Protokol. Súhrnné informácie. Kritéria a prvky hodnotenia ponúk. Verejná zákazka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Protokol. Súhrnné informácie. Kritéria a prvky hodnotenia ponúk. Verejná zákazka"

Transkript

1 Protokol Verejná zákazka Hasiace prístroje, kontroly, dodávka hasiacich prístrojov a zabezpečenie služieb požiarnej prevencie ID: 4302 Vyhlasovateľ tendra Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Špecifikácia predmetu tendra: Špecifikácia predmetu tendra: Predmetom verejnej obchodnej súťaži ( ďalej VOS) je poskytovanie služieb vo všetkých objektoch a priestoroch zadávateľa v nasledovných oblastiach: - kontrol, tlakových skúšok, opráv, inštalácie prenosných hasiacich prístrojov ( ďalej len "PHP"), kontrol a opráv požiarnych hydrantov ( ďalej len PH) podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov( ďalej len "zákon č. 314/2001 Z.z.) a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.719/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov ( ďalej len vyhláška č. 719/2002 Z.z.) a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 699/2004v Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov ( ďalej len "vyhláška 699/2004 Z.z."), vrátane súvisiacej dodávky PHP, PH, príslušenstva, náhradných dielov a materiálov a ekologickej likvidácie. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky na dodávku, kontrolu, opravu a vykonanie tlakovej skúšky je vyšpecifikovaný v jednotlivých položkách tejto zákazky, -kontrola požiarnych uzáverov v zmysle vyhlášky MVSR č. 478/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov. Zabezpečenie požiarnej prevencie ustanovenej v Zákone NR SR č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov o ochrane pred požiarmi ako aj v ustanoveniach ostatných právnych noriem nadväzujúcich na tento zákon. Premetom služieb požiarnej prevencie je: - kontrola dodržiavania predpisov o OPP na pracoviskách objednávateľa a vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok, -vykonávanie školení a overovanie vedomostí o OPP, - vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie OPP v súlade so skutočným stavom na pracoviskách objednávateľa - organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov - určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, určovanie počtu členov protipožiarnych hliadok a vykonávanie ich odbornej prípravy, - určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby a vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby - po odbornej stránke usmerňovať všetkých zamestnancov objednávateľa zodpovedných za úsek OPP, alebo poverených plnením úloh na úseku OPP - účasť na komisionálnom šetrení príčin vzniku požiarov (aj dráhových vozidiel) - aktívna účasť na všetkých kontrolách vykonávaných orgánmi štátneho požiarneho dozoru - školenia novoprijatých zamestnancov na pracoviskách vyhlasovateľa - odborná príprava protipožiarnej hliadky právnickej osoby - odborná príprava protipožiarnej hliadky pracoviska - školenie osôb, ktoré zabezpečujú ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase - školenie externých dodávateľov - účasť technika požiarnej ochrany na vyšetrovaní požiaru ( aj dráhových vozidiel - účasť technika požiarnej ochrany pri kontrolách HaZZ - vypracovanie projektov "Požiarnobezpečnostná charakteristika užívanej stavby"(ďalej len PBCHS ),odborne spôsobilou osobou a ich následné odovzdanie na základe fyzického posúdenia objektov ZSSK Množstvo predmetu zákazky je len predpokladané a v prípade odlišností t.j. neodobratí celkového množstva predmetu zákazky objednávateľom, nebude dodávateľ objednávateľa sankciovať alebo penalizovať a to ani formou doplatenia rozdielu medzi zaplateným množstvom predmetu zákazky a predpokladaným množstvom predmetu zákazky. Súhrnné informácie I.kolo od: :00:00 do: :00:00 Kritéria a prvky hodnotenia ponúk Názov kritéria Váha Najvýhodnejšia ponuka Názov prvku Množstvo Váha Mer.jednotka Min.zmena Max.zmena Cena za služby požiarnej prevencie Komentár k prvku: Navrhovateľ vloží rovnakú hodnotu ako uviedol v návrhu zmluvy o požiarnej prevencií čl. 4 bod 4.1 písmeno a. Navrhovateľ vyplní priložené tabuľky v súbore s názvom Požiarna - prevencia- tabulka-sutaž.xlsx balík - - Vypracovanie projektov PBCHS balík - -

