Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všeobecné smluvní podmínky" nebo "VZP")

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všeobecné smluvní podmínky" nebo "VZP")"

Transkript

1 Smluvní pdmínky Obecné smluvní pdmínky splku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všebecné smluvní pdmínky" neb "VZP") I. Smluvní vztah 1. Účastníky smluvníh vztahu jsu: A. Univerzitní liga, z.s. se sídlem Žertínv nám. 617/9, Brn , IČ: (dále jen "Zadavatel" neb "UL"), a B. Objednatel, kterým může být fyzická neb právnick á sba způsbilá k právním úknům. Pr účely těcht Všebecných smluvních pdmínek je bjednavatelem sba, která s UL uzavřela Smluvu bstarání zájezdu neb realizvala písemnu bjednávku a / neb sba, v jejíž prspěch se smluva uzavřela neb písemná bjednávka ptvrdila, a / neb sba, na kteru se zájezd v suladu s těmit Všebecnými smluvními pdmínkami převedl (dále jen "Objednatel"), (splečně také jak "Smluvní strany") 2. Smluvní vztah mezi UL a Objednatelem vzniká na základě: a) platně uzavřené cestvní smluvy (dále jen "Smluva"), neb b) ptvrzení písemné / nline individuální bjednávky Objednatele na zájezd neb služby, které jsu realizvány na vyžádání. Smluva resp. bjednávka platí pr všechny další sby na ní uvedené. Za nezletilu sbu pdepisuje Smluvu její záknný zástupce. Pkud tuzemec bjednává zájezd neb služby pr cizzemce, je pvinen tut skutečnst písemně známit už při bjednávání zájezdu neb služeb. 3. Katalg neb jiná písemná frma nabídky neb dplňující infrmace, stejně jak tyt Všebecné smluvní pdmínky tvří sučást Smluvy bstarání zájezdu, pkud si Strany písemně nedhdnu jiné pdmínky. UL si vyhrazuje práv uvést ve speciálních písemných nabídkách dlišné pdmínky a specifikace, které mají přednst před těmit Všebecnými smluvními pdmínkami. 4. Ptvrzením písemné / nline individuální bjednávky Objednatele na zájezd neb služby neb pdpisem cestvní smluvy se UL zavazuje, že Objednateli bstará předem nabízenu kmbinaci služeb cestvníh ruchu (zájezd). Jakékliv další služby nad rámec služeb uvedených v takvé předem nabízené kmbinaci služeb mhu být pskytnuty s nárkem UL na zaplacení těcht služeb Objednatelem. 5. Ptvrzením písemné / nline individuální bjednávky Objednatele na zájezd neb služby neb pdpisem cestvní smluvy se Objednatel zavazuje, že zaplatí dhdnutu cenu zájezdu / služeb neb její část. V případě, že Objednatel uzavírá Smluvu ve prspěch dalších zákazníků zájezdu uvedených na Smluvě, ptvrzuje pdpisem Smluvy, že dispnuje písemným pvěřením statních bjednavatelů jednat jejich jménem, s výslvným suhlasem na uzavření Smluvy a pskytnutí jejich sbních údajů UL. Dále se Objednatel i jménem těcht sb zavazuje za splnění závazků vůči UL a sučasně se zavazuje neprdleně devzdat statním bjednatelem zájezdu infrmace určené UL pr bjednavatele zájezdu. Zaplacení části resp. celé ceny zájezdu je Objednatel pvinen na výzvu UL prkazatelným způsbem dlžit. 6. Sučástí smluvníh vztahu se stávají puze ty služby, které jsu dhdnuty písemně. 7. Práv účasti na zájezdu vzniká Objednateli a dalším bjednatelem uvedeným na Smluvě zaplacením dhdnuté ceny zájezdu v plné výši a splněním statních pdmínek pskytnutí služeb. Platným dkladem pr nástup Objednatele na zájezd je platně uzavřena Smluva a dklad zaplacení celkvé ceny zájezdu. II. Cenvé a platební pdmínky 1. Cena zájezdů a suvisejících služeb rganizvaných UL jsu smluvními cenami sjednanými dhdu mezi UL a Objednatelem. Závazná a dhdnutá cena je uvedena na Smluvě ptvrzené UL. Nárky na slevy uplatňuje Objednatel před uzavřením Smluvy. Slevy nelze uplatňvat ddatečně. 2. Smluvní strany se dhdly, že UL je právněna jednstranným úknem zvýšit cenu zájezdu resp. služeb v případě, že djde k: a. výšení dpravu včetně cen phnných látek, b. zvýšení plateb spjených s dpravu c. změně kurzu nárdní měny pužitéh pr stanvení ceny zájezdu v průměru více než 5%, pkud k tmut zvýšení djde d 21. dne před zahájením zájezdu. 3. Pkud djde ke změnám pdle předchzíh bdu d 21. dne před zahájením zájezdu, UL cenu zájezdu uvedenu ve Smluvě jednstranně zvýší:

