Vážení čtenáři, Ing. Rostislav Vondruška ministr pro místní rozvoj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení čtenáři, Ing. Rostislav Vondruška ministr pro místní rozvoj"

Transkript

1

2

3 Vážení čtenáři, Minitertvo pro mítní rozvoj zajišťuje v oblati regionální politiky a trukturálních fondů především informační a metodickou podporu vyšším územním amoprávným celkům, mětům, obcím a jejich družením. Jedním ze základních cílů minitertva je naha o úpěšný rozvoj čekých regionů, zejména e zaměřením na jejich oudržnot a zvyšování konkurencechopnoti. Každý z regionů přitom potřebuje ke vému úpěšnému a efektivnímu rozvoji protředky, které dokáží obáhnout jeho potenciál a pecifické potřeby. Jedním z nejvýznamnějších zdrojů pro financování tohoto rozvoje tvoří zejména fondy Evropké unie. Tato publikace má proto za cíl pomoci všem obcím, aby e lépe orientovaly v ytému evropkých dotačních titulů. Její koncepce je přizpůobena regionální truktuře v Čeké republice. Zároveň je koncipována v ouladu e trukturou jednotlivých programů a také hierarchicky odpovídá počtu obyvatel v obcích. Věřím, že publikace pomůže zatupitelům obcí rychle identifikovat vhodné dotační tituly a předkládat konkrétní projekty tak, aby rozvoj našich regionů byl co možná nejefektivnější. Ing. Rotilav Vondruška minitr pro mítní rozvoj

4 4

5 Obah Úvod...7 Dotační tituly pro všechny obce...11 Dotační tituly pro obce do 500 obyvatel...55 Dotační tituly pro obce od 500 do obyvatel...59 Dotační tituly pro obce od do obyvatel...69 Dotační tituly pro obce nad obyvatel...79 Dotační tituly pro pecifické příjemce...89 Seznam zkratek

6 6

7 Úvod Publikace louží pro potřeby obcí, které při hledání dotačních titulů z fondů EU pro vé projektové záměry potřebují metodickou pomoc. Publikaci je možno chápat jako návod, který dle kritéria počtu obyvatel obce uvádí možnoti aktivit, na které lze žádat dotace. Výchozími dokumenty pro určení dotačních titulů a příjemců podpory jou převážně aktualizované zveřejněné prováděcí dokumenty jednotlivých operačních programů a Programu rozvoje venkova (PRV). Příjemce podpory však muí ledovat výzvy jednotlivých oblatí podpory v rámci operačních programů a PRV, které blíže pecifikují podmínky pro předkládání žádotí o podporu. Publikace je prvotně určena pro obce amotné, především pro taroty a předtavitele mítní amoprávy, ti e publikací mohou lépe orientovat v možnotech kde žádat finanční podporu na vé projekty a za jakých podmínek. Publikace je určena především obcím, vazkům obcí a organizacím zřizovanými a zakládanými obcemi jako příjemcům podpory. V ČR je ytém podpory a čerpání dotací u obcí obecně nataven mimo jiné dle počtu obyvatel. Proto byla pro účely publikace v ouladu programy natavena hranice počtu obyvatel takto: Všechny obce (u dotačního titulu kde je příjemcem obec bez omezení počtu obyvatel). Obce do 500 obyvatel. Obce od 500 do 4999 obyvatel. Obce od 5000 do obyvatel. Obce nad obyvatel. Specifičtí příjemci. První kategorie velikoti obce není koncipována dle počtu obyvatel, jelikož jou v operačních programech a v PRV uvedeny i obce bez omezení počtu obyvatel, jde o dotační tituly pro všechny obce. V dalších kategoriích již je uveden výčet množnotí čerpání financí z dotačních titulů dle počtu obyvatel. V každé kapitole jou uvedeny přílušné operační programy rep. Program rozvoje venkova, zdroj informací, oblati podpory a jednotlivé aktivity a také upřenění příjemce dotací. Vzhledem ke vému pecifickému potavení a operačním programům není do publikace zahrnuto hl. měto Praha. Publikace je etavena k měíci říjnu 2009 a je tedy nutné, aby uživatel průběžně ledoval změny v prováděcích dokumentech programů a jednotlivé výzvy k předkládání projektů. Publikace je také dotupná na internetových tránkách minitertva pro mítní rozvoj a a bude potupně aktualizována. 7 / 99

8 8 / 99

9 Dotační tituly pro všechny obce 9 / 99

10 10 / 99

11 Operační program Dotační tituly pro všechny obce Regionální operační program regionu oudržnoti Střední Morava Prováděcí dokument ROP SM, verze ( Oblat podpory (intervence), podporované aktivity Příjemce Podrobný popi je uveden v Programovém a Prováděcím dokumentu a kriteria pro podávání žádotí jou pecifikována ve vyhlášených výzvách. Oblat podpory Regionální dopravní infratruktura Podoblat podpory ilnice II. a III.třídy Realizace aktivit v rámci přípravy, realizace a koordinace integrovaných projektů. Stavební úpravy a případné rozšíření, modernizace a výtavba ouvilých úeků ilnic II. a III. třídy a ve vazbě na ně i úeků mítních a účelových komunikací (zajištění dotupnoti center a napojení hlavních ilničních tahů). Odtraňování nebezpečných mít na ilnicích II. a III. třídy a ve vazbě na to i na mítních a účelových komunikacích. Úprava frekventovaných ilnic II. a III. třídy (ve vazbě na ně i mítních a účelových komunikací) v blízkoti ídel vazbou na zkvalitňování životního protředí obyvatel. Realizace opatření nižujících dopady provozu na ilnicích II. a III. třídy (ve vazbě na ně i na mítních a účelových komunikacích) na ekoytémy. Zlepšení napojení rozvojových průmylových areálů a objektů na regionální íť ilnic II. a III. třídy protřednictvím výtavby nebo tavební úpravy a případného rozšíření mítních komunikací. Infratruktura pro zvýšení bezpečnoti, prevenci a řešení rizik. Podoblat podpory Letiště Realizace aktivit v rámci přípravy, realizace a koordinace integrovaných projektů. Výtavba, modernizace a tavební úpravy a případné rozšíření infratruktury loužící pro regionální letiště (budovy i plochy) a nákup technických zařízení a dalšího vybavení pro regionální letiště. Oblat podpory Veřejná doprava Podoblat podpory Rozvoj integrovaného dopravního ytému, přetupní terminály a zatávky Realizace aktivit v rámci přípravy, realizace a koordinace integrovaných projektů. Budování přetupních terminálů integrované veřejné dopravy. Stavební úpravy a případné rozšíření nevyhovujících zatávek veřejné dopravy a jejich výtavba. Bezbariérové úpravy zatávek a ouviejícího vybavení přítupových cet. Zavádění moderních a ekologických technologií ve veřejné dopravě (informační ytémy, ytémy umožňující přednot dopravních protředků hromadné dopravy na křižovatkách apod.). Oblat podpory Bezmotorová doprava Realizace aktivit v rámci přípravy, realizace a koordinace integrovaných projektů. Výtavba regionálně významných tezek pro bezmotorovou dopravu a jejich napojení dle trategických dokumentů platných pro danou oblat. Realizace opatření pro zvýšení bezpečnoti bezmotorové dopravy. Realizace opatření pro preferenci bezmotorové (zejména cyklitické) dopravy. 11 / 99 Obce Zlínkého a Olomouckého kraje. Dobrovolné vazky obcí. a obcemi. Obce Zlínkého a Olomouckého kraje. Dobrovolné vazky obcí. obcemi.

