Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz"

Transkript

1 Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel , kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu, u íme se pro ºivot. Seneca

2 Obsah 1 Identika ní údaje Název ²kolního vzd lávacího programu P edkladatel - základní údaje Z izovatel ²koly Organiza ní schéma ²koly Charakteristika ²koly Charakteristika ²koly Úplnost a velikost ²koly Zvelebení ²koly realizované v letech Sou asné vybavení ²koly Plánované vybavení ²koly do roku Charakteristika pedagogického sboru Vzd lávání pedagogických pracovník Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce kolní projekty Seznam projekt Spolupráce s rodi i a spolupráce s jinými subjekty Charakteristika VP Zam ení ²koly Výchovn vzd lávací strategie Kompetence Koncepce ²koly na léta Zabezpe ení výuky ºák se speciálními vzd lávacími pot ebami ºáci se zdravotním postiºením ºáci se sociálním znevýhodn ním ºáci se zdravotním znevýhodn ním Vzd lávání ºák mimo ádn nadaných Za len ní pr ezových témat Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického ob ana Výchova k my²lení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova

3 4 U ební plán U ební plán 1.stupn : U ební plán 2.stupn : Poznámky k u ebnímu plánu Formy a metody práce U ební osnovy Vzd lávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace ƒeský jazyk, Anglický jazyk, Dal²í cizí jazyk Charakteristika vzd lávací oblasti Cílové zam ení vzd lávací oblasti Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika vzd lávací oblasti Cílové zam ení vzd lávací oblasti Informa ní a komunika ní technologie Informa ní a komunika ní technologie, Základy práce s po íta em Charakteristika vzd lávací oblasti Cílové zam ení vzd lávací oblasti ƒlov k a jeho sv t Prvouka, P írodov da, Vlastiv da Charakteristika vzd lávací oblasti Cílové zam ení vzd lávací oblasti ƒlov k a spole nost D jepis, Ob anská výchova Charakteristika vzd lávací oblasti Cílové zam ení vzd lávací oblasti ƒlov k a p íroda Fyzika, Chemie, P írodopis, Zem pis Charakteristika vzd lávací oblasti Cílové zam ení vzd lávací oblasti Um ní a kultura Hudební výchova, Výtvarná výchova Charakteristika vzd lávací oblasti Cílové zam ení vzd lávací oblasti ƒlov k a zdraví Výchova ke zdraví, T lesná výchova Charakteristika vzd lávací oblasti Cílové zam ení vzd lávací oblasti ƒlov k a sv t práce Rodinná výchova, Vedení domácnosti, Psaní strojem Charakteristika vzd lávací oblasti Cílové zam ení vzd lávací oblasti U ební osnovy - I.stupe Jazyk a jazyková komunikace ƒeský jazyk 1.t ída ƒeský jazyk 2.t ída ƒeský jazyk 3.t ída ƒeský jazyk 4.t ída ƒeský jazyk 5.t ída Anglický jazyk 1.t ída Anglický jazyk 2.t ída Anglický jazyk 3.t ída

