Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne"

Transkript

1 Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing. Jiří Vojta, Ing. Jan Jirovský, Ing. Zdeněk Adámek, paní Miluše Zahrádková Omluveni : Hosté : Ing. Tomáš Nekola Ověřovateli zápisu byli určeni : pan Ing. Jan Jirovský pan Ing. Jiří Vojta Rozdaný materiál: Podklady v bodech II. XI. Program : I. Schválení programu jednání rady města II. Kontrola plnění úkolů III. Vedení města ( včetně MP, KŘ, VS) 01. Návrh na stanovení termínu konání 5. veřejného zasedání ZM IV. Finanční odbor - nebyl předložen požadavek k projednání V. Odbor informačních technologií - nebyl předložen požadavek k projednání VI. Odbor kultury a CR 01. Žádost o bezplatné využití prostor zámecké zahrady 02. Návrh na uzavření Darovací smlouvy s p. Rybářem - INFRACLIMA VII. Oddělení sociálního zabezpečení - nebyl předložen požadavek k projednání VIII. Odbor školství - nebyl předložen požadavek k projednání IX. Odbor životního prostředí - nebyl předložen požadavek k projednání X. Odbor územního rozvoje a památkové péče 01. Návrh na vyhlášení investiční dotace sportovním organizacím z rozpočtu města Brandýs nad Labem Stará Boleslav pro rok 2015 XI. Odbor majetku města 01. Návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti k pozemku ppč. 2559/4 v k.ú. Stará Boleslav, ul. Třebízského pro pana M. T. 02. Návrh na uzavření Smlouvy o výpůjčce pozemků ppč. 1534/6 a ppč. 1282/2 vše v k.ú. Kostelec nad Labem, Polabská cyklostezka Město Kostelec nad Labem XII. Ostatní odbory a oddělení MěÚ nebyl předložen požadavek k projednání XIII. Různé - nebyl předložen požadavek k projednání Počet členů rady města při hlasování odpovídá součtu hlasů přítomných členů RM. I. Schválení programu jednání Členové rady města se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady města. rada města souhlasí s výše uvedeným programem jednání. 1

2 II. Kontrola plnění úkolů Starosta města pan Ing. Picek seznámil RM s přehledem plnění úkolů k datu rada města vzala informace o plnění úkolů RM a ZM na vědomí. III. Vedení města ( včetně MP, KŘ, VS) 01. Návrh na stanovení termínu konání 5. veřejného zasedání ZM Starosta města pan Ing. Picek seznámil RM s návrhem termínu konání 5. veřejného zasedání zastupitelstva města na den 4. května 2015 od hodin v prostorách kaple zámku v Brandýse nad Labem Staré Boleslavi. rada města schválila termín konání 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Brandýs nad Labem Stará Boleslav dne 4. května 2015 od hodin v kapli zámku v Brandýse nad Labem Staré Boleslavi. IV. Finanční odbor - nebyl předložen požadavek k projednání V. Odbor informačních technologií - nebyl předložen požadavek k projednání VI. Odbor kultury a CR 01. Žádost o bezplatné využití prostor zámecké zahrady Místostarosta města pan Mgr. Kváča seznámil RM s návrhem odboru kultury a CR k žádosti pana Ing. Jaroslava Kindla, ředitele ZŠ a MŠ Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, o bezplatné využití prostor zámecké zahrady dne v době od 7.00 do hodin za účelem uspořádání tradiční akce Den dětí. Akce by proběhla za dohledu pedagogických pracovníků školy, včetně závěrečného úklidu. rada města projednala žádost pana Ing. Jaroslava Kindla, ředitele ZŠ a MŠ Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337 a souhlasí s uspořádáním využití zámecké zahrady k pořádání akce Den dětí dne v době od 7.00 do hodin za podmínky, že celá organizace akce bude projednána s kastelánem zámku. 02. Návrh na uzavření Darovací smlouvy s p. Rybářem INFRACLIMA Místostarosta města pan Mgr. Kváča seznámil RM s návrhem odboru kultury a CR k odsouhlasení Darovací smlouvy s panem Michalem Rybářem-INFRACLIMA, jejímž předmětem je finanční dar ve výši ,-- Kč, určený k zajištění aktivit obdarovaného souvisejících s obnovou zámku Brandýs nad Labem, s obnovou expozice pamětní síně Rytířů XX. století, s restaurováním umělecko-historických exponátů a s pořádanými kulturněhistorickými akcemi. a) rada města souhlasí s uzavřením Darovací smlouvy s panem Michalem Rybářem - INFRACLIMA, jejímž předmětem je finanční dar ve výši ,- Kč, určený k zajištění aktivit obdarovaného, souvisejících s obnovou zámku Brandýs nad Labem, s obnovou 2

