orgánů, správní řízení, účastníci řízení, rozhodnutí, odvolací řízení, exekuce, správní orgány, veřejnoprávní smlouvy, přímá odpovědnost za plnění nového správního řádu představiteli samosprávy v přenesené působnosti Kč/účastník ÚPRAVA ÚŘEDNÍCH DOKUMENTŮ tel , starostům obcí, pracovníkům obec.úřadů Marie Schillerova, specialista na danou problematiku orientace v písemnostech dle ČSN a používání písemností v praktické činnosti. Česká gramatika, stylistika, organizace podatelny, elektronická pošta, efektivní telefonování, základy manipulace s písemnostmi. Písemnosti v činnosti obce a obec.úřadu, ukázka vzorů úředních dopisů. 800 Kč/účastník VNITŘNÍ SMĚRNICE V ÚSC A PO *AKTUÁLNÍ Přednáší tel , starostům obcí, účetním a tajemníkům OÚ Marcela Nekvapilová řády, směrnice, pokyny, vzorové vnitřní směrnice- oběh účet. Dokladů, účtový rozvrh ÚSC, účtový rozvrh PO, používání motorových vozidel a zajištění dopravy, stanovení odpisového plánu v PO, hospodaření s prostředky na pohoštění a dary, řídící kontrola PO, směrnice pro 8

9 hospodaření s majetkem PO, zásady pro tvorbu dohadných položek v ÚSC, zásady nakládání s pohledávkami, tvorba a čerpání opravných položek v ÚSC, 900 Kč/účastník VEŘEJNÉ ZAKÁZKY *AKTUÁLNÍ tel , Marcela Nekvapilová, specialista na danou problematiku zadávání zakázek dle z. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, včetně novelizovaných změn, zadávání zakázek malého rozsahu mimo režim zákona, podlimitní veřejné zakázky,. pravidla k zadávání zakázek a jejich účelovost. Povinnosti veřejného zadavatele- uveřejňování smluv včetně jejich dodatků v registru centrálního zadavatele doručování prostřednictvím datové schránky, nové povinnosti dodavatelů. Smluvní podmínky v návaznosti na uzavírání smluv dle nového občanského zákoníku. Důsledky chybného postupu při zadávání zakázek, Kč/účastník METODIKA PRACOVNÍ PROBLEMATIKY V ÚSC tel.,fax , starostům obcí, účetním, personalistům Marcela Nekvapilová Přijímání pracovníků včetně jejich zařazení podle pracovních činností náplně a povinnosti dle ZP a zákona o obcích, pojištění. Moderní postupy ve vedení lidí, sociální fond a jeho použití, různé vzory náplní práce, činností, dohody 900 Kč / účastník KOMUNIKACE S MÉDII V KRIZOVÝCH SITUACÍCH NA ÚŘADĚ tel.,fax , představitelům obcí Marie Schillerová, odborník na danou tématiku pohled do zákulisí mediální scény, pravidla pro vystoupení v rozhlase, televizi, telefonický hovor, jak pracují novináři komunikace s nimi, příklady krizí a jejich následná komunikace, jak odrážet útoky médii, jak odvést pozornost médií od nepříjemného tématu, praktické cvičení 900 Kč / účastník POVINNOSTÍ OBCÍ PŘI NAKLÁDÁNÍ S OBECNÍM MAJETKEM PODLE ZÁKONA O OBCÍCH *AKTUÁLNÍ tel.,fax , jednodenní seminář starostům obcí, účetním, Marcela Nekvapilová obecně k zákonným povinnostem obce při nakládání s obec.majetkem, záměr obce disponovat s nemovitým majetkem, rozhodnutí o majetkové dispozici 9

