R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec"

Transkript

1 R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec Č.k.: 018/ /Ga,St Lučenec, dňa R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec ako vecne a miestne príslušný štátny orgán vo veciach úradnej kontroly potravín podľa 21 ods. 1 písm. d), 23 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 152/1995 Z.z. ) na základe 23 ods. 5 zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách a v súlade s 46, 47 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok ) vydáva tieto O P A T R E N I A Prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku (ďalej len "PPP"): CBA Slovakia, s.r.o., Dukelských hrdinov 2, Lučenec, IČO Prevádzkareň: Supermarket Cent-pekáreň, Potraviny 3340, Mieru 5706, Lučenec n a r i a ď u j e podľa 23 ods. 5 zákona č. 152/1995 Z.z. tieto opatrenia: 1. Zabezpečiť vypracovanie správnej výrobnej praxe na pekárenskú výrobu, ktorá je vykonávaná v sieti spoločnosti CBA Slovakia s.r.o. podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. Decembra 1997 č. 557/ , ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky (Oznámenie č. 284/1998 Z.z.). 2. Zabezpečiť vypracovanie postupov založených na zásadách HACCP na pekárenskú výrobu, ktorá je vykonávaná v sieti spoločnosti CBA Slovakia s.r.o. v zmysle čl. 5 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29.apríla 2004 o hygiene potravín (Ú. v. EÚ, L 139, ) v platnom znení. Termín: do Zodpovedný: CBA Slovakia s.r.o. O d ô v o d n e n i e Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec vykonala v súlade s ust. 18 zákona č. 152/1995 Z.z. dňa v čase od 9,00 hod. do 13,00 hod. úradnú kontrolu potravín u PPP: CBA Slovakia s.r.o., Dukelských hrdinov 2, Lučenec, IČO , v prevádzke: Supermarket Cent-pekáreň, Potraviny 3340, Mieru 5706,

2 2 Lučenec, zameranú na dodržiavanie ustanovení zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách a predpisov vydaných na jeho vykonanie a osobitných predpisov, za prítomnosti p. Aleny Kružicovej, vedúcej predajne. V čase úradnej kontroly potravín dňa v čase od 9,00 hod. do 13,00 hod v kontrolovanej prevádzkarni Supermarket Cent-pekáreň, Potraviny 3340, Mieru 5706, Lučenec neboli kontrolnému orgánu predložené určené a zavedené postupy založené na zásadách HACCP v zmysle čl. 5 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29.apríla 2004 o hygiene potravín (Ú. v. EÚ, L 139, ) v platnom znení a dostatočne spracovaná dokumentácia správnej výrobnej praxe v zmysle požiadaviek 8 hlavy Potravinového kódexu Slovenskej republiky (výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. decembra 1997 č. 557/ , ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky) ďalej len 8 hlava PK SR ). Požadovaná dokumentácia nie je PPP vypracovaná. Z vykonanej kontroly bol vyhotovený Záznam o úradnej kontrole potravín č. LC/2013/8/Ga, potvrdený podpismi. Uvádzať potraviny na trh v prevádzkarni, v ktorej sa preverením dodržiavania súladu jednotlivých požiadaviek prevádzkarne so všeobecnými a osobitnými hygienickými požiadavkami ustanovenými v zákone č. 152/1995 Z.z. a predpisov vydaných na jeho vykonanie zistil nesúlad medzi jednotlivými požiadavkami prevádzkarne so všeobecnými a osobitnými hygienickými požiadavkami ustanovenými v zákone č. 152/1995 Z.z., predpisov vydaných na jeho vykonanie a v osobitných predpisoch je v rozpore so zákonom o potravinách v tom, že prevádzkovateľ porušil povinnosť v dodržiavaní požiadaviek ustanovených v potravinovom kódexe, ktorý vydalo Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a povinnosť v dodržiavaní požiadaviek uvedených v článku 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 852/2004. Podľa 4 ods. 1 zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách prevádzkovatelia sú povinní na všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie vrátane internetového predaja dodržiavať požiadavky upravené týmto zákonom a osobitnými predpismi. V hlavy PK SR sa ustanovujú zásady správnej výrobnej praxe, ako aj postup orgánov potravinového dozoru nad ich dodržiavaním, s cieľom zabezpečiť optimalizáciu výroby potravín, uspokojovanie výživových potrieb ľudského organizmu a minimalizáciu zdravotných rizík. Podľa hlavy PK SR postupuje výrobca potravín a primerane aj osoby oprávnené na podnikanie, ktoré manipulujú s potravinami alebo uvádzajú potraviny do obehu. Podľa 255 ods. 1 8 hlavy PK SR na uplatňovanie zásad správnej výrobnej praxe výrobca potravín spracúva dokumentáciu, ktorou sa rozumejú príkazy, smernice a predpisy v záujme zabezpečenia kvalitného, správneho a bezporuchového stavu procesov vedúcich k výrobe kvalitných a zdravotne neškodných potravín. Podľa 255 ods. 2 8 hlavy PK SR dokumentácia správnej výrobnej praxe obsahuje pracovný postup, technický a technologický predpis, výrobný postup, normy obsluhy strojov a zariadení a posudok k technologickému zariadeniu,

3 3 hygienický režim a sanitačný program, metrologický program, projekt systému zabezpečenia kontroly hygieny potravín, ďalšie príkazy, smernice a predpisy podľa rozhodnutia výrobcu potravín. Podľa čl. 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 852/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o hygiene potravín prevádzkovatelia potravinárskych podnikov musia určiť, zaviesť a zachovávať trvalý postup alebo postupy založené na zásadách HACCP Podľa čl. 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 852/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o hygiene potravín Zásady HACCP uvedené v odseku 1 pozostávajú z a) identifikovania všetkých nebezpečenstiev, ktorým sa musí zabrániť, vylúčiť ich alebo znížiť na prijateľnú úroveň b) identifikovania kritických kontrolných bodov v kroku alebo krokoch, v ktorých je nutná kontrola na zabránenie alebo vylúčenie nebezpečenstva alebo na jeho zníženie na prijateľnú úroveň c) určenia kritických limitov v kritických kontrolných bodoch, ktoré pre zabránenie, vylúčenie alebo zníženie identifikovaných nebezpečenstiev oddeľujú prijateľnosť od neprijateľnosti d) určenia a zavedenia účinných postupov monitorovania v kritických kontrolných bodoch e)určenia nápravných opatrení, ak monitorovanie ukazuje, že kritický kontrolný bod nie je pod kontrolou f) určenia postupov, ktoré sa musia pravidelne vykonávať na overenie účinného fungovania opatrení podľa pododsekov a) až e) g) určenia dokumentov a záznamov zodpovedajúcich druhu a veľkosti potravinárskeho podniku na preukázanie účinného uplatňovania opatrení podľa pododsekov a) až f). Ak sa vykoná akákoľvek zmena produktu, procesu alebo ktoréhokoľvek kroku, prevádzkovatelia potravinárskeho podniku musia prehodnotiť tento postup a vykonať jeho potrebné zmeny. Na základe kontrolných zistení Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec (ďalej len "RVPS Lučenec") príslušná podľa 21 ods. 1 písm. d) zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v súlade s ust. 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní doručila účastníkovi konania dňa upovedomenie o začatí správneho konania vo veci zistených porušení ustanovení zákona č. 152/1995 o potravinách a predpisov vydaných na jeho vykonanie pod č. k. 018/2013 Ga,St a v súlade s ust. 33 ods. 2 správneho poriadku poskytla účastníkovi konania právo vyjadriť sa pred vydaním rozhodnutia k zisteným nedostatkom v lehote do 5 dní. Účastník konania sa v stanovenej lehote k podkladu rozhodnutia vyjadril listom pod značkou 79/2013 zo dňa , ktorý bol na RVPS Lučenec zaregistrovaný pod č.k.018/ dňa V liste sa okrem iného uvádza: Na základe kontroly vykonanej inšpektormi RVPS sme bezodkladne zabezpečili nápravu a doložili sme na prevádzkovú jednotku určené a zavedené postupy založené na zásadách HACCP v zmysle platnej legislatívy. Na základe tohto vyjadrenia Regionálna veterinárna a potravinová správa vykonala dňa úradnú kontrolu potravín, ktorou bolo zistené, že vyjadrenie účastníka konania je zavádzajúce a nezakladá sa na pravde. V prevádzkarni naďalej chýba: technický a technologický predpis, opis výrobkov, špecifikácia hotového výrobku, analýza nebezpečenstiev, identifikácia nebezpečenstiev a kontrolných opatrení, identifikácia kritických kontrolných bodov (CCP), postupy monitorovania, nápravné opatrenia. Predložený bol aj

