VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH školní rok

2 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a přehled oborů vzdělání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení 4. Údaje o přijímacím řízení 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 9. Výsledky inspekční činnosti 10. Základní údaje o hospodaření školy 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 14. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění dalších úkolů ve vzdělávání 15. Závěr

3 1.Základní údaje o škole Název školy: Základní umělecká škola, Odry, příspěvková organizace Sídlo školy: Pohořská 6/480, Odry IČ: Identifikátor zařízení: Zřizovatel: Krajský úřad Moravskoslezského kraje Adresa zřizovatele: 28.října 117, Ostrava Ředitelka: Mgr.Alena Jestřebská datum jmenování datum ukončení Zástupce statutárního orgánu Ludmila Černochová datum jmenování Kontakt: tel , mobil Spálov Web školy: Další místa poskytovaného vzdělávání: Spálov 1, ZŠ Pohořská 8, Odry Datum zřízení školy: Zařazení školy do rejstříku: Poslední změna zařazení: změna názvu a sídla Kapacita školy dle zařazení: 300 žáků Cílová kapacita školy: 300 žáků Školská rada: není zřízena Při škole pracuje sdružení Klub přátel ZUŠ Odry V tomto školním roce nebyly podány žádné žádosti podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Souhlas rodičů či zákonných zástupců s pořizováním a používáním fotodokumentace, videozáznamů při práci s žáky a se zveřejňováním výsledků školní práce a úspěchů žáků v rámci školních a mimoškolních soutěží a přehlídek, a to formou uvedení jména, věku, ukázky práce, umístění v soutěži, fotografie a popř. videozáznamu v propagačních materiálech školy, na internetových stránkách školy, na nástěnkách umístěných ve škole a v publikacích zabývajících se činností školy - je řešen formou písemného souhlasu. Ochrana osobních údajů žáků i učitelů je ošetřena podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

4 2. Charakteristika školy a přehled oborů Základní umělecká škola v Odrách byla založena v roce 1953 a v letošním školním roce oslavila 60 let svého trvání. Do konce roku 2013 se vyučovalo na budově Radniční 12, dále na místě poskytování vzdělávání ve Spálově a na ZŠ Pohořská v Odrách. V lednu 2014 se celá škola přestěhovala do zrekonstruované Winklerovy vily a další třídy pro taneční a výtvarný obor byly zřízeny v budově ZŠ Pohořská. Škola poskytuje vzdělávání v oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a navštěvuje ji celkem 300 žáků. Vizí naší školy je propojenost všech oborů, která se daří především v realizovaných muzikálech a tanečních revue. Od vstoupil v platnost Školní vzdělávací program, který je kurikulárním dokumentem vycházející z Rámcového vzdělávacího programu základního uměleckého vzdělávání. Vymezuje specifika a definuje pravidla a průběh vzdělávání v naší škole. Kapacita žáků není dostačující a zvýšený zájem rodičů a dětí o vzdělávání v ZUŠ nadále stoupá. Poradním orgánem ředitelky je umělecká rada. Zástupce ředitele škola nemá, zástupcem statutárního orgánu byla jmenována učitelka školy. Hudební obor Výuka v hudebním oboru (3. 7. r. I. st. a r. II. st.) probíhala podle učebních plánů, vydaných a schválených MŠMT ČR pod č.j /95-25 ze dne 26.června 1995 s účinností od 1.září Výuka PS a 1. 2.r. I. i II. st. probíhala podle ŠVP školy. V hudebním oboru se v letošním roce vyučovalo hře na klavír, keyboard, housle, violoncello, zobcové flétny, příčnou flétnu, hoboj, klarinet, fagot, trubku, kytaru, bicí nástroje, sólový a sborový zpěv. Souborová hra a komorní hra jsou nedílnou součástí výuky v hudebním oboru. Přirozeně navazuje na individuální výuku a pro žáky má obrovský význam. Společné hraní a tvoření je učí se přizpůsobovat, naslouchat druhým. Kolektivní spolupráce je zejména o uvědomění si sounáležitosti s ostatními a hlavně o zodpovědnosti za společné dílo. V našem novém ŠVP je zapojení do hry v souborech hlavním cílem a prioritou. Jsou to soubor bicích nástrojů, kytarový soubor, smyčcový soubor, dechové komorní soubory, dětské pěvecké sbory Zvonky a Zvonečky, klavírní čtyřruční hra. V hudebním oboru probíhají pravidelně koncerty a učitelé organizují veřejné předehrávky svých tříd.