2 . částku, kteru se zvýší cena neb platba dle dst.. 2 písmene a) a b) tht článku prti ceně služeb a plateb zahrnutých v ceně zájezdu, a. částku dpvídající navýšení měnvéh kurzu nárdní měny pužitéh pr stanvení ceny zájezdu nad hdntu 5% dle dst.. 2 písmene c) tht článku. 4. Písemné známení zvýšení ceny zájezdu resp. služeb je UL pvinna Objednateli deslat nejpzději 21 dní před zahájením zájezdu. 5. Objednatel je pvinen zaplatit kupní cenu d 7 dnů d vystavení bjednávky přes nline bjednávkvý frmulář na webvých stránkách V pačném případě se bjednávka stává neplatnu. 6. V případě uzavření smluvníh vztahu/ vystavené bjednávky ve lhůtě kratší než 7 dnů před zahájením zájezdu Objednatel uhradí sjednanu cenu zájezdu v plné výši neprdleně p uzavření smluvníh vztahu/ vystavení bjednávky. 7. Při platbě bjednatele bankvním převdem hradí veškeré bankvní pplatky bjednatel, v pačném případě je UL právněna zbývající částku bjednateli dúčtvat. III. Práva a pvinnsti Objednatele 1. K právům Objednatele patří zejména: a. Práv na řádné pskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb, b. Práv vyžadvat d UL infrmace, které se týkají smluvně dhdnutých a zaplacených služeb, c. Odstupit d Smluvy pdle článku 7 těcht Všebecných smluvních pdmínek kdykliv před zahájením čerpání služeb za pdmínky uhrazení vypčtenéh strnpplatku, d. Práv na reklamaci nedstatků a zárveň náležité vyřízení reklamace v suladu s článkem 6 těcht Všebecných smluvních pdmínek, e. Práv na chranu sbních údajů, které Objednatel uvádí ve Smluvě a statních dkladech devzdaných UL před nepvlanými sbami, f. Práv písemně známit UL před zahájením zájezdu, že se míst něh zúčastní jiná sba v známení uvedená. Tt práv však může Objednatel uplatnit puze ve lhůtě d 24 hdin před zahájením zájezdu. Uplynutím tét lhůty mu tt práv zaniká. Oznámení musí bsahvat vlastnručně pdepsané písemné prhlášení nvéh zákazníka, že suhlasí s uzavřenu Smluvu, s těmit Všebecnými smluvními pdmínkami a, že splňuje všechny dhdnuté pdmínky účasti na zájezdu. Dnem dručení známení se sba v něm uvedená stává Objednatelem, který vstupuje d práv a pvinnstí půvdníh bjednavatele, přičemž půvdní a nvý zákazník splečně a nerzdílně dpvídají za zaplacení ceny zájezdu a úhradu nákladů, které UL v suvislsti s tut změnu vzniknu. Nvý zákazník nemá nárk na zhlednění akcí, slev a pjištění, které byly spjeny výhradně s sbu půvdníh bjednatele neb pdmínkami speciálních akcí (věrnstní slevy, early bking apd.) UL má nárk na úhradu jakýchkliv nákladů, které jí v suvislsti se změnu Objednatele vzniknu. 2. K pvinnstem Objednatele patří zejména:. Pskytnut UL sučinnst ptřebnu na řádné zabezpečení a pskytnutí služeb, zejména pravdivě a úplně uvést pžadvané údaje ve Smluvě/ bjednávce včetně jakýchkliv změn těcht údajů a předlžit další nezbytné dklady dle pžadavku UL, a. Zaplatit cenu zájezdu v suladu s článkem 2 těcht Všebecných smluvních pdmínek a na výzvu UL zaplacení prkázat dkladem, b. Bez zbytečnéh dkladu a ve lhůtě stanvené UL sdělvat UL své stanvisk k případným změnám v pdmínkách a bsahu sjednaných služeb, c. Převzít d UL dklady ptřebné k čerpání služeb (například lístky na ftbalvý zápas) a řádně je zkntrlvat před zahájením zájezdu, d. Zajistit u sb mladších 15ti let dprvd a dhled plnletéh Objednatele během zájezdu, zajistit dprvd a dhled sbám, jejichž zdravtní stav t vyžaduje, e. Řídit se pkyny UL, delegáta neb jinéh určenéh zástupce UL a ddržvat dhdnutý prgram, f. Dbát včasné a řádné uplatnění případných nárků vůči ddavatelům služeb pdle čl. 6 těcht Všebecných smluvních pdmínek,

