ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ"

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne COM(2015) 140 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ o spolupráci mezi regulačními subjekty podle čl. 63 odst. 2 směrnice 2012/34/EU CS CS

2 ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ o spolupráci mezi regulačními subjekty podle čl. 63 odst. 2 směrnice 2012/34/EU 1. ÚVOD Dne 21. listopadu 2012 Evropský parlament a Rada přijaly směrnici 2012/34/EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (přepracované znění) 1. Směrnice 2012/34/EU převzala ze směrnice 2001/14/ES 2 povinnost členských států zřídit regulační subjekty odpovědné za sledování situace v oblasti hospodářské soutěže na trhu železniční dopravy s cílem předcházet diskriminaci žadatelů a zaručit řádné fungování jednotného evropského železničního prostoru. Články 55 a 56 směrnice 2012/34/EU dále posílily požadavky na nezávislost regulačních subjektů a rozšířily jejich odpovědnosti a pravomoci. Článek 57 definoval struktury a pravidla pro spolupráci mezi regulačními subjekty a s Komisí na evropské úrovni, aby se zvýšila soudržnost při rozhodování v celé EU. Směrnice 2012/34/EU zřídila evropskou síť regulačních subjektů v oblasti železniční dopravy (dále jen síť ), která se pravidelně schází. Síť poskytuje platformu, v rámci níž si regulační subjekty vyměňují informace o své práci, zásadách rozhodování a praxi, hlavních záležitostech řešených v řízeních a o problémech s výkladem železničního práva Unie provedeného ve vnitrostátním právu. Činnost sítě by rovněž měla sloužit jako základ pro přijetí řady prováděcích aktů podle uvedené směrnice 3. Síť poskytuje formalizovanou strukturu pro spolupráci na široké škále činností a nahrazuje pracovní skupinu regulačních subjektů, která byla k zajištění spolupráce mezi regulačními subjekty zřízena dříve. Podle čl. 57 odst. 1 směrnice 2012/34/EU je Komise členem sítě a koordinuje a podporuje její činnost. Vedle spolupráce v rámci sítě mají regulační subjekty podle čl. 57 odst. 2 směrnice 2012/34/EU povinnost se vzájemně podporovat při úkolech týkajících se sledování trhu a spolupracovat při vyřizování stížností a provádění šetření, a to i prostřednictvím zvláštních pracovních ujednání. K zajištění takové spolupráce čl. 57 odst. 3 vyžaduje, aby regulační subjekt, který se zabývá případem týkajícím se přístupu k mezinárodním trasám vlaků nebo jejich zpoplatnění, konzultoval regulační subjekty všech členských států, jimiž trasa vlaku prochází, a před přijetím rozhodnutí si vyžádal veškeré potřebné informace. Ustanovení čl. 57 odst. 4 pak vyžaduje, aby všechny konzultované regulační subjekty poskytly požadované informace. Směrnice 2012/34/EU dále pro zajištění účinného prosazování vyžaduje, aby regulační subjekty předávaly informace o obdržených stížnostech a šetřeních z vlastní iniciativy regulačnímu subjektu odpovědnému za přijímání opatření týkajících se dotčených stran (čl. 57 odst. 5). Regulační subjekty mohou požádat Komisi, aby se zapojila do všech činností spolupráce a usnadnila je (čl. 57 odst. 7). 1 Úř. věst. L 343, , s Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/14/ES ze dne 26. února 2001 o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti (Úř. věst. L 75, , s. 29). 3 Ustanovení čl. 11 odst. 4, čl. 12 odst. 5, čl. 13 odst. 9 a čl. 42 odst. 8 směrnice 2012/34/EU vyžadují, aby prováděcí akty byly přijímány na základě zkušeností regulačních subjektů a činnosti sítě. 2

