I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á I N T E G R A C E DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI V Z DĚLÁVA C Í M I P O TŘEBAMI V M A T EŘSKÉ ŠKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á I N T E G R A C E DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI V Z DĚLÁVA C Í M I P O TŘEBAMI V M A T EŘSKÉ ŠKOLE"

Transkript

1 U n i v e r z i t a P a l a c k é h o v O l o m o u c i Filozofická fakulta katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie obor: Školský management I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á I N T E G R A C E DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI V Z DĚLÁVA C Í M I P O TŘEBAMI V M A T EŘSKÉ ŠKOLE I N D I V I D U A L A N D G R O U P I N T E G R A T I O N O F C H I L D R E N W I T H S P E C I A L E D U C A T I O N A L N E E D S I N N U R S E R Y S C H O O L B a k a l ářská práce R e n a t a N e s á z a l o v á Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Danuška Tomanová, PhD. Olomouc 2014

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a uvedla v ní veškerou literaturu a ostatní zdroje, které jsem v práci použila. V Uherském Brodě dne 11. března 2014

3 Poděkování Děkuji paní PhDr. Danušce Tomanové, PhD. za cenné rady, připomínky a čas, který mi věnovala při vedení této bakalářské práce.

4 Obsah: ÚVOD Vývoj integrace a inkluze Vymezení pojmů integrace a inkluze Integrace Modely integrace Sociální aspekty integrace Inkluze Školská legislativa ke vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Edukace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole Kurikulum mateřské školy Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Individuální vzdělávací plán (dále IVP) Školská poradenská zařízení Asistent pedagoga Spolupráce s rodinou Pedagogická diagnostika Osobnost pedagoga v mateřské škole Sonda Stanovení cíle, metody výzkumného projektu Zpracování a interpretace dat... 26

5 5.3 Závěry šetření Závěr Seznam použité literatury Seznam internetových zdrojů Seznam tabulek Seznam grafů Příloha č

6 ÚVOD Jiné je tvé dítě. Jiné ve svém duševním bohatství, jiné v rozvoji svých schopností, jiné ve vztazích ke světu, jiné ve svém jednání i počínání, jiné v běžných reakcích. Je jiné, ale není horší. Heinrich Behr Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole by měla přirozeně děti začlenit do kolektivu vrstevníků. Předpokladem úspěšné integrace je vstřícné klima mateřské školy, trpělivost, sebevzdělávání pedagogů, spolupráce pedagogů a ostatních pracovníků školy. Důležitým faktorem pro zdařilý průběh individuální nebo skupinové integrace je vytvoření vhodných podmínek k zajištění rozvoje dítěte podle jeho individuálních možností a schopností. Proces integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami není jednoduchý, přináší mnoho starostí a komplikací, ale také pozitivní reakce, nové zkušenosti, dovednosti, radost z kvalitně vykonané výchovně vzdělávací práce, při pohledu na rozvíjející se a spokojené dítě. Cílem mé bakalářské práce je zjistit názory učitelek mateřských škol na problematiku integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, na základě jejich vzdělání a zkušeností z praxe. Podnětem pro zvolení problematiky integrace byla má praxe učitelky v mateřské škole. Bakalářská práce obsahuje teoretickou část ve čtyřech kapitolách. Zaměřuje se na vývoj integrace a inkluze, pojmy integrace, inkluze, školskou legislativu ke vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, edukaci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Pátá kapitola zahrnuje empirickou část bakalářské práce. Výzkumný projekt se zabývá dotazníkovým šetřením uskutečněným ve vesnických a městských mateřských školách v regionu Uherského Brodu, od listopadu 2013 do února K průzkumu jsem použila nestandardizovaný dotazník, vyhodnocení jsem provedla zpracováním jednotlivých položek do tabulek a grafů. Ve své práci jsem použila metody analýzy odborné literatury a dotazník pro učitelky mateřských škol. 1