3 g. Pčínat si tak, aby nedšl ke škdám na zdraví neb majetku na úkr statních bjednavatelů zájezdu, ddavatelů služeb neb UL, h. Zdržet se řízení a chvání, které by mhl hržvat, pškzvat neb mezvat statní bjednatelé zájezdu, i. Uhradit případnu škdu, kteru způsbil v dpravním prstředku, ubytvacím či jiném zařízení, kde čerpal služby ptvrzené dle Smluvy, j. Uhradit všechny náklady a škdy vzniklé v suvislsti s jeh vylučením z účasti na zájezdu v případě, že svým jednáním hrzil neb rušil průběh neb prgram zájezdu, neb závažným způsbem prušil právní předpisy, pškdil cizí majetek a práva statních bjednavatelů zájezdu, ddavatelů služeb a UL, k. Dstavit se na míst djezdu ve stanveném čase se všemi dklady, včetně zejména platnéh cestvníh dkladu. 3. K pvinnstem Objednatele - právniulé sby dále patří:. Pvěřit právněnéh zástupce, se kterým UL bude kmunikvat a který seznámí své účastníky s těmit Všebecnými smluvními pdmínkami, a. zajistit, aby všichni účastníci plnili základní pvinnsti pdle předchzíh bdu 2, které vyžadují jejich sbní sučinnst a jejichž nsitelem může být puze jedntlivý účastník, b. Předat UL jmenný seznam účastníků pdle předem dhdnutéh termínu a se všemi pžadvanými náležitstmi, u dětí d 15ti let uvést úplný datum narzení a uvést sby dpvědné za dhled a jejich dprvd. 4. V případech, že Objednatel zájezdu mezuje z jakéhkliv důvdu během trvání zájezdu svým nevhdným neb dhdnutým pravidlům dprujícím jednáním UL jak rganizátra zájezdu, jeh zástupců, smluvních partnerů neb jiných bjednavatelů zájezdu (hrubým, nekulturním či hlučným chváním, nadměrným pužitím alkhlu, mamných látek apd.), prušuje pkyny UL, narušuje plynulý časvý průběh zájezdu či pškzuje cizí majetek, je takvé jednání pkládán za pdstatné prušení pdmínek Smluvy a sučasně za pškzvání statních bjednatelů zájezdu a zástupce UL je právněn vyvdit vůči němu důsledky spčívající v nepskytnutí dalších služeb během zájezdu neb i vylučení z přepravy, případně i z celéh zájezdu. V případě, kdy djde k vylučení Objednatele ze zájezdu je UL právněna jednstranně zrušit Smluvu bez náhrady či jakéhkliv nárku na dškdnění vylučenéh Objednatele za nevyužité služby. IV. Práva a pvinnsti UL 1. UL je pvinna: a. Před uzavřením Smluvy infrmvat Objednatele skutečnstech, které jsu jí známy a které mají vliv na rzhdnutí zájemce kupi zájezdu; b. Nejpzději 7 dní před zahájením zájezdu pskytnut Objednateli písemně další pdrbné infrmace všech skutečnstech, které jsu pr Objednatele důležité a které jsu jí známy, a t jejich zasláním na adresu Objednatele uvedenu ve Smluvě, neb jiným způsbem dhdnutým s UL; tyt údaje se pskytují jen jednmu Objednateli ze Smluvy a na jeh adresu uvedenu ve Smluvě. 2. UL není pvinna vrátit cenu zájezdu, jestliže se Objednatel nezúčastnil zájezdu např. v důsledku chybně uvedených údajů ve Smluvě, pkud se nedstavil v určený termín na míst dletu, neb byl vrácen z celníh pásma pr neddržení pasvých, celních, devizvých a jiných předpisů. 3. UL není pvinna pskytnut Objednateli plnění a služby nad rámec předem písemně ptvrzených a zaplacených služeb. V. Změny dhdnutých služeb 1. Pkud je UL nucena před zahájením zájezdu změnit pdmínky Smluvy, navrhne Objednateli změnu Smluvy. Pkud navrhvaná změna Smluvy vede i ke změně ceny zájezdu, musí být v návrhu uvedena nvá cena. S výjimku uvedenu v bdě 2 tht článku, má Objednatel práv se rzhdnut, zda se změnu suhlasí, neb zda d Smluvy dstupí bez zaplacení strnpplatků. Své rzhdnutí musí písemně známit UL ve lhůtě stanvené UL v návrhu změny. V případě, že Objednatel nedručí UL v dané lhůtě písemně své dstupení d smluvy, platí, že se změnami suhlasí. 2. V případě, pkud před zahájením zájezdu neb p zahájení zájezdu djde ke změně pdstatné pdmínky Smluvy ze strany UL bez jejíh zavinění, zejména, mim jiné, pkud přadatel ftbalvéh zápasu změní termín knání zápasu, UL není pvinna vrátit Objednateli již vynalžené náklady na dpravu, ubytvání, pjištění a jiné náklady. V takvém případě jsu Smluvní strany pvinny jednat vzájemné dhdě a splečně tak minimalizvat vznik dalších nezbytných nákladů.

