VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH školní rok

2 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a přehled oborů vzdělání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení 4. Údaje o přijímacím řízení 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 9. Výsledky inspekční činnosti 10. Základní údaje o hospodaření školy 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 14. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění dalších úkolů ve vzdělávání 15. Závěr

3 1.Základní údaje o škole Název školy: Základní umělecká škola, Odry, příspěvková organizace Sídlo školy: Pohořská 6/480, Odry IČ: Identifikátor zařízení: Zřizovatel: Krajský úřad Moravskoslezského kraje Adresa zřizovatele: 28.října 117, Ostrava Ředitelka: Mgr.Alena Jestřebská datum jmenování datum ukončení Zástupce statutárního orgánu Ludmila Černochová datum jmenování Kontakt: tel , mobil Spálov Web školy: Další místa poskytovaného vzdělávání: Spálov 1, ZŠ Pohořská 8, Odry Datum zřízení školy: Zařazení školy do rejstříku: Poslední změna zařazení: změna názvu a sídla Kapacita školy dle zařazení: 300 žáků Cílová kapacita školy: 300 žáků Školská rada: není zřízena Při škole pracuje sdružení Klub přátel ZUŠ Odry V tomto školním roce nebyly podány žádné žádosti podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Souhlas rodičů či zákonných zástupců s pořizováním a používáním fotodokumentace, videozáznamů při práci s žáky a se zveřejňováním výsledků školní práce a úspěchů žáků v rámci školních a mimoškolních soutěží a přehlídek, a to formou uvedení jména, věku, ukázky práce, umístění v soutěži, fotografie a popř. videozáznamu v propagačních materiálech školy, na internetových stránkách školy, na nástěnkách umístěných ve škole a v publikacích zabývajících se činností školy - je řešen formou písemného souhlasu. Ochrana osobních údajů žáků i učitelů je ošetřena podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

4 2. Charakteristika školy a přehled oborů Základní umělecká škola v Odrách byla založena v roce 1953 a v letošním školním roce oslavila 60 let svého trvání. Do konce roku 2013 se vyučovalo na budově Radniční 12, dále na místě poskytování vzdělávání ve Spálově a na ZŠ Pohořská v Odrách. V lednu 2014 se celá škola přestěhovala do zrekonstruované Winklerovy vily a další třídy pro taneční a výtvarný obor byly zřízeny v budově ZŠ Pohořská. Škola poskytuje vzdělávání v oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a navštěvuje ji celkem 300 žáků. Vizí naší školy je propojenost všech oborů, která se daří především v realizovaných muzikálech a tanečních revue. Od vstoupil v platnost Školní vzdělávací program, který je kurikulárním dokumentem vycházející z Rámcového vzdělávacího programu základního uměleckého vzdělávání. Vymezuje specifika a definuje pravidla a průběh vzdělávání v naší škole. Kapacita žáků není dostačující a zvýšený zájem rodičů a dětí o vzdělávání v ZUŠ nadále stoupá. Poradním orgánem ředitelky je umělecká rada. Zástupce ředitele škola nemá, zástupcem statutárního orgánu byla jmenována učitelka školy. Hudební obor Výuka v hudebním oboru (3. 7. r. I. st. a r. II. st.) probíhala podle učebních plánů, vydaných a schválených MŠMT ČR pod č.j /95-25 ze dne 26.června 1995 s účinností od 1.září Výuka PS a 1. 2.r. I. i II. st. probíhala podle ŠVP školy. V hudebním oboru se v letošním roce vyučovalo hře na klavír, keyboard, housle, violoncello, zobcové flétny, příčnou flétnu, hoboj, klarinet, fagot, trubku, kytaru, bicí nástroje, sólový a sborový zpěv. Souborová hra a komorní hra jsou nedílnou součástí výuky v hudebním oboru. Přirozeně navazuje na individuální výuku a pro žáky má obrovský význam. Společné hraní a tvoření je učí se přizpůsobovat, naslouchat druhým. Kolektivní spolupráce je zejména o uvědomění si sounáležitosti s ostatními a hlavně o zodpovědnosti za společné dílo. V našem novém ŠVP je zapojení do hry v souborech hlavním cílem a prioritou. Jsou to soubor bicích nástrojů, kytarový soubor, smyčcový soubor, dechové komorní soubory, dětské pěvecké sbory Zvonky a Zvonečky, klavírní čtyřruční hra. V hudebním oboru probíhají pravidelně koncerty a učitelé organizují veřejné předehrávky svých tříd.

