Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN

2 Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV, č.j.: ZŠ 70/2013 NAŠE ŠKOLA Název školy Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy Velké Karlovice 19 Ředitel PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP Mgr.Eva Cigániková Kontakty: Telefony , Zařazení do sítě škol IZO REDIZO IČO Zřizovatel Obec Velké Karlovice Velké Karlovice č. 70 Kontakty: Telefon starosta Miroslav Koňařík Platnost dokumentu od: Verze: 2013 Ve Velkých Karlovicích dne PaedDr. Karel Vašut, ředitel školy Projednáno pedagogickou radou dne , školskou radou dne Jiří Jurečka, předseda školské rady ZŠ VK 2013 ŠVP 2

3 OBSAH CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 CHARAKTERISTIKA ŠVP... 6 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA V UČIVU... 9 UČEBNÍ PLÁN ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ANGLICKÝ JAZYK ANGLICKÝ JAZYK ANGLICKÁ KONVERZACE - VOLITELNÁ NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK MATEMATIKA MATEMATIKA INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA VOLITELNÝ MEDIÁLNÍ VÝCHOVA VOLITELNÝ PRVOUKA PŘÍRODOVĚDA VLASTIVĚDA FYZIKA PŘÍRODOPIS ZEMĚPIS CHEMIE CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU : DĚJEPIS OBČANSKÁ VÝCHOVA FINANČNÍ GRAMOTNOST HUDEBNÍ VÝCHOVA HUDEBNÍ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHOVA TĚLESNÁ VÝCHOVA TĚLESNÁ VÝCHOVA VÝCHOVA KE ZDRAVÍ PRACOVNÍ ČINNOSTI PRACOVNÍ ČINNOSTI PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZŠ VK 2013 ŠVP 3

4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Úplnost a velikost školy Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Na prvním stupni (1. až 5. ročník) i na druhém stupni (6. až 9. ročník) je zpravidla po jedné třídě. Kapacita školy podle zápisu do školského rejstříku je 350 žáků. K má škola asi 185 žáků. Součástí školy je školní družina s kapacitou 50 žáků, školní klub s kapacitou 60 žáků a školní jídelna. Umístění a historie školy Základní škola Velké Karlovice je umístěna v budově z roku 1952, která v letech prošla kompletní rekonstrukcí. Obec, tedy i spádová oblast školy, má zhruba 82 km čtverečních. Většina žáků do školy dojíždí autobusy ze sedmi údolí, což značně ovlivňuje organizaci výuky a mimoškolní činnosti. V roce 1952 se ve škole učilo v pěti třídách 163 žáků, v přízemí byla umístěna mateřská škola a dětská ordinace. Již v dalším roce se stala škola součástí osmileté střední školy a pozdější devítileté. Od byla dosavadní ZDŠ opět rozdělena tehdejším školským odborem ve Vsetíně na dvě samostatné školy, to je I. a II. ZDŠ. II. základní devítiletá škola, umístěná v této budově měla 279 žáků v devíti třídách. V roce 1977 byla zahájena výuka v prvních třídách podle tak zvané Nové koncepce, znamenající postupnou přeměnu devítileté školní docházky na osmiletou. V roce 1980 byla ve škole otevřena školní družina. U školy byl v letech 1983/1984 vybudován sportovní areál s atletickou dráhou a tenisovými kurty. V roce 1987 byly základní školy ve Velkých Karlovicích spojeny v jednu ZŠ. Vyučovalo se ve dvou budovách. V horní budově se učilo 147 žáků v 7 třídách, do dolní budovy se sjíždělo do osmi tříd 175 dětí ročníku. V roce 1995 vznikl pro žáky v dolní budově školní klub. V roce 2006 je dokončena přístavba a stavební úpravy této budovy a od 1. září 2006 všichni žáci z Velkých Karlovic chodí do nově zrekonstruované budovy této školy. Podmínky školy V budově školy je 17 učeben, z tohoto počtu je 7 odborných pracoven a tělocvična. Máme 2 klubovny pro školní klub a školní družinu, kuchyň s jídelnou. Součástí školy je sportovní areál a park. Plochy učeben, kromě jedné (cca 70m 2 ), nejsou příliš velké (cca 50 m 2). To je jeden z důvodů pro zřizování odborných pracoven. V nové části školy je nejvyužívanější pracovnou multifunkční učebna pro přírodopis, fyziku a chemii, odborná učebna informatiky, společná pracovna pro hudební a výtvarnou výchovu s možností využití pro dramatickou výchovu a multimediální učebna spojená s žákovskou knihovnou, v které je umístěn i školní klub. Nově zrekonstruované školní dílny a cvičná kuchyně a jazyková učebna jsou umístěny ve staré části budovy. K pohybovým aktivitám žákům slouží malá tělocvična, ta má k dispozici šatny a kompletní sociální zázemí. Dále mohou žáci užívat dva tenisové kurty, venkovní hřiště, které tvoří atletický ovál, hřiště menších rozměrů a doskočiště pro skok daleký. V zimním období jsou k dispozici lyžařské běžecké dráhy, které se nacházejí v blízkosti školy. Tělocvična spolu s venkovními hřišti slouží potřebám školy i veřejnosti. V těsném okolí školy se nachází i místní koupaliště, které je možno v případě vhodného počasí využívat pro výuku tělesné výchovy. Pro děti mladšího školního věku ( především pro školní družinu) je určen park rozprostírající se před budovou školy. Specifikou naší školy je její umístění v přírodní lokalitě CHKO Beskydy. Škola není bezbariérová, v případě potřeby danou třídu umístíme do přízemí školy, které je technicky dostupné. ZŠ VK 2013 ŠVP 4