4 6.1.9 Anglický jazyk 4.t ída Anglický jazyk 5.t ída Matematika a její aplikace Matematika 1.t ída Matematika 2.t ída Matematika 3.t ída Matematika 4.t ída Matematika 5.t ída Informa ní a komunika ní technologie Základy práce s po íta em 4.t ída Základy práce s po íta em 5.t ída ƒlov k a jeho sv t Prvouka 1.t ída Prvouka 2.t ída Prvouka 3.t ída Vlastiv da 4.t ída Vlastiv da 5.t ída P írodov da 4.t ída P írodov da 5.t ída Um ní a kultura Hudební výchova 1.t ída Hudební výchova 2.t ída Hudební výchova 3.t ída Hudební výchova 4.t ída Hudební výchova 5.t ída Výtvarná výchova 1.t. integrováno s ƒlov k a sv t práce (1h) Výtvarná výchova 2.t. integrováno s ƒlov k a sv t práce (1h) Výtvarná výchova 3.t. integrováno s ƒlov k a sv t práce (1h) Výtvarná výchova 4.t. integrováno s ƒlov k a sv t práce (1h) Výtvarná výchova 5.t. integrováno s ƒlov k a sv t práce (1h) ƒlov k a zdraví T lesná výchova 1.t ída T lesná výchova 2.t ída T lesná výchova 3.t ída T lesná výchova 4.t ída T lesná výchova 5.t ída U ební osnovy - II.stupe Jazyk a jazyková komunikace ƒeský jazyk 6.t ída ƒeský jazyk 7.t ída ƒeský jazyk 8.t ída ƒeský jazyk 9.t ída Anglický jazyk 6.t ída Anglický jazyk 7.t ída Anglický jazyk 8.t ída Anglický jazyk 9.t ída N mecký jazyk 7.t ída - druhý jazyk N mecký jazyk 8.t ída - druhý jazyk

5 N mecký jazyk 9.t ída - druhý jazyk Matematika a její aplikace Matematika 6.t ída Matematika 7.t ída Matematika 8.t ída Matematika 9.t ída Informa ní a komunika ní technologie Informa ní a komunika ní technologie 6.t ída Informa ní a komunika ní technologie 7.t ída Informa ní a komunika ní technologie 8.t ída Informa ní a komunika ní technologie 9.t ída ƒlov k a spole nost D jepis 6.t ída D jepis 7.t ída D jepis 8.t ída D jepis 9.t ída Ob anská výchova 6.t ída (1h VDD) Ob anská výchova 7.t ída Ob anská výchova 8.t ída Ob anská výchova 9.t ída (1h VkZ) ƒlov k a p íroda Fyzika 6.t ída Fyzika 7.t ída Fyzika 8.t ída Fyzika 9.t ída Chemie 8.t ída Chemie 9.t ída P írodopis 6.t P írodopis 7.t ída P írodopis 8.t ída P írodopis 9.t ída Zem pis 6.t ída Zem pis 7.t ída Zem pis 8.t ída Zem pis 9.t ída Um ní a kultura Hudební výchova 6.t ída Hudební výchova 7.t ída Hudební výchova 8.t ída Hudební výchova 9.t ída Výtvarná výchova 6.t ída Výtvarná výchova 7.t ída Výtvarná výchova 8.t ída Výtvarná výchova 9.t ída ƒlov k a zdraví Výchova ke zdraví integrováno:1h Ov8, 1h P 8, 1h Rv T lesná výchova 6.t ída T lesná výchova7.t ída T lesná výchova 8.t ída

6 7.7.5 T lesná výchova 9.t ída ƒlov k a sv t práce Rodinná výchova 6.t ída, smí²ené skupiny Rodinná výchova 7.t ída, smí²ené skupiny Rodinná výchova 8.t ída + VkZ dívky Rodinná výchova 8.t ída + VkZ ho²i Rodinná výchova 9.t ída chlapci, dívky Vedení domácnosti Vedení domácnosti 6., 7.t ída smí²ené skupiny Vedení domácnosti 8., 9.t ída smí²ené skupiny Základy managementu a ú etnictví 8., 9.t ída Informa ní výchova 9.t ída Psaní strojem Psaní strojem 6.t ída Psaní strojem 7.t ída Psaní strojem 8.t ída Psaní strojem 9.t ída Hodnocení ºák a autoevaluace ²koly Zp soby hodnocení ºák Základní pravidla pro pouºití klasikace Základní pravidla pro pouºití slovního hodnocení Kriteria hodnocení ºáka Kriteria hodnocení chování ºáka Pravidla pro hodnocení ºák se speciálními vzd lávacími pot ebami 307 Zp sob hodnocení ºák se speciálními vzd lávacími pot ebami Výstupní hodnocení Autoevaluace ²koly Oblasti vlastního hodnocení Klima ²koly Realizace ²kolního vzd lávacího programu Práce s integrovanými ºáky Hodnocení pedagogických pracovník Ú ast v celostátních testech Scio Objektivizace hodnocení a klasikace ƒasový plán autoevaluace P ílohy Zásady hodnocení pr b hu a výsledk vzd lávání a chování ve ²kole a na akcích po ádaných ²kolou Zásady hodnocení pr b hu a výsledku vzd lávání Zásady pro hodnocení chování ve ²kole Zásady a pravidla pro sebehodnocení ºák Stupn hodnocení prosp chu a chování v p ípad pouºití klasikace a jejich charakteristiku, v etn p edem stanovených kritérií Stupn hodnocení prosp chu Klasikace ve vyu ovacích p edm tech s p evahou teoretického zam ení