3 Nařízení (EU) č. 913/2010 4, kterým se zřizuje evropská železniční síť pro konkurenceschopnou nákladní dopravu (nařízení o koridorech), stanoví zvláštní požadavky na spolupráci regulačních subjektů, pokud jde o sledování hospodářské soutěže v rámci koridorů pro železniční nákladní dopravu. Článek 20 nařízení o koridorech, podobně jako ustanovení o spolupráci mezi regulačními subjekty ve směrnici 2012/34/EU, rovněž zahrnuje povinné konzultační mechanismy a pravidla pro poskytování a předávání informací o případech týkajících se koridorů pro železniční nákladní dopravu. Tato pravidla jsou zvláště důležitá v souvislosti se sledováním činností jediného kontaktního místa koridoru 5 (např. přidělování mezinárodních předem plánovaných tras vlaků). Směrnice 2012/34/EU kromě výše uvedených mechanismů spolupráce rovněž ukládá Komisi konkrétní povinnost podpořit výměnu informací mezi členy sítě regulačních subjektů. Komise k tomu může vyvinout elektronické prostředky (čl. 57 odst. 1). Ustanovení čl. 57 odst. 8 směrnice 2012/34/EU vyžaduje, aby regulační subjekty vypracovaly společné zásady a postupy pro rozhodování, a umožňuje Komisi přijímat prováděcí akty, kterými se tyto společné zásady a postupy stanoví. Povinnost zřídit regulační subjekt a účastnit se činností spolupráce regulačních subjektů se nevztahuje na Kypr a Maltu po dobu, po kterou na jejich území neexistuje žádný železniční systém (čl. 64 odst. 2). Podle čl. 63 odst. 2 směrnice 2012/34/EU je Komise s ohledem na zkušenosti získané prostřednictvím sítě regulačních subjektů povinna předložit Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů zprávu o spolupráci mezi regulačními subjekty. Podle téhož ustanovení by Komise případně měla navrhnout doplňující opatření pro zajištění integrovanějšího regulačního dohledu nad evropským železničním trhem, zejména u mezinárodních služeb. Za tímto účelem by měla být případně zvážena i legislativní opatření. Tímto Komise předkládá svou zprávu uvedeným orgánům a institucím, aby tak splnila tuto povinnost. Tato zpráva ukazuje, že od vstupu přepracovaného znění směrnice v platnost regulační subjekty pravidelně spolupracovaly, zejména pokud jde o výměnu informací o zásadách rozhodování a praxi a o sledování trhu. Spolupráce na konkrétních případech však zůstala omezená a regulačním subjektům byl doposud předložen jen malý počet případů, které se týkaly mezinárodních služeb a vyžadovaly konzultaci a výměnu informací mezi regulačními subjekty. Zpráva hodnotí uvedený vývoj a identifikuje oblasti, v nichž by se spolupráce regulačních subjektů měla zlepšit. 2. SPOLUPRÁCE REGULAČNÍCH SUBJEKTŮ Ačkoli směrnice 2012/34/EU, včetně ustanovení o příslušnosti a organizačním uspořádání regulačních subjektů, má být provedena ve vnitrostátním právu až do 16. června 2015, ustanovení o spolupráci regulačních subjektů, která nevyžadují provedení, byla uplatňována ihned od vstupu směrnice v platnost. Síť regulačních subjektů 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010 ze dne 22. září 2010 o evropské železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu (Úř. věst. L 276, , s. 22). 5 Článek 13 nařízení (EU) č. 913/2010 vyžaduje, aby pro každý koridor pro železniční nákladní dopravu byl určen nebo zřízen společný orgán, u kterého mohou žadatelé požádat na jediném místě v rámci jediné operace o přidělení kapacity infrastruktury pro nákladní vlaky překračující alespoň jednu hranici na trase koridoru pro nákladní dopravu a obdrží na svou žádost odpověď. Tento orgán se nazývá jediné kontaktní místo. 3