4 4 postup sanitácie ale len na podlahy, pracovné plochy, mraziaci box, umývadla a výlevky, smetné koše, sociálna zariadenia, okná a výklady, svietidlá, vykurovacie telesá, kanalizačné odpady, ale nič o čistení priestorov pekárne a zariadenia pekárne, chýba pôdorys pekárne. Z vykonanej kontroly bol vyhotovený Záznam o úradnej kontrole potravín č. LC/2013/Ga/16, potvrdený podpismi. Podkladom pre rozhodnutie je Záznam o úradnej kontrole č. LC/2013/8/Ga zo dňa ; vyjadrenie účastníka konania pod značkou 79/2013 zo dňa a Záznam o úradnej kontrole potravín č. LC/2013/Ga/16. Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec ako správny orgán je oprávnený podľa 23 ods.5 zákona č. 152/1995 Z.z. v rozsahu svojej pôsobnosti ukladať opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone úradnej kontrole potravín. Vzhľadom na hore uvedené Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. P o u č e n i e Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v zákonnej lehote 15 dní od jeho doručenia na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu Bratislava prostredníctvom Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Lučenec. Prípadnému odvolaniu sa v zmysle 31 ods. 3 zákona č. 152/1995 Z.z. odníma odkladný účinok. Toto rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je možné preskúmať súdom. MVDr. Elena Kováčiková riaditeľka RVPS Lučenec Rozhodnutie sa doručuje: CBA Slovakia s.r.o. Dukelských hrdinov Lučenec

5 5 R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec Č.k: 020/ /Mi V Lučenci, dňa ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec, ako správny orgán príslušný vo veciach úradnej kontroly potravín podľa 21 ods. 1) písm. d), 23 ods. 1) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, v súlade s 23 ods. 5) zákona č. 152/1995 Z.z. a 46, 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, takto: r o z h o d l a Účastník konania TESCO STORES SR, a.s., Kamenné nám. 1/A, Bratislava , IČO Prevádzkareň HM TESCO ul. Ľ. Podjavorinskej 5364, Lučenec porušil povinnosť zákazu umiestňovania potravín na trh po uplynutom dátume minimálnej trvanlivosti podľa 6 ods. 5 písm. d) v spojitosti na 12 ods. 1 písm. h) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov a to tým, že dňa v čase od hod. do hod. v prevádzkarni HM TESCO ul. Ľ. Podjavorinskej 5364, Lučenec, uvádzal na trh výrobok Verones Rosso 1 l, aromatizovaný vínny nápoj, výrobca: Vinopol Veľké Bílovice s.r.o., Čejkovská 772, Veľké Bílovice, DMT: , v celkovom množstve 2 l, v celkovej sume 4,38 Eur po uplynutom dátume minimálnej trvanlivosti. Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. 2) písm. i) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Za to sa mu podľa 28 ods. 2) písm. i) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov ako malému prevádzkovateľovi ukladá pokuta vo výške 300, slovom: tristo Eur Uloženú pokutu je účastník konania povinný zaplatiť do 5 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na príjmový účet Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Lučenec, vedeného Štátnou pokladnicou, číslo účtu /8180, konštantný symbol K 0051, variabilný symbol

6 6 O d ô v o d n e n i e Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec (ďalej len RVPS Lučenec ) vykonala v súlade s 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 152/1995 Z.z. ) dňa v čase od hod. do hod. u prevádzkovateľa potravinárskeho podniku TESCO STORES SR, a.s., Kamenné nám. 1/A, Bratislava , IČO , v prevádzkarni HM TESCO ul. Ľ. Podjavorinskej 5364, Lučenec úradnú kontrolu potravín zameranú na preverenie elektronického podania spotrebiteľa, postúpeného zo Slovenskej obchodnej inšpekcie Banská Bystrica (SOI) e mailom dňa 11. apríla 2012, zaevidovaného na RVPS Lučenec pod č. ev. 5/2012 dňa , za účelom zistenia presného a úplného skutočného stavu vo veci predaja výrobku víno Verones Rosso 1 l, po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti (dátum minimálnej trvanlivosti do ), za prítomnosti p. Margity Mánikovej, managerky. Na základe tejto úradnej kontroly potravín RVPS Lučenec zistila, že podanie spotrebiteľa vo veci predaja výrobku Vinopol Veľké Bílovice s.r.o., Čejkovská 772, Veľké Bílovice, DMT: po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti je opodstatnené. Účastník konania TESCO STORES SR, a.s., Kamenné nám. 1/A, Bratislava , IČO , (ďalej len účastník konania ) dňa v čase od hod. do hod. v prevádzkarni HM TESCO ul. Ľ. Podjavorinskej 5364, Lučenec (ďalej len prevádzkareň ) umiestňoval na trh 1 druh alkoholického nápoja po uplynutom dátume minimálnej trvanlivosti (ďalej len,,dmt ) a to: Verones Rosso 1 l, aromatizovaný vínny nápoj, výrobca: Vinopol Veľké Bílovice s.r.o., Čejkovská 772, Veľké Bílovice, DMT: , v celkovom množstve 2 l, v celkovej sume 4,38 Eur. Skutočnosti zistené počas úradnej kontroly potravín o úradnej kontrole potravín č. 3/2012 Mi zo dňa sú zaznamenané v Zázname Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec zaslala účastníkovi konania upovedomenie o začatí správneho konania pod Č.k.: 020/2013/Mi zo dňa vo veci zistených porušení ustanovení zákona č. 152/1995 Z.z. a predpisov vydaných na jeho vykonanie, v ktorom účastníka konania vyzvala, aby sa pred vydaním rozhodnutia vyjadril k podkladu i k spôsobu jeho zistenia prípadne navrhol jeho doplnenie v lehote do 5 dní. Zároveň ho vyzvala, aby sa vyjadril k zatriedeniu prevádzky, ktorá bola kontrolným orgánom v zmysle Vyhlášky č. 375/2011 Z.z. zatriedená do kategórie malej prevádzkarne. Upovedomenie o začatí správneho konania bolo účastníkovi konania doručené dňa Účastník konania sa k podkladu rozhodnutia v lehote stanovenej správnym orgánom nevyjadril. Pri rozhodovaní o inom správnom delikte vychádzala Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec z nasledujúcich dôkazných materiálov, ktoré tvoria obsah spisu: 1. E mail zo dňa 11. apríla 2012 zo SOI Banská Bystrica (podanie spotrebiteľa a fotodokumentácia) 2. Záznam o inom podaní zo dňa Záznam o úradnej kontrole potravín č. 3/2012 Mi zo dňa

7 7 Z uvedených dôkazov, ktoré boli zistené a získané zákonným spôsobom bolo preukázané, že účastník konania svojím konaním porušil povinnosť zákazu umiestňovania potravín na trh po uplynutom dátume minimálnej trvanlivosti podľa 6 ods. 5 písm. d) v spojitosti na 12 ods. 1 písm. h) zákona č. 152/1995 Z.z., čím sa naplnili všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. 2) písm. i) zákona č. 152/1995 Z.z. Podľa 6 ods. 5 písm. d) zákona č. 152/1995 Z.z. na trh je zakázané umiestniť potraviny po uplynutom dátume spotreby alebo dátume minimálnej trvanlivosti. Podľa 12 ods. 1 písm. h) zákona č. 152/1995 Z.z. ten, kto predáva potraviny vrátane internetového predaja nesmie predávať potraviny po uplynutí dátumu spotreby a dátumu minimálnej trvanlivosti. Podľa 2 písm. i) zákona č. 152/1995 Z.z. dátumom minimálnej trvanlivosti potraviny je dátum, do ktorého si potravina pri správnom skladovaní uchováva svoje vlastnosti. Prevádzkovateľ bol v čase kontroly dňa zaradený medzi stredné prevádzky, v ktorej sa manipuluje od 5001 do položkami (záznam o úradnej kontrole potravín č.3/2012 Mi) v nadväznosti na Vyhlášku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 375/2011 Z.z. z 1. novembra 2011 o kritériách posudzovania veľkosti prevádzky, ktorá nadobudla účinnosť Orgán úradnej kontroly potravín podľa 28 ods. 2 písm. i) zákona č. 152/1995 Z.z. uloží strednému prevádzkovateľovi pokutu od 300 eur do eur, ak v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi umiestňuje na trh potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti. Pri určení výšky pokuty Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec ako správny orgán prihliadla v zmysle 28 ods. 7) zákona č. 152/1995 Z.z. na závažnosť, trvanie, následky protiprávneho konania, minulosť prevádzkovateľa a na to, či ide o opakované protiprávne konanie. Účastník konania preukázateľne konal v rozpore s právnymi predpismi platnými v oblasti potravinového práva. Predaj potravín po uplynutom dátume minimálnej trvanlivosti môže predstavovať riziko pre zdravie ľudí, nakoľko DMT určuje čas, do ktorého si potravina pri správnom skladovaní uchováva svoje špecifické vlastnosti, a po jeho uplynutí môže dôjsť k takým zmenám vlastností potraviny, že sa môže stať nebezpečnou pre zdravie ľudí. Podľa 12 ods.1) zákona č. 152/1995 Z.z. za bezpečnosť a kvalitu predávaných potravín zodpovedá ten, kto potraviny predáva. Zdravie obyvateľstva je štátom chránený právny záujem a ako taký požíva najvyššiu možnú ochranu. Čo sa týka kritéria dĺžky trvania nevyhovujúceho stavu, porušenia boli zistené v čase predaja dňa a doba trvania sa nedá presne zistiť, ale podľa zaslanej dokumentácie spotrebiteľa, sa dá s určitosťou predpokladať, že tento protiprávny stav trval minimálne od 11. apríla 2012 až do času kontroly t.j. 17. apríla 2012 t.j. 7 dní. Správny orgán pri stanovení výšky pokuty prihliadol aj na minulosť prevádzkovateľa (išlo o prvé zavinenie) a tiež na to, že nešlo o opakované protiprávne konanie, čo vyplýva z minulosti prevádzkarne a tak uložil pokutu na dolnej časti sadzby v sume 300 Eur. Po preskúmaní celej veci je správny orgán toho názoru, že skutkový stav bol náležite zistený a preukázaný a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Keďže správny orgán uložil pokutu v zákonnej sadzbe má za to, že pokuta uložená v tejto výške je s prihliadnutím na zákonom stanovené medze a hľadiská pokutou

8 8 primeranou a zároveň pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona. Poučenie Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu Bratislava prostredníctvom Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Lučenec do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. MVDr. Elena Kováčiková riaditeľka RVPS Lučenec Rozhodnutie sa doručuje: TESCO STORES SR, a.s., Kamenné nám. 1/A Bratislava

9 9 R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec Č. k.: 023/ /Ga,St V Lučenci, dňa ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec ako správny orgán príslušný vo veciach úradnej kontroly potravín podľa 21 ods. 1) písm. d), 23 ods. 1) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 152/1995 Z.z. ), v súlade s 23 ods. 5) zákona č. 152/1995 Z.z. a 46, 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, takto: r o z h o d l a : Účastník konania: Elemérné Szó, Fiľakovo, Biskupická 2, IČO: , Prevádzkareň: Lučenec, Masarykova 27 porušil povinnosť označiť potraviny v kodifikovanej podobe štátneho jazyka údajmi podľa 9 zákona č. 152/1995 Z.z. a to tým, že dňa v čase od 9,00 hodiny do 11,00 hodiny v prevádzkarni Lučenec, Masarykova 27 umiestňoval na trh výrobok Vianočné salónky 500 g, výrobca neuvedený, v počte 3 ks, v množstve 1,5 kg, v sume 1,125 eur, ktoré neboli označené v štátnom jazyku. Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. 2) písm. f) zákona č. 152/1995 Z.z.. Za to sa mu podľa 28 ods. 2 písm. f) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov ukladá pokuta vo výške 300, slovom: tristo eur Uloženú pokutu je účastník konania povinný zaplatiť do 5 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na príjmový účet Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Lučenec, vedeného Štátnou pokladnicou, číslo účtu /8180, konštantný symbol K 0051, variabilný symbol Odôvodnenie Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec vykonala v súlade s ust. 18 zákona č. 152/1995 Z.z. dňa , v čase od 9,00 hodiny do 11,00 hodiny úradnú kontrolu potravín u prevádzkovateľa potravinárskeho podniku: Elemérné Szó, Fiľakovo, Biskupická 2, IČO: (ďalej len účastník konania ), prevádzkareň: Elemérne Szó, Masarykova 27, Lučenec (ďalej len prevádzkareň ) zameranú na

