I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á I N T E G R A C E DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI V Z DĚLÁVA C Í M I P O TŘEBAMI V M A T EŘSKÉ ŠKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á I N T E G R A C E DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI V Z DĚLÁVA C Í M I P O TŘEBAMI V M A T EŘSKÉ ŠKOLE"

Transkript

1 U n i v e r z i t a P a l a c k é h o v O l o m o u c i Filozofická fakulta katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie obor: Školský management I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á I N T E G R A C E DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI V Z DĚLÁVA C Í M I P O TŘEBAMI V M A T EŘSKÉ ŠKOLE I N D I V I D U A L A N D G R O U P I N T E G R A T I O N O F C H I L D R E N W I T H S P E C I A L E D U C A T I O N A L N E E D S I N N U R S E R Y S C H O O L B a k a l ářská práce R e n a t a N e s á z a l o v á Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Danuška Tomanová, PhD. Olomouc 2014

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a uvedla v ní veškerou literaturu a ostatní zdroje, které jsem v práci použila. V Uherském Brodě dne 11. března 2014

3 Poděkování Děkuji paní PhDr. Danušce Tomanové, PhD. za cenné rady, připomínky a čas, který mi věnovala při vedení této bakalářské práce.

4 Obsah: ÚVOD Vývoj integrace a inkluze Vymezení pojmů integrace a inkluze Integrace Modely integrace Sociální aspekty integrace Inkluze Školská legislativa ke vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Edukace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole Kurikulum mateřské školy Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Individuální vzdělávací plán (dále IVP) Školská poradenská zařízení Asistent pedagoga Spolupráce s rodinou Pedagogická diagnostika Osobnost pedagoga v mateřské škole Sonda Stanovení cíle, metody výzkumného projektu Zpracování a interpretace dat... 26

5 5.3 Závěry šetření Závěr Seznam použité literatury Seznam internetových zdrojů Seznam tabulek Seznam grafů Příloha č

6 ÚVOD Jiné je tvé dítě. Jiné ve svém duševním bohatství, jiné v rozvoji svých schopností, jiné ve vztazích ke světu, jiné ve svém jednání i počínání, jiné v běžných reakcích. Je jiné, ale není horší. Heinrich Behr Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole by měla přirozeně děti začlenit do kolektivu vrstevníků. Předpokladem úspěšné integrace je vstřícné klima mateřské školy, trpělivost, sebevzdělávání pedagogů, spolupráce pedagogů a ostatních pracovníků školy. Důležitým faktorem pro zdařilý průběh individuální nebo skupinové integrace je vytvoření vhodných podmínek k zajištění rozvoje dítěte podle jeho individuálních možností a schopností. Proces integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami není jednoduchý, přináší mnoho starostí a komplikací, ale také pozitivní reakce, nové zkušenosti, dovednosti, radost z kvalitně vykonané výchovně vzdělávací práce, při pohledu na rozvíjející se a spokojené dítě. Cílem mé bakalářské práce je zjistit názory učitelek mateřských škol na problematiku integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, na základě jejich vzdělání a zkušeností z praxe. Podnětem pro zvolení problematiky integrace byla má praxe učitelky v mateřské škole. Bakalářská práce obsahuje teoretickou část ve čtyřech kapitolách. Zaměřuje se na vývoj integrace a inkluze, pojmy integrace, inkluze, školskou legislativu ke vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, edukaci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Pátá kapitola zahrnuje empirickou část bakalářské práce. Výzkumný projekt se zabývá dotazníkovým šetřením uskutečněným ve vesnických a městských mateřských školách v regionu Uherského Brodu, od listopadu 2013 do února K průzkumu jsem použila nestandardizovaný dotazník, vyhodnocení jsem provedla zpracováním jednotlivých položek do tabulek a grafů. Ve své práci jsem použila metody analýzy odborné literatury a dotazník pro učitelky mateřských škol. 1