2 Komentár k prvku: Navrhovateľ vyplní prílohu č.4 návrhu zmluvy s názvom Zmluva o poskytovaní služieb požiarnej prevencie. Navrhovateľ vloží rovnakú hodnotu ako uviedol v návrhu zmluvy s názvom Zmluva o poskytovaní služieb požiarnej prevencie v čl. IV bod 4.1 písmeno d. Účasť TPO na šetrení požiarov Komentár k prvku: Cena za účasť na komisionálnom šetrení príčin šetrení požiarov aj dráhových vozidiel podľa návrhu zmluvy s názvom Zmluva o poskytovaní služieb požiarnej prevencie podľa článku 1.8. Navrhovateľ vloží rovnakú hodnotu ako uviedol v návrhu zmluvy o poskytovaní služieb požiarnej prevencie v článku 4 bod 4.1 písmeno b požiar - - Účasť TPO pri kontrolách HaZZ Komentár k prvku: Cena za aktívnu účasť na všetkých kontrolách vykonávaných orgánmi štátneho požiarneho dozoru podľa návrhu zmluvy s názvom Zmluva o poskytovaní požiarnej prevencie článok 1.9. Navrhovateľ vloží rovnakú hodnotu ako uviedol v návrhu zmluvy o požiarnej prevencií čl. 4 bod 4.1. písmeno c kontrola - - Hasiaci práškový prístroj P ks - - Hasiaci práškový prístroj PG ks - - Hasiaci práškový prístroj P ks - - Hasiaci práškový prístroj PG ks - - Pojazdný has.prístroj P ks - - Vzduchopenový has.prístroj VP ks - - Snehový hasiaci prístroj S ks - - Snehový hasiaci prístroj S ks - - Snehový hasiaci prístroj S ks - - Pojazdný snehový prístroj S1 x ks - - Pojazdný hasiaci prístroj S2x ks - - Vodný hasiaci prístroj V ks - - Hasiaci práškový prístroj P ks - - Hasiaci práškový prístroj PG ks - - Samolepka mini 3,5 x 11 cm ks - - Samolepka veľká 26 x 37 cm ks - - Samolepka na HP stredná 18x26 cm ks - - Piktogram HP, HY veľký 20 x 20 cm ks - - Piktogram HP, HY malý 15 x 15 cm ks - - Únikový východ - fosforová samolepka ks - - Tabuľka Smer úniku východ,vľavo,vpravo 20x11 cm ks - - Požiarny uzáver - samolepka ks - - Samolepka na HP stredná 13x18 cm ks - - Hadica požiarnicka C52 20 m ks - - Hadica požiarnicka D25 20m ks - - Hadica D20m - výbava hydrantov ks - - Hadica C20m - výbava hydrantov ks - - Hadica B20m - výbava hydrantov ks - - Prúdnica D kombinovaná ks - - Prúdnica C kombinovaná ks - - Prúdnica B ks - - Ventil D s polospojkou ks - - Ventil C hliníkový ks - - Ventil C mosadzný ks - - Polospojka D pevná ks - - Polospojka C pevná ks - - Polospojka B pevná ks - - Polospojka C hadicový pár ks - - Polospojka B hadicový pár ks - - Polospojka B savicový pár ks - - Redukcia ks - - Redukcia C/D ks - - Redukcia B/C ks - - Hydrantová skriňa D ks - - Hydrantová skriňa C ks - - Zámok, petlica, montáž ks - - Ventil D do prúdnice D ks - - Hydrantový nádstavec guľový ks - - Prúdnica D25 kombinovaná ks - - Prúdnica C - kombi ks - -

3 Hadica požiarnicka B75 20 m ks - - Kontrola hasiacich prístrojov P2 Kontrola hasiacich prístrojov PG2 Kontrola hasiacich prístrojov P6 Kontrola hasiacich prístrojov PG6 Kontrola hasiacich prístrojov P50 Kontrola hasiacich prístrojov VP6 Kontrola hasiacich prístrojov S2 Kontrola hasiacich prístrojov S5 Kontrola hasiacich prístrojov S6 Kontrola hasiacich prístrojov S1 x 30 Kontrola hasiacich prístrojov S2 x JV JV JV JV JV JV JV JV JV JV JV - -

4 Kontrola hasiacich prístrojov V9 Kontrola hasiacich prístrojov P JV - - Kontrola požiarnych hydrantov + štítok Komentár k prvku: Kontrola požiarnych hydrantov - zahŕňa cenu za samostatnú kontrolu úplnosti, funkčnosti a neporušenosti požiarneho hydrantu, kontrolu úplnosti, funkčnosti a neporušenosti hadicového zariadenia, kontrola kompletnosti a neporušenosti príslušenstv požiarnychydrantov, meranie hydrostatického a hydrodynamického pretlaku odberového miesta pož.hydrantov, stanovenie skutočného prietoku vody v litroch/sek, vypracovanie protokolu o priebehu a zisteniach z vykonanej kontroly pož.hydrantu + rev.štítok. Vybrané druhy náhradných dielov sú obsiahnuté v položkách uvedenej zákazky. Skutočne použité náhradné diely na opravu požiarnych hydrantov, budú faktúrované samostatne.cena je konečná a nebude ju možné pri fakturácií meniť. Kontrola hasiacich prístrojov PG1 Oprava hasiacich prístrojov PG2 Oprava hasiacich prístrojov P6 Oprava hasiacich prístrojov PG JV - - Oprava hasiacich prístrojov P JV - - Oprava hasiacich prístrojov VP JV - - Oprava hasiacich prístrojov S2 Oprava hasiacich prístrojov S5

5 Oprava hasiacich prístrojov S6 Oprava hasiacich prístrojov S1x 30 Oprava hasiacich prístrojov S2 x 30 Oprava hasiacich prístrojov V9 Oprava hasiacich prístrojov P1 Oprava hasiacich prístrojov PG1 Oprava hasiacich prístrojov P2 Tlaková skúška nádob hasiacich prístrojov Komentár k prvku: Cena za tlakovú skúšku zahŕňa: manipuláciu s nádoby PHP, naplnenie PHP predpísanou náplňou, zloženie PHP,natlakovanie PHP, nalepenie štítku o tlakovej skúške, vystavenie správy o tlakovej skúške PHP. Cena za tlakovú skúšku bude konečná a nebude ju možné meniť JV - - Tlaková skúška požiarnej hadice JV - - Vyradenie hasiacich prístrojov JV - - Víťazný uchádzač: Úspešný: HASIL-HD, s.r.o. Zadanie konečnej ponuky: :37:09 Cena spolu: ,00 Názov kritéria Váha Najvýhodnejšia ponuka Názov prvku Množstvo Váha Mer.jednotka Jedn. ponuka Spolu Cena za služby požiarnej prevencie balík Vypracovanie projektov PBCHS balík Účasť TPO na šetrení požiarov požiar

