Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/ GG OP VK Jihomoravského kraje.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje."

Transkript

1 Mgr. Renata Kostlánová, kvten 2012 Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/ GG OP VK Jihomoravského kraje. 1

2 ÚVOD PRACOVNÍ NÁPL ŠKOLNÍHO SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA DEPISTÁŽNÍ - ZÁCHYTOVÁ INNOST JEDNORÁZOVÁ DIAGNOSTIKA ORGANIZACE SYSTÉMU PÉE O DTI SE SPECIFICKÝMI PROBLÉMY CÍLENÁ INNOST S ŽÁKEM (SE SKUPINOU ŽÁK) S VPU SPECIFICKÉ PORUCHY UENÍ A MOŽNOSTI JEJICH NÁPRAVY DYSLEXIE DYSGRAFIE DYSORTOGRAFIE SLUCHOVÁ PERCEPCE ZRAKOVÁ PERCEPCE PROSTOROVÁ A PL ORIENTACE DYSKALKULIE VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO REEDUKACI SVP POUŽITÁ LITERARURA:

3 ÚVOD Tato práce vznikla v rámci projektu operaního programu Investice do vzdlávání Efektivní podpora žák se specifickými potebami z Letovic a okolí financovaného z Evropských strukturálních fond. Na základ zkušeností a práce s dtmi se speciálními vzdlávacími potebami pedkládáme reedukaní metody, cviení, hry a další aktivity a námty vhodné nejen pro innost s dtmi se SVP. Olga Zelinková ve své knize Poruchy uení íká: Metody pinášejí úspch pouze tehdy, když je o jejich správnosti pesvden uitel. Metoda se stává úinnou teprve v rukách toho, kdo ji používá, kdo ji napluje, oživuje svou vlastní zkušeností a individuálními charakteristikami, kdo ji modifikuje tak, aby pomohla dítti, které naši pomoc potebuje. Tak a následující ádky pomohou všem, kdo dtem pomáhají. 1. PRACOVNÍ NÁPL ŠKOLNÍHO SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA Nápl práce školního speciálního pedagoga vychází ze specifika základní školy. Jednou ze základních podmínek je schopnost reagovat na reálné poteby školy. Školní speciální pedagog je oprávnn realizovat pouze ty speciáln pedagogické innosti, ke kterým získal kompetence absolvováním specializací v rámci pregraduálního studia a dalších píslušných výcvik nebo jiných vzdlávacích program. Zachycuje dti, u nichž se vyskytuje riziko rozvoje SVP a pomáhá dtem, rodim i uitelm tyto projevy kompenzovat. Pi své innosti se soustedí pedevším na následující oblasti: Pedcházení vzniku problému (prevence), depistážní innost Pímá innost Vyhledává žáky se speciálními vzdlávacími potebami (zdravotn postižené, SPU, zdravotn znevýhodnné, sociáln znevýhodnné, žáky mimoádn nadané, žáky s hraniními problémy) a žáky s rizikovým chováním Úastní se zápisu budoucích prvák Zachycuje rizikové skupiny dtí s podezením na výše uvedené problémy a identifikuje potenciální problémy Zprostedkovává stimulaní/rozvojové/socializaní programy pro rizikové dti Spolupracuje s tídním uitelem, výchovným poradcem, editelstvím školy i s ostatními pedagogy zapojenými do procesu vzdlávání Spolupracuje s mateskými školami Spolupracuje na primární prevenci poruch chování Nepímá innost Pipravuje, vyhodnocuje a zpracovává výsledky depistáží žák se speciálními vzdlávacími potebami Formulace pravdpodobné píiny problém (innost smující k zajištní projev a píznak potíží) Provádí speciáln pedagogické diagnostické innosti v rámci školy Posuzuje intenzitu problému a doporuuje odborné vyšetení Posuzuje výchovné a vzdlávací poteby žáka 3

4 Intervenní innosti (cílená innost s problémovým žákem) Pímá innost Realizuje individuální práci se žákem v rámci vyuování (realizace speciáln pedagogické vzdlávací innosti, innosti reedukaní, kompenzaní, stimulaní) Realizuje speciáln pedagogické vzdlávací innosti, innosti reedukaní, kompenzaní, stimulaní se skupinou žák mimo výuku Realizuje individuální innosti s žákem za pítomnosti rodi s následnou vzájemnou konzultací Konzultuje s pedagogy pípravu a vytvoení individuálního vzdlávacího plánu Prbžn s pedagogy a rodii vyhodnocuje navržená podprná opatení pro žáky se speciálními vzdlávacími potebami Prbžn komunikuje s rodinou žáka se speciálními vzdlávacími potebami Nepímá innost Pipravuje diagnostické innosti, shromažuje a analyzuje údaje o žákovi, vyhodnocuje a interpretuje výsledky vyšetení, záznamy o žácích Vytyí hlavní problémy žáka, stanoví individuální plán podpory v rámci školy i mimo ni (druh, rozsah, frekvenci, trvání intervenních inností) Zajiš uje individuální i skupinové speciáln pedagogické vzdlávací innosti, innosti reedukaní, kompenzaní, stimulaní Pipravuje a vyhodnocuje výsledky individuální a skupinové práce se žáky Pipravuje podklady a participuje na tvorb individuálního vzdlávacího plánu pro žáka, spolupracuje a konzultuje postup s odborníky poradenských zaízení (PPP, SPC) Prbžn vyhodnocuje úinnost podprných opatení, pipravuje návrh na pípadné úpravy Upravuje školní prostedí, zajiš uje speciální pomcky, didaktické a diagnostické materiály Metodické a koordinaní innosti Pímá innost Realizuje doporuení a opatení ze zpráv odborného vyšetení Konzultuje s pedagogy pípravu a prbžné úpravy podmínek pro integraci žák se zdravotním postižením ve škole Poskytuje pedagogickým pracovníkm školy metodickou a didaktickou pomoc a informace v otázkách speciáln vzdlávacích poteb, pomáhá pi jejich aplikaci Poskytuje metodickou a didaktickou podporu pedagogm a asistentm pedagoga žák zdravotn postižených Úastní se náslech v hodinách u žák se zdravotním postižením Nepímá innost Pipravuje a prbžn upravuje podmínky pro integraci žák se zdravotním postižením ve škole Koordinuje speciáln pedagogickou péi ve škole Participuje na vytváení školních vzdlávacích program a individuálních vzdlávacích plán Úastní se na pracovních poradách školy a poradách vedení Pomáhá vytváet zdravé školní prostedí 4