10 uzavření smlouvy, specifické situace při nakládání s obec.majetkem, kontrolní mechanismy obecných dispozic 900 Kč/účastník METODIKA K VNITŘNÍMU PŘEDPISU O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH *AKTUÁLNÍ tel.,fax , starostové obcí, účetní obcí a příspěvkové organizace Marcela Nekvapilová Jak sestavit vnitřní předpis o cestovních náhradách, cestovní náhrady pro zaměstnance OÚ, pro volené členy ZO, druhy cestovních náhrad, náhrady jízdních výdajů, jak lze používat soukromé vozidlo ke služeb.účelům. 900 Kč/účastník MÍSTNÍ POPLATKY A JEJICH VYMÁHÁNÍ DLE DAŇOVÉHO ŘÁDU tel.,fax , *AKTUÁLNÍ jednodenní seminář představitelé obcí, účetním obec./měst. úřadů, Marcela Nekvapilová zákon o místních poplatcích, povinnosti obecní/městský úřad jako správce poplatku, obsah Vyhlášky k zavedení poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů, postupy při vymáhání, odvolání, kdy je třeba použít autoremeduru, daňová exekuce, vzory podání 900 Kč/účastník PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ *AKTUÁLNÍ tel.,fax , jednodenní seminář starostům, místostarostům, prac. obec. úřadů zajišťující tech.údržbu v obci Marcela Nekvapilová, Odpovědnost za zimní údržbu MK, pořadí, technologie údržby, doba zajištění sjízdnosti, seznam MK dle pořadí důležitosti, seznam neudrž. MK, odvoz sněhu, přehled spojení a kontaktů, přehled mechanizmů, kalamitní situace, opatření TS, pojištění MK, posuzování úrazů, úklid chodníků a veřejných prostranství. Sestavení operačního plánu údržby MK. 900 Kč /účastník PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ *NOVINKA tel.,fax , jednodenní seminář starostové obcí, pracovníci obec.úřadů, Marcela Nekvapilová, Metodika jak nejefektivněji připravit nový pasport místních komunikací, aktualizace stávajících pasportů, vyhláška nebo směrnice Kč/účastník 10

11 ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZRUŠENÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V ÚSC tel.,fax, , jednodenní seminář starostům obcí, místostarostům, čl. zastupitelstev a tajemníkům OÚ Marcela Nekvapilová Právní předpis a právotvorná územní samosprávy, druhy právních předpisů, ÚSC, struktura předpisů a realizace předpisů v ÚSC, rušení právních předpisů ÚSC. Odpovědnost za vadné právní předpisy ÚSC 800 Kč/účastník VYDÁVÁNÍ MÍSTNÍHO ZPRAVODAJE A PUBLIKACÍ OBCE tel.,fax , *NOVINKA jednodenní seminář starostům obcí a pracovníkům obec. úřadů Vendula Fižová vydávání periodického tisku- místní zpravodaj dle z. č.46/2000 Sb., a vyhlášky č. 52/2000 Sb., autorský zákon č.121/2000 Sb., - bezúplatné zákonné licence, úřední a zpravodajské licence, citace Vydávání neperiodických publikací brožury, sborníky, almanachy, turistické průvodce, pohlednice, mapy, knihy, kalendáře atd. 800 Kč/účastník VEDENÍ KRONIKY OBCE *NOVINKA tel.,fax , kronikářům obcí Ing. Marie Fižová, specialista na danou problematiku historie kronikářství, úvod do zákona č.132/2006 Sb., o kronikách, druhy kronik, druhy písma, vedení kroniky a její uložení, archivace, Ukázka vedení kroniky. 800 Kč/účastník NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK 2014 A JEHO *AKTUÁLNÍ NOVELIZACE tel.,fax , Marcela Nekvapilová, specialista na danou problematiku úvod do zákona - obecná část, rodinné právo, dědické právo, vlastnická a jiná věcná práva, závazkové právo, náhrada škody, dluhy zemřelého, manželská smlouva, uzavírání smluv a jejich platnost, nabývání- novinky v oblasti spoluvlastnictví, právo k cizí věci. Změny v katastru nemovitostí, uzavírání smluv nově, co je pacht, výprosa, a dalších 15 nových způsobů užívání nemovitého majetku. 11

