STANOVY zájmového sdružení právnických osob Orlické hory a Podorlicko (dále jen Stanovy)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY zájmového sdružení právnických osob Orlické hory a Podorlicko (dále jen Stanovy)"

Transkript

1 140226_01_04_05 Příloha č. 5 k čj. MULA 5623/2014 Stanovy aktualizované znění č. 5 [Zadejte citát z dokumentu nebo souhrn zajímavého bodu. Textové pole lze umístit kdekoli v dokumentu. Formátování textového pole citátu z vlastního textu lze změnit pomocí karty Nástroje kreslení.] STANOVY zájmového sdružení právnických osob Orlické hory a Podorlicko (dále jen Stanovy) Tyto Stanovy jsou vytvořeny v souladu s 20 f) Občanského zákoníku v platném znění a spolu se Zakladatelskou smlouvou jsou základním dokumentem zájmového sdružení právnických osob Orlické hory a Podorlicko. HLAVA A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Název a sídlo zájmového sdružení právnických osob 1. Název sdružení zní: Orlické hory a Podorlicko. Zkrácený název zní OHP (dále jen OHP). 2. Sídlem sdružení je: Panská 1492, Rychnov nad Kněžnou. Článek II. Založení a vznik OHP, právní způsobilost, doba trvání 1. OHP byla založena podpisem Zakladatelské smlouvy dne 21. dubna Právní způsobilost nabývá OHP zápisem do registru sdružení vedeného u Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové. 3. OHP se zakládá na dobu neurčitou. Článek III. Právní forma 1. OHP je zájmové sdružení právnických osob, založené jako právnická osoba v souladu s ustanoveními 20f a násl. Občanského zákoníku. 2. OHP je neziskové sdružení založené za účelem uspokojování potřeb obecného zájmu. Prostředky získané OHP smějí být použity pouze pro účely dané stanovami a ve prospěch OHP. Článek IV. Předmět činnosti 1

2 1. Předmětem hlavní činnosti OHP jsou zejména činnosti, směřující k aktivnímu rozvoji cestovního ruchu v destinaci Orlické hory a Podorlicko a k zajištění její konkurenceschopnosti na českém i zahraničním trhu cestovního ruchu. Jedná se zejména o tyto činnosti: a) Strategické plánování, průzkum trhu a výzkum b) Budování značky, propagace a marketing turistické nabídky destinace c) Tvorba a prodej turistických produktů, zprostředkování prodeje služeb d) Realizaci akcí ve vazbě na turistickou nabídku destinace e) Partnerství a komunikace, rozvoj struktur, informační servis f) Příprava a realizace projektů CR v destinaci, zajištění financování g) Koordinace, podpora rozvoje a provozu sítě TIC na území OHP h) Podpora rozvoje turistické infrastruktury (turistické trasy, služby,..) i) Management kvality služeb, rozvoj vzdělávání v CR j) Rozvoj šetrného cestovního ruchu k) Tvorba a provoz turistických informačních a rezervačních systémů destinace OHP 2. OHP bude vyvíjet svoji činnost v rámci destinace Orlické hory a Podorlicko s možnými přesahy ve vazbě na témata, produkty, programy a projekty, které si tyto přesahy vyžádají, vždy však s ohledem na positivní dopad na území destinace Orlické hory a Podorlicko. 3. Za účelem zajištění hlavní činnosti může OHP v souladu s příslušnými právními předpisy doplňkově vyvíjet i vedlejší ekonomickou činnost nad rámec odstavce 1. tohoto článku. Výnosy z této činnosti mohou být použity výhradně ve prospěch OHP. HLAVA B. ČLENSTVÍ Článek V. Vznik a zánik členství v OHP 1. Členy OHP jsou zakládající členové OHP, kteří jsou smluvními stranami Zakladatelské smlouvy. Členem OHP se dále mohou stát právnické osoby působící v oblasti cestovního ruchu v destinaci Orlické hory a Podorlicko včetně obcí, svazků obcí, krajů atd. 2. Členství v OHP vzniká dnem, kdy jsou splněny všechny tyto podmínky: a) podáním písemné přihlášky, obsahující: identifikační údaje subjektu, prohlášení o přistoupení ke Stanovám OHP v plném rozsahu, souhlas statutárního orgánu subjektu se vstupem do OHP, včetně sdělení osoby, která bude subjekt na Valné hromadě zastupovat, potvrzení o seznámení se se zněním stanov a prohlášení, že se jimi bude člen řídit; b) schválením přistoupení nového člena Správní radou, c) zaplacením vstupního poplatku schváleného pro kalendářní rok, ve kterém člen přistupuje, pokud Valná hromada nerozhodne jinak. Vstupní poplatek bude uhrazen po schválení členství subjektu Správní radou na základě vydané faktury, která bude splatná do 30 dnů od jejího vystavení. 3. Členství v OHP zaniká: 2

