32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30"

Transkript

1 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, Hranice tel.: 0642/ , fax: 0642/

2 Použití Èerpadla typu 32-CTX jsou urèena k dopravì èisté horké vody a jiných èistých kapalin o hodnotì ph v rozsahu 6,5-11, o teplotì do 130 C. Charakteristické je použití èerpadel v menších prùmyslových a energetických provozech, pøedevším v kotelním hospodáøství a v teplovodních zaøízeních a soustavách pøeèerpávacích, cirkulaèních, obìhových, napájecích apod., na èerpání horké vody a kondenzátù. Hlavní pøedností èerpadel CTX je: vysoká provozní spolehlivost, jednoduchá konstrukce, snadná obsluha a údržba, rovnomìrné krytí pracovních oblastí, stabilní charakteristika, malé stavební rozmìry, nízká hmotnost, široká unifikace dílcù, nízká spotøeba chladicí kapaliny. Popis Èerpadla jsou konstruována jako odstøedivá, s radiálními obìžnými koly, èlánková, s osou èerpadla uspoøádanou horizontálnì. Èerpadla sestávají z rotoru a statoru s ložisky a ucpávkami. Rotor èerpadla sestává z høídele, na kterém jsou umístìna obìžná kola, pouzdra ucpávky a pouzdra høídele. Celek je stažen maticí. Obìžná kola jsou opatøena oboustrannými tìsnícími kruhy a vyrovnávacími otvory k èásteènému vyrovnání hydraulické osové síly. Rotor je peèlivì dynamicky vyvážen, takže zaruèuje klidný a bezpeèný chod stroje. Stator èerpadla sestává z jednotlivých rozvadìèù a pøevadìèù, opatøených tìsnìním, staženými mezi sacím a výtlaèným tìlesem spojovacími maticemi tak, že tvoøí jeden celek. Výtlaèné tìleso je opatøeno vložkou. Ložiska jsou valivá, nechlazená, tukem mazaná. Radiálnì-axiální ložisko na výtlaèné stranì èerpadla je podle poètu stupòù kulièkové jednoøadé anebo dvouøadé, kulièkové s kosoúhlým stykem. Radiální ložisko na sací stranì èerpadla je kulièkové, jednoøadé. Ložiska jsou uložena v ložiskových tìlesech pøišroubovaných k odpovídajícímu sacímu nebo výtlaènému tìlesu èerpadla. Ucpávky èerpadla jsou mìkké nebo mechanické. Jakost mìkkého tìsniva se volí podle vlastností èerpané kapaliny a její teploty. Výtlaèná hrdla jsou umístìna ve svislé ose èerpadla a smìøují nahoru - TO. Sací hrdla jsou ve vodorovné ose a smìøují pøi pohledu ze strany pohonu vpravo - S 90. Smysl otáèení Èerpadla jsou pravotoèivá pøi pohledu ze strany pohonu, pohon je na výtlaèné stranì èerpadla. Materiálové provedení Èerpadla 32-CTX se vyrábí v materiálovém provedení LC podle ON Hlavní èásti èerpadla jsou zhotoveny ze šedé litiny nebo konstrukèní oceli. Podmínky pro pracovní prostøedí Prostøedí, ve kterém mohou èerpadla pracovat, je dáno pøedevším typem pohonu. Obvykle bývají èerpadla vybavena elektromotory s krytím IP 44 a mohou pracovat v prostøedí základním a vlhkém ve smyslu ÈSN , na objednávku také v prostøedí studeném, mokrém, s vodivým okolím, s otøesy a tropickém suchém nebo vlhkém. Zvláštní pøíslušenství Na objednávku jako zvláštní pøíslušenství èerpadla se dodává: protipøíruby vè. tìsnìní a spoj. materiálu, sada náhradních dílù. Doporuèená sada náhradních dílù pro pìtiletý provoz Èíslo Název Kusù 1 Vložka 1 2 Pouzdro ucpávky 2 3 Rozvadìè n 4 Pøevadìè n-1 5 Obìžné kolo n 6 Tìsnìní èlánku 2n 7 Matice 1 8 Ucpávkové tìsnìní 6x Rozsah dodávky Èerpadla se dodávají smontovaná. Sací a výtlaèné hrdla jsou zaslepeny. Obvykle se dodávají se zpùsobem pohonu 9 podle ÈSN Mohou být ovšem dodány se zpùsobem pohonu 1, 2, nebo 3. Pohon 1 - samotné èerpadlo s volným koncem høídele. Pohon 2 - samotné èerpadlo s úplnou poddajnou spojkou. Pohon 3 - èerpadlo s úplnou poddajnou spojkou a zákl. deskou spoleènou pro èerpadlo a el. motor. Pohon 9 - èerpadlo s úplnou poddajnou spojkou a elektromotorem na spoleèné základové desce.

