STATISTIKA KULTURY 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATISTIKA KULTURY 2006"

Transkript

1 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha 2, Blanická 4, POB 12 tel.: fax: http: // STATISTIKA KULTURY 2006 ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE AUDIOVIZUÁLNÍ DÍLA DIVADLA GALERIE (MUZEA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ), MUZEA A PAMÁTNÍKY HUDEBNÍ SOUBORY HVĚZDÁRNY, PLANETÁRIA A ASTRONOMICKÉ POZOROVATELNY KNIHOVNY NEPERIODICKÉ PUBLIKACE PAMÁTKOVÉ OBJEKTY PERIODICKÝ TISK VÝSTAVNÍ ČINNOST CENTRUM INFORMACÍ O KULTUŘE

2

3 STATISTIKA KULTURY 2006 ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE AUDIOVIZUÁLNÍ DÍLA DIVADLA GALERIE (MUZEA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ), MUZEA A PAMÁTNÍKY HUDEBNÍ SOUBORY HVĚZDÁRNY, PLANETÁRIA A ASTRONOMICKÉ POZOROVATELNY KNIHOVNY NEPERIODICKÉ PUBLIKACE PAMÁTKOVÉ OBJEKTY PERIODICKÝ TISK VÝSTAVNÍ ČINNOST Zpracování statistických údajů: Mgr. Vlasta HAVELKOVÁ, Národní knihovna ČR Mgr. Vlasta JANEBOVÁ PhDr. Vladimíra LINDNEROVÁ, CSc. PhDr. Hana NOVÁ, Národní knihovna ČR Eva STUDENÍKOVÁ Hana ŠÍLOVÁ Redakce: PhDr. Jana RADOVÁ Grafická úprava: ing. Josef RICHTR (Pokud není uvedeno jinak, jsou zpracovateli pracovníci NIPOS)

4 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 2007 Centrum informací o kultuře ISBN

5 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) z pověření Ministerstva kultury České republiky (MK) zabezpečuje státní statistickou službu za oblast kultury na základě zákona čís. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem statistiky kultury je zjišťování údajů o činnosti kulturních zařízení zřizovaných MK, dalšími orgány státní správy, kraji, obcemi, městy, občanskými sdruženími dle zákona 83/90 Sb., obecně prospěšnými společnostmi, církví, podnikatelskými subjekty aj. Jsou šetřeny následující obory: audiovizuální díla, divadlo, galerie, muzea a památníky, hudební soubory, hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny, veřejné knihovny, památkové objekty zpřístupněné za vstupné, výstavní činnost v oblasti profesionálního výtvarného umění a architektury a neperiodické publikace periodický tisk Statistické výkazy jsou rozesílány na jednotlivé zpravodajské jednotky (ZJ), které mají na základě zákona o státní statistické službě zpravodajskou povinnost. Každoročně je seznam oslovovaných ZJ aktualizován, a to kvůli nově vzniklým anebo i zaniklým subjektům. V předkládané publikaci jsou zveřejněny vybrané údaje za jednotlivé oblasti kultury za rok Pro srovnání se uvádějí data za posledních pět let. Ovšem vzhledem k měnícímu se počtu ZJ, nemusí vždy uváděné údaje představovat skutečný nárůst či pokles vykazovaných ukazatelů. Na začátku jednotlivých kapitol je vždy uveden stručný komentář vysvětlující metodologická, organizační a oborová specifika sběru statistických dat v příslušné oblasti nebo oboru vč. úvodní tabulky, která dává přehled o celkovém počtu šetřených ZJ v daném oboru. Následující tabulky s vybranými údaji ze statistických výkazů poskytují přehled o činnosti kulturních zařízení podle typu zřizovatele a to tak, že nejprve jsou uvedena zařízení zřizovaná orgány státní správy, kraji, obcemi a městy, dále pak zařízení zřizovaná občanskými sdruženími, církví aj. a v poslední řadě zařízení zřizovaná podnikatelskými subjekty Všechny uvedené údaje za roky byly přepočítány podle nového typu uspořádání dle zřizovatelů. Výsledky z rezortního statistického šetření jsou určeny pro MK, Český statistický úřad, UNESCO a Eurostat. Dále jsou využívány pro různé mezinárodní programy a v neposlední řadě slouží odborné veřejnosti. NIPOS touto cestou děkuje všem zpravodajským jednotkám, které v předepsaném termínu zaslaly své statistické výkazy. Dále děkuje všem partnerským organizacím, s nimiž na úseku statistiky spolupracuje: Národní knihovně v Praze, krajským knihovnám a knihovnám pověřeným regionálními funkcemi, Divadelnímu ústavu v Praze a Českému statistickému úřadu za metodologické vedení. Při výběru údajů pro tuto publikaci je zaručena ochrana důvěrnosti údajů ve smyslu zákona čís. 89/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Publikace Statistika kultury 2006 je též vystavena na webu NIPOS: PaedDr. František Zborník ředitel NIPOS 5

6

7 OBSAH AUDIOVIZUÁLNÍ DÍLA...9 DIVADLO...29 GALERIE (MUZEA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ), MUZEA A PAMÁTNÍKY...57 HUDEBNÍ SOUBORY...69 HVĚZDÁRNY, PLANETÁRIA A ASTRONOMICKÉ POZOROVATELNY...83 KNIHOVNY...91 NEPERIODICKÉ PUBLIKACE...99 PAMÁTKOVÉ OBJEKTY PERIODICKÝ TISK VÝSTAVNÍ ČINNOST V OBLASTI PROFESIONÁLNÍHO VÝTVARNÉHO UMĚNÍ A ARCHITEKTURY

8

9 AUDIOVIZUÁLNÍ DÍLA Předmětem statistického šetření jsou údaje o výrobě a distribuci audiovizuálních (AV) děl ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona a zákona č. 273/1993 Sb., o audiovizi. Jsou to díla zaznamenaná na filmovém pásu (filmy) nebo jiném nosiči (videofilmy), rozdělená podle jejich délky na dlouhometrážní, středometrážní a krátkometrážní. AV díla mohou být hraná, animovaná, dokumentární, reklamní a jiná. Statisticky je šetřena výroba AV děl, distribuce celovečerních filmů do kin, export AV děl do zahraničí a také výroba české jazykové verze cizojazyčných děl (dabing). Počet statisticky zjišťovaných společností se každým rokem mění. Za rok 2006 bylo statistickým výkazem obesláno 330 společností. V publikaci nejsou uvedeny ty společnosti, které vyplněný statistický výkaz v předepsaném termínu nevrátily nebo ve sledovaném roce nevyrobily žádné AV dílo. Jiné společnosti nedokončily rozpracované AV dílo v uvedeném roce. Návratnost výkazů za rok 2006 se opět oproti předchozímu roku mírně snížila a více filmových společností nevykázalo za tento rok žádnou činnost. Celkem za rok 2006 předložilo vyplněný výkaz 94 společností. Z toho se zabývalo výrobou AV děl 76 společností, dabingem 9, distribucí 12 a exportem 5 společností. Některé společnosti provozují více činností týkajících se audiovize, např. výrobu AV děl a dabing. Statistické údaje všech filmových společností jsou rozděleny do tří skupin podle typu zřizovatelů těchto subjektů. V první skupině je uveden Národní filmový archiv, státní příspěvková organizace MK (týká se pouze distribuce) a subjekty zřizované jinými resorty než MK (6). Ve druhé skupině jsou údaje poskytnuté podnikatelskými subjekty (66) a podnikateli (17) v oblasti audiovize. Třetí skupinu tvoří údaje poskytnuté ostatními subjekty, tj. obecně prospěšnými společnostmi (2), občanskými sdruženími (1) a jinými neziskovými právnickými osobami (1). Výroba AV děl oproti roku 2005 stoupla více než dvojnásobně (o 107,6%) a to u výroby filmů. Největší nárůst zaznamenala výroba krátkometrážních dokumentárních filmů. U videofilmů se výroba naopak snížila o 15,1%. Dabing se v roce 2006 celkově zvýšil o 48,9% u dlouhometrážních AV děl, z toho nejvíce u děl pro uvedení v televizi. U středometrážních a krátkometrážních AV děl však dabing klesl o 10,6%. Distribuce celovečerních filmů do kin zůstala téměř na stejné úrovni jako v předešlém roce. Počet premiér stoupl o 19%. Nejvíce byly uváděny filmy v originální verzi s českými titulky 55,5% z celkového počtu. U premiér tvořily filmy s českými titulky převážnou část (78,3%), v originální verzi bylo uvedeno jen 14% filmů a pouze 8% bylo dabovaných. Převažovaly filmy z produkce ČR a USA. V premiérách vedly americké filmy, které tvořily téměř polovinu (49,8%) všech nově uvedených filmů do našich kin. Překvapivě málo se promítlo v roce 2006 filmů Slovenské republiky pouze 0,5% z celkového počtu a v premiéře nebyl uveden dokonce ani jeden film. Celkový počet představení stoupl o 9,8% (u premiér o 16,6%) a také počet návštěvníků se zvýšil o 24,6% (u premiér o 37,9%). Export AV děl v roce 2006 celkově poklesl o 34,8% zejména u krátkometrážních animovaných a dokumentárních filmů. Naopak se zvýšil export dlouhometrážních animovaných a středometrážních hraných filmů. Nejvíce byly exportovány filmy pro uvedení v televizi a to 79,6% z celkového počtu. Za rok 2006 není uvedeno pořadí filmových společností, protože velká část těchto společností využila práva na ochranu individuálních dat, které je zaručeno zákonem č. 89/95 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a nedala souhlas ke zveřejnění individuálních údajů. Informační pramen: ROČNÍ VÝKAZ O VÝROBĚ A DISTRIBUCI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL KULT (MK)