7 1. Vývoj integrace a inkluze V Evropě začala v 18. století vznikat zařízení pro jedince se zdravotním postižením a postupná organizovaná odborná péče těmto jedincům. Záměrem institucionalizace byla pomoc při výchově jedinců s postižením, současně však docházelo k jejich segregaci. (Lechta, 2010, s. 28) Koncept integrace ve světovém měřítku je používán od 80. let 20. století, diskuse o inkluzi se vytváří v 90. letech 20. století a na počátku 21. století. Dle Scholze (Lechta, 2010, s. 28) se pojem inkluze objevil koncem 90. let minulého století, první jej použil Theunissen v roce 1998 analýzou speciální pedagogiky v USA. Platte (Lechta, 2010, s. 28) je spojován s pojmem inkluze v Deklaraci ze Salamanky z roku 1994 na konferenci UNESCO. Vlivem politických a společenských změn v roce 1989 došlo k zásadním koncepčním změnám ve školství, zejména ve výchově a vzdělávání dětí se zdravotním postižením. V Listině práv a svobod čl. 33. je dáno právo všech dětí na vzdělání a také v Úmluvě o právech dítěte. Cíle vzdělávací politiky byly schváleny vládou ČR v roce 1999 v dokumentu Národní program rozvoje v České republice Bílá kniha (2001). Bílá kniha formuluje východiska, obecné záměry, rozvojové programy, které jsou směrodatné pro vývoj vzdělávací soustavy. První legislativní podmínky pro integraci zdravotně postižených dětí a žáků byly zveřejněny v zákoně ČNR č. 390/1991 Sb., o předškolních a školských zařízeních. Na zákon navazovaly vyhlášky MŠMT ČR č. 35/1992 Sb., o mateřských školách, č. 291/1991Sb., o základní škole. Vyhlášky upravovaly individuální zařazování dětí a žáků do běžných typů škol a stanovovaly podmínky pro práci v integrovaných třídách. Směrnice MŠMT ČR č.j / k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení podrobně specifikovala podmínky k zajištění integrace. Vyhláška o speciálních mateřských školách a základních školách č. 399/1991 Sb., a novela č. 127/1997 Sb., řešila zřizování speciálních tříd a specializovaných tříd podle druhů postižení. (Vítková, 2004, s ) 2

8 V současnosti je vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami realizováno podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Prováděcími právními předpisy jsou vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami, žáků a studentů mimořádně nadaných a vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Učitelky mateřských škol vykonávající přímou pedagogickou činnost ve třídě nebo škole zřízené pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, získávají odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. V 6, odst. 2 je uvedeno: vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném studijním programu zaměřené na speciální pedagogiku, vyšší odborné vzdělání získané studiem v akreditovaném vzdělávacím programu vyšší odborné školy v oboru zaměřeném na speciální pedagogiku nebo vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaného vysokou školou se zaměřením na speciální pedagogiku. 3

9 2. Vymezení pojmů integrace a inkluze Pojmy integrace a inkluze jsou v našem slovníku prosazovány po roce 1989 v souvislosti se změnami v chápání a přístupu k lidem s postižením a uplatňováním lidských práv Integrace Ján Jesenský (Pipeková, 1998, s. 28) definuje integraci jako: Spolužití postižených a nepostižených jedinců při přijatelné nízké míře konfliktnosti vztahů těchto skupin. Pedagogický slovník (Průcha, Walterová, Mareš, 2013, s ) uvádí: Integrované vzdělávání přístupy a způsoby zapojení žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami do hlavních proudů vzdělávání a do běžných škol. Cílem je poskytnout i žákům s těžkými a trvalými postiženími společnou zkušenost s jejich zdravými vrstevníky, a přitom respektovat jejich specifické potřeby. Edelsberger a kol. (2000, s. 143) v defektologickém slovníku uvádí definici: Integrace ( z lat. integer = nenarušený) ucelení, sjednocení, spojení v celek. Nejvýstižněji definuje integraci švýcarský odborník ve speciální pedagogice A. Bürli (Gromnica, 2010, s. 139): Školní integrace znamená zajištění výchovy a vzdělání postiženým žákům podle jejich specifických potřeb spíše v běžném typu školy nežli ve speciálních školách. Definice integrace, která byla přijata Světovou zdravotnickou organizací WHO (1976) označuje integraci jako sociální rehabilitaci, schopnost příslušné osoby podílet se na obvyklých společenských vztazích. Integrace je tedy stav, kdy se zdravotně postižený jedinec vyrovnal se svou vadou, žije a spolupracuje s nepostiženými, prokazuje výkony a vytváří hodnoty, které společnost intaktních uznává jako rovnocenné, společensky významné a potřebné. (Pipeková, 1998, s. 29) 4

10 2. 2 Modely integrace Právo postižených na rovné šance ve vzdělávání se řadí k evropským a světovým základům speciální pedagogiky. Analýza OECD popisuje tyto modely: Medicínský model vychází z organických, biologických nebo funkčních příčin, péče je orientována medicínsky. Cílem je léčba a překonání handicapu. Speciálně pedagogická péče, speciální terapie je prováděna ve zvláštních zařízeních. Integrace znamená reintegraci do běžného typu školy až po předchozím vřazení do speciální školy. Změna školského systému není nutná, dítě se přizpůsobuje stávající struktuře. Sociálně patologický model předpokládá, že integrační obtíže nejsou z biologických příčin, ale ze sociálních problémů. V centru tohoto modelu je otázka diskriminace a socializace. Adaptace a normalizace sociálně nepřizpůsobivých jedinců probíhá pomocí speciální terapie. Model prostředí řeší otázku změn ve školách, které by byly prospěšné postiženým žákům. Škola se přizpůsobuje potřebám žáků podle jejich vzdělávacích potřeb, vytváří materiální, personální podmínky. Částečná integrace je považována za dobrý kompromis. Antropologický model u něhož nejde o zlepšení vybavení, prostředí, ale o lepší interpersonální interakci. Postižení se učí podle svých možností a schopností žít se svým postižením. Důležité je respektovat jejich identitu a jedinečnost i s jejich postižením. Podle tohoto modelu škola respektuje všechny děti. Postoje učitelů a spolužáků silně ovlivňují roli postiženého dítěte. (Bürli in Vítková, 2004, s ) Sociální aspekty integrace Integrace je vzájemný proces, ve kterém se obě strany sbližují a mění, tím vzniká oboustranná pospolitost a sounáležitost. Cílem integrace je vzájemné porozumění a tolerance mezi postiženými a zdravými jedinci. přizpůsobení různě akcentují cíl integrace. Tři procesy 5