5 Škola je dobře vybavena učebnicemi, učebními pomůckami, výukovým SW a výpočetní technikou, je propojena počítačovou sítí. V rámci projektu EU Peníze školám, který je ve škole realizován pod názvem Naše škola, jsou všechny třídy vybaveny interaktivními dataprojektory, Pro další studium a práci žáků je k dispozici dobře vybavená školní knihovna s možností využití počítačů připojených na internet. Literatura, učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou aktuálně doplňovány. Všichni vyučující jsou pro výuku vybaveni notebooky. K odpočinku a relaxaci je k dispozici školní klub (starší žáci), a dvě oddělení školní družiny (mladší žáci). Charakteristika pedagogického sboru Věkově je pestrý pedagogický sbor má 18 členů, z toho jsou čtyři muži. Všichni učitelé jsou plně kvalifikováni. Ve škole pracuje výchovná poradkyně, metodik prevence sociálně patologických jevů a koordinátor environmentální výchovy. Všichni pedagogičtí pracovníci jsou proškoleni v problematice ochrany při mimořádných událostech a mají základní kurs první pomoci. Ve sboru jsou zastoupeni pedagogové s kvalifikací pro péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, a to především na 1. stupni. Všichni učitelé zvládají práci s počítačem minimálně na úrovni Z. Charakteristika žáků Jsme typicky venkovská škola, jejíž život významným způsobem ovlivňuje dojíždění většiny žáků. Někteří z nich stále ještě žijí na samotách. Tito žáci mají blízko k přírodě, jsou tělesně velmi zdatní, ale chybí jim kulturní vyžití, které poskytuje dětem město. Škola má dlouholeté zkušenosti s integrací žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Každý integrovaný žák má vypracován na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny vlastní individuální vzdělávací plán, který je pravidelně aktualizován a doplňován, učitelé se individuálně žákům věnují a jejich integrace do žákovských kolektivů probíhá bez problémů. Dlouhodobé projekty Dlouholetou tradicí mají na naší škole sportovní projekty. Každým rokem probíhá celoroční soutěž Nejlepší sportovec školy. O tento titul usilují všichni žáci ve svých kategoriích podle přesně daných pravidel při účasti na pravidelně organizovaných soutěžích, jako jsou celoškolní závody ve sjezdu na lyžích, biatlonu, stolním tenise atletice atd. Všem dominuje ve spolupráci se sportovní komisi obecního úřadu pořádaná soutěž v běhu na lyžích - Karlovský pohár s mezinárodní účasti, která probíhá zároveň jako krajský závod mládeže Zlínského kraje. K dalším celoročním projektům patří soutěž o čtenáře roku a nejzdařilejší referát roku. Projekt Vánoce, při němž se žáci seznamují s tradicemi a zvyklostmi vánočních svátků, vrcholí vánoční besídkou pro rodiče nebo prodejním jarmarkem v rámci Kateřinského jarmarku, který pořádá IC Velké Karlovice. Organizujeme celoškolní Den v přírodě, zaměřený na environmentální činnost, zdraví a bezpečnost dětí. Již řadu let pravidelně vydáváme školní časopis Šipka. Spolupráce se zákonnými zástupci dětí a jinými subjekty Velmi dobrá je spolupráce s Obecním úřadem ve Velkých Karlovicích. Díky jeho přístupu byla provedena moderní přístavba budovy školy a rozsáhlá rekonstrukce staré budovy. Obecní úřad finančně podporuje i zájmovou, především sportovní činnost školy. Naše nejužší spolupráce probíhá s Unií rodičů při naší Základní škole. Organizujeme společně mnoho akcí nejen pro naše žáky, ale i pro jejich rodiče. Dále spolupracujeme se všemi sportovními organizacemi naší obce. Pokračujeme ve spolupráci s Karlovským muzeem, kam chodíme bezplatně na všechny výstavy a akce. Velmi agilní je naše spolupráce s Nadací DĚTI- KULTURA-SPORT. ZŠ VK 2013 ŠVP 5