10 Vybrané údaje ze statistických výkazů o výrobě a distribuci audiovizuálních děl za rok 2006 Výroba audiovizuálních děl CELKEM (Pro porovnání jsou uvedeny i údaje od roku 2002) Celkem filmů Celkem videofilmů 2006 % 2005 % 2004 % 2003 % 2002 % 2006 % 2005 % 2004 % 2003 % 2002 % Dohotovená AV díla úhrnem , , , , , , , , , ,0 Dlouhometrážní AV díla 20 66, , , , , , , , , ,0 hraná 15 57, , , , ,0 2 1,4 8 5,7 4 2, , ,0 animovaná 1 50, , , ,0 dokumentární 3 150, , ,0 1 50, , ,7 7 36,8 4 21, , ,0 jiná 1 100, ,0 42 2, , , , ,0 Středometrážní AV díla 7 116,7 2 33, , , , , , , , ,0 hraná 3 150, ,0 1 50, , , , ,1 3 42, ,0 animovaná 1 100, , , , ,0 dokumentární 3 100,0 2 66, , , , , , , , ,0 jiná 1 100, , , , , ,0 Krátkometrážní AV díla , , , , , , , , , ,0 hraná 6 30,0 2 10,0 1 5, , , , , , , ,0 animovaná 10 62, , , , , , , , , ,0 dokumentární ,0 1 25,0 2 50,0 3 75, , , , , , ,0 jiná ,0 2 25,0 6 75,0 5 62, , , , , , ,0 Reklamní AV díla , , , , , , , , , ,0 Počet celovečerních filmů s mezinárodní koprodukcí 1 25, , ,0 x x x x x počet filmů s majoritní účastí národních producentů 1 33, , ,0 x x x x x počet filmů s minoritní účastí národních producentů 3 300, ,0 x x x x x Celkem Počet osob zaměstnaných v produkci celovečerních filmů Produkční náklady na výrobu celovečerních filmů ( celkové investice) v tis. Kč , , , , , ,0 = údaj nebyl v uvedeném roce sledován x = údaj není sledován 10

11 Výroba audiovizuálních děl Společnosti zřizované jinými resorty (Pro porovnání jsou uvedeny i údaje od roku 2002) Celkem filmů Celkem videofilmů Dohotovená AV díla úhrnem Dlouhometrážní AV díla 2006 % 2005 % 2004 % 2003 % 2002 % 2006 % 2005 % 2004 % 2003 % 2002 % 2 10,5 2 10, , , , , , , , , ,0 hraná 2 100,0 animovaná dokumentární 1 100, ,0 jiná 1 100,0 Středometrážní AV díla 3 75, , , , ,9 9 81, ,0 hraná 1 50, , , , , ,0 animovaná 1 100, , ,0 dokumentární 2 200, , , ,0 6 75,0 6 75, ,0 jiná 1 100, , ,0 Krátkometrážní AV díla 2 13,3 1 6, , , , , , , ,0 hraná 1 16,7 1 16, , , , , , ,0 animovaná 1 25, , , , , , , ,0 dokumentární 1 33, , , , , , , ,0 jiná 2 100, , , , , , ,0 Reklamní AV díla 3 17,6 3 17,6 3 17, ,0 Počet celovečerních filmů s mezinárodní koprodukcí x x x x x počet filmů s majoritní účastí národních producentů x x x x x počet filmů s minoritní účastí národních producentů x x x x x Celkem Počet osob zaměstnaných v produkci celovečerních filmů Produkční náklady na výrobu celovečerních filmů (celkové investice) v tis. Kč 11

12 Výroba audiovizuálních děl Společnosti zřizované obecně prospěšnými společnostmi a jinými subjekty (Pro porovnání jsou uvedeny i údaje od roku 2002) Celkem f ilmů Celkem v ideof ilmů 2006 % 2005 % 2004 % 2003 % 2002 % 2006 % 2005 % 2004 % 2003 % 2002 % Dohotov ená AV díla úhrnem , , , , , , , , ,0 Dlouhometrážní AV díla 8 133, , , , , ,0 hraná 6 120, , , , , ,0 animov aná 1 100, ,0 dokumentární 1 100, , , , ,0 jiná Středometrážní AV díla 2 200, , , , ,5 9 39, , ,0 hraná animov aná dokumentární 2 200, , , , ,5 9 39, , ,0 jiná Krátkometrážní AV díla 1 100, , ,0 hraná 1 100, ,0 animov aná dokumentární 1 100,0 jiná Reklamní AV díla 1 100, ,0 Počet celov ečerních filmů s mezinárodní koprodukcí 1 100, ,0 x x x x x počet f ilmů s majoritní účastí národních producentů x x x x x počet f ilmů s minoritní účastí národních producentů 1 100, ,0 x x x x x Celkem Počet osob zaměstnaných v produkci celov ečerních filmů Produkční náklady na v ýrobu celov ečerních filmů (celkové investice) v tis. Kč 10 58, , , , , ,0 12

13 Výroba audiovizuálních děl Společnosti zřizované podnikatelskými subjekty a podnikateli (Pro porovnání jsou uvedeny i údaje od roku 2002) Celkem filmů Celkem videofilmů 2006 % 2005 % 2004 % 2003 % 2002 % 2006 % 2005 % 2004 % 2003 % 2002 % Dohotovená AV díla úhrnem Dlouhometrážní AV díla , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 hraná 9 42, , , , ,0 3 2,1 4 2, , ,0 animovaná 1 100, , ,0 dokumentární 2 100,0 1 50,0 1 50, , ,9 6 31,6 4 21, , ,0 jiná 1 100, ,0 41 2, , , , ,0 Středometrážní AV díla 5 500, , , , , , , , , ,0 hraná 3 3, , , , , ,0 animovaná 1 100, , ,0 dokumentární 1 100, , , , , , , , , ,0 jiná , , , , ,0 Krátkometrážní AV díla , , , , , , , , , ,0 hraná 5 35,7 2 14, , , , , , , ,0 animovaná 10 83, , , , , , , , , ,0 dokumentární , , , , , , , ,0 jiná ,3 2 33, ,0 3 50, , , , , , ,0 Reklamní AV díla , , , , , , , , , ,0 Počet celovečerních filmů s mezinárodní koprodukcí 1 33, , ,0 x x x x x počet filmů s majoritní účastí národních producentů 1 33, , ,0 x x x x x počet filmů s minoritní účastí národních producentů 2 100,0 x x x x x Celkem Počet osob zaměstnaných v produkci celovečerních filmů Produkční náklady na výrobu celovečerních filmů (celkové investice) v tis. Kč , , , , , ,0 13