12 Operační program Regionální operační program regionu oudržnoti Moravkolezko Prováděcí dokument ROP MS, verze v3.04, ( Oblat podpory (intervence), podporované aktivity Příjemce Podrobný popi je uveden v Programovém a Prováděcím dokumentu a kriteria pro podávání žádotí jou pecifikována ve vyhlášených výzvách. Oblat podpory Rozvoj regionální ilniční dopravní infratruktury Dílčí oblat: Bezpečnot na komunikacích, cyklo a pěší doprava Opatření na komunikacích, vedoucí ke zvýšení bezpečnoti ilničního provozu ( bezpečné přechody pro chodce, zpomalovací pruhy, ochranné (dělící nebo měrovací) otrůvky, zvýrazněné dopravní značení, tím ouviející komunikace pro pěší - chodníky) budou zvýhodněny projekty kombinující více bezpečnotních prvků; žadatel uvede ve zdůvodnění projektu zhoršené podmínky pro bezpečnot cyklo a pěší dopravy intenzitu dopravy, míru nehodovoti apod. Výtavba a modernizace cyklotra a cyklotezek prioritních z hledika Koncepce rozvoje cyklitické dopravy na území Moravkolezkého kraje e zdůvodněním vyoké intenzity dopravy a nehodovotí. Výtavba a modernizace otatních cyklotra a cyklotezek v regionu odůvodněným významem z hledika využívání cyklodopravy v dojížďce do zamětnání, za zábavou, vyokou intenzitou dopravy a nehodovotí. Výtavba, modernizace a rekontrukce ytémově vymezených mítních komunikací u vymezených významných průmylových zón regionu (Nošovice, Mošnov), zlepšujících dopravní dotupnot oučaných nebo plánovaných podnikatelkých aktivit nebo kulturních či přírodních cílů, připívajících k rozvoji obcí. Oblat podpory Rozvoj dopravní oblužnoti Dílčí oblat: Integrace veřejné dopravy a rozvoj její infratruktury Zavádění integrovaných ytémů veřejné dopravy na úrovni kraje a jejich integrace. Odbavovací ytémy (na základě jednotného tandardu pro dopravní aplikace u všech dopravců v kraji), provázání řídícím a informačním ytémem vozidel veřejné dopravy, Zavádění řídících a informačních ytémů pro mětkou hromadnou dopravu. Budování a rekontrukce přetupních terminálů pro přetup mezi jednotlivými dopravními ytémy, včetně zajištění návaznoti na individuální dopravu parkoviště typu P+R Rekontrukce a budování vybraných zatávek veřejné dopravy (železniční, autobuové, MHD) budou pouzovány z hledika vytížení a významnoti Doplňující tavby integrující jednotlivé druhy dopravy menší projekty zvyšující dotupnot, bezpečnot a atraktivitu přetupních terminálů (bezbariérový přítup, nátupní otrůvky, úchovny kol apod.) Opatření pro preferenci hromadné, cyklitické a pěší dopravy ve mětech před dopravou individuální (dopravní ignalizace, vyhrazené pruhy pro MHD apod.). Dílčí oblat: Nákup dopravních protředků veřejné dopravy včetně pecifického vozového parku Modernizace vozového parku pořízením dopravních protředků šetrných k životnímu protředí a zvyšujících atraktivitu veřejné dopravy Podpora modernizace vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy oob (vlaky, tramvaje, trolejbuy) Zlepšení dotupnoti veřejné dopravy pro ooby omezenou chopnotí pohybu a orientace pořízením a modernizací vozového parku (bezbariérová vozidla) Doprovodná infratruktura pojená provozem pořizovaných vozidel (míta pro tání, garáže, plničky (jen na plyn) atd. 12 / 99 Obce Moravkolezkého kraje. Dobrovolné vazky obcí. obcemi. Obce Moravkolezkého kraje. Dobrovolné vazky obcí. obcemi.

13 Oblat podpory Infratruktura veřejných lužeb Vytváření a vybavení oborových center praktické přípravy pro klíčové obory MS kraje. Tato centra budou vznikat jak v rámci távající ítě škol, tak při vybraných centrech celoživotního vzdělávání. Oblat podpory Rozvoj cetovního ruchu Dílčí oblat Výtavba, revitalizace a modernizace turitické infratruktury, doprovodných lužeb a atraktivit cetovního ruchu Rozvoj přírodních, kulturních a indutriálních památek, technických zajímavotí a kulturního dědictví, vhodných pro využití v cetovním ruchu. Zkvalitňování doprovodné infratruktury v rámci těchto památek (přítupové komunikace, doprovodné parkoviště, doprovodné travovací zařízení apod.). Cílená podpora vybraných objektů či mít při formálním potupu žádoti o zařazení do UNESCO. Podpora při budování či rekontrukci vhodné infratruktury u těchto objektů / atraktivit. Výtavba či obnova vybavenoti v oblati portu, rekreace a lázeňtví. Podpora výtavby či obnovy vybavenoti v oblati portu, rekreace a lázeňtví loužící pro turity a cetovní ruch, včetně zpřítupnění pro ooby omezenou chopnotí pohybu a orientace. Podpora projektů e záadním vlivem na rozvoj cetovního ruchu v Moravkolezkém kraji. Modernizace a rozvoj areálů zimních portů (především v Bekydách a Jeeníkách) prioritou komplexnoti těchto areálů (např.jednotné odbavovací a informační ytémy) a předpokladem možnotí celoročního využití. Modernizace a rozvoj atrakcí (zařízení a produktů) zvyšujících atraktivitu regionu a prodlužující ezónnot v regionu (např. návštěvnická centra, rekreačně zábavní areály a další atrakce ). Rozvoj a rekontrukce orientačně informačního ytému cetovního ruchu. Zřizování nových naučných tezek pro cetovní ruch (včetně značení a doprovodné infratruktury). Výtavba a propojování hippotezek (včetně značení doprovodné infratruktury). Výtavba doprovodné infratruktury pro vodní aktivity a vodní turitiku na vodních tocích. Rozvoj a rekontrukce značených turitických tra pro pěší a běžky (včetně značení a doprovodné infratruktury) Vyznačení a rekontrukce cykloturitických tra a výtavba a rekontrukce cykloturitických tezek včetně značení a doprovodné infratruktury značení/výtavba/rekontrukce cyklotezek a cyklotra je vázána pouze na komplexní projekty cetovního ruchu, tj. na napojení turitických atraktivit (realizovaných v rámci portovní,rekreační a lázeňké vybavenoti či kulturních a přírodních památek a kulturního dědictví) na již exitující ítě značených cyklotra/cyklotezek). Oblat podpory Rozvoj cetovního ruchu Dílčí oblat Rozvoj a zvyšování úrovně ubytovacích zařízení Zvýšení kvality ubytování a doprovodných lužeb. Výtavba, rozšíření kapacity a rekontrukce/modernizace hromadných ubytovacích zařízení pro potřeby cetovního ruchu Modernizace, rozšíření a vybudování doprovodné infratruktury k hromadným ubytovacím zařízením (hřiště, bazény, relaxační, zábavní a portovní zařízení apod.) loužící zejména hotům těchto ubytovacích zařízení. Modernizace, rozšíření nabídky a vybudování doprovodné travovací a občertvovací infratruktury hromadných ubytovacích zařízení loužící zejména hotům těchto ubytovacích zařízení a odpovídající kapacitě a charakteru těchto ubytovacích zařízení. Úchovny a půjčovny portovní výtroje a výzbroje (např. lyží, kol apod.). Vybavení pro základní ervi (zejména kol, lyží apod.) typu myčky kol, pračky a ušárny výtroje atd, uzamykatelné boxy na kola apod. Dětké koutky, herny apod. Parkovací plochy, příjezdové komunikace jako oučát komplexních projektů. 13 / 99 Platí u projektů zaměřených na oborová centra (jinak oblat podpory zaměřena na projekty obcí nad obyvatel). Obce Moravkolezkého kraje. Dobrovolné vazky obcí. obcemi. V rámci této dílčí oblati podpory mohou být příjemci obce bez omezení velikoti, výjimkou projektů týkajících e rozvoje kulturního dědictví a kulturních památek, které budou z ROP MS podporovány pouze v obcích počtem obyvatel 500 a více. Obce Moravkolezkého kraje. Dobrovolné vazky obcí. obcemi.