12 900 Kč/účastník VYŘIZOVÁNÍ PODANÝCH STÍŽNOSTÍ DLE SPRÁVNÍHO ŘÁDU tel.,fax , starostům obcí, úředníkům OÚ Marcela Nekvapilová Cílem kurzu je seznámit účastníky s problematikou správného postupu při vyřizování stížností, kdo je subjektem podání stížnosti a předmětu stížnosti, jak se stížnost přijímá, postup při vyřizování stížnosti, evidence stížností, prošetření vyřízení stížnosti, doručování správních písemností dle správního řádu, pravidla k vyřizování stížností a petic. 800 Kč/účastník PSYCHOLOGICKÉ MINIMUM tel.,fax , dvoudenní kurz starostům a místostarostům obcí, tajemníkům úřadů, úředníkům úřadů Marcela Nekvapilová, specialisté na danou problematiku komunikační dovednosti a kultura vystupování; stres a zvládání zátěžových situací, technika jednání s lidmi, aktivní naslouchání, sdělování, vyjednávání, opodstatněné a neopodstatněné stížnosti a jejich řešení; trénink řešení konfliktních situací praktické cvičení: osobní odvaha a sebedůvěra, sebepojetí a seberealizace, silné a slabé stránky osobnosti, základní obranné reakce vliv stereotypů, naučit se říkat ne Kč / účastník OSOBNOST A IMAGE ÚŘEDNÍKA *NO VINKA Cena tel.,fax , Marcela Nekvapilová a specialisté na danou problematiku osobnost úředníka, sebepoznání, seberealizace, sebereflexe, profesní prezentace, image, vystupování, komunikace, zdravé sebeprosazení, asertivita, sebejistota, sebevědomí, vztahy ke klientům i uvnitř úřadu Kč / účastník TRÉNINK ŘEŠENÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ tel.,fax , Marcela Nekvapilová techniky jednání s lidmi, aktivní naslouchání, sdělování, vyjednávání; řešení stížností, opodstatnění a neopodstatněné stížnosti, doporučený postup řešení, analýza klientů, řešení modelových situací - praktické cvičení; osobní odvaha a sebedůvěra, sebepojetí, sebeúcta a realizace, silné a slabé stránky osobnosti, základní ochranné reakce, vliv stereotypů chování, naučte se říkat ne - praktická cvičení Kč /účastník 12

13 Kontaktní osoba : ASERTIVNÍ JEDNÁNÍ V PRAXI tel.,fax , Marcela Nekvapilová pasivní, agresivní, manipulativní a asertivní jednání, výhody a nevýhody asertivního jednání, indikace a kontraindikace použití asertivního jednání, frustrace a stres, faktory tlumící vliv stresu, sociální percepce a sociální komunikace; asertivní práva, aplikace asertivity, metody a techniky asertivity, vyjádření a přijímání kritiky, konflikt management, praktický výcvik na principu zpětné vazby Kč / účastník ZÁKLADY RÉTORIKY tel.,fax , úředníci úřadů, starostové obcí Marie Schillerová, specialista podstata a význam komunikace, rétorika a moderní společnost, pravidla mluvené řeči, dovednosti verbální komunikace, komplexní pojetí nonverbální komunikace, příprava řečnického vystoupení, praktické cvičení Kč / účastník *NO VINKA SPOLEČENSKÁ ETIKA PROTOKOL A IMAGE PŘEDSTAVITELE OBCE tel , představitelé samosprávy Marcela Nekvapilová, Marie Schillerová cílem je naučit představitele samosprávy základním pravidlům chování v pracovním styku a vystupování ve společnosti. Účastníci se seznámí se složitou problematikou zvládání různých společenských akcí, výběr vhodného společenského oblečení, chování při stolování a používání různých doplňků. Naučí se neverbální komunikaci řečí těla, aktivnímu naslouchání a Osobní image jak u žen tak u mužů. Součástí kurzu je i prezentace oblékání při různých společenských událostech a každodenní pracovní činnosti Kč/účastník ETIKETA A ZÁKLADY SPOLEČENSKÉ OBRATNOSTI tel.,fax , e- mail: Marie Schillerová, odborník na danou problematiku úvod do společenské etikety,základní pravidla společenských dovedností, modelová společenská situace, neobvyklé společenské situace 1000 Kč / účastník 13

