Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz"

Transkript

1 Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel , kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu, u íme se pro ºivot. Seneca

2 Obsah 1 Identika ní údaje Název ²kolního vzd lávacího programu P edkladatel - základní údaje Z izovatel ²koly Organiza ní schéma ²koly Charakteristika ²koly Charakteristika ²koly Úplnost a velikost ²koly Zvelebení ²koly realizované v letech Sou asné vybavení ²koly Plánované vybavení ²koly do roku Charakteristika pedagogického sboru Vzd lávání pedagogických pracovník Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce kolní projekty Seznam projekt Spolupráce s rodi i a spolupráce s jinými subjekty Charakteristika VP Zam ení ²koly Výchovn vzd lávací strategie Kompetence Koncepce ²koly na léta Zabezpe ení výuky ºák se speciálními vzd lávacími pot ebami ºáci se zdravotním postiºením ºáci se sociálním znevýhodn ním ºáci se zdravotním znevýhodn ním Vzd lávání ºák mimo ádn nadaných Za len ní pr ezových témat Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického ob ana Výchova k my²lení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova

3 4 U ební plán U ební plán 1.stupn : U ební plán 2.stupn : Poznámky k u ebnímu plánu Formy a metody práce U ební osnovy Vzd lávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace ƒeský jazyk, Anglický jazyk, Dal²í cizí jazyk Charakteristika vzd lávací oblasti Cílové zam ení vzd lávací oblasti Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika vzd lávací oblasti Cílové zam ení vzd lávací oblasti Informa ní a komunika ní technologie Informa ní a komunika ní technologie, Základy práce s po íta em Charakteristika vzd lávací oblasti Cílové zam ení vzd lávací oblasti ƒlov k a jeho sv t Prvouka, P írodov da, Vlastiv da Charakteristika vzd lávací oblasti Cílové zam ení vzd lávací oblasti ƒlov k a spole nost D jepis, Ob anská výchova Charakteristika vzd lávací oblasti Cílové zam ení vzd lávací oblasti ƒlov k a p íroda Fyzika, Chemie, P írodopis, Zem pis Charakteristika vzd lávací oblasti Cílové zam ení vzd lávací oblasti Um ní a kultura Hudební výchova, Výtvarná výchova Charakteristika vzd lávací oblasti Cílové zam ení vzd lávací oblasti ƒlov k a zdraví Výchova ke zdraví, T lesná výchova Charakteristika vzd lávací oblasti Cílové zam ení vzd lávací oblasti ƒlov k a sv t práce Rodinná výchova, Vedení domácnosti, Psaní strojem Charakteristika vzd lávací oblasti Cílové zam ení vzd lávací oblasti U ební osnovy - I.stupe Jazyk a jazyková komunikace ƒeský jazyk 1.t ída ƒeský jazyk 2.t ída ƒeský jazyk 3.t ída ƒeský jazyk 4.t ída ƒeský jazyk 5.t ída Anglický jazyk 1.t ída Anglický jazyk 2.t ída Anglický jazyk 3.t ída

4 6.1.9 Anglický jazyk 4.t ída Anglický jazyk 5.t ída Matematika a její aplikace Matematika 1.t ída Matematika 2.t ída Matematika 3.t ída Matematika 4.t ída Matematika 5.t ída Informa ní a komunika ní technologie Základy práce s po íta em 4.t ída Základy práce s po íta em 5.t ída ƒlov k a jeho sv t Prvouka 1.t ída Prvouka 2.t ída Prvouka 3.t ída Vlastiv da 4.t ída Vlastiv da 5.t ída P írodov da 4.t ída P írodov da 5.t ída Um ní a kultura Hudební výchova 1.t ída Hudební výchova 2.t ída Hudební výchova 3.t ída Hudební výchova 4.t ída Hudební výchova 5.t ída Výtvarná výchova 1.t. integrováno s ƒlov k a sv t práce (1h) Výtvarná výchova 2.t. integrováno s ƒlov k a sv t práce (1h) Výtvarná výchova 3.t. integrováno s ƒlov k a sv t práce (1h) Výtvarná výchova 4.t. integrováno s ƒlov k a sv t práce (1h) Výtvarná výchova 5.t. integrováno s ƒlov k a sv t práce (1h) ƒlov k a zdraví T lesná výchova 1.t ída T lesná výchova 2.t ída T lesná výchova 3.t ída T lesná výchova 4.t ída T lesná výchova 5.t ída U ební osnovy - II.stupe Jazyk a jazyková komunikace ƒeský jazyk 6.t ída ƒeský jazyk 7.t ída ƒeský jazyk 8.t ída ƒeský jazyk 9.t ída Anglický jazyk 6.t ída Anglický jazyk 7.t ída Anglický jazyk 8.t ída Anglický jazyk 9.t ída N mecký jazyk 7.t ída - druhý jazyk N mecký jazyk 8.t ída - druhý jazyk

5 N mecký jazyk 9.t ída - druhý jazyk Matematika a její aplikace Matematika 6.t ída Matematika 7.t ída Matematika 8.t ída Matematika 9.t ída Informa ní a komunika ní technologie Informa ní a komunika ní technologie 6.t ída Informa ní a komunika ní technologie 7.t ída Informa ní a komunika ní technologie 8.t ída Informa ní a komunika ní technologie 9.t ída ƒlov k a spole nost D jepis 6.t ída D jepis 7.t ída D jepis 8.t ída D jepis 9.t ída Ob anská výchova 6.t ída (1h VDD) Ob anská výchova 7.t ída Ob anská výchova 8.t ída Ob anská výchova 9.t ída (1h VkZ) ƒlov k a p íroda Fyzika 6.t ída Fyzika 7.t ída Fyzika 8.t ída Fyzika 9.t ída Chemie 8.t ída Chemie 9.t ída P írodopis 6.t P írodopis 7.t ída P írodopis 8.t ída P írodopis 9.t ída Zem pis 6.t ída Zem pis 7.t ída Zem pis 8.t ída Zem pis 9.t ída Um ní a kultura Hudební výchova 6.t ída Hudební výchova 7.t ída Hudební výchova 8.t ída Hudební výchova 9.t ída Výtvarná výchova 6.t ída Výtvarná výchova 7.t ída Výtvarná výchova 8.t ída Výtvarná výchova 9.t ída ƒlov k a zdraví Výchova ke zdraví integrováno:1h Ov8, 1h P 8, 1h Rv T lesná výchova 6.t ída T lesná výchova7.t ída T lesná výchova 8.t ída

