Nakladatelství Lidové noviny, Adel Bestavros. trpělivost s Bohem je víra. Bůh je mrtev.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nakladatelství Lidové noviny, 2007. 7 Adel Bestavros. trpělivost s Bohem je víra. Bůh je mrtev."

Transkript

1 Tomáš Halík: Vzdáleným nablízku 1 7 Adel Bestavros Trpělivost s druhými je láska, trpělivost se sebou samým je naděje, trpělivost s Bohem je víra. Tomáš Halík Vzdáleným nablízku Vášeň a trpělivost v setkání víry s nevírou Nakladatelství Lidové noviny, S ateisty souhlasím v mnohém, často téměř ve všem kromě jejich víry, že neexistuje Bůh. Na dnešním pestrém a hlučném veletrhu náboˇzenského zboˇzí si se svou křest anskou vírou občas připadám bliˇzší skeptikům a ateistickým či agnostickým kritikům náboˇzenství neˇz mnohému z toho, co je tam tak vtíravě nabízeno. S ateisty určitého druhu jsem schopen spoluproˇzít jejich pocit Boˇzí nepřítomnosti ve světě. Povaˇzuji však jejich výklad tohoto pocitu za příliš unáhlený za projev netrpělivosti. Také na mne často doléhá Boˇzí mlčení a tíha Boˇzí vzdálenosti. Vím, ˇze ambivalentní charakter světa a mnoˇzství paradoxů ˇzivota umoˇzňuje vysvětlovat Boˇzí skrytost také větami ˇzádný Bůh neexistuje či Bůh je mrtev. Vím však ještě o jiné interpretaci, ještě o jiném možném postoji k nepřítomnému Bohu. Znám tři (navzájem hluboce spojené) způsoby trpělivosti tváří v tvář Boží nepřítomnosti: Jmenují se víra, naděje a láska. Ano, hlavní rozdíl mezi vírou a ateismem vidím v trpělivosti. Ateismus a náboˇzenský fundamentalismus a entusiasmus příliš lehké víry se sobě vzájemně nápadně podobají tím, jak rychle dokáˇzou být hotovi s tajemstvím, kterému říkáme Bůh, a právě proto jsou pro mne všechny tři tyto pozice stejnou měrou nepřijatelné. S tajemstvím člověk nesmí být nikdy hotov. Tajemství na rozdíl od problému nelze dobýt; je třeba trpělivě prodlévat na jeho prahu a setrvávat v něm. Nosit ho jak je psáno v evangeliu o Ježíšově matce uvnitř, v srdci; nechat ho tam zrát a (skrze něj nechat zrát sebe samotné. 10 Kdyby znamení Boˇzí přítomnosti leˇzela tak banálně dosaˇzitelná na povrchu světa, jak se domnívají někteří náboˇzenští nadšenci, víry by nebylo zapotřebí. 10 (...) K zrání ve víře patří také přijetí a přetrpění chvil a někdy dlouhých údobí, kdy se Bůh zdá být daleko, kdy zůstává skrytý. To, co je zřejmé a prokazatelné, přece nevyˇzaduje víru; víru nepotřebujeme ve světle neotřesitelných jistot, dostupných silám našeho rozumu, představivosti či smyslové zkušenosti. Víra je tu právě pro chvíle šerosvitu, mnohoznačnosti ˇzivota a světa a také pro noc a zimu Boˇzího mlčení. A jejím posláním není utišit naši ˇzízeň po jistotě a bezpečí, nýbrˇz naučit nás žít s tajemstvím. 11 Víra, naděje a láska jsou tři aspekty naší trpělivostí vůči Bohu; jsou to tři způsoby, jak se vyrovnat se zkušeností Boˇzí skrytosti. Nabízejí zcela odlišnou cestu, neˇz jsou jak ateismus, tak laciné věření. Jsou však oproti těmto dvěma často nabízeným zkratkám opravdu dlouhou cestou. Tato cesta podobně jako exodus Izraele, jenˇz je jejím nejvýstiˇznějším biblickým předobrazem vede také pouští a temnotou. Ano, občas se tam cesta také ztrácí k této pouti patří neustálé hledání a také občasné bloudění; někdy musíme sestoupit hodně hluboko do propasti, do údolí stínů, abychom ji znovu nalezli. Kdyby však tudy nevedla, nebyla by cestou k Bohu Bůh nebydlí na povrchu. 14 Neříkám ateistům, ˇze nemají pravdu, nýbrˇz ˇze nemají trpělivost; tvrdím, ˇze jejich pravda je nedopovězená pravda. 15 postmoderní filozof Slavoj Žiˇzek: The Fragile Absolute

2 Tomáš Halík: Vzdáleným nablízku 2 Autentické dědictví křest anství je příliš cenné na to, abychom ho ponechali v rukou fundamentalistických podivínů. 22 (...) Od sametové evoluce uplynulo uˇz několik let, první vlny euforie a opojný proˇzitek závrati z nově otevřených prostor byly pryč, počáteční iluze vyvanuly a ve veřejném ˇzivotě se objevovaly mnohé, dosud netušené problémy a komplikace. Do společnosti se pomalu vkrádalo cosi, co psychiatři nazývají agorafobie úzkost z volného prostranství, doslova: strach z trhu. Na trhu zboˇzí i idejí bylo náhle k dostání téměř vše, nade vše pomyšlení ale mnoho lidí bylo právě tou pestrostí nabídek a nutností mezi nimi volit zmateno a znejistěno. Některé z té nečekaně oslnivé záplavy barev rozbolela hlava a chvílemi se jim dokonce zastesklo po černobílém ve skutečnosti však nudně, únavně šedivém světě včerejška. 22 Když Kristovi učedníci po pádu komunismu vyšli po dlouhé době svobodně na veřejnost, vnímali všude kolem množství lidí, kteří jim tenkrát tleskali, a snad i ty nemnohé, kteří jim dosud hrozili pěstí. Nevšimli si však, že stromy okolo byly plné Zacheů. Těch, kteří se nechtěli či nemohli vmísit do zástupu starých či zbrusu nových věřících, kteří však nebyli lhostejní ani nepřátelští. Tito Zacheové byli hledající a zvědaví, avšak zároveň si chtěli zachovat odstup a nadhled; ta zvláštní směsice tázání a očekávání, zájmu i plachosti, někdy snad i pocitů viny a jakési nepatřičnosti je drˇzela ve skrytu fíkového listí. 24 Zacheus se můˇze jevit jako nenapravitelný individualista, nezařaditelný tam, kde se lidé ochotně šikují do nadšených či rozhněvaných zástupů, instinktivně hledá své ukryté místečko ve větvích fíkovníku. Nedělá to z pýchy, jak by se mohlo zdát, vˇzdyt dobře ví o své malé postavě a velkých slabostech, o svých dluzích vůči absolutním poˇzadavkům a výzvám. Své soukromí, odstup a nadhled je schopen a ochoten opustit jen tehdy, je-li osloven jménem pak se můˇze stát, ˇze náhle přijme i ony absolutní výzvy a změní svůj ˇzivot. Oslovit Zachea však můˇze jen ten, komu není tento člověk, ukrytý ve větvích fíkovníku, cizí a neznámý; ten, kdo jím nepohrdá a komu není lhostejný; ten, komu není vzdálené ani to, co se odehrává v jeho mysli a srdci. Zacheů mezi námi není málo osud našeho světa, církve i společnosti, závisí moˇzná víc, neˇz jsme ochotni si připustit, také na tom, budou-li tito Zacheové získáni, či nikoliv. 25 Lidé si často vykládají onu distanci, kterou Zacheové zaujali, jako projev jejich nadřazenosti, ale v tom se patrně mýlí tak jednoduché to není. Mám-li hovořit z vlastní zkušenosti, tak tu jde spíše o jakýsi ostych. U některých z nich dokonce jejich nechut k zástupům a jejich heslům a praporům pramení také z tušení, ˇze pravda je příliš křehká, neˇz aby se mohla skandovat na ulicích. 26 Oslovit Zachea může jen ten, kdo zná jeho jméno zná jeho tajemství. Ten, komu tento lidský typ není cizí, kdo se dovede vcítit do spletitých důvodů jeho plachosti. K Zacheům dnešní doby se může patrně opravdově přiblížit jen ten, kdo sám byl a do jisté míry stále je Zacheem. Lidé, kteří se cítí nejlépe uvnitř jásajícího zástupu, Zacheovi asi těžko porozumějí. 26 Jednou jsem viděl na stěně stanice praˇzského metra nápis: Jeˇzíš je odpověd!, který tam zřejmě napsal někdo, kdo se právě vracel z nějakého nadšením sálajícího evangelikálního shromáˇzdění. Avšak někdo další k tomuto prohlášení případně připsal: Ale jaká byla otázka?. Připomnělo mi to výrok filozofa Erica Voegelina, že největším problémem dnešních křest anů není to, že by neznali správné odpovědi, nýbrž to, že zapomněli otázky, které byly kladeny a k nimž tyto odpovědi směřovaly. 26 Odpovědi bez otázek bez těch, které je původně vyprovokovaly, ale i bez těch dalších, které následně vzbuzují každé odpovědi jsou jako stromy bez kořenů. Kolikrát však jsou nám křest anské pravdy předkládány jako pokácené, už neživé stromy, v nichˇz uˇz nemohou hnízdit ˇzádní ptáci! (Mladý profesor Joseph Ratzinger jednou k Jeˇzíšovu podobenství o království Boˇzím jako stromu, v jehoˇz koruně hnízdí ptáci, poznamenal a nevím, nakolik by to dnes podepsal papeˇzským perem a opatřil rybářskou pečetí, ˇze se církev začíná nebezpečně podobat stromu s mnoha uschlými větvemi, na něˇz často usedají poněkud divní ptáci.) 27 Teprve setkání otázek a odpovědí vrací našim výrokům skutečný smysl a dynamiku ˇzivota: pravda se děje v dialogu. Odpovědi bývají v pokušení ukončit proces našeho hledání, jako kdyby předmětem rozhovoru byl problém a ten