3 b) expozice pamětní síně Rytířů XX. století, s restaurováním umělecko - historických exponátů a s pořádanými kulturně - historickými akcemi rada města doporučuje Zastupitelstvu města Brandýsa nad Labem Staré Boleslavi smlouvu ke schválení a ukládá vedoucímu OKCR po schválení zastupiteli města předložit Darovací smlouvu starostovi města k podpisu. VII. Oddělení sociálního zabezpečení - nebyl předložen požadavek k projednání VIII. Odbor školství - nebyl předložen požadavek k projednání IX. Odbor životního prostředí - nebyl předložen požadavek k projednání X. Odbor územního rozvoje a památkové péče 01. Návrh na vyhlášení investiční dotace sportovním organizacím z rozpočtu města Brandýs nad Labem Stará Boleslav pro rok 2015 Místostarosta města pan Hynek Homolka seznámil RM s návrhem odboru ÚRPP v záležitosti vyhlášení investiční dotace sportovním organizacím z rozpočtu města Brandýs nad Labem Stará Boleslav pro rok Jedná se o rozšíření a doplnění Zásad pro poskytnutí dotace pro rok 2015 i o opravy a údržbu nemovitého majetku ve vlastnictví sportovních organizací. V tomto případě by muselo zastupitelstvo města Brandýs nad Labem Stará Boleslav schválit převod části finančních prostředků na opravy. Součástí tohoto podkladu jsou Zásady pro poskytnutí investiční dotace a Formulář k podání žádosti pro rok Odbor ÚRPP navrhuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení ve složení : Členové Ing. Jiří Vojta, Ing. Milan Mareš, Mgr. Jiří Pařík, Ing. Jitka Jindrová, Ing. Jan Jirovský, náhradníci - Ing. Pavel Havlíček, Bc. Jaroslav Katuš, p. Ladislav Antončík, Ing. Zdeněk Adámek, Ing. Zdeňka Hajleková. a) b) c) rada města rozhodla o vyhlášení investiční dotace sportovním organizacím města Brandýs nad Labem Stará Boleslav pro rok 2015 rada města schválila Zásady pro poskytnutí investiční dotace a Formulář pro podání žádosti k investiční dotaci pro rok 2015, rozšířené a doplněné o opravy a údržbu nemovitého majetku ve vlastnictví sportovních organizací s termínem podání žádosti do rada města souhlasí s návrhem složení komise pro otevírání obálek a hodnocení: členové Ing. Jiří Vojta, Ing. Milan Mareš, Mgr. Jiří Pařík, Ing. Jitka Jindrová, Ing. Jan Jirovský, náhradníci - Ing. Pavel Havlíček, Bc. Jaroslav Katuš, p. Ladislav Antončík, Ing. Zdeněk Adámek, Ing. Zdeňka Hajleková. Termín plnění: do Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 1 3

4 XI. Odbor majetku města 01. Návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti k pozemku ppč. 2559/4 v k.ú. Stará Boleslav, ul. Třebízského pro pana M. T. Místostarosta města pan Homolka seznámil RM s návrhem odboru majetku města, který obdržel žádost stavebníka pana M. T., zastoupeného projektantem Ing. Pavlem Králíkem, o stanovisko města ke stavebním úpravám rodinného domu čp. 194 stojícího na rohu ulic Mělnická a Třebízského v k.ú. Stará Boleslav. Jednalo se o přesah střechy 300 mm + okapový žlab nad pozemek ppč. 2559/4 ulice Třebízského v k.ú. Stará Boleslav a požárně nebezpečný prostor v šíři 2,1 m zasahující do pozemku ppč. 2682/6 v ulici Mělnická v k.ú. Stará Boleslav. Oba předmětné pozemky jsou ve vlastnictví města. Dále stavebník požádal o souhlas s provedením drenáže kolem domu, která bude rovněž umístěna na výše uvedených pozemcích ve vlastnictví města. Rada města na svém zasedání dne ( viz. zápis č. 13 bod XI/01a,b,) vyslovila nesouhlas s přesahem střechy na pozemek ppč. 2559/4 v ulici Třebízského, požárně nebezpečným prostorem zasahujícím do pozemku ppč. 2682/6 v ulici Mělnická a s provedením drenáže kolem domu umístěné na pozemcích ppč. 2559/4 a ppč. 2682/6 v ulicích Třebízského a Mělnická ve vlastnictví města, vše v k.ú. Stará Boleslav a uložila vedoucí odboru majetku města, aby se stavebníkem projednala uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích města, spočívající v právu uložení drenáže za úhradu Kč 1.500,--/bm + DPH a související náklady na vyhotovení plánu, smlouvy a náklady spojené s vkladem smlouvy do Katastru nemovitostí. Na základě tohoto usnesení stavebník, zastoupený v plné moci projektantem Ing. Pavlem Králíkem, požádal o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti spočívajícím v právu umístění a údržby drenážního systému v rámci stavebních úprav rodinného domu čp. 194 na pozemku města ppč. 2559/4 v k. ú. Stará Boleslav, ul. Třebízského. Žadatel předložil geometrický plán č /2015 ze dne s celkovou výměrou dotčeného pozemku v délce 21,95 bm. Úhrada činí celkem ,- Kč včetně DPH v platné zákonné výši. a) b) rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti spočívající v právu umístění a údržby drenážního systému a přesahu střechy včetně okapů v rámci stavebních úprav rodinného domu čp. 194 na pozemku města ppč. 2559/4 v k.ú. Stará Boleslav, dle geometrického plánu č /2015 ze dne , pro pana M. T.. Za celkovou výměru dotčeného pozemku v délce 21,95 bm činí jednorázová úhrada ,- Kč včetně DPH v platné zákonné výši rada města ukládá vedoucí OMM předložit text Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti ke schválení radě města. Termín: do 31. května Návrh na uzavření Smlouvy o výpůjčce pozemků ppč. 1534/6 a ppč. 1282/2 vše v k.ú. Kostelec nad Labem, Polabská cyklostezka Město Kostelec nad Labem 4

5 Místostarosta města pan Hynek Homolka seznámil RM s návrhem odboru majetku města. Rada města na svém jednání dne , zápis č. 85, bod 9, rozhodla o uzavření smluv o výpůjčce se všemi partnerskými obcemi jako vlastníky pozemků přímo dotčených stavbou Polabská cyklostezka Brandýs nad Labem a okolí na dobu 5ti let od ukončení projektu podle podmínek Programu ROP NUTS 2 Střední Čechy. Odbor majetku města při kontrole plnění podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP Střední Čechy na realizaci projektu Polabská cyklostezka Brandýs nad Labem a okolí zjistil nesrovnalosti ve vlastnických vztazích a vyzval nové vlastníky pozemků dotčených stavbou Polabské cyklostezky, mimo jiné Město Kostelec nad Labem, k nápravě. Město Kostelec nad Labem na základě výzvy zveřejnilo dne na úřední desce záměr č. 9/2015 poskytnout pozemky města ppč. 1534/6 o výměře m 2 ostatní plocha, ostatní komunikace, a ppč. 1282/2 o výměře 482 m 2 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú. Kostelec nad Labem, zapsané na LV č u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Mělník, jako výpůjčku do bezplatného užívání Městu Brandýs nad Labem Stará Boleslav do doby udržitelnosti projektu Polabská cyklostezka Brandýs nad Labem a okolí. Radou Města Kostelec nad Labem bylo projednáno dne usnesením č Na základě výše popsaného odbor majetku města předkládá radě města návrh na uzavření Smlouvy o výpůjčce pozemků ppč. 1534/6 a ppč. 1282/2 vše v k.ú. Kostelec nad Labem od Města Kostelec nad Labem na dobu určitou do doby udržitelnosti projektu. Odbor majetku města připravil přihlášku k záměru a předložil ji k podpisu starostovi města. a) b) c) rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o výpůjčce pozemků ppč. 1534/6 o výměře m 2 a ppč. 1282/2 o výměře 482 m 2 vše v k.ú. Kostelec nad Labem s partnerskou obcí Městem Kostelec nad Labem, jako vlastníkem pozemků přímo dotčených stavbou Polabská cyklostezka Brandýs nad Labem a okolí na dobu určitou, do doby udržitelnosti projektu podle podmínek ROP NUTS 2 Střední Čechy rada města ukládá odboru majetku města odeslat přihlášku k záměru rada města ukládá odboru majetku města předložit radě města k odsouhlasení text smlouvy o výpůjčce. Termín : odeslání přihlášky do ; Předložení textu Smlouvy o výpůjčce do 31. května 2015 XII. Ostatní odbory a oddělení MěÚ nebyl předložen požadavek k projednání XIII. Různé - nebyl předložen požadavek k projednání 5

6 Číslo Úkolu Číslo zápisu/ bod 316/15 20/VI/ 02/b) 317/15 20/X/ 01/a) 318/15 20/XI/ 01/b) 319/15 20/XI/ 02/b) 320/15 20/XI/ 02/c) Úkol rady města Zodpovídá Termín Plnění Předložit ZM ke schválení Darovací smlouvu na r s p. Rybářem Infraclima k zajištění aktivit na zámku Zajistit vyhlášení investiční dotace sportovním organizacím z rozpočtu města na rok 2015, poté svolání komise Předložit RM text Smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti k pozemku ppč. 2559/4 v k.ú. St. Bol. Odeslat přihlášku k záměru ve věci uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků ppč. 1534/6 a 1282/2 k.ú. Kostelec n.l. Předložit RM k odsouhlasení text Smlouvy o výpůjčce pozemků ppč. 1534/6 a ppč. 1282/2 v k.ú. Kostelec nad Labem PhDr. Novák Ing. Havlíček Ing. Fišerová Ing. Fišerová Ing. Fišerová Jednání rady města ukončil starosta města pan Ing. Vlastimil Picek. Příští jednání rady se uskuteční dne od 7.30 hodin. Ověřovatelé zápisu : pan Ing. Jan Jirovský... pan Ing. Jiří Vojta... Ing. Vlastimil Picek starosta města 6

Z á p i s č. 116 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 116 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 116 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 16. 2. 2017 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, Ing. Jiří Vojta, Ing. Zdeněk Adámek,

Více

Z á p i s č. 94 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 94 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 94 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 8. 9. 2016 Přítomni: členové rady města p. Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing. Zdeněk Adámek, Ing.

Více

Z á p i s č. 25 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 25 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 25 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 13. 5. 2015 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing.

Více

Z á p i s č. 45 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 45 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 45 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 17. 9. 2015 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, pan Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing.

Více

Z á p i s č. 48 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 48 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 48 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 8. 10. Přítomni: členové rady města p. Ing. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, p. Ing. Jiří Vojta, p.

Více

Z á p i s č. 119 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 119 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 119 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 9. 3. 2017 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing.

Více

Informace o přijatých usneseních. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016

Informace o přijatých usneseních. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016 z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 4. 2017 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

Z á p i s č. 86 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 86 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 86 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 14. 7. 2016 Přítomni: členové rady města Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, Jan Jirovský, pí Miluše

Více

Z á p i s č. 52 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 52 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 52 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 4. 11. 2015 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, pan Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing.

Více

Zápis. Z 88. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 21.7.2014 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. Z 88. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 21.7.2014 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis Z 88. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 21.7.2014 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Jaroslav Kučera Zbyněk Parma Hosté Omluveni

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise

Více

Zápis č. 7/09/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov, konaného dne

Zápis č. 7/09/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov, konaného dne Zápis č. 7/09/2015 7. zasedání zastupitelstva Obce Volfířov, konaného dne 18.9.2015 Místo konání: OÚ Volfířov Začátek: 18.10 hod. Přítomno: 10 členů zastupitelstva Omluveni: H. Solařová Zasedání řídil:

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 13.09.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 18.7.2016 Přítomni: Hák Libor, Hemza Rostislav, Hirš Karel, Poukar Jiří, Poukar Radim, Poukar Václav, Soukupová Jitka Zahájení zasedání zastupitelstva:

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 21. 9. 2016 od 16:00 hodin

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015 Bod programu: 16 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Z Á P I S. I. Zahájení zasedání zastupitelstva

Z Á P I S. I. Zahájení zasedání zastupitelstva Z Á P I S z 32. zasedání Zastupitelstva obce Roudné, konaného dne 22.05.2014 od 18.00 hodin, v zasedací místnosti Obecního úřadu Roudné, okres České Budějovice. I. Zahájení zasedání zastupitelstva Přítomni:

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 21. září /2015/ZM

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 21. září /2015/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 21. září 2015 08/2015/ZM I. ZM bere na vědomí: 08.2015/41ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Ing. Radomír Bradáč Bc.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Ing. Radomír Bradáč Bc. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 12. 2016 Bod programu: 9 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 11. dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 11. dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města číslo 11. dne 26.07.2016 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: 12. 10. 2016 37 věc: Zřízení věcného břemene služebnosti Reko MS ÚL - Vojnovičova důvod předložení: Žádost zpracoval: Bc. Barbora Žaludová

Více

Z á p i s č. 42 z jednání rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 42 z jednání rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 42 z jednání rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 28. 8. 2015 Přítomni: členové rady města p. Vlastimil Picek, p. Mgr. Petr Kváča, p. Jan Jirovský, pí

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 16.12. 2010 Bod pořadu jednání: Věc: OC FORUM výmaz věcného předkupního práva Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar Salomonová

Více

Z á p i s č. 26 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 26 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 26 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 20. 5. 2015 Přítomni: členové rady města p. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, p. Vojta, p. Mgr. Petr

Více

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 24.11.2014 Přítomno: 15 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18,00 hodin. Usnesení č. ZM/2/14/2014/XI

Více

Zápis č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce 2. listopadu 2009

Zápis č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce 2. listopadu 2009 1 Obec Kostice Zápis č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce 2. listopadu 2009 2 Zápis o průběhu 16. zasedání zastupitelstva obce Kostice ze dne 2.11.2009 --------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 16/3.3.3. Zastupitelstvo města Přerova Přerov 11.4.2016 Návrh pro 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 18. 4. 2016 Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Více

Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.: 20

Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.: 20 Určeno pro: Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.: 20 Konané dne: 02.02.2017 Materiál číslo: 20/6/2 Název materiálu a návrh usnesení: 20/6/2 Prodej pozemku parc. č. 3289/11 k. ú. Příbor Povodí Odry

Více

Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne na Obecním úřadě Přišimasy

Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne na Obecním úřadě Přišimasy Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne 13. 6. 2016 na Obecním úřadě Přišimasy Přítomní zastupitelé: Šárka Rumanová, Martin Teichner, Jiří Pšenčík, Michal Strnad, Veronika Kuchařová, Radek

Více

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen:

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Zápis z 26. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2016 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. Ježík, Ing. Součková, Mgr. Matoušková zástupci ČEVAK a.s. Mgr. Steinbauer,

Více

InformaceZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne na Obecním úřadě v Luštěnicích

InformaceZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne na Obecním úřadě v Luštěnicích InformaceZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 16.02.2017 na Obecním úřadě v Luštěnicích Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z 24. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne

Zápis z 24. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne Zápis z 24. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 18.9.2014 Přítomni: Petr Šmaus, Miroslav Bíca, Lumír Hrubý, Ivana Jandová, Martin Koucký, Ing. Milan Kuchař, Jaroslav Růta, Ivan Šmaus Omluveni:

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 09. 03. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 09. 03. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 09. 03. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. 5/2011 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Hosté: Jitka Leflerová, Petr Sejkora,

Více

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 643/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 38. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Prodej částí pozemků parc.č. 2015/24, parc.č. 2015/32 a parc.č. 2015/34, vše v k.ú. Tišnov (ul. Majorova)

Prodej částí pozemků parc.č. 2015/24, parc.č. 2015/32 a parc.č. 2015/34, vše v k.ú. Tišnov (ul. Majorova) Materiál číslo: 24 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 25.04.2016 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

Hlasování o usnesení ustanovuje mandátovou komisi ve složení: Mgr. Václav Kozina, Josef Kuneš,

Hlasování o usnesení ustanovuje mandátovou komisi ve složení: Mgr. Václav Kozina, Josef Kuneš, HLASOVÁNÍ č. 1 25.5.2016 16:05:31 01. Určení ověřovatelů zápisu 919 - určuje na základě 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Jana Pangráce, Mgr. Václava

Více

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ okres Kolín

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1,PSČ 281 26 okres Kolín Z á p i s č. : 15-2008 z 15. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 18.12. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty

Více

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/I ověřovatele zápisu: Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/II navržený program zasedání: 1) Diskuse s občany 2) Majetkoprávní úkony 3) Mimořádná podpora

Více

Z á p i s č. 27 z jednání rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 27 z jednání rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 27 z jednání rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 28. 5. 2015 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing.

Více

3/ Schválení programu

3/ Schválení programu Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného dne 13. listopadu 2014 od 17.00 hodin v prostorách zámku v Brandýse nad Labem Staré Boleslavi 1/ Zahájení

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení ze 70. schůze Rady města Chlumec volební období 2010 2014 konané dne 19.08.2013 od 15:00 do 18:00 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013 Bod programu: 9 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. března 2016 od hodin

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. března 2016 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. března 2016 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

Soupis přijatých usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice, konaného dne v zasedací místnosti OÚ

Soupis přijatých usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice, konaného dne v zasedací místnosti OÚ Soupis přijatých usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice, konaného dne 3.6.2015 v zasedací místnosti OÚ (upraven v souvislosti se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) přítomni

Více

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: Termín konání:

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: Termín konání: V Boskovicích dne 23.11.2016 M A T E R I Á L Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: OSM Termín konání: 06.12.2016 Věc: Návrh kupní smlouvy pan Konečný Projednáno a doporučeno: RM 22.11.2016

Více

Z á p i s č. 113 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 113 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 113 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 26. 1. 2017 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing.

Více

přepravě a odstraňování odpadu na stanovišti Královická 915 v Brandýse nad Labem, Komunitní centrum V. Odbor kultury a CR 01. využití městského kina

přepravě a odstraňování odpadu na stanovišti Královická 915 v Brandýse nad Labem, Komunitní centrum V. Odbor kultury a CR 01. využití městského kina Z á p i s č. 6 z jednání rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 17. 12. 2014 Přítomni: členové rady města - Ing. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča,

Více

OSM Název materiálu: Darovací smlouva - převod stavby komunikace a chodníku na p.p.č. 695/193 a 695/11 v k.ú. Turnov

OSM Název materiálu: Darovací smlouva - převod stavby komunikace a chodníku na p.p.č. 695/193 a 695/11 v k.ú. Turnov Podklady na zasedání ZM dne: 27.04.2017 OSM Název materiálu: Darovací smlouva - převod stavby komunikace a chodníku na p.p.č. 695/193 a 695/11 v k.ú. Turnov Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc.

Více

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem Zastupitelstvo města Lysá nad Labem konané dne 17. 2. 2016 Opětovný návrh na výkup pozemku p.č. o výměře m 2, k.ú. Litol, pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa Zpráva se předkládá z důvodu: Usnesení ZM

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 05 konaného 8. září 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 05 konaného 8. září 2014 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 05 konaného 8. září 2014 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Mgr. Dušan Krabec (9) Antonín Vyšohlíd (2) JUDr. Milan Ježek (11)

Více

Z á p i s č. 101 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 101 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 101 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 27. 10. 2016 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, pan Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča,

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 11-2009 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 9. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška Město Králíky Přítomni členové rady města: Z části jednání omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 10 rady města konané 07.03.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města:

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města: Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 03 rady města konané 18.01.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran

Více

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Místo a čas: budova obecního úřadu 18,00 hodin Přítomni: 6 Omluveni: 1 Zastupitelstvo obce Přední Výtoň je usnášeníschopné Ověřovatelé

Více

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 37 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9. 11. 2015 od 18.00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení:

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 11I111I1111I11111 MMB2015000000246 TMllOZSf j Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková.

Více

Schválení programu jako celku: Hlasování: PRO 11 hlasů, PROTI 0 hlasů, ZDRŽEL SE 0 hlasů. Schváleno

Schválení programu jako celku: Hlasování: PRO 11 hlasů, PROTI 0 hlasů, ZDRŽEL SE 0 hlasů. Schváleno Zápis č. 14 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.10.2016 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina 11 přítomných zastupitelů Volba ověřovatelů zápisu:

Více

ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015

ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015 ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek (nepřítomen omluven),

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Prodej objektu č.p. 358 na ulici Klášterská v Tišnově

Prodej objektu č.p. 358 na ulici Klášterská v Tišnově Materiál číslo: 26 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 12.12.2016 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem Zastupitelstvo města Lysá nad Labem konané dne 12. 10. 2016 Návrh na výkup pozemku p.č. 2986/8 o výměře 292 m 2 v k.ú. Lysá n.l., ul. U Vodárny RM usnesení č. 89 ze dne 26. 7. 2016: Rada města I. s c h

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne 12. 3. 2014 Přítomni: Kamil Rod, Jaroslav Novák, David Malášek, Ing. Milan Čermák, Dušan Šívr, Pavlína Bicanová, Michal Štibich,

Více

Z Á P I S. I. Zahájení zasedání zastupitelstva

Z Á P I S. I. Zahájení zasedání zastupitelstva Z Á P I S z 2. zasedání Zastupitelstva obce Roudné, konaného dne 25.11.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Roudné, okr. České Budějovice. I. Zahájení zasedání zastupitelstva Přítomni:

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 6 občanů, 2 hosté.

Více

Zápis č. 12/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 12/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 12/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 16. 4. 2012 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 3.11.2016, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014 Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014 Program: 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Prodej

Více

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Guráň Roman, Viktorin Pavel. Volba ověřovatelů

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie, Svoboda Miroslav,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 04 konaného 13. června 2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 04 konaného 13. června 2011 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 04 konaného 13. června 2011 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Mgr. Dušan Krabec (9) Antonín Vyšohlíd (2) Pavel Morong (10)

Více

Z á p i s č. 53 z jednání rady Města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 12. 11. 2015

Z á p i s č. 53 z jednání rady Města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 12. 11. 2015 Z á p i s č. 53 z jednání rady Města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 12. 11. Přítomni: členové rady města p. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, p. Jiří Vojta, p. Mgr. Petr

Více

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 23. června 2014

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 23. června 2014 Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 23. června 2014 2014/03/I ověřovatele zápisu: Ing. Karel Žemlička, Mgr. Oldřich Němec 2014/03/II navržený program zasedání: 1) Diskuse s občany

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 12-2009 z 12. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 22. 10. 2009 od 17. 00 hodin

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 12. 2016 Bod programu: 17 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

U S N E S E N Í č. 3. /2014

U S N E S E N Í č. 3. /2014 U S N E S E N Í č. 3. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 20. 5. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: - Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. - Místní komunikace

Více

K bodu č.1.: Schválení rozpočtového opatření č. 2/1/2014. Všichni radní obdrželi písemný materiál tajemníka Ing. Pyskatého. Nebyly žádné připomínky.

K bodu č.1.: Schválení rozpočtového opatření č. 2/1/2014. Všichni radní obdrželi písemný materiál tajemníka Ing. Pyskatého. Nebyly žádné připomínky. 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 20.1.2014 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Tomáš Erben JUDr. Milan Novák Mgr. Zdeněk Žabokrtský Jiří Oberreiter

Více

Usnesení č. 12/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Změnu zřizovací listiny

Usnesení č. 12/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Změnu zřizovací listiny Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Výpis usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne

Výpis usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 1 Výpis usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 24. 9. 2012 Usnesení č. 1.: 1. Schválení programu 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 3. Podání

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 16

Město Broumov určeno Radě města č. 16 Město Broumov určeno Radě města č. 16 Majetkové záležitosti k jednání dne: 25.05.2015 předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK, Mgr.Špůr 18.05., 19.05.2015 předloženo RM dne: 20.05. 2015 Komentář:

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Z á p i s č. 99 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 99 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 99 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 13. 10. 2016 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, pan Hynek Homolka, Ing. Jiří Vojta,

Více

U S N E S E N Í č. 2. /2014

U S N E S E N Í č. 2. /2014 U S N E S E N Í č. 2. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 25. 3. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: 1. Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. 2. Rozpočtová změna

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 10. 6. 2016 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluven

Více

Z á p i s č. 28. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 28. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 28 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 17. 8. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Bc. Petr Volf, Vilém Kraus, Mgr.

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, které se konalo dne 20. 6. 2007 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, které se konalo dne 20. 6. 2007 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, které se konalo dne 20. 6. 2007 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 4/2007 Přítomni: Václav Nový, Antonín Kadlec, Magda Kindlová, Miroslav Oplt,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne radní MČ Praha 21 - RNDr. Jitka Jenšovská

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne radní MČ Praha 21 - RNDr. Jitka Jenšovská MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č RMČ34 konané dne 26 04 2016 Přítomni : Ověřovatel : dle prezenční listiny radní MČ Praha 21 - RNDr Jitka Jenšovská Program jednání: 1 Kontrola plnění

Více