6 7.7.5 T lesná výchova 9.t ída ƒlov k a sv t práce Rodinná výchova 6.t ída, smí²ené skupiny Rodinná výchova 7.t ída, smí²ené skupiny Rodinná výchova 8.t ída + VkZ dívky Rodinná výchova 8.t ída + VkZ ho²i Rodinná výchova 9.t ída chlapci, dívky Vedení domácnosti Vedení domácnosti 6., 7.t ída smí²ené skupiny Vedení domácnosti 8., 9.t ída smí²ené skupiny Základy managementu a ú etnictví 8., 9.t ída Informa ní výchova 9.t ída Psaní strojem Psaní strojem 6.t ída Psaní strojem 7.t ída Psaní strojem 8.t ída Psaní strojem 9.t ída Hodnocení ºák a autoevaluace ²koly Zp soby hodnocení ºák Základní pravidla pro pouºití klasikace Základní pravidla pro pouºití slovního hodnocení Kriteria hodnocení ºáka Kriteria hodnocení chování ºáka Pravidla pro hodnocení ºák se speciálními vzd lávacími pot ebami 307 Zp sob hodnocení ºák se speciálními vzd lávacími pot ebami Výstupní hodnocení Autoevaluace ²koly Oblasti vlastního hodnocení Klima ²koly Realizace ²kolního vzd lávacího programu Práce s integrovanými ºáky Hodnocení pedagogických pracovník Ú ast v celostátních testech Scio Objektivizace hodnocení a klasikace ƒasový plán autoevaluace P ílohy Zásady hodnocení pr b hu a výsledk vzd lávání a chování ve ²kole a na akcích po ádaných ²kolou Zásady hodnocení pr b hu a výsledku vzd lávání Zásady pro hodnocení chování ve ²kole Zásady a pravidla pro sebehodnocení ºák Stupn hodnocení prosp chu a chování v p ípad pouºití klasikace a jejich charakteristiku, v etn p edem stanovených kritérií Stupn hodnocení prosp chu Klasikace ve vyu ovacích p edm tech s p evahou teoretického zam ení

7 Klasikace ve vyu ovacích p edm tech s p evahou praktického zam ení Klasikace ve vyu ovacích p edm tech s p evahou výchovného zam ení Stupn hodnocení chování Zásady pro pouºívání slovního hodnocení v souladu s Ÿ 15 odst. 2 vyhlá²ky. 48/2005 Sb., o základním vzd lávání, v etn p edem stanovených kritérií Zásady pro stanovení celkového hodnocení ºáka na vysv d ení v p ípad pouºití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasikace Zp sob získávání podklad pro hodnocení Podrobnosti o komisionálních a opravných zkou²kách Komisionální zkou²ka Opravná zkou²ka Zp sob hodnocení ºák se speciálními vzd lávacími pot ebami á d ² k o l y Práva ºák a jejich zákonných zástupc Povinnosti ºák Povinnosti zákonných zástupc d tí a nezletilých ºák Chování ºáka Docházka do ²koly Zacházení s u ebnicemi, ²kolními pot ebami a ²kolním majetkem Ochrana zdraví a zdraví spoluºák v souladu s vyhlá²kou. 64/2005 Sb., o evidenci úraz d tí, ºák a student Vnit ní reºim ²koly Povinnosti pedagogických pracovník (a pracovník pov ených výchovnou inností ) Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání ºák Hodnocení výsledk vzd lávání ºák Stupn hodnocení a klasikace v souladu s ustanovením Ÿ15 vyhlá²ky. 48/2005 Sb Metodické pokyny a zásady hodnocení a klasikace dále rozvíjí Klasika ní ád ²koly ze dne srpna Záv re ná ustanovení

8 Kapitola 1 Identika ní údaje 1.1 Název ²kolního vzd lávacího programu kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání ( VP ZV ( kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu, u íme se pro ºivot. Seneca Platnost dokumentu od: 1.zá í

9 1.2 P edkladatel - základní údaje Základní ²kola T.G.Masaryka P Y E L Y, Praºská Adresa : Praºská 168, Py²ely editel ²koly : Mgr. Vladimír Paclík Telefon : ; IƒO : Identikátor za ízení: IZO: Základní ²kola kolní druºina kolní jídelna

10 1.3 Z izovatel ²koly Obec Py²ely IƒO: n.t.g.masaryka P y ² e l y tel.: Organiza ní schéma ²koly 9

11 Kapitola 2 Charakteristika ²koly 2.1 Charakteristika ²koly Úplnost a velikost ²koly Jsme úplnou ²kolou s 1. aº 9. postupným ro níkem. Na²e ²kola je spádová pro obec Babice a P tihosty. Ve ²kole se k vzd lává 162 ºák, pr m rná napln nost t íd je ºák. kola nemá paralelní t ídy. šáci Ve ²kolním roce 2006/2007 je k 1.zá í 2006 zapsáno do ²koly celkem 162 d tí. P ehled ºák ²koly podle bydli²t 1.stupe 2.stupe celkem místo Celkem H D Py²ely 5/7 4/4 3/3 4/5 3/6 7/1 1/7 4/3 5/ D tský domov 0/1 1/1 1/0 3/1 4/1 1/ P tihosty 2/2 1/1 0/1 0/1 1/1 2/ Senohraby 0/2 1/ ehenice 1/0 0/1 1/0 0/ Barochov 0/3 1/ Nespeky 3/0 1/0 0/1 1/2 1/ Babice 1/0 1/0 0/1 1/1 0/ Zaje ice 1/0 2/0 0/1 0/1 0/1 1/1 1/ Gabrhele 0/ Vav etice 0/1 0/1 0/1 1/ Male²ín 1/ Praha 1/0 1/1 1/1 1/0 1/0 1/ Netolice 1/ Pardubice 0/