3 Tomáš Halík: Vzdáleným nablízku 3 byl už vyřešen. Ale s další otázkou znovu prosvítá nevyčerpaná hloubka tajemství. Opakujme stále znova: ve víře nejde o problémy, nýbrž o tajemství, a proto nesmíme nikdy sejít z cesty hledání a tázání. Ano, naše cesta za Zacheem znamená často cestu od problémů k tajemství, od zdánlivě konečných odpovědí zpátky k otázkám. 27 Těch, kteří prohlašují, ˇze uˇz jsou v cíli, a nabízejí hotové, často však laciné odpovědi, je nadbytek bohuˇzel i mezi těmi, kteří se zaklínají Jeˇzíšovým jménem. 29 Kněz se nesmí stát agitátorem, propagátorem, člověkem jednoduchých hesel a šikovné manipulace s druhými; jeho úlohou je druhé spíše trpělivě a s velkým respektem ke kaˇzdému z nich doprovázet, zasvěcovat, uvádět do bran tajemství, neˇz je získávat stylem, jímˇz politici či obchodníci upoutávají zájem o své nejčerstvější zboˇzí. 29 (...) Náš jazyk je ovocem smýšlení našeho srdce. Není-li naše řeč jen prázdným tlacháním, bezduchou produkcí frází, pak uˇz sama je činem, jenˇz můˇze způsobit mnoho dobrého i zlého. 30 Vzpomínám, jak jsem poprvé sledoval megashow evangelikálních kazatelů v americké televizi a dlouho doufal, ˇze je to jen humorná scénka, v níˇz komici karikují náboˇzenství; nechtěl jsem věřit, ˇze si někdo opravdu váˇzně myslí, ˇze je moˇzné s takovou vulgární samozřejmostí mluvit o Bohu, propagovat evangelium jako nějakou spolehlivě fungující značku automobilu. Duchovní radost tam byla zaměněna za její lacinou náhraˇzku, zábavnost kýč podle vkusu nemyslících konzumentů masového průmyslu zábavy dneška. Je opravdu smutné pozorovat, jak z těch, kteří měli být proroky, se stávají trapní klauni. 37 Ti na okraji uˇz jsou v centru, protoˇze Jeˇzíš s nimi seděl za jedním stolem a přijal je do srdce. Jeho srdce je ovšem moˇzná skrytější, než by se nám mohlo zdát z některých zbožných obrázků. (...) A což nejsou jeho pokladem právě všichni ti lidé na okraji včetně oněch pochybujících a hledajících? 41 Paul Tillich tvrdil, že hlavní dělicí linie neběží mezi těmi, kteří se považují za věřící, a těmi, kteří se považují za nevěřící, nýbrž mezi těmi, které Bůh zanechává lhostejnými at už jsou to lhostejní ateisté či konvenční křest ané, a mezi těmi, jichž se otázka po Bohu existenciálně dotýká: at už jsou to vášniví hledači Boha mezi věřícími (například mystikové), anebo lidé zápasící s Bohem (jako Nietsche), či lidé, kteří žízní po víře, ale nemohou spočinout v žádné podobě náboˇzenství, s níˇz se dosud setkali, případně zápasí stále se svými pochybnostmi. 42 Budeme-li rozumět těm, kteří jsou vystaveni Boˇzímu mlčení, skrytosti, vzdálenosti ano i těm, které tato zkušenost dovedla k odmítání náboˇzenství, můˇze nás to dovést k zralejší podobě víry, neˇz je naivní a vulgární teismus, který právem provokoval a provokuje ateistickou kritiku. 43 (...) Tzv. negativní teologie (či apofatická teologie) (...) tvrdí, ˇze k Bohu se nejjistěji dostaneme cestou negování, popírání všech pozitivních výpovědí o něm, protoˇze Bůh natolik přesahuje moˇznosti našich úvah, představ a jazyka, ˇze o něm můˇzeme nanejvýše říci to, co není; pokusit se vyslovit to, co je, můˇze vést k vytváření bůˇzků. Proto jsou tato mystická teologie a některé druhy ateismu tak dobře kompatibilní. Proto můˇzeme ukázat, ˇze určitý způsob popírání Boha k Bohu, všepřesahujícímu tajemství, nakonec spíše přibliˇzuje, neˇz od něj vzdaluje. 45 průkopník mezináboˇzenského dialogu Thomas Merton Co se od nás dnes chce, není ani tak mluvit o Kristu, nýbrˇz nechat ho ˇzít v nás, aby ho lidé mohli najít tím, ˇze budou cítit, jak v nás žije. 49 (...) Při mé lásce k paradoxům mi občasné zjištění, ˇze člověk přijde nezávisle na něco, co někdo moudrý vymyslel před ním, poskytuje dokonale paradoxní směs uspokojení a frustrace, hrdosti a pokoření zároveň. 60 Je ateismus hřích? Ano ovšem spíše ve smyslu dluhu (jak naznačuje výraz pro vinu jakoˇzto dluh v některých jazycích, latinské debitum či německé Schuld) je to nedodělaná práce, nedořešený úkol, nedostavěná stavba. Je to