14 Výroba české jazykové verze (dabing) CELKEM (Pro porovnání jsou uvedeny i údaje od roku 2002) Celkem Cizojazyčná AV díla dabovaná do češtiny 1) 2006 % 2005 % 2004 % 2003 % 2002 % v kinech z toho pro uvedení v televizi ve videodistribuci dlouhometrážní , , , , , středo a krátkometrážní , , , , , ) cizojazy čná reklamní AV díla se nev y kazují Společnosti zřizované podnikatelskými subjekty a podnikateli (Pro porovnání jsou uvedeny i údaje od roku 2002) Celkem v kinech z toho pro uv edení v televizi v e v ideodistribuci Cizojazy čná AV díla dabov aná do češtiny 1) 2006 % 2005 % 2004 % 2003 % 2002 % dlouhometrážní , , , , , středo a krátkometrážní , , , , , ) cizojazyčná reklamní AV díla se nevykazují Společnosti zřizované obecně prospěšnými společnostmi a jinými subjekty (Pro porovnání jsou uvedeny i údaje od roku 2002) Celkem z toho pro uv edení v kinech v televizi ve videodistribuci Cizojazy čná AV díla dabov aná do češtiny 1) 2006 % 2005 % 2004 % 2003 % 2002 % dlouhometrážní , , , , , středo a krátkometrážní , , , , , ) cizojazyčná reklamní AV díla se nevykazují 14

15 Distribuce celovečerních filmů do kin CELKEM (Pro porovnání jsou uvedeny i údaje od roku 2002) Celkem f ilmů z toho v originální v erzi v originální v erzi s českými titulky dabovaných 2006 % 2005 % 2004 % 2003 % 2002 % Celkov ý počet celov ečerních f ilmů uvedených v kinech , , , , , Česká republika , , , , , Francie , , , , , podle zemí Itálie , , , , , Slov enská republika 5 500, , , , , SRN , , , , , USA , , , , , Velká Británie , , , , , ostatní , , , , , Počet f ilmů uv edených v premiéře z celkov ého počtu , , , , , Česká republika , , , , , Francie , , , , , podle zemí Itálie 1 100, , , , Slov enská republika 1 50, ,0 1 2 SRN 6 300, , , , , USA , , , , , Velká Británie , , , , , ostatní , , , , ,

16 Distribuce celovečerních filmů do kin CELKEM pokračování Počet představení Počet návštěvníků 2006 % 2005 % 2004 % 2003 % 2002 % 2006 % 2005 % 2004 % 2003 % 2002 % Celkový počet celovečerních filmů uvedených v kinech , , , , , , , , , ,0 Česká republika Francie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 podle zemí Itálie Slovenská republika SRN USA Velká Británie ostatní , , , , , , , , , , , ,0 6 50, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Počet filmů uvedených v premiéře z celkového počtu , , , , , , , , , ,0 Česká republika Francie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 podle zemí Itálie Slovenská republika SRN USA Velká Británie ostatní ,1 12 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 16

17 Distribuce celovečerních filmů do kin CELKEM dokončení 2006 % 2005 % 2004 % 2003 % 2002 % Počet osob zaměstnaných v distribuci filmů Celkové příjmy filmových distributorů z promítání celovečerních filmů v kinech v tis. Kč , , , , , ,0 příjmy z promítání domácích filmů , , ,0 příjmy z promítání zahraničních filmů (kromě USA) , , ,0 příjmy z promítání filmů USA , , ,0 Celkové příjmy distributorů z nahraných videokazet určených pro maloobchod v tis. Kč 2) , , ,0 příjmy z půjčování , , ,0 příjmy z prodeje , , ,0 Celkový počet nahraných videokazet dodaných do maloobchodu v tis. ks 2) , , ,0 počet videokazet určených k půjčování 43 23, , ,0 počet videokazet určených k prodeji , , ,0 2) nejedná se o DVD = údaj neby l v uv edeném roce sledov án 17

18 Distribuce celovečerních filmů do kin Společnosti zřizované MK (Pro porovnání jsou uvedeny i údaje od roku 2002) Celkem f ilmů v originální v erzi 2006 % 2005 % 2004 % 2003 % 2002 % z toho v originální verzi s českými titulky dabov aných Celkov ý počet celov ečerních f ilmů uvedených v kinech , , , , , podle zemí podle zemí Česká republika , , , , , Francie 9 150, , , , , Itálie 1 100, ,0 1 1 Slov enská republika SRN USA 1 100, ,0 1 1 Velká Británie 1 100, ,0 1 1 ostatní 17 70, , , , , Počet f ilmů uv edených v premiéře z celkov ého počtu 2 25,0 3 37,5 4 50, , , Česká republika Francie 1 100, , , , , Itálie 1 100,0 1 Slov enská republika SRN USA 1 100,0 1 Velká Británie 1 100,0 1 ostatní 3 42,9 5 71, ,

19 Společnosti zřizované MK pokračování Počet představ ení Počet náv štěvníků 2006 % 2005 % 2004 % 2003 % 2002 % 2006 % 2005 % 2004 % 2003 % 2002 % Celkový počet celov ečerních filmů uv edených v kinech , , , , , , , , , ,0 Č eská republika , , , , , , , , , ,0 Francie , , , , , , , , , ,0 Itálie , , , ,0 Slov enská republika SRN USA 15 51, , , ,0 Velká Británie 3 16, , , ,0 ostatní , , , , , , , , , ,0 podle zemí Počet f ilmů uv edených v premiéře z celkov ého počtu 22 16, , , , , , , , , ,0 Č eská republika Francie , , , , , , , , , ,0 Itálie , ,0 Slov enská republika SRN USA , ,0 Velká Británie 3 100, ,0 ostatní 43 36, , , , , ,0 podle zemí Společnosti zřizované MK dokončení 2006 % 2005 % 2004 % 2003 % 2002 % Počet osob zaměstnaných v distribuci filmů Celkové příjmy filmových distributorů z promítání celovečerních filmů v kinech v tis. Kč 1 100, , , , , ,0 příjmy z promítání domácích filmů , , ,0 příjmy z promítání zahraničních filmů (kromě USA) , , ,0 příjmy z promítání filmů USA 10 25, ,0 Celkové příjmy distributorů z nahraných videokazet určených pro maloobchod v tis. Kč 2) příjmy z půjčování příjmy z prodeje Celkový počet nahraných videokazet dodaných do maloobchodu v tis. ks 2) počet videokazet určených k půjčování počet videokazet určených k prodeji 19

20 Distribuce celovečerních filmů do kin Společnosti zřizované občanskými sdruženími dle zákona č. 83/90 Sb. (Pro porovnání jsou uvedeny i údaje od roku 2002) Celkem f ilmů z toho v originální v erzi v originální v erzi s českými titulky dabov aných Celkov ý počet celov ečerních filmů uv edených v kinech podle zemí 2006 % 2005 % 2004 % 2003 % 2002 % , , Česká republika 24 92, , Francie 5 55, , Itálie 9 112, ,0 9 8 Slov enská republika 3 100, ,0 3 3 SRN 4 80, , USA 13 86, , Velká Británie 6 66, ,0 6 9 ostatní , Počet f ilmů uv edených v premiéře z celkov ého počtu podle zemí , , Česká republika 3 100, ,0 3 3 Francie 3 100,0 3 Itálie Slov enská republika SRN 1 33, , USA 5 125, ,0 5 4 Velká Británie 1 100,0 1 ostatní ,