6 CHARAKTERISTIKA ŠVP Zaměření školy NAŠE ŠKOLA Při stanovování cesty, kterou se naše škola bude ubírat, navazujeme na dobrou prestiž a tradice, které si za uplynulá léta škola vybudovala, vycházíme z prostředí, ve kterém se nachází, stavíme na materiálním vybavení a podmínkách, které jsou jí v obci vytvářeny, ale i na lidském potenciálu, kterým disponuje. Cílem NAŠÍ ŠKOLY je : položit základy funkčního a moderního všeobecného vzdělání v rozsahu potřeb, předpokladů a možností žáků. kultivovat osobnost po stránce rozumové, emociální a volní, rozvíjet tělesnou zdatnost a vztah k životnímu prostředí a kulturním hodnotám. uvést děti do základních, duchovních a mravních hodnot, aby získaly orientaci v okolním světě a v sobě samém. Školu chápeme jako složitý fungující sociální systém s mnoha vnitřními i vnějšími vztahy, jehož úkolem je připravit děti pro život v reálném světě. Považujeme za bezpodmínečně nutné, aby jednotlivé subjekty tohoto složitého mechanismu žáci, učitelé, rodiče i široká veřejnost si navzájem dokázali porozumět, aby chtěli a uměli spolu komunikovat a spolupracovat. Ideu porozumění, komunikace a spolupráce budeme uplatňovat nejen v oblasti vzdělávání, ale i v rovině osobnostního rozvoje. K takovému přístupu chceme vést i rodiče, zřizovatele, zájmové organizace i veřejnost v naší obci. Jde nám o to, abychom veškerou činnost směřovali k jednomu cíli - aby škola byla naší nejen pro žáky, učitele a rodiče, ale i pro zřizovatele a vůbec všechny občany Velkých Karlovic. Chceme, abychom my všichni, když budeme do této školy chodit, budeme o ní mluvit, budeme rozhodovat o tom, co ve škole vylepšit, co pro školu udělat, čím jí pomoci, nebo na ní budeme vzpomínat, abychom o ní mluvili, ale i ji opravdu brali jako NAŠÍ ŠKOLU! Výchovné a vzdělávací strategie Náš Školní vzdělávací program je založen na principech činnostního učení. Učitel v procesu vzdělávání není pouhým zdrojem informací, ale především průvodcem při hledání informací a poradcem při jejich zpracování. Učitel je při činnostních formách výuky organizátorem a usměrňovatelem práce žáků. Při každodenní práci s dětmi budeme používat : metody objevování, které staví do popředí význam otázek žáků ve vyučování, v pokládání otázek pomáhá žákům hlavně pozorování určité prováděné činnosti. Úlohou učitele je žákům ukázat cestu, aby je podpořil a pozitivně motivoval. Schopnost ptát se je klíčem k úspěšnému učení. Otázky kladené žáky k učivu provokují myšlení ostatních, vedou je k hledání vysvětlení, výrazně napomáhají k učení. metody individualizace, které dají každému žákovi možnost, aby daný úkol řešil vlastním způsobem, na základně svých zkušeností a dovedností. Tato metoda pomůže učiteli poznat, do jaké míry žáci zvládli učivo, sami žáci si uvědomí, co už umí. Důležitou roli tu hraje zdůvodňování zvoleného řešení, což přispívá k rozumového vývoji žáka. metody aktivizující a to především metodu situační, problémovou a projektovou, metody názorně demonstrační, metody slovní, dialogické, samostatné práce, výzkumné, tvořivé práce s učebnicemi, pracovními sešity a didaktickými pomůckami Chceme založit naši práci na zvyšující se míře zodpovědnosti všech zúčastněných, především žáků a učitelů. Pokroky a úspěchy žáků mají být odměnou a zdrojem radosti nejen pro učitele a rodiče, ale především pro žáky samotné. ZŠ VK 2013 ŠVP 6