4 Tomáš Halík: Vzdáleným nablízku 4 nedovařený, a proto ještě nestravitelný pokrm, k němuž je třeba ještě dodat špetku soli víry. Ateismus je užitečná antitéze k naivnímu, vulgárnímu náboženství ale je třeba jít dál, k syntéze, k zralé víře. Zralá víra zná výdech i nádech, noc i den ateismus je jen fragment. 72 Bůh určitě není tak, jak jsme my, jak jsou věci, jak je svět. Právě tato jeho radikální odlišnost od způsobu bytí světa a nás ve světě dává prostor pro existenci ateismu a agnosticismu ale také víře. Kdyby Bůh byl banálně po ruce, pak by byla zbytečná všechna vášeň víry, všechna odvaha lidské naděje říci ano tváří v tvář Nedohlédnutelnému, vyslovit toto ano tváří v tváří všemu, co nám sugeruje rezignující ne, či nanejvýš pochybovačné snad. Právě proto je na tomto světě nikdy neskončený zápas víry a nevíry tak dramatický a tak zajímavý. 73 Bible je kniha paradoxů téměř kaˇzdé tvrzení vyvaˇzuje nějakým jiným, skutečně či zdánlivě opačným, abychom se líně neusadili na povrchu věcí, v bahnité mělčině příliš laciných jistot. 73 Bůh stvořil člověka k svému obrazu a podobenství, čteme na první stránce Písma. Jsou si tedy nějakým způsobem podobni. Přeˇzeneme-li tuto pravdu, upadneme do primitivních antropomorfních představ o Bohu a od nich pak uˇz není daleko k opačným tvrzením ateistů: člověk stvořil Boha podle svého obrazu! 73 (...) Obrazem Boˇzím (...) není nějaký abstraktní, ideální člověk, člověk vymalovaný v učebnicích anatomie či morálky, idea člověka, lidská přirozenost existující ve fantazii teologů, nikoliv však reálně ve světě a dějinách. Kaˇzdý člověk já i ty, Zacheus včerejška i dneška je obrazem Boˇzím; Boží nekonečnost se může zobrazit jen u nekonečné pluralitě lidského světa. Kaˇzdý z těchto portrétů Boˇzích je úplně jiný ale kaˇzdý je signovaný autorem, kaˇzdý je autentický, kaˇzdý je pravdivý! Nakolik si zachováme Bohem vtištěnou a uloˇzenou originalitu nestaneme se kopií druhých, falzem, vypovídá kaˇzdý z nás právě svou nezaměnitelnou jedinečností něco nového a pravdivého o Bohu a jeho nevyčerpatelném tajemství. A tak se přímo vnucuje otázka: Zacheus a uˇz jsme jistě pochopili: náš obraz, ne-li nás všech, tedy alespoň nás mnohých, ten skrytý, a přece vyhlíˇzející člověk, není také on nějakým způsobem zrcadlem, podobenstvím, obrazem Boha totiˇz Boha skrytého, a přece vyhlížejícího? 75 současný francouzský teolog Joseph Moingt Bůh neexistuje pro nás, v naší řeči, v našem světě nijak jinak než tím, že ho necháváme existovat jako našeho Boha. Avšak on existuje pro sebe sama a my máme k němu, k tomu, jak on je sám v sobě, přístup jen v té míře, v jaké jsme připraveni vzdát se snah dělat z něho našeho Boha, naše vlastnictví, Boha podle našeho obrazu, přechovávače naší minulosti, který je pro nás důležitý k potvrzení naší společenské identity, v té míře, v níž ho necháváme být jiným a existovat pro jiné. 76 Joseph Moingt Tato doba vyprázdnění, tato doba výměny s cizími, můˇze být dobou bez Boha, ale tento čas nepřítomnosti je nutný, abychom Bohu umoˇznili, aby se nám dal takový, jaký je. Musíme ho nechat přijít v jeho novosti, i kdyˇz pak třeba nebudeme schopni v tom, který k nám přichází odjinud, poznat Boha našich otců. 76 (...) Pavel nám představil křest anství jako víru schopnou odloučit se od své minulosti, zbavit se starých zvyků a jistot, odmítnout partikularitu a jít k druhým. Pavel nám představil křest anství nikoliv jako aspekt nějaké ortodoxie či ortopraxe, nýbrž jako novou politeia nový způsob komunikace mezi lidmi a mezi společenstvími. Pavlovo vyjití z hranic Izraele a vykročení k národům (pohanům) by mělo být paradigmatem pro celé dějiny církve. To je ono specificky křest anské! Církev má podobně stále vycházet i ze své křest anské minulosti, umět mnohá dědictví nechat statečně za sebou. To byl a je její úkol. Při pohledu do dějin však vidíme něco jiného: Církev se brzy stáhla do nového, svého vlastního partikularismu, představa nového Izraele nevedla k odvaze být stále lidem na cestě, odvážně překračujícím všechny hranice. Stali jsme se spíš druhým Izraelem, dalším partikulárním společenstvím vedle Izraele, neˇz skutečně novým Izraelem, který by navázal na dynamický aspekt víry vyvoleného národa, na Abrahamovo vyjití ze své vlasti i na exodus, vyjití z Egypta, ale zejména na Pavlovo vyjití z hranic mojˇzíšského Zákona, z hranic ˇzidovství ke všem bez rozdílu. Církev spíš vytvořila novou partikulární jednotku mezi jinými, začala si střeˇzit

