Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M"

Transkript

1 Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M DĚTI A RADOST Platnost dokumentu: od do verze č.2 č.j.: Identifikační údaje o mateřské škole

2 IČO: IZO REZIDO: Adresa: ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁDRAŢNÍ SENOMATY Telefon: , Vedoucí učitelka: Ivana Hejduková Adresa ředitele školy:základní A MAREŘSKÁ ŠKOLA. Burianovo nám. 54, SENOMATY Senomaty Telefon: , Ředitel: Mgr Miroslav Halló tel.: zssenomaty iol.cz Adresa zřizovatele: Obecní úřad v Senomatech Senomaty Senomaty Telefon:

3 Mateřská škola je sloučené zařízení Starosta:Mgr.Tomáš Valer Základní škola Mateřská škola Školní jídelna Jedná se o účelové zařízení s nepovinnou docházkou dětí. Děti, které nastupují v následujícím školním roce povinnou školní docházku v základní škole, mají docházku do mateřské školy bezplatnou. Školský zákon umoţňuje odloţit povinnou školní docházku nejdéle do zahájení školního roku, v němţ dítě dovrší osmý rok věku. Rodiče platí finanční úhradu za své děti dle směrnice 5/2006. Na tvorbě školního vzdělávacího programu se podílely učitelky Ivana Hejduková a Jiřina Kučerová. Zpracovala ho Ivana Hejduková. Byl projednán, doplněn a upraven na schůzce rodičů v MŠ a byl předloţen ředitelce ZŠ Mgr. E.Vackové, starostovi Obecního úřadu Mgr.T.Valerovi a školské radě ke znovuschválení Pokryje tříleté období tzn.od školního roku do školního roku Mateřská škola sídlí v prvním patře budovy, která byla postavena v roce 1978, v roce 2002 byla zateplená a částečně zrekonstruovaná. V přízemí budovy jsou dva soukromé byty se samostatnými vchody. Je zde jedna třída s heterogenním sloţení dětí zpravidla od 3 do 6 let věku. Její kapacita je však do budoucna nedostačující. Obecní úřad pracuje jiţ na plánu výstavby nové mateřské školy. Budova je umístěna na kraji obce v blízkosti lesů u málo frekventované silnice. Patří k ní přilehlá zahrada s hustým travním porostem s četnými stromy, kterém zajišťují stín ve slunečných dnech. Řada vzrostlých tújí odděluje zahradu od komunikace. Zahrada je

4 oplocená, vybavená skluzavkou, průlezkou, pískovištěm a dvěma dřevěnými domky pro hry dětí. Na budovu MŠ je napojena budova, kde sídlí školní jídelna, která zajišťuje stravu dětí jak z mateřské, tak i ze základní školy. Mateřská škola splňuje optimální podmínky pro zdravý vývoj dětí. Materiální podmínky jsou přiměřené pro pobyt dětí předškolního věku. Zdravotně-hygienické zařízení,vybavení pro odpočinek i tělocvičné nářadí je estetického vzhledu a odpovídá antropometrickým poţadavkům, nábytek téţ, kromě stolků a ţidliček, které bychom v budoucnosti chtěli dokoupit ve třech velikostech. Vše je zdravotně nezávadné a bezpečné.vybavení hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku. Je průběţně doplňováno a plně vyuţíváno. Podstatná část je umístěna tak, aby byla dětmi dobře viděna, mohly si je samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich uloţení. Jsou stanovena pravidla pro jejich vyuţívání pedagogem i dětmi. Děti se samy svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě interiéru budovy. Dětské práce jsou dětem přístupné a mohou je shlédnou i jejich rodiče. Pro zdárný chod školy a plnění obsahu ŠVP spolupracujeme s několika partnery. Jedním z nejdůleţitějších je Základní škola v Senomatech.. Mezi MŠ a ZŠ probíhají vzájemné konsultace, návštěvy dětí ve školní druţině a v 1.třídě, společné akce dětí / divadelní představení, exkurse, masopustní rej, kareneval, adventní slavnosti, nadílka k Mikuláši, školní výlety, rozloučení se školním rokem aj./dle daného rozpisu se uskutečňují schůzky řed.zš a vedoucích MŠ a ŠJ. Neméně důleţitý partner je Školní jídelna, se kterou sestavujeme jídelníček. ŠJ nám zajišťuje celodenní stravování v tříhodinových intervalech a pitný reţim. Pořádáme společně bramborové dny, připravujeme dětem společně balíčky k mikulášské nadílce a pečeme společně vánoční cukroví.