7 Klíčové kompetence Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého našeho žáka. Klíčové kompetence se prolínají a lze je získat jen jako výsledek celkového procesu vzdělávání. Úroveň klíčových kompetencí není konečná, ale tvoří základ pro další celoživotní učení a orientaci v každodenním a praktickém životě. 1. KOMPETENCE K UČENÍ umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací. Žáky vedeme k sebehodnocení. Individuálním přístupem k žákům maximalizujeme jejich šanci prožít úspěch.. Žákům umožňujeme realizovat vlastní nápady a podněcujeme jejich tvořivost. Žáci se zúčastňují různých soutěží a olympiád. Zadáváme jim zajímavé domácí úkoly. Vytváříme takové situace, v nichž mají žáci radost z učení. 2. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů Výuka je vedena tak, aby žáci hledali různá řešení problému, svoje řešení si dokázali obhájit. Ve vhodných oblastech vzdělávání používáme netradiční úlohy. Při výuce motivujeme žáky v co největší míře problémovými úlohami z praktického života. Žáci si postupně zdokonalují kompetenci práce s informacemi ze všech možných zdrojů, ústních, tištěných, mediálních a počítačových, včetně internetu. Učí se je vyhledávat, třídit a vhodným způsobem využívat. Žáci Podle svých schopností a dovedností se žáci zapojují do soutěží. Děti vedeme k aktivnímu podílu na plánování, přípravě, realizaci i hodnocení činností. 3. KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ vést žáky k všestranné a účinné komunikaci Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu. Učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchat názor jiných. Začleňujeme metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vedeme děti ke spolupráci při vyučování. 4. KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ - rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní i druhých Vhodně používáme skupinovou práci žáků, vedeme je ke vzájemné pomoci a spolupráci při učení. Usilujeme o to, aby žáci prokázali schopnost střídat role ve skupině. Žáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se sami podílejí. Učíme je zároveň k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky. Chceme je naučit základům kooperace a týmové práce. 5. KOMPETENCE OBČANSKÉ - připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti uplatňující svá práva a plnící své povinnosti Ve třídních kolektivech žáci společně stanovují pravidla chování. Školní řád navazuje na pravidla chování vytvořená ve třídách. 6. KOMPETENCE PRACOVNÍ - pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci Žáky motivujeme k aktivnímu zapojení do pracovních činností. Vedeme je k objektivnímu sebehodnocení a reálnému posouzení jejich možností při profesní orientaci. ZŠ VK 2013 ŠVP 7

8 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou dle 16 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) považovány osoby: se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami, vývojovými poruchami učení nebo chování), se zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování), se sociálním znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu). Žáci, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, posíláme se souhlasem rodičů na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě vyšetření a doporučení poradny jsou pak tyto děti zařazovány do reedukační péče. S dětmi pracují vyškolené učitelky ( na 1. stupni ). V případě, že pedagogicko-psychologická poradna diagnostikuje vývojovou poruchu učení, je na žádost zákonných zástupců dítěte vypracován individuální vzdělávací plán, podle kterého se s dítětem v průběhu školního roku pracuje. Každý týden probíhá jedna vyučovací hodina pravidelné dyslektické nápravy. V něm uvádíme závěry a doporučení z vyšetření v PPP, na co se konkrétně v reedukaci zaměříme, pomůcky, které se budou při nápravě používat, způsob hodnocení, jméno paní učitelky, která bude s dítětem pracovat. Při klasifikaci těchto dětí přihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme s ohledem na možnost diferencovaného hodnocení (zák. č. 561/2004 Sb., v platném znění, 16, odst.6 a vyhláška č. 147/2011 Sb.) Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Zařazení mimořádně nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech. Pro tyto mimořádně nadané žáky je zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte. V rámci vyučování matematiky projevují mimořádně nadaní žáci kvalitní koncentraci, dobrou paměť, zálibu v řešení problémových úloh a svými znalostmi přesahují stanovené požadavky. Umožňujeme jim pracovat na počítači (vzdělávací programy), individuálně pracovat s naučnou literaturou (hlavolamy, kvízy, záhady, problémové úlohy). V dalších naučných předmětech jsou jim zadávány náročnější samostatné úkoly (referáty k probíranému učivu, zajímavosti ze světa techniky ), jsou pověřováni vedením a řízením skupin. Na mimořádně nadané žáky s hudebním nadáním klade učitel vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. Vhodným způsobem je zapojuje do činností v hodině mohou doprovázet na hudební nástroj, předzpívávat píseň Žákům mimořádně výtvarně nadaným jsou zadávány náročnější práce volí různé techniky, jsou podporováni v mimoškolních aktivitách, navštěvují výtvarné obory při základních uměleckých školách. Žáci mimořádně nadaní spíše technicky, manuálně zruční, jsou směřováni k zapojení do zájmových aktivit organizovaných základní uměleckou školou. Při samotné výuce bývají pověřováni náročnějšími částmi při plnění zadaných úkolů, jsou pověřováni vedením skupiny. Mimořádně pohybově nadaní žáci jsou podporovaní v rozvíjení všech pohybových aktivit, především těch, kde žák projevuje největší zájem a talent. Žáci jsou zapojováni do sportovních soutěží, ať už v rámci školy nebo mimo ni. Reprezentují školu. Velmi často se stává, že tito žáci mají výkyvy v chování. Je nutné toto chování usměrňovat s pedagogickým optimismem a taktně, avšak důsledně. Mimořádně nadané žáky usměrňujeme v osobnostní výchově, vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci, ochotě pomáhat slabším. Není výjimkou, že vyniká-li žák v jedné oblasti, v jiné je průměrný. ZŠ VK 2013 ŠVP 8