6 Účasť TPO pri kontrolách HaZZ kontrola Hasiaci práškový prístroj P ks Hasiaci práškový prístroj PG ks Hasiaci práškový prístroj P ks Hasiaci práškový prístroj PG ks Pojazdný has.prístroj P ks Vzduchopenový has.prístroj VP ks Snehový hasiaci prístroj S ks Snehový hasiaci prístroj S ks Snehový hasiaci prístroj S ks Pojazdný snehový prístroj S1 x ks Pojazdný hasiaci prístroj S2x ks Vodný hasiaci prístroj V ks Hasiaci práškový prístroj P ks Hasiaci práškový prístroj PG ks Samolepka mini 3,5 x 11 cm ks Samolepka veľká 26 x 37 cm ks Samolepka na HP stredná 18x26 cm ks Piktogram HP, HY veľký 20 x 20 cm ks Piktogram HP, HY malý 15 x 15 cm ks Únikový východ - fosforová samolepka ks Tabuľka Smer úniku východ,vľavo,vpravo 20x11 cm ks Požiarny uzáver - samolepka ks Samolepka na HP stredná 13x18 cm ks Hadica požiarnicka C52 20 m ks Hadica požiarnicka D25 20m ks Hadica D20m - výbava hydrantov ks Hadica C20m - výbava hydrantov ks Hadica B20m - výbava hydrantov ks Prúdnica D kombinovaná ks Prúdnica C kombinovaná ks Prúdnica B ks Ventil D s polospojkou ks Ventil C hliníkový ks Ventil C mosadzný ks Polospojka D pevná ks Polospojka C pevná ks Polospojka B pevná ks Polospojka C hadicový pár ks Polospojka B hadicový pár ks Polospojka B savicový pár ks Redukcia ks Redukcia C/D ks Redukcia B/C ks Hydrantová skriňa D ks Hydrantová skriňa C ks Zámok, petlica, montáž ks Ventil D do prúdnice D ks Hydrantový nádstavec guľový ks Prúdnica D25 kombinovaná ks Prúdnica C - kombi ks Hadica požiarnicka B75 20 m ks Kontrola hasiacich prístrojov P JV Kontrola hasiacich prístrojov PG JV Kontrola hasiacich prístrojov P JV Kontrola hasiacich prístrojov PG JV Kontrola hasiacich prístrojov P JV Kontrola hasiacich prístrojov VP JV Kontrola hasiacich prístrojov S JV Kontrola hasiacich prístrojov S JV Kontrola hasiacich prístrojov S JV Kontrola hasiacich prístrojov S1 x JV

7 Kontrola hasiacich prístrojov S2 x JV Kontrola hasiacich prístrojov V JV Kontrola hasiacich prístrojov P JV Kontrola požiarnych hydrantov + štítok JV Kontrola hasiacich prístrojov PG JV Oprava hasiacich prístrojov PG JV Oprava hasiacich prístrojov P JV Oprava hasiacich prístrojov PG JV Oprava hasiacich prístrojov P JV Oprava hasiacich prístrojov VP JV Oprava hasiacich prístrojov S JV Oprava hasiacich prístrojov S JV Oprava hasiacich prístrojov S JV Oprava hasiacich prístrojov S1x JV Oprava hasiacich prístrojov S2 x JV Oprava hasiacich prístrojov V JV Oprava hasiacich prístrojov P JV Oprava hasiacich prístrojov PG JV Oprava hasiacich prístrojov P JV Tlaková skúška nádob hasiacich prístrojov JV Tlaková skúška požiarnej hadice JV Vyradenie hasiacich prístrojov JV

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Hasičského a záchranného zboru

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Hasičského a záchranného zboru Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Hasičského a záchranného zboru Zabezpečenie protipožiarnej bezpečnosti jednoduchých a drobných stavieb pri výkone verejnej správy na úseku územného rozhodovania

Více

MINISTERSTVO VNÚTRA SR KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŢILINE

MINISTERSTVO VNÚTRA SR KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŢILINE MINISTERSTVO VNÚTRA SR KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŢILINE Námestie Poţiarnikov 1, 010 01 Ţilina Rozdeľovník Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Ţilina KRHZ-ZA-R-355 /2013

Více

OKRUH OTÁZOK PRE ÚSTNU ČASŤ OVEROVANIA ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI NA VÝKON ČINNOSTI ŠPECIALISTU POŽIARNEJ OCHRANY

OKRUH OTÁZOK PRE ÚSTNU ČASŤ OVEROVANIA ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI NA VÝKON ČINNOSTI ŠPECIALISTU POŽIARNEJ OCHRANY Príloha č. 4 k pokynu č. 45/2009 OKRUH OTÁZOK PRE ÚSTNU ČASŤ OVEROVANIA ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI NA VÝKON ČINNOSTI ŠPECIALISTU POŽIARNEJ OCHRANY A. Všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane pred požiarmi,

Více

Z m l u v a. číslo: 1/2015/BOZPPO. o vykonávaní pravidelných činností v oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Z m l u v a. číslo: 1/2015/BOZPPO. o vykonávaní pravidelných činností v oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Z m l u v a číslo: 1/2015/BOZPPO o vykonávaní pravidelných činností v oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci č1.1 Zmluvné strany 1.1 Dodávateľ: Milan Bojnanský Janka Alexyho

Více

Predmetom verejnej obchodnej súťaže (ďalej len "VOS") je nákup relé a ich súvisiaceho príslušenstva pre železničné koľajové vozidlá.

Predmetom verejnej obchodnej súťaže (ďalej len VOS) je nákup relé a ich súvisiaceho príslušenstva pre železničné koľajové vozidlá. Súhrnný protokol Verejná zákazka ID Vyhlasovateľ tendra Špecifikácia predmetu tendra Relé a ich príslušenstvo 65298EA Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Predmetom verejnej obchodnej súťaže (ďalej len

Více

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU 1. Identifikácia zadávateľa: Názov: bit-studio spol. s r.o. Sídlo:, Slovensko Zastúpený: Ing. Jana Klimentová IČO: 35702877 Telefón:

Více

Článok I. Zmluvné strany. Článok II. Predmet zmluvy

Článok I. Zmluvné strany. Článok II. Predmet zmluvy Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a pracovnej zdravotnej služby uzatvorená podľa ust. 269 ods. 2 zákona č. 513/9191 Zb. Obchodný zákonník

Více

Článok 1 Zmluvné strany

Článok 1 Zmluvné strany ZMLUVA o poskytovaní odbornej praxe pre žiaka SPŠE v štud. odbore 2675 M elektrotechnika podľa 8 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej

Více

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní ) Identifikácia

Více

Vykonávanie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok na:

Vykonávanie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok na: Opis predmetu obstarávania: Vykonávanie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok na: elektrickú požiarnú signalizáciu EPS v zmysle platných predpisov: STN 332000-4-41, STN 332000-6-61, STN