5 Taneční obor Výuka v tanečním oboru (3. 7. r. I. st. a r. II. st.) probíhala podle vzdělávacího programu schváleného MŠMT ČR pod č.j / a 17621/ ze dne 7.května 2003 s platností od Výuka PS a 1. 2.r. I. i II. st. probíhala podle ŠVP školy. Taneční obor je v Odrách velmi oblíbený, a to zásluhou učitelky tanečního oboru. Žáci vystupují na mnoha akcích a velmi oblíbená jsou závěrečná vystoupení TO - Taneční revue. Téměř všechny děti tanečního oboru účinkovaly v muzikálu a zvládaly skvěle také herecká čísla. Pro taneční obor byla zřízena zcela nová třída a šatna v ZŠ Pohořská. Výtvarný obor Ve výtvarném oboru (3. 7. r. I. st. a r. II. st.) se vyučovalo podle učebních plánů schválených MŠMT ČR dne pod č.j / s platností od Výuka PS a 1. 2.r. I. i II. st. probíhala podle ŠVP školy. Výtvarná činnost žáků je po celou dobu existence prezentována především v prostorách školy, výstavách a soutěžích. Dále se žáci výtvarného oboru podílejí na tvorbě kulis pro realizaci besídek, muzikálů a různých vystoupeních. Také tento obor je nyní umístěn v budově ZŠ Pohořská. Město Odry vyhlásilo soutěž Naše město, kde naši žáci získali v obou kategoriích 1.místa. Přehled oborů : hudební obor 191 žáků taneční obor - 90 žáků výtvarný obor - 19 žáků Celkem : 300 žáků

6 Graf č. 1: počty žáků školy v jednotlivých oborech Graf č. 2: procentuální vyjádření počtu žáků školy v jednotlivých oborech 3. Rámcový popis personálního zabezpečení : Míra kvalifikovanosti učitelů je stále v řešení (na základě inspekční zprávy z r. 2014) a zlepšuje se. V tomto školním roce studovalo na konzervatořích a VŠ 5 učitelů. U dvou vyučujících upustila ředitelka školy podle ZP 10, odst.2 od

7 předpokladu splnění odborné kvalifikace na základě jejich aktivní umělecké činnosti. Pedagogičtí pracovníci (k ) počet fyzických osob přepočtené úvazky interní pracovníci 17 10,76 Externí pracovníci 2 DPP Roztříštěnost úvazků mezi více učitelů se již delší dobu nedaří vyřešit i přes nabídku možnosti získání městského bytu. Nepedagogičtí pracovníci (k ) Počet fyzických osob Přepočtené úvazky interní pracovníci 2 1,75 externí pracovníci 1 DPP V souvislosti s navýšením prostor, kde se uskutečňuje vzdělávání došlo u jednoho nepedagogického pracovníka v průběhu školního roku k navýšení úvazku. 4. Údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení a průzkumy talentovaných žáků proběhly ve školním roce 2013/2014 v červnu po výchovných besídkách pro děti MŠ a prvních ročníků ZŠ. Zájem uchazečů výrazně převýšil kapacitu školy. Lze to přičítat právě výchovným besídkám, reprízám velmi úspěšnému muzikálu Ať žijí duchové, tanečním vystoupením a také vyšší aktivitě školy na veřejnosti. Při tak velké naplněnosti školy je potřeba počítat s tím, že ZUŠ si bude své žáky pečlivě vybírat a tím bude vytvářen i tlak na pedagogy, aby zvyšovali kvalitu své práce. Přijímací zkoušky probíhají před tříčlennou komisí. V hudebním oboru zkoumá stupeň hudebního nadání hlasový rozsah, hudební paměť, rytmus a intonaci a také fyziologické předpoklady ke hře na daný nástroj. V tanečním oboru rytmickou vyspělost a hudební cítění. Ve výtvarném oboru jsou žáci vybíráni podle výtvarného projevu přinesených výkresů a podle práce, kterou vytvoří během talentové zkoušky. Ve všech oborech jsou o provedených zkouškách