3 a) vystoupením člena na základě písemného oznámení o vystoupení z OHP, které doručí statutární nebo oprávněný zástupce člena předsedovi OHP, oznámení o vystoupení z OHP musí být doloženo usnesením statutárního orgánu vystupujícího člena z OHP; členství v tomto případě zaniká k poslednímu dni kalendářního roku V takovém případě musí mít člen uhrazen členský příspěvek daného roku a všechny příspěvky v rezervním fondu dané usnesením valné hromady v období členství vystupujícího subjektu. Vystupující člen podepisuje přehled projektových aktivit, na jejichž přijetí se svým hlasováním účastnil a jejichž výstupy využíval v období realizace. Tento přehled obsahuje náklady udržitelnosti projektů, na nichž se zavázal podílet se svým hlasováním o přijetí projektu a jsou tak uplatnitelné i po ukončení členství daného subjektu. b) zánikem člena; c) nezaplacením příspěvků do konce kalendářního roku d) rozhodnutím Valné hromady o vyloučení člena OHP z důvodu: - opakovaného neplnění přijatých usnesení orgánů OHP, - že nechrání a neprosazuje společné zájmy OHP, - že se dlouhodobě neúčastní jednání orgánů OHP a akcí pořádaných OHP, - že porušil své povinnosti poskytnout plnění nebo uzavřít smlouvu podle čl. XX. stanov. 4. Při zániku členství nemá vystupující ani vyloučený člen žádný nárok na vrácení splaceného vstupního poplatku, členských příspěvků, příspěvků v rezervním fondu, ani na vypořádání podílu na majetku OHP, nebude-li Valnou hromadou stanoveno jinak. Valná hromada rovněž stanoví bližší podmínky ukončení členství pro konkrétní případy. 5. Správní rada vede seznam členů, který obsahuje název člena, jeho právní formu, statutární orgán, jméno osoby oprávněné zastupovat člena na Valné hromadě, datum vzniku členství a počet hlasů na Valné hromadě. Článek VI. Práva a povinnosti členů OHP 1. Práva členů OHP, vykonávaná prostřednictvím svých zástupců: a) podílet se na řízení a činnosti OHP; b) účastnit se Valné hromady, vyjadřovat se k projednávaným záležitostem a hlasovat na ní; c) předkládat návrhy, podněty a vznášet připomínky orgánům OHP k činnosti OHP; d) účastnit se akcí a aktivit pořádaných OHP a využívat výsledků činnosti OHP; e) prostřednictvím svých zástupců volit a delegovat své kandidáty do voleb orgánů OHP. 2. Povinnosti členů OHP: a) dodržovat stanovy OHP a řídit se usneseními Valné hromady a Správní rady b) zaplatit včas a ve schválené výši vstupní poplatek a členské příspěvky, a příspěvky do rezervního fondu dle usnesení valné hromady c) hájit společné zájmy členů OHP a podporovat jeho činnost. Článek VII. Vstupní poplatek a rezervní fond 1. Vstupní poplatek je splatný na účet OHP do 30 dnů po vystavení faktury a) podpisu smlouvy o založení OHP zakládajícími členy; b) schválení přijetí nového člena Správní radou. 3

4 2. Výše vstupního poplatku je stanovena takto: a) pro svazky obcí ve výši 2 Kč za každého bydlícího obyvatele na území členských obcí b) pro obce, které vstupují do sdružení samostatně ve výši 2 Kč za každého bydlícího obyvatele prostřednictvím svazku obcí, jehož členem daná obec je + 2 Kč za každého bydlícího obyvatele samostatně (s výjimkou obcí, které se staly členy při založení sdružení ty hradí pouze 2 Kč za bydlícího obyvatele samostatně) c) Pro ostatní subjekty v této výši: Subjekty s 2 hlasy na valné hromadě = Kč Subjekty s 1 hlasem na valné hromadě = Kč Této výši členských příspěvků odpovídají nabízené služby ze strany kanceláře OHP. 3. Údaje o stavu bydlících obyvatel se vztahují k předcházejícího kalendářního roku vstupu člena (zdroj Český statistický úřad). 4. Rezervní fond je založen na základě rozhodnutí valné hromady a je používán a) na úhradu předfinancování projektů b) na úhradu ekonomické ztráty sdružení c) na úhradu sankcí a pokut souvisejících s realizací projektů v případě, že není OHP schopno uhradit jej v rámci ročního rozpočtu d) na úhradu nákladů nezbytných pro udržitelnost projektů e) na úhradu vratky dotace 5. Výše příspěvků do rezervního fondu bude stanovena rozhodnutím valné hromady při zřízení tohoto fondu. Valná hromada rovněž stanoví splatnost vkladu. 6. O konkrétním využití financí z rezervního fondu rozhoduje valná hromada Článek VIII. Členský příspěvek 1. Členské příspěvky jsou: a) řádné příspěvky zpravidla pokrývající běžnou činnost a provoz OHP, u svazků obcí a obcí se odvíjí od počtu trvale žijících obyvatel v jejich členských obcích nebo v obci k 1.1. předcházejícího kalendářního roku, u ostatních subjektů pak od výše vstupních poplatků; b) mimořádné příspěvky zpravidla pokrývající financování konkrétních projektů, schválených valnou hromadou. 2. Valná hromada schvaluje na návrh správní rady pro každý kalendářní rok výši členských příspěvků a způsob jejich úhrady. HLAVA C. ORGÁNY OHP Článek IX. Orgány OHP 1. Orgány OHP jsou: 4