10 10 preverenie ústneho podania spotrebiteľa, zaevidovaného na RVPS Lučenec pod č. ev. 9/2013 dňa , za účelom zistenia presného a úplného skutočného stavu vo veci predaja zmyslovo zmenených banánových saloniek z Maďarskej republiky, za prítomnosti p. Magdalény Šanthovej, predavačky. Na základe tejto kontroly zistila, že predmetné salonky sa v predajni už nenachádzali, ale účastník konania konal v rozpore so zákonom o potravinách a to tým, že dňa v čase od 9,00 hodiny do 11,00 hodiny v prevádzkarni nezabezpečil, aby balené potraviny boli označené v štátnom, t.j. slovenskom jazyku. V čase kontroly účastník konania v prevádzkarni umiestňoval na trh výrobok Vianočné salónky marcipánové 500 g, výrobca neuvedený, v počte 3 ks, v množstve 1,5 kg, v sume 1,125 eur, ktoré neboli označené v štátnom t.j. slovenskom jazyku. Skutočnosti zistené počas kontroly sú zaznamenané v potravín č. LC/2013/Ga/12 zo dňa Zázname o úradnej kontrole Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec zaslala účastníkovi konania upovedomenie o začatí správneho konania vo veci zistených porušení zákona č. 152/1995 Z.z., predpisov vydaných na jeho vykonanie a osobitných predpisov v ktorom účastníka konania vyzvala, aby sa pred vydaním rozhodnutia vyjadril k podkladu i k spôsobu jeho zistenia prípadne navrhol jeho doplnenie do 5 dní od doručenia. Zároveň ho vyzvala, aby sa vyjadril k zatriedeniu prevádzky, ktorá bola kontrolným orgánom v zmysle Vyhlášky č. 375/2011 Z.z. zatriedená do kategórie malej prevádzkarne. Upovedomenie o začatí správneho konania bolo účastníkovi konania doručené dňa Účastník konania sa v lehote určenej správnym orgánom k podkladu rozhodnutia nevyjadril. Pri rozhodovaní o inom správnom delikte vychádzala Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec z nasledujúcich dôkazných materiálov, ktoré tvoria obsah spisu: Záznam o úradnej kontrole potravín č. 8LC/2013/Ga/12 zo dňa Z uvedených dôkazov, ktoré boli zistené a získané zákonným spôsobom bolo preukázané, že účastník konania svojím konaním porušil povinnosť označiť potraviny v kodifikovanej podobe štátneho jazyka údajmi podľa 9 zákona č. 152/1995 Z.z., čím sa naplnili všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. 2) písm. f) zákona č. 152/1995 Z.z.. Podľa 9 ods. 1 zákona č. 152/1995 Z.z. ten, kto vyrába potraviny, manipuluje s nimi alebo ich umiestňuje na trh, je povinný ich označiť v kodifikovanej podobe štátneho jazyka týmito údajmi: a) názvom, pod ktorým sa potravina predáva, b) obchodným menom a adresou prevádzkovateľa potravinárskeho podniku, baliarne, distribútora alebo dovozcu so sídlom v rámci spoločenstva, c) o množstve; pri pevných potravinách nachádzajúcich sa v náleve musí byť okrem celkovej hmotnosti uvedená i hmotnosť pevnej potraviny, d) dátumom spotreby, ak ide o druhy potravín podliehajúcich rýchlej skaze z mikrobiologického hľadiska,

11 11 e) dátumom minimálnej trvanlivosti, f) o osobitnom spôsobe skladovania; ak ide o potraviny, pri ktorých by po otvorení obalu spotrebiteľom došlo k rýchlemu poškodeniu kvality alebo bezpečnosti, uvedú sa konkrétne podmienky na uchovanie po otvorení obalu u spotrebiteľa, prípadne lehota spotreby potraviny, g) návodom na použitie v prípade, ak by jeho neuvedenie mohlo spôsobiť nesprávne použitie alebo prípravu potraviny, h) o určení potraviny na osobitné výživové účely alebo osobitné použitie, i) zoznamom jednotlivých zložiek, j) o množstve určitých zložiek alebo kategórií zložiek, k) o ošetrení potraviny alebo jej zložiek ožiarením, l) o výživovej hodnote pri potravinách, na obaloch ktorých je uvedené výživové tvrdenie, m) o možnosti nepriaznivého vplyvu na zdravie ľudí, n) o skutočnom množstve etanolu vyjadrenom v percentách objemu, ak ide o nápoje s množstvom etanolu viac ako 1,2 percenta objemu, o) o pôvode alebo mieste pôvodu v prípade, ak by neuvedenie tejto informácie mohlo uviesť spotrebiteľa do omylu Prevádzkovateľ bol v čase kontroly dňa zaradený medzi malé prevádzky, v ktorej sa manipuluje do 5000 položiek (záznam o úradnej kontrole potravín č.lc/2013/ga/12) v nadväznosti na Vyhlášku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 375/2011 Z.z. z 1. novembra 2011 o kritériách posudzovania veľkosti prevádzky, ktorá nadobudla účinnosť Orgán úradnej kontroly potravín podľa 28 ods. 2 písm. f) zákona č. 152/1995 Z.z. uloží malému prevádzkovateľovi pokutu od 100 eur do eur, ak v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi vyrába, balí alebo umiestňuje na trh potraviny nesprávne označené alebo neoznačené. Pri určení výšky pokuty Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec ako správny orgán prihliadla v zmysle 28 ods. 7) zákona č. 152/1995 Z.z. na závažnosť, trvanie, následky protiprávneho konania, minulosť prevádzkovateľa, a na to, či ide o opakované protiprávne konanie. Účastník konania preukázateľne konal v rozpore s právnymi predpismi platnými v oblasti potravinového práva. Požiadavky na označovanie potravín v kodifikovanej podobe štátneho jazyka je povinný dodržiavať každý, kto potraviny vyrába, manipuluje s nimi alebo ich umiestňuje na trh. Potraviny bez označenia v slovenskom jazyku na jednej strane neposkytujú spotrebiteľovi v zrozumiteľnej podobe základne informácie o výrobku, teda nemá k dispozícii správne údaje, ktoré ovplyvňujú jeho rozhodnutie o zakúpení výrobku, na druhej strane sa spotrebiteľ môže uviesť do omylu z hľadiska vlastností potraviny, najmä pokiaľ ide o charakter, identitu, vlastnosti, zloženie, množstvo, trvanlivosť, pôvod alebo miesto pôvodu, spôsob výroby alebo spracovania a tiež môže predstavovať riziko pre zdravie ľudí, nakoľko neoznačenie zloženia výrobku v štátnom jazyku môže v prípade prítomnosti alergénov nachádzajúcich sa v potravine predstavovať bezprostredné riziko pre zdravie ľudí. Umiestňovaním na trh výrobkov nesprávne označených boli porušené práva spotrebiteľa informovanosti. Práva spotrebiteľa chráni aj čl. 8 a čl. 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ( ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje sa Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú sa postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú.v. ES L 31/1, ) v platnom znení. Potravinové právo sa zameriava na ochranu záujmov spotrebiteľa a poskytnutia podkladov spotrebiteľovi na informované rozhodnutia v súvislosti s potravinami,