8 vedeny protokolární záznamy a během měsíce srpna jsou o přijetí žáků rodiče informováni elektronicky nebo telefonicky. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Ve školním roce 2013/2014 absolvovalo celkem 31 žáků: Hudební obor Taneční obor Výtvarný obor 22 absolventů 8 absolventek 1 absolventka Aleš Pirnos, žák hudebního oboru, byl přijat ke studiu na konzervatoř v Ostravě, obor sólový zpěv. Hodnocení žáků na konci školního roku: Stupeň hodnocení Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Neklasifikován žáci, kteří nebyli klasifikováni, neměli dokončenou docházku v 2. pololetí. Ostatní žáci studovali v přípravném studiu. Výsledky soutěží ZUŠ vyhlašovaných MŠMT v hudebním oboru: Okresní kolo: Hra na housle: Magdaléna Jakubíková - 2.místo Marie Klézlová - čestné uznání Hra na kytaru: Štěpánka Feglerová - 2.místo Vojtěch Jakubík - 2.místo Výsledky Středomoravské soutěže souborů bicích nástrojů v Přerově: Soubor bicích nástrojů: Vojtěch Palatý Jan Pustějovský Jakub Haubelt Pavel Matěja - absolutní vítězové

9 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Škola má jednoznačnou odpovědnost za své žáky. Je povinna zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví žáků v průběhu všech vzdělávacích aktivitách a současně vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování. Na začátku školního roku byli žáci poučeni o chování nejen ve škole, ale i mimo budovu. Po přestěhování školy žáci opět byli poučeni o bezpečnosti. Umělecké vzdělávání by mělo být samo o sobě prevencí nežádoucích projevů v chování. Přesto není vyloučeno, že především v kolektivech může k těmto jevům docházet a je kladeno na zodpovědnost učitelů být připraven na tuto možnost a předcházet mu. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci mají po dobu výkonu své pedagogické činnosti povinnost dalšího vzdělávání. Učitelé naší školy si podle své vlastní volby vybírají semináře, které jsou pro ně zajímavé a přínosné. Dalším vzděláváním si učitelé obnovují, udržují a doplňují kvalifikaci. Je na osobnosti učitele, zda ustrne na místě nebo chce poznávat další a nové způsoby výuky. I výborný a zkušený učitel potřebuje ke své práci motivaci a inspiraci. Seminář sólový zpěv 1 Školení první pomoci 8 Ředitelka školy absolvovala: Seminář školní legislativa 3 Školení první pomoci 1 Účetní školy absolvovala: Závěrka r