5 Taneční obor Výuka v tanečním oboru (3. 7. r. I. st. a r. II. st.) probíhala podle vzdělávacího programu schváleného MŠMT ČR pod č.j / a 17621/ ze dne 7.května 2003 s platností od Výuka PS a 1. 2.r. I. i II. st. probíhala podle ŠVP školy. Taneční obor je v Odrách velmi oblíbený, a to zásluhou učitelky tanečního oboru. Žáci vystupují na mnoha akcích a velmi oblíbená jsou závěrečná vystoupení TO - Taneční revue. Téměř všechny děti tanečního oboru účinkovaly v muzikálu a zvládaly skvěle také herecká čísla. Pro taneční obor byla zřízena zcela nová třída a šatna v ZŠ Pohořská. Výtvarný obor Ve výtvarném oboru (3. 7. r. I. st. a r. II. st.) se vyučovalo podle učebních plánů schválených MŠMT ČR dne pod č.j / s platností od Výuka PS a 1. 2.r. I. i II. st. probíhala podle ŠVP školy. Výtvarná činnost žáků je po celou dobu existence prezentována především v prostorách školy, výstavách a soutěžích. Dále se žáci výtvarného oboru podílejí na tvorbě kulis pro realizaci besídek, muzikálů a různých vystoupeních. Také tento obor je nyní umístěn v budově ZŠ Pohořská. Město Odry vyhlásilo soutěž Naše město, kde naši žáci získali v obou kategoriích 1.místa. Přehled oborů : hudební obor 191 žáků taneční obor - 90 žáků výtvarný obor - 19 žáků Celkem : 300 žáků

6 Graf č. 1: počty žáků školy v jednotlivých oborech Graf č. 2: procentuální vyjádření počtu žáků školy v jednotlivých oborech 3. Rámcový popis personálního zabezpečení : Míra kvalifikovanosti učitelů je stále v řešení (na základě inspekční zprávy z r. 2014) a zlepšuje se. V tomto školním roce studovalo na konzervatořích a VŠ 5 učitelů. U dvou vyučujících upustila ředitelka školy podle ZP 10, odst.2 od

7 předpokladu splnění odborné kvalifikace na základě jejich aktivní umělecké činnosti. Pedagogičtí pracovníci (k ) počet fyzických osob přepočtené úvazky interní pracovníci 17 10,76 Externí pracovníci 2 DPP Roztříštěnost úvazků mezi více učitelů se již delší dobu nedaří vyřešit i přes nabídku možnosti získání městského bytu. Nepedagogičtí pracovníci (k ) Počet fyzických osob Přepočtené úvazky interní pracovníci 2 1,75 externí pracovníci 1 DPP V souvislosti s navýšením prostor, kde se uskutečňuje vzdělávání došlo u jednoho nepedagogického pracovníka v průběhu školního roku k navýšení úvazku. 4. Údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení a průzkumy talentovaných žáků proběhly ve školním roce 2013/2014 v červnu po výchovných besídkách pro děti MŠ a prvních ročníků ZŠ. Zájem uchazečů výrazně převýšil kapacitu školy. Lze to přičítat právě výchovným besídkám, reprízám velmi úspěšnému muzikálu Ať žijí duchové, tanečním vystoupením a také vyšší aktivitě školy na veřejnosti. Při tak velké naplněnosti školy je potřeba počítat s tím, že ZUŠ si bude své žáky pečlivě vybírat a tím bude vytvářen i tlak na pedagogy, aby zvyšovali kvalitu své práce. Přijímací zkoušky probíhají před tříčlennou komisí. V hudebním oboru zkoumá stupeň hudebního nadání hlasový rozsah, hudební paměť, rytmus a intonaci a také fyziologické předpoklady ke hře na daný nástroj. V tanečním oboru rytmickou vyspělost a hudební cítění. Ve výtvarném oboru jsou žáci vybíráni podle výtvarného projevu přinesených výkresů a podle práce, kterou vytvoří během talentové zkoušky. Ve všech oborech jsou o provedených zkouškách