5 Tomáš Halík: Vzdáleným nablízku 5 své hranice a z víry udělala dědictví otců, předávaný majetek. Helenizace křest anství, která mladé církvi kdysi umožnila vykročit z příliš úzkého kontextu jednoho národa do mnohem širšího kulturního kontextu tehdejšího světa, vedla podle Moingta později paradoxně k nové judaizaci křest anství, opět k fixaci na jeden jazyk. Církev by však měla svatodušně hovořit všemi jazyky a nepředpokládat předem, ˇze naše křest anství je jazyk, jímˇz Bůh hovoří ke všem a jemuˇz jsou všichni povinni rozumět. My se musíme snaˇzit rozumět těm druhým, a jen tak a poté se můˇzeme snaˇzit srozumitelně oslovit druhé. 79 Vyznáváme-li Boha Abrahamova (...), pak mu prokážeme věrnost nikoliv tím, že se přimkneme k určité tradici minulosti, nýbrˇz tím, ˇze budeme jako Abraham vycházet do nových prostorů. 81 mistr Eckhart (...) Oko, jímˇz se my díváme na Boha, a oko, jímˇz se Bůh dívá na nás, je totéž oko. 82 Aggiornamento zdnešnění, ono stále citované oblíbené slovo Jana XXIII., neznamená a nemělo znamenat povrchní modernizaci ve smyslu přizpůsobení se duchu tohoto světa, před nímˇz právem varuje Písmo. Aggiornamento znamená v italštině prostě aktualizaci jako kdyˇz prověřujeme po deseti letech seznam pozvaných na svou narozeninovou oslavu a vidíme, ˇze některá jména musíme vyškrtnout a jiná přidat: ten uˇz zemřel, ten se odstěhoval, s tímhle jsem se pohádal, ale tenhle zajímavý pár, s nímˇz jsem se seznámil loni o dovolené, tady dosud chybí. Aggiornamento koncilu tedy mělo znamenat revizi témat, na něˇz by církev měla klást důraz, a inventarizaci prostředků, které má k tomu k dispozici. 84 Některé ztráty učí nás Jeˇzíš jsou ziskem. Mnohé krize říkal C. G. Jung jsou šancí. 90 (...) Vítězství, které je spojeno s násilným potlačením protivníka a jeho kultury, bývá často vítězstvím Pyrrhovým. Co je potlačené a vytěsněné, co není zpracované a integrované, to se často v různých podobách vrací. V oblasti individuálního ˇzivota nás o tom přesvědčil Sigmund Freud a o podobném mechanismu v zápasu kultur ledacos naznačil jeho nonkonformní ˇzák Carl Gustav Jung. 90 V konfrontaci s antickým pohanstvím církev dokázala na prahu svých dějin převzít, tvořivě zpracovat a integrovat mnohé poklady starého Řecka a Říma a později uměla navázat na mnohé motivy kultury keltské i slovanské; na prahu novověku prokázali jezuitští misionáři velkou vnímavost pro hodnoty kultur Číny a Japonska. 93 jeden znalec ruské literatury při sledování filmu reˇziséra Tarkovského (...) kamkoliv v ruském národě kopneš motykou jen trochu pod povrch, narazíš na náboˇzenství. 95 Myšlenka, ˇze Jeˇzíšova matka je ikonou církve, která byla tak drahá Janu Pavlu II., ani mně není cizí, zvláště jsme-li schopni rozvíjet tuto metaforu v duchu mystiky křest anského Východu a jeho teologie ikony. 95 Církev, chápeme-li ji teologicky a ne pouze sociologicky, mysticky a ne jen byrokraticky, je pro nás tajemství: neznáme především její hranice, nevíme ani, kde začíná a kde končí, kdo do ní patří a kdo ne. Svatý Augustin napsal: Mnozí, kteří si myslí, ˇze jsou uvnitř, jsou vně ale také naopak. Poslední koncil zdůraznil, ˇze církev je svátostí tj. symbolem a zároveň nástrojem jednoty všech lidí a národů v Kristu; jednoty lidstva, která však nemůˇze být plně uskutečněna uvnitř dějin je to eschatologický cíl. Kaˇzdý člověk, skrze tajemství Vtělení, je uˇz nyní nějak spojen s církví uˇz svým lidstvím je totiˇz spojen s lidstvím Kristovým, a tudíˇz má i určitou účast na jeho mystickém těle, církvi. 96 Znalci Cervantesova díla už dávno upozornili na geniální dialektiku jeho slavného románu. Dlouho si myslíme, že pravdu má samozřejmě bodrý realista Sancho, zatímco Quiote je snílek a ubohý potřeštěnec. Ale při pozorném čtení se ukáˇze, ˇze tomu můˇze být také jinak. Jsou věci, které Sancho ze své perspektivy prostě nevidí. Quijote a Sancho jsou zkrátka dvě stránky člověka, dvě různé perspektivy vidění světa; Quijote je pošetilec pouze bez Sancha, zatímco Sancho bez Quijota je přízemní t ulpas.

6 Tomáš Halík: Vzdáleným nablízku 6 97 (...) Pane Silbersteine, jak to přišlo, že vy, tak šarmantní člověk, jste si vzal tak ošklivou ženu? (...) Mladý muži, kdybyste měl moje oči, byla by to také pro vás ta nejkrásnější žena na světě! (...) 98 Literární historik Václav Černý napsal o dobrém vojáku Švejkovi, jedné z archetypických postav české literatury, že je to Sancho Panza bez dona Quijota. V tomto Haškově románu, který za hranicemi proslavil českou literaturu asi víc než kterákoliv jiná kniha, najdeme jeden z nejsarkastičtějších popisů bohoslužby (včetně kázání zcela opilého polního kuráta) ve světové literatuře. Je to mše (a církev) viděná očima Sancho Panzy. Tento pohled má jistě svou autenticitu, a to nejenom proto, ˇze rakouská armáda za první světové války měla jistě víc neˇz jen jednoho opilého kuráta; ostatně celá Evropa té doby nám ve zpětném pohledu připadá opilá aˇz k deliriu tremens. Ve stejné době zrály na opačné straně téže fronty texty polního kuráta Teilharda de Chardin, v nichž popisuje krvavé kataklysma války jako mystickou součást kosmické mše, jako tajemství proměňování světa, z něhož se v bolestech rodí nová jednota lidstva. Kdo měl pravdu? Komu z nich dává náš dnešek za pravdu? Můžeme to rozhodnout vážením počtu opilých kurátů v dnešních válkách na straně jedné a mírou nového vědomí dnešní generace na druhé straně? Spor Quijotů a Sanchů je stále nerozhodnutý a bude zřejmě trvat do konce světa. Anebo ti dva dokáˇzou jít světem spolu a vzájemně se korigovat jako ti dva hrdinové Cervantesova románu? Dokáˇzeme se skrze jejich spor, jejich odlišnost i kompatibilitu zároveň, učit překonávat vlastní pokušení k jednostrannostem? Budeme trpělivější a vnímavější k tajemstvím, která se zároveň ukazují i skrývají v paradoxech uvnitř našeho světa? 102 Biosférou Pravdy je tajemství, nevyčerpatelná hloubka a nezmanipulovatelná výška, její vlastí je eschaton, absolutní budoucnost za horizontem dějin, a její důleˇzitou současnou úlohou je být trvale v opozici vůči našim pokusům absolutizovat některý z našich lidských (perspektivou našich východisek omezených) pohledů, přístupů a názorů. Ani naše víra nemůˇze Pravdu v její eschatologické plnosti strhnout z nebe na zem či vystavět věˇz, která by dosáhla aˇz do nebe; spíše nás učí nadějí a vytrvalostí překonávat pokušení rezignace, skepse i triumfalismu a s otevřeným a pokorným srdcem naslouchat tomu, jak Pravda sama k nám přichází a promlouvá byt promlouvala stále jen v zrcadle a v hádankách a v mnohoznačných znameních času. 103 Ronald Rolheiser Vzdáleni od reálné, v dějinách zakotvené komunity (církve), at jsou její chyby jakékoliv, jsme vystaveni nebezpečí ˇzít bez konfrontace, udělat si z náboˇzenství věc soukromé fantazie, sdílené s několika podobně smýšlejícími jedinci, ale nikdy nebudeme konfrontováni s výzvou, která je pro nás nejpotřebnější. Církve jsou kompromisnické, špinavé a hříšné, ale-stejně jako naše pokrevní rodiny jsou skutečné. V přítomnosti lidí, kteří s námi pravidelně sdílejí život, nemůžeme lhát, hlavně sobě samým, a utíkat před sebou k vznešeným idejím. V komunitě se zjeví pravda a fantazie jsou zapuzeny. 104 (...) Ztráta iluzí o církvi která zpravidla dřív nebo později čeká mnohé nadšené konvertity může být velmi užitečnou, možná dokonce nevyhnutelnou zkouškou zralosti víry, podobně jako musí člověk nejpozději v průběhu dospívání unést ztrátu iluzí o dokonalosti vlastních rodičů. I ve vztahu k rodičům je toto ztroskotání projekcí našich infantilních přání spojeno často s bolestnou krizí a s fází odporu. Avšak člověk by měl dřív či později najít novou, zralejší podobu lásky k rodičům a neměl by z objevu jejich nedokonalostí a slabostí odvodit destruktivní závěr, ˇze zásady, které nám naši rodiče předávali, aniˇz byli schopni jim sami ve všech případech plně dostát, kvůli tomu neplatí a uˇz nás nezavazují. 106 Jeden z podstatných rozdílů mezi církví a sektou je v tom, že sekta a nikoliv církev se omezuje na tvrdé jádro naprosto identifikovaných členů, případně vidí v tomto typu členů ideál. Církve bývají starší, moudřejší, zkušenější a velkorysejší: vědí, ˇze potřebují kromě tvrdého jádra, kostry, i poněkud elastičtější tělo (a ˇze není na závadu, není-li toto tělo přehnanou dietou příliš podvyˇzivené). Navíc v nich bývají lidé, kteří vědí, ˇze pojem jádra a okraje můˇze být v organismu, jako je církev, poněkud relativní; i zde můˇze platit jakási analogie Kristova slova, ˇze poslední budou prvními.