12 P ehled ºák ²koly podle bydli²t 1.stupe 2.stupe celkem místo Celkem H D ƒty koly 1/ Ládví 0/1 0/ Vysoká Lhota 1/ Z toho chlapc Z toho dívek D tí celkem Pr m rný po et ºák na t ídu : t ída ø po et ºák k Zvelebení ²koly realizované v letech nová vn j²í omítka staré ²kolní budovy - práci provedli muº²tí lenové sboru a 4 tatínkové nová podlaha v druºin ; v²echny ²kolní lavice byly renovovány; na ²kolním dvo e zabudovány betonové stoly na stolní tenis a po ízeny ko²e na ko²íkovou, odizolována svépomocí u itel severní ást staré budovy nat ena okna v celé ²kolní budov, vybudována pracovna výpo etní techniky - 22 po íta PC.Po ízeno zabezpe ovací za ízení ²koly. Modernizována ºákovská a u itelská knihovna (regály na knihy, dopln ní kniºního fondu) rekonstrukce odpad, vodní instalace a elektroinstalace, rekonstrukce podlah v suterénu ( chodba, ²kolní jídelna, sklad potravin) vybudování pracovny rodinné výchovy - (rekonstrukce podlahy, nové omítky, vybavení nábytkem, po ízení ²icích stroj ), rekonstrukce ²kolní kuchyn, vybavení ²kolní kuchyn nábytkem, vybudování vzduchotechniky na odsávání par ze ²kolní kuchyn, odizolování jiºní ásti nové budovy, po ízen nový nábytek do editelny a pracovny výpo etní techniky rekonstrukce podlah v 1. pat e budovy, rekonstrukce pracovny eského jazyka, vybudování skladu u ebnic z p dního prostoru, malování chodeb a t íd, nat ení úst edního topení, vybudován vytáp ný skleník rekonstrukce podlah ve 2. pat e - pracovna fyziky, totéº v p ízemí ve 3 u ebnách. Rekonstrukce WC v 1. a ve 2. pat e. V pracovn fyziky instalovány rozvody elektro do ºákovských stol. Pracovna M, F, CH je vybavena po íta em, vybudování 11

13 kabinetu Tv z p dního prostoru + malování renovovaných prostor. P estavba t ídy v mate ské ²kole na byt pro u itele z prost edk ²koly vybavení pracovny rodinné výchovy novým el.sporákem, lednicí, mikrovlnou troubou a pra kou se su²i kou - p evod z DD Py²ely vybudována pracovna anglického jazyka v podkroví ²koly a vybavena nábytkem, sanace suterenních místností, odizolování severní ásti budovy, vým na sklepních oken, p estavba skladu potravin, kancelá e a ²atny kucha ek vybavení keramické dílny vypalovací pecí, hrn í ským kruhem a policovou st nou, vybavení pracovny zem pisu multimediální projekcí multimediálním za ízením vybavena pracovna matematiky, fyziky a chemie novým nábytkem vybavena 4. a 5.t ída, zakoupena pr myslová my ka na nádobí do ²kolní kuchyn, rekonstrukce podlahy v editeln, pokra ováno ve vybavování ²koly výpo etní technikou vybudována audiovizuální pracovna pro 1.stupe, obnova roletového systému na mapy v pracovn zem pisu multimediálním za ízením vybavena pracovna p írodopisu, vybudována si v pracovn výpo etní techniky, do sborovny zavedena teplá voda modernizace výpo etní techniky, bezdotykové kohouty, vým na PVC ve t ídách, chodbách a schodi²ti, koberec v D multimediálním za ízením vybavena pracovna eského jazyka a 4.t ídy; 1., 2., 3.t ída vybaveny novými ºákovskými stolky a ºidlemi, po vyst hování obecní knihovny rekonstruována 2.t ída multimediálním za ízením vybavena 3.t ída a pracovna výpo etní techniky; 6., 7., 8.t ída vybaveny novými ²kolními lavicemi a ºidlemi; v pracovn fyziky a chemie po ízena celost nná sk í ová sestava na uloºení pom cek; v pracovn zem pisu a fyziky zabudovány sk ín do zdi; zakoupeno pianino Petrof Sou asné vybavení ²koly Materiální zabezpe ení výuky a provozu Teoretické vyu ování : po et u eben celkem... 9 z toho odborných... 4 pracovna výpo etní techniky... 1 pracovna pro práci s integrovanými ºáky a pro výuku Aj... 1 t locvi na... 0 Praktické vyu ování : Po et míst pro praktické vyu ování : ²kolní dílna pracovna rodinné výchovy cvi ná kuchy

14 skleník kola je tvo ena 2 budovami, star²í z roku 1840, nov j²í z roku Prostory v nové budov jsou sv tlé, isté a estetické. Na vzhledu ²koly se podílejí ve velké mí e také ºáci a u itelé. Prostory pro výuku jsou dostate né.kaºdý ro ník má svou kmenovou t ídu, na 2.stupni jsou vybudovány pracovny Fy, P, Z, ƒj, Aj a výpo etní techniky, pracovna Rv a cvi ná kuchy ka. V osmi t ídách je zabudována projekce. Ve ²kolním areálu je skleník. kola nemá t locvi nu. Do ²kolní knihovny chceme zabudovat po íta e s p ipojením na internet. Keramická dílna, která je do asn umíst na ve ²kolní díln, bude p est hována do rekonstruovaného sklepení staré ²koly. Hygienické zázemí (²atny, WC jsou v souladu s normami), do budoucna se v²ak po ítá s jejich rekonstrukcí - zárove s výstavbou t locvi ny. V areálu ²koly je ²kolní dv r, který vyuºíváme v dob p kného po así k t lesné výchov a k pobytu ºák na erstvém vzduchu b hem hlavních p estávek. Jinak ºáci cvi í v nedaleké sokolovn, která v²ak není pro t lesnou výchovu vhodn vybavena a nájem je dosti vysoký Výchova mimo vyu ování Druºina Kapacita stravovacího za ízení (po et podávaných ob d ) Plánované vybavení ²koly do roku 2010 Oprava st echy na obou ²kolních budovách Rekonstrukce fasády Výstavba t locvi ny formou rekonstrukce - p estavby stávající "staré ²koly" Vybavení ²koly novým nábytkem ºákovské stoly, ºidle nové sk ín pro uloºení pom cek kabinetu M, F, Ch, Z nové vybavení v²ech t íd nábytkem Vybavení v²ech t íd multimediální technikou v etn projekce Zakoupení nového klavíru Rekonstrukce ²kolního dvora v etn konstrukce pro basketbal Pr b ºné dopl ování pom cek na výuku ve v²ech p edm tech Pr b ºn zaji² ovat provozuschopnost výpo etní techniky P ipojení ²koly na vysokorychlostní internet P ipojení ²koly na ve ejnou kanalizaci P ipojení ²koly na plyn + výstavba plynové kotelny 13

15 Po materiální stránce je teoretické i praktické vyu ování zabezpe eno dob e. kola má dostatek u ebních pom cek na zabezpe ení v²ech vyu ovacích p edm t. Nedostatkem ²koly je, ºe nemá vlastní t locvi nu. Je to problém, který e²íme pronájmem t locvi ny od Sokola Py²ely. V dob mimo topnou sezonu íní náhrada 100 K /den v topné sezon K /den Charakteristika pedagogického sboru 1. kola (a) u itelé kvalikovaní... 7,859 (b) u itelé nekvalikovaní... 4,671 (c) Aprobovanost výuky v %... 62,67% 2. Druºina (a) vychovatelka ²kolní druºiny P ehled zam stnanc Jméno titul vzd l. praxe aprobace funkce dal²í studium Vladimír Paclík Mgr. PFUK 43 M, F,VP editel absol. postgr. UK 76-78, funk. st. pro ved.ped.prac.v r.1991 Jan Smítka Mgr. PFUK 40 F, Pv zás. ed. absol. postgr. UK Eva Rezková Bc. V J.A.K. 4 spec.ped. u itelka ukon ila 3.ro. DS V J.A.Kom. Ond ej Pilát Mgr. PF UK 14 Tp,Inf,Rv u itel Iva Niklesová Mgr. PFUK 19 1.st. u it.,vp Martina Linhartová Mgr. PFUK 8 1.st. u itelka Jitka Barto²ová Gym 3 u itelka ukon ila 1.r.DS V J.A.Kom. Daniela Freyová SE 6 u itelka Ivana Krákorová Mgr. PFUK 20 sp.ped.-u. u itelka Jaroslav Strnad Mgr. PFUK 29 ƒj, Ov u itel Jana K íºová Bc. V J.A.K. 6 Aj u itelka ukon ila 3.ro.DS V J.A.Kom. Jana Ma²ková Bc. PFUK 0 P u itelka Marie Kolá ová SP S 8 u itelka Iva P kná SPed 15 vych. u itelka Renata Hru²ková PedCPraha 17 vych. D vych. D dok.stud. vychovat. 14

16 2.1.6 Vzd lávání pedagogických pracovník 1. Studium p i zam stnání pí u. Mgr. Martina Linhartová.úsp ²n vykonala p ijímací zkou²ky na PedF UK - obor d jepis a byla p ijata ke studiu. pí u.mgr. Iva Niklesová... úsp ²n vykonala p ijímací zkou²ky na PedF UK - obor výchovné poradenství a byla p ijata ke studiu. Bc. Jana K íºová ukon ila studium na Vysoké ²kole J.A.Komenského obor speciální pedagogika, pokra uje v magisterském studiu; pokra uje ve studiu na Akcent International House Prague, dosáhla úrovn Upper-Intermediate 3, Council of Europe level B2, pokra uje ve studiu Bc.Eva Rezková..ukon ila studium na Vysoké ²kole J.A.Komenského obor speciální pedagogika, pokra uje v magisterském studiu pí u.jitka Barto²ová ukon ila 2.semestr dálkového studia na Vysoké ²kole J.A.Komenského 2. ICT vzd lávání P ehled ú asti u itel na vzd lávacích akcích ²kolení ²kolení typu P ²kolení typu P ²kolení ²kolení Pedagog funkce typu Z, úvodní modul, volitelný modul typu M typu S Mgr-Vladimír Paclík editel 2004 Mgr-Jan Smítka zást- editele Bc-Rezková Eva u itelka 1-st Freyová Daniela u itelka 1-st Mgr-Pilát Ond ej u itel 2-st Mgr-Niklesová Iva u itelka 2-st Mgr-Linhartová Martina u itel 1-st Barto²ová Jitka u itel 1-st Mgr-Krákorová Ivana u itel 1-st Mgr-Strnad Jaroslav u itel 2-st Bc-K íºová Jana u itelka 2-st- Ing-Hol²ánová Ji ina u itelka 2-st Kolá ová Marie u itelka Vv P kná Iva u itelka Tv, Rv Dal²í vzd lávání u itel 15

17 U itelé se zú ast ovali dal²ího vzd lávání organizovaného Pedagogickým centrem v Praze a Pedagogickým centrem St ední ƒechy, pokud to provozní moºnosti na²í malé ²koly dovolovaly. P ehled ú asti u itel na vzd lávacích akcích P íjmení a jméno datum akce Mgr. Strnad Jaroslav X.05 Jak více komunikovat v hod. j Barto²ová Jitka Zvládání zát ºových situací Barto²ová Jitka 10.,24.XI. Vzd l.ºák mimo ádn nadaných Barto²ová Jitka X. Sikana,agrese a kriminalita u ²kol. Mgr. Strnad Jaroslav 21.X., 4.XI. Vybrané kapitoly z eské literát. Mgr.Pilát Ond ej 31.X. Drátování plochých váno ních ozdob Mgr.Pilát Ond ej 28.XI. Hra ve výuce d jepisu na Z Mgr.Linhartová Martina Úvodní modul P Jitka Barto²ová Jitka Úvodní modul P Iva P kná Iva Úvodní modul P Mgr. Niklesová Iva Volitelný modul P-Graf. a dig. Fotogr. Mgr.Pilát Ond ej Volitelný modul P-Tabulkové kalkulátory Bc. Rezkova Eva Volitelný modul P-Tabulkové kalkulátory Daniela Freyová Volitelný modul P-Tabulkové kalkulátory Mgr.Krákorová Ivana Volitelný modul P-Tabulkové kalkulátory Mgr.Paclík Vladimír Výstupní hodnocení Freyová Daniela Výtvarné techniky Velikono ní inspirace Barto²ová Jitka Výtvarné techniky Velikono ní inspirace Mgr.Linhartová Martina Hrajeme si a cvi íme s mí ky a ²vihadly Mgr.Krákorová Ivana Zvládání výchovných problém z ped-ps h Freyová Daniela Výtvarné techniky Ratan Mgr.Krákorová Ivana Hry pro tvo ivé vyu ování Mgr.Krákorová Ivana Cesty minulostí Mgr.Linhartová Martina ƒlov k a jeho sv t Prv, P, Vl Mgr.Paclík Vladimír Autoevaluace ²koly Mgr.Smítka Jan Právní p edpisy Mgr.Paclík Vladimír Správní ízení Freyová Daniela Alternativní zp soby vyu ování Barto²ová Jitka ƒlov k a zdraví Mgr.Paclík Vladimír editelské paragrafy 16

18 P ehled ú asti u itel na vzd lávacích akcích P íjmení a jméno datum akce Mgr.Smítka Jan Mimo ádné události a ochrana obyvat. Barto²ová Jitka ikana, agrese, kriminalita Freyová Daniela Metodická procházka Praºským hradem 4. P edpokládaná kvalikovanost u itel do r.2010 Dokon ením studia získá kvalikaci: Mgr.Linhartová Martina...d jepis Bc.K íºová Jana... anglický jazyk Bc.Rezková Eva...speciální pedagogika Jitka Barto²ová... speciální pedagogika Mgr.Niklesová Iva... výchovné poradenství Plánované zahájení studia v roce 2007: Mgr.Niklesová Iva...²kolení typu M pro metodiky a ICT koordinátory Nástup nových zam stnanc od ²kol.r.2006/2007 : Mgr.Ma²ková Jana... u itelství pro 1.st. Získání dal²ích kvalikovaných u itel je podmín no výstavbou byt pro u itele v obci Py²ely. V této v ci bylo jednáno se z izovatelem ²koly, stanovisko podpo ila rada ²koly na své sch zi dne 9. ervna Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce kolní projekty kola je zapojena do n kolika dlouhodobých projekt. Projekty jsou zam eny na: roz²í ení poznání nácvik praktických dovedností tvorbu týmu a kolektivu respektování práv a názor druhých pomoc osobám postiºeným a handicapovaným souºití lidí r zného p vodu, rasy a náboºenství Na projektech spolupracují u itelé a d ti v rámci t íd a p edm t. 17

19 Seznam projekt 1. Plavání t ída Cíle projektu: d ti si osvojí základní techniku plavání cvi í se v sebeovládání nau í se chápat význam plavání pro zdraví a regeneraci sil rozvíjí si pohybové schopností nau í se bezpe nému chování v prostorách bazénu a p i plavání osvojí si hygienu p i plavání nau í se poskytnout pomoc tonoucímu 2. Vánoce Cíle projektu: seznámí se s pojmy: advent, Mikulá², Vánoce, Betlém, cesta t í král adventní v nec, betlémy, váno ní stromek, váno ní ozdoby, váno ní pe ivo koledy - zpívání ve ²kole a o adventních ned lích u váno ního stromu na nám stí váno ní zvyky - chystání dárk, význam daru, p ijetí daru slunovrat, Vánoce k es anské a ºidovské (chanuka) oslavy silvestra a Nového roku t íkrálové zvyky váno ní výzdoba ²koly váno ní a novoro ní p ání ka Vánoce - svátky pokoje, míru a rodiny váno ní besídky pro rodi e 3. Lyºa ský výcvikový kurz Cíle projektu: d ti si osvojí základní techniku lyºování - ch zi na lyºích, výstupy, obraty, b h, brºd ní, zastavování a sjezd nau í se p ipravit si výstroj a výzbroj na lyºování osvojí si pravidla bezpe nosti p i lyºování - chování na sjezdovkách, v b ºecké stop, organizaci pohybu druºstva v r zných podmínkách, jízdu na vleku, orientaci v zimní krajin, poznávání výstraºných zna ek, p ivolávání pomoci, o²et ení poran ní v podmínkávh zimní p írody, seznámí se s inností a významem horské sluºby seznámí se se základními pravidly lyºa ských disciplin 4. Velikonoce Cíle projektu: k es anské tradice Velikonoc 18

20 pojmy: Velikonoce - svátky jarního probuzení a Velikonoce - biblický p íb h Jeºí²e pa²ije, pa²ijový týden velikono ní zvyky - malování vají ek, pletení pomlázky, pe ení beránka, pe ení jidá²... velikono ní výzdoba ²koly velikono ní p ání ka p vecká sout º Velikono ní zpívání ko recita ní sout º Py²elská kyti ka 5. Základy demokracie Cíle projektu: rozvíjet dovednosti pot ebné pro aktivní a odpov dné ob anství rorvíjet znalost o institucích ústavní demokracie rozvíjet porozum ní princip m a hodnotám, z nichº demokracie vychází rozvíjet a podporovat porozum ní a ochotu ouºívat demokratické principy p i rozhodování a e²ení konikt v soukromém i ve ejném ºivot vyhodnocovat, zaujímat a obhajovat pozice pro správnou míru jednání 6. Co je to les Cíle projektu: dozv d t se více informací o lese a jeho funkci a vbyuºití z hlediska lov ka seznámit d ti se d evem jako materiálem uv domit si význam d eva jako materiálu pro lidskou práci - nav²tívit truhlá skou dílnu prohloubit pozitivní emo ní vztah k ºivotnímu prost edí - nav²tívit lesní ²kolku prohloubit estetické vnímání a cít ní kontaktem s p írodninami - vlastní výrobek z p írodnin 7. Jak se d lá asopis Cíle projektu: vytvo ení mimo ádného ísla ²kolního asopisu kolní ek rozvoj komunikativních dovedností stavba novin a asopis sestavení redak ní rady a rozd lení funkcí práce ve skupinách redakce a sazba asopisu ankety, rozhovory, korekce 8. kolní akademie Cíle projektu: 19

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Motto: Nemůţete neuspět... pokud se nevzdáte Abraham Lincoln

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu TYMYJÁN Školní vzdělávací program Základní školy Velké Losiny ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník Český jazyk a literatura

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE

CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE 1. Identifikační údaje. 1.1.Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro mimoškolní

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace. Dopravní výchova

Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace. Dopravní výchova Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace Dopravní výchova Dopravní výchova má v základních školách své nezastupitelné postavení a významné opodstatnění. Především

Více

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Číslo jednací: 113/2007 Předkladatel : Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 8/99-11048 Signatura: ak5ns101 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola Velké Meziříčí,

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj.