5 Školní speciální pedagog se více zamuje na ešení výukových obtíží, resp. hledání optimálních vzdlávacích cest. Nejastjší inností je depistážní innost (jednorázová diagnostika) a náprava SPU, bžnou souástí jeho innosti je pak konzultace s rodii a uiteli, bez jejichž spolupráce by celý systém neml smysl. 2. DEPISTÁŽNÍ - ZÁCHYTOVÁ INNOST JEDNORÁZOVÁ DIAGNOSTIKA Na základ zakázky, kterou speciálnímu pedagogovi zadávají nejastji tídní uitelé 1. stupn nebo rodie dtí, nejastji 2. a 3. Tídy, provede speciální pedagog jednorázovou diagnostiku tchto dtí. Protože se jedná o výukové problémy spojené pedevším se tením a psaním, provede speciální pedagog (dále jen SP) u mladších dtí (1. 2. tída) test rizika poruch tení a psaní pro rané školáky spolu s reverzním testem, u dtí od 3. roníku základní školy pak SP provádí ást testu ze souboru specifických test, který se používá na diagnostiku dtí v PPP, nebo využívá testovací materiál z dílího oslabení výkonu, pro odhalení matematických schopností využívá specifické zkoušky z matematiky, vše pizpsobené pro vlastní testování a pro vlastní potebu. ást dtí svým výkonem spadá do tzv. pásma ohrožení, u nich se projevují urité odchylky, které se pravidelným cviením za spolupráce rodi, uitel i dtí vykompenzují, u nkterých dtí tyto odchylky mohou perst v diagnostikované poruchy uení. Veškeré závry školního speciálního pedagoga mají charakter doporuení pro individuální domácí cviení s rodii, úpravu vzdlávání žáka, zaazení do pée SP a bývají podkladem pro odborné vyšetení v PPP. Svá doporuení a realizovaná opatení SP vždy konzultuje s rodii i tídním uitelem. Nejastjší diagnostické a intervenní innosti: Test rizika SPU Reverzní test Soubor specifických zkoušek a test Dílí oslabení výkonu Specifické zkoušky z matematiky Metoda dobrého startu 3. ORGANIZACE SYSTÉMU PÉE O DTI SE SPECIFICKÝMI PROBLÉMY Po odborné diagnostice v PPP lze zvolit jednu z následujících forem pée o dti se SVP a riziky poruch uení: 1. Integrace dtí v bžné tíd dtem se dostává specializované pée ve spolenosti dtí bez poruch uení pímo ve vyuování. Charakter pée by tu ml mít rznou podobu vzhledem k druhu a stupni poruchy konkrétních dtí. 2. Práce asistentky pro nápravu SVP vyškolené dys-asistentky zajiš ují individuální nápravu žák v odpoledních hodinách po vyuování 3. Specializované tídy dtem je vnována systematická pée. Nižší poet žák zde umožuje aplikaci celého komplexu nápravných metod. Nevýhodou této formy pée je, že se jedná o selekci dtí se SVP. Dti nemají tahouny ve výuce. 4. Individuální vzdlávací program pro žáka IVP je formalizovaný proces zacházení s velmi specifickými vzdlávacími potebami, které nemohou být uspokojeny bžnou výukou ve tíd. Vychází z koncepce akního výzkumu a opírá se o trvalý cyklus plánování, stanovování cíl, pozorování a reflexi. 5

6 5. Oddlená výuka eského jazyka pro dti se specifickou poruchou uení cílem tohoto zpsobu pée je umožnit dtem s SVP systematickou a odborn vedenou výuku pedmtu, ve kterém se nejvíce projevuje jejich porucha a využíváním speciálních metod upravit poruchu natolik, aby se žáci byli schopni zapojit do bžného vyuování a pebudovat negativní postoj žáka ke tení, psaní a ke škole vbec. (Nadžda Jaskulová, autorka projektu Oddlená výuka eského jazyka pro dti se specifickou poruchou uení ) Pro organizaci pée o dti s SVP jsme zvolili program, který je skloubením jmenovaných pti forem. Cílem je vzdlávat žáky s SVP spolen se svými spolužáky (integrace dtí) za souasného individuálního pístupu. Skupinka žák se vzdlávacími potebami nebo s riziky tení a psaní i s oslabeným matematickým úsudkem z každé tídy jedenkrát týdn dochází ke speciálnímu pedagogovi na hodinu tení nebo matematiky, kdy si pomocí speciálních metod a postup osvojují tení a psaní nebo si upevují matematické schopnosti. Mají tak možnost nápravy dyslexie, dysgrafie, dysortografie a dyskalkulie aniž by docházeli do specializované tídy. 4. CÍLENÁ INNOST S ŽÁKEM (SE SKUPINOU ŽÁK) S VPU Rozvrh celého prvního stupn je sladn s rozvrhem speciálního pedagoga. Skupinka dtí v maximálním potu 8 žák dochází k SP v hodintení (jedná-li se o dyslexii, dysgrafii, dysortografii nebo rizika poruch tení a psaní) nebo matematiky (jde-li o oslabený matematický úsudek, oslabené matematické schopnosti nebo dyskalkulické projevy). V této hodin se jim SP maximáln vnuje. Žáci druhého stupn navštvují speciálního pedagoga po vyuování. Jejich rozvrh již nelze propojit s dopoledním vyuovacím programem. I v tchto odpoledních blocích je žákm druhého stupn vnována maximální pée. Protože ve skupinkách se objevují žáci s rznými problémy, je hodina zamena na procviení co nejvíce oblastí: práci se slovy, s vtami, s textem, porozumní slovm i textu, rozvoj zrakového i sluchového vnímání, sluchovou i zrakovou analýzu a syntézu, rozvoj PL i prostorové orientace, aplikaci gramatických pravidel, správnou techniku tení, tení s porozumním, tenáskou gramotnost, vyhledávání a práci s informacemi. Práce ve skupinkách je pizpsobena vku i schopnostem žák, pln využíváme všech dostupných materiál, pracujeme s pracovními sešity urenými k reedukaci, s pracovními listy vytvoenými speciálním pedagogem a s rznými pomckami, didaktickými materiály i výukovými programy, využíváme rzné aktivity a hry k rozvoji školních dovedností. Problém vzdlávacích poruch uení (jedná se pedevším o dyslexii a dysgrafii) lze odhalit pibližn ve druhém až tetím roníku základní školy. V prbhu pátého roníku by se ml tento problém vyešit, vykompenzovat. V šestém roníku pak bývá hlavním problémem dtí dysortografie, která nadále petrvává. Dysortografie však nikdy nebývá diagnostikována samostatn, vtšinou je spojena s dyslektickými problémy. Reedukace se pak musí nastavit podle prvotního problému. Nejrozhodnjším obdobím pro odhalení problému a jeho nápravu je období druhé tídy, kdy je as i prostor pro reedukaci, kdy dozrává zrakové i sluchové vnímání, naopak pátý a vyšší roník je pro odhalení problému a jeho nápravu píliš pozdní, ale i zde se objevují dti, se specifickými symptomy, které dosud své problémy kompenzovaly. Znaným problémem pak bývají dti, které se vyskytují v hraniním pásmu, kde je základním problémem intelekt. 6