Více

CENNÍK č. 4. Vodovodné a kanalizačné prípojky v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v platnom znení

CENNÍK č. 4. Vodovodné a kanalizačné prípojky v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v platnom znení Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460 ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI OKRESNÉHO SÚDU KOŠICE I., ODDIEL : SA, VLOŽKA Č.: 1243/V 055/7924 111, 055/7924

Více

A/ VODOVODNÁ PRÍPOJKA. a) obhliadky miesta realizácie za účelom zistenia splnenia technických podmienok realizácie pripojenia;

A/ VODOVODNÁ PRÍPOJKA. a) obhliadky miesta realizácie za účelom zistenia splnenia technických podmienok realizácie pripojenia; www.vodarne.eu A/ VODOVODNÁ PRÍPOJKA A/ 1.1 Realizácia vodovodnej prípojky pozostáva z: a) obhliadky miesta realizácie za účelom zistenia splnenia technických podmienok realizácie pripojenia; b) dodávky

Více

Lesné Pozemkové Spoločenstvo Urbariát Zádubnie POŽIARNÝ ŠTATÚT

Lesné Pozemkové Spoločenstvo Urbariát Zádubnie POŽIARNÝ ŠTATÚT Lesné Pozemkové Spoločenstvo Urbariát Zádubnie POŽIARNÝ ŠTATÚT JANUÁR 2010 Názov organizácie: Lesné pozemkové spoločenstvo Urbariát Zádubnie, (ďalej LPS) Názov internej smernice: POŽARNY ŠTATÚT Poradové

Více

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV Číslo: 19 Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 18.4.2016 Názov materiálu: Zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru Mesta Trebišov Obsah materiálu:

Více

Mesto Sereď Námestie republiky 1176/10, Sereď

Mesto Sereď Námestie republiky 1176/10, Sereď Prieskum trhu (tovar) v Seredi, dňa 13.11.2014 Mesto Sereď ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vykonáva

Více

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk Výzva na predkladanie ponúk v súlade s 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na poskytnutie služby Číslo : 14/2014/Ka

Více

Cenník školení a kurzov BOZPacademy

Cenník školení a kurzov BOZPacademy Cenník školení a kurzov BOZPacademy Druh školenia / kurzu cena za osobu vydaný doklad termín opakovania školenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi vstupné školenia zamestnancov

Více

ZMLUVA O DIELO. uzatvorená podľa 536 až 565 Obchodného zákonníka. medzi. Imricha Karvaša Bratislava IČO: DIČ:

ZMLUVA O DIELO. uzatvorená podľa 536 až 565 Obchodného zákonníka. medzi. Imricha Karvaša Bratislava IČO: DIČ: ZMLUVA O DIELO na vykonanie kontroly, opravy a tlakových skúšok požiarnych vodovodov a tlakových skúšok požiarnych hadíc, na vykonanie kontroly, opravy, plnenia a odborných prehliadok a odborných skúšok

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Metodické usmernenie č. 9/2010-R z 15. marca 2010 o overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných odborných škôl na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach

Více

VÝZVA. Prieskum trhu

VÝZVA. Prieskum trhu VÝZVA Prieskum trhu podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len,,zákon ) I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO

Více

Obchodná akadémia, Stöcklova 24, Bardejov. Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky

Obchodná akadémia, Stöcklova 24, Bardejov. Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky Obchodná akadémia, Stöcklova 24, 085 28 Bardejov Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky Obchodná akadémia, Stöcklova 24, 085 28 Bardejov, realizuje prieskum trhu pre výber dodávateľa

Více

Rámcová dohoda o poskytnutí služby /ďalej len dohoda/

Rámcová dohoda o poskytnutí služby /ďalej len dohoda/ Rámcová dohoda o poskytnutí služby /ďalej len dohoda/ uzatvorená podľa 409 Obchodného zákonníka a 3 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

D E T S K É M E S T E Č K O Na dolinách TRENČÍN ZLATOVCE. výzvu na predloţenie cenovej ponuky

D E T S K É M E S T E Č K O Na dolinách TRENČÍN ZLATOVCE. výzvu na predloţenie cenovej ponuky D E T S K É M E S T E Č K O Na dolinách 27 911 05 TRENČÍN ZLATOVCE Detské mestečko ako verejný obstarávateľ v zmysle 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

Více

Cenník platný od VODO-TOPO

Cenník platný od VODO-TOPO Cenník platný od 01. 02. 2015 VODO-TOPO PRODUKT KÓD VLASTNOSTI CENA FOTO Hydrantová skriňa C52 prázdna systém D25 so stabilnou hadicou jednokrídlový 600x600x250 systém D25 so stabilnou hadicou - červený

Více

Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá

Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá JA servis, s.r.o. Mestečko 178, 020 52 Mestečko Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá v zmysle 42 ods. 8 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

Více

Obec Kráľov Brod, Obecný úrad Kráľov Brod

Obec Kráľov Brod, Obecný úrad Kráľov Brod Obec Kráľov Brod, Obecný úrad Kráľov Brod 925 41 Kráľov Brod č. 4, tel.: 03147780335, fax:03147780364, e-mail: kralov.brod@post.sk Výzva na predloženie ponuky (Prieskum trhu) zákazka podľa 9 ods. 9 zákona

Více

Monitoring a management kvality vody Štrkoveckého jazera rok 2016

Monitoring a management kvality vody Štrkoveckého jazera rok 2016 VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY na zákazku s nízkou hodnotou podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na : Monitoring a management kvality vody Štrkoveckého

Více

Podlahová krytina gumolín a montážne príslušenstvo

Podlahová krytina gumolín a montážne príslušenstvo MÔJ DOMOV, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Výzva na predloženie ponuky/elektronicky Verejný obstarávateľ MÔJ DOMOV, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany

Více

OBEC OLEŠNÁ Olešná č. 493,

OBEC OLEŠNÁ Olešná č. 493, OBEC OLEŠNÁ Olešná č. 493, 023 52 Č. j.: VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK ZÁKAZKY v zmysle 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Více