9 Průřezová témata v učivu Průřezová témata prostupují celým vzděláváním, umožňují propojení vzdělávacích obsahů oborů a svým formativním charakterem vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ní. Podmínku účinnosti PT je jejich propojenost se vzdělávacím obsahem konkrétních vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole i mimo školu. OSV Osobnostní a sociální výchova - OSV 1. stupeň 2. stupeň tématický okruh 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání M M Ov, Čj, Vv, M Vv, M Ov, Vz, Vv, M M Sebepoznání a sebepojetí Vv Vv Vv Vv Vv Tv Ov, Vz, Vv, Pč Tv Seberegulace a sebeorganizace Pč Tv Ov, Vz Pč Ov, Vv, Pč Tv Psychohygiena Vz Ov, Vz Ov, Vz Kreativita Vv Vv Vv Vv, M Vv Vv Ov, Vz, Pč Ov, Pč Sociální rozvoj Poznávání lidí Ov, Tv Čj Vz, Tv Tv Mezilidské vztahy Čj Čj Čj Čj Čj, Tv Ov, Z, Vz Ov, Čj, Z Vz, Tv Ov, Čj, Tv Komunikace Čj Čj Čj, Aj Čj, Aj Čj, Aj, Pp Ov,Čj,D, Vv, Z, Aj, Inf, Hv, Vz Ov, Čj, Z, Aj, Nj, Inf, Ak Ov,Vz, Čj, Aj, Nj, Ak, Inf Ov, Čj, Vv, Z Aj, Nj, Ak Kooperace a kompetice Hv Pč Ov, Čj, D, F, Vz Ov, Vz, Vv Ov, Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Vz Ov, Vz, Ch Ov, D, Pč, F Pč Pč, Vz Pč, F Ov, Vz, Ch, Pč, F Ov, Ch, Čj, D ZŠ VK 2013 ŠVP 9

10 VDO Výchova demokratického občana - VDO 1. stupeň 2. stupeň tématický okruh 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Občanská společnost a škola Prv Tv Prv Ov, Vz Vz Občan, občanská společnost a stát Prv Vl Ov, Z Ov Ov, D Ov,Čj,Hv,Z, Formy participace občanů v politickém životě Vl Ov Ov Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Vl Ov Ov D, Ov VEGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - VEGS 1. stupeň 2. stupeň tématický okruh 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Evropa a svět nás zajímá Čj Čj Aj Aj, Vl, Hv Ov,Čj.,Aj,Hv, Objevujeme Evropu a svět Vl, Čj Z, Vz Ov,Aj,D,Hv, Nj Ov, Čj, D,Z, Hv Aj,Ch, Nj. Ov Jsme Evropané D, Ov Ov, D Vz, D,Z Čj Ov, Čj, Aj, Nj Ov, D,Z MKV Multikulturní výchova - MKV 1. stupeň 2. stupeň tématický okruh 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Kulturní diference Hv, Čj, Vv, Pč Vv Ov Ov,Vv,Tv,D Vz Ov,Pč Lidské vztahy Hv, Čj Čj, Prv Tv, Čj Ov, Tv, Vz Ov, Př, Čj, Etnický původ Vl Ov, Př D, Ov D Multikulturalita Vz Vz,Ch,D, Z Ov,Ch, D,Z Ov,Tv, Vv Hv Ov Princip sociálního smíru a solidarity Pv,Z Vz,,Z Ov,Z ZŠ VK 2013 ŠVP 10

11 EV Environmentální výchova - EV 1. stupeň 2. stupeň tématický okruh 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Ekosystémy Prv Prv Pv Pv Př F Základní podmínky života Pč Prv, Pč Hv, Prv, Pč Pv, Pč Pč F F. Př,Ch Př,Ch Lidské aktivity a životní prostředí Prv Prv Pv M, Pv Vztah člověka k prostředí Prv Prv Pč Pč,Ov F,Pč, Př Př,,Tv Ov,Z, Vz Pč,,Čj,Tv F,Pč,Vz,Ch Z F, Př,Ch F,Ov, Př,Ch F,Pč,Ch, Z MV Mediální výchova - MV 1. stupeň 2. stupeň tématický okruh 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Aj, Vz Aj, Ov Ov.Vz, Aj, Inf Ov,, Čj, Aj, MV Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Čj, Vz Čj, F, Čj, Mv Stavba mediálních sdělení Čj, Čj, Čj, Čj, Mv Vnímání autora mediálních sdělení Vz Vz, Mv Fungování a vliv médií ve společnosti Vz Ov Vz,Z, Mv,Hv,Z Tvorba mediálních sdělení Cj Čj, Aj Čj, Čj, Mv Práce v realizačním týmu Vz Vz Ov, Čj, Vv, Mv ZŠ VK 2013 ŠVP 11

12 Učební plán Učební plán 1. stupně Základní škola Velké Karlovice Učební plán 1. stupně min. hodin oblasti předměty 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a lit Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Práce s počítačem Prvouka Člověk a jeho svět Vlastivěda Umění a kultura Přírodověda Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Nepovinný předmět : křesťanská výchova Zájmové útvary : aerobik, šachy, biatlon, sborový zpěv, valašský kroužek, Celkem hodin Z toho disponibilní Dotace hodin ZŠ VK 2013 ŠVP 12