7 Klasikace ve vyu ovacích p edm tech s p evahou praktického zam ení Klasikace ve vyu ovacích p edm tech s p evahou výchovného zam ení Stupn hodnocení chování Zásady pro pouºívání slovního hodnocení v souladu s Ÿ 15 odst. 2 vyhlá²ky. 48/2005 Sb., o základním vzd lávání, v etn p edem stanovených kritérií Zásady pro stanovení celkového hodnocení ºáka na vysv d ení v p ípad pouºití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasikace Zp sob získávání podklad pro hodnocení Podrobnosti o komisionálních a opravných zkou²kách Komisionální zkou²ka Opravná zkou²ka Zp sob hodnocení ºák se speciálními vzd lávacími pot ebami á d ² k o l y Práva ºák a jejich zákonných zástupc Povinnosti ºák Povinnosti zákonných zástupc d tí a nezletilých ºák Chování ºáka Docházka do ²koly Zacházení s u ebnicemi, ²kolními pot ebami a ²kolním majetkem Ochrana zdraví a zdraví spoluºák v souladu s vyhlá²kou. 64/2005 Sb., o evidenci úraz d tí, ºák a student Vnit ní reºim ²koly Povinnosti pedagogických pracovník (a pracovník pov ených výchovnou inností ) Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání ºák Hodnocení výsledk vzd lávání ºák Stupn hodnocení a klasikace v souladu s ustanovením Ÿ15 vyhlá²ky. 48/2005 Sb Metodické pokyny a zásady hodnocení a klasikace dále rozvíjí Klasika ní ád ²koly ze dne srpna Záv re ná ustanovení

8 Kapitola 1 Identika ní údaje 1.1 Název ²kolního vzd lávacího programu kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání ( VP ZV ( kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu, u íme se pro ºivot. Seneca Platnost dokumentu od: 1.zá í

9 1.2 P edkladatel - základní údaje Základní ²kola T.G.Masaryka P Y E L Y, Praºská Adresa : Praºská 168, Py²ely editel ²koly : Mgr. Vladimír Paclík Telefon : ; IƒO : Identikátor za ízení: IZO: Základní ²kola kolní druºina kolní jídelna

10 1.3 Z izovatel ²koly Obec Py²ely IƒO: n.t.g.masaryka P y ² e l y tel.: Organiza ní schéma ²koly 9