5 a) valná hromada OHP (dále jen Valná hromada nebo VH) b) předseda OHP (dále jen Předseda) c) správní rada OHP (dále jen Správní rada) d) dozorčí rada OHP (dále jen Dozorčí rada) Článek X. Valná hromada 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem OHP. 2. Každého člena OHP může na jednání Valné hromady zastupovat jeden statutární nebo zmocněný zástupce. Počet hlasů člena OHP je upraven dále. 3. Valnou hromadu svolává Předseda podle potřeby, nejméně však jednou za rok. 4. Svolání Valné hromady se provádí písemně nebo elektronickou poštou na adresu člena OHP. Součástí pozvánky je i program jednání. 5. Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni členové s nadpoloviční většinou všech hlasů. Není-li Valná hromada usnášeníschopná do 30 minut od stanoveného začátku, svolá Předseda do 14 dnů nové jednání. Na tomto novém jednání lze projednávat jen otázky uvedené v původním programu. 6. Předseda svolá Valnou hromadu vždy, pokud o to písemně požádá takový počet členů OHP, kteří disponují alespoň jednou třetinou hlasů. Tato mimořádná Valná hromada musí být svolána předsedou do 30 dnů ode dne doručení žádosti o její svolání. 7. Předseda je povinen svolat Valnou hromadu na základě žádosti předsedy Dozorčí rady, podložené usnesením Dozorčí rady. Tato mimořádná Valná hromada musí být svolána do 30 dnů ode dne doručení žádosti. Článek XI. Práva a povinnosti Valné hromady 1. Valná hromada má zejména tato práva a povinnosti: a) usnášet se ve věcech, které se týkají předmětu činnosti OHP dle článku IV. Stanov; b) rozhodovat o záměrech a o koncepci činnosti OHP, o organizační struktuře a jejich změnách; c) volit a odvolávat Předsedu a Místopředsedu, členy Správní rady a členy Dozorčí rady; d) schvalovat řádnou a mimořádnou účetní závěrku OHP; e) schvalovat roční zprávu o činnosti OHP a zprávu o stavu majetku OHP; f) schvalovat rozpočet OHP; g) schvalovat roční, krátkodobé a dlouhodobé plány činnosti OHP; h) rozhodovat o způsobu nakládání s majetkem OHP; i) rozhodovat o použití zisku a úhradě ztráty OHP j) rozhodovat o zakládání účelových fondů; 5

6 k) schvalovat změny stanov OHP; l) zřizovat a rušit poradní orgány VH, včetně vymezení jejich postavení a působnosti, vyjma poradních orgánů Správní rady, o kterých rozhoduje dle článku XV. Odstavce 1.Správní rada, volit a odvolávat jejich členy; m) schvalovat výši řádných a mimořádných členských příspěvků a příspěvků do rezervního fondu a rozhodovat o způsobu jejich úhrady; n) schvalovat výši odměn členům Správní rady, Dozorčí rady, případně dalším členům poradních orgánů OHP; o) schvalovat Jednací řád Valné hromady a vnitřní směrnice OHP; p) rozhodovat o vyloučení člena OHP; q) ukládat úkoly poradním orgánům Valné hromady a Správní radě; r) schvalovat vstup do jiných sdružení, právnických osob nebo obchodních společností; s) rozhodovat o zániku OHP na návrh některého z členů OHP nebo dohodou mezi členy OHP; t) v případě zániku OHP rozhodovat o naložení s likvidačním zůstatkem, jmenovat nebo odvolávat likvidátora. u) rozhoduje o založení rezervního fondu OHP a způsobu použití prostředků v tomto fondu 2. Valná hromada rozhoduje i o dalších věcech souvisejících s činností OHP, pokud nejsou stanovami svěřeny do kompetence Správní rady. 3. Jednání Valné hromady řídí Předseda OHP, nebo Valnou hromadou zvolený předsedající Valné hromady 4. Z jednání Valné hromady se pořizuje zápis, který ověřují dva zvolení ověřovatelé, a podepisuje Předseda. Článek XII. Způsob rozhodování Valné hromady 1. Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni členové, jejichž součet hlasů je více než 50% z celkového počtu hlasů všech členů OHP. 2. Hlasování se provádí zpravidla veřejně, zvednutím ruky, pokud se většina přítomných členů Valné hromady nedohodne jinak nebo není-li jinak upraveno jednacím řádem VH. Při každém hlasování Valné hromady vychází předseda z aktuálního počtu hlasů přítomných členů OHP. 3. Návrh na jednání Valné hromady je přijat, pokud získal nadpoloviční počet hlasů přítomných členů OHP. 4. Návrh na přijetí nebo změnu Stanov a návrh na zánik OHP je přijat, pokud získal 2/3 hlasů všech členů OHP. 5. Člen OHP disponuje počtem hlasů v závislosti na uhrazeném vstupním poplatku takto: - obce a svazky obcí za každých započatých 10 tis. Kč uhrazeného vstupního poplatku jeden hlas, - ostatní právnické osoby - za každých uhrazených 5 tis. Kč vstupního poplatku jeden hlas, maximálně však 2 hlasy na jeden subjekt 6