14 STRES A ZVLÁDÁNÍ ZÁTĚŽOVÝCH SITUACÍ tel.,fax , Marcela Nekvapilová, odborník na problematiku stres- pojem, reakce, význam, závažnost, zdroje zátěžových situací a jejich vliv na pracovní výkonnost, sebenáhled jako základ sebeovládání úředníka fyziologické a emocionální příznaky stresu, možnosti zvládání zátěžových situací- rozbor a praktické příklady, význam mentální hygieny- prevence psychického selhání, relaxace a energetizace organizmu, syndrom vyhoření, umění odpočívat Kč / účastník ŘÍZENÍ OBECNÍHO ÚŘADU STAROSTOU OBCE *AKTUÁLNÍ tel.,fax , jednodenní seminář starostům obcí, místostarostům, kde není jmenován tajemník Marcela Nekvapilová legislativní vymezení správního úřadu ( zákon o obcích, krajích, zákon 312/2000 o úřednících úřadů organizační řád, status správního úřadu a další konkrétní předpisy- spisový řád,vedení protokolu, elektronické zpracování dokumentů obec.úřadu, archivace) bezpečnost a ochrana zdraví při práci, vystupování při styku s veřejností spolupracovníky, starosta jako vedoucí zaměstnanců dle Zákoníku práce 900 Kč/účastník KATASTR NEMOVITOSTÍ OD R tel.,fax , JUDr. Jiří Koblížek specialista na danou problematiku z Katastrálního úřadu základní informace o katastru nemovitostí ( informační systém,základní předpisy, dřívější pozemkové evidence,operát katastru; vedení katastru nemovitostí (typy zápisů, náležitosti podání návrhů zápisu, geometrický plán, součinnost obcí a vlastníků při vedení katastru, opravy chyb v katastrálním operátu); obnova katastrálního operátu (nové mapování, přepracování, námitkové řízení a vyhlášení platnosti, součinnost vlastníků a obcí při obnově operátu); poskytování údajů z katastru nemovitostí, dálkový přístup Kč/účastník SPISOVÁ SLUŽBA PO NOVELE ZÁKONA O ARCHIVNICTVÍ tel , Marcela Nekvapilová, specialista na danou problematiku novela zákon platná od , spisová služba a životní cyklus dokumentů, efektivní evidence a správa dokumentů, datové schránky, administrativní 14

15 bezpečnost, archivace a skartace, skartační lhůty, jak se skartací faktur, úprava směrnice spisového a skartačního řádu po novele zákona 800 Kč/účastník Kontaktní osoba *AKTUÁLNÍ OBEC JAKO OPATROVNÍK NESVÉPRÁVNÉ OSOBY tel , starostům a úředníkům obec/měst. úřadů Marcela Nekvapilová, specialista na danou problematiku zákonné opatření, duševní onemocnění, soudní jednání, ustanovení opatrovníka, povinnosti opatrovníka, zprávy, vyúčtování, předání opatrovance, podání žádosti do ÚSP, Domov důchodců, dědictví po opatrovanci Kč/účastník *AKTUÁLNÍ NEJČASTĚJŠÍ CHYBY OBCÍ V APLIKACI Z. č.. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím ( InfZ) tel , Rozsah jednodenní všem, kteří jsou povinni ze zákona poskytovat veřejné informace Marcela Nekvapilová, specialista na danou problematiku cíl InfZ, postup při přijetí, důvod podání, poskytnutí informací, Rozhodnutí o odmítnutí žádosti, zdůvodnění, judikatura NSS Co je budoucí rozhodnutí, nárok občana na informace Sazebník úhrady nákladů, Licenční a podlicenční smlouva, stížnost, odvolání,- postup kdy lze použít správní řád, autoremedura, Další povinnosti vyplývající z InfZ 800 Kč/ účastník VEDENÍ KRONIKY OBCE tel.,fax , kronikářům obcí Ing. Marie Fižová, specialista na danou problematiku historie kronikářství, úvod do zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách, druhy kronik, druhy písma, vedení kroniky a její uložení, archivace, Ukázka vedení kroniky. 800 Kč/účastník ŠKOLENÍ PŘEDSEDŮ A ČL. KONTROLNÍCH VYBORŮ ZASTUPITELSTEV OBCÍ *AKTUÁLNÍ předsedům a čl. kontrolních výborů zastupitelstev obcí Marcela Nekvapilová, specialista na danou problematiku úvod do zákona o obcích č. 128/2000 Sb., včetně jeho novelizací, povinnosti kontrolního výboru obce vyplývající ze zákona o obcích a zákona o 15