11 Kapitola 2 Charakteristika ²koly 2.1 Charakteristika ²koly Úplnost a velikost ²koly Jsme úplnou ²kolou s 1. aº 9. postupným ro níkem. Na²e ²kola je spádová pro obec Babice a P tihosty. Ve ²kole se k vzd lává 162 ºák, pr m rná napln nost t íd je ºák. kola nemá paralelní t ídy. šáci Ve ²kolním roce 2006/2007 je k 1.zá í 2006 zapsáno do ²koly celkem 162 d tí. P ehled ºák ²koly podle bydli²t 1.stupe 2.stupe celkem místo Celkem H D Py²ely 5/7 4/4 3/3 4/5 3/6 7/1 1/7 4/3 5/ D tský domov 0/1 1/1 1/0 3/1 4/1 1/ P tihosty 2/2 1/1 0/1 0/1 1/1 2/ Senohraby 0/2 1/ ehenice 1/0 0/1 1/0 0/ Barochov 0/3 1/ Nespeky 3/0 1/0 0/1 1/2 1/ Babice 1/0 1/0 0/1 1/1 0/ Zaje ice 1/0 2/0 0/1 0/1 0/1 1/1 1/ Gabrhele 0/ Vav etice 0/1 0/1 0/1 1/ Male²ín 1/ Praha 1/0 1/1 1/1 1/0 1/0 1/ Netolice 1/ Pardubice 0/

12 P ehled ºák ²koly podle bydli²t 1.stupe 2.stupe celkem místo Celkem H D ƒty koly 1/ Ládví 0/1 0/ Vysoká Lhota 1/ Z toho chlapc Z toho dívek D tí celkem Pr m rný po et ºák na t ídu : t ída ø po et ºák k Zvelebení ²koly realizované v letech nová vn j²í omítka staré ²kolní budovy - práci provedli muº²tí lenové sboru a 4 tatínkové nová podlaha v druºin ; v²echny ²kolní lavice byly renovovány; na ²kolním dvo e zabudovány betonové stoly na stolní tenis a po ízeny ko²e na ko²íkovou, odizolována svépomocí u itel severní ást staré budovy nat ena okna v celé ²kolní budov, vybudována pracovna výpo etní techniky - 22 po íta PC.Po ízeno zabezpe ovací za ízení ²koly. Modernizována ºákovská a u itelská knihovna (regály na knihy, dopln ní kniºního fondu) rekonstrukce odpad, vodní instalace a elektroinstalace, rekonstrukce podlah v suterénu ( chodba, ²kolní jídelna, sklad potravin) vybudování pracovny rodinné výchovy - (rekonstrukce podlahy, nové omítky, vybavení nábytkem, po ízení ²icích stroj ), rekonstrukce ²kolní kuchyn, vybavení ²kolní kuchyn nábytkem, vybudování vzduchotechniky na odsávání par ze ²kolní kuchyn, odizolování jiºní ásti nové budovy, po ízen nový nábytek do editelny a pracovny výpo etní techniky rekonstrukce podlah v 1. pat e budovy, rekonstrukce pracovny eského jazyka, vybudování skladu u ebnic z p dního prostoru, malování chodeb a t íd, nat ení úst edního topení, vybudován vytáp ný skleník rekonstrukce podlah ve 2. pat e - pracovna fyziky, totéº v p ízemí ve 3 u ebnách. Rekonstrukce WC v 1. a ve 2. pat e. V pracovn fyziky instalovány rozvody elektro do ºákovských stol. Pracovna M, F, CH je vybavena po íta em, vybudování 11