10 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Každé veřejné vystoupení je pro mladé interprety společensky významné a výchovně nezastupitelné. Je to zkouška muzikantské zralosti, sebevědomí a vždy osobní statečnosti. Naši žáci a studenti mají během školního roku řadu příležitostí se předvést na veřejnosti. První možností jsou třídní předehrávky, dalším stupněm prezentace jsou samostatné koncerty žáků a nejnáročnějšími jsou vystoupení mimo školu, kterých v posledních letech přibývá. Školní rok byl ve znamení muzikálu Ať žijí duchové, ve znamení oslav 60.let výročí školy a nejzásadnější událostí bylo zejména stěhování celé školy v lednu 2014 do Winklerovy vily. S velkým ohlasem se také setkal projekt města Oder a třídy bicích nástrojů - videoklip "Město Odry očima skupiny Crash Drums" O koncertech pořádaných školou a dalších aktivitách informujeme veřejnost plakáty, na webových stránkách školy a v Oderském zpravodaji. Velmi přínosné jsou právě pravidelné příspěvky o dění ve škole v Oderském zpravodaji. Ve spolupráci s naším dopisovatelem zasíláme články a fotografie do Novojičínského Regionu. Naši žáci se dostávají do podvědomí veřejnosti i díky ocenění města Odry. Mezi oceněnými nejúspěšnějšími žáky byl i žák ZUŠ Aleš Pirnos a soubor bicích nástrojů. Za dlouholetou pedagogickou činnost získala ocenění učitelka tanečního oboru paní Romana Fardová. Pan učitel Michal Beseda byl členem poroty Okresního kola soutěže ve hře na kytaru. Velmi aktivně naše škola spolupracuje se všemi mateřskými školami,,základními a středními školami a organizacemi v Odrách. Ve školním roce 2013/2014 vystupovali žáci, učitelé a hosté na koncertech : Září Říjen Listopad Festival Fulnečka Crash Drums Oderská mlýnice Crash Drums Koncert žáků Odry Soustředění muzikálu Ať žijí duchové Vernisáž v Odrách 3 reprízy muzikálu Ať žijí duchové Koncert žáků v Odrách Slavnostní Koncert k 60. výročí školy

11 Adventní koncert v Hranicích Třídní předehrávky Účinkování TO v muzikálu Limonádový Joe Vystoupení TO pro DD Odry Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Rozsvěcování vánočního stromu v Odrách Soustředění Crash Drums Koncert na náměstí v Novém Jičíně Crash Drums Vystoupení TO ve Vítkově Vánoční koncert v Odrách Vítání občánků MěÚ Odry Vánoční koncert pro nadaci Zvoneček Odry Vystoupení TO v Odrách Vystoupení TO pro firmu Mateiciuc v Odrách Vánoční trhy v Odrách Vánoční koncert ve Spálově Vánoční koncert církevní školy v Odrách Vánoční koncert v Hranicích Stěhování školy Školní kolo soutěží housle, kytara Vystoupení TO pro ZŠ Komenského v Odrách Okresní kolo soutěží smyčcových nástrojů Frenštát pod Radhoštěm Vystoupení TO a zpěv pro ZŠ Pohořská v Odrách Vystoupení TO a zpěv pro ZŠ Spálov Vystoupení pěveckých sborů na PíseňFest v Odrách Okresní kolo soutěží kytar Studénka Vystoupení TO pro Dělnický dům v Odrách Vystoupení při Slavnostním otevření ZUŠ Den otevřených dveří Koncert nejmladších žáků Středomoravská soutěž souborů bicích nástrojů v Přerově Předehrávky absolventů Ukázkové hodiny TO Koncert oddělení bicích nástrojů s hosty Třídní předehrávky Absolventské vystoupení TO 1. Absolventský koncert HO v Odrách 2. Absolventský koncert HO v Odrách

12 Vystoupení smyčcového souboru na Noci kostelů 3. Absolventský koncert HO a TO ve Spálově Krajská přehlídka TO v Havířově Koncert klavírního oddělení a hostů ze ZUŠ Havířov Koncert Crash Drums ve Village clubu v Odrách Koncert ve Veselí smyčcový soubor Koncert ke dni matek ve Spálově Koncert souborů ve Spálově Červen 4 výchovné besídky pro MŠ a ZŠ Zápis - přijímací zkoušky dětí do ZUŠ v Odrách Zápis - přijímací zkoušky dětí do ZUŠ ve Spálově 3 vystoupení na Oderském dni 3 vystoupení TO - Taneční revue Závěrečný koncert žáků se slavnostním vyřazováním absolventů Soustředění TO ve Vítkově Slavnostní ocenění žáků Městem Odry 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti V uplynulém školním roce proběhla v lednu 2014 inspekční činnost Českou školní inspekcí. Předmětem kontroly bylo zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledů vzdělávání poskytovaného základní uměleckou školou. Inspekce kladně zhodnotila zkvalitnění materiálních podmínek školy a úspěšnost ZUŠ při realizaci kulturních akcí. Nedostatky shledala v oblasti kvalifikace pedagogů a v oblasti kontrolní a hospitační činnosti. Kontrolou bylo také zjištěno přijetí žáků ke vzdělávání nad stanovenou kapacitu základní umělecké školy (300 žáků). Tato negativa byla již odstraněna a přijata opatření. V měsíci dubnu byla provedena veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky. Kontrolou nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ani nesoulad v účetní evidenci. V lednu proběhla na nové budově kontrola BOZP a PO a zjistila drobné nedostatky, které byly odstraněny zadavatelem rekonstrukce.

