Nakladatelství Lidové noviny, Adel Bestavros. trpělivost s Bohem je víra. Bůh je mrtev.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nakladatelství Lidové noviny, 2007. 7 Adel Bestavros. trpělivost s Bohem je víra. Bůh je mrtev."

Transkript

1 Tomáš Halík: Vzdáleným nablízku 1 7 Adel Bestavros Trpělivost s druhými je láska, trpělivost se sebou samým je naděje, trpělivost s Bohem je víra. Tomáš Halík Vzdáleným nablízku Vášeň a trpělivost v setkání víry s nevírou Nakladatelství Lidové noviny, S ateisty souhlasím v mnohém, často téměř ve všem kromě jejich víry, že neexistuje Bůh. Na dnešním pestrém a hlučném veletrhu náboˇzenského zboˇzí si se svou křest anskou vírou občas připadám bliˇzší skeptikům a ateistickým či agnostickým kritikům náboˇzenství neˇz mnohému z toho, co je tam tak vtíravě nabízeno. S ateisty určitého druhu jsem schopen spoluproˇzít jejich pocit Boˇzí nepřítomnosti ve světě. Povaˇzuji však jejich výklad tohoto pocitu za příliš unáhlený za projev netrpělivosti. Také na mne často doléhá Boˇzí mlčení a tíha Boˇzí vzdálenosti. Vím, ˇze ambivalentní charakter světa a mnoˇzství paradoxů ˇzivota umoˇzňuje vysvětlovat Boˇzí skrytost také větami ˇzádný Bůh neexistuje či Bůh je mrtev. Vím však ještě o jiné interpretaci, ještě o jiném možném postoji k nepřítomnému Bohu. Znám tři (navzájem hluboce spojené) způsoby trpělivosti tváří v tvář Boží nepřítomnosti: Jmenují se víra, naděje a láska. Ano, hlavní rozdíl mezi vírou a ateismem vidím v trpělivosti. Ateismus a náboˇzenský fundamentalismus a entusiasmus příliš lehké víry se sobě vzájemně nápadně podobají tím, jak rychle dokáˇzou být hotovi s tajemstvím, kterému říkáme Bůh, a právě proto jsou pro mne všechny tři tyto pozice stejnou měrou nepřijatelné. S tajemstvím člověk nesmí být nikdy hotov. Tajemství na rozdíl od problému nelze dobýt; je třeba trpělivě prodlévat na jeho prahu a setrvávat v něm. Nosit ho jak je psáno v evangeliu o Ježíšově matce uvnitř, v srdci; nechat ho tam zrát a (skrze něj nechat zrát sebe samotné. 10 Kdyby znamení Boˇzí přítomnosti leˇzela tak banálně dosaˇzitelná na povrchu světa, jak se domnívají někteří náboˇzenští nadšenci, víry by nebylo zapotřebí. 10 (...) K zrání ve víře patří také přijetí a přetrpění chvil a někdy dlouhých údobí, kdy se Bůh zdá být daleko, kdy zůstává skrytý. To, co je zřejmé a prokazatelné, přece nevyˇzaduje víru; víru nepotřebujeme ve světle neotřesitelných jistot, dostupných silám našeho rozumu, představivosti či smyslové zkušenosti. Víra je tu právě pro chvíle šerosvitu, mnohoznačnosti ˇzivota a světa a také pro noc a zimu Boˇzího mlčení. A jejím posláním není utišit naši ˇzízeň po jistotě a bezpečí, nýbrˇz naučit nás žít s tajemstvím. 11 Víra, naděje a láska jsou tři aspekty naší trpělivostí vůči Bohu; jsou to tři způsoby, jak se vyrovnat se zkušeností Boˇzí skrytosti. Nabízejí zcela odlišnou cestu, neˇz jsou jak ateismus, tak laciné věření. Jsou však oproti těmto dvěma často nabízeným zkratkám opravdu dlouhou cestou. Tato cesta podobně jako exodus Izraele, jenˇz je jejím nejvýstiˇznějším biblickým předobrazem vede také pouští a temnotou. Ano, občas se tam cesta také ztrácí k této pouti patří neustálé hledání a také občasné bloudění; někdy musíme sestoupit hodně hluboko do propasti, do údolí stínů, abychom ji znovu nalezli. Kdyby však tudy nevedla, nebyla by cestou k Bohu Bůh nebydlí na povrchu. 14 Neříkám ateistům, ˇze nemají pravdu, nýbrˇz ˇze nemají trpělivost; tvrdím, ˇze jejich pravda je nedopovězená pravda. 15 postmoderní filozof Slavoj Žiˇzek: The Fragile Absolute

2 Tomáš Halík: Vzdáleným nablízku 2 Autentické dědictví křest anství je příliš cenné na to, abychom ho ponechali v rukou fundamentalistických podivínů. 22 (...) Od sametové evoluce uplynulo uˇz několik let, první vlny euforie a opojný proˇzitek závrati z nově otevřených prostor byly pryč, počáteční iluze vyvanuly a ve veřejném ˇzivotě se objevovaly mnohé, dosud netušené problémy a komplikace. Do společnosti se pomalu vkrádalo cosi, co psychiatři nazývají agorafobie úzkost z volného prostranství, doslova: strach z trhu. Na trhu zboˇzí i idejí bylo náhle k dostání téměř vše, nade vše pomyšlení ale mnoho lidí bylo právě tou pestrostí nabídek a nutností mezi nimi volit zmateno a znejistěno. Některé z té nečekaně oslnivé záplavy barev rozbolela hlava a chvílemi se jim dokonce zastesklo po černobílém ve skutečnosti však nudně, únavně šedivém světě včerejška. 22 Když Kristovi učedníci po pádu komunismu vyšli po dlouhé době svobodně na veřejnost, vnímali všude kolem množství lidí, kteří jim tenkrát tleskali, a snad i ty nemnohé, kteří jim dosud hrozili pěstí. Nevšimli si však, že stromy okolo byly plné Zacheů. Těch, kteří se nechtěli či nemohli vmísit do zástupu starých či zbrusu nových věřících, kteří však nebyli lhostejní ani nepřátelští. Tito Zacheové byli hledající a zvědaví, avšak zároveň si chtěli zachovat odstup a nadhled; ta zvláštní směsice tázání a očekávání, zájmu i plachosti, někdy snad i pocitů viny a jakési nepatřičnosti je drˇzela ve skrytu fíkového listí. 24 Zacheus se můˇze jevit jako nenapravitelný individualista, nezařaditelný tam, kde se lidé ochotně šikují do nadšených či rozhněvaných zástupů, instinktivně hledá své ukryté místečko ve větvích fíkovníku. Nedělá to z pýchy, jak by se mohlo zdát, vˇzdyt dobře ví o své malé postavě a velkých slabostech, o svých dluzích vůči absolutním poˇzadavkům a výzvám. Své soukromí, odstup a nadhled je schopen a ochoten opustit jen tehdy, je-li osloven jménem pak se můˇze stát, ˇze náhle přijme i ony absolutní výzvy a změní svůj ˇzivot. Oslovit Zachea však můˇze jen ten, komu není tento člověk, ukrytý ve větvích fíkovníku, cizí a neznámý; ten, kdo jím nepohrdá a komu není lhostejný; ten, komu není vzdálené ani to, co se odehrává v jeho mysli a srdci. Zacheů mezi námi není málo osud našeho světa, církve i společnosti, závisí moˇzná víc, neˇz jsme ochotni si připustit, také na tom, budou-li tito Zacheové získáni, či nikoliv. 25 Lidé si často vykládají onu distanci, kterou Zacheové zaujali, jako projev jejich nadřazenosti, ale v tom se patrně mýlí tak jednoduché to není. Mám-li hovořit z vlastní zkušenosti, tak tu jde spíše o jakýsi ostych. U některých z nich dokonce jejich nechut k zástupům a jejich heslům a praporům pramení také z tušení, ˇze pravda je příliš křehká, neˇz aby se mohla skandovat na ulicích. 26 Oslovit Zachea může jen ten, kdo zná jeho jméno zná jeho tajemství. Ten, komu tento lidský typ není cizí, kdo se dovede vcítit do spletitých důvodů jeho plachosti. K Zacheům dnešní doby se může patrně opravdově přiblížit jen ten, kdo sám byl a do jisté míry stále je Zacheem. Lidé, kteří se cítí nejlépe uvnitř jásajícího zástupu, Zacheovi asi těžko porozumějí. 26 Jednou jsem viděl na stěně stanice praˇzského metra nápis: Jeˇzíš je odpověd!, který tam zřejmě napsal někdo, kdo se právě vracel z nějakého nadšením sálajícího evangelikálního shromáˇzdění. Avšak někdo další k tomuto prohlášení případně připsal: Ale jaká byla otázka?. Připomnělo mi to výrok filozofa Erica Voegelina, že největším problémem dnešních křest anů není to, že by neznali správné odpovědi, nýbrž to, že zapomněli otázky, které byly kladeny a k nimž tyto odpovědi směřovaly. 26 Odpovědi bez otázek bez těch, které je původně vyprovokovaly, ale i bez těch dalších, které následně vzbuzují každé odpovědi jsou jako stromy bez kořenů. Kolikrát však jsou nám křest anské pravdy předkládány jako pokácené, už neživé stromy, v nichˇz uˇz nemohou hnízdit ˇzádní ptáci! (Mladý profesor Joseph Ratzinger jednou k Jeˇzíšovu podobenství o království Boˇzím jako stromu, v jehoˇz koruně hnízdí ptáci, poznamenal a nevím, nakolik by to dnes podepsal papeˇzským perem a opatřil rybářskou pečetí, ˇze se církev začíná nebezpečně podobat stromu s mnoha uschlými větvemi, na něˇz často usedají poněkud divní ptáci.) 27 Teprve setkání otázek a odpovědí vrací našim výrokům skutečný smysl a dynamiku ˇzivota: pravda se děje v dialogu. Odpovědi bývají v pokušení ukončit proces našeho hledání, jako kdyby předmětem rozhovoru byl problém a ten