Nová maturita - zmeny v maturite 2013

Nová maturita - zmeny v maturite 2013 Nová maturita - zmeny v maturite 2013 Sprísnenie maturitnej skúšky POZOR ZMENA! Od školského roku 2012/2013 (Maturita 2013) dochádza k sprísneniu MS, lebo sa určujú predpoklady na úspešné vykonanie MS

Více

Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. )

Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. ) Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. ) 1.Identifikácia

Více

V Ý Z V A. 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 2. Názov zákazky a typ zmluvy: 3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:

V Ý Z V A. 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 2. Názov zákazky a typ zmluvy: 3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: V Ý Z V A Základná škola s materskou školou Tovarné na predloženie cenovej ponuky zákazky zadávanej podľa 9, ods. 9 zákona č. 2/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Více

INŠTITÚT VZDELÁVANIA BEZPEČNOSTI PRÁCE, s.r.o. PREHĽAD KURZOV, SEMINÁROV A ŠKOLENÍ NA I. POLROK 2011

INŠTITÚT VZDELÁVANIA BEZPEČNOSTI PRÁCE, s.r.o. PREHĽAD KURZOV, SEMINÁROV A ŠKOLENÍ NA I. POLROK 2011 INŠTITÚT VZDELÁVANIA BEZPEČNOSTI PRÁCE, s.r.o. PREHĽAD KURZOV, SEMINÁROV A ŠKOLENÍ NA I. POLROK 2011 Január, 2011 Vážený obchodný partner, práve sa Vám dostáva do rúk nový katalóg vzdelávacích aktivít

Více

Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov po prijatí opatrení na základe výsledku kontroly NKÚ v roku 2015

Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov po prijatí opatrení na základe výsledku kontroly NKÚ v roku 2015 NKÚ v roku 2015 Strana 1 z 5 MESTO TORNAĽA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tornali dňa 22.09.2016 K bodu rokovania číslo: 11 Názov materiálu: Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov

Více

Zápisnica o vyhodnotení ponúk. LS Hronec na roky

Zápisnica o vyhodnotení ponúk. LS Hronec na roky Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog Hlavná 245/72, 976 52 Čierny Balog Zápisnica o vyhodnotení ponúk v zmysle 42 ods. 8 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a

Více

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 7 Poplatky a ceny

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 7 Poplatky a ceny Príloha 7 Poplatky a ceny Príloha 7: Poplatky a ceny strana 1 z 5 Obsah 1. CENY V RÁMCI DOHODY NDA A RÁMCOVEJ ZMLUVY... 3 2. CENY V RÁMCI ZMLUVY O DUCT SHARING... 3 2.1 CENA ZA POSKYTOVANIE ZÁKLADNEJ SLUŽBY

Více

Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka Kúpna zmluva č. Z01008_Z Uzatvorená v zmysle 09 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: Číslo účtu: Tel: Stredná odborná škola technická,

Více

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 11 Žiadosti

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 11 Žiadosti Príloha 11 Žiadosti Príloha 11: Vzor žiadosti strana 1 z 11 Obsah 1. VZOR ŽIADOSTI O TECHNICKE ŠETRENIE... 3 2. VZOR ZMLUVY - ŠPECIFIKÁCIA... 5 3. VZOR ŽIADOSTI O VSTUP DO OBJEKTU, KÁBLOVEJ ŠACHTY... 7

Více

ZMLUVA O DIELO č. 010/2015

ZMLUVA O DIELO č. 010/2015 ZMLUVA O DIELO č. 010/2015 TECHNOLOGICKÝ SERVIS PRE ČISTIAREŇ ODPADOVÝCH VÔD BIDOVCE podľa 536 Obchodného zákonníka č. 513 / 91 Zb. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk Obec Veľké Dravce, Školská 240, 985 42 Veľké Dravce Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia Výzva na predkladanie ponúk Zákazka podľa 9 odstavec 9 Zákona č. 25/2006

Více

Technická špecifikácia predmetu zákazky. Predpokladaný rozsah zákazky

Technická špecifikácia predmetu zákazky. Predpokladaný rozsah zákazky Technická špecifikácia predmetu zákazky objekt Predpokladaný rozsah zákazky zameranie, dodanie, montáž a následná inštalácia zariadení požiarnych uzáverov Zameranie priestorov určených na inštaláciu požiarnych

Více

ZŠ vzlatých Klasoch je verejným obstarávateľom podľa 6 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.

ZŠ vzlatých Klasoch je verejným obstarávateľom podľa 6 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. Základná škola, Hlavná 787/25, 930 39 Zlaté Klasy Zlaté Klasy, 10.06.2015 Výzva na predkladanie ponúk zverejnená v profile verejného obstarávateľa na svojom webovom sídle spracovaná v zmysle 9 ods. 9 zákona

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE. č. 4/2015. o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE. č. 4/2015. o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov Mesto Medzilaborce Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 4/2015 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov Návrh VZN č. 4/2015 vyvesený na úradnej tabuli

Více

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Primátor mesta Svidník podľa 13 odsek 4 písmeno e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

Více

výzvu na predloženie cenovej ponuky

výzvu na predloženie cenovej ponuky ÚSTREDIE PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SEKCIA EKONOMIKY ODBOR VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA Špitálska 8, 812 67 BRATISLAVA Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako verejný obstarávateľ v zmysle 6 ods. 1

Více

Zmluva na zabezpečenie ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci č. 01/01/2012

Zmluva na zabezpečenie ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci č. 01/01/2012 Zmluva na zabezpečenie ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci č. 01/01/2012 uzatvorená v zmysle ustanovenia 269 ods. 2 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších

Více

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie KONTAKT Slovenská agentúra životného prostredia Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov

Více

Návrh uznesenia. s c h v a ľ u j e

Návrh uznesenia. s c h v a ľ u j e kód uzn.10.7.1 5.3.2 12.3 Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu Návrh uznesenia s c h v a ľ u j e podmienky obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov na Zimnom štadióne O. Nepelu