14 Vzdělávání peronálu (zamětnanců). Dílčí oblat Zkvalitnění práce turitických informačních center Modernizace vybavení (včetně IT). Vzdělávání zamětnanců. Rekontrukce protor, příp. pořízení nemovitoti. Vybavení a zařízení pro ytémy veřejného informování turitů (větelné panely, obrazovky, web kamery). Dílčí oblat Organizace a kooperace v cetovním ruchu Vybavení pro činnot organizace detinačního managementu. Vytváření nových partnertví v cetovních ruchu. Statitická šetření pokojenoti návštěvníků kraje. Zpracování a aktualizace marketingových a odborných tudií na podporu rozvoje cetovního ruchu v regionu. Vývoj a zpracování produktů a produktových balíčků důrazem na aociační produkty turitického regionu. Rozvoj forem a zaměření marketingové komunikace trhy. Využití již připravených produktů a jejich zformování do produktových balíčků do trhem požadované podoby. Pořádání odborných eminářů a konferencí na téma cetovního ruchu, účat na výtavách a veletrzích cetovního ruchu. Vzdělávání aktérů rozvoje cetovního ruchu. Tvorba a ditribuce informačních a propagačních materiálů pro podporu cetovního ruchu na úrovni celého turitického regionu Severní Moravy a Slezka. Vytvoření celokrajkého rezervačního a informačního ytému. Tvorba informačních a propagačních materiálů pro podporu cetovního ruchu na úrovni turitické oblati. Vývoje a zpracování produktů a produktových balíčků důrazem na aociační produkty turitických oblatí. Vytváření nových širokých partnertví (družení cetovního ruchu) a jejich propagace. Vzdělávání aktérů rozvoje cetovního ruchu. Oblat podpory Podpora využívání brownfield Regenerace brownfield pro nezemědělké a nepodnikatelké účely, rep.na využití brownfield, jejichž plocha využitá pro zpracovatelký průmyl bude menší než 50 % celkové rozlohy. Projektová příprava regenerace, včetně potřebných průzkumů. Podpora majetkoprávního řešení lokalit. Demolice nepoužitelných objektů a vyklizení pozemků. Odtranění ekologických zátěží pouze v případě, že e nejedná o závažnou ekologickou zátěž, která padá do půobnoti OPŽP. O závažnoti zátěže bude rozhodovat MŽP na základě podkladů předaných žadatelem, před předložením žádoti o financování z ROP. Vybudování dopravní a technické infratruktury nutné pro budoucí využití území na hranici pozemku. Regenerace objektů pouze výjimečně v ekonomicky opodtatněných případech. Koordinace regenerace brownfield, aktualizace a rozvoj databáze brownfield, partnertví pro ladění zájmů veřejných a privátních ubjektů, které jou v proceu regenerace a revitalizace zapojeny. Oblat podpory Podpora aborpční kapacity Podpora iniciace a přípravy projektů v regionu pro regionální i tématické operační programy. Obce Moravkolezkého kraje. Dobrovolné vazky obcí. obcemi. Obce Moravkolezkého kraje. Dobrovolné vazky obcí. obcemi. Obce Moravkolezkého kraje. Dobrovolné vazky obcí. 14 / 99

15 Podpora při realizaci projektů. Rozvoj lidkých zdrojů ouviející přípravou a realizací projektů. Podpora partnertví a výměny zkušenotí a dobrých praktik. Operační program Regionální operační program regionu oudržnoti Jihovýchod Prováděcí dokument ROP JV, verze 1.14, ( Oblat podpory (intervence), podporované aktivity (typ podpory) Příjemce Podrobný popi je uveden v Programovém a Prováděcím dokumentu a kriteria pro podávání žádotí jou pecifikována ve vyhlášených výzvách. Oblat podpory Rozvoj dopravní oblužnoti a veřejné dopravy Intalace moderních informačních a odbavovacích ytémů pro cetující. Výtavba a technické zhodnocení přetupních terminálů a ouviejících záchytných parkovišť i dalšího zázemí pro veřejnou hromadnou dopravu (VHD), vybavení távajících zatávek a terminálů bezbariérovým přítupem. Intalace zařízení dopravní telematiky naváděcí, informační a dipečerké ytémy. Výtavba návazných ytémů Park and Ride (parkoviště pro oobní vozy možnotí přetupu na VHD), Bike and Ride (protor pro bezpečné uchování kola možnotí přetupu na VHD), Ki and Ride (krátkodobé parkovací míto loužící k naložení a vyložení oob a materiálu při přetupu na VHD) apod.. Nákup ekologických dopravních protředků a modernizace a rekontrukce dopravních protředků ve VHD (mimo drážních vozidel) zajišťující základní dopravní oblužnot v rámci závazku veřejné lužby významným ekologickým dopadem8 (např. vedoucí k významnému nížení emií dopravního protředku). Oblat podpory Obnova vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy oob Nákup nových vozidel a modernizace távajících drážních vozidel zajišťujících VHD, přímětkou regionální železniční dopravu, příp. vozidel používaných v ytémech kombinujících železniční a tramvajovou dopravu (tram-train). Zvláštní podporu budou mít vozidla ekologickým (elektrickým, příp. plňujícím normy pro kolejová vozidla EURO3A (do ) a náledně EURO3B (od ) pohonem. Oblat podpory Rozvoj infratruktury pro bezmotorovou dopravu Výtavba a technické zhodnocení cyklotezek (dopravní značení C8 a C10), polečných tezek pro chodce a cyklity (dopravní značení C9) a komunikací pro bezmotorová vozidla (dopravní značení B11) v podobě tavebně upravených a dopravním značením vymezených komunikací vyloučením automobilové dopravy, řešení kolizních mít (křížení cyklotezek jinými pozemními komunikacemi např. větelné ignalizační zařízení aj.). Přizpůobení komunikací pro nemotorovou dopravu oobám omezenou pohyblivotí nebo orientací (např. bezbariérový přítup, zvuková a jiná ignalizace pro nevidomé atd.). Oblat podpory 2.1 Rozvoj infratruktury pro cetovní ruch Výtavba, technické zhodnocení turitické infratruktury (např.: kongreových či lázeňkých center, portovně rekreačních zařízení vč. infratruktury pro rekreační plavbu, kanzenů, turitických informačních center pro turity, zoologických zahrad aj.) včetně pořízení technického zařízení prokazatelným dopadem na cetovní ruch. Technické zhodnocení, zachování a zpřítupnění památek regionálního významu pro potřeby CR (kulturní i technické památky) včetně nezbytné doprovodné infratruktury (značení, ociální zařízení, mobiliář, odpočívadla aj.). Výtavba a technické zhodnocení, ubytovacích a travovacích zařízení přímou vazbou na cetovní ruch (amotatná travovací zařízení nebudou podporována). Značení a úprava cyklotra (které netvoří komunikace II. a III. třídy), výtavba a technické zhodnocení turitických tra a tezek pro pěší a 15 / 99 Obce Jihomoravkého kraje a kraje Vyočina. Dobrovolné vazky obcí. obcemi. Obce Jihomoravkého kraje a kraje Vyočina. Dobrovolné vazky obcí. obcemi. Obce Jihomoravkého kraje a kraje Vyočina. Dobrovolné vazky obcí. obcemi.

16 lyžaře, naučných tezek včetně doplňkového zařízení (např. cyklitická parkoviště, úchovny kol, odpočívadla apod.), výtavba hipotezek a doprovodné infratruktury (např. úvaziště). Důraz při traování bude kladen na propagaci NATURA Výtavba, úprava a technické zhodnocení přítupových komunikací k turiticky využitelným objektům (vyjma ubytovací a travovací zařízení a kongreová a lázeňká centra) a památkám nadregionálního významu (např. k Národním kulturním památkám a UNESCO památkám, k lyžařkým vlekům, k naučným tezkám, k turitickým tezkám apod.)., které netvoří komunikace II. a III. třídy, včetně ouviející doprovodné infratruktury (tj. např. chodníky a parkovací plochy atp.). Oblat podpory 2.2 Rozvoj lužeb v cetovním ruchu Tvorba marketingových trategií a trategií perpektivních a konkurencechopných forem CR regionálního významu. Podpora a propagace pecifických regionálních turitických produktů. Vytváření mítních a regionálních ytémů informování turitů o atraktivitách cetovního ruchu (o lokalitách NATURA 2000). Kulturní akce dlouhodobým a významným regionálním dopadem. Jou podporovány pouze pravidelně e konající a zajištěné kulturní akce, které mají vždy inovační charakter od fáze akce předešlé a to pouze v jejich náběhové fázi. Rozvoj informačních ytémů cetovního ruchu a mít veřejně přítupným internetem pro turity a návštěvníky regionu (webové tránky, rezervační ytémy, informační kioky atp.). Marketingové a informační kampaně orientované na propagaci regionu jako jedinečné turitické detinace (tvorba nových i vícejazyčných tištěných a elektronických propagačních materiálů a předmětů, účat na veletrzích a workhopech cetovního ruchu atd.). Obce Jihomoravkého kraje a kraje Vyočina. Dobrovolné vazky obcí. obcemi. Operační program Regionální operační program regionu oudržnoti Severovýchod Prováděcí dokument ROP SV, verze 4.0, ( Oblat podpory (intervence), podporované aktivity (typ podpory) Příjemce Podrobný popi je uveden v Programovém a Prováděcím dokumentu a kriteria pro podávání žádotí jou pecifikována ve vyhlášených výzvách. Oblat podpory Podpora projektů zlepšujících dopravní oblužnot území Infratruktura a technické vybavení pro veřejnou dopravu, integrované dopravní ytémy a ekologizace ve veřejné dopravě. Podpora obnovy vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy oob. Rozvoj infratruktury pro cyklitickou dopravu e zaměřením na zvýšení bezpečnoti provozu. Oblat podpory Rozvoj veřejných mezinárodních letišť Rozvoj leteckého provozu na veřejných mezinárodních letištích na území NUTS II Severovýchod - rekontrukce, modernizace a výtavba letištní infratruktury odbavovacích terminálů, palivového hopodářtví, technické vybavenoti (parkoviště, zázemí pro haiče, ) a invetic pojených letištní plochou (rozšíření, větla, tojánky, ). Dopravní napojení areálů letiště. Splnění dalších podmínek leteckého provozu odpovídajícímu tatutu letiště včetně bezpečnotního zázemí. Oblat podpory Rozvoj základní infratruktury a doprovodných aktivit v oblati CR Modernizace a zvyšování kapacit základní infratruktury cetovního ruchu. Obnova a rozvoj doprovodné infratruktury pro cetovní ruch. Podpora revitalizace kulturně-hitorických a technických památek cílem zvýšit atraktivitu území z hledika CR. Podpora zajištění dotupnoti turitických atraktivit. Tvorba produktů a propagace infratruktury CR podporované v rámci dané oblati podpory. 16 / 99 Obce Libereckého, Královehradeckého a Pardubického kraje. Dobrovolné vazky obcí. obcemi. Obce Libereckého, Královehradeckého a Pardubického kraje. Dobrovolné vazky obcí. obcemi.