13 Učební plán 2. stupně Základní škola Velké Karlovice Ućební plán 2. stupně minimum hodin Oblasti předměty 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a lit Anglický jazyk Německý jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Dějepis Občanská výchova Finanční gramotnost 1 1 Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Člověk a svět práce Pracovní činnosti Disponibilní Volitelný předmět nevázaná Celkem hodin Dotace hodin ZŠ VK 2013 ŠVP 13

14 Poznámky k učebnímu plánu : Český jazyk - V 1. ročníku má předmět komplexní charakter, od 2. do 9. ročníku je členěn na jazykovou výchovu, literární výchovu a komunikační a slohovou výchovu. Předmět je posílen v 1. ročníku o 1 disponibilní hodinu, ve 2. ročníku o 3 disponibilní hodiny, ve 3. ročníku o 3 disponibilní hodiny, Na 2. stupni je posílen celkem o 3 disponibilní hodiny. Němčina jako další cizí jazyk je vzhledem k posilování významu výuky cizích jazyků zařazena od 7. do 9. ročníku v rozsahu 2 hodiny týdně, na které jsme využili 6 disponibilních hodin. Matematika - Na 1. stupni je posílena o 1 disponibilní hodinu v každém ročníku, na 2. stupni je posílena celkem o 3 disponibilní hodiny. Vlastivěda a přírodověda je ve 4. a 5. ročníku posílena o 1 disponibilní hodinu tak, aby se učilo vždy 2 hodiny vlastivědy a 2 hodiny přírodovědy. Dějepis je na 2. stupni posílen o 1 disponibilní hodinu tak, aby byl ve všech ročnících vyučován 2 hodiny týdně. Fyzika je posílena o 2 disponibilní hodiny tak, aby byla vyučována ve všech ročnících 2 hodiny týdny. Přírodopis je posílen o 2 disponibilní hodiny tak, aby byl v ročníku vyučován 2 hodiny týdně. Zeměpis je posílen o1 disponibilní hodinu tak, aby byl v ročníku vyučován 2 hodiny týdně. Chemie je posílena o 1 disponibilní hodinu tak, aby byla vyučována v 8. a 9. ročníku 2 hodiny týdně. Finanční gramotnost je vyučována v 9. ročníku 1 hodinu týdně. Volitelné předměty: Žáci si mohou zvolit mezi těmito předměty : Anglická konverzace v 6, 7 a 9. ročníku 1 hodina týdně. Informatika v 6.,7 a 9, ročníku 1 hodina týdně Mediální výchova v 9. ročníku 1 hodina týdně. Nepovinné předměty: křesťanská výchova Zájmové útvary: aerobik, šachový kroužek, biatlon, sborový zpěv, valašský kroužek, novinářský kroužek, sportovní kroužek, matematický kroužek, peer kroužek, výtvarný kroužek, kroužek ITC ZŠ VK 2013 ŠVP 14

15 Učební osnovy Český jazyk a literatura 1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1.ročníku 8 hodin týdně v 2. a 3. ročníku 10 hodin týdně ve 4. a v 5. ročníku 7 hodin týdně Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura: oborové kompetence - směřuje k ovládnutí základních jazykových jevů pro dorozumívání v ústní i písemné podobě - k osvojování a rozvíjení čtenářských schopností - vede k využívání různých zdrojů informací př. slovníky, encyklopedie, katalogy, pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných pro další vývoj Výstup - žák Má pozitivní vztah k učení a zvládá jednoduché učební metody. Poznává smysl a cíl učení. Vzájemně spolupracují a pomáhají si. Navrhují různá řešení problémů, dokončují a zdůvodňují své závěry. Kompetence k učení Strategie - učitelé Motivuje žáky k učení, stimuluje nejschopnější žáky a povzbuzuje méně nadané. Zapojuje žáky do plánované výuky. Kompetence k řešení problémů Vytváří podmínky pro získávání dalších informací potřebných k práci formou spolupráce. Hodnotí práci žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok. Výstup - žák Vyjadřuje se souvisle a výstižně v ústním i písemném projevu. Naslouchá promluvám druhých lidí, shrne podstatu slyšeného a psaného. Kompetence komunikativní Strategie - učitelé Vede žáky k aktivnímu písemném projevu a k účinné, otevřené komunikaci. Rozvíjí empatii a potřebu aktivního naslouchání, dbá na správné chápání slov. Prezentuje výsledky své či Umožňuje žákům zhodnotit skupinové práce a respektuje vlastní práci, učí nebát se chyby, názory druhých. pracovat s ní Kompetence sociální a personální Účinně spolupracuje ve skupině. Dokáže v případě potřeby požádat o pomoc nebo ji poskytnou. Kompetence občanské Chápe nutnost dodržování pravidel a zákonů. Společně s žáky vytváří pravidla jejich práce. Aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit. Odmítá útlak a hrubé zacházení. Chápe nutnost ochrany životního prostředí. Dodržuje vymezená pravidla. Využívá získané zkušenosti a znalosti v zájmu vlastního rozvoje. Organizuje práci ve skupinách, vede žáky ke spolupráci. Rozvíjí asertivitu žáků a klade důraz na pomoc bližnímu. Vede žáky svým příkladem k dodržování pravidel a zákonů. Vede žáky k pozitivnímu postoji k uměleckým dílům a kultuře. Vede žáky k toleranci a k ohleduplnosti k jiným lidem. Využívá literatury k vytváření postoje k ochraně přírody. Kompetence pracovní Stanoví pracovní pravidla, požaduje dodržování dohodnuté kvality, termínů. Podněcuje žáky k využívání zkušeností a znalostí v zájmu vlastního rozvoje. ZŠ VK 2013 ŠVP 15