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. 19485/2001-22 V Praze dne 2.7.2001 V současné dynamické době dochází k pohybu

Více

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme Školní družina Školní družina důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí - pomáhá dětem překonávat jejich handicapy - má důležitou roli v prevenci negativních

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA- 157/12 - A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA- 157/12 - A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA- 157/12 - A Název právnické osoby Mateřská škola Pohádka v Praze 12 vykonávající činnost školy: Sídlo: Imrychova 937/15, 143 00 Praha

Více

Realizace cílů v dílčích pilotních projektech:

Realizace cílů v dílčích pilotních projektech: Hodnotící zpráva o projektu Pilotní ověřování a modernizace ŠVP ZV v regionu Třeboňsko Datum zahájení projektu: 1. 1. 2007 Datum ukončení projektu: 30. 6. 2008 Třeboňské gymnázium poskytuje svým žákům

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Výchova k občanství. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Výchova k občanství. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a společnost Výchova k občanství Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Výchova k občanství vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými

Více

čj. ČŠI-510/09-07 Charakteristika školy

čj. ČŠI-510/09-07 Charakteristika školy Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-510/09-07 Název školy: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Adresa: Na Sadech 308, 379 26 Třeboň Identifikátor: 600008291 IČ: 60816945 Místo

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZA KOLNÍ ROK 2004/2005

VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZA KOLNÍ ROK 2004/2005 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZÁKLADNÍ KOLY ELATOVICE ZA KOLNÍ ROK 2004/2005 1. Základní údaje o kole Základní kola elatovice, elatovice 95 je sou ástí výchovn vzd lávací soustavy, je za azena do kolského rejst

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh práce s technickými materiály

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh práce s technickými materiály Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh práce s technickými materiály Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů

Více

Základní škola Osek, okres Teplice Hrdlovská 662, 417 05 Osek tel.: 417 837 125, e-mail: zsosek@zsosek.cz www.zsosek.cz

Základní škola Osek, okres Teplice Hrdlovská 662, 417 05 Osek tel.: 417 837 125, e-mail: zsosek@zsosek.cz www.zsosek.cz Základní škola Osek, okres Teplice tel.: 417 837 125, e-mail: zsosek@zsosek.cz www.zsosek.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ Osek Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací

Více

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A VIDEO. Vyučovací předmět:

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A VIDEO. Vyučovací předmět: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A VIDEO CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové,

Více

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu V předmětu Výchova ke zdraví je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, v oboru Výchova ke

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník IZO: 114 100 144

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník IZO: 114 100 144 Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník IZO: 114 100 144. Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ a

Více

V ý r o č n í z p r á v a za školní rok 2014-2015

V ý r o č n í z p r á v a za školní rok 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Č í ž o v á, okres Písek 1. Základní údaje o škole 1.1 škola V ý r o č n í z p r á v a za školní rok 2014-2015 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Čížová, okres

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro nižší a vyšší stupeň gymnázia

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro nižší a vyšší stupeň gymnázia ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro nižší a vyšší stupeň gymnázia Charakteristika vyučovacího předmětu 1/ Obsahové vymezení: Předmět Český jazyk a literatura realizuje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-500/10-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-500/10-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-500/10-A Název školy: Mateřská škola, Praha 4, Táborská 19 Adresa: Táborská 19/122, 140 00 Praha 4 Identifikátor: 600 036 278 IČ: 47

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1209/13-B. Mgr. Janou Spáčilovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1209/13-B. Mgr. Janou Spáčilovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1209/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: E-mail právnické osoby: IČO: 75022605 Identifikátor: 600125611

Více

Plán práce na školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Vlasatice, příspěvková organizace. Sestavila: Mgr. Marcela Mikelová

Plán práce na školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Vlasatice, příspěvková organizace. Sestavila: Mgr. Marcela Mikelová Základní škola a Mateřská škola Vlasatice, příspěvková organizace Vlasatice 3, 691 30 Vlasatice Tel:519 42 52 31, e-mail: mikelova@zsvlasatice.cz IČO: 70499969 Plán práce na školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ

Více

5. 18 Konverzace v anglickém jazyce

5. 18 Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu 5. 18 Konverzace v anglickém jazyce Cílem výuky Konverzace v anglickém jazyce je rozvíjet u žáků předpoklady pro mezikulturní komunikaci v rámci Evropy i světa a k užívání jazyka

Více

MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Vydalo Ministerstvo hospodářství České republiky dne 20. března 1996 č.j. 4 266/96-74 s platností od 1. září 1996 počínaje prvním ročníkem Kmenový obor: 2651H

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Třeboň, Sokolská 296, okres Jindřichův Hradec Sokolská 296, 379 01 Třeboň Identifikátor

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. 8. a 9. ročník

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. 8. a 9. ročník Charakteristika předmětu VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 8. a 9. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět výchova ke zdraví se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku 1 hodinu týdně. Svým obsahem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU školní rok 2015/2016 Zpracovali : Mgr. Oldřich Málek, ředitel školy Mgr. Anna Bartíková, vedoucí školního klubu

Více

PLÁN PRÁCE ZŠ a MŠ TUČAPY 2015-2016

PLÁN PRÁCE ZŠ a MŠ TUČAPY 2015-2016 PLÁN PRÁCE ZŠ a MŠ TUČAPY 2015-2016 ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Vedení školy ředitel Mgr. Lubomír TURÍN zástupce Mgr. Milan DANČIŠIN T ř í d n i c t v í 1. třída Mgr. Marie Václavíková 2. + 3.třída Mgr. Magda

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

DLOUHODOBÝ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY DLOUHODOBÝ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Zpracovaný na základně metodického pokynu MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO), č.j. 16745/2008 22.) JAKO

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY ve škole přece nejde o to, abychom věděli, co žáci vědí, ale aby žáci věděli. 6.1 Cíle hodnocení cílem hodnocení je poskytnout žákovi okamžitou zpětnou vazbu (co

Více

5.7.Učební osnovy - Vlastivěda

5.7.Učební osnovy - Vlastivěda 5.7.Učební osnovy - Vlastivěda 5.4 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 5.4.1 Vzdělávací obor Člověk a jeho svět 5.4.1.3 NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: VLASTIVĚDA 5.4.1.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.:154 37/99-11089 Signatura: bo4bs104 Oblastní pracoviště č. 15 Zlín Okresní pracoviště Vsetín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Kunovice 756 44 Kunovice 43

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-906/15-H. Krupkova 1411, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-906/15-H. Krupkova 1411, 517 41 Kostelec nad Orlicí INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-906/15-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 75015641 Identifikátor 668000295 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti

Více

Výstup. Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004. PaedDr. Vladimír Hůlka, PaedDr. Zdenka Kınigsmarková

Výstup. Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004. PaedDr. Vladimír Hůlka, PaedDr. Zdenka Kınigsmarková Projekt: Přispějme k ještě kvalitnější a modernější výuce na ZŠ Chotěboř Buttulova Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Střednědobý plán rozvoje Základní školy, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace

Střednědobý plán rozvoje Základní školy, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace Střednědobý plán rozvoje Základní školy, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace na období 2013 2016 Zpracovala: Mgr. Šárka Klímová, ředitelka školy V Liberci dne 1. 9. 2013 I. Charakteristika školy

Více

Žák získá jazykové dovednosti v oblasti porozumění poslechu, čtení textu, psaní a konverzace příslušné jazykové úrovně.