7 1. Vývoj integrace a inkluze V Evropě začala v 18. století vznikat zařízení pro jedince se zdravotním postižením a postupná organizovaná odborná péče těmto jedincům. Záměrem institucionalizace byla pomoc při výchově jedinců s postižením, současně však docházelo k jejich segregaci. (Lechta, 2010, s. 28) Koncept integrace ve světovém měřítku je používán od 80. let 20. století, diskuse o inkluzi se vytváří v 90. letech 20. století a na počátku 21. století. Dle Scholze (Lechta, 2010, s. 28) se pojem inkluze objevil koncem 90. let minulého století, první jej použil Theunissen v roce 1998 analýzou speciální pedagogiky v USA. Platte (Lechta, 2010, s. 28) je spojován s pojmem inkluze v Deklaraci ze Salamanky z roku 1994 na konferenci UNESCO. Vlivem politických a společenských změn v roce 1989 došlo k zásadním koncepčním změnám ve školství, zejména ve výchově a vzdělávání dětí se zdravotním postižením. V Listině práv a svobod čl. 33. je dáno právo všech dětí na vzdělání a také v Úmluvě o právech dítěte. Cíle vzdělávací politiky byly schváleny vládou ČR v roce 1999 v dokumentu Národní program rozvoje v České republice Bílá kniha (2001). Bílá kniha formuluje východiska, obecné záměry, rozvojové programy, které jsou směrodatné pro vývoj vzdělávací soustavy. První legislativní podmínky pro integraci zdravotně postižených dětí a žáků byly zveřejněny v zákoně ČNR č. 390/1991 Sb., o předškolních a školských zařízeních. Na zákon navazovaly vyhlášky MŠMT ČR č. 35/1992 Sb., o mateřských školách, č. 291/1991Sb., o základní škole. Vyhlášky upravovaly individuální zařazování dětí a žáků do běžných typů škol a stanovovaly podmínky pro práci v integrovaných třídách. Směrnice MŠMT ČR č.j / k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení podrobně specifikovala podmínky k zajištění integrace. Vyhláška o speciálních mateřských školách a základních školách č. 399/1991 Sb., a novela č. 127/1997 Sb., řešila zřizování speciálních tříd a specializovaných tříd podle druhů postižení. (Vítková, 2004, s ) 2

8 V současnosti je vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami realizováno podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Prováděcími právními předpisy jsou vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami, žáků a studentů mimořádně nadaných a vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Učitelky mateřských škol vykonávající přímou pedagogickou činnost ve třídě nebo škole zřízené pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, získávají odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. V 6, odst. 2 je uvedeno: vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném studijním programu zaměřené na speciální pedagogiku, vyšší odborné vzdělání získané studiem v akreditovaném vzdělávacím programu vyšší odborné školy v oboru zaměřeném na speciální pedagogiku nebo vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaného vysokou školou se zaměřením na speciální pedagogiku. 3

9 2. Vymezení pojmů integrace a inkluze Pojmy integrace a inkluze jsou v našem slovníku prosazovány po roce 1989 v souvislosti se změnami v chápání a přístupu k lidem s postižením a uplatňováním lidských práv Integrace Ján Jesenský (Pipeková, 1998, s. 28) definuje integraci jako: Spolužití postižených a nepostižených jedinců při přijatelné nízké míře konfliktnosti vztahů těchto skupin. Pedagogický slovník (Průcha, Walterová, Mareš, 2013, s ) uvádí: Integrované vzdělávání přístupy a způsoby zapojení žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami do hlavních proudů vzdělávání a do běžných škol. Cílem je poskytnout i žákům s těžkými a trvalými postiženími společnou zkušenost s jejich zdravými vrstevníky, a přitom respektovat jejich specifické potřeby. Edelsberger a kol. (2000, s. 143) v defektologickém slovníku uvádí definici: Integrace ( z lat. integer = nenarušený) ucelení, sjednocení, spojení v celek. Nejvýstižněji definuje integraci švýcarský odborník ve speciální pedagogice A. Bürli (Gromnica, 2010, s. 139): Školní integrace znamená zajištění výchovy a vzdělání postiženým žákům podle jejich specifických potřeb spíše v běžném typu školy nežli ve speciálních školách. Definice integrace, která byla přijata Světovou zdravotnickou organizací WHO (1976) označuje integraci jako sociální rehabilitaci, schopnost příslušné osoby podílet se na obvyklých společenských vztazích. Integrace je tedy stav, kdy se zdravotně postižený jedinec vyrovnal se svou vadou, žije a spolupracuje s nepostiženými, prokazuje výkony a vytváří hodnoty, které společnost intaktních uznává jako rovnocenné, společensky významné a potřebné. (Pipeková, 1998, s. 29) 4