21 Distribuce celovečerních filmů do kin Společnosti zřizované občanskými sdruženími pokračování Počet představ ení Počet náv štěvníků 2006 % 2005 % 2004 % 2003 % 2002 % 2006 % 2005 % 2004 % 2003 % 2002 % Celkov ý počet celov ečerních f ilmů uv edených v kinech , , , ,0 podle zemí Česká republika , , , ,0 Francie , , , ,0 Itálie , , , ,0 Slov enská republika , , , ,0 SRN , , , ,0 USA , , , ,0 Velká Británie , , , ,0 ostatní , ,0 Počet f ilmů uv edených v premiéře z celkov ého počtu podle zemí , , , ,0 Česká republika , , , ,0 Francie , ,0 Itálie Slov enská republika SRN , , , ,0 USA , , , ,0 Velká Británie , ,0 ostatní , ,0 21

22 Distribuce celovečerních filmů do kin Společnosti zřizované občanskými sdruženími dokončení 2006 % 2005 % 2004 % 2003 % 2002 % Počet osob zaměstnaných v distribuci filmů Celkové příjmy filmových distributorů z promítání celovečerních filmů v kinech v tis. Kč 3 300, , , ,0 příjmy z promítání domácích filmů , ,0 příjmy z promítání zahraničních filmů (krom ě USA) , ,0 příjmy z promítání filmů USA , ,0 Celkové příjmy distributorů z nahraných videokazet určených pro maloobchod v tis. Kč 2) příjm y z půjčování příjmy z prodeje Celkový počet nahraných videokazet dodaných do maloobchodu v tis. ks 2) počet videokazet určených k půjčování počet videokazet určených k prodeji 22

23 Distribuce celovečerních filmů do kin Společnosti zřizované podnikatelskými subjekty a podnikateli (Pro porovnání jsou uvedeny i údaje od roku 2002) Celkem f ilmů z toho v originální v erzi v originální v erzi s českými titulky dabov aných 2006 % 2005 % 2004 % 2003 % 2002 % Celkov ý počet celov ečerních f ilmů uv edených v kinech , , , , , Č eská republika , , , , , Francie , , , , , podle zemí Itálie 4 100,0 1 25, , , , Slov enská republika 2 200, , , , , SRN , , , , , USA , , , , , Velká Británie , , , , , ostatní , , , , , Počet f ilmů uv edených v premiéře z celkov ého počtu Č eská republika , , , , , , , , , , Francie , , , , , podle zemí Itálie 1 100, , , Slov enská republika 1 50, ,0 1 2 SRN 5 250, , , , , USA , , , , , Velká Británie , , , , , ostatní , , , , ,

24 Distribuce celovečerních filmů do kin Společnosti zřizované podnikatelskými subjekty a podnikateli pokračování Počet představení Počet návštěvníků 2006 % 2005 % 2004 % 2003 % 2002 % 2006 % 2005 % 2004 % 2003 % 2002 % Celkový počet celovečerních filmů uvedených v kinech , , , , , , , , , ,0 Česká republika , , , , , , , , , ,0 Francie , , , , , , , , , ,0 Itálie ,0 4 0, , , , , , , , ,0 podle zemí Slovenská republika 7 58, ,3 6 50, , , , , , ,0 SRN , , , , , , , , , ,0 USA , , , , , , , , , ,0 Velká Británie , , , , , , , , , ,0 ostatní , , , , , , , , , ,0 Počet filmů uvedených v premiéře z celkového počtu , , , , , , , , , ,0 Česká republika , , , , , , , , , ,0 Francie , , , , , , , , , ,0 Itálie , , , , , ,0 podle zemí Slovenská republika , , , ,0 SRN , , , , , , , , , ,0 USA , , , , , , , , , ,0 Velká Británie , , , , , , , , , ,0 ostatní , , , , , , , , , ,0 24

25 Distribuce celovečerních filmů do kin Společnosti zřizované podnikatelskými subjekty a podnikateli dokončení 2006 % 2005 % 2004 % 2003 % 2002 % Počet osob zaměstnaných v distribuci filmů , , ,0 Celkové příjmy filmových distributorů z promítání celovečerních filmů v kinech v tis. Kč , , ,0 příjmy z promítání domácích filmů , , ,0 příjmy z promítání zahraničních filmů (kromě USA) , , ,0 příjmy z promítání filmů USA , , ,0 2) Celkové příjmy distributorů z nahraných videokazet určených pro maloobchod v tis. Kč , , ,0 příjmy z půjčování , , ,0 příjmy z prodeje , , ,0 Celkový počet nahraných videokazet dodaných do maloobchodu v tis. ks 2) , , ,0 počet videokazet určených k půjčování 43 23, , ,0 počet videokazet určených k prodeji , , ,0 25

26 Počet exportovaných AV děl úhrnem Exportovaná AV díla dlouhometrážní Export audiovizuálních děl CELKEM (Pro porovnání jsou uvedeny i údaje od roku 2002) 2006 % 2005 % 2004 % 2003 % 2002 % , , , , , , , , , , hraná , , , , , animovaná , ,0 3 33, , , dokumentární 2 200, , , , jiná 2 20,0 1 10, , Exportovaná AV díla středometrážní , , , , , hraná , , , , , animovaná 1 33, , dokumentární , , , , , jiná , , , Exportovaná AV díla krátkometrážní Celkem z toho pro uvedení v kinech v televizi ve videodistribuci , , , , , hraná 1 100, ,0 1 1 animovaná , , , , , dokumentární , ,0 6 75,0 1 12, , jiná 5 16,7 6 20, , Počet exportovaných AV děl úhrnem Exportovaná AV díla dlouhometrážní Společnosti zřizované obecně prospěšnými společnostmi a jinými subjekty (Pro porovnání jsou uvedeny i údaje od roku 2002) 2006 % 2005 % 2004 % 2003 % 2002 % , , , , , , , , , , hraná , , , , , animovaná dokumentární 2 66,7 1 33, , jiná 2 100,0 2 Exportovaná AV díla středometrážní , , , , , hraná , ,0 4 13, , , animovaná 1 100,0 1 dokumentární , , , , , jiná , , Exportovaná AV díla krátkometrážní Celkem , , , , , hraná 1 100,0 1 animovaná , , , , , dokumentární , , ,0 1 20, , jiná v kinech z toho pro uvedení v televizi ve videodistribuci 26

27 Společnosti zřizované podnikatelskými subjekty a podnikateli (Pro porovnání jsou uvedeny i údaje od roku 2002) z toho pro uv edení Celkem v kinech v telev izi v e v ideodistribuci 2006 % 2005 % 2004 % 2003 % 2002 % Počet exportov aných AV děl úhrnem , , , , , Exportov aná AV díla dlouhometrážní , , , , , hraná , , , , , animov aná , ,0 3 33, , , dokumentární 1 100,0 1 jiná 1 10, , Exportov aná AV díla středometrážní 4 57, , ,3 2 28, , hraná 2 100, , , , animov aná 3 100, dokumentární 2 100,0 1 50, , , jiná 96 57, , Exportov aná AV díla krátkometrážní 13 29,5 8 18, , , , hraná 1 100,0 1 animov aná 9 81,8 7 63, ,3 5 45, , dokumentární 4 133, , jiná 5 16,7 6 20, ,