7 Článek XIII. Předseda a Místopředseda 1. Předseda je statutárním zástupcem OHP a plní funkci statutárního orgánu OHP. 2. Předseda zastupuje OHP navenek. V případě jeho nepřítomnosti je zastupován Místopředsedou OHP (dále jen Místopředseda) v plném rozsahu. Předseda může v době nepřítomnosti Místopředsedy v jednotlivých případech zmocnit k jednání za OHP i jinou osobu, která je členem Správní rady, vždy však pouze v takovém rozsahu, k němuž je sám oprávněn. 3. Předseda i Místopředseda jsou voleni vždy ze zástupců toho člena OHP na Valné hromadě, ze kterého není volen předseda Dozorčí rady. Současně platí, že Předseda je zástupcem člena OHP se sídlem z jiného kraje, než je Místopředseda, přičemž se mají na mysli kraje Královéhradecký a Pardubický. 4. Předseda je oprávněn: a) svolávat a řídit jednání Valné hromady; b) svolávat a řídit jednání Správní rady; c) zastupovat OHP navenek samostatně při jednání s třetími osobami a připojovat svůj podpis k uvedenému názvu OHP; d) přijímat rozhodnutí v rozsahu, v jakém byl pověřen usnesením Valné hromady nebo Správní rady, vždy však v souladu se Stanovami a s aktuálním rozpočtem; e) uzavírat jménem OHP pracovněprávní vztahy se zaměstnanci OHP v souladu s unesením Správní rady. 5. Předseda a Místopředseda jsou povinni zejména hájit zájmy OHP a řídit se těmito Stanovami. 1. Správní rada je výkonným orgánem OHP. Článek XIV. Správní rada 2. Správní rada rozhoduje o všech záležitostech OHP, které nejsou vyhrazeny do působnosti Valné hromady nebo Dozorčí rady a plní usnesení Valné hromady. 3. Členové Správní rady, vyjma Předsedy a Místopředsedy, jsou voleni z řad kandidátů nominovaných členy OHP nebo ze zástupců členů OHP ve Valné hromadě. 4. Správní rada má nejméně sedm členů a maximálně 13 členů. Předseda a Místopředseda jsou vždy členy Správní rady. Funkční období všech členů správní rady je čtyřleté. Po ukončení svého funkčního období zůstávají členové správní rady ve funkcích do doby zvolení svých nástupců. 5. Nadpoloviční většina členů Správní rady musí být ze zástupců svazků obcí nebo obcí. 6. Správní rada se schází nejméně jednou za šest měsíců. Předseda je povinen svolat do 30 dnů jednání Správní rady vždy, požádají-li o to alespoň čtyři členové Správní rady. 7

8 7. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů Správní rady. Neníli Správní rada usnášeníschopná do 30 minut od stanoveného začátku, svolá Předseda do 14 dnů nové jednání. Na tomto novém jednání lze projednávat jen otázky uvedené v původním programu, pokud se správní rada nerozhodne jinak. 8. Správní rada může přijímat rozhodnutí i mimo své zasedání pomocí telekomunikačních prostředků (faxem nebo elektronickou poštou). 9. Členové Správní rady mohou být do svých funkcí voleni opakovaně bez omezení. Článek XV. Práva a povinnosti Správní rady, způsob rozhodování 1. Správní rada má zejména tato práva a povinnosti: a) Předkládat VH návrhy záměrů, koncepcí a změn organizační struktury OHP; b) připravovat návrhy rozpočtů a plánů činnosti a předkládat je VH k projednání c) řídit činnost OHP v souladu se schváleným rozpočtem a plánem činnosti a usneseními Valné hromady; d) předkládat Valné hromadě návrhy řádné a mimořádné účetní uzávěrky OHP; e) navrhovat Valné hromadě výši řádných i mimořádných členských příspěvků včetně způsobů jejich úhrady; f) připravovat a předkládat Valné hromadě návrhy na vstup do jiných sdružení, právnických osob nebo obchodních společností; g) rozhodovat o uzavření pracovněprávních vztahů, včetně odměn zaměstnanců OHP; h) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví OHP, obchodních knih a ostatních dokladů OHP; i) zřizovat a rušit poradní orgány Správní rady, jmenovat a odvolávat jejich členy. j) rozhodovat o přistoupení nového člena OHP 2. K přijetí rozhodnutí ve všech věcech, které jsou v pravomoci Správní rady, je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů Správní rady, když každý ze členů Správní rady má jeden hlas. Zařazení nového bodu jednání správní rady musí odsouhlasit nadpoloviční většina všech členů správní rady. 3. Z jednání Správní rady se pořizuje zápis, který podpisuje Předseda a jeden zvolený ověřovatel. 1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem OHP. Článek XVI. Dozorčí rada 2. Dozorčí rada je tříčlenná, funkční období členů Dozorčí rady je čtyřleté. Členové Dozorčí rady zůstávají ve funkcích do zvolení nové Dozorčí rady. 3. Členové Dozorčí rady jsou voleni z řad kandidátů nominovaných členy OHP nebo ze zástupců členů OHP ve Valné hromadě. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem Správní rady ani zaměstnanec OHP. Členové Dozorčí rady mohou být voleni opakovaně bez omezení. 8