16 kontrolní činnosti v ÚSC, směrnice Kontrolního výboru. 800 Kč/účastník ŠKOLENÍ PŘEDSEDŮ A ČLENŮ FINANČNÍCH VÝBORŮ ZASTUPITELSTEV OBCÍ *AKTUÁLNÍ předsedům a členům finančních výborů ZO Marcela Nekvapilová seznámení se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC, zákon č. 420/2004 Sb., o přezkumu hospodaření ÚSC, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Povinnosti finančního výboru obce vyplývající ze zákona o obcích a ze zákona o kontrolní činnosti v ÚSC. Směrnice a plán finančního výboru. 800 Kč/účastník OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ČINNOSTI OBCE A OÚ *AKTUÁLNÍ starostům obcí, pracovníkům obec. úřadů Marcela Nekvapilová, specialista na danou problematiku rozbor zákona z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a vztahujících se zákonů v činnosti obce. Směrnice, pokyn starosty obce. Možná rizika a dopady porušení zákona ze strany zaměstnavatelů při zpracování osobních údajů zaměstnanců. Zveřejňování osobních údajů při výkonu samosprávy. 900 Kč DOTACE EU *Novinka Rozsah : Určeno : jednodenní Pro starosty obcí, pracovníky obecních úřadů, vedoucí PO, další zájemce I. Dotace EU fondy Investice pro růst zaměstnanosti / OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, OP Životní prostředí, OP Integrovaný regionální operační program/ Víceletý národní strategický plán akvakulturu Evropská územní spolupráce, Zemědělství a rybářství Program rozvoje venkova návrh nového programu (PRV) II. Možnosti podpory z budoucího Operačního programu Životního prostředí jaké projekty spadají do jednotlivých prioritních os soustředění podpory, podpora opatření 16

17 - rozvoj podnikání,zaostávajících regionů, udržitelnost inovační infrastruktury, udržitelnost hospodaření s energií, ICT dostupnost elektronických komunikací Seminář je doprovázen prezentací. Cena kurzu : 800,- Kč Výprava za sebepoznáním Rozsah : jednodenní seminář Určeno : zájemcům o osobnostní rozvoj, začínajícím podnikatelům, zaměstnancům, studentům, ženám na mateřské Program : efektivní práce s myšlenkami, pozitivní přístup, sebereflexe, seberealizace, plánování a dosažení cílů, nalezení vnitřní síly, nezávislosti a svobody, překonání osobních omezení a využití vnitřního potencionálu k tvořivému způsobu práce i života. Lektor : Bc. Michaela Pacherová Cena : 1 200,- Kč POČÍTAČOVÉ KURZY Textový editor MS Word základní kurz - Rozsah : 8 hodin Obsah kurzu : - Spouštění a ukončení aplikace ; popis pracovní plochy ; možnosti ukládání dokumentů ; vkládání a formátování textů ; formátování odstavců ; základní klávesové zkratky ; odrážky a číslování ; vkládání obrázků ; příprava na tisk ; procvičovací testy Cena kurzu : 500,- Kč Textový editor MS Word kurz pro pokročilé - Rozsah : 8 hodin Obsah kurzu : 17

18 - Záhlaví, zápatí ; vytváření tabulek ; tabulátory ; vkládání obrázků ; formátování ; sloupce a vyhledávání ; kopírování formátování textu ; kopírování textů z jednoho do druhého dokumentu ; automatické dělení slov ; hromadná korespondence Cena kurzu : 600,- Kč Tabulkový procesor MS Excel základní kurz Rozsah : 10 hodin Obsah kurzu : Kurz je určen všem, kteří se chtějí naučit pracovat s tabulkovým procesorem EXCEL. Po absolvování kurzu budete umět efektivně zpracovávat svá data a prezentovat je v profesionální kvalitě. Cena kurzu: 600,- Kč Tabulkový procesor MS Excel kurz pro pokročilé - Rozsah : 15 hodin Obsah kurzu : Kurz je určen všem, kteří se chtějí zdokonalit v práci s tabulkovým procesorem EXCEL. Po absolvování kurzu budete umět efektivně zpracovávat svá data a prezentovat je v profesionální kvalitě. Cena : 1 350,- Kč Nástroj na tvorbu prezentací PowerPoint základní kurz - Rozsah : 10 hodin 18