28

29 DIVADLO Předmětem statistického zjišťování jsou výkony divadel v České republice zřizovaných orgány státní správy, kraji, obcemi a městy, občanskými sdruženími, obecně prospěšnými společnostmi, nadacemi a podnikatelskými subjekty. Celkový počet statisticky šetřených divadel, vč. stagion v roce 2006 činil 184, počet souborů 137, počet stálých scén a sálů v provozu 250. Divadla (bez stagion) uvedla na scénu 604 premiér a v ČR bylo odehráno představení, která shlédlo přes 5 mil. diváků. V zahraničí bylo odehráno představení. Nejobsažnější a nejúplnější jsou údaje týkající se divadel zřizovaných orgány státní správy MK (3) a MŠMT (4), kraji (2), obcemi, městy nebo městskými částmi (39).Tato divadla zároveň zřizují jeden nebo více divadelních souborů. Počet divadel zřizovaných orgány státní správy, kraji, obcemi a městy zůstává na úrovni roku 2005 (došlo pouze ke sloučení dvou subjektů). Počet stálých scén vzrostl oproti roku 2005 o 2,5 %. Počet premiér nepřekročil úroveň minulého roku. Pokračuje vzestupný trend počtu představení uvedených v ČR (výraznější nárůst u loutkových představení). U zahraničních představení je tomu naopak o 73 méně než v minulém roce. Podobný vývoj jako u představení v ČR vykazuje i počet návštěvníků těchto představení. Divadla zřizovaná podnikateli (25) a podnikatelskými subjekty (14), občanskými sdruženími (33) a obecně prospěšnými společnostmi (6) také pravidelně produkují divadelní a taneční představení. U divadel zřizovaných podnikateli, podnikatelskými subjekty, občanskými sdruženími, obecně prospěšnými společnostmi aj. není možné pro změnu metodiky zpracování komentovat změny z hlediska vývojové řady. Součet celkového počtu sledovaných divadel je 78. V komparaci s jinými průzkumy a dokumenty je možno předpokládat, že v České republice víceméně pravidelně pracuje více než 150 takovýchto uskupení). Postupně se do těchto skupin budou i nadále vřazovat další transformovaná divadla stávající příspěvkové organizace. V roce 1999 byla do statistického šetření zahrnuta také divadla stagionového typu. Těmito divadly rozumíme taková zařízení, která nemají soubor a sama nutně neprodukují divadelní a taneční představení, ale na svých scénách a ve svých sálech uvedla v roce 2006 nejméně 20 divadelních a tanečních představení. Divadla stagionového typu vykazují nárůst počtu diváků, který je nejvyšší za sledované období. Hodnoty ostatních ukazatelů nepřekročily úroveň minulého roku. Co se týká údajů o hospodaření můžeme na základě údajů získaných ze statistických výkazů konstatovat, že z veřejných rozpočtů bylo do oblasti divadel vloženo celkem téměř tis. Kč (z toho ze státního rozpočtu tis. Kč, z rozpočtů krajů tis. Kč, z rozpočtů obcí a měst tis. Kč). Tyto počty nejsou úplné, protože některé subjekty neuvedly všechny údaje. Zvyšuje se odpovědnost existujících divadel ke statistice, která se přiblížila více realitě o čemž svědčí nejvyšší počet statisticky šetřených divadel za sledované období. Informační pramen: ROČNÍ VÝKAZ O DIVADLE KULT (MK)

30 Vybrané údaje ze statistických výkazů o divadlech v roce 2006 CELKEM (Pro porovnání jsou uvedeny i údaje od r. 2002) 2006 % 2005 % 2004 % 2003 % 2002 % Počet divadel , , , , ,0 Počet stálých scén v provozu 1) , , , , ,0 Kapacita divadel (počet sedadel) , , , , ,0 Počet divadelních souborů 2) , , , , ,0 1) zn. scén pod správou výše uvedených divadel 2) tj. uměleckých celků Počet titulů v divadelním repertoáru Celkem 2006 % 2005 % 2004 % 2003 % 2002 % , , , , ,0 činohra , , , , ,0 opera , , , , ,0 opereta 43 69, , , , ,0 muzikál , , , , ,0 balet 79 87, , , , ,0 tanec a pohybové divadlo , , , , ,0 loutková představení , , , , ,0 literární večery 25 80, , , , ,0 multimediální představení , , , , ,0 ostatní , , , , ,0 z toho pro děti a mládež , , , , ,0 30

31 Počet premiér 2006 % 2005 % 2004 % 2003 % 2002 % Celkem , , , , ,0 činohra , , , , ,0 opera , , , , ,0 opereta 17 85, , , , ,0 muzikál , , , , ,0 balet 21 91, , , , ,0 tanec a pohybové divadlo , , , , ,0 loutková představení , , , , ,0 literární večery 15 53, ,4 7 25, , ,0 multimediální představení 4 100, , ,0 2 50, ,0 ostatní , , , , ,0 z toho pro děti a mládež , , , , ,0 Počet představení na mateřských i cizích scénách v ČR Celkem 2006 % 2005 % 2004 % 2003 % 2002 % , , , , ,0 činohra , , , , ,0 opera , , , , ,0 opereta , , , , ,0 muzikál , , , , ,0 balet , , , , ,0 tanec a pohybové divadlo , , , , ,0 loutková představení , , , , ,0 literární večery , , , , ,0 multimediální představení , , , , ,0 ostatní , , , , ,0 z toho pro děti a mládež , , , , ,0 31

32 Počet představení v zahraničí Celkem 2006 % 2005 % 2004 % 2003 % 2002 % , , , , ,0 činohra , , , , ,0 opera , , , , ,0 opereta ,3 9 60, , , ,0 muzikál , , , , ,0 balet 52 98, , , , ,0 tanec a pohybové divadlo , , , , ,0 loutková představení , , , , ,0 literární večer 1 100, ,0 multimediální představení , ,0 7 35, ,0 ostatní 41 23, , , , ,0 z toho pro děti a mládež , , , , ,0 Vstupné z toho CENA VSTUPNÉHO NEJVYŠŠÍ NEJNIŽŠÍ Celkem Kč Kč Kč Kč Kč 1 Kč 1 Kč 1 Kč 0 Kč 1 Kč činohra 680 Kč 680 Kč 680 Kč 800 Kč 680 Kč 1 Kč 1 Kč 1 Kč 0 Kč 1 Kč opera Kč Kč Kč Kč Kč 1 Kč 1 Kč 1 Kč 0 Kč 20 Kč opereta Kč Kč Kč Kč Kč 1 Kč 1 Kč 1 Kč 30 Kč 30 Kč muzikál 700 Kč 800 Kč 599 Kč 450 Kč 500 Kč 1 Kč 1 Kč 1 Kč 10 Kč 25 Kč balet Kč 800 Kč 800 Kč 800 Kč 800 Kč 20 Kč 20 Kč 30 Kč 30 Kč 20 Kč tanec a pohybové divadlo 490 Kč 490 Kč Kč 490 Kč 490 Kč 1 Kč 1 Kč 1 Kč 30 Kč 35 Kč loutková představení 490 Kč 490 Kč 450 Kč 200 Kč 340 Kč 1 Kč 1 Kč 1 Kč 0 Kč 10 Kč literární večer 480 Kč 395 Kč 90 Kč 160 Kč 160 Kč 1 Kč 1 Kč 15 Kč 20 Kč 20 Kč multimediální představení 675 Kč 650 Kč 635 Kč 635 Kč 250 Kč 1 Kč 1 Kč 30 Kč 0 Kč 70 Kč ostatní Kč Kč Kč Kč 635 Kč 1 Kč 1 Kč 1 Kč 10 Kč 30 Kč 32