11 Asimilace postižený akceptuje chování většiny, tak jak bude moci. Je potřeba redukce, poněvadž diference je považována za negativní. Proces se týká lehčích typů postižení, zejména v zemích s menší integrací. Akomodace jsou uznávána práva postižených, tlak na přizpůsobení je na většinu. Cílem není potlačovat diference, postižené dítě si vytváří pozitivní sebeobraz. Důležité jsou vzájemné vztahy bez ohledu na formu vzdělávání. Tento proces vede obvykle k formám částečné integrace. Adaptace vyžaduje oboustranné přizpůsobování postižených a zdravých jedinců. Jedná se o dynamický proces vzájemného přizpůsobování. Adaptace vede k interaktivním formám integrace. (Vítková, 2004, s ) 2. 4 Inkluze Bartoňová, Vítková (Pipeková, 2010, s. 9) popisují inkluzi jako integraci všech žáků do běžných škol. Význam inkluze je odvozen z pojmů mainstreaming a inkluze v angloamerické jazykové oblasti. Pojmy inkluze a inkluzivní vzdělávání se začaly používat od konání konference v Salamance v roce Zde se vlády 92 zemí a 25 mezinárodních organizací dohodly na podmínkách vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Inkluze je nikdy nekončící proces, ve kterém se lidé s postižením mohou v plné míře zúčastňovat všech aktivit společnosti jako lidé bez postižení, uvádí (Slowík, 2007, s. 32). Pro inkluzi je typické zaměření na potřeby všech vzdělávaných, změna atmosféry ve škole, kvalitní výuka a prospěch pro všechny žáky i pedagogy. Prioritou inkluzivního vzdělávání je poskytovat všem žákům kvalitní vzdělávání s uplatňováním individualizace výuky. Důležitými prvky inkluze jsou komunikace, podpora kooperace a respekt k různosti (Uzlová, 2010, s. 18). Velmi zajímavý a propracovaný je projekt INSIDE 2002, zaměřující se na inkluzivní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami prostřednictvím výuky a vedením v dalším vývoji. Projekt byl realizován ve školách v Belgii, Itálii, Holandsku, Velké Británii a jeho snahou je zajistit dětem získání školních, sociálních, technických vědomostí. Výuka orientovaná na výkon a vědomosti je transformována na proces. 6

12 Hlavní cíle projektu: Podporování kognitivního vývoje dětí prostřednictvím raného jazykového vývoje a vzdělávání. Zprostředkování nástrojů konceptuálního myšlení dětem, aby mohly lépe porozumět podnětům z okolí, adaptovat se na změny, naučit se získávat nové znalosti, přijímat nové informace a myslet kriticky. Pomáhání učitelům, aby si uvědomili, v jakém rozsahu jsou schopni vyučovat děti s různými potřebami, a poskytování nástrojů učitelům, aby mohli zkvalitnit způsob interakce se žáky. (Lebeer, 2006, s. 37) Uvádím přístupy založené na vědecké teorii a vědeckých výzkumech, které byly testovány a jsou přednášeny na univerzitách, nabízejí pedagogům nástroje přinášející změnu ve výchovně vzdělávacím procesu. Strukturálně kognitivní modifikovatelnost a zkušenost zprostředkovaného učení Reuvena Feuersteina, vychází z jeho práce s dětmi deprivovanými, přistěhovalců po druhé světové válce v Jeruzalémě. Vyvinul teorii strukturálně kognitivní modifikovatelnosti a předpokládá, že meze vzdělávacích schopností dětí nejsou předem dané, důraz klade na kulturní a sociální zdroje kognitivního rozvoje. Podle názoru R. Feuersteina (Lebeer, 2006, s. 38): Nemohou být rozdíly v kognitivním rozvoji vysvětleny přímo, na základě dědičnosti, vrozených faktorů, ani determinant prostředí, jimiž je sociálně ekonomický status rodičů, kulturní rozdíly či rodinné zázemí, spíše jsou výsledkem adekvátní zkušenosti zprostředkovaného učení. Zkušenost zprostředkovaného vyučování je chápána jako kvalita interakce, při níž spolužáci, učitelé, rodiče, odborníci vstupují mezi vnější podněty a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, aby zjistili, že podnět zaznamenali, pochopili a zpracovali. Předpokladem nezávislého učení žáků je rozvoj kognitivních funkcí pomocí zkušenosti zprostředkovaného učení. Na základě teorie Feuersteina byly vypracovány metody: dynamického vyšetření učebního potenciálu, praktická metoda kognitivní intervence a soubor didaktických nástrojů pro vytvoření podnětného výukového prostředí. (Lebeer, 2006, s. 38) Nyborgův model konceptuálního vyučování vede děti již od mateřských škol k chápání kognitivních pojmů a konceptuálních systémů. Základní pojmy např. čas, velikost, postavení, počet, tvar, mají být i základním předpokladem efektivního 7