12 12 ktoré konzumujú a zameria sa na predchádzanie podvodným alebo nekalým postupom, falšovaniu a akýmkoľvek iným postupom, ktoré môžu spotrebiteľa uviesť do omylu. Aj v usmernení k vykonávaniu článkov 11, 12, 16, 17, 18, 19 a 20 nariadenia (ES) č. 178/2002 o všeobecnom potravinovom práve sa v bode II.2. uvádza, že v článku 17 ods. 1 sa prevádzkovateľom potravinárskeho podniku ukladá povinnosť, podľa ktorej sa musia aktívne zúčastňovať na uplatňovaní požiadaviek potravinového práva overovaním, či sa takéto požiadavky plnia. Podľa toho, by mal každý článok potravinového reťazca prijať potrebné opatrenia s cieľom zaistiť súlad s požiadavkami potravinového práva, čo zo strany účastníka konania pred vykonanou kontrolou nebolo splnené. Neboli prijaté opatrenia na zamedzenie uvedenia na trh potravín nesprávne označených. Konanie vo veci zodpovednosti sa ale neodvíja iba od článku 17 nariadenia, ale je založené aj na právnom základe, ktorý sa nachádza vo vnútroštátnom právnom poriadku teda zákone č. 152/1995 Z.z. podľa ktorého zodpovednosti za umiestňovanie na trh potravín nesprávne označených nie je zbavený ani ten, kto potraviny umiestňuje na trh. Čo sa týka kritéria dĺžky trvania nevyhovujúceho stavu a minulosti prevádzkovateľa, tak porušenia boli zistené v čase predaja dňa a s určitosťou sa dá predpokladať, že tento protiprávny stav sa periodicky opakuje, ako je zrejmé aj zo dňa , kedy sa úradnou kontrolou na mieste, zistilo, že sa umiestňujú na trh výrobky označené len v maďarskom jazyku (dodávateľ z maďarskej republiky). Správny orgán pri stanovení výšky pokuty prihliadol aj na to, že išlo o opakované protiprávne konanie, čo vyplýva z minulosti prevádzkarne. Za porušenie povinnosti označovať potraviny v kodifikovanej podobe štátneho jazyka údajmi podľa 9 zákona č. 152/1995 Z.z. uložil správny orgán pokutu v sume 100 eur pod č.k.: 020/ /Ga,Str dňa , ktorá nadobudla právoplatnosť dňa Dňa v čase od 11,10 hodiny do 13,20 hodiny v prevádzkarni Lučenec, Masarykova 27 umiestňoval na trh pekárenský výrobok Makový závin á 500g, výrobca St. FERGE PEG K.F.T., 3121 SOMOSKOVSFALU v počte 7 ks, v množstve 3,5 kg a v sume 15,40 eur a Vianočné salónky á 1 kg, výrobca neuvedený, v počte 8 ks, v množstve 8,0 kg, v sume 21,60 eur, ktoré boli označené len v maďarskom jazyku. Správny orgán na základe hore uvedeného uložil pokutu v súlade s 28 ods. 5 zákona č. 152/1995 Z.z. do dvojnásobku výšky pokuty uloženej v roku 2012 a to v sume 300 Eur. Po preskúmaní celej veci je správny orgán toho názoru, že skutkový stav bol náležite zistený a preukázaný a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Keďže správny orgán uložil pokutu v zákonnej sadzbe má za to, že pokuta uložená v tejto výške je s prihliadnutím na zákonom stanovené medze a hľadiská pokutou primeranou a zároveň pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona. Poučenie Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu Slovenskej republiky prostredníctvom Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Lučenec do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. Rozhodnutie sa doručuje: Elemérne Szó Biskupická Fiľakovo MVDr. Elena Kováčiková riaditeľka RVPS Lučenec

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, Bardejov ROZHODNUTIE

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, Bardejov ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, 085 01 Bardejov Č. j.: 2013/00057-5 V Bardejove dňa 4. 9. 2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov, ako správny

Více

Č. j. 1349/2013 V Banskej Bystrici, dňa R O Z H O D N U T I E

Č. j. 1349/2013 V Banskej Bystrici, dňa R O Z H O D N U T I E REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Banská Bystrica Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica Tel. 048/4125602, fax: 048/4144994, e-mail: Hygiena.Potravin.BB@svps.sk Č. j. 1349/2013 V Banskej Bystrici,

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, Trnava Tel.: 033/ fax: 033/

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, Trnava Tel.: 033/ fax: 033/ REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, 918 21 Trnava Tel.: 033/ 5501 447 fax: 033/ 5501 407 e-mail: sekretariat.tt@svps.sk č. k.: TT/2015/00207 V Trnave, dňa:03.08.2015 č. j.:

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová správa S t a r á Ľ u b o v ň a Levočská 338/4, 064 01 Stará Ľubovňa tel.:052/43226 87, fax: 052 42813 13 Č. k. 963/ 2013 V Starej Ľubovni dňa: 03.07.2013 K spisu: 886/2013

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica Čáčovská cesta 305, Senica

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica Čáčovská cesta 305, Senica Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica č.k.: 000453/2013/RO-04-ZOP Senica, 11.02.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica ako správny

Více

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, 984 42 Lučenec Č.k.: 028/2013-003/Mi,St V Lučenci, dňa 07.05.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, Banská Bystrica Tel. 048/ , fax: 048/ ,

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, Banská Bystrica Tel. 048/ , fax: 048/ , REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica Tel. 048/4125602, fax: 048/4144994, e-mail: HygienaPotravin@svps.sk Č. j. 433/2013/2 V Banskej Bystrici dňa 28.03.2013

Více

Č. k. Ro - 198/ V Čadci, dňa ROZHODNUTIE

Č. k. Ro - 198/ V Čadci, dňa ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Horná 2483, pošt. pr. 45, 022 01 Čadca tel.: 041/4322277, 4333247, fax: 041/4322277, e-mail: rvscao@svssr.sk Č. k. Ro - 198/2013-002 V Čadci, dňa 02.04.2013

Více

Č. k. Ro-954/ /ZOP V Novom Meste nad Váhom, dňa: ROZHODNUTIE

Č. k. Ro-954/ /ZOP V Novom Meste nad Váhom, dňa: ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Tajovského 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom tel.: O32/7712546, 7710021, fax: 7712546, e-mail: rvsnmo@svssr.sk Č. k. Ro-954/2013-002/ZOP V Novom Meste nad Váhom,

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj p. schr. 49/A, Staničná č. 9, 950 50 N i t r a Číslo: P/0055/04/16 V Nitre dňa 06. 05. 2016 R O Z H

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA DOLNÝ KUBÍN Pelhřimovská 2055/7, Dolný Kubín Tel: 043/ , fax: 043/ ROZHODNUTIE

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA DOLNÝ KUBÍN Pelhřimovská 2055/7, Dolný Kubín Tel: 043/ , fax: 043/ ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA DOLNÝ KUBÍN Pelhřimovská 2055/7, 026 01 Dolný Kubín Tel: 043/5820930, fax: 043/5862841 Č. j.: 10/2013 V Dolnom Kubíne 28.03. 2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ ,

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ , Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, 020 01 Púchov Tel./Fax : 042/46 41 315, e-mail : Riaditel.PU@svps.sk Č. j.: 34/2014/ŽK V Púchove: 07.10.2014 Poštové číslo: 1582/2014

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, Nové Zámky Telefón: +421/35/ ,

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, Nové Zámky Telefón: +421/35/ , REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, 940 89 Nové Zámky Telefón: +421/35/6428309, 6428311 Fax: +421/35/6428310 E-mail:rvsnzo@svssr.sk Č. j.:j/2013/00046/727/964 V Nových

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš Osloboditeľov 33, Veľký Krtíš, tel:

Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš Osloboditeľov 33, Veľký Krtíš, tel: Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš Osloboditeľov 33, 990 01 Veľký Krtíš, tel: 48 30 512 Č. j. 2013/184-1 Veľký Krtíš, dňa: 23.4.2013 R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a

Více

Č. j. 877/2013 V Banskej Bystrici, dňa R O Z H O D N U T I E

Č. j. 877/2013 V Banskej Bystrici, dňa R O Z H O D N U T I E REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Banská Bystrica Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica Tel. 048/4125602, fax: 048/4144994, e-mail: Hygiena.Potravin.BB@svps.sk Č. j. 877/2013 V Banskej Bystrici,

Více

č. k.: TT/2013/00245 V Trnave, dňa: č. j.: ROZHODNUTIE

č. k.: TT/2013/00245 V Trnave, dňa: č. j.: ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, 918 21 Trnava Tel.: 033/ 5501 447 fax: 033/ 5501 407 e-mail: hygienapotravin.tt@svps.sk č. k.: TT/2013/00245 V Trnave, dňa:02.09.2013 č.

Více

ROZHODNUTIE. rozhodla: I.

ROZHODNUTIE. rozhodla: I. Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné Gaštanová 3, 057/7752963, 057/7752966, PSČ 066 01 Humenné - - Č. j. 2013/00591-03 V Humennom, dňa 10.09.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov ul. Bottova č. 2, , fax ,

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov ul. Bottova č. 2, , fax , Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov ul. Bottova č. 2, ++421-56-6722764, fax ++421-56-6725191, e-mail: Riaditel.TV@svps.sk Číslo konania: 778/13/2 v Trebišove dňa 20. novembra 2013 Rozhodnutie

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ ,

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ , Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, 020 01 Púchov Tel./Fax : 042/46 41 315, e-mail : riaditel.pu@svps.sk Číslo konania: Ro 29/2013 - RK V Púchove: 07.08.2013 Č.p. : 13/1383

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SENEC Svätoplukova ul. č. 50, Senec Č. k. RO: 765/ V Senci, č.

