B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANA A ROZVOJ JEHO HODNOT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANA A ROZVOJ JEHO HODNOT"

Transkript

1 OBSAH A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 2 B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANA A ROZVOJ JEHO HODNOT... 2 C. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ... 4 C1 URBANISTICKÁ KONCEPCE... 4 C2 VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY... 7 C3 SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ D.1 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA D.2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA D.3 UKLÁDÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ E. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANU PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ E.1 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNU V JEJICH VYUŽITÍ E.2 ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY E.3 PROSTUPNOST KRAJINY E.4 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ E.5 OCHRANA PŘED POVODNĚMI E.6 PODMÍNKY PRO REKREAČNÍ VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY E.7 VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ F. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ F.1 PŘEHLED TYPŮ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ A JEJICH OZNAČENÍ NA VÝKRESE F.2 PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ G. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT G.1 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY G.2 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ H. VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO I. VYMEZENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACI) J. VYMEZENÍ URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH ÚZEMÍ, PRO KTERÉ MŮŽE ZPRACOVAT PROJEKTOVOU DOKUMENTACI JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT K. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ L. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU

2 A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Zastavěné území je vymezen správním území města Sezemice, které zahrnuje 7 katastrálních území Sezemice nad Lučnu, Pčaply nad Lučnu, Kladina, Velké Klděje, Lukvna, Dražkv nad Labem, Veská. Území má rzlhu ha. Pčet byvatel k je sb. Zastavěné území je vymezen ke dni B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANA A ROZVOJ JEHO HODNOT Zásady kncepce rzvje města Měst Sezemice jak sučást aglmerace Pardubice Hradec Králvé se bude rzvíjet jak samstatný sídelní celek s důrazem na kvalitu živtníh prstředí a rzvj bytné funkce a suvisejících aktivit rekreačních a sprtu. Principem územníh plánu je rvnměrný rzvj jedntlivých sídel v území. Centrální část Sezemic bude rzvíjena sustředně ke stávajícímu centru města. Navržené hranice rzvje jsu chápány jak limitní. Rzvj bude důsledně připravván v suladu s hrizntem výslednéh funkčníh a prstrvéh uspřádání města. Kncepce rzvje je spjena s perspektivu vymístění průjezdné dpravy zejména silnice I/36 a následně i II/298 z centra města. Hlavní cíle řešení Hlavním cílem řešení územníh plánu je vytváření pdmínek pr zajištění udržitelnéh rzvje území v harmnickém suladu jedntlivých funkcí a zajištění maximální mžné chrany hdnt území a kvality živtníh prstředí. Knkrétní cíle realizující tyt pžadavky jsu: 1) Vymístění průjezdné dpravy bchvatem silnice I/36 2) Řešení kncepce místní dpravy v návaznsti na změnu napjvacích bdů na vyšší kmunikační síť 3) Návrh cyklistických stezek prpjujících jedntlivé části města 4) Zajištění kncepčníh řešení prstrvéh a technickéh uspřádání jedtlivých lkalit pr bydlení, zejména návaznsti technických sítí a vnímání hmtvéh řešení z dálkvých phledů na sídl 5) Uspřádání výrbních plch pdél nvé kmunikace I/36, zajištění jejich dpravní přístupnsti mim bytné území 6) Řešení klize záplavvéh území se stávající zástavbu, návrh patření k mezení záplavvéh území v plchách vhdných k rzvji města 7) Plšné vymezení prvků územníh systému eklgické stability a stanvení chrannéh pásma nadreginálníh bikridru 2

3 Ochrana a rzvj hdnt území Ochrana kulturních hdnt Nemvité kulturní památky Čísl rejstříku uz Sídelní útvar č. p. Památka Ulice,nám./umístění / S Sezemice klášter, archelgické stpy širší klí kstela / S Sezemice kstel Nejsvětější Trjice / S Sezemice scha sv. Jana Nepmuckéh Husv nám / S Sezemice vdvdní přivaděč - akvadukt na Zmínce / S Sezemice 63 měšťanský dům Pernštejnská / S Pčaply Pčapelský kanál,zv.halda Halda / S Sezemice 92 měšťanský dům nám / S Sezemice 94 měšťanský dům Husv nám / S Sezemice 98 měšťanský dům Husv nám / S Sezemice 438 měšťanský dům Husv nám / S Sezemice 1 areál fary (fara, zvnice) / S Veská Krucifix při zvničce S Sezemice Akvadukt na Mlýnském náhnu p.p.č S památkvě chráněné Památkvě chráněné bjekty jsu vyznačeny v hlavním i krdinačním výkrese územníh plánu. Stavební činnsti a využití území mhu být pvleny puze v případě, že nedjde k negativnímu vlivnění vnímání jak jedntlivých staveb, tak urbanistickéh dědictví. Jde zejména prstr náměstí, kde je třeba zachvat uliční frntu a vytvářet pdmínky pr zkvalitnění parteru a rzšíření nabídky bčanské vybavensti a dále prstry navazující na areál kstela Nejsvětější Trjice. Zde je nutné zachvat dminantní půsbení kstela a zvnice. V chranném pásmu státníh hradu Kunětická Hra je, při prvádění staveb a stavebních úprav a zásazích d utváření terénu a zeleně, nutn dbát, aby nebyla slabena neb prušena krajinná kmpzice, měřítk a panráma prstředí státníh hradu. Celé území je z hlediska archelgickéh pvažván za území s archelgickými nálezy. Při přípravě staveb je nutné pstupvat pdle platných záknných předpisů a chránit archelgické situace. Výpis realizvaných archelgických nálezů je sučástí dkumentace průzkumů a rzbrů územníh plánu. Ochrana urbanistických hdnt Významné phledvé sy Při návrhu urbanistickéh řešení jedntlivých lkalit územní studií je nutné respektvat významné phledvé sy, zejména vnímání hradu Kunětická Hra z prstru mezi Pčaply a Sezemicemi a z kmunikace na Dražkv a dále phled na měst z prstru d bce Časy směrem na kapli Pany Marie. 3

4 Pr jedntlivé lkality budu v územní studii stanveny pdmínky pr husttu a uspřádání zástavby tak, aby nebyl narušen krajinný ráz s dminantním půsbením státníh hradu. Prstr zeleně a sprtu v centru města Prstr mezi Mlýnským náhnem a řeku Lučnu je navržen jak plcha bčanskéh vybavení tělvýchvná a sprtvní zařízení. Navržené využití musí být charakteru, který nezhršuje dtkvé pměry v území, a u kteréh nehrzí škdy na majetku a živtech z důvdu záplavvéh území. U umístěných aktivit musí převládat přírdní prvek s návaznstí na zeleň pdél řeky Lučné. Husv náměstí Při činnstech na Husvě náměstí je třeba chránit půvdní tvar prstru. Západní uliční frntu je nutné dplnit bjektem bčanské vybavensti neb bytnu stavbu v kvalitním architektnickém řešení. Upravit je třeba parter náměstí s vymezením veřejnéh parkvání a rganizací dpravy. Organizaci prstru řešit tak, aby byl zachván dminantní půsbení bjektu staré radnice a význam památkvě chráněných bjektů, zejména schy Sv. Jana Nepmuckéh Phledvě významné návrší Západně d centra města Sezemic se terén zvyšuje ke kótě 242 m/m. Návrší je významným phledvým bdem, který je sučástí krajinnéh rázu. Jeh přírdní charakter je vymezen jak plcha smíšená nezastavěnéh území přírdní. Zástavbu výškvě zasahující k úrvni návrší je třeba psuzvat z hlediska krajinnéh rázu tak, aby nedšl k pškzení phledvéh hrizntu. Náves v Dražkvě, v Kladině, ve Velkých Kldějích Návsi jsu zařazeny d plch veřejných prstranství. Při jejich využití je nutné zachvat jejich význam jak splečenskéh centra městských částí. C. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ C1 URBANISTICKÁ KONCEPCE Území města Sezemice bude cíleným půsbením rzvíjen k funkční prvázansti jedntlivých satelitních částí města. Centrální měst Sezemice bude služit jak spádvé administrativní a bchdní centrum, satelitní části budu mít především bytný charakter. Prstředkem k tmu je zejména dpravní prpjení s pdpru cyklistických stezek, důraz na kvalitu bydlení a rzvj infrastruktury v přislučených bcích a vytváření pdmínek pr rzvj bchdní sféry v centrálních Sezemicích. Jedntlivé části budu rzvíjeny rvnměrně a samstatně. Prpjeny budu části Velké a Malé Klděje. Vytváření nvých samstatných sídel v krajině není v suladu s kncepcí 4

5 rzvje území. Navržené uspřádání centrální částí Sezemic je pvažván v dluhdbém hrizntu za knečné, vymezené limitujícími prvky v území. Vstup d jedntlivých rzvjvých plch je pdmíněn zpracváním územní studie. Územní studie musí zajistit prvázanst jedntlivých plch s celkvu kncepcí rzvje sídla, řešit dpravní návaznst a návaznst technické infrastruktury, umístění ptřebných plch bčanské infratruktury a veřejné zeleně. Plchy zahrnuté d centra jsu vymezeny jak plchy smíšené bytné. Zde by měla být sustředěna nabídka bčanskéh vybavení zejména malbchdní sféry a služeb, pstupně by měl djít k přestavbě z frem rdinnéh bydlení k integrvaným funkcím s ptlačením bytné slžky. Zařízení celh neb vyššíh významu by měla být umístěna v tét plše. Optimální rzvj centra je svázán s vymístěním průjezdné dpravy z tht prstru. Budvání místních center s bchdní vybavenstí je pžadván v lkalitě Z8 a Z10 v rzsahu minimálně prdejny ptravin a mateřské škly a Z9 v rzsahu prdejny ptravin, mateřské škly a základní škly. Ve změně č. 1 územníh plánu je nahrazena plcha bydlení na jižním kraji řešenéh území plchu specificku. Tat je určena pr umístění výrby elektrické energie ze slární energie. Obytná slžka Slžka bytná je v území pvažvána za dminantní. Rzvj bytné slžky území není navržen jak ptimalizvaný, ale jak limitní. Rzsah navržených plch má služit ke kncepčnímu řešení návaznsti jedntlivých slžek území, zejména dpravní a technické infrastruktury a bčanskéh vybavení. Celkvá navržená plcha pr výstavbu bydlení je pr bydlení rdinnéh typu 161,4849 ha v nvě zastavitelném území a 8,5530 ha v přestavbvém území. s předpkládanu kapacitu rdinných dmů 1217 RD, z th na plchách přestavby je celkvá předpkládaná kapacita bjektů rdinnéh bydlení 69 RD. V jedntlivých částech je v Sezemicích a Pčaplech předpklad celkem 929 RD, v Dražkvě 17 RD, v Lukvně 24 RD, v Kladině 18 RD, ve Veské 169 RD Při plném využití by dhadvaný nárůst pčtu byvatel byl 3651 sb. Přepkládané skutečné využití těcht plch v hrizntu 10 let je 700 sb převážně v bjektech rdinnéh bydlení. Kncepce rzvje bytné slžky území je zalžena na rvnměrnsti v jedntlivých částech města a na předpkladu dluhdbéh růstu. Zásadní plchy rzvje jsu pdmíněny zpracváním územní studie. Při zpracvání územní studie je nutn řešit zástavbu s výhledem knečnéh stavu tak, aby byla aktuální výstavba realizvatelná v ucelených částech. Sezemice výstavba je navržena v prstenci, vymezeným bchvatvu kmunikací na severvýchdu, severu a západu. Dražkv výstavba je navržena severvýchdně pdél silnice na Dříteč a na jižním kraji části Lukvna navržená plcha ve středu místní části je z jihu mezena vlivem živčišné výrby Pčaply navržené plchy pr výstavbu plně využívají kvalitní pdmínky pr 5