Více

Názov kvalifikácie: Elektromontér a opravár elektrických sietí

Názov kvalifikácie: Elektromontér a opravár elektrických sietí Názov kvalifikácie: Elektromontér a opravár elektrických sietí Kód kvalifikácie C7413001-00151 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Energetika, plyn a elektrina SK ISCO-08 7413001 Elektromontér a opravár elektrického

Více

Súhrnný protokol Verejná Oleje a mazivá zákazka ID 62862EA Vyhlasovateľ Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. tendra Špecifikácia predmetu tendra

Súhrnný protokol Verejná Oleje a mazivá zákazka ID 62862EA Vyhlasovateľ Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. tendra Špecifikácia predmetu tendra Súhrnný protokol Verejná zákazka ID Vyhlasovateľ tendra Špecifikácia predmetu tendra Oleje a mazivá 62862EA Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Predmetom zákazky je zakúpenie olejov a mazív pre dráhové

Více

SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012

SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012 SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012 na komplexnú technickú starostlivosť pre zabezpečenie nepretržitej prevádzky zariadenia systému EPS uzavretá podľa 536 a nasl. a 591 a nasl. Obchodného zákonníka medzi: Zhotoviteľ:

Více

č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje

č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje Mesto Žilina, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa 6 ods.

Více

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch V zmysle ustanovení zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva primátor mesta túto

Více

Názov kvalifikácie: Zlievarenský špecialista projektant

Názov kvalifikácie: Zlievarenský špecialista projektant Názov kvalifikácie: Zlievarenský špecialista projektant Kód kvalifikácie C2146020-00417 Úroveň SKKR 7 Sektorová rada Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo SK ISCO-08 2146020 Zlievarenský špecialista projektant

Více

Týmto by som Vás chcel požiadať o informáciu ohladne predkladania certifikátov BS OHSAS 18001:2007

Týmto by som Vás chcel požiadať o informáciu ohladne predkladania certifikátov BS OHSAS 18001:2007 Otázka 1: Týmto by som Vás chcel požiadať o informáciu ohladne predkladania certifikátov BS OHSAS 18001:2007 ako aj ISO 9001:2008 nakoľko uvedené certifikáty sú našej spoločnosti vydané na KOMPLEXNÉ SLUŽBY

Více

Servis a oprava kopírovacích zariadení

Servis a oprava kopírovacích zariadení ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY TOPOĽČANY Oddelenie ekonomiky Výzva na predkladanie ponúk zadávanie zákazky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Více

2. Objednávater : Základná škola

2. Objednávater : Základná škola ZMLUVA O DIELO č. 4 uzatvorená podl'a 536 a následných ustanovení Obchodného zákonníka súvisiacich s prípravou a realizáciou prác. 1. Zhotoviter: Stanislav Belej Hvozdnica 220, 013 56 Hvozdnica IČO: 43385036

Více

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Výzva na predkladanie cenových ponúk Magistrát hl. m. SR Bratislavy Oddelenie verejného obstarávania Mgr. Barbora Uharčeková Primaciálne nám.1 814 99 Bratislava Váš list / Zo dňa Naše číslo 560/2013 Vybavuje / Linka Mgr. Z.Treská Bratislava

Více

Kód kvalifikácie U Úroveň SKKR 3 Ťažba a úprava surovín a geológia

Kód kvalifikácie U Úroveň SKKR 3 Ťažba a úprava surovín a geológia Názov kvalifikácie: Lamač Kód kvalifikácie U8111004-00184 Úroveň SKKR 3 Sektorová rada Ťažba a úprava surovín a geológia SK ISCO-08 8111004 Lámač SK NACE Rev.2 C PRIEMYSELNÁ VÝROBA, 23 Výroba ostatných

Více

Kúpna zmluva č. OK - 3/2013 uzatvorená podľa 588 a nasl. Občianskeho zákonníka. Článok I. Zmluvné strany

Kúpna zmluva č. OK - 3/2013 uzatvorená podľa 588 a nasl. Občianskeho zákonníka. Článok I. Zmluvné strany Kúpna zmluva č. OK - 3/2013 uzatvorená podľa 588 a nasl. Občianskeho zákonníka 1. 1. RNDr. Miroslav Zapletal Článok I Zmluvné strany 1. 2. Národná banka Slovenska, ul. Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava

Více

Farby, laky, maliarské potreby

Farby, laky, maliarské potreby MÔJ DOMOV, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Výzva na predloženie ponuky Verejný obstarávateľ MÔJ DOMOV, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany v rámci postupu

Více

Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, Košice

Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, Košice Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice Výzva na predloženie ponuky prieskum trhu Spis č.: 17-máj-A2-2013 V rámci postupu vo verejnom obstarávaní podľa 102 zákona č. 25/2006

Více

Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. )

Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. ) Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. ) 1.Identifikácia

Více

POŽIADAVKA NA REKVALIFIKÁCIU

POŽIADAVKA NA REKVALIFIKÁCIU Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad realizovanú v rámci národného projektu Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK - 5 podľa 54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách

Více

Názov uchádzača:... S1 Hviezdoslavovo nám. 10. Spolu~ 1: 2 235,00. S2 Ferienčíkova 14. Spolu S2: 195,00. S3 Porubského 1

Názov uchádzača:... S1 Hviezdoslavovo nám. 10. Spolu~ 1: 2 235,00. S2 Ferienčíkova 14. Spolu S2: 195,00. S3 Porubského 1 ABC KLÍMA, s.r.o. Cenová ponuka č. 4/6./BJ Tomášikova 9 Palisády 3 8202 Bratislava 8 06 Bratislava C. Kalkulácia ceny Názov predmetu zákazky Servis a opravy chladiacich Názov uchádzača:... Počet v ks Názov

Více

ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia Ing. Monika Laurovičová odbor skúšobníctva

ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia Ing. Monika Laurovičová odbor skúšobníctva Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk

Více

Smernica 2012/27/EU o energetickej efektívnosti Vstúpila do platnosti Transpozícia do Nahradí a doplní Nahradí smernice 2004/8/ES a