7 1. roník: Dti v prvním roníku se teprve uí íst a psát, osvojují si písmena. U tchto dtí mžeme zaznamenat nkteré projevy, které by mohly pedznamenat rizikové faktory specifických poruch uení. V tomto pípad nehovoíme o poruše, ale o oslabení nkterých schopností nutných k osvojení trivia. Deficity se objevují v oblasti zrakového a sluchového rozlišování, zrakové i sluchové analýzy a syntézy, v oblasti zrakové i sluchové pamti, v oblasti prostorové orientace, PL orientace, v intermodalit, v koncentraci pozornosti, v motorické koordinaci. Jednotlivé obtíže se mohou projevovat ve vtší i menší míe. Na reedukaci participují rodie formou doporuených každodenních domácích cviení rozvíjející oslabené oblasti a tídní uitel individuálním pístupem ve výuce a kontrolou správného užívání doporuených metod. 2. roník: Období druhé tídy je nejrozhodnjším obdobím pro odhalení problému a jeho nápravu dít je ušeteno mnoha nepíjemných dsledk selhávání, má šanci dotáhnout spolužáky. Dti již mají osvojená všechna písmena. I pesto mají nkteré dti potíže se tením. Dvodem bývá špatný tecí návyk, objevuje se tzv. dvojité tení nebo tichý sklad, kdy si dít slovo pro sebe nejprve slabikuje nebo písmenkuje a teprve potom ho pete nahlas. Tyto dti mají dále problémy s prostorovou orientací, s pohyby oí na stránce, se zrakovou i sluchovou analýzou a syntézou, se zrakovým rozlišováním reverzních tvar, se zrakovou pamtí a artikulaní obratností. U nkterých dtí se objevuje oslabení matematických schopností, mají problém s pedstavivostí, s upevnním pozice ísla v íselné ad do 100, upevnním pozice desítek, s aplikací správného postupu matematických operací s pechodem pes desítky, nkteré dti mají velice krátkodobou pam, proto neudrží spoje násobení a dlení. V období druhé tídy je nejvtší prostor pro reedukaci. Dti, které na základ zakázky absolvují jednorázovou diagnostiku SP, jsou následn zaazeny do jeho pée. innost je zamena na práci se slovy i práci s textem, slovní híky, cviení na rozvoj zrakového i sluchového vnímání, na rozvoj PL i prostorové orientace, na aplikaci gramatických pravidel, na upevování správné tecí techniky. V hodin využíváme pracovní listy s rozmanitými a lákavými texty a úkoly zamenými na porozumní textu, ale i na dysortografické potíže. Vlastní text je vytištn tak, že pipomíná práci s okénkem slabiky ve slovech jsou rozlišeny tuností písma. Práci s textem je nutno prokládat dalšími reedukaními metodami. (viz. píloha) U dtí s oslabenými matematickými schopnostmi je práce zamena na hry s ísly, manipulaci s pedmty, upevnní pozice ísla v ad do 100, upevnní pozice desítek, aplikaci správného postupu pi matematických operacích s pechodem desítek. Využíváme pracovní listy Mgr. J. Bednáové, Poítání do roník: V období tetí tídy se vtšinou potvrdí specifické poruchy uení. U nkterých dtí v rámci dozrávání vnímání dochází ke kompenzaci problém. Dti již mají zralé zrakové i sluchové vnímání, ale sluchové rozlišování je teba stále procviovat stejn jako cviení na rozvoj koncentrace a pozornosti. Práce ve skupince je zamena na upevnní správné tecí techniky, tení s porozumním, práci se slovy, s vtami, s textem, aplikaci gramatických pravidel, procviování zrakové i sluchové analýzy a syntézy. Využíváme pracovní listy s rozlinými a 7

8 pro dti pitažlivými texty. I v tomto roníku jsou texty zpracovány metodou, která pipomíná techniku tecího okénka (slabiky ve slovech jsou rozlišeny tuností písma) a postupn pecházíme k textm, kdy je již zvládnuté slabikování a soustedíme se na správné tení slov a slov s pedložkou. V tchto textech jsou rozlišena tuností písma jednotlivá slova. Práci s textem je teba prokládat dalšími reedukaními metodami. (viz. píloha) innost s dtmi s oslabenými matematickými schopnostmi je zamena na manipulaci s pedmty, manipulaci s papírovými penzi, upevnní pozice ísel v íselné ad, upevování pozice desítek, stovek, orientaci v íselné ad do 1000, používání správných postup pi matematických operacích. Využíváme pracovní listy Mgr. J. Bednáové: Poítání do 100 a Poítání do i 2. díl. 4. roník: innost se žáky tvrtého roníku je zamena na rozvoj tenáské gramotnosti, používání správné tecí techniky, na tení s porozumním, správnou práci se slovy a vtami, práci s informacemi, posilování zrakové i sluchové percepce, rozvoj zrakové i sluchové analýzy a syntézy, upevování a správnou aplikaci gramatických pravidel. U dtí s narušenou pozorností pokrauje cviení na rozvoj koncentrace a pozornosti. Pracujeme s pracovními listy s rznými zajímavými texty, kde jsou jednotlivá slova rozlišena tuností písma, a pecházíme k listm bez zvýraznní slov. K textm pak bývají piazeny úkoly na procviení porozumní a aplikaci gramatických pravidel. Práci s textem prokládáme dalšími reedukaními metodami podle typu obtížnosti jednotlivých žák. (viz. píloha) U dtí s oslabenými matematickými schopnostmi a u dtí s dyskalkulií pomalu rozšiujeme íselný obor, zažité postupy aplikujeme na matematické operace s vyššími ády, pracujeme s tabulkou násobk a s její pomocí rozšiujeme obor násobilky. 5. roník: Od pátého roníku je innost ve skupinkách zamena na práci s textem, práci s obsahem, rozvoj tenáské gramotnosti, práci s informacemi, upevování správné aplikace gramatických pravidel. V matematické oblasti je teba stále opakovat základní matematické operace, které dít již zvládá a na zažitých postupech aplikovat a postupn rozšiovat íselný obor, pracujeme s tabulkou násobk a s pevodní tabulkou. 6. roník: V šestém a vyšším roníku bývá hlavním problémem dysortografie a dyskalkulie, které se eší až do konce školní docházky. Velké problémy nastávají ve chvíli, kdy dít nemá zvládnuté uivo prvního stupn nebo nemá potebné návyky dležité k efektivnímu uení. U nkterých dtí se mže pi pechodu na 2. stupe objevit specifická symptomatika. Je to zejména u dtí s dobrými studijními pedpoklady, které se nauily své obtíže na 1. stupni kompenzovat, event. byly zakryty velmi dobrými schopnostmi dítte, jeho zvýšeným úsilím nebo zvýšenou domácí pípravou i tolerantním pístupem uitele. Pi zmn nárok školy, zmn v pístupu uitel žák již není schopen využívat svých kompenzaních strategií, problémy ve tení, psaní nebo v matematice se pak mohou promítat do úspšnosti dalších pedmt. Obtíže na 2. stupni mohou mít však i vývojový charakter, mohou se vztahovat k vývojovým promnám tohoto období dospívání. I zde je patrná široká variabilita. Objevíli se v nkteré z daných oblastí závažné problémy, je nutné je okamžitešit. 8