3 Tomáš Halík: Vzdáleným nablízku 3 byl už vyřešen. Ale s další otázkou znovu prosvítá nevyčerpaná hloubka tajemství. Opakujme stále znova: ve víře nejde o problémy, nýbrž o tajemství, a proto nesmíme nikdy sejít z cesty hledání a tázání. Ano, naše cesta za Zacheem znamená často cestu od problémů k tajemství, od zdánlivě konečných odpovědí zpátky k otázkám. 27 Těch, kteří prohlašují, ˇze uˇz jsou v cíli, a nabízejí hotové, často však laciné odpovědi, je nadbytek bohuˇzel i mezi těmi, kteří se zaklínají Jeˇzíšovým jménem. 29 Kněz se nesmí stát agitátorem, propagátorem, člověkem jednoduchých hesel a šikovné manipulace s druhými; jeho úlohou je druhé spíše trpělivě a s velkým respektem ke kaˇzdému z nich doprovázet, zasvěcovat, uvádět do bran tajemství, neˇz je získávat stylem, jímˇz politici či obchodníci upoutávají zájem o své nejčerstvější zboˇzí. 29 (...) Náš jazyk je ovocem smýšlení našeho srdce. Není-li naše řeč jen prázdným tlacháním, bezduchou produkcí frází, pak uˇz sama je činem, jenˇz můˇze způsobit mnoho dobrého i zlého. 30 Vzpomínám, jak jsem poprvé sledoval megashow evangelikálních kazatelů v americké televizi a dlouho doufal, ˇze je to jen humorná scénka, v níˇz komici karikují náboˇzenství; nechtěl jsem věřit, ˇze si někdo opravdu váˇzně myslí, ˇze je moˇzné s takovou vulgární samozřejmostí mluvit o Bohu, propagovat evangelium jako nějakou spolehlivě fungující značku automobilu. Duchovní radost tam byla zaměněna za její lacinou náhraˇzku, zábavnost kýč podle vkusu nemyslících konzumentů masového průmyslu zábavy dneška. Je opravdu smutné pozorovat, jak z těch, kteří měli být proroky, se stávají trapní klauni. 37 Ti na okraji uˇz jsou v centru, protoˇze Jeˇzíš s nimi seděl za jedním stolem a přijal je do srdce. Jeho srdce je ovšem moˇzná skrytější, než by se nám mohlo zdát z některých zbožných obrázků. (...) A což nejsou jeho pokladem právě všichni ti lidé na okraji včetně oněch pochybujících a hledajících? 41 Paul Tillich tvrdil, že hlavní dělicí linie neběží mezi těmi, kteří se považují za věřící, a těmi, kteří se považují za nevěřící, nýbrž mezi těmi, které Bůh zanechává lhostejnými at už jsou to lhostejní ateisté či konvenční křest ané, a mezi těmi, jichž se otázka po Bohu existenciálně dotýká: at už jsou to vášniví hledači Boha mezi věřícími (například mystikové), anebo lidé zápasící s Bohem (jako Nietsche), či lidé, kteří žízní po víře, ale nemohou spočinout v žádné podobě náboˇzenství, s níˇz se dosud setkali, případně zápasí stále se svými pochybnostmi. 42 Budeme-li rozumět těm, kteří jsou vystaveni Boˇzímu mlčení, skrytosti, vzdálenosti ano i těm, které tato zkušenost dovedla k odmítání náboˇzenství, můˇze nás to dovést k zralejší podobě víry, neˇz je naivní a vulgární teismus, který právem provokoval a provokuje ateistickou kritiku. 43 (...) Tzv. negativní teologie (či apofatická teologie) (...) tvrdí, ˇze k Bohu se nejjistěji dostaneme cestou negování, popírání všech pozitivních výpovědí o něm, protoˇze Bůh natolik přesahuje moˇznosti našich úvah, představ a jazyka, ˇze o něm můˇzeme nanejvýše říci to, co není; pokusit se vyslovit to, co je, můˇze vést k vytváření bůˇzků. Proto jsou tato mystická teologie a některé druhy ateismu tak dobře kompatibilní. Proto můˇzeme ukázat, ˇze určitý způsob popírání Boha k Bohu, všepřesahujícímu tajemství, nakonec spíše přibliˇzuje, neˇz od něj vzdaluje. 45 průkopník mezináboˇzenského dialogu Thomas Merton Co se od nás dnes chce, není ani tak mluvit o Kristu, nýbrˇz nechat ho ˇzít v nás, aby ho lidé mohli najít tím, ˇze budou cítit, jak v nás žije. 49 (...) Při mé lásce k paradoxům mi občasné zjištění, ˇze člověk přijde nezávisle na něco, co někdo moudrý vymyslel před ním, poskytuje dokonale paradoxní směs uspokojení a frustrace, hrdosti a pokoření zároveň. 60 Je ateismus hřích? Ano ovšem spíše ve smyslu dluhu (jak naznačuje výraz pro vinu jakoˇzto dluh v některých jazycích, latinské debitum či německé Schuld) je to nedodělaná práce, nedořešený úkol, nedostavěná stavba. Je to