9 4. Nadpoloviční většina členů Dozorčí rady, musí být zvolena ze zástupců svazků obcí nebo obcí. 5. Členové Dozorčí rady volí ze svého středu předsedu Dozorčí rady, který je zástupcem člena OHP, ze kterého není zvolen Předseda ani Místopředseda. 6. K přijetí rozhodnutí ve všech věcech, které jsou v pravomoci Dozorčí rady, je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech členů Dozorčí rady, když každý ze členů Dozorčí rady má jeden hlas. 7. Zasedání Dozorčí rady svolává předseda Dozorčí rady nejméně jednou za půl roku. Předseda Dozorčí rady je povinen na základě usnesení Dozorčí rady požádat Předsedu OHP o svolání mimořádného jednání Valné hromady. 8. Z jednání Dozorčí rady se pořizuje zápis, se kterým předseda Dozorčí rady seznámí nejbližší Valnou hromadu. 9. Dozorčí rada zejména: a) kontroluje dodržování Stanov a plnění přijatých usnesení orgánů OHP; b) kontroluje hospodaření s finančními prostředky a majetkem OHP. Článek XVII. Podepisování za OHP 1. Podepisování za OHP se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému úplnému nebo zkrácenému názvu OHP připojí svůj podpis Předseda, v případě jeho nepřítomnosti Místopředseda nebo v souladu s článkem XIII. odstavcem 2. zmocněný zástupce Předsedy. Kompetence k podepisování a podpisové vzory řeší Vnitřní směrnice DSOHP. HLAVA D. HOSPODAŘENÍ OHP XVIII. Zdroje příjmů OHP 1. Obchodní rok je kalendářní rok, účetním obdobím je jeden kalendářní rok. Evidence a účetnictví se vedou způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům. 2. Zdroje příjmů OHP jsou: a) vstupní poplatky; b) řádné členské příspěvky; c) mimořádné členské příspěvky; d) výnosy z činnosti a majetku OHP; e) dotace z veřejných zdrojů (státní, krajské apod.); f) příspěvky a dotace fondů z nestátních zdrojů, zahraniční pomoci a z Evropské unie; g) sdružené příspěvky jiných subjektů; h) úroky, dary. 3. OHP může nabývat do vlastnictví movitý i nemovitý majetek. 9

10 Článek XIX. Způsob naložení se ziskem a způsob krytí ztrát OHP 1. Zisk vytvořený činností OHP se nerozděluje. Vytvořený zisk se použije k úhradě nákladů, spojených s činnostmi, které jsou v souladu s předmětem činnosti OHP dle článku IV. Stanov. O konkrétním použití zisku rozhoduje Valná hromada. 2. Pokud vznikne činností OHP ztráta, bude tato uhrazena především členy OHP a to v poměrné výši dle splacených vstupních poplatků 1. OHP se zrušuje s likvidací nebo bez likvidace. HLAVA E. ZRUŠENÍ A ZÁNIK OHP Článek XX. Zrušení a zánik OHP 2. OHP může zaniknout na základě rozhodnutí Valné hromady o jeho zrušení bez likvidace převedením jmění OHP na právního nástupce. 3. Při zrušení OHP s likvidací se postupuje podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku nebo přiměřeně podle Obchodního zákoníku o likvidaci obchodních společností. Likvidační zůstatek nebo ztráta se rozdělí na základě usnesení Valné hromady. 4. OHP zaniká dnem výmazu OHP z příslušného registru na základě rozhodnutí Valné hromady a žádosti OHP o jeho výmaz, který podává předseda OHP nebo Valnou hromadou určený likvidátor. Článek XXI. Závěrečná ustanovení 1. Tyto Stanovy lze měnit nebo doplňovat pouze písemně, na základě usnesení Valné hromady ve formě vzestupně číslovaných aktualizovaných úplných znění stanov. 2. Tyto Stanovy se vyhotovují v tolika vyhotoveních, aby každá ze smluvních stran obdržela jedno vyhotovení jako ověřenou kopii, jedno vyhotovení s ověřeným podpisem bylo použito pro potřeby registrace a jedno vyhotovení s ověřeným podpisem bude ponecháno pro další potřebu OHP. 3. Tyto Stanovy byly schváleny zakládajícími členy OHP na ustavující Valné hromadě dne Upravené znění bylo schváleno na Valné hromadě dne... V... dne... 10

11 .. Petr Fiala předseda zájmové sdružení právnických osob Orlické hory a Podorlicko 11

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích,

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích, Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association se sídlem v Dalovicích, S T A N O V Y S D R U Ž E N Í LISTOPAD 2011 Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení 1.1. Obchodní jméno sdružení

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. Moravskoslezský kraj a Zlínský kraj S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í schválené ustavující Valnou hromadou dne

Více

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK Stanovy Prosinec 2012 Článek I Založení sdružení Sdružení fyzických a právnických osob /dále jen sdružení/, kteří v České republice pěstují zpracovávají

Více

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s.

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. S T A N O V Y Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je: Základní škola JIŽNÍ IV.,

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

Svazek obcí Panství hradu Veveří

Svazek obcí Panství hradu Veveří Svazek obcí Panství hradu Veveří. Hvozdec 16, 66471 Veverská Bítýška IČ: 71217371 Dodatek č. 1, kterým se mění S T A N O V Y Svazku obcí Panství hradu Veveří a vyhlašuje se jejich aktuální úplné znění

Více

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II.