5 Dalším partnerem je Dům dětí a mládeže v Rakovníku. Naše škola vyuţívá jimi nabízené akce a to divadelní představení, výchovné koncerty, výstavy, výtvarné soutěţe, sportovní olympiádu s několikaletou tradicí. Spolupracujeme téţ s Integrovanou střední školou v Jesenicích na oslavách Dne dětí. Navštěvujeme jejich areál domova mládeţe, kde se zúčastňujeme zábavného dopoledne. Významným partnerem je pro nás Plavecká škola v Rakovníku, která pro naše děti organizuje včetně dopravy plavecký výcvik. Dlouholetým partnerem je místní firma Pekass, organizuje pro děti exkurse, zve je na kaţdoroční výstavu zemědělských strojů. Firma obdarovává děti drobným reklamním materiálem a finanční hotovostí, která je pouţita výhradně pro děti a to na dárky k vánocům. Mezi další partnery se řadí Obecní úřad v Senomatech. Je naším zřizovatelem, kaţdoročně nám umoţňuje rozloučit se se školním rokem v Kulturním domě v Senomatech, kam je zvána široká veřejnost. Starosta je zván mezi rodiče do MŠ, kde odpovídá na dotazy týkajících se MŠ a jejího provozu / třídní schůzky rodičů, zápis dětí do MŠ, posezení u vánočního stromečku aj. / Nejvýznamnějším partnerem pro nás jsou rodiče dětí, ti jsou vtaţeny přímo do výchovně-vzdělávacího procesu. Dle dohody s učitelkou se mohou zúčastnit jakékoliv činnosti probíhající jak v MŠ, tak i mimo ní. Podílleli se aktivně na tvorbě ŠVP. Probíhají neustále vzájemné konsultace o dětech a výchovně-vzdělávacích činnostech. Ze strany pedagogů je zaručena diskrétnost, je chráněno soukromí rodiny. Pedagogové jednají s rodiči ohleduplně, taktně, nezasahují do ţivota a soukromí rodiny. Nabízíme rodičům nejrůznější osvětové aktivity týkajících se otázek výchovy a vzdělávání předškolních dětí. Umístění, charakter budovy a okolí, partneři, materiální, psychohygienické, pedagogické a bezpečnostní podmínky umoţňují ideálně plnit vlastní program školy.

6 Stanovený vzdělávací program není závazný pro děti. Děti si jej osvojují v míře a rozsahu odpovídajícím jejich individuálním potřebám a moţnostem. Hlavním naším úkolem je doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ní pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Hlavní cíl školního vzdělávacího programu : Rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví Jde nám o osobní spokojenost a pohodu, vedeme děti k napomáhání v chápání okolního světa a motivování k dalšímu poznávání a učení, stejně tak i učení dítěte žít ve společnosti ostatních a přibližování norem a hodnot touto společností uznávané. Usilujeme o to, aby čas prožitý v naší mateřské škole byl pro dítě radostí, přijemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života i vzdělávání.