16 Učební osnovy: Český jazyk 1 Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata Přesahy a poznámky zná jednotlivá písmena tiskací a psací, malá a velká dovede jednotlivá písmena a hlásky, správně přečíst, vyslovit a napsat písmena a hlásky sluchové rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek dovede skládat slabiky, slova tvoří jednoduché věty hlasitě čte jednoduché věty se správnou intonací rozumí přečtené větě, dokáže ji opakovat čtení technika čtení, tvorba slabik (správné sezení, držení psacího náčiní) VEGS - Evropa a svět nás zajímá Prv- rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy umí sedět při psaní dovede správně držet psací potřeby rozlišuje psací a tiskací písmena píše správně slabiky, jednoduchá slova a věty psaní základní hygienické návyky, technika psaní dovede tvořit smysluplné věty dokáže vyprávět pohádky a příběhy podle obrázkové osnovy vyjadřovací schopnosti komunikační žánry: pozdrav, oslovení, omluva, prosba) OSV - SR Komunikace Mezilidské vztahy MKV- Lidské Vztahy Vv doplnění textu obrázkem ZŠ VK 2013 ŠVP 16

17 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 2. Výstup Učivo Průřezová témata Přesahy a poznámky čte plynule s porozuměním jednoduché texty nahlas i potichu dbá na správnou intonaci rozlišuje poezii a prózu dokáže psát tiskací písmena dokáže psát číslice zvládne správné tvary písmen abecedy, opis a přepis jednoduchých textů rozlišuje samohlásky, měkké, tvrdé a obojetné souhlásky čtení pozorné čtení, žánryrozpočitadlo, hádanka, říkanka psaní technika psaní (úhledný, čitelný projev) hlásky samohlásky, souhlásky VEGS - Evropa a svět nás zajímá Vv- doplnění textu obrázkem rozumí dělení slov na slabiky a rozdělení slova na konci řádku rozlišuje zvukovou a psanou podobu slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě je schopen ze slov tvořit smysluplné věty rozlišuje vlastní jména osob a zvířat pozná konec věty a začátek věty následující věty začíná velkým písmenem rozlišuje druhy vět oznamovací, tázací, rozkazovací, přací zná a chápe význam interpunkčních znamének rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk je schopen vyjádřit svůj názor, pocity podle obrázkové osnovy vypráví děj je schopen naslouchat druhému slabiky dělení slov na slabiky rozdělení slova na konci řádku slova význam slov, pojmy věty druhy vět interpunkční znaménka vyjadřovací schopnosti vypravování podle obrázkové osnovy MKV - Lidské vztahy OSV SR Komunikace, Mezilidské vztahy ZŠ VK 2013 ŠVP 17

18 Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 3. Výstup Učivo Průřezová témata Přesahy a poznámky dokáže číst potichu i předčítat nahlas přiměřeně náročné texty čte s porozuměním zná obojetné souhlásky odůvodňuje a píše správně i/y ve vyjmenovaných slovech porovnává významy slov, slova opačného významu, souřadná, nadřazená, podřazená, vyhledává v textu slova příbuzná odůvodňuje a píše správně velká písmena v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování užívá správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves rozlišuje slovní druhy v základním tvaru rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami je schopen napsat adresu, přání, pozdrav na pohlednici čtení plynulé, orientace v jednoduchém textu, zážitkové čtení a naslouchání, žánrybáseň, pohádka vyjmenovaná slova vyjmenovaná slova po l, p, m, z, v, s, b význam slov slova jednovýznamová, mnohovýznamová, opačná podstatná jména slovní druhy zná abecedu abeceda orientuje se v textu slyšeném i čteném dovede věrohodně popsat předmět dovede telefonovat přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu věty věta jednoduchá a souvětí psaní žánry písemného projevu (adresa, přání, pohlednice) vyjadřovací schopnosti orientace v textu, popis předmětu MKV - Lidské vztahy OSV SR Komunikace, Mezilidské vztahy ZŠ VK 2013 ŠVP 18