7 Tomáš Halík: Vzdáleným nablízku Když pozoruji některé katolíky, jak by rádi zdisciplinovali pluralitu církve podle své, často velmi svérázné koncepce katolicismu, je mi smutno, že si tito horlivci pro Hospodinův dům vůbec neuvědomují, že jsou vlastně nebezpečnými atentátníky, ohrožujícími jednu z nejvitálnějších funkcí církve, její katolicitu všeobecnost, která by ostatně měla být ideálem všech křest anských církví, modlících se Apoštolské vyznání víry. 107 Bože, jak bych si přál, aby se v církvi uskutečnila vize apoštola Pavla o organismu, v němž všechny údy se navzájem v různosti doplňují a respektují svá odlišná poslání, kde ruka noze či oko uchu neříkají nepotřebuji tě! Jak bych si přál, abychom si konečně se všemi důsledky uvědomili, ˇze tělo Kristovo potřebuje jak oči, hledící progresivně dopředu, tak nohy, stojící na půdě tradice, jak ruku, aktivně zasahující do dění ve světě, tak pozorné, nenahluchlé ucho, tiše, kontemplativně nslouchající na Boˇzím srdci! 112 (...) Stejně jako svoboda bez řádu vˇzdy nakonec ztroskotá, tak i řád nemůˇze ˇzít bez svobody. 115 Tak jako svoboda a řád patří nutně k sobě, tak k sobě patří křest anská víra a dědictví osvícenství, sekulární humanismus a kritický racionalismus právě na jejich kompatibilitě stojí kultura Západu. Jsou to bratři, kteří se musí právě ve své odlišnosti vzájemně doplňovat a korigovat. Víra bez kritických otázek by se změnila v nudnou a neživotnou ideologii, infantilní bigotnost nebo ve fundamentalismus a nebezpečný fanatismus. Avšak sama racionalita bez spirituálních a etických impulzů, vycházejících ze světa víry, by byla podobně jednostranná a nebezpečná, mohla by vyústit v cynický pragmatismus či zahořklou skepsi. 120 Origenes Bůh dopustil nesrovnalosti v Bibli, aby nám ukázal, ˇze se nesmíme spokojit s doslovným výkladem Písma, nýbrˇz abychom vˇzdy hledali jeho hlubší smysl. 121 Mám rád provokativní kritiky náboˇzenství, jako byl Nietzsche, sršící originálními nápady a nutící k novému promýšlení víry; mám rád ty, kteří nám ukazují složitost problémů mezi vírou a nevírou, kteří nedávají svými námitkami víře usnout a pohodlně ztučnět; jsem tomu rád, dožene-li mne někdo až tam, kde mi dojdou všechny mé dosavadní argumenty a musím se sám znovu vyklonit do vzrušující propasti tajemství. 121 Ateismus může být zajímavý a podnětný ve své kritické funkci; stává se neobyčejně nudným a neplodným tam, kde se sám promění v dogmatickou metafyziku, jako se to stalo pozitivistickému materialismu a marxismu. 125 Mnoho lidí si zas dlouho pěstovalo dětinskou představu magického boha, boha laciných útěch a povrchního optimismu, andělíčka stráˇzníčka k našim sluˇzbám, notorického utěšovatele, ˇze vše vˇzdy přece dobře dopadne, bůˇzka, který měl plnit vlastně jedinou úlohu fungovat jako bezchybný vyplňovač našich i nejpošetilejších přání. Takový růˇzový bůˇzek se tudíˇz zákonitě zhroutí v první váˇznější krizi našeho ˇzivota. Řada lidí se po rozchodu s tímto bůˇzkem omylem často s jistou hrdostí objevitelů konečné pravdy o realitě světa prohlašuje za ateisty. Patrně nenašli křest ana, žida či muslima, který by jim pogratuloval k objevu, že Bůh nefunguje, že tato projekce naší infantilní touhy po všemoci (protekcí velkého spojence za kulisami světa) je modla a že jejím skácením se ocitli už v předsíni možného setkání s živým Bohem, Bohem abrahamovsky poutnické víry. 127 I některé pravdy se v nepravý čas stávají nejen trapnými prázdnými frázemi, ale skutečným pohoršením a zraněním. 130 Kdo je můj bližní?, ptali se Ježíše se záměrem, aby stanovil jasné hranice. Je jím pouze řádný Žid, plnící své náboženské povinnosti, anebo snad také hříšník a celník, jako tento Zacheus? Je to jen Žid, anebo snad také někdo z našich neobřezaných sousedů? A Ježíš, jak je jeho zvykem, vypráví příběh podobenství o milosrdném Samaritánovi. A tajenka příběhu, odpověd na položenou otázku, k níž Ježíš sám nakonec vyprovokuje tazatele svou protiotázkou, je tato: Ty sám se učiň bližním. Kdo je tvůj bliˇzní, to není námět pro spekulaci, na to nehledej odpověd u ˇzádného mistra, to určuješ ty sám, svou praxí, svým postojem, jímˇz můˇzeš překročit kaˇzdou hranici. Tím, ˇze překračuješ své sobectví, tím, ˇze jsi lidem blízko zejména v jejich potřebách, tím přetváříš lidi ve své bliˇzní, tím můˇzeš neustále a bez hranic rozšiřovat pole blízkosti.