4 Tomáš Halík: Vzdáleným nablízku 4 nedovařený, a proto ještě nestravitelný pokrm, k němuž je třeba ještě dodat špetku soli víry. Ateismus je užitečná antitéze k naivnímu, vulgárnímu náboženství ale je třeba jít dál, k syntéze, k zralé víře. Zralá víra zná výdech i nádech, noc i den ateismus je jen fragment. 72 Bůh určitě není tak, jak jsme my, jak jsou věci, jak je svět. Právě tato jeho radikální odlišnost od způsobu bytí světa a nás ve světě dává prostor pro existenci ateismu a agnosticismu ale také víře. Kdyby Bůh byl banálně po ruce, pak by byla zbytečná všechna vášeň víry, všechna odvaha lidské naděje říci ano tváří v tvář Nedohlédnutelnému, vyslovit toto ano tváří v tváří všemu, co nám sugeruje rezignující ne, či nanejvýš pochybovačné snad. Právě proto je na tomto světě nikdy neskončený zápas víry a nevíry tak dramatický a tak zajímavý. 73 Bible je kniha paradoxů téměř kaˇzdé tvrzení vyvaˇzuje nějakým jiným, skutečně či zdánlivě opačným, abychom se líně neusadili na povrchu věcí, v bahnité mělčině příliš laciných jistot. 73 Bůh stvořil člověka k svému obrazu a podobenství, čteme na první stránce Písma. Jsou si tedy nějakým způsobem podobni. Přeˇzeneme-li tuto pravdu, upadneme do primitivních antropomorfních představ o Bohu a od nich pak uˇz není daleko k opačným tvrzením ateistů: člověk stvořil Boha podle svého obrazu! 73 (...) Obrazem Boˇzím (...) není nějaký abstraktní, ideální člověk, člověk vymalovaný v učebnicích anatomie či morálky, idea člověka, lidská přirozenost existující ve fantazii teologů, nikoliv však reálně ve světě a dějinách. Kaˇzdý člověk já i ty, Zacheus včerejška i dneška je obrazem Boˇzím; Boží nekonečnost se může zobrazit jen u nekonečné pluralitě lidského světa. Kaˇzdý z těchto portrétů Boˇzích je úplně jiný ale kaˇzdý je signovaný autorem, kaˇzdý je autentický, kaˇzdý je pravdivý! Nakolik si zachováme Bohem vtištěnou a uloˇzenou originalitu nestaneme se kopií druhých, falzem, vypovídá kaˇzdý z nás právě svou nezaměnitelnou jedinečností něco nového a pravdivého o Bohu a jeho nevyčerpatelném tajemství. A tak se přímo vnucuje otázka: Zacheus a uˇz jsme jistě pochopili: náš obraz, ne-li nás všech, tedy alespoň nás mnohých, ten skrytý, a přece vyhlíˇzející člověk, není také on nějakým způsobem zrcadlem, podobenstvím, obrazem Boha totiˇz Boha skrytého, a přece vyhlížejícího? 75 současný francouzský teolog Joseph Moingt Bůh neexistuje pro nás, v naší řeči, v našem světě nijak jinak než tím, že ho necháváme existovat jako našeho Boha. Avšak on existuje pro sebe sama a my máme k němu, k tomu, jak on je sám v sobě, přístup jen v té míře, v jaké jsme připraveni vzdát se snah dělat z něho našeho Boha, naše vlastnictví, Boha podle našeho obrazu, přechovávače naší minulosti, který je pro nás důležitý k potvrzení naší společenské identity, v té míře, v níž ho necháváme být jiným a existovat pro jiné. 76 Joseph Moingt Tato doba vyprázdnění, tato doba výměny s cizími, můˇze být dobou bez Boha, ale tento čas nepřítomnosti je nutný, abychom Bohu umoˇznili, aby se nám dal takový, jaký je. Musíme ho nechat přijít v jeho novosti, i kdyˇz pak třeba nebudeme schopni v tom, který k nám přichází odjinud, poznat Boha našich otců. 76 (...) Pavel nám představil křest anství jako víru schopnou odloučit se od své minulosti, zbavit se starých zvyků a jistot, odmítnout partikularitu a jít k druhým. Pavel nám představil křest anství nikoliv jako aspekt nějaké ortodoxie či ortopraxe, nýbrž jako novou politeia nový způsob komunikace mezi lidmi a mezi společenstvími. Pavlovo vyjití z hranic Izraele a vykročení k národům (pohanům) by mělo být paradigmatem pro celé dějiny církve. To je ono specificky křest anské! Církev má podobně stále vycházet i ze své křest anské minulosti, umět mnohá dědictví nechat statečně za sebou. To byl a je její úkol. Při pohledu do dějin však vidíme něco jiného: Církev se brzy stáhla do nového, svého vlastního partikularismu, představa nového Izraele nevedla k odvaze být stále lidem na cestě, odvážně překračujícím všechny hranice. Stali jsme se spíš druhým Izraelem, dalším partikulárním společenstvím vedle Izraele, neˇz skutečně novým Izraelem, který by navázal na dynamický aspekt víry vyvoleného národa, na Abrahamovo vyjití ze své vlasti i na exodus, vyjití z Egypta, ale zejména na Pavlovo vyjití z hranic mojˇzíšského Zákona, z hranic ˇzidovství ke všem bez rozdílu. Církev spíš vytvořila novou partikulární jednotku mezi jinými, začala si střeˇzit

5 Tomáš Halík: Vzdáleným nablízku 5 své hranice a z víry udělala dědictví otců, předávaný majetek. Helenizace křest anství, která mladé církvi kdysi umožnila vykročit z příliš úzkého kontextu jednoho národa do mnohem širšího kulturního kontextu tehdejšího světa, vedla podle Moingta později paradoxně k nové judaizaci křest anství, opět k fixaci na jeden jazyk. Církev by však měla svatodušně hovořit všemi jazyky a nepředpokládat předem, ˇze naše křest anství je jazyk, jímˇz Bůh hovoří ke všem a jemuˇz jsou všichni povinni rozumět. My se musíme snaˇzit rozumět těm druhým, a jen tak a poté se můˇzeme snaˇzit srozumitelně oslovit druhé. 79 Vyznáváme-li Boha Abrahamova (...), pak mu prokážeme věrnost nikoliv tím, že se přimkneme k určité tradici minulosti, nýbrˇz tím, ˇze budeme jako Abraham vycházet do nových prostorů. 81 mistr Eckhart (...) Oko, jímˇz se my díváme na Boha, a oko, jímˇz se Bůh dívá na nás, je totéž oko. 82 Aggiornamento zdnešnění, ono stále citované oblíbené slovo Jana XXIII., neznamená a nemělo znamenat povrchní modernizaci ve smyslu přizpůsobení se duchu tohoto světa, před nímˇz právem varuje Písmo. Aggiornamento znamená v italštině prostě aktualizaci jako kdyˇz prověřujeme po deseti letech seznam pozvaných na svou narozeninovou oslavu a vidíme, ˇze některá jména musíme vyškrtnout a jiná přidat: ten uˇz zemřel, ten se odstěhoval, s tímhle jsem se pohádal, ale tenhle zajímavý pár, s nímˇz jsem se seznámil loni o dovolené, tady dosud chybí. Aggiornamento koncilu tedy mělo znamenat revizi témat, na něˇz by církev měla klást důraz, a inventarizaci prostředků, které má k tomu k dispozici. 84 Některé ztráty učí nás Jeˇzíš jsou ziskem. Mnohé krize říkal C. G. Jung jsou šancí. 90 (...) Vítězství, které je spojeno s násilným potlačením protivníka a jeho kultury, bývá často vítězstvím Pyrrhovým. Co je potlačené a vytěsněné, co není zpracované a integrované, to se často v různých podobách vrací. V oblasti individuálního ˇzivota nás o tom přesvědčil Sigmund Freud a o podobném mechanismu v zápasu kultur ledacos naznačil jeho nonkonformní ˇzák Carl Gustav Jung. 90 V konfrontaci s antickým pohanstvím církev dokázala na prahu svých dějin převzít, tvořivě zpracovat a integrovat mnohé poklady starého Řecka a Říma a později uměla navázat na mnohé motivy kultury keltské i slovanské; na prahu novověku prokázali jezuitští misionáři velkou vnímavost pro hodnoty kultur Číny a Japonska. 93 jeden znalec ruské literatury při sledování filmu reˇziséra Tarkovského (...) kamkoliv v ruském národě kopneš motykou jen trochu pod povrch, narazíš na náboˇzenství. 95 Myšlenka, ˇze Jeˇzíšova matka je ikonou církve, která byla tak drahá Janu Pavlu II., ani mně není cizí, zvláště jsme-li schopni rozvíjet tuto metaforu v duchu mystiky křest anského Východu a jeho teologie ikony. 95 Církev, chápeme-li ji teologicky a ne pouze sociologicky, mysticky a ne jen byrokraticky, je pro nás tajemství: neznáme především její hranice, nevíme ani, kde začíná a kde končí, kdo do ní patří a kdo ne. Svatý Augustin napsal: Mnozí, kteří si myslí, ˇze jsou uvnitř, jsou vně ale také naopak. Poslední koncil zdůraznil, ˇze církev je svátostí tj. symbolem a zároveň nástrojem jednoty všech lidí a národů v Kristu; jednoty lidstva, která však nemůˇze být plně uskutečněna uvnitř dějin je to eschatologický cíl. Kaˇzdý člověk, skrze tajemství Vtělení, je uˇz nyní nějak spojen s církví uˇz svým lidstvím je totiˇz spojen s lidstvím Kristovým, a tudíˇz má i určitou účast na jeho mystickém těle, církvi. 96 Znalci Cervantesova díla už dávno upozornili na geniální dialektiku jeho slavného románu. Dlouho si myslíme, že pravdu má samozřejmě bodrý realista Sancho, zatímco Quiote je snílek a ubohý potřeštěnec. Ale při pozorném čtení se ukáˇze, ˇze tomu můˇze být také jinak. Jsou věci, které Sancho ze své perspektivy prostě nevidí. Quijote a Sancho jsou zkrátka dvě stránky člověka, dvě různé perspektivy vidění světa; Quijote je pošetilec pouze bez Sancha, zatímco Sancho bez Quijota je přízemní t ulpas.