10 2. 2 Modely integrace Právo postižených na rovné šance ve vzdělávání se řadí k evropským a světovým základům speciální pedagogiky. Analýza OECD popisuje tyto modely: Medicínský model vychází z organických, biologických nebo funkčních příčin, péče je orientována medicínsky. Cílem je léčba a překonání handicapu. Speciálně pedagogická péče, speciální terapie je prováděna ve zvláštních zařízeních. Integrace znamená reintegraci do běžného typu školy až po předchozím vřazení do speciální školy. Změna školského systému není nutná, dítě se přizpůsobuje stávající struktuře. Sociálně patologický model předpokládá, že integrační obtíže nejsou z biologických příčin, ale ze sociálních problémů. V centru tohoto modelu je otázka diskriminace a socializace. Adaptace a normalizace sociálně nepřizpůsobivých jedinců probíhá pomocí speciální terapie. Model prostředí řeší otázku změn ve školách, které by byly prospěšné postiženým žákům. Škola se přizpůsobuje potřebám žáků podle jejich vzdělávacích potřeb, vytváří materiální, personální podmínky. Částečná integrace je považována za dobrý kompromis. Antropologický model u něhož nejde o zlepšení vybavení, prostředí, ale o lepší interpersonální interakci. Postižení se učí podle svých možností a schopností žít se svým postižením. Důležité je respektovat jejich identitu a jedinečnost i s jejich postižením. Podle tohoto modelu škola respektuje všechny děti. Postoje učitelů a spolužáků silně ovlivňují roli postiženého dítěte. (Bürli in Vítková, 2004, s ) Sociální aspekty integrace Integrace je vzájemný proces, ve kterém se obě strany sbližují a mění, tím vzniká oboustranná pospolitost a sounáležitost. Cílem integrace je vzájemné porozumění a tolerance mezi postiženými a zdravými jedinci. přizpůsobení různě akcentují cíl integrace. Tři procesy 5

11 Asimilace postižený akceptuje chování většiny, tak jak bude moci. Je potřeba redukce, poněvadž diference je považována za negativní. Proces se týká lehčích typů postižení, zejména v zemích s menší integrací. Akomodace jsou uznávána práva postižených, tlak na přizpůsobení je na většinu. Cílem není potlačovat diference, postižené dítě si vytváří pozitivní sebeobraz. Důležité jsou vzájemné vztahy bez ohledu na formu vzdělávání. Tento proces vede obvykle k formám částečné integrace. Adaptace vyžaduje oboustranné přizpůsobování postižených a zdravých jedinců. Jedná se o dynamický proces vzájemného přizpůsobování. Adaptace vede k interaktivním formám integrace. (Vítková, 2004, s ) 2. 4 Inkluze Bartoňová, Vítková (Pipeková, 2010, s. 9) popisují inkluzi jako integraci všech žáků do běžných škol. Význam inkluze je odvozen z pojmů mainstreaming a inkluze v angloamerické jazykové oblasti. Pojmy inkluze a inkluzivní vzdělávání se začaly používat od konání konference v Salamance v roce Zde se vlády 92 zemí a 25 mezinárodních organizací dohodly na podmínkách vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Inkluze je nikdy nekončící proces, ve kterém se lidé s postižením mohou v plné míře zúčastňovat všech aktivit společnosti jako lidé bez postižení, uvádí (Slowík, 2007, s. 32). Pro inkluzi je typické zaměření na potřeby všech vzdělávaných, změna atmosféry ve škole, kvalitní výuka a prospěch pro všechny žáky i pedagogy. Prioritou inkluzivního vzdělávání je poskytovat všem žákům kvalitní vzdělávání s uplatňováním individualizace výuky. Důležitými prvky inkluze jsou komunikace, podpora kooperace a respekt k různosti (Uzlová, 2010, s. 18). Velmi zajímavý a propracovaný je projekt INSIDE 2002, zaměřující se na inkluzivní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami prostřednictvím výuky a vedením v dalším vývoji. Projekt byl realizován ve školách v Belgii, Itálii, Holandsku, Velké Británii a jeho snahou je zajistit dětem získání školních, sociálních, technických vědomostí. Výuka orientovaná na výkon a vědomosti je transformována na proces. 6