33 Divadla zřizovaná MK, MŠMT, kraji, obcemi a městy (Pro porovnání jsou uvedeny i údaje od r. 2002) 2006 % 2005 % 2004 % 2003 % 2002 % Počet divadel 48 94, , , , ,0 Počet stálých scén v provozu 1) , , , , ,0 Kapacita divadel (počet sedadel) , , , , ,0 2) Počet divadelních souborů , , , , ,0 Počet zaměstnanců divadel (přepočtený stav) , , , , ,0 z toho uměleckých pracovníků , , , , ,0 1) zn. scén pod správou výše uvedených divadel 2) tj. uměleckých celků 2006 % 2005 % 2004 % 2003 % 2002 % Celkové výnosy divadel v tis. Kč ,3 111, ,0 118, ,1 113, ,4 106, ,0 100,0 Příspěvky ze státního rozpočtu v tis. Kč celkem ,9 101, ,0 93, ,4 99, ,4 84, ,6 100,0 Příspěvky ze státního rozpočtu v tis. Kč (neinv.) ,4 107, ,5 104, ,4 99, ,7 83, ,7 100,0 Příspěvky ze státního rozpočtu v tis. Kč (inv.) ,5 64, ,5 39, ,0 102, ,7 92, ,9 100,0 Příspěvky od krajů v tis. Kč celkem ,6 178, ,2 181, ,7 156, ,9 100,0 Příspěvky od krajů v tis. Kč (neinv.) ,9 173, ,4 177, ,7 157, ,9 100,0 Příspěvky od krajů v tis. Kč (inv.) 3 579,7 894, ,8 751,2 400,0 100,0 Příspěvky od měst a obcí v tis. Kč celkem ,8 126, ,7 120, ,9 114, ,2 108, ,7 100,0 Příspěvky od měst a obcí v tis. Kč (neinv.) ,0 132, ,0 126, ,6 119, ,2 114, ,2 100,0 Příspěvky od měst a obcí v tis. Kč (inv.) ,8 50, ,7 49, ,3 46, ,0 23, ,5 100,0 Vlastní příjmy z hlavní činnosti v tis. Kč ,2 124, ,3 113, ,4 107, ,1 103, ,3 100,0 Z celk. výnosů a vl. příjmů z hlavní činnosti vybrané vstupné ,9 122, ,3 114, ,1 113, ,6 105, ,5 100,0 Vlastní příjmy z vedlejší činnosti v tis. Kč Celkové neinvestiční náklady v tis. Kč % soběstačnosti ,6 123, ,2 146, ,6 100, ,2 112, ,0 100, ,3 120, ,5 117, ,5 111, ,0 105, ,3 100,0 29,8 92,3 32,8 101,5 33,0 102,2 32,6 100,9 32,3 100,0 údaj nebyl v uvedeném roce sledován 33

34 Počet titulů v divadelním repertoáru Celkem 2006 % 2005 % 2004 % 2003 % 2002 % , , , , ,0 činohra , , , , ,0 opera , , , , ,0 opereta 43 70, , , , ,0 muzikál , , , , ,0 balet , , , , ,0 tanec a pohybové divadlo , , ,0 1 50, ,0 loutková představení , , , , ,0 literární večery 18 66, ,6 7 25, , ,0 multimediální představení 7 350, , , , ,0 ostatní , , , , ,0 z toho pro děti a mládež , , , , ,0 Počet premiér Celkem 2006 % 2005 % 2004 % 2003 % 2002 % , , , , ,0 činohra , , , , ,0 opera , , , , ,0 opereta 17 85, , , , ,0 muzikál , , , , ,0 balet , , , , ,0 tanec a pohybové divadlo ,5 5 62, ,0 loutková představení , , , , ,0 literární večery 13 52, ,0 6 24, , ,0 multimediální představení 1 100, , ,0 ostatní 30 93, , , , ,0 z toho pro děti a mládež , , , , ,0 34

STATISTIKA KULTURY 2005

STATISTIKA KULTURY 2005 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 120 21 Praha 2, Blanická 4, POB 12 tel.: 221 507 900 fax: 221 507 929 email: nipos@niposmk.cz http: // www.niposmk.cz STATISTIKA KULTURY 2005 ZÁKLADNÍ

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Komentář ke statistickým údajům o divadle v ČR v roce 2008

Komentář ke statistickým údajům o divadle v ČR v roce 2008 Komentář ke statistickým údajům o divadle v ČR v roce 2008 Segment statistického šetření divadlo zahrnuje i operu a tanec, což v některých evropských zemích nebývá vždy standardní. Rozsah našeho statistického

Více

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 Stručné shrnutí Informační datová svodka Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 je analytickým výstupem ze čtvrtletních výkazů o

Více

BODOVÉ HODNOTY UŽITÍ DĚL:

BODOVÉ HODNOTY UŽITÍ DĚL: PŘÍLOHA č. 2 BODOVÉ HODNOTY UŽITÍ DĚL: A. BODOVÁ HODNOTA DÍLA ( BHD ) pro rozúčtování odměn za užití děl při kabelovém přenosu v České republice (čl. 5.1. rozúčtovacího řádu), 85 % odměn vybraných od výrobců

Více

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Milníková konference VŠE Podnikohospodářská fakulta, 14. září 2012 CESTY K METODICE EFEKTIVNÍHO

Více

Kód SKP N á z e v HS/CN O OSTATNÍ VEŘEJNÉ, SOCIÁLNÍ A OSOBNÍ SLUŽBY 90 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD A ODPADŮ, ČIŠTĚNÍ MĚSTA, SANAČNÍ A PODOBNÉ SLUŽBY

Kód SKP N á z e v HS/CN O OSTATNÍ VEŘEJNÉ, SOCIÁLNÍ A OSOBNÍ SLUŽBY 90 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD A ODPADŮ, ČIŠTĚNÍ MĚSTA, SANAČNÍ A PODOBNÉ SLUŽBY O OSTATNÍ VEŘEJNÉ, SOCIÁLNÍ A OSOBNÍ SLUŽBY 90 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD A ODPADŮ, ČIŠTĚNÍ MĚSTA, SANAČNÍ A PODOBNÉ SLUŽBY 90.0 Odstraňování odpadních vod a odpadů, čištění města, sanační a podobné služby

Více

KULTURA ČESKÉ REPUBLIKY V ČÍSLECH

KULTURA ČESKÉ REPUBLIKY V ČÍSLECH NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU KULTURA ČESKÉ REPUBLIKY V ČÍSLECH VYBRANÉ ÚDAJE ZE STATISTICKÝCH ŠETŘENÍ PRAHA 2009 WWW.NIPOS-MK.CZ ÚVOD Národní informační a poradenské středisko

Více

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 Stručné shrnutí Informační datová svodka Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 je analytickým výstupem ze čtvrtletních výkazů o

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010

Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010 Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010 I. Umělecká činnost a provoz Umělecká činnost Divadlo Minor oslavilo 26. února 60 let od uvedení první inscenace Ústředního LD za účasti představitelů

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 2. Další informace 3. Tabulky r r rs

Více

Seznam dokumentů požadovaných při podávání žádosti o podporu distribuce

Seznam dokumentů požadovaných při podávání žádosti o podporu distribuce Seznam dokumentů požadovaných při podávání žádosti o podporu distribuce Sekretariát musí bezpodmínečně nejpozději V DEN UVEDENÝ JAKO POSLEDNÍ DEN LHŮTY obdržet tyto dokumenty (termíny pro podávání žádostí

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2001

Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 1.3. Přehled o skutečně dosaženém průměrném

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7. - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7.1 Charakteristika odvětví Odvětví Tisk a rozmnožování nahraných nosičů (dále polygrafický průmysl), které zpracovává informace do podoby hmotného výrobku ve

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

VÝSLEDKY ÚČTU KULTURY ČR ZA ROK 2013

VÝSLEDKY ÚČTU KULTURY ČR ZA ROK 2013 VÝSLEDKY ÚČTU KULTURY ČR ZA ROK 2013 Praha 2015 Český statistický úřad Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Zpracoval: NIPOS Centrum informací a statistik kultury ČSÚ Odbor statistik rozvoje