6 Tomáš Halík: Vzdáleným nablízku 6 97 (...) Pane Silbersteine, jak to přišlo, že vy, tak šarmantní člověk, jste si vzal tak ošklivou ženu? (...) Mladý muži, kdybyste měl moje oči, byla by to také pro vás ta nejkrásnější žena na světě! (...) 98 Literární historik Václav Černý napsal o dobrém vojáku Švejkovi, jedné z archetypických postav české literatury, že je to Sancho Panza bez dona Quijota. V tomto Haškově románu, který za hranicemi proslavil českou literaturu asi víc než kterákoliv jiná kniha, najdeme jeden z nejsarkastičtějších popisů bohoslužby (včetně kázání zcela opilého polního kuráta) ve světové literatuře. Je to mše (a církev) viděná očima Sancho Panzy. Tento pohled má jistě svou autenticitu, a to nejenom proto, ˇze rakouská armáda za první světové války měla jistě víc neˇz jen jednoho opilého kuráta; ostatně celá Evropa té doby nám ve zpětném pohledu připadá opilá aˇz k deliriu tremens. Ve stejné době zrály na opačné straně téže fronty texty polního kuráta Teilharda de Chardin, v nichž popisuje krvavé kataklysma války jako mystickou součást kosmické mše, jako tajemství proměňování světa, z něhož se v bolestech rodí nová jednota lidstva. Kdo měl pravdu? Komu z nich dává náš dnešek za pravdu? Můžeme to rozhodnout vážením počtu opilých kurátů v dnešních válkách na straně jedné a mírou nového vědomí dnešní generace na druhé straně? Spor Quijotů a Sanchů je stále nerozhodnutý a bude zřejmě trvat do konce světa. Anebo ti dva dokáˇzou jít světem spolu a vzájemně se korigovat jako ti dva hrdinové Cervantesova románu? Dokáˇzeme se skrze jejich spor, jejich odlišnost i kompatibilitu zároveň, učit překonávat vlastní pokušení k jednostrannostem? Budeme trpělivější a vnímavější k tajemstvím, která se zároveň ukazují i skrývají v paradoxech uvnitř našeho světa? 102 Biosférou Pravdy je tajemství, nevyčerpatelná hloubka a nezmanipulovatelná výška, její vlastí je eschaton, absolutní budoucnost za horizontem dějin, a její důleˇzitou současnou úlohou je být trvale v opozici vůči našim pokusům absolutizovat některý z našich lidských (perspektivou našich východisek omezených) pohledů, přístupů a názorů. Ani naše víra nemůˇze Pravdu v její eschatologické plnosti strhnout z nebe na zem či vystavět věˇz, která by dosáhla aˇz do nebe; spíše nás učí nadějí a vytrvalostí překonávat pokušení rezignace, skepse i triumfalismu a s otevřeným a pokorným srdcem naslouchat tomu, jak Pravda sama k nám přichází a promlouvá byt promlouvala stále jen v zrcadle a v hádankách a v mnohoznačných znameních času. 103 Ronald Rolheiser Vzdáleni od reálné, v dějinách zakotvené komunity (církve), at jsou její chyby jakékoliv, jsme vystaveni nebezpečí ˇzít bez konfrontace, udělat si z náboˇzenství věc soukromé fantazie, sdílené s několika podobně smýšlejícími jedinci, ale nikdy nebudeme konfrontováni s výzvou, která je pro nás nejpotřebnější. Církve jsou kompromisnické, špinavé a hříšné, ale-stejně jako naše pokrevní rodiny jsou skutečné. V přítomnosti lidí, kteří s námi pravidelně sdílejí život, nemůžeme lhát, hlavně sobě samým, a utíkat před sebou k vznešeným idejím. V komunitě se zjeví pravda a fantazie jsou zapuzeny. 104 (...) Ztráta iluzí o církvi která zpravidla dřív nebo později čeká mnohé nadšené konvertity může být velmi užitečnou, možná dokonce nevyhnutelnou zkouškou zralosti víry, podobně jako musí člověk nejpozději v průběhu dospívání unést ztrátu iluzí o dokonalosti vlastních rodičů. I ve vztahu k rodičům je toto ztroskotání projekcí našich infantilních přání spojeno často s bolestnou krizí a s fází odporu. Avšak člověk by měl dřív či později najít novou, zralejší podobu lásky k rodičům a neměl by z objevu jejich nedokonalostí a slabostí odvodit destruktivní závěr, ˇze zásady, které nám naši rodiče předávali, aniˇz byli schopni jim sami ve všech případech plně dostát, kvůli tomu neplatí a uˇz nás nezavazují. 106 Jeden z podstatných rozdílů mezi církví a sektou je v tom, že sekta a nikoliv církev se omezuje na tvrdé jádro naprosto identifikovaných členů, případně vidí v tomto typu členů ideál. Církve bývají starší, moudřejší, zkušenější a velkorysejší: vědí, ˇze potřebují kromě tvrdého jádra, kostry, i poněkud elastičtější tělo (a ˇze není na závadu, není-li toto tělo přehnanou dietou příliš podvyˇzivené). Navíc v nich bývají lidé, kteří vědí, ˇze pojem jádra a okraje můˇze být v organismu, jako je církev, poněkud relativní; i zde můˇze platit jakási analogie Kristova slova, ˇze poslední budou prvními.