12 Hlavní cíle projektu: Podporování kognitivního vývoje dětí prostřednictvím raného jazykového vývoje a vzdělávání. Zprostředkování nástrojů konceptuálního myšlení dětem, aby mohly lépe porozumět podnětům z okolí, adaptovat se na změny, naučit se získávat nové znalosti, přijímat nové informace a myslet kriticky. Pomáhání učitelům, aby si uvědomili, v jakém rozsahu jsou schopni vyučovat děti s různými potřebami, a poskytování nástrojů učitelům, aby mohli zkvalitnit způsob interakce se žáky. (Lebeer, 2006, s. 37) Uvádím přístupy založené na vědecké teorii a vědeckých výzkumech, které byly testovány a jsou přednášeny na univerzitách, nabízejí pedagogům nástroje přinášející změnu ve výchovně vzdělávacím procesu. Strukturálně kognitivní modifikovatelnost a zkušenost zprostředkovaného učení Reuvena Feuersteina, vychází z jeho práce s dětmi deprivovanými, přistěhovalců po druhé světové válce v Jeruzalémě. Vyvinul teorii strukturálně kognitivní modifikovatelnosti a předpokládá, že meze vzdělávacích schopností dětí nejsou předem dané, důraz klade na kulturní a sociální zdroje kognitivního rozvoje. Podle názoru R. Feuersteina (Lebeer, 2006, s. 38): Nemohou být rozdíly v kognitivním rozvoji vysvětleny přímo, na základě dědičnosti, vrozených faktorů, ani determinant prostředí, jimiž je sociálně ekonomický status rodičů, kulturní rozdíly či rodinné zázemí, spíše jsou výsledkem adekvátní zkušenosti zprostředkovaného učení. Zkušenost zprostředkovaného vyučování je chápána jako kvalita interakce, při níž spolužáci, učitelé, rodiče, odborníci vstupují mezi vnější podněty a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, aby zjistili, že podnět zaznamenali, pochopili a zpracovali. Předpokladem nezávislého učení žáků je rozvoj kognitivních funkcí pomocí zkušenosti zprostředkovaného učení. Na základě teorie Feuersteina byly vypracovány metody: dynamického vyšetření učebního potenciálu, praktická metoda kognitivní intervence a soubor didaktických nástrojů pro vytvoření podnětného výukového prostředí. (Lebeer, 2006, s. 38) Nyborgův model konceptuálního vyučování vede děti již od mateřských škol k chápání kognitivních pojmů a konceptuálních systémů. Základní pojmy např. čas, velikost, postavení, počet, tvar, mají být i základním předpokladem efektivního 7

13 vyučování ve škole a nácvikem sociálních situací. Má umožňovat dětem se střední i těžkou retardací zařazení do běžných škol. (Lebeer, 2006, s ) Portsmouthský systém osvojování si jazykových dovedností v raném věku propaguje metodu výuky čtení v raném věku. Profesorka Sue Buckley provedla výzkum raného čtení u dětí s Downovým syndromem, který vedl k založení Centra Sarah Duffen a Nadace pro vzdělávání osob s Downovým syndromem ve Velké Británii. Metoda působí pozitivně na kognitivní vývoj, znalosti, rozvoj řeči u děti s Downovým syndromem a také u jiných postižení. Již v mateřské škole je výuka založena na metodě globálního čtení slov. Učitelé přizpůsobují osnovy individuálním potřebám dětí. Metoda umožňuje dětem s vývojovými poruchami zařazení do běžných škol. (Lebeer, 2006, s. 39) 8

14 3. Školská legislativa ke vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zaručuje vzdělávání podle zásad uvedených v 2 : rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu nebo jiného postavení občana, zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce, vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků vzděláván. Vzdělávání jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami specifikuje 16 školského zákona: Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněným jsou ve školském zákoně uvedeny následující poruchy a druhy postižení. Zdravotní postižení: Mentální, tělesné, sluchové, zrakové, souběžné postižení s více vadami, autismus, vady řeči, poruchy učení nebo chování. Zdravotní znevýhodnění: Zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc, lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování. Sociální znevýhodnění: Rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní výchova, uložená ochranná výchova, postavení azylanta. 9

15 Děti se zdravotním postižením mají nárok na bezplatné používání speciálních, didaktických a kompenzačních učebních pomůcek. Právo na vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v předškolním věku deklaruje 33 školského zákona - předškolní vzdělávání má podporovat rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílet se na jeho rozumovém, tělesném a citovém rozvoji, na osvojování základních pravidel chování, základních životních hodnot i mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání směřuje k vytváření základních předpokladů pro pokračování ve vzdělávání. Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami poskytuje speciálně pedagogickou péči, napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje u dětí před vstupem do základní školy. Vyhláška MŠMT č.73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných v 3 definuje formy speciálního vzdělávání dětí v mateřské škole se zdravotním postižením: a) individuální integrace b) skupinová integrace c) speciální škola d) kombinací uvedených forem pod písmeny a) až c) Individuální integrace je zajišťována v běžné škole nebo ve speciální škole určené pro děti s jiným druhem postižení. Skupinová integrace se realizuje ve třídě, oddělení nebo skupině zřízené v běžné mateřské škole, ve škole speciální pro děti s jiným druhem zdravotního postižení. Ke zřízení třídy, oddělení, skupiny je potřeba souhlasu krajského úřadu. Ředitelka mateřské školy může ve třídě nebo studijní skupině, ve které vzdělává dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, zřídit funkci asistenta pedagoga se souhlasem krajského úřadu. Děti se zdravotním postižením jsou zařazovány do školy, třídy nebo skupiny na podkladě písemného doporučení školského poradenského zařízení s návrhem podpůrných opatření. Po projednání a udělení informovaného souhlasu zákonným zástupcem dítěte může být dítě zařazeno do speciálního vzdělávání. Počet dětí určuje 10 vyhlášky č. 73/2005 Sb.,: třída, oddělení nebo skupina pro děti se zdravotním postižením má nejméně 6 dětí a nejvíce14 dětí, pokud je zřízena pro děti s těžkým zdravotním postižením má 10