4 3. Pkud p začátku zájezdu UL nepskytne Objednateli služby neb jejich pdstatnu část řádně a včas neb zjistí, že mu je nebude mci pskytnut, i když ji k tmu Smluva zavázala, je pvinna neprdleně učinit takvá patření, aby zájezd mhl pkračvat. 4. UL je právněna prvádět perativně změny prgramu a pskytvaných služeb během zájezdu, pkud není mžné z mimřádných důvdů zabezpečit půvdně dhdnutý prgram a služby. V těcht případech je UL pvinna: a. Zajistit náhradní prgram a služby v rzsahu a kvalitě c nejvíce srvnatelném a dpvídajícím charakteru půvdních služeb, přičemž v případě zajištění služeb na minimálně stejné úrvni jsu všechny další nárky Objednatele vylučeny, neb b. Vrátit Objednateli zaplacenu cenu za nepskytnuté, resp. náhradním plněním nekmpenzvané služby, neb c. Pskytnut Objednateli slevu ze zaplacené ceny služeb, které byly zahrnuty d ceny zájezdu a nebyly pskytnuty v plném rzsahu neb za, které nebyl pskytnut náhradní plnění. 5. V případě, že djde k přebsazení ubytvací kapacity (verbking) ubytvacíh zařízení, UL je pvinna zajistit pr Objednatele náhradní ubytvání minimálně stejné neb vyšší kategrie a v pdbné blasti. Náhradní ubytvání může být pskytnut i na část pbytu. 6. UL má práv na náhradu finančních prstředků za služby pskytnuté nad rámec služeb dhdnutých ve Smluvě s Objednatelem a, které byly pskytnuty se suhlasem Objednatele během zájezdu. 7. UL si vyhrazuje práv kamžitě zrušit zájezd v důsledku událstí, kterým není mžné zabránit ani při vynalžení veškeréh úsilí neb v důsledku nebvyklých a nepředvídatelných klnstí (vis majr) a, které znemžňují či zásadním způsbem mezují realizaci neb dknčení zájezdu, bezpečnst Objednatele apd. 8. UL si vyhrazuje práv na změnu věcnéh i časvéh prgramu z důvdu zásahu vyšší mci, z důvdu rzhdnutí státních rgánů neb z důvdu mimřádných událstí, kterým nebyl mžné ani při vynalžení veškeréh úsilí zabránit. VI. Reklamační řízení a dpvědnst za škdy 1. V případě, že rzsah neb kvalita pskytnutých služeb je bjektivně na nižší než půvdně dhdnuté úrvni, vzniká Objednateli nárk na dstranění chybně pskytvané služby a práv na reklamaci. 2. Objednatel je pvinen uplatnit nárk na dstranění chybně pskytnuté služby bezdkladně a t přím na místě u ddavatele služby neb u pvěřenéh zástupce UL tak, aby mhla být kamžitě sjednána náprava. Objednatel je pvinen pskytvat UL maximální sučinnst, aby byl mžné nedstatky c nejlépe dstranit a zabránil se vzniku jakýmkliv škdám neb aby se jejich rzsah snížil. 3. O uplatnění nárku na dstranění chybně pskytnuté služby je třeba udělat písemný záznam ve splupráci se zástupcem cestvní kanceláře. Písemný záznam Objednatel předkládá při uplatnění práva na reklamaci. 4. Svje reklamační nárky musí bjednatel uplatnit písemně v UL bezdkladně, nejpzději však d 3 měsíců d sknčení zájezdu neb v případě, že se zájezd neuskutečnil, de dne, kdy měl zájezd sknčit pdle Smluvy, jinak práv na reklamaci zaniká. K písemnému uplatnění svých práv Objednatel dlží písemný záznam uvedený v bdě 3 tht článku. 5. Na všechny reklamace pdané v suladu s těmit Všebecnými smluvními pdmínkami je UL p pršetření pvinna dpvědět písemnu frmu a t nejpzději d 30 dnů d dručení reklamace. 6. UL je zbavena dpvědnsti za škdu, způsbenu prušením jejích pvinnstí při pskytvání služeb neb dstupením d Smluvy, pkud škdu nezavinila na ani její smluvní partneři, a škda byla způsbena Objednatelem neb třetí sbu, která není spjena s pskytváním služeb neb událstí, které nebyl mžné zabránit ani při vynalžení veškeréh úsilí, neb v důsledku nebvyklých a nepředvídatelných klnstí. 7. UL nedpvídá za úrveň těch služeb, které si Objednatel sám bjedná u třetích sb. Výše náhrady škdy jak i všechny statní nárky suvisející s letecku a autbusvu dpravu, která je sučástí pskytvaných služeb, (ztráta, pškzení, pzdní ddání zavazadel, zpždění letadla, změna termínu letu apd.) se řídí příslušnými předpisy platnými pr letecku a autbusvu dpravu. 8. Každý Objednatel je sbně dpvědný za ddržvání pasvých, celních, devizvých, tranzitních, zdravtních, dpravních a dalších předpisů České republiky i předpisů, záknů a zvyklstí země d které cestuje, resp. přes ni tranzituje. UL nenese dpvědnst za případné prblémy vzniklé neudělením víza neb vadnými úkny klienta. VII. Odstupení d smluvy, zrušení zájezdu