6 bydlení na jižním a západním svahu. Lkalita Z3a Z4 musí být psuzvána z hlediska zachvání krajinnéh rázu. Návrh zástavby musí respektvat přírdní charakter vrchlu návrší. Pčapelské chalupy- navržená zástavba je svázána s realizací bchvatu silnice I/36, který dstraní hlukvu zátěž pdél stávající kmunikace. Kladina navržena je plcha směrem západním mezi kmunikací na Sezemice a vdním tkem v rzsahu, který není hržen případným vlivem výstavby bchvatu silnice I/36. Velké Klděje ( Malé Klděje). Charakter zástavby v části Malé Klděje se mění na čistě bytný. Navržen je prpjení místních části Malé a Velké Klděje bytnu zástavbu. Pdél ptka je nutn zachvat pruh min. šířky. 30m pr průchd záplavvé vlny. Výchdní kraj nvé zástavby chránit valem. Veská- zástavba na jižním kraji navazuje rzvjvý trend předchzích let a nvu zástavbu v bci Zminný. V plše je nutné řešit zasakvání dešťvých vd. Tmu bude pdřizena kncepce území s dstatečnu dimenzací veřejných plch pr zasakvání vdy z kmunikací. Při výstavbě bytných staveb v blízksti stávajících neb navrhvaných kmunikací musí být v rámci přípravy stavby prkázán splnění pžadvaných hygienických limitů pr zástavbu i chráněné venkvní prstry bez ddatečných prtihlukvých patření na kmunikacích. Občanská vybavenst V území je nutné pdprvat umisťvání bčanské vybavensti v centrální části města, sustředit ji d ucelených plch se zajištěním parkvacích kapacit. Občanská vybavenst celh významu je navržena na plše SM plchy smíšené bytné, která zahrnuje centrum města. Základní bčanská vybavenst prdejna ptravin, mateřská škla bude sučástí lkálních center zejména lkalit Z8, Z9 a Z10. U základní škly je navržena plcha na případné rzšíření kapacity škly. Návrh plchy pr nvu základní šklu musí být sučástí plchy Z9 a musí být zahrnut d řešení územní studie. Menší zařízení restauračníh charakteru jsu přípustná ve všech bytných plchách, preferuje se však jejich umístění v centru města. Kmerční plchy bchdníh charakteru OM plchy bčanskéh vybavení kmerční zařízení malá a střední jsu navrženy jak přechdvá plcha mezi výrbu a bytnu funkcí plchy Z15. D plchy OM je zařazena i plcha přestavby P1 a navazující část rzvjvé plchy Z8. Zachvána je mžnst využívání plchy P1 pr stávající funkci sběru tříděnéh dpadu a survin bez mžnsti mdernizace a nvých investic s dluhdbým cílem jejíh vymístění. D plchy OM se předpkládá umístění sídla firem, administrativa či bchdní zařízení. Výrba Nvé plchy pr výrbu Z15, Z16 a Z17 jsu navrženy puze v centrální části Sezemice v návaznsti na stávající areál výrby a na trasu bchvatu silnice I/36. Realizace plch je pdmíněna zajištěním dpravní dstupnsti mim stávající přístup d území a realizací bchvatu I/36. 6

7 Území Z56 zařazené d plchy X specifické je navržen pr jednúčelvé využití ftvltaické elektrárny. Stávající plchy zemědělské výrby v částech Dražkv, Lukvna a Velké Klděje jsu zachvány. Technické pdmínky musí být upravvány k minimalizaci negativníh vlivu na klní zástavbu a snížení pásma hygienické chrany. Plchy výrby u rybníka Labská a v Kladině jsu zařazeny d plchy VX výrby a skladvání se specifickým využitím, umžňující výrbu zemědělsku i statní. Rekreace a sprt Plchy pr rekreaci a sprt jsu sustředěné pdél řeky Lučné ve dvu nvých zastavitelných územích. Z 14 rzšiřuje stávající plchu zázemí ftbalvéh klubu plchy vhdné pr aktivity celh významu s preferencí přírdních prvků. Realizace je pdmíněna řešením chrany před záplavu a zajištění dtkvých pměrů v území. Z 25 je území pr realizaci veslařskéh kanálu neb přírdní vdní plchy s mžnstí kupání s dpvídajícím zázemím. Plcha leží v záplavvém území a veškeré stavby musí být řešeny s hledem na tut skutečnst. Vlastní plcha vdníh prvku je zahrnuta d plchy RN rekreace na plchách přírdníh charakteru. Na plše a v nejbližším klí se předpkládá realizace hygienických zařízení pvlených stavebním záknem v nezastavěném území. Stavby sprtvníh charakteru jsu navrženy na jižním kraji v plše OS bčanské vybavení tělvýchvná a sprtvní zařízení. Plchy Z58 a Z59 RZ rekreace zahrádkvé sady je navržena u rybníka Labská jak náhrada za rušené zahrádkářské sady určené pr výstavbu bydlení. C2 VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY Na řešeném území jsu vymezena tat nvá zastavitelná území. Plcha Katastrální Plcha Pdmínky Výměra Předpkládaná Pznámka čísl území způsb využití realizace ha kapacita Z1 Sezemice, Bydlení v RD Územní 10, RD Pčaply studie Z2 Pčaply, Bydlení v RD Územní 10, RD Sezemice studie Z3 Pčaply Bydlení v RD Územní 2, RD studie Z4 Pčaply Bydlení v RD Územní 5, RD venkvské studie Z5 Pčaply zrušen Z6 Pčaply, Bydlení v RD 1, RD Sezemice Z7 Pčaply, Sezemice Bydlení v RD Územní studie 1, RD 7

8 Plcha Katastrální Plcha Pdmínky Výměra Předpkládaná Pznámka čísl území způsb využití realizace ha kapacita Z8 Sezemice Bydlení v bytvých Územní 14, RD dmech studie Z9 Sezemice Bydlení v RD Územní 26, RD studie Z10 Sezemice Bydlení v RD Územní 20, RD studie Z11 Sezemice Bydlení v RD 2, RD Z12 Sezemice Bydlení v RD 0, RD Z13 Sezemice Občanské vybavení veřejná infrastruktura 0,9336 Základní škla Z14 Sezemice Občanské vybavení 0,5502 tělvýchva, sprt Z15 Sezemice Výrba a skladvání Územní 11,3496 lehký průmysl studie Z16 Sezemice Výrba a skladvání 5,2518 lehký průmysl Z17 Pčaply Výrba a skladvání 1,3833 lehký průmysl Z18 Pčaply, Bydlení v RD Územní 9, RD Sezemice studie Z19 Pčaply zrušen Z20 Pčaply Bydlení v RD Územní studie 2, RD Z21 Lkalita byla v průběhu prací zrušena Z22 Pčaply Bydlení v RD 0, RD Z23 Zrušen Z24 Sezemice Dpravní infrastruktura silniční 3,4256 Z25 Pčaply, Sezemice Občanské vybavení tělvýchva a sprt Územní studie 2,0882 Z26 Sezemice Bydlení v RD 3, RD Z27 Kladina, Bydlení v RD venkvské Územní studie 1, RD Z28 Kladina zrušen Z29 Kladina Bydlení v RD 0, RD venkvské Z30 Velké Bydlení v RD 1, RD Klděje venkvské Z31 Velké Bydlení v RD 0, RD Klděje venkvské Z32 Velké Bydlení v RD 0, RD Klděje venkvské Z33 Velké Výrba a skladvání 0,1569 Klděje zemědělská výrba Z34 Velké Bydlení v RD 0, RD Klděje venkvské Z35 Velké Klděje Bydlení v RD venkvské Územní studie 2, RD 8

9 Plcha čísl Katastrální území Plcha způsb využití Pdmínky realizace Výměra ha Předpkládaná kapacita Z 36 Velké Bydlení v RD 0, RD Klděje venkvské Z 37 Velké Bydlení v RD 0, RD Klděje venkvské Z 38 Velké Smíšené plchy 0,3160 Klděje bytné venkvské Z 39 Veská, Bydlení v RD 2, RD Velké Venkvské, Klděje Z 40 Veská Bydlení v RD Územní 2, RD studie Z 41 Veská Občanské vybavení 2,6140 veřejná infrastruktura Z 42 Veská Smíšené plchy 2,0971 bytné venkvské Z 43 Veská Bydlení v RD 0,2953 2RD Z 44 Veská Bydlení v RD 0,1682 1RD Z 45 Veská Bydlení v RD 1, RD Z 46 Veská Bydlení v RD Územní 8, RD studie Z 47 Veská Bydlení v RD Územní 2, RD studie Z 48 Veská Plcha specifická X 6,6840 Ftvltaická elektrárna Z 49 Veská Bydlení v RD 1, RD Z 50 Veská Bydlení v RD 0, RD venkvské Z 51 Veská Bydlení v RD 0, RD Pznámka Z 52 Lukvna Bydlení v RD Územní 2, RD venkvské studie Z 53a Dražkv Bydlení v RD 0, RD venkvské Z 53b Dražkv Bydlení v RD 0, RD venkvské Z 54 Dražkv Bydlení v RD 1, RD venkvské Z 55 Dražkv zrušen Z 56 Dražkv Plchy specifické 10,1587 ftvltaik a Z 57 Sezemice Bydlení v RD Územní 10, RD studie Z 58 Sezemice Rekreace zahrádkvé 1, RD sady Z 59 Sezemice Rekreace, zahrádkvé sady 4,3383 9