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SENEC Svätoplukova ul. č. 50, Senec Č. k. RO: 765/ V Senci, č. REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SENEC Svätoplukova ul. č. 50, 903 01 Senec Č. k. RO: 765/2013-252 V Senci, 29.04.2013 č. spisu: 60/2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ ,

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ , Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, 020 01 Púchov Tel./Fax : 042/46 41 315, e-mail : rvspuo@svssr.sr Číslo konania: Ro 12/2013 - RK V Púchove: 22.04.2013 Podacie č. : 642/13

Více

Č. k. Ro-995/ /ZOP V Novom Meste nad Váhom, dňa: ROZHODNUTIE

Č. k. Ro-995/ /ZOP V Novom Meste nad Váhom, dňa: ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Tajovského 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom tel.: O32/7712546, 7710021, fax: 7712546, e-mail: rvsnmo@svssr.sk Č. k. Ro-995/2013-002/ZOP V Novom Meste nad Váhom,

Více

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, Prešov

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, Prešov SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov Číslo: P/0075/07/16 Dňa: 23.05.2016 ROZHODNUTIE Inšpektorát

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza Č.k. Ro - 57/ ŽK Prievidza, dňa 26.7.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza Č.k. Ro - 57/ ŽK Prievidza, dňa 26.7. Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, 971 01 Prievidza Č.k. Ro - 57/2013 - ŽK Prievidza, dňa 26.7.2013 2348/2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, Bardejov ROZHODNUTIE

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, Bardejov ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, 085 01 Bardejov Č. j.: 2013/O00053-3 V Bardejove dňa 27.08.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov, ako

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín Súdna 22, 911 01 Trenčín tel., fax. 032 / 6522 123, e-mail: sekretariat.tn@svps.sk č.k. SK 9/2013/1652-ro/po V Trenčíne, 24.5.2013 R O Z H O D N U T

Více

O d ô v o d n e n i e

O d ô v o d n e n i e SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčíne Číslo: P/0012/03/2016 Dňa 16.05.2016 Inšpektorát Slovenskej

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA MARTIN Záturčianska č. 1, Martin

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA MARTIN Záturčianska č. 1, Martin REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA MARTIN Záturčianska č. 1, 036 01 Martin č. j. 505/2013-1 V Martine, dňa 27.8.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa (ďalej len RVPS) Martin

Více

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, 984 42 Lučenec Č.k: 011/2013-002/JK/St V Lučenci, dňa 18.03.2013 R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová

Více

ROZHODNUTIE. rozhodla:

ROZHODNUTIE. rozhodla: Regionálna veterinárna a potravinová správa Svidník MUDr. Pribulu č. 2, 089 01 Svidník tel: 054/286 10 84 fax: 054/281 20 02 e-mail: hygienapotravin.sk@svps.sk Č.s. A/2013/00053-2 Vo Svidníku dňa 23.07.2013

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota Kirejevská ulica č. 22, P. Box 141, 979 01 Rimavská Sobota Telefón: 047/5811138, 5811139, fax: 047/5627439, e-mail: Sekretariat.RS@svps.sk Č.k.:

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno Štúrova 5, Komárno Tel.: 035/ , , , Fax: 035/

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno Štúrova 5, Komárno Tel.: 035/ , , , Fax: 035/ Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno Štúrova 5, 945 01 Komárno Tel.: 035/7731235, 7731236,7731237, Fax: 035/7731234 Č. k. : 2013/001104/00080/Kn V Komárne, 13.05.2013 ROZHODNUTIE Regionálna

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, 971 01 Prievidza Č.k. Ro -17/2013 - RK Prievidza, dňa 28.08.2013 2648/2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, Banská Bystrica Tel. 048/ , fax: 048/ ,

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, Banská Bystrica Tel. 048/ , fax: 048/ , REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica Tel. 048/4125602, fax: 048/4144994, e-mail: HygienaPotravin@svps.sk Č. j. 756/2013/2 V Banskej Bystrici dňa 16.05.2013

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, Trnava Tel.: 033/ fax: 033/

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, Trnava Tel.: 033/ fax: 033/ REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, 918 21 Trnava Tel.: 033/ 5501 447 fax: 033/ 5501 407 e-mail: sekretariat.tt@svps.sk č. k.: TT/2014/00243 V Trnave, dňa:14.08.2014 č. j.:

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, Nové Zámky Telefón: +421/35/ ,

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, Nové Zámky Telefón: +421/35/ , REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, 940 89 Nové Zámky Telefón: +421/35/6428309, 6428311 Fax: +421/35/6428310 E-mail:rvsnzo@svssr.sk Č. j.:j/2013/00024/397/555 V Nových

Více

Č. j.1257/2013 V Banskej Bystrici dňa R O Z H O D N U T I E

Č. j.1257/2013 V Banskej Bystrici dňa R O Z H O D N U T I E REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica Tel. 048/4125602, fax: 048/4144994, e-mail:hygienapotravin.bb @svps.sk Č. j.1257/2013 V Banskej Bystrici dňa 25.07.2013

Více

Uznesenie. r o z h o d o l :

Uznesenie. r o z h o d o l : Súd: Okresný súd Bratislava I Spisová značka: 33Exre/302/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1113225002 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 07. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milena Daubnerová

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA POPRAD

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA POPRAD REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA POPRAD Partizánska č.83, 058 01 Poprad ++421-52-7723085, fax ++421-52-7882773,e-mail: Riaditel.PP@svps.sk Č. j.:1364/2013 v Poprade, dňa 03.06.2013 ROZHODNUTIE

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice Dôvodová správa S účinnosťou k 2.12.2015 došlo k zmene zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý

Více

OBEC JACOVCE. Všeobecne záväzného nariadenia

OBEC JACOVCE. Všeobecne záväzného nariadenia OBEC JACOVCE Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2015 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania. Obecné zastupiteľstvo Obce Jacovce,

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA GALANTA Hodská 353/19, Galanta ROZHODNUTIE

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA GALANTA Hodská 353/19, Galanta ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA GALANTA Hodská 353/19, 924 25 Galanta Č. j.: 471/2013 v Galante, dňa 14.03.2013 Č. k. R - 07-2013/RK ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj p. schr. 49/A, Staničná č. 9, 950 50 N i t r a Číslo: P/0229/04/16 V Nitre dňa 29. 09. 2016 R O Z H

Více

o používaní kamerového systému v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov č. 164/2013 Z.z.

o používaní kamerového systému v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov č. 164/2013 Z.z. Smernica starostu č. 1 / 2016 o používaní kamerového systému v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov č. 164/2013 Z.z. Starosta obce Priepasné

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stöcklova 34, Bardejov Č. j.: 2012/ V Bardejove dňa:

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stöcklova 34, Bardejov Č. j.: 2012/ V Bardejove dňa: Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stöcklova 34, 085 01 Bardejov Č. j.: 2012/00079 4 V Bardejove dňa: 11. 3. 2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov, ako

Více

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie KONTAKT Slovenská agentúra životného prostredia Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov Levočská 112, Prešov Č. j.: 13/2013/000531/LK IV. V Prešove, dňa 23.7.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov Levočská 112, Prešov Č. j.: 13/2013/000531/LK IV. V Prešove, dňa 23.7. Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov Levočská 112, 080 01 Prešov Č. j.: 13/2013/000531/LK IV. V Prešove, dňa 23.7.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov, ako