5 1. UL může před zahájením zájezdu d Smluvy dstupit jen z důvdu zrušení zájezdu neb z důvdu prušení smluvně dhdnutých pvinnstí Objednatelem. 2. UL si vyhrazuje práv zrušit zájezd před jeh zahájením, pkud by nebyl dsažen minimálníh pčtu účastníků (výhrada minimálníh pčtu účastníků). Minimální pčet účastníků je určen individuálně pr každý zájezd ve Smluvě a / neb v písemné nabídce zájezdu. Při nižším pčtu přihlášených účastníků má UL práv zájezd zrušit, nejpzději však 7 dnů před zahájením zájezdu, přičemž tét skutečnsti je pvinna zaslat Objednateli známení nejpzději d 7 dnů před nástupem na zájezd neb začátkem čerpání služeb. 3. UL si vyhrazuje práv zrušit zájezd, jehž uskutečnění je ztížené neb nemžné v důsledku nepředvídatelných mimřádných událstí (např. válka, terristický útk, pvstání, zemětřesení, jiné živelné phrmy, šíření nakažlivé chrby, rzhdnutí státních rgánů apd., Resp. Pkud by byla jinak hržena bezpečnst, zdraví neb živt bjednavatelů), které nebyl mžné při uzavírání Smluvu předvídat a kterým nebyl mžné zabránit. Objednatel má v takvém případě nárk na vrácení té části ceny, která nesluží k úhradě předem hrazených nákladů, jakým je například letecká dprava, rezervace ubytvání neb lístek na ftbalvý zápas. 4. UL je právněna zrušit zájezd i z jiných důvdů než těch uvedených v bdě 3 tht článku. V tmt případě je však UL právněna zrušit zájezd nejpzději 21 dní před plánvaným zahájením zájezdu, přičemž tét skutečnsti je pvinna zaslat Objednateli známení nejpzději d 21 dnů před nástupem na zájezd neb začátkem čerpání služeb. 5. Objednatel má práv dstupit d Smluvy kdykliv před zahájením čerpání služeb: a. Bez udání důvdu, neb b. Z důvdu pdstatnéh prušení pvinnsti UL vyplývajících ze Smluvy c. Pkud nedjde k uzavření nvé smluvy zájezdu dle čl.. V. dst.. 1 těcht Všebecných smluvních pdmínek, Oznámení dstupení d Smluvy zašle Objednatel na adresu sídla UL dpručeně, případně dručí jiným prkazatelným způsbem. Účinky dstupení nastávají dnem dručení písemnéh známení. 6. Pkud není důvdem dstupení d Smluvy pdstatné prušení pvinnsti UL stanvené Smluvu, s výjimku uvedenu v bdě 2 článku V., neb pkud UL dstupí d Smluvy z důvdu prušení pvinnstí Objednatelem, je Objednatel pvinen zaplatit UL strnpplatek. Výška strnpplatku je 100% z ceny bjednaných služeb + pjistné / sba. Tent strnpplatek je Objednatel pvinen zaplatit i v případě pkud se nedstaví k dletu/ djezdu, dlet/ djezd zmešká neb je vylučen ze zájezdu. Nárk na náhradu škdy, přesahující výšku uhrazenéh strnpplatku, která vznikla UL dstupením klienta d Smluvy není uhrazením strnpplatku dtčena. 7. V případě strn účasti na zájezdu jedné sby ze dvu sb v dvulůžkvém pkji musí dstupující sba uhradit náhradu vzniklé škdy ve výši příplatku za jednlůžkvý pkj, pdbně t platí i při bsazvání ubytvání, jehž cena je kalkulvána na pevně stanvený pčet sb. V případě strn účasti na zájezdu jedné sby resp. více z něklika uvedených na smluvě se náhrada škdy vypčítává v závislsti na zbývajícím slžení sb resp. bjednaných služeb ubytvání. 8. UL má práv dečíst strnpplatek případně svůj nárk na náhradu škdy + pjistné d slžené zálhy neb ze zaplacené ceny zájezdu. 9. Žádst Objednatele změnu termínu zájezdu neb destinace / ubytvacíh zařízení pdle uzavřené Smluvě, nezakládá důvd zbavení se pvinnsti ze strany Objednatele zaplatit strnpplatek za zrušení Smluvu bjednanéh zájezdu, pkud se smluvní strany písemně nedhdnu jinak. VIII. Osbní údaje 1. Objednatel, v suladu se záknem č. 428/2002 Z.z. chraně sbních údajů v platném znění, pdpisem Smluvy uděluje suhlas se zpracváním sbních údajů uvedených ve Smluvě s UL i jí určeným sbám, za účelem zajišťvání a pskytnutí smluvně dhdnutých služeb a pr plnění pvinnstí ulžených becně závaznými právními předpisy a výše uvedeným záknem, a t na dbu ptřebnu k zajišťvání práv a pvinnstí, které vyplývají ze smluvních vztahů mezi Objednatelem a UL, včetně zpřístupnění těcht údajů bchdním partnerům UL a přeshraničníh tku sbních údajů d země pbytu resp. tranzitu výlučně za účelem zabezpečení smluvních služeb pr Objednatele. Odvlání suhlasu je mžné p předchzí dhdě Objednatele s UL. Výše uvedené prhlášení a suhlas Objednatel uděluje i jménem statních bjednatelů zájezdu, a t na základě plné mci resp. jejich písemnéh suhlasu, kterém prhlašuje, že jím prkazatelně dispnuje. Objednatel dpvídá za úplnst, pravdivst a správnst údajů, které pskytl za účelem uzavření Smluvy. IX. Závěrečná ustanvení