19 Obsah kurzu : Úvod ; popis pracovní plochy ; možnosti ukládání dokumentů ; práce se snímky ; pozadí snímku, motivy ; zobrazení ; vložení textu ; vložení objektů ; formátování ; přechody mezi snímky ; možnosti ukládání prezentace ; spouštění prezentace Cena : 800,- Kč Nástroj na tvorbu prezentací PowerPoint kurz pro pokročilé - Rozsah : 10 hodin Obsah kurzu : Orientace snímků ; předloha snímků ; vložení textového pole ; vložení tabulky ; vložení grafu ; vložení obrazce ; seskupení obrázků ; animace obrázků ; příprava pro tisk ; ukládání prezentace ; kontrola pravopisu Cena kurzu : 1 300,- Kč Elektronická pošta MS Outlook kurz pro začátečníky - Rozsah : 8 hodin Obsah kurzu : Naučit se zpracovávat, odesílat a přijímat ové zprávy na počítači. Cena kurzu : 600,- Kč Základy počítačové gramotnosti - kurz pro úplné začátečníky Rozsah : 10 hodin Obsah kurzu : Operační systém Windows - jak pracovat s počítačem Microsoft Word textový editor Internet používání, vyhledávání informací elektronická pošta MS Excel tabulkový procesor Cena : 800,- Kč 19

20 JAZYKOVÉ KURZY NĚMECKÝ JAZYK začátečníci Rozsah kurzu : 30 týdnů jedenkrát týdně po 90 minutách Obsah kurzu : Kurz se zaměří na slovní zásobu a konverzační obraty, písemný projev. Tématické okruhy: - Rodina, zaměstnání, nakupování, cestování, restaurace, lékař, město atd. - Okruhy je možno rozšířit dle požadavků účastníků Cena kurzu : 6 200,- Kč NĚMECKÝ JAZYK pokročilí Rozsah kurzu : 30 týdnů jedenkrát týdně po 90 minutách Obsah kurzu: kurz se zaměří na slovní zásobu a konverzační obraty, zdokonalování písemného projevu. Tématické okruhy je možné rozšířit dle požadavků účastníků, například o témata : účetnictví a fakturace, obchodní korespondence, obchodní kontakt se zákazníkem a další Cena kurzu : 6 200,- Kč RUSKÝ JAZYK - začátečníci Rozsah kurzu : 30 týdnů jedenkrát týdně po 90 minutách Obsah kurzu : v kurzu se seznámíte se základní slovní zásobou a konverzačními obraty, vhodnými pro běžné společenské situace, procvičíte si znalosti v modelových rozhovorech, naučíte se porozumět mluvené řeči i psanému textu. Tématické okruhy : Seznámení ;moje rodina; oblečení; bydlení; škola; zaměstnání; můj den; zájmy; cestování; město; kuchyně ;nákupy; u lékaře Cena kurzu : 6 200,- Kč 20

21 RUSKÝ JAZYK - pokročilí Rozsah kurzu : 30 týdnů jedenkrát týdně po 90 minutách Obsah kurzu : Chcete nebo potřebujete oprášit ruštinu? V kurzu si procvičíte Vaši schopnost mluvit a rozumět rusky, rozšíříte slovní zásobu a naučíte se vhodně reagovat v různých situacích. Tématické okruhy : Seznamování; moje rodina; bydlení; můj den; vzdělání; volný čas; cestování; Moskva,Petrohrad; Praha; moje město; nakupování; česká a ruská kuchyně; zdraví a nemoc; kritické situace Cena kurzu : 6 400,- Kč ANGLICKÝ JAZYK -začátečníci mírně pokročilí pokročilí Rozsah kurzů : 24 hodin 2 hodiny týdně Obsah kurzu : po dohodě s přihlášenými zájemci Cena : 2 300,- Kč FRANCOUZSKÝ JAZYK - začátečníci Rozsah kurzu : 30 týdnů 1 hod./týdně Obsah kurzu :V kurzu pro začátečníky se klade důraz na aktivní znalost jazyka, na schopnosti dohovořit se v základních životních situacích a získat pohotovost ve vyjadřování. Vyučovat se bude podle učebnice : Le Francais pour vous od autorky M.Pravdové nakladatelství Leda 21