16 nejméně 4 děti a nejvíce 6 dětí. Na základě žádosti zákonného zástupce dítěte a písemného doporučení školského poradenského zařízení mohou být do třídy zařazeny i děti s jiným typem zdravotního postižení nebo se zdravotním znevýhodněním, jejich počet nepřesáhne 25% nejvyššího počtu dětí ve třídě nebo studijní skupině. Vyrovnávací a podpůrná opatření dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Mezi vyrovnávací opatření uvedených ve vyhlášce č. 73/2005 Sb., 1 odst. 2 náleží: využívání pedagogických, speciálně pedagogických postupů a metod, poskytování individuální podpory, využívání školských poradenských zařízení, individuálního vzdělávacího plánu a asistenta pedagoga. Podpůrná opatření vymezuje 1 odst. 3 téže vyhlášky, spočívají ve využívání speciálních postupů, metod, prostředků a forem ve vzdělávání. Zařazení předmětů speciálně pedagogické péče, využití speciálních pomůcek, rehabilitačních, kompenzačních a didaktických. V případě potřeby je snížen počet dětí ve třídě a zajištěn asistenta pedagoga. Nejvyšší míra podpůrných opatření je zabezpečována dětem s těžkým zdravotním postižením. Vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání 1a odst. 7 uvádí: Pokud je ve třídě mateřské školy individuálně integrované dítě, vytvoří ředitel mateřské školy podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám dítěte vedoucí k jeho všestrannému rozvoji. Úspěšnost integrace v mateřské škole je ovlivněna celou řadou faktorů, kromě jiného zde hraje velkou roli: prostředí mateřské školy - bezbariérové, klima školy; kompetence a postoje učitelek ke vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami; spolupráce s pedagogicko psychologickou poradnou, speciálně pedagogickými centry; přijetí dítěte pedagogy, ostatními dětmi a jejich rodiči; kvalita a míra speciální podpory; převládající pohledy na integraci ve společnosti i komunitě. (Slowík, 2007, s. 37) 11

17 4. Edukace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole Proměna předškolního vzdělávání po roce 1989 je budována na základě strategické linie vzdělávací politiky státu a demokratických principů: - spravedlivý přístup ke vzdělávání - maximální rozvoj každého jedince - proměna školy - utváření nového vzdělávacího systému - zvyšování profesionality a statusu pedagogů Předškolní vzdělávání je považováno za počáteční etapu celoživotního učení, proto má být zajištěna jeho dostupnost, kvalita i nárok každému dítěti předškolního věku, včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. (Svobodová, 2010, s ) 4.1 Kurikulum mateřské školy RVP PV je od závazným materiálem pro tvorbu kurikula mateřské školy. Vychází z požadavků uvedených v Bílé knize a zákoně č. 561/2004 Sb. (Školský zákon). Předškolní vzdělávání je organizováno pro děti od tří do šesti let (sedmi let), doplňuje rodinnou výchovu, vytváří dětem podnětné prostředí k jejich aktivnímu rozvoji a učení. Školní vzdělávací program musí být v souladu s RVP PV a zajišťovat maximální rozvoj každého dítěte v rámci jeho individuálních potřeb. (Svobodová, 2010, s. 18) Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami vyžaduje přizpůsobení vzdělávacích podmínek, volbu metod a prostředků. Ve školním vzdělávacím programu mateřské školy je nutné rozpracovat personální i materiální podmínky, organizaci, vzdělávací obsah, stimulační programy, dílčí cíle, formy spolupráce se zákonnými zástupci a odborníky. Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami je zajišťována speciálně pedagogická podpora a vzdělávají se podle individuálního vzdělávacího plánu. Podkladem pro jeho zpracování jsou zprávy z psychologického a speciálně pedagogického vyšetření dítěte z příslušného SPC. 12