7 Tomáš Halík: Vzdáleným nablízku Když pozoruji některé katolíky, jak by rádi zdisciplinovali pluralitu církve podle své, často velmi svérázné koncepce katolicismu, je mi smutno, že si tito horlivci pro Hospodinův dům vůbec neuvědomují, že jsou vlastně nebezpečnými atentátníky, ohrožujícími jednu z nejvitálnějších funkcí církve, její katolicitu všeobecnost, která by ostatně měla být ideálem všech křest anských církví, modlících se Apoštolské vyznání víry. 107 Bože, jak bych si přál, aby se v církvi uskutečnila vize apoštola Pavla o organismu, v němž všechny údy se navzájem v různosti doplňují a respektují svá odlišná poslání, kde ruka noze či oko uchu neříkají nepotřebuji tě! Jak bych si přál, abychom si konečně se všemi důsledky uvědomili, ˇze tělo Kristovo potřebuje jak oči, hledící progresivně dopředu, tak nohy, stojící na půdě tradice, jak ruku, aktivně zasahující do dění ve světě, tak pozorné, nenahluchlé ucho, tiše, kontemplativně nslouchající na Boˇzím srdci! 112 (...) Stejně jako svoboda bez řádu vˇzdy nakonec ztroskotá, tak i řád nemůˇze ˇzít bez svobody. 115 Tak jako svoboda a řád patří nutně k sobě, tak k sobě patří křest anská víra a dědictví osvícenství, sekulární humanismus a kritický racionalismus právě na jejich kompatibilitě stojí kultura Západu. Jsou to bratři, kteří se musí právě ve své odlišnosti vzájemně doplňovat a korigovat. Víra bez kritických otázek by se změnila v nudnou a neživotnou ideologii, infantilní bigotnost nebo ve fundamentalismus a nebezpečný fanatismus. Avšak sama racionalita bez spirituálních a etických impulzů, vycházejících ze světa víry, by byla podobně jednostranná a nebezpečná, mohla by vyústit v cynický pragmatismus či zahořklou skepsi. 120 Origenes Bůh dopustil nesrovnalosti v Bibli, aby nám ukázal, ˇze se nesmíme spokojit s doslovným výkladem Písma, nýbrˇz abychom vˇzdy hledali jeho hlubší smysl. 121 Mám rád provokativní kritiky náboˇzenství, jako byl Nietzsche, sršící originálními nápady a nutící k novému promýšlení víry; mám rád ty, kteří nám ukazují složitost problémů mezi vírou a nevírou, kteří nedávají svými námitkami víře usnout a pohodlně ztučnět; jsem tomu rád, dožene-li mne někdo až tam, kde mi dojdou všechny mé dosavadní argumenty a musím se sám znovu vyklonit do vzrušující propasti tajemství. 121 Ateismus může být zajímavý a podnětný ve své kritické funkci; stává se neobyčejně nudným a neplodným tam, kde se sám promění v dogmatickou metafyziku, jako se to stalo pozitivistickému materialismu a marxismu. 125 Mnoho lidí si zas dlouho pěstovalo dětinskou představu magického boha, boha laciných útěch a povrchního optimismu, andělíčka stráˇzníčka k našim sluˇzbám, notorického utěšovatele, ˇze vše vˇzdy přece dobře dopadne, bůˇzka, který měl plnit vlastně jedinou úlohu fungovat jako bezchybný vyplňovač našich i nejpošetilejších přání. Takový růˇzový bůˇzek se tudíˇz zákonitě zhroutí v první váˇznější krizi našeho ˇzivota. Řada lidí se po rozchodu s tímto bůˇzkem omylem často s jistou hrdostí objevitelů konečné pravdy o realitě světa prohlašuje za ateisty. Patrně nenašli křest ana, žida či muslima, který by jim pogratuloval k objevu, že Bůh nefunguje, že tato projekce naší infantilní touhy po všemoci (protekcí velkého spojence za kulisami světa) je modla a že jejím skácením se ocitli už v předsíni možného setkání s živým Bohem, Bohem abrahamovsky poutnické víry. 127 I některé pravdy se v nepravý čas stávají nejen trapnými prázdnými frázemi, ale skutečným pohoršením a zraněním. 130 Kdo je můj bližní?, ptali se Ježíše se záměrem, aby stanovil jasné hranice. Je jím pouze řádný Žid, plnící své náboženské povinnosti, anebo snad také hříšník a celník, jako tento Zacheus? Je to jen Žid, anebo snad také někdo z našich neobřezaných sousedů? A Ježíš, jak je jeho zvykem, vypráví příběh podobenství o milosrdném Samaritánovi. A tajenka příběhu, odpověd na položenou otázku, k níž Ježíš sám nakonec vyprovokuje tazatele svou protiotázkou, je tato: Ty sám se učiň bližním. Kdo je tvůj bliˇzní, to není námět pro spekulaci, na to nehledej odpověd u ˇzádného mistra, to určuješ ty sám, svou praxí, svým postojem, jímˇz můˇzeš překročit kaˇzdou hranici. Tím, ˇze překračuješ své sobectví, tím, ˇze jsi lidem blízko zejména v jejich potřebách, tím přetváříš lidi ve své bliˇzní, tím můˇzeš neustále a bez hranic rozšiřovat pole blízkosti.

8 Tomáš Halík: Vzdáleným nablízku (...) Líná víra, která se pohodlně usídlila ve svých zvycích a jistotách, v dědictví otců, v pokladu, který pečlivě zakopala a nehodlá jako nanicovatý a líný správce v Jeˇzíšově podobenství o hřivnách nic riskovat, nic investovat do hry, bojí se o cokoliv přijít. A tak také tato víra tento poklad o nic nerozmnoˇzí, a jak Jeˇzíš varuje, při konečném vyúčtování přijde o všechno bude jí vzato i to, co má. 133 Hledá-li člověk výslovně Boha a přitom prohlašuje, ˇze je ateista, protoˇze ho nenašel v ničem, co mu nabízejí náboˇzenské instituce a doktríny, jak je poznal (a jak se s nimi často zklamaně rozešel), rádi bychom zpochybnili ne jeho hledání, nýbrˇz jeho dosavadní sebeporozumění, jeho sebeoznačení za ateistu. Rádi bychom mu řekli, ˇze je ateistou jen vzhledem k jistému typu náboˇzenství a jeho věřících (a patrně v jejich očích), ˇze je odpůrcem líného náboˇzenství avšak ˇze je (i v odporu vůči této podobě náboˇzenství) spojencem, bliˇzním a bratrem Augustina, Pascala, Kierkegaarda a tisíců dalších, pro něˇz právě víra je cenou neustálého vášnivého hledání Boha, které na této zemi nikdy nemůˇze a nesmí skončit. 135 (...) Fanatismus protináboˇzenské nenávisti můˇze být křečovitým pokusem překřičet nevědomé, před sebou samými skrývané pochybnosti ateistů o jejich nevíře, stejně jako fanatismus věřících bývá zástupným zápasem s vlastními nepřiznanými náboˇzenskými pochybnostmi. 136 Mnohé formy ateismu jen přejmenovaly Boha a jeho řád, ale nezbavily se ho. 136 (...) Skrytý paradox tohoto vášnivě protestujícího ateismu: sám předpoklad spravedlivého řádu ve světě, smysluplného a dobrého, předem daného, v němž jsou dobří jen odměňováni a jen zlí trestáni, je jak správně prohlédl Nietzsche náboženský předpoklad, a tudíˇz i protest proti němu se pohybuje v témˇze náboˇzenském prostoru. Bylo by přece absurdní, aby protest proti porušení řádu vznášel člověk, který samu existenci tohoto řádu uˇz popírá. Kdybychom tento řád neuznávali a nevěřili v jeho existenci, proč bychom se pak vůbec měli pozastavovat nad zlem a nespravedlností vzhledem k čemu by nějaká událost mohla být nespravedlivá či zlá? 137 Vášnivý ateismus protestu proti Bohu a víře sám stojí na půdě víry v božský řád dobra a spravedlnosti, a dokonce tuto víru právě onou bolestí a protestem potvrzuje a vyznává. Chci-li proklínat Boha, musím přinejmenším věřit v jeho existenci a pak mu mohu vyčítat, ˇze není bohem podle mých přání a kritérií, ˇze neplní mé představy o tom, jak by se měl chovat. Rozhodnu-li se pak zavrhnout Boha, zavrhl jsem jen svou vlastní (často nevědomou) náboženskou iluzi a stojím na křiˇzovatce, kde si mohu vybrat, zda chci povaˇzovat ˇzivot za jednu velikou absurditu (coˇz můˇze vést k rezignaci či cynismu), anebo navzdory temnotám s trpělivostí a důvěrou být otevřen pro moˇzný paprsek světla; po odvrhnutí boha plniče mých přání najít odvahu důvěřovat Bohu Tajemství a snaˇzit se spíš porozumět Jeho přáním a plnit je. Víra v živého Boha má povahu dialogu, v němˇz je prostor i pro výkřiky protestu mnohdy teprve skrze mnohé krize a hledání se člověk naučí ˇzít tváří v tvář tajemství, unést i své pochybnosti a nakonec přiznat Bohu svobodu být skutečným Bohem, mnohdy radikálně odlišným od boha našich snů. 139 Zralá víra je trpělivostí setrvání v noci tajemství. 139 Zralá víra je vˇzdy víra zraněná bolestmi světa, poznáme ji podle jizev(...). 142 (...) [Někteří] se snaží obnovit čistotu a vroucnost své víry tím, že všechny své vlastní problémy a pochybnosti promítnou na ty druhé a tam je dokážou odmítnout, odsoudit a vykořenit! Mnoho samozvaných inkvizitorů minulosti i přítomnosti, vášnivě potírajících heretiky, se rekrutuje z řad těch, kteří si nedokázali přiznat a unést své vlastní pochybnosti a pokoušejí se jich zbavit mechanismem projekce. Ještě ˇze boj proti nepřátelům víry je nekonečný kdyby se jim podařilo vyhladit všechny a zůstali by tu sami, pak by je teprve dostihli jejich vlastní démoni, vrátili by se do svého domu a jejich poslední věci by byli horší neˇz ty první. 145 (...) Neznámost [Boha] nespočívá v jeho vzdálenosti, ale spíš naopak: v jeho přílišné blízkosti. Vˇzdyt nejméně známe to, co je nám nejbliˇzší, nejvlastnější, nejsamozřejmější. Nikdo z nás neviděl svou vlastní tvář vídáváme jen její obraz v zrcadle. Také Boha můˇzeme vidět jen v zrcadle; na jiném místě Pavel výslovně říká, ˇze během ˇzivota Boha poznáváme jen částečně, jako v zrcadle, v hádance (i Koř 13, 12), aˇz po smrti ho uvidíme tváří v tvář.