13 kabinetu Tv z p dního prostoru + malování renovovaných prostor. P estavba t ídy v mate ské ²kole na byt pro u itele z prost edk ²koly vybavení pracovny rodinné výchovy novým el.sporákem, lednicí, mikrovlnou troubou a pra kou se su²i kou - p evod z DD Py²ely vybudována pracovna anglického jazyka v podkroví ²koly a vybavena nábytkem, sanace suterenních místností, odizolování severní ásti budovy, vým na sklepních oken, p estavba skladu potravin, kancelá e a ²atny kucha ek vybavení keramické dílny vypalovací pecí, hrn í ským kruhem a policovou st nou, vybavení pracovny zem pisu multimediální projekcí multimediálním za ízením vybavena pracovna matematiky, fyziky a chemie novým nábytkem vybavena 4. a 5.t ída, zakoupena pr myslová my ka na nádobí do ²kolní kuchyn, rekonstrukce podlahy v editeln, pokra ováno ve vybavování ²koly výpo etní technikou vybudována audiovizuální pracovna pro 1.stupe, obnova roletového systému na mapy v pracovn zem pisu multimediálním za ízením vybavena pracovna p írodopisu, vybudována si v pracovn výpo etní techniky, do sborovny zavedena teplá voda modernizace výpo etní techniky, bezdotykové kohouty, vým na PVC ve t ídách, chodbách a schodi²ti, koberec v D multimediálním za ízením vybavena pracovna eského jazyka a 4.t ídy; 1., 2., 3.t ída vybaveny novými ºákovskými stolky a ºidlemi, po vyst hování obecní knihovny rekonstruována 2.t ída multimediálním za ízením vybavena 3.t ída a pracovna výpo etní techniky; 6., 7., 8.t ída vybaveny novými ²kolními lavicemi a ºidlemi; v pracovn fyziky a chemie po ízena celost nná sk í ová sestava na uloºení pom cek; v pracovn zem pisu a fyziky zabudovány sk ín do zdi; zakoupeno pianino Petrof Sou asné vybavení ²koly Materiální zabezpe ení výuky a provozu Teoretické vyu ování : po et u eben celkem... 9 z toho odborných... 4 pracovna výpo etní techniky... 1 pracovna pro práci s integrovanými ºáky a pro výuku Aj... 1 t locvi na... 0 Praktické vyu ování : Po et míst pro praktické vyu ování : ²kolní dílna pracovna rodinné výchovy cvi ná kuchy

14 skleník kola je tvo ena 2 budovami, star²í z roku 1840, nov j²í z roku Prostory v nové budov jsou sv tlé, isté a estetické. Na vzhledu ²koly se podílejí ve velké mí e také ºáci a u itelé. Prostory pro výuku jsou dostate né.kaºdý ro ník má svou kmenovou t ídu, na 2.stupni jsou vybudovány pracovny Fy, P, Z, ƒj, Aj a výpo etní techniky, pracovna Rv a cvi ná kuchy ka. V osmi t ídách je zabudována projekce. Ve ²kolním areálu je skleník. kola nemá t locvi nu. Do ²kolní knihovny chceme zabudovat po íta e s p ipojením na internet. Keramická dílna, která je do asn umíst na ve ²kolní díln, bude p est hována do rekonstruovaného sklepení staré ²koly. Hygienické zázemí (²atny, WC jsou v souladu s normami), do budoucna se v²ak po ítá s jejich rekonstrukcí - zárove s výstavbou t locvi ny. V areálu ²koly je ²kolní dv r, který vyuºíváme v dob p kného po así k t lesné výchov a k pobytu ºák na erstvém vzduchu b hem hlavních p estávek. Jinak ºáci cvi í v nedaleké sokolovn, která v²ak není pro t lesnou výchovu vhodn vybavena a nájem je dosti vysoký Výchova mimo vyu ování Druºina Kapacita stravovacího za ízení (po et podávaných ob d ) Plánované vybavení ²koly do roku 2010 Oprava st echy na obou ²kolních budovách Rekonstrukce fasády Výstavba t locvi ny formou rekonstrukce - p estavby stávající "staré ²koly" Vybavení ²koly novým nábytkem ºákovské stoly, ºidle nové sk ín pro uloºení pom cek kabinetu M, F, Ch, Z nové vybavení v²ech t íd nábytkem Vybavení v²ech t íd multimediální technikou v etn projekce Zakoupení nového klavíru Rekonstrukce ²kolního dvora v etn konstrukce pro basketbal Pr b ºné dopl ování pom cek na výuku ve v²ech p edm tech Pr b ºn zaji² ovat provozuschopnost výpo etní techniky P ipojení ²koly na vysokorychlostní internet P ipojení ²koly na ve ejnou kanalizaci P ipojení ²koly na plyn + výstavba plynové kotelny 13