13 vyučování ve škole a nácvikem sociálních situací. Má umožňovat dětem se střední i těžkou retardací zařazení do běžných škol. (Lebeer, 2006, s ) Portsmouthský systém osvojování si jazykových dovedností v raném věku propaguje metodu výuky čtení v raném věku. Profesorka Sue Buckley provedla výzkum raného čtení u dětí s Downovým syndromem, který vedl k založení Centra Sarah Duffen a Nadace pro vzdělávání osob s Downovým syndromem ve Velké Británii. Metoda působí pozitivně na kognitivní vývoj, znalosti, rozvoj řeči u děti s Downovým syndromem a také u jiných postižení. Již v mateřské škole je výuka založena na metodě globálního čtení slov. Učitelé přizpůsobují osnovy individuálním potřebám dětí. Metoda umožňuje dětem s vývojovými poruchami zařazení do běžných škol. (Lebeer, 2006, s. 39) 8

14 3. Školská legislativa ke vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zaručuje vzdělávání podle zásad uvedených v 2 : rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu nebo jiného postavení občana, zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce, vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků vzděláván. Vzdělávání jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami specifikuje 16 školského zákona: Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněným jsou ve školském zákoně uvedeny následující poruchy a druhy postižení. Zdravotní postižení: Mentální, tělesné, sluchové, zrakové, souběžné postižení s více vadami, autismus, vady řeči, poruchy učení nebo chování. Zdravotní znevýhodnění: Zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc, lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování. Sociální znevýhodnění: Rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní výchova, uložená ochranná výchova, postavení azylanta. 9

15 Děti se zdravotním postižením mají nárok na bezplatné používání speciálních, didaktických a kompenzačních učebních pomůcek. Právo na vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v předškolním věku deklaruje 33 školského zákona - předškolní vzdělávání má podporovat rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílet se na jeho rozumovém, tělesném a citovém rozvoji, na osvojování základních pravidel chování, základních životních hodnot i mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání směřuje k vytváření základních předpokladů pro pokračování ve vzdělávání. Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami poskytuje speciálně pedagogickou péči, napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje u dětí před vstupem do základní školy. Vyhláška MŠMT č.73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných v 3 definuje formy speciálního vzdělávání dětí v mateřské škole se zdravotním postižením: a) individuální integrace b) skupinová integrace c) speciální škola d) kombinací uvedených forem pod písmeny a) až c) Individuální integrace je zajišťována v běžné škole nebo ve speciální škole určené pro děti s jiným druhem postižení. Skupinová integrace se realizuje ve třídě, oddělení nebo skupině zřízené v běžné mateřské škole, ve škole speciální pro děti s jiným druhem zdravotního postižení. Ke zřízení třídy, oddělení, skupiny je potřeba souhlasu krajského úřadu. Ředitelka mateřské školy může ve třídě nebo studijní skupině, ve které vzdělává dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, zřídit funkci asistenta pedagoga se souhlasem krajského úřadu. Děti se zdravotním postižením jsou zařazovány do školy, třídy nebo skupiny na podkladě písemného doporučení školského poradenského zařízení s návrhem podpůrných opatření. Po projednání a udělení informovaného souhlasu zákonným zástupcem dítěte může být dítě zařazeno do speciálního vzdělávání. Počet dětí určuje 10 vyhlášky č. 73/2005 Sb.,: třída, oddělení nebo skupina pro děti se zdravotním postižením má nejméně 6 dětí a nejvíce14 dětí, pokud je zřízena pro děti s těžkým zdravotním postižením má 10