9 5. SPECIFICKÉ PORUCHY UENÍ A MOŽNOSTI JEJICH NÁPRAVY DYSLEXIE Dyslexie je nejznámjším pojmem z celé skupiny poruch uení. Zaalo se o ní hovoit nejdíve, protože nejnápadnji ovlivovala školní úspšnost dítte. Pod pojmem dyslexie jsou zaazovány všechny existující potíže spojené se tením. Pi této poruše je úrove tení výrazn nižší než všeobecná inteligence. U dyslektických dtí je narušena schopnost analýzy a syntézy, obtížn nebo nedostaten se vytváejí asociace grafických znak s eovými ekvivalenty, vázne chápání asových a prostorových vztah (posloupnost, rytmus). Dyslexie se podle Matjka objevuje již v samých zaátcích školní výuky a psobí, že úrovetení a psaní je v nápadném rozporu se zjištnou úrovní intelektových schopností. TYPICKÉ PROJEVY DYSLEXIE Zámny písmen tvarov i zvukov podobných písmen (a e, r z, k h, m n, d t) Špatné rozlišování zrcadlových tvar (b d, s z) Vynechávky písmen, slabik, slov nebo vkládání písmen, slabik, slov (zvl. ve slovech se shluky souhlásek, nap.: kostka koska; trn tren) Pesmykování, pehazování sledu písmen a slabik ve slov (kus suk; stavba svatba; psát spát) Vynechávání nebo pidávání písmen, mnní koncovek, hádání a domýšlení slov Nesprávné tení délky hlásky, nerozlišování krátkých/dlouhých samohlásek Obtíže ve skládání slabiky z písmen, slabikování (pozor na používání nesprávné techniky tení, tzv. dvojité tení ) tení je pomalé, namáhavé, neplynulé, nebo naopak pekotné, slova jsou zkomolená, reprodukce teného je chudá, zapamatování teného je obtížné REEDUKACE DYSLEXIE Má-li se dít nauit íst, je k tomu teba souhry celé ady funkcí: 1. zrakové rozlišování tvar 2. sluchové rozlišování hlásek a slabik 3. zraková i sluchová pam 4. smysl pro orientaci 6. schopnost sluovat jednotlivé složky ve funkní celky 7. dokonalé vnímání a dokonalá pedstavivost Vzájemná souhra tchto funkcí vytváí celkovou schopnost ke tení, která teprve umožuje výuku tení. U dyslektických dtí je vzorec tchto základních schopností narušen, nkteré z tchto zúastnných složek jsou málo vysplé nebo nevyzrálé, jiné fungují omezen nebo úpln chybí. Nemže tedy dojít ke vzájemné souhe jednotlivých složek a výsledkem je omezená schopnost nebo pímo neschopnost nauit se íst. Práce s dyslektiky zaíná motivací a následují pípravná cviení. Texty by mly být voleny tak, aby svou rozmanitostí lákaly ke tení. 9

10 Vhodné innosti zamené na nácvik tení 1. Píprava na tení textu Motivaní rozhovor o lánku, který budeme íst Aktivace slovní zásoby, vyprávní na téma související s obsahem textu tení slov vybraných z textu tení celých vt tení slov ze zpeházených slabik nebo písmen tení slov s vynechanými písmeny tení obtížných slov Smyslová cviení na rozvíjení zrakového vnímání s užitím slov i obrázk z textu 2. Práce s textem Cílem tchto inností je ohmatat si text ped tením Spoítej odstavce, ádky Peti první/poslední vtu v odstavci ti pouze první/poslední slovo v odstavci, na ádku Peti nap. druhé slovo na tetím ádku ve druhém odstavci Vyhledej a peti nejdelší slova, slova, která mají písmeno M na zaátku, na konci, uprosted Najdi slova zaínající/konící na po-; za-; apod. 3. tení textu technika tení Nkteré dti i pesto, že znají všechna písmena, mají potíže se tením. Pak se musíme zamit na tení slabik. Posléze ze slabik íst slova slabikovat. Fáze slabikování je pirozenou fází tení a u jednotlivých dtí trvá rzn dlouhou dobu. Tuto dobu nelze urychlit páním rychlého plynulého tení, je teba ji respektovat. Jakmile dít dosáhne uritého stupn rozvoje tenáských dovedností, zaíná spojovat slabiky v celek. Nejprve spojuje krátká dvojslabiná slova. Získáváním zkušeností se tyto celky dále rozšiují, prodlužují a tení nabývá na plynulosti. Pokud na dít spcháme, mže dojít k metodickým chybám, které dítti znesnadní další osvojování tení. Nejastjším tlakem na rychlost a požadavky na tení v celcích, kdy dít ješt není na tuto fázi pipraveno, zpsobíme tzv. dvojité tení, tichý sklad, kdy si dít potichu slovo hláskuje, snaží se z hlásek pochopit význam a teprve pak slovo íká nahlas. Pak te s výraznými zárazy, velice pomalu a s námahou, se sníženým porozumním textu. U vázaného slabikování ponecháme dít tak dlouho, jak je poteba. (J. Bednáová: teme se skítkem Alfrédem) Vhodné metody zamené na techniku tení: Stídavé tení stídavte jednu vtu/jedno slovo žák, jedno uitel etzové tení jednu vtu/jedno slovo pete jeden žák, druhou druhý Žáci na sebe postupn navazují. Hromadné tení nejprve pete text skupin žák uitel a vysvtlí si slova, která dti neznají. Potom hromadn te celá skupinka spolen s uitelem. Dti dostanou správný vzor tení, uvdomí si správné dýchání a správnou intonaci. Nakonec tou dti individuáln. Metoda vede ke klidnému plynulému tení se správnou intonací a k získávání tenáských zkušeností. Zesilované tení tení ve skupince žáci si vylosují lístek s jedním slovem z textu, které postupn jeden po druhém petou, vyanalyzují na slabiky/písmena, petou jen 10