17 Oblat podpory Marketingové a koordinační aktivity v oblati CR Podpora zpracování analytických a koncepčních materiálů v oblati cetovního ruchu. Podpora vzniku a činnoti organizací cetovního ruchu a podpora partnertví v cetovním ruchu. Marketingová podpora cetovního ruchu. Budování a rozvoj informačních ytémů cetovního ruchu. Podpora produktů a programů cetovního ruchu. Operační program Regionální operační program regionu oudržnoti Severozápad Prováděcí dokument ROP SZ, verze 11.0, ( Oblat podpory (intervence), podporované aktivity (typ podpory) Podrobný popi je uveden v Programovém a Prováděcím dokumentu a kriteria pro podávání žádotí jou pecifikována ve vyhlášených výzvách Příjemce (k předkládání projektů po datu ). Oblat podpory Budování a rozvoj atraktivit a infratruktury CR Výtavba, obnova, rozvoj, rekontrukce a úpravy základní a doprovodné infratruktury pro turitiku (např. informační centra, turitické tray, naučné tezky, hippotezky, lyžařké tray a areály, včetně přítřešků, odpočívadel, ytémů značení, zařízení pro úpravu tratí, přítaviště a mola pro vodní turitiku, další aktivity pro provozování ekoturitiky apod.). Revitalizace a zpřítupnění kulturních, technických a průmylových památek, kulturního dědictví a otatních turiticky významných objektů pro jejich využití v CR (např. rozhledny, muzea, expozice, galerie, informační centra). Modernizace a úprava lázeňké infratruktury pro zlepšení tandardu a kvality lužeb pro tradiční i moderní formy lázeňtví ( wellne ), realizace bezbariérových přítupů a dalších úprav pro zdravotně potižené návštěvníky. Výtavba a rekontrukce podmiňující dopravní infratruktury zajišťující dotupnot a kvalitní přítup k mítům atraktivitami CR (komunikace, parkoviště, chodníky, pěší tezky, ytémy značení apod.). Obce Úteckého a Karlovarkého kraje. Dobrovolné vazky obcí. obcemi. Operační program Regionální operační program regionu oudržnoti Jihozápad Prováděcí dokument ROP JZ, verze 3.0, revize č. 2, ( Oblat podpory (intervence), podporované aktivity (typ podpory) Podrobný popi je uveden v Programovém a Prováděcím dokumentu a kriteria pro podávání žádotí jou pecifikována ve vyhlášených výzvách. Oblat podpory 1.2 Rozvoj infratruktury pro veřejnou dopravu Modernizace, popř. výtavba železničních tanic a zatávek. Modernizace, popř. výtavba autobuových nádraží a zatávek. Výtavba nebo modernizace dopravních terminálů pro veřejnou dopravu. Výtavba nebo modernizace parkovišť pro přetup na veřejnou dopravu. Budování nebo modernizace informačních ytémů ve veřejné dopravě. Technické protředky pro rozvoj integrovaných dopravních ytémů. Příprava koncepcí, tudií a projektů zaměřených na řešení rozvoje dopravní oblužnoti v regionu a jeho čátech včetně přípravy nezbytné ouviející dokumentace. Příjemce Obce Plzeňkého a Jihočekého kraje. Dobrovolné vazky obcí. obcemi. Provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy. 17 / 99

18 Oblat podpory 1.3 Modernizace vozového parku veřejné dopravy Nákup, popř. modernizace kolejových vozidel pro přepravu oob. Nákup jiných než kolejových vozidel pro přepravu oob. Přetavba autobuů na ekologický pohon využívající případně i alternativní paliva. Oblat podpory 1.5 Rozvoj mítních komunikací Výtavba, rekontrukce nebo modernizace mítních komunikací pro napojení nových rozvojových ploch. Odtraňování bodových závad na mítních komunikacích (např. křižovatky, přejezdy, moty). Rekontrukce a modernizace, popř. výtavba mítních komunikací pro zvýšení bezpečnoti dopravy. Rekontrukce a modernizace, popř. výtavba mítních komunikací pro zlepšení dotupnoti čátí obcí. Výtavba mítních komunikací vyvolaná modernizací ilniční ítě. Oblat podpory 3.3 Rozvoj lužeb cetovního ruchu, marketingu a produktů cetovního ruchu Služby na podporu rozvoje cetovního ruchu (modernizace a vybavení informačních center, veletrhy cetovního ruchu apod.). Zavádění ICT v oblati řízení a propagace cetovního ruchu (např. budování a rozvoj internetových informačních ytémů cetovního ruchu, tvorba rezervačních a objednávkových ytémů). Propojení nabídky atraktivit a lužeb do celků vytvářejících produkty cetovního ruchu (Produktem cetovního ruchu e rozumí ucelená nabídka atraktivit, základních i doplňkových lužeb a potenciálních zážitků (zábava, gatronomie, port, zájezdy, poznávání, outěže) vazbou na doplňkové lužby (ubytování, travování, rezervace) a propagaci (marketing) akce turitické balíčky. Detinační management, a polečná propagace regionu, rozvoj ucelených produktů cetovního ruchu apod. Podpora marketingových aktivit v cetovním ruchu (Marketingová a informační kampaň orientovaná na propagaci regionu, tvorba nových i vícejazyčných tištěných a elektronických propagačních materiálů a předmětů na podporu rozvoje cetovního ruchu apod. Marketing míta - marketingové aktivity ve vztahu k určitému mítu, protoru, jehož cílem je mj. zvýšení návštěvnoti míta, budování image míta, využití a rozvíjení mítních ymbolů, tradic, kulturní diverzity, prezentace turitické oblati, medializace turitické oblati apod. Obce Plzeňkého a Jihočekého kraje (obcím do 500 obyvatel je komplementárně k PRV pokytována podpora pouze v případě projektů výší způobilých výdajů nad ,- Kč.). Dobrovolné vazky obcí. obcemi. Obce Plzeňkého a Jihočekého kraje. Dobrovolné vazky obcí. obcemi. Operační program Regionální operační program regionu oudržnoti Střední Čechy Prováděcí dokument ROP SČ, verze 3.4, ( Oblat podpory (intervence), podporované aktivity (typ podpory) Příjemce Podrobný popi je uveden v Programovém a Prováděcím dokumentu a kriteria pro podávání žádotí jou pecifikována ve vyhlášených výzvách. Oblati podpory Udržitelné formy veřejné dopravy 1. Rekontrukce nevyhovujících a výtavba nových zatávek veřejné dopravy včetně bezbariérové úpravy a ouviejícího vybavení. Podpořeny budou pouze invetice do zatávek v majetku obcí. Rekontrukce, modernizace a budování nových přetupních terminálů integrované veřejné dopravy. Součátí přetupního terminálu mohou být i parkovací míta, která jou pro terminál nezbytná a která jou oučátí projektové dokumentace pro tavební řízení. Maximální počet těchto mít je dán počtem obyvatel obce, ve které bude přetupní terminál tát. Za každých 1000 obyvatel obce jou povolena 2 parkovací míta. Terminály muí být přítupné všem dopravcům (rovné podmínky). Zřizování a rozšiřování odtavných ploch ytému Bike and Ride u železničních zatávek a významných autobuových terminálů. Zřizování a rozšiřování odtavných ploch ytému Park and Ride u železničních zatávek a významných autobuových terminálů. Zavádění moderních a ekologických technologií ve veřejné dopravě (např. telematika). Výtupem projektu nemí být tejná nebo obdobná 18 / 99 Obce Středočekého kraje. (aktivita 1 a 6 neplatí pro Mladou Bolelav a Kladno). Dobrovolné vazky obcí. obcemi.

