VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN"

Transkript

1 GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN P Olej hydraulický HM 32 NATO Code: neklasifikováno Odpovídá normě: MIL-PRF-17672D DIN , výkonová třída HLP Zpracoval: Ředitelství logistické a zdravotnické podpory / SMMU Odbor vývoje a zkušebnictví Schvaluji: Hlavní inspektor kontrolního systému jakosti PHM AČR Ing. Josef LIPPAY, CSc. Edice č.: 4 Počet listů: 7 Schvaluji: Ředitel sekce podpory MO ČR brigádní generál Ing. Pavel JEVULA Platnost od:

2 1. URČENÍ Olej hydraulický HM 32 je určen jako pracovní kapalina k celoročnímu použití ve vysoce tepelně a mechanicky namáhaných hydraulických a hydrodynamických mechanismech, které pracují v širokém rozmezí teplot. 2. FORMULACE Olej hydraulický HM 32 se vyrábí z vhodně rafinovaného minerálního oleje. Základový olej musí být upraven funkčními aditivy, zejména musí obsahovat přísadu ke zlepšení oxidační stálosti, přísadu pro zvýšení viskozitního indexu (VI), přísadu zlepšující nízkoteplotní vlastnosti, protioděrovou přísadu, protikorozní a protipěnivostní přísadu. K jeho výrobě se nesmí používat aditiva s obsahem chlóru Požadavek na konečný výrobek Olej hydraulický HM 32 musí splňovat všechny předepsané hodnoty fyzikálně-chemických parametrů a další jakostní požadavky uvedené v těchto VJS PHM a současně musí být zajištěna stabilita finálního výrobku během požadované doby skladování a v průběhu použití. 3. TOXICITA Olej hydraulický HM 32 nesmí obsahovat karcinogenní nebo potenciálně karcinogenní složky a musí splňovat podmínky zákona č. 356/2003 Sb. v platném znění. 4. SKLADOVATELNOST, STABILITA A MÍSITELNOST Olej hydraulický HM 32 nesmí vykazovat separaci nebo změnu barvy nebo tvorbu úsad během minimálně 3 let skladování a hodnoty jakostních ukazatelů musí ležet v povolené toleranci. Olej hydraulický HM 32 musí být plně mísitelný s referenčními oleji a dále s hydraulickými oleji HM 46 a HM 68. Směs oleje hydraulického HM 32 a referenčního oleje v poměru 1 : 1 musí vykazovat vyhovující hodnoty oxidační stability, koroze v přítomnosti destilované vody, pěnivosti a deemulgační charakteristiky. VJS PHM 4-2-P list 2

3 Tabulka I: Fyzikálně-chemické parametry a zkušební metody Poř. Olej hydraulický Zkušební Fyzikálně-chemické vlastnosti čís. HM 32 předpis Pozn. 1. Vzhled vyhovuje vizuálně 1) 2. Kinematická viskozita (mm 2. s -1 ) při 40 C, v rozmezí 28,8 35,2 ČSN EN ISO 3104 ASTM D Dynamická viskozita při 20 C, Pa.s, max. 2,5 ASTM D Viskozitní index, min. 105 ČSN ISO 2909 ASTM D Anilínový bod ( C), v rozmezí 95 až 105 ČSN ISO 2977 ASTM D Bod tekutosti ( C), max ČSN ISO 3016 ASTM D Bod vzplanutí v o.k. ( C), min. 157 ČSN EN ISO 2592 ASTM D Korozivní působení na Cu, 100 C/3h, (korozní stupeň), max Ochrana proti rezivění v přítomnosti vody nepřítomnost koroze ČSN EN ISO 2160 ASTM D 130 ASTM D 665 postup A ISO 7120 postup A ČSN EN ISO Obsah vody nepřítomna ASTM D 95 ISO 3733 ČSN EN ISO Pěnivost, objem pěny ( cm 3 / cm 3 ) ČSN ) - při 25 C, max. 65 / 0 ASTM D při 95 C, max. 65 / 0 ISO při 25 C / 95 C, max. 65 / a) Deemulgační charakteristika ( min ), max. 40 ČSN DIN nebo b) Deemulgační charakteristika po 30 min. ASTM D 1401 usazování ( cm 3 ) ISO olejová vrstva, max vodní vrstva + krajka, max krajka, max Obsah mechanických nečistot 4,0 ČSN ) ( mg. 100 cm 3 ), max. postup A VJS PHM 4-2-P list 3