15 Po materiální stránce je teoretické i praktické vyu ování zabezpe eno dob e. kola má dostatek u ebních pom cek na zabezpe ení v²ech vyu ovacích p edm t. Nedostatkem ²koly je, ºe nemá vlastní t locvi nu. Je to problém, který e²íme pronájmem t locvi ny od Sokola Py²ely. V dob mimo topnou sezonu íní náhrada 100 K /den v topné sezon K /den Charakteristika pedagogického sboru 1. kola (a) u itelé kvalikovaní... 7,859 (b) u itelé nekvalikovaní... 4,671 (c) Aprobovanost výuky v %... 62,67% 2. Druºina (a) vychovatelka ²kolní druºiny P ehled zam stnanc Jméno titul vzd l. praxe aprobace funkce dal²í studium Vladimír Paclík Mgr. PFUK 43 M, F,VP editel absol. postgr. UK 76-78, funk. st. pro ved.ped.prac.v r.1991 Jan Smítka Mgr. PFUK 40 F, Pv zás. ed. absol. postgr. UK Eva Rezková Bc. V J.A.K. 4 spec.ped. u itelka ukon ila 3.ro. DS V J.A.Kom. Ond ej Pilát Mgr. PF UK 14 Tp,Inf,Rv u itel Iva Niklesová Mgr. PFUK 19 1.st. u it.,vp Martina Linhartová Mgr. PFUK 8 1.st. u itelka Jitka Barto²ová Gym 3 u itelka ukon ila 1.r.DS V J.A.Kom. Daniela Freyová SE 6 u itelka Ivana Krákorová Mgr. PFUK 20 sp.ped.-u. u itelka Jaroslav Strnad Mgr. PFUK 29 ƒj, Ov u itel Jana K íºová Bc. V J.A.K. 6 Aj u itelka ukon ila 3.ro.DS V J.A.Kom. Jana Ma²ková Bc. PFUK 0 P u itelka Marie Kolá ová SP S 8 u itelka Iva P kná SPed 15 vych. u itelka Renata Hru²ková PedCPraha 17 vych. D vych. D dok.stud. vychovat. 14

16 2.1.6 Vzd lávání pedagogických pracovník 1. Studium p i zam stnání pí u. Mgr. Martina Linhartová.úsp ²n vykonala p ijímací zkou²ky na PedF UK - obor d jepis a byla p ijata ke studiu. pí u.mgr. Iva Niklesová... úsp ²n vykonala p ijímací zkou²ky na PedF UK - obor výchovné poradenství a byla p ijata ke studiu. Bc. Jana K íºová ukon ila studium na Vysoké ²kole J.A.Komenského obor speciální pedagogika, pokra uje v magisterském studiu; pokra uje ve studiu na Akcent International House Prague, dosáhla úrovn Upper-Intermediate 3, Council of Europe level B2, pokra uje ve studiu Bc.Eva Rezková..ukon ila studium na Vysoké ²kole J.A.Komenského obor speciální pedagogika, pokra uje v magisterském studiu pí u.jitka Barto²ová ukon ila 2.semestr dálkového studia na Vysoké ²kole J.A.Komenského 2. ICT vzd lávání P ehled ú asti u itel na vzd lávacích akcích ²kolení ²kolení typu P ²kolení typu P ²kolení ²kolení Pedagog funkce typu Z, úvodní modul, volitelný modul typu M typu S Mgr-Vladimír Paclík editel 2004 Mgr-Jan Smítka zást- editele Bc-Rezková Eva u itelka 1-st Freyová Daniela u itelka 1-st Mgr-Pilát Ond ej u itel 2-st Mgr-Niklesová Iva u itelka 2-st Mgr-Linhartová Martina u itel 1-st Barto²ová Jitka u itel 1-st Mgr-Krákorová Ivana u itel 1-st Mgr-Strnad Jaroslav u itel 2-st Bc-K íºová Jana u itelka 2-st- Ing-Hol²ánová Ji ina u itelka 2-st Kolá ová Marie u itelka Vv P kná Iva u itelka Tv, Rv Dal²í vzd lávání u itel 15