Více

Komentář k mapě umění v ČR

Komentář k mapě umění v ČR 1 Komentář k mapě umění v ČR Součást výzkumného projektu Studie stavu, struktury, podmínek a financování umění v ČR (2006 2011), jehož příjemcem je Institut umění Divadelní ustav, V rámci projektu vědy

Více

Statut 43. Mezin rodnìho televiznìho festivalu Zlat Praha

Statut 43. Mezin rodnìho televiznìho festivalu Zlat Praha Statut 43. Mezin rodnìho televiznìho festivalu Zlat Praha 29. dubna ñ 4. kvïtna 2006 Po adatel:»esk televize Preambule Mezinárodní televizní festival Zlatá Praha (dále jen MTF ZP) přispívá prostřednictvím

Více

SCÉNICKÁ UMĚNÍ. Studie o sociálně ekonomickém potenciálu kulturních a kreativních průmyslů v České republice Bohumil Nekolný 2010

SCÉNICKÁ UMĚNÍ. Studie o sociálně ekonomickém potenciálu kulturních a kreativních průmyslů v České republice Bohumil Nekolný 2010 SCÉNICKÁ UMĚNÍ Studie o sociálně ekonomickém potenciálu kulturních a kreativních průmyslů v České republice Bohumil Nekolný 2010 Studie je vydávána Institutem umění Divadelním ústavem v rámci projektu

Více

Minireferát Autorské právo

Minireferát Autorské právo Historie Minireferát Autorské právo Lucie Záluská (učo: 98745) Radka Cacková (učo: 146351) Jan Labohý (učo: 144166) Autorské zákony se u nás datují od roku 1895, ale dodnes se v nich nachazí mnoho nejednoznačností.

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www..

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www.. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu ŽÁDOST O JEDNOLETÝ GRANT HL.M. PRAHY v oblasti kultury a umění od 1.1.2012 právnická osoba/fyzická

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 8.10.2002 Ekonomika samostatných ordinací a některých dalších zdravotnických

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino...

Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino... Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino... 1/ NOV SVùTOZOR 2/ âím NOV... 3/ SVùTOZOR JE KINO... 4/ SVùTOZOR NENÍ JEN KINO... 5/ KINO SVùTOZOR JE I MÍSTO PRO VA I PREZENTACI 6/ CENÍK Hlavní

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2011 2 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI. prezentace pro seminář Střed zájmu

ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI. prezentace pro seminář Střed zájmu ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI prezentace pro seminář Střed zájmu ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI (APA) spolek (dříve občanské sdružení) založený v roce 1994 členem může být výrobce nebo producent audiovizuálních

Více

Podíl nestátních neziskových organizací na zabezpečování veřejných služeb (alternativní způsoby zabezpečování veřejných služeb)

Podíl nestátních neziskových organizací na zabezpečování veřejných služeb (alternativní způsoby zabezpečování veřejných služeb) Podíl nestátních neziskových organizací na zabezpečování veřejných služeb (alternativní způsoby zabezpečování veřejných služeb) autor: Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. (hyanek@econ.muni.cz) Ekonomicko-správní

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření DSH v roce 2012

Zpráva o činnosti a hospodaření DSH v roce 2012 Zpráva o činnosti a hospodaření DSH v roce 2012 I. Činnost Na počátku roku 2012 si divadlo připomnělo výstavkou ve foyer divadla 120 let od narození prof.josefa Skupy a také pracovní jubilea Heleny Štáchové

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI TRHU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SE ZAMĚŘENÍM NA ROK 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI TRHU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SE ZAMĚŘENÍM NA ROK 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI TRHU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SE ZAMĚŘENÍM NA ROK 2012 září 2013 Stránka 1 z 73 Obsah Úvod 1. Manažerské shrnutí 2. Obecné ukazatele o trhu elektronických komunikací 2.1 Tržby ze služeb

Více

ve znění pozdějších předpisů

ve znění pozdějších předpisů Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 2-01: Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických

Více

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Benchmarking Říčany projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností 1 1 SO ORP Říčany charakteristika území Správní obvod obce s

Více

Výsledky účtu kultury ČR za rok 2012

Výsledky účtu kultury ČR za rok 2012 Výsledky účtu kultury ČR za rok 2012 Praha 2014 Český statistický úřad Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Zpracoval: Odbor statistik rozvoje společnosti ČSÚ Centrum informací a statistik

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Česko. Ministerium für Kultur/Ministerstvo http://www.mkcr.cz/ministerstvo/default.htm

Česko. Ministerium für Kultur/Ministerstvo http://www.mkcr.cz/ministerstvo/default.htm Ministerium für Kultur/Ministerstvo http://www.mkcr.cz/ministerstvo/default.htm kultury Schnell zur Sache/Rychle k věci http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm /Finanční mechanismy EHP/Norsko Finanzielle

Více

Výsledky účtu kultury ČR za rok 2010

Výsledky účtu kultury ČR za rok 2010 Výsledky účtu kultury ČR za rok 2010 Praha 2012 Český statistický úřad Národní informační a poradenské středisko pro kulturu O B S A H Výsledky účtu kultury ČR za rok 2010... - 1-1. Úvod... - 3-1.1. Vymezení

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 Spr. 155/2013-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 S cílem zajistit základní údaje o počtech případů Probační a mediační

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12 28. 11. 2012 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2010 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Roční výkaz báňsko-technických a provozních údajů

Roční výkaz báňsko-technických a provozních údajů Roční výkaz báňsko-technických a provozních údajů za rok 2014 Hor (MPO) 1-01 Schváleno ČSÚ pro MPO ČV 161/14 ze dne 30. 10. 2013 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2014 Výkaz je součástí

Více

Ekonomická geografie I Cvičení z geografie průmyslu. 1. Hrubý domácí produkt vybraných států světa a zaměstnanost v sekundéru a její podíl na HDP

Ekonomická geografie I Cvičení z geografie průmyslu. 1. Hrubý domácí produkt vybraných států světa a zaměstnanost v sekundéru a její podíl na HDP Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Ekonomická geografie I Cvičení z geografie průmyslu 1. Hrubý domácí produkt vybraných států světa a zaměstnanost

Více

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazování za rok 2014 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazujeme rok 2014 Kult(MK) 12-01 za rok 2014 beze změn Vystaven na webu NIPOS a KI NK ČR Tiskopisy rozesílá NIPOS,

Více

Porovnání diváků klasické a alternativní taneční scény

Porovnání diváků klasické a alternativní taneční scény Tanec a společnost / Tanec a člověk / 11 Výzkum tanečního publika Porovnání diváků klasické a alternativní taneční scény Daniela Zilvarová Základní podmínkou procesu, v němž se jakýkoli objekt stává objektem

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Finanční podpora pro živé umění

Finanční podpora pro živé umění Finanční podpora pro živé umění 2015 Obsah Úvod...str. 3 Financování živého umění na MK...str. 9 Tabulky vývoje podpory umění ze strany MK ČR za léta 2008 2015...str. 16 Aproximační strategie...str. 19

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 16 13.10.2003 Náklady a výnosy nemocnic rezortu zdravotnictví podle druhu poskytované péče

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby. (dále jen Pravidla)

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby. (dále jen Pravidla) PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby (dále jen Pravidla) I. Úvodní ustanovení 1. FILMOVÁ NADACE (dále jen nadace) je založena

Více

Dotazník k výzkumnému projektu Vliv veřejných financí na strukturu zdrojů a produkci neziskových institucí

Dotazník k výzkumnému projektu Vliv veřejných financí na strukturu zdrojů a produkci neziskových institucí Dotazník k výzkumnému projektu Vliv veřejných financí na strukturu zdrojů a produkci neziskových institucí (GA14-06856S) podpořeného Grantovou agenturou ČR. Všechny informace uvedené v dotazníku budou

Více

PLÁN ROZDĚLENÍ výnosů ze správy autorských práv OOA-S. ROZÚČTOVACÍ ŘÁD výnosů z hromadné správy autorských práv

PLÁN ROZDĚLENÍ výnosů ze správy autorských práv OOA-S. ROZÚČTOVACÍ ŘÁD výnosů z hromadné správy autorských práv PLÁN ROZDĚLENÍ výnosů ze správy autorských práv OOA-S I. Plán rozdělení výnosů z reprodukčních práv ROZÚČTOVACÍ ŘÁD výnosů z hromadné správy autorských práv vykonávané OOA-S na základě udělení licence

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 12/2012 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Radim Bačuvčík: Kultura a my VeRBuM, 2009 2. U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby. (dále jen Pravidla)

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby. (dále jen Pravidla) PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby (dále jen Pravidla) I. Úvodní ustanovení 1. FILMOVÁ NADACE (dále jen nadace) je založena

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

7.NNO A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE... 2 7.2. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE... 7 7.2.2.HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ...