10 Plcha Katastrální Plcha Pdmínky Výměra Předpkládaná Pznámka čísl území způsb využití realizace ha kapacita Z 60 Sezemice zrušen Na řešeném území jsu vymezena tat přestavbvá území. Plcha Katastrální Plcha Pdmínky Výměra Předpkládaná Pznámka čísl území způsb využití realizace ha kapacita P1 Sezemice Bydlení v RD 0, RD P2 Sezemice Bydlení v RD 0, RD P3 Sezemice Bydlení v RD Územní 4, RD studie P4 Sezemice Bydlení v RD 0, RD P5 Pčaply Bydlení v RD 0, RD P6 Pčaply, Bydlení v RD 0, RD P7 Velké Bydlení v RD 0, RD Klděje venkvské P8 Kladina Výrba a skladvání 2,0438 Specifické využití P9 Sezemice Bydlení v RD 0, RD P10 Dražkv Výrba a skladvání 0,1604 drbná a řemeslná P11 Lukvna zrušen P12 Pčaply Bydlení v RD 0, RD P13 Zrušen zrušen P14 Sezemice Bydlení v RD 0, RD P15 Pčaply Bydlení v RD 0, RD P16 Sezemice Bydlení v RD 0, RD C3 SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ Základní kstru sídelní zeleně jsu plchy navazující na bikridr pdél řeky Lučné. Plchy jsu navrženy k využití pr sprt a rekreaci se zdůrazněním přírdníh charakteru území a návaznsti pěších tras na dprvdnu zeleň vdníh tku. Mezi Sezemicemi a částí Pčaply je vedena dprvdná zeleň ležící v bezpečnstním pásmu VTL plynvdu. Zeleň, tvřící barieru mezi funkcemi bez další splečenské funkce, je vymezena jak plcha ZS zeleň sukrmá a vyhrazená. Bude služit jak sukrmá zahrada bez 10

11 mžnsti výstavby bytných staveb. Zeleň zahrnutá d zastavitelnéh území, služící jak phledvá a hlukvá bariera, je vymezena jak plcha ZO zeleň chranná a izlační. Zeleň tvřící přechd mezi zástavbu a vlnu krajinu je vymezena jak NSp plcha smíšena nezastavěnéh území přírdní. Jak sučást kncepce jetntlivých zastavitelných území musí být sučástí jedntlivých územních studií i statních rzvjvých plch, umístění ucelených plch zeleně v rzsahu 1000m 2 na každé 2 ha zastavitelnéh území. D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ Silniční síť D.1 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA Silnice I/36 bude přelžena d plhy jižníh bchvatu města ( značení D1). Napjvací bd pr měst Sezemice je z jižní strany na křižvatce se silnicí III/2983 na Černu za Bry. Na západní straně bude prvedena spjka přelžky silnice I/36 a stávající trasy I/36 ( značení D2) jak sučást realizace bchvatu silnice II/298. Spjka bude napjena mimúrvňvým křížením na silnici I/36 u místní části Kladina. Silnice II/298 bude na severním kraji města přelžena d trasy severvýchdníh bchvatu (značení D3) a napjena na stávající silnici I/36. Kmunikace bude řešena jak tranzitní bez napjení dalších kmunikací. Dpravní napjení nvých lkalit na severním a severzápadním kraji města a vyřešení dpravních závad v centru je řešen návrhem kružní kmunikace p bvdu zástavby, služící jak sběrná. Kmunikace bude služit pr vstup d zastavitelných území. V územní studii jedntlivých zastavitelných území bude psuzen, zda bude služit i pr přímé sjezdy na jedntlivé pzemky. Okružní kmunikace je navržena jak přelžka silnice III. třídy. Vymístěna bude průjezdná dprava z centra města. Jak přelžka silnice III. třídy III/ je navržena i kmunikace mezi bytnu plchu Z57 a výrbu Z 16. Silnice Kladina- Sezemice III/ je navržena k napjení na navrženu křižvatku I/36 a II/298. Ostatní stávající silnice III. třídy v centru města budu převedeny d kategrie místní kmunikace. Při návrhu dpravníh řešení jedntlivých lkalit bude pstupván tak, aby byl minimalizván pčet sjezdů ze silnic. Stavby v chranném pásmu silnice pdléhají schválení jejíh správce. Výrbní plcha navazující na Husv náměstí bude napjena z navržené místní kmunikace pdél areálu. Na pzemku závdu bude řešen parkvání pr jeh ptřebu. Plcha Z 48 bude mít zajištěnu dpravní přístupnst ze severní strany d půvdní zástavby části Veská. 11

12 Dprava v klidu Dprava v klidu v centru bude řešena p vymístění prújezdné dpravy z centra parkvacími plchami přím u cílů dpravy. Při řešení parteru Husva náměstí bude řešena rganizace parkvacích stání. Pr ptřeby navrženéh zastavitelnéh území Z 25 a přilehlých plch pr rekreaci je navržena plcha dpravy Z 24 pr umístění dpravy v klidu. Cyklistická dprava Reginální rekreační cyklistická trasa d Spjila, přes Vesku, Velké Klděje a Sezemice je vedena p mál frekventvaných kmunikacích a není zde navržena vymezená cyklistická stezka. Větší význam má z hlediska dpravníh cyklistické napjení na Pardubice a prpjení místních částí s centrálními Sezemicemi. Vymezené cyklistické stezky jsu navrženy směrem na Černu za Bry, směrem na Dražkv, prdlužení stávající cyklistické stezky d Pardubic směrem na Býšť a Chteč a v rzšíření stávajícíh tělesa kmunikace směrem na Kunětice. V centru Sezemic bude upravena stezka p vybudvání rekreačníh centra Z25 pdél stávající silnice I/36 buducí místní kmunikace k rzcestí na kraj ulice Pardubická. Djde tak k prpjení stezek. Stezka pkračuje pdél navržené kružní kmunikace tak, aby byly prvázány všechny hlavní směry včetně směru na Býšť. Stezky budu umístěny pdél kmunikace v plše kmunikace neb susedních funkčích plchách. Cyklistické stezky jsu přípustné ve všech funkčních plchách a nejsu plšně vymezeny. Jejich trasa musí být respektvána při pvlvání staveb a při zpracvání územních studií. D.2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Strategie rzvje Řešení jedntlivých slžek technické infrastruktury v územním plánu je navržen jak závazné v kncepci a rientační v knkrétním uspřádání. Zakreslení sítí je schematické vzhledem k měřítku a čitelnsti výkresů. Trasy sítí budu upřesněny v prjektvé dkumentaci. Při vstupu d území a zejména při zpracvání územní studie jedntlivých zastavitelných území musí být zajištěna návaznst sítí technické infrastruktury pr ptřeby celéh území. Trasy a kapacity jedntlivých sítí musí být připraveny s napjvacími bdy pr závislé území. Sítě budu umisťvání přednstně na veřejně přístupných pzemcích. Sítě včetně kanalizačních stk umisťvat, pkud t technické pdmínky dvlí, mim těles silnic I-III tříd. Kanalizace Kncepce rzvje kanalizační sítě je zakreslena na výkrese č. B3a. Pr stávající zástavbu bude zachvána kncepce jedntné kanalizace s pstupným dstraňváním kapacitních závad. Na jedntnu kanalizační síť mhu být napjeny lkality Z1, Z6, Z11, Z12, Z13, Z14 a Z26. Ostatní zastavitelná území budu řešena přednstně s ddílnu kanalizací. Jedntlivé místní části budu řešeny se splaškvu kanalizací gravitační a centrální čerpací stanicí s výtlakem d jedntné kanalizační sítě. Místní část 12

13 Pčapelské chalupy bude řešena tlakvu kanalizací s individuálními čerpacími stanicemi u jedntlivých nemvitstí. V místní části Velké Klděje je navržen řešení s čerpací stanicí s výtlakem d Kladiny. Řešení lze nahradit samstatnu čistírnu dpadních vd. Při návrhu zástavby bude maximálně využívána mžnst vsakvání dešťvé vdy, pkud t technické pdmínky umžní. Splaškvé vdy budu nadále čerpány d kanalizačníh systému města Pardubice. Při prvedení pstupných dílčích úprav čerpací stanice se předpkládá, že kapacita systému bude vyhvvat pr cca 7000 byvatel. V případě dalšíh nárůstu bude řešen psílení výtlačnéh ptrubí. Vdvd Kncepce rzvje vdvdní sítě je zakreslena na výkrese č. B3a. Vdvdní síť i zdrj pitné vdy jsu dstatečné pr plánvaný rzvj území. Při návrhu jedntlivých lkalit bude zajištěn zkruhvání vdvdní sítě. Vdvd bude služit jak zdrj pžární vdy. Pr lkalitu Z 48 je určen jak zdrj vdy pr hašení veřejný vdvd, na kterém bude vysazen ptřebný pčet vnějších pžárních hydrantů. Elektrrzvdy Vrchní vedení VN elektr a stávající trafstanice jsu zakresleny na výkrese B3b. Zásbvání elektricku energií je dstatečně kapacitní i pr plánvaný rzvj. Návrh nvých trafstanic v rzvjvých lkalitách je rientační a bude upřesněn pdle skutečných pžadavků na elektrický příkn. Rzvdy VN v zastavěném a zastavitelném území budu řešeny kabelvým rzvdem a přednstně kmpaktními trafstanicemi. Pr realizaci vdní plchy u lkality Z 25 je navržena přelžka vrchníh vedení VN. Pr umístění plchy ftvltaické elektrárny je navržena přelžka vrchnih vedení VN 35 kv, které prchází přes řešené území. Vrchní vedení bude nahrazen kabelvým vedením s rientačním zákresem na výkresu č. B3b změny č. 1. Plynvdy Stávající trasy VTL plynvdu s chrannými a bezpečnstními pásmy jsu zakresleny na výkrese B3b. Zakreslen je idevý návrh trasy VVTL plynvdu jak přílžky ke stávajícímu VTL plynvdu. Vymezen je buducí bezpečnstní pásm, ve kterém nejsu navrženy stavby s pbytvými prstrami. Vyznačen je kridr pr stavbu plynvdu. Měst je zásbván plynem ze stávající regulační stanice, umístěné na západním kraji města na rzvjvé plše Z8. Při vyčerpání stávají kapacity regulační stanice bude nvá realizvána na plše vymezené územním plánem jak plcha TI plcha technické infrastruktury inženýrské sítě na kraji zastavitelnéh území Z8. Hrkvd V návrhu územníh plánu je uvažván s umístěním biplynvé stanice v plše výrby u rybníka Labská. Odpadní tepl bude hrkvdním ptrubím veden p kraji navržené zástavby k základní škle, kde bude služit pr její vytápění. 13