19 lužba, která je již provozována na komerční bázi. Přílušené technické zařízení nemí být využito za účelem propagace ekonomických ubjektů. 6. Nákup vozového parku ilniční veřejné dopravy e zřetelem na ekologický provoz a využívání alternativních paliv a ooby e níženou chopnotí pohybu a orientace. Podporovány budou projekty na nákup nízkopodlažních autobuů, které budou plňovat normu EURO a vyšší a budou plně uzpůobeny pro přepravu oob e níženou chopnotí pohybu a orientace. Podpořeny budou projekty dopravců, kteří provozují veřejnou linkovou autobuovou oobní dopravu na území Středočekého kraje a jou zařazeni do závazku veřejné lužby. Podpora obnovy vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy oob. Podporovány budou projekty provozovatelů drážní dopravy na nákup nových vlakových ouprav, které budou provozovány na předem určených tratích. Zavádění ytému Středočeké integrované dopravy (SID) na území Středočekého kraje. Podporovány budou koncepční materiály a analýzy, které budou loužit pro vypracování SID. Výtavba infratruktury pro ekologickou dopravu (např. výtavba plniček CNG a LPG) - pouze pro využití ve veřejné dopravě. Výtavba cyklitických tezek a cyklitických pruhů ve všech oblatech potenciálem rozvoje pravidelné cyklitické dopravy. Podporovány budou projekty primárním využitím pro každodenní cyklitickou dopravu. Nebudou podporovány projekty primárně zaměřené na rozvoj cetovního ruchu. Realizace opatření pro zvýšení bezpečnoti cyklitické dopravy. Podporovány budou projekty primárním využitím pro každodenní cyklitickou dopravu. Nebudou podporovány projekty primárně zaměřené na rozvoj cetovního ruchu. Realizace opatření pro preferenci cyklitické dopravy na ilničních komunikacích. Podporovány budou projekty primárním využitím pro každodenní cyklitickou dopravu. Nebudou podporovány projekty primárně zaměřené na rozvoj CR. Oblat podpory 2.2 Veřejná infratruktura a lužby cetovního ruchu Budování turitických tezek (např. pěší turitické tezky a turitické okruhy, naučné tezky, hippotezky, in-line tezky), vč. tavebních úprav, značení, oázení informačními tabulemi a mapami, pořízení mobiliáře, vybudování či rekontrukce vyhlídek, rozhleden, zřízení půjčoven in-line brulí (vč. vybavení). Jako doplňková aktivita bude podporována propagace turitických tezek (např. mapy). Budování cyklotezek a cyklitických tra využitím pro cetovní ruch (tzn. nikoli pro každodenní dopravu mítních obyvatel), včetně tavebních úprav, značení, oázení informačními tabulemi a mapami, pořízení mobiliáře, zřízení půjčoven kol a zajištění cykloerviu (vč. vybavení). Jako doplňková aktivita bude podporována propagace cyklotezek, cyklitických tra (např. mapy) a certifikace Cyklité vítáni. V případě, že e žadatel zaváže k certifikaci Cyklité vítáni, muí být tato provedena nejpozději do 1 roku od ukončení realizace projektu. Rozvoj a obnova infratruktury pro vodáckou turitiku a rekreační plavbu, vč. budování přítavišť pro vodáckou turitiku a rekreační plavbu, budování tábořišť (vč. portovního zázemí, ociálních zařízení, infobodů/recepcí a menších travovacích zařízení a podobně), budování navigačních ytémů, pořízení vybavení pro vodáckou turitiku a rekreační plavbu (vč. např. nákupů lodí), výtavba čerpacích tanic pro rekreační lodě. Rekontrukce a revitalizace kulturních památek alepoň regionálního významu e záměrem využití pro cetovní ruch včetně návazné infratruktury (např. muzea, informační centra, ubytování). Výtavba, rekontrukce a obnova objektů pro potřeby poznávacího CR (např. kanzeny, muzea, návštěvnická centra, galerie a obdobná zařízení), vč. pořízení zařízení a vybavení objektů pro potřeby poznávacího CR (např. pořízení vitrín, ovětlení, bezpečnotní zařízení, tvorba expozice vyjma pořízení exponátů). Zřízení, rozšíření a modernizace jednotného informačního ytému v turitické detinaci, vč. výtavby, rekontrukce a vybavení informačních center, pořízení navigačních, orientačních a elektronických/internetových ytémů, certifikace IC. Výtavba a vybavení ubytovacích zařízení ve vazbě na rozvoj pecifických forem CR (např. vodáckou turitiku, cykloturitiku nebo ekoturitiku), vč. zázemí pro pokytování travovacích a doprovodných lužeb ve vazbě na aktivní trávení volného čau. Podporována bude taktéž tranformace távajících nevyužívaných či k jiné funkci loužícím objektům na ubytovací zařízení. Podporovány budou pouze projekty, které e zaváží k náledné certifikaci daného ubytovacího zařízení. Rekontrukce, modernizace a vybavení távajících ubytovacích zařízení ve vazbě na rozvoj pecifických forem CR (např. vodáckou turitiku, cykloturitiku, ekoturitiku nebo lázeňký cetovní ruch), vč. zázemí pro pokytování travovacích a doprovodných lužeb ve vazbě na aktivní trávení volného čau. Podporované budou pouze projekty, jejichž realizací dojde ke zvýšení tandardu pokytovaných lužeb či k rozšíření 19 / 99 Obce Středočekého kraje (aktivita 1 a 6 neplatí pro Mladou Bolelav a Kladno). Dobrovolné vazky obcí. obcemi. Obce Středočekého kraje. Dobrovolné vazky obcí. obcemi.