18 4.2 Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (2004), uvádí podmínky, které jsou ve vztahu k druhu a stupni postižení dítěte při jeho speciálním a integrovaném vzdělávání plně vyhovující, jestliže: u dětí s tělesným postižením - Je zajištěno osvojení specifických dovedností v rozsahu individuálních možností dítěte - je zabezpečena možnost pohybu dítěte v prostorách školy pomocí dostupných technických prostředků nebo lidských zdrojů - jsou vytvářeny podmínky pro náhradní tělovýchovné aktivity dítěte možné v rámci jeho postižení - jsou využívány kompenzační (technické a didaktické) pomůcky - počet dětí ve třídě je snížen. u dětí se zrakovým postižením - Je zajištěno osvojení specifických dítětem zvládnutelných dovedností zaměřených na samostatnost a sebeobsluhu - prostředí je bezbariérové, s ohledem na zrakové postižení dítěte pro ně maximálně bezpečné - je dodržována předepsaná zraková hygiena - je vytvářena nabídka alternativních (zvládnutelných) aktivit - jsou využívány vhodné kompenzační (technické, zvláště optické a didaktické) pomůcky a hračky - počet dětí ve třídě je snížen - je zajištěna přítomnost asistenta (podle míry a stupně postižení). u dětí se sluchovým postižením - Je zajištěno osvojení specifických dovedností v úrovni odpovídající individuálním potřebám a možnostem dítěte 13

19 - je dodržována sluchová hygiena - jsou zajištěny a využívány vhodné kompenzační (technické a didaktické) pomůcky - vzdělávání dítěte probíhá ve vhodném komunikačním systému. u dětí s mentální retardací - Je zajištěno osvojení specifických dovedností zaměřených na zvládnutí sebeobsluhy a základních hygienických návyků v úrovni odpovídající věku dítěte a stupni postižení - jsou využívány vhodné kompenzační (technické a didaktické) pomůcky - je zajištěna přítomnost asistenta (podle míry a stupně postižení) - počet dětí ve třídě je snížen. u dětí s poruchami pozornosti a vnímání (děti s poruchou učení a chování) - Prostředí je pro dítě zklidňující - je zajištěn zvýšený bezpečnostní dohled - počet dětí ve třídě je snížen - je zajištěn důsledný individuální přístup pedagoga k dítěti - mateřská škola těsně spolupracuje s SPC a s rodiči dítěte - jsou využívány speciální didaktické pomůcky zaměřené na cvičení soustředění a pozornosti. u dětí s poruchami řeči - Je zajištěna kvalitní průběžná logopedická péče - je zajištěna těsná spolupráce s odborníky a s rodiči dítěte. u dětí s více vadami a autismem - Je zajištěno osvojení specifických dovedností, zaměřených na sebeobsluhu - vzdělávací prostředí je klidné a pro dítě podnětné 14

20 - je zajištěna přítomnost asistenta - počet dětí ve třídě je snížen - jsou využívány vhodné kompenzační (technické a didaktické) pomůcky - jsou zajištěny další podmínky podle druhu a stupně postižení. Podmínky pro vzdělávání dětí se zdravotním znevýhodněním a zdravotním postižením: Vzdělávání je třeba přizpůsobit potřebám, které vyplývají ze zdravotního oslabení dítěte, které jsou důsledkem jeho dlouhodobější nemoci, nebo které jsou dány lehčími poruchami jeho učení a chování. Vzdělávání dětí se zdravotním postižením v mateřských školách či třídách se vzdělávacím programem upraveným podle speciálních potřeb dětí je v souladu s vyhláškou č.73/2005 Sb., personálně posíleno v osobě dalšího pedagogického pracovníka a zabezpečeno dle potřeby souběžným působením dvou pedagogických pracovníků ve třídě. Pro integrované vzdělávání není tato podmínka (možnost) legislativně stanovená. Pokud je však vzdělávání dítěte a péče o ně natolik náročná, že vyžaduje péči dalšího pedagoga či jiného pracovníka, je vhodné jeho účast zajistit. Podmínky vzdělávání děti se sociálním znevýhodněním: Vzdělávání dětí ze socio - kulturně znevýhodňujícího prostředí, dětí s oslabeným rodinným zázemím či dětí, které pocházejí z jazykově odlišného prostředí a které nemluví jazykem, v němž probíhá vzdělávání, se uskutečňuje podle požadavků daných RVP PV. Snížená sociální adaptabilita těchto dětí či zvýšená potřeba výchovy a vzdělávání v některé oblasti vyžaduje úpravu vzdělávacího obsahu i podmínek vzdělávání. V mateřské škole jsou uplatňovány speciální vzdělávací metody umožňující včasnou diagnostiku a rozvojovou stimulaci dětí. (RVP PV, 2004, s ) 4.3 Individuální vzdělávací plán (dále IVP) Zpracování IVP pro děti individuálně integrované v běžné třídě nebo skupinově integrované ve speciální třídě, stanoví školský zákon č. 561/2004 Sb., 18 a Vyhláška č. 73/2005 Sb., 6. IVP vychází z psychologického vyšetření, speciálně pedagogického vyšetření školským poradenským zařízením, doporučením odborného lékaře, vyjádřením zákonného zástupce dítěte a ŠVP dané mateřské školy. IVP je pro 15