14 D.3 UKLÁDÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ Ukládání a zneškdňvání dpadů se řídí plánem dpadvéh hspdářství města Sezemice. Sučástí řešení likvidace rganických slžek kmunálníh dpadu se má stát biplynvá stanice, uvažvaná u rybníka Labská. Umístění sběrnéh dvru se navrhuje v prstru výrby specifické VX u rybníka Labská. E. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANU PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ E.1 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNU V JEJICH VYUŽITÍ Neurbanizvané území bce je rzdělen na následující krajinné funkční plchy, pr které jsu stanveny regulativy pr využití území: Plchy zemědělské (NZ) plchy s přírdními a terénními pdmínkami pr převažující funkci zemědělsku, které nejsu limitvány jinými funkcemi. V území vyplňují tyt plchy převážnu severní a výchdní část území; Plchy lesní (N) plchy s přírdními a terénními pdmínkami pr převažující funkci lesní prdukce, které nejsu limitvány jinými funkcemi. Jak takvé jsu v území tvřeny uceleným lesním kmplexem Bělbranská dubina vč.navazujících plch navržených k zalesnění a dále menšími lesy rztrušenými v zemědělské části krajiny; Plchy přírdní (NP) tvřené stávající i navrhvanu eklgicku kstru území, zde představvanu prvky systému eklgické stability krajiny nadreginálníh, reginálníh a lkálníh charakteru. Jedná se plchy, kde je jednznačně nad všechny statní zájmy pstaven zájem chrany přírdy a krajiny; Plchy smíšené nezastavěnéh území (NS) - plchy s plyfunkčním využitím území, kde žádná funkce není výrazně dminantní, přírdní eksystémy jsu v rvncenném pstavení s hspdářským využíváním. V územním plánu tyt plchy zahrnují zejména plchy niv vdních tků v návaznsti na prvky systému eklgické stability krajiny a dále svahvé plhy s pestřejší mzaiku kultur severně silnice na Hlice. V řešeném území jsu ve smíšených plchách zastupeny následující funkce: p funkce přírdní chrana prvků krajiny dplňující chráněná území pdle zákna chraně přírdy a krajiny a prvky vymezenéh územníh systému eklgické stability a dalších eklgicky cenných území, nutnst psílení krajintvrné funkce; 14

15 z zemědělská nezbytně nutná patření a výstavba pr zemědělsku prdukci; l lesní - nezbytně nutná patření a výstavba pr lesní prdukci; Plchy vdní a vdhspdářské (W) v řešeném území jsu zastupeny vdními tky Labe a Lučná, jejich přítky Bhumilečský a Brdecký ptk, Zadní Ldrantka, Sezemický náhn a Zminka, dalšími bezejmennými vdtečemi a stávajícími a navrženými vdními plchami rybníky Labská a navrhvanu vdní plchu veslařskéh kanálu U významnéh vdníh tku Labe má práv jeh správce užívat pzemky susedící s krytem tku v šířce 10m a u řeky Lučné d šířky 8m Další navrhvaná patření: zalesnění plch v prstru mezi navrhvaným bchvatem a Bělbransku dubinu dplnění mimlesní zeleně (interakční prvky) v pdbě linivé zeleně pdél plních cest a vdtečí či remízků, zelenění dřevinami přirzenéh charakteru; bnva tradice slitérních strmů v krajině jak rientačních bdů, zviditelnění hranic pzemků, k drbným sakrálním bjektům apd. s využitím dluhvěkých dřevin (lípa, dub, javr, třešeň ptačí), chrana stávajících slitérních dřevin v krajině; dplnění izlační zeleně k bchvatu města, stávajícím i navrhvaným areálům zemědělské a průmyslvé výrby situvaným na kraji zastavěnéh území města a bcí; Ve změně č. 1 je navržen nvé funkční využití pr zastavitelné území Z 48. Umístění ftvltaické elektárny byl psuzen v rámci změny územníh plánu z hlediska vlivu na krajinný ráz. Vliv na krajinný ráz byl vyhdncen jak minimální a dčasný. E.2 ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY Územní plán vymezil s upřesněním skladebné prvky ÚSES nadreginálníh, reginálníh a lkálníh významu plchy bicenter a trasy bikridrů, které budu respektvány. V řešeném území se jedná následující prvky: Prvky nadreginálníh charakteru: nadreginální bikridry K 73 Bhdaneč Vyské Chvjn (trasa lesní a vdní pdél Labe), K 74 (typ mezfilní hájvý) upřesněný v rámci V. změn ÚPSÚ Sezemice a chranná pásma NRBK; Prvky reginálníh charakteru: RBK 1281 Lučná a RBC 967 Halda; Prvky lkálníh charakteru: bicentra LBC 2, 3, 6, 9, 11, 12 na trasách nadreginálních bikridrů LBC 7301, 7302, 73 3, 7304, 7305, 7401, 7402, 7403, 7404, 7405, 7406, na trasách reginálních bikridrů LBC , , , , , , bikridry 1, 4, 5, 7, 8, 10, 13; Budu respektvány interakční prvky v pdbě linivých prvků v území (plní cesty, drbné vdteče, meze a pd). Prvky ÚSES byly vymezeny jak Plchy přírdní - NP. 15

16 E.3 PROSTUPNOST KRAJINY Prstupnst krajiny je zajištěna v se výchd západ a sever jih. Pdél řeky Lučné bude zachván pruh zeleně s mžnstí umístěním pěších tras. Pdél trasy VTL plynvdu bude zachván vlný prstr zeleně v šířce 240m. Zajistit je nutné jeh prstupnst pr pěší. Barieru směrem jižním tvří bchvat silnice I/36. Průchd pr pěší a cyklisty je nutné zajistit v rámci mimúrvňvéh křížení silnice III/2983 a pd mstem přes řeku Lučnu. Při přípravě bchvatu silnice I/36 je žáducí zajistit průchdnst krajiny severním směrem d části Kladina. E.4 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ Ke zlepšení pměrů v tét blasti přispěje navržená vdní plcha, dalším navrhvaným patřením je zatravnění v nivách vdtečí jak chrana prti splachům půdy, k revitalizaci jsu určeny všechny upravené úseky vdtečí, které jsu sučástí bikridrů. E.5 OCHRANA PŘED POVODNĚMI Ochranné hrázky jsu v územním plánu k chraně před záplavu u stávajících plch navrženy v částech Dražkv, Lukvna. Rzvjvé plchy jsu navrženy v záplavvém území v rzvjvých plchách Z15, Z26 a P9. Tyt plchy leží mim aktivní inundaci a jsu chráněny navrženým chranným valem navazujícím na těles plánvané kmunikace I/36. Rzvjvé území Z1 je navržen v plše výpčtvě hržené záplavu. Plcha je chráněna navýšením celéh území násypem. Rzvjvá plcha Z14 v centru Sezemic včetně navazující stávající plchy sprtvišť leží v plše nízké záplavy. Výstavba v tét lkalitě musí být chráněna před negativními učinky záplavy výškvým a knstrukčním uspřádáním. V celé plše bude zachván přírdní charakter. Navržená rekreační plcha Z25 je řešena jak přírdní plcha s technickým zázemím na jejím kraji. Plchu technickéh zázemí bude nutn chránit individuálně. Navržená lkalita Z 35 ve Velkých Kldějích může být v extrémních případech hržena záplavvu vlnu. K mezení škd je navržena chranná hrázka a minimální šířka nezastavěné zeleně k vlnému průtku záplavvé vlny. E.6 PODMÍNKY PRO REKREAČNÍ VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY Rekreační využití krajiny je v územním plánu navrhván jak krátkdbé zejména pr trvale bydlící byvatele. 16

17 Rekreační bjekty individálníh charakteru nebudu nvě zakládány. Stávající, zejména umístěné v plchách přírdních, jsu mezeny v rzvji. Pvlena je puze údržba a úpravy veducí k dstranění eklgických závad v užívání. Vylučen je rzšíření neb zásadní mdernizace bjektů. K individuální rekreaci je navržena plcha na severním kraji zastavitelnéh území Z 59, určena pr umístění zahrádkářkých plch. Pr krátkdbu rekreaci jsu určeny návrhvé plchy Z25 a Z 14. V plše Z 25 se předpkládá přírdní charakter rekreace. Výstavba mim zastavitelné území je mezena na nezbytné bjekty hygienickéh příslušenství. V plše Z 14 je využití navržen zejména ke sprtvnímu vyžití. Dprvdné bjekty splečenskéh neb kmerčníh charakteru jsu přípustné za předpkladu chrany před záplavu. E.7 VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ Vymezen je v návrhu územníh plánu lžisk cihlářské surviny B Časy se stanveným chráněným lžiskvým územím Časy. F. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ F.1 PŘEHLED TYPŮ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ A JEJICH OZNAČENÍ NA VÝKRESE Plchy: Bydlení v bytvých dmech Bydlení v rdinných dmech, pří Bydlení v rdinných dmech venkvské Smíšené bytné - Smíšené bytné-venkvské Občanskéh vybavení veřejná infrastruktura Občanskéh vybavení kmerční zařízení malá a střední Občanskéh vybavení tělvýchvná a sprtvní zařízení Občanskéh vybavení hřbitvy Rekreace plchy staveb pr rdinnu rekreaci Rekreace na plchách přírdníh charakteru Rekreace zahrádkářské sady Rekreace se specifickým využitím Technické infrastruktury inženýrské sítě Výrba a skladvání drbná a řemeslná výrba BH BI BV SM SV OV OM OS OH RI RN RZ RX TI VD 17

18 Výrba a skladvání lehký průmysl Výrba a skladvání - zemědělská výrba Výrba a skladvání - se specifickým využitím Zeleň chranná a izlační Zeleň sukrmá a vyhrazená Dpravní infrastruktury silniční Veřejná prstranství Vdní a vdhspdářské Lesní Zemědělské Přírdní Smíšené nezastavěnéh území Plchy specifické VL VZ VX ZO ZS DS PV W NL NZ NP NS X F.2 PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ V urbanizvaném území lze umisťvat stavby neb prvádět jejich změny a změny jejich využití, pkud je jejich funkce v suladu s pdmínkami využití plch. Území řešené územním plánem je rzdělen d funkčních plch, pr něž je stanven hlavní využití, přípustné využití a nepřípustné využití. Stavby a činnsti, které jsu v suladu s hlavním využitím a jsu definvány jak přípustné využití, lze v území umisťvat, pkud jsu v suladu s becně závaznými předpisy a právními rzhdnutími. Stavby a činnsti, které jsu definvány jak nepřípustné využití, nelze v území umisťvat Stavby a činnsti, které nejsu uvedeny jak přípustné neb nepřípustné lze v území umístit, pkud jejich funkce není v rzpru s funkcí hlavní, jejich vliv v území nemůže funkci hlavní pškdit a umisťvaná funkce nebude v území převažující. U stávajících staveb, jejichž funkce není v suladu s plánem funkčníh využití plchy ve které leží, mhu být prváděny puze udržvací práce. Jakékli stavební úpravy či stavební změny stávající stavby spčívající zejména v nástavbě, přístavbě, mhu být prváděny puze tehdy, pkud se v knkrétním případě nemezí funkční využití navazujících území, nedjde k zásadnímu navýšení bjemu a kapacity stavby a její funkce, a pkud nevyžaduje nvé nárky na dpravní a technicku infrastrukturu. V pačném případě jde stavbu nepřípustnu. Při umisťvání staveb musí být zajištěna využitelnst navazujících území, jejich mžnsti napjení dpravní a technické infrastruktury a efektivita urbanistickéh řešení. K tmu služí územní studie. Pkud není pr území pžadvána, psuzuje kncepci využití území a ptřeby zajištění přístupnsti a 18