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II. Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Název spolku: Kulturní a rodinné centrum CoByDup, z.s. (dále jen spolek ), Zkráceně: KRC CoByDup, z.s. Sídlo: Toužimská 244/42, 197 00 Praha 9-Kbely

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s.

Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s. Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s. Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s. (dále jen Spolek

Více

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub )

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) Článek I. Název, sídlo, postavení Klubu 1.1 Klub je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách a je spolkem ve smyslu

Více

Stanovy občanského sdružení Star Aliance

Stanovy občanského sdružení Star Aliance Stanovy občanského sdružení Star Aliance Čl. I. Základní ustanovení 1. název občanského sdružení zní: Star Aliance (dále jen Sdružení), jež je dobrovolným, nezávislým a neziskovým sdružení osob. 2. Sdružení

Více

STANOVY. MAS Slezská brána, z. s. p. o.

STANOVY. MAS Slezská brána, z. s. p. o. STANOVY MAS Slezská brána, z. s. p. o. Čl. I. Úvodní ustanovení MAS Slezská brána, z. s. p. o., je právnickou osobou zájmovým sdružením právnických osob. MAS Slezská brána, z. s. p. o., byla založena podle

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek Stanovy spolku Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Klub přátel školy ZŠ Tišnov, spolek (dále jen spolek ) je nezávislým a samosprávným svazkem fyzických osob, zejména rodičů

Více

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel Duhovky je nezávislým spolkem, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců účastníků zájmového

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení Stanovy sdružení Úvodní část Název sdružení: Občanské sdružení přátel České Břízy Sídlo: Česká Bříza 115 330 11 pošta Třemošná Článek I. Charakter sdružení 1. Občanské sdružení přátel České Břízy (dále

Více

Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů. Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení

Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů. Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení 1) Hospicové občanské sdružení Cesta domů (dále jen sdružení ) je dobrovolným sdružením občanů a právnických

Více

Stanovy Svazku obcí Jezero Milada

Stanovy Svazku obcí Jezero Milada Stanovy Svazku obcí Jezero Milada ČLÁNEK I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Dle ustanovení 49 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, níže uvedené obce založily dobrovolný svazek obcí pod

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí Obecná ustanovení Čl. I. 1. Název sdružení: BALANC, o. s. Společnost pro vyrovnávání příležitostí 2. Zkrácený název: BALANC

Více

STANOVY SVAZKU OBCÍ SMRK

STANOVY SVAZKU OBCÍ SMRK STANOVY SVAZKU OBCÍ SMRK Část první OBECNÁ USTANOVENÍ Článek I. Základní ustanovení Svazek obcí SMRK (dále jen Svazek obcí ) je založen v souladu s ustanovením 46 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku

Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Iniciativa Dokořán, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Karviné, na adrese Masarykovo nám. 4/3, PSČ 733 01. Anglický ekvivalent jména spolku:

Více

Stanovy sdružení Hrabova.net o.s.

Stanovy sdružení Hrabova.net o.s. Stanovy sdružení Hrabova.net o.s. I. Základní ustanovení 1. Občanské sdružení - název: Hrabova.net o.s. (dále jen sdružení) je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení osob. 2. Sdružení je právnickou

Více

Stanovy asociace ADMEZ

Stanovy asociace ADMEZ Stanovy asociace ADMEZ I. Název sdružení a) Úplný název: Asociace direct marketingu, e-commerce a zásilkového obchodu b) Zkrácený název: ADMEZ c) Název v anglickém jazyce: Direct marketing, e-commerce

Více

Stanovy Unie rodičů ČR

Stanovy Unie rodičů ČR Stanovy Unie rodičů ČR I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. Název a sídlo Název občanského sdružení : Unie rodičů ČR (dále jen "Unie"). Sídlo sdružení: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 B. Postavení Unie 1. Unie je dobrovolným

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

Domácí hospic Jordán, o.p.s.

Domácí hospic Jordán, o.p.s. Domácí hospic Jordán, o.p.s. O B S A H S T A N O V ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Čl. I : Základní ustanovení Čl. II: Druh obecně prospěšné společnosti ČÁST DRUHÁ Členství a členské poměry Čl. III: Vznik

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

STANOVY. Page 1 of 7. 2. Sdružení je dobrovolné, nezávislé a nepolitické, sdružuje členy na základě společného zájmu.

STANOVY. Page 1 of 7. 2. Sdružení je dobrovolné, nezávislé a nepolitické, sdružuje členy na základě společného zájmu. STANOVY RODINNÉ CENTRUM LEŤÁNEK, O.S. Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Rodinné centrum Leťánek, o.s. (dále jen sdružení ) je právnickou osobou a vzniká dnem registrace Ministerstvem vnitra České republiky.