8 vedeny protokolární záznamy a během měsíce srpna jsou o přijetí žáků rodiče informováni elektronicky nebo telefonicky. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Ve školním roce 2013/2014 absolvovalo celkem 31 žáků: Hudební obor Taneční obor Výtvarný obor 22 absolventů 8 absolventek 1 absolventka Aleš Pirnos, žák hudebního oboru, byl přijat ke studiu na konzervatoř v Ostravě, obor sólový zpěv. Hodnocení žáků na konci školního roku: Stupeň hodnocení Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Neklasifikován žáci, kteří nebyli klasifikováni, neměli dokončenou docházku v 2. pololetí. Ostatní žáci studovali v přípravném studiu. Výsledky soutěží ZUŠ vyhlašovaných MŠMT v hudebním oboru: Okresní kolo: Hra na housle: Magdaléna Jakubíková - 2.místo Marie Klézlová - čestné uznání Hra na kytaru: Štěpánka Feglerová - 2.místo Vojtěch Jakubík - 2.místo Výsledky Středomoravské soutěže souborů bicích nástrojů v Přerově: Soubor bicích nástrojů: Vojtěch Palatý Jan Pustějovský Jakub Haubelt Pavel Matěja - absolutní vítězové

9 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Škola má jednoznačnou odpovědnost za své žáky. Je povinna zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví žáků v průběhu všech vzdělávacích aktivitách a současně vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování. Na začátku školního roku byli žáci poučeni o chování nejen ve škole, ale i mimo budovu. Po přestěhování školy žáci opět byli poučeni o bezpečnosti. Umělecké vzdělávání by mělo být samo o sobě prevencí nežádoucích projevů v chování. Přesto není vyloučeno, že především v kolektivech může k těmto jevům docházet a je kladeno na zodpovědnost učitelů být připraven na tuto možnost a předcházet mu. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci mají po dobu výkonu své pedagogické činnosti povinnost dalšího vzdělávání. Učitelé naší školy si podle své vlastní volby vybírají semináře, které jsou pro ně zajímavé a přínosné. Dalším vzděláváním si učitelé obnovují, udržují a doplňují kvalifikaci. Je na osobnosti učitele, zda ustrne na místě nebo chce poznávat další a nové způsoby výuky. I výborný a zkušený učitel potřebuje ke své práci motivaci a inspiraci. Seminář sólový zpěv 1 Školení první pomoci 8 Ředitelka školy absolvovala: Seminář školní legislativa 3 Školení první pomoci 1 Účetní školy absolvovala: Závěrka r

10 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Každé veřejné vystoupení je pro mladé interprety společensky významné a výchovně nezastupitelné. Je to zkouška muzikantské zralosti, sebevědomí a vždy osobní statečnosti. Naši žáci a studenti mají během školního roku řadu příležitostí se předvést na veřejnosti. První možností jsou třídní předehrávky, dalším stupněm prezentace jsou samostatné koncerty žáků a nejnáročnějšími jsou vystoupení mimo školu, kterých v posledních letech přibývá. Školní rok byl ve znamení muzikálu Ať žijí duchové, ve znamení oslav 60.let výročí školy a nejzásadnější událostí bylo zejména stěhování celé školy v lednu 2014 do Winklerovy vily. S velkým ohlasem se také setkal projekt města Oder a třídy bicích nástrojů - videoklip "Město Odry očima skupiny Crash Drums" O koncertech pořádaných školou a dalších aktivitách informujeme veřejnost plakáty, na webových stránkách školy a v Oderském zpravodaji. Velmi přínosné jsou právě pravidelné příspěvky o dění ve škole v Oderském zpravodaji. Ve spolupráci s naším dopisovatelem zasíláme články a fotografie do Novojičínského Regionu. Naši žáci se dostávají do podvědomí veřejnosti i díky ocenění města Odry. Mezi oceněnými nejúspěšnějšími žáky byl i žák ZUŠ Aleš Pirnos a soubor bicích nástrojů. Za dlouholetou pedagogickou činnost získala ocenění učitelka tanečního oboru paní Romana Fardová. Pan učitel Michal Beseda byl členem poroty Okresního kola soutěže ve hře na kytaru. Velmi aktivně naše škola spolupracuje se všemi mateřskými školami,,základními a středními školami a organizacemi v Odrách. Ve školním roce 2013/2014 vystupovali žáci, učitelé a hosté na koncertech : Září Říjen Listopad Festival Fulnečka Crash Drums Oderská mlýnice Crash Drums Koncert žáků Odry Soustředění muzikálu Ať žijí duchové Vernisáž v Odrách 3 reprízy muzikálu Ať žijí duchové Koncert žáků v Odrách Slavnostní Koncert k 60. výročí školy