8 Tomáš Halík: Vzdáleným nablízku (...) Líná víra, která se pohodlně usídlila ve svých zvycích a jistotách, v dědictví otců, v pokladu, který pečlivě zakopala a nehodlá jako nanicovatý a líný správce v Jeˇzíšově podobenství o hřivnách nic riskovat, nic investovat do hry, bojí se o cokoliv přijít. A tak také tato víra tento poklad o nic nerozmnoˇzí, a jak Jeˇzíš varuje, při konečném vyúčtování přijde o všechno bude jí vzato i to, co má. 133 Hledá-li člověk výslovně Boha a přitom prohlašuje, ˇze je ateista, protoˇze ho nenašel v ničem, co mu nabízejí náboˇzenské instituce a doktríny, jak je poznal (a jak se s nimi často zklamaně rozešel), rádi bychom zpochybnili ne jeho hledání, nýbrˇz jeho dosavadní sebeporozumění, jeho sebeoznačení za ateistu. Rádi bychom mu řekli, ˇze je ateistou jen vzhledem k jistému typu náboˇzenství a jeho věřících (a patrně v jejich očích), ˇze je odpůrcem líného náboˇzenství avšak ˇze je (i v odporu vůči této podobě náboˇzenství) spojencem, bliˇzním a bratrem Augustina, Pascala, Kierkegaarda a tisíců dalších, pro něˇz právě víra je cenou neustálého vášnivého hledání Boha, které na této zemi nikdy nemůˇze a nesmí skončit. 135 (...) Fanatismus protináboˇzenské nenávisti můˇze být křečovitým pokusem překřičet nevědomé, před sebou samými skrývané pochybnosti ateistů o jejich nevíře, stejně jako fanatismus věřících bývá zástupným zápasem s vlastními nepřiznanými náboˇzenskými pochybnostmi. 136 Mnohé formy ateismu jen přejmenovaly Boha a jeho řád, ale nezbavily se ho. 136 (...) Skrytý paradox tohoto vášnivě protestujícího ateismu: sám předpoklad spravedlivého řádu ve světě, smysluplného a dobrého, předem daného, v němž jsou dobří jen odměňováni a jen zlí trestáni, je jak správně prohlédl Nietzsche náboženský předpoklad, a tudíˇz i protest proti němu se pohybuje v témˇze náboˇzenském prostoru. Bylo by přece absurdní, aby protest proti porušení řádu vznášel člověk, který samu existenci tohoto řádu uˇz popírá. Kdybychom tento řád neuznávali a nevěřili v jeho existenci, proč bychom se pak vůbec měli pozastavovat nad zlem a nespravedlností vzhledem k čemu by nějaká událost mohla být nespravedlivá či zlá? 137 Vášnivý ateismus protestu proti Bohu a víře sám stojí na půdě víry v božský řád dobra a spravedlnosti, a dokonce tuto víru právě onou bolestí a protestem potvrzuje a vyznává. Chci-li proklínat Boha, musím přinejmenším věřit v jeho existenci a pak mu mohu vyčítat, ˇze není bohem podle mých přání a kritérií, ˇze neplní mé představy o tom, jak by se měl chovat. Rozhodnu-li se pak zavrhnout Boha, zavrhl jsem jen svou vlastní (často nevědomou) náboženskou iluzi a stojím na křiˇzovatce, kde si mohu vybrat, zda chci povaˇzovat ˇzivot za jednu velikou absurditu (coˇz můˇze vést k rezignaci či cynismu), anebo navzdory temnotám s trpělivostí a důvěrou být otevřen pro moˇzný paprsek světla; po odvrhnutí boha plniče mých přání najít odvahu důvěřovat Bohu Tajemství a snaˇzit se spíš porozumět Jeho přáním a plnit je. Víra v živého Boha má povahu dialogu, v němˇz je prostor i pro výkřiky protestu mnohdy teprve skrze mnohé krize a hledání se člověk naučí ˇzít tváří v tvář tajemství, unést i své pochybnosti a nakonec přiznat Bohu svobodu být skutečným Bohem, mnohdy radikálně odlišným od boha našich snů. 139 Zralá víra je trpělivostí setrvání v noci tajemství. 139 Zralá víra je vˇzdy víra zraněná bolestmi světa, poznáme ji podle jizev(...). 142 (...) [Někteří] se snaží obnovit čistotu a vroucnost své víry tím, že všechny své vlastní problémy a pochybnosti promítnou na ty druhé a tam je dokážou odmítnout, odsoudit a vykořenit! Mnoho samozvaných inkvizitorů minulosti i přítomnosti, vášnivě potírajících heretiky, se rekrutuje z řad těch, kteří si nedokázali přiznat a unést své vlastní pochybnosti a pokoušejí se jich zbavit mechanismem projekce. Ještě ˇze boj proti nepřátelům víry je nekonečný kdyby se jim podařilo vyhladit všechny a zůstali by tu sami, pak by je teprve dostihli jejich vlastní démoni, vrátili by se do svého domu a jejich poslední věci by byli horší neˇz ty první. 145 (...) Neznámost [Boha] nespočívá v jeho vzdálenosti, ale spíš naopak: v jeho přílišné blízkosti. Vˇzdyt nejméně známe to, co je nám nejbliˇzší, nejvlastnější, nejsamozřejmější. Nikdo z nás neviděl svou vlastní tvář vídáváme jen její obraz v zrcadle. Také Boha můˇzeme vidět jen v zrcadle; na jiném místě Pavel výslovně říká, ˇze během ˇzivota Boha poznáváme jen částečně, jako v zrcadle, v hádance (i Koř 13, 12), aˇz po smrti ho uvidíme tváří v tvář.

9 Tomáš Halík: Vzdáleným nablízku Martin Luther (...) To, co má pro člověka nejvyšší hodnotu, to je jeho bohem. 152 Ten neznámý Bůh je nám neznámý proto, ˇze ho hledáme na nesprávných místech. Hledáme ho mezi bohy tohoto světa, mezi filozofickými konstrukcemi, mezi projekcemi svých přání a strachů, mezi nadpřirozenými bytostmi, plody své fantazie, hledáme ho mezi antickými bohy za kulisami světa, v jakési nebeské ředitelně svých osudů, hledáme ho jako deisté rané moderny v jakési mechanické dílně pro výrobu či opravu kosmu. Ale tam nikde není. Nevidíme ho, protoˇze je příliš blízko. Není vzdálenou bytostí nad námi, je hlubinou našeho ˇzivota, je v našem bytí, v něm ˇzijeme, dýcháme, pohybujeme se a jsme. 152 To, co je nejblíˇze, nejsnáze přehlíˇzíme. 154 Bez Pavla by křest anství zřejmě zůstalo jednou z mnoha sekt v rámci ˇzidovství. Teprve s Pavlem překračuje nejen kulturní a náboˇzenské hranice Izraele, nýbrˇz boří všechny dosud nedotknutelné hranice tehdejší společnosti: nezáleˇzí uˇz na tom, je-li člověk ˇzid či pohan, muˇz či ˇzena, otrok nebo svobodný. Všechny tyto přehrady jsou relativizovány tím, co je pro Pavla absolutní: novost ˇzivota v Kristu dosaˇzení svobody, k níˇz jsme všichni povoláni, k níˇz jsme byli osvobozeni Kristem a kterou musíme za kaˇzdou cenu uhájit. 155 Nietzscheho proslulé kladivo při jeho pateticky deklarovaném filozofování kladivem nebývá především nástrojem destrukce, nýbrˇz spíš kladívkem mineraloga, zkoumajícího skryté jádro kamene, či kladívko neurologa, zkoušejícího naše reflexy. Ničí-li, pak proto, ˇze chce prokopat novou cestu či otesat dosud nedotknutelný kvádr včetně mnoha oltářních kamenů, aby z něj osvobodil v něm uˇz tušenou sochu, nový tvar, novou kvalitu. 158 Judaismus (a jemu v mnohém podobný islám) jsou v podstatě právní systémy, zaloˇzené na logice smluvního vztahu. Jeˇzíš ale ještě radikálněji Pavel učinil úˇzasný průlom a obrat: pokus nahradit vztah má dáti dal dialektikou milosti a víry, nahradit náboˇzenství pravidel náboˇzenstvím lásky. 161 Týˇz skvělý Anselm z Cantenbury, který vymyslel geniální ontologický důkaz Boˇzí existence (který na rozdíl od těch všech ostatních důkazů stojí za to stále znovu promýšlet a interpretovat), vymyslel zároveň perverzní a po staletí, aˇz dodnes tak vlivnou satisfakční soteriologii, v níˇz je Kristova smrt spravedlivým platidlem v podivných smluvních obchodech mezi d áblem, Bohem a člověkem, odškodným, vyrovnávajícím dluhy a konejšícím uraˇzenost poškozeného panovníka. 168 To, ˇze je ústředním symbolem křest anství kříˇz a ne zpodobení zmrtvýchvstání, není zřejmě dáno jen tím, ˇze událost vzkříšení a vzkříšený Jeˇzíš by byli obtíˇznějším tématem k výtvarnému zpodobení. I kříˇze na stěně chrámů a na stěnách našich domácností nás vybízejí: ted jdi a svým životem dopověz ten příběh! Posledním zastavením kříˇzové cesty je obraz uloˇzení do hrobu, avšak ta rozjímavá cesta má pokračovat naší další ˇzivotní cestou. Je nám řečeno: Ted ty jsi byl vybrán za svědka Vzkříšení ty máš dosvědčit, jakým způsobem je Jeˇzíš v tomto světě a v této době ˇzivý! 169 Je-li podle Pavla víra v Jeˇzíšovo zmrtvýchvstání podmínkou naší spásy, pak tato víra musí být zřejmě něčím mnohem víc neˇz naším přesvědčením, ˇze se to kdysi stalo naše názory, domněnky, teorie, s nimiˇz souhlasíme, a poznatky, které nosíme v hlavě, nás přece nemohou spasit. 173 Kdyˇz Máří Magdaléna uslyšela své jméno z úst toho, kterého měla za zahradníka, kdyˇz Pavel na cestě do Damašku uslyšel otázku Šavle, proč mne pronásleduješ? a kdyˇz Augustin na zahradě zaslechl popěvek Tole, lege!, pak to nebylo jen jednoduše někdy po Vzkříšení, nýbrˇz síla a skutečnost Vzkříšení byla v těchto událostech, i tam se Vzkříšení dělo, tam je tito lidé mohli zakusit jako neskončenou, ˇzivou událost. I my budeme mít účast na jeho vzkříšení (Řím 6, 6). 174 Řada významných teologů hájí teorii o creatio continua, stále pokračujícím stvoření; nemohli bychom podobně mluvit o ressurectio continua, trvale pokračujícím Vzkříšení?