17 U itelé se zú ast ovali dal²ího vzd lávání organizovaného Pedagogickým centrem v Praze a Pedagogickým centrem St ední ƒechy, pokud to provozní moºnosti na²í malé ²koly dovolovaly. P ehled ú asti u itel na vzd lávacích akcích P íjmení a jméno datum akce Mgr. Strnad Jaroslav X.05 Jak více komunikovat v hod. j Barto²ová Jitka Zvládání zát ºových situací Barto²ová Jitka 10.,24.XI. Vzd l.ºák mimo ádn nadaných Barto²ová Jitka X. Sikana,agrese a kriminalita u ²kol. Mgr. Strnad Jaroslav 21.X., 4.XI. Vybrané kapitoly z eské literát. Mgr.Pilát Ond ej 31.X. Drátování plochých váno ních ozdob Mgr.Pilát Ond ej 28.XI. Hra ve výuce d jepisu na Z Mgr.Linhartová Martina Úvodní modul P Jitka Barto²ová Jitka Úvodní modul P Iva P kná Iva Úvodní modul P Mgr. Niklesová Iva Volitelný modul P-Graf. a dig. Fotogr. Mgr.Pilát Ond ej Volitelný modul P-Tabulkové kalkulátory Bc. Rezkova Eva Volitelný modul P-Tabulkové kalkulátory Daniela Freyová Volitelný modul P-Tabulkové kalkulátory Mgr.Krákorová Ivana Volitelný modul P-Tabulkové kalkulátory Mgr.Paclík Vladimír Výstupní hodnocení Freyová Daniela Výtvarné techniky Velikono ní inspirace Barto²ová Jitka Výtvarné techniky Velikono ní inspirace Mgr.Linhartová Martina Hrajeme si a cvi íme s mí ky a ²vihadly Mgr.Krákorová Ivana Zvládání výchovných problém z ped-ps h Freyová Daniela Výtvarné techniky Ratan Mgr.Krákorová Ivana Hry pro tvo ivé vyu ování Mgr.Krákorová Ivana Cesty minulostí Mgr.Linhartová Martina ƒlov k a jeho sv t Prv, P, Vl Mgr.Paclík Vladimír Autoevaluace ²koly Mgr.Smítka Jan Právní p edpisy Mgr.Paclík Vladimír Správní ízení Freyová Daniela Alternativní zp soby vyu ování Barto²ová Jitka ƒlov k a zdraví Mgr.Paclík Vladimír editelské paragrafy 16

18 P ehled ú asti u itel na vzd lávacích akcích P íjmení a jméno datum akce Mgr.Smítka Jan Mimo ádné události a ochrana obyvat. Barto²ová Jitka ikana, agrese, kriminalita Freyová Daniela Metodická procházka Praºským hradem 4. P edpokládaná kvalikovanost u itel do r.2010 Dokon ením studia získá kvalikaci: Mgr.Linhartová Martina...d jepis Bc.K íºová Jana... anglický jazyk Bc.Rezková Eva...speciální pedagogika Jitka Barto²ová... speciální pedagogika Mgr.Niklesová Iva... výchovné poradenství Plánované zahájení studia v roce 2007: Mgr.Niklesová Iva...²kolení typu M pro metodiky a ICT koordinátory Nástup nových zam stnanc od ²kol.r.2006/2007 : Mgr.Ma²ková Jana... u itelství pro 1.st. Získání dal²ích kvalikovaných u itel je podmín no výstavbou byt pro u itele v obci Py²ely. V této v ci bylo jednáno se z izovatelem ²koly, stanovisko podpo ila rada ²koly na své sch zi dne 9. ervna Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce kolní projekty kola je zapojena do n kolika dlouhodobých projekt. Projekty jsou zam eny na: roz²í ení poznání nácvik praktických dovedností tvorbu týmu a kolektivu respektování práv a názor druhých pomoc osobám postiºeným a handicapovaným souºití lidí r zného p vodu, rasy a náboºenství Na projektech spolupracují u itelé a d ti v rámci t íd a p edm t. 17