21 pedagogy nástrojem i závazným dokumentem pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb dítěte a je součástí dokumentace dítěte. Individuální vzdělávací plán obsahuje: - údaje o dítěti a diagnózu dítěte, - údaje o obsahu, rozsahu, průběhu a způsobu poskytované individuální speciálně, pedagogické péče dítěti včetně zdůvodnění, - údaje o vzdělávacím cíli dítěte, obsahové a časové rozvržení učiva podle, vzdělávacích oblastí předškolního vzdělávání, - způsob zadávání a plnění úkolů, volbu pedagogických postupů, způsob hodnocení, vyjádření k potřebnosti dalšího pedagogického pracovníka nebo další osoby, která se bude podílet na práci s dítětem a její rozsah, případně další úprava organizace a vzdělávání, - seznam speciálních a didaktických materiálů, rehabilitačních, učebních a kompenzačních pomůcek nezbytných pro vzdělávání dítěte, - jmenovité určení pedagogického pracovníka školského poradenského zařízení, se kterým bude mateřská škola spolupracovat při zajišťování speciálních vzdělávacích potřeb dítěte, - návrh na snížení počtu dětí ve třídě běžné mateřské školy, kde se dítě vzdělává, - předpokládanou potřebu navýšení finančních prostředků, - závěry speciálně pedagogických a psychologických vyšetření. IVP se vypracovává nejpozději 1 měsíc po nástupu dítěte do mateřské školy nebo po zjištění speciálních vzdělávacích potřeb. IVP zpracovává učitelka integrovaného dítěte ve spolupráci s SPC, PPP a zákonným zástupcem dítěte, ředitelka odpovídá za zpracování. Školské poradenské zařízení sleduje a vyhodnocuje dvakrát ročně dodržování postupů a opatření stanovených v IVP dítěte. Mateřské škole i zákonnému zástupci dítěte poskytuje poradenskou podporu. 4.4 Školská poradenská zařízení Činnost poradenských zařízení se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., a vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení. 16

22 Pedagogicko psychologické poradny (PPP) PPP provádí psychologickou, speciálně pedagogickou a sociální diagnostiku, zjišťuje příčiny poruch učení, poruch chování, problémy ve výchově, vzdělávání a vývoji osobnosti dětí. V oblasti poradenské, terapeutické a psychokorektivní jsou aktivity cílené na rozvoj sebepoznání, osobnosti a rozvoj prosociálních forem chování žáků. Pracovníci PPP (psycholog, speciální pedagog, sociální pracovník), vypracovávají odborné podklady pro zařazování dětí a žáků do škol a školských zařízení, doporučení k integraci, odklad školní docházky. Pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení poskytují konzultace při výchově a vzdělávání dětí a žáků, kteří vyžadují zvláštní pozornost. (Pipeková, 2010, s. 57) Speciálně pedagogická centra (SPC) SPC poskytuje komplexní péči dětem a žákům s jedním typem postižení, případně se souběžným postižením více vadami, pro které je SPC zřízeno. Poskytované služby spočívají v práci speciálně pedagogické, psychologické a psychoterapeutické, jsou zajišťovány psychologem, speciálním pedagogem a sociálním pracovníkem. Pomáhají řešit pedagogům a rodičům náročné situace s výchovou zdravotně postiženého dítěte. (Pipeková, 2010, s. 58) Pro mateřskou školu, v níž má být integrováno dítě se speciálními vzdělávacími potřebami vydávají doporučení k integraci, plán zabezpečení speciálně pedagogické péče, podílí se na vypracování IVP dítěte. Spolupráce s pedagogem a pracovníkem SPC probíhá formou konzultací, v mateřské škole za účasti zákonného zástupce dítěte, nejméně dvakrát ročně. 4.5 Asistent pedagoga Funkce asistenta pedagoga je zřizována na základě žádosti ředitelky mateřské školy ke krajskému úřadu, podle 16, odst. 9 školského zákona. Financování asistentů pedagoga je podpořeno finančními prostředky od krajského úřadu na kalendářní rok. Činnost asistenta pedagoga vymezuje vyhláška č. 73/2005 Sb., spočívá v pomoci 17