6 1. Tyt Všebecné smluvní pdmínky platí pr účastníky zájezdů UL a jsu nedílnu sučástí Smluvy, není-li UL stanven či předem dhdnutý rzsah vzájemných práv a pvinnstí jinak. Tyt všebecné smluvní pdmínky platí d Objednatel svým pdpisem cestvní smluvy neb dručené písemné individuální bjednávky ptvrzuje: že bdržel a také se v plném rzsahu seznámil s nabídkvým katalgem a případně zvláštním nabídkvým listem UL specifikujícím zájezd, že jsu mu známy tyt Všebecné smluvní pdmínky a suhlasí s nimi, že przuměl všem v nich prezentvaným skutečnstem a pdmínkám a bude je respektvat a ddržvat, není si vědm žádných mezení, která by mu bránila v řádné účasti na zájezdu a za svu zdravtní připravenst na abslvvání zájezdu a za splnění deklarvaných pdmínek stanvených pr účast na knkrétním zájezdu. Objednatel zárveň ptvrzuje, že se všemi jemu známými a se zájezdem suvisejícími skutečnstmi (ve smyslu výše uvedenéh) seznámil i statních bjednavatelů zájezdu, uvedených na Cestvní smluvě, případně v písemné individuální bjednávce a tit jej k jejich přihlášení na zájezd pkud suhlasu se smluvními pdmínkami písemně zmcnili. 3. Případná neplatnst některých ustanvení Všebecných smluvních pdmínek a Smluvy nemá vliv na jejich statní bsah. 4. UL si vyhrazuje práv aktualizace a změn údajů a infrmací službách, cenách a cestvních pdmínkách bsažených v katalgu neb ve zvláštním nabídkvém listě. 5. UL nedpvídá za bsah inzertních stran zveřejněných v katalgu a jiných materiálů, které UL vydává a pskytli jejich třetí sby a zárveň neručí za správnst údajů uvedených v prspektech třetích sb, jejichž vydavatelem není a nemůže vlivnit jejich bsah. 6. Pkud se dlišuje vymezení zájezdu uvedené v katalgu d Smluvy, má vždy přednst Smluva. V Brně dne