4 První zasedání evropské sítě regulačních subjektů v oblasti železniční dopravy se konalo ve dnech 13. a 14. března 2013 v Bruselu. Síť se od svého zřízení scházela pravidelně, tj. třikrát za rok, z čehož dvě zasedání se konala v Bruselu a jedno v některém členském státě. Březnová a listopadová zasedání v letech 2013 a 2014 se konala v Bruselu. Červencové zasedání v roce 2013 pořádal francouzský regulační subjekt v Le Mans, červencové zasedání v roce 2014 pořádal německý regulační subjekt v Bonnu. S výjimkou Litvy a Irska 6 se zasedání sítě pravidelně účastnily regulační subjekty všech členských států, které jsou povinny zřídit nezávislé regulační subjekty. Kromě toho se zasedání jako pozorovatelé účastnily regulační subjekty ze Švýcarska, Norska a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie. Všeobecné poznámky Výměna informací mezi regulačními subjekty v rámci sítě ukázala, že úroveň činnosti regulačních subjektů se stále značně liší a závisí na řadě faktorů, mezi něž patří velikost země a počet řešených případů, jakož i zkušenosti, správní kapacita a stupeň nezávislosti regulačního subjektu. Některé regulační subjekty již mají značné zkušenosti (např. v Rakousku, Dánsku, Francii, Německu, Nizozemsku a Spojeném království), zatímco jiné neřešily žádné případy, nebo jich řešily jen několik (např. ve Finsku, Řecku, Litvě a Lucembursku). V některých členských státech je to výsledkem nízké míry hospodářské soutěže na vnitrostátních trzích, existence pouze několika (či neexistence žádných) potenciálních stěžovatelů nebo toho, že regulační subjekty dosud nejsou dobře personálně zajištěny či dostatečně nezávislé ve svém rozhodování. Kromě toho se v rámci EU stále různí rozsah odpovědností svěřených regulačním subjektům, který v některých členských státech již nyní zahrnuje širokou škálu oblastí a prosazovacích pravomocí podle směrnice 2012/34/EU, zatímco v jiných členských státech zůstává omezený. I přes tyto zbývající rozdíly byly sdílení osvědčených postupů a diskuse v rámci sítě motivací pro méně zkušené regulační subjekty, aby více využívaly svých pravomocí jak při vyřizování stížností, tak při sledování situace v oblasti hospodářské soutěže na trhu z vlastní iniciativy. Hlavní otázky projednávané v rámci sítě Regulační subjekty si většinou vyměňovaly informace o svých funkcích, zkušenostech při rozhodování a prosazování, vývoji trhu, činnostech v rámci sledování trhu a provádění právních předpisů EU ve svých státech. Projednávaná témata zahrnovala šetření a rozhodnutí týkající se zejména přístupu k železniční infrastruktuře, zařízením služeb a službám souvisejícím se železniční dopravou a zpoplatnění. Diskuse v rámci sítě umožnily určit oblasti, v nichž regulační subjekty čelily potížím s výkladem a uplatňováním směrnice 2012/34/EU. To se týká především oblastí, v nichž směrnice 2012/34/EU změnila nebo doplnila stávající regulační rámec nebo pověřila Komisi přijímáním prováděcích aktů k harmonizaci uplatňování. Mezi tyto oblasti patří ověřování poplatků za užívání infrastruktury, zejména výpočet přímých nákladů na minimální přístupový balík (čl. 31 odst. 3) a uplatňování přirážek, nebo otázky týkající se práva na přístup a poplatků za využívání zařízení služeb (zejména staničních poplatků) a služeb souvisejících s železniční dopravou. 6 Irsku byla na základě čl. 59 odst. 1 písm. b) směrnice 2012/34/EU udělena výjimka z povinnosti zřídit nezávislý regulační subjekt do dne 15. března Přestože tato odchylka nebyla obnovena, Irsko se zatím nezapojilo do spolupráce mezi regulačními subjekty, jak vyžaduje článek 57 směrnice 2012/34/EU. 4

5 Úloha Komise Komise usnadňovala spolupráci mezi regulačními subjekty tím, že organizovala zasedání sítě a předsedala jim. Zástupci Komise na těchto zasedáních vysvětlili politické návrhy Komise, představili rozsudky Evropského soudního dvora týkající se provádění prvního železničního balíčku ve vnitrostátním právu a uplatňování tohoto balíčku a poskytli doporučení, jak používat směrnici 2012/34/EU. S cílem zohlednit stanovisko regulačních subjektů Komise rovněž informovala síť o různých prováděcích opatřeních podle směrnice 2012/34/EU, včetně opatření v oblasti: nové osobní železniční dopravy (test hlavního účelu podle čl. 10 odst. 3 a hospodářská vyváženost smluv na veřejné služby podle čl. 11 odst. 2), způsobů výpočtu nákladů přímo vynaložených na provoz železniční dopravy (čl. 31 odst. 3), postupu a kritérií týkajících se rámcových dohod (čl. 42 odst. 8), sledování železničního trhu (čl. 15 odst. 6), odstupňování poplatků za infrastrukturu tak, aby podněcovaly k vybavení vlaků systémem ECTS (čl. 32 odst. 4), způsobů uplatňování zpoplatnění za náklady vzniklé působením hluku (čl. 31 odst. 5), kritérií pro žadatele o přidělení kapacity železniční infrastruktury (čl. 41 odst. 3), některých aspektů postupu vydávání licencí železničním podnikům (čl. 17 odst. 5), postupu a kritérií týkajících se služeb souvisejících se železniční dopravou (čl. 13 odst. 9). Komise dále pořádala zasedání zvláštních podskupin sítě a společná zasedání sítě a výboru zřízeného podle článku 62 směrnice 2012/34/EU v rámci pracovní skupiny (SERAC) za účelem podrobného projednání obsahu některých prováděcích opatření s regulačními subjekty. Komise rovněž zřídila mechanismus na podporu členů sítě při výměně podrobných informací o jejich práci, zásadách rozhodování a praxi a o otázkách souvisejících s postupy a problémy při výkladu právních předpisů EU provedených ve vnitrostátním právu. Každý regulační subjekt třikrát ročně, vždy před zasedáním sítě, vyplňuje dotazník. Dotazníky jsou sdíleny mezi všemi regulačními subjekty a hlavní záležitosti, které jsou v nich uvedeny, se na zasedáních sítě projednávají. Spolupráce v souvislosti s koridory pro železniční nákladní dopravu V souvislosti se zřizováním koridorů pro železniční nákladní dopravu regulační subjekty spolupracovaly při tvorbě systémů a pracovních ujednání pro řešení případů zahrnujících otázky koridorů, zejména stížností týkajících se mezinárodních předem plánovaných tras přidělovaných jediným kontaktním místem koridoru podle článku 13 nařízení o koridorech. Dohody o spolupráci, uzavírané regulačními subjekty na trase koridoru pro železniční nákladní dopravu za účelem naplnění požadavků na spolupráci podle článku 20 nařízení o koridorech, určují jeden regulační subjekt odpovědný za vyřizování stížností proti rozhodnutí jediného kontaktního místa koridoru. Dohody rovněž obsahují ujednání pro výměnu informací a vzájemnou pomoc při rozhodování v případech souvisejících s koridorem. 5