19 návaznsti technické infrastruktury stavební úřad p prjednání s přizvatelem územníh plánu. Stavební úřad může pžadvat zachvání nezbytných prstrvých rezerv pr tyt ptřeby a umístění ucelených plch zeleně v rzsahu 1000m 2 na každé 2 ha zastavitelnéh území. Pkud je v území stanvena uliční a stavební čára, neb ji stanví územní studie, případně stavební úřad, je pvinnstí stavebníka při návrhu umístění staveb tut stavební a uliční čáru respektvat. Pr umisťvání staveb v chranném pásmu lesa platí tyt pdmínky, pkud z prjednání knkrétní stavby nevyplynu jiné pžadavky: Zastavitelné území je vymezen minimálně 5 m d hranice lesa. V prstru d vzdálensti 25m d hranice lesa lze umisťvat puze plcení a technicku infrastrukturu. Stavby nadzemní lze realizvat v minimální vzdálensti 25 m d hranice lesa. V plchách vyznačených v hlavním výkrese jak pdmíněné realizací bchvatu silnice I/36 a II/298 je funkce bydlení v rdinných dmech - a pří a funkce plchy bčanskéh vybavení tělvýchvná a sprtvní zařízení d dby realizace příslušnéh bchvatu pdmíněně přípustná z hlediska chrany před hlukem. Jedná se lkality Z9, Z10, Z11, Z18, Z25, Z26, Z57, P14. Při přípravě staveb musí být prkázán ddržení hygienických limitů ze silniční sítě. Plchy s bytnu výstavbu, přiléhající ke kmunikaci, která je zdrjem hluku, budu při přípravě stavby psuzvány s hlediska ddržení hygienických limitů hluku ze silniční sítě. V plše vymezené na krdinačním výkrese územníh plánu hranicí bjektu důležitéh pr branu státu, je výstavba pdmíněna vydáním závaznéh stanviska VUSS. Celé území je dtčen chranným pásmem letištníh radilkačníh prstředku letiště Pardubice. Vyjmenvaná stavební činnst vyžaduje závazné stanvisk VUSS Pardubice. Veškeré stavby budu předkládány k prjednání k psuzení a dsuhlasení z hlediska chrany radirelévých tras. Definice pjmů definuje základní využití, pr které je území určen. Stavby dpvídající charakteristice tht využití musí v území převládat. Přípustné využití definuje knkrétní funkce, které jsu v území přípustné a jsu v suladu s hlavním využitím. Nepřípustné využití definuje funkce, které v území nelze umístit. Nerušící výrbní činnst výrbní činnst, jejíž negativní vliv na klí nepřekrčí vlastnické hranice stavebníka. Výrba drbná a řemeslná výrbní činnst a služby, jejíchž negativní vliv na klí nepřekrčí vlastnické hranice stavebníka, je charakteru malvýrby, bvykle živnstenskéh pdnikání byvatele bce, s malým pčtem zaměstnanců. Phtvstní ubytvání plchy pr ubytvání, které služí puze příležitstně. 19

20 SMÍŠENÉ OBYTNÉ MĚSTSKÉ SM Občanská vybavenst a bydlení Přípustné využití bčanské vybavení veřejné infrastruktury pr vzdělávání a výchvu, sciální služby, zdravtní služby, kulturu, veřejnu správu, chranu byvatelstva bčanské vybavení kmerční pr administrativu, bchdní prdej, ubytvání, stravvání, služby drbná a řemeslná výrba bytvé dmy vedení nezbytných kmunikací včetně dstavných stání, vedení cyklistických stezek stavby infrastruktury (vdvdy, plynvdy, rzvd elektr, telekmunikací, kanalizace) vč. trignmetrická síť a pdbně vdhspdářské stavby vdní plchy p prvedení bilgickéh hdncení lkality plcení d výšky 1700mm ftvltaické elektrárny jsu přípustné, pkud jsu umístěny na střešní knstrukci staveb plchy zeleně Nepřípustné využití výrba a skladvání průmyslu těžkéh a lehkéh zemědělská výrba rdinné dmy samstatně stjící pkud nejde nahrazení stávajících rdinnéh dmu bjekty rekreace Pdmínky prstrvéh uspřádání maximální výška 3 nadzemní pdlaží s pdkrvím. Při prkázání kvality řešení v územní studii, schválené zastupitelstvem města, lze individuálně umístit i stavby vyšší, maximálně však 5 nadzemních pdlaží 20

21 BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH MĚSTSKÉ A PŘÍMĚSTSKÉ BI Bydlení v rdinných dmech Přípustné využití rdinné dmy bytvé dmy, pkud budu vymezeny v územní studii jak ucelené řešení, které funkcí a měřítkem nebude pškzvat hlavní využití bčanské vybavení veřejné infrastruktury místníh výnamu služící zejména pr bsluhu území bčanské vybavení kmerční bchdní prdej, služby nevýrbníh charakteru místníh významu služící zejména pr bsluhu území vedení nezbytných kmunikací včetně dstavných stání, vedení cyklistických stezek stavby infrastruktury (vdvdy, plynvdy, rzvd elektr, telekmunikací, kanalizace) vč. trignmetrická síť a pdbně vdhspdářské stavby vdní plchy p prvedení bilgickéh hdncení lkality plcení d výšky 1700mm ftvltaické elektrárny jsu přípustné, pkud jsu umístěny na střešní knstrukci staveb plchy zeleně Nepřípustné využití výrba a skladvání průmyslu těžkéh a lehkéh zemědělská výrba rekreace Pdmínky prstrvéh uspřádání maximální výška 2 nadzemní pdlaží s pdkrvím, Při prkázání kvality řešení v územní studii, schválené zastupitelstvem města, lze umístit i stavby vyšší, maximálně však 4 nadzemní pdlaží 21

22 BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH VENKOVSKÉ BV Bydlení v rdinných dmech s chvatelským a pěstitelkým zázemím pr samzásbení Přípustné využití rdinné dmy s chvatelským a pěstitelkým zázemím pr samzásbení bčanské vybavení veřejné infrastruktury místníh výnamu služící zejména pr bsluhu území bčanské vybavení kmerční bchdní prdej, služby nevýrbníh charakteru místníh významu služící zejména pr bsluhu území vedení nezbytných kmunikací včetně dstavných stání, vedení cyklistických stezek stavby infrastruktury (vdvdy, plynvdy, rzvd elektr, telekmunikací, kanalizace) vč. trignmetrická síť a pdbně vdhspdářské stavby vdní plchy p prvedení bilgickéh hdncení lkality plcení d výšky 1700mm ftvltaické elektrárny jsu přípustné, pkud jsu umístěny na střešní knstrukci staveb plchy zeleně Nepřípustné využití výrba a skladvání průmyslu těžkéh a lehkéh zemědělská výrba bjekty individuální rekreace Pdmínky prstrvéh uspřádání maximální výška 2 nadzemní pdlaží s nízkým krvem neb 1 nadzemní pdlaží s bytným pdkrvím 22

23 SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV Bydlení v rdinných dmech spjené s nerušící výrbní činnsti Přípustné využití rdinné dmy s chvatelským a pěstitelským zázemím pr samzásbení bčanské vybavení veřejné infrastruktury místníh výnamu služící pr bsluhu území bčanské vybavení kmerční bchdní prdej, služby výrba drbná a řemeslná vedení nezbytných kmunikací včetně dstavných stání, vedení cyklistických stezek stavby infrastruktury (vdvdy, plynvdy, rzvd elektr, telekmunikací, kanalizace) vč. trignmetrická síť a pdbně vdhspdářské stavby vdní plchy p prvedení bilgickéh hdncení lkality plcení d výšky 1700mm ftvltaické elektrárny jsu přípustné, pkud jsu umístěny na střešní knstrukci staveb plchy zeleně Nepřípustné využití výrba a skladvání průmyslu těžkéh a lehkéh zemědělská výrba rekreace Pdmínky prstrvéh uspřádání maximální výška 2 nadzemní pdlaží s nízkým krvem neb 1 nadzemní pdlaží s bytným pdkrvím, výrbní bjekty maximální v. 9 m, měřítk a materiálvé řešení, které nebude narušvat vnímání bce z krajiny a prstrvé vazby uvnitř zástavby 23

24 OBČANSKÉ VYBAVENÍ VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA OV Občanské vybavení veřejné infrastruktury Přípustné využití stavby pr vzdělávání a výchvu, sciální služby, zdravtní služby, kulturu, veřejnu správu, ubytvání, chranu byvatelstva vedení nezbytných kmunikací včetně dstavných stání, vedení cyklistických stezek stavby infrastruktury (vdvdy, plynvdy, rzvd elektr, telekmunikací, kanalizace) vč. trignmetrická síť a pdbně vdhspdářské stavby vdní plchy p prvedení bilgickéh hdncení lkality a za předpkladu vydání kladnéh stanviska rgánu chrany přírdy plcení d výšky 1700mm ftvltaické elektrárny jsu přípustné, pkud jsu umístěny na střešní knstrukci staveb. plchy zeleně Nepřípustné využití bydlení krmě bytů správců výrba a skladvání průmyslu těžkéh a lehkéh zemědělská výrba rekreace Pdmínky prstrvéh uspřádání maximální výška 3 nadzemní pdlaží 24

25 OBČANSKÉ VYBAVENÍ TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ OS Plchy a bjekty pr tělvýchvu a sprt Přípustné využití stavby pr tělvýchvu a sprt (sprtvní hřiště, sprtvní haly, kupaliště, bazény) šatny, klubvny, sciální zařízení bčanské vybavení kmerční bchdní prdej, ubytvání spjené s prvzem sprtviště, stravvání, služby nevýrbníh charakteru služící pr prvz neb dplnění funkce sprtvních zařízení vedení nezbytných kmunikací včetně dstavných stání, vedení cyklistických stezek stavby infrastruktury (vdvdy, plynvdy, rzvd elektr, telekmunikací, kanalizace) vč. trignmetrická síť a pdbně vdhspdářské stavby vdní plchy p prvedení bilgickéh hdncení lkality plcení d výšky 1700mm ftvltaické elektrárny jsu přípustné, pkud jsu umístěny na střešní knstrukci staveb. plchy zeleně Nepřípustné využití bydlení krmě bytů správců výrba a skladvání průmyslu těžkéh a lehkéh zemědělská výrba výrba drbná a řemeslná rekreace Pdmínky prstrvéh uspřádání maximální výška 12 m nad terénem, krmě věžvých staveb spjených s funkcí sprtviště 25