11 Adventní koncert v Hranicích Třídní předehrávky Účinkování TO v muzikálu Limonádový Joe Vystoupení TO pro DD Odry Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Rozsvěcování vánočního stromu v Odrách Soustředění Crash Drums Koncert na náměstí v Novém Jičíně Crash Drums Vystoupení TO ve Vítkově Vánoční koncert v Odrách Vítání občánků MěÚ Odry Vánoční koncert pro nadaci Zvoneček Odry Vystoupení TO v Odrách Vystoupení TO pro firmu Mateiciuc v Odrách Vánoční trhy v Odrách Vánoční koncert ve Spálově Vánoční koncert církevní školy v Odrách Vánoční koncert v Hranicích Stěhování školy Školní kolo soutěží housle, kytara Vystoupení TO pro ZŠ Komenského v Odrách Okresní kolo soutěží smyčcových nástrojů Frenštát pod Radhoštěm Vystoupení TO a zpěv pro ZŠ Pohořská v Odrách Vystoupení TO a zpěv pro ZŠ Spálov Vystoupení pěveckých sborů na PíseňFest v Odrách Okresní kolo soutěží kytar Studénka Vystoupení TO pro Dělnický dům v Odrách Vystoupení při Slavnostním otevření ZUŠ Den otevřených dveří Koncert nejmladších žáků Středomoravská soutěž souborů bicích nástrojů v Přerově Předehrávky absolventů Ukázkové hodiny TO Koncert oddělení bicích nástrojů s hosty Třídní předehrávky Absolventské vystoupení TO 1. Absolventský koncert HO v Odrách 2. Absolventský koncert HO v Odrách

12 Vystoupení smyčcového souboru na Noci kostelů 3. Absolventský koncert HO a TO ve Spálově Krajská přehlídka TO v Havířově Koncert klavírního oddělení a hostů ze ZUŠ Havířov Koncert Crash Drums ve Village clubu v Odrách Koncert ve Veselí smyčcový soubor Koncert ke dni matek ve Spálově Koncert souborů ve Spálově Červen 4 výchovné besídky pro MŠ a ZŠ Zápis - přijímací zkoušky dětí do ZUŠ v Odrách Zápis - přijímací zkoušky dětí do ZUŠ ve Spálově 3 vystoupení na Oderském dni 3 vystoupení TO - Taneční revue Závěrečný koncert žáků se slavnostním vyřazováním absolventů Soustředění TO ve Vítkově Slavnostní ocenění žáků Městem Odry 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti V uplynulém školním roce proběhla v lednu 2014 inspekční činnost Českou školní inspekcí. Předmětem kontroly bylo zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledů vzdělávání poskytovaného základní uměleckou školou. Inspekce kladně zhodnotila zkvalitnění materiálních podmínek školy a úspěšnost ZUŠ při realizaci kulturních akcí. Nedostatky shledala v oblasti kvalifikace pedagogů a v oblasti kontrolní a hospitační činnosti. Kontrolou bylo také zjištěno přijetí žáků ke vzdělávání nad stanovenou kapacitu základní umělecké školy (300 žáků). Tato negativa byla již odstraněna a přijata opatření. V měsíci dubnu byla provedena veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky. Kontrolou nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ani nesoulad v účetní evidenci. V lednu proběhla na nové budově kontrola BOZP a PO a zjistila drobné nedostatky, které byly odstraněny zadavatelem rekonstrukce.

13 10. Základní údaje o hospodaření školy. viz příloha 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů Naše škola navázala spolupráci s hudební školou v polském městě Konstancin Jeziorna. V červnu se zúčastnila ředitelka školy v tomto městě Festivalu mládežnických souborů, kde domluvila možnost výjezdu našich žáků na tento festival v příštím roce. Naše škola je členem AZUŠ a MÚZY. 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola se nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Škole se podařilo získat finanční prostředky ve výši ,- Kč z grantů města Odry na pořízení madel do tanečního sálu, polohovacích lavic, přenosných panelů pro výtvarný obor a pořádání workshopu klavírního oddělení. Všechny projekty budou zrealizovány do Ve spolupráci s městem Odry vznikl videoklip Město Odry očima Crash Drums, kde účinkovali převážně děti bicího oddělení, ale zúčastnili se i žáci ostatních studijních zaměření. Město Odry také zafinancovalo pořízení a instalaci akustických panelů do taneční třídy, kterou má ZUŠ pronajatou od ZŠ Pohořská. 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů vzdělávání