11 samohlásky/souhlásky apod. Toto slovíko si pak dají ped sebe. Celý text zane íst nahlas uitel sám, dít se k nmu pidá, jakmile uslyší své slovo a pokrauje v hlasitém tení s uitelem do konce lánku. Postupn se pidávají další dti, až te nahlas celá skupinka. Metoda vede k plynulosti, pozornosti, soustední, dodržení intonace, tenáské jistot a získávání tenáských zkušeností. tení pomocí tecího okénka Hlavním úelem této metody je cviit správné pohyby oka po ádku, odstraovat tzv. dvojité tení a domýšlení konce slov. Porucha oních pohyb je poruchou koordinace pohyb oí. V tchto pípadech je typické peskakování ádk, zmenšená vizuální orientace v odstavcích na stránce. Pitom bývá zachována správná zraková diferenciace písmen, správná analýza hlásek a písmen. Je teba omezit svobodu pohyb oí. Poruchu poznáme tehdy, neosvduje-li se pokyn Pozorn sleduj ádek. (K procviování oních pohyb, rozlišování znak a písmen slouží i pracovní sešity P. Svobody) Nejprve využijeme okénka, potom následuje fáze využití záložky a v poslední fázi dít sleduje text pomocí prstu. Je to metoda velmi úinná, pokud se dodržují následující podmínky: 1. Velikost vystiženého okénka musí odpovídat velikosti písma. 2. Kartikou s okénkem pohybuje ten, kdo s díttem pracuje, ne dít samo. 3. Pizpsobíme rychlost pohybu okénka tenáským možnostem dítte. Vedeme je k tomu, aby dodržovalo tempo tení, aby etlo pomalu, ale plynule. 4. Pokud má dít problémy s formální stránkou tení a není schopno sledovat obsah textu, nevyžadujeme od nho tení s pednesem ani klesnutí hlasu u teky apod., soustedíme se spíše na to, aby tení bylo klidné až monotónní. 5. Vedeme dít k tomu, aby si neíkalo jednotlivé hlásky v duchu a teprve pak je nahlas spojovalo. Nepipustíme tzv. dvojité tení. Dít uíme, aby si hlásku protahovalo a pidávalo k ní samohlásku, aby klidn, pomalu, ale plynule slabikovalo. 6. Pi plynulém slabikování sledujeme, aby dít slabiky nevyráželo a tak slovo nesekalo. Proto je dležité stále vyžadovat pomalý, klidný, monotónní pednes. 7. tená zaáteník a dít s dyslexií nedokáže pi tení nahlas sledovat písmena, která te a zárove sledovat následující text. Tuto techniku ovládá zbhlý tená. U dtí s dyslexií dochází k agresivním zrakovým pohybm. Abychom u dítte tomuto ulpívání na slabikách zabránili a nauili je sledovat zrakem následující písmena a slabiky, posouváme okénko tsn pedtím, než díttenou slabiku vysloví, a tím slabiku zakryjeme. Dležité je dítti vysvtlit naše poínání, jinak by si mohlo myslet, že chceme, aby etlo rychleji. Je tomu však práv naopak. 8. I zkušený tená odpoívá (jsou to mikropauzy), nkdy si však musí vtu peíst znovu. Pi práci s okénkem musíme dítti také umožnit odpoinek. teme tedy vždy 3 5 ádk a pak jeden ádek stejnou rychlostí, kterou etlo dít, peteme sami. Dít se k nám pipojí, nebo jen zrakem sleduje text. 9. Tento úsek je velmi intenzivní. Rodie i dít vtšinou pekvapí, že úsek, který etli pl hodiny, mají petený za deset minut. To by však mla být hranice pro tení s okénkem, u nkterých dtí postaí i 5 minut 2x denn. Druhý zpsobtení s okénkem je, že text postupn zakrýváme. Zabráníme tak tomu, že se dít vrací v textu a opakuje již petené. Dít má ped sebou celý ádek, který mu postupn zakrýváme. Pohyb s okénkem musí být vytrvalý a plynulý, aby se dít snažilo o plynulé tení. 11

12 tení v duetu (= ve dvojici) Tato metoda se využívá u dtí, které již mají zvládnutou dovednost tení, tou však nepesn, domýšlejí si nebo asto chybují. Spoívá ve spoleném tení uitele nebo rodie s díttem. Rychlost tení musí být pizpsobena možnostem dítte, které má text aktivn sledovat. K tomu mají sloužit kontrolní chyby, které uitel nebo rodi udlá. Chybou je zámna slova (nejlépe slovem podobného významu), vynechání slova, zdrobnlina nebo naopak zrušení zdrobnliny. Ze zkušenosti vyplývá, že není vhodné volit humorné chyby, ty narušují koncentraci dítte. Délka tení: 2 3 minuty a opakování 2 3x po krátkých pauzách. Metoda se cvií 3 4 msíce každý den i o víkendu. Opt je tedy nutná úzká spolupráce s rodii, dkladné vysvtlení a konzultace. Nepravidelnost ve tení nebo její nahrazování delším cviením v jiných dnech se nedoporuuje, je neefektivní. Pi tení se mže používat podložka pod ádek. Pedností této metody je, že je pirozená, nenároná a dít dostává správný vzor tení. Zlepšuje se pesnost tení i jeho rychlost, nejprve pi tení v duetu, pozdji i pi tení samostatném. Ve škole mžeme použít tení i v žákovské dvojici, je však teba vybrat k sob vždy dvojici dtí, které jsou na tom ve tenáských dovednostech podobn. tení pomocí metody Fernaldové Tato metoda je vhodná pro dti, které již mají dobrou strategii tení, ale jejich tení je pomalé. Metoda je proto vhodná nejen pro dosplé s dyslexií, ale i pro malé tenáe. Dítti uríme ást textu (asi 10 ádk), který tentokrát nemá íst nahlas, ani potichu, ale jen pelétnout oima. Zpoátku to bývá pro dti nesnadný úkol, protože je nezvyklý. Souasn se sledováním ádk si tužkou podtrhává slova, o kterých si myslí, že by mu pi tení dlala potíže. Urí si ke tení tžká slova. Když takovým zpsobem pebhne všech deset ádk, zkouší to znovu a opt nároná slova podtrhne. Mohou to být stejná slova, která podtrhlo pi prvním pokusu, ale i další. Když skoní, podtržená slova si pete. Teprve po této pípravte urenou ást textu. Z letmého tení již dít trochu zná text, nemusí se obávat obtížných slov, protože se s nimi již seznámilo, a proto te s vtší sebedvrou, což je pro dít s dyslexií velmi pínosné a motivující. Metoda staví na nutnosti zbavit dít obav z neúspchu a pipravit podmínky k tomu, aby etlo rychleji a plynuleji. Fernaldová zdrazuje, že psychoterapeutický úinek této metody je nesporný. Pro cviení doma: metoda se cvií 2 3 msíce, pokud možno denn. Výbr textu musí, pokud možno, odpovídat zájmm a tecím dovednostem dítte. Jen tak mžeme u dítte vzbudit zájem o tení. S mén známými slovy dítti zpoátku pomžeme. Pokud užíváme pi nácviku tení delší texty, mžeme se ve tení i stídat. Projeví-li dít zájem a chce íst potichu, nebráníme mu. Nelze však takové tení zamnit na vlastní nácvik. 4. Práce s textem barevné tení Najdi slovo na danou slabiku a vyzna ho barevn Najdi vtu, která zaíná slovem Hledej a barevn zvýrazni všechna slova, která zaínají na, nap.: po- Hledej a barevn vyzna všechna slova, nap.: ŽELVA Hledej a barevn vyzna všechna vyjmenovaná/píbuzná slova Hledej a vyzna mkké/tvrdé slabiky Hledej v textu a podtrhni podstatná jména, slovesa apod. 12