22 Lektor : Šárka Nováčková Cena : 350,- Kč/ hod. FRANCOUZSKÝ JAZYK - pokročilí + individuální výuka Rozsah kurzu : 30 týdnů 2 hod./týdně Obsah kurzu :v kurzu se klade důraz na systematický rozvoj komunikativní kompetence ústní i písemné, s důrazem na rozvoj dovedností porozumět čtenému/mluvenému textu. Do kurzu je možné zařadit i jiná odborná témata /ekonomika, ekologie apod./dle požadavků účastníků. Vyučovat se bude podle učebnic dle dohody nebo dle materiálů na slovní zásobu a gramatiku od lektorky. Lektor : Šárka Nováčková Cena : 350,- Kč/ hod. FRANCOUZSKÝ JAZYK - začátečníci mírně pokročilí pokročilí Rozsah kurzu 24 hodin / 2 hodiny týdně/. Obsah kurzu : zahájení, tématický obsah a rozsah kurzů bude upřesněn po dohodě s přihlášenými zájemci - individuální výuka. Nabízíme i překlady a tlumočení a doučování SŠ,VŠ. Cena : dohodou POLSKÝ JAZYK - začátečníci Rozsah kurzu : 20 týdnů jedenkrát týdně po 90 min. Obsah kurzu : máte známé, přátele nebo obchodní partnery v Polsku? Potřebujete se s nimi domluvit? Náš kurz Vám to umožní. Lektor : Dagmar Jeřábková 22

23 Cena kurzu : 3 000,- Kč ODBORNÉ KURZY Obsluha motorové řetězové pily a křovinořezu Rozsah kurzu : 42 hodin Obsah kurzu : kurz je zaměřen na zvládnutí teoretické i praktické dovednosti při práci. Absolventi mají větší šanci uplatnit se na trhu práce. Cena kurzu : 6 900,- Kč Obsluha křovinořezu a motorové sekačky Rozsah kurzu : 27 hodin Obsah kurzu : práce s křovinořezem a motorovou sekačkou patří mezi rizikové činnosti, vyžadující předem odbornou přípravu. Kurz seznámí s konstrukcí zařízení, ovládáním, bezpečností. Cena kurzu : 4 715,- Kč Obsluha motorové řetězové pily Rozsah kurzu : 32 hodin Obsah kurzu : zvládnutí teoretických i praktických dovedností při práci s pilou. Cena kurzu : 5 485,- Kč Dispečer pultu centralizované ochrany Rozsah kurzu : 82 hodin Obsah kurzu : plnění úkolů pracovníka bezpečnostní služby. Seznámení se zákony, řízení zásahové skupiny, komunikace s klientem, obsluha bezpečnostních systémů, součinnost se složkami integrovaného záchranného systému Cena kurzu : ,- Kč 23

24 Detektiv koncipient M Rozsah kurzu : 42 hodin Obsah kurzu : práce pro soukromé detektivní organizace. Cena kurzu : 5 980,- Kč STRÁŽNÝ Rozsah kurzu : 40 hodin Obsah kurzu : splnění požadavků na základě zákonů č.273/2008 Sb, a Živnostenského zákona. Cena kurzu : 5 635,- Kč Prolongační kurz strážníka obecní a městské policie Rozsah kurzu : 40 hodin Obsah kurzu : příprava strážníků ke zkoušce z odborné způsobilosti. Cena kurzu : 3 080,- Kč ZÁJMOVÉ KURZY PLETENÍ Z PEDIGU Rozsah kurzu : 4 hodiny Obsah kurzu : v rámci čtyřhodinového kurzu se naučíte vyrábět košíky z pedigu. Jednoduchá práce pro každého výroba krásných, nejen vánočních dárků. Lektor : Dagmar Jeřábková Cena kurzu : 300,-Kč / včetně materiálu,zahradnické nůžky s sebou/ 24

25 DRÁTKOVÁNÍ Rozsah kurzu : 3 hodiny Obsah kurzu : v kurzu se naučíte techniku drátkování, kterou lze využít k oplétání předmětů nebo k výrobě dekorativních předmětů. Cena kurzu : 250,- Kč Vážení, pokud projevíte zájem o některý z nabízených kurzů, kontaktujte nás. Zavčasu Vás budeme informovat o zahájení Vámi vybraného kurzu a dalších podrobnostech. S přátelským pozdravem Mgr.Miroslav Němec projekt manažer školicího střediska Mgr. Miroslav Němec Projekt manažer Jihomoravská akciová, a.s. Pávovská 15b / Jihlava Mobil: Web : Facebook : Školicí středisko JMA Jihlava Školicí prostory k pronájmu - ŠKOLICÍ STŘEDISKO JMA 25