16 nejméně 4 děti a nejvíce 6 dětí. Na základě žádosti zákonného zástupce dítěte a písemného doporučení školského poradenského zařízení mohou být do třídy zařazeny i děti s jiným typem zdravotního postižení nebo se zdravotním znevýhodněním, jejich počet nepřesáhne 25% nejvyššího počtu dětí ve třídě nebo studijní skupině. Vyrovnávací a podpůrná opatření dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Mezi vyrovnávací opatření uvedených ve vyhlášce č. 73/2005 Sb., 1 odst. 2 náleží: využívání pedagogických, speciálně pedagogických postupů a metod, poskytování individuální podpory, využívání školských poradenských zařízení, individuálního vzdělávacího plánu a asistenta pedagoga. Podpůrná opatření vymezuje 1 odst. 3 téže vyhlášky, spočívají ve využívání speciálních postupů, metod, prostředků a forem ve vzdělávání. Zařazení předmětů speciálně pedagogické péče, využití speciálních pomůcek, rehabilitačních, kompenzačních a didaktických. V případě potřeby je snížen počet dětí ve třídě a zajištěn asistenta pedagoga. Nejvyšší míra podpůrných opatření je zabezpečována dětem s těžkým zdravotním postižením. Vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání 1a odst. 7 uvádí: Pokud je ve třídě mateřské školy individuálně integrované dítě, vytvoří ředitel mateřské školy podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám dítěte vedoucí k jeho všestrannému rozvoji. Úspěšnost integrace v mateřské škole je ovlivněna celou řadou faktorů, kromě jiného zde hraje velkou roli: prostředí mateřské školy - bezbariérové, klima školy; kompetence a postoje učitelek ke vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami; spolupráce s pedagogicko psychologickou poradnou, speciálně pedagogickými centry; přijetí dítěte pedagogy, ostatními dětmi a jejich rodiči; kvalita a míra speciální podpory; převládající pohledy na integraci ve společnosti i komunitě. (Slowík, 2007, s. 37) 11

17 4. Edukace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole Proměna předškolního vzdělávání po roce 1989 je budována na základě strategické linie vzdělávací politiky státu a demokratických principů: - spravedlivý přístup ke vzdělávání - maximální rozvoj každého jedince - proměna školy - utváření nového vzdělávacího systému - zvyšování profesionality a statusu pedagogů Předškolní vzdělávání je považováno za počáteční etapu celoživotního učení, proto má být zajištěna jeho dostupnost, kvalita i nárok každému dítěti předškolního věku, včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. (Svobodová, 2010, s ) 4.1 Kurikulum mateřské školy RVP PV je od závazným materiálem pro tvorbu kurikula mateřské školy. Vychází z požadavků uvedených v Bílé knize a zákoně č. 561/2004 Sb. (Školský zákon). Předškolní vzdělávání je organizováno pro děti od tří do šesti let (sedmi let), doplňuje rodinnou výchovu, vytváří dětem podnětné prostředí k jejich aktivnímu rozvoji a učení. Školní vzdělávací program musí být v souladu s RVP PV a zajišťovat maximální rozvoj každého dítěte v rámci jeho individuálních potřeb. (Svobodová, 2010, s. 18) Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami vyžaduje přizpůsobení vzdělávacích podmínek, volbu metod a prostředků. Ve školním vzdělávacím programu mateřské školy je nutné rozpracovat personální i materiální podmínky, organizaci, vzdělávací obsah, stimulační programy, dílčí cíle, formy spolupráce se zákonnými zástupci a odborníky. Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami je zajišťována speciálně pedagogická podpora a vzdělávají se podle individuálního vzdělávacího plánu. Podkladem pro jeho zpracování jsou zprávy z psychologického a speciálně pedagogického vyšetření dítěte z příslušného SPC. 12

18 4.2 Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (2004), uvádí podmínky, které jsou ve vztahu k druhu a stupni postižení dítěte při jeho speciálním a integrovaném vzdělávání plně vyhovující, jestliže: u dětí s tělesným postižením - Je zajištěno osvojení specifických dovedností v rozsahu individuálních možností dítěte - je zabezpečena možnost pohybu dítěte v prostorách školy pomocí dostupných technických prostředků nebo lidských zdrojů - jsou vytvářeny podmínky pro náhradní tělovýchovné aktivity dítěte možné v rámci jeho postižení - jsou využívány kompenzační (technické a didaktické) pomůcky - počet dětí ve třídě je snížen. u dětí se zrakovým postižením - Je zajištěno osvojení specifických dítětem zvládnutelných dovedností zaměřených na samostatnost a sebeobsluhu - prostředí je bezbariérové, s ohledem na zrakové postižení dítěte pro ně maximálně bezpečné - je dodržována předepsaná zraková hygiena - je vytvářena nabídka alternativních (zvládnutelných) aktivit - jsou využívány vhodné kompenzační (technické, zvláště optické a didaktické) pomůcky a hračky - počet dětí ve třídě je snížen - je zajištěna přítomnost asistenta (podle míry a stupně postižení). u dětí se sluchovým postižením - Je zajištěno osvojení specifických dovedností v úrovni odpovídající individuálním potřebám a možnostem dítěte 13