Více

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení S T A N O V Y tělovýchovné jednoty TJ Slavoj Český Brod, o.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slavoj Český Brod, o.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob organizovaných v organizačních

Více

S T A N O V Y dobrovolného svazku obcí MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA

S T A N O V Y dobrovolného svazku obcí MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA S T A N O V Y dobrovolného svazku obcí MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA se sídlem v Buštěhradu, Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad Středočeský kraj založeného dne 5. 3. 2001 v Buštěhradě dle ustanovení 46

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

Sdružení VIA. Stanovy

Sdružení VIA. Stanovy Sdružení VIA Stanovy I. Název, poslání a sídlo sdružení 1. Sdružení VIA dále jako sdružení je občanským sdružením, hlásícím se svým programem k činnosti Nadace VIA. Sdružení je nezisková, nepolitická a

Více

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ )

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) Čl. I Název a sídlo spolku, založení a registrace spolku 1.1. Spolek má název: Spolek

Více

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s.

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. Článek I. Název, působnost, sídlo 1. Název: Šumava domovem, z. s. 2. Působnost: Členské státy Evropské unie 3. Sídlo: Kubova Huť 1, 385 01 Vimperk Článek II. Charakter,

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení 1 Název a sídlo 1.Přesný název sdružení je Opři se, o. s. Stanovy občanského sdružení 2.Adresa sdružení je Boženy Koutníkové 2022, Čelákovice, 250 88. 2 Náplň sdružení 1.Podpora dětí vyrůstajících v dětských

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Sportovní klub Nýrov, z.s. (dále jen SK Nýrov ) se sídlem Nýrov 56, 679 72 Kunštát. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je pořádání a organizace sportovních, tělovýchovných

Více

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení STANOVY SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL STANICE MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY D Ř Í P A T K A se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení (1) Organizace se nazývá Sdružení členů a přátel

Více

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU. Zdraví Zdravým Rozumem z.s.

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU. Zdraví Zdravým Rozumem z.s. STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU Zdraví Zdravým Rozumem z.s. ČLÁNEK 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Název zapsaného spolku: Zdraví Zdravým Rozumem z.s.(dále jen Spolek") 1.2. Sídlo spolku: Horní 122, 549 57 Teplice

Více

Stanovy Spolku rodičů při ZŠ Mánesova v Otrokovicích

Stanovy Spolku rodičů při ZŠ Mánesova v Otrokovicích Stanovy Spolku rodičů při ZŠ Mánesova v Otrokovicích Čl. I Úvodní ustanovení Sdružení rodičů při ZŠ Mánesova v Otrokovicích, které bylo Ministerstvem vnitra registrováno dne 4. května 1994, čj. II/s-OS/1-24458/94-2,

Více

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč My, níže podepsaní Jan Tomášek, nar. 12.5.1980, bytem Proseč 381, 539 44 a Petr Pešek, nar. 24.5.1979, bytem Proseč 251, 539 44 a Karel Javůrek, nar. 9.8.1976, bytem M.Švabinského 388, Litomyšl 570 01

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

STANOVY SPOLKU Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z. s.

STANOVY SPOLKU Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z. s. STANOVY SPOLKU Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z. s. Zakladatelé spolku Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z.s. Ing. Lucie Libovická, nar. 5. 5. 1968, bytem Lipová 484, 252

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  BMW Moto klub Czech Republic o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s." či. I. Úvodní ustanovení Sdružení BMW Moto klub Czech Republic o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,

Více

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s.

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Článek I. Název a sídlo Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. 1. Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s., je spolkem

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

Stanovy UNHfree.net z.s.

Stanovy UNHfree.net z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy UNHfree.net z.s. 1. UNHfree.net z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolný, nezávislý a neziskový Spolek fyzických a právnických osob. 2. Na spolek se dle zákona č. 89/2012

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s.

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Úplné znění zakladatelské listiny Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska, o.p.s., se sídlem Blatná, J.P. Koubka 4, PSČ 388 01, IČ 26081822 ve znění platném ke dni 8. 6. 2011 založené na základě zákona

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR Stanovy spolku Asociace MISA ČR STANOVY spolku Asociace MISA ČR Anglický ekvivalent názvu: Massage in Schools Association Česká republika. Dále jen Asociace MISA ČR Pod zastřešením mezinárodní asociace

Více

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Topolné, na adrese Topolná 231, 687 11 Topolná. Spolku bylo

Více

Stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregion KOZÁKOV

Stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregion KOZÁKOV Stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregion KOZÁKOV Část první Obecná ustanovení I. Základní ustanovení Tyto stanovy obsahující náležitosti dle 50, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE Název spolku je: Článek I. Úvodní ustanovení Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice" Sídlo spolku je: ul. Bratranců Veverkových

Více

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s.

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska, o.p.s., se sídlem Blatná, Na Tržišti 727, PSČ 388 01, IČ 26081822 ve znění platném ke dni 8.6.2011 založené na základě zákona

Více

STANOVY. Parkinson-Help z. s. dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

STANOVY. Parkinson-Help z. s. dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku STANOVY Parkinson-Help z. s. dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Název sídlo, doba trvání spolku 1. Název spolku zní: Parkinson-Help z. s. 2. Sídlo spolku je (obec, město): Dürerova 2177/18, 100

Více

STANOVY SPOLKU Spora, z. s.

STANOVY SPOLKU Spora, z. s. STANOVY SPOLKU Spora, z. s. (1) Název spolku je Spora, z. s. (2) Sídlo spolku je v obci Vlašim. Článek I Název, sídlo a charakter spolku (3) Spolek je právnickou osobou založenou na základě zákona č. 89/2012

Více

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní:

Více

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo STANOVY SPOLKU Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo Frank Bold Kids z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona č.