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín GRASPO CZ, a.s., Pd Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNÁVKY Pr bjednávky realizvané v rámci webvé aplikace Návrhář diářů a ntesů platí v plném znění Obchdní pdmínky výrby a ddání díla

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz Obchdní pdmínky e-shpu Vinylflr.cz Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz Obchdní pdmínky pr prdej na internetvém bchdu www.mimibazarnataliri.cz I. Úvdní ustanvení Tyt bchdní pdmínky pr prdej zbží na internetu (dále jen bchdní pdmínky ) splečnsti 1.Fajne s.r.., sídlem Skla Tůmy

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele.

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele. Všebecné pdmínky pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pdmínky pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Patrik Rsenkranc, Nad Opatvem 2030/9,

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok -rl'j J'*J JŤ KUMSP00QID62 \ y^x! K M>L } -' vv (OODATKLJ)_ " r Smluvní strany L^_ji

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Správa účelvých zařízení Vaníčkva 7, 160 17 Praha 6 Dmvní řád vyskšklské kleje ČVUT v Praze 1. Vyskšklská klej je účelvým zařízením ČVUT, které služí k ubytvání studentů

Více

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ.

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ. Všebecné smluvní pdmínky EUDATA.CZ Dba trvání Smluvy Smluva pskytvání Internetvých služeb EUDATA.CZ (dále jen Smluva) se uzavírá na dbu určitu, pkud není smluvními stranami dhdnut jinak neb speciálními

Více

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky dcizení 1. Shrnutí CmpleteCare Všebecné pjistné pdmínky Náhdné pškzení a Tent dkument bsahuje pdrbnsti třech druzích pjištění, které mhu být pjistnu smluvu dle vlby pjištěnéh sjednány pjištění náhdnéh

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y Internetvé připjení Kabelvá televize Pzemní a satelitní příjem V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ PŘÍSTUP K SÍTI INTERNET (dále jen p

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále také jen Pdmínky ) upravují právní vztahy mezi splečnstí Ulženka s.r.., IČ 24299162, se sídlem Přišimasy 133, 282 01