19 - je dodržována sluchová hygiena - jsou zajištěny a využívány vhodné kompenzační (technické a didaktické) pomůcky - vzdělávání dítěte probíhá ve vhodném komunikačním systému. u dětí s mentální retardací - Je zajištěno osvojení specifických dovedností zaměřených na zvládnutí sebeobsluhy a základních hygienických návyků v úrovni odpovídající věku dítěte a stupni postižení - jsou využívány vhodné kompenzační (technické a didaktické) pomůcky - je zajištěna přítomnost asistenta (podle míry a stupně postižení) - počet dětí ve třídě je snížen. u dětí s poruchami pozornosti a vnímání (děti s poruchou učení a chování) - Prostředí je pro dítě zklidňující - je zajištěn zvýšený bezpečnostní dohled - počet dětí ve třídě je snížen - je zajištěn důsledný individuální přístup pedagoga k dítěti - mateřská škola těsně spolupracuje s SPC a s rodiči dítěte - jsou využívány speciální didaktické pomůcky zaměřené na cvičení soustředění a pozornosti. u dětí s poruchami řeči - Je zajištěna kvalitní průběžná logopedická péče - je zajištěna těsná spolupráce s odborníky a s rodiči dítěte. u dětí s více vadami a autismem - Je zajištěno osvojení specifických dovedností, zaměřených na sebeobsluhu - vzdělávací prostředí je klidné a pro dítě podnětné 14

20 - je zajištěna přítomnost asistenta - počet dětí ve třídě je snížen - jsou využívány vhodné kompenzační (technické a didaktické) pomůcky - jsou zajištěny další podmínky podle druhu a stupně postižení. Podmínky pro vzdělávání dětí se zdravotním znevýhodněním a zdravotním postižením: Vzdělávání je třeba přizpůsobit potřebám, které vyplývají ze zdravotního oslabení dítěte, které jsou důsledkem jeho dlouhodobější nemoci, nebo které jsou dány lehčími poruchami jeho učení a chování. Vzdělávání dětí se zdravotním postižením v mateřských školách či třídách se vzdělávacím programem upraveným podle speciálních potřeb dětí je v souladu s vyhláškou č.73/2005 Sb., personálně posíleno v osobě dalšího pedagogického pracovníka a zabezpečeno dle potřeby souběžným působením dvou pedagogických pracovníků ve třídě. Pro integrované vzdělávání není tato podmínka (možnost) legislativně stanovená. Pokud je však vzdělávání dítěte a péče o ně natolik náročná, že vyžaduje péči dalšího pedagoga či jiného pracovníka, je vhodné jeho účast zajistit. Podmínky vzdělávání děti se sociálním znevýhodněním: Vzdělávání dětí ze socio - kulturně znevýhodňujícího prostředí, dětí s oslabeným rodinným zázemím či dětí, které pocházejí z jazykově odlišného prostředí a které nemluví jazykem, v němž probíhá vzdělávání, se uskutečňuje podle požadavků daných RVP PV. Snížená sociální adaptabilita těchto dětí či zvýšená potřeba výchovy a vzdělávání v některé oblasti vyžaduje úpravu vzdělávacího obsahu i podmínek vzdělávání. V mateřské škole jsou uplatňovány speciální vzdělávací metody umožňující včasnou diagnostiku a rozvojovou stimulaci dětí. (RVP PV, 2004, s ) 4.3 Individuální vzdělávací plán (dále IVP) Zpracování IVP pro děti individuálně integrované v běžné třídě nebo skupinově integrované ve speciální třídě, stanoví školský zákon č. 561/2004 Sb., 18 a Vyhláška č. 73/2005 Sb., 6. IVP vychází z psychologického vyšetření, speciálně pedagogického vyšetření školským poradenským zařízením, doporučením odborného lékaře, vyjádřením zákonného zástupce dítěte a ŠVP dané mateřské školy. IVP je pro 15

21 pedagogy nástrojem i závazným dokumentem pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb dítěte a je součástí dokumentace dítěte. Individuální vzdělávací plán obsahuje: - údaje o dítěti a diagnózu dítěte, - údaje o obsahu, rozsahu, průběhu a způsobu poskytované individuální speciálně, pedagogické péče dítěti včetně zdůvodnění, - údaje o vzdělávacím cíli dítěte, obsahové a časové rozvržení učiva podle, vzdělávacích oblastí předškolního vzdělávání, - způsob zadávání a plnění úkolů, volbu pedagogických postupů, způsob hodnocení, vyjádření k potřebnosti dalšího pedagogického pracovníka nebo další osoby, která se bude podílet na práci s dítětem a její rozsah, případně další úprava organizace a vzdělávání, - seznam speciálních a didaktických materiálů, rehabilitačních, učebních a kompenzačních pomůcek nezbytných pro vzdělávání dítěte, - jmenovité určení pedagogického pracovníka školského poradenského zařízení, se kterým bude mateřská škola spolupracovat při zajišťování speciálních vzdělávacích potřeb dítěte, - návrh na snížení počtu dětí ve třídě běžné mateřské školy, kde se dítě vzdělává, - předpokládanou potřebu navýšení finančních prostředků, - závěry speciálně pedagogických a psychologických vyšetření. IVP se vypracovává nejpozději 1 měsíc po nástupu dítěte do mateřské školy nebo po zjištění speciálních vzdělávacích potřeb. IVP zpracovává učitelka integrovaného dítěte ve spolupráci s SPC, PPP a zákonným zástupcem dítěte, ředitelka odpovídá za zpracování. Školské poradenské zařízení sleduje a vyhodnocuje dvakrát ročně dodržování postupů a opatření stanovených v IVP dítěte. Mateřské škole i zákonnému zástupci dítěte poskytuje poradenskou podporu. 4.4 Školská poradenská zařízení Činnost poradenských zařízení se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., a vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení. 16