13 10. Základní údaje o hospodaření školy. viz příloha 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů Naše škola navázala spolupráci s hudební školou v polském městě Konstancin Jeziorna. V červnu se zúčastnila ředitelka školy v tomto městě Festivalu mládežnických souborů, kde domluvila možnost výjezdu našich žáků na tento festival v příštím roce. Naše škola je členem AZUŠ a MÚZY. 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola se nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Škole se podařilo získat finanční prostředky ve výši ,- Kč z grantů města Odry na pořízení madel do tanečního sálu, polohovacích lavic, přenosných panelů pro výtvarný obor a pořádání workshopu klavírního oddělení. Všechny projekty budou zrealizovány do Ve spolupráci s městem Odry vznikl videoklip Město Odry očima Crash Drums, kde účinkovali převážně děti bicího oddělení, ale zúčastnili se i žáci ostatních studijních zaměření. Město Odry také zafinancovalo pořízení a instalaci akustických panelů do taneční třídy, kterou má ZUŠ pronajatou od ZŠ Pohořská. 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů vzdělávání

14 Ve škole nepůsobí odborová organizace. Škola úzce spolupracuje při organizování svých četných aktivit s občanským sdružením Klub přátel školy, s Crash Drums Odry občanským sdružením i s dalšími organizacemi města. 15. Závěr Školní rok 2013/2014 byl rokem velmi náročným, plným velkých událostí a také velkých změn. V listopadu naše škola uskutečnila reprízy úspěšného muzikálu Ať žijí duchové. Poté oslavila 60.výročí založení školy a v prosinci se intenzivně připravovala na stěhování na Winklerovu vilu. V lednu probíhal v nových prostorách zkušební provoz. Dopoledne se na chodbách a ve třídách dolaďovaly zjištěné nedostatky a odpoledne si žáci a rodiče zvykali na novou organizaci a provoz školy. Slavnostní otevření školy proběhlo v březnu a oficiálně odstartovalo novou etapu Základní umělecké školy v Odrách. V květnu a červnu zrealizoval soubor bicích nástrojů Crash Drums videoklip Město Odry očima Crash Drums V letošním roce se nám opět dařilo zvyšovat počet posluchačů a diváků na našich koncertech. Významným způsobem se prohloubila spolupráce s městem Odry, zdejšími školami a institucemi. ZUŠ Odry si získává dobrou pověst a těší nás, že si škola vybudovala nepostradatelné místo v kulturním dění města, u jeho obyvatel, a že je přínosem při výchově mladé generace. Chceme být školou, která učí dítě v příjemném prostředí. Prioritou je nám opravdu spokojený žák a ten potřebuje přátelské a podporující prostředí a vstřícné zacházení, zážitek radosti z poznávání. Vzhledem k velikosti školy je pro nás prioritou týmová práce, při které zapojíme co nejvíce žáků a pedagogů do společných projektů. Výroční zprávu zpracovala : Mgr. Alena Jestřebská V Odrách dne