19 Seznam projekt 1. Plavání t ída Cíle projektu: d ti si osvojí základní techniku plavání cvi í se v sebeovládání nau í se chápat význam plavání pro zdraví a regeneraci sil rozvíjí si pohybové schopností nau í se bezpe nému chování v prostorách bazénu a p i plavání osvojí si hygienu p i plavání nau í se poskytnout pomoc tonoucímu 2. Vánoce Cíle projektu: seznámí se s pojmy: advent, Mikulá², Vánoce, Betlém, cesta t í král adventní v nec, betlémy, váno ní stromek, váno ní ozdoby, váno ní pe ivo koledy - zpívání ve ²kole a o adventních ned lích u váno ního stromu na nám stí váno ní zvyky - chystání dárk, význam daru, p ijetí daru slunovrat, Vánoce k es anské a ºidovské (chanuka) oslavy silvestra a Nového roku t íkrálové zvyky váno ní výzdoba ²koly váno ní a novoro ní p ání ka Vánoce - svátky pokoje, míru a rodiny váno ní besídky pro rodi e 3. Lyºa ský výcvikový kurz Cíle projektu: d ti si osvojí základní techniku lyºování - ch zi na lyºích, výstupy, obraty, b h, brºd ní, zastavování a sjezd nau í se p ipravit si výstroj a výzbroj na lyºování osvojí si pravidla bezpe nosti p i lyºování - chování na sjezdovkách, v b ºecké stop, organizaci pohybu druºstva v r zných podmínkách, jízdu na vleku, orientaci v zimní krajin, poznávání výstraºných zna ek, p ivolávání pomoci, o²et ení poran ní v podmínkávh zimní p írody, seznámí se s inností a významem horské sluºby seznámí se se základními pravidly lyºa ských disciplin 4. Velikonoce Cíle projektu: k es anské tradice Velikonoc 18

20 pojmy: Velikonoce - svátky jarního probuzení a Velikonoce - biblický p íb h Jeºí²e pa²ije, pa²ijový týden velikono ní zvyky - malování vají ek, pletení pomlázky, pe ení beránka, pe ení jidá²... velikono ní výzdoba ²koly velikono ní p ání ka p vecká sout º Velikono ní zpívání ko recita ní sout º Py²elská kyti ka 5. Základy demokracie Cíle projektu: rozvíjet dovednosti pot ebné pro aktivní a odpov dné ob anství rorvíjet znalost o institucích ústavní demokracie rozvíjet porozum ní princip m a hodnotám, z nichº demokracie vychází rozvíjet a podporovat porozum ní a ochotu ouºívat demokratické principy p i rozhodování a e²ení konikt v soukromém i ve ejném ºivot vyhodnocovat, zaujímat a obhajovat pozice pro správnou míru jednání 6. Co je to les Cíle projektu: dozv d t se více informací o lese a jeho funkci a vbyuºití z hlediska lov ka seznámit d ti se d evem jako materiálem uv domit si význam d eva jako materiálu pro lidskou práci - nav²tívit truhlá skou dílnu prohloubit pozitivní emo ní vztah k ºivotnímu prost edí - nav²tívit lesní ²kolku prohloubit estetické vnímání a cít ní kontaktem s p írodninami - vlastní výrobek z p írodnin 7. Jak se d lá asopis Cíle projektu: vytvo ení mimo ádného ísla ²kolního asopisu kolní ek rozvoj komunikativních dovedností stavba novin a asopis sestavení redak ní rady a rozd lení funkcí práce ve skupinách redakce a sazba asopisu ankety, rozhovory, korekce 8. kolní akademie Cíle projektu: 19