9 Tomáš Halík: Vzdáleným nablízku Martin Luther (...) To, co má pro člověka nejvyšší hodnotu, to je jeho bohem. 152 Ten neznámý Bůh je nám neznámý proto, ˇze ho hledáme na nesprávných místech. Hledáme ho mezi bohy tohoto světa, mezi filozofickými konstrukcemi, mezi projekcemi svých přání a strachů, mezi nadpřirozenými bytostmi, plody své fantazie, hledáme ho mezi antickými bohy za kulisami světa, v jakési nebeské ředitelně svých osudů, hledáme ho jako deisté rané moderny v jakési mechanické dílně pro výrobu či opravu kosmu. Ale tam nikde není. Nevidíme ho, protoˇze je příliš blízko. Není vzdálenou bytostí nad námi, je hlubinou našeho ˇzivota, je v našem bytí, v něm ˇzijeme, dýcháme, pohybujeme se a jsme. 152 To, co je nejblíˇze, nejsnáze přehlíˇzíme. 154 Bez Pavla by křest anství zřejmě zůstalo jednou z mnoha sekt v rámci ˇzidovství. Teprve s Pavlem překračuje nejen kulturní a náboˇzenské hranice Izraele, nýbrˇz boří všechny dosud nedotknutelné hranice tehdejší společnosti: nezáleˇzí uˇz na tom, je-li člověk ˇzid či pohan, muˇz či ˇzena, otrok nebo svobodný. Všechny tyto přehrady jsou relativizovány tím, co je pro Pavla absolutní: novost ˇzivota v Kristu dosaˇzení svobody, k níˇz jsme všichni povoláni, k níˇz jsme byli osvobozeni Kristem a kterou musíme za kaˇzdou cenu uhájit. 155 Nietzscheho proslulé kladivo při jeho pateticky deklarovaném filozofování kladivem nebývá především nástrojem destrukce, nýbrˇz spíš kladívkem mineraloga, zkoumajícího skryté jádro kamene, či kladívko neurologa, zkoušejícího naše reflexy. Ničí-li, pak proto, ˇze chce prokopat novou cestu či otesat dosud nedotknutelný kvádr včetně mnoha oltářních kamenů, aby z něj osvobodil v něm uˇz tušenou sochu, nový tvar, novou kvalitu. 158 Judaismus (a jemu v mnohém podobný islám) jsou v podstatě právní systémy, zaloˇzené na logice smluvního vztahu. Jeˇzíš ale ještě radikálněji Pavel učinil úˇzasný průlom a obrat: pokus nahradit vztah má dáti dal dialektikou milosti a víry, nahradit náboˇzenství pravidel náboˇzenstvím lásky. 161 Týˇz skvělý Anselm z Cantenbury, který vymyslel geniální ontologický důkaz Boˇzí existence (který na rozdíl od těch všech ostatních důkazů stojí za to stále znovu promýšlet a interpretovat), vymyslel zároveň perverzní a po staletí, aˇz dodnes tak vlivnou satisfakční soteriologii, v níˇz je Kristova smrt spravedlivým platidlem v podivných smluvních obchodech mezi d áblem, Bohem a člověkem, odškodným, vyrovnávajícím dluhy a konejšícím uraˇzenost poškozeného panovníka. 168 To, ˇze je ústředním symbolem křest anství kříˇz a ne zpodobení zmrtvýchvstání, není zřejmě dáno jen tím, ˇze událost vzkříšení a vzkříšený Jeˇzíš by byli obtíˇznějším tématem k výtvarnému zpodobení. I kříˇze na stěně chrámů a na stěnách našich domácností nás vybízejí: ted jdi a svým životem dopověz ten příběh! Posledním zastavením kříˇzové cesty je obraz uloˇzení do hrobu, avšak ta rozjímavá cesta má pokračovat naší další ˇzivotní cestou. Je nám řečeno: Ted ty jsi byl vybrán za svědka Vzkříšení ty máš dosvědčit, jakým způsobem je Jeˇzíš v tomto světě a v této době ˇzivý! 169 Je-li podle Pavla víra v Jeˇzíšovo zmrtvýchvstání podmínkou naší spásy, pak tato víra musí být zřejmě něčím mnohem víc neˇz naším přesvědčením, ˇze se to kdysi stalo naše názory, domněnky, teorie, s nimiˇz souhlasíme, a poznatky, které nosíme v hlavě, nás přece nemohou spasit. 173 Kdyˇz Máří Magdaléna uslyšela své jméno z úst toho, kterého měla za zahradníka, kdyˇz Pavel na cestě do Damašku uslyšel otázku Šavle, proč mne pronásleduješ? a kdyˇz Augustin na zahradě zaslechl popěvek Tole, lege!, pak to nebylo jen jednoduše někdy po Vzkříšení, nýbrˇz síla a skutečnost Vzkříšení byla v těchto událostech, i tam se Vzkříšení dělo, tam je tito lidé mohli zakusit jako neskončenou, ˇzivou událost. I my budeme mít účast na jeho vzkříšení (Řím 6, 6). 174 Řada významných teologů hájí teorii o creatio continua, stále pokračujícím stvoření; nemohli bychom podobně mluvit o ressurectio continua, trvale pokračujícím Vzkříšení?