15 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Základní umělecká škola, Odry, příspěvková organizace Počet zaměstnanců - přepočtený dle úvazku: 12,556 z toho: pedagogové 10,556 ostatní pracovníci 2,000 Hlavní čínnost Doplňková činnost v Kč Celkové výnosy za rok 2013 činily: Celkové náklady za rok 2013 činily: Hospodářský výsledek: Dotace na provoz z KÚ a od obce Dotace Čerpání Rozdíl Plnění Kč Kč Kč v % přímé náklady na UZ vzdělávání prostředky na platy ,00 Platy bez OON ,00 Zákonné soc. a zdrav pojištění ,27 FKSP ,14 ONIV náhrady x přímý ONIV stravování x ONIV pořízení učebních pomůcek x celkem UZ dotace KÚ ,00 přímé náklady na UZ 5 vzdělávání použití fondu odměn x x Platy bez OON 0 0 x x Zákonné soc. a zdrav. pojištění 0 0 x x FKSP x x ONIV náhrady 0 0 x x přímý ONIV stravování 0 0 x x celkem UZ 5 - vlastní zdroje ZUŠ x x Dotace Čerpání doplnění a vybavení Crash Drums nákup oblečení, notové stojany muzikál Ať žijí duchové II.etapa Dary: Dary Čerpání Firma Haps,s.r.o Semperflex s.r.o. Muzikál Obec Heřmánky Dana Homolová Firma Pavlovský

16 p. Jaromír Mik Ypsilon Plus s.r.o. muzikál p.martin Matěja p. Jiří Zimmermann p. Marie orságová p. Jana Balintová p. Kateřina Hrňová Firma Libor Krhut p. Jana Haubeltová p. Zlatuše Pustějovská celkem Vybrané ukazatelé - náklady z vl. zdrojů Dary Náklady ZUŠ Dotace Město Odpisy Spotřeba energie (voda, teplo, elektřina) Spotřeba materiálu TO Spotřeba materiálu VO Spotřeba materiálu HO Spotřeba mateiálu pro pěvecký sbor Spotřeba materiálu pro bicí oddělení Celkem spotřeba materiálu pro TO, VO, HO Pořízení DDHM Oprava a udržování majetku Cestovné Ostatní služby celkem , , , , , , , , , , , ,64 Vyrané ukazatelé - výnosy Plán Skutečnos t Rozdíl Plnění v % Školné+půjčovné ,32 Všechny náklady a výnosy jsou podrobně rozepsány ve Výroční zprávě o hospodaření ZUŠ za rok V Odrách 31/08/2014 Zpracovala: Iveta Šťastná Schválila:. Ludmila Černochová statutární zástupce ZUŠ

17

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH školní rok 2014 2015 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH školní rok 2015 2016 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2011/2012 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail:

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail: Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2014 / 2015 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2014-2015 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2015-2016 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2016-2017 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MĚSTO ALBRECHTICE, TYRŠOVA 1 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Martin Kachlík, ředitel ZUŠ Město Albrechtice 1 Obsah: 1. Základní

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 1 2 Charakteristika školy 1 3 Učební plány,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Výroční zpráva Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice školní rok 2007/2008 zus.celakovice.cz

Výroční zpráva Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice školní rok 2007/2008 zus.celakovice.cz Výroční zpráva Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice školní rok 2007/2008 zus.celakovice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice je příspěvkovou organizací, jejímž

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 4.10.2011. Předána MÚ Aš OŠKS dne 31.10.2011 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje

Více

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2006/2007... Mgr.Zdeněk Babinec ředitel školy Základní umělecká

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č.05 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č.05 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 044 252/98-4019 Inspektorát č.05 Karlovy Vary Signatura: ae3ks102.doc Okresní pracoviště Sokolov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní umělecká

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 V Praze dne: 01. 09. 2014 Petr Drešer Ředitel ZUŠ Adolfa Voborského I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Zpracoval: Luboš Harazin, ředitel ZUŠ Kralupy nad Vltavou říjen 2013 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy v Kralupech

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla 1 školní rok 2010/2011 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 24-25 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MĚSTO ALBRECHTICE, TYRŠOVA 1 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Vypracoval: Martin Kachlík, ředitel ZUŠ Město Albrechtice 1 Obsah: 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY Praha 1, U Půjčovny 4, telefon

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY Praha 1, U Půjčovny 4, telefon ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA, U PŮJČOVNY 4 Praha, U Půjčovny 4, telefon 4 4 585 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 5/6 I. Základní údaje o škole. Základní umělecká škola, Praha, U Půjčovny