26 OBČANSKÉ VYBAVENÍ KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ MALÁ A STŘEDNÍ OM Občanské vybavení kmerční Přípustné využití stavby pr administrativu, bchdní prdej, služby stavby pr stravvání bčanské vybavení veřejné infrastruktury pr vzdělávání a výchvu, sciální služby, zdravtní služby, kulturu, veřejnu správu, chranu byvatelstva vedení nezbytných kmunikací včetně dstavných stání, vedení cyklistických stezek stavby infrastruktury (vdvdy, plynvdy, rzvd elektr, telekmunikací, kanalizace) vč. trignmetrická síť a pdbně vdhspdářské stavby vdní plchy p prvedení bilgickéh hdncení lkality plcení d výšky 1700mm ftvltaické elektrárny jsu přípustné, pkud jsu umístěny na střešní knstrukci staveb. plchy zeleně Nepřípustné využití bydlení krmě bytů správců výrba a skladvání průmyslu těžkéh a lehkéh zemědělská výrba výrba drbná a řemeslná rekreace Pdmínky prstrvéh uspřádání maximální výška 3 nadzemní pdlaží 26

27 OBČANSKÉ VYBAVENÍ HŘBITOVY OH Plchy veřejných a vyhrazených phřebišt Přípustné využití stavby a zařízení suvisející s funkcí hřbitva (například. plcení, hrby, manipulační plchy) břadní síně hygienické zařízení stavby pr správu a údržbu hřbitvů vedení nezbytných kmunikací včetně dstavných stání stavby infrastruktury (vdvdy, plynvdy, rzvd elektr, telekmunikací, kanalizace) vč. trignmetrická síť a pdbně vdhspdářské stavby vdní plchy p prvedení bilgickéh hdncení lkality plchy zeleně Nepřípustné využití veškeré bjekty, které nesuvisí s hlavní funkcí Pdmínky prstrvéh uspřádání maximální výška 1 nadzemní pdlaží 27

28 REKREACE NA PLOCHÁCH PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU RN Rekreace na plchách přírdníh charakteru Přípustné využití stavby přípustné v nezastavěném území dle platných právních předpisů stavby pr zkvalitnění pdmínek pr využití území pr veřejnu rekreaci hygienická zařízení u stávajících bjektů individuální rekreace puze údržba a stavební úpravy zkvalitňující hygienické pdmínky a nakládání s dpady vdní plchy vedení nezbytných kmunikací včetně dstavných stání, vedení cyklistických stezek stavby infrastruktury (vdvdy, plynvdy, rzvd elektr, telekmunikací, kanalizace) vč. trignmetrická síť a pdbně vdhspdářské stavby vdní plchy p prvedení bilgickéh hdncení lkality plchy zeleně Nepřípustné využití veškeré stavby, které nejsu přípustné v nezastavěném území dle platných právních předpisů Pdmínky prstrvéh uspřádání plcení pzemků maximální výška 1 nadzemní pdlaží 28

29 REKREACE PLOCHY STAVEB PRO RODINNOU REKREACI RI Objekty individuální rekreace Přípustné využití rekreační chaty vedení nezbytných kmunikací včetně dstavných stání, vedení cyklistických stezek stavby infrastruktury (vdvdy, plynvdy, rzvd elektr, telekmunikací, kanalizace) vč. trignmetrická síť a pdbně vdhspdářské stavby vdní plchy p prvedení bilgickéh hdncení lkality plcení d výšky 1700mm ftvltaické elektrárny jsu přípustné, pkud jsu umístěny na střešní knstrukci staveb plchy zeleně Nepřípustné využití bydlení výrba a skladvání zemědělská výrba bčanská vybavenst Pdmínky prstrvéh uspřádání maximální výška 1 nadzemní pdlaží 29

30 REKREACE ZAHRÁDKOVÉ OSADY RZ Plchy zahrádkvých sad Přípustné využití zahrádkářské chatky plcha d 25m 2 skleníky, altány, pergly, zahradní krby, pařeniště vedení nezbytných kmunikací včetně dstavných stání, vedení cyklistických stezek stavby infrastruktury (vdvdy, plynvdy, rzvd elektr, telekmunikací, kanalizace) vč. trignmetrická síť a pdbně vdhspdářské stavby vdní plchy p prvedení bilgickéh hdncení lkality plcení d výšky 1700mm ftvltaické elektrárny jsu přípustné, pkud jsu umístěny na střešní knstrukci staveb plchy zeleně Nepřípustné využití bydlení výrba a skladvání zemědělská výrba bčanská vybavenst Pdmínky prstrvéh uspřádání maximální výška 1 nadzemní pdlaží 30

31 REKREACE SE SPECIFICKÝM VYUŽITÍM RX Kmerční zařízení pr sprt Přípustné využití bjekty pr realaxaci a sprt pr kmerční využití sprtvní hřiště nadzemní stavby nejméně ve vzdálensti 25m d lesa vedení nezbytných kmunikací včetně dstavných stání, vedení cyklistických stezek stavby infrastruktury (vdvdy, plynvdy, rzvd elektr, telekmunikací, kanalizace) vč. trignmetrická síť a pdbně vdhspdářské stavby vdní plchy p prvedení bilgickéh hdncení lkality plcení d výšky 1700mm ftvltaické elektrárny jsu přípustné, pkud jsu umístěny na střešní knstrukci staveb plchy zeleně Nepřípustné využití výrba a skladvání zemědělská výrba bjekty individuální rekreace Pdmínky prstrvéh uspřádání puze přízemní bjekty d výšky 8 m 31

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. R O H A T E C ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 muskva@usbrn.cz tel.:

Více

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE Evidenční čísl : 210 008 420 Přizvatel

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP OTOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP OTOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OTOICE TEXTOÁ ČÁST ODŮODNĚNÍ ÚP OTOICE Zadavatel: Přizvatel: Prjektant: Obec Otvice Městský úřad Brumv Ing.Arch.Karel Nvtný Bržíkva 1684, 50012 Hradec Králvé Tel.: 604566916, 495265812 e-mail:

Více

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: BŘEZINY Územní plán čistpis Evidenční čísl: 27-006-166 Přizvatel: Městský úřad Plička

Více

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M A J E T Í N ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: palacka@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 tel.: +420 545

Více

OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA

OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA Investr: Ing. Michal Martch, Vlčnv 80, 742 31 Starý Jičín OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA Územní studie pr zastavitelnu plchu 9 Z/15 SO-V na k.ú. Vlčnv u Staréh Jičína Radek Hála, IČO: 747 43 911

Více

2.2. Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot území

2.2. Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot území ČESKÝ DUB Textvá část ŽALUDA, prjektvá kancelář Autrský klektiv: Ing. Eduard Žaluda Ing. Milan Stejskal Ing. Kristina Lejkvá Mgr. et. Bc. Tmáš Marek Ing. arch. Alena Švandelíkvá Ing. arch. Michal Čapek

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 2 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: I. VÝROKOVÁ ČÁST: A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 5 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT... 5 2.1.

Více

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce SOUBOR ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl zhtvitele

Více

BLUDOV. Ú Z E M N Í P L Á N upravený návrh A. TEXTOVÁ ČÁST

BLUDOV. Ú Z E M N Í P L Á N upravený návrh A. TEXTOVÁ ČÁST BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N upravený návrh A. TEXTOVÁ ČÁST Akce: BLUDOV - ÚZEMNÍ PLÁN - NÁVRH UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl: 29 004 309 Přizvatel: Městský úřad Šumperk dbr strategickéh rzvje, ÚP a investic

Více

D U B Ň A N Y. ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ZMĚNA č. 7. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

D U B Ň A N Y. ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ZMĚNA č. 7. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. D U B Ň A N Y ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ZMĚNA č. 7 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 duchacek@usbrn.cz tel.:

Více

Ú Z E M N Í P L Á N N O V Á Ř Í Š E. PŘÍLOHA I.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N N O V Á Ř Í Š E. PŘÍLOHA I.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N N O V Á Ř Í Š E PŘÍLOHA I.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce územní plán Šebrv- návrh Evidenční čísl zhtvitele 212 001 538 Objednatel: bec Šebrv- Přizvatel : Úřad

Více

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV DOKUMENTACE PRO VEŘEJNÉ ŘÍZENÍ Ing. arch. Břetislav Malinvský ARCHINVEST 11/2014 Identifikační údaje přizvatele a zpracvatele Obec, vydávající ÚPD: Měst Bakv nad Jizeru

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN UPRAVENÝ NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz

Více

Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice

Atelier AURUM s.r.o., Pardubice ÚZEMNÍ PLÁN MARŠOVICE etapa: NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ zhtvitel: Atelier "AURUM" s.r.., Pardubice datum: duben 2013 ÚZEMNÍ PLÁN MARŠOVICE ZPRACOVATEL Atelier "AURUM" s.r.., Pardubice Zdpvědný

Více

BOROVNÁ Ú Z E M N Í P L Á N PŘÍLOHA A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

BOROVNÁ Ú Z E M N Í P L Á N PŘÍLOHA A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROVNÁ Ú Z E M N Í P L Á N PŘÍLOHA A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Akce: BOROVNÁ Územní plán Evidenční čísl: 26 002 090 Přizvatel: Městský úřad Telč, Odbr rzvje a územníh plánvání

Více

KAMENEC U POLIČKY TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

KAMENEC U POLIČKY TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. ÚZEMNÍ PLÁN KAMENEC U POLIČKY A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 duchacek@usbrn.cz

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY NÁVRH PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ ÚNOR 2016 A - TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Měst Semily Přizvatel: Městský úřad Semily Zhtvitel: Atelier prregio, s.r.. Osba právněná pdle zvláštníh

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2015

Opatření obecné povahy č. 1/2015 Opatření becné pvahy č. 1/2015 Zastupitelstv bce Skrchv jak příslušný správní rgán dle ust. 6 dst. 5 písm. c) zákna č.183/2006 Sb., územním plánu a stavebním řádu (stavební zákn), ve znění pzdějších předpisů

Více

Územní plán Bukovany

Územní plán Bukovany Územní plán Bukvany Návrh územníh plánu Pr splečné jednání Obec Bukvany 40, 262 72 Březnice Statutární zástupce: Jiří Macun, starsta bce Pvěřený zastupitel: Ing. David Kaiser Kntakt: bukvanypb@seznam.cz,

Více

Ú Z E M N Í P L Á N Č E J K O V I C E A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

Ú Z E M N Í P L Á N Č E J K O V I C E A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N Č E J K O V I C E A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Územní plán Čejkvice byl splufinancván z rzpčtu Jihmravskéh kraje URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO,

Více

BOLERADICE Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

BOLERADICE Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. BOLERADICE Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 duchacek@usbrn.cz

Více

SEDLEC ÚZEMNÍ PLÁN. Zadání územního plánu Sedlec bylo schváleno Zastupitelstvem obce Sedlec dne usn. č.