7 Vzdělávací program je uskutečňován formou spontánních, řízených, relaxačních i odpočinkových činností, případně vytváříme koncentrační program pro děti s odloţenou školní docházkou. Mezi nadstandartní aktivity, které škola poskytuje za úplatu patří předplavecká výuka, divadelní představení, výlety a zábavná dopoledne. Úkoly jsou obsaţeny v integrovaných blocích. Při jejich plnění klademe důraz na pouţívání metod proţitkového a kooperativního učení hrou a činnostmi dětí, které jsou zaloţeny na přímých záţitcích dítěte, podporují dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcují radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti. Vyuţíváme situací, které poskytují dítěti srozumitelné praktické ukázky ţivota a souvislostí tak, aby se dítě učilo dovednostem a poznatkům v okamţiku, kdy je potřebuje a lépe chápalo jejich smysl, jde o tzv. situační učení. V procesu učení pouţíváme také spontánní sociální učení, zaloţené na principu přirozené nápodoby. Toto vše probíhá především formou HRY. Úkoly ŠVP plníme pomocí aktivit spontánních i řízených. Tyto formy jsou vzájemně provázané a vyváţené, probíhají ve skupinách či individuálně v souladu s postupujícím věkem a vyspělostí dítěte. Vzdělávací program se odvíjí od nejbliţšího a známého ke vzdálenějšímu a neznámému, aby jiţ osvojené poznatky a dovednosti byly postupně prohlubovány a dále rozvíjeny. Ponechává dostatek prostoru dětem i pedagogům. Vzdělávací obsah je uspořádán do deseti integrovaných bloků a jsou tvořeny tak, aby zasahovaly všechny oblasti. Jsou vzhledem k oblastem průřezové, zpracovány pro celou věkovou skupinu dětí a pokryjí tříleté vzdělávací období. Integrované bloky jsou vytvářeny tak, aby přispívaly k rozvoji

8 a učení dítěte v oblastech biologických, psychologických a sociálních, aby dítě mělo moţnost získávat potřebné dovednosti, uţitečné poznatky, poznávat ţádoucí hodnoty a získávat samostatné postoje, aby umoţňovaly naplnit mnohostranně pestrou nabídku činností intelektových i praktických. Nejsou časově vymezené, jsou orientační, volné a přizpůsobitelné. Všechny sledují společné vzdělávací cíle a záměry. Pracujeme pruţně, s ohledem na aktuální moţnosti a potřeby i výsledky evaluační činnosti. Integrované bloky jsou propojeny ústředním tématem,čerpané z Katalogu forem a metod práce obsahující základní poznatky o zdraví, zdravé výţivě, kamarádství, primární prevenci /protidrogová prevence, kouření, alkohol a šikana /. Metody primární prevence provádí učitelka Hejduková,která působí na škole jako protidrogová preventistka. Seznámení dětí se škodlivým působením omamných látek a drog probíhá zahrnutím pohádek a příběhů, divadelních scének od Dagmar Novákové - Panenka Jablenka, kluk Viktor a dokument Kafomet pro mateřské školy. Přehled integrovaných bloků 1.Integrovaný blok

9 Naše mateřská škola První poznání, Babí léto 2.Integrovaný blok Zahrada, pole, les Podzimní příroda, Ovoce a zelenina,zvířata a ptáci v přírodě 3.Integrovaný blok Barevný podzim Podzimní plody, Dopravní prostředky 4.Integrovaný blok Těšíme se na Jeţíška Čertoviny,Naše rodina, Vánoční zvyky a obyčeje 5. Integrovaný blok Zima, zima, zimička

10 Jak bylo doma o vánocích, Zimní sporty 6.Integrovaný blok Kouzelný svět pohádek Pohádky Masopustní rej 7.Integrovaný blok Kdyţ jaro zaťuká Zvířátka v pohádkách, Rodina ve světě zvířat 8.Integrovaný blok

11 Objevujeme svět kolem nás Voda, Kdo, s čím a jak? Velikonoce 9. Integrovaný blok Můj domov Naše obec, Moje maminka 10.Integrovaný blok Co uţ umím Příchod léta, Letní sporty Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let. Ředitelk ZŠ stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání ţádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní je. Ředitel ZŠ rozhoduje o přijetí dítěte na základě daných kritérií. O přijetí dítěte se zdravotním postiţením rozhodne ředitel ZŠ na základě písemného vyjádření