3 Informativní øez èerpadlem - mìkká ucpávka sací tìleso 2 výtlaèné tìleso 3 vložka 4 pøevadìè 5 rozvadìè 6 obìžné kolo 7 pouzdro ucpávky 10 pouzdro høídele 12 víko tìleso ložiska 17 tìleso ložiska 21 høídel 41 ložisko 42 ložisko

4 Informativní øez èerpadlem - mechanická ucpávka Sací tìleso 2 Výtlaèné tìleso 3 Vložka 4 Pøevadìè 5 Rozvadìè 6 Obìžné kolo 16 Tìleso ložiska 17 Tìleso ložiska 21 Høídel 41 Ložisko 42 Ložisko 74 Mechanická ucpávka 77 Mechanická ucpávka 80 Víko ucpávky 81 Pouzdro høídele

5 Rozmìrový náèrtek DN32 PN B DN40 PN , A C Èerpadlo A B C Èerpadlo A B C 32-CTX CTX CTX CTX CTX CTX CTX CTX CTX CTX CTX CTX Informativní oblastní diagram èerpadla H[m] ,5 1 1,5 2 2,5 Q[l.s -1 ] [m 3.h -1 ]

6 Parametry Parametry platí pro vodu t = 20 C, ρ = 1000 kg.m -3 a otáèky n = 2900 min -1. Q NPSHR ( h dov ) m Poèet stupòù l.s -1 m kw ,13 4,8 H P 0,27 0,55 0,83 1,10 1,38 1,65 1,75 1,8 H P 0,33 0,66 0,99 1,32 1,65 1,98 2,3 2 H P 0,370 0,75 1,13 1,50 1,88 2,25 Hmotnost m kg 13,5 15,4 17,2 19,1 20,9 22,7 M. setr. I x kg.m 2 0,0006 0,0008 0,0013 0,0016 0,0021 0,0025 Q NPSHR ( h dov ) m Poèet stupòù l.s -1 m kw ,13 4,8 H P 1,93 2,20 2,48 2,75 3,00 3,30 1,75 1,8 H P 2,31 2,64 2,97 3,30 3,63 3,96 2,3 2 H P 2,63 3,00 3,38 3,75 4,13 4,50 Hmotnost m kg 24,6 26,4 28,3 30, ,8 M. setr. I x kg.m 2 0,0029 0,0032 0,0036 0,004 0,0044 0,0048 Q - prùtok èerpadla H - dopravní výška èerpadla P - pøíkon èerpadla m - hmotnost èerpadla s volným koncem høídele NPSHR ( h dov ) - dovolená kavitaèní deprese, tj. pøebytek tlakové a rychlostní výšky ve vstupním prùøezu èerpadla v polohové výšce zs nad tlakovou výškou nasycených par èerpané kapaliny nutný k zabezpeèení bezkavitaèního provozu. Maximální pøetlak v sání mùže být 0,4 MPa (4 bar), pøièemž maximální dopravní výška nesmí pøekroèit hodnotu 1,6 MPa (16 bar). - moment setrvaènosti rotoru k jeho ose I x