19 Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 4. Výstup Učivo Průřezová témata Přesahy a poznámky rozliší větu jednoduchou a souvětí určí základní skladebné dvojice ve větě jednoduché seznámí se s pravidlem shody přísudku s podmětem rozlišuje slova jednoznačná, mnohoznačná, synonyma, slova citově zabarvená rozlišuje slova ohebná a neohebná rozlišuje předpony a předložky určí slovní základ (předpona, kořen, přípona) zná vzory podstatných jmen užívá správné koncovky u podstatných jmen pozná zvratná slovesa, neurčitek rozumí časování sloves v času přítomném, minulém, budoucím seznámí se se slovesnými způsoby správně píše skupiny bě bje, pě, vě vje, mě mně dokáže vypravovat podle osnovy a popsat jednoduchou věc při vypravování a popisu užívá slova spisovná, citově zabarvená dokáže formulovat své názory, myšlenky čte nahlas i potichu odliší podstatné a okrajové informace v přiměřeném textu dokáže si vybrat četbu podle svého zájmu a zaznamenat dojmy z čtené knihy seznámí se s autory dětských knih rozpozná přímou řeč a větu uvozovací věta, souvětí pravopis- shoda přísudku s holým podmětem slovo slova jednoznačná, mnohoznačná stavba slova stavba slova (kořen, předponová a příponová část, koncovka) podstatná jména vzory- správné koncovky podstatných jmen slovesa časování sloves, zvratná slovesa, neurčitek skupiny bě bje, pě, vě vje, mě mně vyjadřovací schopnosti vypravování podle osnovy, dopis, popis, oznámení čtení věcné čtení- rozliší důležitost informací v jednoduchém textu, žánry- bajka, pojmy- spisovatel, básník, verš, rým literární výchova volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace OSV SR Komunikace, Mezilidské vztahy MKV - Kulturní diference Vv- vlastní výtvarný doprovod literárního textu Besedy o knize ZŠ VK 2013 ŠVP 19

20 Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 5. Výstup Učivo Průřezová témata Přesahy a poznámky čte přiměřeně rychle a plynule s prvky uměleckého přednesu rozpozná umělecké vybrané žánry pohádka, pověst, bajka, povídka zná pojmy rým, verš, sloka dokáže tvořivě pracovat s textem dle pokynů učitele a vlastních schopností volně reprodukuje text vytvoří zkrácený zápis textu recituje básně (přiměřené věku) dokáže zdramatizovat vhodný text sestaví osnovu k popisu a vyprávění podle osnovy se jasně a srozumitelně vyjadřuje zachovává posloupnost děje a hlavní linii příběhu napíše dopis, telegram, příspěvek do časopisu, pozvánku, oznámení čtení věcné- čtení jako zdroj informací, vyhledávací, kritické zhodnocení přečteného textu vyjadřovací schopnosti kultivovaný projev- referát, diskuse správně píše koncovky přídavných jmen přídavná jména rozliší základní druhy zájmen a číslovek zájmena, číslovky identifikuje slovesné způsoby slovesa rozlišuje jednoduché a složené slovesné tvary VEGS - Objevujeme Evropu a svět OSV SR Komunikace, Mezilidské vztahy Vv vlastní výtvarný doprovod literárního textu Vl - učivo Evropa je schopen užít přímou řeč ve vypravování přímá řeč lit. dram. výchova vyhledá základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označí základ věty, zvládá základy syntaktického pravopisu (shoda přísudku s holým podmětem) zná pravidla psaní velkých písmen u vlastních jmen a vlastivědných názvů skladba vlastní jména, názvy práce s jazykovými příručkami MKV - Kulturní diference Vlastivěda státy, národnosti Pravidla českého pravopisu ZŠ VK 2013 ŠVP 20

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura - Tercie Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk Učební osnovy 20 Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

návštěvy divadelních a filmových představení

návštěvy divadelních a filmových představení A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

I. Sekaniny1804 Německý jazyk

I. Sekaniny1804 Německý jazyk Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Německý jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk. Přispívá

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Charakteristika předmětu ruský jazyk

Charakteristika předmětu ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se na 2. stupni

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 2. - ČESKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Český jazyk 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

pro tento předmět nejsou v RVP závazné výstupy, uvádíme pouze ŠVP výstupy

pro tento předmět nejsou v RVP závazné výstupy, uvádíme pouze ŠVP výstupy ČESKÝ JAZYK JINAK - Předmět se bude vyučovat pouze v 9.ročníku ve školním roce 2013/14 (po té bude předmět zrušen, byl nabízen jako ekvivalent k druhému cizímu jazyku) Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy)

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) JAZYKOVÁ VÝCHOVA Tvarosloví ž. si uvědomuje rozmanitost jazyka ž. tvoří a vědomě používá spisovné tvary slov ž. pracuje s jazykovými příručkami ž. pracuje s jazykovými texty různého zaměření ž. rozlišuje

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ PŘÍLOHA Č. 1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (platné od školního roku 2013/2014) UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 15 využívá znalostí o

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Ruský jazyk - 7. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v anglickém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více