12 školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. Dítě můţe být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku. K předškolnímu vzdělávání se přijímají přednostně děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým bydlištěm v obci.. Děti jsou přijímány na zkušební dobu dvou měsíců, součástí přijetí je vyjádření dětského lékaře se záznamem o řádném očkování dítěte. Ředitel ZŠ můţe po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliţe a/se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetrţitě neúčastní před.vzdělávání po dobu delší neţ dva týdny, b/zákonný zástupce závaţným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ c/ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení, d/zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady. Školní rok začíná 1.září a končí 31.srpna následujícího kalendářního roku. Provoz MŠ lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popř. obou měsících. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel ZŠ na přístupném místě nejméně 2 měsíce předem. Mateřská škola je v provozu denně od 6,30 do 17,00 hodin.

13 Do třídy lze zapsat podle kapacity 25 dětí. Při vstupu dítěte do MŠ je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační reţim. Za bezpečnost dětí odpovídají celou dobu výchovněvzdělávací práce pedagogičtí pracovníci a to od doby převzetí dítěte od jejich zákonných zástupců nebo jim pověřené osoby. Pedagog předá dítě pověřené osobě jen na základě písemného pověření zástupcem dítěte v evidenčním listě dítěte. Výchovně-vzdělávací práce je rozvrţena denně do časových úseků, je flexibilní, vţdy je přihlédnuto k aktuálním potřebám a okolnostem. Během dne je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí a na svobodu pohybu dětí. Rodiče mohou dle dohody s učitelkou své dítě přivádět i vyzvedávat v hodinu jim vyhovující, tak aby byl co nejméně narušen reţim dne. Změny telefonních čísel, změnu zdravotní pojišťovny dítěte, případně další závaţné změny, které by mohli ovlivnit vývoj dítěte či ohrozit jakýmkoliv způsobem ostatní děti v MŠ musí rodiče sdělit co nejdříve / infekční nemoc v rodině atd./. Je nezbytné přihlašovat a odhlašovat děti na stravování v MŠ nejpozději do 8,00 hodin dopoledne a to na telefonním čísle , nebo přímo v ŠJ u vedoucí Školní jídelny p. Dany Wenhauerové. Není-li to moţné mohou si rodiče vyzvednout stravu ve školní jídelně do vlastních nádob a to jen v prvním dnu nepřítomnosti dítěte. Finanční vyrovnání za stravování dítěte se provádí sloţenkou, kterou kaţdý z rodičů obdrţí osobně v MŠ, platba můţe proběhnout i přímo v ZŠ u p.hovorkové ve zveřejněných hodinách na vývěstní tabuli. Do MŠ si děti přinesou obuv na přezutí / ne pantofle /, oděv na převlečení při pobytu venku, pyţamo na spaní a kartáček na zuby. Všechny osobní věci mají děti řádně označené.

14 Ráno se dítě po příchodu do MŠ postupně zapojuje do her či činností nabídnutých učitelkou nebo si zvolí hru dle vlastního zájmu. Před přesnídávkou je zařazeno zdravotní cvičení, následuje řízená činnost a pobyt venku. Maximálně vyuţíváme školní zahradu. Po obědě děti odpočívají na lehátku, dětem s niţší potřebou spánku je nabízen jiný klidný program. Nenutíme děti ke spánku, taktéţ je nenutíme násilně do jídla. Dodrţujeme pitný reţim. Po odpoledním odpočinku děti svačí a průběţně se zapojují do odpoledních činností. V průběhu dne zařazujeme často řízené pohybové aktivity a nezbytnou hygienu. Po obědě si děti čistí zuby. Doplňující program logopedický Na škole pracují dvě logopedické asistentky. Provádějí u dětí jazykovou depistáţ, dle potřeby konsultují zjištění s rodiči dětí a nabídnou jim pomoc, případně zajistí první návštěvu u okresní logopedky v logopedické poradně v Rakovníku. Logopedické asistentky se zúčastňují 4x do roka logopedických seminářů v Rakovníku. Doplňující program zdravotně preventivní

15 Denně je zařazováno zdravotní cvičení dětí, během dne často zařazujeme pohybové chvilky. Co nejvíce činností převádíme ven, maximálně vyuţíváme školní zahradu. Po obědě si děti čistí zuby, učí se správné technice čištění zubů a návyku pečovat o svůj chrup. Děti se zúčastňují plaveckého výcviku v Rakovníku v Plavecké škole MARKO a to v rozsahu lekcí. Respektujeme rozpis a pokyny Plavecké školy.