20 ubytovacích a travovacích kapacit. Podporovány budou pouze projekty, které e zaváží k náledné certifikaci daného ubytovacího zařízení (pokud daný typ ubytovacího zařízení certifikaci doud nemá).podporovány budou také invetice do další doprovodné infratruktury ve vazbě na výše zmíněné typy ubytovacích zařízení (např. pořízení čtyřkolek, kol, lodí, minigolf,wellne zařízení) Výtavba a rekontrukce přítupových komunikací a cet navazujících na atraktivitu či infratrukturu CR řešenou v projektu. Tato aktivita bude podporovaná pouze jako doplňková. Výtavba a rekontrukce parkovacích ploch navazujících na atraktivitu či infratrukturu CR řešenou v projektu. Tato aktivita bude podporovaná pouze jako doplňková. Terénní úpravy (vč. oázení zelení, houpačkami, píkovišti). Tato aktivita bude podporovaná pouze jako doplňková. Oblat podpory 2.3 Propagace a řízení turitických detinací Středočekého kraje Podpora iniciace a vytváření řídících a koordinačních truktur v turitických detinacích, vč. zřízení a vybavení kanceláří detinačních managementů, podpory lidkých zdrojů (např. mzdy, vzdělávání pracovníků detinačních managementů). Tvorba a ditribuce propagačních a informačních materiálů a dalších marketingových nátrojů turitických detinací (pouze u projektů zaměřených na propagaci turitických detinací a projektů zaměřených na zajištění a propagaci kulturních a portovních akcí významným dopadem na CR). Prezentace turitických detinací (např. na veletrzích CR), vč. cetovného, ubytování, travování, pronájmu ploch, účatnických poplatků. Organizace konferencí a eminářů o cetovním ruchu. Podporovány budou pouze projekty zaměřené na akce informačního charakteru (např. výměna zkušenotí, dikue, kulaté toly), a to pouze u projektů zaměřených na propagaci turitických detinací a projektů zaměřených na iniciaci a vytváření řídících a koordinačních truktur v turitické detinaci. Zajištění a propagace pravidelných kulturních a portovních akcí minimálně regionálního charakteru významným dopadem na rozvoj CR, vč. organizačního zajištění, peronální kapacity, organizace, ubytování a travování, pronájmu ploch, tvorbu a ditribuci podkladových materiálů a výtupů akce. Podpořeny budou jak nové akce, tak obnova zaniklých akcí a tradic nebo rozšíření távajících akcí. Obce Středočekého kraje. Dobrovolné vazky obcí. obcemi. Operační program Integrovaný operační program (IOP) Prováděcí dokument IOP, verze ( Oblat podpory (intervence), podporované aktivity Příjemce Podrobný popi je uveden v Programovém a Prováděcím dokumentu IOP a kriteria pro podávání žádotí jou pecifikována ve vyhlášených výzvách. Oblat intervence Zavádění ICT v územní veřejné právě Aktivita a) Sdílení dat centrálními regitry ve veřejné právě a vytváření dalších relevantních regitrů pro potřeby územní veřejné právy Aktivita b) Budování komunikační infratruktury územní veřejné právy. Aktivita c) Vybudování přítupových mít pro komunikaci informačními ytémy veřejné právy. Aktivita d) Elektronizace lužeb veřejné právy, a to zejména formou elektronizace proceních potupů u jednotlivých agend vykonávaných orgány územní veřejné právy. Oblat intervence Služby v oblati ociální integrace Aktivita a) Invetiční podpora proceu a zavádění jednotného přítupu v tranformaci pobytových zařízení ociálních lužeb v jiné typy ociálních lužeb (tak aby mohli žít uživatelé ociálních lužeb ve vém přirozeném protředí a byli aktivně zapojeni ve polečnoti a na trhu práce) vybráno zatím 27 konkrétních zařízení. Aktivita b) Invetiční podpora při zajištění dotupnoti lužeb, které umožní návrat přílušníků nejvíce ohrožených ociálně vyloučených romkých lokalit zpět na trh práce a do polečnoti vybráno zatím 12 typově odlišných lokalit. 20 / 99 Všechny obce. Svazky obcí. Organizace zřizované a zakládané obcemi. Aktivita a) - všechny obce, není pro vazky obcí. Aktivita b) - všechny obce i vazky obcí.

21 Oblat intervence Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Aktivita b) Realizace vzorových projektů obnovy a využití nejvýznamnějších oučátí nemovitého památkového fondu ČR. Vzorové projekty jou zaměřené na obnovu a využití konkrétních nemovitých památek, jejich ouborů a ouviejících památkově chráněných území k podpoře ociálního a ekonomického růtu vytvářením nových kulturních a dalších lužeb. Oblat intervence 5.3 Modernizace a rozvoj ytémů tvorby územních politik Aktivita a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí (v úrovni obcí rozšířenou půobnotí) a krajů. Aktivita b) Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí ohledem na udržitelný rozvoj území. Všechny obce. Svazky obcí. Organizace zřizované a zakládané obcemi. Aktivita a) jen pro obce rozšířenou půobnotí. Aktivita b) jen pro obce nad 500 obyvatel. Operační program Operační program Vzdělávání pro konkurencechopnot (OP VpK) Prováděcí dokument OP VpK, verze ( Oblat podpory (intervence), podporované aktivity Podrobný popi je uveden v Programovém a Prováděcím dokumentu OP VpK a kriteria pro podávání žádotí jou pecifikována ve vyhlášených výzvách. Oblat podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Grantové projekty v různých aktivitách jako vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích programů, implementace nových kurikulárních dokumentů do praxe, zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činnotí, zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činnotí, které zvyšují kvalitu výuky cizích jazyků, vytváření podmínek pro dlouhodobé hotování plně kvalifikovaných učitelů cizích jazyků, zlepšování podmínek pro využívání ICT, využívání ICT ve všeobecné vzdělávacích a odborných předmětech, rozvoj partnertví a íťování, polupráce intitucí počátečního vzdělávání na regionální úrovni aktéry na trhu práce a mítní a regionální tátní právou a amoprávou, rozvoj kariérového poradentví ve školách, podpora škol v oblati evaluace, podpora informačních center ve školách, rozvoj podnikatelkých znalotí, chopnotí a dovednotí žáků v počátečním vzdělávání, rozvoj znalotí, chopnotí a dovednotí žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Individuální projekty v různých aktivitách jako vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích programů, implementace nových kurikulárních dokumentů do praxe, zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činnotí, zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činnotí, které zvyšují kvalitu výuky cizích jazyků, vytváření podmínek pro dlouhodobé hotování plně kvalifikovaných učitelů cizích jazyků, rozvoj partnertví a íťování, polupráce intitucí počátečního vzdělávání na regionální úrovni aktéry na trhu práce a mítní a regionální tátní právou a amoprávou, rozvoj kariérového poradentví ve školách, zvyšování kvality na základě zjišťování dat, podpora škol v oblati evaluace, rozvoj podnikatelkých znalotí, chopnotí a dovednotí žáků v počátečním vzdělávání, rozvoj znalotí, chopnotí a dovednotí žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Oblat podpory 1.2 Rovné příležitoti dětí a žáků, včetně dětí a žáků e peciálními vzdělávacími potřebami Grantové projekty v různých aktivitách jako uplatňování a zlepšování organizačních forem a výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přítup ke vzdělávání, zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odtraňování bariér bránících rovnému přítupu všech jedinců ke vzdělávání, rozvoj poradentví, propracování a rozšíření nabídky aitenčních, peciálně pedagogických a pychologických lužeb pro děti a žáky e peciálními vzdělávacími potřebami, vybudování záchytné ítě pro ohrožené ooby, včané zajištění minimálně garantované péče o děti e ociokulturním znevýhodněním, prevence raimu a xenofobie, vzdělávání dětí cizinců žijících na území ČR, podpora neformálního vzdělávání. Individuální projekty v různých aktivitách jako uplatňování a zlepšování organizačních forem a výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přítup ke vzdělávání, zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odtraňování bariér bránících rovnému přítupu všech jedinců ke vzdělávání, rozvoj poradentví, propracování a rozšíření nabídky aitenčních, peciálně pedagogických a pychologických lužeb pro žáky e 21 / 99 Příjemce Grantové projekty: všechna měta a obce vazky obcí školy a školká zařízení zřizované obcemi Individuální projekty: školy a školká zařízení zřizované obcemi Grantové projekty: všechna měta a obce vazky obcí školy a školká zařízení zřizované obcemi Individuální projekty: školy a školká zařízení zřizované obcemi