Více

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, Prešov

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, Prešov SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov Číslo: P/0164/07/16 Dňa: 17.08.2016 ROZHODNUTIE Inšpektorát

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA DOLNÝ KUBÍN Pelhřimovská 2055/7, Dolný Kubín Tel: 043/ , fax: 043/ ROZHODNUTIE

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA DOLNÝ KUBÍN Pelhřimovská 2055/7, Dolný Kubín Tel: 043/ , fax: 043/ ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA DOLNÝ KUBÍN Pelhřimovská 2055/7, 026 01 Dolný Kubín Tel: 043/5820930, fax: 043/5862841 Č. j.: 264/2013 V Dolnom Kubíne 14.08. 2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna

Více

ukladá účastníkovi konania: obchodné meno: DO-MI s.r.o. sídlo: A. Hlinku 40, Trnava IČO: pre porušenie:

ukladá účastníkovi konania: obchodné meno: DO-MI s.r.o. sídlo: A. Hlinku 40, Trnava IČO: pre porušenie: SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj Pekárska 23, 917 01 T r n a v a - Číslo: P/0408/02/2016 Dňa: 19.01.2017 Slovenská obchodná inšpekcia

Více

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Primátor mesta Svidník podľa 13 odsek 4 písmeno e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

Více

Č. k. 2013/001381/00098/Fü Komárno, ROZHODNUTIE

Č. k. 2013/001381/00098/Fü Komárno, ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno Štúrova 5, 945 01 Komárno Tel.: 035/7731235, 7731236,7731237, Fax: 035/7731234, E-mail: riaditel.kn@svps.sk Č. k. 2013/001381/00098/Fü Komárno, 10.6.2013

Více

ROZHODNUTIE. rozhodla:

ROZHODNUTIE. rozhodla: Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda tel 031/552 25 75, email: sekretariat.ds@svps.sk IČO: 36086711, DIČ: 2021437451 Č. j.: S/2014/287/1821-R

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa R o ž ň a v a Južná 43, Rožňava. R o z h o d n u t i e

Regionálna veterinárna a potravinová správa R o ž ň a v a Južná 43, Rožňava. R o z h o d n u t i e Regionálna veterinárna a potravinová správa R o ž ň a v a Južná 43, 048 01 Rožňava Č. k. : 2013/00029-4 V Rožňave 29.apríla 2013 R o z h o d n u t i e Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2015 Vyhlásené: 28.02.2015 Časová verzia predpisu účinná od: 01.04.2015 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 30 Z Á K O N z 3. februára 2015, ktorým

Více

M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M

M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2013 o obmedzení a zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov v meste Žiar nad Hronom Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva

Více

OBEC Opatovce. VZN č. 2/2009. O podmienkach predaja výrobkov a poskytovaných služieb na predajných miestach

OBEC Opatovce. VZN č. 2/2009. O podmienkach predaja výrobkov a poskytovaných služieb na predajných miestach OBEC Opatovce VZN č. 2/2009 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovaných služieb na predajných miestach Vyvesené: 14.07.2009 Zvesené: 29.07.2009 Schválené: 29.07.2009 Účinné: 14.08.2009 Janka Horňáková

Více

M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne. N á v r h. s c h v a ľ u j e. alkoholických nápojov v zmysle predloženého

M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne. N á v r h. s c h v a ľ u j e. alkoholických nápojov v zmysle predloženého M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E Mestské zastupiteľstvo Trenčín, 30.06.2014 V Trenčíne N á v r h VZN č.14/2014 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov Predkladá: JUDr. Rastislav Kudla poslanec

Více

Manažment environmentálnych záťaži. Ing. Katarína Paluchová, SAŽP

Manažment environmentálnych záťaži. Ing. Katarína Paluchová, SAŽP Manažment environmentálnych záťaži Ing. Katarína Paluchová, SAŽP Legislatíva v oblasti EZ a strategické dokumenty 1. Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších

Více

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj Pekárska 23, 917 01 Trnava - Číslo: P/0304/02/2016 Dňa: 26.10.2016 Slovenská obchodná inšpekcia

Více

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch V zmysle ustanovení zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva primátor mesta túto

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA BRATISLAVA-mesto Polianky č. 8, Bratislava. Č. k. 322/ / Bratislava

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA BRATISLAVA-mesto Polianky č. 8, Bratislava. Č. k. 322/ / Bratislava REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA BRATISLAVA-mesto Polianky č. 8, 841 01 Bratislava tel. : 644 61 210, fax: 644 61 208 e-mail: Sekretariat.BA@svps.sk Č. k. 322/ / 2013-163 Bratislava 23.07.2013

Více

č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje

č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje Mesto Žilina, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa 6 ods.

Více

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok Vydanie č.: 1 Platné od: 01.10.2015 Strana 1 z 6 Výtlačok č.: Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných Vypracoval Kontroloval Schválil Meno a priezvisko Viktor NAĎ Mgr. Marián

Více

Správa o obaloch a odpadoch z obalov za rok 2011 Slovenská republika

Správa o obaloch a odpadoch z obalov za rok 2011 Slovenská republika Správa o obaloch a odpadoch z obalov za rok 2011 Slovenská republika Správa vypracovaná v súlade s rozhodnutím Komisie č. 2005/270/ES z 22. marca 2005, stanovujúcim formáty, ktoré sa vzťahujú na databázový

Více

ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia Ing. Monika Laurovičová odbor skúšobníctva

ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia Ing. Monika Laurovičová odbor skúšobníctva Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk

Více

OKRESNY URAD SKALICA. katastrálny odbor oddelenie zápisov práv k nehnuternostiam Námestie slobody 15, Skalica

OKRESNY URAD SKALICA. katastrálny odbor oddelenie zápisov práv k nehnuternostiam Námestie slobody 15, Skalica OKRESNY URAD SKALICA katastrálny odbor oddelenie zápisov práv k nehnuternostiam Námestie slobody 15, 909 01 Skalica WÉSTSKA CAST PRAHA 3 úřad městské fiáslic^ O' 3 0.01, 2017 Haviííkovo nám. 700/9 podatelna

Více

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, BRATISLAVA

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, BRATISLAVA ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, 842 13 BRATISLAVA Č. k.: 1886/2013 V Bratislave, dňa 21.06.2013 ROZHODNUTIE O ODVOLANÍ Štátna veterinárna a potravinová správa

Více

O d ô v o d n e n i e :

O d ô v o d n e n i e : SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj Pekárska 23, 917 01 Trnava - Číslo: P/0275/02/2016 Dňa: 27.09.2016 Slovenská obchodná inšpekcia

Více

Kataster. Kataster. Kataster Kataster Kataster. Kataster Kataster Kataster Kataster. Kataster

Kataster. Kataster. Kataster Kataster Kataster. Kataster Kataster Kataster Kataster. Kataster Kataster Kataster Kataster Kataster Kataster Kataster Kataster Kataster Kataster Kataster Platné legislatívne predpisy upravujúce vytyčovanie hraníc pozemkov Zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a

Více

O b e c R o z h a n o v c e

O b e c R o z h a n o v c e O b e c R o z h a n o v c e Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rozhanovce č.1/2017 zo dňa 02.02.2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka navštevujúceho školské zariadenie

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 07. 12. 2017 Návrh na nevyhovenie protestu prokurátora proti uzneseniu

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná

Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Zákonné vymedzenie samosprávy a jej činností

Více

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. č. 4/2013 z 26. júna Základné ustanovenia