16 Přehled evaulační činnosti školy Evaluační a hodnotící činnosti nám přináší důleţité informace o fungování ŠVP a kvalitě vzdělávací práce, a také podněty pro další rozvoj školy, tvorbu a realizaci ŠVP a zvyšování jeho účinnosti. Evaluace probíhá na úrovni školy a na úrovni třídy. Na úrovni školy hodnotíme podmínky výchovy a vzdělání, a to podmínky materiálně-technické / pomůcky, knihy,vybavení MŠ.../,psychosociální, zdravé výţivy, organizační, pro řízení, personální, a podmínky pro spolupráci s rodiči a s ostatními partnery. Hodnotíme vzdělávání dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Dále hodnotíme cíle a záměry ŠVP, metody, prostředky a formy. Hodnotíme i doplňkové programy. Důleţité je zhodnotit účinnost přijatých opatření. Hodnotící zápis provádí vedoucí učitelka Ivana Hejduková v sešitě Pedagogické rady 2x ročně.

17 Pedagogické rady se uskuteční 4x do roka. Jejich náplní je kromě výše uvedeného aktualizování činností v nejbliţších termínech. Hodnotí se vzdělávání učitelek a jeho přínos pro školu, koupě a studování odborné literatury / k čemu bude slouţit a jak ji vyuţijeme/. Hodnotíme akce školy, co přinesly dětem, zda je jejich počet přiměřený a ţádaný ze strany rodičů, zda jsou řízené činnosti vyrovnané, co kdo zajistí a kdo bude za tu či onu konkrétní činnost odpovídat. Pedagogické rady řídí vedoucí učitelka Ivana Hejduková a provádí jejich zápis. Na úrovni třídy provádíme evaluaci integrovaných bloků, zpracujeme analýzu třídy, denní řád, společná pravidla, provádíme hodnocení sebe sama / sebereflexe /. Hodnocení dětí není zaměřeno na srovnávání, ale soustředíme se výhradně na individuální pokroky kaţdého z nich, to nám slouţí k zjištění úrovně vývoje dítěte,na jeho základě můţeme zajistit dětem optimální výchovu a vzdělávání. Kaţdý týden učitelka z ranní směny písemně hodnotí na Hodnotící list co se dětem nejvíce líbilo, čemu se naučily, co se daří či ne, nač dát pozor, čeho se vyvarovat a závěry pro další činnost. Přehled o sledování a hodnocení výsledků tj. rozvojových a učebních pokroků dětí je zaznamenáváno v tzv. Portfóliu dítěte. Dětem jsou ukládány jmenovitě jednotlivé výtvarné práce. Za toto zodpovídá učitelka Jřina Kučerová, 2x ročně. O dětech s odkladem školní docházky je veden písemný záznam 1x měsíčně, za který zodpovídá uč. Hejduková. Ústně se učitelky kaţdodenně navzájem hodnotí a provádí namátkové orientační vstupy do tříd.

18 Pomocí anketních lístků probíhá i hodnocení školy a výchovně vzdělávací nabídky školy ze strany rodičů /moţno i anonymně /. Na konci školního roku vedoucí učitelka Ivana Hejduková vypracovává vlastní hodnocení mateřské školy a výroční zprávu, kterou předkládá ředitelovi ZŠ. 1. INTEGROVANÝ BLOK

19 NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA PRVNÍ POZNÁNÍ BABÍ LÉTO 2. INTEGROVANÝ BLOK ZAHRADA, POLE, LES