7.NNO A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE... 2 7.2. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE... 7 7.2.2.HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ... Úvod do Kulturní politiky státu, regionu a oblasti 7.NNO A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE... 2 7.1. FORMY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ... 2 7.2.1.STATISTIKY... 3 7.2.1.STATISTIKY... 3 7.2. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE...

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát. Inspekční zpráva. Základní škola Psáry, okres Praha - západ

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát. Inspekční zpráva. Základní škola Psáry, okres Praha - západ ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát Inspekční zpráva Základní škola Psáry, okres Praha - západ Dolní Jirčany 12, 252 44 Psáry Identifikátor školy: 600 053 423 Termín konání tematické

Více

Tepelná čerpadla v roce 2012

Tepelná čerpadla v roce 2012 Obnovitelné zdroje energie Tepelná čerpadla v roce 2012 Výsledky statistického zjišťování prosinec 2013 Oddělení datové podpory koncepcí Obsah 1. Abstrakt 3 2. Úvod 3 3. Tepelná čerpadla (energie prostředí)

Více

Národní úložiště šedé literatury v roce 2012

Národní úložiště šedé literatury v roce 2012 Národní úložiště šedé literatury v roce 2012 5. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury 23. října 2012 NTK, Praha, Česká republika Petra Pejšová petra.pejsova@techlib.cz Přehled Obhajoba projektu

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 1 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 ZPRÁVA Z PRŮZKUMU PhDr. Vít Richter, Mgr. Zlata Houšková, Bc. Marta Hejhálková

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 1.1.2002 do 31.12.2002 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

Trh práce v Plzeňském kraji

Trh práce v Plzeňském kraji Trh práce v Plzeňském kraji Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Mgr. Martina Robotková Září 2011 Obsah: Úvod... 3 1. Postavení Plzeňského kraje v rámci ČR z hlediska

Více

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Schéma čtyřsektorového modelu ekonomiky Obrázek 1: Do přiloženého schématu čtyřsektorového modelu ekonomiky doplňte chybějící toky: YD (disponibilní

Více

Program Kultura v České republice 2001 2013

Program Kultura v České republice 2001 2013 Program Kultura v České republice 2001 2013 Česká republika má přístup do programu Kultura již od roku 2001. Program je od svého vzniku zaměřen především na podporu neziskových mezinárodních projektů spolupráce

Více

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 19 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 014

Více

SPECIFIKACE SLUŽEB A DODÁVEK VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

SPECIFIKACE SLUŽEB A DODÁVEK VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SPECIFIKACE SLUŽEB A DODÁVEK VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zachování odkazu památek reformace a jejich zpřístupnění široké veřejnosti I. Obecné podmínky Dodavatel zajistí: - jednotný grafický styl produktů tištěných

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé!

Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé! Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé! Dovolte, abych Vás tímto pozval k účasti na 42. ročníku Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha, který se bude konat ve dnech 7. - 11. května 2005 v místech,

Více

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012. Wages and salaries in health services in 2012

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012. Wages and salaries in health services in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28. 8. 2013 36 Souhrn Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012 Wages and salaries in health services in 2012 Průměrný

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO. ZŘIZOVACÍ LISTINA organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO. ZŘIZOVACÍ LISTINA organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO ZŘIZOVACÍ LISTINA organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání č Z6/035 konaném dne 17. 6. 2014 v souladu s ust. 84,

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 82-41-M/17 MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA ŠVP FILMOVÁ A TELEVIZNÍ TVORBA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 82-41-M/17 MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA ŠVP FILMOVÁ A TELEVIZNÍ TVORBA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 82-41-M/17 MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA ŠVP FILMOVÁ A TELEVIZNÍ TVORBA Ředitel školy vyhlašuje v souladu s 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Statut Českého rozhlasu

Statut Českého rozhlasu Statut Českého rozhlasu 1. Název: ČESKÝ ROZHLAS Cizojazyčné názvy: anglicky: Czech Radio německy: Tschechischer Rundfunk francouzsky: Rádio Tchéque španělsky: Radio Checa italsky: Radio Ceca rusky: Чешскоe

Více

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky 22.8.2013 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2014 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu se doplní

Více

Porovnání vykazovaných environmentálních dat se zaměřením na úroveň municipalit 1

Porovnání vykazovaných environmentálních dat se zaměřením na úroveň municipalit 1 Porovnání vykazovaných environmentálních dat se zaměřením na úroveň municipalit 1 Ing. Eduard Bakoš, Ing. Barbora Kaplanová, Mgr. Ing. Jana Soukopová, Ph.D. Úvod Jak je známo, v ČR jsou výdaje na ochranu

Více

Nakládání s památkovým fondem v nových ekonomických souvislostech

Nakládání s památkovým fondem v nových ekonomických souvislostech Nakládání s památkovým fondem v nových ekonomických souvislostech stručné seznámení s výsledky studie Analýza výdajů státu na podporu péče o památkový fond v ČR KPMG, Praha, 10. 06. 2015 SEMINÁŘ Starostové

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-5/2014

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-5/2014 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-5/2014 TESLA KARLÍN, a.s., V Chotejně 9/1307, 102 00 Praha 10 Tel.: +420 281001202 IČ: 45273758 Fax: +420 281001203 www.teslakarlin.cz DIČ: CZ45273758 Společnost

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na získání zpětné

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Opava, Šrámkova 4 Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor školy:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BUŠTĚHRAD. za rok 2006. Závěrečný účet roku 2006 tabulka čerpání rozpočtu komentář přílohy

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BUŠTĚHRAD. za rok 2006. Závěrečný účet roku 2006 tabulka čerpání rozpočtu komentář přílohy ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BUŠTĚHRAD za rok 2006 Závěrečný účet roku 2006 tabulka čerpání rozpočtu komentář přílohy Vyvěšeno dne: 28.5.2007 Sejmuto dne: 12.6.2007 Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané Buštěhradu

Více

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 III. Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 MPSV poskytuje s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb,

Více

Obchodní společnosti získávající veřejné prostředky na projekty ve výzkumu, vývoji a inovacích vybrané kvantitativní charakteristiky

Obchodní společnosti získávající veřejné prostředky na projekty ve výzkumu, vývoji a inovacích vybrané kvantitativní charakteristiky ÚVOD Cílem těchto přehledů je prezentovat vybrané kvantitativní charakteristiky, které se týkají zejména majetkových a ekonomických charakteristik obchodních společností, dále podnikajících fyzických osob,

Více

2 OBECNÉ CÍLE PROGRAMU CULTURE 2005

2 OBECNÉ CÍLE PROGRAMU CULTURE 2005 Program Culture 2005 1 ÚVOD Tento dokument přináší informace o realizaci programu Culture 2005, který byl schválen dne 14. 2. 2000 Evropským parlamentem a Radou po konzultacích s Výborem regionů (č. 508/2000/ES

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více