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. č. 4/2013 z 26. júna Základné ustanovenia Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2013 z 26. júna 2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia Mestské zastupiteľstvo hlavného

Více

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní ) Identifikácia

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0002/2018/E Bratislava 14. 11. 2017 Číslo spisu: 8294-2017-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Více

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Smernica č. 1/2010

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Smernica č. 1/2010 Smernica č. 1/2010 rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave o používaní kamerového systému na UCM, Skladová 2, v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov Rektor Univerzity sv. Cyrila

Více

Smernica o používaní kamerového systému v objekte školy v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov

Smernica o používaní kamerového systému v objekte školy v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov Základná škola, Na bielenisku 2, 902 01 Pezinok Smernica o používaní kamerového systému v objekte školy v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov Základná škola, Na bielenisku 2, Pezinok

Více

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV. Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura na Cypre

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV. Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura na Cypre KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV Brusel, 16.5.2007 KOM(2007) 257 v konečnom znení 2007/0091 (CNB) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura

Více

Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov po prijatí opatrení na základe výsledku kontroly NKÚ v roku 2015

Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov po prijatí opatrení na základe výsledku kontroly NKÚ v roku 2015 NKÚ v roku 2015 Strana 1 z 5 MESTO TORNAĽA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tornali dňa 22.09.2016 K bodu rokovania číslo: 11 Názov materiálu: Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov

Více

FORMULÁR pre právnickú osobu

FORMULÁR pre právnickú osobu OKRESNÝ ÚRAD... odbor živnostenského podnikania Vyplní úrad FORMULÁR pre právnickú osobu ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti / žiadosť o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení 1,

Více

Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., ):...

Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č.,  ):... Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., e-mail):... Mestská časť Bratislava-Ružinov Stavebný úrad Mierová 21 827 05 Bratislava

Více

Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu

Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu (1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území predávať v daňovom voľnom obehu

Více

Úradné kontroly. Kontrola prevádzkovateľov UK-SZD-RUVZSN-2011

Úradné kontroly. Kontrola prevádzkovateľov UK-SZD-RUVZSN-2011 Implementácia päťročného plánu úradnej kontroly potravín v pôsobnosti orgánov verejného zdravotníctva v SR správa o vyhodnotení za rok 2011 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej

Více

MESTO STUPAVA Hlavná 1/24, Stupava

MESTO STUPAVA Hlavná 1/24, Stupava MESTO STUPAVA Hlavná 1/24, 900 31 Stupava Č.j.:SÚ-4587/2015/ Kv - Šm Stupava 13.7.2015 Vec: Oznámenie o začatí konania Mesto Stupava, ako vecne, miestne a správne príslušný stavebný úrad v zmysle 117 zákona

Více

MESTO SEREĎ Všeobecne záväzné nariadenie č.12/2012 zo dňa

MESTO SEREĎ Všeobecne záväzné nariadenie č.12/2012 zo dňa MESTO SEREĎ Všeobecne záväzné nariadenie č.12/2012 zo dňa 6.11.2012 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Sereď Schválené MsZ v

Více

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, BRATISLAVA ROZHODNUTIE O ODVOLANÍ

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, BRATISLAVA ROZHODNUTIE O ODVOLANÍ ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, 842 13 BRATISLAVA Č. k.: 2682/2013 V Bratislave, dňa 26.08.2013 ROZHODNUTIE O ODVOLANÍ Štátna veterinárna a potravinová správa

Více

CHL a P Novinky v legislatíve. VOC, aerosóly, harmonizovaná klasifikácia

CHL a P Novinky v legislatíve. VOC, aerosóly, harmonizovaná klasifikácia CHL a P Novinky v legislatíve VOC, aerosóly, harmonizovaná klasifikácia Chemické látky a prípravky Chemická legislatíva EÚ uvedenie na trh + harmonizovaná klasifikácia REACH výroba a dovoz GHS nový systém

Více

SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E. Ústavného súdu Slovenskej republiky

SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E. Ústavného súdu Slovenskej republiky SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 57/2015 9 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 4. februára 2015 predbežne prerokoval sťažnosť

Více

- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa uznesením č. 261, účinnosť:

- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa uznesením č. 261, účinnosť: - schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 16.09.2015 uznesením č. 261, účinnosť: 02.10.2015 Mesto Trenčín, na základe prenesenej pôsobnosti štátnej správy podľa článku 71 Ústavy Slovenskej republiky

Více

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIA takto: 1 Základné ustanovenie

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIA takto: 1 Základné ustanovenie VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE č. 2 /2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Vyvesené na úradnej tabuli: 24.11.2014 Zvesené: 9.12.2014 Platnosť od 01.01.2015 Obec Sady

Více

ZÁKON zo 4. decembra 2003

ZÁKON zo 4. decembra 2003 Strana 128 Zbierka zákonov č. 17/2004 Čiastka 7 17 ZÁKON zo 4. decembra 2003 o poplatkoch za uloženie odpadov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: 1 Úvodné ustanovenie (1) Tento

Více

v y d á v a Článok 1 Základné ustanovenia

v y d á v a Článok 1 Základné ustanovenia Mestské zastupiteľstvo v Stupave na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl. 68 Ústavy SR a na základe ustanovenia 4 ods. 3 písm. p) a 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Více

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre. Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry. Číslo materiálu: 709/2012

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre. Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry. Číslo materiálu: 709/2012 MESTO NITRA Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre Predkladateľ: Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry Číslo materiálu: 709/2012 Názov materiálu: Návrh na nakladanie s majetkom vo vlastníctve

Více

1. Charakteristika výrobku

1. Charakteristika výrobku Strana: 1/5 1. Charakteristika výrobku SK: Bravčové oškvarky mleté sú tepelne spracovaný produkt živočíšneho pôvodu ( zvyšok tukového tkaniva ) získaný vytápaním tukových tkanív zvierat ( ošípaných ) suchou

Více

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU 1. Identifikácia zadávateľa: Názov: bit-studio spol. s r.o. Sídlo:, Slovensko Zastúpený: Ing. Jana Klimentová IČO: 35702877 Telefón:

Více

A. Obchodné meno a sídlo (ulica, popisné číslo, PSČ, obec), ak ide o PPP- právnickú osobu: IČO:

A. Obchodné meno a sídlo (ulica, popisné číslo, PSČ, obec), ak ide o PPP- právnickú osobu: IČO: Regionálna veterinárna a potravinová správa.......... ŽIADOSŤ o registráciu prevádzkarne prvovýrobcu pre prvotné produkty rybolovu, vajcia, med, mäso hydiny a králikov, voľne žijúcu zver a zverinu z nej

Více

ODPORÚČANIE KOMISIE. z o podávaní správ o kontrolách týkajúcich sa cestnej prepravy nebezpečného tovaru

ODPORÚČANIE KOMISIE. z o podávaní správ o kontrolách týkajúcich sa cestnej prepravy nebezpečného tovaru SK SK SK EURÓPSKA KOMISIA Brusel, 21.2.2011 K(2011) 909 v konečnom znení ODPORÚČANIE KOMISIE z 21.2.2011 o podávaní správ o kontrolách týkajúcich sa cestnej prepravy nebezpečného tovaru SK SK ODPORÚČANIE

Více

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE AEURÓPKKEJ CENTRÁLNEJ BANKE

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE AEURÓPKKEJ CENTRÁLNEJ BANKE KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV Brusel, 28.6.2006 KOM(2006) 320 v konečnom znení 2006/0109 (CNS) 2006/0110 (CNB) OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE AEURÓPKKEJ CENTRÁLNEJ BANKE sekundárne právne

Více