20 PODZIMNÍ PŘÍRODA OVOCE A ZELENINA ZVÍŘATA A PTÁCI V PŘÍRODĚ 3. INTEGROVANÝ BLOK BAREVNÝ PODZIM

21 PODZIMNÍ PLODY DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY 4. INTEGROVANÝ BLOK TĚŠÍME SE NA JEŢÍŠKA

22 ČERTOVINY NAŠE RODINA VÁNOČNÍ ZVYKY A OBYČEJE 5. INTEGROVANÝ BLOK ZIMA, ZIMA, ZIMIČKA

23 JAK BYLO DOMA O VÁNOCÍCH ZIMNÍ SPORTY 6. INTEGROVANÝ BLOK KOUZELNÝ SVĚT POHÁDEK

24 POHÁDKY MASOPUSTNÍ REJ 7.INTEGROVANÝ BLOK KDYŢ JARO ZAŤUKÁ ZVÍŘÁTKA V POHÁDKÁCH

25 RODINA VE SVĚTĚ ZVÍŘAT 8. INTEGROVANÝ BLOK OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS VODA KDO, S ČÍM A JAK? VELIKONOCE

26 9. INTEGROVANÝ BLOK MŮJ DOMOV NAŠE OBEC MOJE MAMINKA

27 10. INTEGROVANÝ BLOK CO UŢ UMÍM PŘÍCHOD LÉTA LETNÍ SPORTY Orientační časový rozvrh denních činností 6,30 hodin - příchod dětí volné hry ranní cvičení hygiena

28 8,45 hodin - přesnídávka - řízená činnost - pobyt venku - hygiena 11,45 hodin - oběd činn -hygiena, péče o chrup - odpočinek 14,30 hodin - zájmové činnosti 17,00 hodin odchod dětí z MŠ hygiena

29 Činnost mateřské školy slavnostní zahájení školního roku 2006/2007 plavecký výcvik v Rakovníku v rozsahu 10 lekcí třídní schůzky rodičů divadlo Lampion Kladno, Šípková Růţenka cvičení CO s evakuací podzimní výstava květin / květinářství v Senomatech / fotografování / perokresba p. Vitouš / rakovnický divadelní festival Popelka, Brekeke a Veselá dobrodruţství Aničky a zvířátek divadlo Lampion Kladno Poklad baby Mračenice Adventní slavnost v městysu Senomaty návštěva místního kostela, Betlém hudebně zábavný pořad v ZŠ Mikulášská nadílka pečení vánočního cukroví posezení u vánočního stromečku s programem třídní schůzka rodičů divadlo Lampion Kladno, Budulínek Klub dětí a mládeţe v Rakovníku, O hodném dřevorubci vánoční výstava květin / květinářství v Senomatech/ přednáška dětí ze ZŠ přírodověda

30 výstava ve firmě Pekass, Zemědělské stroje zápis dětí do mateřské školy divadlo Lampion Kladno, Sněhurka a sedm permoníků vynášení Moreny, vítání jara divadlo v ZŠ, O dvanácti měsíčkách Klub dětí a mládeţe, O princezně Máně divadlo Lampion Kladno, Prolhaný ovčák Klub dětí a mládeţe, Ronja, dcera loupeţníka beseda s členem Policie ČR divadlo Lampion Kladno, Kvak a Ţbluňk Klub dětí a mládeţe, Havrane z kamene divadlo Krab v MŠ, Tučňákův výlet celodenní výlet Plzeň ZOO, Dinopark a 3 D kino fotografování dětí / p.hrabal / den Dětí oslava, dopoledne plné soutěţí a her karneval a průvod masek obcí, návštěva cukrárny U Spurných ukázková hodina v 1.třídě ZŠ slavnostní rozloučení se školáky v MŠ Školní akademie v Kulturním domě v Senomatech Velkým úspěchem bylo vyhodnocení Michalky Titlbachové jako VíceMiss v aerobiku a úspěch měly i děti na okresní sportovní Olympiádě, kde se Pavel Koucký umístil na 1.místě v hodu míčkem, na 2.místě Kačka Bašová ve skoku do dálky a na 3.místě opět Káťa Bašová v hodu a Míša Titlbachová v běhu na 50 m.