SEDLEC ÚZEMNÍ PLÁN. Zadání územního plánu Sedlec bylo schváleno Zastupitelstvem obce Sedlec dne usn. č. SEDLEC ÚZEMNÍ PLÁN N Á V R H Z A D Á N Í Přizvatel : Magistrát města Mladá Bleslav Schvalující rgán : Zastupitelstv bce Sedlec Určený člen zastupitelstva : Václav Hrabě - starsta Zadání územníh plánu Sedlec

Více

RUDA NAD MORAVOU Ú Z E M N Í P L Á N 2. N Á V R H UPRAVENÝ NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 11/2016 A. TEXTOVÁ ČÁST

RUDA NAD MORAVOU Ú Z E M N Í P L Á N 2. N Á V R H UPRAVENÝ NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 11/2016 A. TEXTOVÁ ČÁST RUDA NAD MORAVOU Ú Z E M N Í P L Á N 2. N Á V R H UPRAVENÝ NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 11/2016 A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s

Více

SKRCHOV A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N

SKRCHOV A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N SKRCHOV Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 e-mail:ciznerva@usbrn.cz tel.: +420 545 175

Více

KOSTELEC NAD ORLICÍ Ú Z E M N Í P L Á N PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. 2 A. TEXTOVÁ ČÁST

KOSTELEC NAD ORLICÍ Ú Z E M N Í P L Á N PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. 2 A. TEXTOVÁ ČÁST KOSTELEC NAD ORLICÍ Ú Z E M N Í P L Á N PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. 2 A. TEXTOVÁ ČÁST Akce: KOSTELEC NAD ORLICÍ ÚZEMNÍ PLÁN ÚZEMNÍ PLÁN PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č.2 Přizvatel: Městský úřad Kstelec nad Orlicí Stavební

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BUDIŠOV NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. vydává. Městys Budišov Budišov Budišov u Třebíče

ÚZEMNÍ PLÁN BUDIŠOV NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. vydává. Městys Budišov Budišov Budišov u Třebíče Městys Budišv Budišv 360 675 03 Budišv u Třebíče NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstv městyse Budišv příslušné pdle 6 dst. 5 písm. c) zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu ve znění

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. ÚP Velké Bílvice - návrh textvá část Akce ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE NÁVRH Evidenční čísl zhtvitele 212 001

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LÁZNĚ TOUŠEŇ NÁVRH

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LÁZNĚ TOUŠEŇ NÁVRH ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LÁZNĚ TOUŠEŇ NÁVRH Přizvatel: Splupracující zastupitel: Výknný přizvatel: Zpracvatel změny č. 2: OÚ Městyse Lázně Tušeň Hlavní 56, 250 89 Lázně Tušeň tel. 326 992 302 Ing.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. ÚP BYL FINANCOVÁN Z FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Akce ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA Evidenční

Více

A T E X T O V Á Č Á S T

A T E X T O V Á Č Á S T D R N O V I C E Ú Z E M N Í P L Á N A T E X T O V Á Č Á S T ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 e-mail: palacka@usbrn.cz tel.:

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T důvdnění územníh plánu (kncept) Název díla: Stupeň: územní plán Kncept varianta Evidenční čísl zhtvitele 211

Více

P O L I Č K A LOKALITA BEZRUČOVA

P O L I Č K A LOKALITA BEZRUČOVA P O L I Č K A LOKALITA BEZRUČOVA Územní studie A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Přizvatel: MěÚ Straknice zhtvitel: A+U DESIGN, spl. s r.. Nvá 24, České Budějvice Veducí prjektant: Ing. arch. Jiří Brůha datum: červenec 2013 1 N á v r h z a d á

Více

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Akce: BLUDOV ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ ČISTOPIS Evidenční čísl: 29 004 309 Přizvatel: Městský úřad Šumperk dbr strategickéh rzvje, ÚP a investic náměstí

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

Územní plán Česká Metuje

Územní plán Česká Metuje Obec Česká Metuje Česká Metuje 10 549 56 Česká Metuje ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Č. j.:. Datum : 7.11.2011 Zastupitelstv

Více

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1 Obsah dkumentace I. Územní plán... 5 I.1 Vymezení zastavěnéh území... 5 I.2 Kncepce rzvje území bce, chrany a rzvje jeh hdnt... 5 I.2.1 Kncepce rzvje území bce... 5 I.2.2 Kncepce chrany a rzvje hdnt území...

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Přizvatel: MěÚ Straknice zhtvitel: A+U DESIGN, spl. s r.. Nvá 24, České Budějvice Veducí prjektant: Ing. arch. Jiří Brůha datum: říjen 2012 1 N á v r h z a d á n

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ČESKÝ BROD

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ČESKÝ BROD Schválené zadání Zpracvané v suladu s 47 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu, v platném znění, a v suladu s 11 a s přílhu č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., územně analytických pdkladech,

Více

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST Akce: BLUDOV - ÚZEMNÍ PLÁN ČISTOPIS Evidenční čísl: 29 004 309 Přizvatel: Městský úřad Šumperk dbr strategickéh rzvje, ÚP a investic náměstí Míru 1, 787 93 Šumperk

Více

Ú Z E M N Í P L Á N L H O T K A N A D L A B E M. Návrh Zadání Územního plánu

Ú Z E M N Í P L Á N L H O T K A N A D L A B E M. Návrh Zadání Územního plánu Ú Z E M N Í P L Á N L H O T K A N A D L A B E M Návrh Zadání Územníh plánu zpracvaný v suladu s 47 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu, 11 vyhlášky 500/2006 Sb., územně analytických

Více

Územní studie TOPĚLEC

Územní studie TOPĚLEC 2013 Územní studie TOPĚLEC návrh Přizvaná ÚS TOPĚLEC bude služit jak pdklad pr rzhdvání v území v rzsahu vymezené řešenéh území a dále studie služí též jak pdklad pr nvý územní plán Čížvé. Ing. arch. Radek

Více

Územní studie Loučovice DVOREČNÁ II

Územní studie Loučovice DVOREČNÁ II 2015 Územní studie Lučvice DVOREČNÁ II návrh POŘIZOVANÁ ÚZEMNÍ STUDIE LOUČOVICE DVOREČNÁ II BUDE SLOUŽIT JAKO PODKLAD PRO ROZHODOVÁNÍ V ÚZEMÍ V ROZSAHU VYMEZENÉ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ. ZPRACOVAL: Urbanistické

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST 1 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN Stupeň: PŘÍLOHA 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Evidenční čísl: 26 003

Více

IVANOVICE NA HANÉ Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

IVANOVICE NA HANÉ Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST IVANOVICE NA HANÉ Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST Akce: IVANOVICE NA HANÉ - ÚZEMNÍ PLÁN UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl: 27 001 148 Přizvatel: Městský úřad Vyškv dbr územníh plánvání a rzvje Jednatelé

Více

LIPŮVKA I. ÚZEMNÍ PLÁN. textová část ÚZEMNÍ PLÁN

LIPŮVKA I. ÚZEMNÍ PLÁN. textová část ÚZEMNÍ PLÁN LIPŮVKA ÚZEMNÍ PLÁN I. ÚZEMNÍ PLÁN textvá část Akce Lipůvka územní plán Evidenční čísl zhtvitele 27 001 144 Přizvatel Odd.ÚP a RR SÚ MěÚ Blansk Zhtvitel Urbanistické středisk Brn, spl. s r.. Jednatelé

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. ÚP Velké Bílvice výsledný návrh textvá část Akce ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE výsledný návrh Evidenční čísl zhtvitele

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. ÚP Velké Bílvice upravený návrh - pr veřejné prjednání textvá část Akce ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE UPRAVENÝ

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbr majetku města Přílha č. 1 Specifikace veřejné zakázky maléh rzsahu na akci: Opravy chdníků - realizace akce Míst akce : následující chdníkvá tělesa - Ke Kryčce

Více

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5 Změny ve využívání území, jejich důsledky pr plánvání Územní plánvání 1 / 5 bytné zóny Bydlení 50-60% urbanizvaných plch ve městech sučástí bydlení je mnh dalších činnstí vazba na základní bčanské vybavení

Více

Dotační programy MŽP v péči o sídelní krajinu. Ing. Jiří Klápště Odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŽP

Dotační programy MŽP v péči o sídelní krajinu. Ing. Jiří Klápště Odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŽP Dtační prgramy MŽP v péči sídelní krajinu Ing. Jiří Klápště Odbr becné chrany přírdy a krajiny MŽP Dtační prgramy Evrpské - Operační prgram Živtní prstředí 2014-2020 Nárdní - Nárdní prgram Živtní prstředí

Více

- 1 - ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LAŽIŠTĚ. (k.ú. Lažiště) NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ. září 2011

- 1 - ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LAŽIŠTĚ. (k.ú. Lažiště) NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ. září 2011 - 1 - ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LAŽIŠTĚ (k.ú. Lažiště) NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ září 2011 Vypracval : Městský úřad Prachatice, dbr stavebně správní a reginálníh rzvje ve splupráci s Prjektvým ateliérem

Více

S L O U P Ú Z E M N Í P L Á N K O N C E P T A T E X T O V Á Č Á S T

S L O U P Ú Z E M N Í P L Á N K O N C E P T A T E X T O V Á Č Á S T S L O U P Ú Z E M N Í P L Á N K O N C E P T A T E X T O V Á Č Á S T Název díla: Stupeň: územní plán Kncept varianta Evidenční čísl zhtvitele 211 001 457 Objednatel: Přizvatel: Městys Městský úřad Blansk

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI

STUDIE PROVEDITELNOSTI Pvdí Vltavy, státní pdnik VODNÍ DÍLO VALDEK STUDIE PROVEDITELNOSTI ROZSAH A OBSAH PŘEDMĚTU STUDIE ČERVEN 2016 1 Pvdí Vltavy, státní pdnik 1 Úvd Předmětem plnění je vypracvání Studie prveditelnsti na realizaci

Více

Obsah dokumentace. Územní plán Olomučany Strana 1

Obsah dokumentace. Územní plán Olomučany Strana 1 Obsah dkumentace I. Územní plán... 5 I.1 Vymezení zastavěnéh území... 5 I.2 Kncepce rzvje území bce, chrany a rzvje jeh hdnt... 5 I.2.1 Kncepce rzvje území bce... 5 I.2.2 Kncepce chrany a rzvje hdnt území...