10 Tomáš Halík: Vzdáleným nablízku Augustin (...) Modlit se znamená zavřít oči a uvědomit si, že Bůh ted tvoří svět. 175 Čas lidského ˇzivota není jako čas věcí, není to pouze chronos čas plynoucí jednosměrně jako voda v řece, čas hodinek a kalendářů. Je to také kairos čas příleˇzitosti, naˇzraly čas, čas k něčemu. 175 Martin Heidegger Technika překonala všechny vzdálenosti, avšak nevytvořila ˇzádnou blízkost. 180 Osnovatelé útoku z 11. září potřebovali mnohem víc neˇz sama mrtvá těla televizní obrazy řítících se mrakodrapů, které oběhnou okamˇzitě celý svět. V těchto obrazech, nikoliv ve výbušninách, je hlavní síla a moc terorismu; chemické výbušniny jsou jen nezbytný přípravný prostředek hlavní zbraní jsou výbušné obrazy. Emoce, které tyto obrazy budí, jsou hlavním cílem teroristů; zabití jsou jen vedlejším produktem. Teroristům přece nejde o tyto lidi a jejich smrt, nýbrˇz o psychologický efekt, který jejich smrt vyvolá prostřednictvím mediálních obrazů; bez těchto obrazů by atentáty samy byly marginální, lokální záležitostí. Válek a vyvražd ování ohromného množství lidí bylo v dějinách bezpočet v tomto kontextu je, jakkoliv to může znít cynicky, 11. září naprosto okrajovým fenoménem avšak triumfem násilí je to, že se může takto učinit viditelným, virtuálně vstoupit do každé domácnosti miliard lidí na všech kontinentech a šířit to, oč jde: strach. 181 Média jsou a i toto je jedna z podstatných náboženských úloh arbitry pravdy: většina lidí má nějakou událost za pravdivou, protoˇze ji viděla na vlastní oči na televizní obrazovce, a za důleˇzitou, protoˇze byla na předním místě zpravodajství či na titulní stránce novin. Postupně se notorický televizní divák učí nahrazovat vlastní oči stále víc očima kamery, a to do té míry, že i jeho bezprostřední vnímání věcí je pak už natolik bezděčně ovlivněno a strukturováno optikou kamer (a implicitní ideologií producentů masmédií), že už není schopen se dívat vlastníma očima a myslet vlastním mozkem, hodnotit vlastním svědomím (a tyto orgány jeho humanity a s nimi jeho individualita a osobní identita postupně ochabují a odumírají). 218 Vidím-li svůj hřích, neměl bych se nechat uhranout a zdrtit tímto pohledem, nýbrˇz se spíše obrátit ke zdroji světla, které mi vůbec umoˇznilo ho vidět a přiznat si ho. Obracet se stále zpět by mohlo vést k tomu, ˇze nás potká osud Lotovy ˇzeny ˇze bychom se stali spíše solnými sloupy neˇz solí země. 223 (...) Otec Tischner [říkával], že nepoznal ještě nikoho, kdo by odpadl od víry v důsledku toho, že přečetl Marxův Kapitál, zato ˇze zná mnoho těch, kteří odpadli od víry v důsledku hloupých kázání svého faráře. 228 Nietzsche byl celým svým ˇzivotem i dílem Quijotem, rytířem smutné postavy. I kdyˇz se nemusíme shodnout s odpověd mi, které dobyl při své tak podivně skončivší výpravě, přece nesmíme přeslechnout alespoň otázky, které ho k ní přiměly. Ztroskotal-li někdo na odpovědích, tím dobrodruˇznější výzvou jsou přece otázky, které nám zanechal! Kdyˇz slyším, jak se mnozí křest ané příliš rychle vyrovnávají s Nietzschem, jak jeho radikální kritiku křest anství příliš rychle vysvětlují jeho šílenstvím, a někdy dokonce jeho šílenství Božím trestem, říkám si: Mluví z nich Sancho Panza ten, který bez Quijota je jen přízemní t ulpas. 230 Jeden z otců psychologie náboˇzenství, americký filozof William James, rozeznával dva typy lidí sick soul (nemocné duše) a healthy-minded people (lidi zdravé mysli) a ukazoval, ˇze oba tyto lidské typy mají rozdílnou cestu k Bohu: ti zdraví skrze vděčnost za harmonii světa, ti druzí zpravidla skrze krizi, která jim skýtá příleˇzitost k novému zrození. 242 Jednomu mladému muˇzi, který se dlouhá léta nemohl rozhodnout, zda v Boha vlastně věří, nebo ne (...), a věří-li v něj, zda v něho věří dostatečně, jsem jednoho večera kdyˇz uˇz i já jsem byl předlouhými diskusemi s ním pořádně unaven řekl: Víš, ono není tak strašně důleˇzité, abys měl jistotu, ˇze věříš v Boha; ba není ani to úplně nejdůleˇzitější, zda ty v něho věříš. Podstatné je, ˇze Bůh věří v tebe.

11 Tomáš Halík: Vzdáleným nablízku Víra není výkon, víra je spolehnutí; ve víře nemáme brát tak příliš váˇzně sebe a stupně svého poznání a formy svých přesvědčení, nýbrˇz máme brát velmi váˇzně Boha. I v náboˇzenském hledání můˇze dojít k osudovému zabloudění, je-li člověk tak zaujat vášní svého hledání, ˇze přehlédne tu rozhodující skutečnost, ˇze totiˇz Bůh předem hledá jeho. Stano Krajči, typeset by LATEX

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života Úrovně identity Poznámky k psychologii duchovního života Základní předpoklad: každá lidská bytost má potřebu mít pozitivní sebepojetí (identitu) není-li pocit inferiority vztahové komplikace I. úroveň

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní ÚVOD V lidském životě existují okamžiky kontemplace. Během nich zazáří něco, nač člověk vlastně celou dobu čekal. Dávají tušit, že život nám může nabídnout víc než to, co prožíváme v šedé každodennosti.