Žák získá jazykové dovednosti v oblasti porozumění poslechu, čtení textu, psaní a konverzace příslušné jazykové úrovně. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Německý jazyk Kód modulu Nj E 1/1-4 Délka modulu 33 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí

Více

Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, Praha 5. Koncepce rozvoje školy

Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, Praha 5. Koncepce rozvoje školy Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, Praha 5 Koncepce rozvoje školy Zpracovala: Ing. Jana Porvichová, Ph.D. Praha leden 2016 Koncepce

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 053/99-011083 Signatura: bn2cs104 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Kozlovice 186,

Více

KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE

KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE - ve znění dodatku č.30., platného od 1.9.2011 (7.r.) a ve znění změn, platných od 1.9.2013 (9.r.). Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jitka Kašová Obec Obříství ŠÚ Mělník

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jitka Kašová Obec Obříství ŠÚ Mělník Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 Signatura: ac3cs102 Okresní pracoviště Mělník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: ZŠ Obříství okres Mělník IZO školy: 102286159 Identifikátor

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní dokument Vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ŢIVOT Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ DRUŢINA. Tématický časový plán pro školní rok 20014/20015. Kolowrátek vám ukáţe druţinu plnou her a hrátek

ŠKOLNÍ DRUŢINA. Tématický časový plán pro školní rok 20014/20015. Kolowrátek vám ukáţe druţinu plnou her a hrátek ŠKOLNÍ DRUŢINA Tématický časový plán pro školní rok 20014/20015 září, říjen, listopad prosinec, leden, únor březen, duben květen, červen Kolowrátek vám ukáţe druţinu plnou her a hrátek CHARAKTERISTIKA

Více

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: vyučuje se ve 4. ročníku 1 hodinu týdně a v 5. ročníku 2 hodiny týdně přírodověda je součástí vzdělávacího oboru

Více

Našim hlavním posláním je vybavit děti žádoucími vědomostmi, dovednostmi a postoji. Snažíme se dát dětem pocit bezpečí a zájem o jejich osobu.

Našim hlavním posláním je vybavit děti žádoucími vědomostmi, dovednostmi a postoji. Snažíme se dát dětem pocit bezpečí a zájem o jejich osobu. ŠKOLNÍ DRUŽINA 2013/2014 Školní družina - není pokračováním školního vyučování - je důležitým výchovným partnerem rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí nadání dětí, rozšiřuje dovednosti a tvůrčí

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Srubec, okr.

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Srubec, okr. ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Srubec, okr. České Budějovice Adresa: Srubec čp. 30, 370 06 České Budějovice Identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-63/09-07. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-63/09-07. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-63/09-07 Základní škola a Mateřská škola Sudoměřice u Bechyně Adresa: 391 72 Sudoměřice u Bechyně 64 Identifikátor: 600064646

Více

Plán činnosti Pedagogicko-organizační opatření. Školní rok 2011 2012

Plán činnosti Pedagogicko-organizační opatření. Školní rok 2011 2012 Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222 Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov IČO 00583685, IZO 000583685, DIČ CZ0083685 č. účtu: 503202-544 / 0600 tel., fax: 380 711 296, e-mail: zsnadrazi@zsnadrazi.cz

Více

Z á k l a d n í š k o l a, z á k l a d n í u mě l e c k á š k o l a a m a t eřská škola Ledenice. Plán rozvoje školy 2014-2016

Z á k l a d n í š k o l a, z á k l a d n í u mě l e c k á š k o l a a m a t eřská škola Ledenice. Plán rozvoje školy 2014-2016 Z á k l a d n í š k o l a, z á k l a d n í u mě l e c k á š k o l a a m a t eřská škola Ledenice Plán rozvoje školy 2014-2016 Ledenice 1. 1. 2014 1. Popis školy Základní škola, základní umělecká škola

Více

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti Vyučovací předmět: Psychologie a komunikace Škola: SZŠ a VOŠZ Znojmo Učitel: Mgr. Olga Černá Třída + počet žáků: 2. ročník, obor ZA, 24 žáků Časová jednotka: 1 vyučovací jednotka

Více

7.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk (2. cizí jazyk )

7.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk (2. cizí jazyk ) 7.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk (2. cizí jazyk ) Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

Plán práce, organizace vyučování

Plán práce, organizace vyučování Základní škola a Mateřská škola Kyjovice, příspěvková organizace 747 68 Kyjovice 101, IĆ 750 27 259, tel: 553 778 035, e-mail: zskyjovice@volny.cz Plán práce, organizace vyučování 2010-2011 V Kyjovicích

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-61/11-M. Dělnická 17B, 779 00 Olomouc. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-61/11-M. Dělnická 17B, 779 00 Olomouc. příspěvková organizace Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-61/11-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Barevný svět Olomouc, Dělnická 17B, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Zavlekov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Zavlekov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Zavlekov 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a mateřská škola Zavlekov,příspěvková organizace,zavlekov 45

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-947/15-E. Mateřská škola Běstvina, okres Chrudim

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-947/15-E. Mateřská škola Běstvina, okres Chrudim INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-947/15-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 70 998 761 Mateřská škola Běstvina, okres Chrudim Běstvina 111,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Sadová 416 v Dašicích. Charakteristika, umístění, vybavení ŠD

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Sadová 416 v Dašicích. Charakteristika, umístění, vybavení ŠD ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Sadová 416 v Dašicích ředitel školy: vedoucí vychovatelka: Mgr. Jaroslav Lohynský Dagmar Ciráková Charakteristika, umístění,

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-244/13-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-244/13-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-244/13-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Pardubice, Benešovo náměstí 2115 Sídlo: Benešovo náměstí

Více

Rok v přírodě. (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou

Rok v přírodě. (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou 1 Příloha č.6 ke ŠVP Škola hrou Projekt - P5 Rok v přírodě (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou Autor projektu: Mgr.Charlotta Kurcová Přílohy: kniha Tuláček liška

Více

Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. Šestileté všeobecné studium

Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. Šestileté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Šestileté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace, ŠVP, Šestileté všeobecné studium

Více

Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí

Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí v Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí v Skolní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v v Skolní družina při ZS Spálené Poříčí Obsah: 1) Identifikační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice Adresa: Školní 1803, 413 01 Roudnice nad Labem Identifikátor: 600 081 800 Termín

Více

Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim zs.smetanovask@tiscali.cz, www.zs-smetanova.cz, IČO 75016028 Smetanova 304, 539 73 Skuteč

Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim zs.smetanovask@tiscali.cz, www.zs-smetanova.cz, IČO 75016028 Smetanova 304, 539 73 Skuteč Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim zs.smetanovask@tiscali.cz, www.zs-smetanova.cz, IČO 75016028 Smetanova 304, 539 73 Skuteč Vnitřní organizační předpis č. 3 ze dne 31. 8. 2012, č.j.

