Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 SEMINÁŘ 5. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI NA REALIZACI PROJEKTŮ V RÁMCI STRATEGICKÉHO PLÁNU LEADER Vlachovo Březí Malenice - Chroboly srpen 2010 PORADCE LAG Kancelář ekonomického a finančního poradenství Zavadilka 2584, České Budějovice tel./fax: ; tel.:

2 PROGRAM SEMINÁŘE 1) Úvod představení MAS 2) 5. výzva pro předkládání projektů 3) Časový harmonogram 5. výzvy 4) Prezentace fichí 5.výzva 5) Preferenční kritéria 6) Diskuse 7) Závěr

3 Základní údaje Přesný název MAS : Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP Sídlo MAS : Archiváře Teplého 102, Malenice Tel. Kancelář: Kontakt manažer MAS: , Právní forma MAS : Občanské sdružení IČ: DIČ : CZ

4 Základní údaje Rozloha v km2: 446 Počet obyvatel: (dle údajů ČSÚ ke ) Počet obcí na území MAS: 39 Celková změna počtu obyvatel : + 234

5 Celkové téma Strategického plánu LEADER Udržitelný rozvoj území MAS při respektování: ekologických principů aplikací inovací ve venkovské oblasti.

6 Priority řešené v rámci SPL: PRIORITA P1: INOVACE jako hlavní motor trvale udržitelného rozvoje Cíl priority: pilotní zapojení technologií, postupů, služeb do řešení ekonomické stability regionu.

7 Priority řešené v rámci SPL: PRIORITA P2: PARTNERSTVÍ k trvale udržitelné kvalitě života na venkově. Potřeba: inovovat služby a volnočasové aktivity, které budou dostupné pro obyvatele regionu. Cíl priority: ucelený rozvoj těch aktivit, které jsou potřebné pro obyvatele regionu. Důraz klást na komunitní přístup při přípravě projektů a při jejich realizaci.

8 Orgány MAS ve vztahu k SPL ORGÁNY SDRUŽENÍ Orgány sdružení jsou a) valná hromada b) rada sdružení c) předseda sdružení

9 Orgány MAS ve vztahu k SPL ROZHODOVÁNÍ místní akční skupiny Orgány OS rozhodují usnesením, které se přijímá veřejným hlasováním. Orgány jsou způsobilé usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina členů orgánu. Toto ustanovení se nevztahuje na náhradní valnou hromadu. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných. V odůvodněných případech může orgán OS rozhodnout na základě písemně zdůvodněného návrhu per rollam s tím, že k přijetí rozhodnutí tímto způsobem je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů orgánu OS. Člen orgánu, který nesouhlasí s přijatým usnesením, má právo žádat, aby jeho stanovisko bylo uvedeno v zápise z jednání.

10 Orgány MAS ve vztahu k SPL V rámci místní akční skupiny pracují tři vnitřní komise: Výběrová Monitorovací Rozhodčí

11 Orgány MAS ve vztahu k SPL Členové výběrové komise Anna Pecková Ivana Vlková Karel Matějka Robert Klesner Pavel Friedberger zastoupení sektoru NNO FO NNO obec SHR Náhradníci: Petr Fleischmann Jana Klesnerová Hana Koubová NNO FO OSVČ

12 Orgány MAS ve vztahu k SPL Členové monitorovací komise: Mgr. Jiří Srch Markéta Friedbergerová Josef Kouba obec NNO NNO Náhradníci: Jindřich Fridrich Miroslav Roučka SHR obec

13 Zdroje MAS pro SPL Manažer pro SPL: Ing. Jaromír Polášek Administrativní pracovník: Sl. Jana Dolanská

14 Zdroje MAS pro SPL Odborný poradce a facilitátor Kancelář ekonomického a finančního poradenství Zavadilka 2584, České Budějovice tel./fax: ; tel.:

15 Zdroje MAS pro SPL Sídlo MAS: Archiváře Teplého Malenice

16 Zdroje MAS pro SPL Aktualizované informace

17 Konzultace SPL Rezervace individuálních konzultací: Jana Dolanská ,

18 5. výzva pro předkládání projektů Viz. připravený tištěný materiál

19 Celková částka pro 5. výzvu ,- Kč

20 Fiche v rámci SPL V rámci 5. výzvy jsou vyhlášeny Fiche č. 2 - Rozvoj Fiche č. 3 Okolí Fiche č. 6 Odkaz Fiche č.7-modernizace

21 UPOZORNĚNÍ projekt musí být realizován v regionu MAS 1 žadatel v 1 fichi pouze 1 žádost o dotaci Důležité: ŽÁDOST NUTNO PŘEDLOŽIT VE 2 PARÉ TIŠTĚNĚ A 2x elektronicky na CD Všechny přílohy žádosti ve 2 paré (1 originál nebo ověřená kopie + 1 kopie prostá)

22 Termín vzniku způsobilosti nákladů Je shodný s datem zaregistrování projektu na RO SZIF předpoklad: říjen 2010 Předběžný termín podpisu Dohody o spolufinancování projektu: březen 2011

23 Časový plán administrativních kroků v rámci 5. výzvy k předkládání projektů Administrativní krok Časový úsek v pracovních dnech Zpracování textu výzvy, schválení CP SZIF X Lhůta celkem Zveřejnění výzvy, školení žadatelů, výzva (do příjmu) Příjem projektů Kontrola projektů ( obsah, přijatelnost) Doplnění podkladů od žadatelů Ukončení kontroly, písemná informace předkladatelům Doručení písemného sdělení předkladatelům Lhůta pro odvolání Jednání rozhodčí komise Kompletace podkladů pro jednání VK Hodnocení VK, Zasedání VK , Zpracování výstupů VK, Zasedání PV Zasedání valné hromady MAS Kompletace složek pro předání RO SZIF Předání složek k registraci RO SZIF X

24 Prezentace jednotlivých fichí

25 Praktické zkušenosti z minulých výzev KONZULTACE PROJEKTOVÝCH NÁMĚTŮ Způsobilost žadatele, uznatelnost výdajů Povinné přílohy základ žádosti AKTUÁLNÍ PODKLADY!!! 1 kus CD s aktuálními podklady každý účastník semináře obdržel v úvodu při prezenci /formát osnovy, žádosti, aktuální Pravidla, Příloha č.9, /

26 Preferenční kritéria F2, F3, F6

27 DISKUSE, ZÁVĚR

28 Děkuji za pozornost Mgr. Helena Kosová Kancelář ekonomického a finančního poradenství Zavadilka 2584, České Budějovice tel./fax: ; tel.: