Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M"

Transkript

1 Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M DĚTI A RADOST Platnost dokumentu: od do verze č.2 č.j.: Identifikační údaje o mateřské škole

2 IČO: IZO REZIDO: Adresa: ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁDRAŢNÍ SENOMATY Telefon: , Vedoucí učitelka: Ivana Hejduková Adresa ředitele školy:základní A MAREŘSKÁ ŠKOLA. Burianovo nám. 54, SENOMATY Senomaty Telefon: , Ředitel: Mgr Miroslav Halló tel.: zssenomaty iol.cz Adresa zřizovatele: Obecní úřad v Senomatech Senomaty Senomaty Telefon:

3 Mateřská škola je sloučené zařízení Starosta:Mgr.Tomáš Valer Základní škola Mateřská škola Školní jídelna Jedná se o účelové zařízení s nepovinnou docházkou dětí. Děti, které nastupují v následujícím školním roce povinnou školní docházku v základní škole, mají docházku do mateřské školy bezplatnou. Školský zákon umoţňuje odloţit povinnou školní docházku nejdéle do zahájení školního roku, v němţ dítě dovrší osmý rok věku. Rodiče platí finanční úhradu za své děti dle směrnice 5/2006. Na tvorbě školního vzdělávacího programu se podílely učitelky Ivana Hejduková a Jiřina Kučerová. Zpracovala ho Ivana Hejduková. Byl projednán, doplněn a upraven na schůzce rodičů v MŠ a byl předloţen ředitelce ZŠ Mgr. E.Vackové, starostovi Obecního úřadu Mgr.T.Valerovi a školské radě ke znovuschválení Pokryje tříleté období tzn.od školního roku do školního roku Mateřská škola sídlí v prvním patře budovy, která byla postavena v roce 1978, v roce 2002 byla zateplená a částečně zrekonstruovaná. V přízemí budovy jsou dva soukromé byty se samostatnými vchody. Je zde jedna třída s heterogenním sloţení dětí zpravidla od 3 do 6 let věku. Její kapacita je však do budoucna nedostačující. Obecní úřad pracuje jiţ na plánu výstavby nové mateřské školy. Budova je umístěna na kraji obce v blízkosti lesů u málo frekventované silnice. Patří k ní přilehlá zahrada s hustým travním porostem s četnými stromy, kterém zajišťují stín ve slunečných dnech. Řada vzrostlých tújí odděluje zahradu od komunikace. Zahrada je

4 oplocená, vybavená skluzavkou, průlezkou, pískovištěm a dvěma dřevěnými domky pro hry dětí. Na budovu MŠ je napojena budova, kde sídlí školní jídelna, která zajišťuje stravu dětí jak z mateřské, tak i ze základní školy. Mateřská škola splňuje optimální podmínky pro zdravý vývoj dětí. Materiální podmínky jsou přiměřené pro pobyt dětí předškolního věku. Zdravotně-hygienické zařízení,vybavení pro odpočinek i tělocvičné nářadí je estetického vzhledu a odpovídá antropometrickým poţadavkům, nábytek téţ, kromě stolků a ţidliček, které bychom v budoucnosti chtěli dokoupit ve třech velikostech. Vše je zdravotně nezávadné a bezpečné.vybavení hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku. Je průběţně doplňováno a plně vyuţíváno. Podstatná část je umístěna tak, aby byla dětmi dobře viděna, mohly si je samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich uloţení. Jsou stanovena pravidla pro jejich vyuţívání pedagogem i dětmi. Děti se samy svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě interiéru budovy. Dětské práce jsou dětem přístupné a mohou je shlédnou i jejich rodiče. Pro zdárný chod školy a plnění obsahu ŠVP spolupracujeme s několika partnery. Jedním z nejdůleţitějších je Základní škola v Senomatech.. Mezi MŠ a ZŠ probíhají vzájemné konsultace, návštěvy dětí ve školní druţině a v 1.třídě, společné akce dětí / divadelní představení, exkurse, masopustní rej, kareneval, adventní slavnosti, nadílka k Mikuláši, školní výlety, rozloučení se školním rokem aj./dle daného rozpisu se uskutečňují schůzky řed.zš a vedoucích MŠ a ŠJ. Neméně důleţitý partner je Školní jídelna, se kterou sestavujeme jídelníček. ŠJ nám zajišťuje celodenní stravování v tříhodinových intervalech a pitný reţim. Pořádáme společně bramborové dny, připravujeme dětem společně balíčky k mikulášské nadílce a pečeme společně vánoční cukroví.

5 Dalším partnerem je Dům dětí a mládeže v Rakovníku. Naše škola vyuţívá jimi nabízené akce a to divadelní představení, výchovné koncerty, výstavy, výtvarné soutěţe, sportovní olympiádu s několikaletou tradicí. Spolupracujeme téţ s Integrovanou střední školou v Jesenicích na oslavách Dne dětí. Navštěvujeme jejich areál domova mládeţe, kde se zúčastňujeme zábavného dopoledne. Významným partnerem je pro nás Plavecká škola v Rakovníku, která pro naše děti organizuje včetně dopravy plavecký výcvik. Dlouholetým partnerem je místní firma Pekass, organizuje pro děti exkurse, zve je na kaţdoroční výstavu zemědělských strojů. Firma obdarovává děti drobným reklamním materiálem a finanční hotovostí, která je pouţita výhradně pro děti a to na dárky k vánocům. Mezi další partnery se řadí Obecní úřad v Senomatech. Je naším zřizovatelem, kaţdoročně nám umoţňuje rozloučit se se školním rokem v Kulturním domě v Senomatech, kam je zvána široká veřejnost. Starosta je zván mezi rodiče do MŠ, kde odpovídá na dotazy týkajících se MŠ a jejího provozu / třídní schůzky rodičů, zápis dětí do MŠ, posezení u vánočního stromečku aj. / Nejvýznamnějším partnerem pro nás jsou rodiče dětí, ti jsou vtaţeny přímo do výchovně-vzdělávacího procesu. Dle dohody s učitelkou se mohou zúčastnit jakékoliv činnosti probíhající jak v MŠ, tak i mimo ní. Podílleli se aktivně na tvorbě ŠVP. Probíhají neustále vzájemné konsultace o dětech a výchovně-vzdělávacích činnostech. Ze strany pedagogů je zaručena diskrétnost, je chráněno soukromí rodiny. Pedagogové jednají s rodiči ohleduplně, taktně, nezasahují do ţivota a soukromí rodiny. Nabízíme rodičům nejrůznější osvětové aktivity týkajících se otázek výchovy a vzdělávání předškolních dětí. Umístění, charakter budovy a okolí, partneři, materiální, psychohygienické, pedagogické a bezpečnostní podmínky umoţňují ideálně plnit vlastní program školy.

6 Stanovený vzdělávací program není závazný pro děti. Děti si jej osvojují v míře a rozsahu odpovídajícím jejich individuálním potřebám a moţnostem. Hlavním naším úkolem je doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ní pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Hlavní cíl školního vzdělávacího programu : Rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví Jde nám o osobní spokojenost a pohodu, vedeme děti k napomáhání v chápání okolního světa a motivování k dalšímu poznávání a učení, stejně tak i učení dítěte žít ve společnosti ostatních a přibližování norem a hodnot touto společností uznávané. Usilujeme o to, aby čas prožitý v naší mateřské škole byl pro dítě radostí, přijemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života i vzdělávání.

7 Vzdělávací program je uskutečňován formou spontánních, řízených, relaxačních i odpočinkových činností, případně vytváříme koncentrační program pro děti s odloţenou školní docházkou. Mezi nadstandartní aktivity, které škola poskytuje za úplatu patří předplavecká výuka, divadelní představení, výlety a zábavná dopoledne. Úkoly jsou obsaţeny v integrovaných blocích. Při jejich plnění klademe důraz na pouţívání metod proţitkového a kooperativního učení hrou a činnostmi dětí, které jsou zaloţeny na přímých záţitcích dítěte, podporují dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcují radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti. Vyuţíváme situací, které poskytují dítěti srozumitelné praktické ukázky ţivota a souvislostí tak, aby se dítě učilo dovednostem a poznatkům v okamţiku, kdy je potřebuje a lépe chápalo jejich smysl, jde o tzv. situační učení. V procesu učení pouţíváme také spontánní sociální učení, zaloţené na principu přirozené nápodoby. Toto vše probíhá především formou HRY. Úkoly ŠVP plníme pomocí aktivit spontánních i řízených. Tyto formy jsou vzájemně provázané a vyváţené, probíhají ve skupinách či individuálně v souladu s postupujícím věkem a vyspělostí dítěte. Vzdělávací program se odvíjí od nejbliţšího a známého ke vzdálenějšímu a neznámému, aby jiţ osvojené poznatky a dovednosti byly postupně prohlubovány a dále rozvíjeny. Ponechává dostatek prostoru dětem i pedagogům. Vzdělávací obsah je uspořádán do deseti integrovaných bloků a jsou tvořeny tak, aby zasahovaly všechny oblasti. Jsou vzhledem k oblastem průřezové, zpracovány pro celou věkovou skupinu dětí a pokryjí tříleté vzdělávací období. Integrované bloky jsou vytvářeny tak, aby přispívaly k rozvoji

8 a učení dítěte v oblastech biologických, psychologických a sociálních, aby dítě mělo moţnost získávat potřebné dovednosti, uţitečné poznatky, poznávat ţádoucí hodnoty a získávat samostatné postoje, aby umoţňovaly naplnit mnohostranně pestrou nabídku činností intelektových i praktických. Nejsou časově vymezené, jsou orientační, volné a přizpůsobitelné. Všechny sledují společné vzdělávací cíle a záměry. Pracujeme pruţně, s ohledem na aktuální moţnosti a potřeby i výsledky evaluační činnosti. Integrované bloky jsou propojeny ústředním tématem,čerpané z Katalogu forem a metod práce obsahující základní poznatky o zdraví, zdravé výţivě, kamarádství, primární prevenci /protidrogová prevence, kouření, alkohol a šikana /. Metody primární prevence provádí učitelka Hejduková,která působí na škole jako protidrogová preventistka. Seznámení dětí se škodlivým působením omamných látek a drog probíhá zahrnutím pohádek a příběhů, divadelních scének od Dagmar Novákové - Panenka Jablenka, kluk Viktor a dokument Kafomet pro mateřské školy. Přehled integrovaných bloků 1.Integrovaný blok

9 Naše mateřská škola První poznání, Babí léto 2.Integrovaný blok Zahrada, pole, les Podzimní příroda, Ovoce a zelenina,zvířata a ptáci v přírodě 3.Integrovaný blok Barevný podzim Podzimní plody, Dopravní prostředky 4.Integrovaný blok Těšíme se na Jeţíška Čertoviny,Naše rodina, Vánoční zvyky a obyčeje 5. Integrovaný blok Zima, zima, zimička

10 Jak bylo doma o vánocích, Zimní sporty 6.Integrovaný blok Kouzelný svět pohádek Pohádky Masopustní rej 7.Integrovaný blok Kdyţ jaro zaťuká Zvířátka v pohádkách, Rodina ve světě zvířat 8.Integrovaný blok

11 Objevujeme svět kolem nás Voda, Kdo, s čím a jak? Velikonoce 9. Integrovaný blok Můj domov Naše obec, Moje maminka 10.Integrovaný blok Co uţ umím Příchod léta, Letní sporty Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let. Ředitelk ZŠ stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání ţádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní je. Ředitel ZŠ rozhoduje o přijetí dítěte na základě daných kritérií. O přijetí dítěte se zdravotním postiţením rozhodne ředitel ZŠ na základě písemného vyjádření

12 školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. Dítě můţe být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku. K předškolnímu vzdělávání se přijímají přednostně děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým bydlištěm v obci.. Děti jsou přijímány na zkušební dobu dvou měsíců, součástí přijetí je vyjádření dětského lékaře se záznamem o řádném očkování dítěte. Ředitel ZŠ můţe po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliţe a/se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetrţitě neúčastní před.vzdělávání po dobu delší neţ dva týdny, b/zákonný zástupce závaţným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ c/ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení, d/zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady. Školní rok začíná 1.září a končí 31.srpna následujícího kalendářního roku. Provoz MŠ lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popř. obou měsících. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel ZŠ na přístupném místě nejméně 2 měsíce předem. Mateřská škola je v provozu denně od 6,30 do 17,00 hodin.

13 Do třídy lze zapsat podle kapacity 25 dětí. Při vstupu dítěte do MŠ je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační reţim. Za bezpečnost dětí odpovídají celou dobu výchovněvzdělávací práce pedagogičtí pracovníci a to od doby převzetí dítěte od jejich zákonných zástupců nebo jim pověřené osoby. Pedagog předá dítě pověřené osobě jen na základě písemného pověření zástupcem dítěte v evidenčním listě dítěte. Výchovně-vzdělávací práce je rozvrţena denně do časových úseků, je flexibilní, vţdy je přihlédnuto k aktuálním potřebám a okolnostem. Během dne je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí a na svobodu pohybu dětí. Rodiče mohou dle dohody s učitelkou své dítě přivádět i vyzvedávat v hodinu jim vyhovující, tak aby byl co nejméně narušen reţim dne. Změny telefonních čísel, změnu zdravotní pojišťovny dítěte, případně další závaţné změny, které by mohli ovlivnit vývoj dítěte či ohrozit jakýmkoliv způsobem ostatní děti v MŠ musí rodiče sdělit co nejdříve / infekční nemoc v rodině atd./. Je nezbytné přihlašovat a odhlašovat děti na stravování v MŠ nejpozději do 8,00 hodin dopoledne a to na telefonním čísle , nebo přímo v ŠJ u vedoucí Školní jídelny p. Dany Wenhauerové. Není-li to moţné mohou si rodiče vyzvednout stravu ve školní jídelně do vlastních nádob a to jen v prvním dnu nepřítomnosti dítěte. Finanční vyrovnání za stravování dítěte se provádí sloţenkou, kterou kaţdý z rodičů obdrţí osobně v MŠ, platba můţe proběhnout i přímo v ZŠ u p.hovorkové ve zveřejněných hodinách na vývěstní tabuli. Do MŠ si děti přinesou obuv na přezutí / ne pantofle /, oděv na převlečení při pobytu venku, pyţamo na spaní a kartáček na zuby. Všechny osobní věci mají děti řádně označené.

14 Ráno se dítě po příchodu do MŠ postupně zapojuje do her či činností nabídnutých učitelkou nebo si zvolí hru dle vlastního zájmu. Před přesnídávkou je zařazeno zdravotní cvičení, následuje řízená činnost a pobyt venku. Maximálně vyuţíváme školní zahradu. Po obědě děti odpočívají na lehátku, dětem s niţší potřebou spánku je nabízen jiný klidný program. Nenutíme děti ke spánku, taktéţ je nenutíme násilně do jídla. Dodrţujeme pitný reţim. Po odpoledním odpočinku děti svačí a průběţně se zapojují do odpoledních činností. V průběhu dne zařazujeme často řízené pohybové aktivity a nezbytnou hygienu. Po obědě si děti čistí zuby. Doplňující program logopedický Na škole pracují dvě logopedické asistentky. Provádějí u dětí jazykovou depistáţ, dle potřeby konsultují zjištění s rodiči dětí a nabídnou jim pomoc, případně zajistí první návštěvu u okresní logopedky v logopedické poradně v Rakovníku. Logopedické asistentky se zúčastňují 4x do roka logopedických seminářů v Rakovníku. Doplňující program zdravotně preventivní

15 Denně je zařazováno zdravotní cvičení dětí, během dne často zařazujeme pohybové chvilky. Co nejvíce činností převádíme ven, maximálně vyuţíváme školní zahradu. Po obědě si děti čistí zuby, učí se správné technice čištění zubů a návyku pečovat o svůj chrup. Děti se zúčastňují plaveckého výcviku v Rakovníku v Plavecké škole MARKO a to v rozsahu lekcí. Respektujeme rozpis a pokyny Plavecké školy.

16 Přehled evaulační činnosti školy Evaluační a hodnotící činnosti nám přináší důleţité informace o fungování ŠVP a kvalitě vzdělávací práce, a také podněty pro další rozvoj školy, tvorbu a realizaci ŠVP a zvyšování jeho účinnosti. Evaluace probíhá na úrovni školy a na úrovni třídy. Na úrovni školy hodnotíme podmínky výchovy a vzdělání, a to podmínky materiálně-technické / pomůcky, knihy,vybavení MŠ.../,psychosociální, zdravé výţivy, organizační, pro řízení, personální, a podmínky pro spolupráci s rodiči a s ostatními partnery. Hodnotíme vzdělávání dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Dále hodnotíme cíle a záměry ŠVP, metody, prostředky a formy. Hodnotíme i doplňkové programy. Důleţité je zhodnotit účinnost přijatých opatření. Hodnotící zápis provádí vedoucí učitelka Ivana Hejduková v sešitě Pedagogické rady 2x ročně.

17 Pedagogické rady se uskuteční 4x do roka. Jejich náplní je kromě výše uvedeného aktualizování činností v nejbliţších termínech. Hodnotí se vzdělávání učitelek a jeho přínos pro školu, koupě a studování odborné literatury / k čemu bude slouţit a jak ji vyuţijeme/. Hodnotíme akce školy, co přinesly dětem, zda je jejich počet přiměřený a ţádaný ze strany rodičů, zda jsou řízené činnosti vyrovnané, co kdo zajistí a kdo bude za tu či onu konkrétní činnost odpovídat. Pedagogické rady řídí vedoucí učitelka Ivana Hejduková a provádí jejich zápis. Na úrovni třídy provádíme evaluaci integrovaných bloků, zpracujeme analýzu třídy, denní řád, společná pravidla, provádíme hodnocení sebe sama / sebereflexe /. Hodnocení dětí není zaměřeno na srovnávání, ale soustředíme se výhradně na individuální pokroky kaţdého z nich, to nám slouţí k zjištění úrovně vývoje dítěte,na jeho základě můţeme zajistit dětem optimální výchovu a vzdělávání. Kaţdý týden učitelka z ranní směny písemně hodnotí na Hodnotící list co se dětem nejvíce líbilo, čemu se naučily, co se daří či ne, nač dát pozor, čeho se vyvarovat a závěry pro další činnost. Přehled o sledování a hodnocení výsledků tj. rozvojových a učebních pokroků dětí je zaznamenáváno v tzv. Portfóliu dítěte. Dětem jsou ukládány jmenovitě jednotlivé výtvarné práce. Za toto zodpovídá učitelka Jřina Kučerová, 2x ročně. O dětech s odkladem školní docházky je veden písemný záznam 1x měsíčně, za který zodpovídá uč. Hejduková. Ústně se učitelky kaţdodenně navzájem hodnotí a provádí namátkové orientační vstupy do tříd.

18 Pomocí anketních lístků probíhá i hodnocení školy a výchovně vzdělávací nabídky školy ze strany rodičů /moţno i anonymně /. Na konci školního roku vedoucí učitelka Ivana Hejduková vypracovává vlastní hodnocení mateřské školy a výroční zprávu, kterou předkládá ředitelovi ZŠ. 1. INTEGROVANÝ BLOK

19 NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA PRVNÍ POZNÁNÍ BABÍ LÉTO 2. INTEGROVANÝ BLOK ZAHRADA, POLE, LES

20 PODZIMNÍ PŘÍRODA OVOCE A ZELENINA ZVÍŘATA A PTÁCI V PŘÍRODĚ 3. INTEGROVANÝ BLOK BAREVNÝ PODZIM

21 PODZIMNÍ PLODY DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY 4. INTEGROVANÝ BLOK TĚŠÍME SE NA JEŢÍŠKA

22 ČERTOVINY NAŠE RODINA VÁNOČNÍ ZVYKY A OBYČEJE 5. INTEGROVANÝ BLOK ZIMA, ZIMA, ZIMIČKA

23 JAK BYLO DOMA O VÁNOCÍCH ZIMNÍ SPORTY 6. INTEGROVANÝ BLOK KOUZELNÝ SVĚT POHÁDEK

24 POHÁDKY MASOPUSTNÍ REJ 7.INTEGROVANÝ BLOK KDYŢ JARO ZAŤUKÁ ZVÍŘÁTKA V POHÁDKÁCH

25 RODINA VE SVĚTĚ ZVÍŘAT 8. INTEGROVANÝ BLOK OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS VODA KDO, S ČÍM A JAK? VELIKONOCE

26 9. INTEGROVANÝ BLOK MŮJ DOMOV NAŠE OBEC MOJE MAMINKA

27 10. INTEGROVANÝ BLOK CO UŢ UMÍM PŘÍCHOD LÉTA LETNÍ SPORTY Orientační časový rozvrh denních činností 6,30 hodin - příchod dětí volné hry ranní cvičení hygiena

28 8,45 hodin - přesnídávka - řízená činnost - pobyt venku - hygiena 11,45 hodin - oběd činn -hygiena, péče o chrup - odpočinek 14,30 hodin - zájmové činnosti 17,00 hodin odchod dětí z MŠ hygiena

29 Činnost mateřské školy slavnostní zahájení školního roku 2006/2007 plavecký výcvik v Rakovníku v rozsahu 10 lekcí třídní schůzky rodičů divadlo Lampion Kladno, Šípková Růţenka cvičení CO s evakuací podzimní výstava květin / květinářství v Senomatech / fotografování / perokresba p. Vitouš / rakovnický divadelní festival Popelka, Brekeke a Veselá dobrodruţství Aničky a zvířátek divadlo Lampion Kladno Poklad baby Mračenice Adventní slavnost v městysu Senomaty návštěva místního kostela, Betlém hudebně zábavný pořad v ZŠ Mikulášská nadílka pečení vánočního cukroví posezení u vánočního stromečku s programem třídní schůzka rodičů divadlo Lampion Kladno, Budulínek Klub dětí a mládeţe v Rakovníku, O hodném dřevorubci vánoční výstava květin / květinářství v Senomatech/ přednáška dětí ze ZŠ přírodověda

30 výstava ve firmě Pekass, Zemědělské stroje zápis dětí do mateřské školy divadlo Lampion Kladno, Sněhurka a sedm permoníků vynášení Moreny, vítání jara divadlo v ZŠ, O dvanácti měsíčkách Klub dětí a mládeţe, O princezně Máně divadlo Lampion Kladno, Prolhaný ovčák Klub dětí a mládeţe, Ronja, dcera loupeţníka beseda s členem Policie ČR divadlo Lampion Kladno, Kvak a Ţbluňk Klub dětí a mládeţe, Havrane z kamene divadlo Krab v MŠ, Tučňákův výlet celodenní výlet Plzeň ZOO, Dinopark a 3 D kino fotografování dětí / p.hrabal / den Dětí oslava, dopoledne plné soutěţí a her karneval a průvod masek obcí, návštěva cukrárny U Spurných ukázková hodina v 1.třídě ZŠ slavnostní rozloučení se školáky v MŠ Školní akademie v Kulturním domě v Senomatech Velkým úspěchem bylo vyhodnocení Michalky Titlbachové jako VíceMiss v aerobiku a úspěch měly i děti na okresní sportovní Olympiádě, kde se Pavel Koucký umístil na 1.místě v hodu míčkem, na 2.místě Kačka Bašová ve skoku do dálky a na 3.místě opět Káťa Bašová v hodu a Míša Titlbachová v běhu na 50 m.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Školní řád aktualizovaný k / podle zákona č. 561/ 2004 Sb. a podle prováděcí vyhlášky č. 14/ 2005 Sb. /

Školní řád aktualizovaný k / podle zákona č. 561/ 2004 Sb. a podle prováděcí vyhlášky č. 14/ 2005 Sb. / Mateřská škola Tismice Školní řád aktualizovaný k 1.9.2010 / podle zákona č. 561/ 2004 Sb. a podle prováděcí vyhlášky č. 14/ 2005 Sb. / Předškolní výchova: Podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Č.j. ZšmšHol/20/2013 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Základní škola a mateřská škola Holetín Horní Holetín 178 539 71 Holetín Účinnost: 1. 9. 2013 Skartační znak: A5 Počet stran: 6 Podpis ředitele školy:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Libochovany, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Libochovany, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Libochovany, příspěvková organizace Libochovany 181, 411 03, Libochovany Ředitelka Mateřské školy Libochovany, příspěvkové oranizace na základě Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616 platnost od 1. 1. 2011

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616 platnost od 1. 1. 2011 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616 platnost od 1. 1. 2011 Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku od 3 do 6 let, kapacita mateřské školy je

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011 Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace SMĚRNICE č. 4/2011 Školní řád Obsah : ČL. 1 Úvodní ustanovení ČL. 2 Práva a povinnosti osob účastných vzdělávání ČL. 3

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

Vnitřní řád. Předškolní výchova. Podmínky přijetí dětí do mateřské školy. Platby v mateřské škole

Vnitřní řád. Předškolní výchova. Podmínky přijetí dětí do mateřské školy. Platby v mateřské škole Vnitřní řád Předškolní výchova - podporuje zdravý, tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytváří optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj. Přispívá ke zvýšení sociálně kulturní

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne: Nabývá platnosti dne: Jiřina Dvořáková ředitelka školy PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Podmínky provozu

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 Identifikační údaje Základní škola Blatenská 540, Horažďovice Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, příspěvková

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Podbělohorská 2185 SMĚRNICE č.31. část: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 480 /2012 Spisový znak Skartační znak

Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Podbělohorská 2185 SMĚRNICE č.31. část: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 480 /2012 Spisový znak Skartační znak Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Podbělohorská 2185 SMĚRNICE č.31 část: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 480 /2012 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Provozní porada projednala dne: 30.8.2012

Více

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy v Dobrém Poli ve školním roce 2015/2016 Zprávu předkládá vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Radislava Fantová V Dobrém Poli 16.9.2015 OBSAH: I. Základní údaje o mateřské

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let.

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let. Organizace provozu mateřské školy Š k o l n í ř á d I. Přijímací řízení Zřizovatelem je Obec Dolní Chvatliny, která poskytuje finanční prostředky na provoz školy, část nákladů na provoz je hrazena formou

Více

Školní řád Mateřské školy, součásti Základní školy Bílá 1, Praha 6 (dále jen mateřská škola )

Školní řád Mateřské školy, součásti Základní školy Bílá 1, Praha 6 (dále jen mateřská škola ) Školní řád Mateřské školy, součásti Základní školy Bílá 1, Praha 6 (dále jen mateřská škola ) Mateřská škola je zřízena jako součást základní školy podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM O B S A H : 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1. Věcné podmínky 3.2. Ţivotospráva

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p.r., příspěvková organizace Vnitřní řád školní družiny Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS-KT-CAP-311/2015

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace. IČO: 72741724 tel.: 485 143 076 e-mail: zs-vitkov@volny,cz

Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace. IČO: 72741724 tel.: 485 143 076 e-mail: zs-vitkov@volny,cz Vydal: Základní škola a Mateřská škola,chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace Č.j.: Spisový / Skartační znak: Název: A.1-ŘŠ ŠV-ORG-03-09/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ S5 Vypracovala: Mgr. Romana Sobotková,

Více

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota Plán práce školy Školní rok 2009/2010 MŠ Ostrožská Lhota Organizace školního roku 2009/2010-1.září 2009 -zahájení školního roku -30.června 2010 -slavnostní ukončení školního roku -prázdninový provoz dle

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Provoz ŠD : 6.15 16.30 hod. Počet oddělení: 5 Věk žáků ŠD: 6 9 let Platnost dokumentu: od 1. 9. 2015 Obsah: 1.Úvod 2.Informace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace. Dlouhá Ves 170, Sušice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace. Dlouhá Ves 170, Sušice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace Dlouhá Ves 170, 342 01 Sušice Identifikátor školy: 650 032 951 Termín konání

Více

Školní řád Mateřské školy Pod Vartou Semily

Školní řád Mateřské školy Pod Vartou Semily Školní řád Mateřské školy Pod Vartou Semily I. Přijímací řízení a) zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v souladu s rozhodnutím zřizovatele a o termínech zápisu je veřejnost informována

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracovaly: Mgr. Lucie Štaffová, Pavlína Opavská, DiS. Schválil: Mgr. Jan Novotný V Bohuslavicích dne 1. 9. 2016 Provozní řád je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠŘ - 3/11

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠŘ - 3/11 / Mateřská škola Olešná ŠKOLNÍ ŘÁD ŠŘ - 3/11 1) Název-Mateřská škola Olešná,26764 Olešná 7'1 Zřizovatel-Obec Olešná IČO 75033241 Te1.311572152 E-mail ms.olesnaseznam.cz Kapacita 20dětí Provozní doba 6,30-15,30h.

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, DRTINOVA 1 444 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním

Více

Školní řád mateřské školy Lubná

Školní řád mateřské školy Lubná Školní řád mateřské školy Lubná Předškolní vzdělávání doplňuje rodinnou výchovu a uspokojuje přirozené potřeby dítěte. Nabízí dítěti zajímavé a podnětné prostředí s mnoha specifickými činnostmi, které

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Mateřská škola, Rosice, okres Chrudim 538 34 Rosice 38 IČO: 70986410 V/1 A 10 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vnitřní předpis č 1 MŠ

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vnitřní předpis č 1 MŠ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŢĎÁREC, OKRES CRUDIM ŠKOLNÍ ŘÁD Vnitřní předpis č 1 MŠ 1. Úvodní ustanovení Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v Mateřské škole

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy Sluhy

Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy Sluhy Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy Sluhy 1. Úvodní ustanovení Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v Mateřské škole

Více

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců Základní škola a Mateřská škola Kopidlno ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Činnost mateřské školy vykonává Základní škola a Mateřská škola Kopidlno. Školní řád byl zpracován v souladu s těmito platnými právními

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 620. Provozní řád mateřské školy

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 620. Provozní řád mateřské školy Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem 73949 Metylovice 620 Provozní řád mateřské školy Údaje o zařízení: Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-667/10-J Název kontrolované osoby: Sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA KVÍTEK Rantířovská 4375/9, 586 05 Jihlava IČO: 71 341 196 Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 423/99-11055 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: am4as102 Okresní pracoviště Přerov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola V Zahradách 274, 753 66 Hustopeče

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy 1 Školní řád mateřské školy OBSAH 1 Úvodní ustanovení... 1 2 Podrobnosti k výkonu práv dětí a práv a povinností jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Úplata za předškolní vzdělávání. Úplata za stravování