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 33, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 202/203 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 říjen 2013 OBSAH OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 10 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 11

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2154/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2154/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2154/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Základní umělecká škola, Město Albrechtice,

Více

Náměstí 23, 768 02 ZDOUNKY tel.: 573 365 282, e-mail: zus.zdounky@worldonline.cz http://zuszdounky.starport.cz

Náměstí 23, 768 02 ZDOUNKY tel.: 573 365 282, e-mail: zus.zdounky@worldonline.cz http://zuszdounky.starport.cz Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a Z d o u n k y Náměstí 23, 768 02 ZDOUNKY tel.: 573 365 282, e-mail: zus.zdounky@worldonline.cz http://zuszdounky.starport.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA za období školního

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2010/2011 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2014/2015

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2014/2015 Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2014/2015 Zpracoval: Luboš Harazin, ředitel ZUŠ Kralupy nad Vltavou říjen 2015 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy v Kralupech

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí školní rok 2012/2013 1. Základní údaje Název školy: Základní umělecká škola Jablonné nad Orlicí Sídlo: Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384, PSČ 561 64 Kontakty:

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2318/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2318/13-T INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2318/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní umělecká škola, Odry, příspěvková organizace Pohořská 6, 742 35 Odry zus.odry@seznam.cz

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 říjen 2015 OBSAH OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2014-2015 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 10 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 11

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Den Zlínského kraje od 9 hod. do 13 hod. - cimbálová muzika Malina, Bigband ZUŠ Zlín-Malenovice a výtvarný obor dílny za 21. Budovou.

Den Zlínského kraje od 9 hod. do 13 hod. - cimbálová muzika Malina, Bigband ZUŠ Zlín-Malenovice a výtvarný obor dílny za 21. Budovou. Akce - školní rok 2015/2016 Září Výstava absolventů výtvarného oboru - vestibul VO ZUŠ Říjen Den Zlínského kraje 3.10.2015 od 9 hod. do 13 hod. - cimbálová muzika Malina, Bigband ZUŠ Zlín-Malenovice a

Více

Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011

Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011 Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a H o s t i n n é Labská fortna 230, 543 71 Hostinné tel.:499 524 127,733286512, e-mail: zus.hostinne@kthostinne.cz Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-667/10-J Název kontrolované osoby: Sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA KVÍTEK Rantířovská 4375/9, 586 05 Jihlava IČO: 71 341 196 Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Polná, Zámek č. 485, okres Jihlava. Zámek 485, Polná. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Polná, Zámek č. 485, okres Jihlava. Zámek 485, Polná. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Polná, Zámek č. 485, okres Jihlava Zámek 485, 588 13 Polná Identifikátor školy: 600 117 367 Termín konání inspekce:

Více

Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace Výroční zpráva Školní rok 2015/2016

Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace Výroční zpráva Školní rok 2015/2016 Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace Výroční zpráva Školní rok 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Anna Pataková Obsah: 1. Charakteristika školy str. 3 2. Přehled učebních plánů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Č. j.: ZUS HM 107/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Foto: Milan Mainuš Obsah: 1 Základní údaje o škole 2 Přehled oborů vzdělávání a charakteristika pedagogického sboru 3 Rámcový

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o la B u š t ě h r a d V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy Školní rok 2013/2014 Vyhotovil: Bohumír Bednář - ředitel školy 1 OBSAH: A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3 NÁZEV

Více

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38 Praha 24.10.2014 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Jan Papež Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o předškolním,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-222-02/08-15 Základní škola a základní umělecká škola, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště Adresa: Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-975/10-M. Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory. Peterem Šupákem, ředitelem školy

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-975/10-M. Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory. Peterem Šupákem, ředitelem školy Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-975/10-M Název kontrolované osoby: Sídlo: Základní umělecká škola Franze Schuberta Zlaté Hory Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory IČO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MĚSTO ALBRECHTICE, TYRŠOVA 1 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracoval: Martin Kachlík, ředitel ZUŠ Město Albrechtice 1 Obsah: 1. Základní

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Předkládá Mgr. Pavla Kovalová ředitelka školy I. ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více