13 5. Porozumní tenému textu Schopnost íst nabývá smysl porozumním obsahu. Vnímání teného bývá ovlivnno technikou tení a úsilím, které dít na tení musí vynaložit. K porozumní obsahu se dít snažíme vést od poátku uení se íst. Mžeme volit rzné formy: Piazování slov, pop. celých vt k obrázkm tená detektiv v textu jsou uvedené obsahové nebo logické chyby, po petení textu mají dti na tyto chyby pijít tení textu, ve kterém jsou vynechaná písmena tení textu, ve kterém jsou vynechaná slova: Dít te krátký text. Poté jej pete znovu, ale text je upraven tak, že jsou nkterá slova vynechána. Uitel mže utvoit více variant textu, v každé následující je více vynechaných slov. Bhavé tení dti si petou krátký text, poté dostanou stejný text, ale s vynechanými slovy. Tato slova jsou rozmístna po tíd. Dti mají za úkol doplnit tato slova správn do textu. Bhají po tíd bez papíru, slova si zapamatují a napíší na míst. Procviujeme prostorovou orientaci, zrakovou pam a porozumní obsahu. Postehovací slabiky Postehovací slabiky jsou ureny k nácviku tení slabik, jejich rychlejšímu vybavování pi tení souvislého textu. Zadávají se podle obtížnosti od nejjednodušších, otevených slabik, po nejobtížnjší slabiky se shluky souhlásek. Ped prvním tením slabiky rozstíháme na jednotlivé kartiky. Dítti kartiku na okamžik ukážeme, otoíme, dít si slabiku vybaví a ekne nám ji. Pozdji mžeme kartiku otáet i rychleji. Dít by mlo slabiku vyslovit ve chvíli, kdy je již kartika otoena a ono nevidí písmena. Po zvládnutí jedné obtížnosti pecházíme k náronjším slabikám. Pokud v bžném textu narazíme na slabiku, která je pro dít obtížná, je vhodné si o tyto slabiky soubor rozšíit. Využití kartiek: - Hra na detektivní kancelá rozložíme nkolik kartiek a dáme dítti za úkol najít námi urenou slabiku - Zkoušíme vymyslet slova na uvedenou slabiku - Pokud má dít potíže se zámnami písmen, rozložíme ped dít kartiky se slabikami a dáme mu za úkol vyhledat slabiky, které obsahují urené písmeno - Pokud máme dva soubory slabik, mžeme hrát pexeso tenáské tabulky Jsou ureny pro nácvik technické stránky tení. Postupuje se od nejjednoduššího ke složitjšímu. Tabulky se dají vhodn využít na rzné procviování hledání podle daného klíe vhodné pro práci s textem. Zámny písmen ve tení Ve tení žáci nejastji zamují písmena tvarov podobná (b-d; s-z; m-n; a-e), písmena zvukov podobná (sykavky, t-d), písmena lišící se árkou i hákem, ale i písmena zcela nepodobná. Píinou mohou být nedostatky ve zrakovém nebo sluchovém vnímání, nedostaten utvoené spoje mezi hláskou a písmenem, nesprávná artikulace, ale i nepozornost, nedostaten zvládnuté tvary písmen, nedostatky v pravolevé a prostorové orientaci. Písmena mohou zamnit i dti, které se snaží íst rychleji, než odpovídá jejich schopnostem, a které domýšlejí slova. Pi všech zámnách nejprve zjistíme, zda dít 13

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen Roní plán pro 1.roník Genetická metoda Oblast eský jazyk a literatura Oekávané výstupy Žák: zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním uvdomuje si správné držení tla pi psaní používá k psaní mazací

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení Definice: - neschopnost naučit se číst, psát a počítat pomocí běžných výukových metod za alespoň průměrné inteligence a přiměřené sociokulturní příležitosti - nevznikají v důsledku

Více

DYSGRAFIE - porucha psaní. (postihuje grafickou stránku písemného projevu a osvojování tvarů jednotlivých písmen)

DYSGRAFIE - porucha psaní. (postihuje grafickou stránku písemného projevu a osvojování tvarů jednotlivých písmen) DYSGRAFIE - porucha psaní (postihuje grafickou stránku písemného projevu a osvojování tvarů jednotlivých písmen) Dysgrafie úzce souvisí s dysortografií, velmi často se vyskytují společně. Reedukace je

Více

ZÁŘÍ. Náprava - používání pomůcek: Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii

ZÁŘÍ. Náprava - používání pomůcek: Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii Příloha č. 16 OSNOVA PRÁCE V NÁPRAVNÉ PÉČI ZÁŘÍ Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii Náprava - používání pomůcek: Vzbuzení zájmů o čtení. Rozvíjení řeči

Více

SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU

SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU Sluchové vnímání se vyvíjí již od pátého měsíce nitroděložního života. Po narození reaguje dítě na zvukový podnět nediferencovanou pohybovou reakcí. Později

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

DYSLEXIE - porucha čtení. (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu)