4 Tabulka I: Fyzikálně-chemické parametry a zkušební metody (pokračování) Poř. Olej hydraulický Zkušební Fyzikálně-chemické vlastnosti čís. HM 32 předpis Pozn. 14. FZG test A 20 / 8,3 / 90, nevyhovující stupeň, ČSN min. 10 DIN část 2 Poznámky k tabulce I: 1) Olej hydraulický HM 32 musí být čirý, homogenní, nesmí obsahovat viditelnou vodu, nečistoty nebo vykazovat separaci aditiv. 2) Kroužek bublin kolem hladiny oleje v odměrném válci se považuje za úplný kolaps pěny (0 cm 3 ). 3) Velikost pórů ultrafiltru musí být 0,8 mikrometrů. Tabulka II: Fyzikálně-chemické parametry a zkušební metody Poř. čís. Fyzikálně-chemické vlastnosti Olej hydraulický HM 32 Zkušební předpis Pozn. 1. Oxidační stabilita, doba potřebná ke ASTM D 943 zvýšení hodnoty čísla kyselosti na 2 mg KOH. g 1 ( h ) Po hodinách: - celkové úsady ( mg ), max. 100 MIL-PRF-17672D - celkový obsah Fe ( mg ), max. 100 příloha A a C 1) - celkový obsah Cu ( mg ), max. 100 nebo Oxidační stabilita, 140 C/48 h, 5 l vzduchu, ČSN Cu - obsah úsad po stárnutí, (%(m/m)), max. 0,05 ČSN zvýšení kinematické viskozity při 40 C o %,, max. 8 ČSN EN ISO 3104 ASTM D Charakteristika blokování ventilů vyhovuje MIL-PRF-17672D příloha B 3. Snášenlivost s elastomery ČSN ISO ) - změna objemu ( % ) 0 až 12 - změna tvrdosti Shore durometr ( dílky ) 0 až - 7 Poznámky k tabulce II: 1) Celkový obsah úsad je suma obsahu nerozpustných úsad, přítomných po zkoušce v oleji, vodné vrstvě a na cívkách katalyzátorů a zkušebním válci. Celkový obsah Fe ( resp. Cu ) je suma koncentrace Fe ( resp. Cu ), přítomných po zkoušce ve vodné fázi, v organické fázi a v úsadách. 2) Zkouší se na vzorcích pryže typu NBR-1 při teplotě 100 C po dobu 7 dní. VJS PHM 4-2-P list 4

5 5. KVALIFIKACE Výrobky klasifikované jako olej hydraulický HM 32, určené pro provoz vojenské techniky, podléhají povinným kvalifikačním zkouškám v souladu s ustanovením STANAG 1135 a STANAG Dodavatel ucházející se o kvalifikaci dle těchto VJS PHM je povinen dodat závaznou dokumentaci podle čl. 5.1., písm. a) a b) a může dodat podpůrčí dokumentaci podle písm. c) až e). Pro kvalifikační řízení současně musí být dodán vzorek dané kapaliny o objemu cca 4 litry. Zodpovědnost za kvalifikaci výrobků mají stanovené orgány Ministerstva obrany České republiky. Přiznaná kvalifikace výrobku nezakládá právní nárok na uzavření kupní smlouvy Dokumentace pro kvalifikační řízení a) Bezpečnostní list podle zákona č. 356/2003 Sb. v platném znění a prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění. b) Deklarace o složení výrobku obsahující výrobní název a číslo výrobku, výrobní názvy nebo výrobní čísla jednotlivých komponent a jejich poměr ve finálním výrobku v % a jakostní doklad v rozsahu podle tabulky I. a II. těchto VJS PHM. c) Dokumentace o ověření jakosti vydaná orgány odborného dohledu nad jakostí PHM členského státu NATO v zemi výrobce v platném znění. d) Dokumentace o ověření jakosti v rámci resortu MO ČR nebo dokumentace o schválení (homologaci) daného výrobku výrobci letecké techniky používané v AČR. e) Dokumentace o provedení provozních zkoušek na technice používané v AČR Rekvalifikace Po uplynutí kvalifikační periody musí být výrobek rekvalifikován z hlediska formulace běžného výrobku a žádaných perspektivních výhledů. Pokud nastane změna výrobní formulace, a to i v průběhu platnosti kvalifikační periody, podléhá daný výrobek novému kvalifikačnímu řízení v plném rozsahu podle těchto VJS PHM. Periodická verifikace vlastností kvalifikovaného oleje hydraulického HM 32 musí být pravidelně prováděna v intervalu 5 let od doby původní kvalifikace. 6. OZNAČENÍ DODÁVANÉHO VÝROBKU Na obalech výrobku dodávaného podle těchto VJS PHM nebo na přepravních nádržích výrobku musí být uvedena minimálně následující data: obchodní název, datum výroby nebo expedice, číslo výrobní šarže, bezpečnostní označení, údaj o hmotnosti nebo objemu výrobku a dále případně také datum kontroly jakosti nebo opakované kontroly jakosti, pokud není uvedeno na jakostním dokladu dodavatele). 7. KONTROLA A ZKOUŠENÍ JAKOSTI Kontrola jakosti a zkoušení jakosti výrobku musí být provedeno v souladu s požadavky těchto VJS PHM a STANAG Vzorek pro zkoušení jakosti musí být odebrán v souladu s ČSN EN ISO 3170, ASTM D 4057 nebo příslušným ustanovením služebního předpisu AČR. VJS PHM 4-2-P list 5