22 peciálními vzdělávacími potřebami, včané zajištění minimálně garantované péče o děti e ociokulturním znevýhodněním, prevence ociálněpatologických jevů (záškoláctví, agree, kriminalita, náilí, problematika návykových látek, pohlavně přenoné nemoci ) protřednictvím programů, které měrují k rozvoji oobnoti dítěte a pře zvyšování klíčových kompetencí a vedou k zlepšení ociálního klimatu ve kupině. Oblat podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školkých zařízení Grantové projekty v různých aktivitách jako další vzdělávání pedagogických pracovníků, metodická podpora výuky cizích jazyků, zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školkých zařízení v oblati řízení a peronální politiky, zvýšení dotupnoti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol a školkých zařízení. Individuální projekty v různých aktivitách jako další vzdělávání pedagogických pracovníků, metodická podpora výuky cizích jazyků, zahraniční certifikace učitelů cizích jazyků, zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školkých zařízení v oblati řízení a peronální politiky, poradenký a informační portál pro oblat dalšího vzdělávání, zvýšení dotupnoti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol. Oblat podpory 2.4 Partnertví a ítě Individuální projekty v různých aktivitách jako příprava lidkých zdrojů pro vznik a fungování technologických platforem a technologických klatrů, pracovní a tudijní pobyty a odborné praxe tudentů, pedagogů, akademických pracovníků a vědeckých pracovníků v oukromém a veřejném ektoru za účelem navázání nebo rozvoje vzájemné polupráce, podpora polupráce mezi intitucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými a vývojovými pracovišti a podnikatelkým a veřejným ektorem, podpora vzdělávacích a školících aktivit vedoucích ke zvýšení vzájemné polupráce mezi vzdělávacími intitucemi, výzkumnými a vývojovými pracovišti a podnikatelkým a veřejným ektorem, vznik a podpora kontaktních mít intitucí terciárního vzdělávání a výzkumných a vývojových intitucí určených pro veřejnot a podnikatelký ektor, vznik a podpora kontaktních mít popularizace VaV, podpora zavedení metody fullcot jako nátroje polupráce aplikační férou. Oblat podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Grantové projekty v různých aktivitách např. podpora provázanoti dalšího vzdělávání počátečním vzděláváním, rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dopělých, poradentví a metodická pomoc při zavádění moderních a inovativních vzdělávacích technologií a metod (pro organizace půobící v oblati pecializačního a dalšího vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj) aj. Zprotředkujícím ubjektem pro globální granty je kraj. Grantové projekty: všechna měta a obce vazky obcí školy a školká zařízení zřizované obcemi Individuální projekty: školy a školká zařízení zřizované obcemi Všechna měta a obce. Svazky obcí. Školy a školká zařízení zřizované obcemi. Všechna měta a obce. Svazky obcí. Školy a školká zařízení zřizované obcemi. Operační program Operační program Životní protředí (OP ŽP) Implementační dokument OPŽP, verze ( Oblat podpory (intervence), podporované aktivity (typ podpory) Podrobný popi je uveden v Programovém a Implementačním dokumentu OP ŽP a kriteria pro podávání žádotí jou pecifikována ve vyhlášených Příjemce výzvách. Oblat podpory 1.1 Snížení znečištění vod Podoblat Snížení znečištění z komunálních zdrojů (Žadatel muí být vlatníkem rekontruovaných objektů). Výtavba, rekontrukce a intenzifikace centrálních ČOV: V aglomeracích nad 2000 EO včetně zavedení odtraňování duíku a celkového foforu a vhodného řešení kalového hopodářtví v ouladu platnými předpiy ČR i EU. Výtavba, rekontrukce a intenzifikace centrálních ČOV nebo zajištění odpovídajícího přiměřeného čištění v aglomeracích pod 2000 EO, které e nachází v územích vyžadujících zvláštní ochranu, tj. národní parky a chráněné krajinné oblati včetně jejich ochranných páem, lokality outavy Natura 2000, ochranná páma vodních zdrojů, ochranná páma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, chráněné oblati přirozené akumulace vod (CHOPAV) a v povodí vodního díla Nové Mlýny v ouladu platnými předpiy ČR i EU. Výtavba, rekontrukce a dotavba tokových ytémů loužících veřejné potřebě v aglomeracích nad 2000 EO. Výtavba, rekontrukce a dotavba tokových ytémů loužících veřejné potřebě v aglomeracích pod 2000 EO v územích vyžadujících zvláštní ochranu, tj. národní parky a chráněné krajinné oblati včetně jejich ochranných páem, lokality outavy Natura 2000, ochranná páma vodních 22 / 99 Všechny obce. Svazky obcí. Přípěvkové organizace a organizační ložky obcí. Obchodní polečnoti (které vlatní vodohopodářké infratruktury) vlatněné z více než 50% majetku obcemi.

23 zdrojů, ochranná páma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, chráněné oblati přirozené akumulace vod (CHOPAV) a v povodí vodního díla Nové Mlýny. Oblat podpory 1.1 Snížení znečištění vod Podoblat Snížení znečištění průmylových zdrojů Technická opatření u távajících průmylových zdrojů odpadních vod z výroby vedoucí k přijatelnému nížení obahu nebo úplné eliminaci vypouštění zvlášť nebezpečných látek do vod povrchových (popř. do veřejné kanalizace) předtavující výtavbu zařízení určených k čištění nebo zneškodňování průmylových odpadních vod obahem dané zvlášť nebezpečné látky. Oblat podpory 1.1 Snížení znečištění vod Podoblat Snížení znečištění způobující eutrofizaci: (Žadatel muí být vlatníkem rekontruovaných objektů). Technická opatření vedoucí k trvalému nížení vnou nutrientů způobujících eutrofizaci povrchových vod, zejména v povodích nádrží využívaných k vodárenkým účelům a ke koupání: odtraňování nutrientů (především foforu) na komunálních ČOV (např. terciární tupeň čištění, chemické rážení foforu), vodní díla k zachycení edimentů (edimentační nádrže, příkopy). Biologická a další technická opatření k dlouhodobému nížení eutrofizace povrchových vod realizovaná zejména v nádržích využívaných k vodárenkým účelům a ke koupání. Oblat podpory 1.1 Snížení znečištění vod Podoblat Snížení znečištění způobující eutrofizaci Invetiční podpora tvorby, vedení a aktualizace databází a digitálních mapových podkladů v oblati pro komplexní vyhodnocení tavu a řešení ohroženoti jednotlivých ucelených územních celků (povodí) z pohledu rizikovoti vnou látek způobujících eutrofizaci vod. Podpora tvorby webového portálu zpřítupňujícího vhodné návrhy opatření pro veřejnot i žadatele o podporu. Podoblat Komplexní monitoring Budování a podpora ytémů komplexního ledování a zjišťování tavu povrchových a podzemních vod včetně vybavení provozovatelů monitorovacích ytémů, Budování a podpora ytémů hodnocení tavu povrchových a podzemních vod včetně vybavení pracovišť, Invetiční podpora tvorby, vedení a aktualizace databází a digitálních mapových podkladů v oblati vod, zejména pro komplexní vyhodnocení monitoringu vod a dopadů opatření ke nižování znečištění vod. Oblat podpory 1.2 Zlepšení jakoti pitné vody (Žadatel muí být vlatníkem rekontruovaných objektů). Výtavba, rekontrukce a intenzifikace úpraven vody a zdrojů pitné vody záobujících více než 2000 obyvatel. Výtavba, rekontrukce a dotavba přivaděčů a rozvodných ítí pitné vody a ouviejících objektů loužící veřejné potřebě v obcích nad 2000 obyvatel. Výtavba, rekontrukce a intenzifikace úpraven vody a zdrojů pitné vody, výtavba, rekontrukce a dotavba přivaděčů a rozvodných ítí pitné vody včetně ouviejících objektů loužící veřejné potřebě v aglomeracích pod 2000 obyvatel, které jou zároveň umítěny v územích vyžadujících zvláštní ochranu, tj. národní parky a chráněné krajinné oblati včetně jejich ochranných páem, lokality outavy Natura 2000, ochranná páma vodních zdrojů, ochranná páma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, chráněné oblati přirozené akumulace vod (CHOPAV) a v povodí vodního díla Nové Mlýny). Tato aktivita bude podporována pouze jako oučát komplexního řešení záobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod v těchto aglomeracích e ouviející aktivitou v podoblatí intervence Oblat podpory 1.3 Omezování rizika povodní Podoblat Sytémy předpovědní a hláné lužby a preventivní protipovodňové ochrany výjimkou ytémů pro řízení ochrany před povodněmi a výjimkou mapových podkladů Budování, rekontrukce a modernizace ytému předpovědní povodňové lužby a hláné povodňové lužby, včetně budování a modernizace 23 / 99 Obchodní polečnoti vlatněné z více než 50% nebo z méně než 50% majetku obcemi. Nepodnikatelké ubjekty vlatněné z více než 50% majetku obcemi Všechny obce. Svazky obcí. Přípěvkové organizace a organizační ložky obcí. Obchodní polečnoti (které vlatní vodohopodářké infratruktury) vlatněné z více než 50% majetku obcemi podpora e týká pouze opatření na ČOV. Všechny obce (hranice 2000 obyvatel viz popi podpor). Svazky obcí. Přípěvkové organizace a organizační ložky obcí. Obchodní polečnoti (které vlatní vodohopodářké infratruktury) vlatněné z více než 50% majetku obcemi. Všechny obce. Svazky obcí. Přípěvkové organizace a organizační ložky obcí (podpora není určena pro podoblat Sytémy předpovědní a

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

VŠEOBECNÉ INFORMACE DVI, a. s.

