Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/ Ustanovení 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění - Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění Ředitel střední školy zveřejňuje: - Obory vzdělání, pro které se vyhlašuje přijímací řízení, včetně forem vzdělávání - Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do každého oboru vzdělání a formy vzdělávání - Kritéria přijímacího řízení - Rozhodnutí o konání přijímací zkoušky, pokud se tato bude konat, včetně uvedení termínů konání přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení v těchto termínech: obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. října 2013 ostatní obory vzdělání do 31. ledna 2014 Zápisový lístek Je to tiskopis opatřený šedým podtiskem lipových listů na každé straně tiskopisu, vodotiskem s motivy lipových ratolestí, evidenčním číslem obsahujícím sérii tiskopisu a alespoň šestimístným číslem tiskopisu. Vydávání zápisových lístků ředitelem základní školy žákům školy hlásícím se do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2013 ostatních oborů vzdělání do 15. března Přesný termín vydání zápisových lístků žákům naší školy bude zapsán do žákovských knížek. Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělání a formě vzdělávání musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl ke vzdělávání přijat, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. Lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb (= na poštu). Pokud lhůta marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání.

2 Podávání přihlášek Uchazeč vždy podává přímo řediteli střední školy (konzervatoře), do které se hlásí. obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2013 ostatní obory vzdělání do 15. března 2014 Žáci naší školy obdrží dvě přihlášky dne 30. ledna Údaje již budou vyplněny, zákonný zástupce žáka dopíše název a adresu střední školy, obor vzdělání (kód a název), termín přijímací zkoušky, datum. Na přihlášku se podepíše uchazeč a zákonný zástupce. V případě požadavku střední školy nechá na přihlášce potvrdit u lékaře zdravotní způsobilost ke studiu a výkonu povolání. Je třeba dát pozor, aby se nekryly termíny přijímacích zkoušek, protože stejný termín pro konání přijímací zkoušky není důvodem stanovení náhradního termínu konání přijímací zkoušky. Žáci přinesou vyplněnou přihlášku zpět do školy výchovnému poradci, který ji zkontroluje, dá podepsat řediteli školy a předá zpět žákovi. Zákonný zástupce přihlášky zašle na vybrané školy doporučeně. Je možno přihlášky odevzdat na vybrané střední školy osobně. V tomto případě žádejte potvrzení o tom, že jste přihlášku předali. Termín přijímací zkoušky vždy stanoví ředitel střední školy: Talentová zkouška do oboru vzdělání s talentovou zkouškou: ledna 2014 Konzervatoř: 15. ledna 31. ledna kolo střední škola: dubna 2014 Další kola stanoví ředitel střední školy. Nemusí čekat na skončení 1. kola, resp. předchozího kola přijímacího řízení. Přijímací zkoušky budou podle zadání firmy Matt a Hurry. Přijímání ke vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou + konzervatoř - Uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat dvě přihlášky, není omezen počet přihlášek na jednu školu - v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání (nelze konat přijímací zkoušku v jednom kole přijímacího řízení ve více termínech). - Uchazeč může opět podat do 15. března 2014 přihlášku na jinou střední školu. Do 1. kola přijímacího řízení může podat dvě přihlášky.

3 Přijímání ke vzdělávání do ostatních oborů vzdělávání - Uchazeč může v l. kole přijímacího řízení podat dvě přihlášky. V rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání. Další kola přijímacího řízení - Není omezen počet přihlášek ani počet škol (týká se i přihlášek do víceletých gymnázií, oborů vzdělání s talentovou zkouškou a konzervatoří). V rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání (nelze konat přijímací zkoušku v jednom kole přijímacího řízení ve více termínech). Doručování rozhodnutí Je upraven nový způsob doručování rozhodnutí: - Do tří pracovních dnů ředitel školy určí pořadí uchazečů a na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejní pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení a přehled přijatých a nepřijatých uchazečů. - Přijatí uchazeči rozhodnutí se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam musí být zveřejněn nejméně 15 dnů, musí obsahovat datum zveřejnění. Není nutné doručovat písemné vyhotovení rozhodnutí uchazečům do vlastních rukou, ale lze zvolit jakýkoliv způsob předání, např. doručení obyčejnou zásilkou, při odevzdání zápisového lístku, 1. září při nástupu do školy apod. - Nepřijatí uchazeči rozhodnutí o nepřijetí je nezbytné doručovat do vlastních rukou. Úložní doba v případě, že rozhodnutí nelze doručit, je 5 pracovních dnů. Pošta zná úložní dobu 5 dnů, poučení na obálce určené pro doručování správních písemností zní na 10 dnů STÁLE NENÍ DOŘEŠENO! Odvolací řízení Odvolací lhůta jsou 3 pracovní dny. Ředitel školy je povinen vyhovět odvolání uchazeče, který splnil kritéria přijímacího řízení, ale nebyl přijat pro nedostatek volných míst, a to v případě, že se místa uvolnila v důsledku neodevzdání zápisových lístků úspěšnými uchazeči a za předpokladu dodržení pořadí uchazečů. Může podat přihlášku do dalšího kola přijímacího řízení uchazeč, který podal odvolání? Může v případě, že nepodává přihlášku do téhož oboru vzdělání na střední školu, kde probíhá jeho odvolání proti nepřijetí. Platí zde zásada, že v jedné věci nemůže probíhat více správních řízení. Výstupní hodnocení Výstupní hodnoceni v rámci hodnocení žáka podle dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy se již nepíše.

4 Internetové zdroje k získávání informací a osvojování kompetencí důležitých pro volbu povolání: Portál Proškoly.cz nabízí ucelenou řadu testů rozumových schopností (logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace), unikátní test volby povolání. Internetové stránky Start na trh práce jsou komplexním informačním průvodcem volbou povolání. Zpracována jsou následující témata: profesní orientace a volba povolání, vzdělání a výběr ze vzdělávací nabídky, výběr zaměstnání, ucházení se o zaměstnání, práva a povinnosti zaměstnanců, kariérový růst a soukromé podnikání. Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce. Nabízí pomoc při hledání vzdělávací a kariérové cesty. Najdete zde nejen nabídku škol a oborů vzdělávání, ale i profesionálně zpracované analýzy o potřebách trhu práce a ukázky reálných pracovních prostředí, které Vám mohou volbu studia usnadnit. Tyto interaktivní internetové stránky poskytují podrobné informace o více než 600 povoláních v podobě textu, fotografií a zvukových nahrávek. Průvodce světem povolání svým uživatelům nabízí např. dotazníky zájmů, dovedností a databázi povolání s výběrem podle oblíbených vyučovacích předmětů, oblečení používaného při práci, charakteru pracovní činnosti, předmětu práce, pracoviště a stupně vzdělání. K dispozici jsou aktuální přehledy škol a jejich studijní nabídka. Kartotéka typových pozic je možné nalézt podrobné informace o jednotlivých povoláních. Kartotéka obsahuje kolem 1900 profilů pracovních pozic, jejich obecnou charakteristiku, informace o pracovních činnostech, charakteru a předmětu práce, pracovních prostředcích a podmínkách, zdravotních, osobnostních a kvalifikačních požadavcích. Nechybí ani informace o poptávce na trhu práce a průměrném výdělku v regionálním členění.

5 Internetové stránky Národního ústavu odborného vzdělávání se základními informacemi o kariérovém poradenství, projektech a řadou publikací k bezplatnému stažení. Přináší aktuální informace o přijímacím řízení na střední školy.