DYSLEXIE - porucha čtení. (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu) DYSLEXIE - porucha čtení (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu) Reedukace dyslexie: Příprava na čtení spočívá v rozvoji percepce (zrakové, sluchové),

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Reedukace dysortografie

Reedukace dysortografie Reedukace dysortografie Možné příčiny dysortografie nedostatečné sluchové vnímání; porucha v chápání obsahu psaného textu; nedostatečný ný rozvoj grafomotoriky; nedostatečný ný rozvoj řeči; nedostatečné

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012 Mluvnice Msíc: Záí Uivo: Jazyk a jeho útvary Náeí a nadnáení útvary Spisovný jazyk Jazykové píruky Zvuková stránka jazyka Hláskosloví

Více

ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ

ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ Sluchové vnímání je jednou ze základních poznávacích funkcí, jež je podmínkou pro zvládnutí technicky správného čtení a bezchybného psaní. U některých dětí bývá proces vnímání

Více

Výbr z nových knih 3/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 3/2010 pedagogika Výbr z nových knih 3/2010 pedagogika 1. Hry a matematika na 1. stupni základní školy / Eva Krejová Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2009 -- 163 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7235-417-7 (brož.)

Více

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání)

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání) ZRAKOVÁ PERCEPCE (zrakové vnímání) 1. Vývoj zrakového vnímání a jeho vliv na nácvik čtení a psaní Zrakové vnímání se vyvíjí od narození dítěte. Nejdříve jsou vnímány světlo a tma, později obrysy předmětů.

Více

Náprava: a) Příprava na čtení textu Práce s textem Cílem těchto cvičení je ohmatat si text před vlastním čtením. c) Čtení textu

Náprava: a) Příprava na čtení textu Práce s textem Cílem těchto cvičení je ohmatat si text před vlastním čtením. c) Čtení textu Specifické poruchy učení Neschopnost žáků naučit se číst, psát a počítat pomocí běžných výukových metod a žáci vyžadují použití jiných výukových a pracovních metod. Dyslexie Specifická porucha čtení 1.

Více

REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obecné zásady reedukace specifických poruch učení

REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obecné zásady reedukace specifických poruch učení REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Speciální vzdělávání se poskytuje žákům, u kterých byly speciálně vzdělávací potřeby zjištěny

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 7. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 7. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 7. roník na školní rok 2011 2012 Mluvnice Msíc: Záí Opakování 6. roníku Tvarosloví Co už umíme z tvarosloví Zájmeno jenž Zptná vazba: písemná práce:

Více

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ PRO ŽÁKY SE ZBYTKY SLUCHU Jedním z aktuálních problém vzdlávání neslyšících 1 dtí u nás je problém zvládnutí eštiny. Zatímco eština mluvená

Více

OVĚŘENO: Datum: 8.4 2013 třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: 8.4 2013 třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 9, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

DYSORTOGRAFIE - (porucha postihující pravopis) !!! Nezahrnuje celou gramatiku!!! Vztahuje se převážně na tzv. specifické dysortografické jevy.

DYSORTOGRAFIE - (porucha postihující pravopis) !!! Nezahrnuje celou gramatiku!!! Vztahuje se převážně na tzv. specifické dysortografické jevy. DYSORTOGRAFIE - (porucha postihující pravopis)!!! Nezahrnuje celou gramatiku!!! Vztahuje se převážně na tzv. specifické dysortografické jevy. Specifické dysortografické jevy: - rozlišování krátkých a dlouhých

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina Latina 244 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení pedmtu Pedmt Latina

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

"Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit" Sokrates

Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Sokrates CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU Pojetí školního vzdlávacího programu Vize školy: "Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit" Sokrates Školní vzdlávací program

Více

Výbr z nových knih 2/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 2/2011 pedagogika Výbr z nových knih 2/2011 pedagogika 1. tení a dyslexie / Jií Jošt Praha : Grada Publishing, 2011 -- 384 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3030-1 (brož.) Sign.: II 108263V1 dyslexie ; tení ; porucha uení ;

Více

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení jsou definovány jako neschopnost naučit se určitým dovednostem (např. čtení, psaní, počítání) pomocí běžných výukových metod

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Výbr z nových knih 2/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 2/2010 pedagogika Výbr z nových knih 2/2010 pedagogika 1. Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žák s kombinovaným postižením : monografie / Vanda Hájková (ed.) a kol. Praha : Somatopedická spolenost, 2009

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.)

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu anglický jazyk pro 1. stupe: 3. roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, rozumí jednoduchým pokynm a vtám, adekvátn na n reaguje pochopí

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Školní vzdlávací plán Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Vychovatelky: I. oddlení Hana Kliková II. oddlení Alena Mrázová Úvod Školní družina je zízena pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko,

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Reedukace dyslexie. Reedukace Specifických poruch učení (SP_SPUR) PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Pdf MU, podzim 2011

Reedukace dyslexie. Reedukace Specifických poruch učení (SP_SPUR) PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Pdf MU, podzim 2011 Reedukace dyslexie Základní techniky reedukace dyslexie: Metoda obtahování. Metoda Fernaldové. Metoda postřehování. Čtení se záložkou (okénkem). Čtení v duetu. Metoda vyhledávání chyb. Metoda dublového

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ 1. Speciální výuka 2. Podmínky pro vřazení žáka do speciální třídy 3. Charakteristika speciálních tříd 4. Vymezení pojmů SPUCH, logopedických obtíží

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Program reedukačních skupin pro děti se specifickými poruchami učení se zaměřuje na rozvoj

Více

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2011-2012

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2011-2012 Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2011-2012 Msíc: Záí Uivo: Shrnutí a opakování uiva z 5.roníku Pirozená ísla íselná osa, porovnávání, zaokrouhlování, operace s nimi, pevody,

Více

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010 Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010 Msíc: Záí Uivo: Shrnutí a opakování uiva z 5.roníku Pirozená ísla íselná osa, porovnávání, zaokrouhlování, operace s nimi, pevody,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 8, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 2.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 8, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 2.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 8, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 2.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody PODPORA SPU VE VÝUCE projevy, potřeby, úpravy a metody Projevy Dyslexie Pomalé čtení -Namáhavé -Dvojí -Ztrácí se, vrací se -Málo chyb-opravuje -Záměny,opakuje přečtené Přepisuje velmi pomalu -Víc času

Více

Úvodní list. 3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3, příspěvková organizace

Úvodní list. 3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3, příspěvková organizace Úvodní list Název školy Adresa Datová schránka Malé náměstí 3, 35002 Cheb aiytnnv Ředitel/ka školy Zástupce/kyně ředitele/ky školy Mgr. Pavel Černý Mgr. Štěpánka Dostálová cerny@3zscheb.cz 354422408 607872248

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Český jazyk a literatura v 1. ročníku

Český jazyk a literatura v 1. ročníku Český jazyk a literatura v 1. ročníku Září Pečlivé vyslovování slov, jednotlivých hlásek. Nácvik rozkládání analýzy slov podle sluchu (vyhledávání - první, poslední hlásky slova, vyjmenování všech hlásek

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem UPRAVENÝ APEK U zaínajících neslyšících tená je nutno brát ohled na uritá specifika, jako jsou napíklad rznorodost jazykových kompetencí v eském i eském znakovém jazyce i dosavadních zkušeností s reálným

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Psychologické aspekty školní úspěšnosti

Psychologické aspekty školní úspěšnosti Psychologické aspekty školní úspěšnosti Co ovlivňuje školní úspěšnost vnější faktory učivo učitel a vyuč. metoda celkový kontext vzdělávání vnitřní faktory motivace vědomosti vlastnosti metoda učení biolog.