VŠEOBECNÉ INFORMACE DVI, a. s. Huitká 42/22 VŠEOBECNÉ INFORMACE DVI, a.. DVI je vzdělávací firmou, půobící především v oblati dopravy, zejména železniční. Zajišťuje však i celou řadu vzdělávacích aktivit i mimo tento ektor, vždy podle

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

OPŽP 2014 2020 aktuální informace

OPŽP 2014 2020 aktuální informace OPŽP 2014 2020 aktuální informace Mgr. Ing. Jana Tejkalová Odbor ochrany vod, odd. ochrany před povodněmi Setkání vodoprávních úřadů s odborem ochrany vod MŽP Nové Město na Moravě 29. - 30. 4. 2015 OBSAH

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Dotační možnosti obcí

Dotační možnosti obcí Dotační možnosti obcí MMR státní rozpočet IROP Ing. Josef Vlk, CSc. březen 2015 DMO Podpora obcím Dotační tituly - státní rozpočet Komunitně vedený místní rozvoj - CLLD Integrovaný regionální operační

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

A311. I: Podmínky vymezující oblasti podpory a podporovaná opatření v rámci 3. výzvy

A311. I: Podmínky vymezující oblasti podpory a podporovaná opatření v rámci 3. výzvy Kontrolní list specifické přijatelnosti Žadatel: Název projektu: Název prioritní osy: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Dostavba kanalizační sítě společně s rekonstrukcí úpravny vody v aglomeraci Kroměříž

Více

SILNICE, CYKLOSTEZKY A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST

SILNICE, CYKLOSTEZKY A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST SILNICE, CYKLOSTEZKY A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST Délka silnic II. a III. třídy splňující kritéria 16,88 % z celku INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM SC navazuje na podporu z oblasti intervence 3.4 IOP (Sluţby

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Obsah: 1)Kde můžete sledovat aktuálnídotačnípříležitosti 2)Tematickéoperačníprogramy na období2007-2013

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 1.1 Snížení znečištění vod 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody 1.3 Omezování

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o.

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. Ambiciózní akční plán, který řeší ovzduší ve městě J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. OBSAH 1. Strategie

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ PROFI MERLIN

POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ PROFI MERLIN POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ PROFI MERLIN ze dne 1. 1. 2015 Článek 1 - Úvodní utanovení 1.1. Pro toto oukromé pojištění, které jednává Komerční pojišťovna, a.., e ídlem Karolinká 1/650, 186 00 Praha 8,

Více

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Mgr. Alena Lehmannová ENVIC, občanské sdružení Spálené Poříčí, 17. února 2011 1 Síť ENVIC Síť environmentálních informačních

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE 8. 12. 2008 1 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním programu Životní prostředí

Více

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Politika HSS EU 2007-13 3 nové cíle: Konvergence Regionální konkurenceschopnost

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje pro roky 2007 2013

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje pro roky 2007 2013 Příloha č.1 Finančního rámce Příloha Finančního rámce obsahuje informace o vybraných zdrojích financování aktivit z oblasti cestovního ruchu v letech 2007-2013. Informace o jednotlivých programech jsou

Více

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Zuzana Krochová Opatření osy III PRV ČR 2007-2013 III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy III.1.2 Podpora zakládání podniků

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ ING. KLÁRA DOSTÁLOVÁ PŘÍSTUP K FINANCÍM - ČESKÉ I EU ZDROJE A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE FIREM 4. 11. 2014 DOHODA O PARTNERSTVÍ ČR S EK 23,9 mld EUR pro rozvoj krajů,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Regionální operační program Severozápad The Regional Operational Programme Severozapad

Regionální operační program Severozápad The Regional Operational Programme Severozapad Regionální operační program Severozápad The Regional Operational Programme Severozapad Ing. Petr Vráblík, Ph.D. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Úvod Regionální operační program (dále

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM. 4.12.2014 Celostátní finanční konference SMO ČR- Praha

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM. 4.12.2014 Celostátní finanční konference SMO ČR- Praha INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 4.12.2014 Celostátní finanční konference SMO ČR- Praha CO SE DOZVÍTE 1. Základní informace o IROP 2. Představení prioritních os IROP 3. Harmonogram příprav 4. Na

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 9. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 9. výzvy Operačního programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 9. výzvy Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE 18. 3. 2009 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním programu Životní prostředí

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Ing. Michal Kotus Projektový manažer odboru ochrany přírody, odpadů a ENV Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního

Více

Informace k programu Regionální operační program Moravskoslezsko (ROP) Plánované výzvy 2013 pro obce

Informace k programu Regionální operační program Moravskoslezsko (ROP) Plánované výzvy 2013 pro obce Informace k programu Regionální operační program Moravskoslezsko (ROP) Plánované výzvy 2013 pro obce Zpracoval Ing. Jana Szczuková KAZUIST, spol. s r.o. Třinec V Třinci dne 18.7.2013 KAZUIST, spol. s r.o.

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20 Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚZEMNÍ DIMENZE Koncentrace (zacílení) prostředků programů ESI fondů do specifických

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

OPERAČNÍ PROGRAMY NA SLOVENSKU

OPERAČNÍ PROGRAMY NA SLOVENSKU OPERAČNÍ PROGRAMY NA SLOVENSKU Slovensko má 11 operačních programů pro období 2007 13 Vláda Slovenské republiky schválila na mimořádném zasedání 8. října 2006 jedenáct operačních programů, jejichž prostřednictvím

Více

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu 4. jednání PS3, 4.3.2015, Hradec Králové Mgr. Miroslav Janovský Mgr. Eliška Babková

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

Integrovaný plán rozvoje města. Definice. Cíl IPRM. Prioritní oblasti

Integrovaný plán rozvoje města. Definice. Cíl IPRM. Prioritní oblasti Integrovaný plán rozvoje města IPRM je jedním z účinných nástrojů urbánní politiky, který zajišťuje koordinaci odvětvových a územních politik ve městech. Zároveň představuje nástroj pro čerpání finančních

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno Seminář Podpora a propagace oblasti podpory 4.2 odstraňování starých ekologických zátěţí OPŢP Operační program Ţivotní prostředí Ing. Jan Kříţ ředitel odboru fondů EU Ministerstvo ţivotního prostředí 17.

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

12. výzva 1 Ministerstva životního prostředí

12. výzva 1 Ministerstva životního prostředí Číslo výzvy v MS 2014+: 05_15_012 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_12. výzva PO4, SC 4.3, kolová 12. výzva 1 Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

12. výzva Ministerstva životního prostředí

12. výzva Ministerstva životního prostředí Číslo výzvy v MS 2014+: 05_15_012 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_12. výzva PO4, SC 4.3, kolová 12. výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Úvod do problematiky OPŽP

Úvod do problematiky OPŽP Úvod do problematiky OPŽP Ing. Kamila Lisalová EKOTOXA s.r.o. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Osnova Návrh projektového

Více

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty Město Soulad s rozvojovými dokumenty Město započalo s budováním cyklostezek a cyklotras již v roce 1990, kdy vznikly cyklostezky v městském parku. Od roku 2003 je budování nových tras prováděno dle plánovaného

Více

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských m aglomeracích ch Seminář Mgr. Robert Spáčil, Ph.D.D. vedoucí oddělen lení životního prostřed edí Úvodem Doprava je jednou z podmínek rozvoje obcí, měst,

Více

Integrované územní investice v Pražské metropolitní oblasti

Integrované územní investice v Pražské metropolitní oblasti Integrované územní investice v Pražské metropolitní oblasti nositel: hlavní město Praha zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Lenka Kriegischová 4. 5. 2015 Integrované územní investice

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

Úloha města Brna v rozvoji regionu

Úloha města Brna v rozvoji regionu Úloha města Brna v rozvoji regionu Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně 1. 11. 2010 Marie ZEZŮLKOVÁ Kancelář strategie města VÝHODY MĚSTA BRNA Univerzitní a veletržní město Příznivá

Více

24. 9. 2014 Pardubice. Integrovaný operační program 2007-2013

24. 9. 2014 Pardubice. Integrovaný operační program 2007-2013 24. 9. 2014 Pardubice Integrovaný operační program 2007-2013 Integrovaný operační program Tematický operační program pro období 2007 2013 Řídicím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj Zprostředkujícími

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ. First International Company s.r.o.

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ. First International Company s.r.o. CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ First International Company s.r.o. DOHODA O PARTNERSTVÍ ČR S EK 23,9 mld EUR pro rozvoj krajů, měst, obcí, podniků, škol, venkova a obyvatel v České republice v

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

SKATEPARK PRACHATICE. Studie přestavby stávajících objektů na zázemí skateparku

SKATEPARK PRACHATICE. Studie přestavby stávajících objektů na zázemí skateparku SKATEPARK PRACHATICE Studie přetavby távajících objektů na zázemí kateparku SKATEPARK PRACHATICE Studie přetavby távajících objektů na zázemí kateparku Objednavatel: Sportovní zařízení Prachatice, přípěvková

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více