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v prvním aţ třetím ročníku čtyřletého gymnázia a v sekundě aţ septimě

Více

Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí:

Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí: Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí: 1. Dítě a jeho tělo - stimulace a podpora růstu a neurosvalového vývoje dítěte - podpora jeho fyzické pohody, zlepšení tělesné zdatnosti, pohybové

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Prvouka Vzdělávací obsah předmětu Prvouka je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího oboru

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace vydává školní časopis č.19/2016 Začal nový školní rok 2015/2016 Letní prázdniny uběhly jako voda a začal další školní rok. Tentokrát ve znamení

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: Ukázka, výklad s ukázkou, samostatná práce, práce ve skupinách

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: Ukázka, výklad s ukázkou, samostatná práce, práce ve skupinách 5.2.8 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Úkolem předmětu Pracovní činnosti je seznámit

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: HARDWARE (HWR) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 164 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY. Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27. PhDr. Dana Moravcová, Ph.D.

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY. Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27. PhDr. Dana Moravcová, Ph.D. KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 Vypracovala PhDr. Dana Moravcová, Ph.D. Charakteristika školy Mateřská škola je tvořena dvěma součástmi Mateřskou školou v Římské ul.

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola PÍŠŤALKA, Praha 13, Chlupova 1798. Chlupova /1798 155 00 Praha 5 - Stodůlky. Identifikátor: 600 038 076

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola PÍŠŤALKA, Praha 13, Chlupova 1798. Chlupova /1798 155 00 Praha 5 - Stodůlky. Identifikátor: 600 038 076 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola PÍŠŤALKA, Praha 13, Chlupova 1798 Chlupova /1798 155 00 Praha 5 - Stodůlky Identifikátor: 600 038 076 Termín konání inspekce: 25.

Více

PR O D L U O V Á N Í V L A S T E P E L N O U

PR O D L U O V Á N Í V L A S T E P E L N O U - 1 - M ETODICK Ý LIST Obor: P edm t: Ro ník: Tematický celek: Téma: Rozsah: 69-51-H/01 Kade ník Odborný výcvik Druhý TC Vlásenká ství PR O D L U O V Á N Í V L A S T E P E L N O U M E T O D O U K E R A

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. (školní vzdělávací program) Společně tvoříme, poznáváme, hrajeme si a sportujeme. Vladimíra Kovaříková vedoucí vychovatelka

ŠKOLNÍ DRUŽINA. (školní vzdělávací program) Společně tvoříme, poznáváme, hrajeme si a sportujeme. Vladimíra Kovaříková vedoucí vychovatelka ŠKOLNÍ DRUŽINA (školní vzdělávací program) Společně tvoříme, poznáváme, hrajeme si a sportujeme Vladimíra Kovaříková vedoucí vychovatelka Mgr. Helena Lišková ředitelka školy 1 Obsah 1.Identifikační údaje...

Více

4 Učební plán. 4.1 Učební plán I. stupně. 4.2 Poznámky k učebnímu plánu I. stupně. 1. 2. 3. 4. 5. Před. celkem. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět

4 Učební plán. 4.1 Učební plán I. stupně. 4.2 Poznámky k učebnímu plánu I. stupně. 1. 2. 3. 4. 5. Před. celkem. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 4 Učební plán 4.1 Učební plán I. stupně Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. Před. celkem Z toho DČD Jazyk a jazyková ČJ a literatura 7+2 8+2 7+2 7+1 6+1 43 8 komunikace Anglický jazyk 3

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2011/2012 Projednáno v pedagogické radě školy dne 4. 10. 2012 Projednáno

Více

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7. Mgr. Jitka Šaierová, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7. Mgr. Jitka Šaierová, ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 238/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3.9.2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLA BEZ DROG 2011/2012

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLA BEZ DROG 2011/2012 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLA BEZ DROG 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola příspěvková organizace Golčův Jeníkov Zpracovala: Mgr. Alena Víšková Garant: ředitelka školy, výchovná poradkyně,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26 41 L/52 PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA - 1 - 1. NÁZEV IDENTIFIKAČNÍ

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af2ls102 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Dům dětí a mládeže ELKO, Lovosice,

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA OBDOBÍ 2014 2019

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA OBDOBÍ 2014 2019 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA OBDOBÍ 2014 2019 Tento dokument je zpracován jako výhledový materiál, sloužící dalšímu rozvoji školy na dobu, po kterou jsem byla jmenována zřizovatelem do funkce ředitelky školy.

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Název školy: Základní škola Postřelmov, okres Šumperk, příspěvková organizace Adresa: Postřelmov, Školní 290, PSČ 789 69 IČO: 70984441

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace. Skálova 373, 511 01 Turnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace. Skálova 373, 511 01 Turnov Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace Skálova 373, 511 01 Turnov Identifikátor:

Více

Koncepce a rámec školy v letech 2014 2017

Koncepce a rámec školy v letech 2014 2017 Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně Koncepce a rámec školy v letech 2014 2017 článek 1 Obecná východiska Koncepce školy vychází jednak ze strategických a koncepčních

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Šikulové 1. schůzka 1. schůzka Září seznámení se školou a okolím, orientujeme se v budově školy seznámení s organizací a řádem ŠD,

Více

Principy soužití menšiny s většinovou společností

Principy soužití menšiny s většinovou společností Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-02 Principy soužití menšiny s většinovou společností Autor: Mgr. Petra Lušňáková Šluknov 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01 Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 141 027/99-011142 Signatura: bn1ts101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Bruntál INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola a městské osmileté

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 2009. Ředitelka školy: Mgr. Věra Lodrová

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 2009. Ředitelka školy: Mgr. Věra Lodrová VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 2009 Ředitelka školy: Mgr. Věra Lodrová Školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 dne 1. října 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ, PRAHA 9 PROSEK,

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Havlovice

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Havlovice .. Mateřská škola Havlovice Š K O L N Í Ř Á D Adresa: Základní škola a Mateřská škola, Havlovice nad Úpou, okres Trutnov, Havlovice 38, 542 32 Úpice IČO : 710 03 878 Telefon: 499 882 284 Zřizovatel: Obec

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více