6 Pokud jde o koridory pro železniční nákladní dopravu porýnsko-alpský, severomořskostředomořský, atlantický, středomořský a Východ/východní Středomoří, které fungují od listopadu 2013, regulační subjekty již takovéto dohody o spolupráci podepsaly 7. Dohody týkající se koridorů skandinávsko-středomořský, baltsko-adriatický a severomořskobaltský, které začnou fungovat až v listopadu 2015, se připravují. Mnoho regulačních subjektů je pravidelně v kontaktu se svými protějšky na trase koridoru, aby si vyměňovaly informace a projednávaly otázky týkající se koridoru, včetně sledování jediného kontaktního místa koridoru, rámce pro přidělování kapacity a informačního dokumentu koridoru, nebo společně prošetřovaly žádosti o mezinárodní předem plánované trasy vyřizované jediným kontaktním místem koridoru. Na zasedáních sítě regulačních subjektů a v rámci setkání pracovní skupiny SERAC týkajících se koridorů pro železniční nákladní dopravu, která se konají dvakrát ročně s účastí zástupců regulačních subjektů, členských států, provozovatelů infrastruktury a dalších zúčastněných stran, se konají pravidelné diskuse, jejichž cílem je zabývat se potřebami spolupráce napříč koridory a tématy společného zájmu pro regulační subjekty různých koridorů. Diskutované záležitosti zahrnují: otázky týkající se nabídky předem plánovaných tras (například možnost zahrnout kapacitu terminálu nebo definovat flexibilní předem plánované trasy), rozvoj společného rámce pro přidělování kapacity na všech koridorech, sledování výkonnosti, prováděcí plány, rozdělení odpovědností mezi jediné kontaktní místo koridoru a vnitrostátní provozovatele infrastruktury a odpovědnost regulačních subjektů. Dvoustranná spolupráce a konzultace Regulační subjekty doposud spolupracovaly na vyřizování stížností a šetřeních z vlastní iniciativy a vyměňovaly si informace, jak stanoví čl. 57 odst. 3, 4 a 5 směrnice 2012/34/EU, jen v několika případech. Tyto případy zahrnují konzultace v rámci provedení testu hospodářské vyváženosti a hlavního účelu v souvislosti se žádosti o trasu pro mezinárodní osobní přepravu a společná šetření v oblasti přidělování mezinárodních tras vlaků prováděná regulačními subjekty sousedících členských států. Nehledě na potřeby spolupráce v konkrétních případech některé regulační subjekty pořádaly dvoustranná setkání, aby projednaly otázky týkající se uplatňování směrnice 2012/34/EU či organizace, financování a pravomocí regulačních subjektů a vyměňovaly si zkušenosti s rozhodováním. Jiné formy spolupráce Vedle různých forem spolupráce podle směrnice 2012/34/EU rovněž v současné době regulační subjekty 21 členských států a čtyř třetích zemí spolupracují v rámci skupiny IRG- Rail (skupina nezávislých regulačních subjektů v oblasti železniční dopravy), což je soukromá iniciativa regulačních subjektů, která podle uvedené směrnice nemá žádnou oficiální úlohu. Členové skupiny diskutovali o některých aspektech jejich odpovědností a zveřejnili řadu dokumentů, včetně přezkumu postupů zpoplatnění a zpráv o sledování trhu se srovnáním situace v oblasti hospodářské soutěže na železničních trzích v různých členských státech. 7 Uvedené dohody o spolupráci byly zveřejněny na těchto adresách: (porýnsko-alpský koridor), (severomořsko-středomořský koridor), (atlantický koridor), (středomořský koridor) a (koridor Východ/východní Středomoří). 6