Více

STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE

STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE ZAPSANÉHO SPOLKU ZALOŽENÉHO PODLE ZÁKONA Č.89/2012 SB. Čl. I. Základní ustanovení 1. Slavoj Litoměřice zapsaný spolek (dále jen Slavoj) je dobrovolným samosprávným spolkem sportovních

Více

Stanovy spolku..., z. s.

Stanovy spolku..., z. s. Úvodní komentář: Sdružování osob ve spolcích se řídí 214 až 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ). Podpůrně se použije obecná úprava právnických osob obsažena v 118 až 209 NOZ. Stanovy

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA

STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA se sídlem nám. 1. máje 25, Ráječko 679 02, Zapsáno v nadačním rejstříku dne 30. března 2009 Krajským soudem v Brně, oddíl N, vložka 337 I. ZŘIZOVATEL NADAČNÍHO FONDU 1.

Více

STANOVY. Článek I. Název, územní působnost, sídlo

STANOVY. Článek I. Název, územní působnost, sídlo STANOVY Článek I. Název, územní působnost, sídlo 1. Sdružení knihoven ČR je zájmovým sdružením právnických osob. 2. Sdružení knihoven ČR je veřejně prospěšnou právnickou osobou. 3. Názvem sdružení je Sdružení

Více

S T A N O V Y Akademie architektury, z.s.

S T A N O V Y Akademie architektury, z.s. S T A N O V Y Akademie architektury, z.s. 1. Název spolku: Akademie architektury, z.s. 2. Sídlo spolku: Praha. 3. Spolek působí na území České republiky. Čl. I Název, sídlo a působnost Čl. II Charakter

Více

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti. Čl. I Název a sídlo společnosti. Čl. II Druh poskytovaných služeb

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti. Čl. I Název a sídlo společnosti. Čl. II Druh poskytovaných služeb Zakládací listina obecně prospěšné společnosti MAS. Čl. I Název a sídlo společnosti 1. Název zní: MAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

S t a n o v y pro sdružení právnických osob Mikroregion Šumava Západ

S t a n o v y pro sdružení právnických osob Mikroregion Šumava Západ S t a n o v y pro sdružení právnických osob Mikroregion Šumava Západ kterými se mění Stanovy pro sdružení právnických osob Mikroregion Šumava Západ schválené dne 6. 12. 2012 Část prvá : Obecná ustanovení

Více

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s.

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Čl. I Základní ustanovení Název sdružení: ProWaldorf Karviná, o. s. Sídlo: Na Kopci 2108/48, Karviná Mizerov, 734 01 Čl. II Právní postavení sdružení

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Článek I. Základní ustanovení 1) Název: Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Třemošnice, z.s. (dále jen spolek ). 2) Sídlo: Internátní 217, 538 43 Třemošnice. 3) IČ : 270 46 290 4)

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více

Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku

Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Žijeme pro Hradiště, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura. I. Název a sídlo. II. Charakter sdružení. III. Základní cíle sdružení. IV.

Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura. I. Název a sídlo. II. Charakter sdružení. III. Základní cíle sdružení. IV. Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura Název: Otevřená GeoInfrastruktura Název anglicky: Open GeoInfrastructure Zkratka: osgeo.cz Sídlo: Podevsí 33, Dolní Lhota, 747 66 I. Název a sídlo II. Charakter

Více

Stanovy Veslařského klubu Vajgar

Stanovy Veslařského klubu Vajgar Stanovy Veslařského klubu Vajgar Čl. 1 Název a sídlo Název: Veslařský klub Vajgar, z.s. (dále též klub ) Sídlo: Nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 377 01 Jindřichův Hradec Čl. 2 Statut klubu 1. Veslařský

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s.

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. I. Název a sídlo sdružení Název: Sídlo: Fan Club HCO o.s. Třída Svobody 6, 779 00 Olomouc II. Základní ustanovení 1. Fan Club HCO o.s. (dále jen sdružení)

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení 1 STATUT obecně prospěšné společnosti Čl. I. Obecná ustanovení 1) Obecně prospěšná společnost Dobrodiní o.p.s. se sídlem 734 01 Karviná Ráj, U Lesa 713 byla založena Zakládací smlouvou ze dne 14.10.2003.

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum. Čl.1 Obecná ustanovení. Čl. 2 Poslání a předmět činnosti sdružení

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum. Čl.1 Obecná ustanovení. Čl. 2 Poslání a předmět činnosti sdružení Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum Čl.1 Obecná ustanovení 1. Název sdružení zní: Business Leaders Forum 2. Sídlem sdružení je Štěpánská 61, Palác Lucerna, 116 02 Praha 1.

Více

Liga lidských práv, z. s.

Liga lidských práv, z. s. Liga lidských práv, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Liga lidských práv, z. s., zkráceně Liga (dále jen spolek ) má své sídlo v Brně. Anglický ekvivalent jeho jména zní: League of Human Rights.

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society Stanovy občanského sdružení Přátelé New Renato Community Society čl. I Název a sídlo 1. Název sdružení je Přátelé New Renato Community Society, ve zkratce Přátelé NRCS. 2. Sídlem sdružení je Dvořišťská

Více