Úplata za předškolní vzdělávání. Úplata za stravování Profil školy: Nedílnou součástí skrbeňského školství je i mateřská škola, která nabízí výchovu a vzdělávání dětem obce Skrbeň od 3 d 6 let. Děti mají možnost pobývat v příjemném a funkčním prostředí budovy

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY I. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vzájemná informace

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vzájemná informace MATEŘSKÁ ŠKOLA PARLÉŘOVA Parléřova 2a/47, 169 00 Praha 6 Hradčany ŠKOLNÍ ŘÁD V Praze dne 20. 7. 2012 Č.j. 78/2012 Podle 30 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vydávám tento školní řád Mateřské školy Parléřova:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SENOMATY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SENOMATY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SENOMATY Nádražní ul. 242, 270 31 Senomaty, tel: 734573568 1. Úvodní ustanovení Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v Mateřské škole

Více

JESLE Budovatelská 4820, 760 05 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ

JESLE Budovatelská 4820, 760 05 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ JESLE Budovatelská 4820, 760 05 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ Obsah: 1. ZŘÍZENÍ JESLÍ...3 2. PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ...3 3. PROVOZ JESLÍ...4 3.1. Přivádění dětí...4 3.2. Nepřítomnost

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Řád školní družiny

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Řád školní družiny Chvalkovice březen 2010 Všeobecná ustanovení Řád školní družiny V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Více

Provozní řád mateřské školy

Provozní řád mateřské školy Provozní řád mateřské školy I. Údaje o řízení Ředitelka školy Mgr. Alena Vrbická Vedoucí učitelka školy Ivana Pavlová Telefonní číslo školy a do třídy Motýlků 567 219 316 Mobilní telefon do třídy Berušky

Více

Práva dětí. Povinnosti dětí

Práva dětí. Povinnosti dětí Legislativní rámec: Ředitelka základní školy a mateřské školy vydává podle 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY INTEGROVANÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA Sruby 80 PSČ 565 44 tel. 465 486 113 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 50/2006 1/RE účinnost od: 1. 9. 2006 schváleno pedagogickou radou: 30.8.2006 schváleno školskou

Více

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, středním, vyšším odborném vzdělávání /školský zákon/ je vydán pro školní druţinu vnitřní řád. Je

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Vysoké Veselí

Výroční zpráva Mateřské školy Vysoké Veselí Výroční zpráva Mateřské školy Vysoké Veselí 1) Charakteristika školy Mateřská škola Vysoké Veselí se stala součástí základní školy ve Vysokém Veselí a je umístěna v nové přístavbě. Prostory mateřské školy

Více

Školní řád - družina

Školní řád - družina Základní škola a Mateřská škola Veverské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Školní řád - družina Č.j.: 40/2013 Účinnost od: 1. 11. 2013 Projednán pedagogickou radou: 8. 10. 2013 Schválen

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99. Provozní řád

Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99. Provozní řád Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99 Provozní řád Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice, okres Šumperk, příspěvková organizace I. Údaje o zařízení Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Žichlínek tel. 465325008 Č.j. 40/2013/RE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Školní řád je zpracovaný v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPNÍK, OKRES TŘEBÍČ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Lipník, okres Třebíč, p.o. (dále jen mateřská škola) na základě zákona č. 561/2004

Více

Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku

Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku Tematický plán školní družiny 2016/2017 II. oddělení Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku Děti bude kaţdý měsíc provázet jiná pohádka, z které si vţdy vytvoří obrázek. V červnu bude

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce MŠ, práva a povinnosti

Více

Soukromá mateřská škola Mateřinka s.r.o., Holárkovy sady 2386, Louny Š K O L N Í Ř Á D

Soukromá mateřská škola Mateřinka s.r.o., Holárkovy sady 2386, Louny Š K O L N Í Ř Á D Soukromá mateřská škola Mateřinka s.r.o., Holárkovy sady 2386, Louny Š K O L N Í Ř Á D 0 Obsah I. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání 1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování

Více

Základní škola a Mateřská škola Úterý, ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Úterý, ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Předškolní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Bc. Iva Malatová, vedoucí učitelka mateřské školy, Ilona Kašová, učitelka mateřské školy Schválil: 30.8.20132, Mgr. Zuzana Houdková, ředitel školy Projednáno: 30.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY (součást pracoviště Základní škola a Mateřská škola Úhonice, okres Praha-západ) Školní řád zpracován v souladu s těmito právními normami a předpisy: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více