7 Rovněž vypracovali soubor společných ukazatelů k harmonizaci činností v oblasti sledování trhu DALŠÍ VÝVOJ Analýza v této zprávě ukazuje, že regulační subjekty úzce spolupracovaly v některých oblastech, jako je výměna osvědčených postupů a informací o zkušenostech z rozhodování prostřednictvím sítě (jak stanoví čl. 57 odst. 1 směrnice 2012/34/EU). Nicméně ke spolupráci na konkrétních případech, vyžadované podle čl. 57 odst. 2 až 6, došlo pouze v malém počtu případů. Jedním z důvodů je, že regulačním subjektům bylo předloženo jen velmi málo případů s přeshraničním rozměrem, například stížností týkajících se mezinárodních tras vlaků. Souvisí to s tím, že počet provozovatelů žádajících o mezinárodní trasy vlaků zůstává omezený, neboť značná část mezinárodní železniční dopravy je nadále provozována ve spolupráci vnitrostátních železničních podniků. Nárůst počtu případů s přeshraničním rozměrem, které vyžadují užší spolupráci mezi regulačními subjekty, se očekává v důsledku zřízení koridorů pro železniční nákladní dopravu, jež byly zprovozněny na konci roku 2013, přičemž jediná kontaktní místa koridorů přidělovala mezinárodní předem plánované trasy poprvé v roce 2014, jakož i v důsledku dalšího rozvoje jednotného evropského železničního prostoru. Nedávný vývoj na úrovni koridorů pro železniční nákladní dopravu ukazuje, že žadatelé stále více žádají o kapacitu v různých koridorech; tento vývoj naznačuje, že je stále více třeba, aby regulační subjekty spolupracovaly nejen na trase jednoho koridoru, ale také napříč koridory, například pokud jde o sledování rozhodnutí jediných kontaktních míst různých koridorů o přidělení tras. Při analýze úrovně spolupráce mezi regulačními subjekty a účinnosti souvisejících ustanovení směrnice 2012/34/EU je třeba také uvážit skutečnost, že v období provádění této směrnice ve vnitrostátním právu (lhůta: do 16. června 2015) byl právní rámec v členských státech nadále nesourodý, pokud jde o rozsah odpovědnosti regulačních subjektů a pokrok při uplatňování právních předpisů EU v oblastech, jako je například zpoplatnění nebo přístup k zařízením služeb. Očekává se, že po provedení směrnice 2012/34/EU ve vnitrostátním právu a pověření všech regulačních subjektů celým rozsahem odpovědností podle článku 56 se činnost mnoha regulačních subjektů zintenzivní. Prováděcí akty, které byly (nebo mají být) přijaty podle uvedené směrnice, vytvoří harmonizovaná pravidla v klíčových oblastech, v nichž byly potíže s uplatňováním směrnice zjištěny také na úrovni sítě regulačních subjektů. Rozvoj společných zásad a postupů pro rozhodování, který požaduje čl. 57 odst. 8 směrnice 2012/34/EU, by rovněž měla usnadnit větší harmonizace právních rámců v členských státech i rozsahu odpovědností regulačních subjektů. Prováděcí akty, kterými se stanoví společné zásady a postupy, by měly přispět k další harmonizaci uplatňování této směrnice ve všech členských státech a k zajištění soudržnosti rozhodování regulačních subjektů v oblastech, jako jsou například jiné otázky zpoplatňování než postupy výpočtu přímých nákladů, které se vztahují na minimální přístupový balík. Komise v současné době vyvíjí aplikaci ( elektronický prostředek ), která regulačním subjektům umožní sdílet informace o rozhodnutích, projednávaných případech a jiných otázkách souvisejících s jejich funkcemi prostřednictvím elektronického fóra a usnadní koordinaci (jak stanoví čl. 57 odst. 1 směrnice 2012/34/EU). Tato aplikace by měla být regulačním subjektům zpřístupněna v roce Další informace o těchto dokumentech lze nalézt na adrese: 7