14 Ve škole nepůsobí odborová organizace. Škola úzce spolupracuje při organizování svých četných aktivit s občanským sdružením Klub přátel školy, s Crash Drums Odry občanským sdružením i s dalšími organizacemi města. 15. Závěr Školní rok 2013/2014 byl rokem velmi náročným, plným velkých událostí a také velkých změn. V listopadu naše škola uskutečnila reprízy úspěšného muzikálu Ať žijí duchové. Poté oslavila 60.výročí založení školy a v prosinci se intenzivně připravovala na stěhování na Winklerovu vilu. V lednu probíhal v nových prostorách zkušební provoz. Dopoledne se na chodbách a ve třídách dolaďovaly zjištěné nedostatky a odpoledne si žáci a rodiče zvykali na novou organizaci a provoz školy. Slavnostní otevření školy proběhlo v březnu a oficiálně odstartovalo novou etapu Základní umělecké školy v Odrách. V květnu a červnu zrealizoval soubor bicích nástrojů Crash Drums videoklip Město Odry očima Crash Drums V letošním roce se nám opět dařilo zvyšovat počet posluchačů a diváků na našich koncertech. Významným způsobem se prohloubila spolupráce s městem Odry, zdejšími školami a institucemi. ZUŠ Odry si získává dobrou pověst a těší nás, že si škola vybudovala nepostradatelné místo v kulturním dění města, u jeho obyvatel, a že je přínosem při výchově mladé generace. Chceme být školou, která učí dítě v příjemném prostředí. Prioritou je nám opravdu spokojený žák a ten potřebuje přátelské a podporující prostředí a vstřícné zacházení, zážitek radosti z poznávání. Vzhledem k velikosti školy je pro nás prioritou týmová práce, při které zapojíme co nejvíce žáků a pedagogů do společných projektů. Výroční zprávu zpracovala : Mgr. Alena Jestřebská V Odrách dne

15 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Základní umělecká škola, Odry, příspěvková organizace Počet zaměstnanců - přepočtený dle úvazku: 12,556 z toho: pedagogové 10,556 ostatní pracovníci 2,000 Hlavní čínnost Doplňková činnost v Kč Celkové výnosy za rok 2013 činily: Celkové náklady za rok 2013 činily: Hospodářský výsledek: Dotace na provoz z KÚ a od obce Dotace Čerpání Rozdíl Plnění Kč Kč Kč v % přímé náklady na UZ vzdělávání prostředky na platy ,00 Platy bez OON ,00 Zákonné soc. a zdrav pojištění ,27 FKSP ,14 ONIV náhrady x přímý ONIV stravování x ONIV pořízení učebních pomůcek x celkem UZ dotace KÚ ,00 přímé náklady na UZ 5 vzdělávání použití fondu odměn x x Platy bez OON 0 0 x x Zákonné soc. a zdrav. pojištění 0 0 x x FKSP x x ONIV náhrady 0 0 x x přímý ONIV stravování 0 0 x x celkem UZ 5 - vlastní zdroje ZUŠ x x Dotace Čerpání doplnění a vybavení Crash Drums nákup oblečení, notové stojany muzikál Ať žijí duchové II.etapa Dary: Dary Čerpání Firma Haps,s.r.o Semperflex s.r.o. Muzikál Obec Heřmánky Dana Homolová Firma Pavlovský

16 p. Jaromír Mik Ypsilon Plus s.r.o. muzikál p.martin Matěja p. Jiří Zimmermann p. Marie orságová p. Jana Balintová p. Kateřina Hrňová Firma Libor Krhut p. Jana Haubeltová p. Zlatuše Pustějovská celkem Vybrané ukazatelé - náklady z vl. zdrojů Dary Náklady ZUŠ Dotace Město Odpisy Spotřeba energie (voda, teplo, elektřina) Spotřeba materiálu TO Spotřeba materiálu VO Spotřeba materiálu HO Spotřeba mateiálu pro pěvecký sbor Spotřeba materiálu pro bicí oddělení Celkem spotřeba materiálu pro TO, VO, HO Pořízení DDHM Oprava a udržování majetku Cestovné Ostatní služby celkem , , , , , , , , , , , ,64 Vyrané ukazatelé - výnosy Plán Skutečnos t Rozdíl Plnění v % Školné+půjčovné ,32 Všechny náklady a výnosy jsou podrobně rozepsány ve Výroční zprávě o hospodaření ZUŠ za rok V Odrách 31/08/2014 Zpracovala: Iveta Šťastná Schválila:. Ludmila Černochová statutární zástupce ZUŠ

17