Smernica 2012/27/EU o energetickej efektívnosti Vstúpila do platnosti Transpozícia do Nahradí a doplní Nahradí smernice 2004/8/ES a Ministerstvo hospodárstva SR Návrh zákona o energetickej efektívnosti Miroslav Mariaš 26.3.2014, Bratislava Smernica 2012/27/EU o energetickej efektívnosti Vstúpila do platnosti 5.12.2012 Transpozícia

Více

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška

Více

OBEC SOMOTOR Obchodná 39/ 7, Somotor. Smernica č. 5/2016. o zabezpečení prevádzky a používaní služobného motorového vozidla

OBEC SOMOTOR Obchodná 39/ 7, Somotor. Smernica č. 5/2016. o zabezpečení prevádzky a používaní služobného motorového vozidla OBEC SOMOTOR Obchodná 39/ 7, 076 35 Somotor Smernica č. 5/2016 o zabezpečení prevádzky a používaní služobného motorového vozidla Smernica č. 5/2016 o zabezpečení prevádzky a používaní služobného motorového

Více

Názov kvalifikácie: Banský špecialista projektant. Kvalifikačný štandard

Názov kvalifikácie: Banský špecialista projektant. Kvalifikačný štandard Názov kvalifikácie: Banský špecialista projektant Kód kvalifikácie U2146004-00162 Úroveň SKKR 6 Sektorová rada Ťažba a úprava surovín a geológia SK ISCO-08 2146004 Banský špecialista projektant SK NACE

Více

k príkazu kvestora číslo: 1/2014 PK Prevádzkový poriadok Auly Dionýza Ilkoviča Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

k príkazu kvestora číslo: 1/2014 PK Prevádzkový poriadok Auly Dionýza Ilkoviča Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Príloha číslo 1 k príkazu kvestora číslo: 1/2014 PK Prevádzkový poriadok Auly Dionýza Ilkoviča Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Prevádzkový poriadok Auly Dionýza Ilkoviča, Mýtna 36, Bratislava

Více

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie cenovej ponuky spracovaná v zmysle 9 ods.9 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Predmet zákazky : Obnova a dodávka tonerových kaziet do

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. z 15. júla 2009,

VYHLÁŠKA. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. z 15. júla 2009, Čiastka 112 Zbierka zákonov č. 314/2009 Strana 2323 314 VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 15. júla 2009, ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o

Více

Žilinský kraj (aktuálne ponuky: 6) Výber zo štátnych zamestnancov. Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica

Žilinský kraj (aktuálne ponuky: 6) Výber zo štátnych zamestnancov. Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica Žilinský kraj (aktuálne ponuky: 6) Výber zo štátnych zamestnancov Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: Stála štátna služba, radca - registrátor Organizačný útvar: Daňový úrad Žilina, odbor správy

Více

Názov kvalifikácie: Športový masér. Kvalifikačný štandard

Názov kvalifikácie: Športový masér. Kvalifikačný štandard Názov kvalifikácie: Športový masér Kód kvalifikácie U5142009-01281 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Remeslá, umelecké remeslá a osobné služby SK ISCO-08 5142009 Masér (okrem maséra v zdravotníctve) SK NACE

Více

ČLÁNOK 1 CIEĽ PROGRAMU ADAPTAČNÉHO VZDELÁVANIA

ČLÁNOK 1 CIEĽ PROGRAMU ADAPTAČNÉHO VZDELÁVANIA ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU JÁNA VOJTAŠŠÁKA 029 52 ZÁKAMENNÉ 967 IČO: 36140783 PROGRAM ADAPTAČNÉHO VZDELÁVANIA ZAČÍNAJÚCICH PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV Na základe Smernice č. 19/2009-R

Více

OBEC JACOVCE. Všeobecne záväzného nariadenia

OBEC JACOVCE. Všeobecne záväzného nariadenia OBEC JACOVCE Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2015 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania. Obecné zastupiteľstvo Obce Jacovce,

Více

Mestská časť Bratislava - Ružinov

Mestská časť Bratislava - Ružinov Mestská časť Bratislava - Ružinov Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Ružinov dňa 17. 02. 2015 Zriadenie hasičskej jednotky dobrovoľného hasičského zboru Mestskej časti,

Více

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok Vydanie č.: 1 Platné od: 01.10.2015 Strana 1 z 6 Výtlačok č.: Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných Vypracoval Kontroloval Schválil Meno a priezvisko Viktor NAĎ Mgr. Marián

Více

Informácia o výberovom konaní

Informácia o výberovom konaní Zbor väzenskej a justičnej stráže Informácia o výberovom konaní na voľné miesto vedúci odborný referent referátu centrálnej evidencie oddelenia logistiky Začiatok výberového konania : 03.04.2013 Termín

Více

314/2001 Z.z. ZÁKON. z 2. júla o ochrane pred požiarmi PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA. 1 Predmet úpravy

314/2001 Z.z. ZÁKON. z 2. júla o ochrane pred požiarmi PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA. 1 Predmet úpravy 314/2001 Z.z. ZÁKON z 2. júla 2001 o ochrane pred požiarmi Zmena:438/2002 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2003 Zmena:215/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.mája 2004 Zmena:347/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.júla

Více

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku Dňa : bod číslo: 10

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku Dňa : bod číslo: 10 Mestské zastupiteľstvo v Pezinku Dňa : 8.12.2016 bod číslo: 10 10. Návrh VZN č. 11 /2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Pezinok PREDKLADÁ: Mgr. Oliver Solga, primátor Mesta Pezinok

Více

Z m l u v a na zber, prepravu a likvidáciu odpadov

Z m l u v a na zber, prepravu a likvidáciu odpadov Naša značka: 0635 /2014 Z m l u v a na zber, prepravu a likvidáciu Článok I. Zmluvné strany Objednávateľ: Jozef Blahút Stolárstvo J. M. Hurbana 21, 969 01 Banská Štiavnica č.účtu: SK45 0200 0000 0002 9094

Více

Vec Predloženie cenovej ponuky na zákazku Stroje a zariadenia a stavebné náradie pre elokované pracoviská žiadosť.