8 Rovněž se očekává, že pravidelná spolupráce a výměna osvědčených postupů v rámci sítě regulačních subjektů přispěje k vypracování rámců pro sdílení informací a spolupráci s vnitrostátními bezpečnostními orgány a orgány vydávajícími licence, což je podle čl. 56 odst. 3 směrnice 2012/34/EU povinností všech regulačních subjektů. Pokud jde o sledování trhu, povinnost Komise podávat zprávy podle směrnice se částečně překrývá s činností regulačních subjektů v oblasti sledování, zejména v rámci skupiny IRG Rail. Intenzivnější spolupráce mezi regulačními subjekty a Komisí v tomto ohledu může přispět ke sladění přístupů a usnadnit harmonizaci činností v oblasti sledování a podávání zpráv. To zahrnuje práci na sladěných definicích, společných ukazatelích a spolupráci při shromažďování dat. 4. ZÁVĚR Podle čl. 63 odst. 2 směrnice 2012/34/EU Komise případně navrhne doplňující opatření pro zajištění integrovanějšího regulačního dohledu nad evropským železničním trhem, zejména u mezinárodních služeb. Evropský parlament ve svém legislativním usnesení ze dne 26. února 2014 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2012/34/EU 9, přijal změnu článku 57 směrnice, která vyžaduje, aby Komise do 31. prosince 2019 přijala legislativní návrh, kterým se síť regulačních subjektů nahradí evropským regulačním subjektem zabývajícím se přeshraničními otázkami a odvoláními proti rozhodnutím přijatým vnitrostátními regulačními subjekty. Analýza v této zprávě ukazuje, že regulační subjekty úzce spolupracovaly při sdílení informací o své práci, osvědčených postupech a rozhodování, zejména v rámci evropské sítě regulačních subjektů v oblasti železniční dopravy, a v některých případech ze své vlastní iniciativy. Zároveň existuje řada oblastí, v nichž je třeba koordinaci mezi regulačními subjekty dále zlepšit. Stávající právní rámec nabízí řadu možností pro zlepšení, jako je přijetí prováděcích aktů, které stanoví společné zásady a postupy pro rozhodování, nebo vytvoření elektronického prostředku pro výměnu informací a projednávání případů vyřizovaných regulačními subjekty. Vzhledem k tomu, že regulačním subjektům byl doposud předložen pouze omezený počet případů s přeshraničním rozměrem, neexistují prozatím dostatečné důkazy o účinnosti stávajících ujednání o spolupráci, která zavedly regulační subjekty, a pravidel stanovených v článku 57 směrnice 2012/34/EU. Nedávný vývoj, zejména na úrovni koridorů, kde stále více tras vede přes několik koridorů, však ukazuje, že s dalším pokrokem v zavádění koridorů pro železniční nákladní dopravu a v rozvoji jednotného evropského železničního prostoru může být zapotřebí integrovanější a účinnější regulační dohled. Komise proto bude nadále sledovat vývoj, pokud jde o spolupráci regulačních subjektů, a případně posoudí, zda jsou zapotřebí opatření k posílení integrovaného regulačního dohledu. 9 Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. února 2014 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici a správu a řízení železniční infrastruktury (COM(2013) 29). 8

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe (2002/C 103 E/01) (text s významem pro EHP) KOM(2001)123 v konečném znění/2-2001/0060(cod) (Podáno

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření jménem Evropské unie Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým

Více

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) POZNÁMKA VYDAVATELE A OBECNÝ ÚVOD Obsah 1 Předmět... 3 2 Cíl metodických pokynů...

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92 ze dne 26. března 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím jednoho nebo více členských

Více

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST V oblasti práva zaměstnanců na informace a konzultace doplňuje Evropská unie ve svých činnostech členské státy tím, že přijímá opatření, s cílem podporovat

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.9.2014 C(2014) 6515 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, pokud

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64 PŘÍLOHA I Seznam ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, které jsou závazná a použitelná v nových členských

Více

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP 12.2.2014 Úřední věstník Evropské unie L 41/13 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP ze dne 10. února 2014 o Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 18.04.2005 KOM(2005) 146 v konečném znění 2005/0056 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím, kterou

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA(BoS(13/164 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní

Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.6.2013 COM(2013) 348 final 2013/0188 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní CS

Více

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 CS CONSILIUM Schengen Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 Obsah ÚVOD 1 VOLNÝ POHYB OSOB 2 POLICEJNÍ A CELNÍ SPOLUPRÁCE 2 vnitřní hranice 2 vnější hranice 3 Schengenský informační systém (SIS)

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců Náhled do směrnice 2009/38/ES K čemu slouží evropské rady zaměstnanců? Evropské rady zaměstnanců (ERZ) jsou orgány, které zastupují evropské zaměstnance určitého

Více

SILNIČNÍ DOPRAVA: MEZINÁRODNÍ A KABOTÁŽNÍ

SILNIČNÍ DOPRAVA: MEZINÁRODNÍ A KABOTÁŽNÍ SILNIČNÍ DOPRAVA: MEZINÁRODNÍ A KABOTÁŽNÍ V důsledku přijetí několika evropských právních předpisů došlo k postupné liberalizaci jak mezinárodní silniční dopravy, tak kabotáže zboží a osob. PRÁVNÍ ZÁKLAD