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BZOVÁ

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BZOVÁ ÚPO Bzvá - vyhdncení ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BZOVÁ NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Zpracván pdle ustanvení 55 dst. 1 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební zákn) v platném

Více

IVANOVICE NA HANÉ Ú Z E M N Í P L Á N ZMĚNA Č.2 SROVNÁVACÍ TEXT A. TEXTOVÁ ČÁST

IVANOVICE NA HANÉ Ú Z E M N Í P L Á N ZMĚNA Č.2 SROVNÁVACÍ TEXT A. TEXTOVÁ ČÁST IVANOVICE NA HANÉ Ú Z E M N Í P L Á N ZMĚNA Č.2 SROVNÁVACÍ TEXT A. TEXTOVÁ ČÁST Akce: IVANOVICE NA HANÉ ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Evidenční čísl: 27 001 148 215 001 662 Přizvatel:

Více

O L Š A N Y. PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY č. 1 A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

O L Š A N Y. PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY č. 1 A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N O L Š A N Y PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY č. 1 A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602

Více

IVANOVICE NA HANÉ Ú Z E M N Í P L Á N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.2 A. TEXTOVÁ ČÁST

IVANOVICE NA HANÉ Ú Z E M N Í P L Á N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.2 A. TEXTOVÁ ČÁST IVANOVICE NA HANÉ Ú Z E M N Í P L Á N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.2 A. TEXTOVÁ ČÁST Akce: IVANOVICE NA HANÉ ÚZEMNÍ PLÁN PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.2 Evidenční čísl: 215 001 662 Přizvatel: Městský

Více

Metodika územního plánování Veřejný zájem v územním plánování. Územní plánování 1 / 6

Metodika územního plánování Veřejný zájem v územním plánování. Územní plánování 1 / 6 Metdika územníh plánvání Veřejný zájem v územním plánvání Územní plánvání 1 / 6 Úrvně prstrvéh / územníh plánvání EVROPA (EU) nárdní plánvání ČESKÁ REPUBLIKA plánvání reginů KRAJE místní plánvání OBEC

Více

MĚSTO HODONÍN I. ÚZEMNÍ PLÁN 1) TEXTOVÁ ČÁST

MĚSTO HODONÍN I. ÚZEMNÍ PLÁN 1) TEXTOVÁ ČÁST MĚSTO HODONÍN I. ÚZEMNÍ PLÁN 1) TEXTOVÁ ČÁST Prjekt Územní plán Hdnín byl splufinancván z prstředků Evrpské unie, Evrpskéh fndu pr reginální rzvj Akce : HODONÍN - územní plán upravený návrh Evidenční čísl

Více

Technická specifikace zakázky

Technická specifikace zakázky Přílha č. 2 Smluvy díl Technická specifikace zakázky Název veřejné zakázky: Prjektvá dkumentace a suvisející služby (dále také zakázka). I. Základní specifikace Obec: Pdlí u Brna NUTS CZ0643583634 Katastrální

Více

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA Regulační plán A. TEXTOVÁ ČÁST RP ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce: POLIČKA LOKALITA MÁNESOVA regulační plán Evidenční čísl: 27 006 139 Přizvatel:

Více

Ú Z E M N Í P L Á N N O V Á Ř Í Š E. PŘÍLOHA II.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N N O V Á Ř Í Š E. PŘÍLOHA II.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N N O V Á Ř Í Š E PŘÍLOHA II.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO,

Více

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN DVORCE I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU (výsledný návrh) TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. leden 2016 Územní plán Dvrce výsledný návrh textvá část Akce Územní plán Dvrce

Více

IVANOVICE NA HANÉ Ú Z E M N Í P L Á N ZMĚNA Č.2 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

IVANOVICE NA HANÉ Ú Z E M N Í P L Á N ZMĚNA Č.2 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY IVANOVICE NA HANÉ Ú Z E M N Í P L Á N ZMĚNA Č.2 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Akce: IVANOVICE NA HANÉ ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Evidenční čísl: 215 001 662 Přizvatel: Městský úřad Vyškv

Více

MORKŮVKY A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N

MORKŮVKY A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N MORKŮVKY Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 e-mail:ciznerva@usbrn.cz tel.: +420 545 175

Více

Letovice, územní plán L E T O V I C E Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

Letovice, územní plán L E T O V I C E Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST L E T O V I C E Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST 1 Akce: LETOVICE - ÚZEMNÍ PLÁN ČISTOPIS Evidenční čísl: 28 001 265 Přizvatel: Městský úřad Letvice dbr výstavby a živtníh prstředí Masarykv náměstí 19,

Více

O D Ů V O D N Ě N Í územního plánu. Hať. odbor výstavby. Zpracovatel: David Brothers Ltd, organizační složka Stallichova 936/1, Praha 4, 140 00

O D Ů V O D N Ě N Í územního plánu. Hať. odbor výstavby. Zpracovatel: David Brothers Ltd, organizační složka Stallichova 936/1, Praha 4, 140 00 O D Ů V O D N Ě N Í územníh plánu Hať Přizvatel: Městský úřad Hlučín dbr výstavby Zpracvatel: David Brthers Ltd, rganizační slžka Stallichva 936/1, Praha 4, 140 00 E- mail: inf@davidbrthers.cz Telefn:

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 majek@usbrn.cz

Více

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016)

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) návrh pr schválení dle 42 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRMILOV (VERZE PRO OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ)

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRMILOV (VERZE PRO OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ) II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRMILOV (VERZE PRO OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ) Obsah dkumentace: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST II.1 Krdinační výkres 1 : 5 000 II.2 Výkres předpkládaných zábrů

Více

N Á V R H Z A D Á N Í

N Á V R H Z A D Á N Í N Á V R H Z A D Á N Í územníh plánu S E N T I C E listpad 2009 OBSAH: a) pžadavky vyplývající z plitiky územníh rzvje, územně plánvací...2 b) pžadavky na řešení vyplývající z územně analytických pdkladů...4

Více

B O H U S L A V I C E Zastavitelná plocha Z107

B O H U S L A V I C E Zastavitelná plocha Z107 B O H U S L A V I C E Zastavitelná plcha Z107 Územní studie A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00

Více

Město Nechanice Vyhláška č. 2/2001

Město Nechanice Vyhláška č. 2/2001 Měst Nechanice Vyhláška č. 2/2001 závazných částech územníh plánu sídelníh útvaru Nechanice. Zastupitelstv města Nechanice příslušné pdle ustanvení 84 dst. 2 písmen b) zákna č. 128/2000 Sb., bcích (becní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE (VERZE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) obsah změn Ko2, Ko3, Ko4, Ko5 Ko2: Bydlení na východním okraji obce změna funkčního využití pozemku parc. č. 1338 v

Více

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U C TEXTOVÁ ČÁST důvdnění územníh plánu Název díla: Stupeň: územní plán OOP Evidenční čísl zhtvitele 211 001 457 Objednatel: Přizvatel: Městys Městský

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

LOKALITA PARK, LOKALITA KOMPOSTÁRNA katastrální území Velký Újezd u Chorušic

LOKALITA PARK, LOKALITA KOMPOSTÁRNA katastrální území Velký Újezd u Chorušic RPVU-RP-TZ věc: TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ akce: REGULAČNÍ PLÁN VELKÝ ÚJEZD U CHORUŠIC: LOKALITA PARK, LOKALITA KOMPOSTÁRNA katastrální území Velký Újezd u Chrušic (V SOULADU S PŘÍL. Č. 9. VYHL. Č. 500/2006

Více

P O L I Č K A Ú Z E M N Í P L Á N C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P O L I Č K A Ú Z E M N Í P L Á N C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P O L I Č K A Ú Z E M N Í P L Á N C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00

Více

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str.

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str. Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory I.A TEXTOVÁ ČÁST 1 A. Vymezení zastavěného území 2 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická

Více

B O R O V Y ODŮVODNĚNÍ

B O R O V Y ODŮVODNĚNÍ OBEC B O R O V Y KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROVY A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC BOROVY, B O R O V Y č. 21, 334 01 PŘEŠTICE POŘIZOVATEL : MěÚ PŘEŠTICE, ÚÚP, MASARYKOVO

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LIBOŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LIBOŠOVICE Návrh zadání Změny č. 1 územníh plánu bce Libšvice červen / 2014 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LIBOŠOVICE Návrh zadání vypracval přizvatel Městský úřad Jičín, dbr územníh plánvání a rzvje

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KOBYLÁ NAD VIDNAVKOU

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KOBYLÁ NAD VIDNAVKOU NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KOBYLÁ NAD VIDNAVKOU Zadání je zpracván v suladu s 47 dst. 1 a 6 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu, ve znění pzdějších předpisů (dále jen stavební zákn)

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ZMĚNA Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ zakázkové

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. Změna č. 1 ÚP Mičovice

NÁVRH ZADÁNÍ. Změna č. 1 ÚP Mičovice NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 1 ÚP Mičvice Pzn. : Knečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných pžadavků a pdnětů v rámci veřejnéh prjednání ORP PRACHATICE KRAJ JIHOČESKÝ PROSINEC 2013 Vypracval: Městský

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DAČICE

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DAČICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DAČICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Změnu č. 2 územníh plánu Dačice vydal: Datum nabytí účinnsti změny č. 1 územníh plánu Dačice Přizvatel: Opráv. úřední sba: Funkce: Pdpis: Zastupitelstv

Více

Obecní úřad, Lipůvka146, Lipůvka

Obecní úřad, Lipůvka146, Lipůvka Obecní úřad, Lipůvka146, 679 22 Lipůvka -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- NÁVRH ZADÁNÍ pr vypracvání

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LUDMÍROV VČETNĚ ČÁSTÍ OSPĚLOV, MILKOV, DĚTKOVICE, PONIKEV TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN LUDMÍROV VČETNĚ ČÁSTÍ OSPĚLOV, MILKOV, DĚTKOVICE, PONIKEV TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN LUDMÍROV VČETNĚ ČÁSTÍ OSPĚLOV, MILKOV, DĚTKOVICE, PONIKEV TEXTOVÁ ČÁST Územní plán Zastupitelstv bce, příslušné pdle 6 dst. 5 písm. c) zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu,

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 SROVNÁVACÍ TEXT SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 SROVNÁVACÍ TEXT SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 SROVNÁVACÍ TEXT SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ 1 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN Stupeň: PŘÍLOHA 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Z L Í N. Ú Z E M N Í P L Á N návrh TEXTOVÁ ČÁST

Z L Í N. Ú Z E M N Í P L Á N návrh TEXTOVÁ ČÁST Z L Í N Ú Z E M N Í P L Á N TEXTOVÁ ČÁST ÚP Zlín, textvá část URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ZLÍN Územní plán - Evidenční čísl: 26 003 117 Přizvatel: Magistrát města

Více

(návrh) ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LUKAVEC U HOŘIC

(návrh) ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LUKAVEC U HOŘIC (návrh) ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LUKAVEC U HOŘIC Zadání je zpracván v suladu s 47 dst. 1 a 6 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu, ve znění pzdějších předpisů (dále jen stavební zákn)

Více

DOLNÍ LHOTA. Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. Obec Dolní Lhota. : Zlínský. : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební

DOLNÍ LHOTA. Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. Obec Dolní Lhota. : Zlínský. : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ LHOTA Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST OBEC : Dolní Lhota OKRES : Zlín KRAJ : Zlínský POŘIZOVATEL OBJEDNATEL : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební Obec Dolní Lhota

Více