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí METAETIKA etika o etice 1 Zdroje mravního vědění Hledáme, jakou povahu má naše mluvení a uvažování o etice. Co je etika ve své podstatě. Jaký

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Divadlo pro anděly. Život jako náboˇzenský experiment. Nakladatelství Lidové noviny, 2010

Divadlo pro anděly. Život jako náboˇzenský experiment. Nakladatelství Lidové noviny, 2010 Tomáš Halík: Divadlo pro anděly 1 Tomáš Halík Divadlo pro anděly Život jako náboˇzenský experiment Nakladatelství Lidové noviny, 2010 10 Pravda se ráda skrývá. 10 Pravda je kniha, kterou nikdo z nás ještě

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

vše dobře dopadne ; naproti tomu naděje je síla vytrvat i v situaci,

vše dobře dopadne ; naproti tomu naděje je síla vytrvat i v situaci, Tomáš Halík: Stromu zbývá naděje 1 Tomáš Halík Stromu zbývá naděje Krize jako šance Nakladatelství Lidové noviny, 2009 7 Pascal: Myšlenky Je dostatek světla pro ty, kdo si z celé duše přejí Boha spatřit,

Více

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou TRITON Psychologická setkávání Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2006

Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2006 Tomáš Halík: Prolínání světů 1 Tomáš Halík Prolínání světů Ze ˇzivota světových náboˇzenství Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2006 5 Kdysi se jednoho rabína ptali jeho ˇzáci: Proč Bůh strpí ateismus?

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

k a p i t O l a 1 Záhada existence

k a p i t O l a 1 Záhada existence Kapitola 1 Záhada existence Všichni existujeme jen krátkou chvíli a během ní prozkoumáme jen malou část celého vesmíru. Ale lidé jsou zvídavý druh. Žasneme a hledáme odpovědi. Žijíce v tomto obrovském

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Frommův Strach ze svobody je stále aktuální

Frommův Strach ze svobody je stále aktuální Tisková zpráva Praha, 24. dubna 2014 Frommův Strach ze svobody je stále aktuální Strach ze svobody patří k nejznámějším dílům Ericha Fromma, který je napsal v roce 1941 během exilového pobytu ve Spojených

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT (O).. A BÁLI JSTE SE ZEPTAT

CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT (O).. A BÁLI JSTE SE ZEPTAT Mgr. Helena Pěnkavová SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary, Poděbradská 2 Pedagogicko-psychologické poradenství K. Vary http://helena-penkavova.webnode.cz/ CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT (O).. A BÁLI JSTE SE ZEPTAT PAMĚTI, ZDRŽ

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství Symbol Učení ducha: Člověk Člověk a lidství FIGU 1998 německy, 2011 česky Některá práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, je toto dílo licencováno dle: www.figu.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ch/ Nekomerční

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM. Příběh manželství ohroženého pornografií

Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM. Příběh manželství ohroženého pornografií Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM Příběh manželství ohroženého pornografií 1 IDEÁLNÍ PÁR Snad to nebude znít příliš rouhavě, napíšeme-li, že náš vztah se od prvních okamžiků jevil jako Bohem požehnaný.

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

VÁCLAV HAVEL NENÁPADNÝ VIZIONÁŘ

VÁCLAV HAVEL NENÁPADNÝ VIZIONÁŘ aktivita VÁCLAV HAVEL NENÁPADNÝ VIZIONÁŘ ANOTACE: Aktivita vede žáky k propojení informací o osobnosti Václava Havla. Žáci si prostřednictvím různých úkolů utváří povědomí o jeho nástupu do prezidentské

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. V jakém vztahu je ke mně syn sestry mého otce? a) tchán b) bratr c) bratranec d) strýc 2. Od kolika let má občan ČR volební právo?. 3. Svátek Tří králů se slaví: a) 6.1. b) 6.2. c) 1.1. d) 25.12. 4.

Více

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem - právo a morálka, funkce práva, hierarchie práva námět na domácí přípravu nebo práci s internetem - křesťanské desatero,

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 1

Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 1 Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 1 Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 4 Ivan Nový, Sylvia Schroll-Machl, 2007 Cover design Petr Foltera, 2007 Všechna práva vyhrazena

Více

NESMRTELNOST V KRISTU

NESMRTELNOST V KRISTU NESMRTELNOST V KRISTU I. Náčrt Krátká osnova: 1. Podstata člověka (Gn 2,7; Ez 18,4) 2. Podstata smrti (Ž 146,4; Kaz 9,5; 12,7; J 11,11; 1 Tm 6,16) 3. Kdy člověk dostane nesmrtelnost? (J 5,28.29; 1 Te 4,16.17;

Více

Otázka: Religionistika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): NN

Otázka: Religionistika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): NN Otázka: Religionistika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): NN Oddělila se od filozofie ve 20. Stol. Nyní je samostatnou disciplínou = NAUKA O NÁBOŽENSTVÍCH (více, všechny) Říká, kde se tu vzalo

Více

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den O světle a pravdě a kontextu Probuď se spáči a vstaň z mrtvých a zazáří na tebe Kristus. Efezanům 5:14 1: Rozbor Přísloví 4:18 Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více,

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Jan Jandourek: Pohanokřest anské meditace 1

Jan Jandourek: Pohanokřest anské meditace 1 Jan Jandourek: Pohanokřest anské meditace 1 Jan Jandourek Pohanokřest anské meditace Sít, 1995 10 Písmo samo zná rozpornost jevů, se kterými se člověk setkává. Bible klade rozporné texty klidně vedle sebe,

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

Test Enneagramového typu

Test Enneagramového typu Test Enneagramového typu Pokud možno odpovědi směřuj k realitě, ne k představě o sobě. Tento test není směřován na "vítězství", je směřován na poznání sám sebe. Pokud ve svém životě, pracuješ sám se sebou

Více

Nová náboženská hnutí

Nová náboženská hnutí Nová náboženská hnutí 2011 Nová náboženská hnutí předběžný rozvrh přednášek Úvod do kursu. Nové náboženské hnutí. Příklad mormonů. 7. 10. Napětí mezi novým náboženským hnutím a společností. Příklad mormonů.

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

domých i nevědomých strachů. Strach je něčím, co lze pozorovat a vyřešit, poněvadž kořenem strachu nikoliv různými větvemi a listy tohoto stromu je

domých i nevědomých strachů. Strach je něčím, co lze pozorovat a vyřešit, poněvadž kořenem strachu nikoliv různými větvemi a listy tohoto stromu je 36 MIMO MìøíTKA Myslím si, že mohu vyřešit své problémy. Nepotřebuji žádnou pomoc. Mám energii na to, abych to udělal. Kromě toho však přicházím přijímat a pokud se vám toto slovo nelíbí sdílet pro člověka

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?...

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?... OBSAH Úvodní slovo pana profesora Luboše Kropáčka.. 16 Úvod 000 18... 21 1 Odkud se vzal vesmír?... 22 1.1 Úvod - Kde a kdy?... 22 1.2 Neustálé rozpínání - Jak a kdo?... 24 1.3 Hodiny a jejich výrobce...

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Ježíš Kristus Téma: Cíl: Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Ježíš Kristus uprostřed světa Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Meditace a aktivity vedoucí k nalezení a pochopení

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více