10 Tomáš Halík: Vzdáleným nablízku Augustin (...) Modlit se znamená zavřít oči a uvědomit si, že Bůh ted tvoří svět. 175 Čas lidského ˇzivota není jako čas věcí, není to pouze chronos čas plynoucí jednosměrně jako voda v řece, čas hodinek a kalendářů. Je to také kairos čas příleˇzitosti, naˇzraly čas, čas k něčemu. 175 Martin Heidegger Technika překonala všechny vzdálenosti, avšak nevytvořila ˇzádnou blízkost. 180 Osnovatelé útoku z 11. září potřebovali mnohem víc neˇz sama mrtvá těla televizní obrazy řítících se mrakodrapů, které oběhnou okamˇzitě celý svět. V těchto obrazech, nikoliv ve výbušninách, je hlavní síla a moc terorismu; chemické výbušniny jsou jen nezbytný přípravný prostředek hlavní zbraní jsou výbušné obrazy. Emoce, které tyto obrazy budí, jsou hlavním cílem teroristů; zabití jsou jen vedlejším produktem. Teroristům přece nejde o tyto lidi a jejich smrt, nýbrˇz o psychologický efekt, který jejich smrt vyvolá prostřednictvím mediálních obrazů; bez těchto obrazů by atentáty samy byly marginální, lokální záležitostí. Válek a vyvražd ování ohromného množství lidí bylo v dějinách bezpočet v tomto kontextu je, jakkoliv to může znít cynicky, 11. září naprosto okrajovým fenoménem avšak triumfem násilí je to, že se může takto učinit viditelným, virtuálně vstoupit do každé domácnosti miliard lidí na všech kontinentech a šířit to, oč jde: strach. 181 Média jsou a i toto je jedna z podstatných náboženských úloh arbitry pravdy: většina lidí má nějakou událost za pravdivou, protoˇze ji viděla na vlastní oči na televizní obrazovce, a za důleˇzitou, protoˇze byla na předním místě zpravodajství či na titulní stránce novin. Postupně se notorický televizní divák učí nahrazovat vlastní oči stále víc očima kamery, a to do té míry, že i jeho bezprostřední vnímání věcí je pak už natolik bezděčně ovlivněno a strukturováno optikou kamer (a implicitní ideologií producentů masmédií), že už není schopen se dívat vlastníma očima a myslet vlastním mozkem, hodnotit vlastním svědomím (a tyto orgány jeho humanity a s nimi jeho individualita a osobní identita postupně ochabují a odumírají). 218 Vidím-li svůj hřích, neměl bych se nechat uhranout a zdrtit tímto pohledem, nýbrˇz se spíše obrátit ke zdroji světla, které mi vůbec umoˇznilo ho vidět a přiznat si ho. Obracet se stále zpět by mohlo vést k tomu, ˇze nás potká osud Lotovy ˇzeny ˇze bychom se stali spíše solnými sloupy neˇz solí země. 223 (...) Otec Tischner [říkával], že nepoznal ještě nikoho, kdo by odpadl od víry v důsledku toho, že přečetl Marxův Kapitál, zato ˇze zná mnoho těch, kteří odpadli od víry v důsledku hloupých kázání svého faráře. 228 Nietzsche byl celým svým ˇzivotem i dílem Quijotem, rytířem smutné postavy. I kdyˇz se nemusíme shodnout s odpověd mi, které dobyl při své tak podivně skončivší výpravě, přece nesmíme přeslechnout alespoň otázky, které ho k ní přiměly. Ztroskotal-li někdo na odpovědích, tím dobrodruˇznější výzvou jsou přece otázky, které nám zanechal! Kdyˇz slyším, jak se mnozí křest ané příliš rychle vyrovnávají s Nietzschem, jak jeho radikální kritiku křest anství příliš rychle vysvětlují jeho šílenstvím, a někdy dokonce jeho šílenství Božím trestem, říkám si: Mluví z nich Sancho Panza ten, který bez Quijota je jen přízemní t ulpas. 230 Jeden z otců psychologie náboˇzenství, americký filozof William James, rozeznával dva typy lidí sick soul (nemocné duše) a healthy-minded people (lidi zdravé mysli) a ukazoval, ˇze oba tyto lidské typy mají rozdílnou cestu k Bohu: ti zdraví skrze vděčnost za harmonii světa, ti druzí zpravidla skrze krizi, která jim skýtá příleˇzitost k novému zrození. 242 Jednomu mladému muˇzi, který se dlouhá léta nemohl rozhodnout, zda v Boha vlastně věří, nebo ne (...), a věří-li v něj, zda v něho věří dostatečně, jsem jednoho večera kdyˇz uˇz i já jsem byl předlouhými diskusemi s ním pořádně unaven řekl: Víš, ono není tak strašně důleˇzité, abys měl jistotu, ˇze věříš v Boha; ba není ani to úplně nejdůleˇzitější, zda ty v něho věříš. Podstatné je, ˇze Bůh věří v tebe.

11 Tomáš Halík: Vzdáleným nablízku Víra není výkon, víra je spolehnutí; ve víře nemáme brát tak příliš váˇzně sebe a stupně svého poznání a formy svých přesvědčení, nýbrˇz máme brát velmi váˇzně Boha. I v náboˇzenském hledání můˇze dojít k osudovému zabloudění, je-li člověk tak zaujat vášní svého hledání, ˇze přehlédne tu rozhodující skutečnost, ˇze totiˇz Bůh předem hledá jeho. Stano Krajči, typeset by LATEX

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát?

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? PROČ JSME TADY JAKO ČCE? Kontext, ve kterém se pohybujeme Předáváme evangelium Jsme

Více

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života Úrovně identity Poznámky k psychologii duchovního života Základní předpoklad: každá lidská bytost má potřebu mít pozitivní sebepojetí (identitu) není-li pocit inferiority vztahové komplikace I. úroveň

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katecheze jako iniciace a výchova víry Je možno vychovávat v oblasti víry? Výchova víry je termín nezvyklý. Víra je výsledkem setkání Boží milosti

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře 1 Harmonogram Harmonogram PÁTEK 17:00 Registrace a večeře 19:30 Uvítání a chvály 20:15 Vyučování I (Otázky a odpovědi) 21:45 Pauza (15 min) 22:00 Alternativní program (večer chval, čajovna, pinec... )

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

STRUKTURA SETKÁNÍ. 1. Svět druhého 2. Úvodní témata 3. Prvky zbožnosti dětí 4. Shrnutí

STRUKTURA SETKÁNÍ. 1. Svět druhého 2. Úvodní témata 3. Prvky zbožnosti dětí 4. Shrnutí STRUKTURA SETKÁNÍ 1. Svět druhého 2. Úvodní témata 3. Prvky zbožnosti dětí 4. Shrnutí 1. Individualita x obecné rysy ÚVODNÍ TÉMATA 1. Individualita x obecné rysy ÚVODNÍ TÉMATA ROZVOJ / UČENÍ VÝVOJ / ZRÁNÍ

Více

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU 1. Počátek nového roku, který je Božím darem lidstvu, se pro mne stává výzvou adresovat

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

ETIKA. Benedictus de SPINOZA

ETIKA. Benedictus de SPINOZA ETIKA Benedictus de SPINOZA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Benedictus de Spinoza ETIKA ETIKA Benedictus de SPINOZA ETIKA Translation Karel Hubka, 1977 Czech edition dybbuk, 2004

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori V tomto článku se blíže zamyslíme nad dílem světoznámé pedagogické pracovnice a zakladatelky pedagogického směru Marie Montessori.

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život...