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. PaedDr. Zuzana Kaprová

LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. PaedDr. Zuzana Kaprová LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI PaedDr. Zuzana Kaprová 2012 Historický vývoj postavení osob se zdravotním postižením REPRESE (likvidace, segregace) CHARITA křesťanství

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných III. Platné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně

Více

Změna: 147/2011 Sb. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Změna: 147/2011 Sb. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Změna: 147/2011 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 7

Více

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Edukace žáka s PAS Vzdělávání žáků s PAS (v ČR 5tis.) - Zkušenosti MŠ, ZŠ, SŠ tradice - Co po ukončení školy????

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě Zuzana Kaprová Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání European Agency for Development in Special Needs Education www. european-agency.org

Více

Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb. ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

TIP Mnoho dalších informací najdete ve studii L. Drotárová. Asistent pedagoga stav v ČR 2006. Praha 2006.

TIP Mnoho dalších informací najdete ve studii L. Drotárová. Asistent pedagoga stav v ČR 2006. Praha 2006. 26. Asistent pedagoga Téma: systémová podpora Anotace Asistent pedagoga se v posledních letech ukazuje jako jedno z nejlépe fungujících vyrovnávacích a podpůrných opatření, které se velice dobře osvědčuje

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ze dne 9. února 2005 Částka: 20/2005 Sb. Datum účinnosti od: 17. února 2005 Ministerstvo školství,

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

73/2005 Sb. VYHLÁKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

73/2005 Sb. VYHLÁKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 73/2005 Sb. VYHLÁKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Změna: 147/2011 Sb. Změna: 103/2014 Sb. Ministerstvo

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Částka: 20/2005 Sb. Datum účinnosti: 17. února 2005 Ve znění

Více

VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb. ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, ţáků a studentů mimořádně nadaných Změna: 147/2011 Sb. Ministerstvo školství,

Více

III. Úplné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb.,

III. Úplné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., III. Úplné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání 04. Základní informace k životní situaci Výchovu a vzdělávání dětí se zdravotním postižením

Více

Vzdělávání pedagogů k inkluzi. Učit - znamená ukazovat, že je to možné. Paulo Coelho

Vzdělávání pedagogů k inkluzi. Učit - znamená ukazovat, že je to možné. Paulo Coelho Vzdělávání pedagogů k inkluzi Učit - znamená ukazovat, že je to možné. Paulo Coelho V posledních letech se stále častěji hovoří o nutnosti integrace a inkluze v České republice. Pojmy integrace a inkluze

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 28 odst. 6, 121 odst. 1 a 123 odst.

Více

Poradenské služby školy

Poradenské služby školy Poradenské služby školy 72/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Změna: 116/2011 Sb. Změna: 103/2014 Sb. Ministerstvo školství,

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU Legislativní rámec Zákon číslo 1/ 2011 stanoví, že vzdělávání je národní prioritou. Aplikace tohoto zákona se řídí Rozhodnutími vlády a nařízeními Ministra národního školství.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ N á v r h VYHLÁŠKA ze dne 2015, k provedení 19 a některých dalších ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC Speciálně pedagogické centrum Školské poradenské zařízení fungující jako součást školy je svou činností zaměřeno na dva druhy postižení. Věnuje se dětem, žákům a studentům s vadami řeči a dětem, žákům

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

Profesní standard v odborném

Profesní standard v odborném Profesní standard v odborném vzdělávání Potřebujeme profesní standard učitelu itelů odborných předmp edmětů a odborného výcviku? NUOV a TTnet 2007 Strategické cíle pro oblast vzdělávání (Lisabon 2000)

Více

Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová

Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Pojem zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění, sociální znevýhodnění podle školského zákona

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Poskytování poradenských služeb

Poskytování poradenských služeb Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 72/2005 Sb. Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a... - znění dle 116/11 Sb. 72/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014

PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014 PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014 ZÁKONY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji. ve školním roce 2009/2010

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji. ve školním roce 2009/2010 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 29/21 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková)

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) EDUKACE Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) = výchova - v širším slova smyslu (výchova + vzdělávání), častěji používaný termín, ale nejednoznačný

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Školní vzdělávací program Základní školy v Heřmanově Městci vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV. Specificky

Více