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 18. 12. 2009 PRACOVNÍ DOKUMENT o zprávě z vlastního podnětu na téma EHP/Švýcarsko: překážky ve vztahu k plnému zavedení vnitřního

Více

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU 26.1.2008 Úřední věstník Evropské unie L 23/21 ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 70/2008/ES ze dne 15. ledna 2008 o bezpapírovém prostředí

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ SN 2682/13 ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ GENERÁLNÍ TAJEMNÍK RADY, s ohledem na jednací řád Evropské rady ze dne 1. prosince 2009

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy L 129/10 Úřední věstník Evropské unie 17.5.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí

Více

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA?

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA? Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí JESSICA Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 4. března 2004

Více

SMĚRNICE KOMISE 2011/18/EU

SMĚRNICE KOMISE 2011/18/EU 2.3.2011 Úřední věstník Evropské unie L 57/21 SMĚRNICE SMĚRNICE KOMISE 2011/18/EU ze dne 1. března 2011, kterou se mění přílohy II, V a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

ZÁSTUPCI VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ, ZASEDAJÍCÍ V RADĚ,

ZÁSTUPCI VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ, ZASEDAJÍCÍ V RADĚ, VNITŘNÍ DOHODA MEZI ZÁSTUPCI VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ, ZASEDAJÍCÍMI V RADĚ, O FINANCOVÁNÍ POMOCI SPOLEČENSTVÍ V RÁMCI VÍCELETÉHO FINANČNÍHO RÁMCE PRO OBDOBÍ 2008-2013 V SOULADU S DOHODOU O PARTNERSTVÍ AKT-ES

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr)

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Interinstitucionální spis: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 23 Beschluss Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ROZHODNUTÍ

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 23 Beschluss Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ROZHODNUTÍ 271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 23 Beschluss Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 7 L 168/105 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů

Více

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17),

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), 11. SOCIÁLNÍ POLITIKA A ZAMĚSTNANOST 1. 41957 D 0831: Rozhodnutí Rady ministrů ESUO ze dne 9. července 1957 o působnosti a jednacím řádu Stálého výboru pro bezpečnost v hornictví (Úř. věst. B 28, 31. 8.

Více

Železniční infrastruktura a legislativa

Železniční infrastruktura a legislativa Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy Poslanecká sněmovna PČR Hospodářský výbor, 27. 2. 2014, 14:00 h Železniční infrastruktura a legislativa Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Univerzita

Více

Evropský parlament. Rada

Evropský parlament. Rada Fórum pre Komunikačné Technológie seminár Telekomunikační stavby III 25. November 2010 2010 AT&T Intellectual Property. All rights reserved. AT&T and the AT&T logo are trademarks of AT&T Intellectual Property.

Více

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 32002R1606 http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:32002r1606:cs:html Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19.

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/34/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/34/EU L 343/32 Úřední věstník Evropské unie 14.12.2012 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (přepracované

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002,

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002, SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES ze dne 11. března 2002, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství EVROPSKÝ PARLAMENT

Více

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009 NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího

Více

TEN-E (transevropská energetická síť)

TEN-E (transevropská energetická síť) ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brno, květen 2014 Ing. Zdeňka Kučerová Porada s kraji 5. 6. 2014 TEN-E (transevropská energetická síť) Legislativa EU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 347/2013 ze dne

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

2004L0049 CS 18.12.2009 002.001 1

2004L0049 CS 18.12.2009 002.001 1 2004L0049 CS 18.12.2009 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/49/ES ze dne

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33.

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33. CS 28.11.2009 Úřední věstník Evropské unie L 313/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1150/2009 ze dne 10. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1564/2005, pokud jde o standardní formuláře pro zveřejňování

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

EIOPA12/237. Víceletý pracovní program orgánu EIOPA 2012 2014

EIOPA12/237. Víceletý pracovní program orgánu EIOPA 2012 2014 1 EIOPA12/237 Víceletý pracovní program orgánu EIOPA 2012 2014 2 Obsah 1. Úvod... 3 2. Regulační úkoly... 3 3. Úkoly v oblasti dohledu... 5 4. Ochrana spotřebitelů a finanční inovace... 6 5. Společná kultura

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41) 31.10.2014 L 311/23 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41) RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY, s ohledem na nařízení Rady (EU)

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.5.2013 COM(2013) 310 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU Čtvrtá zpráva o používání směrnice Rady 93/7/EHS o navracení

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.11.2010 KOM(2010) 674 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Volejte 116000:

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 2008/2125(INI) 2. 10. 2008 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci pro Výbor pro právní