22 Pedagogicko psychologické poradny (PPP) PPP provádí psychologickou, speciálně pedagogickou a sociální diagnostiku, zjišťuje příčiny poruch učení, poruch chování, problémy ve výchově, vzdělávání a vývoji osobnosti dětí. V oblasti poradenské, terapeutické a psychokorektivní jsou aktivity cílené na rozvoj sebepoznání, osobnosti a rozvoj prosociálních forem chování žáků. Pracovníci PPP (psycholog, speciální pedagog, sociální pracovník), vypracovávají odborné podklady pro zařazování dětí a žáků do škol a školských zařízení, doporučení k integraci, odklad školní docházky. Pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení poskytují konzultace při výchově a vzdělávání dětí a žáků, kteří vyžadují zvláštní pozornost. (Pipeková, 2010, s. 57) Speciálně pedagogická centra (SPC) SPC poskytuje komplexní péči dětem a žákům s jedním typem postižení, případně se souběžným postižením více vadami, pro které je SPC zřízeno. Poskytované služby spočívají v práci speciálně pedagogické, psychologické a psychoterapeutické, jsou zajišťovány psychologem, speciálním pedagogem a sociálním pracovníkem. Pomáhají řešit pedagogům a rodičům náročné situace s výchovou zdravotně postiženého dítěte. (Pipeková, 2010, s. 58) Pro mateřskou školu, v níž má být integrováno dítě se speciálními vzdělávacími potřebami vydávají doporučení k integraci, plán zabezpečení speciálně pedagogické péče, podílí se na vypracování IVP dítěte. Spolupráce s pedagogem a pracovníkem SPC probíhá formou konzultací, v mateřské škole za účasti zákonného zástupce dítěte, nejméně dvakrát ročně. 4.5 Asistent pedagoga Funkce asistenta pedagoga je zřizována na základě žádosti ředitelky mateřské školy ke krajskému úřadu, podle 16, odst. 9 školského zákona. Financování asistentů pedagoga je podpořeno finančními prostředky od krajského úřadu na kalendářní rok. Činnost asistenta pedagoga vymezuje vyhláška č. 73/2005 Sb., spočívá v pomoci 17

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20:

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20: PŘÍLOHY Příloha č. 1 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20: (1) Asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 2005/73 Sb. Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 73/2005 Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 9. února 2005. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

VYHLÁŠKA. ze dne 9. února 2005. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 73 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání 1 Platnost dokumentu od 1. 9. 2016 Schváleno na pedagogické radě dne 1. 9. 2016 2 Tento dodatek je zpracován v souladu s vyhláškou

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Edukace žáka s PAS Vzdělávání žáků s PAS (v ČR 5tis.) - Zkušenosti MŠ, ZŠ, SŠ tradice - Co po ukončení školy????

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. PaedDr. Zuzana Kaprová

LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. PaedDr. Zuzana Kaprová LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI PaedDr. Zuzana Kaprová 2012 Historický vývoj postavení osob se zdravotním postižením REPRESE (likvidace, segregace) CHARITA křesťanství

Více

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření.

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. 1 Příloha číslo 1: DOTAZNÍK K INKLUZIVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro výchovné poradce Dobrý den,

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Mgr. Martina Habrová

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Mgr. Martina Habrová SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Mgr. Martina Habrová SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Segregace, integrace, inkluze, heterogenita, mnohočetná identita Důvody pro implementaci inkluzivního vzdělávání, základní principy, právní

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

DODATEK č. 2. ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ

DODATEK č. 2. ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ DODATEK č. 2 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH, BŘEZINOVA 52, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných III. Platné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje 1. Charakteristika podpory inkluze Inkluzivní vzdělávání je přístup ke vzdělávání, kde

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN Individuální vzdělávací plán (IVP) je jedním z podpůrných opatření, které slouží k podpoře vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Příloha č. 3 INKLUZIVNÍ DÍTĚ

Příloha č. 3 INKLUZIVNÍ DÍTĚ Příloha č. 3 INKLUZIVNÍ DÍTĚ 1. Děti s přiznanými podpůrnými opatřeními Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, z kterého vychází i náš školní vzdělávací plán, ctí pojetí, že rámcové cíle

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Změna: 147/2011 Sb. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Změna: 147/2011 Sb. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Změna: 147/2011 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ve znění vyhlášky č. 103/2014 Sb. s účinností k 1.9.2014 Změny

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 7

Více

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida,

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava Poruba, příspěvková organizace Gustava Klimenta 493/3 708 00 Ostrava Poruba tel.: +420 596 912 198, e-mail:profesor@jazgym.cz; www.jazgym.cz čj.: JGPT/1314/2016