Vec Predloženie cenovej ponuky na zákazku Stroje a zariadenia a stavebné náradie pre elokované pracoviská žiadosť. Naše číslo: Vaše číslo: Vybavuje/linka: Košice 46/2014 Ing. Kišidaj, kl.18 16.09.2014 Vec Predloženie cenovej ponuky na zákazku Stroje a zariadenia a stavebné náradie pre elokované pracoviská žiadosť.

Více

Rek zákony 314/2001 Z.z.

Rek zákony 314/2001 Z.z. Rek zákony 314/2001 Z.z. (o ochrane pred požiarmi) Autor: Národná rada SR Platnosť od: 11.8.2001 Účinnosť od: 1.4.2014 Uverejnené v Zbierke zákonov č. 132/2001 strana 3418 ZMENY HĽADAJTE V PREDPISOCH:

Více

Čiastka 9/2009 Vestník vlády SR Strana 3

Čiastka 9/2009 Vestník vlády SR Strana 3 Čiastka 9/2009 Vestník vlády SR Strana 3 O Z N Á M E N I E Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 29. septembra 2009 o vydaní smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SVS-232002-2009/11513

Více

4.A. Obstaranie náhradných nájomných bytov údaje o stavbe

4.A. Obstaranie náhradných nájomných bytov údaje o stavbe VZOR Príloha k opatreniu č. 338/2011 Z. z. Žiadosť o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti 1. Údaje o prijatí žiadosti 1 Evidenčné číslo žiadosti:

Více

Interná smernica školy o VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Interná smernica školy o VEREJNOM OBSTARÁVANÍ Interná smernica školy o VEREJNOM OBSTARÁVANÍ Organizačná smernica č. 005/2012 SMERNICA o verejnom obstarávaní na Základnej škole Pavla Országha Hviezdoslava v Seredi Účel predpisu : Smernica riaditeľa

Více

ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA

ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA Výzva zákazka - Tovar podľa ustanovení 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní

Více

PRÍLOHA K POISTNEJ ZMLUVE CELOROČNÉHO CESTOVNÉHO POISTENIA ROZSAH POISTENIA A VÝŠKA POISTNÉHO KRYTIA

PRÍLOHA K POISTNEJ ZMLUVE CELOROČNÉHO CESTOVNÉHO POISTENIA ROZSAH POISTENIA A VÝŠKA POISTNÉHO KRYTIA A. Typ poistenia Cestovné poistenie pre opakované cesty Územná platnosť poistenia Európa alebo Svet PRÍLOHA K POISTNEJ ZMLUVE CELOROČNÉHO CESTOVNÉHO POISTENIA ROZSAH POISTENIA A VÝŠKA POISTNÉHO KRYTIA

Více

NAFTA a. s., Votrubova 1, Bratislava POZAGAS a. s., Malé námestie 1, Malacky. Súťažné podklady

NAFTA a. s., Votrubova 1, Bratislava POZAGAS a. s., Malé námestie 1, Malacky. Súťažné podklady NAFTA a. s., Votrubova 1, 820 09 Bratislava POZAGAS a. s., Malé námestie 1, 901 01 Malacky Súťažné podklady Názov obchodnej verejnej súťaže (ďalej len súťaž ): Elektrická energia 2017-2019 OBSAH A. POKYNY

Více

Názov kvalifikácie: Konzultant pre personálny lízing

Názov kvalifikácie: Konzultant pre personálny lízing Názov kvalifikácie: Konzultant pre personálny lízing Kód kvalifikácie C3333006-01054 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Administratíva, ekonomika a manažment SK ISCO-08 3333006 Konzultant pre personálny leasing

Více

Zadanie zákazky podľa 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

Zadanie zákazky podľa 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní Zadanie zákazky podľa 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní Identifikačné údaje 1 Verejný obstarávateľ Základná škola, Žitavská 1, 821 07 Bratislava 2 Organizačná zložka Základná škola

Více

Paneurópska vysoká škola v Bratislave

Paneurópska vysoká škola v Bratislave Paneurópska vysoká škola v Bratislave Smernica rektora č. 2 /2015 spojených s úkonmi interných a externých vysokoškolských učiteľov a odborníkov z praxe na Paneurópskej vysokej škole, (ktorým sa mení vnútorný

Více

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov verejného

Více

Cenový výmer č. 14/2015

Cenový výmer č. 14/2015 Cenový výmer č. 14/2015 Slovanet, a.s. Bratislava (ďalej len Slovanet alebo poskytovateľ ), v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších právnych predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z., ktorou

Více

Energetický audit a systém manažérstva hospodárenia s energiami podľa EN / ISO 50001

Energetický audit a systém manažérstva hospodárenia s energiami podľa EN / ISO 50001 www.tuvslovakia.sk Energetický audit a systém manažérstva hospodárenia s energiami podľa EN 16001 / ISO 50001 EnMS Energy management system Systém manažmentu hospodárenia s energiami podľa EN 16001/ISO

Více

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2012. ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Lozorno

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2012. ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Lozorno Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2012 ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Lozorno Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2012 ktorým

Více

ŠTATÚT RADY KVALITY. Technickej univerzity vo Zvolene

ŠTATÚT RADY KVALITY. Technickej univerzity vo Zvolene č. ŠTATÚT RADY KVALITY Technickej univerzity vo Zvolene 2014 PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA Článok 1 Názov a sídlo (1) Rada Technickej univerzity vo Zvolene je stála komisia Technickej univerzity vo Zvolene

Více

Služby železničných koľajových vozidiel. Ing. Ľubomír Kuťka člen predstavenstva a riaditeľ úseku služieb ŽKV

Služby železničných koľajových vozidiel. Ing. Ľubomír Kuťka člen predstavenstva a riaditeľ úseku služieb ŽKV Služby železničných koľajových vozidiel Ing. Ľubomír Kuťka člen predstavenstva a riaditeľ úseku služieb ŽKV Obchodný rok 2017 Podbanské, 20.10.2016 Obsah Úsek služieb ŽKV v číslach Ponuka služieb HDV ECM

Více