Střední průmyslová škola strojnická Olomouc

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední průmyslová škola strojnická Olomouc"

Transkript

1 Povinné informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Realiz ace zákona o svobodném přístupu k informacím Předm ět úpravy Zveřejnění povinných informací je vydáno na základě pok ynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č. j /99-14, k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zn ění pozdějších předpisů. Zveřejněné informace a) Informace o škole a údaje o jmenování do funkce ředitele školy b) Vymez ení pravom ocí a působnosti ředitele školy c) Prac ovníci pověření přijímat žádosti a vyřizovat stížnosti, podněty a oznám ení d) Rozhodnutí ředitele školy e) Postup při vyřizování stížností, oznámení a podn ětů f) Postup při vyřizování žádostí o poskytování informace dle 14 zákona 106/1999 Sb. g) Vnitřní předpisy školy h) Právní předpisy pro oblast školství Informace o škole a údaje o jmenování do funkce ředitele Název školy: Střední průmyslová škola strojnická Olomouc Sídlo: tř. 17 listopadu 49, , Olomouc Zřizovatel: Krajský úřad Olomouckého kraje Právní forma: příspěvková organiz ace Identifikační číslo: Identifikátor zařízení: Kontakty: telefon : telefon ředitelna: em ail: int ernet: Bankovní spojení: Kom erč ní banka O lomouc č.účtu /0100 Ředitel školy: Ing. Martina Zahnášová telefon: em ail: Ředit elka školy byla jmenována Radou OIom ouc kého kraje usnesením č. KUOK/118463/06/OŠMT-OS/847, v souladu s ustanovením 166 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění, zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích v platném znění, s účinností od

2 Vymezení pravomocí a působnosti ředitele školy Vymez ení pravomocí a působnosti ředit ele je dáno zákona č. 49/2009 Sb., o předškolním, základním, středním, vy šším odborném a jiném vzd ělávání (školský zákon). Ředitel školy rozhoduje ve všech zál ežitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb o: - přeřazení žáka do vyššího ročníku podle 17 odst. 3, - povolení a zrušení individuálního vzd ělávacího plánu podle 18, - přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle 59, - přestupu, změně oboru vzd ělání a přerušení vzd ělávání podle 66 a 97, - opakování ročníku po splnění povinné školní docházky podle 52 odst. 6, 66 odst. 7 a 97 odst. 8, - podmíněného vyloučení a vyloučení žáka ze školy nebo školského zaříz ení podle 31 odst. 2 a 4, - uznání dosaženého vzd ělání podle 70 a 100. Pracovníci pov ěření přijímat žádosti a vyřizovat stíž nosti, podněty a oznámení Na základ ě zákona 106/1999 Sb., o s vobodném přístupu k informacím bude provád ět vyřizování žádostí o poskytnutí informací a vyřizování stížností, oznám ení a podnětů ředitel školy, v případě jeho nepřítomnosti zástupci ředitele. Ředitelka školy dále pověř uje p. Staroštíkovou, vedoucí TEU, k přijímání a evid enci žádostí o poskytnutí informací a stížností, podnětů a oznám ení. Ing. Martina Zahnášová, ředitelka školy em ail: tel.: Mgr. Jiří Nevima, Ph.D., z ástupce ředitele školy em ail: tel.: Martina Staroštíková, vedoucí TEU em ail: tel