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

I. Potřeba pedagogické diagnostiky

I. Potřeba pedagogické diagnostiky I. Potřeba pedagogické diagnostiky S platností RVP ZV od roku 2007/2008 se začíná vzdělávání a výchova v základní škole realizovat prostřednictvím kurikulárního dokumentu, jehož cílem je vybavit žáka potřebnými

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

Pohled psychologa - praxe, možnosti a meze vzdělávání dítěte se SVP v současném systému školství. Mgr. Petra Štefflová, Stříbro

Pohled psychologa - praxe, možnosti a meze vzdělávání dítěte se SVP v současném systému školství. Mgr. Petra Štefflová, Stříbro Pohled psychologa - praxe, možnosti a meze vzdělávání dítěte se SVP v současném systému školství Mgr. Petra Štefflová, Stříbro 14.11.2016 Na začátku.je termín: PODPŮRNÁ OPATŘENÍ Novela školského zákona

Více

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 103/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73/2005

Více

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Petr BANNERT ředitel odboru vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Více

POSTUP PŘI REALIZACI INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ŠKOLY Platnost od: Schválil/a:

POSTUP PŘI REALIZACI INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ŠKOLY Platnost od: Schválil/a: 1. Legislativní východiska Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Platné metodické prováděcí předpisy.

Více

Týmová spolupráce při podpoře žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

Týmová spolupráce při podpoře žáka se speciálními vzdělávacími potřebami Týmová spolupráce při podpoře žáka se speciálními vzdělávacími potřebami Nová role školního poradenského pracoviště a školního poradenského zařízení vyplývající z 16 novely školského zákona Mgr. Miroslav

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út 20.9.2011 PŘEDNÁŠKY ORGANIZAČNÍ INFORMACE SAMOSTUDIUM 14. Speciálně pedagogická diagnostika (pojetí, diagnostika v raném a předškolním

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER

Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER Hana Smejkalová Speciální pedagog, psycholog a sociální pracovník by měli tvořit v tomto minimálním zastoupení základní odborný

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb. ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů

Více

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Činnost speciálněpedagogických center Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Integrace x inkluze při vzdělávání Integrované vzdělávání - diagnostika zdravotního postižení zaměřená primárně na konstatování

Více

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vzdělávání osob se zdravotním postižením { JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vládní výbor pro zdravotně postižené občany: - je koordinačním, iniciativním a poradním orgánem

Více

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 IČO:467 467 57 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Česká republika. Jana Kratochvílová, Zora Syslová

Česká republika. Jana Kratochvílová, Zora Syslová Česká republika Jana Kratochvílová, Zora Syslová Obsah: 1. Přehled vzdělávací soustavy a postavení mateřských škol 2. Přechod mezi MŠ a ZŠ 3. Komunikace mezi MŠ a rodinou POSTAVENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL VE VZDĚLÁVACÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

Věc: návrh na novelizaci ustanovení vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Věc: návrh na novelizaci ustanovení vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc, tel.: 777809040, fax: 585 231 400, mail:janmichalik@email.cz

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě Zuzana Kaprová Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání European Agency for Development in Special Needs Education www. european-agency.org

Více

TIP Mnoho dalších informací najdete ve studii L. Drotárová. Asistent pedagoga stav v ČR 2006. Praha 2006.

TIP Mnoho dalších informací najdete ve studii L. Drotárová. Asistent pedagoga stav v ČR 2006. Praha 2006. 26. Asistent pedagoga Téma: systémová podpora Anotace Asistent pedagoga se v posledních letech ukazuje jako jedno z nejlépe fungujících vyrovnávacích a podpůrných opatření, které se velice dobře osvědčuje

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07/4.1.00/33.0001 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Vážení rodiče, pedagogové a přátelé školy, milí žáci, dovolte nám, abychom vás informovali o zřízení školního poradenského pracoviště, které vzniklo 1.9.2016 na naší

Více

Profesní standard v odborném

Profesní standard v odborném Profesní standard v odborném vzdělávání Potřebujeme profesní standard učitelu itelů odborných předmp edmětů a odborného výcviku? NUOV a TTnet 2007 Strategické cíle pro oblast vzdělávání (Lisabon 2000)

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Kurz Jak se stát obhájcem práv lidí s postižením Brno

Kurz Jak se stát obhájcem práv lidí s postižením Brno Kurz Jak se stát obhájcem práv lidí s postižením 9.11.2013 Brno Legislativa: Nadnárodní normy Ústava České republiky Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM při Základní škole, Kladno, Pařížská 2249 ZPRÁVA O ČINNOSTI

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM při Základní škole, Kladno, Pařížská 2249 ZPRÁVA O ČINNOSTI SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM při Základní škole, Kladno, Pařížská 2249 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015/2016 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ Základní údaje o školském zařízení Druh školského zařízení: Speciálně pedagogické

Více

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008 Metodický pokyn ke zřizování pracovního místa asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami, s účinností od 1.1. 2009

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Obsah: Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více