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování )

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování ) McDnald's Pravidla uveřejňvání 1. Tat Pravidla pr uveřejňvání se vztahují na sby resp. uživatele internetu, které se rzhdnu pužít webvé stránky Na rvinu umístěné na www.narvinu.mcdnalds.cz (dále značvané

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/; v ~~ -y,- - -j III fcumsp00getéa SMLOUVA na prvedení Analýzy utsurcingu tiskvých služeb IMOKÁVSÍVOSŠ r/3ky K-.RAJ K.RAJSK.Y ÚŘAD * ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j i Blíh : /Wf

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz Všebecné smluvní pdmínky užívání služeb prtálu www.mysliveckyprtal.cz I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předmětem těcht bchdních pdmínek je úprava právních vztahů mezi Pskytvatelem a Objednavatelem při pskytvání

Více

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení Reklamační řád Tent reklamační řád je platný d 1. 1. 2013 a ruší platnst předchzích reklamačních řádů. Tent reklamační řád je k dispzici na prdejně prdávajícíh neb jak dkument na www.prvyt.cz. 1. Všebecná

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV d 01.09.2012 Vlastník: měst Otrkvice, nám. 3. května 1340, Otrkvice, IČ 00284301 1. ÚDAJE O PROVOZOVNĚ ADRESA: PROVOZOVATEL: Správce wellnes centra:

Více

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE Tat smluva: je uzavírána mezi splečnstí Art f All s.r.., se sídlem: Praha 3, Rháčva 188/37, PSČ 13000, Česká republika, IČ: 46991654, DUNS: 495931529 a

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky I. Úvdní ustanvení II. Objednávka a uzavření kupní smluvy III. Zaslání zbží IV. Odstupení d kupní smluvy (vrácení zbží) V. Další práva a pvinnsti smluvních stran

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013 Obchdní splečnst CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírvé nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném Krajským sudem v Ústí n.l., v

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 01.07.2014 Rzdělvník: Základní právní

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pdmínky Tipknta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Prgram TIPKONTO 1.1. TIPKONTO je název věrnstníh prgramu, který splečnst TIPSPORT, a.s., se sídlem v Beruně 1, Plitických vězňů 156 (dále jen TIPSPORT) nabízí svým

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pro Konečné uživatele

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pro Konečné uživatele Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pr Knečné uživatele verze k 1. 4. 2013 Operační prgram přeshraniční splupráce Česká republika Plská republika 2007-2013 Fnd mikrprjektů

Více

Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce

Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce jsou platné pro všechny zájezdy

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

Smlouva o dílo č. VR 18/2015

Smlouva o dílo č. VR 18/2015 v v ZS Na Sutce 28, čp. 440, Praha 8, k.ů. Trja "Stavební pravy a zhtvení nvých plcení" a v MS Na Pěšinách 13, čp. 1720, Praha 8 - k.ú.kbylisy "Stavební pravy" Smluva díl č. VR 18/2015 uzavřená mezi níže

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky Pskytnutí prstr pr uzel sítě CESNET2 v Praze a s tím suvisejících

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014.

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014. 1 Služba... 2 2 Varianty služby... 4 3 Lhůta pr zřízení služby... 4 4 Ceny za zřízení a pskytvání služby... 4 5 Prdej a instalace kncvých zařízení... 5 6 Zřízení a pskytvání služby... 7 7 Dplňkvé služby...

Více

KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO SITUACE PODPLÁCENÍ A NEPŘÍPUSTNÝCH PLATEB

KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO SITUACE PODPLÁCENÍ A NEPŘÍPUSTNÝCH PLATEB KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO SITUACE PODPLÁCENÍ A NEPŘÍPUSTNÝCH PLATEB MAGNA INTERNATIONAL INC. POKYNY V SITUACI PODPLÁCENÍ A NEPŘÍPUSTNÉ PLATBY Magna zakazuje úplatky a nepřípustné

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci prjektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fnd dalšíh vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100 Manuál

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád Mateřská škla V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 7 / 2015 Šklní řád Vydal : Ředitelka Mateřské škly V zahradě Liberec, Žitavská 122/68 Bc. Vlasta Tesařvá Účinnst : d 01.

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více