Více

Obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob

Obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob EIOPA(BoS(14(026 CS Obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

Kontaktní osoba: rehola@mpo.cz. Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Kontaktní osoba: rehola@mpo.cz. Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Příspěvek České republiky zpracovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) a Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ) k veřejné konzultaci k Zelené knize Integrovaný trh doručování balíků pro růst elektronického

Více

SMĚRNICE RADY 2000/79/ES. ze dne 27. listopadu 2000

SMĚRNICE RADY 2000/79/ES. ze dne 27. listopadu 2000 SMĚRNICE RADY 2000/79/ES ze dne 27. listopadu 2000 o Evropské dohodě o organizaci pracovní doby mobilních pracovníků v civilním letectví uzavřené mezi Sdružením evropských leteckých společností (AEA),

Více

1. Právní upozornění. 2. Zkratky a definice. Příloha 1

1. Právní upozornění. 2. Zkratky a definice. Příloha 1 Příloha 1 Pokyny týkající se podmínek způsobilosti pro přiznání postavení oprávněného hospodářského subjektu a postupu v případě nadnárodních společností a velkých podniků 1. Právní upozornění Tyto pokyny

Více

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Dokument ze zasedání 10.4.2015 B8-0000/2015 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-0000/2015 v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA 31.12.2005 CS C 336/109 EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 15. prosince 2005 k návrhu nařízení ES o informacích o plátci podávaných v souvislosti s převodem finančních

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE CS EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 30.4.2009 K(2009) 3177 DOPORUČENÍ KOMISE kterým se doplňují doporučení 2004/913/ES a 2005/162/ES, pokud jde o systém odměňování členů správních orgánů

Více

NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Mgr. Stanislav Klika, VO 4701 Harmonizace, MFČR Ing. Dana Ratajská, Harmonizace Interního auditu 15. 1. 2015 OMEZENÍ NADBYTEČNÝCH KONTROL EÚD

Více

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Březen 2014 EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Pramen: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. Společný

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 21/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ, AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA VIII NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH 1. Účel příručky... 2 2. Definice jednoho podniku... 2 3. Je subjekt propojeným podnikem?... 3 3.1. Podniky

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001 ze dne 19. prosince 2001 o přeshraničních platbách v eurech EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985, NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85 ze dne 17. října 1985, kterým se stanoví podmínky přístupu k režimu podle Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně, vztahující se na plavidla plavby na Rýně RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

Memorandum o porozumění

Memorandum o porozumění Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem financí České Republiky a Švédskou daňovou správou o vzájemné administrativní pomoci v oblasti výměny informací pro daňové účely Preambule Ministerstvo financí

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Zpráva Komise o uplatňování směrnice 2011/24/EU o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Zpráva Komise o uplatňování směrnice 2011/24/EU o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.9.2015 COM(2015) 421 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Zpráva Komise o uplatňování směrnice 2011/24/EU o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY KE STUDIU NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V EVROPĚ: SROVNÁNÍ

KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY KE STUDIU NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V EVROPĚ: SROVNÁNÍ GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE B: STRUKTURÁLNÍ POLITIKA A POLITIKA SOUDRŽNOSTI KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY KE STUDIU NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 23.12.2011 Úřední věstník Evropské unie L 343/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/98/EU ze dne 13. prosince 2011 o jednotném postupu vyřizování žádostí o jednotné

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ O VZÁJEMNÉ SPRÁVNÍ POMOCI

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ O VZÁJEMNÉ SPRÁVNÍ POMOCI MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ O VZÁJEMNÉ SPRÁVNÍ POMOCI S cílem plnit ustanovení Smlouvy mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou o zamezení dvojímu zdanění týkajícím se daní z příjmů a daní z kapitálových

Více

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.II.2006 K(2006)457v konečném znĕní Věc: Státní podpora N 565/2005 Česká republika Vážený pane ministře, 1. Řízení Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních

Více

INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA. Eva SOVJÁKOVÁ

INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA. Eva SOVJÁKOVÁ 1 INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA Eva SOVJÁKOVÁ GISV 2014 předsedkyně Technicko-normalizační komise 122 (TNK122) působící při ÚNMZ, Biskupský dvůr

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm. PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.cz www.strukturovanydialog.cz CO JE STRUKTUROVANÝ DIALOG S

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha PRACOVNÍHO DOKUMENTU ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha PRACOVNÍHO DOKUMENTU ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne.03.2008 X Předloha PRACOVNÍHO DOKUMENTU ÚTVARŮ KOMISE Průvodní dokument k návrhům dvou směrnic Evropského parlamentu a Rady, kterými se zjednodušuje

Více