6 7.1. Zkušební metody Předepsané zkušební normy jsou uvedeny v tabulce I. a II. těchto VJS PHM. Při zkoušení oleje hydraulického HM 32 se připouští aplikace ekvivalentních standardizovaných metod. Při kontrolním a rozhodčím ověřování jakosti oleje hydraulického HM 32 musí být použity metody podle příslušných norem uvedených v tabulce I. a II. těchto VJS PHM a stanovené výsledky musí spadat do povolené tolerance shodnosti. Sporné případy se řeší postupem podle ČSN EN ISO Interpretace výsledků se provádí na základě shodnosti zkušební metody Kontrolní ověřování jakosti Kontrola jakosti oleje hydraulického HM 32 před jeho dodávkou do AČR a v rámci přejímacího řízení se řídí podle ustanovení čl a 7.3. těchto VJS PHM. Kontrola jakosti daného výrobku během procesu jeho skladování a distribuce v rámci AČR se řídí příslušnými ustanoveními STA- NAG 3149 a interních normativních aktů AČR v platném znění Kontrola jakosti při přejímce do AČR Před dodávkou výrobku kvalifikovaného podle těchto VJS PHM musí být u výrobce nebo ze strany dodavatele zajištěno provedení specifikačního rozboru jakosti výrobku, pokud nebylo v rámci dohody mezi AČR a dodavatelem provedeno specifikační ověření jakosti u předem dodaného vzorku z výrobní šarže v autorizované laboratoři PHM MO ČR. Před přejímkou každé ucelené dodávky kvalifikovaného výrobku zavedeného do sortimentu PHM AČR provede orgán odborného dohledu ověření jakostního dokladu výrobce nebo dodavatele vydaného na danou šarži. Po odběru statistického vzorku z dané dodávky (šarže) se v určené laboratoři PHM provede kontrola jeho jakosti minimálně v následujícím rozsahu: Vzhled Dynamická viskozita při 20 C Kinematická viskozita při 40 C Koroze na Cu Bod vzplanutí v o.k. Pěnivost Před dodávkou kvalifikovaného výrobku, ale nezavedeného v sortimentu PHM AČR, musí být u výrobce nebo dodavatele proveden nebo zajištěn specifikační rozbor jakosti výrobku v rozsahu tab. I. a II. Před přejímkou každé ucelené dodávky kvalifikovaného výrobku nezavedeného do sortimentu PHM AČR provede orgán odborného dohledu ověření jakostního dokladu výrobce nebo dodavatele vydaného na danou šarži. Po odběru statistického vzorku oleje hydraulického HM 32 z dané dodávky se provede v určené laboratoři PHM specifikační kontrola jakosti v rozsahu tab. I. nebo kontrola jakosti minimálně v rozsahu B-2 testu podle uvážení orgánu odborného dohledu nad jakostí PHM v AČR. V případě nekvalifikovaného výrobku musí být zabezpečeno provedení úplného rozboru jakosti nebo podle tabulky I. a II. těchto VJS PHM. VJS PHM 4-2-P list 6

7 Příloha A k VJS PHM č. 4-2-P KVALIFIKOVANÉ PRODUKTY ZAVEDENÉ DO SORTIMENTU PHM A POUŽÍVÁNÍ V TECHNICE AČR Olej trvanlivý MOGUL HM 32 Výrobce: PARAMO a.s Pardubice Rekvalifikační protokol: č. 46/2007, VJS PHM 4-2-P list 7