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk Nmecký jazyk 130 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

Kriteria pro hodnocení a klasifikaci žák Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy

Kriteria pro hodnocení a klasifikaci žák Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kriteria pro hodnocení a klasifikaci žák Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy 1 Obecné zásady pro hodnocení a klasifikaci žák Pi hodnocení a pi prbžné i celkové klasifikaci

Více

Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu ESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 1. stupe: 1. roník

Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu ESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 1. stupe: 1. roník Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu ESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 1. stupe: 1. roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (pr. témata, meziped. vztahy apod.) Jazyková výchova správn vyslovuje

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Koncepce podpory rozvoje tená ské gramotnosti

Koncepce podpory rozvoje tená ské gramotnosti Základní škola a mateská škola, Mikulice, píspvková organizace Koncepce podpory rozvoje tenáské gramotnosti Cíl: Žák te, rozumí psanému textu, pemýšlí o nm, používá ho k rozvoji vlastních schopností a

Více

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení jsou poruchy způsobující problémy v rámci vzdělávacího procesu, kdy postižení projevují nedostatečně rozvinuté schopnosti, což jim způsobuje výukové obtíže.

Více

PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE

PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE Metodická příručka PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE Mgr. Jiřina Bednářová Obsah Projekt Skládám, tvořím myslím...4 Prostorová orientace...5 Oslabení prostorového vnímání...7

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Motivaní název školního vzdlávacího programu pro základní vzdlávání: UÍME SE,

Více

Reedukace dyslexie. Dyslexie problémy rychlost čtení správnost čtení porozumění čtenému textu

Reedukace dyslexie. Dyslexie problémy rychlost čtení správnost čtení porozumění čtenému textu Reedukace dyslexie Dyslexie problémy rychlost čtení správnost čtení porozumění čtenému textu Projevy dyslexie problémy se zapamatováním, rozpoznáváním písmen záměny tvarově podobných písmen a sluchově

Více

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika 1. eská základní škola : vícepípadová studie / Dominik Dvoák... [et al.] Praha : Karolinum (nakladatelství), 2010 -- 310 s. :. -- eština. ISBN 978-80-246-1896-8 (brož.)

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog. Rozvíjíme děti ve zrakovém a sluchovém vnímání od předškolního věku

Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog. Rozvíjíme děti ve zrakovém a sluchovém vnímání od předškolního věku Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog Rozvíjíme děti ve zrakovém a sluchovém vnímání od předškolního věku Přednášející Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog psenickova.petra@centrum.cz

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Výbr z nových knih 4/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 4/2010 pedagogika Výbr z nových knih 4/2010 pedagogika 1. ADHD - porucha pozornosti s hyperaktivitou : píruka pro starostlivé rodie a zodpovdné uitele / Michal Goetz, Petra Uhlíková Praha : Galén, c2009 -- 160 s. :. --

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Návrh projektu. Nápl projektu: Matematika osvojení pojm kilometr, metr a jejich pevody poítání ceny pohonných hmot

Návrh projektu. Nápl projektu: Matematika osvojení pojm kilometr, metr a jejich pevody poítání ceny pohonných hmot Návrh projektu Název: Moje msto Tída: 5. tída Doba trvání projektu: jednodenní, 6 vyuovacích hodin Vazby na pedmty: vlastivda, matematika, výtvarná výchova, eský jazyk, výpoetní technika, pracovní innosti

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

Předmět speciálně pedagogické péče

Předmět speciálně pedagogické péče Předmět speciálně pedagogické péče Přehled podpůrných opatření včetně zajištění předmětů speciálně pedagogické péče (PSPP) je obsažen v Příloze č. 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika 1. 100 inspirací z Ekoateliéru : moderní abeceda tvoivé recyklace / Jitka Horová Praha : Portál, 2010 -- 133 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7367-748-0 (brož.) Sign.:

Více

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Čtení 1 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Čtení 2 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Cviky pro

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

OVĚŘENO: Datum: třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 11, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika 1. Aktivizaní metody ve výuce : píruka moderního pedagoga / Tomáš Kotrba, Lubor Lacina ; [ilustrace Hana Šefrová] Brno : Barrister & Principal, 2011 -- 185 s. :. --

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika 1. Cviení na míi pro celou rodinu / Hana Janošková, Marta Muchová Brno : Computer Press, 2011 -- 120 s. :. -- eština. ISBN 978-80-251-3173-2 (brož.) Sign.: II 108723V1

Více

Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Soubor edukaních materiál k vzdlávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Kolektiv autor projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0123 2012 Bezbariérová komunikace s osobou se zdravotním

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Hůlkové písmo. Alternativa ve výuce psaní

Hůlkové písmo. Alternativa ve výuce psaní Hůlkové písmo Alternativa ve výuce psaní Hůlkové písmo Je určena žákům se středně těžkým, těžkým mentálním postižením Navazuje na První čtení alternativní výuka čtení globální metodou, využívá výhradně

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012 Msíc: Záí Mluvnice Úvod do uiva Opakování uiva 7. roníku Obohacování slovní zásoby Nauka o tvoení slov Zptná vazba:

Více

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331.

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331. PEDÍTÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v papírové

Více

Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog. Jak rozvíjet motoriku u. předškoláků?

Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog. Jak rozvíjet motoriku u. předškoláků? Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog Jak rozvíjet motoriku u předškoláků? Přednášející Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog, psenickova.petra@centrum.cz lektorka kurzů pro předškoláky

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017

PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017 PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017 PONDĚLÍ Sluchové vnímání a paměť kniha: Mezi námi předškoláky (1,2,3) Sluchová paměť Opakování vět s více slovy (básničky ) 1 Vnímání rytmu Napodobování rytmu (dítě

Více