3 Rozhodnutí ředitele školy Proti rozhodnutí ředit ele školy je možnost podat odvolání. Od volání se podává u ř editele školy do 15 dnů ode dne doruč ení rozhod nutí, nestanoví-li zvl áštní právní předpis jinak. O odvol ání rozhoduje Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor školství, mlád ež e a tělovýchovy. Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů Každý obč an m á právo usilovat prostřednictvím stížností, oznám ení a podnětů o odstran ění zjištěnýc h nedostatk ů ve škole při procesu výc hovy a vzd ělávání. - Stížnost je takové podání, které se týká zájmu stěž ovat ele. - Oznámení je takové podání, kterým má být odstraněn jed notlivý nedostatek. - Podnět je takové podání, kterým je sledován šir ší společ enský zájem. Přijímání stížností a oznámení Ředitel školy je povinen přijím at a zařizovat správné a včasné vyříz ení stížností a oznámení. Forma stížnosti můž e být ústní nebo písem ná. V případ ě ústní stížnosti, kterou nelze vyřídit ihned, sepíše ředit el školy nebo pověřený pracovník zápis, který předlož í stěž ovat eli k podpisu. J edná-li se o stížnost zvláště závažnou, musí ředit el školy neprodleně informovat Kr ajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor školství, mlád eže a tělovýchovy, který p ak stanoví způsob vyřízení stížnosti. Vyřizování stížností a oznámení Všechny stížnosti budou odpovědně prozkoum ány a vyřízeny nebo bude zařízeno jejich vyřízení. Lhůty pro vyřizování stížností: - 10 dnů u jednodušš ích stížností, - 30 dnů u ostatních stížností mimo výjimek, - lhůtu 30 dnů lze prodloužit zcela výjimečně ve zvlášť složitých případech Proti stěžovat elům (v případě rodičů ani proti žákům) nesmí být činěny žádné nepřípustné kroky proto, že podali stížnost. Ředitel školy je povinen sledovat, jak jsou opatření uložená ke zjednání nápravy pln ěna a popř. vyvozovat další důsledky. Požádá-li stěž ovatel, aby jeho jméno nebylo uvád ěno, nebo jestliže je to v zájmu správného vyřízení stížnosti, postoupí se k prošetření jen opis stížnosti bez uvedení jména stěž ovatele. O vyřízení stížnosti musí být stěž ovateli podána zpráva ve stanovených lhůtác h, a to i v případ ě, bylo-li zjištěno, že stížnost není oprávn ěná. Proti způsobu vyřízení stížností není možné podat odvolání, ale může se podat nová stížnost, která musí obsahovat další upřesňující skutečnosti, jinak není potř ebné novou stížnost prošetřovat.

4 Postup při vyřizování žádostí o poskytování informace dle 14 zákona 106/1999 Sb. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunik ačního zařízení. Písemná žádost je podána dnem, kdy ji obdržel pracovník školy pověř ený přijímáním žádostí. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a komu je žádost urč ena. Ředitel školy posoudí obsah žádosti: - V případě, bráni-li ned ostatek údajů o žadateli podle odst postupu vyříz ení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel tét o výz vě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost se odloží. - V případ ě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jak á informace je požadována, neb o je formulována příliš obecně, vyz ve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil; neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti. - V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti školy, žádost se odloží a tato skutečnost je žadateli sdělena do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli. - Nerozhodne-li podle 15, poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti neb o od jejího doplnění, a to pís emn ě, nahl édnutím do spisu, vč etně možnosti pořídit kopii nebo na pam ěťovém m édiu. Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo od e dne jejího doplnění. Lhůta můž e být prodloužena ze závažnýc h důvodů dle 14 odst. 7, nejvýše do 10 dnů. Žadatel musí být o prodloužení o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokaz atelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informac e. Pokud ředit el školy žádosti o poskytnutí informace nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí. Proti rozhodnutí ředit ele školy o odmítnutí žádosti lze podat odvolání dle 16 zákona č. 106/1999 Sb. O dvol ání se podává u ředit ele školy do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. O odvolání rozhodne Krajský úřad Moravskoslezsk ého kraje, odbor školství, mládež e a sportu do 15 dnů od předložení odvolání ředitelem školy. Proti rozhodnutí o odvolání se nelz e odvolat. Vnitřní předpisy školy Vnitřní př edpisy školy, výroční zprávy a zprávy vlastního hodnocení jsou k nahlédnutí na sekretariátu školy každé pond ělí od v dob ě 9:00 do 14:00 hodin. Tam, kde to ukládá právní předpis, jsou dokumenty dostupné i na internetových stránkách školy. Přehled nejdůležit ějších vnitřních předpisů školy - Zřizovac í listina - Organizač ní řád - Vnitřní kontrolní systém - Spisový a skartační řád

5 Právní předpisy pro oblast školství (v šechny ve z nění poz dějších předpisů) - Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, zákl adním, středním, vyšš ím odb orném a jiném vzdělávání (školský zák on) - Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád - Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Zákon č. 563/2004 Sb., o pedag ogických pracovnících - Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání - Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího říz ení ke vzd ělávání ve středníc h školách - Vyhláška č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středníc h školách a učilištích - Zákon č. 262/2007 Sb., zákoník práce