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život... TEST NOODYNAMIKY K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) Pohlaví: Délka pobytu v komunitě: Délka braní (přibližně): Věk: Fáze: Jsi praktikující věřící? Prosím, zakroužkuj odpověď, která odpovídá

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

1. Věřit nebo ne, co je v dnešní době rozumnější pro člověka?

1. Věřit nebo ne, co je v dnešní době rozumnější pro člověka? 1. Věřit nebo ne, co je v dnešní době rozumnější pro člověka? a. Víra jako svoboda nebo otroctví pro člověka, který uvěřil. Věřit nebo ne, co je v dnešní době rozumnější pro člověka b. Víra jako rozhodnuti

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Mnoho povyku pro všechno

Mnoho povyku pro všechno Kapitola první Mnoho povyku pro všechno Za jasného dne nahlédnete do věčnosti. Alan Lerner 1 Zběžný průvodce nekonečnem Je-li skutečně nějaké Vědomí Vesmírné a Svrchované, jsem já jednou jeho myšlenkou

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Staňme se architekty vlastního života i světa

Staňme se architekty vlastního života i světa Staňme se architekty vlastního života i světa Miluše Kubíčková Všichni lidé se rodíme do proměnlivého a velmi členitého světa, který je podivuhodně vnitřně spojitý a celistvý. V něm společně se vším stvořeným

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129 Obsah ÚVOD DÍTĚ V NAŠEM NITRU 7 ČÁST PRVNÍ UČENÍ O LÉČBĚ A UZDRAVENÍ 1. Energie uvědomění 15 2. Jsme našimi předky i našimi dětmi 23 3. Prvotní strach, prvotní touha 33 4. Jak dýchat, chodit a nechat věci

Více

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová.

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. Člověk a společnost 16. Vznik a význam filozofie www.ssgbrno.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Vznik a a význam vývoj filozofie Vznik a vývoj význam filozofie Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Autor Mgr. Jiří Pokorný Číslo VY_32_INOVACE_13_ZSV_2.01_Periodizace antické filozofie

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

A) Sjednocená teorie Všeho?

A) Sjednocená teorie Všeho? OBSAH BUĎ SVĚTLO! 13 A) Sjednocená teorie Všeho? 1. ZÁHADA SKUTEČNOSTI 16 Dvojí záhada 17 Nový model světa: Koperník, Kepler, Galilei 18 Církev proti přírodním vědám 19 Vítězství přírodních věd 21 2. FYZIKÁLNÍ

Více

Otázka: Scholastika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael

Otázka: Scholastika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael Otázka: Scholastika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Scholastika (periodizace a charakteristika, představitelé, základní problémy, spor o univerzálie, myšlení sv. Tomáše) Periodizace

Více

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO TEOLOGICKÉ STUDIE ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO r ALOIS HONEK 1986 - ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA OBSAH Úvod em I. P o v o I á n í k e s p á s e. 1. Bůh chce naši spásu 2. Kristus nás vykoupil. 3. Kristus nám

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ ÚKOL 1 VYTVOŘTE DVOJICE Co to znamená scholastika? Které období předchází vrcholné scholastice a kdo jsou jeho hlavní představitelé? CHARAKTERISTIKA fil. svět ovládnul

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Guy. ilbert. Partnerství. Jak uspìt ve velkém dobrodružství lásky

Guy. ilbert. Partnerství. Jak uspìt ve velkém dobrodružství lásky ilbert Guy Partnerství Jak uspìt ve velkém dobrodružství lásky Gilbert Guy Partnerství Jak uspět ve velkém dobrodružství lásky Chceš-li mi napsat, můžeš tak učinit prostřednictvím vydavatele. Kdybys jen

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

Podstata víry 19.9.2010

Podstata víry 19.9.2010 Podstata víry 19.9.2010 Exodus 20,1-7 Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si

Více

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on Jak se dělá exegeze Text Kontext (historický, literární) Struktura Klíčová slova Souvislosti s jinými texty (SZ, evangelia ) Výklad po verších Závěr a aktualizace (hermeneutika) Text (1K 2,1-5) Ani já,

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Růst v Kristu. Texty na tento týden: J 8,34; Ř 6,18.22.23; 8,38.39; Ga 4,3.9; Ko 2,12 15

Růst v Kristu. Texty na tento týden: J 8,34; Ř 6,18.22.23; 8,38.39; Ga 4,3.9; Ko 2,12 15 Týden od 28. října do 3. listopadu 5 Texty na tento týden: J 8,34; Ř 6,18.22.23; 8,38.39; Ga 4,3.9; Ko 2,12 15 Základní verš S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha,

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50 Ježíš a hříšnice Lk 7,36-50 Text 7 36 Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. 37 V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

Vývoj víry SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE. Mgr. Pavel Moravec

Vývoj víry SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE. Mgr. Pavel Moravec Vývoj víry SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE Mgr. Pavel Moravec 25. 10. 2013 Kojenec (do 1 roku) První půlrok žije človíček v symbióze s matkou, nerozlišuje ji od sebe Matka je pečující osoba, opora človíček získává

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho Dušan Pirc 30.11.2013

Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho Dušan Pirc 30.11.2013 Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho Dušan Pirc 30.11.2013 Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách a pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět, ani tomu

Více

OBSAH PRVNÍ ČÁST ÚVOD INTEGRÁLNÍ A SOLIDÁRNÍ HUMANISMUS PRVNÍ KAPITOLA PLÁN BOŽÍ LÁSKY PRO LIDSTVO

OBSAH PRVNÍ ČÁST ÚVOD INTEGRÁLNÍ A SOLIDÁRNÍ HUMANISMUS PRVNÍ KAPITOLA PLÁN BOŽÍ LÁSKY PRO LIDSTVO OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY.................................. 7 ZKRATKY BIBLICKÝCH KNIH.......................... 9 DOPIS KARDINÁLA ANGELA SODANA.................... 11 PREZENTACE DOKUMENTU...........................

Více

POJMY Náboženství Věda

POJMY Náboženství Věda POJMY Náboženství Věda Systém věrouky, konkrétních rituálů a společenské organizace lidí, kteří s jeho pomocí vyjadřují a chápou svůj vztah k nadpřirozenu - Bohu Pohled na svět svrchu Systém a nástroj

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Jaroslav Vokoun. finále středověké zbožnosti. Karmelitánské nakladatelství

Jaroslav Vokoun. finále středověké zbožnosti. Karmelitánské nakladatelství Jaroslav Vokoun finále středověké zbožnosti Karmelitánské nakladatelství Vzdor všemu vědeckému bádání se myšlenku, že středověk byl temný, daří odstranit z všeobecného kulturního povědomí stejně málo,

Více

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Kázání v Kolovratech 16.10.2016 CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Texty ke kázání Jonáš 1 (celá kapitola) Jonáš 4 (celá kapitola) Hlavní body Bůh má vše pod kontrolou Předobraz Krista Historická osoba Povolání Útěk

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM

OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM Obor Pastorační a sociální práce Předmět TEOLOGIE A FILOSOFIE Studenti si vylosují dvě otázky, jednu z I. části souboru otázek z filosofie a teologie (ot.1-10), druhou

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

plné zaslíbení, je v každém z nás. Aby ale mohlo prolomit slupku, jež ho zahaluje, potřebuje ticho. Pouze tak může náš život dozrát a být plodný.

plné zaslíbení, je v každém z nás. Aby ale mohlo prolomit slupku, jež ho zahaluje, potřebuje ticho. Pouze tak může náš život dozrát a být plodný. Úvod Při setkání s vyčerpaným člověkem si pokaždé povšimneme stejné věci: působí nejen rezignovaným a sklíčeným dojmem, ale také jako by mu doslova scházel dech. Říká, že potřebuje čas, aby se mohl opět

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více